You are on page 1of 10

UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM) FAKULTI PENDIDIKAN TEKNIKAL & VOKASIONAL

PEMBANGUNAN KURIKULUM DALAM PTV MBE 12503

TAJUK TUGASAN: PHOTO TALK


DISEDIAKAN UNTUK: TUAN HJ. GHAZALLY BIN SPAHAT DISEDIAKAN OLEH: ANAS REDZUAN BIN SHARIFF GB 130197

SARJANA PENDIDIKAN TEKNIKAL (REKABENTUK INSTRUKSIONAL & TEKNOLOGI)

Isi kandungan
Isi kandungan...................................................................................................................................3 1.0 GAMBAR..................................................................................................................................4 2.0 PENGENALAN........................................................................................................................5 3.0 HURAIAN BERKAITAN GAMBAR......................................................................................6 4.0 KE IMPULAN..........................................................................................................................! RU"UKAN.......................................................................................................................................#

1.0 GAMBAR

Gambar 1: Blok Bangunan Pentadbiran dan Kelas Dua Tingkat

Gambar 2: Blok Bangunan Baru Empat Tingkat

2.0 PENGENALAN
Sekolah tidak semestinya bangunan yang lain dari rumah seseorang. isalnya

di !merika Syarikat" seseorang itu tidak semestinya bela#ar di sekolah kerana pela#ar tersebut boleh bela#ar di rumah. Kaedah ini #uga dikenali sebagai home-schooling. Kebanyakan negara mempunyai sistem pendidikan $ormal" yang biasanya %a#ib. Dalam sistem ini" pela#ar bergerak melalui beberapa siri sekolah. &ama sekolah'sekolah ini berbe(a di setiap negara" tetapi se)ara umumnya" sekolah rendah dan sekolah menengah yang masing'masing dikhaskan untuk kanak'kanak ke)il dan rema#a yang sudah tamat pendidikan rendah" disenaraikan.

Abad ke-21 membawa masyarakat dunia ke satu lagi fasa penganjakan paradigma kehidupan. Ini meliputi penganjakan daripada masyarakat perindustrian kepada masyarakat berinformasi; penggunaan teknologi manusia kepada penciptaan teknologi tinggi; pemusatan kuasa kepada pengagihan kuasa; konsep hierarki kepada konsep jaringan; ekonomi tempatan kepada ekonomi antarabangsa; dan perancangan jangka pendek kepada perancangan jangka panjang (Mumtaz Begam dan rakan-rakan, 2002 .

Dalam konteks pendidikan di

alaysia" kurikulum merupakan satu ran)angan meliputi

ilmu pengetahuan serta kemahiran dan unsur kebudayaan dan keper)ayaan masyarakat. Perkara'perkara penting dalam kurikulum adalah semua sekolah %a#ib menggunakan satu kurikulum yang pia%ai sama seperti SK Datuk *smail Saadon yang merupakan sekolah kera#aan yang mesti menggunakan sistem kurikulum yang telah dirangka oleh bahagian pembangunan kurikulum" KP . +ika bangunan sekolah ini tidak %u#ud mungkin ada di antara kita yang tidak dapat meneruskan pembela#aran. anakala guru tidak dapat menga#ar dan tidak dapat menyara kehidupannya kerana guru mengharapkan ga#i yang dibayar pada setiap bulan.

Dalam arus pendidikan sekarang" sistem pendidikan di

alaysia seharusnya sudah

ma#u ke depan kerana ianya bukan hanya dilihat dari in$rastruktur yang ada tetapi dari segi pengisian yang ada termasuklah melengkapkan sistem berlandaskan $alsa$ah pendidikan untuk melahirkan indi,idu yangg seimbang dari segi intelek" emosi" rohani" #asmani" dan sosial. Sekolah rendah dan sekolah menengah merupakan asas dalam menimba ilmu pengetahuan bagi setiap indi,idu ibaratnya binaan bangunan tinggi yang tidak akan selamat dan kukuh #ika tidak ditanam dengan betul dan kuat.

!.0 "#RAIAN BER$AI%AN GAMBAR


SK. Datuk *smail Saadon telah dibuka dengan rasminya pada tahun 1-./ dengan nama SK. 0KTP !ir Ta%ar 2. Pada a%al pembukaannya sekolah ini mempunyai 12. murid dan 11 guru. +umlah murid di sekolah ini meningkat setiap tahun. 3leh sebab kekurangan bilik dar#ah" murid'murid terpaksa menumpang bangunan sekolah agama" kantin serta balai raya 4elda !ir Ta%ar 2. Pada tahun 1-.2 sebuah bangunan tambahan telah dibina bagi menampung #umlah pela#ar yang semakin meningkat" banguan tersebut dapat digunakan sepenuhnya pada tahun 1-.5. Dengan #umlah murid yang semakin bertambah" pihak pengurusan +KK6 4elda !ir Ta%ar 2 telah membiayai sebuah lagi bangunan tambahan. Pada 2- +un 1-57 sekolah ini telah dirasmikan oleh Perdana Seri Dr. ahathir bin enteri alaysia" Dato8

ohamad serta bertukar nama sekolah kepada SK. Datuk *smail Saadon alaysia untuk

sempena mengambil nama seorang %akil rakyat yang berkhidmat di ka%asan ini. Tahun 1--/ sebuah bangunan dua tingkat telah dibina oleh Kementerian Pela#aran menampung bilangan pela#ar yang semakin meningkat. Kelas Pendidikan Khas masalah pembela#aran telah dibuka pada tahun 2991. Kelas Prasekolah dibuka pada tahun 2991. Selain itu" sebuah bangunan makmal komputer telah dibuka pada tahun 2997" sebuah bilik akses sekolah pada tahun 2992. Seterusnya" pada tahun 299. bangunan tambahan Prasekolah dibina dan beroperasi pada tahun 2995.

Kini" sekolah ini menerima bangunan tambahan dua blok empat tingkat di ba%ah pro#ek Kementerian Pela#aran alaysia. *a menempatkan kemudahan'kemudahan seperti pusat pentadbiran" bilik mesyuarat" bilik guru" bilik khas" kelas dan setor. Bangunan tersebut di#angka siap dan beroperasi pada tahun 2911. Sekolah merupakan sebuah bangunan atau tempat yang ber$ungsi untuk memberikan ilmu kepada pela#ar" yang meru#uk sesiapa yang bela#ar di situ. Struktur sekolah moden mungkin dilengkapi dengan kemudahan teknologi maklumat :*T; atau sekadar bilik dar#ah saha#a. Selain itu" sekolah biasanya mempunyai beberapa tenaga penga#ar atau guru untuk mendidik dan membimbing pela#ar. Sebenarnya" setiap indi,idu akan melalui beberapa $asa atau peringkat sekolah dan institusi pendidikan bermula dari tadika" sekolah rendah" sekolah menengah dan akhirnya ke peringkat tertinggi iaitu uni,ersiti. Gambar pertama merupakan antara blok bangunan asal semasa sekolah ini mula'mula beroperasi. Bangunan dua tingkat yang biasa dilihat di mana'mana sekolah di seluruh pelosok negara" dari Perlis sehingga ke Sabah. Bangunan ini menempatkan pe#abat pentadbiran" pe#abat guru dan mungkin beberapa bilik dar#ah. anakala gambar kedua pula adalah blok bangunan baru empat tingkat yang menempatkan segala bilik'bilik khas yang lain. +ika dilihat kedua'dua gambar tersebut merupakan bangunan yang akan kekal ditempatnya sebagai bangunan sekolah yang akan digunakan oleh pela#ar dan guru di sekolah ini untuk meneruskan sistem penga#aran dan pembela#aran dari tahun ke tahun. &amun begitu" bangunan sekolah bukan saha#a dibina untuk tersergam indah tetapi setiap sekolah memainkan peranan dalam membentuk budaya yang akan me%akili ime# sesuatu sekolah itu. Pada tahun 1-5-" saya memulakan alam persekolahan di sekolah ini sehingga tahun 1--/. Di sinilah saya mula bela#ar berdikari" berka%an dan berkomunikasi. Gambar pertama menun#ukkan bilik'bilik pentadbiran sekaligus merupakan antara bangunan hadapan yang memudahkan tetamu untuk berurusan atau dengan erti kata lain sekolah mempunyai budaya dan hubungan baik dengan ibu bapa. *ni menun#ukkan baha%a %arga pendidik dan penghuninya telah bersiap sedia dalam apa #ua )abaran yang bakal dihadapi. Begitu #uga saya" setiap proses pembela#aran yang diterima selama bersekolah di sini membantu saya menimba ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga akhirnya kini saya bergelar guru.

Daripada tidak mengenal huru$ hingga akhirnya boleh memba)a dengan lan)ar dan begitu #uga bangunan sekolah yang dulunya hanya ada tiga bangunan kini sudah ditambah dengan beberapa bangunan baru seperti di gambar dua. *ni menun#ukkan baha%a pela#ar' pela#ar generasi kini lebih beruntung #ika dibandingkan ketika (aman saya satu ketika dahulu. Banyak kemudahan dan keselesaan yang mereka perolehi dan seharusnya keistime%aan yang diterima digunakan dengan sebaiknya. Tidak ada alasan untuk mereka mengatakan tidak untuk bela#ar atau ke sekolah. Kini saya merupakan seorang pendidik di S K !ir Ta%ar" Kota Tinggi" +ohor. enariknya" sekolah ini bersebelahan dengan sekolah rendah saya iaitu SK Datuk *smail Saadon. 3leh itu" setiap pagi saya akan melalui sekolah ini sebelum saya memulakan tugas saya sebagai guru maka setiap kali itulah pelbagai memori dan nostalgia selama enam tahun di sekolah itu akan bermain di minda saya. elalui pengalaman dan memori inilah akan memberi semangat kepada saya sebelum memulakan tugas dan sentiasa memoti,asikan diri saya untuk men#adi pendidik yang lebih baik hari demi hari.

&.0 $E'IMP#LAN
Dapatlah disimpulkan baha%a ke#ayaan sesebuah sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan pengetua dalam pelbagai aspek pengurusan dan keadaan budaya sekolah yang baik dan positi$. Seterusnya persekitaran dan budaya sekolah #uga merupakan $aktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perbe(aan dalam pen)apaian sekolah dalam pelbagai bidang. Sekiranya sekolah ber#aya membentuk satu budaya sekolah yang )emerlang sudah pasti sekolah #uga akan men)apai ke)emerlangan terutamanya dalam pen)apaian pela#ar' pela#ar. 3leh itu langkah'langkah untuk membudayakan sekolah agar terbentuk satu budaya sekolah yang )emerlang" gemilang dan terbilang perlu dilakukan dengan bi#aksana. 3leh itu ibu bapa tak kira apa latar belakang berlumba'lumba memasukkan anak'anak mereka ke sekolah yang )emerlang. *bu bapa berasa yakin baha%a hanya sekolah'sekolah yang mempunyai budaya yang )emerlang sudah pasti men#an#ikan ke#ayaan akademik yang )emerlang. Sebaliknya ke#ayaan sukar di)apai sekiranya anak'anak bersekolah di sekolah yang dianggap bermasalah samada dari segi pentadbiran" penga#aran " disiplin pela#ar dan sebagainya. Berdasarkan ka#ian'ka#ian di barat dan tempatan dapatlah dirumuskan baha%a budaya sekolah mempunyai hubungan yang rapat dengan pen)apaian akademik pela#ar'

pela#ar.

enyedari hakikat itulah maka sekolah'sekolah yang mempunyai latar belakang

budaya yang baik telah men#adi perhatian dan idaman ibu bapa. Se%a#arnya semua sekolah harus mempunyai budaya yang baik dan )emerlang agar sekolah men#adi sebuah pusat pendidikan pilihan semua pihak.

R#(#$AN
#

!mir <asan Da%i" 2992. Penteorian sosiologi dan pendidikan edisi kedua. Tan#ung =uantum Books.

alim:

Kamaruddin <a#i <usin" 1--7. Dinamika sekolah dan bilik dar#ah.Kuala 0umpur: >tusan Publi)ation ? Distributions Sdn.Bhd. umta( Begam" 2992. Pendidikan !bad Ke 21. Karangkra$ Publi)ations. 3mar ohd. <ashim" 1--1. Pengisian misi pendidikan. Kuala 0umpur: De%an Bahasa dan Pustaka.

10