G.I.S.I br. 1 2011.

Udruga slijepih Istarske županije

GODIŠNJI INFO SLIJEPIH ISTRE

UDRUGA SLIJEPIH ISTARSKE ŽUPANIJE Udruga 2

Izdavač: Udruga slijepih Istarske županije Urednik: Zlatko Kuftid Uredništvo: Jasna Guerrin, Indira Hujdur Kosi Đina Tončid – Fonovid Dizajn: Samuel Kuftid

Rijeĉ urednika

1

Sadrţaj
1 2 3 Rijeĉ urednika .....................................................................................................................4 USIŢ – osobna iskaznica ....................................................................................................5 Aktivnosti Udruge ...............................................................................................................6 3.1 Knjiţnica slijepih Istre ................................................................................................6 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 4 Australija je uz nas ......................................................................................................6 Jednodnevni izlet u Hum ............................................................................................6 «Vi ste naše svjetlo» ...................................................................................................7 Istarski forum udruga osoba s invaliditetom ...............................................................7 Nagrade .......................................................................................................................8 Informacije i pitanja ....................................................................................................8 Suradnja USIŢ sa drugim Udrugama ..........................................................................8 MeĊunarodna suradnja ................................................................................................9 Podruţnica Poreĉ ......................................................................................................10 Prvo mjesto ...............................................................................................................10 Naknada za nezaposlene ĉlanove ..............................................................................10

Projekti i programi Udruge ...............................................................................................11 4.1 «Dobar dan!» ............................................................................................................11 4.2 4.3 «Snaga ţivota – još smo mladi»................................................................................11 «Vaša pošta za dobra djela»......................................................................................12

5

Aktivnosti klubova Udruge ...............................................................................................13 5.1 Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem» ...........................................13 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 Klub prijatelja slijepih Istre ......................................................................................13 Klub slijepe mladeţi Istre .........................................................................................13 Klub slijepih ţena Istre .............................................................................................13 Klub umirovljenika slijepih Istre ..............................................................................14 LUĈ D.O.O. ..............................................................................................................14 Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije ............................................14 Sportska udruga slijepih «Uĉka» ..............................................................................14

6 7

Radionice «MI SMO TU» ................................................................................................16 Rekreativne aktivnosti ĉlanova .........................................................................................18 7.1 Teretana za slijepe Istre ............................................................................................18 7.2 7.3 Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići ......................................18 Financiranje sportskih aktivnosti ..............................................................................19

8 9 10 11 12

Financijske potpore ĉlanovima .........................................................................................21 Statistiĉki podaci o ĉlanovima ..........................................................................................22 Aktivnosti Tijela Udruge ..................................................................................................23 Financiranje rada Udruge ..................................................................................................24 Sponzori i donatori............................................................................................................25

Rijeĉ urednika 12.1 12.2 12.3 PRAVNE OSOBE ....................................................................................................25 FIZIĈKE OSOBE .....................................................................................................28 STRANI DONATORI ..............................................................................................29

2

13 Priznanja ...........................................................................................................................30 13.1 Popis podijeljenih priznanja povodom 60. godišnjice postojanja Udruge ................30 13.1.1 Pismena priznanja ...............................................................................................30 13.1.2 Plakete .................................................................................................................32 13.1.3 Zlatnik sa likom Louisa Braillea .........................................................................33 13.2 Dodijeljena pismena priznanja sudionicima radionice «MI SMO TU!» ..................33 13.3 Dodijeljene pismene zahvalnice za uplaćena financijska sredstva za završetak izgradnje «Kuće Dodijeljene plakete za uplaćena financijska sredstva za završetak izgradnje «Kuće svjetla» svjetla» ..................................................................................................................................33 13.4 34

13.4.1 Pravne osobe: ......................................................................................................34 13.4.2 Fiziĉke sobe: .......................................................................................................34 13.5 Dodijeljene pismena zahvalnice izvoĊaĉima humanitarnog koncerta «Vi ste naše svjetlo» 14 Mediji o nama ...................................................................................................................36 14.1 Pomoć za izgradnju «Kuće svjetla» ..........................................................................36 14.2 14.3 14.4 14.5 14.6 14.7 14.8 14.9 Godišnji sastanak Poreĉke podruţnice Udruge slijepih ............................................36 Obiljeţeno šest desetljeća Udruge slijepih – slijepi imaju pravo na inkluzivni dodatak 37 Savez udruga invalida - Razlaz zbog mobinga i nepravilnosti .................................37 Zlatko Kuftić predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije o 60. godišnjici rada ..38 Turnir slijepih i slabovidnih osoba ...........................................................................39 Druţenje slijepih i slabovidnih uz kuglanje i jahanje ...............................................40 Osnovan Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije .............................40 Dan slijepih Istre u Cukrićima ..................................................................................40

34

14.10 Predsjednik odlikovao Zlatka Kuftića ......................................................................41 14.11 Australci donirali izgradnju Kuće svjetla .................................................................41 14.12 Program "Dobar dan!" - Slijepi i slabovidni dobivaju osobne asistente ...................41 14.13 Predsjednik Josipović susreo se sa ĉlanovima Udruge slijepih ................................43 14.14 Bicilom u tandemu - Josipović s ĉlanovima Udruge slijepih ...................................43 14.15 U Cukrićima gost Korado Korlević ..........................................................................44 14.16 Udruga slijepih Karlovaĉke ţupanije na sportskim susretima u Puli .......................45 14.17 Udruga slijepih ugostila prijatelje iz MaĊarske i potom ih posjetila u MaĊarskoj ...45 14.18 Biciklijada tandem bicikala.......................................................................................46 14.19 Udruga slijepih IŢ u obiljeţavanju dana posvećenog volontiranju ..........................46 14.20 Ĉetiri slijepa biciklista sudjelovala na Parenzani ......................................................47 14.21 Udruzi slijepih prostor za tandem bike .....................................................................48 14.22 Rita Brgić - Stokić i Zoran Todorović u Udruzi slijepih IŢ .....................................49 14.23 Za Zlatni pir darovali Udrugu slijepih sa 3.000,00 australskih dolara......................49

Rijeĉ urednika 14.24 Todor i Brgić - Stokić kod slijepih ...........................................................................50 14.25 Predavanje o karcinomu dojke u Udruzi slijepih ......................................................50 14.26 Knjiga i film "Slijepi u Istri" .....................................................................................51 14.27 Radionica u Klubu slijepih ţena ...............................................................................51 14.28 Primanje izaslansta Udruge slijepih Istarske ţupanije u povodu 60. obljetnice njezina postojanja 52 14.29 Udruga slijepih Istarske ţupanije obiljeţava 60. obljetnicu postojanja ....................53 14.30 Sveĉana Skupština u Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici ..................................................54 14.31 Obiljeţena 60. obljetnica postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije ...................54 15 16 17 Intervjui .............................................................................................................................56 Slijepi umjetnici ................................................................................................................58 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre ...........................................................................60

3

Rijeĉ urednika

4

1 Riječ urednika
Inicijativa za tiskanje «Godišnjeg INFA slijepih Istre» je pokrenuta sa ţeljom da se u najkraćim crtama upoznate sa radom i aktivnostima Udruge slijepih Istarske ţupanije u 2011. godini kao i s poloţajem slijepih u Istarskoj ţupaniji. Godišnji «INFO slijepih Istre» namijenjen je široj javnosti.

Urednik Zlatko Kuftić

Zlatko Kuftid, predsjednik Udruge

USIŢ – osobna iskaznica

5

2 USIŽ – osobna iskaznica
Udruga slijepih Istarske ţupanije utemeljena je 22. veljaĉe 1951. godine. Kroz Udrugu je do danas prošlo 1629 slijepih osoba razliĉitih ţivotnih dob i. Udruga slijepih Istarske ţupanije djeluje na podruĉju Istarske ţupanije kroz sedam podruţnica koje nemaju svojstvo pravne osobe: Podruţnica Buzet, Podruţnica Labin, Podruţnica Pazin, Podruţnica Poreĉ, Podruţnica Pula, Podruţnica Rovinj i Podruţnica Umag. Udruga slijepih Istarske ţupanije je u proteklom periodu osn ovala: Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije «Tandem» Ĉitaonicu za slijepe i slabovidne Istre Klub prijatelja slijepih Istre Klub slijepe mladeţi Istre Klub slijepih ţena Istre Klub umirovljenika slijepih Istre Knjiţnicu slijepih Istre Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije Sportsku udrugu slijepih “Uĉka” Teretanu za slijepe Istre

Aktivnosti Udruge

6

3 Aktivnosti Udruge
Najznaĉajnije aktivnosti Udruge u 2011. godini posvećene su obiljeţavanju 60. godina postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije.

3.1 Knjižnica slijepih Istre
Knjiţnica slijepih Istre u prostorijama na Verudi je sve bogatija sa brajevim i zvuĉnim izdanjima, a natjecanja u ĉitanju teksta na brajici potiĉu slijepe osobe da koriste to dragocjeno pismo koje današnja mladeţ zanemaruje oslanjajući se na audio zapis. Kao i ranijih godina Hrvatskoj je knjiţnici za slijepe Zagreb iz sredstava Udruge uplaćena ĉlanarina za 2011. g. za 36 ĉlanova USIŢ koji su korisnici Knjiţnice i uplata pretplate na ĉasopis HSS - INFO za 50 ĉlanova, te pretplata na brajeve ĉasopise za uĉesnike natjecanja u ĉitanju brajevog pisma i ĉlanove ocjenjivaĉke komisije, za 8 ĉlanova. Natjecanje u ĉitanju brajevog pisma odrţano je 24. veljaĉe 2011. godine koje je organizirano u sklopu 60. godina postojanja Udruge, ukupno je sudjelovalo 6. natjecatelja, a plasmani su slijedeći: 6. Soka Bakša 5. Marĉelo Jeromela 4. Marija Legović 3. Aldo Kalebić 2. Franko Bakša 1. Damir Ugrin

3.2 Australija je uz nas
06. srpnja 2011. godine braĉni par iz Australije, Libero i Daisy Soldatić, su uruĉili Udruzi 1.000,00 AUD u ime Istra social & sports Club Sydney Inc. Sidney, Australia za «Kuće svjetla – Cukrići.». 15. listopada 2011. godine Libero i Daisy Soldatić su prilikom obiljeţavanja 50. godišnjice braka , prihod od poklona izdvojili za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići» u ukupnom iznosu od 3.000,00 AUD.

3.3 Jednodnevni izlet u Hum
Organiziran je jednodnevni izlet u Hum za ĉlanove Udruge povodom obiljeţavanja 60. godišnjice postojanja USIŢ. U sklopu izleta prezentiran a su medicinska pomagala od strane tvrtke Pavletić d.o.o. Rijeka.

Aktivnosti Udruge

7

3.4 «Vi ste naše svjetlo»
16. prosinca 2011. godine odrţan je u Disco Clubu Uljanik humanitarni koncert «Vi ste naše svjetlo» za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići» Podršku manifestaciji pruţili su brojni pulski sastavi te se tako u cjeloveĉernjem koncertnom programu humanitarnog karaktera na pozornici kluba Uljanik našli: 052, Clean Isfoor, Flanger Danger, Oliver Kovach, Sake, Tutankhamon Space Machine, VIS The Machine, te nenadmašni Todor sa svojim (anti)stand-up programom.

3.5 Istarski forum udruga osoba s invaliditetom
Društvo distrofiĉara Istre, Udruga cerebralne paralize Istarske ţupanije i Udruga slijepih Istarske ţupanije su osnovali Istarski forum udruga osoba s invaliditeto m, koji trenutno broji 7 ĉlanica, a one su: Društvo distrofiĉara Istre, Društvo multiple skleroze Istarske ţupanije, Udruga cerebralne paralize Istarske ţupanije, Udruga paraplegiĉara i tetraplegiĉara Istarske ţupanije, Udruga slabovidnih osoba Istarske ţupanije, Udruga slijepih Istarske ţupanije i Udruga za autizam Istra. Olimpija Meden i Zlatko Kuftić su izabrani u Upravno vijeće, a Zlatko Kuftić za predsjednika Foruma. Javno predstavljanje Foruma odrţano je 12. svibnja 2011. godine u METRIS-u.

Aktivnosti Udruge

8

3.6 Nagrade
Predsjedniku Udruge, Zlatku Kutiću, dodijeljena je nagrada 16. lipanj Hrvatskog saveza slijepih za ţivotno djelo i odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske – «Red Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinski». Povodom MeĊunarodnog dana volontiranja Marija Kosanović je u Umagu prisustvovala sveĉanosti dodjele nagrada «Umag – volonteri godine 2011.» Na prijedlog aktivistica Udruge slijepih Istarske ţupanije, Podruţnice Umag, podupirućoj ĉlanici iz Podruţnice Umag, Petri Kosanović, Grad Umag je dodijelio nagradu «Umag – volonteri godine 2011.»

3.7 Informacije i pitanja
Svaki zadnji ĉetvrtak u mjesecu predsjednik Udruge je informirao ĉlanove Podruţnice Pula o mjeseĉnim aktivnostima i novostima USIŢ, a ĉlanove Podruţnice Poreĉ prilikom odlaska u Podruţnicu, te je ĉlanovima omogućeno postavljanje pitanja o aktivnostima i radu Udruge.

3.8 Suradnja USIŽ sa drugim Udrugama
Udruga je suraĊivala i s ostalim Udrugama slijepih u Republici Hrvatskoj na poslovnom i sportskom planu, a u cilju što boljeg upoznavanja kako ĉlanova meĊusobno tako i njihovih problema i mogućnosti zajedniĉkog rješavanja istih, te će tako i ubuduće ĉiniti. Slani su telegrami sućuti obiteljima umrlih ĉlanova Udruge i obiteljima umrlih suradnika Udruge, te pozdravni telegrami prilikom nemogućnosti odazivanja na sveĉana obiljeţavanja godišnjica pojedinih Udruga slijepih RH. Udruga i dalje uspješno suraĊuje sa Lions Clubovima Novigrad, Poreĉ i Pula. Predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije redovito je prisustvovao sjednicama Upravnog odbora Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske ţupanije do 01.03.2011. godine kada je Udruga slijepih istupila iz Saveza, i sjednicama Izvršnog odbora Hrvatskog saveza slijepih, te informirao ĉlanove Udruge o donesenim odlukama, obavio je razgovor s predstavnikom MaĊarskog kulturnog društva «Moricz Zsigmond», gospodinom Petrom PalaĊijem, u svezi moguće suradnje s udrugom slijepih iz MaĊarske, prisustvovao je Skupštini Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije, potpisao je ugovore s gradom Pula u svezi korištenje lokacije na podruĉju Grada Pule za kiosk, prisustvovao je sastanku Povjereništva za rješavanje inkluzivnog dodatka u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih, prijemu kod predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Ive Josipovića, u sklopu delegacije HSS-a, Skupštini Hrvatskog saveza slijepih Zagreb, u ime Udruge i Istarskog foruma udruga osoba s invaliditetom je prisustvovao Skupštini Društva multiple skleroze Istarske ţupanije, sveĉanosti Doma za psihiĉki bolesne odrasle osobe «Vila Maria» Pula povodom MeĊunarodnog dana obitelji te je tom prilikom uruĉio zahvalnicu o suradnji u ime Udruge, promotivnom štandu Društva distrofiĉara Istre na pulskoj trţnici povodom obiljeţavanja MeĊunarodnog dana oboljelih od neuromuskularnih bolesti, sveĉanosti povodom 65. godina postojanja Hrvatskog saveza slijepih u Zagrebu, Danu otvorenih vrata u organizaciji Društva

Aktivnosti Udruge

9

distrofiĉara Istre, 17. susretu najteţih vojnih invalida domovinskog rata u organizaciji Bedema ljubavi Zagreb, 8. simpoziju Društva distrofiĉara Istre – «Ususret zdravlju», odrţao je predavanje ĉetvrtom i osmom razredu Osnovne škole Juraj Dobrila u Rovinju, prisustvovao je u hotelu Adriatic u Rovinju i u Klasiĉnoj gimnaziji u Pazinu putopisnoj tribini «Skitam – pišem – slikam» u sklopu koje se odrţala prodaja fotografija , Hrvoja Ivanĉića, a prikupljeni iznos, 1.500,00 kn, je namijenjen za Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići, prezentaciji programa EU Mladi na djelu i raspravi o mogućnostima prijave u prostorijama Društva distrofiĉara Istre. Prezentaciju je odrţala Mihaela Jović Karešin iz Udruge Visoki Jablani (Rovinjsko selo), u više je navrata posjetio dopredsjednika Eduarda Ţufića zbog bolesti, prisustvovao je sveĉanosti doma «Vila Maria» povodom preseljenja i 10. obljetnice postojanja. Predsjednik i dopredsjednik USIŢ su išli u Termo Elektranu Plomin u Plomin Luku u svezi uruĉivanja plakete zbog uplaćenih 10.000,00 kn za «Kuću svjetla», prisustvovali su Sveĉanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Pule i uruĉenju javnih priznanja, povodom Dana grada i dana osloboĊenja Pule u Istarskom narodnom kazalištu. Dopredsjednik Udruge, Eduard Ţufić, je prisustvovao Redovnoj godišnjoj Skupštini Udruge slijepih Primorsko goranske ţupanije u Rijeci, manifestaciji Udruge za autizam Istra koja je odrţana na Trgu Portarata u Puli povodom MeĊunarodnog dana autizma, predstavljanju «Istarskog gena » – 5 ĉasopisa Društva distrofiĉara Istre u prostorijama DDI-a. Predsjednik i dopredsjednica, su prisustvovali obiljeţavanju 60. godina postojana Udruge slijepih MeĊimurske ţupanije – Ĉakovec, promociji izgradnje Multisenzornog botaniĉkog vrta Alpe-Dunav-Jadran za slijepe i slabovidne osobe u organizaciji Lions Cluba Poreĉ u Tićanu. Ĉlanovi naše Udruge su bili u Karlovcu na druţenju triju udruga slijepih, Istarske, Karlovaĉke i Primorsko goranske ţupanije, pikado ekipa Udruge je sudjelovala na petom tradicionalnom ekipnom turniru u zvuĉnom pikadu u organizaciji Športskog društva slijepih «4. rijeke» Karlovac. Davor Besedić je u ime Udruge prisustvovao Skupštini Kluba lijeĉenih alkoholiĉara Pula koja je odrţana u prostorijama USIŢ. Ĉlanovima Udruge Franku Bakši te Danijeli i Draganu Stokoviću USIŢ je sufinancirala odlazak na 77. meĊunarodni Kongres slijepih esperantista IKBE -77 koji je odrţan u Olomoucu u Republici Ĉeškoj, te naknadno još Franku Bakši i Draganu Stokoviću odlazak na 13. Skupštinu Udruţenja slijepih esperantista Hrvatske u Zagrebu .

3.9 MeĎunarodna suradnja
Predsjednik USIŢ je prisustvovao II. Radnoj sjednici Zbora ĉlanova Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper u Izoli, Slovenija. Predsjednik i dopredsjednik USIŢ su prisustvovali druţenju slijepih Medobiĉnog društva slepih in slabovidnih Kranj u Okroglu. Od 16. do 18.09.2011. godine su boravili u MaĊarskoj na poziv Udruge slijepih iz MaĊarske Buda-környéki Látássérültek iz Budaorsa. Delegacija Udruge, u sastavu: Biljana Bekić, Zlatko Kuftić i Olimpija Meden je gostovala kod Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Kranj. Zlatko Kuftić i Biljana Bekić su išli u Medobĉinsko društvo slepih in slabovidnih Koper

Aktivnosti Udruge

10

i u Regionalni institut za slijepe u Trstu u svezi traţenja partnerstva za MeĊunarodni natjeĉaj za Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići.

3.10 Podružnica Poreč
Ĉlanovi Podruţnice Poreĉ su se redovito okupljali dva puta tjedno, a jednom mjeseĉno susretima ĉlanova su prisustvovali predsjednik i dopredsjedni k Udruge. Olimpija Meden, dopredsjednica Udruge se angaţirala u traţenju financijskih sredstava za daljnje opremanje prostorija u Poreĉu, završetak izgradnje Edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Cukrići, dobivanje lokacija za kioske te se ukljuĉivala u aktivno sti vezane uz Lions Club Poreĉ. Olimpija Meden i Vesna Turković su u ime Udruge prisustvovale sveĉanosti za dodjelu donacija od Lions Cluba Poreĉ za Podruţnicu Poreĉ i Sveĉanoj sjednici Grada Poreĉa povodom dana Grada Poreĉa. Dopredsjednica Meden je bila u kućnoj posjeti ĉlanu iz Podruţnice Poreĉ, Ivanu Kosinoţiću, u DM-u u Poreĉu je razgovarala sa potencijalnim volonterima glede pomoći u aktivnostima u Podruţnici Poreĉ, a 12. prosinca 2011. godine sa volontiranjem je i zapoĉeto. Lions Club Poreĉ je svakom ĉlanu Podruţnice Poreĉ dodijelio poklon bon u vrijednosti 100,00 kn.

3.11 Prvo mjesto
Radenko Druţetić, Terezija Gajski, Ibrahim Huseini, Saša Stanković i Jovo Šupljika c, ĉlanovi Sportske udruge slijepih «Uĉka», su osvojili 1. mjesto na ekipnom drţavnom prvenstvu u pikadu koje je odrţano u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih Premantura, a Udruga slijepih Istarske ţupanije im je za prvo mjesto isplatila svakome 250,00 kn novĉane nagrade.

3.12 Naknada za nezaposlene članove
U 2011. godini putem Istarske ţupanije ukupno je uplaćeno 22.680,00 kn za naknade za devet nezaposlenih ĉlanova Udruge slijepih Istarske ţupanije. Naknade su isplaćivane kvartalno, na bazi 210,00 kn mjeseĉno po osobi.

Projekti i programi Udruge

11

4 Projekti i programi Udruge
4.1 «Dobar dan!»
Udruga se prijavila na natjeĉaj Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, te je Udruzi odobreno 520.000,00 kn za prvu godinu financiranja trogodišnjeg programa «Dobar dan! – usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije”. U sklopu programa zaposlene su ĉetiri osobe na radnom mjestu osobne asistentice, Duda Aletić za podruţnice Labin i Pazin, Danijela Zović za Podruţnice Poreĉ i Umag, Azra Dedić Mraĉević za Pulu, Natalia Delton za Pulu i Rovinj te Jasna Juriĉić na radnom mjestu asistentice voditeljice programa. Programom je obuhvaćeno tridesetak ĉlanova Udruge. U sklopu programa kupljene su i ĉetiri tandem bicikle i obuĉeni vol onteri za bike vodiĉe. Na Carinskom gatu Pula je organiziran prijem za uĉesnike programa «Dobar dan!» od strane predsjednika RH, gospodina Ive Josipovića.

4.2 «Snaga života – još smo mladi»
Za obiljeţavanje 60. godina postojanja Udruge od strane Ministars tva zdravstva i socijalne skrbi, jednokratna potpora, odobreno je 50.000,00 kn, a naslov projekta je bio «Snaga ţivota – Još smo mladi». U Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Pula odrţana je Sveĉana sjednica Skupštine Udruge povodom 60. godina postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi, Istarske Ţupanije, Gradova Pule, Rovinja i Umaga. Povodom jubileja Udruge tiskana su pismena priznanja, prigodne fascikle, zastavice, spomen knjiga koju je napisao Antun Kovaĉ, snimljen je dokumentarni film u kojem sudjeluju: Franko Bakša, Soka Bakša, Biljana Bekić, Ţeljko Ĉiţmešija, Azra Dedić Mraĉević, Radenko Druţetić, Subhija Druţetić, Zora Dujmović, Ivan Fonović, Ibrahim Huseini, Marĉelo Jeromela, Aldo Kalebić, Miliborka Kalebić, Marija Kosanović, Petar Kosanović, Ivan Kosinoţić, Samuel Kuftić, Zlatko Kuftić, Nadia Kvaranta, AnĊelo Matošević, Olimpija Meden, Keti Melnjak, uĉitaljica Andreja Mirkovića, Andrej Mirković, Regina Musizza, Marjana Peitel, Mladen Radolović, Zlatko Sandrić, Saša Stanković, Danijela Stoković, Jovo

12

Šupljikac, SlaĊana Šupljikac, Đina Tonĉić – Fonović, Damir Ugrin, Eduard Ţufić. Dodijeljena su priznanja uz zlatnik sa likom Louissa Braillea. Ţupan Istarske ţupanije, gospodin Ivan Jakovĉić, je primio Zlatka Kuftića, Jasnu Juriĉić, Olimpiju Meden i Vojina Perića (predsjednika Hrvatskog saveza slijepih) nakon Sveĉane sjednice Skupštine USIŢ te je predsjednik Udruge gospodinu Jakovĉiću uruĉio priznanje, zlatnik sa likom Louisa Braillea, zastavicu, spomen knjigu i DVD sa filmom. Gradonaĉelnik Grada Pule je predao Udruzi na korištenje prostorije u Flavijevskoj ulici u Puli (42m2) za smještaj tandem bicikli.

4.3 «Vaša pošta za dobra djela»
Prolaskom na natjeĉaju Hrvatske pošte «Vaša pošta za dobra djela» Udruga je dobila 10 000 omotnica sa besplatnom poštarinom u iznosu od 31.000,00 kn, iste su se mogle iskoristiti u periodu od 01.01. do 31.12.2011. godine.

Aktivnosti klubova Udruge

13

5 Aktivnosti klubova Udruge
5.1 Biciklistički klub slijepih Istarske županije «Tandem»
Biciklistiĉki klub slijepih Istarske ţupanije – Tandem osnovan je 18. prosinca 2011. godine. Ĉlanovi Kluba su se ukljuĉili u obiljeţavanje «Hrvatska volontira» u voţnji na tandem biciklima, sudjelovali su na biciklistiĉkoj utrci Parenzana u kategoriji rekreativaca. Voditelj Kluba je Zlatko Sandrić, a zamjenik Ferucio Lazarić.

5.2 Klub prijatelja slijepih Istre
Klub prijatelja slijepih Istre je osnovan 19. lipnja 1999. godine. Klub djeluje s 51 ĉlanom. Predsjednica Kluba je Fedora Zorić Franke.

5.3 Klub slijepe mladeži Istre
Klub slijepe mladeţi Istre je osnovan 16. srpnja 2005. godine. Ĉlanovima Kluba slijepe mladeţi Istre omogućeno je sudjelovanje na susretim a slijepe mladeţi RH. Voditelj Kluba je Saša Stanković, a zamjenik Damir Ugrin.

5.4 Klub slijepih žena Istre
Klub slijepih ţena Istre je osnovan 17. lipnja 2004. godine. U prostorijama Udruge i na ERCSI – Cukrići u 2011. godini odrţan je tradicionalni susret slijepih ţena triju udruga; Istarske, Karlovaĉke i Primorsko goranske ţupanije. Susretu su nazoĉile i predstavnice Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper. Sudionice su se okušale u jahanju konja sa Rancha «Barba Tone» i u igri na visećoj kuglani. Voditeljica Kluba slijepih ţena, Marjana Peitel, je u ime Udruge prisustvovala Okruglom stolu «Prava i obveze ţena s invaliditetom – UnapreĊenje zdravstvene zaštite ţena s invaliditetom» u organizaciji Društva distrofiĉara Istre u Gradskoj knjiţnici i ĉ itaonici Pula, u organizaciji Volonterskog centra Istarske ţupanije i Upravnog odjel a za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske ţupanije u sklopu 18. Motovunske ljetne škole unapreĊenja zdravlja, prisustvovala je okruglom stolu «Volonteri u radu s osjetljivim skupinama» - nove mogućnosti podrške organizatorima volontiranja i volonterima . Od 09. do 14.07.2011. godine je sudjelovala u radionicama Centra za edukaciju, savjetovanje i istraţivanje u ERKS Premanturi, u Općoj bolnici Pula je posjetila ĉlanicu iz Podruţnice Labin, Idu Hrvatin, ĉlanicu iz Podruţnice Pazin, Daru Paris, i ĉlanicu iz Podruţnice Umag, Mariju Kosanović. Od 14. do 16. listopada, je prisustvovala na Mreţi slijepih ţena RH u Zagrebu, promociji knjige «Vraćaj

Aktivnosti klubova Udruge

14

se, nisi odgovarao kemiju» u organizaciji Društva distrofiĉara Istre i manifestaciji «Skriveno blago» u Osnovnoj školi Veruda. Marjana Peitel i Dara Paris su sudjelovale u susretu slijepih ţena povodom Majĉinog dana u Zagrebu. Od 09. do 16.07.2011. godine Ţeljka Benĉić, ĉlanica iz Podruţnice Buzet, je sudjelovala na ljetom druţenju slijepih ţena RH u ERKS Premanturi. Dr. Branka Mandelovića Rajko specijalista opće medicine, s dugogodišnjim iskustvom u obiteljskoj medicini, posebno educirana za podruĉje gerontologije i senzibilizaciju društva za rak dojke odrţala je predavanje pod nazivom «Ja to mogu i ti to moţeš – sa jednakim mogućnostima», o samokontroli dojki, u prostorijama Udruge za ĉlanice Kluba slijepih ţena Istre. Voditeljica Kluba je Marjana Peitel, a zamjenica Idilia Šimetić.

5.5 Klub umirovljenika slijepih Istre
Klub umirovljenika slijepih Istre je osnovan 23. veljaĉe 2002. godine. Ĉlanovima Kluba umirovljenika slijepih Istre omogućena je igra pikada ponedjeljkom u jutarnjim satima u prostorijama Udruge. Voditeljica Kluba je Sonja Belušić, a zamjenik Martin Dedaj.

5.6 LUČ D.O.O.
Luĉ d.o.o. je osnovan 26. sijeĉnja 1991. godine, a osnovala ga je Udruga slijepih Istarske ţupanije s ciljem zapošljavanja osoba s invaliditetom. Osnovna djelatnost tvrtke bila je prodavanje dnevnog i ostalog tiska te sitnih potrepština na kioscima. Luĉ d.o.o. je trenutaĉno u mirovanju. Direktor Luĉi d.o.o. je Zlatko Kuftić.

5.7 Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije
Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije su osnovali Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske ţupanije 01. lipnja 2011. godine. Klub ima svojstvo pravne osobe. Klub trenutaĉno broji 18. ĉlanova. Predsjednik Kluba je Ferucio Lazarić, a dopredsjednik Saša Stanković.

5.8 Sportska udruga slijepih «Učka»
Sportska udruga slijepih «Uĉka» osnovana je 19. oţujka 1998. godine. Ĉlanovi Udruge slijepih Istarske ţupanije su utemeljili Sportsku udrugu slijepih «Uĉka». Udruga ima svojstvo pravne osobe, radi na organiziranju sportskih natjecanja.

Aktivnosti klubova Udruge

15

Predsjednik Udruge je Franko Bakša, a dopredsjednik Jovo Šupljikac.

Radionice «MI SMO TU»

16

6 Radionice «MI SMO TU»
Zadnji ĉetvrtak u mjesecu u prostorijama Udruge gostovale su osobe iz javnog ţivota kako bi slijepe osobe mogle postavljati pitanja i saznati što ih zanima. U sklopu manifestacije «MI SMO TU» gostovali su: Duo Magnolia, Vesna Petrović, Korado Korlević, Vojin Perić i Milenko Zeko Martin Ĉotar Rita Brgić Stokić i Zoran Todorović – Todor SerĊo Valić.

Duo Magnolia

Vesna Petrovid

Korado Korlevid

Vojin Perid i Milenko Zeko

Radionice «MI SMO TU»

17

Martin Čotar

Rita Brgid Stokid i Zoran Todorovid – Todor

Serđo Valid

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

18

7 Rekreativne aktivnosti članova
7.1 Teretana za slijepe Istre
Teretana za slijepe Istre je osnovana 24. svibnja 2006. godine. Teretana se nalazi u vlastitom prostoru Udruge, na adresi Trg kralja Tomislava 1 u Puli. Nakon što je ureĊen prostor i izvršeno opremanje, teretana je otvorena zahvaljujući sredstvima Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi. Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije omogućeno je korištenje teretane svaki petak od 17 do 19. sati.

7.2 Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići

Edukacijsko rehabilitacijski centar slijepih Istre – Cukrići utemeljen je 22. veljaĉe 2003. godine.

U 2011. godini odrţane su slijedeće aktivnosti: 11.05.2011. - Predsjednik USIŢ je organizirao razgledavanje ERCSI – Cukrići, predstavnici Udruge «Visoki Jablani», Mihaeli Jović Karešin. 21.05.2011. na prostorima Centra je odrţan tradicionalan susret slijepih ţena triju udruga: Udruga slijepih Istarske ţupanije, Udruga slijepih Karlovaĉke ţupanije i Udruga slijepih Primorsko goranske ţupanije. Susretu su prisustvovale i predstavnice Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper. Sudionice su se okušale u jahanju konja sa Rancha «Barba Tone» i u igri na visećoj kuglani.

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

19

11.06.2011. - Odrţan je susret slijepih Istre na kojem su sudjelovali i ĉlanovi Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper, te Antun Kovaĉ, koji je napisao spomen knjigu za Udrugu povodom 60. godina postojanja USIŢ. Za sudionike su organizi rana terapijska jahanja konja s Rancha «Barba Tone» Manjadvorci. 14.07.2011. - Orijano Belušić je posjetio Centar te je tom prilikom donirao 4.000,00 kn za «Kuću svjetla», a predsjednik je Orijanu uruĉio zlatnik sa likom Louisa Braillea. 05.08.2011. - Dopredsjednik i predsjednik USIŢ su primili na prostorima Centra Libera i Daisy Soldatić iz Australije, pripadnike Istra social & sports Club Sydney Inc. Sidney. 04.09.2011. - Organizirano je druţenje ĉlanova USIŢ koji su se ukljuĉili u voţnju tandem bicikla po programu «Dobar dan!». 10.09.2011. - Ĉlanovi USIŢ i ĉlanovi Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije druţili su se na prostorima Centra. 14.09.2011. – Predsjednik i dopredsjednik USIŢ i Biljana Bekić su predstavili Centar, predstavnicima Udruge slijepih iz MaĊarske Buda-környéki Látássérültek iz Budaorsa. 07.10.2011. - Predsjednik USIŢ je organizirao razgledavanje Centra za predstavnike Udruge slijepih Daruvar.

konj sa rancha «Barba Tone»

7.3 Financiranje sportskih aktivnosti
Udruga slijepih Istarske ţupanije je organizirala i financirala sljedeće sportske aktivnosti:   pojedinaĉni turnir u pikadu povodom 60. obljetnice postojanja Udruge, susret u ekipnoj i pojedinaĉnoj konkurenciji u pikadu sa ĉlanovima USIŢ u prostorijama Podruţnice Poreĉ izmeĊu Poreĉa i Pule , 30. travnja 2011. godine povodom dana Grada Poreĉa i Pule i 13. prosinca 2011. godine povodom Dana Sv. Lucije, 19. pojedinaĉni memorijalni šahovski turnir Silvano Druţeta.

Rekreativne aktivnosti ĉlanova

20

Damir Ugrin je u ime Udruge sudjelovao na natjecanju slijepih radioamatera RH koji je odrţan na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Sansovo u Bakarcu.

Financijske potpore ĉlanovima

21

8 Financijske potpore članovima
Udruga je isplaćivala: jednokratne financijske pomoći ĉlanovima u skladu sa financijskim mogućnostima, odlazak u mirovinu (u iznosu od 200,00 kn po osobi), ĉlanovima koji su se prijavili do 01.05. kalendarske godine regres za odmor i oporavak do 10 dana u iznosu od 100,00 kn po danu. U 2011. godini isplaćeno je: 1. regres za odmor i oporavak – 4.200,00 kn 2. odlazak u mirovinu – 200,00 kn 3. financijske pomoći ĉlanovima Udruge – 2.400,00 kn Iz sredstava Hrvatskog saveza slijepih Zagreb za dvije je ĉlanice uplaćena financijska pomoć u visini od 1.000,00 kn, jednoj za Uskršnje blagdane iz Podruţnice Pazin, a drugoj za Boţićne iz Podruţnice Poreĉ. Redovito su rješavana pitanja nabavke pomagala ĉlanovima kao što su: dugi bijeli štap, govorni sat za slijepe, plextalk, brajeva pisaća mašina, diktafoni i dr. Ĉlanovi su upoznavani s mogućnošću ostvarivanja njihovih prava; sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanje od plaćanja radio i televizijske pretplate, oslobaĊanje od plaćanja participacije, te su im za to izdavane potvrde. Svakodnevno se ĉlanovima USIŢ pomagalo u ostvarivanju odreĊenih zakonskih prava kao što je doplatak za pomoć i njegu, odlazak u mirovinu, te se pisalo odreĊene zamolbe primjerice za odlazak na invalidsku komisiju. Ĉlanovima Udruge s podruĉja grada Pule tijekom ljetnih mjeseci Grad Pula je odobrio sufinanciranje prijevoza u Premanturu na plaţu prilagoĊenu slijepim osobama. Udruga je sa svakim ĉlanom nastojala riješiti individualne probleme. Komisija za školstvo, zapošljavanje i tiflo-tehniĉka pomagala zalagala se na podruĉju zapošljavanja slijepih osoba, ali obzirom na društvenu situaciju u Republici Hrvatskoj nisu postignuti zapaţeniji pomaci. Ĉlanovima Udruge slijepih Istarske ţupanije je omogućeno korištenje sluţbenog automobila prilikom odlaska lijeĉniku, a ĉlanovima Sportske udruge slijepih «Uĉka» za odlazak na sportska natjecanja. Predsjednik Udruge i predsjednici podruţnica su posjetili ĉlanove koji su smješteni u domovima umirovljenika na podruĉju Istre i slijepim izbjeglima na Podruĉju grada Pule.

Statistiĉki podaci o ĉlanovima

22

9 Statistički podaci o članovima
Udruga je radila na evidentiranju i uĉlanjivanju slijepih osoba u suradnji s nadleţnim institucijama koje raspolaţu s potrebnom dokumentacijom. Tijekom 2011. godine u Udrugu je uĉlanjeno 15 slijepih osoba. Na dan 31.12.2011. godine Udruga broji ukupno 321 redovna ĉlana, od toga po Podruţnicama; 1. Buzet 16 2. Labin 38 3. Pazin 26 4. Poreĉ 30 5. Pula 158 6. Rovinj 23 7. Umag 30. Po spolu: Muških – 142 Ţenskih – 179 Dob:

Do 6 god.: 7 - 14 god.: 15 - 18 god.: 19 – 25 god.: 26 – 35 god.: 36 – 45 god.: 46 – 65 god.: Preko 65 god.:

1 5 3 8 13 23 101 167

0,31% 1,56% 0,94% 2,50% 4,06% 7,19% 31,56% 51,88%

Aktivnosti Tijela Udruge

23

10 Aktivnosti Tijela Udruge
Aktivnosti i rad Udruge slijepih Istarske ţupanije u 2011. godini odvijali su se putem djelovanja: Skupštine, Upravnog i Izvršnog odbora, te stalnih i povremenih komisija. Tijekom 2011. godine odrţane su: - Sveĉana sjednica Skupštine povodom obiljeţavanja 60. godina postojanja Udruge, - 3 sjednice Upravnog odbora, - 4 sjednice Izvršnog odbora. U 2011. godini na sjednicama Upravnog odbora ukupno je obraĊeno 35. toĉaka Dnevnog reda, a 16. toĉaka na sjednicama Izvršnog odbora. Poĉetkom godine odrţani su godišnji sastanci sa ĉlanstvom Udruge u svim Podruţnicama. U prostorijama Udruge odrţan je sastanak inventurne komisije za popis osnovnih sredstava, sitnog inventara, zaliha tiflo-tehniĉkih pomagala, novĉanih sredstava, obveza i potraţivanja USIŢ za 2010. godinu. Predstavnici Povjerenstva za uklanjanje arhitektonskih barijera, Franko Bakša i Zlatko Kuftić, su prisustvovali radnom dogovoru sa direktorom Pula Prometa d.o.o. i u Gradu Pula kod Damira Prhata, proĉelnika Upravnog odjela za komunalni sustav i imovinu, glede uklanjanje arhitektonskih barijera u Gradu Puli. Troĉlana komisija za otvaranje huma nitarnih kasica u sastavu Indira Hujdur Kosi, Nevija Kuftić i SlaĊana Šupljikac u 2011. godini sastala se i otvorila 23 kasice za prikupljanje financijskih sredstava za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići», te je prikupljeno 29.291,12 kn.

Financiranje rada Udruge

24

11 Financiranje rada Udruge
Pregled prihoda za 2011. godinu 1. 2. 3. Prihodi od ĉlanarina I ĉlanskih doprinosa Prihodi od imovine (uvećanje udjela u investicijskom fondu, kamate na depozite po viĊenju) Prihodi od nefinancijske imovine (prihodi od udjela u dobiti, prihodi od zakupa) Ukupno prihod od imovine: Prihodi od donacija iz drţavnog proraĉuna (MZSS) Prihodi od donacija iz proraĉuna Istarske ţupanije Prihodi iz proraĉuna Grada Pule Općina Bale Općina Barban Grad Buzet Općina Faţana Općina Funtana Općina Cerovlje Općina Kršan Općina Marĉana Općina Motovun Općina Lupoglav Grad Labin Općina Kaštelir . Labinci Općina Kanfanar Općina Medulin Općina Liţnjan Grad Novigrad Grad Pazin Grad Poreĉ Općina Raša Općina Sv. Nedelja Općina Sv. Petar u šumi Grad Rovinj Općina Tar Općina Tinjan Grad Umag Općina Ţminj Općina Višnjan Općina Viţinada Općina Vrsar Ukupno donacije iz proraĉuna: Prihodi od graĊana (prihodi od priloga I donacija – graĊani, prihodi od donacija – graĊani – humanitarne kasice) Prihodi od refundacija 23.345,00 34.849,00 61.000,00 95.849,00 570.000,00 84.839,00 35.179,00 1.000,00 500,00 4.925,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00 4.000,00 3.000,00 900,00 300,00 2.700,00 850,00 1.000,00 5.000,00 3.500,00 5.000,00 2.000,00 4.700,00 2.100,00 2.000,00 500,00 20.000,00 1.000,00 1.000,00 7.500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 6.400,00 780.893,00 67.064,00

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36.

37.

13.021,00

UKUPNO PRIHODI

1.033,253

Sponzori i donatori

25

12 Sponzori i donatori
12.1 PRAVNE OSOBE
1. A3 D.O.O., SPLIT 2. ABC, ZAGREB 3. ADEO D.O.O., OSIJEK 4. AGP D.O.O, TAR 5. AGRARIA BANOVAC D.O.O., PAZIN 6. AGRO MILLO, BUJE 7. AIS-MARK D.O.O., PULA 8. ALBANEŢ D.O.O., POMER 9. AMB GRAĐEVINSKO PODUZETNIŠTVO, VL. ANTON BURŠIĆ, POREĈ 10. ATAS D.O.O., FUNTANA 11. AUGURES D.O.O., POREĈ 12. AUTO SL. 91 D.O.O., PULA 13. AUTOMATIC SERVIS, BUZET 14. AUTOMEHANIĈARKI OBRT KLJUĈ, DIVŠIĆI 15. B & V INŢENJERING D.O.O., UMAG 16. BISKUPIJA POREĈ – PULA, ŢUPNI URED SV. MARTINA, VRSAR 17. BISKUPIJA POREĈKA I PULSKA, POREĈ 18. BRAVARSKA RADIONA KORIJAN SERĐO, UMAG 19. CAPONE D.O.O., PULA 20. CAR-DAS D.O.O., BUJE 21. CASTELNUOVO D.O.O., PULA 22. CENTAR ZA INFORMACIJE I KOMUNIKACIJE, 23. D. TRADE D.O.O., PULA 24. DARA KNJIGOVODSTVENE USLUGE D.O.O., POREĈ 25. DANARO D.O.O., PULA 26. DE RIGO VISION HRVATSKA D.O.O., POREĈ 27. DEMOKRATSKA ZAJEDNICA MAĐARA HRVATSKE, PULA 28. DENMACO D.O.O., BUJE 29. DISPAR D.O.O., UMAG 30. DJEĈJI VRTIĆ BUJE, BUJE 31. DJEĈJI VRTIĆ CIPELIĆI, PULA 32. DRŢAVNI ODGOVORNI STOMATOLOG HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, DR. VJEKOSLAV KANJOVSKY, UMAG 33. EKO SERVIS MATIĆ, PAZIN 34. EKOP-ISTRA, PULA 35. EL-NIZ D.O.O., PIĆAN 36. EMBATEX D.O.O., UMAG 37. ENEM D.O.O., TAR 38. FAGUS D.O.O., BUJE 39. FE-MI TURS D.O.O., NOVIGRAD 40. FERMAL D.O.O, BARBAN 41. FERRO D.O.O., PULA 42. FERSPED PULA D.O.O., PULA 43. FIS – UMAG D.O.O., UMAG

Sponzori i donatori

26

44. G. OBNOVA D.O.O., UMAG 45. GOTTING D.O.O., BUJE 46. GRADSKA KNJIŢNICA PAZIN, PAZIN 47. GRIP D.O.O., BUJE 48. HENA D.O.O., LABIN 49. HRVATSKA ELEKTROPIVREDA, ZAGREB 50. HRVATSKA GOSRSKA SLUŢBA SPAŠAVANJA 51. HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA, PULA 52. HRVATSKI PLANINARSKI KLUB DALMACIJA, SPLIT 53. INSTRUKT PROJEKT ROVINJ D.O.O., ROVINJ 54. ISLAMSKA ZAJEDNICA U HRVATSKOJ, PULA 55. ISTARSKE CESTE D.O.O., PULA 56. ISTRA KONTROL D.O.O., FAŢANA 57. ISTROPA D.O.O., VODNJAN 58. KANOVELE D.O.O., SAVUDRIJA 59. KNJIGOVODSTVENI SERVIS KARMEN, ROVINJ 60. KORADO MOTORI D.O.O., PULA 61. KORZO D.O.O, PULA 62. KULTURNO UMJETINĈNO DRUŠTVO, PULA 63. L.P.L. D.O.O., PULA 64. LABIN STAN D.O.O., LABIN 65. LAGUNA, NOVIGRAD 66. LUKS D.O.O., PAZIN 67. LUXOTTICA JUGOISTOĈNA EUROPA D.O.O., NOVIGRAD 68. LJEKARNA BLITVA, ROVINJ 69. LJEKARNA ĈMV, ROVINJ 70. LJEKARNA MARICA JELĈIĆ, PULA 71. LJEKARNA ORNELA MAJETIĆ, PULA 72. LJEKARNA PAZIN, MILENA LADAVAC, PAZIN 73. LJEKARNA ŠKOPAC – BATELIĆ, LABIN 74. MARPIN D.O.O., PULA 75. MEDIT D.O.O., PULA 76. MI-KOM D.O.O., PAZIN 77. MIPLAST, PULA 78. MODERN LINE D.O.O., VIŠKOVO, RIJEKA 79. NATURA, VL. CUKON DAMIR, MEDULIN 80. NEL BLUE D.O.O., VRSAR 81. NOVI CVIJET D.O.O., NOVIGRAD 82. NOVI TORAĈ, ROVINJSKO SELO 83. NUMERICA D.O.O., PULA 84. O.P. D.O.O., PULA 85. OBRTA ZAPRANJE, ĈIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU, 86. OBRT ZA PROIZVODNJU PAPIRA VALICA, PAZIN 87. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO LIDO, UMAG 88. OBRT ZA UGOSTITELJSTVO MA-NI, SAVUDRIJA 89. OPG BRUNO MIHELIĆ, NOVIGRAD 90. OPTIKA HRAST D.O.O., POREĈ 91. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE SANDRA DEROSSSI, LABIN 92. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE FILIPOVIĆ GRĈIĆ, ROVINJ 93. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MALINA GRUEVSKI, ROVINJ

Sponzori i donatori

27

94. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE ZLATKO MILETIĆ, UMAG 95. ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE DUŠICA POPOVIĆ, ROVINJ 96. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE ESIN DRNDO, PULA 97. ORDINACIJA OPĆE MEDICINE, DR,. DARIA LEONARDELLI, VODNJAN 98. ORDINACIJA FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE, RIJEKA 99. ORDINACIJA ZA FIZIKLANU MEDICINU I REHABILITACIJU, PULA 100. PARK D.O.O., BUZET 101. PEĈAT, OBRT ZA IZRADU PEĈATA I GRAVIRANJE, PAZIN 102. PIZZERIA JUPITER, PULA 103. PLANET D.O.O., PULA 104. PLANINARSKO DRUŠTVO MONTERO, ROVINJ 105. PLASTEM D.O.O, VLASNIK SUTLOVIĆ UŠKA, NOVIGRAD 106. PREMES D.O.O., TINJAN 107. PRIVATNA PRAKSA FIZIKLANE TERAPIJE I REHABILITACIJE, VL. ŠTIMAC JOSIP, LIVADE, OPRTALJ 108. PRIV. STOM. ORDINACIJA, VOJNIĆ MIREN, UMAG 109. RA-FIN-CON, POREĈ 110. RABAC UGOSTITELJSTVO I TURIZAM, RABAC 111. RADIO DALMACIJA D.O.O., SPLIT 112. RADIO-MAX, D.O.O., MARUŠEVEC 113. REFIKO D.O.O., PULA 114. REGINEX D.O.O., GRUBIŠI 115. REPREZENT D.O.O., BUZET 116. RIJEKAMETALI D.O.O., RIJEKA 117. RUDAN D.O.O., ŢMINJ 118. SAMOSTAN SESTARA KĆERI MILOSRĐA, PULA 119. SAMOSTAN SV. ANTUNA, PULA 120. SESTRE KLANJATELJICE KRVI KRISTOVE, ZAGREB 121. SPEC. ORD. OBITELJ. MEDIC. VITOMIR JADREJĈIĆ, BUJE 122. STAMBENI INŢENJERING D.O.O., PULA 123. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA ZVJEZDANA ĈATOVIĆ, PULA 124. STOMATOLOŠKA ORDINACIJA, DR. STOMATOLOG LJUBICA PEHARDA, PULA 125. SUPERCOLOR TRGOVINA I USLUGE D.O.O., PULA 126. SUNNY WAY D.O.O., POREĈ 127. ŠKOLA ZA TURIZAM, UGOSTITELJSTVO I TRGOVINU, PULA 128. TEHNOMONT MARINA VERUDA D.O.O., PULA 129. TERMAG D.O.O., MATULJI 130. TERRAPROJEKT D.O.O., BUZET 131. TESSA TIME D.O.O., KANFANAR 132. TILIA-S D.O.O., PULA 133. TINA COMERC D.O.O, PULA 134. TRAMONTANA D.O.O., POREĈ 135. TRGOVAĈKI OBRT MAT, PAZIN 136. UĈKA KONZALTING D.O.O., PAZIN 137. UKOTA COMMERCE D.O.O., PULA 138. VALANT D.O.O., MEDULIN 139. VALDE D.O.O., PULA 140. VARGON D.O.O., KUKULJANOVO, 141. VELEPOSLANSTVO REPUBLIKE SLOVNIJE, ZAGREB

Sponzori i donatori

28

142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156.

VELTRA D.O.O., PULA VETERINARSKA AMBULANTA FRANCO, VODNJAN VINICOLA P&V D.O.O., LABIN VINOTEKA SAXA, PULA VINTIJA D.O.O., VINTIJAN VISION D.O.O., NOVIGRAD ZAJEDNIĈKO BRAVARSTO TOKARSKI OBRT VIKTOR, BARBAN ZAJEDNIĈKI OBRT ASTAREA, BRTONIGLA ZANNI TRADE D.O.O., NOVIGRAD ZEKIĆ D.O.O., VIŠKOVO, RIJEKA ZORA D.O.O., CEROVLJE ŢUPA PREMANTURA, PREMANTURA ŢUPA. SV. IVANA, VALTURA ŢUPA SV. MARGARETE, ŠTINJAN, PULA ŢUPNI URED GOSPA OD MORA, PULA

12.2 FIZIČKE OSOBE
1. DR. OLGA ANGELOVSKA ZGRABLJIĆ, PULA 2. ROBERTO BARTOLIĆ, 3. MARĈELO BENĈIĆ, UMAG 4. DAVOR BIKE, UMAG 5. JOVANKA ĈERNJA, ROVINJ 6. PAOLA DAMIJAN, VRSAR 7. MARIO I MARKO DELBEN, UMAG 8. DUŠANKA DOBRONIĆ BABIN, PULA 9. DUNJA FLORĈIĆ, RABAC 10. DANIJELA FONOVIĆ, NEDEŠĆINA 11. IVAN FONOVIĆ I ĐINA TONĈIĆ FONOVIĆ, PULA 12. FANI FRANINOVIĆ, 13. DRAŢEN GAZIJA, VIS 14. PAOLO JELENIĆ, ŢMINJ 15. EMIRA KALAĈ, PULA 16. MARIO KERNJUS, 17. MIRJANA KANURIĆ, 18. NATALIJA KAŠNER, VRSAR 19. ATILIJE KRAJCAR, KAROJBA 20. MILICA KORIJAN, UMAG 21. SENADA KOVIĆ, ĈERVAR PORAT 22. ANTONIJA KRALJEVIĆ, 23. LJUBA KURELOVIĆ, PAZIN 24. VELEĈASNI ANTE JUKOPILA, OPRTALJ 25. MARIJAN JURIŠEVIĆ, NOVIGRAD 26. ASMINKA LUĈEV, PULA 27. DANĈO MARKOVSKI, ZAGREB 28. DAMIR MARTINOVIĆ, KOMARNA 29. VESNA MAZZI, 30. AZRA MEĐIĆ, 31. IVAN MIHOCEK, UMAG

Sponzori i donatori

29

32. IVAN MILIĆ, 33. DRAGAN MILIĆEV, SAVUDRIJA 34. CONCETTA MILOHANIĆ, BUJE 35. IVAN MILOVAN, POREĈ 36. MARIJA MILOVAN, POREĈ 37. ZLATKO MOĈENIĆ, PULA 38. ELIDA NAPEROTIĆ, 39. DEAN PAULETIĆ, KAŠTELIRS 40. VOJKA PAVIĈIĆ, GOSPIĆ 41. DRAGICA PEHARDA, PULA 42. ZDENKO PILAT, POREĈ 43. IGOR POLĈIĆ, ŠIŠAN, LIŢNJAN 44. PETER POLETTI, VIŠNJAN 45. NINO PROSEN, BUJE 46. FRANKO RADOICOVICH, TAR 47. MATE RIVIĆ, NOVIGRAD 48. SANJIN SAMARŢIJA, 49. CVETKO SLOKOVIĆ, PULA 50. VESNA SMOKOVIĆ, PAZIN 51. EDI SINĈIĆ, ROVINJ 52. LIDIJA SROK, 53. VESNA ŠĆIRA KNAPIĆ, LABIN 54. ROMANO ŠIROL, SUTIVANAC 55. KLAUDIO ŠTOKOVAC, UMAG 56. ERNESTA ŠTURMAN, ROVINJ 57. LORETA ŠUĆUR, NOVIGRAD 58. JOSI ŠUPRINA, LIPIG 59. MICHEL TOMAŠEVIĆ, ROVINJ 60. ROZIKA TURKOVIĆ, PULA 61. ŢELJKO VINKOVIĆ, VELIKO TROJSTVO 62. EVA VRTOVEC, UMAG 63. MILIJA ZIDARIĆ, BUJE 64. JELENA ZORIĆ, POREĈ

12.3 STRANI DONATORI
1. 2. 3. 4. ISTRIAN SOCIAL – SPORT CLUB SIDNEY INC, AUSTRALIJA ANGELO KRŠANOVIĆ, AUSTRALIJA JIM JELIĆ, AUSTRALIJA DAISY & LIBERO SOLDATIĆ, AUSTRALIJA

Priznanja

30

13 Priznanja
13.1 Popis podijeljenih priznanja povodom 60. godišnjice postojanja Udruge
13.1.1 Pismena priznanja

1. Franko Bakša 2. Biljana Bekić 3. Centar Vinko Bek Osijek 4. Centar Vinko Bek Zagreb 5. Centar za rehabilitaciju Pula 6. Centar za socijalnu skrb Buje 7. Centar za socijalnu skrb Buzet 8. Centar za socijalnu skrb Labin 9. Centar za socijalnu skrb Pazin 10. Centar za socijalnu skrb Poreĉ 11. Centar za socijalnu skrb Pula 12. Centar za socijalnu skrb Rovinj 13. Društvo Crvenog Kriţa Istarske Ţupanije - Pazin 14. Marija Ciglar 15. Elza Damjanić 16. Dom za psihiĉki bolesne odrasle osobe Motovun 17. Dom za starije i nemoćne osobe Alfredo Štiglić 18. Dom za starije i nemoćne osobe Buzet 19. Dom za starije i nemoćne osobe „Domenico Pergolis“ Rovinj 20. Dom za starije i nemoćne osobe Novigrad 21. Dom za starije i nemoćne osobe Poreĉ 22. Dom za starije i nemoćne osobe Raša 23. Radenko Druţetić 24. Duo Magnolia 25. Sanja Frajtag 26. Terezija Gajski 27. Davor Gergorić 28. Glas Istre 29. Vlatko Golac 30. Grad Buzet 31. Grad Buje 32. Grad Labin 33. Grad Pazin 34. Grad Poreĉ 35. Grad Pula 36. Grad Rovinj 37. Grad Novigrad 38. Grad Umag 39. Grad Vodnjan 40. Gradsko Društvo Crvenog Kriţa Buje

Priznanja

31

41. Gradsko Društvo Crvenog Kriţa Buzet 42. Gradsko Društvo Crvenog Kriţa Labin 43. Gradsko Društvo Crvenog Kriţa Pazin 44. Gradsko Društvo Crvenog Kriţa Poreĉ 45. Gradsko Društvo Crvenog Kriţa Pula 46. Gradsko Društvo Crvenog Kriţa Rovinj 47. Gradska knjiţnica i ĉitaonica Pula 48. Silvija Hrelja 49. Hrvatska knjiţnica za slijepe Zagreb 50. Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiĉa i mobilitet Zagreb 51. Ibrahim Huseini 52. Istarska Ţupanija 53. Izbjegliĉki centar Kamenjak, Pula 54. Marĉelo Jeromela 55. Branislav Jurĉić 56. Aldo Kalebić 57. Kazalište slijepih I slabovidnih Novi Ţivot 58. Marija Kosanović 59. La Voce Del Popolo 60. Erik Lukšić 61. Dušan Mioĉić 62. Nela Naĉinović 63. Obiteljski Centar Istarske Ţupanije 64. Općina Bale 65. Općina Barban 66. Općina Brtonigla 67. Općina Cerovlje 68. Općina Faţana 69. Općina Funtana 70. Općina Graĉišće 71. Općina Groţnjan 72. Općina Kanfanar 73. Općina Karojba 74. Općina Kaštelir Labinci 75. Općina Kršan 76. Općina Lanišće 77. Općina Liţnjan 78. Općina Lupoglav 79. Općina Marĉana 80. Općina Medulin 81. Općina Motovun 82. Općina Oprtalj 83. Općina Pićan 84. Općina Raša 85. Općina Sv. Vinĉenat 86. Općina Sveti Lovreĉ 87. Općina Sveta Nedjelja 88. Općina Sveti Petar U Šumi 89. Općina Tar 90. Općina Tinjan

Priznanja

32

91. Općina Višnjan 92. Općina Viţinada 93. Općina Vrsar 94. Općina Ţminj 95. Branka Orlić, Dipl. Oec 96. Osnovna Škola Šijana 97. Osnovna škola Šijana, Podruĉni Odjel Valtura 98. Dara Paris 99. Marjana Peitel 100. Puĉko otvoreno uĉilište Umag 101. Radio Giardini 102. Radio Istra 103. Radio Maestral 104. Radio Pula 105. Regional Express 106. Marina Radošić 107. Egle Rojnić 108. Milan Rojnić 109. Saša Stanković 110. Dragan Stoković 111. Dragutin Suden, Prof. 112. Drago Šajn 113. Idilia Šimetić 114. Jovo Šupljikac 115. Darko Švić 116. Tiflološki muzej Zagreb 117. TV Istra 118. TV Nova 119. Antonija Uka 120. Udruga Slijepih Ogulin 121. Udruga slijepih Ţupanije Šibensko Kninske – Šibenik 122. Udruga Slijepih Zadarske Ţupanije 123. Ustanova za zdravstvenu njegu u «Kući Zlatne Ruke»

13.1.2

Plakete

1. Sonja Belušić 2. Vanda Boţić 3. Društvo distrofiĉara Istre 4. Marino Folo 5. Sonja Grozić Ţivolić 6. Hrvatski savez slijepih Zagreb 7. Davor Komar 8. Petra Kosanović 9. Lions Club Novigrad 10. Lions Club Poreĉ 11. Lions Club Pula 12. Medobĉinsko društvo slepih in slabovidnih Koper 13. Medobĉinsko društvo slepih in slabovidnih Kranj

Priznanja

33

14. Ministarstvo zdravstva I socijalne skrbi 15. Vojin Perić 16. Vesna Turković 17. Udruga slijepih Karlovaĉke ţupanije 18. Udruga slijepih MeĊimurske ţupanije 19. Udruga slijepih Primorsko goranske ţupanije 20. Damir Ugrin 21. Nikola Ţivković 22. Eduard Ţufić

13.1.3
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Zlatnik sa likom Louisa Braillea

Orijano Belušić Zlatko Kuftić Ivan Jakovĉić Olimpija Meden Boris Miletić Đina Tonĉić Fonović Mirjana Znaor

13.2 Dodijeljena pismena priznanja sudionicima radionice «MI SMO TU!»
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Rita Brgić Stokić Martin Ĉotar Duo Magnolia Korado Korlević Vojin Perić Vesna Petrović Zoran Todorović – Todor SerĊo Valić. Milenko Zeko

13.3 Dodijeljene pismene zahvalnice za uplaćena financijska sredstva za završetak izgradnje «Kuće svjetla»
1. Albaneţ d.o.o., Pomer 2. Castelnuovo d.o.o., Pula 3. Dara knjigovodstvene usluge d.o.o., Pula 4. Denmaco d.o.o., Buje 5. Fagus d.o.o., Buje 6. Kanovele d.o.o., Savudrija 7. MI-KOM d.o.o., Pazin

Priznanja

34

8. Marpin d.o.o. Pula 9. Obrt za ugostiteljstvo Lido, Umag 10. Park d.o.o., buzet 11. Peĉat, obrt za izradu peĉata I graviranja, Pazin 12. Pizzeria Jupiter, Pula 13. Rijeka Metali d.o.o., Rijeka 14. Sunny way d.o.o., Poreĉ 15. Supercolor Trgovina I usluge d.o.o., Pula 16. Tehnomont Marina Veruda d.o.o., Pula

13.4 Dodijeljene plakete za uplaćena financijska sredstva za završetak izgradnje «Kuće svjetla»
13.4.1 Pravne osobe:

1. De Rigo Vision d.o.o., Poreĉ 2. Ferro d.o.o., Pula 3. Fersped d.o.o., Pula 4. Istarske ceste d.o.o., Pula 5. Istra social & sports club Sydney inc, Sidney 6. Luks d.o.o., Pzain 7. Luxottica Jugoistoĉna Europa d.o.o., Novigrad 8. TE Plomin d.o.o., Plomin luka 9. Uĉka konzaltnig d.o.o., Pazin

13.4.2

Fizičke sobe:

1. Daisy & Libero Soldatić, Sydney, Australia 2. Michel Tomašević, Rovinj

13.5 Dodijeljene pismena zahvalnice izvoĎačima humanitarnog koncerta «Vi ste naše svjetlo»
1. 052 2. Clean Isfoor

Priznanja

35

3. 4. 5. 6. 7. 8.

Flanger Danger Oliver Kovach Sake Todor Tutankhamon Space Machine VIS The Thunderbirds

Mediji o nama

36

14 Mediji o nama
14.1 Pomoć za izgradnju «Kuće svjetla»
Kako pomoći izgradnji Edukativno- rehabilitacijskog centra slijepih Istre, poznatijeg kao "Kuće svjetla - Cukrići", od sada je moguće doznati i putem internetske stranice www.usizdonacije.herobo.com, na kojoj se nalaze podaci o projektu te o uplati. Od predsjednika Udruge slijepih Istre Zlatka Kuftića doznajemo da je stranica napravljena na temelju letaka koji će zahvaljujući Hrvatskoj pošti biti poslani gospodarstvenicim a. Naime, HP je omogućio udruzi besplatno slanje 10 tisuća pošiljaka. Glas Istre, 21. sijeĉnja 2011.godine

14.2 Godišnji sastanak Porečke podružnice Udruge slijepih
Dan otvorenih vrata za 60. obljetnicu POREĈ - Šezdesetu obljetnicu Udruga slijepih Istarske ţupanije proslavit će danom otvorenih vrata u sjedištu u Puli i podruţnicama diljem Istre. Godišnjica će se obiljeţiti 22. veljaĉe, a najavljeni su turniri u pikadu i druţenja, reĉeno je na godišnjem sastanku poreĉke podruţnice ove udruge, kojemu su uz predsjednika udruge Zlatka Kuftića i predsjednicu poreĉke podruţnice Olimpiju Meden prisustvovali poreĉki ĉlanovi. U podruţnici je 31 ĉlan, a redovito se okupljaju u prostorijama u Naselju Mate Balote koje im je prije nekoliko godina na korištenje dodijelio Grad Poreĉ. Usvojeno je izvješće predsjednika Kuftića o radu udruge tijekom prošle godine. Posredovala je pri nabavi specijalnih pomagala za ĉlanove (bijelih štapova, govornih satova, pisaćih mašina za brajicu, diktafona, govornih mobitela i sliĉno), ostvarivanju prava na sniţenje telefonske pretplate, oslobaĊanju plaćanja RTV pretplate, participacije te drugih zakonskih ili posebnih prava slijepih osoba. Upriliĉena su sportska nadmetanja i edukacije te su isplaćene jednokratne pomoći ĉlanovima u skladu s financijskim mogućnostima. Pripremljen je financijski plan za završetak izgradnje Kuće svjetla u Cukrićima, budućeg edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre. Ovaj je objekt površine 300 kvadrata lani izgraĊen i stavljen pod krov, a sada su prioriteti dovršetak fasade i postavljanje stolarije. Kuftić je izrazio nadu da će objekt biti završen ove godine. Da bi se prikupio novac za dovršetak Kuće svjetla, poslani su leci za pomoć na adrese istarskih gospodarstvenika, a više o napretku projekta i naĉinu doniranja moţe se pronaći na adresi na www.usiz-donacije.herobo.com. Na pitanje jedne sudionice sastanka u kojoj je fazi izrada projekta ţupanijskog doma za slijepe Kuftić je odgovorio da se trenutno u fondu za taj projekt nalazi 1,1 milijun kuna, ali prikupljena sredstva još nisu dovoljna za konkretne korake u realizaciji te je izrazio nadu da će se ulaskom u Europsku uniju za tu svrhu omogućiti povlaĉenje sredstva iz EU -fondova. Kuftić je istaknuo i najavljeno zakonsko reguliranje doplataka za pomoć i njegu, kao i za oslobaĊanje plaćanja cestarine i tunelarine za ĉlanove udruge. Glas Istre, 14.02.2011.

Mediji o nama

37

14.3 Obilježeno šest desetljeća Udruge slijepih – slijepi imaju pravo na inkluzivni dodatak
PULA – Manifestacijom pod nazivom «Dani otvorenih vrata» u sklopu koje je odrţano natjecanje u elektronskom pikadu, poĉelo je juĉer obiljeţavanje 60. godišnjice postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije, koja bi prema rijeĉima predsjednika Zlatka Kuftića trebala biti obiljeţena tiskanjem spomen knjige, predstavom Dramskog studija slijepih i slabovidnih «Novi ţivot», snimanjem dokumentarnog filma «Slijepi u Istri» te nekolicinom susreta. Udruga ima trenutno 319 ĉlanova, a od osnutka kroz nju je prodefiliralo 1613 ĉla n. Njezin je cilj poboljšati kvalitetu ţivota i integraciju slijepih osoba kroz edukaciju te poticanje školovanja i zapošljavanja, ali i ostvarenje prava. Do sada je otvoreno sedam podruţnica, od kojih je ona pulska sa 152 ĉlana najbrojnija. Osim toga, udruga je osnovala Luĉ d.o.o. i LUĈ EDUKA Centar slijepih Istre, Sportsku udrugu slijepih »Uĉka«, klubove prijatelja, umirovljenika, slijepih ţena i mladeţi te knjiţnicu, ĉitaonicu i teretanu. TakoĊer, utemeljen je Edukacijsko-rehabilitacijski centar slijepih Istre - Cukrići, a pokrenuti su i drugi znaĉajni projekti poput »Bijeli štap - moj prijatelj«, »Poţuri, polako - usvajanje svakodnevnih vještina«, Komunikacijskim štapom do jednakosti i otvorenje priruĉne ambulante, kazao je Kuftić te se potom osvrnuo na probleme koje udruga pokušava riješiti. To su prije svega oni vezani za zapošljavanje, naknadu za tešku invalidnost, odnosno inkluzivni dodatak, arhitektonske barijere te nepostojanju zakona o obaveznom financiranju udruga, zakljuĉio je Kuftić. Glas Istre, 23.02.2011.

14.4 Savez udruga invalida - Razlaz zbog mobinga i nepravilnosti

Nezadovoljstvo radom Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske ţupanije te nemogućnost ostvarenja zacrtanih i neophodnih ciljeva i zadataka razlozi su zbog kojih su 1. oţujka iz organizacije sluţbeno istupili Društvo distrofiĉara Istre (DDI), Udruga slijepih Istarske ţupanije (USIŢ) te Udruga cerebralne paralize Istarske ţupanije (UCPIŢ). Prethodno su savez napustili Civilni invalidi rata pa je broj ĉlanica trenutno sveden na tri, što je još uvijek dovoljno za njegov opstanak. - Slijepi su ĉlanovi saveza od njegova osnutka. I prije je bilo odreĊenih problema, ali nakon dolaska nove garniture s Gvidom Radolovićem na ĉelu blokiran je kompletan rad. Da nepravilnosti u radu predsjedništva postoje, dokazuje i kazna inspekcije rada od 33 tisuće kuna, koju će savez morati platiti zbog povrede propisa iz Zakona o radu. Jedan od razloga ogorĉenosti je i taj što je smjena bivše predsjednice Mirsade Budije zatraţena nekorektno, kazao je predsjednik USIŢ-a Zlatko Kuftić na konferenciji za novinare odrţanoj u prostoru DDI-ja. Njegov predsjednik, Davor Komar, objasnio je da odluke o razrješenju Budije te imenovanju

Mediji o nama

38

Radolovića na mjesto predsjednika, a Borisa Jurevinija dopredsjednika, nisu pravovaljane zbog toga što je u tom periodu istekao mandat Civilnih invalida rata, odnosno nisu imali pravo glasa, što se prikrivalo. TakoĊer, naknadno je Jureviniju bilo izglasano nepovjerenje, ali on nije htio odstupiti. Ostavku predsjednika su traţile i djelatnice saveza koje su kao razlog zahtjeva navodile mobing. Osim toga, Radolovića udruge terete i zbog grubog vrijeĊanja i prijetnji upućenih ĉlanovima Upravnog odbora. Komar je dodao da je, iz nepoznatih razloga uništeno nešto što je bilo prekrasno i što je svoj procvat doţivjelo upravo za vrijeme Budije. Udruge planiraju oformiti novu organizaciju budući da na taj naĉin mogu lakše postići odreĊene ciljeve. Za sada pozivaju Grad Pulu, Istarsku ţupaniju i Grad Vodnjan da dio sredstava namijenjenih savezu usmjere njima i tako podrţe daljnje funkcioniranje. "Dosta je bilo bavljenja nama samima, jer mi smo tu da pomognemo našem ĉlanstvu", jednoglas no su zakljuĉili predstavnici udruga. (I. N. TURKOVIĆ) Glas Istre, 24.03.2011.

14.5 Zlatko Kuftić predsjednik Udruge slijepih Istarske županije o 60. godišnjici rada
Poznati u gostima Udruge slijepih Svakog posljednjeg ĉetvrtka u mjesecu Udruga slijepih Istarske ţupanije ugošćavat će poznate osobe, a prvi susret zakazan je za sutra u 17 sati, kada će u prostor Udruge doći ĉlanovi Dua Mangolia. PULA – Svakog posljednjeg ĉetvrtak u mjesecu Udruga slijepih Istarske ţupanije odrţavat će manifestaciju pod nazivom «Mi smo tu» u sklopu koje će organizirati gostovanje poznatih osoba. Prvi susret zakazan je za sutra, 31. oţujka u 17 sati kada ću u prostor Udruge doći lanovi Dua Magnola. Nakon njih pozvane će biti i druge liĉnosti koje slijepe osobe jako puno slušaju, poput Budimira Ţiţovića, Vesne Neţioć – Ruţić, SerĊa Valića , Vesne Petrović, Lidije Percan te politiĉara koji bi se posebno trebali predstaviti s obzirom na to da se bliţi datum izbora. Rješavanje inkluzivnog dodatka Budući da slijepe osobe nemaju ĉesto priliku susresti s njima, to će im biti prilika da ih upoznaju i postavljaju pitanja. Na ovaj naĉin ţelim obogatiti proslavu 60. godišnjice rada Udruge. Glavna proslava trebala bi biti odrţana u lipnju ili 15. listopada, na Dan bijelog štapa, ovisno o tome hoće li spomen – knjiga koju za tu prigodu namjeravamo tiskati biti gotova. Voljeli bismo snimiti i dokumentarni film pod nazivom «Šezdeset godina rada za slijepe u Istri» ili kraće «Slijepi u Istri», no prvo trebamo vidjeti hoćemo li za njega imati novca, najavio je predsjednik Udruge Zlatko Kuftić, dodajući da ovog puta dva ĉlana Udruge – Buzeĉanin Damir Ugrin i Puljanin Franko Bakša – otići u Zagreb na natjecanju u ĉitanju Braillovog pisma, dok će u svibnju Udruga biti domaćin tradicionalnog susreta slijepih Istarske, Karlovaĉke i Primorsko – goranske ţupanije. Kao jednu od vaţnijih aktivnosti Udruge, Kuftić je naveo njezin angaţman na donošenju inkluzivnog dodatka, pitanju pokrenutom još 1997. a o kojem je s predsjednikom Ivo Josipovićem razgovarao na prijemu.

Mediji o nama

39

Iz pouzdanih izvora znamo da će inkluzivni dodatak ići u saborsku proceduru u sklopu izmjena Zakona o socijalnoj skrbi, no ne znamo kako će to izgledati te hoće li biti zadovoljni rezultatom. Ĉinjenica je da na podruĉju bivše Jugoslavije imamo najniţi dodatak za pomoć i njegu, koji kod nas iznosi 350 kuna, a primjerice u Srbiji te Bosni i Hercegovini 175 eura. Problem je takoĊer što doplatak nije jednak za sve slijepe osobe, odnosno ne gleda se na invalidnost kako takvu nego na njezin uzrok, objasnio je Kuftić od kojeg doznajemo u da će u vrijeme proslave osnivanja Udrugu posebnu paţnju posvetiti otklanjanju arhitektonskih barijera. Problemi u javnom prijevozu S tim ciljem je povjerenstvo za njihovo otklanjanje, s Bakšom na ĉelu, razgovaralo s direktorom Pulaprometa, Igorom Škatarom, kojemu su izneseni problemi putnika koji ne vide, kao što su poteškoće u dobivanju informacija o smjeru u kojem linija ide. Zato su zamolili da se djelatnici obrate slijepoj osobi te umjessto0 nje ponište kartu, uvoĊenje go vornih najava na autobusnim stajalištima, s kojih bi pak trebalo ukloniti ţeljezne stupiće. Rasprave su vodili i sa zaposlenicima u Gradu, od koji su za tri ĉlana zatraţili povlašteni status za korištenje autobusa, ali i postavljanje taktilnih staza, zvuĉnih semafora te usklaĊenje rampa i zebra ondje gdje oni nisu na istoj razini. Kuftića smo pitali i o novostima vezanim za izgradnju «kuće svjetla – Cukrići». Prema njegovim rijeĉima, radovi na objektu miruju jer je u tijeku priprema projekta koji će kandidirati za sredstva Europske unije. Da bi Edukacijsko – rehabilitacijski centar bio dovršen potrebno je sakupiti još 500-tinjak tisuća kuna te su s tim ciljem poslane zamolbe tvrtkama u Istarskoj ţupaniji. One su do sada donirale otprilike 20000 tisuća kuna, s time da se s 10 tisuća besplatnih kuverti u akciju ukljuĉila i Hrvatska pošta. Ţeljan nam je zaštititi i zatvoriti objekt, odnosno postaviti vanjsku fasadu i aluminijsku stolariju, dok ćemo unutrašnjoj rješavati kada budemo mogli. U meĊuvremenu ureĊuje mo zelene površine te ĉekamo odgovor udruge3 RTL pomaţe djeci, kojoj smo kandidirali projekt igraonice za slijepu djecu na otvorenome, rekao je Kuftić koji je lani obiljeţio 30 godina aktivnog rada u Udruzi zbog ĉega je predloţen za Nagradu Grada Pule, nagradu 16. lipanj za ţivotno djelo Hrvatskog saveza slijepih te odlikovanje predsjednika Republike Hrvatske Ive Josipovića. (I. N. TURKOVIĆ) Glas Istre, 30.03.2011.

14.6 Turnir slijepih i slabovidnih osoba
Poreĉ – Lokalna Udruga slijepih i slabovidnih osoba organizirala je tradicionalni prijateljski susret u pikadu u povodu Dana grada. Natjecale su se ekipe Pule i Poreĉa, a rezultatom od 6:2 pobijedili su gosti. A u kategoriji osoba bez ostatka vida prvi je Poreĉan Ţeljko Ĉiţmešija, a na drugom i trećem mjestu su Puleţani Radenko Druţetić i Edi Ţufić. U B kategoriji osoba s ostatkom vida najbolja je Puleţanka Terezija Gajski, a za njom Poreĉani AnĊelo Matošević i Regina Musizza. Glas Istre, 02.05.2011.

Mediji o nama

40

14.7 Druženje slijepih i slabovidnih uz kuglanje i jahanje
Druţenje slijepih i slabovidnih uz kuglanje i jahanje CUKRIĆI - Tradicionalni susret ĉlanova Udruga slijepih Istarske, Karlovaĉke i Primorsko goranske ţupanije te Medobĉinskog društva slepih in slabovidnih Koper odrţao se za vikend u Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre u Cukri_ima. Program je organizirala Marjana Peitel, voditeljica Kluba slijepih ţena Istre, a taj dan je obiljeţena i 60. godina postojanja ove istarske Udruge. U sklopu programa Marija Kolarović je odrţala predavanje o zdravoj prehrani, a ĉlanovi su se natjecali i u kuglanju. U kategoriji osoba s ostatkom vida prvo mjesto je osvojila Marica Sever iz Umaga, drugo Angela Novak iz Kopra, a treće Vilma Ĉop iz Rijeke. U kategoriji bez ostatka vida prvo mjesto je pripalo Milki Frelih iz Kopra, drugo Antoniji Uka iz Pule i treće Đini Tonĉić-Fonović iz Pule. Uz volontere ranĉa “Barba Tone” iz Manjadvorci sudionici susreta su se okušali i u jahanju. Glas Istre, 25. svibnja 2011.godine

14.8 Osnovan Planinarsko rekreativni klub slijepih Istarske županije
PULA - Juĉer je u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije odrţana Osnivaĉka Skupština Planinarsko rekreativnog kluba slijepih IŢ. Za predsjednika je izabran Ferucio Lazarić, a dopredsjednik je Saša Stanković. Klub je osnovan u cilju promicanj a razvoja i unaprjeĊenja sportsko rekreativnih aktivnosti slijepih u IŢ, a bavit će se meĊu ostalim privikavanjem slijepih na samostalno kretanje, pripremom ĉlanova za obilazak planinarskih putova te privikavanjem ĉlanova na ţivot i snalaţenje u prirodi. N. S. Glas Istre, 02.06.2011.

14.9 Dan slijepih Istre u Cukrićima
Na Uĉki planinarska staza za slijepe osobe Oko 90 ĉlanova dan je provelo preteţno u sportskim aktivnostima, natjeĉući se u briškuli i trešeti, šahu i visećem kuglanju. Poseban je doţivljaj bilo terapijsko jahanje. CUKRIĆI – Tradicionalni Susret slijepih Istre odrţan u subotu u Cukrićima okupio je oko 90 ĉlanova Udruge slijepih Istarske ţupanije koja broji 323 ĉlana te ove godine obiljeţava 60. godišnjicu postojanja. Tom ih je prigodom posjetila delegacija Društva slijepih i slabovidnih osoba iz slovenskog Kopra predvoĊena predsjednikom Ljubomirom Daniĉićem, s kojim Udruga dugi niz godina suraĊuje. Dan su proveli preteţno u sportskim aktivnostima, natjeĉući se u briškuli i trešeti, šahu i visećoj kuglani. Poseban je doţivljaj bilo terapijsko jahanje koje su omogućili ĉlanovi Ranĉa barba Tone iz Manjadvorci. Prodavala se i tombola ĉiji je prihod namijenjen završetku gradnje Kuće svjetla u Cukrićima, Centra za slijepe i slabovidne osobe. U tijeku je ureĊenje zelenih površina, a na graĊevini koja će obuhvaćati tri tisuće kvadrata odraĊeni su grubi graĊevinski radovi te je preostalo i ureĊenje desetak apartmana prilagoĊenih svim osobama s invaliditetom, kojima će biti prilagoĊen cijeli kompleks Centra. Završetak radova oĉekuje se sljedeće godine, naveo je predsjednik ţupanijske Udruge slijepih Zlatko Kuftić. Budući da je osnovan Planinarsko rekreativni Klub slijepih Istarske ţupanije, u planu

Mediji o nama

41

je i izgradnja planinarske staze za slijepe na Uĉki, najavio j e. Ove su godine u povodu obljetnice Udruge u planu još mnoge aktivnosti poput sveĉane akademije u listopadu u sklopu obiljeţavanja MeĊunarodnog dana bijelog štapa, a priprema se dokumentarni film o slijepim osobama u Istri te spomen knjiga istarske Udruge slijepih, koju prireĊuje Antun Kovaĉ. P. L.

Glas Istre, 13. lipnja 2011.godine

14.10

Predsjednik odlikovao Zlatka Kuftića

PULA - Predsjednik ţupanijske Udruge slijepih Zlatko Kuftić odlikovan je “Redom Danice Hrvatske s likom Katarine Zrinske”, nagradom koju dodjeljuje predsjednik Republike Hrvatske. Odlikovanje je primio 1. srpnja, i to za svoj predan rad, beskompromisnu borbu za ostvarenje svojih ideja i planova, a sve u cilju poboljšanja poloţaja osoba oštećenog vida. Kuftića je za odlikovanje predlo io Upravni odbor Udruge. Glas Istre, 05.07.2011.

14.11

Australci donirali izgradnju Kuće svjetla

PULA - Australski braĉni par, Libero i Daisy Soldatić , u ime Istra social&sports Club Sydney Inc. uruĉili su u prostorijama društva Udruzi slijepih Istarske ţupanije donaciju za pomoć pri izgradnji Kuće svjetla u Cukrićima. Australci su putem kluba u ime više istarskih iseljenika Udruzi donirali tisuću australskih dolara, odnosno, oko 5.500 tisuća kuna. Glas Istre, 07.07.2011.

14.12 Program "Dobar dan!" - Slijepi i slabovidni dobivaju osobne asistente

Mediji o nama

42

Udruga slijepih Istarske ţupanije predstavila je u ponedjeljak na konferenciji za novinare program "Dobar dan! - usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije". Potencijale, inovativnost i nadasve korisnost ovog programa koji je osmislila Biljana Bekić, magistra sociologije i ĉlanica Kluba prijatelja slijepih Istre, prepoznalo je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi te osiguralo 1,9 milijuna kuna za njegovu trogodišnju provedbu. - Ovaj program ima nekoliko kljuĉnih elemenata, a jedan od najvaţnijih je što se u Hrvatskoj prvi put osobni asistenti dodjeljuju slijepim i slabovidnim osobama. U tu je svrhu Udruga slijepih zaposlila pet osoba sa Zavoda za zapošljavanje na odreĊeno vrijeme koje će nakon završene edukacije biti na usluzi našim slijepim sugraĊanima, posebice onima koji ţive sami. Pomagat će im od dva do osam sati tjedno na naĉin koji će njima najviše odgovarati, primjerice kupiti nešto u dućanu ili im pomoći da u gradu obave ad ministrativne i druge poslove. Trudit ćemo se dobiti dodatni novac da bismo mogli zaposliti još nekoliko osoba jer smatramo da će itekako biti potrebe za osobnim asistentima, rekla je Bekić.

UvoĊenje osobnih asistenata slijepim osobama predstavlja i znaĉajan korak naprijed u socijalizaciji, a samim time i podizanju kvalitete ţivota budući da su te osobe ĉesto usamljene. Program je osobno podrţao i poznati hrvatski biciklist Martin Ĉotar koji je osmislio novu aktivnost u sklopu spomenutog programa, koja će zasigurno oduševiti sve slijepe i slabovidne osobe. Naime, planirana je nabava 12 tandem bicikala tijekom iduće tri godine, prva ĉetiri već su stigla, a obuka vozaĉa poĉinje već ovog vikenda u Premanturi, najavio je Ĉotar. - I vozaĉ i suvozaĉ morat će proći obuku za voţnju tandem bicikla, a na meni i mojoj ekipi je da ovu fantastiĉnu ideju provedemo u djelo. Nakon obuke korisnici će se po ţelji moći dogovoriti s jednim od vodiĉa kada bi i kamo išli na voţnju, a vjerujem da će im ova nova vrsta mobilnosti biti od višestruke koristi, rekao je Ĉotar. Bekić je istaknula da tandem bicikli imaju snaţnu simboliĉku poruku povjerenja, suradnje i timskog rada budući da dvije osobe udruţenim snagama postiţu zajedniĉki cilj, što je poruka koju bi ova ekipa svojim programom ţeljela poslati široj javnosti i time ubrzati promjenu percepcije slijepih osoba. Glas Istre, 09.08.2011.

Mediji o nama

43

14.13 Predsjednik Josipović susreo se sa članovima Udruge slijepih

U sklopu posjeta Puli hrvatski predsjednik Ivo Josipović nazoĉio je na Carinskom gatu predstavljanju programa "Dobar dan!", kojim se pruţaju usluge osobne asistencije slijepim osobama, koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije. Program je osmišljen i razvijen unutar Udruge slijepih Istarske ţupanije te u demonstraciji voţnje na biciklima u tandemu. Predsjednik Udruge slijepih osoba Istarske ţupanije Zlatko Kuftić izrazio je zadovoljstvo što je predsjednik Josipović podupro poĉetak ovoga vaţnog programa za slijepe osobe, kojim se ţeli doprinijeti njihovu osamostaljenju. Kuftić je u znak zahvalnosti predsjedniku Josipoviću uruĉio zlatnik Louisa Braillea, stvoritelja pisma za slijepe osobe. S potaknostima programa predsjednika je izvijestila Biljana Bekić, autorica programa, naglasivši da se njime ţeli povećati mobilnost slijepih oso ba, te najavila da udruga namjerava osigurati dvadesetak bicikala za tandemsku voţnju. Prepoznavši vaţnost ovog programa i nuţnost njegove promocije predsjednik Josipović zadrţao se s ĉlanovima udruge i razgovarao s njima o programu.

Ured predsjednika RH, 20.08.2011.

14.14 Bicilom u tandemu - Josipović s članovima Udruge slijepih

U sklopu posjeta Puli predsjednik Republike Hrvatske, dr. Ivo Josipović, na Carinskom je gatu prisustvovao prezentaciji programa "Dobar dan!", kojom se pruţaju usluge osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije, osmišljenog i razvijenog unutar Udruge slijepih Istarske ţupanije - Pula, te demonstraciji voţnje na biciklima u tandemu. - Zadovoljstvo je, ne samo kao predsjednik udruge, nego kao i graĊanin Istre, pozdraviti predsjednika koji je podrţao poĉetak znaĉajnog programa za slijepe osobe kojim se ţeli doprinijeti njihovom osamostaljenju, rekao je Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih osoba Istarske ţupanije, kojeg je predsjednik Josipović ove godine odlikovao za dugogodišnji humanitarni rad.

Mediji o nama

44

Predsjednik Udruge slijepih osoba ovog puta se "revanširao" uruĉivši predsjedniku u znak zahvalnosti na podršci programu zlatnik Louisa Braillea, stvoritelja pisma za slijepe osobe. S detaljima programa je predsjednika upoznala Biljana Bekić, autorica programa, naglasivši da se njime ţeli povećati mobilnost slijepih osoba, te najavila da udruga namjerava osigurati oko 20-tak bicikala za tandemsku voţnju.

Predsjednik se, prepoznavši vaţnost ovog programa i nuţnost njegove promocije u cilju senzibiliziranja šire javnosti za potrebe slijepih osoba, rado zadrţao s ĉlanovima udruge i raspitivao o programu. Osim što je prenio svoja iskustva iz ranijih susreta i posjeta udrugama slijepih osoba, te ĉak inozemnom muzeju u kojem je u zamraĉenom prostoru spoznao na koji naĉin slijepe osobe doţivljavaju svijet, Josipović je ĉesto upućivao podršku ĉlanovima udruge prilikom prezentacije programa i djelovanja. Akciju programa Udruge slijepih osoba sluţbeno je otvorio doprativši predsjednika udruge Zlatka Kuftića do bicikla, a prilikom demonstracije voţnje koja se odvijala na Carinskom gatu predsjednik je srdaĉnim pljeskom bodrio bicikliste, kako voditelje tako i suvozaĉe slijepe osobe. Kod proslavljenog biciklista Martina Ĉotara, nekadašnjeg mladog europskog prvaka na kronometar, koji je jedan od sudionika u akciji, Josipović se raspitivao o programu i naĉinu voţnje, te ĉak ĉlanove udruge pozvao da za tandemsku voţnju biciklom koriste Brijune.

Glas Istre, 21.08.2011.

14.15

U Cukrićima gost Korado Korlević

Program “Dobar dan!“ usluga je osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije”, osmišljen i razvijen unutar Udruge slijepih Istarske ţupanije – Pula. U nedjelju 4.rujna 2011.godine, s polaskom u osam sati ispred prostorija Udruge, Zadarske 40 planirana je voţnja tandem bicikla sa slijepim osobama do Cukrića, budućeg edukacijsko-rehabilitacijskog centra Udruge slijepih Istarske ţupanije – Pula, udaljenog 18 km od Pule. Ruta kretanja biciklistiĉke kolone: Zadarska -Ulica Riţanske skupštine-Santoriova ulica-Rakovĉeva-Mletaĉka-Smareguna-Laginjina-giardini-IstarskaFlavjevska-Carinski gat-pravac Galiţana. Planirani dolazak u Cukriće je oko 9.30 sati. U Cukrićima će gost biti i g. Korado Korlević iz Zvjezdarnice Višnjan.Planirani povratni polazak iz Cukrića oko 14 sati. Vjerujemo da ćete naći vremena i mogućnosti da popratite polazak i prolazak kolone kroz grad.

Mediji o nama

45

Glas Istre, 05. rujna 2011.

14.16 Udruga slijepih Karlovačke županije na sportskim susretima u Puli
Ĉlanovi Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije gostovali su u Puli kod prijateljske Udruge slijepih Istarske ţupanije. Odrţana su natjecanja ĉlanova dvije udruge u elektronskom pikadu i visećoj kuglani. Domaćin je ekipno bio bolji u elektronskom pikadu, a u pojedinaĉkoj konkurenciji od Karlovĉana Milan Đurić bio je prvi u kategoriji bez ostatka vida. a Izet Hasanagić drugi u kategoriji s ostatkom vida. Natjecanje u visećoj kuglani odrţano je u pojedinaĉnoj konkurenciji. Ĉlanovi karlovaĉke udruge osvojili su jedno prvo i dva treća mjesta. Vlatko Golać bio je treći u kategoriji bez ostatka vida, a u kategoriji s ostatkom vida Izet Hasanagić bio je prvi, a Nedjeljko Popović treći, (b.o.) Karlovaĉki tjednik, 15.09.2011.

14.17 Udruga slijepih ugostila prijatelje iz MaĎarske i potom ih posjetila u MaĎarskoj

UPOZNAVANJE ZA MEĐUSOBNO KVALITETNIJE PRIJATELJSTVO - Udruga slijepih Istarske ţupanije – Pula prošli je tjedan u Istri ugostila Udrugu slijepih Buda -környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete (kraćenica Bulake, više na www.bulake.hu) iz maĊarskog grad Budaörs-a, a neposredno po njihovom posjetu Istri, predstavnici Udruge slijepih Istarske ţupanije –Pula uzvratili su posjet MaĊarima. Za vrijeme boravka u Hrvatskoj predstavnicima udruge Bulake detaljnije je predstavljen dosadašnji rad Udruge slijepih Istarske ţupanije-Pula te planovi budućeg razvoja.Posjetili su i Edukacijsko -rehabilitacijski kamp slijepih u Premanturi, budući edukacijsko-rehabilitacijski centar u Cukrićima, a upoznati su i s znamenitostima grada Pule, njezinom turistiĉkom ponudom te posebnostima rta Kamenjaka. Demonstrirana im je voţnja na tandem biciklima i omogućeno aktivno sudjelovanje u njoj. Jednako tako, demonstrirana im je i igra pikada za slijepe. Niti jedna niti druga aktivnost ne postoje u MaĊarskoj stoga je gostima iz MaĊarske bilo izuzetno zanimljivo upoznavanje i sudjelovanje u istim a otvorene su i mogućnosti buduće suradnje na tom podruĉju. U uzvratnom posjetu MaĊarskoj, gostima iz Hrvatske detaljno je predstavljen dosadašnji rad

Mediji o nama

46

udruge Bulake, turistiĉke mogućnosti grada Budaörs, sjedišta udruge i grada Budimpešte, od koje je Budaörs udaljen svega 12 km. Zanimljivo jest da je grad Budaörs najbogatiji grad u MaĊarskoj koji je izuzetno dobro iskoristio svoj poloţaj i blizinu Budimpešte te je sniţavanjem doprinosa i davanja, poput općine Stupnik u Hrvatskoj, privukao veliki broj multinacionalnih kompanija koje su upravo tu otvorile svoja predstavništva. Gostima iz Hrvatske omogućen je i posjet stalnoj postavi Nevidljive izloţbe - Láthatatlan u Budimpešti, jedinstvenom putovanju kretanja u potpunom mraku kroz razliĉite svakodnevne situacije u kući, na ulici, u kafiću, oslanjajući se samo na osjetila dodira, zvuka i mirisa. Izloţba je namijenjena videćim osobama i široj javnosti u cilju njihove senzibilizacije prema svijetu i potrebama slijepih osoba i izuzetno je dobro posjećena tijekom cijele godine. Do susreta je došlo na inicijativu Petra PalaĊija, predstavnika maĊarske nacionalne manjine u Istarskoj ţupaniji koji je, poznavajući jednu i drugu organizaciju, vidio prostor za i prepoznao mogućnosti uspješne buduće suradnje. Ţelja je predstavnika i jedne i druge udruge da razmjenom iskustva, znanja i vještina pomognu poboljšanju kvalitete ţivota osoba s invaliditetom sljepoće u Hrvatskoj i MaĊarskoj te doprinesu njihovoj boljoj i potpunijoj socijalnoj integraciji. Jednako tako dogovoreni su zajedniĉki nastupi prema fondovima Europske unije koji upravo potiĉu i traţe meĊunarodno prekograniĉno partnerstvo, a na prvi natjeĉaj Agencije za mobilnost s zajedniĉkim projektom javit će se već krajem rujna. Regional express, 20.09.2011.

14.18

Biciklijada tandem bicikala

PULA - Udruga slijepih Istarske ţupanije prekjuĉer se, organiziranjem prigodne biciklijade s tandem biciklima, pod sloganom “Zajedno prema cilju”, aktivno ukljuĉila u obiljeţavanje nacionalnog dana posvećenog volontiranju koji se odrţavao pod sloganom “Hrvatska volontira”. Partneri Udruzi slijepih bili su volonteri pulskog Crvenog kriţa i Inicijativa Volonterskog centra Istre. Biciklijada tandem bicikla pod policijskom pratnjom startala je ispred Portarate, a nakon 30-ak minuta kruţne voţnje gradom, vratila se do trga gdje je bio postavljen prigodan info-pult. Na njemu su zainteresirani mogli dobiti informacije o volonterskim programima na podruĉju Istre i naĉinima na koji se graĊani mogu u njih ukljuĉiti kao i promidţbeni materijali vezani uz volontiranje u Udruzi slijepih i ostalim udrugama u Istri. Glas Istre, 23.09.2011.

14.19 Udruga slijepih IŽ u obilježavanju dana posvećenog volontiranju
Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula aktivno se juĉer ukljuĉila organiziranjem prigodne biciklijade s tandem biciklima i pod sloganom „Zajedno prema cilju“ u obiljeţavanje nacionalnog dana posvećenog volontiranju koji se pod nazivom „Hrvatska volontira“ obiljeţavao u ĉitavoj zemlji. Partneri Udruzi slijepih u ovoj akciji bili su Crveni kriţ Pula i Inicijativa Volonterskog centra Istre. Biciklijada tandem bicikla pod policijskom pratnjom startala je ispred Portarate u 17 sati

Mediji o nama

47

na koju se, nakon 30 tak minuta kruţne voţnje gradom, i vratila a prikljuĉili su joj se volonteri Crvenog kriţa te graĊani dobre volje. Na prigodnom info-pultu moglo se dobiti više informacija o volonterskim programima na podruĉju Istre i naĉinima na koji se graĊani mogu u njih ukljuĉiti kao i promidţbeni materijali vezani uz volontiranje u Udruzi slijepih Istarske ţupanije kao i u ostalim udrugama u Istri, priopćili su iz Udruge.

Barkun, 23.09.2011.

14.20

Četiri slijepa biciklista sudjelovala na Parenzani

Udruga slijepih Istarske ţupanije – Pula u nedjelju je, 25. rujna, sudjelovala sa svoja ĉetiri tandem bicikla i osam biciklista na 6. rekreativnoj biciklijadi Parenzana koju je organizirala Turistiĉka zajednica Općine Viţinada. Općina Viţinada podrţala je njihovo sudjelovanje doniranjem startnine i besplatnoj logistici vezano uz smještaj tandem bicikla. Na drugoj poziciji vozile su slijepe osobe Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge, Zlatko Sandrić, Ferucio Lazarić i Saša Stanković, a na prvim pozicijama obuĉeni videći vozaĉi volonteri Rajka Ivković, Biljana Bekić, Mihael Ţmavc te Samuel Kuftić. Nakon svega mjesec dana treninga te demonstracijske voţnje pred predsjednikom RH Ivom Josipovićem na Carinskom gatu u Puli 20. kolovoza, slijepe osobe na tandem biciklima pokazale su da su spremne aktivno i ravnopravno sudjelovati i u najmasovnijom i najzahtjevnijoj „kraljici“ svih rekreativnih utrka u Hrvatskoj – Parenzani. Utrku je u cijelosti prošao u njezinoj ukupnoj duţini od 46,7 km tandem Kuftić -Stanković u vremenu nešto manjem od tri sata, dok su ostali, s nešto gubljenja na stazi zbog zavoĊenja od strane njemaĉkih turista biciklista, propustili provesti jedan kraći dio staze i došli na cilj neznatno kasnije. Udruga slijepih Istarske ţupanije Pula izuzetno je ponosna na ove rezultate i nastavit će ovaj inovativni oblik rekreativne aktivnosti za slijepe i u budućnosti. Prvu seriju od 4 tandem bicikla Udruga slijepih Istarske ţupanije nabavila je ove godine u sklopu programa „Dobar dan – usluga osobne asistencije slijepih osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije“ financiranog od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi RH, a uskoro se oĉekuje i nabavka još 8 tandem bicikla, obuka novih videćih osoba kao vozaĉa volontera te organiziranje niza rekreativnih biciklistiĉkih tura po oznaĉenim stazama širom Istre, javljaju iz Udruge slijepih. Ipress, 27.09.2011.

Mediji o nama

48

14.21

Udruzi slijepih prostor za tandem bike

Gradski prostor od 42 kvadrata u Flavijevskoj ulici 14 u Puli u srijedu je na deset godina dodijeljen Udruzi slijepih Istarske ţupanije za smještaj tandem -bicikala kupljenih u sklopu programa "Dobar dan! usluga osobne asistencije slijepim osobama koje ţive u samaĉkim kućanstvima na podruĉju Istarske ţupanije". Kljuĉeve su predsjedniku Zlatku Kuftiću sveĉano uruĉili gradonaĉelnik Boris Miletić i proĉelnik Damir Prhat, ĉiji je trud nagraĊen zahvalnicom i priznanjem. Udruga trenutno ima na raspolaganju ĉetiri tandem-bicikla te bi u roku od tri godine trebala nabaviti još osam. Cilj je pak osigurati po jedan svakom zainteresiranom ĉlanu, kojih je trenutno 25. Dio novca bit će vjerojatno dobiven od nizozemske zaklade putem projekta Kolibri, budući da je hrvatsko predstavništvo već dalo dobru ocjenu, kazao je Kuftić. - Organizirali smo biciklijadu do Cukrići, a sudjelovali smo i na ovogodišnjoj Parenzani na kojoj je nekoliko ĉlanova odvezlo cijelu stazu. Osim bicikala, u prostor planiramo postaviti i umjetnu stijenu za penjanje. Prostor je izuzetno kvalitetan, no svejedno ćemo ga morati renovirati, rekao je predsjednik udruge te se osvrnuo na projekt "Dobar dan" za koji je Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdvojilo nešto više od milijun i pol kuna da bi se pomoglo slijepim osobama koje ţive same. Njih je u Istri 48, s time da postoji sedam obitelji koje imaju po dva slijepa ĉlana. Pet osoba je u sklopu projekta zaposleno kao osobne asistentice i asistentice programa te su od poĉetka rujna na raspolaganju potrebitima za pomoć u kući ili izlaske. - Do najviše osam sati tjedno 36 osoba moći će koristiti usluge osobnih asistentica koje se nalaze u Puli, Labinu i Poreĉu, pa će moći pokriti cijeli Poluotok. Neki i po 20 godina nisu bili na moru jer ih nije imao tko odvesti. Ovo je prvi takav program meĊu slijepima u Hrvatskoj te ga je Ministarstvo prepoznalo kao dodatak aktivnostima, iako bi se time trebao baviti Centar za socijalnu skrb, objasnio je Kuftić. Dodao je da su tom prilikom u radni odnos uzete osobe koje su teţe zapošljive, a da je meĊu njima i jedna s invaliditetom. Najavio je i skorašnje obiljeţavanje 60. godišnjice postojanja udruge, a sveĉanost bi trebala biti odrţana na MeĊunarodni dan osoba s invaliditetom 2. prosinca. Glas Istre, 13.10.2011.

Mediji o nama

49

14.22

Rita Brgić - Stokić i Zoran Todorović u Udruzi slijepih IŽ

U ĉetvrtak, 27. listopada 2011. godine u prostorijama Udruge slijepih Istarske ţupanije u sklopu radionice „Mi smo tu‟, gostovali su Rita Brgić – Stokić, pjesnikinja koja piše na ĉakavštini, i Zoran Todorović – Todor. Todor i Rita su zabavili i nasmijali ĉlanove Udruge uz pjesme i viceve. Rita je predsjedniku Udruge, Zlatku Kuftiću, uruĉila CD sa pjesmama „Dokle budu gori Zvizde‟, ujedno je ostavila jednu knjigu i cd s pjesmama sa posvetom, „Dokle budu gori Zvizde‟, za gospodina Libera Soldatića iz Australije. Zoran Todorović – Todor je prošle godine u Istarskom narodnom kazalištu odrţao Anti stand up komediju, a prikupljena sredstva su bila namijenjena za izgradnju kuće svjetla – Cukrići, javljaju iz Udruge. Barkun, 28.10.2011.

14.23 Za Zlatni pir darovali Udrugu slijepih sa 3.000,00 australskih dolara

HVALEVRIJEDNA GESTA DAISY I LIBERA SOLDATIĆA Malo je parova koji u današnje vrijeme doĉekaju zajedno pedesetu godišnjicu braka takozvan i „zlatni pir“, a još je manje onih koji to doĉekaju i proslave na originalan i nesebiĉan naĉin kao što su to uĉinili Daisy i Libero Soldatić. Naime, ovaj braĉni par je prilikom obiljeţavanja 50 godišnjice braka svojim uzvanicima rekao da im ne kupuju pokl one nego daruju novce te su na taj naĉin prikupili tri tisuće australskih dolara. Prikupljena financijska sredstva u cijelosti su uplatili na ţiro raĉun Udruge slijepih Istarske ţupanije za završetak izgradnje «Kuće svjetla» u Cukrićima. „Ovom prilikom bi se htjeli zahvaliti Daisy i Liberu Soldatiću na svojoj bezuvjetnoj dobroti i

Mediji o nama

50

na razumijevanju za potrebe slijepih osoba. Zahvaljujemo se i svim uzvanicima koji su prisustvovali obiljeţavanju «zlatnog pira» braĉnog para Soldatić“ istaknuli su iz Udruge ko je je primila donaciju. Ovom prilikom pozivaju naše iseljenike da i oni pripomognu u završetku izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići» sliĉnim manifestacijama. Regionall express, 03.11.2011.

14.24

Todor i Brgić - Stokić kod slijepih

PULA - Zoran Todorović - Todor i pjesnikinja Rita Brgić-Stokić posjetili su Udrugu slijepih Istarske ţupanije u sklopu nove sezone projekta "Mi smo tu", pokrenutog s ciljem upoznavanja ĉlanova s osobama iz javnog ţivota. Ovom prilikom oni su se prvenstveno mogli nasmijati zahvaljujući doskoĉicama, vicevima i pjesmama dvoje gostiju. Todor je prošle godine potpomogao prikupljanju novca za izgradnju Kuće svjetla u Cukrićima, Anti stand up komedijom odrţanom u Istarskom narodnom kazalištu - Gradskom kazalištu Pula. Za posljednju donaciju zasluţni su Daisy i Libero Soldatić iz Australije, koji su prilikom obiljeţavanja 50. godišnjice braka umjesto poklona zatraţili od bliskih im osoba novac. Na taj naĉin je prikupljeno tri tisuće australskih dolara namijenjenih dovršetku izgradnje "Kuće svjetla" u Cukrićima. Glas Istre, 04.11.2011.

14.25

Predavanje o karcinomu dojke u Udruzi slijepih

Od 09. do 14. srpnja 2011. godine Voditeljica Kluba slijepih ţena Istre, Marjana Peitel, je boravila je u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih u Premanturi i prisustvovala projektu «Ţene i VoĊenje» u organizaciji CESI i Hrvatskog saveza slijepih Zagreb. U subotu 26. studenog 2011. godine Marjana Peitel je u prostorijama Udruge uz veliku podršku temeljne Udruge, Udruge slijepih Istarske ţupanije i Kluba ţena lijeĉenih od karcinoma dojke «Gea» – Pula dogovorila sa dopredsjednicom Udruge, dr. Brankom Mandelović Rajko, da slijepim i slabovidnim ţenama odrţi predavanje o samokontroli i otkrivanje karcinoma dojke. Naslov odrţane radionice je «Ja to mogu i ti to moţeš – sa jednakim mogućnostima». Sljepoća je teška invalidnost bez obzira na uzrok i nastanak istoga. Jedna od sposobnosti, koje su prijeko potrebne slijepoj osobi, je sposobnost nezavisnijeg i sigurnijeg kretanja, dostupnost

Mediji o nama

51

informacija, sloboda govora i izraţavanja za slijepu osobu to je i u socijalnom i u ekonomskom pogledu kljuĉ prema slobodi i nezavisnosti. Nije nuţno da slijepi tumara ju posrćući; i oni se mogu osposobiti da hodaju sami i to ne pognute glave, nego uzdignuta ĉela, ispunjeni samopouzdanjem i s naprijed uprtim “pogledom“. Ciljevi ovog predavanja jesu poboljšanje kvalitete ţivljenja slijepe ţene, bolja uklopljenost slijepe ţene u svakodnevni ţivot, omogućiti slijepim ţenama – ĉlanicama Udruge slijepih Istarske ţupanije dostupnost informacija te ukljuĉivanje što većeg broja ĉlanica u projekte/programe Udruge, javljaju iz Udruge slijepih IŢ. Barkun, 29.11.2011.

14.26

Knjiga i film "Slijepi u Istri"

PULA - U povodu obilje_avanja 60. Godišnjice rada Udruge slijepih Istarske ţupanije sutra će u Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Pula s poĉetkom u 10 sati biti odrţana Sveĉana sjednica Skupštine. Tom će prilikom biti predstavljena spomen knjiga i film “Slijepi u Istri”, dok će zasluţnim ĉlanovima i suradnicima biti podijeljena priznanja. Obiljeţavanje je organizirano pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske te Istarske ţupanije. I. N. T.

Glas Istre, 01.12.2011.

14.27

Radionica u Klubu slijepih žena

PULA - Voditeljica Kluba slijepih ţena Istre Marjana Peitel, organizirala je u prostorijama Udruge slijepih, uz veliku podršku temeljne Udruge i Kluba ţena lijeĉenih od karcinoma dojke “Gea”, radionicu za slijepe i slabovidne ţene o samokontroli i otkrivanju karcinoma dojke pod nazivom “Ja to mogu i ti to moţeš - sa jednakim mogućnostima”. Ciljevi ovog predavanja su bili poboljšanje kvalitete ţivljenja slijepih ţena, bolja uklopljenost slijepih ţena u svakodnevni ţivot, ali i omogućiti slijepim ţenama – ćlanicama Udruge slijepih Istarske ţupanije dostupnost informacija te ukljuĉivanje što većeg broja ĉlanica u projekte i programe Udruge. Radionicu je pomogla doktorica Branka Mandelović Rajko iz “Gee”, specijalistica opće medicine, s dugogodišnjim iskustvom u obiteljskoj medicini, posebno educiranaza podruĉje gerontologije i senzibilizaciju društvaza rak dojke, a koja je ţenama odrţala edukativno predavanje.Inaĉe, Marjana Peitel, ljetos je boravila u Edukacijsko rehabilitacijskom kampu slijepih u Premanturii prisustvovala projektu “ţene i voĊenje” u organizaciji CESI i Hrvatskog saveza slijepih Zagreb. Glas Istre, 01.12.2011.

Mediji o nama

52

14.28 Primanje izaslansta Udruge slijepih Istarske županije u povodu 60. obljetnice njezina postojanja

Povodom obiljeţavanja 60. obljetnice postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije istarski ţupan Ivan Jakovĉić i naĉelnik Uprave Valerio Drandić priredi li su u petak, 2. prosinca 2011. godine u sjedištu Istarske ţupanije u Puli, prigodno primanje za izaslanstvo Udruge. Uz predsjednika Udruge Zlatka Kuftića na primanju su bili predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić i potpredsjednica Udruge Olimpija Meden. Uz rijeĉi dobrodošlice ţupan Jakovĉić je ĉestitao Udruzi 60. roĊendan i zaţelio da se obostrana suradnje nastavi jednakim intenzitetom. Pohvalio je nastojanja Udruge što u ovakvim prigodama, kao i drugim svojim aktivnostima, kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete ţivota svojih ĉlanova. Suradnju s Istarskom ţupanijom i Gradom Pulom pohvalio je i gospodin Kuftić. Uz primjereno obiljeţavanje 60. godina djelovanja Udruge, ostaje i dalje obaveza za konaĉnim dovršenjem edukacijsko rehabilitacijskog centra slijepih Istre – Cukrići i izgradnje «Kuće svjetla». Zatraţio je od Istarske ţupanije da bude pokroviteljem donatorske konferencije, kako bi se u toj humanitarnoj akciji angaţirao što veći broj gospodarstvenika. Ţupan je podrţao sve aktivnosti i predloţio da se zajedniĉki osmisli jedan projekt koji bi se financirao sredstvima Europske unije. Predsjednik Hrvatskog saveza slijepih Vojin Perić se zahvalio na primanju i pohvalio rad istarske Udruge slijepih, koja je najaktivnija u Hr vatskoj, gdje još nisu dostignuti europski standardi. Istaknuo je mizerni doplatak, najniţi u okruţenju, kojim ĉlanovi kompenziraju troškove nastale sljepoćom. Bilo je govora o zapošljavanju te poboljšanju statusa slijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Zlatko Kuftić je predao ţupanu spomen knjigu, zahvalnicu, zlatnik i drugi propagandni materijal tiskan u prigodi 60. godina ţivota Udruge slijepih Istarske ţupanije. Ţupan se zahvalio na darovima i obećao da će, tim povodom, Istarska ţupanija donirati Udruzi tandem bicikl. Istarska ţupanija, 02.12.2011.

Mediji o nama

53

14.29 Udruga slijepih Istarske županije obilježava 60. obljetnic u postojanja
ŽUPAN IVAN JAKOVĈIĆ ODRŽAO PRIJEM ZA IZASLANSTVO UDRUGE Obiljeţava se 60. obljetnica postojanja Udruge slijepih istarske ţupanije . Tim je povodom istarski ţupan Ivan Jakovĉić u sjedištu Istarske ţupanije u Puli odrţao prigodno primanje za izaslanstvo Udruge. Ţupan je zajedno s Naĉelnikom uprave Istarske ţupanije Valeriom Drandićem predstavnicima Udruge slijepih Istarske ţupanije te predsjedniku Hrvatskog saveza slijepih Republike Hrvatske Vojinu Periću ĉestitao obljetnicu postojanja i rada Udruge te saslušao njihove probleme i razmotrio naĉine rješavanja. Zlatko Kuftić, predsjednik Udruge slijepih istarske ţupanije izrazio je zadovol jstvo projektom izgradnje Kuće slijepih u Cukrićima koji je skoro dovršen, te naglasio da Udruga slijepih Istre jako dobro suraĊuje s Istarskom ţupanijom, Gradom Pula, kao i s drugim istarskim gradovima i općinama, te s Hrvatskim savezom slijepih. Dobru suradnju Udruge slijepih istarske ţupanije i Hrvatskog saveza slijepih potvrdio je i predsjednik saveza Vojin Perić koji se ujedno zahvalio ţupanu Jakovĉiću na senzibilitetu prema slijepima Istre ali i nabrojao najveće probleme s kojima se slijepi trenutno suoĉavaju. „Hrvatska je još uvijek na samome dnu po uvaţavanju slijepih osoba. Troškovi koje slijepi dobivaju kao nadoknadu radi slijepoće iznose svega 60 – ak eura. Radi usporedbe, slijepi u BIH dobivaju 200 eura, a u Srbiji 170 eura. Mislim da Hrvatska u natoĉ krizi u gospodarstvu moţe puno bolje“, zakljuĉio je Perić. Kao drugi veliki problem slijepih, Perić je naveo zapošljavanje, a treći problem sufinanciranje osoba s invaliditetom kroz udruge. „U datim gabaritima, drţavni aparat bi mogao uĉiniti nešto da se slijepe osobe zaposle jer meĊu njima ima informatiĉara, ĉinovnika, masera i svih drugih profila zanimanja. Time bi drţava ispunila kvotu o propisima za zapošljavanje invalidnih osoba. DogaĊa se i da zbog sve većeg broja razno raznih manje i više ozbiljnih udruga, istinski potrebite udruge ostaju bez novca. Te udruge odraĊuju poslove drţavnih sluţbenika i smatram da je nuţno riješiti taj problem kako bi se udruge tretiralo prema stvarnim zaslugama“, rekao je Perić. Problem s udrugama priznao je ţupan jer je, kako navodi taj problem prisutan i u Puli, a naglasio je da će ţupanija i dalje pomagati slijepima koliko bude u mogućnosti, no, napomenuo je i to da je trenutno u fokusu problem gospodarstva i kriza. Povodom godišnjice, ţupan je obećao Udruzi darovati jedan tandem bicikl, a osvrnuo se i na projekt Cukrići koji će se prema njegovim rijeĉima kroz projekt pograniĉne suradnje kandidirati za sredstva iz europskih fondova, te će u skoro vrijeme biti i dovršen. Udruga slijepih istarske ţupanije trenutno broji 35 ĉlanova koji aktivno sudjeluju u raznim projektima i sportskim aktivnostima. Kao posebno koristan, izdvajaju projekt „Dobar dan“ kroz koji se pruţa osobna asistencija slijepim osobama koje ţive same. U projektu koji vodi psihologinja Jasna Juriĉić, zaposleno je pet osoba, a sredstva za projekt osiguralo je Ministarstvo zdravstva. (D.F.) Regional express, 02.12.2011.

Mediji o nama

54

14.30

Svečana Skupština u Gradskoj knjižnici i čitaonici

Proslava obogaćena mongrafijom i dokumentarcem Pula – Jubilarnih 60. Godina rada obiljeţila je juĉer Sveĉanom skupštinom odrţanom u Gradskoj knjiţnici i ĉitaonici Pula, Udruga slijepih Istarske ţupanije. Iako utemeljena 22. Veljaĉe 1951. Sluţbeni dio proslave prremješten je za kraj godine kako bi njime bio zakljuĉen niz aktivnosti organiziranih tijekom proteklih devet mjeseci. Ujedno, na taj se naĉin ţelio obiljeţiti meĊunarodni osoba s invaliditetom, objasio je predsjednik Udruge, Zlatko Kuftić Tijekom 2011,. Završena je prva faza izgradnje „Kuće svjetla – Cukrići“, pokrenut je projekt „Mi smo tu“ u sklopu kojega u Udruzi gostuju osobe iz javnog ţivota te prgram „Dobar dan!“. Jesenas smo pak dobili gradski prostor za smještaj tandem bicikala, ispriĉao je Kuftić na Skupštini koja je okupila predstavnike srodnih udruga iz Hrvatske, Slovenije i italije. U povodu roĊendana tiskana je monografije „Go. Goidna orgniziranog rada slijepih u Istri“ koju je predstavio autor Anutn Kovaĉ. Šesta po redu publikacija o Udruzi nadovezuje se na dosadašnje te sadrţi rezime brojnih aktivnosti, ali i osvrte na obrazovanje i zapošljavanje slijepih na poluotoku, sportsko-rekreativne aktivnosti...Pojedina poglavlja su posvećena vrijednim projektima poput Edukacijsko rehabilitacijskog cetra Cukrićia. Uslijedilo je prikazivanje dokumentarnog filma „Slijepi u Istri“, ĉiju reţiju potpisuje Zoran Milosavljević, dok je scenarij napisao Kufitć. Dirljivi prikaz poĉetka rada udruger posvećene borbi protvi nekoć dominantne diskriminacije slijepih u društvu te obrazovanju i zapošljavanju mladih zakljuĉen je sadašnjim pozitivnim iskustvima ĉlnova u potpunosti integriranih u zajednicu. I monografija i film ostvareni su zahvaljujći finanijskog pomoći Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi, Istarske ţupanije, gradova Pula, Rovinj i Umag te ostalih općina koje podupiru udrugu. Sveĉanost je privedena kraju podijelom priznanja, a program su nastupom obogatile uĉenice Osnovne škole Šijana. I.N. Turković Glas Istre, 03.12.2011.

14.31 Obilježena 60. obljetnica postojanja Udruge slijepih Istarske županije
Iduće godine privesti kraju projekt izletišta u Cukrićima. Izdvojio bih problem nezapošljavanja, jer sedam slijepih ĉeka na posao deset godina. Tu je i problem arhitektonskih barijera, gdje su Umag i Pula doista puno uĉinili, rekao je Kufitć te pozvao ţupanijske ĉelnike da se ukljuĉe u „Party u mraku“ koji će vjerojato biti organiziran u Puli.

Mediji o nama

55

PULA – U povodu obiljeţavanja 60. Obljetnice postojanja Udruge slijepih Istar ske ţupanije ţupanijski ĉelnici primili su juĉer predstavniek te Udruge na ĉelu sa Zlatkom Kuftićem te Vojinom Perićm, predsjednikom Hrvatskog saveza slijepih. Pritom je Kufitć posebno izdvojio program „Dobar dan“ – program osobne asistencije za slijepe osobe koje ţive same, a koji su kandidirali na natjeĉaju Ministarstva zdravstva. Time su zaposlili pet osoba i dobili 1,5 milijuna kuna. Pohvalio je suradnju s gradovima i općinama u Istri te sa Ţupanijom, a unatoĉ teškom ekonomskom trenutku, ustvrdio je da su lijepe osobe optimisti i vjeruju da će sutra bili bolje. Izdvojio bih problem nezapošljavanja, jer sadm slijepih ĉeka posao deset godina. Potom, tu je i problem arhitektonskih barijera, gdje su Umag i Pula dosita puno uĉnili. Ţeljeli bismo u idućoj godini dovršiti Cukriće i zamoliti da Istarska ţupanija bude pokrovitelj donatorske konferencije na koju bismo pozvali osobe svih struka k oje bi se mogle ukljuĉiti s radom, a ne samo financijski. To je veliki projekt izgradnje izletišta i za slijepe i za sve ostale osobe s invaliditetom, rekao je Kuftić te je pozvao ţupanijske ĉelnike da se ukljuĉe u „Party u mraku“, koji će vjerojatno biti organizran u Puli. Od Istarske ţupanije na poklon su dobili tandem bicikl i obećanje da će u idućoj godini projekt u Cukrićima privesti kraju. TakoĊer, pozvani su da dostave program koi bi mogli uobliĉiti u projekt i potom ga kandidirati za EU – fondove. Vojin Perić izloţio je tri problema s kojima se slijepi susreću te nabrojio da u hrvatskoj kompenzacija troškova nastali h zbog sljepoće iznosi svega 50 do najviše 70 eura po osobi, dok u Bosni i Hercegovini iznosi 200, a u Srbiji 170 eura. „Hrvatskoj nije mjesto na dnu“, zakljuĉio je te dodao da je slijepima poblem i zapošljavanje, iako ih ima i administraotra, telefonista, profesora i pravnika. Smatra daje potrebno zakonski regulirati sustavno financiranje udruga osoba s invaliditetom te definirati financiranje udruga koje su od interesa za drţavu i lokalnu zajednicu. U Hrvatskoj prije svega nije definirano što je to osoba s teškim invaliditetom. Treba tek zatvoriti oĉi nekoliko puta na dan i vidjeti kako izgleda neki obiĉan posao slijepim osobama, zakljuĉio je Perić. S. Zrinić Terlević Glas Istre, 03.12.2011.

Intervjui

56

15 Intervjui
U 2011. godini predsjednik Udruge slijepih Istarske ţupanije, Zlatko Kuftić, dao je slijedeće intervjue: 1. 21.02.2011. godine – novinaru Radio Istre u svezi organiziranja Dana otvorenih vrata povodom 60. obljetnice postojanja USIŢ, 2. 22.02.2011. godine - novinaru Radio Giardini u svezi organiziranja Dana otvorenih vrata povodom 60. obljetnice postojanja USIŢ, 3. 14.03.2011. godine - novinarki Glasa Istre u svezi organiziranja radionice pod nazivom «MI SMO TU», 4. 23.03.2011. godine - novinaru Radio Istre glede izlaska Udruge iz Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske ţupanije, 5. 29.03.2011. godine - novinarki Radio Novska u svezi završetka izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići» na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići. 6. 31.03.2011. godine - Hrvatskom Radiju, Radio postaja Pula, za emisiju Radio Magistrala koji se ukljuĉuje u Radio Split i Radio Zadar povodom pokretanja aktivnosti voţnje sa tandem biciklima, 7. 30.04.2011. godine - novinarki Glasa Istre u Poreĉu u svezi odrţanog turnira u Podruţnici Poreĉ za ĉlanove Udruge, 8. 24.05.2011. godine - novinarki Glasa Istre u svezi organizirano susreta slijepih ţena u prostorijama Udruge i na ERCSI – Cukrići, 9. 31.05.2011. godine - novinarki Glasa Istre glede osnivanja Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske ţupanije, 10. 10.06.2011. godine - novinarki Glasa Istre povodom organiziranja susreta slijepih Istre. 11. 06.07.2011. godine - novinarki Radio Istre u svezi uruĉenog odlikovanja «Red Danice Hrvatske sa likom Katarine Zrinski» od predsjednika RH, gospodina Ive Josipovića. 12. 08.08.2011. godine - Radio Istri glede organizirane tiskovne konferencije za promociju programa «Dobar dan!» za ĉlanove USIŢ, 13. 22.08.2011. godine - novinaru Srpskog radija, Musicmaestro Radio, povodom aktivnosti Udruge, 14. 28.09.2011. godine - Radio Istri povodom obiljeţavanja 60. godišnjice postojanja Udruge i u svezi realizacije programa «Dobar dan!», 15. 04.10.2011. godine - novinaru Radio Pazina u svezi realizacije programa «Dobar dan!» i obiljeţavanje 60. godišnjice postojanja Udruge, 16. 20.10.2011. godine - TV Istru u prostorijama u vezi sluĉaja slijepog sugraĊanina iz Zagreba Frana Skraĉića, koji nije ĉlan Udruge, 17. 24.10.2011. godine - novinarki Glasa Istre glede organiziranja radionice «MI SMO TU». 18. 13.12.2011. godine - Radio Maestralu, medijskom pokrovitelju humanitarnog koncerta «Vi ste naše svjetlo» za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići. 19. 14.12.2011. godine - novinarki Glasa Istre u Poreĉu u svezi odrţanog turnira u Podruţnici Poreĉ za ĉlanove Udruge, 20. 15.12.2011. godine - Radio Giardinima povodom humanitarnog koncerta «Vi ste naše svjetlo» za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići», 21. 15.12.2011. godine - Hrvatskom Radiju, Radio Pula, povodom humanitarnog koncerta «Vi ste naše svjetlo» za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići. 22. 17.12.2011. godine - novinaru Glasa Istre u svezi odrţanog humanitarnog koncerta

Intervjui

57

«Vi ste naše svjetlo» za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići. Snimljene su slijedeće reportaţe: 1. 21.02.2011. godine - za TV Novu za najavljivanje manifestacije Dan otvorenih vrata povodom 60. obljetnice postojanja. 2. 12.07.2011. godine - za TV Novu povodom dodjele odlikovanja «Red Danice Hrvatske sa likom Katarine Zrinski» predsjedniku USIŢ.

Tiskovne konferencije i gostovanja: 1. 22.02.2011. godine – predstavnici Udruge, Zlatko Kuftić i Jovo Šupljikac su gostovali u emisiji TV Nove povodom organizirane manifestacije Dan otvorenih vrata povodom 60. godišnjice postojanja Udruge slijepih Istarske ţupanije. 2. 23.03.2011. godine - U prostorijama Društva distrofiĉara Istre odrţana je tiskovna konferencija za medije povodom istupanja iz Saveza udruga osoba s invaliditetom Istarske ţupanije u organizaciji Društva distrofiĉara Istre, Udruge cerebralne paralize Istarske ţupanije i Udruge slijepih Istarske ţupanije 3. 01.06.2011. godine - Franjo Hajdarević i Ferucio Lazarić su dali izjavu TV Istri u svezi Osnivaĉke Skupštine Planinarsko rekreativnog kluba slijepih Istarske ţupanije. 4. 11.06.2011. godine - Glas Istre Pula je boravio na Edukacijsko rehabilitacijskom centru slijepih Istre – Cukrići povodom organiziranog susreta slijepih Istre. 5. 23.08.2011. godine - Predsjednik USIŢ, Biljana Bekić i Martin Ĉotar su gostovali u emisiji TV Nove «Svakodnevnica» u ime USIŢ -a po programu «Dobar dan!» 6. 13.12.2011. godine - U prostorijama USIŢ je organizirana tiskovna konferencija za organiziranje koncerta «Vi ste naše svjetlo» za završetak izgradnje «Kuće svjetla – Cukrići.

Slijepi umjetnici

58

16 Slijepi umjetnici
Ĉlanica Udruge slijepih Karlovaĉke ţupanije je posvetila pjesmu Udruzi slijepih Istarske ţupanije povodom 60. godišnjice postojanja : GLAS IZ ZADARSKE 40 Iako tama jutrom budi Iako lopta zvukom skaĉe Iako zjenica nemirom ludi I nijemo oko plaĉe. Njeţni dodir na ramenu Prijateljski na laktu pamuk Na cesti zvukovi u plamnu I nijemo oko ima suzan jauk. Ne vapi sućut bijeli štap Tek: «vidi me – mjesto mene». On je samo jedna kap Što isplaĉu je prazne oĉi, nijeme. I nemojte da nam sude Mrski strah, i predrasude Jer mi smo neka druga slika Raznih vrsta pobjednika! Napisala: Tanja Jurić

Slijepi umjetnici

59

ISTRIJANKA U Istri sam roĊena dopeljana i zgojena sa pensiri na Istru svoju dušu liĉim nosim Istru u srcu i snjom se diĉim Moji stariji Istrijani su bili od teškega ţivota suze su lili nikad nisu kuraj zgubili Puni truda zemlju su delali ĉa je tote za reći kad za bolje nisu znali od muke bi i zakantali Istrijanka sam sa Istrom ću se vajk ĉiniti ko bude rabilo za nju ću i umriti Lipo je Istru u srcu drţati nikad je ninemu neću dati i dok god budem mogla njoj ću se tornati Napisala: Dragica Macuka – ĉlanica Udruge slijepih Istarske ţupanije

Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre

60

17 Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre
1. GEOPREMJER D.O.O., PULA 2. GRAD PAZIN 3. GRAD POREĈ 4. GRAD ROVINJ 5. GRAD VODNJAN 6. HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O., PULA 7. OPĆINA LIŢNJAN 8. OPĆINA RAŠA 9. OPĆINA TINJAN 10. PLINARA D.O.O., PULA 11. PULA HERCULANEA D.O.O. 12. PULA PARKING D.O.O. 13. TRŢNICA D.O.O., PULA

Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre

61

Izdavaĉ: Udruga slijepih Istarske ţupanije Urednik: Zlatko Kuftić Uredništvo: dipl.psih. Jasna Guerin Indira Hujdur Kosi prof. Đina Tonĉić Fonović,

Sponzori Godišnjeg INFA Slijepih Istre

62