RPH Sains Tahun 5

Tarikh Masa Kelas Bil murid : 28 Mei 2011 : 8.45 hingga 9.45 : 5 Anggun : 30 orang

Tajuk : Tenaga elek rik. !"jek i# $em"elajaran : 2.2% Memahami li ar "ersiri dan li ar selari.

&asil $em"elajaran: 'i akhir $em"elajaran dan $engajaran murid da$a :( 1. 2. Mem"ina li ar "ersiri dan li ar selari Mem"anding ke)erahan men ol dalam li ar selari dan "ersiri.

A"m : men ol%"e eri% *a+ar%suis%$emegang "a eri dan lam$u suluh.

,asa - masa

Ak i.i i

/si kandungan

,asa 1. Nyalaan lampu Guru meminta seorang murid untuk 0e induksi membuka dan menutup suiz lampu suluh. suluh. 5 mini . Guru bersoaljawab dengan murid untuk merangsang idea murid berkaitan dengan tajuk yang akan diajar. 0oalan:( 1. Apa yang kamu perhatikan apabila suiz lampu suluh dibuka ? 2. Kenapa mentol menyala?

,asa 2. 1en)e usan

Guru menunjukkan 2 gambarajah litar,

Gambarajah litar. Gambar A !elari "

"emonstrasi-kecerahan mentol bertukar #$earning is not the product o% teaching. 10 mini . convert gambar litar sebenar jadi litar simbol 5. isi tempat kosong (litar) dengan gambarajah komponen / simbol komponen 4. 20 mini . Apa perbezaan yang kamu Nampak pada 2 gambarajah ini ? 2. %urid diagihkan kepada ' kumpulan. . litar bersiri dan an semula litar selari. A$likasi idea. idea Guru mengedarkan bahan kepada setiap 15 mini kumpulan. 2. selari dan besiri lalu mengemukakan soalan Gambar & &ersiri #$ " 1.asa 3 %engeksperimen Guru menerangkan litar selari dan litar 1ens ruk ur bersiri. Murid mengakses ak i. %entol manakah nyalaannya lebih terang ? .asa 5 2e#leksi 10 mini Guru berbin(ang jawapan dan membuat kesimpulan. %enjawab soalan kuiz.' ( )ohn *olt .asa 4.idea. $earning is the product o% the activit& o% learners.i i 1 dan 2 di laman "log..murid pakai label komponen bt litar. . puzzle 3. e periment-buat litar !. simulasi . 1. Guru membimbing murid membina litar bersiri dan litar selari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful