PROTOCOL DE EXPLORARE ELECTROCARDIOGRAFICĂ

PREVEDERI GENERALE 1. Pacientul va fi plasat în decu it d!"sal , cu toracele şi membrele descoperite, în sta"e de "ela#a"e fi$ic% &i psi'ic% 2. Inregistrarea se va realiza la te(pe"atu"a de c!nf!"t (200C), evitându-se temperaturile sc zute (determin produce erori de #nregistrare $. Plasa"ea elect"!$il!" se va "ace ast"el % - va "i precedat de degresarea cu alcool a tegumentelor - #n scopul m ririi conductibilit !ii electrice se va "olosi o past special sau se poate pre"era acoperirea electrozilor cu o bucat de material te&til, #mbibat #n clorur sau bicarbonat de sodiu - primii ' electrozi vor "i plasa!i pe r d cina membrelor (evitându-se zonele osoase), ultimii ( "iind plasa!i pe regiunea precordial , #n urm toarele puncte de elec!ie % V) * spatiul IV inte"c!stal+ pa"aste"nal d"ept V, * spatiul IV i-c-+ pa"aste"nal stin. V/ * la (i0l!cul distantei dint"e V, si V1 V1 * spatiul V i-c- stin.+ pe linia (edi!clavicula"a 2vi"ful ini(ii3 V4 * spatiul V i-c- stin.+ pe linia a#ila"a ante"i!a"a V5 * spatiul V i-c- stin.+ pe linia a#ila"a (i0l!cie - se vor conecta apoi cablurile speci"ice, respectând strict culorilorR+G+V+N ()I,)II,)III) şi codul contrac!ii musculare) sau temperaturile ridicate (transpira!iile determin modi"ic ri de conductibilitate), care pot

AR+AG+AV+A6+AN+AVi

(*1,*2,*$,*',*+,*(), unde % , - alb. / - roşu. * - verde. 0 - negru.1 maron. *i - violet 2 Fi.- ) şi ,
1

Fig. 2 – Plasarea electrozilor utilizând un electrocardiograf produs de Cardio Control Inc.1 – Variate tipuri de electrozi şi accesorii utilizate în electrocardiografie Fig. 2 .

'. 8e asigur o #mp mântare corespunz toare. prin mu"a corespunz toare şi se porneşte aparatul. ce au drept cauze % . 2. C!nt"!lul standa"di$%"ii % . 8e introduce #n aparat 9ârtie #nregistratoare şi 9ârtie carbon.este obligatorie veri"icarea acestui aspect #naintea "iec rei #nregistr ri +. e) evitarea #ncruciş rii cablurilor conectate la pacient cu cele de la re!ea . $ şi amplitudine.'. care dau traseului 6C7 un aspect 3din!at4.3parazi!ii4 produşi de curentul alternativ (oscila!ii regulate cu ν de +0 5z. ast"el #ncât la o di"eren! de poten!ial de 1 m* e&cursia peni!ei s "ie de 10 mm . b) "olosirea de electrozi de bun calitate (neo&ida!i). 8e conecteaz aparatul la re!eaua de curent alternativ. d) #ndep rtarea din vecin tate a aparatelor electrice #n "unc!iune.se va #nregistra semnalul de etalonare (#n vederea aprecierii amplitudinii de"le&iunilor). c) prealabila degresare a tegumentelor şi ob!inerea unei bune aderen!e a electrozilor la tegumente. 8e trece selectorul pe pozi!ia :68:. A"tefactele sunt reprezentate de de"orm ri ale traseului electric.supra-sau subdenivel ri ale liniei izoelectrice determinate de mişc rile pacientului sau ale cablurilor #n cursul #nregistr rii traseului 6C7 ETAPE DE 7NREGI8TRARE A ELECTROCARDIOGRA6EI 1. neregulate ca "recven! contrac!iilor musculare . $.cest aspect 6C7 poate "i evitat prin % a) conectarea corect la p mânt.oscila!ii 3din!ate4. . datorate .

respectând codul culorilor.se veri"ic #nregistrare .ist"a"e : . cu respectarea strict a codului culorilor . se va bloca eta?ul "inal şi se va opri aparatul.)c() pe toate cele ( canale de #nregistrare . (. 12.8e vizualizeaz osciloscopului.8e declanşeaz #nregistrarea. "i&ând nivelul de ampli"icare ast"el #ncât 1 m* s aib corespondent un semnal de 10 mm.se veri"ic prezen!a arte"actelor pe traseu amputarea undelor ample de c tre limitele culoarelor de modul de culegere a semnalelor pentru #nregistrarea pe rând "iecare canal de #nregistrare prin intermediul combina!iilor de deriva!ii (unipolare şi bipolare). 10. ' . 8e aplic etalonul de 1 m* (prin ap sare caden!at ). ANALI9A ELECTROCARDIOGRA6EI @entru o analiz corect a traseului 6C7 se vor respecta o serie de reguli generale grupate #n ( etape % ). la viteza de derulare dorit . 8e plaseaz electrozii şi se conecteaz pacientul la aparat prin intermediul cablurilor speci"ice. . 8e regleaz pozi!ia liniei izoelectrice. precum şi conectarea cablurilor.>a s" rşitul #nregistr rii se va opri derularea 9ârtiei. <.+.8e selecteaz 11.Ve"ifica"ea te'nicii de în"e.se veri"ic plasarea corect a electrozilor..se va veri"ica amplitudinea semnalului de etalonare ( )(V. dup o prealabil vizualizare a traseului. 8e conecteaz osciloscopul. =. 8e cupleaz "iltrul de $0 5z (când este cazul). 1$.

Calcula"ea f"ecven<ei ca"diace 1-)6et!da di"ect% cu "i..dac şi acesta lipseşte.undele P sunt situate înaintea c!(ple#ului =R8 /-d. sec-*>+.ist"ate /.Ap"ecie"ea "it(ului de a$% al ini(ii /itmul normal sinusal al inimii se recunoaşte prin urm toarele criterii % /-a.de obicei.-undele P au du"ata+ a(plitudinea &i !"ienta"ea vect!"ial% n!"(al%+ fiind c!nstante ca f!"(% în t!ate de"via<iile /-c.Inte"valul P*= 2deli(itat înt"e începutul undei P &i apa"i<ia undei =3 este c!nstant în t!ate de"iva<iile &i a"e du"ata înt"e >+). ceea ce indic implicit şi 3pozi!ia4 6C7 .dac aceste nota!ii lipsesc. care este traseului .-P!$i<i!na"ea c!"ect% a elect"!ca"di!. #naintea #nregistr rii propriu-zise a traseului 6C7 se noteaz numele şi vîrsta pacientului data şi ora înregistr!rii .) sec1.p"e$en<a undei P în t!ate de"iva<iile în"e. se va !ine seama de rela"iile dintre undele P şi # fa"! de comple$ul %&' %  A/8 este un comple& amplu şi poli"azic  @ este o und mic (sub 2 mm) situat #naintea A/8 (la st#nga)  : este o und mai ampl şi mai larg decât @. situat dup A/8 (la dreapta) /.la de calcul /iglele au un principiu comun de utilizare % + #ntotdeauna pozitiv şi plasat la e&tremitatea din st#nga a . se va !ine seama de pozi"ia semnalului etalon."a(ei se va "ace dup urm toarele criterii % .

se va #mp r!i la 2 valoarea citit 1-..4> ((@s R*R? 6et!da di"ect% 2e#act%3 . iar traseul a "ost #nregistrat cu viteza de +0 mmBs.$ sau ' comple&e #n dreptul unui reper de acelaşi tip cu cel "i&at anterior (riglele sunt calculate pentru 2.etc.e&ist rigle de calcul pentru viteza de derularea a 9ârtiei de 2+ mmBs sau +0 mmBs. iar traseul 6C7 s-a #nregistrat cu viteza de 2+ mmBs. ( – Calcularea frecven"ei cardiace ( ..$ sau ' cicluri cardiace) . deci ν - Fig.) . "actorul de conversie "iind >+>1 la R*R? 2((3 # >+>1 2sec3 v../ % 5> 2sec3 FC . )ac rigla a "ost conceput pentru viteza de 2+ mmBs.se "i&eaz un reper de pe gril #n dreptul unui reper ales de pe traseul citit % v#r"ul unei unde (@. ******************************. )ac rigla a "ost conceput pentru viteza de +0 mmBs./) sau #nceputul unei unde (@.8e !ine cont de "aptul c semnalul 6C7 este un semnal periodic.1B: . la v.@entru a ob!ine "recven!a cardiac se va aplica regula de trei simplă 2 Fi.8e apreciaz #n mm distan!a /-/C . se va #nmul!i cu 2 valoarea citit pe rigl ."recven!a cardiac se citeşte dup 2.4 ((@s şi >+>.

t"ei inte"vale .cinci inte"vale .!pt inte"vale  "recven!a este />>@(in  "recven!a este )4>@(in  "recven!a este )>>@(in  "recven!a este A4@(in  "recven!a este 5>@(in  "recven!a este 4>@(in  "recven!a este 1/@(in  "recven!a este /A@(in 0.&apte inte"vale . .1-/- 6et!da indi"ect% 8e apreciaz num rul de intervale de >+.pat"u inte"vale .d!u% inte"vale .> sec..1 % . ) * +etoda indirect! de citire rapid! a frecven"ei cardiace .un inte"val .2 sec Fig.&ase inte"vale .(marcate prin linii mai groase pe traseu) cuprinse #ntre dou comple&e A/8 succesive 2 Fi.