POKLAD

ALCHYMISTŮ
Filipa Theofrasta Bombasta
řečeného

Paracelsa Velikého
Příroda plodí nerosty v útrobách země. Těchto nerostů jsou dva druhy. Nalézají se na
četných místech Evropy. Nejlepší z oněch, které se mi kdy dostaly do ruky, a jejž jsem při
svých pokusech shledal zvláště výborným, nalézá se na obraze makrokosmu ve východní
hvězdě sféry sluneční. Druhý, na jižní hvězdě, jest teprve v prvním květu. Protlačují jej
zemské útroby svým povrchem a při svém prvém roztavení jeví se býti rudým. V něm jsou
ztajeny všechny barvy a květy nerostů. O tomto nerostu Filosofové mnoho napsali. Je povahy
chladné, vlhké a odpovídá vodnímu živlu. Co se týče samotného poznání a zkoumání, všichni
filosofové přede mnou vyslali své šípy, avšak daleko se odchýlili od terče pravdy, neboť se
domnívali, že rtuť a síra jsou matkami všech kovů. O něčem třetím se jim nezdálo ani ve snu.
A přece rozložíme-li spagyricky vodu, jasně se nám ukáže pravda, kterou ovšem ani Galenus,
ani Avicenna nepoznali.
Kdybych však měl podávati na způsob našich vynikajících fysiků pouze jména a složení,
způsob jeho rozkládání a tavení, jak si počínala na počátku světa Příroda při růstu svých částí,
nestačil by mi rok k ústnímu výkladu a kdybych chtěl podati výklad písemný, stoh knih by mi
nepostačoval.
Tvrdím, že v tomto nerostu se nalézají tři podstaty a látky, totiž rtuť, síra a minerální
voda, kterou tyto látky jsou od přírody vázány k sobě. Spagyrickým uměním jest možno ji
odděliti od vlastního suchého jádra, ovšem jen tehdy, když dozraje v pravý svůj podzim tak
jako plod na stromě. Strom obsahuje plod již v sobě a dovolí-li Příroda a hvězdy nebeské,
vyžene strom v březnu lístky, pak vyrazí pupeny a po jejich prasknutí objeví se květ; tak vše
postupuje až k dozrání plodu na podzim stromu. Právě tak jest tomu i u nerostů. Tyto stejně
tak tlačí se z útrob zemských. Na to musí jmenovitě pamatovati alchymisté, kteří hledají
poklad pokladů. Abych jim ukázal cestu, popíši v tomto pojednání počátek, střed i konec díla,
vodu jemu vlastní, síru i balsám. Rozkladem a tavením těchto tří vyvine se hmota jediná.

O cinabaritu.
Vezmi cinabarit a takto jej připrav: Vař jej v dešťové vodě v kamenné nádobě po tři
hodiny; pak jej pečlivě očisti a rozpusť v lučavce královské, která budiž složena z jednoho
dílu kyseliny sírové, ledku draselnatého a čpavku, nebo z kyseliny sírové, ledku draselnatého,
hliníku a soli. Destiluj pak alembíkem a po druhé přelij. Dbej, aby čisté od nečistého se
oddělilo. Po dobu jednoho měsíce dej všemu kvasiti v koňském hnoji. Potom sloučeninu takto
rozkládej: dovolí-li příznivé znamení, destiluj ji alembíkem při ohni prvého stupně. Tím
vyprchá voda a vzduch a v nádobě zůstane oheň a země. Potom po druhé tyto živly spoj a dej,

Rudá tinktura vitriolová je tak mocná. Nalezne se tehdy po prvé. Po skončení kvašení vyčkej znamení živlů. Tato tinktura jest ryzím zlatem. Rozlož a jak jsem řekl. kde jsou kuchaři dřeva. Tento smíchej s dříve uschovanými látkami. kde tvoji učenci. O rudém lvu. Uvidíš. O zeleném lvu. Praž tuto tinkturu v retortě a uvidíš vycházeti černou hmotu. To oslaď přilitím vinného alkoholu a destiluj alembíkem tak dlouho. Spěchej. Po druhé vezmi k dokonalosti připravený vitriol Venušin a přidej z dřívějška uschovaný živel vodní a vzdušný. Tak po druhé zmizí voda a vzduch. zaveď kvašení na jeden měsíc. Pak slučuj ohnivý živel a zemské soli a vše rozlož v pelikánu v essenci. kde je tvůj poklad. Rudá bude bílou převyšovati. tak jako jemný alkal. co mnozí hledali. čeho mnozí artisté zanedbali. Odlož ji k vykvašení tak. nýbrž ztaví. tvoje hvězdy opouštějí dráhu a zabloudily na okraj bažin. Tuto opět zpracuj v retortě a tolikrát opakuj. balsám nebeských hvězd. když oheň stál nad vodou. Po druhé vlož do popele na 8 dní a nocí. Tímto počinem se nerozloží. že nezbylo ostré chuti po lučavce královské. Sluneční tinktura bude tím ve svém stupni hotova. který tělu nedovoluje shníti. vzduchem a zemí. takže žádný poklad Lva římského jej nemůže koupiti. dokud zbývá bílá. to vše opakuj asi třikráte. zeleného Lva. Po druhé odlož k vykvašení a slití. pak vše spagyricky rozlož a nalezneš bílou zemi. avšak co jen někteří nalezli. Rovněž zmizí i živel ohnivý. Pracuj dokud nenalezneš pravého.aby se pražily v ohni. Potom takto uzavřenou nádobu vlož na studené místo. jasného. kterou opět musíš rozložiti. že znaky tohoto Zeleného Lva jsou podivuhodné. Rozlož a ihned uzříš dvě barvy. Ach. aby se vypařil a zdvojil ve svém stupni. Konečně nalezneš prchavou sůl. udržuj oheň na druhém stupni a stejně postupuj po tolikéž dní a nocí. Na dně nádoby zbyde země. jakmile jsi uviděl jeho tinkturu. neboť tvé oči jsou oslepeny vředy a . Tento sluneční olej uzavři za vhodného znamení hermeticky do své retorty. Dobře tomu. Uschovej ji na vhodném místě. Podává se v dávce jednoho gránu po vykvašení se síranem zlata. Tak vznikne ti opět země. kde jsou tvoji fysikové. kteří umějí pouze čistiti a rozpouštěti! I tvoje nebe je převrácené. takže se v něm nemůže zakořeniti lepra. Tehdy nalezneš tam to. Třením odděl ji od nejspodnějšího a tak budeš míti pitné zlato. ze které byla vytažena její tinktura. Jak je ti dobře známo. kdo jej dovede nalézti a jeho tinktury nabýti. podagra a vodnatelnost. odpovídajícími živlu vodnímu a vzdušnému. což je podivuhodné. o němž poznáš. avšak nezoufej nad dílem. abys nalezl to. až shledáš. Když jsi to vykonal. bílou a rudou. obsahující astrům ohně i země. Pak vezmi Lva zpracovaného v pelikánu. Toto jest pravý a výtečný balsám. což ostatně i zkušeným artistům bylo známo. Karle Germáne. Tuto mrtvou zemi v hmoždýři dovedně zpracuj a pak ji zahřívej na ohni prvého stupně po pět dní a pět nocí. že jest těžký a mohutný. že všechna bílá tělesa dotykem promění v rudé. anebo rudá tělesa všechna vybílí.

O tom však zde ničeho nevykládám. s kterým jsem rozmlouval o svém pitném zlatu. Máš-li astrum Merkura. což činím rád.věcmi na pohled krásnými a příhodnými. abych splnil žákům slib. 1 díl sluneční síry. Toto vše je dokázané a jisté. rozdělená ve své sféře do života a sféry svého srdce. kde jest vyživován ohnivým živlem a kde mláďata jeho oči sama vyklovají. zvláště. jehož křídla bez větru odlétají a nesou fénixe do původního hnízda. podobně může tingovati v nejlepší kov všechnu obecnou měď. Tak budeš míti tinkturu alchymistů. do balsámu svých útrob. neboť toto i zlato tinguje. který byl poučen přírodou a osvícen samým Bohem. Dílo alchymické tinktury nemusí býti hotovo v devíti měsících. že Galenus. kvasiti. že moje bude království. má uncí tisíce. vy. vás hipokratovce i s vašimi černými kuchyněmi a dílnami. ten Avicenna. Po mé smrti vytáhnou moji žáci vás na světlo. že cinabarit jest létavý orel. můžeš stejně tingovati všechnu obecnou rtuť. jsou-li obeznámeni s přírodním světlem a zkušení astrologové a dobří filosofové. že ve 40 alchymických dnech můžeš extrahovati. které je v ní ztajeno a které jsem zkusil na člověku. Luny. Nyní se však obrátím ke své práci. Můžeš je rychle a neškodně urychliti spagyricky tak. Příroda zná mne a já znám ji. v nichž jste ke smrti přivedli knížata a nepřemožitelné šlechtice křesťanského světa! Běda vašim hlavám v den soudný! Já však vím. o mithridatiku a theriaku. ze které jsem se zrodil a kterou také následuji. odkud mně poslal dopis! Pak by se znamenali křížem a smáli by se sami sobě! Podobně i Avicenna sedí v předsíni brány pekelné. Ach. A což. Nechválím se snad sám! Mne chválí sama příroda. Marta. Saturna. . kteří pohrdáte autoritou nejvyšších míst. kdyby tvoji artisté věděli. kteří jste pohrdali pravdou skutečného lékaře. moje také čest i sláva. Vezmi 4 díly minerální vody. Musíš však věděti. Neboť i z těchto dají se připraviti tinktury. vězí v pekle. O její hodnotě nepíši. fermentovati. neboť to jsem vyložil v knize o „Přeměnách“. neboť filosofie nám poskytuje poznám veškeré přírody. Máš-li astrum Venuše. KONČÍ SE POKLAD ALCHYMISTŮ. jak jest v Kabbale obvyklé. o tinktuře filosofů. dejte pozor a poslyšte. poněvadž jsem dosti pověděl o nich v knihách o „Povaze věcí“ a v „Archidoxe“. Jupitera. Totéž se rozumí ovšem i u všech astrech ostatních planet. 2 díly rudé sluneční země. Tam také jest dostatečně vysvětlena alchymistům prapodstata kovů i nerostů zemských. Uviděl jsem v ní světlo. kdo má unci slunečního astra. Ten. v kámen sloučiti a produkovati alchymického Fénixe. tluc a asi třikráte rozlož. Nuže. vy hipokratovci. vlož všechno do pelikánu. Odtud vynoří se bělost. kníže (jak nikoho jiného nenazývají). a které také nalézám v jeho úrovni. aby mohli nalézti alchymickou tinkturu. exaltovati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful