You are on page 1of 4
Hotărâre nr. 642/2005 din 29/06/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 13/07/2005 pentru aprobarea Criteriilor de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor pu lice !i operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, "n funcţie de tipurile de riscuri specifice În temeiul art. 108 din %rotec"ia ci-il&, on!titu"ia #om$niei, re%ublicat&, 'i al art. ( alin. )2* din +e,ea nr. 481/2004 %ri-ind .u-ernul #om$niei ado%t& %re/enta 0ot&r$re. #rt. $. - Se aprobă Criteriile de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre #rt. 2. - !e baza criteriilor prevăzute la art ", precum şi a procedurii prezentate în anexă inspectoratele #udeţene şi al municipiului $ucureşti pentru situaţii de urgenţă stabilesc încadrarea localităţilor, instituţiilor publice şi operatorilor economici în clasificarea din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice #rt. %. - %n termen de &' de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice locale, conducerile instituţiilor publice şi ale operatorilor economici, indiferent de forma de proprietate, vor pune la dispoziţie inspectoratelor #udeţene şi al municipiului $ucureşti pentru situaţii de urgenţă datele şi informaţiile necesare, corespunzătoare criteriilor de clasificare #rt. 4. - %n termen de (' de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, în cadrul centrelor operaţionale din inspectoratele #udeţene şi al municipiului $ucureşti pentru situaţii de urgenţă se întocmeşte catalogul local cuprinzând clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice #rt. 5. - %n termen de ")' de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, *nspectoratul +eneral pentru Situaţii de ,rgenţă, prin Centrul -peraţional .aţional, centralizează datele din catalogul local al fiecărei unităţi administrativ-teritoriale în Catalogul naţional cuprinzând clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice #rt. 6. - &$' %n termen de ) ani de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile publice şi operatorii economici vor efectua analize de risc în detaliu, vor delimita geografic şi vor constitui bănci de date informatizate privind aceste riscuri, care vor fi reactualizate periodic şi integrate în sistemul naţional de monitorizare &2' /nual cataloagele locale şi cel naţional se actualizează prin gri#a inspectoratelor #udeţene şi al municipiului $ucureşti pentru situaţii de urgenţă, respectiv a *nspectoratului +eneral pentru Situaţii de ,rgenţă !0*1-1*.*S20, C34*. !-!5SC,-230*C5/., $ucureşti, )( iunie )''6 .r &7) ANEXĂ .u-ernul #om$niei Criteriu de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor pu lice !i operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, "n funcţie de tipurile de riscuri specifice din 29/06/2005 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 603 din 13/07/2005 #rt. $. - &$' 0iscurile care se iau în consideraţie pentru clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile sunt8 a' riscuri naturale( $. cutremure9 2. alunecări şi prăbuşiri de teren9 %. inundaţii9 4. fenomene meteorologice periculoase9 5. avalanşe9 6. incendii de pădure9 b: riscuri te)nolo*ice( $. accidente chimice9 2. accidente nucleare9 %. incendii în masă9 4. accidente grave pe căi de transport9 5. eşecul utilităţilor publice9 c' riscuri iolo*ice( $. epidemii9 2. epizootii;zoonoze &2' 5lementele expuse riscurilor specifice care se au în vedere sunt8 $. populaţia9 2. animalele9 %. proprietatea9 4. activităţile social-economice9 5. mediul încon#urător #rt. 2. - !rin risc se înţelege nivelul de pierderi preconizat, în sens probabilistic, estimat în victime, proprietăţi distruse, activităţi economice întrerupte, impact asupra mediului datorită manifestării unui hazard într-o anumită zonă şi cu referire la o anumită perioadă de timp #rt. %. - &$' %ncadrarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici în clase de risc se face în baza analizei de risc &2' /naliza de risc este metoda de cuantificare a riscurilor pe baza identificării riscului, determinării frecvenţei evenimentelor şi consecinţelor asupra elementelor expuse ale fiecărui eveniment pentru fiecare tip de risc specific #rt. 4. - %n funcţie de frecvenţa şi de consecinţele situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de riscuri specifice, riscul poate fi principal sau secundar #rt. 5. - &$' !entru clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, în catalogul naţional şi în cataloagele locale se vor folosi acronime &2' /cronimele, modul de alocare şi semnificaţia lor sunt prezentate în tabelul de mai #os8 2abel - 1odul de alocare a acronimelor asociate riscurilor <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< .r crt 2ipul de risc !rincipal Secundar <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< " Cutremur C c ) /lunecare;prăbuşire de teren /=t:;!=t: a=t:;p=t: > *nundaţie *=d: i=d: 7 Secetă S s 6 /valanşă /=v: a=v: & *ncendiu de pădure *=p: i=p: ? /ccident chimic /=ch: a=ch: @ /ccident nuclear /=n: a=n: ( *ncendiu în masă *=m: i=m: "' /ccident grav de transport /=tp: a=tp: "" 5şecul utilităţilor publice 5=up: e=up: ") 5pidemie 5=d: e=d: "> 5pizootie 5=z: e=z: <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< #rt. 6. - &$' Clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, se face în baza încadrării în criterii de clasificare &2' %ncadrarea se realizează prin aplicarea criteriilor cuprinse în prezenta anexă şi poate avea şi alte valori decât cele specificate, #ustificată în baza unui studiu de risc efectuat de către instituţii abilitate #rt. +. - Clasificarea unităţilor administrativ-teritoriale din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de bază pentru8 a' stabilirea structurii, specializării şi amplasării serviciilor publice profesioniste şi voluntare9 ' dotarea cu mi#loace tehnice şi materiale de intervenţie, aparatură şi echipamente de protecţie a structurilor profesioniste şi voluntare pentru intervenţie în situaţii de urgenţă9 c' întocmirea schemei de acoperire a riscurilor de către inspectoratele #udeţene şi al municipiului $ucureşti pentru situaţii de urgenţă9 d' elaborarea planurilor pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă9 e' stabilirea tematicii de pregătire şi a exerciţiilor pentru structurile profesioniste şi voluntare pentru intervenţie în situaţii de urgenţă9 f' conştientizarea populaţiei asupra riscurilor specifice şi informarea acesteia cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative şi adoptarea unui comportament adecvat în situaţii de urgenţă #rt. ,. - Clasificarea instituţiilor publice;operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de tipurile de riscuri specifice, constituie criteriul de bază pentru8 a' stabilirea structurilor proprii de intervenţie pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor de urgenţă la care sunt expuse;expuşi9 ' dotarea cu mi#loace tehnice şi cu materiale de intervenţie, aparatură şi echipamente de protecţie a structurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă9 c' întocmirea schemei proprii de acoperire a riscurilor9 d' elaborarea planurilor de gestionare a situaţiilor de urgenţă9 e' stabilirea tematicii de pregătire şi a exerciţiilor pentru personalul şi structurile proprii de intervenţie în situaţii de urgenţă9 f' determinarea frecvenţei auditului intern efectuat în cadrul sistemului de management al riscului9 *' conştientizarea personalului propriu şi a populaţiei potenţial afectate în ceea ce priveşte riscurile specifice şi informarea acesteia cu privire la măsurile ce trebuie luate pentru reducerea efectelor negative şi adoptarea unui comportament adecvat în situaţii de urgenţă / Criterii de clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale ,nităţile administrativ-teritoriale sunt clasificate astfel8 " -in punct de vedere al e.punerii la riscul de cutremur( a' unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă seismică de intensitate mai mare sau egală cu A** pe scara 1SB9 ' unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă seismică de intensitate mai mică de A** pe scara 1SB ) -in punct de vedere al e.punerii la riscul de alunecări/pră u!iri de teren( a' unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă cu potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren sau afectată de alunecări primare;reactivate9 ' unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă cu potenţial mediu;scăzut de producere a alunecărilor de teren sau neafectată de alunecări primare;reactivate > -in punct de vedere al e.punerii la riscul de inundaţii( a' unitate administrativ-teritorială potenţial afectată de inundaţii datorate revărsărilor unui curs de apă, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximă de precipitaţii, înregistrată în ultimii "'' de ani, depăşeşte "'' mm;)7 h9 ' unitate administrativ-teritorială neafectată de inundaţii datorate revărsărilor unui curs de apă, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximă de precipitaţii, înregistrată în ultimii "'' de ani, este mai mică de "'' mm;)7 h 7 -in punct de vedere al e.punerii la riscul de secetă( a' unitate administrativ-teritorială situată în zone cu risc faţă de fenomenul de secetă9 ' unitate administrativ-teritorială situată în afara zonelor cu risc faţă de fenomenul de secetă 6 -in punct de vedere al e.punerii la riscul de avalan!e( a' unitate administrativ-teritorială dispusă în zonă de munte9 ' unitate administrativ-teritorială dispusă în podiş;deal;câmpie & -in punct de vedere al e.punerii la riscul de incendii de pădure( a' unitate administrativ-teritorială situată în zona de influenţă a unui incendiu de pădure9 ' unitate administrativ-teritorială situată în afara zonei de influenţă a unui incendiu de pădure ? -in punct de vedere al e.punerii la riscul de accident c)imic( a' unitate administrativ-teritorială situată în interiorul zonelor de planificare la urgenţă chimică9 ' unitate administrativ-teritorială situată în exteriorul zonelor de planificare la urgenţă chimică @ -in punct de vedere al e.punerii la riscul de accident nuclear( a' unitate administrativ-teritorială situată în interiorul zonelor de planificare la urgenţă nucleară9 ' unitate administrativ-teritorială situată în exteriorul zonelor de planificare la urgenţă nucleară ( -in punct de vedere al riscului la incendii "n masă( a' unitate administrativ-teritorială situată în zona de influenţă a incendiilor în masă9 ' unitate administrativ-teritorială situată în afara zonelor de influenţă a incendiilor în masă "' -in punct de vedere al riscului la accidente *rave pe căi de transport( a' unitate administrativ-teritorială cu trafic intens9 ' unitate administrativ-teritorială cu trafic moderat sau redus "" -in punct de vedere al riscului de e!ec al utilităţilor pu lice( a' unitate administrativ-teritorială dependentă de un sistem centralizat de utilităţi publice9 ' unitate administrativ-teritorială dependentă de două sau de mai multe sisteme centralizate de utilităţi publice ori fără sistem centralizat de utilităţi publice ") -in punct de vedere al e.punerii la riscul epidemiolo*ic( a' unitate administrativ-teritorială cu risc crescut9 ' unitate administrativ-teritorială cu risc mediu sau scăzut "> -in punct de vedere al e.punerii la riscul epi/ootic( a' unitate administrativ-teritorială cu risc crescut9 ' unitate administrativ-teritorială cu risc mediu sau scăzut $ Criterii de clasificare a instituţiilor pu lice !i operatorilor economici *nstituţiile publice şi operatorii economici sunt clasificaţi astfel8 " -in punct de vedere al e.punerii la riscul de cutremur( a' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în zonă seismică de intensitate mai mare sau egală cu A** pe scara 1SB9 ' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în zonă seismică de intensitate mai mică de A** pe scara 1SB ) -in punct de vedere al e.punerii la riscul de alunecări/pră u!iri de teren( a' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în zonă cu potenţial ridicat de producere a alunecărilor de teren sau afectată de alunecări primare;reactivate9 ' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în zonă cu potenţial mediu;scăzut de producere a alunecărilor de teren sau neafectată de alunecări primare;reactivate > -in punct de vedere al e.punerii la riscul de inundaţii( a' instituţie publică;operator economic potenţial afectată;afectat de inundaţii datorate revărsărilor unui curs de apă, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximă de precipitaţii, înregistrată în ultimii "'' de ani, depăşeşte "'' mm;)7 h9 ' instituţie publică;operator economic neafectată;neafectat de inundaţii datorate revărsărilor unui curs de apă, scurgerilor pe torenţi sau unde cantitatea maximă de precipitaţii, înregistrată în ultimii "'' de ani, este mai mică de "'' mm;)7 h 7 -in punct de vedere al e.punerii la riscul de secetă( a' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în zone cu risc faţă de fenomenul de secetă9 ' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în afara zonelor cu risc faţă de fenomenul de secetă 6 -in punct de vedere al e.punerii la riscul de incendii de pădure( a' instituţie publică;operator economic situată;situat în zona de influenţă a incendiului de pădure9 ' instituţie publică;operator economic situată;situat în afara zonei de influenţă a incendiului de pădure & -in punct de vedere al e.punerii la riscul de accident c)imic( a' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în zonele de planificare la urgenţă chimică9 ' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în afara zonelor de planificare la urgenţă chimică ? -in punct de vedere al e.punerii la riscul de accident nuclear( a' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în zona de planificare la urgenţă nucleară9 ' instituţie publică;operator economic dispusă;dispus în afara zonelor de planificare la urgenţă nucleară