You are on page 1of 2

LOGOTIPO DEL CLIENTE

MODELO DE DOCUMENTO DE ENTREGA DE PROGRAMA

En (…), a (…) de (…) de (…) REUNIDOS DE UNA PARTE, (…) mayor de edad, con D.N.I. número (…) y en nombre y representación de a mercanti (…), en ade ante e ! PROVEEDOR", domici iada en (…), ca e (…) n# (…), $.P. (…) y $.I.%. (…). DE &TRA PARTE, (…) mayor de edad, con D.N.I. número (…) y en nombre y representación de (…), en ade ante e !CLIENTE", domici iada en (…), ca e (…) n# (…), $.P. (…) y $.I.%. (…). E $'IENTE y e PR&(EED&R rea i)aron e pasado d*a (…) [indicar fecha del contrato por el cual se tiene que entregar el programa] +n contrato de (…) [indicar denominación del contrato]. Por e ,+e e PR&(EED&R se compromet*a a rea i)ar a entre-a de pro-rama (…) [indicar la denominación del programa]. En e citado contrato e PR&(EED&R ced*a a $'IENTE +nos derec.os/ (…) [indicar los derechos cedidos], sobre e pro-rama. En este acto, e PR&(EED&R entre-a e pro-rama con todos s+s doc+mentos/ 0. E 1oporte In2orm3tico (…) [indicar tipo de soporte], con e códi-o 2+ente de pro-rama y s+s pr+ebas, entorno de -eneración de e4ec+tab e a partir de códi-o 2+ente, entorno de contro de 5ersiones y e resto de doc+mentación. 6. 7+*a T8cnica de Pro-rama, ,+e inc +ye e dise9o de pro-rama, descripción de a codi2icación de a ap icación y -+*a de pr+ebas ,+e -aranti)an e correcto 2+ncionamiento de mismo. :. ;an+a de Us+ario, con a in2ormación necesaria para ,+e os +s+arios +ti icen correctamente a ap icación, des- osado por os di2erentes per2i es de +s+ario. <. 7+*a de Insta ación, con a in2ormación necesaria para rea i)ar a imp ementación de a ap icación en e sistema in2orm3tico de $'IENTE.

1

+ier c+estión re ati5a a s+ e?istencia. E $'IENTE recibe e pro-rama (…) [indicar denominación del programa]. con a in2ormación necesaria para rea i)ar e mantenimiento de a ap icación en e sistema in2orm3tico de $'IENTE. E PR&(EED&R E $'IENTE 2 . 7+*a de 1oporte.LOGOTIPO DEL CLIENTE =. Tar4eta de 7arant*a. >. E PR&(EED&R y E $'IENTE dan por rea i)ada a entre-a de pro-rama pactada en s+ d*a.+e -+arde re ación con 8 @inc +ida c+a . $on2orme a contrato ce ebrado.+e se desi-ne a ta e2ecto estar3 comp+esto por +n único 3rbitro e?perto y e idioma de arbitra4e ser3 e (elegir entre/ caste anoCcata 3nCe+sDeraC-a e-o). condiciones y e?c +siones de a misma. donde se especi2ica e per*odo de -arant*a. E PR&(EED&R y e $'IENTE +nir3n este doc+mento. de con2ormidad con s+ Re. 'a sede de arbitra4e ser3 (elegir entre/ .adridCEarce ona). E Trib+na Arbitra .amento de Arbitra4e 5i-ente a a 2ec. Toda contro5ersia deri5ada de este contrato o . a a copia. Este doc+mento se 2irma por d+p icado y a +n so o e2ecto. administrado por a Asociación Europea de Arbitra e de Madrid !Aeade" . con toda s+ doc+mentación. de contrato citado en e encabe)amiento.a de presentación de a so icit+d de arbitra4e. 5a ide) o terminaciónA ser3 res+e ta mediante arbitra4e DE DERE$B&.