You are on page 1of 53

GEORGE KAPLAN

Frdric SONNTAG
(Traducci de Carles Batlle)

(Versi 7-6-2012)

"We didn't invent our non-existent man and give him the name of George Kaplan, establish elaborate behavior patterns for him, move his prop belongings in and out of hotels rooms, for our own private amusement. We created George Kaplan for a desperately important reason." North by Northwest, lfred !itchcoc"

#$a manipulation consciente, intelligente, des opinions et des habitudes organis%es des masses &oue un r'le important dans une soci%t% d%mocrati(ue. )eux (ui manipulent ce m%canisme social imperceptible forment un gouvernement invisible (ui dirige v%ritablement le pays.* Propaganda, +dward ,ernays

#+t (ue tous les films, les trois-(uarts des films, ou le peu de films (ue &e vois (ui m-int%ressent ou (ui me disent encore (uel(ue chose, tout . coup, &e dis / 0a vaut le coup il y a des endroits (u1on n1a pas vu encore, (ue 0a soit la &oue de mademoiselle2 dans le petit film (u1on a vu tout . l1heure, . un moment, une poule (ui appara3t . droite de l1%cran et on voit un gros 4il, voil., mais apr5s (u1est-ce (u1elle devient cette poule6# Morceaux de conversation avec Jean-Luc Godard

Obra per a 5 actors

PERSONATGES A B C D E entre 20 i 35 anys A B C D E entre 30 i 45 anys A B C D E entre 40 i 60 anys :home :dona :home :home :dona

un mateix actor interpretar A, A, A, un altre, B, B, B, i C... / -// indica el lloc a partir del qual les rpliques sencavallen indica una interrupci brusca de la frase indica el lloc en qu la paraula s interro puda per una altra

I. EL G.G.K. !l en"ador duna casa de ca p# $aula de fusta% cadires velles# !n un rac% una cafetera a b el caf que bull# A, B, C, D, E asse&uts de cara al p'blic# $ots porten (scares% per) de diferents tipus * (scara de &o a representant un pol+tic% (scara de s'per ,eroi de pl(stic% fotoc)pia dun rostre defor at lli&ada a b una &o a el(stica% a polla de deter&ent buida col-locada sobre el cap a b dos forats per als ulls% un forat per a la boca% etc###. /estan i )bils% silenciosos% co si s,a&uessin de fer una foto de fa +lia% de classe0 sn davant duna petita c( era# A. B. A. A. E. E. E. sub"ecta un full de paper# sai1eca% en&e&a la c( era% co prova la i at&e en el visor% torna al seu lloc# co en2a a lle&ir el full de paper# Nosaltres, el rup eor!e "aplan... #spera, espera... sai1eca% torna a co provar el visor de la c( era% torna al seu lloc# #st b$.

A. Nosaltres, el rup eor!e "aplan, tenim el cor sensible, l%poca desborda pels nostres ulls1. &es de 'a molt de temps nom$s som els 'antasmes de les nostres exist%ncies: ens apareixem als territoris de les nostres desercions. (a nostra transpar%ncia, per a nosaltres mateixos i per al m)n, !aireb$ nom$s sorpr%n els m$s super'icials entre nosaltres. No som res m$s *ue les pr+pies ombres, i aix+ no $s aix, per*u% ens a!radi. -dorem la nostra condici) espectral i ella ens ho recompensa. .ualse/ol temptati/a descapolir0nos0en tan sols ha aconse!uit den'onsar0nos0hi m$s pro'undament. 1om presoners da*uesta l+!ica darenes mo/edisses. (2nica manera *ue tenim dactuar $s deixar0nos en'onsar m$s pro'undament encara. (2nic *ue ens *ueda $s pro!ressar en la nostra transpar%ncia, estimar all+ *ue ens 'a patir.3 A. B. passa el full a B. -*uesta $s la nostra 2nica acci). (a nostra intoxicaci) /oluntria en el m)n...

B. satura% despla2a el full per poder lle&ir la l+nia se&3ent a travs de les obertures de la seva (scara# B. ...*ue ens en/olta. #n el m)n *ue ens en/olta. Nom$s sortirem da*uesta %poca si ens mantenim...

0($po*ue nous sort par les 4eux3. No $s una 'rase 'eta en 'ranc%s, /ol dir *ue lexc$s dimat!es de l%poca els sobrepassa. 5om es /eur da*u, a dues p!ines, tamb$ resulta una expressi) estran4a per als mateixos personat!es 6de 'et, tot el par!ra'7. 6N. del t.7

B. satura% despla2a el full per poder lle&ir la l+nia se&3ent a travs de les obertures de la (scara# B. ...ens mantenim en a*uest punt dembria!uesa, i ella nom$s podr...

B. satura% despla2a el full per poder lle&ir la l+nia se&3ent a travs de les obertures de la (scara# B. B. B. B. podr...3 intenta des1ifrar la continuaci% acaba per bai1ar el full% renuncia a lle&ir# No, aix+ no ser/eix per res, tinc... es treu la (scara.

B. ...no, per+ no tinc els ulls da/ant dels 'orats, no /ei! res, i a m$s..., i a m$s $s rid,cul aix+ de lle!ir amb una mscara, o b$ lle!im o b$ portem mscares, per+ si portem mscares no lle!im un text, per*u%..., per*u% simplement no es pot lle!ir un text amb una mscara. E. sencon&ei1 despatlles o fa qualsevol si&ne de desaprovaci#

B. reaccionant al ovi ent d!% que duu una (scara a b els ulls &rossos * (scara de /crea % per e1e ple.4 B. ...no, esclar, tu potser s,, per*u% la te/a mscara t$ els ulls !rossos, tu potser amb la te/a mscara tu pots lle!ir, per+ 9o nom$s tinc dos petits 'orats al lloc dels ulls, nom$s /ei! una l,nia cada /e!ada amb la me/a mscara, per tant estic obli!at a aturar0 me a cada l,nia per pu9ar el 'ull una mi*ueta per*u% no puc anticipar la l,nia se!:ent, per tant he de 'er una pausa al 'inal de cada l,nia i, esclar, aix+ no pot ser. 1i es porta una mscara, cal memorit;ar el text, es memorit;a el text i aix, es pot mirar la cmera al mateix temps, i lla/ors 'ilmar i portar mscares ser/eix dal!una cosa. < a m$s a m$s, per *u% hem decidit de portar mscares, es pot saber don surt a*uesta idea= A. B. E. >em /otat. ?o no he /otat, ho sento, 9o no he / /otat. No hi eres *uan hem / /otat...

A.

es treu la (scara#

E.

es treu la (scara#

B. D. A. B. A. B.

<= No hi s)c i per tant no /oto=@ es treu la (scara# Aodr,em dir *ue el principi $s una mica a*uest. 12per. Bon dia, democrcia. No, per+ en democrcia, si no hi ets el dia *ue es /ota, dons b$, no /otes. Aer+, un% 9o no /oto normalment, per tant el teu ar!ument no sa!uanta, i, dos //

A. < *uina idea tens= .u% proposes= .ue cadasc2 apren!ui la se/a part de text i tornem a comenCar da*u, a una hora= C. #l *ue 9o /oldria / dir

D. Dolt b$, ara potser cal 6i no est !ens malament *ue ens ha!uem aturat, aix+ sens dubte /ol dir al!una cosa, penso *ue no ha estat per*u% s,7, potser cal *ue comencem per admetre *ue hi ha coses a re/isar en a*uest text, no ho s$ per+ / hi ha coses en a*uest text sobre les *uals simplement no hi estic / dacord. A. B. text. A. E. E. dies.

E. 6a part7 (la/ors, si no ho saps, no di!uis res...

Aer+ est/em dacord, hem /otat, l2ltima /ersi) / del text... ?o no he /otat mai, mai, mai no he /otat. Dai no he tin!ut l2ltima /ersi) del (hem en/iada, *uan, 'a tres dies= (hem en/iada 'a tres dies. ,o co prova en un unt de papers que ,i ,a da unt la taula#. Ea tres dies. (a tinc a*u,, est anotat, per mail, l2ltima /ersi) del text, 'a tres

A. 1i cada /e!ada hem de tornar a re/isar el *ue 9a cr%iem *ue esta/a assumit, el *ue // B. 1i mai no podem tornar a posar en *:esti), tornar a *:estionar, el *ue, potser, 9a est assumit, o ha estat assumit, per+ *ue sempre li cal ser, com dir0ho, s,, ser debatut, / lla/ors millor no dir res m$s.
B. sen va a servir una tassa de caf.

E. *a C.. #m sembla *ue pots treuret la mscara. #m 'a le'ecte *ue no tornarem a comenCar de se!uida. C. es treu la (scara#

D. Aer exemple, ho a!a'o des del comenCament: l%poca desborda pels nostres ulls3. B$, a*u, 9o 9a..., em sap !reu, per+ nom$s aix+, per a mi, 9a $s impossible per exemple. A. .u% /ol dir 9a $s impossible, per *u%=

D. Aer*u% aix+ no /ol dir res, de 'et no lentenc, a*uesta 'rase, l%poca desborda pels nostres ulls3, b$, e/identment, s,, lentenc, per+ 'rancament 00 < per *u% no el m)n em pro/oca /omitera3 posats a 'er... < despr$s a*uesta hist+ria darenes mo/edisses, $s semblant, no ho s$ per+... a *u% /e aix+ a*u,= A. Gs una imat!e, eor!e, una met'ora, est b$, connecta amb / tothom.

D. 1$ molt b$ *ue $s, !rcies. Aer+ 9a ho he dit, cal deixar estar les met'ores. 5al acabar amb a*uest estil romntico0l,rico0meta'+ric. 1embla la lletra dun !rup de rocH dadolescents prep2bers. E. eor!e, exa!eres, em sembla *ue exa!eres una mica, / com de costum. E. a&afa el full i relle&ei1 el te1t per a ella atei1a#

D. < despr$s tamb$ a*uesta hist+ria dintoxicaci) /oluntria, no ho s$, 9a es /eu a *u% es re'ereix per+, honestament... B. B. A. torna cap a la taula a b una tassa de caf#

- mi, el *ue em molesta sobretot $s 00 .u% $s a*uest to plan4,/ol=, $s // Aer+ $s el comenCament del text, despr$s e/oluciona.

B. No, ho sento, eor!e, no e/oluciona, no, $s 00 In lament, $s bsicament un lament, no $s !ran cosa m$s, cal recon%ixer0ho. D. < a m$s, em sap !reu de tornar0hi encara, per+ no penso *ue cal!ui dir rup3, penso *ue hem de dir Nosaltres, eor!e "aplan3. A. Aer aix+, si aix+ $s un problema, ho podem treure, em sembla b$ 00 ho podem treure. A. esborra brusca ent el te1t#

D. #l problema, crec 00 5rec *ue a*uesta no $s la *:esti), s,, ho podem treure, el problema $s: estem ni tan sols dacord amb el / contin!ut da*uest text=

A. Aer+ per*u% nin!2 ho ha dit abans, aix+=, no C. se servei1 un caf% el tasta# ho entenc, si al!2 no est dacord amb a*uest text, per *u% no ho ha dit abans= C. torna cap a la taula# D. Aer+ s, *ue sha dit. ?o ho he dit. Nom$s *ue ha arribat un moment *ue tu has continuat tot sol la C. *a B.. #l ca'%, $s, s)c 9o o $s // redacci) del text i // B. Gs bo a*uest ca'%, oi= A. < ara em retraureu dha/er pencat. 1i $s aix,, la propera /e!ada 9a no 'oto res. C. Gs molt sorprenent, no= 5om hem po!ut 'er un ca'% tan bo amb un A. sent el final de la rplica de C. ca'% tan... A. Kan...

C. No, per*u% no s$ *ui compra el ca'%, per+ $s un ca'% de merda, de deb+, ara es pot dir, $s un ca'% // B. In ca'% de merda, estem dacord.

A. .ue *uedi clar, no hi ha pressupost per al ca'%, per tant compro el m$s barat. 1i /oleu un ca'% millor, estaria b$ *ue cadasc2 // C. B. C. No per+ ara, est b$, 9a est b$. Gs, $s molt sorprenent. In ca'% molt bo.

A. < una altra cosa 6em sap !reu per+ apro'ito ara *ue parlem de *:estions de lo!,stica7, estaria b$ *ue no ')ssim sempre els mateixos *ue ens to*u$s rentar plats despr$s de les reunions, *ue les reunions es 'acin a casa me/a no /ol dir // C. -ra *ue ho dius, per *u% s)n a casa te/a=, no ho entenc, per *u% estem obli!ats a reunir0nos a la masia dels teus pares= Aer *u% estem obli!ats a empassar0nos cada /e!ada un 'otimer de Hil+metres en cotxe= A. Aer*u% mai se sap, m$s /al ser prudents, m$s /al //

D. Aodr,em, sisplau, tornar als problemes *ue plante9a a*uest text= #m 'a le'ecte *ue no tenim !aire temps, per tant estaria b$ si pod,em a/anCar en els punts *ue s)n, *ue em semblen, prioritaris. E. B. Aerd), per+, $s una reuni)= .u%=

E. No, per*u% tothom pren un ca'%, sasseu al /oltant duna taula, aix+ comenCa a semblar una reuni), i lla/ors em pre!unto: estem, s, o no, estem reunits=

C. B.

ai1eca la (# *a C. i D.. Kant se /al, no= 1ens en 'ot, no=

E. No, per*u% si $s una reuni), cal 00 ens or!anit;em, 'em correctament les coses. &e'inim / els temes *ue hem dabordar, establim una durada 6per*u% si no, ens hi passem, ens hi passarem, tota la nit, com de costum7, establim un ordre del dia // A. eor!e, tu 00

C. C.

?o crec *ue 00 abai1a la (#

A. A. B.

1isplau, eor!e, calla. Dolt b$, 9a nhi ha prou@ No, per+ minteressa, $s interessant.

B. ?o no s$ si $s una reuni) o no, parlem, enraonem, ens cal enraonar entre nosaltres, mimporta un ra/e el *ue si!ui, / no ens cal de'inir all+ *ue estem 'ent cada cop *ue ho estem 'ent, $s com si ests 'ollant i a la meitat tatures i pre!untes a laltre, estem 'ollant= No, per*u% ma!radaria estar se!ura *ue de deb+ estem / 'ollant. *a A.. >o 'a, ella, mentre 'olleu= 1atura per demanar0te //

A. >e dit *ue prou, eor!e, molt b$, hem ent%s *u% /olies dir. -ra, no crec *ue si!ui completament est2pid /oler saber, determinar, si som a punt dinau!urar una no/a sessi). B. C. E. no respon% es torna a servir un caf# ?o diria *ue s)n sobretot les cer/eses. Aerd)=

C. 6a E.. >as parlat dels ca'%s, per+ s)n sobretot, s)n sobretot les cer/eses all+ *ue de'ineix la reuni). 5n silenci# A, E, B, D. iren C.% esperen que continu6% no entenen on vol anar a parar#

C. #l *ue /ull dir $s *ue *uan es 'a una reuni), $s 00 /ull dir *ue hi ha cer/eses, o, o /i, $s, $s sobretot aix+ el *ue caracterit;a la reuni). No el ca'%. &acord, be/em ca'%, hi ha un moment *ue be/em ca'%, per+, en una reuni), *uan estem reunits, es comencen a treure cer/eses, o, o /i. 5n silenci# A, E, B, D. la atei1a reacci#

C. #l *ue /ull dir $s *ue podr,em treure cer/eses, i aix, estar,em de deb+ en una reuni). E. B. 1i no, simplement podem /otar per saber si la reuni) ha comenCat. Notar per saber si estem reunits=

E. No, aix+ est clar, per+ no sabem si $s una /eritable reuni) o una reuni) in'ormal. B. A. B. C. C. Notarem per saber si estem reunits= #lla t$ ra), aix, la cosa $s clara, t$ el m%rit de ser// Aer+ si no he dit res, molt b$, podem /otar per tot el *ue /ul!ueu... B$, les anir$ a buscar 9o mateix, les cer/eses. surt#

D. Kornant al nostre tema, el *ue caldria, penso, $s 00 per posar0nos dacord, el *ue ma!radaria, $s *ue cadasc2 di!u$s 00 $s *ue '$ssim un torn de paraula i *ue cadasc2, *uan li to*u$s, di!u$s, de'in,s, all+ *ue $s per a ell 7eor&e 8aplan# A. #m tornar$ boi!, em tornar$ boi!, cada /e!ada comencem de nou, cada /e!ada intentem rede'inir / *u% $s 7eor&e 8aplan i cada /e!ada... i cada /e!ada ens hi tren*uem de nou les ban4es, per*u%... / per*u% simplement no estem dacord E. ?o somio...

E. #m 'eia le'ecte *ue a*uesta *:esti) 9a esta/a tancada, em 'eia 00 B. Oa) de m$s. Oa) de m$s per intentar una altra /e!ada /eure0hi clar, de 00

D. Aodem intentar0ho, crec *ue no perdem res pro/ant0ho, nom$s per posar en e/id%ncia les nostres dissensions. 1i no ens posem dacord, almen4s sabrem en *u% no estem dacord. B$, proposo *ue al!2 comenci i despr$s 'em la ronda, $s el m$s sen;ill, 9o mateix puc comen// B. #spera, no parlarem per torns. Gs completament 00 Eem una discussi) oberta. Aarlem, i cadasc2 inter/$ *uan tin!ui al!una cosa a dir, $s sen;ill, no cal *ue // C. torna a b un pac9 de cerveses% el posa da unt la taula% el desf(% col-loca les a polles da unt la taula% a&afa le balat&e de cartr% el trepit"a per aplanar-lo#

A. No, eor!e, si 'em aix+ 6si un cop m$s estem obli!ats a passar per a*u,7, lla/ors ho 'em met+dicament, *ue cadasc2 pren!ui la paraula *uan li to*ui i expressi el seu punt de /ista. B. Aer+ el *ue precisament $s interessant $s *ue cada /e!ada pu!uem partir del *ue sacaba de dir i *ue pu!uem //

1P

A. #l *ue $s interessant $s *ue cadasc2 pu!ui explicar0se amb claredat, sense ser interromput i sense // B. #l *ue $s interessant $s poder reaccionar en calent i poder e/idenciar, da*uesta manera, els punt de desacord. E. C. B. (la/ors /otem, /otem per saber com hem de procedir. Notem per saber de *uina manera hem / denraonar= No /otarem per aix+, $s rid,cul.

E. No /ei! per*u% ha de ser rid,cul, $s e/ident *ue no estem dacord en un punt, lla/ors /otem, $s // B. C. E. C. Gs completament idiota. ?a nom$s cal *ue /otem per saber si hem de /otar. Aodem 'er0ho, s,, molt b$, 9o /oto per*u% // 6a E.. #ra broma, eor!e, era broma.

E. Aer+ ho podr,em 'er, a mi no em molesta. Eent0ho aix, la cosa $s clara. K$ la /irtut de ser clara. Notem per saber si hem de /otar per saber si $s una discussi) lliure o si cadasc2 parla *uan li toca. Gs simple. Gs democrtic. / Gs 00 C. #m sembla *ue 9o beur$ una cer/esa.

C. a&afa una cervesa% sadona que no ,i ,a obridor% ira de treure la 1apa a b un encenedor o a b lescaire de la taula% no sen surt# B. &acord, podr,em, duna /e!ada per totes, posar0nos dacord sobre *u% $s 7eor&e 8aplan= E. C. A. B. C. C. C. A, E, 7eor&e 8aplan o el 7rup 7eor&e 8aplan= No $s el mateix= -h, no, no $s pas el mateix... #n aix+ almen4s estem dacord. continua intentant obrir la cervesa# Eeia broma, s$ molt b$ *ue no $s el mateix. Aer+ almen4s es pot 'er broma... la 1apa final ent ,a cedit i la cervesa lesquit1a# B. &e cap manera...

11

B, D. tots iren C. :ausa2# B. Aodr,em 'er una cosa: podr,em, no ho s$, podr,em, en una paraula, podr,em cadasc2 de'inir *ue $s 7eor&e 8aplan = 6No el rup, el rup crec *ue 9a 'unciona, no=, el 7rup 7eor&e 8aplan, som nosaltres, tothom sap *u% $s.7 D. Aerdona, no estic se!ur *ue si!ui tan sen;ill com aix+. #l rup som nosaltres, *ue li diem aix, per distin!ir0 nos 6nosaltres en tant *ue entitat7 del pro9ecte en ell mateix 6encara *ue no ma!radi !aire la paraula pro9ecte3 i *ue, personalment, pre'eriria parlar de proc$s obert3 o, en tot un altre sentit, de con9uraci)37. #l rup per a mi $s all+ *ue estructura el pro9ecte mateix si el pro9ecte es de'ineix en part com una 'orma dexperi%ncia de la comunitat / a la *ual e/identment, per de'inici), podr,em /incular lexperi%ncia del rup, i 'ins i tot si, ben mirat, el terme 5olQlectiu hauria estat potser m$s a9ustat 6per+ /am /otar per*u% 'os rup i no 5olQlectiu3, no era la me/a opci), / 9a ho /ai! dir per+ madhereixo al /ot de la ma9oria7. #l *ue /ull dir $s *ue per a mi, el rup nom$s t$ la 'unci) de ser un catalit;ador i *ue per tant t$, per a mi, la /ocaci) 'inal de dissoldres en el pro9ecte de manera *ue el pro9ecte no conser/i ni rastre dall+ *ue el /a iniciar, *ue parlant amb propietat no hi ha!i un naixement del pro9ecte, per+ s, una mena daparici) e1 ni,ilo del 'enomen, $s a dir *ue es podrien con'ondre les pistes 'ins al punt desborrar no nom$s tot rastre diniciaci), sin) tamb$ tot rastre del naixement del 'enomen, *ue hi ha!i com un ser0hi3 absolut del 'enomen sense punt de sur!%ncia. #n de'initi/a, /oldria tan sols abordar a*uest tema, sobre el *ual, aix, dentrada, crec, estem tots dacord. ;urt silenci# C. Aer a mi, el *ue resulta estran4 daix+ *ue dius //

E. *a part#. Aer+ estem... estem dacord en aix+... A. *a part#. No tornarem a parlar daix+ encara...

B. -ra haur,em de 'er al!una cosa, si no 9o, 9o crec *ue 9o 00 -ra *ue cadasc2 di!ui, en una paraula, *ue cadasc2 di!ui el *ue $s, per a ell, 7eor&e 8aplan, /e0tho a*u, 6a D.. O el pro9ecte, si tho estimes m$s, el pro9ecte 7eor&e 8aplan... D. No es tracta del *ue 9o mestimi m$s, no $s aix+, no mhas ent%s b$, $s //

B. OH, se men 'ot, eor!e "aplan, una paraula, cadasc2 *uan li to*ui, 6a E.. #t toca@ E. E.
2

de fet% no li ve de &ust respondre% per) a&afada per sorpresa4 Gs... $s una operaci). 1,, una operaci), 9o diria aix+, una operaci).

0>em optat per traduir sempre Kemps3 per Aausa3. 6N. del t.7

12

E. A. A. C. C.

ira A.% que s al seu costat# Gs una contra'icci). fa el atei14 ira C.% que s al seu costat# Gs, $s una broma. fa el atei14 ira D#% que s al seu costat#

D. No crec *ue es pu!ui resumir en una paraula, a*uest pro9ecte, crec 'ins i tot *ue $s contraproduent, perdoneu0me, *ue $s una manera de, precisament, de 'er el 9oc a a*uells, / a a*uells *ue /olen empresonar0nos en un concepte, mentre *ue nosaltres pretenem ser molt m$s *ue aix+... *ue pretenem escapar / a *ualse/ol 'orma didenti'icaci), dencasellament en una identi'icaci), *ue $s precisament a*uest determinisme de la identitat *ue pretenem denunciar, anar0hi a la contra, i *ue // B. eor!e... Ina paraula, una sola paraula...

A. E.

eor!e... eor!e, hem ditR

D. &acord, molt b$, molt b$, /osaltres ho heu /ol!ut. Gs un mite, ledi'icaci) dun mite. O millor// A. eor!e @ C. eor!e @ E. eor!e @

D. &acord, maturo a*u,, sou /osaltres *ui ho haureu /ol!ut, despr$s no em di!ueu *ue no us ha/ia a/isat. A. B. E. B. OH, molt b$. *interpel-lant B.7 < tu, eor!e= Gs una arma. Ina arma= 1,, per a mi, $s una arma. >o /ei! com una arma.

A. Aer+. Dai no hem parlat daix+, mai no hem parlat duna arma. 1)c 9o o no hem parlat mai duna arma= E. 1,, crec *ue en /am parlar en una reuni) anterior 6no l2ltima, laltra, o en tot cas a*uella en *u% no hi $rem tots/. >e de tenir les notes en al!una banda *re ena entre els papers que ,a posat da unt la taula.% lacta, hi ha al!2 *ue tin!ui una acta=...7 1i!ui com si!ui, hi /a ha/er una reuni) en

C.. *a D.. - m$s a m$s, mai no hi ha una reuni) en *u% tothom hi si!ui, 'ins i tot a/ui, no hi som tots.

13

*u%, em sembla, /am e/ocar la idea duna arma. B. No $s aix+ 00 #l problema no $s saber si 9a nhem parlat abans, tenim dret a e/olucionar, el nostre pensament pot, t$ com a m,nim el dret da/anCar, no som tan limitats si m$s no. A. *a B.. 1,, per+ arriba un moment en *u% la idea $s posar0nos tots dacord sobre un concepte. E. *a B.. < si e/olucionem tota lestona, cadasc2 per la se/a banda, es 'a complicat de construir un pensament com2. B. 1,, per+ un pensament com2 tampoc no /ol dir, no /ol pas dir un pensament 'ixat, ho sento, no /ol dir // A. No /ol dir *ue esti!uem totalment tancats a *ualse/ol re'lexi) no/a, hi estem dacord, nom$s /ol dir *ue si mirem de construir, delaborar, al!una cosa, $s bo no desmuntar0la cada cinc minuts. B. ?o he parlat de desmuntar= &e deb+ he parlat de desmuntar al!una cosa= Ku mhas sentit dir desmuntar= A. No, per+// D. E. Kornem al pla... .u%=

B. Gs massa com pots caricaturit;ar cada /e!ada el pensament dels altres 6i particularment el meu, ho he de dir7 per intentar despresti!iar0lo. A. Dai no he caricaturit;at... No, res, deixa0ho estar... B. continua irant A.% co si al enys espers que continus# A. E. D. A. D. E. ira cap a una altra banda#

D. Kornem al pla. Aer retrobar la de'inici) de eor!e "aplan, tornem al pla. >em elaborat un pla= E. 1,, el tinc a*u,, en al!una banda, el pla, /ols *ue ho relle!im, *ue el relle!eixi, el pla=

co en2a a re enar el unt de papers de da unt la taula% al seu costat# #staria b$, crec *ue estaria b$. .u% 'em= >em decidit de relle!ir el pla. troba el pla entre el unt de papers#

E. #tapa 1. 5reaci) del . ."., rup eor!e "aplan. #laboraci) duna identitat 'antasma3 anomenada eor!e "aplan. -dopci) da*uesta identitat pels membres del !rup 6a*uesta identitat $s a la /e!ada una i m2ltiple, identitat del con9unt dels membres del !rup i identitat de cadascun dells. eor!e "aplan $s a la /e!ada la part i el tot.

18

eor!e "aplan $s 'ractal.7 Oedacci) i adopci) dun pla triennal de desen/olupament del pro9ecte eor!e "aplan. #stabliment dun primer calendari pro/isional. C. D. C. B$, 'ins a*u, la cosa 'unciona, no= Aodr,em no comentar0ho i lle!ir0ho tot 'ins al 'inal, $s possible= &acord. #st b$.

E. #tapa 2. - partir duna primera xarxa dindi/idualitats properes al . ."., 'ormaci) daltres !rups *ue prenen el nom de eor!e "aplan, i els membres dels *uals adopten indi/idualment la identitat de eor!e "aplan. #laboraci), per dir0ho aix,, dun primer ri;oma eor!e "aplan 6OS1 "7 constituTt per entitats eor!e "aplan sin!ulars i m2ltiples. &esen/olupament, al si de OS1 " duna s%rie daccions art,sti*ues i dobres si!nades com a eor!e "aplan. Ob9ectiu: posar en e/id%ncia els punts 'ebles i les deri/es de la ind2stria cultural. 1ots pro9ecte U3, host in the Ueb3: modalitats de pres%ncies i daparicions de eor!e "aplan a la xarxa: primera etapa: multiplicaci) de per'ils, comptes i si!natures eor!e "aplan, se!ona etapa: inici dels atacs &&o1 amb el nom de codi "3 i... // A. E. #spera, hi ha un pla dins del pla= 1,, 'es mem+ria, /am incloure el pla del sots pro9ecte U3 en el pla !eneral.

A. < si acab$ssim potser amb el pla !eneral i recuper$ssim despr$s els plans secundaris, per*u% si no, no acabarem mai. C. ?ust al moment en *u% la cosa em toca/a de prop, immediatament passem a una altra cosa, !rcies, moltes !rcies... A. no= A. No $s res contra tu, eor!e, $s nom$s *ue hi !uan4arem en claredat penso, no=... interro&ant B. i D. a b la irada#

B., D. assentei1en a b indiferncia% fan un &est co si la cosa no els i ports &aire# E. C. Dolt b$, lla/ors passo directament a letapa 3. 12per, / amb mi, tothom shi /eu amb cor. A. ira les cerveses que ,i ,a sobre la taula al costat de C.% intenta discreta ent fer un senyal a C. perqu li passi una cervesa# C. entn que A. vol una cervesa% na&afa una i fa el &est de llan2ar-l,i# A. fa i ediata ent un si&ne

E. #tapa 3. #laboraci) i realit;aci) dimpostures mediti*ues. Ob9ectiu: e/idenciar els punts 'ebles i les deri/es de laparell meditic. Oe/elar les impostures i rei/indicar0les amb el nom de eor!e "aplan. Aroli'eraci) del ri;oma: 'ormaci) dels primers !rups eor!e "aplan a lestran!er 6m2ltiples artistes i acti/istes a di/ersos paTsos adopten la identitat de eor!e "aplan i, al seu torn, en!e!uen impostures culturals i

15

mediti*ues, aparici) dobres i daccions si!nades eor!e "aplan una mica per tot arreu al m)n.7 AaralQlelament, acti/aci) de les primeres deri/acions: 'alses pistes amb lob9ectiu de des/iar els mit9ans de comunicaci) de la realitat del pro9ecte eor!e "aplan i de contribuir a lelaboraci) del seu mite.

a b la ( perqu no li llanci la cervesa% estira el bra2 cap a C. per atrapar-la# C. allar&a la cervesa a A.

E. #tapa 8. #laboraci) i di'usi) de di'erents tipus de relat sobre el naixement del pro9ecte eor!e "aplan aix, com sobre lori!en del nom eor!e "aplan. AaralQlelament: aparici) de m2ltiples eor!e "aplan 'icticis en les 'itxes administrati/es i als bancs de dades per continuar amb la disseminaci) de 'alses pro/es materials de la se/a exist%ncia. AaralQlelament: aparici) de eor!e "aplan com a nom de personat!e en les m2ltiples 'iccions 6no/elQles, pelQl,cules...7. &i/ersos artistes posen el nom // B. E. B. E. B. A. :ausa# B. Gs el *ue em deia, lla/ors potser podr,em aturar0nos a*u,. <ntentem arribar a letapa u i, despr$s, m$s tard, 9a tornarem a parlar de la continuaci), no= C. Aer+ per *u% hi ha tantes etapes, nom$s hi ha/ia dha/er tres etapes, tres parts, no ha/,em dit *ue // D. A. Kot ple!at, per+, *uan hi penso, est una mica desen'ocat... Ina mica desen'ocat= #spera, espera. < som on, ara= 1om on=... /ols dir=... 1,, on som= #n *uina etapa= -ra, on som exactament= -h, ara, nosaltres. &iria... u. &e 'et, entre ;ero i u... u i mi!... 1om a letapa u i mi!= 1,...

D. 1,, parlem daccions, parlem dobres, per+ no tenim ni idea de *u% $s tot aix+, mai no ho hem sabut. 5ada /e!ada parlem daccions i parlem dobres per+ no hi ha nin!2 *ue si!ui capaC de donar un exemple concret del *ue podria / ser. A. No estic se!ur *ue si!ui el m$s important. In cop la mecnica en!e!ada, la cosa es 'ar tota sola, les accions existiran per elles mateixes. (a *:esti) $s saber com diri!irem a*uestes accions per 'er0les se!uir el sentit del mite *ue /olem elaborar // D. -tenci), atenci). Dai no hem pret%s crear un mite, hem /ol!ut crear les condicions 'a/orables per a lemer!%ncia dun mite, *ue $s ben llun4 de ser el mateix

1F

6$s el mat,s *ue he intentat proposar 'a un moment, per+ se mha reduTt a una sola paraula, i /et a*u, el resultat, 9a us ha/ia a/isat, acabem per simpli'icar0ho tot amb a*uesta mena de prctica7. B. *a A.. eor!e t$ ra). 1i intentem imposar un mite, entrem exactament en la mateixa l+!ica *ue pretenem combatre. eor!e "aplan $s un mite colQlectiu, un mite *ue no t$ ori!en, *ue no t$ autor, un mite *ue sauto!enera, un mite del *ual tothom participa, pot participar, un mite *ue no pot ser controlat, un relat *ue ells no podran controlar. D. *a A.. eor!e "aplan no pot ser una contra'icci), per recuperar la te/a expressi) 6a la *ual /ull adherir0me, encara *ue pre'ereixi la m$s simple de mite, 9a em perdonars7, eor!e "aplan nom$s pot ser una contra'icci) si no mira dimposar0se com la resta de 'iccions dominants, sin) nom$s $s una 'icci) dominant m$s, i lla/ors tot aix+ no t$ cap inter%s. A. #stic dacord, eor!e, per+ no podem arriscar0nos a /eure com a*uest relat sens escapa i pren direccions *ue rebut!em. B. < tant *ue s,, $s exactament el risc *ue hem de c)rrer.

E. Aersonalment 9o no /ull *ue eor!e sens escapi i esde/in!ui una cosa di'erent dall+ per*u% treballem des de 'a molt de temps. D. Aer+ $s totalment contradictori amb lapropiaci) da*uest relat per part de tots i lad/eniment de eor!e en tant *ue mite popular. A. #spereu, espereu, *ue *uedi clar, *ue *uedi ben clar, eor!e no $s un ob9ectiu en ell mateix, $s un mit9 dacci) i en a*uest sentit // B. Aersonalment 9o no penso *ue eor!e si!ui un mit9 dacci), penso *ue precisament $s un ob9ectiu en ell mateix o, per ser m$s precisos, nom$s si $s un ob9ectiu en si mateix pot esde/enir un mit9 dacci). D. 5osa *ue ens 'a tornar a dir V 5osa *ue ens 'a tornar a leterna *:esti), W eor!e "aplan, el pro9ecte eor!e "aplan $s, per damunt de tot, un acte art,stic 6tenint en compte *ue a*uest acte tindria un abast pol,tic7 o un acte pol,tic 6tenint en compte *ue a*uest acte tindria una dimensi) art,stica7= A. &e deb+ *ue /oleu tornar a comenCar des de tan a/all, de deb+ *ue /oleu tornar sobre a*uesta *:esti) /, per*u%, 9o crec, crec, *ue no hi estem obli!ats, *ue no $s pas !reu si no estem dacord // C. - mi, el *ue ma!radaria dir, el *ue ma!radaria dir V B. #spera, -ix+ $s mala 'e, ets tu *ui torna a posar aix+ damunt la taula, no $s 00

1J

D. 1,, cal recomenCar des de la base, per*u%, crec, $s 'onamentalment el *ue ens oposa. A. Eonamentalment el *ue ens oposa= Aenso *ue hi ha altres coses 'onamentals *ue ens oposen, eor!e, si es /ol remenar la merda, sempre sacaba// D. *a A.. Aer+ 9o no remeno la merda, /ull obrir un debat, si per a tu obrir un debat $s remenar la merda // E. No estic se!ur *ue si!ui el millor moment... no estic se!ur *ue ara //

E. *a B.. 1,, per+ ara tenim altres coses m$s ur!ents a decidir, per tant si po!u$ssim posar aix+ entre par%ntesi un moment, per*u% ensope!arem en a*uest punt i mai no //

B. *a E.. Aer+ no parem da9ornar el moment en *u% ens haurem den'rontar a les nostres contradiccions /, mirem de/itar els con'lictes i, resultat, mai no decidim res, l2nic *ue 'em $s tornar a plante9ar el problema en comptes de con'rontar0nos0hi en el moment *ue //

C. No, per+ 9o, 9o penso 00 C. *a A, B, D, E) Aer una /e!ada, podria dir al!una cosa, seria //

A.

1top@

/ilenci# A. Dolt b$, potser podr,em intentar recuperar una sola con/ersa, seria sense cap mena de dubte m$s constructiu. B. torna a a&afar el full que lle&ien al co en2a ent tot fent-lo lliscar per da unt la taula# B. E. B. E. < aix+ *u% $s= .u%= &arrere el text, a*u,, hi ha un altre text. #m 'a le'ecte *ue $s, $s lesborran4 duna primera /ersi) del mani'est.

B. &es de la nostra m$s tendra in'ncia, ens repeteixen cont,nuament el mot dordre de l<mperi: ens cal esde/enir al!2. Aer+ la imposici) del m)n a /oler *ue si!uem al!2 ha produTt, curiosament, en nosaltres le'ecte in/ers: no /olem esde/enir nin!2. Aotser $s *ue ens a!rada portar la contrria. C. No est malament.

1L

A.

#spera, se!ueix, lle!eix la continuaci).

B. Aer tant no serem nin!2, contra totes les assi!nacions per esde/enir al!2, contra totes les identitats 'ixades, separades, delimitades, en lan!oixa perp%tua i as'ixiant de 9a no ser res, en el pnic permanent darriscar0nos en *ualse/ol moment a es*uerdar0nos 6a*uesta an!oixa *ue 9a $s el no0res, a*uest pnic *ue 9a $s les*uerda7. 1erem lhome sense nom. 1erem m2ltiples i nom$s serem un de sol. 1erem a*uest $sser sense rostre, a*uest an+nim enmi! de la multitud, i no estarem sols al cor de la nostra solitud. < ens escoltarem, i ens tornarem a unir. 1erem a*uest $sser insondable i creixent, a*uest $sser in'orme, in/isible. 1erem a*uesta persona el nom de la *ual ser per tot arreu i el cos enlloc, i serem el cos m2ltiple, a*uesta persona nombrosa, a*uesta mscara *ue cadasc2 dur, a*uest 'antasma *ue cadasc2 esde/indr de mica en mica, a*uest espectre pel *ual ens apareixerem als nostre territoris, a tra/$s del *ual or!anit;arem la nostra pr+pia deserci). eor!e "aplan $s a*uesta persona. Eem una crida a unir0nos. Eem una crida a esde/enir eor!e "aplan.3 /ilenci# A. B. A. E. B. D. 1,, no est !ens malament. 1,, es /eritat, est b$. Aer *u% no el /am donar per bo=, per *u% el /am descartar= No ho s$, 9a no men recordo... /am /otar, em sembla. Nam /otar per treurel= 1,, crec *ue ho /am 'er.

A. Dira de *u% ser/eix /otar, /e0tho a*u,. 1i cada /e!ada *ue /otem $s per descartar les 2ni*ues coses *ue estan b$... D. A. #n 'i, tampoc no $s 00 de 'et $s una mica... Ina mica *u%=

D. Nom$s s)c 9o *ui ho troba una mica... /ull dir, estem dacord, si m$s no $s una mica... No=... &acord, en *ualse/ol cas 9o s$ per*u% /ai! /otar0hi en contra. B. Aer'ecte, sha acabat el misteri, tu /as /otar en contra. .ui m$s=

/ilenci# E. No, per+ per tornar a posar les coses en el seu context, cal precisar *ue //

A. Ku, tu /as /otar0hi en contra=@ Aer+ si has dit *ue ho troba/es molt b$, *ue ho troba/es encertat i... 'orCa pun4ent, 'ins i tot /, i no entenies per*u% els D. *a part. #ncertat i altres no ho /olien i // pun4ent=@

1M

E. 1,, no he /ol!ut dir0tho per no 'er0te en'adar, era 00 no he /ol!ut 00 1embla/es de'ensar0lo molt, a*uest text, era al comenCament de 00 tot 9ust acaba/es de // B. -caba/es tot 9ust de deixar0me per ella i, per tant, ho entens=, ella no /a /oler 'erir0te tot criticant un text *ue de'ensa/es i *ue en !ran part tu ha/ies redactat. E. #xactament, /a ser per no... 'erir0te. Aer+ $s /eritat *ue ho troba/a, *ue ho troba/a una mica 00 *a D.. Null dir, *ue entenc molt b$ *u% /ols dir. A. &e primer /ai! pensar *ue, per 'orCa, eren els altres tres / *ui ha/ien /otat en contra. B. No, per+ si 9o /ai! /otar a 'a/or, men recordo b$ ara, no ho troba/a pas malament, no esta/a necessriament dacord amb totes les 'ormulacions, per+ / en con9unt ho troba/a // A. #spera, per+ tu *a C..% tu, per *u% /as /otar0hi en contra=

C. ?o... No sabia *u% calia 'er, em /an dir de /otar0hi en contra, *ue calia /otar0hi en contra, lla/ors /ai! /otar en contra. B. C. A. Aer+ *ui et /a dir de /otar0hi en contra= #n eor!e@ Aer+ *uin eor!e= *assenyala D. i E.. #ll o ella=

C. Aer a*u, no menxampareu pas, si tots ens diem eor!e, $s precisament per*u% nos es pu!ui remuntar a lori!en duna acci) o dun 'enomen. Kots som eor!e i eor!e som tots, i per aix+ // A. C. eor!e@ .ui dels dos tha dit de /otar contra a*uest text= Aer+, per+ 9a no ho /s$.

D. #l *ue cal, el *ue cal $s, estic dacord amb tu 6assenyalant E..% cal tornar a posar les coses al seu context. E. < al mateix temps no /ei! per*u% ens hem de 'otre crits, a*uest text tampoc no t$ tanta importncia, nom$s es tracta... duna pista 'alsa. B. .u%= Ea una hora *ue ens estem trencant les ban4es i tu, tu ens dius, ens /$ns a dir ara *ue $s per no res= A. #spereu, a*uest missat!e, a*uestes mscares, s)n per des/iar latenci), sempre hem estat dacord en aix+, es tracta de 'er creure *ue eor!e "aplan no $s ni m$s ni men4s *ue un petit !rup dacti/istes. #s tracta de distreurels del pla !lobal. #s tracta // B. Aer+ eor!e "aplan $s ni m$s ni men4s *ue un petit !rup dacti/istes@

2P

A. D. A. C.

&e moment, per+ m$s tard // (la/ors, a*uest enre!istrament, $s una broma= 1,, per+ no, no del tot. No entenc res.

D. 1i $s una broma, per *u% ens estem trencant da*uesta manera les ban4es amb el contin!ut= A. Aer*u% cal *ue si!ui realista, /ersemblant. < per*u% si!ui realista /al m$s dir coses sensates, coses *ue ens cre!uem de /eritat, aix+ 'ar *ue la pista si!ui encara m$s creTble // C. E. B. E. A. A. E. B. E. E. B. C. B. A. #n *uina etapa del pla entra, aix+ = - letapa 3, $s una part de les deri/acions. Aer+ *ue coi 'otem a letapa 3= #ncara no som ni a letapa 1 @ *a A.. Gs /eritat *ue, en aix+ no se*ui/oca, *ue coi 'otem a letapa 3= Oh, a la merda, per mi us en podeu anar a ca!ar tots@ sal2a de la taula% fa acci de sortir# ta b sai1eca% per se&uir-lo# *a A.. eor!e, espera@ es &ira cap a <% creient que linterpel-la# .u%= No tu, laltre eor!e. ?o= No, no, tu no, *assenyala A.. #ll@ ?o=

B. 1,, tu...i, a m$s a m$s, podr,em parar, sisplau, de dir0nos tots eor!e. >o trobo, ho trobo, completament idiota. 6?a est. -ra 9a ho he dit, 9a no me nama!o.7 Gs com a m,nim una idea tirant a idiota, o no=, sincerament= < no dic aix+ per*u% si!uis tu *assenyalant a A.. *ui la /a tenir, no, no em /ull acarnissar contra tu, nom$s $s *ue, dir0 nos tots eor!e, $s pel cap baix la reina de les idees idiotes, no=@

21

A. -ra, precisament a*u,, crec *ue $s bastant si!ni'icatiu, crec *ue estem tocant un punt particularment sensi // B. No em di!uis *ue tu creus *ue dient0nos tots eor!e 6no nom$s nosaltres, no, pro!ressi/ament tothom, el m)n sencer, un m)n sencer *ue es diria eor!e, eor!e "aplan7, no em di!uis *ue penses, *ue penses de deb+, *ue 'arem, *ue 'arem, triom'ar, una mena de... re/oluci). A. No, $s una mica m$s, una mica m$s complicat *ue aix+ 6i a m$s, no $s la paraula re/oluci), mai no hem parlat de re/oluci), de 'er, de 'er triom'ar, una re/oluci)7, $s el principi, s,, de 'et, s,, de 'et $s pel cap baix una mica el principi, el 'onament del principi. /ilenci# B. B. C. (la/ors, lla/ors 9o, $s, $s massa per a mi. -rribats a a*uest punt, 9o, 9o abandono. a&afa el seu abric% es diri&ei1 cap a la porta de sortida# Aer+, eor!e...

B. *a C.. No em tornis a dir eor!e, sisplau. *a tots. No em di!ueu mai m$s eor!e, ho heu ent%s=@ B. surt#

= fora% a le1terior de la casa% 7eor&e es troba davant diversos ve,icles dun &rup dintervenci de defensa nacional% davant d,o es vestits de ca uflat&e a b lescopeta a punt# 5n ,o e sacosta lenta ent cap a ella i li fa un senyal de no fer soroll# 7eor&e queda paralit>ada# D. Nai! a /eure *u% 'a, si encara $s a 'ora, si 00 potser nom$s ha sortit a 'er una calada. 7eor&e surt i es troba ta b davant els ve,icles i els ,o es ar ats i unifor ats# ? a b prou feines t te ps per veure 7eor&e% que ,a quedat petrificada davant lar a que lapunta% que ell ta b es troba a b una ar a apuntant-lo# C. C. ira per la finestra% veu les forces dintervenci# Derda, hi ha polis.

A. Dolt !raci)s, eor!e, molt !raci)s, per+ un no has estat !aire con/incent i dos no $s precisament el moment. C. No, hi ha polis, de deb+. &eu ser culpa me/a, de/ia esborrar malament el meu rastre *uan em /ai! in'iltrar al Xeb del Dinisteri de &e'ensa. E. .uan tu et /as *ue=...

22

C. 1,, per+ no, per*u% /ai! in'iltrar0me al Xeb del Dinisteri de &e'ensa per 'er0 men una mica la idea. A. Aer+ per *u%= Aer *u% ho has 'et= Dai no et /am demanar *ue 'essis una cosa com a*uesta. C. Dira, era nom$s per a!a'ar una mica da/antat!e. Aer*u% un dia o altre, m$s tard, si tot aix+ 'unciona, em donars les !rcies de saber com in'iltrar0me al Xeb del Dinisteri de &e'ensa. 5n e bre del &rup dintervenci de defensa nacional entra a la casa% al en"ador# =punta A. A. No dispareu. No dispareu. #l meu nom $s "aplan, eor!e "aplan. 1i em dispareu, si em mateu, no haureu acabat amb mi, encara hi ser$, eor!e "aplan encara hi ser. @esprs apunta E. E. #m dic eor!e. eor!e "aplan. 1i em dispareu, si em mateu, no haureu acabat amb mi, encara hi ser$, eor!e "aplan encara hi ser. @esprs apunta C. C. -ra riureu 6b$, de 'et, no s$ si aix+ us 'ar riure7, per+ em 'a le'ecte *ue 9o... *ue 9o tamb$ em dic eor!e "aplan... eor!e "aplan. !ls tres 7eor&e es queden i )bils% les ans enlaire% davant del e bre del &rup dintervenci que els apunta% entre que a fora la resta de les forces dintervenci es desple&uen al voltant de la casa#

23

II. WRITERS ROOM 5n despat1# 5n taula ne&ra% cinc cadires &irat)ries olt confortables# 5na pissarra a b retoladors# 5n dispensador @ai&ua# !n un rac% una cafetera a b el caf que bull# A C, E. escriuen cadasc' al seu rac# B. beu tranquil-la ent una tassa de caf#

/ilenci# B. B. co prova el te ps que passa al seu rellot&e# 1ha acabat el temps. Is escolto. Aeter, comences=

A. >i ha un home lli!at a una cadira. K$ un sac de roba damunt del cap. (a se/a roba est es*uinCada i coberta de pols i de san!. In home /estit de militar, encaputxat, entra en el camp de /isi) de la cmera, sacosta a lhome i li treu el sac. &escobrim *ue la cara de lhome lli!at est ensan!onada. (home /estit de militar desapareix un moment del camp de la cmera i torna amb un !ani/et el%ctric. #l posa en marxa i talla lorella de lhome, *ue perd el coneixement per culpa del dolor. B. B. escriu en retolador a la pissarra4 A. tortura# Dolt b$. Krac4, ara tu=

E. In home duns *uaranta an4s entra en una habitaci) dhotel, seu damunt del llit i enc$n la tele/isi), 'a ;pin!, passa pro!rames, 'ins *ue de sobte troba un /,deo dell mateix a la mateixa habitaci) dhotel *ue est matant al!2. B. B. escriu en retolador a la pissarra4 2. isteri# Bob...

C. In home plora da/ant del cos duna dona. Gs bonica. Ina cara preciosa. Da*uillada amb !ust. Aer+ la san! sescola al seu /oltant. < lhome *ue plora da/ant el cos de la dona sub9ecta un !ani/et. B. escriu en retolador a la pissarra4 2. assassinat#

B. Dolt b$, !rcies. < ara, despr$s de la imat!e principal, /oldria la lo& line de la /ostra hist+ria. A. eor!e "aplan, un antic militar condemnat per actes de tortura, $s tornat a cridar per les autoritats per in'iltrar0se en una xarxa terrorista *ue ha pispat un estoc darmes *u,mi*ues. Aer sal/ar la poblaci) de lamenaCa da*uestes armes, haur dusar els mateixos m%todes *ue li /an suposar lexpulsi) de lex%rcit.

28

A.

!s &ira cap a E#

E. In home ordinari, con')s per error amb un tal eor!e "aplan, es troba embolicat sense /oler0ho en un t%rbol assumpte despionat!e i, acusat per e*ui/ocaci) dun assassinat, ha de 'er de tot per pro/ar la se/a innoc%ncia. E. !s &ira cap a C#

C. -ls an4s cin*uanta, a >oll4Xood, eor!e "aplan, un !uionista danomenada, esde/$ un assass, en s%rie *ue 'a estralls en el m)n del cinema despr$s... C. C. C. li costa continuar% visible ent e ocionat% capficat% es recupera# ... despr$s dha/er estat in9ustament... el atei1#

C. ...in9ustament abandonat per la dona a la *ual... a la *ual ha consa!rat !ran part de la se/a /ida. B. No passa res, Bob, tot anir b$. 1om a*u,, tots estem amb tu.

B. va a buscar un &ot dai&ua al dispensador i el dna a C# que el ira sense tocar-lo# B. Aer+, Bob, un consell. Dira de sortir da*uesta mena de proposta, de... l,nia temtica. 5rec 00 1er millor per a tu. =l&' pica a la porta# B. va a obrir la porta#

5n ,o e% @% dret al llindar de la porta# D. B. D. B. D. B. A. Dhan dit *ue // Nost% $s en ?ohn, oi= Gs a*u,, entri. !ntra# &eixim *ue el presenti, ?ohn. ?ohn Kurner. ?ohn sincorpora al nostre e*uip. Bon dia. (i presento els altres membres de le*uip. #l drea tea .

25

B. (i presento en Aeter reenXood *ue $s 00 la se/a inspiraci) $s molt mplia, per+ *ue est especialit;at en les pelQl,cules, com dir0ho, les pelQl,cules de !uerra, oi, Aeter, ho podem dir aix,= A. 1,, s,, com /ul!ui, encara *ue 9o pre'ereixo parlar de 'icci) militar3. Kinc un cert coneixement del terren4 6/ai! ser/ir la bandera 'orCa an4s7 i encara treballo per a lex%rcit, s)c consultor de !uions de dispositius de simulaci). #ncantat. B. assenyala E#

B. (a Krac4. Krac4 1tan'ield, una !ran especialista en lescriptura de !uions. >a publicat di/erses obres de re'er%ncia de les *uals ine/itablement de/eu ha/er sentit a parlar: !ls A0 ana ents del &ui# ;o escriure el vostre bloc9buster# E. dia. ;rear personat&e inoblidables# 24 etapes per construir la vostra ,ist)ria# Bon

B. < a*u, en Bob. #n Bob $s el nostre millor dialo!uista c+mic. #l nostre millor especialista en dile! c+mic. C. B. fa un t+ id &est de benvin&uda% de lluny% diri&it a D# a&afa D a part#

B. (he da/isar. #n Bob no est !aire b$ en a*uests moments. (a se/a dona lha deixat i li costa re'er0se. (es r%pli*ues den Bob 9a no s)n 00 s)n clarament men4s di/ertides a*uests dies a*u,, per+ li demanem *ue ri!ui i!ualment les se/es r%pli*ues, li demanen *ue 'aci un es'orC i *ue ri!ui 6'ins i tot si no $s !aire di/ertit, 9a ment$n, 'ins i tot si no $s 007 per no desmoralit;ar0lo, no, com ho podr,em dir, 9a ment$n, a!reu9ar la situaci), la depressi) den / Bob. D. B. Den 'ai! el crrec. Gs una mica delicat, ent$n=

B, D. tornen cap als altres# D. B. Dolt b$. < /ost%= ?o=

D. Nost%. Nost% no sha presentat. #l /ostre rol. Nost% $s 00 no mha *uedat !aire clar... B. 1)c 00 No mhe presentat, perd), (isa 1te/ens 6em pot dir (isa7, s)c a*u, per 00 ?o... coordino. No us han explicat= ?o / coordino. A. A. (a cap. Gs la cap. (i diem / cap3. fa una salutaci ilitar per fer bro a# B. #n Aeter 'a broma, no s)c 00no nhi ha, de cap. 1implement, estableixo les bases de la re'lexi) en

2F

'unci) de les demandes dels clients. 65onec els clients.7 D. B. E. D. 5oneix els clients = 5onec els clients. < /ost%, /ost% $s= No em coneixen=

E. Aerd), haur,em = Dai no he sentit a parlar de /ost%. #n el medi, /ull dir, no /ei! *uina / pelQl,cula... D. A. B. D. E. D. A. B. Bational <oo9 =Card# Nai! rebre el Bational <oo9 =Card / lan4 passat. < *u% hi 'a a*u,= Ina demanda dels clients. #ls millors em /an dir, ells /olien els millors. #m /ai! dir // Na a!a'ar el tal), com nosaltres. Ina experi%ncia no/a, em / /ai! dir V *a D.. Kots nosaltres hem a!a'at el tal). E. *a part. Ina experi%ncia, 9a ho /eurem. E. *a part. In no/elQlista. Nom$s ens 'alta/a aix+.

#l marc= (a idea= (i han explicat una mica=

D. Ina s%rie, no= #m /an parlar duna s%rie, aix+ $s tot. No hi entenc !aire. O potser una pelQl,cula, / simplement...= B. Ina s%rie. Ina pelQl,cula. No $s important. Ina hist+ria. In concepte dhist+ria. No $s important *uina 'orma adoptar, de moment. &e moment re'lexionem de manera bastant oberta. In esperit obert, $s aix+ el *ue ens cal, ?ohn. In esperit de*uip, e/identment, per+ no nom$s aix+, el colQlectiu 6podem parlar de colQlectiu em sembla7 no ha de 'ixar els ima!inaris, al contrari, sense arribar a parlar de competici), pensem *ue cal una simulaci) per treure el millor partit dels /ostres ima!inaris respectius. B. assenyala el sostre#

B. Aer comoditat, han inte!rat un dispositiu de micros en a*uesta habitaci). Kotes les con/erses *ue hi tenen lloc s)n enre!istrades i transmeses directament als clients. (i pa!uen 'orCa carY parteixen del principi, per tant, *ue tot el *ue /ost% in/entar entre a*uestes parets $s propietat se/a. D, B,

2J

A, E.

Dbserven en silenci el sostre

C.

ira cap a un altra banda#

E. *a @. Aer+, si no hi ent$n !aire, caldr, penso 00 caldr *ue li expli*uem *uatre coses, no= -l!unes re!les. B. 5rec 00 #l *ue interessa els clients, Krac4, $s precisament la se/a, com ho dir,em, la mirada no/a, el punt de /ista ori&inal, *ue / podr aportar. E. E. &acord, per+ una mica de peda!o!ia no pot 'er mal, cal... ira breu ent cap al sostre% cap als icros#

E. ...cal *ue tots esti!uem en la mateixa lon!itud dona, *ue no ha!uem darrosse!ar nin!2, un treball de*uip, parla/es dun treball de*uip, oi, (isa= / *a @. (a/antat!e dels deu manaments *ue he proposat, ?ohn, $s *ue s)n molt 'cilment / comprensibles per als 6perdoni el terme *ue usar$7 els no0iniciats. (la/ors, escolti b$. Arimer manament: capti/ar i mantenir latenci) de lespectador. 1e!on manament: / remoure emocions simples com la por, la solitud, la necessitat de protecci). Kercer //

B. B.

1,, per+ aix+ no $s... Krac4...

B.

Krac4...

B. Krac4@ #m sap !reu, per+ de deb+ *ue no tenim temps de re/isar tots els teus manaments, nom$s ens 'altaria / aix+. E. B. E. *a B. (la/ors, nom$s un per acabar. Krac4... *a D.. In 2ltim manament, el m$s important, ?ohn.

E. sacosta olt a prop de Eo,n i% co si es tracts duna q3esti de vida o de ort4 E. Dai construir una hist+ria en tres parts. Nost% ment$n, ?ohn= Dai en tres parts.

:ausa breu# D. Aer *u%= A sen va a servir una tassa de caf% es queda prop de la cafetera% a se&on ter e#

E. Aer*u% una hist+ria $s un or!anisme /iu, i en cap cas no la sabr,em reduir a un principi, un mi! i un 'inal, com ho /a 'er limb%cil d-rist+til a la se/a :otica# 61obretot, no escoltar mai -rist+til, ?ohn, !eneracions dautors ho han deixat c)rrer per*u% /an intentar entendre -rist+til.7 .ualse/ol hist+ria $s un

2L

or!anisme complex i la se/a estructura $s una espina dorsal constituTda per /int0i0*uatre /%rtebres les principals de les *uals s)n: 'ebleses morals, necessitat moral, con'rontaci) 'inal, re/elaci) moral, decisi) moral. D. Aerd)=

E. .ualse/ol heroi, ?ohn, ha de se!uir un desen/olupament moral *ue constitueix / la l,nia temtica... B. Krac4, tenim un *uadern de deures i //

E. #spera, trenta se!ons, concedeix0me trenta se!ons, (isa, per*u% si no, crec *ue ens esta/ellarem. #n ?ohn no est /eritablement 'ormat per a aix+, si m$s no li 'alten al!unes bases. *a D.. 5om d%iem, *ualse/ol heroi, ha de se!uir un desen/olupament moral *ue constitueix la l,nia temtica de la pelQl,cula o de lepisodi de la s%rieY ho podem representar amb una e*uaci) simple: E. escriu a la pissarra a b un retolador4 B x 5 Z 6> [ &7 O E

B. vol respondre a E% ,o dei1a crrer% sen va a servir una altra tassa de caf#

E. B 6les necessitats7 di/idides per E 6les 'ebleses7 multiplicades per 5 6la con'rontaci)7 s)n i!ual a > 6lheroi7 m$s & 6la decisi) moral7, tot ele/at a O 6la re/elaci) moral7. D. No estic se!ur de se!uir0la. C. treu una petaca i en beu discreta ent un &lop#

E. -l principi, lheroi presenta al!unes febleses orals, t$, per tant, una necessitat oral, $s a dir, *ue ha de superar les se/es debilitats i ha daprendre a actuar correctament en relaci) als altres per e/olucionar i millorar la se/a /ida. #l seu desen/olupament moral acaba amb una revelaci oral *ue $s la conse*:%ncia duna confrontaci final, a*uesta revelaci oral desemboca en una decisi oral. D. A.

#ls herois han de/olucionar i millorar la se/a /ida= /acosta a D# Fa co B% torna a seure al seu lloc3#

0 (a traducci) literal da*uesta acotaci) ')ra: 1acosta a & i B i torna a seure al seu lloc.3 5om *ue no sha indicat anteriorment *ue B ha!i tornat de la ca'etera, hem modi'icat lleu!erament el text 6N. del t.7

2M

A. 1,, $s aix, com 'unciona, a la /ida la !ent lluita per millorar la se/a exist%ncia, ?ohn. (luiten. Aer esde/enir indi/idus millors. Gs aix,. (heroi $s un $sser imper'ecte *ue supera, remunta els obstacles, i al 'inal triom'a. E. Aosar$ un exemple per*u% ho enten!ui millor. In home *ue ha a!a'at una depressi) despr$s *ue la se/a dona lha!i deixat // B. E. Krac4, no em sembla *ue si!ui un bon exemple. i&nora B i continua4

E. In home, doncs, depressiu i ple dodi 6'ebleses morals7 ha de superar la se/a animad/ersi) per la dona *ue lha deixat, retrobar el !ust per la /ida i la 'e en lamor i reconciliar0se amb el seu entorn 6necessitat moral7. #n una darrera con'rontaci) amb la se/a ex0dona, sadona *ue la /ida li reser/a encara nombroses ale!ries, *ue no lha de malbaratar deixant passar el temps corrent darrere la persona e*ui/ocada, i *ue ha 'erit molta altra !ent al seu /oltant 6re/elaci) moral7. &ecideix sortir de la se/a depressi) i con/idar la !uapa 'lorista de la cantonada a 'er una copa. C. B. No $s la persona e*ui/ocada. 1$ *ue $s la bona. (a sola i 2nica persona. Bob, $s una hist+ria, nom$s $s / una hist+ria...

C. 1empre ho ha estat, ho ser sempre. (a /ida $s terrible. 5ap coher%ncia. 5ap estructura. 5ap merda destructura, Krac4. Dentens= (a /ida no t$ cap columna /ertebral de merda@ C. sen va a servir un caf% treu la petaca i vessa una ica del seu contin&ut al caf% queda a part del &rup# /ilenci# E. E. E. Nom$s /olia *ue enten!u$s, ?ohn, *ue a*u,... assenyala a b el dit o a b la irada al sostre# ...no tenim dret ni a lerror ni a la mediocritat.

:ausa breu# B. rcies, Krac4. -ra passem a un nou exercici: es tracta dima!inar un pla per 9usti'icar la declaraci) de !uerra dun pa,s contra un altre, mentre *ue la /eritable ra) $s incrementar la se/a ;ona din'lu%ncia a la re!i). Is demano *ue ima!ineu un !ui) per 9usti'icar a*uesta declaraci) de !uerra. Aeter, comences tu= A. refle1iona al&uns se&ons#

A. Dolt b$... la lo& line podria ser: amb lob9ectiu de consolidar els seus interessos econ+mics i !eoestrat%!ics en una re!i) del planeta, un !o/ern en/ia les se/es tropes a enderrocar una dictadura en nom de la democrcia i del principi de !uerra pre/enti/a.

3P

B. B. A. A. A.

refle1iona sobre la proposta dA# 1,... refle1iona encara% co si no ,a&us acabat encara la seva proposta# - m$s... sen va a servir-se un caf#

B, E, D. esperen que continu6# A. A. B. - m$s, no estem obli!ats a ima!inar una !uerra. torna cap al &rup a b la seva tassa de caf# Aots precisar=

A. parla tot adre2ant re&ular ent un cop dull al sostre% co si parls als clients abans que res% co si irs de plaurels# A. -mb lob9ectiu de consolidar els seus interessos econ+mics i !eoestrat%!ics en una re!i) del planeta, un !o/ern intenta 'er caure el r%!im dictatorial dun pa,s, per a*uest motiu a'a/oreix laparici) duna suble/aci) popular. B. Oes dinter/enci) armada.

A. No, res dinter/enci) armada. 1incita la poblaci) a la re/olta. 1atien els odis i els ressentiments contra el r%!im. 5al ima!inar insurreccions reprimides /iolentament per lex%rcit, al!uns morts 6potser una matanCa, sempre resulta e'icaC una matanCa7. < despr$s, i despr$s es bu'a sobre les brases... B. Aer+ *ui $s el punt darrencada= .u% desencadena els primers mo/iments dinsurrecci)= A. Kot dep%n de la situaci) del pa,s, del context !eopol,tic. 5al comenCar per situar lescenari. &eterminar el tipus de r%!im. (a re!i) del planeta. - partir da*u,, hi ha m2ltiples desencadenants possibles. - m$s, cal *ue hi ha!i m2ltiples desencadenants, ser m$s /ersemblant: cal una icona de la resist%ncia contra el poder in9ustament empresonada 6o, m$s espectacular, *ue decideixi immolar0se7, calen re/elacions sobre el tren de /ida del r%!im en contrast amb el malestar econ+mic de la resta del pa,s 6cal un malestar econ+mic, $s millor7, cal un suport 'inancer als mo/iments doposici), i etc%tera, etc%tera... B. < en a*uest !ui), *ui $s eor!e "aplan=

A. eor!e "aplan podria ser el director dels ser/eis secrets o un a!ent in'iltrat encarre!at de manipular els mo/iments doposici).

31

B.

Dolt b$. Krac4, et toca...

E. sai1eca% es nota que parla ta b per als icros% al2a re&ular ent el cap en la seva direcci# :er) se bla s nerviosa% s tensa que A% co si ,i ,a&us en "oc al&una cosa particular ent i portant# E. Aodria comenCar amb lassassinat dun antic president. -ix+ podria ser la primera imat!e. In home *ue rep un impacte de bala a tra/$s dun /idre i *ue es desploma. A. E. B. Ina imat!e 'orta. 1,, una imat!e 'orta. In cos *ue cau.

E. -ix+ mateix. #n el silenci i la calma de lapartament, el cos *ue es desploma. < de nou el silenci, un silenci ple de terror. < despr$s un crit, el crit hist%ric de la dona de lantic president. B. E. B. E. A. Aer *u% lhan mort= Aer*u% nest assabentat, hi ha el risc *ue 'aci 'racassar el pla. #l pla= 1,, hi ha un pla. In pla per entrar en !uerra amb un altre pa,s. .ui $s al darrere da*uest pla=

E. Aersones amb alts crrecs a ladministraci) !o/ernamental. O potser una c%lQlula a linterior dels ser/eis secrets, una c%lQlula especial. O encara al!una cosa m$s 'osca. Ina mena de !o/ern in/isible. A. E. B. E. Aersones a lombra *ue tiben dels 'ils... 1,. >omes i dones situats en posicions estrat%!i*ues. #ls *ue posseeixen realment el poder. -ix+. #ls *ui posseeixen realment el poder.

B. <nteressant, un !o/ern in/isible, interessant. Oesponem a un cert 'antasma. In cert... i a&inari del p2blic. (a idea *ue al!2... E. A. .ue al!2, en al!una banda, estira dels 'ils. < *uin $s el pla=

32

E. Aodria consistir a proporcionar armes en secret a !rupuscles separatistes a 'i de demostrar *ue a*uestes armes es troben a linterior de les 'ronteres del pa,s *ue es pret$n en/air. Nom$s la se/a pres%ncia al territori 9a autorit;a, se!ons un decret internacional, una inter/enci) militar. B. < com es 'a aix+=

E. 1arre!la lad*uisici) de les armes sense *ue sen pu!ui rastre9ar la proced%ncia. 1ense *ue els terroristes spi!uen a *ui les han comprades. #s multipli*uen els intermediaris. A. O b$ sor!anit;a 00 el pa,s *ue /ol entrar en !uerra or!anit;a una temptati/a datemptat en territori propi, i sen responsabilit;a els !rupuscles separatistes. E. 1,, tamb$ $s una possibilitat. #n tot cas, el pla consisteix a 'orCar el Aresident. .ue no pu!ui 'er altra cosa *ue declarar la !uerra. -ix+ $s el *ue tothom creu. < despr$s // D. < despr$s es descobreix 'inalment *ue el Aresident hi est embolicat, clssic. Gs aix+= E. observa el sostre *els icros.% desprs ira altre cop @ visible ent ofesa pel seu co entari# E. B. 1,, ?ohn, $s aix+, el Aresident hi est embolicat. < en a*uesta hist+ria *ui $s eor!e "aplan=

E. Kenim lincon/enient *ue hem descollir. eor!e $s lheroi *ue desbarata el complot. eor!e $s el nou president. eor!e $s lantic president assassinat. eor!e $s el cap dels terroristes. eor!e // B. C. Dolt b$. rcies. Krac4. -ra tu, Bob, una proposta... es queda uns estona en silenci% desprs acaba dient4

C. -lts diri!ents dels ser/eis secrets i persones del !o/ern 'omenten un complot per treure el Aresident i reemplaCar0lo per un doble, un tal eor!e "aplan. -*uest els ha de ser/ir per entrar en !uerra contra un pa,s enemic, a la *ual cosa el /eritable Aresident soposa/a. Aer+ mentrestant, eor!e "aplan ha esde/in!ut alcoh+lic i a/iat resulta incontrolable... A, B E. es provoquen el riure# B. D. es &ira cap a @% que no riu% lincita a b un &est discret a fer co ells# intenta fer un so riure crispat#

33

C. >a esde/in!ut alcoh+lic per*u% la se/a dona lha deixat i per aix+ resulta incontrolable i... A, B, E. continuen obli&ant-se a so riure# C. ...i com 9a no t$ res m$s a perdre, o'e!at en la se/a pena, es passar de la ratlla i desencadenar una !uerra particularment sa!nant i esde/indr responsables de milers de morts i // B. Dolt b$, Bob, 9a est b$, !rcies. (a idea del doble, molt b$, una molt bona idea. ?ohn, i /ost%= :ausa# D. A. D. B. refle1iona# In dona sola en el desert=... 1,... (a primera imat!e=

D. 1,... #l desert. #l sol *ue atueix. 5ap ombra a lhorit;). Ina dona sola... amb una !allina. E. D. B. -mb una !allina= -l desert= 1,, una dona sola al desert amb una !allina. &acord.

D. < la dona sub9ecta un 'usell i apunta cap a la !allina i la !allina passa de tot, e/identment, la !allina no sap, no compr%n, no $s conscient *ue la /ul!uin matar... B. #/identment...

D. 1,, e/identment, per*u% $s una !allina. < la dona est !arratibada amb la se/a arma, t$ la !allina en el punt de mira i no dispara, no es decideix a disparar, i la cosa dura molta estona, la dona se!ueix els m$s m,nims mo/iments de la !allina i tothom espera *ue, dun se!on a laltre, 'aci explotar la !allina amb la se/a escopeta, per+ ella no dispara, per+ tampoc no renuncia a disparar, mant$ la se/a arma encanonant la !allina. E. B. E. .uin suspens@ Krac4, sisplau... No, deb+, *uin suspens@

38

A. D. E. D. E. B. D. B. D. E. D. B.

Aer *u% dubta de matar la !allina= Aer*u%, per un costat, ha de matar la !allina, $s el seu contracte. Gs una assassina a sou= 1,, en certa manera, per+ per a les !allines. Ina assassina a sou de !allines. < per laltre costat... Aer laltre costat= 1,, per un costat $s el seu contracte i per laltre... -h, s,, i per laltre costat, no pot decidir0se a matar la !allina per*u%... Aer*u%... Aer*u% la !allina pot sal/ar el m)n. (a !allina pot sal/ar el m)n...

E. Aodria resumir0nos la hist+ria en una o dues 'rases, com tothom, ?ohn,=, per*u% si no, estem obli!ats a arrencar0/os cada element i ens adormirem. D. #l !o/ern intenta 'er creure *ue una arma de destrucci) massi/a $s en poder dun !rup terrorista re'u!iat en un pa,s contra el *ual seria 9usti'icat entrar en !uerra a causa da*uesta amenaCa, per+ el !o/ern perd el control da*uesta arma, *ue cau en mans duna secta dassassins anarco0nihilistes *ue repro!ramen larma per*u% impacti en un altre ob9ectiu i pro/o*ui un !reu con'licte mundial, l2nica manera de desarticular larma $s una s%rie de codis *ue els nihilo0anar*uistes ama!uen a linterior duna !allina /i/a *ue, connectada a un A1, abandonen en la natura, la sort de la humanitat rau lla/ors en el sol 'et de tornar a capturar a*uesta !allina. Dentre el !o/ern multiplica els comandos per retrobar0la, una assassina a sou reclutada per un client misteri)s per exterminar el plum,'er, aconse!ueix trobar0lo primer *ue nin!2 6el plum,'er, ep, no el client7. #ls deu primers minuts de la pelQl,cula exposen tota a*uesta situaci) i despr$s la resta del 'ilm ens mostra el /a!arei! de la dona amb la !allina, la dona *ue t$ entre les se/es mans la sort de la humanitat i *ue deambula a tra/$s del pa,s tot pre!untant0se *uina ser la se/a darrera decisi). /ilenci#

E. ira cap al sostre a b inquietud#.

A. ira cap al sostre a b inquietud#.

35

B, A, E, C. observen fi1a ent @% desprs iren en direcci als icros% desprs altre cop a @# B. Gs 00 Kotes les propostes s)n ben/in!udes, ens interessa tot. Gs 00 Gs molt, com dir0ho, $s... particular, ?ohn, particular, per+, aix+ no obstant, interessant... *es &ira cap als altres. No= A, E, C. es queden en silenci# B. < en a*uest !ui), eor!e "aplan, $s...

D. Gs larma, $s el nom de larma. (arma de destrucci) es diu 7eor&e 8aplan, el nom del codi. B. 7eor&e 8aplan $s una arma. No hi ha/ia pensat. Gs. / Gs en!in4)s.

E. Ina arma= Aer+. Dai no /am parlar daix+, mai no /am parlar duna arma. Dai no /am dir *ue eor!e "aplan po!u$s ser una cosa di'erent / duna persona. D. O lla/ors, la !allina. Aotser la !allina pot dir0se eor!e "aplan.

E. (a !allina= Aer+ lla/ors, amb tot, potser cal 00 #l cine, ?ohn, reposa en un principi de /ersemblanCa. In principi *ue cal respectar m,nimament // D. Aer+ el m)n no $s /ersemblant, Krac4. #l m)n en *u% /i/im 9a no $s /ersemblant. #l m)n $s una merda de caos sense cap mena de / /ersemblanCa. A. No ens 'aci creure *ue $s m$s ruc del *ue $s, /ost% sap molt b$ *u% /ol dir la Krac4. E. rcies, Aeter. Ina pelQl,cula, ?ohn, ha de construir0se a partir desde/eniments *ue si!uin /ersemblants, a*uests esde/eniments, triats de la /ida dels personat!es, s)n muntats en una se*:%ncia estrat%!ica amb lob9ectiu de suscitar emocions espec,'i*ues i ilQlustrar una certa concepci) de la /ida, una /alor, una /eritat. #l discurs, lestructura narrati/a, $s lla/ors una met'ora da*uesta /eritat. D. ?o crec *ue cal acabar amb les met'ores, Krac4. 5al acabar amb a*uest collons de met'ores. A. Aer+ 9o crec, precisament, *ue no som a prop da*uest ob9ectiu, ?ohn. 5rec *ue el m)n t$, ara m$s *ue mai, necessitat de met'ores. B. #l *ue en ?ohn intenta dir, crec, $s //

E. ?ohn, /ost% sap per *u% som a*u,= 1om a*u, per aportar respostes a a*uesta pre!unta: com ha de diri!ir la se/a /ida un $sser hum= #n la nostra %poca en *u% les

3F

ideolo!ies m$s !rans shan es'ondrat, la !ent es !ira cap a les hist+ries 6cap a nosaltres7, per trobar un sentit a la se/a /ida, per or!anit;ar el caos de la se/a exist%ncia. D. 5rec *ue es tracta ben al contrari de desestabilit;ar les certeses, Krac4, les /isions pre'ixades del m)n. #s tracta dobrir els ima!inaris i no pas / daportar 00 E. #scolta, ?ohn, ets molt amable, per+ 9o he participat a lescriptura del !ui) de centenars de pelQl,cules i de s%ries, s)c assessora dels estudis m$s importants i de les m$s importants cadenes de tele/isi), diri!eixo seminaris per tot arreu del m)n als *uals assisteixen milers de persones, els meus llibres es /$nen per centenars de milers, ensen4o a les uni/ersitats m$s importants. Null dir *ue no ser un petit escriptor de merda *ui mensen4ar com shan dexplicar hist+ries. D. Aer+ no es tracta dexplicar hist+ries, Krac4, es tracta de 'er apar%ixer el *ue no es pot /eure, el *ue mai no sha /ist. &e crear imat!es *ue sapareixeran als nostres somnis i als nostres records. Eabricar espectres. #s tracta de trobar la part dobscuritat necessria per donar /ida a les ombres. /ilenci# A, B, C, E. iren D, perple1os# E. #m 'a le'ecte *ue no ho ha ent%s, ?ohn, *ue no som a*u, per di/ertir0nos, *ue els clients no s)n clients ordinaris% / *ue tenim una 00 B. Krac4, no hi ha res *ue ens permeti a'irmar *ue els clients //

E. #ns prens per est2pids, (isa= 6a D. 5rec *ue no t$ ni idea, ?ohn, de la situaci) en *u% es troba i de les conse*:%ncies *ue sen deri/en. /ilenci# B. ira breu ent al sostre% desprs% a b un to s autoritari% que encara no li conei1+e 4 B. #scolteu, tenim uns encrrecs a complir, per tant ma!radaria *ue a/anc$ssim, ma!radaria ara 00 /ull *ue cadasc2 de /osaltres elabori una l,nia narrati/a en la *ual eor!e "aplan $s una amenaCa. Ne0tho a*u,, cadasc2 *uan li to*ui, la primera idea *ue us /in!ui al cap, no importa, /in!a, Aeter... A. Ina or!anit;aci) secreta, constituTda per indi/idus dels m$s in'luents del pa,s, decideix apro'itar laparici) duna amenaCa interior, representada per un terrorista *ue es 'a anomenar eor!e "aplan, per poder 'er colar una s%rie de lleis sobre se!uretat. B. Kornem a trobar el !o/ern in/isible, /ei! *ue $s una l,nia *ue es de'ineix, molt b$. ?ohn...

3J

D. In !rup dacti/istes in/enta una identitat 'ict,cia anomenada eor!e "aplan. -*uesta identitat, adoptada per cada cop m$s indi/idus en tot el m)n, esde/$ un 'enomen !lobal *ue comenCa a amenaCar le*uilibri econ+mic i pol,tic mundial. B. C. B. Dolt b$. Bob... ?o... No ho s$... Nin!a, Bob, un petit es'orC, la primera cosa *ue et passi pel cap. E. 6a part. .ualse/ol cosa...

C. (a primera cosa= In !rup de !uionistes triats a lat;ar per una merda de client misteri)s / es reuneix per re'lexionar sobre propostes de !uions est2pids en els *uals ha dapar%ixer, per una ra) descone!uda i *ue nin!2 no intenta de descobrir, un tal eor!e "aplan, per+ un dells est en //

A, B E. observen el sostre a b inquietud#

B. Aer+, som nosaltres, Bob, $s V $s la nostra hist+ria. No pots explicar /la nostra hist+ria. C. 5aldria saber *u% /oleu, /oleu una hist+ria, 9o us dono una hist+ria... per+ un dells est en plena depressi) per*u% la se/a dona acaba dabandonar0lo com // B. Bob, aix+ $s la te/a hist+ria, la te/a hist+ria personal. No cal *ue ho portis tot, tota lestona, cap a la te/a hist+ria personal, no $s bo ni per tu ni $s bo per a nosaltres, no $s bo per a nin!2. C. Aer+ ara, 9o, no tinc cap idea, de deb+, i a m$s, de tota manera / se men 00

B. Bob, cal *ue participis, than pa!at per ser a*u,, per les te/es idees, has de proporcionar idees. No s$... eor!e "aplan $s... $s... un home normal... Nin!a, Bob... C. B. eor!e "aplan $s... $s... un home normal, una pare de 'am,lia, un... un... In home com *ualse/ol altre.

C. In home com *ualse/ol altre. K$ una dona... nens... un treball. < com tot home normal, t$ proble es. B. >o /eus, est molt b$, Bob, molt b$. 5ontinua...

C. K$ problemes... amb el seu treball, amb els seus nens, amb els seus cr%dits... i un dia la se/a dona el deixa i lla/ors eor!e no ent$n.../ i ell intenta comprendre i no troba cap explicaci) /lida i troba la se/a /ida in2til, troba *ue la se/a /ida no t$ en el 'ons cap sentit.../ i *ue la /ida, 'et i 'et, no t$ cap sentit i mai en tindr cap i un dia acaba a!a'ant una arma i surt al carrer i dispara sobre tot el *ue es mou i //

B. A.

Bob@ Bob@

3L

A. C.

Bob@

B.

Bob@

E.

Bob@

... i despr$s es dispara una bala al cap.

B. rcies Bob, de deb+, !rcies. 1aps=, caldria *ue ho deixessis estar tot aix+. >i ha 00 >i ha massa homes abandonats i assassinats en massa en les te/es hist+ries, aix+ no $s bo, Bob, no $s bo de cap de les maneres. /ilenci# B. C. Krac4, et toca // >a/,em danar de /iat!e.

A, B, D, E. saturen% observen <ob% que parla a b ell atei1% en qualsevol cas no els ira entre parla# C. :ausa# C. #lla ha/ia de 'er les maletes, mha/ia dit: no et preocupis, 9o mocupo de tot3, 9o no esta/a preocupat. Aer+ *uan /ai! tornar, nom$s hi ha/ia les se/es maletes al rebedor, 9o /ai! dir: nom$s hi ha les te/es maletes al rebedor3, i /ai! pre!untar: les me/es encara s)n dalt=3 i /ai! a'e!ir: les baixo i to*uem el dos=3. -mb a*uesta entonaci) estran4a a l2ltima paraula, una entonaci) *ue em /a sorprendre a mi mateix, una entonaci) 'alsa, com si dubt$s dal!una cosa, com si no cre!u$s totalment en la paraula *ue pronuncia/a. 65al anotar tots els detalls, cal ima!inar0se la situaci), mai no ima!inem prou b$ la situaci), els detalls, els silencis, mai no pensem prou en el silenci *uan escri/im els dile!s, de /e!ades subestimem els silencis.7 Aer*u% hi /a ha/er un silenci, un llar! silenci, i despr$s a*uesta r%plica me/a *ue diu: per *u% nom$s hi ha les te/es maletes=3, i si analit;o a*uesta r%plica, no $s del tot l+!ica, mai no lhauria escrita per exemple... (a di'er%ncia entre la realitat i la 'icci) $s *ue la 'icci) ha de ser coherent... 5rec *ue el *ue no suporto $s *ue la /ida no si!ui coherent... < despr$s, mira0 la, 9a $s a*u,, 'inalment, /e del sal) i em mira 'redament, com mai no mha mirat i em respon: Aer*u% no marxem cap a una mateixa destinaci).3 < de cop i /olta, all+ era Gist)ries de Filadlfia, era una r%plica dGist)ries de Filadlfia, *uan "atherine >epburn deixa 5ar4 rant, i $s terrible, la primera cosa en *u% penso, em dic a mi mateix, $s en la pelQl,cula en *u% em 'a pensar a*uesta 'rase i no penso en la 'rase en ella mateixa, $s terrible ser dialo!uista per*u% 9a no pots escoltar cap 'rase, cap dile!, sense pensar *ue 9a lhas sentit en al!una banda en una pelQl,cula, i lla/ors acabes per pensar *ue 9a sha dit tot, acabes per dir0te *ue 9a no hi ha cap declaraci) damor *ue si!ui ori!inal, per exemple, *ualse/ol declaraci) damor 9a ha estat pronunciada, $s com un /erti!en en el meu cap, a*uest pensament *ue 9a no hi ha res ori!inal, *ue 9a no hi ha res *ue si!ui nou, i penso en aix+ mentre /ei! lescena de ruptura de "atherine >epburn i 5ar4 rant a Gist)ries de Filadlfia, i /ei! "atherine >epburn *ue diu a 5ar4 rant: No marxem cap a una mateixa destinaci)3. < em dic *ue al!una cosa sest co/ant, al!2 mest 9u!ant una mala passada, a*uesta escena era... era precisament aix+, era una escena, no era 00 No ser per les escenes de separaci), de ruptura, *ue he /ist des'ilar, 3M #l /iat!e de noces *ue mai no ha/,em tin!ut.

pels dile!s de ruptura *ue he escrit, i all+ *ue /eia all,, da/ant meu, all+ *ue sesta/a produint, era 6i no men /ai! poder estar, pensa/a en aix+ i hauria ha!ut de pensar en tot una altra cosa, hauria ha!ut de ser una mica m$s a linterior de la situaci), i 9o, de'ormaci) pro'essional, esta/a analit;ant la situaci), en comptes de /iure0la, tan sen;ill com aix+, esta/a determinant com sarticula/a, sestructura/a, enteneu *u% /ull dir, els e'ectes, el ritme, els encadenaments i 007. 5alia rendir0se a le/id%ncia: esta/a molt mal escrit. -*uella escena, la me/a escena de separaci), de ruptura 6per*u% me nha/ia adonat ben a/iat *ue es tracta/a daix+7, esta/a 'rancament molt mal escrita. C. plora% li cauen ll(&ri es &altes avall% lenta ent#

C. Aer*u% no marxem cap a la mateixa destinaci).3 -*uesta r%plica em /a matar, a*uesta r%plica, estran4ament, em /a 'er, s,, riure, s,, somriure, i em /a matar. < lla/ors /ai! buscar una bona r%plica, una r%plica *ue esti!u$s a laltura, i no la /ai! trobar, /ai! buscar *u% dir, a'e!ir, a a*uesta r%plica i no sem /a acudir res, no, no /ai! saber *u% respondre, i els dies se!:ents, encara busca/a, busca/a, una bona r%plica, una r%plica impactant, i res, res, 9a no se macudia res m$s. C. C. treu una ar a de foc de la but1aca# dispara contra A% B, D, E#

D, B. senfonsen i no es ouen s# A. E. C. C. cau per) no s est( ferit% intenta posar-se en un lloc se&ur# no l,a tocada% sa a&a sota la taula i udola i plora sense parar# -ix+ $s una bona r%plica. Ina molt bona r%plica. surt de la sala#

<ob ca ina lenta ent per uns passadissos sn els passadissos dun estudi de producci i <ob avan2a lenta ent en el laberint de passadissos i no obre les portes que ,i ,a tancades al llar& del seu recorre&ut per) satura davant les portes que ,i ,a obertes o no s entreobertes i dispara si veu al&' avan2a olt lenta ent per) dispara tan aviat co veu al&' i tot est( olt tranquil potser s un cap de set ana o potser s un dia en qu no ,i ,a &aire &ent als estudis o b la sala on treballava el &rup estava potser una ica al ar&e de la resta perqu tot est( olt silencis i <ob se bla que llisqui en aquest silenci de despat1os en aquest silenci vellutat dels passadissos <ob s+ flota ,o se bla en aquest laberint i <ob obre una porta i es troba a le1terior al carrer i all+ ta b tot est( olt tranquil tot s olt llu ins assolellat i olt tranquil i <ob es posa altre cop a disparar a lat>ar contra la &ent que s all+ al carrer davant dell al carrer olt tranquil i llu ins i assolellat i la &ent es posa a cridar i el p(nic se para dels passavolants que sn all+ que ,an sentit els trets vist els cossos desplo ar-se i <ob satura i <ob seu en una vorera i <ob espera desprs <ob posa el can de la seva ar a dins la seva boca i dispara#

8P

III. EL GOVERN INVISIBLE 5na sala de reunions olt oderna% olt freda% sense finestres# 5na &ran taula ne&ra#. 5na &ran pantalla al fons de la sala#. !n un rac% una cafetera a b el caf que bull# A. dret% a b tra"o i corbata% ira un v+deo a la &ran pantalla#.

!l v+deo ostra un ,o e lli&at a una cadira en un lloc que se bla un a&at>e abandonat# !st( e ordassat i t rastres de cops a la cara% sua# Hira la c( era que el fil a B. B. A. :ausa# B. :ausa# B. A. :ausa# A. :ausa# B. A. B. A. B. A. :ausa# A. B. #l problema $s *ue hi ha un risc. #l risc *ue mori. < ara *u% passar= 5al *ue parli, hem de trobar la manera de 'er0lo parlar. 1i no... 1i no, podria ser el 'inal de la nostra or!anit;aci). < com ens ho 'arem= >aurem de passar a letapa se!:ent. No mira nin!2. Gs estran4 *ue ens miri. No sap *ui mira. Dira una cmera. #ns mira. entra a la sala% duu vestit "aqueta% sinstal-la al costat dA% ira la pantalla# Oes de nou= Oes, encara no ha dit res.

81

A. :ausa# B. A. B. A. B.

#l risc *ue mori abans dha/er parlat.

.u% passaria= 1i mor,s abans dha/er parlat= 1,. Aodr,em no trobar els seus in'ormadors a temps. Aodr,em *uedar exposats. Aer+ no seria la primera /e!ada, 9a hem estat / exposats...

A. (a di'er%ncia $s *ue a*uest cop potser no ens en re'ar,em. #st en possessi) dun determinat nombre din'ormacions *ue comprometen els nostres assumptes, in'ormacions molt concretes. #sta/a a punt de treure un article. B. 5oneix les nostres identitats=

A. No, la cosa no arriba tan llun4. 1ap *ue existeix una 'orma dor!anit;aci) *ue reuneix personalitats importants dels mit9ans de comunicaci), de la ind2stria, del m)n pol,tic, una mena de !o/ern ama!at la in'lu%ncia del *ual $s potser m$s !ran *ue la del /eritable !o/ern. Aer aix+, se sustenta en documents *ue pro/en la nostra implicaci) en un cert nombre dassumptes. #l m$s important $s *ue a hores dara no sabem com ha po!ut ad*uirir0los. B. A. B. (la/ors *u% 'em= Oes, de moment no 'em res. Aer *u%=

A. Aer*u%, com ben a/iat ho entendrs, tenim un assumpte m$s important a resoldre. B. A. A. :ausa# C, D E. entren a la sala% intercanvien encai1ades de ans a b A i B# C i D van vestits a b tra"o i corbata# Eduu un vestit fosc# D$s important *ue a*uest= D$s importantY se!ons les 2ltimes in'ormacions, s,, m$s preocupant. a&afa un co anda ent a dist(ncia i apa&a la pantalla#

82

A. 1en4ors i sen4ores, proposo *ue comencem sense dilaci), si ho he ent%s b$ 6interro&a D a b la irada.% no tenim temps a perdre. D. A. A. 1,, e'ecti/ament, cal *ue ens a'an4em. assenyala la cafetera# Aodeu ser/ir0/os0en.

A, B C, D E. se servei1en cadasc' una tassa i sinstal-len al voltant de la taula# A. *a D.# Kescoltem...

D. Dolt b$. -bans de tocar el tema *ue ens preocupa, /oldria e/ocar molt rpidament el pro9ecte =rist)til, *ue era a lordre del dia. #ls nostres assessors ens han proporcionat di/ersos ar!uments. Kots estan exposats als documents *ue us ad9unto a*u,. D. distribuei1 carpetes a cadasc'# C. beu un &lop de caf% fa una &anyota# B. beu un &lop de caf% fa una &anyota# B. // C. 6a C. #l ca'%, $s, s)c 9o o $s Gs 'asti!)s, a*uest ca'%, no=

D. Neureu *ue hi ha 'orCa pistes interessants. Da!radaria *ue us 'ix$ssiu especialment en la possibilitat n2mero tres. D. acaba de repartir#

D. ?a est, tenia inter%s a passar0/os0els, nha/,em de parlar a/ui, per+ tenint en compte els darrers esde/eniments, us proposo *ue en di'erim la discussi) 'ins a la pr+xima sessi).

B. Gs sorprenent, no= 5om es pot 'er un ca'% tan repu!nant amb un ca'% tan bo... A. *a B. .uin $s el problema=

B. No, nom$s $s *ue a*uest ca'% 00 No s$ *ue passa amb el ca'%, 'em portar els millors ca'%s i, no ho entenc, potser $s la ca'etera, mai no aconse!uim 'er un ca'% decent a*u,, $s un misteri. E. Aerd), per+, $s una reuni) aix+= No, per*u% si $s per parlar de la *ualitat del ca'%... B. A. Nom$s /olia // Aodr,em, si us plau, tornar al *ue ens ha reunit a*u,=

83

D. 1,, passem al tema *ue ens preocupa. #A1<(ON, el nostre sistema dintercepci) de comunicacions, !arbella cada dia milions de missat!e per separar tots a*uells *ue contenen paraules clau prepro!ramades. -*uestes paraules s)n determinades pels ser/eis din'ormaci) i s)n llistades en diccionaris. Ea al!unes setmanes, di/ersos obser/adors de mo/iments acti/istes ens /an alertar arran dun nom *ue arriba/a molt so/int a les se/es orelles: un tal eor!e "aplan. Aer conse!:ent, els ser/eis din'ormaci) /an comenCar a 'er entrar el nom al diccionari de mots clau. &es de 'a uns *uants dies sha obser/at un increment molt important da*uest nom, un increment si!ni'icatiu, per no dir alarmant. - hores dara, hem assolit una alerta de ni/ell 8. #ntendreu ara per*u% hem ha!ut de modi'icar lordre del dia. E. Aer+ *u% sabem exactament=

D. 1abem 6i som els primers a saber0ho, el o/ern i el Aresident no haurien de tenir consci%ncia da*uests elements 'ins da*u, a unes *uantes hores7, sabem *ue eor!e "aplan representa un perill, un perill important per al nostre pa,s. /ilenci# A. &e *uina mena de perill es tracta=

D. Gs a*u, *ue la cosa es complica. >em po!ut establir di/erses opcions, sense arribar a determinar *uina $s la bona. Gs una mica com si /oluntriament ha!uessin disposat pistes 'alses amb lob9ectiu de 'er0nos perdre i de 'er0nos perdre el temps. A. D. A. -parentment ho han aconse!uit. 1i mes no hem aconse!uit 'er una primera tria i aTllar *uatre pistes serioses. .ue s)n=...

D. pre un bot del co anda ent a dist(ncia% aparei1 en pantalla un poCerpoint# /,i pot lle&ir4 OA5<\ 1: eor!e "aplan Z /irus. D. 1e!ons lopci) 1: eor!e "aplan $s un /irus in'ormtic especialment potent *ue paralit;aria durant uns *uants dies el pa,s. D. tornar a pr er el co anda ent% sota lD:;?I A aparei14 OA5<\ 2: eor!e "aplan Z codi missi) se!rest Aresident. D. 1e!ons lopci) 2: eor!e "aplan $s el nom de codi duna missi) *ue pretendria se!restar el Aresident. 1e!ons lopci) 3... D. A. D. tornar a pr er el co anda ent% aparei1 la foto duna &allina en pantalla# .u% $s aix+= No ho s$, $s... no ho entenc, no hi t$ res a /eure.

88

D. tornar a pr er el co anda ent% aparei1 la foto de la atei1a &allina presa des dun altre an&le# D. A. D. No $s possible, al!2 ha ha!ut... Aodeu explicar0nos a *u% treu cap una !allina, a*u,= No ho s$, no en tinc ni idea, $s...

D. tornar a pr er el co anda ent% aparei1 la foto de la atei1a &allina presa des dun altre an&le# D. E. D. D. D. No pot ser /eritat. 1i $s una broma, $s una mica repetiti/a. No $s una broma, $s 00 No s$ *u% $s. pre el co anda ent% diverses ve&ades% desfilen i at&es de la &allina# Nin!a, /$s0ten...

;ontinuen desfilant i at&es de la &allina% desprs reaparei1 la llista de totes les opcions a b% sota lD:;?I 2% OA5<\ 3: eor!e "aplan Z no/a identitat. D. -h, per 'i, doncs aix+, a lopci) 3: eor!e "aplan seria una no/a identitat *ue uns *uants centenars de milers dels nostres conciutadans estarien preparats a adoptar al mateix temps. #n lopci) // A. < aix+, se!ons /ost%, $s un perill=

D. -ix, dentrada tampoc no ho he cre!ut, per+ $s una opci) a tenir en compte molt seriosament. 1i di/ersos centenars de milers de persones decidissin adoptar simultniament la mateixa identitat, aix+ pro/ocaria un caos sense precedent. E. B. No importa *u%... < l2ltima opci)=

D. pre altre cop el co anda ent a dist(ncia% sota lD:;?I 3 aparei14 OA5<\ 8: eor!e "aplan Z arma. B. D. A. Ina arma= 1,, una arma. .uina mena darma=

D. No ho sabem. #ncara $s molt a/iat. Ina arma *ue podria ser utilit;ada contra nosaltres. Ina arma de conse*:%ncies desastroses.

85

E. D. E.

Kanmateix $s una mica con'2s, tot aix+. Ina mica con'2s= 1,, parlem darma, parlem de perill, per+ en el 'ons no sabem del cert *ue $s.

D. Aer intentar /eure0hi m$s clar, he demanat *ue 'essin recer*ues complementries. 6a C#. Aots prendre el relleu= C. 1,, !rcies, !rcies per, per cedir0me la paraula, 9o... he passat els darrers dies treballant en a*uest assumpte, he 00 espereu, a!a'o les me/es notes, em /an demanar *ue 'es una s,ntesi, $s 00 #m /an encarre!ar *ue diri!,s una in/esti!aci) sobre a*uest nom *ue ser/eix per desi!nar 6ho acabem de /eure7 di/ersos esde/eniments potencialment, com ho diria, problemtics, s,, problemtics, in/esti!aci) *ue /a ser breu tenint en compte el temps *ue em mha/ia estat concedit, per+ *ue si m$s no /a ser 'ructuosa. C. beu un &lop de caf% fa una &anyota#

C. eor!e "aplan $s un nom 'orCa est%s per+ *ue t$ la particularitat de ser compartit per di/erses personalitats interessants, a les *uals es podria re'erir el 'enomen amb *u% ens en'rontem. C. pit"a el co anda ent a dist(ncia% fa desapari1er el :oCerpoint% fa apari1er la foto&rafia dun ,o e# C. Aer exemple, eor!e "aplan $s un dibuixant i autor de c+mics americ, $s el creador del personat!e de J,o e e ascarat, creat el 1M3F i *ue $s una mena de precursor dels personat!es de s2perherois. J,o e e ascarat $s una identitat secreta *ue combat contra el crim i *ue es transmet de !eneraci) en !eneraci), cosa *ue li /al el sobrenom de (>ome *ue no pot morir3. Kamb$ lanomenen (Ombra *ue camina3. C. pit"a un bot del co anda ent a dist(ncia% fa apari1er la foto dun altre ,o e#

C. eor!e "aplan $s tamb$ un ',sic i matemtic 61M3P01ML27 &ori!en litu, el seu /eritable nom $s ?ur!is "apalas, /a esde/enir 'am)s per la se/a hip+tesi dels mons m2ltiples en ',sica 6anomenada m$s /ul!arment mons paralQlels7, aix, mateix anomenada interpretaci) de "aplan. C. pit"a un bot del co anda ent a dist(ncia% fa apari1er aquest esque a en pantalla#

8F

C. E. C.

B$, un tal eor!e "aplan seria lin/entor del 'utbol a tres bandes. #l 'utbol a tres bandes= lle&ei1 les seves notes co si lle&+s un anual dinstruccions#

C. #l 'utbol a tres bandes es 9u!a en un terren4 hexa!onal i reuneix tres e*uips i una pilota. #l seu ob9ectiu $s deconstruir lespectacular estructura bipolar del 'utbol con/encional. #l 'utbol a tres bandes es 9u!a amb tres e*uips de cinc 9u!adors. Aermet incessants can/is de situaci) i m2ltiples menes dintercan/i i daliances entre els e*uips. E. 1en 'ot, de nosaltres, aix+...

C. #n absolut, en absolut, tot aix+ $s molt seri)s. #l 'utbol a tres bandes oposa a la dial%ctica, la triol%ctica, $s a dir, la l+!ica ternria. -ll on el model binari nom$s indueix a en'rontaments i relacions de 'orCa, el model ternari permet estrat%!ia, colQlaboraci), traici), at;ar. <ntrodueix, a m$s, el *ue $s /eritable i el *ue $s 'als, el possible, el descone!ut, el ni /eritable ni 'als. C. ai1eca el cap del paper i sadona que els altres quatre lobserven de fit a fit#

C. B$, per+ la me/a principal descoberta ha estat adonar0me *ue a partir del tombant de se!le ]], eor!e "aplan $s un nom al *ual es 'a re'er%ncia nombroses /e!ades en di'erents disciplines art,sti*ues. eor!e "aplan 6o, potser, els seus di'erents a/atars: com ara ior!io 5apalino, ?er;4 "aplinsH4, eor!es 5hapelain7 apareix per exemple en di/ersos poemes dadaistes i lletristes, per+ tamb$ en 'ilms de Erit; (an!, Dichelan!elo -ntonioni, (u,s Bu^uelY $s tamb$ el t,tol duna seri!ra'ia d-nd4 Uharhol, el personat!e secundari duna no/elQla de 1alin!er, $s el personat!e duna narraci) d-dol'o Bio4 5asares. Husic for 7eor&e 8aplan $s un 'ra!ment de ?ohn 5a!e, hi ha tamb$ una per'ormance de ?oseph Be4us titulada Joo9in& for 7eor&e 8#, apareix a canCons de // A. C. #m 'a le'ecte *ue ho hem ent%s... Aodria multiplicar els exemples 8J

daparicions de eor!e "aplan en el domini de les arts per+ com *ue /ei! *ue tenim el temps 9ust, anir$ a lessencial./ Aodem constatar *ue eor!e "aplan sembla ser una mena de re'er%ncia comuna, sembla pertn4er a una mena dinconscient colQlectiu. In mite, en un cert sentit, del *ual, per+, i!norar,em la hist+ria, le/oluci), del *ual ens manca la 'ont, el text ori!inal, $s bastant curi)s ho he de recon%ixer. A. C. B. C.

E. 6a part#. -ix+, s,, anem a lessencial...

Gs, sobretot, *ue tot aix+ no ens 'a a/anCar !aire. #l *ue ens podria 'er a/anCar, per contra, $s la pista >itchcocH. >itchcocH= 1,, a Bort, by Bort,Cest ...

C. pit"a un bot del co anda ent a dist(ncia% es veu una i at&e de Bort, by Bort,Cest % lescena en qu ;ary 7rant intenta escapar dun avi en un ca p de blat de oro# C se bla cada cop s posse6t pel seu discurs# C. ...es tracta de eor!e "aplan. Oo!er Khornhill, encarnat per 5ar4 rant, $s con')s per e*ui/ocaci) per un tal eor!e "aplan, cosa *ue larrosse!a a tot un se!uit de des!rcies *ue 'aran *ue tra/essi els #stats Inits dest a oest. 5al precisar *ue eor!e "aplan, en la pelQl,cula, no existeix i *ue $s una so'isticada in/enci) dels ser/eis secrets per posar un paran4 a un terrorista encarnat per ?ames Dason. Aer tant, he pensat *ue el mateix >itchcocH 'orma/a part de la xarxa. A. .uina xarxa=

C. Ina mena dor!anit;aci) secreta. Gs el *ue he acabat per deduir. - partir del comenCament del se!le ]], artistes de di'erents disciplines /an decidir donar /ida a un personat!e ima!inari tot encarre!ant0se cadasc2 dad9udicar0li un lloc en les se/es obres. #l mestre del suspens hauria participat en a*uest, com dir0ho, pro9ecte 6es pot parlar de pro9ecte encara *ue 9o pre'ereixi el terme de complot o de con9uraci)7, i la se/a participaci) resulta ser a*uest personat!e de Bort, by Bort,Cest. Aer+ aix+ no $s tot, penso *ue >itchcocH no es /a acontentar nom$s de participar en el pro9ecte, penso *ue tamb$ /a sembrar pistes en la se/a pelQl,cula en relaci) al sentit /eritable del pro9ecte eor!e "aplan. 5omenCant per prendre la decisi) de 'er de eor!e "aplan un no0personat!e, una identitat *ue *ualse/ol podria apropiar0se, una identitat 'antasma. #n a*uest sentit, hi hauria 'orCa pistes ama!ades en la pelQl,cula. >e encarre!at a un e*uip din/esti!adors *ue pentinin la pelQl,cula per 'er sortir a la llum a*uestes pistes. :ausa# A. C. Nost% es /ol 'otre de nosaltres, di!uim *ue sen 'ot... &e cap manera.

8L

E. Nol dir *ue -l'red >itchcocH hauria participat en una xarxa internacional les rami'icacions de la *ual serien responsables del perill *ue ens amenaCa en lactualitat= C. -ix+ no ho s$. No hem trobat encara el lli!am entre a*uesta xarxa i els esde/eniments contra els *uals ens en'rontem a/ui, per+ no em sorprendria si // A. No em sorprendria si tot aix+ no 'os m$s *ue una pila monumental de collonades. Nost% parla/a de 'alses pistes no 'a ni dos minuts, i no pensa *ue aix+, *ue aix+ shi assembla molt= #scolti, el *ue 9o /ull, el *ue tots /olem, s)n coses concretes. *= D i C. #sta/en encarre!ats de treballar en a*uest dossier, s$ *ue no han tin!ut !aire temps, per+ poden aportar al!una cosa concreta a hores dara= /ilenci# D. 1,. 5rec *ue tenim al!una cosa... m$s concreta. >em trobat la pista dun eor!e "aplan *ue podria ser 00 *ue, se!ons els primers indicis *ue tenim, podria ser una mena de... de sospits >ero, di!uem0li aix,, s,, sospit)s ;ero. A. B. D. ell. E. Aer'ecte, haur,em ha!ut de comenCar per a*u,. .u% enteneu per sospit)s ;ero= Gs a dir *ue a partir de les nostres deduccions, podr,em dir *ue tot con/er!eix en No estic se!ur dentendre0ho b$.

D. .uan contrastem totes les pistes, la ma9oria de les pistes, una bona part si m$s no, cada cop, arribem 6he estat el primer de sorprendre0men7, arribem a ell... A. D. E. D. A. D. E. -l sospit)s ;ero. -l sospit)s ;ero, aix+ mateix. < *ui $s= Aer les nostres in'ormacions, $s, $s un home ordinari, un... In home *ualse/ol. In home *ualse/ol. .u% en sabem=

D. K$ una dona, nens, un treball. No hi ha !aire cosa a dir sobre ell, si no $s *ue t$ al!unes di'icultats 'inanceres actualment, per+ *ui no en t$= A, B, C, E. iren D#

8M

D. Null dir, nosaltres no en tenim, per+ $s... $s bastant !eneral a*uest tipus de problema, no hi ha res dextraordinari. -ctualment, sha desplaCat per motius de 'eina i sallot9a en una habitaci) dhotel. #sperin, els ho mostrar$. D. canvia la i at&e de la pantalla% veie apari1er linterior duna ,abitaci d,otel# D. Noil8.

/ilenci# A, B, C, D, E. observen l,abitaci buida# D. Kenim e*uips en posici) darrera lhotel. -l m,nim esde/eniment sospit)s estem preparats per inter/enir. A, B, C, D, E. observen l,abitaci buida# !spere que passi al&una cosa# <euen el seu caf# A, B, C, D, E. observen olta estona l,abitaci buida# Bo passa res#

Jobra podria aturar-se aqu+% en aquesta espera que durar( el te ps que es vul&ui% el te ps que cal&ui% en aquest te ps susps en qu no passa res% no es diu res# !l fosc es pot fer lenta ent o brusca ent a b aquesta i at&e#

:er) lobra ta b pot continuar ai1+4 A. Dentre esperem *ue passi al!una cosa, proposo *ue re'lexionem sobre els di'erents escenaris *ue sens o'ereixen. Kenen propostes= E. 1i resumeixo la situaci), el *ue es pot dir a hores dara $s *ue a*uesta amenaCa $s real, di',cil didenti'icar, per+ *ue tenim bones raons per creure *ue a/iat ho ser i bons motius per pensar *ue lindi/idu *ue /iu en a*uesta habitaci) t$ al!una cosa a /eure amb ella. D.
8

1,, $s aproximadament on som.

0 5om en lori!inal. 6Aroposta del t.7

5P

E. C. A.

(la/ors, la pre!unta $s... (a pre!unta $s: com inter/enim da/ant da*uesta amenaCa= No, la pre!unta $s: *uin 2s fe da*uesta amenaCa=

E. #xactament. Nost%s saben com 9o *ue no tenim cap mar!e de maniobra sense 9usti'icar, sense una amenaCa real contra la *ual desple!ar les nostres accions. ?a 'a temps *ue ens 'a 'alta, *ue ens cal de totes passades un !ran relat al *ual ens podr,em oposar. C. < /ost% creu *ue eor!e "aplan podria ser a*uest relat.

E. -mb la condici) de controlar0lo e/identment, de no deixar0lo esde/enir /$s a saber *u%. A. #/identment, estaria 'ora de *:esti) /eure com a*uest relat sens escapa i a!a'a direccions *ue no desit!em. E. :ausa# A. E. B. Aodr,em ima!inar *ue deixem *ue les coses se!ueixin el seu curs. 1,, aix+ tamb$ em sembla la primera opci). &eixem *ue les coses se!ueixin el seu curs= Da!radaria, doncs, *ue re'lexion$ssim en els escenaris *ue sens presenten.

E. 1,, obser/em, controlem de llun4, per+ deixem *ue les coses se!ueixin el seu curs, les deixen e/olucionar. Kenim un problema, cal apro'itar0sen: a*uest problema crear una certa reacci) emocional en la poblaci), emoci) *ue 'ar *ue cada ciutad es posi a reclamar mesures *ue nosaltres desit!em acti/ar. B. 5om *u%=

A. 5om un cert nombre de lleis diri!ides a lau!ment del pressupost de de'ensa, o la creaci) dun re!istre *ue reuneixi les dades biom%tri*ues, m%di*ues i 'inanceres del con9unt de la poblaci). B. Noleu dir, per tant, *ue no inter/indrem=

E. Oe!la n2mero 1: mobilit;ar emocions simples com ara la por, la solitud, la necessitat de protecci). In perill sense rostre permet acti/ar pors primiti/es, apelQlar al re!istre emocional per parasitar el sentit cr,tic dels indi/idus. #n comptes descarrassar0 nos in2tilment a suprimir les resist%ncies dels nostres conciutadans contra a*uestes mesures, a con/encels de la bondat del seu 'onament, crearem les circumstncies *ue, tot canalit;ant els bons corrents emocionals, en produiran la demanda.

51

B. E. A. A.

Gs a dir, *ue seran ells mateixos *ui les reclamaran. 1,, no ens caldr imposar0les, ells les reclamaran. &altra banda... sen va a servir-se un caf#

B, C, E, D. esperen que continui# A. &altra banda, no estem obli!ats a utilit;ar eor!e "aplan da*uesta manera. Aodem usar0lo per distreure. B. Aots precisar=

A. -ix+, e/identment, implica *ue nosaltres comenCariem per controlar el perill *ue representaY un cop 'et aix+, per+, podrem utilit;ar lamenaCa da*uest perill cada cop *ue /oldrem des/iar latenci) del p2blic dun altre tema. E. Aer exemple, cada cop *ue en tin!uem necessitat, 'em di'ondre un /,deo en el *ual eor!e "aplan ens 'a ob9ectes duna no/a amemaCa. A. 1,, per exemple.

E. 1i ens limitem a a*uesta opci) de distracci), eor!e "aplan podria, de manera !eneral i sempre sota el nostre control, esde/enir una mena de... de misteri, *ue cadasc2 miraria de desentran4ar. B. Nols dir *ue mantindr,em la con'usi) al /oltant seu, de tal manera...

E. &e tal manera *ue esde/in!ui un tema de con/ersa permanent, un ob9ecte de curiositat, *ue cadasc2 intenti desxi'rar. A. #di'icarem una 'icci) *ue apassionar la !ent amb lob9ectiu de mantenir0los el m$s allun4ats possible de problemes ma9ors, de *:estions sobre les *uals treballem. D. E. Oe!la n2mero 2: capti/ar i mantenir latenci) dels ciutadans. Gs exactament aix+.

D. Auc des dara mateix en/iar els nostres consellers a treballar en di'erents possibilitats, explorar di'erents pistes de 'iccions possibles. A. D. B. 5rec *ue ser una bona idea. sapressa a despen"ar un telfon que ,i ,a da unt la taula# #spereu... Direu...

52

= la pantalla% un ,o e entre a l,abitaci de l,otel% t uns quaranta anys# !s treu labric% dei1a el seu alet+% seu al llit i sa&afa el cap entre les ans# A, B, C, D, E. intercanvien irades# @esprs% ai1ecant el cap% l,o e sadona dal&una cosa davant dell% ira en direcci a la c( era# B. A. E. D. A. #ns... #ns mira. Dira la cmera. >a trobat la cmera. .u% 'em= <nter/enim= No. #sperem a /eure. #sperem a /eure *ue 'ar en eor!e "aplan.

A, B, C, D, E. observen l,o e que se bla que els iri a travs de lob"ectiu de la c( era# !speren que passi al&una cosa# Bo passa res# @esprs l,o e sal2a% sacosta a lob"ectiu de la c( era% cada cop s a prop# Fa la i pressi que ira cap a linterior de la sala# A, B, C, D, E. es iren% desprs iren altre cop l,o e. Bo passa res# J,o e continua irant-los# A, B, C, D, E. continuen irant l,o e# ? ai1+ durant un cert te ps# Fosc#

53