~~ Þeer~~

10.06.2007

DeeHe}s meCe - DeeHe}er Je´leJewkeÀuîes ner DeeHeuîee mebmke=Àleer®eer ÒeleerkesÀ.
(}sKe cee}e - }sKe ¬eÀceebkeÀ - 1)
DeeHe}s meCe - DeeHe}er Je´leJewkeÀuîes ner DeeHeuîee mebmke=Àleer®eer ÒeleerkesÀ.
DeeHeuîee mebmkeÀejebveer mepe}s}er, Ie[}s}er leer ner mebmke=Àleer. HeewJee&l³e, Hee½eerceel³e DeeefCe
efJeefJeOe efJe<e³eeb®es efµe#eCe DeeHeuîee}e µeeUebceOegve, ceneefJeÐee}³eeceOetve efceUles. HeCe mebmkeÀej
DeeHeuîee}e efceUleele les DeeHeuîee ceeleerletve. Deµee ¿ee mebmkeÀejebveer mepe}s}er, leer DeeHe}er
mebmke=Àleer.
meCe ns DeeHeuîee mebmke=Àleer®es Òeefleefyebye Deens, DeefJeYeep³e Debie Deens. ns DeeHe}s ceeleerµeer
Deme}s}s, DeeHeuîee mebmkeÀeje®es veeles DeefOekeÀeOeerkeÀ ¢{ keÀjleele, l³eebvee Heg{®³ee efHe{erHe³e¥le
vesleele. DeeHe}er mebmke=Àleer DeeHeuîee ceveele, Iejele DeeefCe Deieoer meeleemecegêeHe}erkeÀ[sner
efpeJeble þsJeleele.
DeeHe}e Òel³eskeÀ meCe DeeHeuîee}e keÀenerlejer efµekeÀJele Demelees. DeeHeuîee}e ceeCetme cnCetve
mece=Oo keÀjle Demelees.

..1..

¿ee }sKe-cee}sleer} Heefn}s Heg<He JeìHeewefCe&cee
JeìHeewefCe&cee - p³esÿ µegOo HeewefCe&cee
¿eeJe<eea JeìHeewefCe&cee meepejer nesle Deens. µeefveJeej efo. 30 petve 2007 ¿ee efoJeµeer.
kegÀþuîeener veel³ee}e ¢{-yeUkeÀì yeveefJeC³eemeeþer nJeer Demeles leer efveÿe. SkeÀceskeÀebJejer}
efJeéeeme Je Òesce. Heleerefve<þs®es GÊece GoenjCe cnCepes JeìmeeefJe$eer®es ns Je´le. meeefJe$eer®³ee
Heleerefveÿsmeceesj ³ecejepee®eener Hejepe³e Pee}e. DeeHeuîee Heleerefveÿs®³ee meeceL³ee&Jej
meeefJe$eerves Heleer®es ÒeeCe ³ecejepeekeÀ[tve Hejle efceUJe}s, Deµee meeefJe$eer®eer keÀneCeer.

JeìmeeefJe$eer
Yeêosµee®ee jepee DeéeHeleer. jepeekeÀ[s meJe& keÀener nesles. jepee®eer Òepee megKeer nesleer. HeCe
jepee cee$e ogëKeer neslee. l³ee}e cet}-yeeU veJnles. l³ee®³ee leHe½e³exJej ÒemeVe nesTve
ye´cnosJee®eer Helveer osJeer meeefJe$eer, nerves jepee}e SkeÀ lespemJeer keÀv³ee ÒeeHle keÀ©ve efo}er. osJeer
meeefJe$eer®³ee ke=ÀHesves ÒeeHle Pee}er, cnCetve ³ee keÀv³es®es veeJe jepeeves meeefJe$eer þsJe}s.
jepekeÀv³ee meeefJe$eer keÀ}skeÀ}sves ceesþer Pee}er. efle®³ee iegCeeb®eer Je meewob³ee&®eer ®e®ee& meJe&$e
Hemej}er. osJeer®³ee ke=ÀHesves Pee}suîee ¿ee jepekeÀv³es®es lespe keÀener efvejeUs®e nesles. jepee
DeéeHeleer®³ee vepejsle HeÀkeÌle SkeÀ®e jepeHeg$e lespeeves meeefJe$eer®³ee lees[er®ee neslee. lees cnCepes
jepee Iegcemesvee®ee Heg$e mel³eJeeve.
DebOejepee Iegcemesve DeeHeuîee µe$etµeer ³egOoele njuîeecegUs DeeHeuîee kegÀìgbyeeyejesyej
DejC³eeceO³es JeveJeeme Yeesiele neslee. jepee DeéeHeleerves meeefJe$eer®³ee efJeJeene®ee ÒemleeJe jepee
IegcemesveekeÀ[s HeeþJe}e. mel³eJeeve meeefJe$eer®³ee ceev³elesveblej ne efJeJeen þj}e. ¿ee

..2..

efJeJeene®eer yeeleceer osJe$eÝ<eer veejoebvee }eieuîeeJej l³eebveer meeefJe$eer}e Heg{er} mebkeÀìe®eer
met®evee osle meebefiele}s keÀer, mel³eJeevee}e efJeJeene®³ee yejesyej SkeÀ Je<ee&ves ce=l³eg³eesie Deens.
HeCe meeefJe$eer®³ee cevee®ee efveCe&³e HekeÌkeÀe neslee. ceesþîee Leeìeves efJeJeen mebHeVe Pee}e. meeefJe$eer
efJeJeen keÀ©ve DejC³eele Dee}er. meeefJe$eer SkeÀ Deeoµe& Helveer, Deeoµe& megve nesleer. leer®ee meJe&
JesU ie=nke=Àl³es, Heleer Je meemet-meemeN³eeb®³ee mesJesle Deeveboeves peeT }eie}e. yeIelee yeIelee
efJeJeeneme SkeÀ Je<e& Pee}s. SkesÀ efoJeµeer jespe®³ee ÒeceeCes }ekeÀ[s lees[C³eemeeþer mel³eJeeve
meeefJe$eeryejesyej DejC³eele ies}e. De®eevekeÀ l³ee®es [eskesÀ ogKet }eie}s. meeefJe$eerves Je[e®³ee
Pee[eKee}er mel³eJeevee®es [eskesÀ ceeb[erJej Iesle}s DeeefCe leer keÀþerCe JesU Dee}er. ³eceotle
mel³eJeevee®es ÒeeCe IesC³eemeeþer Dee}s HeCe meeefJe$eer®³ee lespeeves oerHetve peeTve les keÀener
mel³eJeevee®es ÒeeCe IesT µekeÀ}s veenerle. l³eebvee lemes®e ³ece}eskeÀer Hejle peeJes }eie}s.
mee#eele ³ecejepe mel³eJeevee®es ÒeeCe IesC³eemeeþer Dee}s lesJne meeefJe$eerves Heleer®es [eskesÀ De}ieo
Kee}er þsJe}s Je leer ³ecejepeeb®³eeHeeþer ®ee}t }eie}er. leeW[eves DeKeb[ HeleerÒeeCeeb®eer ³ee®evee
keÀjle. ³ecejepeeves efle}e Hejle peeC³eeme meebefiele}s. l³eebveer efle®³ee ceeiee&le keÀeìskegÀìs, meeHeJeeIe, efveKeejs, Deeie Demes efJeJeerOe De[LeUs efvecee&Ce kesÀ}s. HeCe leer HeleerJe´lee meeefJe$eer
DeeHeuîee efve½e³eeHeemetve pejener {U}er veener.
ceie ³ecejepeeves efle}e mel³eJeevee®³ee Je[er}eb®es [esUs lemes®e jep³e Hejle osC³ee®es Deeefce<e
oeKeJe}s. HeCe meeefJe$eer DeeHeuîee efveûeneJej DeìU jeefn}er. µesJeìer efle®³ee HeleerefveÿsJej,
HeleerÒesceeJej Kegµe nesTve l³eebveer mel³eJeevee®es ÒeeCe Hejle efo}s Je efle}e Jej efo}e keÀer, ne®e
Heleer leg}e pevceespevceer efceUes. mel³eJeeve - meeefJe$eer Deeveboele Iejer Hejle}s. DeeefCe yeIeleele
lees keÀe³e, jepee Iegcemesvee®eer ¢äer Hejle Dee}er DeeefCe l³ee®es ies}s}s jep³ener Hejle efceUe}s.

..3..

l³eeHeg{er} Dee³eg<³e mel³eJeeve - meeefJe$eerves megKeele Je Deeveboele Iee}efJe}s. ce=l³egveblej l³eebvee
mJeie& ÒeeHle Pee}e.
Deµeer ner DeeK³eeef³ekeÀe Deens keÀer, Heg{er} mebkeÀìe®eer met®evee osleevee osJe$eÝ<eer veejoebveer
p³es<þ µegOo $e³eesoµeerHeemetve p³esÿ µegOo HeewefCe&cesHe³e¥le 3 efoJeme, meeefJe$eer}e ns Je´le
keÀjC³eeme meebieerle}s. ¿ee Je´leHegC³eeF&ves, mel³eJeeveeJejer} mebkeÀì ìUs} Demeener efJeéeeme
efo}e. DeeefCe cnCetve yee³ekeÀe leerve efoJeme ns Je´le keÀjleele. JeìmeeefJe$eer®es DeeK³eeve
Jee®eleele. HeewefCe&ces}e Hee®e megJeeefmeveeR®eer Deesìer Yejleele, Je[e®eer Hetpee keÀjleele. l³ee}e
meglee®es meele Jes{s yeebOeleele. meele pevceer ne®e Heleer efceUeJee ns ceeieCes ceeieleele.
meeefJe$eer®³ee Heleerefveÿs®eer ner keÀLee DeeHeuîee}e JesieJesieȳee mJe©Heele Lees[îeeHeÀej yeo}ebveer
SskeÀe³e}e efceUles. Hejbleg ³ee meJe& keÀLeeb®es meej SkeÀ®eë DeeHeuîee HeefleJe´l³ee®³ee yeUeJej
meeefJe$eerves DeeHeuîee HeleerkegÀUe®ee, efHele=kegÀUe®ee GOoej kesÀ}e Je DeeHeuîee efoJ³eµekeÌleerves
Òel³e#e ³eceekeÀ[tve DeeHeuîee Heleer}e peerJeveoeve efo}s.
HeefleJe´les legPeer mlegleer ~ ef$eYegJeveer p³ee keÀefjleer ~~
mJeieea Heg<HeJe=äer keÀ©efve³ee ~ DeeefCe}emeer DeeHeg}e Heleer~~
DeYe³e osTefve³ee ~ HeefleJe´les leejer l³eemeer ~~
pe³e Jeì meeefJe$eer ~ pe³e Jeì meeefJe$eer ~~
meew. efÒe³ee ÒekeÀeµe DeeHeìs

Mrs. Priya Prakash Apte

587, }gieerme}@C[ mì^emes

587, Lugisland Strane

8051, PegjerkeÀ

8051, Zurich

..4..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful