You are on page 1of 6
Bµi 1: a, Ph©n tÝch ®a thøc sau thµnh nh©n tö a 3 + b 3 + c 3 -3abc b, Chøng minh r»ng : NÕu a 3 + b 3 + c 3 =3abc th× a =b= c h!c a+b+c =" c , Chøng minh b#t ®$ng thøc csi ch 3 s% &h'ng ©m : (,),* ta c+ : (+)+* ≥3 3 xyz ,i-i : a,.a c+ : a 3 + b 3 + c 3 -3abc =/a+b+c0/a 1 +b 1 + c 1 - ab-ac-bc0 b,2Õt 3u- su) ra t4 5h6n a c,7u) ra t4 5h6n a Bµi 2 : Ch a+b+c =" Chøng minh r»ng : a,1/a 8 + b 8 + c 8 0 =8abc/a 1 + b 1 +c 1 0 b, 1/a 9 + b 9 + c 9 0 =9abc/a 1 b 1 + b 1 c 1 +c 1 a 1 0 :;ng <=n : >5 c ®a thøc sau thµnh nh©n tö : a,/( 1 -(+1 0 1 + /(-10 1 b,A( 8 + 8( B +1"( 3 +@8( 1 +A(+@ c,/(-)0 3 +/)-*0 3 +/*-(0 3 <,( C + ( B +@ D,( @1 +@ / :s EF nhµ tG tr×nh bµ) 0 Baøi 4 : Ch "H "I x y z xy yz zx + + · + + · ChöGng minh ra%ng I x y z · · :;ng <=n :.Ýnh / (+) + *0 1 Bµi 5 : Ch c>c s% a,b c th- mJn ®iFu &iKn : 2 2 2 0 14 a b c a b c + + · ¹ ' + + · ¹ .Ýnh 4 4 4 14 a b c + + · : ;ng <=n : LiÕt 4 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( ) 2( ) a b c a b c a b b c c a + + · + + − + + .×m c>ch tÝnh 2 2 2 2 2 2 a b b c c a + + nhM gt Bµi 6 : Ch c>c s% a, b c th- mJn c>c hK thøc :a 3 - 3a 1 +8a -@9=" , b 3 -3b 1 +8b+@@= " :J) tÝnh a+b ,i-i : .a c+ : t4 a 3 - 3a 1 +8a -@9="⇔ a 3 - 3a 1 +3a -@ +1a -1-@B =" GV: Ph¹m V¨n §¶m B8 Tr êng THCS T©n ViÖt ⇔/a-@0 3 +1/a-@0-@B =" /@0 .Nng tG : b 3 -3b 1 +8b+@@= "⇔/b-@0 3 +1/b-@0+@B =" /10 .4 /@0 Eµ /10 ta c+ : /a-@0 3 +1/a-@0-@B + /b-@0 3 +1/b-@0+@B = " ⇔/a+b-10O /a-@0 1 -/a-@0 /b-@0 +/b-@0 1 P+1/a+b-10 =" ⇔/a+b-10O /a-@0 1 -/a-@0 /b-@0 +/b-@0 1 +1P= " ⇔ a+b-1 = " ha) a+b =1 Bµi 7 : Ch c>c s% a b , th- mJn : a 3 - 3ab 1 =@Q , b 3 -3a 1 b = QC :J) tÝnh a 1 + b 1 :Mng <=n : .Ýnh b×nh 5hNng c>c EÕ cRa c>c hK thøc ®J ch Eµ cSng TUi Bµi 8 :Ch c>c s% a,b c th- mJn ®iFu &iKn : 2 2 2 1 a b c + + · Eµ 3 3 3 1 a b c + + · .Ýnh gi> trV cRa biWu thøc : 7 =a 1 + b B + c @QB8 ,i-i : .a c+ : [ ] 2 2 2 2 3 2 3 2 3 1 , , 1,1 ; ; a b c a b c a a b b c c + + · ⇒ ∈ − ⇒ ≥ ≥ ≥ .4 gt : 2 2 2 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 0 (1 ) (1 ) (1 ) 0 (1 ) 0 (1 ) 0 (1 ) 0 a b c a b c a a b b c c a a b b c c a a b b c c + + · + + · ⇒ − + − + − · ⇔ − + − + − · − · ⇔ − · − · ¸ .rng 3 s% a, b ,c Tu'n c+ 1 s% b»ng " Eµ @ s% = @ I ,i- sö c>c s% Tµ : a =" , b=" , c =@ I LX) tYng 7 =@ Bµi 9 a,: Ch c>c s% a , b ,c < th- mJn :a 1 + b 1 + /a+b0 1 = c 1 +< 1 + /c+<0 1 I Chøng minh r»ng : a B + b B + /a+b0 B = c B +< B + /c+<0 B b,: Ch c>c s% a , b ,c < th- mJn :a 1 + b 1 + /a-b0 1 = c 1 +< 1 + /c-<0 1 I Chøng minh r»ng : a B + b B + /a- b0 B = c B +< B + /c-<0 B Baøi 10 : a0 Ch ( ) 1 1 1 3 1 a b c a b c + + + · + + I ChöGng minh ra%ng: a = b = c = @I b0 Ch ( ) ( ) 1 3 a b c ab ac bc + + · + + I ChöGng minh ra%ng: a = b = cI c0 Ch 1 1 1 a b c ab ac bc + + · + + I ChöGng minh ra%ng: a = b = cI GV: Ph¹m V¨n §¶m BA Tr êng THCS T©n ViÖt Baøi 1 1 : Ch ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 a b b c c a a b c b c a c a b − + − + − · + − + + − + + − I ChöGng minh ra%ng: a = b = cI Baøi 12: Ch a,b,c,< Taø caGc sZ &haGc " Eaø ( ) ( ) ( ) ( ) a b c d a b c d a b c d a b c d + + + − − + · − + − + − − I ChöGng minh ra%ng: a b c d · I Bµi 1 3 . Ch ba s% (, ), * thJ mJn ®[ng thMi : 2 2 2 2 1 2 1 2 1 0 x y y z z x + + · + + · + + · .Ýnh gi> trV cRa biWu thøc : 2007 2007 2007 A x y z · + + I / ,E h;ng <=n ,h\c sinh EF nhµ tG tr×nh bµ) c>c bµi tX5 Q,@",@@,@1,@3 0 T©n ViÖt,ngy !!!! th"ng !!!! n¨m #$$% Buæi 7 : BiÕn ®æi ®ång nhÊt biÓu thøc h÷u tØ A. Môc tiªu: - :\c sinh EXn c &iÕn thøc ®J h\c ®W biÕn ®Yi tNng ®Nng mSt biWu thøc t4 c>c ®iFu &iKn ch tr;c - ]iÕt EXn c bµi tX5 - ^_n Tu)Kn ch :7 c>c &` nang su) ngh`, tr×nh bµ), c nI - ,i> ng tU ch :7I B. ChuÈn bÞ: - ,L: + ,i> >nI + ]-ng 5h?I - :7: dn tX5 c>c 3u) tec cSng , tr4 , nh©n chia 5h©n thøc C. tiÕn t!nh "#$ h%c: &. '( thu$Õt : /,L nfu t4ng c©u hZi, :7 T6n Tgt tr- TMi, :7 nhXn (ht, bY sung, ,L u%n nen, cRng c% Eµ hK th%ng TUi &iÕn thøc0 - C>c 3u) tec cSng , tr4 , nh©n chia 5h©n thøc &&.Bµi t)* : i%i E;i mji bµi tX5, c nhXn (ht, bY sung, sau ®+ ,L chka bµi, ch%t c>ch TµmI Bµi 1: GV: Ph¹m V¨n §¶m B9 Tr êng THCS T©n ViÖt Ch 3 s% thGc a, b c &h>c &h'ng th- mJn a+b+c ≠ " Eµ 1 1 1 1 a b c a b c + + · + + I Chøng minh r»ng trng 3 s% a , b c Tu'n c+ hai s% ®%i nhauI .4 ®+ su) ra : L;i m\i s% ngu)fn n TD th× 1 1 1 1 n n n n n n a b c a b c + + · + + ,i-i : .a c+ : 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 ( ) 0 ( ) 1 1 ( ) 0 ( ) ( )( )( ) 0 a b c a b c a b c a b c a b a b ab c a b c a b a b ab c a b c a b ab c a b c a b b c c a a b b c c a + + · ⇔ + + − · + + + + + + ⇔ + · + + + + ⇔ + · + + 1 ⇔ + + · 1 + + ¸ ] ⇔ + + + · · − ⇔ · − · − ¸ LX) trng 3 s% a , b c Tu'n c+ hai s% ®%i nhauI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Bµi 2 : Ch 3 s% thGc a, b c &h>c &h'ng th- mJn a+b+c =2001 Eµ 1 1 1 1 2001 a b c + + · I Chøng minh r»ng trng 3 s% a , b c c+ Ýt nh#t mSt s% b»ng 1""@ :;ng <=n : 7u) ra t4 bµi tX5 @ Bµi 3 :Ch c>c s% a, b , c &h>c " th- mJn 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 x y z x y z a b c a b c + + · + + + + I .Ýnh g> trV cRa biWu thøc : 2008 2008 2008 A x y z · + + ,i-i : .4 gt ta c+ : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 . . . 0(1) x y z x y z a b c a b c x y z x y z a b c a b c a b c a b c b c a c a b x y y a b c a b c a b c + + · + + + + ⇔ + + − − − · + + + + + + + + + ⇔ + + · + + + + + + m a,b,c ≠ 0 nfn t4 /@0 ⇒a =b =c ="I LX) n=" GV: Ph¹m V¨n §¶m BC Tr êng THCS T©n ViÖt Baøi 4 : Ch c>c s% a,b,c,(,),* th- mJn : x by cz y cz ax z ax by · + ¹ ¹ · + ' ¹ · + ¹ ]iÕt a, b,c &h>c -@I .Ýnh gi> trV cRa biWu thøc 1 1 1 A 1 1 1 a b c · + + + + + ,-i : .4 gt ta c+ : 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ( 1) 1 2 1 1 2 1 2 : ; 1 1 x y cz ax x y z ax by cz z ax by x y z ax by cz x y z z cz z c z c x y z x y Tuong tu a x y z b x y z · ¹ ¹ · + ⇒ + + · + + ' ¹ · + ¹ ⇒ + + · + + ⇒ + + · + · + ⇒ · + + + · · + + + + + + .4 ®+ tha) Eµ biWu thøc ta tÝnh ®gc : n = 1 Bµi 5 : Ch (,),* th- mJn : () + )* + *( = " Eµ ( + ) + * = -@""B :J) tÝnh gi> trV cRa: ] = xy zx yz z y x + + :;ng <=n : .a c+ : ( 0) xy yz xz x y Do xy yz zx z z − − · · − − + + · .Nng tG : ( 0) yz xz xy z y Do xy yz zx x x − − · · − − + + · ( 0) zx xz zy x z Do xy yz zx y y − − · · − − + + · .4 ®+ tÝnh ®gc ] = 1""C Bµi + : Ch ba s% a, b , c &h>c " thJ mJn: 0 1 1 1 · + + c b a I :J) tÝnh P = 2 2 2 b ac a bc c ac + + :;ng <=n :.4 : 3 3 3 1 1 1 1 1 1 3 0 a b c a b c abc + + · ⇒ + + · .a c+ : P = 2 2 2 3 3 3 1 1 1 3 ( ) . 3 ac bc ac abc abc c a b a b c abc + + · + + · · Bµi 7 : Ch s% ( o " thJ mJn: 2 2 1 7 x x + · I :J) tÝnh P = 5 5 1 x x + :;ng <=n : .4 GV: Ph¹m V¨n §¶m BQ Tr êng THCS T©n ViÖt 2 2 2 2 1 1 7 2 7 1 1 9 3 ( 0) x x x x x x do x x x ¸ _ + · ⇔ + − · ÷ ¸ , ¸ _ ⇔ + · ⇔ + · > ÷ ¸ , .a c+ : P = 5 3 2 5 3 2 1 1 1 1 ( )( ) ( ) x x x x x x x x + · + + − + P = 2 2 2 2 1 1 1 1 ( )( 1)( ) ( ) x x x x x x x x + + − + − + P =3I/9-@0I9-3 =@13 Bµi 7 : Ch ba s% a,b,c &h>c nhau Eµ : 0 a b c b c c a b a + + · − − − Chøng minh r»ng : 2 2 2 0 ( ) ( ) ( ) a b c b c c a b a + + · − − − :;ng <=n : 2 2 2 2 0 ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) ( )( )( ) a b c a b c b c c a a b b c c a a b a b c b c c a b c a b b c a b ab c ca b c c a b c a b − − + + · ⇒ · + − − − − − − − − ⇒ · + − − − − − − − + ⇒ · − − − − .4 .Nng tG ta c+ : 2 2 2 2 2 2 ( ) ( )( )( ) ( ) ( )( )( ) b c ab a bc c a c a b c a b c a ac c bc a b c a b c a b + − − · − − − − − + − · − − − − CSng c>c EÕ cRa ®$ng thøc ta ®gc ®iFu 5h-i chøng minh Bµi , : Ch a,c,b Tµ 3 s% &h>c nhau Eµ a+b+c =" Cp^ : 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 a b c a b c ¸ _ + + · + + ÷ ¸ , :;ng <=n : ]iÕn ®Yi LP = L. c nhau Eµ a+b+c =" Chøng minh r»ng : ¸ _¸ _ ÷ ÷ ¸ ,¸ , a- b b- c c-a c a b + + + + =Q c a b a- b b-c c-a / ,E h;ng <=n , h\c sinh EF nhµ tG cm0 T©n ViÖt,ngy !!!! th"ng !!!! n¨m #$$% GV: Ph¹m V¨n §¶m 8" Tr êng THCS T©n ViÖt