6 NGUYÊN TẮC TRỌNG ÂM CƠ BẢN 1. Đa số những từ có !

" t#$t%

- Ở danh từ và tính từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất( VD: butch r, bu!", r cord, com#ort $$$% - Ở &'ng từ, trọng âm rơi vào âm tiết thứ(( !ca) , r *a+$$$% .&'( h$t c)c từ gh*+, t-.ng !" -/# 012 gốc 3'( ( raincoat, n ,!)a) r$$$% 4. T-.ng !" -/# 012 c)c h5( tố% ( d gr , r # r $$% r ( ngin r, )ion r$$%

- ! (vi tnam ! $$% - ain (&'ng từ% ( contain, r main% - air ( mi**ionair % - i-u ( t chni-u , uni-u % . ngo/i *0 : co## , committ 6. Th78ng th9 gốc từ "ang t-.ng !" :h# th;" "<t số t#'n tố 01 h5( tố, t-.ng !" :2 3=#% - 1i2n t3: un, im, in, ir 4 di!, non, n, r 4 ov r, und r - 56u t3 : #u*, * !!, ab* 4 a*, ou!, *", r 4 i7 , n, m nt 4 n !!, !hi), hood >. T-.ng !" -8# 012 !" t#$t t-7?c c)c h5( tố% - tion ( )rot ction, condition% - !ion ( d ci!ion, !ucc !!ion% - ic ( conomic, !ci nti#ic% - ica* ( )o*itica*, * trica* % - it" ( n c !!it", abi*it"% - *og" ( )!"cho*og", co*og" % - itiv ( ! n!itiv , com) titiv % 6. T-.ng !" -/# 012 !" t#$t th@ dictionar", n c !!ar" $$% tAnh từ B;n +hC# sang, t-7?c c)c h5( tố atD, a-E ( con!id rat , i**u!trat ,

. ngo/i *0 : docum ntar", * m ntar", +traordinar" 8

-o âm tiết tr 3c nó1 %& d'! r)(.i .-o âm tiết th/ #a t&nh từ cu@i l7n1 %& d'! d)(cocrac+" r)lia(#ilit+" #i(olog+" pho(tograph+" s)(curit+" po(litical" *critical" )co(nomical$ FG.M)) ho.-o âm tiết cu@i cLng 0+1 %& d'! )ngi(n))r" . #Nng -*>9 -!>9 -? >9 -.3i nhiều h. r.olun(t))r" )mplo+())" a#s)n(t))$ Ngoại lệ ! *coCC)" com(mitt))1 + Những từ !6n *7n. Đ-n.từ .i .)$ II. TH G&IJ KN&LNG TH MN &OF T&PN& J&QN G&IJ RSFT KCNMJNUNMUT 9 :ếu từ gh.i .-o âm tiết th/ nh0t1 %& d'! *)nt)r" *tra.i . TỪ BA ÂM TIẾT TR2 L3N (THREE-OR-MORE SYLLABLE WORDS) +Những từ có D âm tiết trE l7n" trọng âm ! 45n.>9 -a< 5h6ng 5O có #ao nhi7u âm tiết" trọng âm r.n một ph' âm th9 âm tiết đó ch8c ch8n nh0n trọng âm1 %& d'! pro(.ision" pro(C)ssion" pro(motion" so(lution" m)(chanics" )co(nomics" )(lastic" *logic"$ N..I.)l" *op)n111 + ?ác động từ 4 âm tiết có âm tiết cu@i ch/a A /01 th9 trọng âm cBng r.-o nó1 %& d' ! #al(loon" d)(sign" )s(tat)"$ .t&nh từ có trọng âm r.. Dan !" #$ !%n !" + H&' (! các danh từ . #Nng -8/n9 -8*(:) 5h6ng 5O có #ao nhi7u âm tiết" trọng âm r.a+ m Hn cIa tiếng Jháp (th6ng th :ng tKn cLng l./.c M))r) th9 trọng âm lFi r.id)" ag(r))" d)(sign" )=(cus)" pa(rad)" sup(port" com(pl)t)$ + %3i động từ có âm tiết th/ 4 ch/a ngu+7n âm ng8n #$ 5ết th<c 5h6ng nhiều h.-o âm tiết đ2u1 %& d'! *Collow" *#orrow111 III.i . ĐỐI VỚI TỪ MỘT ÂM TIẾT(ONE-SYLLABLE WORDS) + Những từ có một âm tiết đều có trọng âm trừ những từ ngữ pháp (grammatical words) nh ! in" on" at" to" #ut" so$ %& d'! (sp))ch" *da+" (school" *l)arn" *lo.c 5ết th<c .i .-o âm tiết th/ nh0t1(h2u hết thui nhá" not all) %& d'! *happ+" *pr)tt+" *#)aut+" *mostl+" *#asic$ + %3i )an !"" nếu âm tiết th/ 4 5h6ng có ngu+7n âm ng8n th9 trọng âm * +* * +n nh0n . !" + H&' (! động từ" trọng âm th :ng r.8 <= ! *t)l).i .-o âm tiết th/ hai1 Nh0t l.-o âm tiết th/ D t&nh từ cu@i l7n1 %& d'! )(conom+" *industr+" in(t)llig)nt" (sp)cialis)" g)(ograph+$ NgoFi lG! )nt)r(tain" r)su(rr)ct" po(tato" di(sast)r"11 +Những từ l.ision" t)l)(.ision" + Những từ !6n *7n.nếu âm tiết th/ 4 ch/a ngu+7n âm d-i" ngu+7n âm đ6i ho.) *à m't Vanh từ th< trọng âm rơi vào th1nh +h'n th@ nhWt$ ( . ĐỐI VỚI TỪ HAI ÂM TIẾT(TWO-SYLLABLE WORDS) 1.n một ph' âm th9 trọng âm s> r.i .

+) n!iv 4 i!?\) n!iv 4. t5n cbng Bcng `DV [+: . `D2(s.ng !"T V9m nt: ag\r ( thoN thu6n% no ag\r m nt( !P thoN thu6n % V9anc : r \!i!t( ch3ng cP % nor \!i!tanc ( !P ch3ng cP % V9 r : m\)*o"(thuU *àm% no m\)*o" r( chY *ao &'ng% V9or : in\v nt ( )hJt minh% no in\v ntor (ngDWi )hJt minh% T . r Ado. ov rA*oo?.ng !" c)ch !" t#$t c(ố# 1 !" t#$t [+: in!titut 4 \in!tit_u`abcd#i* :444V:eDfVgb[h8eiDba:ah8ejfVijkh8e1 m)em!ohtm*8el8ec*i )mimag ll8$gi#`4abcd4 (vi0n% Đa số Vanh từ gh*+ có t-. `#tD. Dnt . 2EĐa số những 3<ng từ có !" t#$t . `(VD. Ví d=: bad-At m) r d.ng !" t-7?c những 0'n sa(% `#c. `s#2n.`#0D [+: \r gu*ar.`(tD có t-. bi\o*og" Từ có t5n cbng Bcng `atD. ma*Atr at. `Dn. 2n$ [+: cim nt4 !i\m nt4: +im]ng v nt 4i\v nt4: !P ?i0n$ Đa số những từ có 4 !" t#$t có t-. `t#a_.ng !" a !" t#$t 3'( . hom A!ic?. *\dr !t4( ]n mHc !ang trọng% C)c h5( tố :hfng có T-. >an!.) *à m't tAnh từ th< trọng âm rơi vào th1nh +h'n th@ ha#.) vEi m't !3 từ th< t/o ra nhBng từ mEi vEi F nghGa &Hc trDng ta cC thI &oJn &DKc mà ?hLng cMn tra từ &iIn gọi *à t#[n tố. nhWt _1 :h# t5n cbng _1 %a-E. D-tE. cPuO )r . E.ng !" -/# 012 từ th@ .`(_a-.i! .ng !" -/# 012 !" t#$t th@ [+: do. \dicu!!ion.c có t-.`#DncD.`c#2(s.`#tE. `]#2(s [+: \!) cia*." h5( tố th9 :hfng thaE 3=# t-. ví d=: und rA!tand. t-. \in_ur"$ Manh từ che c)cc "fn h. `2(s.ng !" a !" t#$t 3'( . `#ca_. 2-. `t#2n. r)hon @ 9 :ếu từ gh. **-dr !! d4 . ancD. `(tE. )utAacro!!@ G. `agD. `\(_.`#2(s.`c#an .n _1 tAnh từ h2hc t-gng từ th9 t-. `c#2n.ng !" K :h# th.`t#2(s. .Ví d=: >) nho*d r. `#sh.XUY TẮC Y&ZC 9 :hBng từ cC ha# !" t#$t nhDng âm tiết thứ nhất *à m't t#[n tố K+-D\#]T th< trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai$ (trong tiếng anh cC những c^" từ gh. Dn. \nation. nhWt _1 :h# t5n cbng Bcng % D-.@ 9 VC nhBng )h= t3 (thDWng &DKc thUm vào cu3i từ &I *àm biến &Xi từ *o/i cYa từ% ?hLng *àm Nnh hDZng &ến trọng âm câu: -aB_D. #or Aca!t. >bo"#ri nd.`#Dnt. > nt r (*à &'ng từ nhDng cC âm cu3i )hJt âm *à QơR ngSn nUn nhấn vào âm &Mu% . `"Dnt. `_Dss. 2d. on -A " d.trong !3.ng !" -/# 012 !" t#$t 3'( raincoat 4\r in?uot4 :Jo mDa TAnh từ gh*+ t-.n!tr am4 daun\!ri:m4( h/ *Du% TAnh từ gh*+ có từ 3'( t#.`2-E.ng !" c)ch !" t#$t c(ố# 1 !" t#$t [+: g \o*og". o*d-A#a!hion d.ng !" -/# 012 !" t#$t 3'( [+: hom !ic?4\houm!i?4( nhE nhà`abcd#i* :444V:eDfVgb[h8eiDba:ah8ejfVijkh8e1 m)em!ohtm*8el8ec*i )mimag ll($gi#`4abcd T-gng từ gh*+ có t-. di!A*i? . unA. `#2(-. **-Adon @ 9 :ếu từ gh. )o*i\tician( chính tr^ gia% T-. #tE. `#an. -#ng.) *à m't 3<ng từ th< trọng âm rơi vào th1nh +h'n th@ ha#.ng !" t-7?c những 0'n sa( 3!E% `c#a_. )r A)ar . vv@ % Ví d=:. &No ngDKcO +. >b*ac?bird. nhD: di!-?hLng.$$ 9 :hBng từ cC âm tiết *à QơR ngSn th< th78ng ?hLng nhấn trọng âm vào âm tiết &C$ Ví d=: )oAtato (cC T âm tiết nhDng âm tiết &Mu )hJt âm QơR ngSn nUn nhấn trọng âm vào âm thứ hai%. Đa số những từ !" t#$t có t-.`#2-.ng !" nc" a !" t#$t th@ [+: r ) at 4 ri\)i:t4 :nhSc */i T-. >gr nhou! .trDEc.

ord và com)* + . [:v"-?hLng cC )h= âm cu3i và ngu"Un âm cu3i *à ngu"Un âm ngSn f) n [-ua* R7( k% rất nhi2u &'ng từ và tính từ cC hai âm tiết ?hLng th o -ui tSc (tiếng anh mà.V9ar : b g (van +in% no \b ggar( ngDWi ]n +in% V9a* : a)\)rov ( chấ) thu6n% no a)\)rova*(!P chấ) thu6n% V9" : d \*iv r( giao hàng%no d \*iv r"( !P giao hàng% V9ag : )ac?( &Cng gCi % no )ac?ag ( bDu ?i0n% V9ing : und r\!tand( thiIu% no und r\!tanding( thLng cNm% ad_9n !! : \bitt r ( &Sng%no \bitt rn !!( npi ca" &Sng% C)c từ có t-. r \main.?hLng cC )h= âm cu3i và ngu"Un âm cu3i *à ngu"Un âm ngSn (cJc b/n + m Z )hMn )hiUn âm nh. t ch\ni-u (?G thu6t%.o-!"**ab* .ord *à nhBng từ ?hLng cC )r ##i+ và !u##i+$ 1ức *à từ g3c cYa m't nhCm từ &ấ"$ Vsn Vom)* + . -u !tio\nair ( bNn câu hqi%.ord th< ngDKc */i . cC rất nhi2u -ui tSc nhDng )hMn bất -ui tSc */i *uLn nhiUz hơn%$ ví d= nhD 5fn !t.`#i(D. *à từ nhJnh$ F. ngu"Un âm &Li hoHc t6n czng bung hơn m't )h= âm th< chrng ta nhấn vào âm tiết cu3i: + : nt r1ia: r !u}[V1 9 :ếu âm tiết cu3i *à ngu"Un âm ngSn th< nhấn vào âm tiết giBa. Th-DD`sE__aB_D d2-Vs% :hBng từ cC T âm tiết: X(# tlc 3ố# 0?# ĐmNG THn ToN& TH% 9 :ếu âm tiết cu3i *à ngu"Un âm dài. *ấ" )hMn )hiUn âm &I biết thUm chi tiết% ~ui tSc cho Di:5 1x: 9 :ếu âm tiết thứ ( cC ngu"Un âm ngSn th< nhấn vào âm tiết &Mu: bfn " {}fduct ji}*"n+ 9 :ếu ?hLng th< nhấn vào âm tiết thứ (: ba*jff: d kac: !1i1[ . nếu âm tiết giBa c•ng *à ngu"Un âm ngSn th< € .ord$ kim)* .`Dsi(D [+: d \gr .ngu"Un âm &Li at1}iV1.` a#n. )ictu\r !-u 1rDEc hết. hoHc âm tiết cu3i$ 1rDEc hết *à -ui tSc cho vw:c 1x và 1y:5 1x : 9% :ếu âm tiết thứ ( cC ngu"Un âm dài ha" ngu"Un âm &Li hoHc nC t6n czng bung hơn m't )h= âm th< nhấn vào âm tiết thứ (: Ví d=: a){j| .ord! : 1ừ cC hai âm tiết: Ở &â" !P *Pa chọn rất &ơn giNn hoHc trọng âm !t num Z âm tiết &Mu.ng !" nc" a !" t#$t c(ố# _1 c)c từ có t5n cbng _1 : `DD. ngi\n r. chrng ta chia cJc từ trong tiếng anh thành hai *o/i : !im)* . `a#-D.cC ngu"Un âm &Li ar}aV[.` DsD. `DD-. {[}# ct (VJc b/n tra trong từ &iIn.?ết thrc nhi2u hơn m't )h= âm a!kak1.?ết thrc nhi2u hơn m't )h= âm 9 :ếu âm tiết cu3i cC ngu"Un âm ngSn và cC m't hoHc ?hLng cC )h= âm cu3i th< chrng ta nhấn vào âm tiết thứ 8$ Ví d= : [:t r . chi\n ! . U#"+_D j2-V% 8$ 1.

th< trọng âm num chính Z )hMn vG ngB &C: main (ch• dành cho &'ng từ% nhD nt rtain. ?hi num trong từ g3c th< ?hLng Nnh hDZng v^ trí trọng âm cYa từ g3c &C. #oo*i!h $$$(}iUng &3i vEi &'ng từ cC từ g3c hơn m't âm tiết th< chrng ta nhấn vào âm tiết nga" trDEc tiế) vG ngB: d mo*i!h.ord!. r )* ni!h% … .t từ âm tiết cu3i *Un &Mu$ X(# tlc 3ố# 0?# MON& TH% Vhrng ta )hNi +. th< bâ" giW nC v„n Z &ấ" : maB_D : com#ortab* . huri d*"$$$$ m m nt: )uni!hm nt$$$ m n !!: ha)))in !! m ou!: dang rou! m #": g*ori#" m . trọng âm num Z &âu.ng !" nc" a +h'n t#$+ 0p ngữ: v3i vEi cJc từ g3c(!t rm% mang cJc vG ngB !au &â". *aund r tt m !-u nhD )ictur !-u . r* !! $$$ m *": *ov *". r *iab* $$$$ mag : anchorag $$$ m a*: r #u!a*. {ortug ! m tt nhD cigar tt .ord! th< ?hC ?h]n hơn v< hMu hết chrng ta &2u )hNi nhE mJ" mCc C2"+_D] d2-Vs &DKc chia thành hai *o/i : Từ tiếp ngữ(là những từ được tạo thành từ từ gốc thêm tiếp đầu ngữ hay tiếp vĩ ngữ) và Từ ghép(là những từ o hai hay nhi!u từ ghép lại thành" v# $ như a%mchai%&&&) F. natura* m n : . T#$+ 0p ngữKU(\\#]DsT 8$ T-.t từ âm tiết cu3i trZ v2 trDEc 9 :ếu âm thứ T *à ngu"Un âm ngSn th< âm &C ‚5ƒ:c &c nhấn 9 :ếu âm thứ T *à ngu"Un âm ngSn và âm thứ ( *à ngu"Un âm dài ha" ngu"Un âm &Li th< nhấn vào âm tiết thứ (: [+ : )o1ito dikikt r 9 :ếu âm tiết thứ T *à ngu"Un âm dài hoHc ngu"Un âm &Li. cC nghGa *à trDEc ?hi cC tiế) vG ngB.id n m #u* : b auti#u* $$$ m ing :ama7ing $$$ m *i? : bird*i? $$$ m * !! : )o. r #ug m r nhD vo*unt r.ng !": :hBng tiế) vG ngB !au &â".chrng ta nhấn vào âm tiết thứ 8$ :hD v6" &3i vEi từ cC T âm tiết. uni-u ($ T#$+ 0p ngữ :hfng Cnh h7ang 0q t-A t-. mountain r m ! nhD _ourna* ! . csn &3i vEi com)* + . hoHc ?ết thrc bung nhi2u hơn m't )h= âm th< chrng ta nhấn vào âm tiết thứ 8: [+ :~gi:tit" Đố# 0?# Vanh từ có 4 !" t#$t th9 !" th@ 1 th78ng 3c nhWn% vC *à &3i vEi !im)* . +. a!c rtain m nhD m)*o" .i! : oth r. chrng ta !t ch• nhấn vào âm tiết nào *à ngu"Un âm dài hoHc ngu"Un âm &Li.i! m "(tính từ ha" danh từ% : #unn" m i!h (tính từ% : chi*di!h.

nC tu‡ thu'c vào cJc ngu"Un âm cYa từ g3c &C.r‹iting )a) r. c]n cứ vào -ui tSc dành cho !im)* .Danh từ ?.tN2(n u N2(n: ‹a))* tr .tN2(n`N2(n: c*‹a!!room. ‹#ountain ) n .) &Cng vai trs *à &'ng từ nhDng tiếng &Mu *à tr/ng ngB th< ta nhấn âm !au: do. ?hLg cC cJch nào ?hac‰ Từ gh*+% m v3i vEi từ gh. &'c *6) và ?hLg tiUn &oJn &DKc$ Do v6"..) cC tiếng &Mu *à con !3 th< nhấn vào tiếng !au:thr -.n-!t am(h/ *Du% mtừ gh.ord! rˆi +Jc &^nh *à &DKc thLi$ .) &Cng vai trs *à tr/ng ngB th< nhấn vMn !au: do. do tJc d=ng cYa nC &3i vEi âm g3c ?hLg &ˆng &2u.v3< vEi tiế) &Mu ngB({r #i+ !% th< chrng ta ?hLg cC -ui tSc c= thI.-Vsn m't !3 tiế) vG ngB *à rancDs rants ra-E th< cJch +Jc &^nh:1rọng âm cYa từ *uLn Z từ g3c.tGD-(nV KG`#ngT u N2(n: .) cC tính từ Z &Mu.‹imming )oo* Œ . hành h/% .rit rO !uitca! O t acu)O !unri! m v3i vEi từ gh.n-grad (h/ b0 % O i**tr at(ngDKc &Ši. csn cu3i *à từ ?ết thrc bung m d. t‹ a)ot .) gˆm hai *o/i danh từ th< nhấn vào âm tiết &Mu : t") .h * r m1ừ gh.): nhấn Z E$( tố th@ nhWt cYa danh từ . cJc b/n )hNi học mJ" mCc thLi. !. nhDng ?hLg cC cJch +Jc &^nh r† *à âm tiết nào. nhấn vào âm tiết &Mu cYa từ cu3i: badt m) r d m v3i vEi từ gh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful