Α ΕΦΕΙ

:
1) Εζώξνπρα θαη θάιηζεο (ηηο πξάζηλεο ηηο ζηξαηησηηθέο, πεξίπνπ 2 επξώ ην δεπγάξη)
2) Φαλειάθηα παξαιιαγήο (όζα πεξηζζόηεξα, ηόζν θαιύηεξα). Σνπ δίλεη ν ΕΣ δύν (έλα
θνξάο, ελα πιέλεηο…)
3) Χαξηηά πγείαο (Σνπ δίλνπλ έλα κε ην πνπ θηάλεηο αιιά θαιό είλαη λα έρεηο καδί ζνπ
κία ηεηξάδα)
4) Μαληηιάθηα πγξά (antibacter), ηα νπνία ζε ζώδνπλ γηαηί είζαη κνλίκσο ζηε γύξα θαη
δελ κπνξείο πάληα λα πιέλεζαη)
5) Νπρνθόπηε
6) Φαθό
7) Λνπθεηάθηα. Τνπιάρηζηνλ 5-6, αλ γίλεηαη κε ην ίδην θιεηδάθη.
Σακπνπάλ θαη μπξηζηηθά
9) Πάηνπο γηα ηα άξβπια. Αλ γίλεηαη ζηιηθόλεο (θνζηίδνπλ πάλσ από 20-30 επξώ, αιιά
ηα αμίδνπλ ηα ιεθηά ηνπο).
10) Λίγα ρξήκαηα, θαιό είλαη ζε θέξκαηα (ηνπιάρηζηνλ 20-30 επξώ ζε θέξκαηα)
11) Αθηηλνγξαθίεο ή απνδεηθηηθά θάπνηνπ πξνβιήκαηνο πγείαο, αλ θάπνηνο ζέιεη λα
βγεη κεησκέλεο ηθαλόηεηαο (Γησηάο)
Δελ έρεη λόεκα λα έρεη θαλείο καδί ηνπ:
1) Πνιιά πνιηηηθά ξνύρα. Μέρξη ηελ νξθνκσζία δελ ρξεηάδνληαη. Πηάλνπλ κόλν ρώξν.
2) Υπεξβνιηθά πνιιά ρξήκαηα ή (πηζησηηθέο) θάξηεο.
3) Κηλεηά κε θωηνγξαθηθή κεραλή. Θεσξεηηθά ζηα παίξλνπλ ζηελ είζνδν. Αλ ζε
πηάζνπλ λα έρεηο ηέηνην θηλεηό (ηνπιάρηζηνλ σο λενζύιιεθηνο) ηξσο θπιαθή. Σην
ΚΕΥΠ Λακίαο (KEYP Town) είλαη ηαξίθα 10Φ.
4) IPOD etc. Οηηδήπνηε ρξεηάδεηαη θόξηηζε θάζε κέξα είλαη δπζρξεζην θαη κόλν
κπειάδεο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη γηαηί θνβάζαη κε ζην θιέςνπλ. Καιύηεξα ηα mp3
players κε κπαηαξία.
5) Αζιεηηθά παπνύηζηο θαη παληόθιεο ζνπ δίλνπλ, αιιά θαη ηα πξνζσπηθά κπνξεί λα
είλαη ρξήζηκα.

6) Γθόκελα πνπ πξήδεη θαη ζέιεη ηειεθωλάθη θαη κήλπκα θάζε ώξα… 7) Μπηζθνηάθηα θηι θηι. Ούηε πξώηνο πξώηνο θαηά ηηο 8 ην πξσί. δηνηί ζην ζάιακν δελ αθήλνπλ λα ηα έρεηο. αιιά νύηε θαη ηειεπηαίνο γηαηί ηειεηώλνπλ ηα ξνύρα θαη κέρξη λα έξζνπλ θαηλνύξηα θαη λα βξεηο ηα λνπκεξά ζνπ δνξίδεζαη άζρεκα. . Τελ εκέξα ηεο θαηάηαμεο ν λενζύιιεθηνο θάλεη έλα ζσξό πξάγκαηα. νπόηε θαιό είλαη λα παξνπζηαζηεί ζρεηηθά λσξίο.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful