You are on page 1of 17

เฉลยแบบฝึ กหัดฟั งครัง้ ที่ 2

บทที่ 9

生词 和气  宿舍  兑换率  中文  外文  英镑  现在  时候  外币  今天  昨天  สุภาพอ่อนโยน มีอธั ยาศัยไมตรี หอพัก อัตราแลกเปลี่ยนเงิน ภาษาจีน ภาษาต่างประเทศ สกุลเงินของประเทศอังกฤษ ปอด์นอังกฤษ ขณะนี้ ตอนนี้ ปัจจุบนั ตอน เวลา เงินตราต่างประเทศ วันนี้ เมื่อวาน .

很和气 . 美元 3.那位先生很和气。 问:那位先生怎么样? 答:B. 我不去学校我去银行。 问:他去哪儿? 答:B 银行 2.ตอนที่ 1 1.三田(ชือ่ คน) 有美元,他没有人民币。 问:他有什么钱? 答: B.

先生我换六百六十美元。 问:他换多少美元? 答:C. 六百六十 5.4. 请你先填tián(กรอก) 一张兑换单duìhuàndān (ใบแลกเงิน)吧。 (คุณกรุณากรอกใบแลกเงินก่อนคะ) 问:说话人shuōhuà rén(ผูพ้ ูด) 在哪儿?ผูพ้ ูดอยูท่ ไี่ หน 答:B.宿舍 6.银行 .我下午不去图书馆,我在宿舍学习。 问:他下午在哪儿? 答:B.

7. 留学生在学校的中国银行换钱。 问:学校有银行吗? 答:A. 我不知道今天人民币和美元的兑换率。 问:别人biérénคนอืน่ 问他什么? 答:C. 今天的兑换率 8. 我们图书馆有中文书也有外文书 问:他们学校有什么书? 答:C.有 .中文书和外文书 9.

先生给你七百英镑yīngbàng เงินปอนด์องั กฤษ ,四块人民 币。 问:那个人给他多少英镑? 答: A .七百 .10.

 1. 女的是哪国人?  答:英国人  (英镑) . 问:谁知道zhīdào รู ้ 哪儿换钱?  答 :B. 问:现在是什么时候?  答:A. 玛丽 3. 上午  2.

问:男的现在去图书馆吗?  答:A.《学汉语》  .问 :这是在哪儿?  答: C. 不去  5.4.商店  6.问:男的有什么书?  答:B.

大学商店的小姐很客气kèqi สุภาพ  8.一个桃子不好。  (换huànเปลี่ยน 一个桃子 táozi 吧 เปลี่ยนลูกท้อหนึ่งลูกนะ)  9.问:女的换多少美元?  答:A.三百美元  . 问:女的是什么意思?  答:C.问:女的是什么意思?  答:B.7.

问:什么时候一百人民币换  答:B.10.今天  法郎 făláng สกุลเงิน ฟรังค์ สกุลเงินของประเทศฝรัง่ เศส  .

ตอนที่ 3 1.问:女的有哪国钱?  答:A 英镑  . 问:哪国苹果便宜?  答:A 男的国家  2.男的  3.问:谁去中国银行?  答:A .

ตอนที่ 4 昨天美元和人民币的兑换率是一百美元换八百三十 一块人民币。今天是一百美元换八百二十九块人民 币。  1.เปลี่ยน马克Măkè สกุลเงิน มาร์ก สกุลเงินของประเทศ เยอรมัน。  2.问:昨天的兑换率是多少?  答:昨天的兑换率是一百美元换八百三十一块人民 币。  马克Măkè ชือ่ คน是德国人,他是新同学。今天下午他 去银行换huàn แลก. 问:谁去银行换马克?  答:马克去银行换马克。  .

那个银行有五个人,四个先生xiānsheng คานามใช้แทนผูช้ าย 和一个小姐xiăojiĕคานามใช้แทนผูห้ ญิง我很喜欢那个小姐他很 客气  3 问:这个银行有几个男的几个女的?  答:四个男的,一个女的  .

语音语调 1) เติมพยัญชนะทีไ่ ด้ยิน 1 fayin 2 huayin 3 gongfei 4 kaihui 5 huanying 6 fanying 7 relie 8 reqie 9 huanhu 10 guafu 11 rongyi 12 rongqi 13 putong 14 fudong 15 lieren 16 laili 17 fudao 18 putao 19 liangmao 20 renao .

Jieshu Jüebu Jianxian Jüankuan Jiejüe Jieyüe Yiye Yiqie . 10. 2. 7.2)เติมเสียงสระ 1. 3. 17. 16. 8. 6. 12. 5. Youxian Youxüan Shenglüe Hanglie Quanbu Qianbu Jüeding Qüeding Yanjiu Yüanxiao 11. 4. 9. 15. 14. 18. 13.

1422 3422 1144 1144 1212 1223 1223 2422 4142 4123 เลข 2 แทนเสียงที่ 2 เลข 4 แทนเสียงที่ 4 11. 9. 16.เติมเสียงวรรณยุกต์ เลข 1 แทนเสียงที่ 1 เลข 3 แทนเสียงที่ 3 1. 2. 7. 8.3 . 14. 4443 4444 4412 2341 4242 4243 . 6. 12. 10. 4. 5. 3. 15. 13.

2. 8.เติมเสียงวรรณยุกต์ เลข 1 แทนเสียงที่ 1 เลข 3 แทนเสียงที่ 3 เลข 0 แทนเสียง เบา 1. 5. 9. 7. 3. 4. 6.4. 22 32 10 33 13 13 224 24 240 เลข 2 แทนเสียงที่ 2 เลข 4 แทนเสียงที่ 4 10 11 12 213 444 141 .