Δ∆ΗΜΟΣ Ν.

ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔ∆ΩΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

15/11/2013
Προηγούµενο Οικ. έτος (2013)
Οικ. έτος 2014
Αναµορφώσεις
Προϋπολογισθέντα µέχρι την Ενταλθέντα
30/7/2013 µέχρι την 30/7/2013

Κωδικός

Περιγραφή

00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6

ΕΞΟΔ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

60

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

7 747 555.57
7 747 555.57

3 575 490.74
3 575 490.74

7 306 007.17
7 306 007.17

0.00
0.00

0.00
0.00

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

963 659.83

569 013.63

807 491.00

0.00

0.00

603

Αποδοχές υπάλληλων ειδικών θέσεων

149 000.00

56 619.43

101 000.00

0.00

0.00

6031

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
90 000.00
33 000.00
26 000.00
807 659.83

28 175.00
12 883.43
15 561.00
512 214.20

50 000.00
25 000.00
26 000.00
703 491.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

30 000.00
3 000.00

11 876.52
478.24

30 000.00
1 500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

580 994.88
193 664.95
7 000.00

374 894.58
124 964.86
180.00

503 993.25
167 997.75
3 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

605
6053

6031.0001 Αποδοχές Ειδικών Συνεργατών & Συµβούλων
6031.0002 Αποδοχές Νοµικού Συµβούλου
6031.0005 Αποδοχές Γενικού Γραµµατέα
Εργοδοτικές εισφορές Δ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων

6056

6053.0001 Εισφορά - ΙΚΑ
6053.0002 Εισφορά Ταµείου Νοµικών - Πρόνοιας
Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔ∆ΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66)

607

6056.0002 ΤΕΑΔ∆Υ
6056.0003 ΤΠΔ∆Υ
Δ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού

6071

Δ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)
6071.0001 Δ∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97)
Δ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια

2 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6073

3 000.00

180.00

3 000.00

0.00

0.00

6074

6073.0001 Δ∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια
Δ∆απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)

61

6074.0001 Δ∆απάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν. 2597/97)
Αµοιβές αιρετών και τρίτων

2 000.00
481 500.00

0.00
211 460.23

0.00
462 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

30 000.00

6 168.23

30 000.00

0.00

0.00

25 000.00

6 168.23

25 000.00

0.00

0.00

2 000.00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

3 000.00
158 000.00

0.00
60 234.00

3 000.00
143 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

120 000.00

0.00

0.00

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

6111

Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων

6113

6111.0001 Αµοιβές Νοµικών και Συµβολαιογράφων
Αµοιβές µεταφραστών

6116

6113.0001 Αµοιβές µεταφραστών και στενοδακτυλογράφων
Αµοιβές δικαστικών επιµελητών

612

6116.0001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
Δ∆απάνες αιρετών

6121

Έξοδα παραστάσεως Δ∆ηµάρχου Έξοδα παράστασης δηµάρχου ή προέδρου κοινότητας, αντιδηµάρχου και προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 Δ∆ΚΚ)
6121.0003 Αντιµισθία Δ∆ηµάρχου - Αντιδηµάρχων

135 000.00

59 850.00

6122

6121.0004 Αντιµισθία Προέδρου Δ∆.Σ.
Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης Δ∆ηµοτικών Συµβούλων (άρθρο 175 Δ∆ΚΚ)

18 000.00

384.00

18 000.00

0.00

0.00

613

6122.0002 Έξοδα κίνησης και ηµερισία εκτός έδρας αποζηµίωση Δ∆ηµοτικών Συµβούλων
Αµοιβές τρίτων µη Ελευθέρων Επαγγελµατιών

5 000.00
8 500.00

0.00
0.00

5 000.00
6 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6133

6132.0002 Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβουλία και επιτροπές
Αποζηµιώσεις µελών και γραµµµατέως Φορολογικών Επιτροπών
6133.0001 Αποζηµιώση µελών και γραµµµατέως Φορολογικών Επιτροπών
Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου

5 000.00

0.00

5 000.00

0.00

0.00

6134

614

6134.0001 Αποζηµίωση µελών και γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου
Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

1 500.00
5 000.00

0.00
0.00

1 000.00
3 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5 000.00
280 000.00

0.00
145 058.00

3 000.00
280 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

280 000.00
142 600.00

145 058.00
76 215.05

280 000.00
122 600.00

0.00
0.00

0.00
0.00

142 600.00

76 215.05

122 600.00

0.00

0.00

6132

Αποζηµίωση για συµµετοχή σε συµβούλια και επιτροπές

6141

615

Αµοιβές νοµικών προσώπων Δ∆ηµόσιου Δ∆ικαίου
6141.0001 Ανάθεση σε ΣΟΕ για εκτιµήσεις ακινήτων
Έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης

6151

62

Δ∆ικαιώµατα τρίτων (Δ∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων
6151.0001 Δ∆ικαιώµατα τρίτων (Δ∆ΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών καθαριότητας και φωτισµού
Παροχές τρίτων

622

Επικοινωνίες

6221

Ταχυδροµικά Τέλη
6221.0001 Ταχυδροµικά Τέλη
Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού

20 000.00

20 000.00

20 000.00

0.00

0.00

6222

6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
Κινητή τηλεφωνία

120 000.00

54 887.63

100 000.00

0.00

0.00

6223

63

6223.0001 Κινητή τηλεφωνία
Φόροι - Τέλη

2 600.00
147 000.00

1 327.42
17 767.40

2 600.00
75 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

631

Φόροι

25 000.00

407.31

23 000.00

0.00

0.00

6311

Φόροι τόκων
6311.0001 Φόροι Τόκων
Λοιποί φόροι

20 000.00

407.31

20 000.00

0.00

0.00

6312

633

6312.0001 Τόκοι υπερηµερίας
Δ∆ιάφοροι φόροι και τέλη

5 000.00
122 000.00

0.00
17 360.09

3 000.00
52 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

64

Λοιποί φόροι και τέλη - ΕΤΑΚ
Τέλος χρήσης καρτών δεδοµένων
Απόδοση Ασφαλιστικών Ταµείων καυσίµων (Ν.4071/12)
Απόδοση Φ.Π.Α.
Παροχή υπηρεσιών ΟΚΩΩ (Δ∆ΑΔ∆Δ∆ΗΕ, Δ∆ΕΠΑ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ κ.α.)
Λοιπά γενικά έξοδα

20 000.00
2 000.00
10 000.00
80 000.00
10 000.00
325 447.40

17 360.09
0.00
0.00
0.00
0.00
111 023.19

20 000.00
2 000.00
10 000.00
10 000.00
10 000.00
273 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

643

Δ∆ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης)

57 347.40

4 557.65

35 000.00

0.00

0.00

6431

Έξοδα ενηµέρωσης

6331

Λοιποί φόροι και τέλη
6331.0001
6331.0002
6331.0003
6331.0004
6331.0005

15 000.00
5 347.40
10 000.00

897.90
2 641.30
1 018.45

15 000.00
0.00
5 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6433

6431.0002 Φυλλάδια για εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του Δ∆ήµου
6431.0003 Φυλλαδια για εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες του Δ∆ήµου
6431.0007 Δ∆ηµοσιεύσεις
Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών

645

6433.0001 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
6433.0002 Επιδείξεις, δεξιώσεις, γιορτές και λοιπά θεάµατα
6433.0003 Προµήθεια αναλωσίµων και αναµνηστικών για αθλητικές εκδηλώσεις
Συνδροµές

7 000.00
15 000.00
5 000.00
8 100.00

0.00
0.00
0.00
1 720.50

5 000.00
5 000.00
5 000.00
6 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

4 000.00
500.00

1 660.50
0.00

3 000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2 000.00
800.00
800.00
260 000.00

60.00
0.00
0.00
104 745.04

2 000.00
1 000.00
500.00
232 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3 000.00
3 000.00

0.00
0.00

2 000.00
3 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

10 000.00
3 000.00
2 000.00
2 000.00

0.00
1 500.00
0.00
0.00

10 000.00
3 000.00
1 000.00
2 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6451

Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα

6452

6451.0001 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα
6451.0002 Προµήθεια δοµικής πληροφορικής
Συνδροµές internet

649

6452.0001 Συνδέσεις διαδικτύου
6452.0002 Υπηρεσίες συστήµατος πληρωµών Δ∆ΙΑΣ
6452.0004 Υπηρεσίες Ευρυζωνικού Δ∆ικτύου Η/Υ
Δ∆ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως

6491

6492

Έξοδα εκµετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δ∆ήµου
6491.0001 Έξοδα µεταβίβασης ακινήτων
6491.0002 Αγορά κτηµατογραφικών τοπογραφικών φύλλων κλπ. για ακίνητα του Δ∆ήµου
Δ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων
6492.0001
6492.0002
6492.0003
6492.0004

6494

Δ∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων
Εξοδα Δ∆ικαστικών υποθέσεων του Δ∆ήµου (ένσηµα - προεισπράξεις - επιδόσεις κλπ)
Αποζηµιώσεις σε τρίτους
Τόκοι καταδικαστικών αποφάσεων
Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών

6494.0001 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

4 000.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

6495

65

6495.0001 Αποζηµίωση για χορήγηση στοιχείων µέσω Γ.Γ.Π.Σ.
6495.0003 Από άλλες περιπτώσεις απόδοσης ποσοστού (ΤΑΠ)
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

3 000.00
230 000.00
241 769.65

1 788.00
101 457.04
132 339.91

3 000.00
205 000.00
206 507.44

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

22 000.00

9 207.72

13 000.00

0.00

0.00

2 000.00
20 000.00
219 769.65

408.50
8 799.22
123 132.19

2 000.00
11 000.00
193 507.44

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6521.0001 Τόκοι Δ∆ανείων Εσωτερικού (Τ.Π.Δ∆.)
219 769.65
Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δ∆ωρεές) 5 407 578.69

123 132.19
2 457 666.91

193 507.44
5 346 408.73

0.00
0.00

0.00
0.00

3 084 000.00

1 501 579.56

3 553 745.00

0.00

0.00

126 000.00
177 000.00

83 745.56
117 834.00

153 745.00
250 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

651

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως (Δ∆άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών)

6515

Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών

652
6521

67

6515.0001 Αµοιβές και Προµήθειες Τραπεζών
6515.0002 Προµήθεια Τ.Π. & Δ∆.
Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως (Δ∆άνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών)
Τόκοι δανείων εσωτερικού

671

Υποχρεωτικές µεταβιβάσεις σε νοµικά πρόσωπα

6711

Απόδοση σε σχολικές επιτροπές

6715

6711.0002 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης
6711.0003 Επιχορήγηση Ε.Σ.Ε. Δ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
Επιχορήγηση δηµοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔ∆Δ∆

6715.0001
6715.0003
6715.0004
6715.0005
6716

672

Πολιτιστικός οργανισµός
Εθνική Στέγη
Συµµετοχή στο Δ∆ιαδηµοτικό Κέντρο Πρόληψης από εξαρτισιογόνες ουσίες ( "ΗΛΙΟΣ")
Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης.
Συµµετοχή στη δαπάνη αποζηµίωσης µελών υπηρεσιακού συµβουλίου

6716.0002 Αποζηµίωση Μελών Επιλογής Προσωπικού
Υποχρεωτικές εισφορές

6721

1 300 000.00
250 000.00
30 000.00
1 200 000.00

500 000.00
100 000.00
0.00
700 000.00

1 200 000.00
320 000.00
30 000.00
1 600 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1 000.00
1 791 578.69

0.00
753 087.35

0.00
1 389 663.73

0.00
0.00

0.00
0.00

50 000.00
1 358 655.12
382 923.57
0.00
532 000.00

30 500.00
531 125.56
191 461.79
0.00
203 000.00

50 000.00
339 663.73
0.00
1 000 000.00
403 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Εισφορά υπέρ συνδέσµων
6721.0002
6721.0003
6721.0004
6721.0005

673

Περιβαλλοντικός Σύνδεσµος Δ∆ήµων Αθηνών - Πειραιώς
Υπέρ Ε.Σ.Δ∆.Ν.Α.
Υπέρ Ε.Σ.Δ∆.Ν.Α. (2012)
Υπέρ Ε.Σ.Δ∆.Ν.Α.
Προαιρετικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις

6734

Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία
6734.0001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωµατεία
Υλοποίηση προγραµµατικών συµβάσεων

293 000.00

165 000.00

200 000.00

0.00

0.00

6736

90 000.00
123 000.00

38 000.00
0.00

80 000.00
123 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6737

6736.0001 Προγραµµατική Σύµβαση µε Δ∆ΗΚΕΚ για εφαρµογή προγράµµατος <<Βοήθεια στο Σπίτι>>
6736.0002 Προγραµµατική Σύµβαση µε ΤΕΙ Αθήνας για την λειτουργία της Δ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης
Χρηµατοδοτήσεις κοινωφελών Δ∆ηµοτικών Επιχειρήσεων (παρ.1άρθρου 259 ΚΔ∆Κ)

68

6737.0003 Επιχορήγηση Σχολικών Επιτροπών για το θεσµό του Σχολικού Τροχονόµου
6737.0008 Προµήθεια υλικού αντιµετώπισης επιδηµιών
Λοιπά έξοδα

25 000.00
1 000.00
38 000.00

0.00
0.00
4.42

0.00
0.00
12 500.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

38 000.00

4.42

12 500.00

0.00

0.00

31 500.00

4.42

10 000.00

0.00

0.00

1 500.00

0.00

1 500.00

0.00

0.00

0.00
1 421 607.21
1 364 651.37

1 000.00
3 253 456.84
3 027 500.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

682

Έκτακτα έξοδα

6821

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης

6822

6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων χρήσης

6823

6822.0001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταµείων
Τόκοι υπερηµερίας χρήσης

10

6823.0001 Τόκοι υπερηµερίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

6

ΕΞΟΔ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

5 000.00
4 767 694.56
3 226 737.72

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

2 150 500.00

1 032 362.68

2 000 500.00

0.00

0.00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

1 650 500.00

830 784.98

1 560 000.00

0.00

0.00

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
1 450 000.00
12 000.00
3 500.00

801 138.49
5 775.00
0.00

1 400 000.00
10 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

150 000.00
35 000.00
176 000.00

9 406.57
14 464.92
65 268.61

150 000.00
0.00
145 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

160 000.00

63 653.65

130 000.00

0.00

0.00

6012

6011.0001 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
6011.0004 Παραπληγικό επίδοµα τακτικών υπαλλήλων
6011.0005 Επίδοµα ανανέωσης αδειών αλλοδαπών
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

602

6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
6012.0002 Εκλογική αποζηµίωση
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου

6022

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
16 000.00
6 000.00

1 614.96
2 852.50

15 000.00
6 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6 000.00
316 000.00

2 852.50
132 456.59

6 000.00
287 500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

220 000.00
10 000.00
1 000.00
1 000.00

102 837.07
3 720.84
24.90
18.72

200 000.00
9 000.00
1 000.00
1 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

50 000.00
1 500.00
2 000.00
1 000.00
1 000.00

17 813.17
417.29
647.73
464.04
0.00

50 000.00
1 500.00
2 000.00
1 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2 000.00

163.79

1 000.00

0.00

0.00

7 500.00
2 000.00
17 000.00
2 000.00

107.08
0.00
6 241.96
1 000.00

4 000.00
0.00
17 000.00
2 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

2 000.00
238 544.00

1 000.00
60 140.13

2 000.00
209 700.00

0.00
0.00

0.00
0.00

100 000.00

54 757.47

100 000.00

0.00

0.00

100 000.00
138 544.00

54 757.47
5 382.66

100 000.00
109 700.00

0.00
0.00

0.00
0.00

62

Έλεγχος Ισολογισµού
Πιστοποίηση ISO
Ερευνα - καταγραφή - ταξινόµηση ιστορικού αρχειακού υλικού
Ενοικίαση χώρου στάθµευσης Δ∆ηµοτικών οχηµάτων
Εξόφληση ζηµιάς από Ασφαλιστική Εταιρεία
Ηλεκτρονική εισαγωγή δεδοµένων
Μαγνητοφωνήσεις - Αποµαγνητοφωνήσεις πρακτικών Δ∆.Σ.
Μαγνητοφωνήσεις - αποµαγνητοφωνήσεις πρακτικών Δ∆.Σ.
Ανάλυση και κριτική διερεύνηση χρηµατοοικονοµικών δεικτών
Ελεγχος Ισολογισµού
Υπηρεσίες Τεχνικού Συµβούλου για την υποστήριξη στην αξιολόγηση δοµών του Δ∆ήµου
Παροχές τρίτων

24 600.00
2 000.00
7 500.00
2 000.00
800.00
24 000.00
6 644.00
20 400.00
6 000.00
24 600.00
20 000.00
645 400.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5 382.66
0.00
0.00
0.00
242 291.55

24 600.00
2 000.00
7 500.00
0.00
0.00
0.00
10 000.00
15 000.00
6 000.00
24 600.00
20 000.00
627 100.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

623

Ενοίκια - Μισθώµατα

300 000.00

158 925.19

300 000.00

0.00

0.00

604

6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ)

6041

605

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6041.0001 Αµοιβές εκπαιδευοµένων ΤΕΙ
Εργοδοτικές εισφορές Δ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση Δ∆ηµοσίου Δ∆ικαίου
6051.0001
6051.0002
6051.0003
6051.0004

ΤΥΔ∆ΚΥ
ΙΚΑ µονίµων
ΤΠΔ∆Υ - ΤΑΔ∆ΚΥ
Υπέρ αλληλεγγύης εργοδότη 2%
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

6052.0001
6052.0002
6052.0003
6052.0004
6052.0005

ΙΚΑ Αορίστου
ΤΑΥΤΕΚΩΩ Κλάδος Υγείας
ΤΑΥΤΕΚΩΩ Κλάδος Πρόνοιας
ΤΑΥΤΕΚΩΩ - ΤΑΠ - ΗΣΑΠ
ΕΟΠΠΥ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού

6052

6054

6055

6054.0001 ΙΚΑ εκτάκτων
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

606

6055.0003 Kλάδος κύριας σύνταξης
6055.0004 ΚΥΤ
6055.0005 ΤΕΑΔ∆Υ
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

6062

61

Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)
6062.0001 Έξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112Ν.118/81)
Αµοιβές αιρετών και τρίτων

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

614

6117.0001 Εκτακτο προσωπικό (Σύµβαση Μίσθωσης Εργου)
Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

6142

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
6142.0001
6142.0002
6142.0003
6142.0005
6142.0006
6142.0010
6142.0011
6142.0012
6142.0013
6142.0018
6142.0019

6232

Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων
300 000.00
5 000.00

158 925.19
0.00

300 000.00
5 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5 000.00
175 400.00

0.00
16 056.76

5 000.00
226 100.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δ∆ήµου
6261.0002 Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ∆ηµοτικών Κτιρίων
6261.0003 Συντήρηση -αντικατάσταση δικτυακής υποδοµής
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού

3 000.00
24 600.00
0.00

0.00
0.00
0.00

1 000.00
24 600.00
45 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6265.0001
6265.0003
6265.0004
6265.0005
6265.0006
6265.0009
6265.0013
6265.0015

Συντήρηση επίπλων και σκευών
Συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων
Ετήσια συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (γραφοµηχανές, αριθµοµηχανές κ.λ.π.)
Αναγόµωση πυροσβεστήρων
Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 2012-2013
Συντήρηση συναγερµών Δ∆ηµοτικών κτιρίων
Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού

2 000.00
7 000.00
10 000.00
2 500.00
2 000.00
6 000.00
3 200.00
2 500.00

0.00
0.00
9 556.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2 000.00
5 000.00
10 000.00
2 500.00
2 000.00
6 000.00
0.00
1 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6266.0004
6266.0005
6266.0006
6266.0009
6266.0010
6266.0011
627

Προµήθεια τοπογραφικών προγραµµάτων
Τεχνική υποστήριξη και αναβάθµιση ηλεκτρονικής πύλης
Τεχνική υποστήριξη και αναβάθµιση ηλεκτρονικής πύλης
Συντήρηση και αναβάθµιση ηλεκτρονικού αυτοµατισµού και ασφάλειας συστηµάτων
Δ∆ιαδικτυακές Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης και Εκπαίδευσης
Συντήρηση εφαρµογής διαχείρησης έργων SRC-TASK
Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)

1 500.00
7 000.00
18 000.00
60 000.00
24 600.00
1 500.00
165 000.00

1 500.00
0.00
5 000.00
0.00
0.00
0.00
67 309.60

0.00
18 000.00
7 000.00
100 000.00
0.00
1 500.00
96 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6271

Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π.
75 000.00

46 015.83

60 000.00

0.00

0.00

6273

6271.0001 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π.
Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
6273.0001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

80 000.00

18 766.00

30 000.00

0.00

0.00

6279

64

6279.0001 Κοινόχρηστα δηµοτικών κτιρίων
Λοιπά γενικά έξοδα

10 000.00
1 000.00

2 527.77
605.16

6 000.00
9 200.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1 000.00

605.16

1 200.00

0.00

0.00

1 000.00
0.00

605.16
0.00

1 200.00
8 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
191 293.72

0.00
29 251.85

8 000.00
181 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

103 020.50

21 257.17

128 000.00

0.00

0.00

625

6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων
Ασφάλιστρα

6251

626

Ασφάλιστρα ακινήτων
6251.0001 Ασφάλιστρα ακινήτων
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

6261

6265

Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δ∆ήµου

6266

646

Έξοδα δηµοσιεύσεων

6461

Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων

647
6474

66

6461.0001 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων
Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων
Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων
6474.0003 Εξοδα επαναληπτικών εκλογών
Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

6611

Προµήθεια βιβλίων κλπ

6612

6611.0001 Προµήθεια βιβλίων, εφηµερίδων, περιοδικών και λοιπών εκδόσεων
Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

18 331.60
5 000.00

694.03
0.00

15 000.00
5 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6613

6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
6612.0002 Προµήθεια µικροαντικειµένων γραφείου
Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

0.00
41 027.10
8 661.80

0.00
13 237.26
2 824.08

40 000.00
40 000.00
4 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6614

6613.0001 Προµήθεια αναλώσιµων εκτυπωτών
6613.0002 Προµήθεια αναλωσίµων Η/Υ
6613.0006 Προµήθεια toner φωτ/κών µηχανηµάτων
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου

15 000.00

4 501.80

10 000.00

0.00

0.00

6615

6614.0001 Προµήθεια βιβλίων και εντύπων υπηρεσιών
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

663

6615.0001 Προµήθεια υλικού εκτυπώσεων και βιβλιοδετήσεων
6615.0003 Βιβλιοδετήσεις
Είδη υγιεινής και καθαριότητας

2 000.00
12 000.00
19 653.00

0.00
0.00
5 093.10

1 000.00
12 000.00
14 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

19 653.00
5 000.00

5 093.10
0.00

14 000.00
4 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5 000.00
45 620.22

0.00
2 901.58

4 000.00
27 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15 620.22
30 000.00
18 000.00

2 901.58
0.00
0.00

12 000.00
15 000.00
8 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

15 000.00
1 000.00
2 000.00
1 540 956.84

0.00
0.00
0.00
56 955.84

5 000.00
1 000.00
2 000.00
225 956.84

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

6634

664
6643

665
6654

669
6699

7

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

0.00

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
6634.0002 Προµήθεια ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Καύσιµα και λιπαντικά
Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό
6643.0001 Προµήθεια πετρελαίου θέρµνασης για τα Δ∆ηµοτικά Κτίρια
Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
Προµήθεια λοιπού υλικού
6654.0001 Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
6654.0002 Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού
Λοιπές προµήθειες
Λοιπές Προµήθειες
6699.0001 Προµήθεια πυροσβεστικών µέσων
6699.0003 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών
6699.0004 Προµήθεια µικροεργαλείων Μηχανογράφησης
ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

1 535 955.84

56 955.84

222 955.84

0.00

0.00

711

Απαλλοτριώσεις και αγορές εδαφικών εκτάσεων

1 356 955.84

56 955.84

56 955.84

0.00

0.00

7111

Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών εκτάσεων
56 955.84
300 000.00
1 000 000.00
179 000.00

56 955.84
0.00
0.00
0.00

56 955.84
0.00
0.00
166 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

8 000.00

0.00

5 000.00

0.00

0.00

10 000.00
130 000.00

0.00
0.00

10 000.00
130 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

713
7133

7111.0002 Αγορές ακινήτων (οικ.Τραπεζούντος 27 & Μενεκράτους 2008 εως 2016 )
7111.0004 Αγορές ακινήτων
7111.0005 Αγορά ακινήτου Πλαστήρα και Σάρδεων
Προµήθειες παγίων
Έπιπλα σκεύη

7134

7133.0002 Προµήθεια επίπλων
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά

7135

7134.0001 Επέκταση Ευρυζωνικού δικτύου
7134.0002 Προµήθεια Λογισµικού και ηλεκτρονικών υλικών ασφαλείας
Λοιπός εξοπλισµός

7135.0001
7135.0002
7135.0004
7135.0005
7135.0007
73

Προµήθεια µηχανών καταµέτρησης χρηµάτων
Αριθµοµηχανές γραφείων, Fax κ.λ.π.
Προµήθεια τηλεφωνικών συσκευών
Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων
Προµήθεια κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Έργα

731

Δ∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δ∆ήµου

7311

Δ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

74

7311.0002 Προµήθεια συναγερµών για Δ∆ηµοτικά κτίρια
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

7411

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
7411.0001 Μελέτη κατασκευή Δ∆/κού Μεγάρου

2 000.00
2 000.00
2 000.00
10 000.00
15 000.00
5 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1 000.00
2 000.00
1 000.00
7 000.00
10 000.00
3 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5 000.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

5 000.00
1.00

0.00
0.00

3 000.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1.00

0.00

1.00

0.00

0.00

0.00
1 175 266.35
1 160 961.45

1.00
4 129 850.00
3 218 260.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

15

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

6

ΕΞΟΔ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

1.00
4 143 425.03
3 166 835.03

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

1 285 000.00

585 414.74

1 056 000.00

0.00

0.00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

370 000.00

211 558.86

370 000.00

0.00

0.00

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6011.0001 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

350 000.00

208 788.26

350 000.00

0.00

0.00

6012

602

6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

20 000.00
620 000.00

2 770.60
265 063.10

20 000.00
440 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

350 000.00
250 000.00

157 137.79
107 129.08

350 000.00
75 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

20 000.00
17 000.00

796.23
0.00

15 000.00
20 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

17 000.00
276 000.00

0.00
108 792.78

20 000.00
226 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

50 000.00

23 298.83

50 000.00

0.00

0.00

190 000.00
25 000.00

75 453.31
6 856.99

150 000.00
20 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6021

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

6022

6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου
6021.0003 Αποδοχές υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου (Σχολικών Κτιρίων)
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

604

6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ)

6041

605
6051

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6041.0001 Αποδοχές εκτάκτων
Εργοδοτικές εισφορές Δ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση Δ∆ηµοσίου Δ∆ικαίου

6052

6051.0001 ΤΥΔ∆ΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

6054

6052.0001 ΙΚΑ Αορίστου Χρόνου
6052.0002 ΙΚΑ Μονίµων
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
6054.0001 ΙΚΑ Εκτάκτων
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

5 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6055

6055.0001 ΤΕΑΔ∆Υ Δ∆ηµοσίου
6055.0002 ΤΕΑΔ∆Υ

2 000.00
4 000.00

636.48
2 547.17

2 000.00
4 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

606

Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

61

6063.0001 Προµήθεια γάλακτος
6063.0002 Προµήθεια γάλακτος
Αµοιβές αιρετών και τρίτων

611

Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών

6117

Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία

614

6117.0001 Εκτακτο προσωπικό (Σύµβαση Μίσθωσης Εργου)
6117.0002 Εκτακτο προσωπικό (ΣΜΕ ανταποδοτικού χαρακτήρα)
Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

6142

616

Αποστολή αλληλογραφίας ΚΕΠ (curier)
Απολύµανση κτιρίων (έκτακτες ανάγκες)
Αποστολή αλληλογραφίας ΚΕΠ
Ενοικίαση ειδών καθαρισµού
Καταγραφή και ταξινόµηση του Ιστορικού Αρχειακού υλικού
Αποστολή άπορων παιδιών σε θερινές κατασκηνώσεις
Αµοιβή Τεχνικού Συµβούλου του έργου: "Η Σµύρνη των δυο Ηπείρων του Ελληνισµού και του Κόσµου"
Λοιπές Αµοιβές και έξοδα τρίτων

6162

Λοιπά έξοδα τρίτων
6162.0002 Μικροβιολογική ανάλυση νερού κολυµβητικής δεξαµενής
Παροχές τρίτων

623

Ενοίκια - Μισθώµατα

6232

Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

6234

6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων
6232.0002 Μισθώµατα αθλητικών εγκαταστάσεων
Μισθώµατα µεταφορικών µέσων

625

6234.0001 Μίσθωση λεωφορείων
6234.0002 Μίσθωση γερανοφόρου οχήµατος κλειστών αθλητικών χώρων
Ασφάλιστρα

6251

626
6261

0.00

0.00

0.00

0.00

1 000.00
1 000.00
460 578.87

0.00
0.00
308 780.84

0.00
0.00
434 200.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

395 000.00

308 002.53

395 000.00

0.00

0.00

350 000.00
45 000.00
64 078.87

308 002.53
0.00
778.31

350 000.00
45 000.00
37 700.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2 000.00
5 000.00
2 978.87
2 000.00
7 500.00
24 600.00
20 000.00
1 500.00

0.00
0.00
412.98
365.33
0.00
0.00
0.00
0.00

2 000.00
3 000.00
2 000.00
700.00
0.00
10 000.00
20 000.00
1 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1 500.00
672 600.00

0.00
255 296.28

1 500.00
547 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

312 000.00

142 066.21

251 000.00

0.00

0.00

250 000.00
45 000.00

142 066.21
0.00

250 000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15 000.00
2 000.00
2 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
1 000.00
2 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2 000.00
152 600.00

0.00
833.32

2 000.00
88 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

24 000.00

0.00

24 000.00

0.00

0.00

2 000.00
4 000.00

0.00
0.00

2 000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

40 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 000.00

0.00

1 000.00

0.00

0.00

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
6142.0001
6142.0003
6142.0004
6142.0006
6142.0007
6142.0008
6142.0009

62

2 000.00

Ασφάλιστρα ακινήτων
6251.0001 Ασφάλιστρα ακινήτων
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δ∆ήµου

6262

6261.0005 Συντήρηση και επισκευή επιστήλιων Χριστουγεν. Στολισµού
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

6264

6262.0001 Συντήρηση εγκαταστάσεων σειρήνων Πολιτικής Αεράµυνας
6262.0002 Συντήρηση αποχετεύσεων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

6265

6264.0002 Συντήρηση και επισκευήν ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού κ.λ.π. µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού
6265.0001 Συντήρηση επίπλων και σκευών

6265.0003
6265.0005
6265.0006
6265.0007
6265.0008
6265.0009
6265.0010
6265.0012
6265.0013
6265.0014
6265.0015
6265.0016
6265.0017
6265.0018
6265.0019
6266

627
6273

Συντήρηση κλιµατιστικών µηχανηµάτων
Συντήρηση Ιατρικών µηχανηµάτων
Συντήρηση φωτεινών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών
Συντήρηση και επισκευή αθλητικών οργάνων
Συντήρηση και επισκευή σάουνας και ατµογεννήτριας - χαµάµ
Συντήρηση και επισκευή τηλεκατευθυνόµενης βυθιζόµενης σκούπας κολυµβητικής δεξαµενής Δ∆ηµ. Γυµναστηρίου
Ελεγχος βαλβίδας ασφαλείας
Συντήρηση φίλτρων κολυµβητηρίου
Συντήρηση καυστήρων
Συντήρηση ηλεκτρονικών πινάκων
Επισκευή συρόµενων πορτών Parking Δ∆ηµοτικού Κολυµβητηρίου
Συντήρηση λειτουργίας µονάδας ελέγχου ποιότητας ύδατος
Εργασίες µόνωσης σωληνώσεων
Συντήρηση φωτεινών επιγραφών
Συντήρηση µονάδας ελέγχου ποιότητας νερού
Συντήρηση Εφαρµογών λογισµικού

5 000.00
1 500.00
5 000.00
15 000.00
2 000.00
4 000.00
3 000.00
5 000.00
4 000.00
5 000.00
3 000.00
2 500.00
10 000.00
3 500.00
5 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
833.32
0.00
0.00
0.00

5 000.00
5 000.00
5 000.00
15 000.00
2 000.00
4 000.00
3 000.00
5 000.00
4 000.00
3 000.00
0.00
1 500.00
5 000.00
1 500.00
2 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6266.0001 Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισµού ΚΕΠ
600.00
6266.0002 Υπηρεσίες Τεχνικής Υποστήριξης εκπαίδευσης προγραµµάτων Ενιαίου Εθνικού Μητρώου δικαιούχων κοινωνικών και προνιακών επιδοµάτων
6 500.00
Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων)
206 000.00

0.00
0.00
112 396.75

0.00
0.00
206 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες.
6273.0001 Φυσικό αέριο.
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα

200 000.00

109 828.76

200 000.00

0.00

0.00

6279

64

6279.0001 Κοινόχρηστα δηµοτικών κτιρίων
Λοιπά γενικά έξοδα

6 000.00
148 500.00

2 567.99
0.00

6 000.00
215 500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

118 500.00

0.00

118 500.00

0.00

0.00

45 000.00

0.00

45 000.00

0.00

0.00

6472

6471.0001 Προµήθεια εορταστικού διάκοσµου
Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων
6472.0001 Οργανώση προγράµµατος "Αθλοδιακοπές"
Έξοδα λοιπών παρεµφερών δραστηριοτήτων

72 000.00

0.00

72 000.00

0.00

0.00

6474

648

6474.0002 Δ∆απάνες για την διενέργεια αιµοδοσίας
Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων

1 500.00
30 000.00

0.00
0.00

1 500.00
97 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

30 000.00
0.00
600 156.16

0.00
0.00
11 469.59

0.00
97 000.00
965 560.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

28 572.74

8 511.32

20 000.00

0.00

0.00

20 000.00
8 572.74
2 000.00

0.00
8 511.32
0.00

20 000.00
0.00
1 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2 000.00
569 583.42

0.00
2 958.27

1 000.00
944 560.00

0.00
0.00

0.00
0.00

647

Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων

6471

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

6481

66

Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων
6481.0001 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου
6481.0002 Εξοδα λειτουργίας συσσιτίου
Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

663

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

6633

Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.)

665
6654

669
6691

6633.0001 Προµήθεια χηµικών υλικών
6633.0002 Προµήθεια χηµικών υλικών
Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών
Προµήθεια λοιπού υλικού
6654.0001 Προµήθεια κουρτινων
Λοιπές προµήθειες
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων

2 000.00

0.00

1 000.00

0.00

0.00

7

Προµήθεια συστήµατος διαχείρισης ροής πελατών
Προµήθεια αντιδραστηρίων αιµατολογικού αναλυτή
Προµήθεια κάδων - σακκουλων για περιττώµατα σκύλων
Προµήθεια καθισµάτων
Προµήθεια αναλωσίµων
Προµήθεια αντιδραστηρίων αιµατολογικού αναλυτή
Προµήθεια πυροσβεστικών µέσων
Προµήθεια Μονάδας µετάγγισης χηµικών και οργάνου καταγραφής δεδοµένου και ποιότητας ύδατος
Προµήθεια αθλητικών ειδών άσκησης
Πρπµήθεια υγειονοµικού εξοπλισµού
Προµήθεια ειδών κοινωνικού παντοπωλείου
Προµήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισµού και ανταλλακτικών για το Δ∆ηµοτικό Γυµναστήριο
Προµήθεια Φαρµακευτικού υλικού για το Κοινωνικό Φαρµακείο
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής κοινωνικού παντοπωλείου
Προµήθεια τροφίµων κοινωνικού παντοπωλείου
Προµήθεια τροφίµων Κοινωνικού Παντοπωλείου
ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

1 000.00
8 000.00
5 000.00
4 000.00
4 922.53
8 000.00
5 000.00
4 000.00
10 100.00
3 000.00
0.89
2 000.00
45 000.00
242 690.00
224 870.00
0.00
976 590.00

0.00
0.00
0.00
0.00
867.27
0.00
2 091.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14 304.90

0.00
5 000.00
5 000.00
2 000.00
4 000.00
5 000.00
3 000.00
3 000.00
10 000.00
2 000.00
0.00
0.00
45 000.00
242 690.00
224 870.00
392 000.00
911 590.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

951 990.00

14 304.90

886 990.00

0.00

0.00

713

Προµήθειες παγίων

951 990.00

14 304.90

886 990.00

0.00

0.00

7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
15 000.00
20 000.00
5 000.00
15 000.00
10 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
9 999.90

10 000.00
15 000.00
15 000.00
15 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

800 990.00

0.00

800 990.00

0.00

0.00

73

Προµήθεια Ιατρικών οργάνων
Προµήθεια εξοπλισµού Κοινωνικού Φαρµακείου
Προµήθεια φωτεινών επιγραφών
Προµήθεια εξέδρας
Προµήθεια τηλεκατευθυνόµενης βυθιζόµενης σκούπας
Προµήθεια συστήµατος ελεγχόµενης στάθµευσης για Δ∆ηµ. Γυµναστήριο
Προµήθεια δαπέδων για Δ∆ηµ. Γυµναστήριο
Έργα

3 000.00
15 000.00
8 000.00
15 000.00
20 000.00
15 000.00
10 000.00
24 600.00

0.00
4 305.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1 000.00
0.00
0.00
15 000.00
0.00
15 000.00
0.00
24 600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

731

Δ∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δ∆ήµου

24 600.00

0.00

24 600.00

0.00

0.00

7311

Δ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ
24 600.00
10 146 498.27
8 358 068.27

0.00
3 449 362.06
3 430 297.06

24 600.00
9 849 815.63
8 058 565.63

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6699

6691.0002 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού
Λοιπές Προµήθειες
6699.0001
6699.0002
6699.0003
6699.0005
6699.0006
6699.0008
6699.0009
6699.0010
6699.0014
6699.0016
6699.0017
6699.0018
6699.0019
6699.0020
6699.0021
6699.0022

7131.0001
7131.0002
7131.0003
7131.0008
7131.0010
7134

7135

Προµήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων πληροφόρησης πολιτών
Προµήθεια αθλητικού εξοπλισµού γυµναστηρίων
Προµήθεια µπόϊλερ Σχολικών εγκαταστάσεων
Προµήθεια ηλεκτρονικών στάσεων Δ∆ηµ. Συγκοινωνίας
Προµήθεια ηλεκτρικών πινάκων κολυµβητηρίου
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά

7134.0001 Ψηφιακό Μουσείο " Η ΣΜΥΡΝΗ ΤΩΩΝ Δ∆ΥΟ ΗΠΕΙΡΩΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"
Λοιπός εξοπλισµός
7135.0001
7135.0002
7135.0004
7135.0006
7135.0008
7135.0009
7135.0010

7311.0001 Δ∆ιαµόρφωση εσωτερικών χώρων νέου Γυµναστηρίου.

20

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΩΤΙΣΜΟΥ

6

ΕΞΟΔ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

5 341 800.00

2 552 394.23

4 938 500.00

0.00

0.00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

2 200 000.00

1 251 244.73

2 050 000.00

0.00

0.00

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
1 950 000.00

1 185 695.15

1 800 000.00

0.00

0.00

6011.0001 Τακτικές Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων

6012

602

Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

6021

250 000.00
230 000.00

65 549.58
77 265.83

250 000.00
160 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

190 000.00

69 041.43

120 000.00

0.00

0.00

6022

604

6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές
Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ)

40 000.00
1 850 000.00

8 224.40
775 902.52

40 000.00
1 700 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1 550 000.00

721 372.74

1 500 000.00

0.00

0.00

300 000.00
886 000.00

54 529.78
433 674.22

200 000.00
876 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

290 000.00
6 000.00

149 288.32
2 230.30

290 000.00
6 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

60 000.00

23 422.01

50 000.00

0.00

0.00

6041

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

6042

6041.0001 Αποδοχές Εκτάκτων
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

605

6042.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
Εργοδοτικές εισφορές Δ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση Δ∆ηµοσίου Δ∆ικαίου

6052

6051.0001 ΤΥΔ∆ΚΥ
6051.0002 ΙΚΑ µονίµων
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

6054

6052.0001 ΙΚΑ ΑΟΡΙΣΤΟΥ
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
6054.0001 ΙΚΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΩΝ
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

500 000.00

244 242.38

500 000.00

0.00

0.00

6055

6055.0002
6055.0003
6055.0004
6055.0005

1 000.00
9 000.00
3 000.00
17 000.00
172 300.00

410.32
4 041.28
1 356.32
8 683.29
14 306.93

1 000.00
9 000.00
3 000.00
17 000.00
152 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

57 300.00
30 000.00
85 000.00
0.00
3 500.00

14 306.93
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
30 000.00
85 000.00
37 500.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3 500.00
58 860.00

0.00
1 291.72

0.00
49 600.00

0.00
0.00

0.00
0.00

58 860.00

1 291.72

49 600.00

0.00

0.00

6141.0002 Προγραµµατική Σύµβαση µε Ε.Σ.Δ∆.Ν.Α.
Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου

15 000.00

1 107.22

6 000.00

0.00

0.00

6142.0001 Απολυµάνσεις κτιρίων
6142.0002 Αποφράξεις αποχετεύσεων Δ∆ηµοτικού Γκαράζ
6142.0003 Απολυµάνσεις κτιρίων και οχηµάτων

260.00
10 000.00
9 000.00

184.50
0.00
0.00

0.00
10 000.00
9 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

606

Επικουρική Εργοδοτική Ασφάλιση
Κλάδος Κύριας Σύνταξης
ΚΥΤ
ΤΕΑΔ∆Υ
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
6063.0001
6063.0002
6063.0003
6063.0007

607

Προµήθεια γάλακτος
Μέσα ατοµικής προστασίας
Προµήθεια γάλακτος (2013)
Προµήθεια γάλακτος
Δ∆απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού

6072

Δ∆απάνες εκπαίδευσης προσωπικού δηµοτικής αστυνοµίας (άρθρο 16 ΠΔ∆ 23/2002)

61

6072.0001 Δ∆απάνες εκπαίδευσης-Επιµόρφωσης για Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Ικανότητας
Αµοιβές αιρετών και τρίτων

614

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

6141

Αµοιβές νοµικών προσώπων Δ∆ηµόσιου Δ∆ικαίου

6142

62

6142.0004 Ανάθεση εργασίας για παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για την εκπόνηση προγράµµατος δράσης για την αναβάθµιση Δ∆ηµοτικού Φωτισµού
24 600.00
Παροχές τρίτων
1 631 920.96

621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

6211

Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

623

6211.0001 Αντίτιµο ηλεκτρικού ρεύµατος για φωτισµό οδών, Πλατειών και κοινοχρήστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας
Ενοίκια - Μισθώµατα

6233

625

6233.0002 Ενοικίαση γερανού
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρα ακινήτων

6253

6251.0001 Ασφάλιστρα ακινήτων
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων

626

6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

6262

0.00
0.00

0.00
0.00

600 000.00

371 399.04

600 000.00

0.00

0.00

600 000.00
5 000.00

371 399.04
0.00

600 000.00
5 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5 000.00
67 500.00

0.00
52 140.37

5 000.00
67 500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

7 500.00

0.00

7 500.00

0.00

0.00

60 000.00
959 420.96

52 140.37
250 270.47

60 000.00
1 088 130.31

0.00
0.00

0.00
0.00

24 600.00
24 600.00
2 000.00
6 500.00
24 600.00
7 000.00
24 400.00

24 600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

22 798.00
24 600.00
2 000.00
6 000.00
24 600.00
3 000.00
24 400.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

243 540.00
6 000.00
161 732.31
24 600.00
4 000.00
300 000.00
45 000.00
3 000.00
10 350.45

225 670.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

500 000.00
6 000.00
161 732.31
24 600.00
4 000.00
200 000.00
45 000.00
3 000.00
2 400.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6 000.00
5 000.00
6 000.00

0.00
0.00
0.00

6 000.00
5 000.00
3 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5 000.00
10 498.20
15 000.00
26 000.00

0.00
0.00
0.00
15 879.57

5 000.00
15 000.00
0.00
33 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

26 000.00

15 879.57

33 000.00

0.00

0.00

2 000.00

0.00

7 000.00

0.00

0.00

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
6262.0001
6262.0002
6262.0003
6262.0004
6262.0005
6262.0007
6262.0008

Εργασίες ενίσχυσης Η/Φ Κεντρικής Πλατείας Νέας Σµύρνης
Συντήρηση εργασίας ασθενών ρευµάτων
Αποκατάσταση ζηµιών και µετάθεση στύλων Δ∆ΕΗ
Εγκατάσταση αλεξικέραυνου
Εργασίες τηλεµατικής διαχείρισης στόλου Δ∆ηµ.Συγκοινωνίας
Συντήρηση και επισκευή φωτεινών επιγραφών
Εργασίες ενίσχυσης Η/Φ οδού Αναπαύσεως
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

6263.0001
6263.0002
6263.0003
6263.0004
6263.0005
6263.0006
6263.0007
6263.0008
6263.0012

Συντήρηση επισκευή µεταφορικών µέσων
Συντήρηση και επισκευή δικύκλων
Συντήρηση µεταφορικών µέσων και καθαριστικών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
Αναγόµωση πυροσβετήρων αυτοκινήτων και αµαξοστασίου
Συντήρηση µεταφορικών µέσων
Μετατροπές υπερκατασκευών οχηµάτων
Προγραµµατισµένο σέρβις Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων
Συντήρηση και επισκευή ελαστικών
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

6263

6265

6264.0001 Συντήρηση µηχανηµάτων φίλτρων Υπηρεσίας Καθαριότητας
6264.0005 Συντήρηση ποµπών ενδοεπικοινωνίας
6264.0006 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων (έκτακτες ανάγκες)
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού

63

6265.0004 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών µηχανηµάτων και εξαερισµού
6265.0005 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριµµάτων
6265.0006 Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριµµάτων
Φόροι - Τέλη

632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

6322

24 600.00
1 760 630.31

Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων

6251

6264

0.00
673 809.88

6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών οχηµάτων
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων

6323

6322.0001 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας

66

6323.0001 Εξοδα εκτελωνισµού οχηµάτων
6323.0002 Επιθεώρηση Τεχν. ελέγχου οχηµάτων
Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

663

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

6631

Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού

6633

6631.0001 Απολυµάνσεις οχηµάτων καθαριότητας
Προµήθεια χηµικού υλικού (Απολυµαντικά, χηµικά, κ.λ.π.)

6634

6633.0003 Προµήθεια Απολυµαντικού χηµικού υγρού για κάδους
Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

664

6634.0004 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων
Καύσιµα και λιπαντικά

6641

666

Προµήθεια πετρελαίου κίνησης
Προµήθεια βενζίνης
Προµήθεια λιπαντικών
Προµήθεια λιπαντικών
Προµήθεια πετρελαίου κίνησης
Προµήθεια βενζίνης
Προµήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχηµάτων
Προµήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχηµάτων
Προµήθεια φυσικού αερίου για κίνηση οχηµάτων
Προµήθεια πετρελαίου κίνησης
Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων

6662

Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
6662.0002 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για συντήρηση γεωτρήσεων και αντλιοστασίων
6662.0003 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

6671

668
6681

669
6699

10 000.00

0.00

0.00

2 000.00
15 000.00
1 299 487.31

0.00
15 000.00
186 921.66

1 000.00
15 000.00
1 276 835.32

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

62 000.00

0.00

62 000.00

0.00

0.00

2 000.00

0.00

2 000.00

0.00

0.00

30 000.00

0.00

30 000.00

0.00

0.00

30 000.00
783 417.28

0.00
166 823.83

30 000.00
883 181.82

0.00
0.00

0.00
0.00

30 947.93
26 000.00
38 542.04
50 000.00
121 768.35
6 752.52
36 737.65
2 668.79
50 000.00
420 000.00
18 000.00

0.00
4 780.43
0.00
5 925.53
88 466.07
1 368.39
20 905.34
0.00
0.00
45 378.07
5 485.43

450 000.00
18 788.37
0.00
31 655.80
0.00
30 000.00
2 737.65
0.00
50 000.00
300 000.00
18 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3 000.00
15 000.00
179 800.00

0.00
5 485.43
0.00

3 000.00
15 000.00
99 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

45 000.00
15 000.00
73 800.00
15 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

45 000.00
15 000.00
0.00
8 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

15 000.00
1 000.00
15 000.00
7 004.13

0.00
0.00
0.00
0.00

15 000.00
1 000.00
15 000.00
6 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

3 000.00
4 004.13
249 265.90

0.00
0.00
14 612.40

3 000.00
3 000.00
208 653.50

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

45 000.00

0.00

45 000.00

0.00

0.00

Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
6671.0001
6671.0003
6671.0004
6671.0007

6673

879.57

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων
6641.0001
6641.0002
6641.0003
6641.0004
6641.0005
6641.0006
6641.0007
6641.0008
6641.0009
6641.0010

667

7 000.00

Προµήθεια ελαστικών
Προµήθεια ζαντών οχηµάτων
Προµήθεια ελαστικών οχηµάτων & ζαντών
Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού

6673.0002 Προµήθεια εργαλείων συνεργείων
6673.0006 Προµήθεια ανταλλακτικών ψυκτών
6673.0008 Προµήθεια σαρώθρων οδοκαθαριστών
Υλικά φαρµακείου
Υλικά φαρµακείου
6681.0001 Προµήθεια φαρµακείων και φαρµάκων για τον εξοπλισµό των οχηµάτων
6681.0002 Προµήθεια φαρµακευτικού υλικού
Λοιπές προµήθειες
Λοιπές Προµήθειες
6699.0001 Προµήθεια λαµπτήρων

6699.0002
6699.0003
6699.0004
6699.0007
6699.0011
6699.0013
6699.0014
6699.0015
6699.0017
6699.0018
6699.0020
6699.0021
6699.0025
7

Προµήθεια κλειδαριών πήλαρ φωτισµού
Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων και καλυµάτων οδοφωτισµού
Προµήθεια µικροαντικειµένων συνεργείων
Προµήθεια λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας Δ∆ηµοτικού Φωτισµού
Προµήθεια καλαθιών απορριµµάτων
Προµήθεια αερίων
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών
Προµήθεια άλατος για εκχιονισµό
Προµήθεια DEXION
Προµήθεια άµµου για πλυστικά µηχανήµατα
Προµήθεια βουρτσών µηχ/κών σαρώθρων
Προµήθεια καρτών ψηφιακών ταχογράφων
Προµήθεια Ταχογράφων
ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

2 000.00
23 265.90
15 000.00
100 000.00
25 000.00
3 000.00
10 000.00
1 000.00
3 000.00
3 000.00
15 000.00
2 000.00
2 000.00
1 788 430.00

0.00
14 612.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19 065.00

0.00
8 653.50
10 000.00
100 000.00
25 000.00
3 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15 000.00
2 000.00
0.00
1 791 250.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

1 428 180.00

19 065.00

1 172 400.00

0.00

0.00

713

Προµήθειες παγίων

1 428 180.00

19 065.00

1 172 400.00

0.00

0.00

7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
7131.0001
7131.0003
7131.0007
7131.0008
7131.0010
7131.0011
7131.0018
7131.0019

Προµήθεια µηχανισµου απόσµησης Γκαράζ
Προµήθεια µεταχειρισµένου τράκτορα
Προµήθεια σκούπας µηχανικής απορροφητικής
Προµήθεια κάδων απορριµµάτων
Προµήθεια ρυµούλκας τράκτορα
Προµήθεια µηχανήµατος φίλτρων υπηρεσίας Καθαριότητας
Προµήθεια βυθιζόµενων κάδων απορριµµάτων
Προµήθεια ανυψωτικών γερανών
Μεταφορικά µέσα

20 000.00
100 000.00
100 000.00
100 000.00
40 000.00
20 000.00
257 680.00
77 800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19 065.00
0.00
0.00

20 000.00
100 000.00
100 000.00
100 000.00
40 000.00
0.00
147 600.00
73 800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7132.0001
7132.0002
7132.0003
7132.0005
7132.0013
7132.0014

Προµήθεια µεταχειρισµένων µίνι λεωφορείων Δ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας
Προµήθεια Ι.Χ. Ε. αυτοκινήτων
Προµήθεια απορριµµατοφόρου πλυντηρίου αυτοκινήτου
Προµήθεια µινι απορριµµατοφόρου
Προµήθεια κλειστού van
Προµήθεια ανατρεπόµενου ηµιφορτηγού
Λοιπός εξοπλισµός

245 000.00
20 000.00
249 000.00
100 000.00
20 000.00
73 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

245 000.00
0.00
0.00
250 000.00
20 000.00
73 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

700.00
5 000.00
358 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
3 000.00
616 600.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

215 000.00

0.00

450 000.00

0.00

0.00

15 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

200 000.00
0.00
143 000.00

0.00
0.00
0.00

200 000.00
250 000.00
166 600.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

5 000.00
24 600.00
10 000.00
73 800.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2 000.00
24 600.00
0.00
73 800.00
24 600.00
24 600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7132

7135

73

7135.0001 Προµήθεια ψυκτών
7135.0002 Προµήθεια ποµπών ενδοεπικοινωνίας
Έργα

732

Δ∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

7324

Πεζοδρόµια

7325

7324.0001 Κατασκευή εσοχών κάδων απορριµµάτων.
Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης

733

7325.0001 Η/Φ οδών
7325.0002 Προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

7331

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
7331.0002
7331.0003
7331.0005
7331.0006
7331.0007
7331.0009

Συντήρηση υποσταθµού µέσης τάσης Δ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου
Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Δ∆ηµοτικών κτιρίων
Εργα αναβάθµισης Δ∆ηµοτικού Σταθµού αυτοκινήτων Καθαριότητας
Συντήρηση ηλεκ/κών διανοµών κεντρικής πλατείας
Ηλεκτρολογικές εργασίες ασθενών ρευµάτων σε Δ∆ηµοτικά κτίρια
Συντήρηση µηχανολογικών εγκαταστέσεων Δ∆ηµ. Χώρων

7335

74

Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισµού κοινής χρήσεως
7335.0001 Συντήρηση εγκαταστάσεων Δ∆ηµοτικού Φωτισµού
7335.0002 Αντικατάσταση ζηµιών δικτύου Δ∆ΕΗ
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

7411

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
7411.0001 Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων Δ∆ηµοτικού Σταθµού Αυτ/των Καθ/τας

24 600.00
5 000.00
2 250.00

0.00
0.00
0.00

15 000.00
2 000.00
2 250.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

2 250.00

0.00

2 250.00

0.00

0.00

2 250.00
7 675 102.95
1 471 998.26

0.00
593 637.52
408 317.56

2 250.00
3 535 795.76
1 084 016.14

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΩΝ ΕΡΓΩΩΝ

6

ΕΞΟΔ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

469 500.00

332 142.44

473 450.00

0.00

0.00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

390 000.00

287 232.48

395 000.00

0.00

0.00

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
350 000.00

285 602.05

350 000.00

0.00

0.00

40 000.00
73 000.00

1 630.43
44 022.45

45 000.00
74 200.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6051.0001 ΤΥΔ∆ΚΥ
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

50 000.00

29 969.17

50 000.00

0.00

0.00

6055.0001
6055.0002
6055.0003
6055.0004
6055.0005
6055.0007

1 000.00
1 500.00
12 000.00
2 500.00
3 500.00
2 500.00
6 500.00

252.72
543.94
8 737.06
1 547.84
2 385.96
585.76
887.51

1 000.00
1 500.00
14 000.00
2 500.00
4 000.00
1 200.00
4 250.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2 000.00
3 000.00
1 500.00
557 776.14

0.00
0.00
887.51
45 440.00

0.00
3 000.00
1 250.00
412 451.14

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

557 776.14

45 440.00

412 451.14

0.00

0.00

10 000.00
9 000.00
24 600.00
18 500.00
49 200.00
7 000.00
4 800.00
24 600.00
24 600.00
73 800.00
24 600.00
22 140.00

0.00
0.00
0.00
18 500.00
0.00
0.00
4 800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22 140.00

0.00
0.00
0.00
0.00
49 200.00
0.00
0.00
24 600.00
0.00
68 525.00
24 600.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6012

6011.0001 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

605

6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
Εργοδοτικές εισφορές Δ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

6051

6055

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση Δ∆ηµοσίου Δ∆ικαίου

606

ΤΕΑΔ∆Υ Εργ.(Δ∆ηµ.)
Επικουρική εργοδοτική ασφάλιση
Κλάδος Κύριας Σύνταξης
ΚΥΤ
ΤΕΑΔ∆Υ
ΕΟΠΥΥ Εργοδότη
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)

61

6063.0001 Μέσα ατοµικής προστασίας
6063.0004 Προµήθεια γάλακτος (2013)
6063.0007 Προµήθεια γάλακτος
Αµοιβές αιρετών και τρίτων

614

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

6142

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
6142.0004
6142.0005
6142.0006
6142.0007
6142.0008
6142.0009
6142.0011
6142.0013
6142.0015
6142.0016
6142.0017
6142.0018

Επικαιροποίηση τευχών πιστοποιητικών πυρασφάλειας
Επικαιροποίηση τευχών Η/Μ για Σ.Σ.Νικοµηδείας
Τεχνική υποστήριξη ωρίµανσης του έργου "Ανάπλαση οδών Οµήρου - Παλαιολόγου"
ΩΩρίµανση διαδικασιών - Επικαιροποίησης τευχών "Ολοκλήρωση αντιπληµµυρικής προστασίας Δ∆ήµου Νέας Σµύρνης"
Ελεγχος εφαρµογής τεχνικών δεδοµένων και επικαιροποίηση τευχών
Εδαφοτεχνικές εργασίες δηµοτικών κτιρίων οδού Σινώπης
Παροχή υπηρεσιών στην εφαρµογή µέτρων προστασίας αρχαιολογικών ευρηµάτων
Επικαιροποίηση Μελέτης Η/Μ και τευχών Δ∆ηµοπράτησης
Τεχνική υποστήριξη ωρίµανσης του έργου "Ανάπλαση Περιοχής Λουτρών"
Εργασίες διερεύνησης - αποτίµηση αναγκών και σύνταξη τευχών δηµοπράτησης για την ποιοτική αναβάθµιση του Σ.Σ. Νικοµηδείας
Τεχνική υποστήριξη ωρίµανσης έργων Η/Μ
ΩΩρίµανση µελέτης βιοκλιµατικού Σχεδιασµού Παιδικού Σταθµού Σινώπης

6142.0019
6142.0020
6142.0021
6142.0022
6142.0023
6142.0024
6142.0025
6142.0026
6142.0027
6142.0028
62

ΩΩρίµανση µελέτης ενεργειακού σχεδιασµού Παιδικού Σταθµού οδού Σινώπης
14 760.00
Εκπόνηση σταστικής µελέτης Παιδικού Σταθµού Σινώπης
4 650.00
Παροχή υπηρεσιών ενεργειακού σχεδιασµού για το έργο "Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό Κέντρο Δ∆ήµου Ν.Σµύρνης"
73 800.00
ΩΩρίµανση ηλεκτροµηχανολογικών µελετών για το έργο "Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό Κέντρο Δ∆ήµου Ν.Σµύρνης"
24 600.00
ΩΩρίµανση Αρχιτεκτονικής Μελέτης για το έργο "Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό Κέντρο Δ∆ήµου Ν.Σµύρνης"
24 600.00
Τεχνική υποστήριξη του Δ∆ήµου στην σύνταξη και Δ∆ηµοπράτηση των τευχών δηµοπράτησης του έργου :"Ανάπλαση περιοχής Λουτρών" 24 600.00
Παροχή υπηρεσιών Βιοκλιµατικού Σχεδιασµού για το έργο Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό Κέντρο Δ∆ήµου Ν. Σµύρνης
73 800.00
Δ∆ράσεις διάδοσης και ενηµέρωσης της διαµόρφωσης πρασίνου δώµατος σε Σχολικό κτίριο 1ου Δ∆ηµοτικού Σχολείου Ν. Σµύρνης
4 087.56
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - ενέργειες συµβούλου για την διαµόρφωση πρασίνου δώµατος σε σχολικό κτίριο 1ου Δ∆ηµοτ. Σχολ. Ν.
10Σµύρνης
218.88
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης - ενέργειες συµβούλου για την διαµόρφωση πράσινου δώµατος σε σχολικό κτίριο 4ου Λυκείου Νέας Σµύρνης
9 819.70
Παροχές τρίτων
115 400.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
73 800.00
24 600.00
24 600.00
24 600.00
73 800.00
4 087.56
10 218.88
9 819.70
105 800.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

115 400.00

0.00

105 800.00

0.00

0.00

6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)
24 600.00
24 600.00
15 000.00
24 600.00
24 600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24 600.00
24 600.00
15 000.00
24 600.00
15 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

2 000.00
329 322.12

0.00
30 735.12

2 000.00
92 315.00

0.00
0.00

0.00
0.00

24 600.00

0.00

24 600.00

0.00

0.00

24 600.00
304 722.12

0.00
30 735.12

24 600.00
67 715.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15 000.00
3 000.00
15 000.00
7 551.26
15 000.00
10 000.00
15 000.00
6 095.86
45 000.00
45 000.00
15 000.00
73 800.00
2 715.00
15 000.00
1 560.00
15 000.00
5 000.00
6 203 104.69

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30 735.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185 319.96

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15 000.00
0.00
0.00
0.00
15 000.00
0.00
2 715.00
15 000.00
0.00
15 000.00
5 000.00
2 451 779.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6262.0001
6262.0002
6262.0003
6262.0004
6262.0006
6265

66

Απολυµάνσεις υπάρχοντος δικτύου οµβρίων υδάτων
Συντήρηση και επισκευή σχαρών - µετώπων, φρεατίων - υδροσυλλογής
Συντήρηση αγωγών οµβρίων Αγ. Φωτεινής
Απολυµάνσεις υπάρχοντος δικτύου οµβρίων
Συντήρηση αγωγών οµβρίων υδάτων
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού

6265.0003 Συντήρηση τεχνικών οργάνων
Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

6613

Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

669

6613.0003 Ψηφιοποίηση πινακίδων αποχέτευσης
Λοιπές προµήθειες

6699

Λοιπές Προµήθειες
6699.0001
6699.0002
6699.0003
6699.0005
6699.0006
6699.0008
6699.0009
6699.0012
6699.0016
6699.0017
6699.0019
6699.0020
6699.0022
6699.0023
6699.0024
6699.0025
6699.0027

7

Προµήθεια υαλοπινάκων για κτίρια του Δ∆ήµου
Προµήθεια σιδηρικών
Προµήθεια οικοδοµικών υλικών
Προµήθεια υδραυλικών εξαρτηµάτων για µικροσυντηρήσεις
Προµήθεια παγκακίων
Προµήθεια εργαλείων
Προµήθεια υδραυλικών εξαρτηµάτων για µικροσυντηρήσεις
Προµήθεια µεταλλικών στοιχείων πεζοδροµίων και οριοδεικτών
Προµήθεια κηκλιδωµάτων κοινόχρηστων χώρων
Προµήθεια µεταλλικών στοιχείων πεζοδροµίων και οριοδεικτών
Προµήθεια ασφαλτικού µείγµατος
Προµήθεια οδοδεικτών
Προµήθεια αυτοκόλλητων ειδών διαγράµµισης και σήµανσης κυκλοφοριακής ασφάλειας Σ.Σ.
Προµήθεια πινακίδων και συστηµάτων κυκλοφοαριακών ρυθµίσεων
Προµήθεια πινακίδων κυκλοφορίας
Προµήθεια χρωµάτων
Προµήθεια ξυλουργικών υλικών και εξαρτηµάτων
ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

15 000.00

0.00

15 000.00

0.00

0.00

713

Προµήθειες παγίων

15 000.00

0.00

15 000.00

0.00

0.00

7135

Λοιπός εξοπλισµός
15 000.00
6 006 734.69

0.00
185 319.96

15 000.00
2 405 709.62

0.00
0.00

0.00
0.00

73

7135.0004 Προµήθεια γεωδαιτικών οργάνων (GPS)
Έργα

731

Δ∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δ∆ήµου

7311

Δ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

1 589 966.00

44 524.70

392 600.00

0.00

0.00

7311.0002
7311.0012
7311.0018
7311.0034
7311.0036

Δ∆ιαµόρφωση - Αποκατάσταση δαπέδων Σ.Σ.
Προσθήκη δύο αιθουσών και ΑΠΧ στα 6ο-9ο Δ∆. Σχολεία οδού Θράκης
Αποκατάσταση διατηρητέου Αιδινίου 28
Δ∆ιαµόρφωση χώρου εγκατάστασης αιθουσών διδασκαλίας
Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα Δ∆ηµοτικά Κτίρια Κωδ. Προσ. 1.13 (Ιδία συµµετοχή)
Δ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

73 800.00
1 090 000.00
2 000.00
45 000.00
120 000.00

0.00
0.00
0.00
6 081.70
0.00

73 800.00
90 000.00
0.00
0.00
120 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7312.0002
7312.0003
7312.0004
7312.0007
7312.0009
7312.0010
7312.0011
7312.0019
732

Εξυγίανση και αποκατάσταση εκτεταµένων καθιζήσεων αγωγών οµβρίων
Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων επίσκεψης
Κατασκευή εξωτερικών Δ∆ιακλαδώσεων
Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων
Δ∆ιευθέτηση µετατόπιση αγωγού οµβρίων λόγω εκτάκτων αναγκών
Συντήρηση δικτύων αγωγών ακαθάρτων και οµβρίων
Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων 2008
Δ∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

12 633.00
45 000.00
73 800.00
73 800.00
8 000.00
12 633.00
12 300.00
21 000.00
1 255 318.69

8 610.00
0.00
3 936.00
0.00
2 967.03
10 875.97
12 054.00
0.00
0.00

3 000.00
73 800.00
32 000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
708 717.62

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7321

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης
15 000.00
1.00
120 000.00
190 071.31
182 646.38

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
190 071.31
182 646.31

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

100 000.00
200 000.00
73 800.00

0.00
0.00
0.00

100 000.00
200 000.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7325

7324.0003 Δ∆ιαµόρφωση προσβασιµότητας για ΑΜΕΑ
7324.0004 Δ∆ιαµορφώσεις νέων πεζοδροµίων και πεζοδρόµων
7324.0007 Δ∆ιαµόρφωση χώρου στάθµευσης επί της οδού Αγησιλάου
Εγκαταστάσεις Ηλ/σµού κοινής χρήσης
7325.0001 Προµήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων
Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

280 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7326

733

7326.0003 Δ∆ιαµορφώσεις και επισκευές αθλητικών εγκαταστάσεων
7326.0006 Κατασκευή - αναπλάσεις νησίδων
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

20 000.00
73 800.00
3 161 450.00

0.00
0.00
140 795.26

0.00
36 000.00
1 304 392.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

300 000.00
5 500.00
73 800.00
15 000.00
24 600.00
146 000.00
24 600.00
20 000.00
73 800.00
73 800.00
24 600.00
24 600.00
24 600.00
24 600.00
24 600.00
24 600.00
24 600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20 941.92
0.00
0.00
0.00
0.00
24 600.00
0.00
0.00
24 600.00
24 600.00
0.00
0.00

300 000.00
5 500.00
73 800.00
0.00
24 600.00
95 245.00
0.00
20 000.00
65 682.00
73 800.00
24 600.00
0.00
24 600.00
0.00
0.00
24 600.00
24 600.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

7312

7321.0001
7321.0011
7321.0012
7321.0013
7321.0014
7324

7331

Κατασκευή (προσθήκη) ΑΠΧ στα 1ο - 10ο Δ∆ηµ. Σχολεία οδού Κοραή (αρ. Μελ. 175/05)
Κατασκευή Παιδικού Σταθµού Σινώπης
Δ∆ιαµόρφωση κλειστού προπονητηρίου στον περιβάλλοντα χώρο του Δ∆ηµοτικού Γυµναστηρίου
Δ∆ιαµόρφωση (κατασκευή) πράσινου δώµατος σε (δηµόσιο) Σχολικό κτίριο 1ου Δ∆ηµοτικού Σχολείου Ν.Σµύρνης
Δ∆ιαµόρφωση (κατασκευή) πρασίνου δώµατος σε (δηµόσιο) Σχολικό κτίριο 4ου Λυκείου Ν.Σµύρνης
Πεζοδρόµια

Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
7331.0001
7331.0002
7331.0003
7331.0004
7331.0006
7331.0011
7331.0012
7331.0015
7331.0020
7331.0021
7331.0029
7331.0030
7331.0031
7331.0035
7331.0036
7331.0037
7331.0038

Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων ( ΟΣΚ)
Επισκευή - Συντήρηση Σχολικών Εγκαταστάσεων (ΟΣΚ)
Αντικατάσταση αντικεραυνικού συστήµατος προστασίας Σ.Σ.
Αντικατάσταση ηλεκτρικής και διακτυακής καλωδίωσης
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σ.Σ.
Επισκευή - συντήρηση σχολικών εγκαταστάσεων
Συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων Σχολικών Συγκροτηµάτων
Καθαρισµός Δ∆ηµ.χώρων από graffites
Συντήρηση - ανακατασκευή µονώσεων Σχολικών Συγκροτηµάτων
Δ∆ιαµόρφωση - Ανακαίνιση Αθλητικών εγκαταστάσεων αυλείων χώρων Σχολείων
Δ∆ιαµόρφωση - ανακαίνιση χώρων υπηρεσιών Δ∆ηµοτικών κτιρίων
Συντήρηση - βελτίωση εγκαταστάσεων σε σχολεία
Κατεδάφιση κτιρίου οδού Σινώπης
Συντήρηση - ανακατασκευή µονώσεων Δ∆ηµοτικών Κτιρίων
Αντικατάσταση - Επέκταση Λεβητοστασίων Σ.Σ.
Συντήρηση εγκαταστάσεων θέρµανσης φυσικού αερίου
Επεµβάσεις αντικατάστασης ενανθρακωµένου σκυροδέµατος επικάλυψης

7333

Οδοί - οδοστρώµατα
7333.0002
7333.0003
7333.0008
7333.0011
7333.0012
7333.0013
7333.0014

1 500 000.00
300 000.00
8 000.00
12 600.00
73 800.00
50 000.00
92 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12 777.22
0.00

100 000.00
150 000.00
8 000.00
12 600.00
73 800.00
10 000.00
92 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

24 600.00
24 600.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

74

Οικοδοµικές εργασίες σε κοινόχρηστους χώρους
Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής
Εργασίες αποκατάστασης βατότητας περιµετρικής χωµάτινης διαδροµής Αλσους
Κατασκευή - διαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου κοινοχρήστων χώρων
Καθαρισµός φρεατίων υδροσυλλογής
Εργα διαµόρφωσης ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου
Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

24 600.00
24 600.00
18 450.00
24 600.00
24 600.00
29 200.00
181 370.00

0.00
0.00
15 990.00
0.00
0.00
17 286.12
0.00

73 800.00
24 600.00
0.00
0.00
0.00
2 065.00
31 070.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

741

Μελέτες - έρευνες και πειραµατικές εργασίες

177 800.00

0.00

27 500.00

0.00

0.00

7411

Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων
100 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

12 300.00
30 000.00
8 000.00
8 000.00
8 000.00
11 500.00
3 570.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
8 000.00
8 000.00
0.00
11 500.00
3 570.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3 570.00
4 432 910.49
1 137 700.00

0.00
377 238.63
358 173.63

3 570.00
3 127 398.00
952 165.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7334

7336

7334.0001 Ανακατασκευή πεζοδροµίων
7334.0002 Αντικατάσταση φθαρµένων ρείθρων
Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως
7336.0001
7336.0003
7336.0005
7336.0006
7336.0011
7336.0012

7413

Ανάπλαση οδών Οµήρου - Παλαιολόγου
Ασφαλτοτάπητες οδών
Κάλυψη µεµονοµένων λάκκων
Ασφαλτοτάπητες 2012
Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων
Κάλυψη µεµονωµένων λάκκων
Κατασκευή - Δ∆ιαµόρφωση κυκλοφοριακών κόµβων
Πεζοδρόµια

7411.0005 Μελέτη νέου Δ∆ηµοτικού Μεγάρου
Λοιπές µελέτες
7413.0001
7413.0002
7413.0005
7413.0006
7413.0007
7413.0008

742

Μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης κυκλοφοριακών κόµβων
Προµελέτη κτιρίου Πλαστήρα 74
Κυκλοφοριακή µελέτη για ωρίµανση του έργου Πολυδύναµου Αθλητικού Κέντρου Δ∆ήµου Ν.Σµύρνης
Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο "Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό Κέντρο"
Κυκλοφοριακή Μελέτη για το έργο "Νέο Πολυδύναµο Αθλητικό Κέντρο"
Μελέτη Εφαρµογής -Αρχιτεκτονικά Σχολικού Συγκροτήµατος 6ου Δ∆ηµοτικού Σχολείου
Ειδικές δαπάνες

7421

Δ∆απάνες εφαρµογής Σχεδίου πόλεως
7421.0001 Πράξη εφαρµογής περιοχής Δ∆έγλερη

35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

6

ΕΞΟΔ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

699 000.00

337 831.75

681 750.00

0.00

0.00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

570 000.00

295 705.18

570 000.00

0.00

0.00

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
500 000.00

284 436.28

500 000.00

0.00

0.00

70 000.00
30 000.00

11 268.90
0.00

70 000.00
15 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6021.0001 Αποδοχές Υπαλλήλων Αορίστου Χρόνου
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

15 000.00

0.00

10 000.00

0.00

0.00

6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας

15 000.00

0.00

5 000.00

0.00

0.00

6012

6011.0001 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

602

6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

6021

6022

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)

605

Εργοδοτικές εισφορές Δ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

79 000.00

39 016.58

78 000.00

0.00

0.00

6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση Δ∆ηµοσίου Δ∆ικαίου
70 000.00

36 963.46

70 000.00

0.00

0.00

4 000.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

5 000.00
20 000.00

2 053.12
3 109.99

5 000.00
18 750.00

0.00
0.00

0.00
0.00

61

Μέσα ατοµικής προστασίας
Προµήθεια γάλακτος
Προµήθεια γάλακτος (2013)
Προµήθεια γάλακτος
Αµοιβές αιρετών και τρίτων

5 000.00
5 000.00
10 000.00
0.00
18 000.00

0.00
3 109.99
0.00
0.00
0.00

5 000.00
0.00
10 000.00
3 750.00
18 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

614

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

18 000.00

0.00

18 000.00

0.00

0.00

6142

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
18 000.00
180 900.00

0.00
20 341.88

18 000.00
141 415.00

0.00
0.00

0.00
0.00

32 500.00

7 797.00

43 000.00

0.00

0.00

30 000.00
2 500.00
10 000.00

7 797.00
0.00
830.25

40 000.00
3 000.00
10 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

10 000.00
138 400.00

830.25
11 714.63

10 000.00
88 415.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15 000.00
24 600.00
73 800.00

2 214.00
6 150.00
0.00

0.00
24 600.00
49 815.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8 000.00
15 000.00
239 800.00

0.00
3 350.63
0.00

3 000.00
11 000.00
111 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

25 000.00

0.00

15 000.00

0.00

0.00

15 000.00
10 000.00
11 000.00

0.00
0.00
0.00

15 000.00
0.00
11 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6052

6051.0001 ΤΥΔ∆ΚΥ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου

6055

6052.0001 ΙΚΑ Αορίστου
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

606

6055.0002 ΤΕΑΔ∆Υ
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
6063.0001
6063.0002
6063.0003
6063.0007

62

6142.0001 Ελεγχος - καταπολέµηση ασιατικού κουνουπιού "ΤΙΓΡΗΣ"
Παροχές τρίτων

621

Παροχές παραγωγικής διαδικασίας

6213

Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας

623
6233

626
6261

6213.0001 Δ∆απάνες για ύδρευση
6213.0002 Νέες Παροχές υδροδότησης
Ενοίκια - Μισθώµατα
Μισθώµατα µηχανηµάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
6233.0001 Ενοικίαση γερανοφόρου οχήµατος για κλάδεµα δένδρων
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δ∆ήµου

6262

6261.0002 Συντήρηση και επισκευή Γεωπονικής
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

6264

6262.0001 Συντήρηση κυλιόµενων κλιµάκων Πλατείας Καρύλλου
6262.0002 Συντήρηση δικτύου αυτοµάτου ποτίσµατος
6262.0003 Αναβάθµιση και συντήρηση οργάνων παιδικών χαρών
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

66

6264.0002 Συντήρηση & επισκευή αντλιών ανακυκλοφορίας Κεντρικής Πλατείας
6264.0003 Συντήρηση και επισκευή εργαλείων και γεωργικών µηχανηµάτων
Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

663

Είδη υγιεινής και καθαριότητας

6634

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού

664

6634.0001 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων
6634.0002 Προµήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες
Καύσιµα και λιπαντικά

6644

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
8 000.00
3 000.00
36 000.00

0.00
0.00
0.00

8 000.00
3 000.00
19 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6 000.00
10 000.00
10 000.00
10 000.00
3 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

4 000.00
0.00
10 000.00
5 000.00
2 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

3 000.00
164 800.00

0.00
0.00

2 000.00
64 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

25 000.00
15 000.00

0.00
0.00

0.00
15 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6693

6692.0003 Προµήθεια φυτών και θάµνων
6692.0004 Προµήθεια σπόρων - γκαζόν, δενδρυλλίων, θάµνων - εποχιακών φυτών και πασσάλων στήριξης
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού λιπασµάτων και βελτιωτικών εδάφους
6693.0004 Προµήθεια κοπριάς, λιπασµάτος, τύρφης, χώµατος φυτοπαθολογικού υλικού
Λοιπές Προµήθειες

15 000.00

0.00

15 000.00

0.00

0.00

6699

6 000.00
15 000.00
73 800.00
15 000.00
3 295 210.49

0.00
0.00
0.00
0.00
19 065.00

4 000.00
15 000.00
0.00
15 000.00
2 175 233.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

667

6644.0002 Προµήθεια βενζίνης για λοιπές ανάγκες
6644.0003 Προµήθεια λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
Ανταλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού

6672

Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων
6672.0002
6672.0003
6672.0004
6672.0006

668

Προµήθεια ανταλλακτικών γεωργικών µηχανηµάτων
Προµήθεια ελαστικών σωλήνων ποτίσµατος
Προµήθεια εξαρτηµάτων αυτοµάτου ποτίσµατος
Προµήθεια ηλεκτρονικών προγραµµατιστών αυτόµατου ποτίσµατος
Υλικά φαρµακείου

6681

Υλικά φαρµακείου

669

6681.0001 Προµήθεια φαρµάκων και φαρµακείων
Λοιπές προµήθειες

6692

Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων και έτοιµου χλοοτάπητα

6699.0002
6699.0007
6699.0012
6699.0016
7

Προµήθεια εργαλείων και στηλέων
Προµήθεια έτοιµου χλοοτάπητα
Προµήθεια οργάνων παιδικών χαρών
Προµήθεια χηµικού υλικού λιµνών Κεντρικής Πλατείας
ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

25 000.00

0.00

15 000.00

0.00

0.00

713

Προµήθειες παγίων

25 000.00

0.00

15 000.00

0.00

0.00

7131

Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός
15 000.00
10 000.00
3 270 210.49

0.00
0.00
19 065.00

15 000.00
0.00
2 160 233.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

59 200.00

0.00

49 200.00

0.00

0.00

10 000.00
24 600.00
24 600.00
3 186 410.49

0.00
0.00
0.00
19 065.00

0.00
24 600.00
24 600.00
2 086 433.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

12 633.00
100 000.00
2 589 976.49
60 000.00
150 000.00

0.00
0.00
0.00
19 065.00
0.00

12 633.00
0.00
2 000 000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

73

7131.0002 Προµήθεια αντλιών και κινητήρων
7131.0005 Προµήθεια µηχανηµάτων Γεωπονικής
Έργα

731

Δ∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δ∆ήµου

7312

Δ∆απάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

732

7312.0003 Εγκατάσταση νέου δικτύου αρδεύσεων
7312.0004 Κατασκευή δικτύου διανοµής ύδατος γεωτρήσεων
7312.0006 Εγκατάσταση δικτύου αυτόµατου ποτίσµατος σε κοινόχρηστους χώρους
Δ∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

7322

Πλατείες πάρκα παιδότοποι
7322.0001
7322.0011
7322.0013
7322.0018
7322.0023

7326

Ανάπλαση τριγωνικής νησίδας Ραιδεστού - Κουντουριώτη
Ανάπλαση παιδικής χαράς Αλσους
Ανάπλαση Πλ. Χρυσ.Σµύρνης
Ανάπλαση Πλατείας Καρύλλου
Εργα Ανάπλασης Πλατειών
Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

733

7326.0002 Αναπλάσεις νησίδων
7326.0003 Ανάπλαση περιοχής Λουτρών (οδών Μητροπ. Ζήλων από Αγκύρας έως Καλλικρατείας)
7326.0007 Αναπλάσεις παιδικών χαρών
Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως

7332

73 800.00
1.00
200 000.00
24 600.00

0.00
0.00
0.00
0.00

73 800.00
0.00
0.00
24 600.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
137 086.89
123 087.40

24 600.00
597 065.00
286 700.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Πλατείες - πάρκα - Παιδότοποι
7332.0002 Βιολογική καταπολέµηση ασθένειας φοινίκων

45

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΩΝ

6

ΕΞΟΔ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

24 600.00
621 100.00
294 100.00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

244 500.00

123 087.40

243 700.00

0.00

0.00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

205 000.00

108 214.39

205 000.00

0.00

0.00

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
180 000.00

103 119.24

180 000.00

0.00

0.00

25 000.00
26 500.00

5 095.15
14 092.40

25 000.00
26 500.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6012

6011.0001 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

605

6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
Εργοδοτικές εισφορές Δ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

6051

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση Δ∆ηµοσίου Δ∆ικαίου
6051.0001 ΤΥΔ∆ΚΥ
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

25 000.00

13 527.02

25 000.00

0.00

0.00

6055

606

6055.0002 ΤΕΑΔ∆Υ
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού

1 500.00
13 000.00

565.38
780.61

1 500.00
12 200.00

0.00
0.00

0.00
0.00

61

Μέσα ατοµικής προστασίας
Προµήθεια γάλακτος (2013)
Προµήθεια γάλακτος
Προµήθεια γάλακτος
Αµοιβές αιρετών και τρίτων

4 000.00
6 000.00
3 000.00
0.00
6 000.00

0.00
0.00
780.61
0.00
0.00

4 000.00
6 000.00
0.00
2 200.00
6 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

614

Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου

6 000.00

0.00

6 000.00

0.00

0.00

6142

Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
6 000.00
27 600.00

0.00
0.00

6 000.00
22 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

27 600.00

0.00

22 000.00

0.00

0.00

24 600.00

0.00

20 000.00

0.00

0.00

1 500.00

0.00

1 000.00

0.00

0.00

1 500.00
16 000.00

0.00
0.00

1 000.00
15 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

0.00

6063

Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
6063.0002
6063.0003
6063.0004
6063.0006

62

6142.0001 Απολύµανση Δ∆ηµ Ν/Φ
Παροχές τρίτων

626

Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους

6262

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

6264

6262.0002 Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

6265

6264.0001 Συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και συναγερµού
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού

66

6265.0001 Καθαρισµός και φύλαξη µοκετών
Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

661

Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις

6611

Προµήθεια βιβλίων κλπ

663

6611.0001 Προµήθεια εκκλησιαστικών βιβλίων
Είδη υγιεινής και καθαριότητας

6634

1 000.00
7 000.00

0.00
0.00

1 000.00
7 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού
6634.0002 Προµήθεια σάκκων απορριµµάτων
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας

5 000.00

0.00

5 000.00

0.00

0.00

6635

669

6635.0001 Προµήθεια σαρρώθρων και λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Λοιπές προµήθειες

2 000.00
8 000.00

0.00
0.00

2 000.00
7 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

5 000.00
3 000.00
327 000.00

0.00
0.00
13 999.49

5 000.00
2 000.00
310 365.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6699

7

Λοιπές Προµήθειες
6699.0006 Προµήθεια κεριών
6699.0008 Προµήθεια εργαλείων
ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

4 000.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

713

Προµήθειες παγίων

4 000.00

0.00

3 000.00

0.00

0.00

7133

Έπιπλα σκεύη
1 000.00

0.00

1 000.00

0.00

0.00

2 000.00
1 000.00
323 000.00

0.00
0.00
13 999.49

1 000.00
1 000.00
307 365.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

123 000.00

13 999.49

107 365.00

0.00

0.00

23 000.00
100 000.00
200 000.00

13 999.49
0.00
0.00

7 365.00
100 000.00
200 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
149 768.89
149 768.89

200 000.00
126 000.00
126 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

7135

7133.0002 Προµήθεια σκευών Ιερού Ναού
Λοιπός εξοπλισµός

73

7135.0004 Προµήθεια µηχανής καταµέτρησης χρηµάτων
7135.0005 Προµήθεια και αναγοµώσεις πυροσβεστήρων
Έργα

731

Δ∆απάνες κατασκευής κτιρίων , έργων ιδιοκτησίας Δ∆ήµου

7311

Δ∆απάνες κατασκευής επέκτασης και συµπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ

732
7326

7311.0002 Δ∆ιαµορφώσεις διαδρόµων Νεκροταφείου
7311.0004 Κατασκευή οστεοφυλακίων
Δ∆απάνες κατασκευής Παγίων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως
Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης

50

7326.0001 Δ∆ιαµόρφωση εισόδου κεντρικού διαδρόµου Δ∆ηµ.Κοιµητήριου

Δ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

6

ΕΞΟΔ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

200 000.00
406 764.97
391 764.97

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

334 000.00

138 609.41

126 000.00

0.00

0.00

601

Αποδοχές µονίµων υπάλληλων

250 000.00

119 980.02

100 000.00

0.00

0.00

6011

Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα)
200 000.00

110 471.62

100 000.00

0.00

0.00

50 000.00
39 000.00

9 508.40
18 629.39

0.00
26 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

30 000.00

14 997.85

20 000.00

0.00

0.00

6012

6011.0001 Τακτικές Αποδοχές Μονίµων Υπαλλήλων
Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές

605

6012.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας
Εργοδοτικές εισφορές Δ∆ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης

6051

6055

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση Δ∆ηµοσίου Δ∆ικαίου
6051.0001 ΤΥΔ∆ΚΥ
Λοιπές εργοδοτικές εισφορές

9 000.00
45 000.00

3 631.54
0.00

6 000.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

45 000.00
30 000.00

0.00
8 576.36

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

15 000.00

7 170.00

0.00

0.00

0.00

15 000.00
2 000.00

7 170.00
1 406.36

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2 000.00
13 000.00

1 406.36
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

3 000.00
5 000.00
3 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

6264

6263.0004 Συντήρηση δικύκλων
6263.0005 Συντήρηση µεταφορικών µέσων
6263.0006 Δ∆απάνες πλυσίµατος (απολύµανσης) οχηµάτων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων

63

6264.0001 Συντήρηση ποµποδεκτών
Φόροι - Τέλη

2 000.00
3 700.00

0.00
1 232.84

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

2 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 000.00
1 700.00

0.00
1 232.84

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

1 700.00
24 064.97

1 232.84
1 350.28

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

24 064.97

1 350.28

0.00

0.00

0.00

8 064.97
16 000.00
15 000.00

1 350.28
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

606
6063

62

6055.0002 ΤΕΑΔ∆Υ
Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού
Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)
6063.0008 Προµήθεια στολών
Παροχές τρίτων

623

Ενοίκια - Μισθώµατα

6232

Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων

625
6253

626
6263

6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
6253.0001 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων
Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων

632

Τέλη κυκλοφορίας µεταφορικών µέσων

6321

Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων

633
6331

66

6321.0001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατικών αυτ/των
Δ∆ιάφοροι φόροι και τέλη
Λοιποί φόροι και τέλη
6331.0002 Τέλη ραδιοσυχνοτήτων και αδειοδότησης ηλεκτρονικών επικοινωνιών
Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

664

Καύσιµα και λιπαντικά

6641

Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων

7

6641.0002 Προµήθεια βενζίνης
6641.0003 Προµήθεια βενζίνης
ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

15 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

713

Προµήθειες παγίων

15 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7132

Μεταφορικά µέσα
5 000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

10 000.00
11 948 362.17

0.00
3 202 151.43

0.00
10 885 983.51

0.00
0.00

0.00
0.00

7135

7132.0002 Αγορά µοτοσικλετών Δ∆ηµοτικής Αστυνοµίας
Λοιπός εξοπλισµός
7135.0001 Προµήθεια εξοπλισµού νέων γραφείων Δ∆ηµ.Αστυνοµίας

80

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

11 948 362.17

3 202 151.43

10 885 983.51

0.00

0.00

81

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

2 175 000.00

1 028 880.29

1 352 500.00

0.00

0.00

811

Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ)

1 523 000.00

863 499.65

1 105 500.00

0.00

0.00

8111

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
100 000.00
200 000.00
30 000.00

21 312.61
83 120.05
13 741.41

30 000.00
100 000.00
20 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8112

8111.0001 Εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας και εφάπαξ υπαλλήλων
8111.0004 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού παρελθόντων ετών
8111.0005 Εργοδοτικές Εισφορές προσωπικού παρελθόντων ετών
Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων
8112.0002 Αποζηµίωση Δ∆.Σ. από Συνεδριάσεις
Φόροι - Τέλη

25 000.00

17 856.00

0.00

0.00

0.00

8114

20 000.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

20 000.00
57 000.00
40 000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

8115

8114.0001 Απόδοση τελών - ΕΤΑΚ
8114.0002 Φ.Π.Α. 2012
8114.0003 Φ.Π.Α. 2013
Δ∆ιάφορα έξοδα
8115.0001
8115.0003
8115.0004
8115.0005

70 000.00
2 000.00
2 000.00
4 000.00

39 849.41
0.00
0.00
3 126.24

60 000.00
2 000.00
2 000.00
4 500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1 000 000.00

632 117.00

700 000.00

0.00

0.00

70 000.00
400 000.00

52 376.93
58 579.66

70 000.00
100 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

400 000.00
252 000.00

58 579.66
106 800.98

100 000.00
147 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

Καταδικαστικές αποφάσεις παρελθόντων ετών
Τόκοι καταδικαστικών αποφάσεων
Δ∆ικαστικά έξοδα
Πολεοδοµικές παραβάσεις
Πρόστιµα προσαυξήσεις
Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ)

100 000.00
70 000.00
10 000.00
50 000.00
2 000.00

99 164.33
6 815.65
821.00
0.00
0.00

100 000.00
30 000.00
5 000.00
0.00
2 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8132.0001 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταµείων (ΠΟΕ)
Λοιπές αποδόσεις

20 000.00
4 505 700.00

0.00
2 173 271.14

10 000.00
4 030 300.00

0.00
0.00

0.00
0.00

435 000.00

207 543.17

425 000.00

0.00

0.00

400 000.00
5 000.00

205 491.17
2 052.00

400 000.00
5 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

30 000.00
1 011 300.00

0.00
442 657.19

20 000.00
811 900.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8116

Πληρωµές παρελθόντων Οικονοµικών ετών
Επιστροφή εγγυήσεων
Απόδοση ποσοστού 22% ΕΥΔ∆ΑΠ
Ταµείο Νοµικών και Πρόνοιας - Ασφαλιστικές εισφορές Νοµικής συµβ.
Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

8117

8116.0001 Οφειλόµενα Οικονοµικής Υπηρεσίας
Λοιπά έξοδα

812

8117.0002 Απόδοση κρατήσεων
Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ)

8122

813

Έργα
8122.0001 Οφειλόµενα έργα
Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ)

8131

Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ)
8131.0001
8131.0002
8131.0003
8131.0004
8131.0006

8132

82
821

Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών

8211

Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δ∆ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης

8212

8211.0001 Υπέρ Σύνταξης
8211.0002 Υπέρ Σύνταξης Δ∆ηµάρχου
Απόδοση εξαγορά συντάξιµης υπηρεσίας

822

8212.0001 Υπέρ Ειδικής Εισφοράς (Γεν. Λογιστήριο)
Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων

8221

Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών

8222

8221.0001 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών
Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο Δ∆ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών Δ∆ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

400 000.00

181 429.84

300 000.00

0.00

0.00

40 000.00
4 000.00
1 000.00
7 000.00
2 000.00

10 284.00
680.08
151.27
6 144.27
1 228.86

25 000.00
2 000.00
1 000.00
8 000.00
2 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

150 000.00
120 000.00
1 000.00
500.00

40 376.35
86 878.65
0.00
0.00

100 000.00
120 000.00
1 000.00
500.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00

25 000.00
35 000.00
140 000.00
27 000.00
7 000.00
1 400.00
1 400.00
5 000.00
35 000.00
4 000.00
5 000.00
2 427 000.00

15 752.57
13 171.69
56 798.55
9 947.47
3 315.91
265.02
53.09
0.00
16 179.57
0.00
0.00
1 278 584.91

25 000.00
35 000.00
120 000.00
20 000.00
7 000.00
1 400.00
1 000.00
5 000.00
30 000.00
3 000.00
5 000.00
2 172 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Υπέρ ΙΚΑ
Υπέρ ΤΥΔ∆ΚΥ
Υπέρ ΚΥΤ, Κ.Κ.Σ., Επικουρικό & Εφ' άπαξ
Υπέρ ΜΤΠΥ
Υπέρ ΤΕΑΔ∆Υ
ΟΠΑΔ∆ Υγειονοµική
ΤΠΔ∆Υ
Τ.Π.Υ. - ΝΠΔ∆Δ∆ (Ν.103/75)
ΤΑΥΤΕΚΩΩ Κλάδος Υγείας
ΤΑΥΤΕΚΩΩ Κλάδος Πρόνοιας
ΤΑΥΤΕΚΩΩ ΤΑΠ - ΗΣΑΠ
Ταµείο Νοµικών
Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75

1 200 000.00
750 000.00
40 000.00
7 000.00
250 000.00
4 000.00
160 000.00
3 000.00
2 000.00
4 000.00
2 000.00
2 000.00

645 884.82
420 749.60
23 011.51
2 864.48
103 751.44
775.29
77 466.60
742.56
690.09
1 545.33
693.27
409.92

1 000 000.00
750 000.00
40 000.00
7 000.00
200 000.00
2 000.00
160 000.00
3 000.00
2 000.00
3 000.00
2 000.00
1 000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

8232.0001 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75
Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων

3 000.00
588 000.00

0.00
215 793.70

2 000.00
577 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

8222.0001
8222.0002
8222.0003
8222.0004
8222.0005

Απόδοση φόρου αιρετών
Χαρτόσηµο αµοιβών αιρετών
20% ΟΓΑ αµοιβών αιρετών
Χαρτόσηµο και φόρος εισοδήµατος από οικοδοµές
20% ΟΓΑ εισοδήµατος από οικοδοµές
Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων , Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ

8223.0001
8223.0002
8223.0003
8223.0004

Απόδοση φόρων προµηθευτών & εργολάβων
Απόδοση φόρων Ελευθέρων Επαγγελµατιών
Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων
20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο αµοιβών τρίτων
Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δ∆ηµοσίου

8224.0002
8224.0007
8224.0008
8224.0009
8224.0010
8224.0011
8224.0012
8224.0013
8224.0014
8224.0015
8224.0016
823

Ε.Ε.Α. αρ. 29 Ν.3986/11
Υπέρ ΟΑΕΔ∆ 1%
Υπέρ Αλληλυγγύης 2%
Υπέρ ΤΕΑΔ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων
Υπέρ ΤΠΔ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων
Χαρτόσηµο ΤΕΑΔ∆Υ ΤΠΔ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων
20% ΟΓΑ Χαρτόσηµο ΤΕΑΔ∆Υ ΤΠΔ∆Υ Τιµολογίων - Ενοικίων
Απόδοση ΦΠΑ
Υπερ Δ∆ήµου
Υπερ ΤΑΚΕ ΤΠΟΕΚΕ
Υπέρ Δ∆ΟΥ
Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών

8231

Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία

8223

8224

8231.0001
8231.0003
8231.0004
8231.0005
8231.0006
8231.0007
8231.0008
8231.0013
8231.0014
8231.0015
8231.0016
8231.0019
8232

824
8241

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ∆
8241.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ∆
Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων

250 000.00

104 176.18

250 000.00

0.00

0.00

8242

8242.0001
8242.0002
8242.0004
8242.0007
8242.0009
8242.0010

15 000.00
3 000.00
220 000.00
10 000.00
70 000.00
20 000.00
4 400.00

8 811.00
0.00
95 883.64
0.00
5 348.36
1 574.52
0.00

15 000.00
2 000.00
220 000.00
10 000.00
70 000.00
10 000.00
4 400.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

825

Υπέρ Συλλόγου
Υπέρ Δ∆ιατροφής
Δ∆άνεια υπαλλήλων από Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο
Απόδοση δηµοσιεύσεων - διακυρήξεων
Υπέρ ΕΕΤΗΔ∆Ε
Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δ∆ηµοσίων Συµβάσεων
Πάγιες προκαταβολές

8251

826
8261

85

Πάγια προκαταβολή
8251.0001 Πάγια προκαταβολή
Λοιπές επιστροφές

4 400.00
40 000.00

0.00
28 692.17

4 400.00
40 000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

40 000.00
5 267 662.17

28 692.17
0.00

40 000.00
5 503 183.51

0.00
0.00

0.00
0.00

5 267 662.17

0.00

5 503 183.51

0.00

0.00

5 267 662.17
18 788.99
18 788.99

0.00
0.00
0.00

5 503 183.51
710 124.18
710 124.18

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Λοιπές επιστροφές
8261.0002 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων
Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους

851

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους

8511

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων
8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων

90

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

91

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό
18 788.99

0.00

710 124.18

0.00

0.00

911

Αποθεµατικό

18 788.99

0.00

710 124.18

0.00

0.00

9111

Αποθεµατικό

18 788.99

0.00

710 124.18

0.00

0.00

51 908 203.00

14 081 609.72

43 521 496.09

0.00

0.00

Σύνολα:

Δ∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔ∆ΩΩΝ

15/11/2013

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΩΣΗ
Προηγούµενο Οικ. έτος (2013)
Οικ. έτος 2014
Αναµορφώσεις

Προϋπολογισθέντα µέχρι την Ενταλθέντα
30/7/2013 µέχρι την 30/7/2013

Κωδικός

Περιγραφή

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

6

ΕΞΟΔ∆Α ΧΡΗΣΗΣ

25 794 759.82

10 570 748.10

24 059 213.94

0.00

0.00

60

Αµοιβές και έξοδα προσωπικού

11 487 959.83

5 670 856.28

10 327 391.00

0.00

0.00

61

Αµοιβές αιρετών και τρίτων

1 821 259.01

627 112.92

1 591 951.14

0.00

0.00

62

Παροχές τρίτων

3 446 420.96

1 276 531.00

3 326 545.31

0.00

0.00

63

Φόροι - Τέλη

176 700.00

34 879.81

108 000.00

0.00

0.00

64

Λοιπά γενικά έξοδα

474 947.40

111 628.35

498 200.00

0.00

0.00

65

Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης

241 769.65

132 339.91

206 507.44

0.00

0.00

66

Δ∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων

2 700 124.28

259 728.50

2 641 710.32

0.00

0.00

67

Πληρωµές για µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους (Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δ∆ωρεές) 5 407 578.69

2 457 666.91

5 346 408.73

0.00

0.00

68

Λοιπά έξοδα

38 000.00

4.42

12 500.00

0.00

0.00

7

ΕΠΕΝΔ∆ΥΣΕΙΣ

14 146 292.02

308 710.19

7 866 174.46

0.00

0.00

71

Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων

3 975 125.84

90 325.74

2 315 345.84

0.00

0.00

73

Έργα

9 987 545.18

218 384.45

5 517 507.62

0.00

0.00

74

Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες και ειδικές δαπάνες

183 621.00

0.00

33 321.00

0.00

0.00

75

Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

11 948 362.17

3 202 151.43

10 885 983.51

0.00

0.00

81

Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)

2 175 000.00

1 028 880.29

1 352 500.00

0.00

0.00

82

Λοιπές αποδόσεις

4 505 700.00

2 173 271.14

4 030 300.00

0.00

0.00

83

Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

85

Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντός του οικονοµικού έτους

5 267 662.17

0.00

5 503 183.51

0.00

0.00

9

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

18 788.99

0.00

710 124.18

0.00

0.00

91

Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό
18 788.99

0.00

710 124.18

0.00

0.00

14 081 609.72

43 521 496.09

0.00

0.00

Σύνολα:

51 908 203.00

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔ∆ΩΩΝ (Ανά Υπηρεσία)

Δ∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ
15/11/2013

00
10
15
25
30
40
45
70
80
90
Σύνολα

Σύνολο
ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
7 306 007.17
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ Δ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
3 253 456.84
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
4 129 850.00
ΚΟΙΝΩΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΡΔ∆ΕΥΣΗΣ
9 849ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
815.63
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΩΝ ΕΡΓΩΩΝ 3 535 795.76
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔ∆ΟΜΙΑΣ
3 127 398.00
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΩΝ 597 065.00
ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
126 000.00
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
10 885 983.51
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
710 124.18
43 521 496.09

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

15/11/2013

ΕΣΟΔ∆Α

ΕΞΟΔ∆Α

Οικ. έτος 2014
Κωδικός Περιγραφή

Οικ. έτος 2014
Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

Ψηφισθέντα

Εγκριθέντα

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔ∆Α

18 423 898.96

0.00

24 059 213.94

0.00

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔ∆Α

4 369 934.32

0.00

7 866 174.46

0.00

802 000.00

0.00

10 885 983.51

0.00

2 ΕΣΟΔ∆Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΩΝ ΕΤΩΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΩΤΗ ΦΟΡΑ

3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ Δ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.

5 685 647.11

0.00

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Δ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΩΝ

7 090 300.00

0.00

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

7 149 715.70

0.00

43 521 496.09

0.00

Γενικά Σύνολα:

Χρήση 2014

Δ∆ΗΜΟΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ

Γενικά Σύνολα:

710 124.18

0.00

43 521 496.09

0.00

Σελίδα 1 από 1

ΣΥΝΟΛΑ ΑΝΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ