ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής
Πληρ. Καραγιαννίδου Κυριακή
Τηλ. 24673 51156
e-mail: karagianidou@Kastoriacity.gr

Καστοριά 19 – 11 - 2013
Αριθμ. Πρωτ. : 43460

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
Ο Δήμαρχος Καστοριάς
Έχοντας υπόψη:
Τα αρ. 75 και 79 και 192 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α΄/8-4-2006) «Κώδικας
Δήμων και Κοινοτήτων».
- Το άρθρο 19 του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 «Περί κωδικοποιήσεως εις ενιαίον κείμενον
νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
- Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 16 παρ.1
του Ν. 3769/09 και τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ Κ1 – 164/2011 (λειτουργία
παραδοσιακής εμποροπανήγυρης / συνιστώνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή
επετειακών εορτών και λειτουργούν σε συγκεκριμένο χώρο και θέση, που
προσδιορίζεται στην κανονιστική απόφαση).
- Το άρθρο 1 και 2 παρ.1 του Ν. 2323/95, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3377/05 και τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 παρ.1 του Ν.3769/2009 (η διάρκεια
των χριστουγεννιάτικων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15)
συναπτές ημέρες).
- Το άρθρο 2 παρ.1 του Ν. 2323/95 «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και
στάσιμου)», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του
Ν. 3377/05 και
τροποποιήθηκε με το άρθρο 12 παρ.5 του Ν.3557/07 και το άρθρο 16 παρ. 3 του Ν.
3769/09, άρθρο 94 παρ. 6 περιπτ. 31 Ν. 3852/10 (Άδεια από το Δήμαρχο για τη
συμμετοχή στην χριστουγεννιάτικη αγορά, που χορηγείται ύστερα από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου).
- Το άρθρο 94 παρ. 2 περ. 32 του Ν. 3852/7-6-2010 «Νέα αρχιτεκτονική της
αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
- Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και
των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των
δήμων και κοινοτήτων» (ΦΕΚ 77/Α).
- Το άρθρο 2 του Π.Δ. 254/2005.
- Τις διατάξεις του άρθρου 6 & 3 του Π.Δ. 12/2005.
- Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1723/6-3-1996 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (μετά
την ισχύ του Ν. 2218/94).
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ1-1225/25-6-2007 Εγκύκλιο της Γενικής Δ/νσης
Εσωτερικού Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.
- Την υπ’ αριθμ. πρωτ. Κ1-1821/29-9-2005 Εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Την αριθ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967/2012 «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις
λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ2718/τ.
β΄/08-10-2012)
1

- Την εγκύκλιο με αριθ.6/Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459/30-7-2013
 Την υπ’ αριθ. 310/13 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού
ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να
εκδηλώσουν ενδιαφέρον
Άρθρο 1
εκμισθώνει τους χώρους λειτουργίας του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού,
στη Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς και συγκεκριμένα στο Ο.Τ. 227 που βρίσκεται
στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας, συνολικής έκτασης 3.256,61 τ.μ..
Άρθρο 2
Η διάρκεια λειτουργίας του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού ορίζεται ως
εξής:
α) για την λειτουργία της υπαίθριας χριστουγεννιάτικης αγοράς, δέκα πέντε (15)
ημέρες, ήτοι από 23 Δεκεμβρίου τρέχοντος έτους έως και 6 Ιανουαρίου του
επόμενου έτους και
β) για τα ψυχαγωγικά παίγνια ( παγοδρόμιο, καρουζέλ κλπ.), από την υπογραφή
του συμφωνητικού έως και 14-01-14.
Άρθρο 3
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
α)επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες
αγορές (υπαίθριοι πωλητές), β) κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών βιομηχανικών
ειδών γ) όσοι κατέχουν άδεια άσκησης υπαιθρίου (στάσιμου ή πλανόδιου) εμπορίου,
δ) λοιποί έμποροι, ε) κάτοχοι άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και
στ) κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε κυριακάτικες αγορές εκ των οποίων θα επιλεγούν:
ένας (1) ιδιοκτήτης ψυχαγωγικών παιγνίων που θα πληροί τις νόμιμες
προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας προσωρινής εγκατάστασης ψυχαγωγικών
παιγνίων (παγοδρόμιο, καρουζέλ κ.λ.π) σύμφωνα με το άρθρον 1 του Ν.2323/95,
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ.3 του Π.Δ 12/05).
δύο (2) καντίνες, των οποίων οι ιδιοκτήτες θα κατέχουν τη νόμιμη άδεια
(σύμφωνα με το Ν.2323/95, Ν.3377/05 και τις τροποποιήσεις τους καθώς και το Π.Δ.
254/05, άρθρο 2, παρ. 2).
τρεις (3) αδειούχοι – πωλητές λουκουμάδων (κατέχοντες τη νόμιμη άδεια
σύμφωνα με το Ν.2323/95 και τις τροποποιήσεις του) στις εισόδους της
εμποροπανήγυρης, όπως ορίζονται αυτές στο σχεδιάγραμμα.
δύο (2) αδειούχοι ζαχαρωτών-ζαχαρώδη (κατέχοντες τη σχετική άδεια εμπορικής
δραστηριότητας).
δύο (2) αδειούχοι – πωλητές ξηρών καρπών (οι οποίοι θα διαθέτουν τη νόμιμη
άδεια).
δύο (2) αδειούχοι επιχείρησης αναψυχής και προσφοράς κατά κύριο λόγο
οινοπνευματωδών ποτών (οι οποίοι θα διαθέτουν τη νόμιμη άδεια).
τρεις (3 )αδειούχοι επιχείρησης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος
(κατέχοντες τη σχετική άδεια).
ένας (1) φωτογράφος (φωτογραφείο) με σχετική άδεια.

2

πέντε (5) άδειες – θέσεις σε πωλητές οι οποίοι θα κατέχουν τη νόμιμη άδεια
σύμφωνα με το Ν.2323/95 και τις τροποποιήσεις του, για την πώληση παραδοσιακών
ειδών στις εισόδους του Θεματικού Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Ως παραδοσιακά
είδη θεωρούνται τα φασόλια, το κάστανο, τα τυποποιημένα μαντολάτο &
παστέλι, το «μαλλί της γριάς-ποπ κορν».
τέσσερις (4) άδειες – θέσεις για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων του εμπορικού
τομέα, (χριστουγεννιάτικα Παιγνίδια, Είδη δώρων, Αρώματα, γουναρικά και
αξεσουάρ κλπ.)
Άρθρο 4
Κάθε ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία εκμίσθωσης
των χώρων της Χριστουγεννιάτικης Αγοράς και των ψυχαγωγικών παιγνίων θα
καταθέσει τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.
Σχετική αίτηση – δελτίο συμμετοχής (έντυπο Υπηρεσίας) που θα
περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος
Όνομα Πατρός
Α.Δ. Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με
την αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ
Διεύθυνση κατοικίας
ΑΦΜ και ΔΟΥ
Διεύθυνση της ασκούμενης δραστηριότητας
Τομέα
Ακριβή θέση του χώρου
Τα προς πώληση είδη
Τη χρονική διάρκεια για την οποία ζητείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.
 Τον ακριβή αριθμό των θέσεων που επιθυμεί, ο οποίος σε καμιά περίπτωση,
σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 310/13 κανονιστική απόφαση, δεν μπορεί να υπερβεί τις
δύο -2- θέσεις. Σε αυτή την περίπτωση αυτοδικαίως θα κατοχυρώνονται στο
δικαιούχο και η όμορη θέση κατά αύξοντα αριθμό σε αυτόν θέσης.
2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής
3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ
4. Βεβαίωση μη οφειλής ασφαλιστικού φορέα.
5. Βεβαίωση περί εγγραφής στο αρμόδιο Επιμελητήριο για τους εμπόρους
6. Επικυρωμένο αντίγραφο Άδειας Εμπορικής Δραστηριότητας.
7. Φορολογική ενημερότητα
8. Βεβαίωση του δημοτικού ταμία του Δήμου Καστοριάς και των Νομικών του
Προσώπων περί μη οφειλής του οποιουδήποτε ποσού προς αυτούς (δημοτική
φορολογική ενημερότητα), από την οποία να εξάγεται ότι αυτός και ο εγγυητής
του δεν είναι οφειλέτες.
9. Υπεύθυνη Δήλωση, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, καλής εκτέλεσης
όλων των όρων του συμφωνητικού, σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.
Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για τους ενδιαφερόμενους για την εγκατάσταση
και λειτουργία ψυχαγωγικών παιγνίων:
10.Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης του έργου λειτουργίας των ψυχαγωγικών παιγνίων
του χριστουγεννιάτικου χωριού (καρουζέλ, παγοδρόμιο κλπ.) σε εμποροπανηγύρεις,
αν είναι δυνατόν, των πιο πρόσφατων συμμετοχών κατά προτεραιότητα: 1) Από
δήμους του Νομού Καστοριάς 2) Από δήμους της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
και 3) Από δήμους της υπόλοιπης Ελλάδας.
3

11. Υπεύθυνη Δήλωση του ιδιοκτήτη των ψυχαγωγικών παιγνίων ότι θα
συμμορφωθεί με την κείμενη νομοθεσία και την γνωμάτευση του Συμβουλίου
«περί θεάτρων και κινηματογράφων», για την καταλληλότητα των χώρων
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, βεβαίωση του μηχανικού διπλωματούχου
ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και
λειτουργία των παιχνιδιών, βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής,
περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, βεβαίωση διπλωματούχου
χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιούμενων
αερίων ή άλλων υλών, άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων, κατά τις
διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α΄ 216), βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής
Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων , αεροστάτων ή
άλλων τεχνικών μέσων, ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους
κανονισμούς της και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,
βεβαίωση της ΔΕΗ και του ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή
που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 και τροποποιήσεις
του), καθώς και βεβαίωση του πολιτικού μηχανικού για τη στατικότητα από τον
τελευταίο δικαιούχο, η οποία θα αποδεικνύει και την κατακύρωση των
εγκαταστάσεων.
Άρθρο 5
Η κατάθεση των αιτήσεων συμμετοχής θα πραγματοποιείται μέχρι την Τετάρτη
27-11-2013
Οι ενδιαφερόμενοι θα συμμετέχουν στη δημοπρασία μετά από τον έλεγχο για την
πληρότητα των στοιχείων από την υπηρεσία και εφόσον υπάρχει συμμετοχή για τα
ψυχαγωγικά παίγνια και ταυτόχρονα συμμετοχές για το 50% των θέσεων των
περιπτέρων.
Άρθρο 6
Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία πρέπει να προσκομίσει γραμμάτιο
συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική
επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην
δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου,
ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται
για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου
ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης, τα οποία επιστρέφονται στους
αποτυχόντες, μετά το πέρας της δημοπρασίας, στον τελευταίο πλειοδότη, μετά το
πέρας της συμβάσεως και εκπλήρωσης των όρων της συμβάσεως.
Άρθρο 7
Ο τελευταίος πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος
υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και το συμφωνητικό,
καθιστάμενος για την εκπλήρωση των όρων της συμβάσεως αλληλεγγύως και εξ
ολοκλήρου υπεύθυνος με το μισθωτή, παραιτούμενος των ευεργετημάτων και των
ενστάσεων της διαιρέσεως και διζήσεως.
Άρθρο 8
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στο Δημοτικό κατάστημα ( αίθουσα του Δημοτικού
4

Συμβουλίου - Σκαπέρδειο Δημ. Μέγαρο), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, την
Δευτέρα 02-12-2013 και ώρα 12:00 έως 13:00μ.μ.
Άρθρο 9
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί κατά την ορισθείσα ημέρα και ώρα που αναφέρεται
παραπάνω. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί και πέραν της οριζόμενης στη
διακήρυξη ώρας, εφ' όσον εξακολουθούν άνευ διακοπής οι προσφορές. Για τη
συνέχιση της δημοπρασίας και πέραν της οριζόμενης ώρας αποφασίζει η Επιτροπή, η
απόφαση της οποίας καταχωρείται στα πρακτικά.
Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά
εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη. Πάσα προσφορά είναι
δεσμευτική δια τον εκάστοτε πλειοδοτούντα, η δέσμευση δε αύτη μεταφέρεται
αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικώς τον
τελευταίο πλειοδότη.
Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει τούτο προς την
επί της δημοπρασίας επιτροπή, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού,
παρουσιάζοντας και το προς τούτο νόμιμο πληρεξούσιο έγγραφο, αλλιώς θεωρείται
ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Η απόφαση της επί της δημοπρασίας επιτροπής περί αποκλεισμού ενδιαφερομένου
να συμμετάσχει στη δημοπρασία, επειδή δεν πληρεί τους υπό της οικείας
διακηρύξεως προβλεπόμενους όρους, αναγράφεται στα πρακτικά. Τα πρακτικά της
δημοπρασίας συντάσσονται εφ' απλού χάρτου
Άρθρο 10
Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς:
1. Για το χώρο όπου θα εγκατασταθούν τα ψυχαγωγικά παίγνια, 5,00 €/τ.μ.
2. Για τα περίπτερα που θα προορίζονται για την πώληση ζαχαρωτών,
ξηρών καρπών, παραδοσιακών προϊόντων, δραστηριοτήτων εμπορικού
τομέα και φωτογραφείο, 15,00 €/τ.μ.
3. Για τα περίπτερα που θα προορίζονται για επιχειρήσεις αναψυχής και
προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, μαζικής εστίασης
πρόχειρου γεύματος, πώλησης λουκουμάδων και καντίνες 30,00 €/τ.μ.
Άρθρο 11
Η κατασκευή των περιπτέρων θα γίνει από τον κάθε αδειοδοτούμενο – συμμετέχοντα
ως εξής: όλα τα περίπτερα θα είναι ομοιόμορφα, διαστάσεων 3Χ3Χ3 (Μ χ Π χ Υ),
εκτός από τον τομέα των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, που
θα έχουν διαστάσεις 3Χ6Χ3 (Μ χ Π χ Υ), και θα βρίσκονται εντός των
οριοθετημένων γραμμών στα νούμερα των θέσεων, όπως αυτές αποτυπώνονται στο
συνημμένο σχεδιάγραμμα που απεικονίζει τη διάταξη του Θεματικού
Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Η κατασκευή τους θα γίνει με τον παραδοσιακό τρόπο,
δηλαδή ξυλεία, λαμαρίνες και τέντες.
Όσον αφορά τις τέντες, αυτές θα είναι από κατάλληλο υλικό χρώματος λευκού και
θα καλύπτουν πλήρως τα ξύλινα μέρη του κάθε περιπτέρου, τα οποία δεν θα είναι
εμφανή. Λεπτομερής περιγραφή των προδιαγραφών θα δίνεται από την Τεχνική
Υπηρεσία του Δήμου για την εξασφάλιση της ομοιομορφίας των κατασκευών. Οι
διάδρομοι κυκλοφορίας των επισκεπτών από την είσοδο στον εμπορικό τομέα θα

5

έχουν πλάτος έξι (6) μέτρα, ενώ οι κάθετοι σε αυτούς διάδρομοι θα έχουν πλάτος
τρία (3) μέτρα.
Ο κάθε αδειοδοτούμενος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει βεβαίωση από
πολιτικό μηχανικό για τη στατική επάρκεια του περιπτέρου του.
Ο κάθε αδειοδοτούμενος δε θα μπορεί να ξεπεράσει τις παραπάνω διαστάσεις και να
επεκταθεί πέραν της οριοθετημένης γραμμής καθ’ οιονδήποτε τρόπο, έτσι ώστε να
διευκολύνεται η προσβασιμότητα του κοινού, αλλά και των οχημάτων της
πυροσβεστικής, της αστυνομίας και του ΕΚΑΒ, τα οποία θα μπορούν να κινούνται
στους διαδρόμους χωρίς εμπόδια, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Άρθρο 12
1.
Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν: α) να φροντίζουν για την πολιτισμένη
ατμόσφαιρα και για την καθαριότητα του χώρου β) να απέχουν από κάθε ενέργεια
που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση
του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό
της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και
συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και
οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος
κανονισμού, δ) να μην προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφής παρέμβαση στους
παραχωρημένους προς χρήση χώρους (παράγκες- περίπτερα), πέραν όσων ορίζονται
στην υπ’ αριθ. 310/13 κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ε) να
τηρούν τους όρους και τις διατάξεις της κανονιστικής απόφασης του Δήμου
Καστοριάς που αφορά τον κανονισμό καθαριότητας του ενιαίου Δήμου Καστοριάς.
2.
Η άδεια χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και δεν μπορεί να
υπερβαίνει το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας
διακήρυξης.
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εισφορά, η
εκμίσθωση και η παραχώρηση, κατά χρήση, των αδειών της παραγράφου αυτής,
καθώς και η άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές, από
οποιονδήποτε τρίτο, εκτός από τον/τη σύζυγο και τα τέκνα των κατόχων των
αδειών, με την προϋπόθεση ότι αυτοί δεν κατέχουν άλλη άδεια άσκησης υπαίθριου
εμπορίου.
3.
Πριν εκδοθεί η άδεια συμμετοχής – εγκατάστασης, η οποιαδήποτε χρήση του
χώρου θεωρείται αυθαίρετη. Επομένως, αν ο ενδιαφερόμενος, μετά την υποβολή της
σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής καταλάβει το χώρο, χωρίς να περιμένει να
του χορηγηθεί η άδεια, θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το χώρο αυθαίρετα και υπόκειται
στις κυρώσεις που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.
4.
Ο αδειοδοτούμενος αναλαμβάνει την ηλεκτροδότηση και τον
ηλεκτροφωτισμό του περιπτέρου του. Όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις θα
γίνουν με ευθύνη του πλειοδότη αναδόχου και υπό την επίβλεψη αδειούχου
ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη του, σύμφωνα με την ΗD 384/4-3-2004 οδηγία του
ΕΛΟΤ και ειδικότερα. Ο ανάδοχος υποχρεούται περαιτέρω, μετά την ολοκλήρωση
της ηλεκτρικής εγκατάστασης και πριν την ηλεκτροδότησή του, να προσκομίσει και
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΔΕΙΟΥΧΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ
(Ν.4483/1965
αρ.2,
Υ.Α.Φ.7.5./1816/88/27.2.2004,
ΚΥΑ
Φ.Α50/12081/642/26.7.2006, Υ.Α.Φ.50/503/168/19.4.2011, όπως ισχύουν).
Σημειωτέον ότι κάθε περίπτερο θα είναι εφοδιασμένο με δικό του πίνακα διανομής,
τα δε υλικά τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την ηλεκτρική εγκατάσταση, θα είναι

6

καινούργια και κατάλληλα, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται τα όσα προβλέπονται στην
προηγούμενη παράγραφο.
Κατόπιν των ανωτέρω, ο Δήμος θα χορηγήσει παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στον
εκμισθωτή, η δε ευθύνη του περιορίζεται μέχρι το πήλλαρ διανομής της ηλεκτρικής
ενέργειας στην αρχή της προσωρινής παροχής ηλεκτρικής εγκατάστασης της ΔΕΗ.
Η δαπάνη της ηλεκτρικής ενέργειας θα βαρύνει τον αδειοδοτούμενο.
5.
Ο κάθε αδειοδοτούμενος, κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών είναι
υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την ασφάλεια του
προσωπικού, κατά την εκτέλεση των εργασιών, αλλά και έναντι τρίτων.
6.
Ο Δήμος Καστοριάς απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε ζημία που
πιθανόν θα προκληθεί από υπαιτιότητα του αδειοδοτούμενου. Ο Δήμος Καστοριάς
δεν διατηρεί και δεν επιφυλάσσεται του δικαιώματος επίβλεψης της κατασκευής και
ηλεκτροδότησης των περιπτέρων.
Άρθρο 13
Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την
κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της
διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της
δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή
της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς
δικαστική παρέμβαση.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι
καταρτίστηκε οριστικά.
Άρθρο 14
Το μίσθωμα θα κατατεθεί το 50% με την υπογραφή της σύμβασης και το υπόλοιπο
την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη λειτουργίας του
Χριστουγεννιάτικου Χωριού.
Σε περίπτωση μη χρήσης του χώρου, το καταβαλλόμενο ποσό παρακρατείται από τον
Δήμο, επιστρέφεται δε στον ενδιαφερόμενο, μετά την πάροδο δύο -2- μηνών και
μόνον εφόσον οι συγκεκριμένοι χώροι έχουν δημοπρατηθεί και έχουν αποδώσει στο
Δήμο τουλάχιστον ίσο χρηματικό ποσό.
Άρθρο 15
Δεν επιτρέπεται καμία μεταβολή σε ό,τι αφορά το τίμημα μετά την κατακύρωση σε
σχέση με τον αντίστοιχο χώρο.
Άρθρο 16
Όποιος συμμετέχει στο Θεματικό Χριστουγεννιάτικο Χωριό συνεπάγεται ότι
αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ’ αριθ. 310/13 κανονιστικής
απόφασης.
Άρθρο 17
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην
κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 18
Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση
των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της
διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
7

Άρθρο 19
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες
πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον
πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία ημερήσια και μια εβδομαδιαία
εφημερίδα του Νομού.
Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη.
Άρθρο 20
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από την Γραμματεία της Οικονομικής
Επιτροπής τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (Διεύθυνση Σκαπέρδειο Δημοτικό Μέγαρο,
Τηλέφωνο 2467351156 - 157, FAX 24670 24711).
Ο Δήμαρχος Καστοριάς
Εμμανουήλ Χατζησυμεωνίδης

8