‫בס"ד‬

‫היינט‬

‫שקיעה‬
‫‪4:34 ............................................‬‬

‫‪49°- 31°‬‬

‫צאת‬
‫הכוכבים‬
‫‪5:46 ............................................‬‬

‫מארגן‬

‫זוניג‪/‬ווינטן‬

‫‪47°- 35°‬‬

‫(‪)72‬‬

‫זוניג‬

‫■ דינסטאג פר' וישב • ט"ז כסליו תשע"ד לפ"ק • ‪■ November 19, 2013‬‬
‫‪email: AkeresHabayis@GitMorgen.com‬‬

‫צד החתן‬

‫שידוכים‬

‫קול ששון‬

‫ר' יצחק פערלמוטער הי"ו (לאנדא)‬
‫החתן כמר יואל ני"ו ‪ -‬מאונט קיסקא‬

‫צד החתן‬

‫‪To advertise call: 718Ŕ388Ŕ7744‬‬

‫מזל ךוב‬

‫קול חתן‬

‫ר' טובי' ווייס הי"ו‪ ,‬ק"י‬

‫החתן כמר וואלף ברוך ני"ו ‪( -‬טירנויער)‬

‫ר' שאול יחזקאל לאנדא הי"ו‬
‫החתן כמר בנימין ני"ו ‪( -‬ריזל)‬
‫ר' מנחם יצחק אייזדארפער הי"ו‬
‫החתן כמר חיים ני"ו ‪( -‬קלעפנער)‬
‫ר' מרדכי מזרחי הי"ו‬

‫וקול שמחה‬

‫ר' עזריאל בלומענפעלד הי"ו (שטיינמעטץ)‬
‫הכלה מרת בלומא תחי' ‪ -‬ק"י‬

‫חתונות‬

‫וקול כלה‬

‫ויואל משה‬

‫ר' אלימלך יוסף פאלאטשעק הי"ו‪ ,‬ק"י‬
‫הכלה מרת רבקה תחי' ‪( -‬קרויס)‬

‫פרדס צבי‬

‫הרב ירוחם זאב דייטש שליט"א‬
‫הכלה מרת רבקה רייזל תחי' ‪( -‬אונגאר)‬

‫קאנךינעךאל‬

‫ר' יקותיאל דוד אהרן ווייס הי"ו‬
‫הכלה מרת פערל תחי' ‪( -‬וויינשטאק)‬

‫ר' ישעי' הערש שפיטצער הי"ו‬
‫החתן כמר משה דוד ני"ו ‪( -‬הערשקאוויטש)‬

‫אולם עקשךיין‬
‫ק"י‬

‫הרב יעקב אלעזר מענדלאוויטש שליט"א‬
‫הכלה מרת מלכה תחי' ‪( -‬מאנן)‬

‫‪FACIAL‬‬

‫‪Manicuret‬‬
‫‪Pedicuret‬‬
‫‪Waxingt‬‬
‫‪famous Rina $99.99 Massaget‬‬
‫‪Tintingt‬‬
‫‪*limited time only Professional Acne Treatmentt‬‬
‫!‪SPECIAL‬‬

‫‪Anti-Aging‬‬
‫‪4 Layer Facial‬‬

‫‪by the‬‬
‫‪Professional Makeup Artist On Premises‬‬

‫‪PRE-CHANUKAH SPECIAL‬‬

‫‪2 DAY SALE‬‬
‫‪20% OFF‬‬
‫!‪ON ALL JEWELRY‬‬

‫איבערגעגע‬

‫ב‬
‫ע נע‬

‫בעביסיטער‬

‫אנט צו‬
‫נרדס פיגא‬
‫פ‬
‫ון‬
‫פרדאס צבי‬

‫‪Attention Kallahs‬‬
‫‪& Homeowners‬‬
‫‪Come view our‬‬
‫‪beautiful line of:‬‬
‫‪Custom Drapes,‬‬
‫‪Curtains, Bedcover's‬‬
‫‪& more ...‬‬

‫צד הכלה‬

‫ר' יעקב הכהן אסה הי"ו‬
‫הכלה מרת גיטל מזל תחי'‬

‫ראוז קעסל‬

‫החתן כמר משה יואל ני"ו ‪( -‬בן עטר)‬

‫צד הכלה‬

‫‪SPARKLE‬‬
‫‪Fine Jewelery‬‬

‫‪186 Wilson St. | 718.288.0463‬‬

‫לאזט איבער אייער קינד‬

‫‪Between Lee Ave. & Division‬‬

‫רופט‬

‫אויף‬
‫ביינאכט ‪718.384.3701‬‬
‫אין א רוהיגע אטמאספערע‬

‫‪2 DAY‬‬

‫‪PRE-WINTER SPECIAL‬‬

‫‪come in and‬‬

‫‪SAVE UP TO 40%‬‬
‫‪For app. call 718-855-1100‬‬

‫‪All Coats & Winter Jackets‬‬

‫‪OFF‬‬

‫‪20%‬‬

‫!‪*With Ad Only‬‬

‫‪Drapery For Less‬‬

‫‪Located at 27 Skillman St.‬‬

‫קלאסיפיידס‬
Buy A Great Chanuka Present for Your Children or Yourself

Chanuka Special! Gardall Fire Safe (911 & 912) $25 off reg. price, 3 or more $35 off.
Key Master Locksmith 144 Lee Ave.
Licenses LASER / mary kay / electrolysis / waxing / tinting pay first session, 2nd session

HALF PRICE 22 years in business - Bedford Clymer area - 718.782.0216
High Commission Paid for HAS Advantage Points. Call / Text 845-521-5377

718-387-8360 ,‫ סטעדי פאר יעדע שבת פארגעצויגן‬,‫ בעדרום דירה מיט אלע באקוועמליכקיייטן צו פארדינגען פאר יעדע שבת‬2 - ‫וומ"ס‬
Private Hair Course by Licensed Professional, with many years experience.
You are guaranteed to succeed Iy"h. Please call 718-486-8119
Get approved for a credit card with a great point program.
No annual fee. Call 18666477235 ext 433
Good news! We repair and fix all kind of WINDOW BLINDS like new.
drop-off & ready in day or 2. Call/text 929-210-3542

718-705-8008 ‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary ‫ טעג מיט די‬30 ‫ פונט אין‬30 ‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬
718-302-4905 10:00PM ‫ רופט ביז‬,‫ האט די שענסטע אויסוואל פון טיכלעך פאר מחותנ'סטעס און כלות‬- The Tichel Place

347-512-1704 ‫ צופרידנהייט גאראנטירט! רופט‬100%‫ע‬,Construction & Carpeting Jobs ‫מיר טוען אלע ערליי‬

347-512-1704 ‫ צופרידנהייט גאראנטירט! רופט‬100% ,Construction & Carpeting Jobs ‫מיר טוען אלע ערליי‬

718-782-0285 ‫ רופט‬,‫ דיימאנטן • בעסטע פרייזן • צופרידנהייט גאראנטירט‬- ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬

!‫ונשמרתם מאוד לנפשותיכם‬
.‫אזוי ווי ס'טרעפט זיך ליידער אז מ'הערט מענטשן האבן ל“ע די געפערליכע מחלה ה“י אין די קישקעס‬
‫ דורכ'ן נעמען א‬,‫דאס איז א זאך וואס מ'קען בכל אופן אויף א גרינגע וועג פארמיידן און בעז“ה פארעכטן‬
‫ יאר איז גאר וויכטיג‬40 ‫ אז העכער די‬,‫סקא ּפי וואס ווערט רעקאמאנדירט ביי אלע דאקטורים‬
ָ ‫נא‬
ָ ‫לא‬
ָ ‫קא‬
ָ
‫ ספעציעל די אידן וואס האבן ל“ע געהאט די פראבלעמען אין די פאמיליע‬,‫דאס צו מאכן‬
‫ס'איז אונז ב“ה געלונגען אריינצוברענגען דא אין וויליאמסבורג‬

Dr. Saul G. Agus

Gastroenterology ‫סיני שפיטאל אינעם פעלד פון‬-‫גרעסטע ספעציאליסטן פון מאונט‬-‫פון די וועלט'ס‬

(.‫וו‬.‫א‬.‫ ווייטאגן א‬,‫ ברענעריי‬:‫)מאגן פראבלעמען‬

Community Health Network

‫מיר נעמען אן אלע‬
‫ערליי אינשורענס‬

Community Health Netw

‫בואי כלה‬

REBETZIN ROCHEL LUBIN
will be giving her

2 PARTS SERIES KALLAH SHIUR
This Coming Sunday
Please call 1-848-210-0286

SURELLES SKIRTS
will be coming iy"h to 213 Lee Ave.

THURSDAY
1:00-8:30PM Sharp!

Just Arrived!

New Shabbos Skirts & Pleated
Skirts in all sizes

To receive the Akeres Habayis & Git Morgen by email, send request to subscribe@gitmorgen.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful