You are on page 1of 2

Sở GD và ĐT Bình Định

Trung tâm LTĐH Alpha


ĐỀ THI THỬ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2009
Môn thi: Toán – Khối A, B.
Thời gian làm bài: 180 phút

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm)
Câu I: (2,0 điểm). Cho hàm số y = 4 x 3 −12 x 2 + 3mx −1. (Cm ) với m là tham số thực.
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi m = 3.
2. Gọi M là giao điểm của (Cm) với trục tung. Xác định giá trị của m để tiếp
tuyến với (Cm) tại điểm M cắt trục hòanh tại điểm N, sao cho tam giác OMN
là tam giác vuông cân tại O ( điểm O là gốc tọa độ ).
Câu II: (2,0 điểm).
1. Giải phương trình:

cos(2 x +

π
π
1
) − cos( x + ) +
3
3
2 =0
2 sin x + 1
1
2

2
2
2. Giải phương trình: log 4 ( x − 5 x + 6) = log

π

2

x −1
+ log 2 x − 3
2

Câu III (1,0 điểm). Tính tích phân I = ∫ 3 tan x(1 + cos x )dx
0
Câu IV (1,0 điểm). Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’, có đáy là tam giác đều cạnh
bằng a và cạnh bên AA' = a 2 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm AA’ và BB’.
Chứng minh rằng MB vuông góc NC. Tính khỏang cách từ đỉnh A’ đến
mp(MNC) theo a.

 3x− y = x( x 2 + 1 + x)
Câu V ( 1,0 điểm ). Giải hệ phương trình: 
 y 2 + 1 = x + y

II.PHẦN RIÊNG (3,0 điểm). Thí sinh chỉ làm một trong 2 phần ( phần 1 hoặc phần 2)
1. Theo chương trình Chuẩn:
Câu VI.a (2,0 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho tam giác ABC cân tại A(1;-3), có
phương trình cạnh AB: 3x+y=0 và trọng tâm

1
7
G ( − ;− ).
5
5

Xác định tọa độ các

đỉnh B và C của tam giác.
2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng d :
x
2

và d ': =

y −1
z
=
1
−1

x −1
y
z +1
=
=
1
−1
2

và mp(P): 2x + y + z – 3 = 0. Chứng minh rằng (d) và (d’)

chéo nhau. Viết phương trình mp(Q) song song với mp(P) đồng thời cắt đường
thẳng (d) và (d’) lần lượt tại M, N sao cho độ dài MN = 3 .
Câu VII.a (1,0 điểm).
Cho hai số thực x, y thỏa mãn x2 + 4y2 = 4. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của
biểu thức P = 2x2 + 5y2 – 2xy.
2. Theo chương trình nâng cao:
Câu VI.b (2,0 điểm)

số báo danh:………………… . N sao cho độ dài MN = 3 . Viết phương trình mp(Q) song song với mp(P) đồng thời cắt đường thẳng (d) và (d’) lần lượt tại M. Chứng minh rằng (d) và (d’) chéo nhau. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy. .− ). ------------------------------------HẾT--------------------------------Họ và tên thí sinh:……………………………………….b (1. C cùng bắn độc lập vào một mục tiêu. cho hai đường thẳng d : d ': x y −1 z = = 2 1 −1 x −1 y z +1 = = 1 −1 2 và và mp(P): 2x + y + z – 3 = 0.0 điểm) Ba khẩu pháo A. có phương trình cạnh AB: 3x+y=0 và trọng tâm 1 7 G ( − . cho tam giác ABC cân tại A(1. 2 5 3 . 2.Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz. B.-3).1. Biết xác suất bắn trúng mục tiêu của các khẩu pháo lần lượt là: 1 3 2 .. 5 5 Xác định tọa độ các đỉnh B và C của tam giác. Hãy tính xác suất có ít nhất một khẩu pháo bắn trúng mục tiêu. Câu VII.