You are on page 1of 18

Cu hi 2 : Vn ha l nn tng tinh thn ca x hi, va l muc tiu, va l dng

luc thc dy su pht trin KT-XH (ng Cng sn Vit Nam - vn kin H V Trang
110). Bng l lun vn ha d hoc, dng ch hy phn tch nhn djnh trn.
Bi lm
1. S lc khi nim, bn cht ca vn ha (theo tinh thn Nh! "#$%t &' ( )
kha *+++,.
Hin nay, nuc ta dang tin hnh cng cuc CNH-HH dt nuc. CNH-HH dt
nuc l mt quy lut tt yu khi mun bin mt nuc chm pht trin thnh mt quc
gia pht trin. Kinh nghim th gii d cho thy cng nghip ha khng gn lin vi
pht trin vn ha v con ngui s dn dn nhng thm hoa v x hi v mi trung.
Pht trin vn ha v con ngui l dng luc ca su pht trin KTXH, l diu kin thuc
hin cng nghip ha, dng thi l muc tiu ca su pht trin KTXH, ca cng nghip
ha. Trong li tuyn b m du thp k th gii vn ha v pht trin, ng Tng gim
dc T chc khoa hoc v vn ha lin hip quc (UNESCO) d nhn manh kinh
nghim ca 2 thp k va qua cho thy rng trong x hi ngy nay, bt un tr!nh "
kinh t# no, ho$c xu h%&ng ch'nh tr( no, v)n h*a v ph+t tri,n 2 m$t g-n i.n v&i
nhau/ 0%&c no t1 "$t cho m!nh mt m2c ti3u ph+t tri,n kinh t# m t+ch r4i m5i tr%4ng
v)n h*a th! nht "(nh 67 x8y ra mt c9n ":i nghi3m tr;ng v ti.m n)ng 6+ng t<o ca
n%&c y 67 b( 6uy y#u "i nhi.u/// =h+t tri,n c>n ph8i tha nhn v)n h*a gi? vai tr@
trung t9m v vai tr@ "i.u ti#t x hi/ 0*i t*m <i tr;ng t9m, "ng cA v m2c "'ch ph8i
"%Bc t!m trong v)n h*a/ C9y bi h;c quD b+o rEt ra t vic tFng k#t g>n G th# k ph+t
tri,n c5ng nghip tr3n
Khi nim :
C rt nhiu khi nim, djnh ngha v vn ha khc nhau, cc mc d rng, hep
v rt hep. Ni vn ha l ni ti con ngui, ni ti vic pht huy nhng nng luc, bn
cht ca con ngui nhm hon thin con ngui, hon thin x hi. di dn mt djnh
ngha v vn ha, cn thit phi hiu mi quan h tuong tc gia con ngui v vn
ha. Truc ht, chnh con ngui d sng tao ra vn ha. Chnh trong qu trnh pht
huy nhng nng luc bn cht d ci bin tu nhin, ci bin x hi v thng qua d ci
bin chnh bn thn, con ngui d sng tao ra vn ha. Vn ha l phuong thc d
con ngui tn tai v pht trin, l cch thc d con ngui tch mnh ra khi gii dng
vt. V vy khi nim vn ha lun cha dung ni dung nhn vn, nhn bn. Th hai,
hoat dng vn ha sng tao ra con ngui; ni cch khc, con ngui l sn phm ca
vn ha. Bi chi trong x hi loi ngui mi c khi nim vn ha v hoat dng vn
ha; vn ha phn nh v mi trung sng hay l tng th cc mi quan h gia con
ngui vi gii tu nhin v vi con ngui, cng dng; mt khc con ngui chi c th tn
tai dng bn cht ngui ngay trong x hi loi ngui v chnh vn ha l mi trung
tao nn nhn cch con ngui. Th ba, ni dn vn ha l ni dn h gi trj. D tn tai
dui dang cc sn phm vt th hay phi vt th, ci lm nn ni dung vn ha ca
chng chnh l cc gi trj. l cc gi trj duoc tao ra t cc hoat dng khoa hoc, dao
dc v ngh thut v cc hoat dng d lun hung ti su hon ho ca 3 gi trj: Chn,
Thin v M. Tm lai, H)n h*a ho<t "ng tinh th>n nhm ph+t huy nh?ng n)ng 1c
bIm 6inh v b8n cht ca con ng%4i ", 6+ng t<o ra c+c gi+ tr( vt cht v tinh th>n J1a
tr3n c+c chuIn m1cK ch9n, thin, mL nhm Juy tr! 61 tMn t<i v ph+t tri,n ca c+ nh9n
v cng "Mng x hi/ H)n h*a cNng ho<t "ng nhm t<o ra nh?ng gi+ tr( nh?ng
1
2-2
chuIn m1c x hi, m5i tr%4ng thO 2, c+i n5i nu5i J%Png 61 h!nh thnh nh9n c+ch
con ng%4i.
Ch tjch H Ch Minh tng vit: H! 7 6inh tMn cNng nh% m2c "'ch ca cuc 6:ng,
oi ng%4i m&i 6+ng t<o v ph+t minh ra ng5n ng?, ch? vi#t, "<o "Oc, ph+p ut, khoa
h;c, t5n gi+o, v)n h;c, ngh thut, nh?ng c5ng c2 cho 6inh ho<t hng ngy v. m$c,
)n, Q v c+c ph%Ang thOc 6R J2ng/ Son b nh?ng 6+ng t<o v ph+t minh "* tOc
v)n h*a/ H)n h*a 61 tFng hBp ca m;i ph%Ang thOc 6inh ho<t cTng v&i bi,u hin
ca n* m oi ng%4i " 68n 6inh ra nhm th'ch Ong nh?ng nhu c>u "4i 6:ng v "@i hUi
61 6inh tMn.
Trong khi nim ny, Ch tjch H Ch Minh d miu t vn ha bng nhng thnh t
ca n. Ngui d nhn vn ha duoc xem l phuong thc d con ngui tn tai v pht
trin, nhn manh dn mi quan h bin chng gia sn sinh vn ha vi su sinh tn
ca con ngui.
Vn ha c mt trong tt c cc hoat dng ca con ngui, d d l hoat dng sn
xut vt cht hay sn xut gi trj tinh thn; trong quan h giao tip, ng x trong x hi
hay thi d ng x vi thin nhin.
-n cht ca vn ha .
Vn ha c 7 thuc tnh co bn: Mt l vn ha lun mang tnh ljch s. Mi thi ky
ljch s, vn ha c mt du n ring. Hai l vn ha mang tnh truyn thng, do nhng
gi trj vn ha duoc luu gi, pht trin v truyn b qua cc giai doan ljch s t th h
ny sang th h khc. Ba l vn ha mang tnh dn tc th hin r nht bn sc vn
ha dn tc; vn ha ni ln dc dim ca mt dn tc, biu hin bn lnh, tm hn, ct
cch ca mt dn tc. Bn l vn ha mang tnh gi trj (vt th, phi vt th, vt cht
hoc tinh thn). Nm l, vn ha bao gi cng mang tnh nhn sinh; chi c con ngui
mi sng tao ra vn ha v hon thin mnh qua mi trung vn ha. Su l, vn ha
mang tnh phi sinh. V by l trong x hi c giai cp, vn ha bao gi cng mang
tnh giai cp.
Nn vn ha Vit Nam l thnh qu hng nghn nm lao dng sng tao, du tranh
kin cung dung nuc v gi nuc ca cng dng cc dn tc Vit Nam, l kt qu
giao luu v tip thu tinh hoa vn ha ca nhiu nn vn minh th gii d khng ngng
hon thin bn sc vn ha dn tc mnh. Vn ha Vit Nam d hun dc nn tm hn,
kh phch, bn lnh Vit Nam; tao nn ct cch, bn sc ring c ca con ngui, dn
tc Vit Nam.
T khi ng ta ra di v trong sut ljch s lnh dao cch mang nuc ta, ng ta
lun coi vn ha l mt b phn quan trong ca su nghip cch mang. Quan dim ny
duoc d cp trong Cuong lnh, dung li, chin luoc ca ng. Nghj quyt ai hi dai
biu ng ton quc ln th V khng djnh: Vn ha l nn tng tinh thn ca x hi,
va l muc tiu, va l dng luc thc dy su pht trin KT-XH. Quan dim ny duoc
cu th ha trong Nghj quyt Hi nghj Trung uong 5, kha V v xy dung v pht
trin nn vn ha Vit Nam tin tin, dm d bn sc dn tc; v gn dy duoc khng
djnh lai trong Kt lun hi nghj Trung uong 10, kha X.
/. 0h1n t2ch cc n3i 4#n. vn ha l5 n6n tn tinh thn ca 78 h3i, v9a l5
m:c ti;#, v9a l5 <3n l=c th>c <?$ @= Aht tBiCn D&EFG.
- Vn ha l nn tng tinh thn ca x hi .
i sng x hi c hai mt: vt cht v tinh thn. Nu kinh t l nn tng vt cht
ca di sng x hi, th vn ha l nn tng tinh thn ca x hi. Vn ha l nn tng
2
tinh thn ca x hi c ngha l vn ha gp phn tao nn mng ca x hi. Nn mng
c vng chc th su pht trin ca dt nuc mi lnh manh. Ni vn ha l nn tng
tinh thn c ngha l coi vn ha l tng th cc gi trj, cc tim nng sng tao ca dt
nuc. Mun pht trin cn phi dua vo cc gi trj d, cn khai thc v pht huy cc
gi trj d. Thng qua thuc t kim nghim, ng ta chi ra rng: Vn ha l nn tng
tinh thn ca x hi; vn ha th hin sc sng, sc sng tao pht trin v bn lnh ca
mt dn tc.
Vn ha l nn tng tinh thn, di hi phi dt vn ha vo vj tr quan trong. Cng
nhu kinh t tao nn gi trj vt cht, nn tng vt cht v nn tng tinh thn tao nhng
diu kin cn v d d x hi tn tai v pht trin. Thiu diu kin vt cht th khng c
su tn tai ca con ngui, nhung thiu diu kin tinh thn th x hi khng th pht trin
duoc. Trong qu trnh tn tai v pht trin ca ljch s, co s vt cht v tinh thn
thung xuyn thm ln vo nhau v h tro ln nhau. Chng no nn tng tinh thn suy
yu, chng d x hi s lm vo khng hong, cc t nan x hi xut hin v su pht
trin kinh t s gp kh khn.
VWi mt qu:c gia, J9n tc trong qu+ tr!nh h!nh thnh v ph+t tri,n, c8i t<o t1 nhi3n,
ao "ng 68n xut, tF chOc x hi X " h!nh thnh v t'ch Ny mt h th:ng nh?ng kinh
nghim, nh?ng tri thOc v. t1 nhi3n, x hi v t% Juy/
VWi J9n tc, v nh9n o<i trong qu+ tr!nh h!nh thnh v ph+t tri,n cho m!nh nh?ng
gi+ tr( x hi, nh?ng truy.n th:ng, chuIn m1c x hi/ Yi+ tr( k#t qu8 ho<t "ng 6+ng
t<o ca con ng%4i v n* "%Bc coi gi+ tr( c* D nghZa "%Bc cng "Mng kh[ng "(nh, b8o
v, c* vai tr@ i3n k#t cng "Mng v "(nh h%&ng cho ho<t "ng ca cng "Mng/ \@n
chuIn m1c x hi 61 c2 th, h*a gi+ tr( nh?ng quy "(nh nhm "i.u ch]nh hnh vi Ong
xR ca con ng%4i/ \huIn m1c "<o "Oc th5ng qua x hi t+c "ng "#n %Ang t9m,
kh5ng b( ph+t ut "i.u ch]nh nh%ng qua J% un x hi t+c "ng m "i.u ch]nh nh?ng
hnh vi y "Eng chuIn m1c ca x hi/
- Vn ha va l mc tiu va l ng l!c th"c #$ %ht t&i'n K(-)*+
Vi ngha vn ha l nn tng tinh thn ca di sng x hi, vn ha va l muc
tiu va l dng luc thc dy pht trin KT-XH. Trong mi chnh sch KT-XH lun di
hi phi bao hm ni dung v muc tiu vn ha. Vn ha c kh nng khoi dy tim
nng sng tao ca con ngui - ngun luc quyt djnh su pht trin x hi. Vn ha c
mi quan h thng nht bin chng vi kinh t, chnh trj, xy dung v pht trin kinh t
phi nhm muc tiu cui cng l vn ha.
Ni vn ha l muc tiu ca pht trin KT-XH, c ngha l su pht trin kinh t phi
nhm muc dch nng cao cht luong di sng x hi, tao co s vt cht cho su pht
trin lnh manh v di sng tinh thn. Mun vy, vn ha phi diu tit su pht trin
ca kinh t, phi gn su pht trin ca kinh t vi tin b x hi. L muc tiu ca su
pht trin, vn ha th hin trnh d pht trin v thc, tr tu, nng luc sng tao ca
con ngui. Vi su pht trin ca vn ha, bn cht nhn vn, nhn dao ca mi c
nhn v c cng dng duoc bi dung v pht huy, tr thnh gi trj cao qu v chun
muc ca ton x hi.
Pht trin KT-XH dn tc chnh l d dat duoc dc lp - tu do - hanh phc, Vn kin
ai hi dai biu ng ton quc ln th V vit: H. "4i 6:ng vt cht v v)n h*a
nh9n J9n c* cuc 6:ng no ", c* nh Q t%Ang ":i t:t, c* "i.u kin thun Bi v. "i <i,
h;c hnh, ch?a bnh, c* mOc h%Qng th2 v)n h*a kh+/ ^uan h x hi nh m<nh, :i
6:ng v)n minh, gia "!nh h<nh phEc_/
3
Trong qu trnh lnh dao cch mang Vit Nam, vn ha lun duoc xc djnh l muc
tiu ca su nghip cch mang v diu d th hin mt cch nht qun trong dung li
vn ha ca ng ta t ngy mi thnh lp dn nay. l, muc tiu ca su nghip
cch mang l khng ngng nng cao di sng vt cht v tinh thn cho nhn dn, v
muc tiu: Dn giu, Nuc manh, x hi cng bng, dn ch, vn minh.
Vn ha l dng luc cho su pht trin con ngui, l nhn t bn trong, nhn t ni
sinh. Vn ha khoi dy v pht huy moi tim nng sng tao ca con ngui, pht huy
nng luc bn cht ngui. Mi quan h con ngui vi vn ha l gn lin nhau, vn ha
va th hin trong con ngui, dng thi vn ha l mi trung, l diu kin cho su
hnh thnh, pht trin nhn cch con ngui. Tc l, vn ha gp phn vo diu tit qu
trnh pht trin KT-XH.
Trong thi dai ngy nay, mt dt nuc giu hay ngho khng phi c nhiu hay t
lao dng v ti nguyn thin nhin m ch yu l do c kh nng pht huy tim nng
sng tao ca ngun luc con ngui hay khng. Tim nng sng tao ny nm trong cc
yu t cu thnh vn ha, ngha l nm trong su hiu bit, tm hn, dao l, li sng, thj
hiu, trnh d thm m ca mi c nhn v cng dng. Hm luong tr tu, hm luong
vn ha trong cc lnh vuc ca di sng con ngui cng cao th kh nng pht trin
KT-XH cng ln v hin thuc.
i vi mt quc gia, pht trin v tng trung kinh t khng dng nht vi nhau.
Mun pht trin bn vng v ton din th dng luc khng th thiu l pht trin vn
ha. Vn ha pht trin manh v dng hung c kh nng pht huy mt tch cuc, han
ch mt tiu cuc ca cc nhn t khch v ch quan ca cc diu kin bn trong v
bn ngoi, bo dm cho su pht trin ca x hi duoc hi ha, cn di, lu bn. Vn
ha hung dn v thc dy ngui lao dng khng ngng pht huy sng kin, ci tin
k thut, sn xut ra hng ha vi s luong v cht luong ngy cng cao, dp ng nhu
cu ca x hi. Vn ha cn gp phn phn tng cung su hiu bit, m rng su giao
luu hop tc gia nuc ta v cc nuc khc trn co s bnh dng cng c loi. Cc gi
trj vn ha truyn thng, bn sc vn ha truyn thng l co s tinh thn d ngn chn,
han ch cc t nan x hi, xu hung sng ngoai, sng bi tin t trong nn kinh t thj
trung.
Vn ha pht trin manh v dng hung dng vai tr diu tit trong quan h quc
t, d m ca v gi vng duoc dc lp, ch quyn, hop tc kinh t - vn ha vi
nuc ngoi m khng d ngui ta loi dung bin dt nuc mnh thnh noi cung cp
nguyn liu v nhn cng gi r, noi tiu thu hng ha tha v tip nhn nhng cng
ngh lac hu, nhng nh hung vn ha dc hai.
Vn ha pht trin manh v dng hung cn c kh nng ngn chn, khc phuc
duoc nhng ham mun qu mc dn dn lm can kit ti nguyn thin nhin v gy
nhim mi trung sinh thi, c v xy dung mt li sng c diu d v hung dn
nhng hnh vi ng x c vn ha ca con ngui di vi con ngui v di vi thin
nhin.
H. NhIn ii AhA c bn <C th=c hin "#an <iCm ca Jn.
Ngy nay, nuc ta dang trong qu trnh hi nhp quc t, dng truc xu th ton
cu ha, trong khi nn kinh t nuc ta cn thp km so vi mt s nuc trong khu vuc
v trn th gii. vn ha pht huy dng ngha l nn tng tinh thn ca x hi, l
muc tiu, l dng luc thc dy su pht trin KT-XH, cn c nhng bin php:
Mt l, m rng, vn dng gio duc ch ngha yu nuc gn vi thi dua yu nuc
v phong tro ton dn don kt xy dung di sng vn ha, bng nhiu hnh thc
4
phong ph. Pht dng phong tro ton dn xy dung di sng vn ha, hung vo
cuc thi dua yu nuc v muc tiu: dn giu, nuc manh, x hi cng bng, dn ch,
vn minh.
Hai l, Nh nuc cn ban hnh cc lut, chnh sch v pht trin vn ha dn tc
trn cc lnh vuc hoat dng kinh t, x hi. Hon chinh cc quy ch, quy djnh v t
chc v hoat dng l hi, vic tang, vic cui, cng diu ph hop vi gi trj vn ha
truyn thng. Tng buc xy dung cc chun muc vn ha mi co s. Khuyn
khch, huy dng moi ngun luc, nht l cc ngun luc trong nhn dn nhm pht trin
nn vn ha Vit Nam dm d bn sc dn tc. C chnh sch bo tn v pht huy cc
di sn vn ha dn tc, dc bit luu suu tm, luu truyn nn vn ha phi vt th. Xy
dung chnh sch dc th ph hop, khuyn khch cc hoat dng vn ha, nhu ch d
nhun bt cng nhu cch dnh gi cc tc phm vn ha, ngh thut trong tnh hnh
mi. Ban hnh chnh sch cu th v hop tc quc t v vn ha.
Ba l, tng cung ngun luc v phuong tin cho hoat dng vn ha. Tng cung
mc chi cho hoat dng vn ha t ngun ngn sch nh nuc, c v chi thung xuyn
v chi cho pht trin vn ha. Nng cao trnh d moi mt cho cn b, dng vin, dc
bit l cn b lnh dao qun l v nghip vu cc co quan qun l vn ha. Cng c,
kin ton t chc b my cn b cc co quan qun l vn ha; cc trung, khoa do
tao v vn ha
Bn l, nng cao hiu qu lnh dao ca ng trn lnh vuc vn ha. Trong giai doan
xy dung v pht trin dt nuc ngy nay, yu cu ng ta phi tng cung nng cao
vai tr lnh dao trn lnh vuc vn ha. Nhn thc dng dn v vai tr vn ha cn lm
tt hon na cng tc bi dung v pht huy nhn t con ngui. Cc t chc co s
ng cn thuc hin thung xuyn vic gio duc l tung cch mang, v ch ngha
Mc L nin v tu tung dao dc H Ch Minh, cc dung li chnh sch ca ng v
php lut Nh nuc cho cn b, dng vin.
i mi phuong thc lnh dao ca ng trn lnh vuc vn ha, theo hung nm
bt duoc cc nhu cu vn ha lnh manh ca qun chng, nhm djnh hung dng cho
cc hoat dng vn ha t khu nhn thc, sng tao, bo qun, dn ph bin, phn
phi v tiu dng sn phm vn ha ca gii vn ngh s v qun chng nhn dn.
Khng ngng m rng dn ch d pht huy vai tr cc hoat dng sng tao v tiu dng
vn ha trong nhn dn.
Nm l, tng cung vai tr qun l ca Nh nuc trn lnh vuc vn ha. Nh nuc
th ch ha dung li vn ha, vn ngh ca ng bng cc vn bn php quy. V
qun l Nh nuc thng qua h thng php lut d diu tit cc hoat dng vn ha,
vn ngh. Tng cung gim st, kim tra tt c cc hoat dng lin quan dn vn ha,
vn ngh. Ngn nga, di ph vi m muu din bin ha bnh ca cc th luc th
djch dang tm cch thm thu, du nhp cc loai vn ha dc hai, di truy vo cc th h
ngui Vit Nam ta hm nay.
Tm lai, xc djnh vn ha l nn tng ca x hi, va l muc tiu, va l dng luc
thc dy su pht trin KT-XH, mt mt dnh gi cao vj tr, vai tr quan trong ca vn
ha; mt khc, cng d khng djnh mt chn l l chi c dt vn ha trong su pht
trin, gn vn ha vi su pht trin, ngha l vn ha phi bn r trong kinh t th kinh
t mi pht trin duoc. Su nghip vn ha, suy cho cng l v con ngui, nhu nhn
djnh ca ng ta: 0him v2 trung t9m ca 61 nghip v)n h*a bMi J%Png con ng%4i
Hit 0am v. tr' tu, b8n Znh, "<o "Oc, t9m hMn, t!nh c8m, :i 6:ng, nh9n c+ch, x9y
J1ng th# gi&i quan khoa h;c, nh9n 6inh quan `a\0, h%&ng con ng%4i t&i nh?ng gi+ tr(
5
\h9n b Shin c VZ/ V vy trong qu trnh pht trin kinh t - x hi, cn coi trong chnh
sch du tu cho vn ha, du tu cho con ngui, khuyn khch v tao diu kin d nhn
dn tham gia pht trin v sng tao vn ha, dng thi hung thu vn ha ngy cng
nhiu hon./.
Cu hi 4 : Vn dung hiu bit v l lun v dung li vn ha ca ng Cng sn
Vit Nam, hy phn tch v sao Nghj quyt hi nghj TW 5 xc djnh Nn vn ha ca ta
xy dung l nn vn ha tin tin dm d bn sc dn tc
Bi lm
Nhu chng ta d bit, di sng x hi c 2 mt : vt cht v tinh thn, nu kinh t
l nn tng vt cht ca di sng x hi th vn ha l nn tng tinh thn ca n. Vi
cch din dat nhu vy, vn ha r rng va l muc tiu va l dng luc ca su pht
trin KTXH. Xc djnh dung li chin luoc v pht trin vn ha ca nuc ta trong
giai doan hin nay, Nghj quyt hi nghj TW 5 kha V d xc djnh : nn vn ha ca
ta xy dung l nn vn ha tin tin dm d bn sc dn tc . y l mt ni dung
quan trong ca ng v nhn dn ta trong sut thi ky qu d ln CNXH nuc ta
hin nay.
*K$ vn ha l5 LM Theo djnh ngha ca ng ederico Mayor, nguyn Tng im
dc UNESCO, vn ha l dtFng th, 6:ng "ng c+c ho<t "ng 6+ng t<o eca c+c c+
nh9n v c+c cng "Mngf trong qu+ khO v trong hin t<i/ ^ua c+c th# k, ho<t "ng
6+ng t<o y " h!nh thnh n3n h th:ng c+c gi+ tr(, c+c truy.n th:ng v th( hi#u b
nh?ng y#u t: x+c "(nh "$c t'nh ri3ng ca mWi J9n tc_.
1. Nii th2ch th% n5o l5 n6n vn ha ti;n ti%n <Km <5 bn @Oc 41n t3c E PQi "#an
h iIa t2nh cht n5$ (ti;n ti%n vRi <Km <5 bn @Oc 41n t3c,
Vy nhu th no l nn vn ha tin tin dm d bn sc dn tc C rt nhiu
kin xoay quanh vn d th no bn sc dn tc ca nn vn ha C kin cho
rng ni dn bn sc dn tc ca nn vn ha chnh l ni dn mt nn vn ha c
gc r, ci ngun dn tc. C kin cho rng ni bn sc vn ha dn tc thuc cht l
ni dn th cn cuc ca mt dn tc, n chi r dn tc y l ai, nhng truyn thng
g do dn tc tao nn v d thm nhp vo tm hn ca dn tc, duoc nhn dn nui
dung v thung xuyn bi b, pht trin trong di sng ca mnh. Theo kin ny,
bn sc dn tc ca vn ha khng djnh su tn tai ca dn tc, phn bit su khc
nhau gia cc dn tc v n biu hin tnh dc do ca dn tc.
Theo Hin php sa di (13) th nn vn ha dm d bn sc dn tc tc l
nn vn ha mang dy d cc ni dung v yu t dn tc, dn ch, nhn vn v hin
dai. S'nh J9n tc th, hin qua G kh'a c<nh K n.n v)n h*a c* ci nguMn, g:c rg J9n
tc, ph+t tri,n J1a tr3n "i.u kin 6Oc m<nh ca J9n tc v ph+t tri,n u5n u5n v! Bi
'ch J9n tc, v! h<nh phEc, phMn vinh ca J9n tc/ S'nh J9n ch "%Bc bi,u hin th5ng
qua 61 mQ rng v ph+t tri,n J9n ch ", kh[ng "(nh ch th, ca n.n v)n h*a thuc
v. nh9n J9n, ", khai th+c trit ", ti.m n$ng v)n h*a J9n tc, ph+t hin v ph+t tri,n
nh?ng ti n)ng v)n h*a/ S'nh nh9n v)n ca n.n v)n h*a bi,u hin 61 tr9n tr;ng
nh?ng gi+ tr( ca con ng%4i, n.n v)n h*a thm nhu>n nh?ng gi+ tr( nh9n "<o 69u 6-c
v ph+t tri,n nhn m<nh quy ut quan h nh9n t'nh, kh[ng "(nh vai tr@ v)n h*a Q con
ng%4i, khoan Jung v mang n$ng t'nh ng%4i/ S'nh hin "<i ca n.n v)n h*a th, hin
qua vic ph+t tri,n n.n v)n h*a J1a tr3n cA 6Q vt cht ngy cng hin "<i, J1a tr3n
6
khoa h;c b c5ng ngh hin "<i v ph2c v2 cho vic "o t<o, gi+o J2c con ng%4i thho
h%&ng hin "<i, ph+t tri,n J1a tr3n t% t%Qng ti#n b x hi/
Nhu vy, nn vn ha tin tin dm d bn sc dn tc l mt nn vn ha c
bn lnh v cha dung tm hn ca dn tc. Theo quan dim ca ng tai Hi nghj
BCH TW 5 kha V (7/1), nhng ni dung ca nn vn ha tin tin dm d bn
sc dn tc duoc biu hin qua nhng dc trung sau dy :
a+ ,n vn ha tin ti-n :
Nn vn ha tin tin phi duoc hiu : l nn vn ha yu nuc v tin b
x hi m ni dung ct li l l tung dc lp dn tc gn lin vi CNXH theo ch
ngha Mc - Lnin v tu tung H Ch Minh. l nn vn ha mang tinh thn dn
ch, nn vn ha m trong d dn ch l yu t lm thay di nhiu mt ca di sng
vn ha dn tc, l tin d quan trong cho su pht trin vn ha, tao dng luc cho su
pht trin ti nng, nhu cu sng tao ca qun chng nhn dn. l nn vn ha
mang tnh nhn vn, nhn dao su sc, phn nh mi quan h hi ha gia con ngui
v con ngui, gia con ngui vi tu nhin, pht trin v su pht trin ton din v
hanh phc ca con ngui. l nn vn ha mang tnh hin dai v trnh d dn tr,
khoa hoc, cng ngh ... Nn vn ha tin tin khng chi trong ni dung tu tung m
c trong hnh thc biu hin, trong cc phuong tin chuyn ti ni dung. Tm lai, nn
vn ha tin tin c th duoc cu th ha bng nhng kha canh co bn nhu sau: tin
tin v trnh d hoc vn, v dn tr, v trnh d khoa hoc v cng ngh; tin tin v tu
tung, dao dc, tm hn, tnh cm, li sng; tin tin do su kt hop gia hin dai v
truyn thng, c v hnh thc v v ni dung. Nn vn ha tin tin Vit Nam cn l
su kt hop truyn thng dn tc vi ch ngha Mc Lnin v tu tung H Ch Minh
.+ ,n vn ha /m .n 01c 23n tc
Nn vn ha tin tin cng l nn vn ha dm d bn sc dn tc. Tnh cht
dn tc lun lun gn b vi tnh cht tin tin ca nn vn ha v hai mt ny lin
quan bin chng vi nhau.
Bn sc vn ha ca mt dn tc l nhng dc trung v vn ha, v di sng
tinh thn dn tc y, l nhng nt dc bit, dc do v tinh thn, v vn ha, v cch
sng v sc sng tao d phn bit dn tc ny vi dn tc khc. Mt bn sc vn ha
dn tc tc l dn tc d bj dng ha chi cn lai ci v b ngoi. Bn sc vn ha dn
tc Vit Nam l hat nhn ca tinh thn sng tao ca dn tc, truyn t di ny sang
di khc, duoc lm giu thm bng kinh nghim cuc sng v su sng tao ca cc
th h. l truyn thng duoc tao ra v hun dc trong ljch s hnh thnh v pht
trin ca dn tc.
-n @Oc vn ha 41n t3c *it Nam <c thC hin "#a cc mSt nh @a# .
- l nn vn ha bao gm su thng nht trong tnh da dang v phong ph
ca nn vn ha ca cc dn tc anh em trn dt nuc Vit Nam, ca cc vng, cc
dja phuong trong nuc. Vn ha Vit Nam l thnh qu ca tt c cc dn tc Vit
Nam trong cng dng dn tc Vit Nam, duoc hun dc qua hng nghn nm ljch s
gn lin vi cng cuc dung nuc v gi nuc. Vit Nam c 54 dn tc, mi dn tc
c bn sc vn ha ring, khi tt c hi nhp nn vn ha cng dng dn tc Vit
Nam th n tr nn ht sc phong ph da dang.
- l nn vn ha m tnh phong ph da dang duoc nhn ln gp nhiu ln do
c b dy hng nghn nm ljch s v duoc tri nghim qua cc cuc du tranh dung
nuc v gii phng dt nuc.
7
- Bn sc vn ha dn tc cn biu hin cu th nhng gi trj vn ha bn
vng ca dn tc Vit Nam, l tng hop cc gi trj tinh thn tiu biu ca dn tc, bao
gm gi trj : Vt tinh thn yu nuc, yu qu huong nng nn. aai tinh thn
don kt dn tc. ia tnh cng dng gn kt gia c nhn, gia dnh, qu huong, t
quc. i:n tinh thn nhn ngha, nhn i thm nhun ch ngha nhn vn, nhn dao
su sc ca con ngui Vit Nam : sng c tnh ngha, thy chung trong gia dnh, vi
lng xm, vi cng dng, yu thuong qu trong con ngui, tinh thn trong l phi,
trong dao dc, hoc thc, yu ci dep, ci hay. 0)m tinh thn lao dng cn c sng
tao ca nhn dn ta. j+u li sng tinh t, khim tn, gin dj v trung thuc ca con
ngui Vit Nam, su t nhj trong tm hn, trong phong cch giao tip. Trong gi trj
tinh thn ca dn tc y, qua cc thi dai ljch s du tranh dung nuc v gi nuc,
yu nuc d tr thnh mt gi trj truyn thng ca vn ha dn tc v ch ngha yu
nuc d tr thnh soi chi d xuyn sut c tin trnh ljch s v vn ha Vit Nam. N
tr thnh gi trj cao nht trong cc thang bc gi trj vn ha Vit Nam v l mt dng
luc cuc ky to ln. Chnh v vy, nn vn ha dm d bn sc dn tc truc ht l nn
vn ha yu nuc. C th ni yu nuc v tin b va l dc trung bao qut nht ca
nn vn ha tin tin, va l dc trung ca bn sc dn tc.
Ni nn vn ha dm d bn sc dn tc Vit Nam cng l ni v cc hoat dng
vn ha, sinh hoat vn ha, sng tao vn ha, tc phm vn ha phi th hin r nt
v su sc cc gi trj tinh thn ca dn tc. Nhng gi trj y dn nay cn duoc luu lai
v gi gn trong nhn dn, trong x hi qua cc di sn ljch s v vn ha.
Tuy nhin, cn phi thy rng nn vn ha dm d bn sc dn tc ny chi c
th pht trin bn vng v pht huy dy d bn sc ca n trn co s tip thu duoc
nhng tinh hoa tr tu ca loi ngui, nn vn ha tin tin phi l nn vn ha dm
d bn sc dn tc nhung khng th tch khi quan h vi th gii. Bi xu th ton
cu ha dang din ra l tt yu xu th d l khch quan, mang tnh thi dai, truc ht
trong lnh vuc kinh t, trong xu th ton cu ha hin nay, khng mt quc gia c th
dng bit lp m c th tn tai v pht trin. Mt khc, phi nhn thc duoc rng ton
cu ha l mt qu trnh dy mu thun, phc tap, mt tt yu k thut, kinh t l mt
tch cuc c loi ta phi tn dung, song cng khng th b qua mt x hi kinh t, mt
bn cht giai cp ca qu trnh ton cu ha
/. T @U lV l#Kn v5 th=c tiWn .
Vic xy dung dung li pht trin mt vn ha tin tin dm d bn sc dn tc
ca ng duoc dua trn nn tng co s l lun v thuc tin vng chc .
a+ V c4 05 l6 lu/n+
ung li ca ng v pht trin vn ha v xy dung con ngui mi XHCN
truc ht xut pht t nhng yu cu ca giai doan cch mang mi v t thuc trang
vn ha v con ngui Vit Nam vi c hai mt manh, yu hin c. ung li d phi
tnh dn su giao luu v cng phc tap ca vn ha v con ngui Vit Nam vi nhiu
dn tc, nhiu lp ngui, nhiu nn vn ha khc nhau trong th gii hin dai, khi hi
nhp kinh t th gii d tr thnh mt qu trnh tt yu m khng mt quc gia no c
th dng ngoi. c bit quan trong l dung li vn ha ca ng xut pht t mt
nn tng tu tung nht djnh, d l ch ngha Mc Lnin, tu tung H Ch Minh. Chi
trn co s d, ng ta mi xc djnh duoc nhng quan dim, phuong hung, chin
luoc dng dn, tm ra duoc nhng bin php thch hop d pht trin vn ha v xy
dung con ngui Vit Nam.
8
Chng ta bit, vn ha l hoat dng tinh thn, thuc v thc ca con ngui,
ngha l vn ha l mt lnh vuc thuc v kin trc thuong tng. V vy su pht trin
ca vn ha chju su quy djnh ca co s kinh t bi theo ch ngha Mc Lnin th co
s ha tng (kinh t) quyt djnh kin trc thuong tng m vn ha l mt lnh vuc
thuc v kin trc thuong tng. Tch ri khi co s kinh t s khng hiu duoc ni
dung, bn cht ca vn ha. Mun pht trin vn ha phi pht trin kinh t v kinh t
l nn tng ca pht trin; kinh t tao nn co s vt cht - k thut cho x hi v v
vy n cng l tin d d pht trin vn ha.
T sau cch mang thng Tm, vn ha d duoc Ch tjch H Ch Minh xc djnh l
di sng tinh thn, l thuc v kin trc thuong tng ca x hi. Vn ha duoc dt
ngang hng vi chnh trj, kinh t, x hi, tao thnh bn vn d ch yu ca x hi,
Ngui vit: Trong cng cuc kin thit nuc nh, c bn vn d cn ch dn, cng
phi coi l quan trong ngang nhau: chnh trj, kinh t, x hi, vn ha. Nhung vn ha
l mt kin trc thuong tng. Bn vn d d c quan h mt thit vi nhau, cng tc
dng ln nhau, duoc Ch tjch H Ch Minh nu r bng nhng lun dim: mt l chnh
trj, x hi c duoc gii phng th vn ha mi duoc gii phng, chnh trj gii phng
m dung cho vn ha pht trin. Hai l xy dung kinh t d tao diu kin cho vic
xy dung v pht trin vn ha. Phi dy manh xy dung kinh t truc.
Song, dng thi Ch tjch H Ch Minh cng chi r: kinh t l thuc v co s ha
tng, l nn tng ca vic xy dung vn ha, xy dung kin trc thuong tng; Vn
ha l mt kin trc thuong tng, nhung co s ha tng ca x hi c kin thit ri vn
ha mi kin thit duoc v c d diu kin pht trin duoc.
Ni dn vn ha tc l ni dn con ngui. Ni mt cch khi qut th con ngui
va l ch th, lai va l sn phm ca vn ha. Khng th ni dn vn ha m
khng c con ngui, cng nhu khng th ni dn con ngui tch ri vn ha. Bi vn
ha chnh l hoat dng tinh thn nhm pht huy nng luc bn cht ngui d sng tao
ra cc gi trj vt cht v tinh thn dua trn cc chun muc chn, thin, m. Nhm d
duy tr su tn tai v pht trin ca c nhn v cng dng x hi. Theo quan dim ch
ngha Mc-Lnin, con ngui khng phi l mt ci tru tuong, c hu ca c nhn
ring bit. Trong tnh hin thuc ca n, bn cht con ngui l tng ha nhng quan h
x hi. Theo Lnin, cch mang vn ha l mt b phn ca cch mang XHCN v c
ngha quan trong n ni ln bn cht tin b ca cch mang x hi XHCN. Cch
mang vn ha l mt quy lut ph bin ca su nghip xy dung CNXH bi v cch
mang vn ha l mt b phn ca cch mang x hi ch ngha, nhu Lnin d tng
khng djnh : giai cp cng nhn sau khi d hon thnh cch mang th khu cui cng
c xy dung duoc CNXH hay khng l ty thuc vo cuc cch mang vn ha
Cch dy hon na th k, H Ch Minh d tng vit : H! 7 6inh tMn cNng nh% m2c
"'ch ca cuc 6:ng, oi ng%4i m&i 6+ng t<o v ph+t minh ra ng5n ng?, ch? vi#t, "<o
"Oc, ph+p ut, khoa h;c, t5n gi+o, v)n h;c, ngh thut, nh?ng c5ng c2 cho 6inh ho<t
hng ngy v. m$c, )n, Q v c+c ph%Ang thOc 6R J2ng/ Son b nh?ng 6+ng t<o v
ph+t minh "* tOc v)n h*a/ H)n h*a 61 tFng hBp ca m;i ph%Ang thOc 6inh ho<t
cTng v&i bi,u hin ca n* m oi ng%4i " 68n 6inh ra nhm th'ch Ong nh?ng nhu
c>u ca "4i 6:ng v "@i hUi ca 61 6inh tMn/ \h t(ch aM \h' Vinh " nh!n v)n h*a
nh% ph%Ang thOc ", con ng%4i tMn t<i v ph+t tri,n, nhn m<nh "#n m:i quan h
bin chOng gi?a d68n 6inh_ v)n h*a v&i 61 6inh tMn ca con ng%4i/
Tu tung xy dung mt nn vn ha mi Vit Nam duoc dt ra ngay sau khi Ch
tjch H Ch Minh tm thy con dung cu nuc l con dung cch mang v sn, khi
9
Ngui d t ch ngha yu nuc dn vi ch ngha Mc-Lnin, khi muc tiu l tung
khng phi chi c dc lp dn tc m cn l ch ngha x hi. Trong tu tung vn ha
ca Ch tjch H Ch Minh, nn vn ha mi Vit Nam khc vi nn vn ha c truc
ht nhng tnh cht co bn ca n. l tnh dn tc, khoa hoc v dai chng. iu
ny th hin rt r trong cuong vn ha Vit Nam, nm 143. Tnh cht dn tc
ca nn vn ha mi thuc cht l vn d k tha truyn thng vn ha tt dep ca
dn tc, kt hop cht ch vi vic tip thu tinh hoa vn ha nhn loai. Tnh cht dn
tc ca nn vn ha mi cn duoc Ch tjch H Ch Minh biu dat bng nhng khi
nim khc nhu dc tnh dn tc, ct cch dn tc d nhn manh hon na dn ci tinh
ty bn trong rt dc trung ca vn ha dn tc Vit Nam.
Trong hi nghj vn ha ton quc ln du tin ca nuc Vit Nam dc lp, ngy
24-1-14, Ch tjch H Ch Minh nu r: Vn ha phi lm cho ai cng c l tung tu
ch, dc lp, du do. ng thi vn ha phi lm th no cho quc dn c tinh thn v
nuc qun mnh, v loi ch chung m qun loi ch ring. Ngui thung ni phi lm
th no cho vn ha di su vo tm l quc dn d xy dung nhng tnh cm ln nhu
lng yu nuc, tnh yu thuong con ngui; yu tnh trung thuc, chn thnh, thy
chung; ght nhng thi hu tt xy, nhng sa doa bin cht, cn th moi th gic ni
xm Vn ha phi soi dung cho quc dn di. lm duoc diu d, Ngui ni vn
ha phi duoc xc djnh l mt mt trn, m cc anh chj em vn ngh s l chin s
trn mt trn y.
ung li vn ha ca ng ta lun xut pht t quan dim ch ngha Mc-Lnin
v tu tung H Ch Minh. ng lun coi trong cng tc vn ha, xc djnh cng tc vn
ha l mt b phn ca cch mang Vit Nam. Quan dim, dung li ca ng v vn
ha l nht qun v c lung c nhng dc dim, tnh cht ph hop vi tng thi ky
ljch s cch mang Vit Nam. C th chia thnh 3 thi ky mang nhng du n ring:
- T nhng nm 130 dn truc ai hi ng ln th (thng /10), Ch tjch
H Ch Minh v Trung uong ng ch truong xy dung mt nn vn ha mi Vit
Nam, v duoc dt ra nhu mt nhim vu hng du ca cch mang. Vi hai chin djch
rng ln trong nhn dn: chin djch chng nan m ch v chin djch gio duc lai
tinh thn nhn dn bng cch thuc hin: cn, kim, lim, chnh v thuc hnh di sng
mi. im ni bt l cuong vn ha nm 143, vi ba tnh cht ca nn vn ha
mi Vit Nam trong cch mang dn tc dn ch nhn dn l dn tc, khoa hoc, dai
chng. Khi min Bc buc vo giai doan cch mang XHCN, d phuc vu su nghip
cch mang XHCN th vn ha phi XHCN v ni dung v dn tc v hnh thc.
- T ai hi ng ln th dn ai hi ng ln th V (thng /1), khi cch
mang Vit Nam d chuyn sang giai doan cch mang XHCN, quan dim, dung li
ca ng l xy dung nn vn ha c ni dung XHCN, tnh dn tc, tnh ng, tnh
nhn dn.
- T sau ai hi V dn nay, ng ta bt du cng cuc di mi dt nuc trn tt
c cc lnh vuc, trong tu duy v hnh dng, trong d c su di mi v pht trin
dung li vn ha cho ph hop vi thi dai v tin ti su hon thin trn co s quan
dim ch ngha Mc-Lnin v tu tung H Ch Minh. Cu th dn ai hi ng ln th
V (/11), ng ta xc djnh nn vn ha mi xy dung trong XHCN l nn vn ha
tin tin, dm d bn sc dn tc. Trong li pht biu khai mac hi nghj ln th tu,
BCH TW kha V, nguyn Tng B thu Mui ni: moi su pht trin x hi phi
g-n i.n v&i vic k# tha v ph+t huy nh?ng truy.n th:ng v b8n 6-c J9n tc/ =h+t
tri,n t+ch khUi ci nguMn J9n tc th! nht "(nh 67 rAi vo nguy cA tha h*a/ Ci vo kinh
10
t# th( tr%4ng, hin "<i h*a "t n%&c m xa r4i nh?ng gi+ tr( truy.n th:ng 67 m mt
b8n 6-c J9n tc, "+nh mt b8n th9n m!nh, trQ thnh c+i b*ng m4 ca ng%4i kh+c, ca
J9n tc kh+c_/ n ai hi V, ng ta khng djnh: xy dung nn vn ha tin tin,
dm d bn sc dn tc; v duoc cu th thuc hin bng Nghj quyt Trung uong nm,
kho V H. x9y J1ng v ph+t tri,n n.n v)n h*a Hit 0am ti3n ti#n, "m " b8n 6-c
J9n tc_. ung li d l nht qun cho dn hm nay.
Tm lai, dung li vn ha ca ng ta trong cc thi ky cch mang lun nht
qun dua trn co s nn tng ch ngha Mc-Lnin v tu tung H Ch Minh. Ngy
nay, trong thi dai ton cu ha, cc nuc du m ca giao luu trn cc lnh vuc ca
di sng x hi, trong d vn ha l vn d duoc th gii quan tm nht trong su pht
trin ton din v bn vng. iu d, di hi ng ta phi c dung li vn ha dng
dn v ph hop vi thi dai, khng djnh duoc bn sc con ngui, dn tc Vit Nam,
d l su k tha dung li vn ha qua cc thi ky cch mang ca ng.
X *6 c @U th=c tiWn, vic 71$ 4=n n6n vn ha ti;n ti%n <Km <5 bn @Oc
41n t3c l5 h%t @Yc cn thi%t tBon "# tBLnh 71$ 4=n v5 Aht tBiCn <t nRc bUi
nhIn lV 4o @a# .
- Su nghip di mi dt nuc ca ng ta v nhn dn ta di hi phi pht huy
cao d nng luc ca con ngui Vit Nam v tr tu, dao dc, tm hn, dy manh
CNH-HH dt nuc, thuc hin 2 nhim vu chin luoc l xy dung v bo v t quc
v dn giu, nuc manh, x hi cng bng, dn ch, vn minh; l mt su nghip sng
tao to ln ca nhn dn ta dng thi l qu trnh ci bin su sc, di hi pht huy
ngun luc tr tu v nng luc bn lnh ca mi con ngui Vit Nam. M con ngui Vit
Nam chnh l su kt tinh ca nn vn ha Vit Nam, v th qu trnh xy dung nn vn
ha Vit Nam cng chnh l qu trnh gp phn quan trong thuc hin chin luoc con
ngui, xy dung v pht huy ngun luc con ngui, ngun luc ni sinh quan trong nht
ca pht trin . ng ta coi dy l trung tm ca su nghip xy dung nn tng tinh
thn, tim luc x hi x hi ch ngha
- Mt khc, cng vi tin trnh di mi dt nuc, chp nhn nn kinh t thj
trung l su thay di v co cu kinh t, kt cu x hi, nhu cu tng nhanh v vn
ha ca moi tng lp dn cu, qu trnh dn ch ha x hi ... nhng yu t ny lm
thay di di sng vn ha dn tc. Khi tip xc vi nn vn minh vt cht, con ngui
d ny sinh tm l sng bi k thut, chay theo ci mi, ci hin dai v di lp vi ci
truyn thng. Khi con ngui di lp vi truyn thng d sinh ra v nui dung mnh,
coi k thut thng trj con ngui th su trng rng trong tm hn v suy thoi trong bn
cht nhn vn l diu khng trnh khi. Bn canh d, mt tri ca kinh t thj trung v
ca qu trnh m ca d tc dng xu dn di sng tinh thn ca dn tc, dc bit l
th h tr. Tm l tiu dng vt cht, chay theo dng tin, lm m nhat cc gi trj
tinh thn vn l truyn thng lu di ca dn tc. Thuc trang suy thoi v tu tung,
dao dc li sng mt b phn khng nh cn b, ng vin v qun chng ngy
cng ph bin hon, tinh vi hon, nghim trong hon, di hi chng ta phi chn hung
nn vn ha dn tc thng qua su nghip xy dung v pht trin nn vn ha tin
tin, dm d bn sc dn tc.
- Ngoi ra, vic m ca d hi nhp vi khu vuc v cc nuc trn th gii, tip
thu nhng thnh tuu vn ha vn minh ca nhn loai di hi chng ta phi c mt
trnh d vn ha tuong ng d tip bin cc thnh tuu d v lm ch duoc nhng
qu trnh cng ngh d CNH-HH dt nuc. M ca hi nhp, vn ha Vit Nam
duoc tip cn ngy cng nhiu hon cc gi trj (tinh hoa) vn ha nhn loai, lm giu
11
thm cho nn vn ha dn tc v gip nhanh chng xy dung mt nn vn ha tin
tin, dm d bn sc dn tc Mt khc, trong qu trnh ton cu ha, loi th dang
nghing v cc nuc pht trin; cc nuc giu dang c xu hung p dt gi trj vn
ha ca ho cho cc nuc ngho. Dng chy vn ha dang c xu th t nuc manh
sang nuc yu, t nuc giu sang nuc ngho. Trong bi cnh ton cu ha hin
nay, nu khng c thc dy d s dn ti dnh mt di bn sc dn tc truc su
quc t ha ca vn ha, khoa hoc v cng ngh. Cn thy rng, su hi nhp v
pht trin m khng xut pht t dc dim ljch s v truyn thng dn tc th s khng
bn vng. Bn canh d, ton cu ha tao kh nng quc t ha c cc hin tuong
tiu cuc ca di sng x hi. Nhng n phm vn ha phn dng, di tru, ln sng
ti pham, bao luc v ma ty t nuc ngoi trn vo d gp phn lm lan trn thm
cc t nan x hi nuc ta trong nhng nm gn dy, cng vi m muu din bin
ha bnh ca cc th luc th djch v su suy thoi v tu tung, dao dc, li sng ca
mt b phn cn b, dng vin tht su l mt nguy co lm suy yu nn tng tinh thn
ca dt nuc, lm suy yu ngay c ch d.
T nhng phn tch trn cho thy nhim vu xy dung v pht trin nn vn ha
Vit Nam tin tin dm d bn sc dn tc l ht sc cn thit v cp bch.
H. NhIn nhim v: 71$ 4=n v5 Aht tBiCn n6n vn ha *it Nam
thuc hin nhng ni dung, nhim vu trn ca ng v cch mang x hi ch
ngha trn lnh vuc tu tung vn ha, vn kin Hi nghj TW 5 (kha V) d xc djnh
10 nhim vu cu th nhu sau :
/. G3i nh! &' ( Dha *+++
thuc hin nhng ni dung, nhim vu trn ca ng v cch mang x hi ch
ngha trn lnh vuc tu tung vn ha, vn kin Hi nghj TW 5 (kha V) d xc djnh
10 nhim vu cu th nhu sau :
kb `9y J1ng con ng%4i m&i c con ng%4i x hi ch nghZa trong giai ";an c+ch
m<ng m&i v&i c+c ti3u ch', "Oc t'nh nh% 6au :
b \* tinh th>n y3u n%&c, t1 c%4ng J9n tc, phn "u v! "c p J9n tc v \0`a,
c* D ch' v%An 3n "%a "t n%&c tho+t khUi nghlo nn <c hu, "on k#t v&i nh9n J9n
th# gi&i trong 61 nghip "u tranh v! h@a b!nh, "c p J9n tc, J9n ch v ti#n b x
hi/
b \* D thOc tp th,, "on k#t, phn "u v! Bi 'ch chung/
b \* :i 6:ng nh m<nh, n#p 6:ng v)n minh, c>n kim, trung th1c, nh9n nghZa,
t5n tr;ng k c%Ang phmp n%&c, quy %&c ca cng "Mngn c* D thOc b8o v v c8i thin
m5i tr%4ng 6inh th+i/
b oao "ng ch)m ch] v&i %Ang t9m ngh. nghip, c* kL thut, 6+ng t<o, n)ng 6ut
cao, v! Bi 'ch ca b8n th9n, gia "!nh, tp th, v x hi/
b Sh%4ng xuy3n h;c tp, n9ng cao hi,u bi#t, tr!nh " chuy3n m5n, tr!nh " thIm
mL v th, 1c
0h!n chung, mpu con ng%4i m&i con ng%4i ph+t tri,n cao v. tr' tu, c%4ng
tr+ng v. th, cht, phong phE v. tinh th>n v trong 6+ng v. "<o "Oc; "* con ng%4i
giu ti.m n)ng 6+ng t<o ", "+p Ong "%Bc 61 nghip \0abaCa "t n%&c/
2b `9y J1ng m5i tr%4ng v)n h*a K
S<o ra Q c+c "An v( cA 6Q egia "!nh, ng, x, khu tp th,, cA quan, x' nghip ///f,
c+c vTng J9n c% e"5 th(, n5ng th5n, mi.n nEi //f "4i 6:ng v)n h*a nh m<nh, "+p Ong
nh?ng nhu c>u v)n h*a "a J<ng v kh5ng ngng t)ng 3n ca c+c t>ng &p nh9n J9n/
12
Y!n gi? v ph+t huy "<o D t:t "qp ca gia "!nh Hit 0am/ 03u cao vai tr@ g%Ang
mpu ca c+c bc cha mq/ \oi tr;ng x9y J1ng gia "!nh v)n h*a/ `9y J1ng m:i quan
h kh-ng kh't gi?a gia "!nh, nh tr%4ng v x hi/
CIy m<nh phong tro x9y J1ng ng b8n, p, x, ph%4ng v)n h*a, n9ng cao t'nh
t1 qu8n ca cng "Mng J9n c% trong c5ng cuc x9y J1ng n#p 6:ng v)n minh/
Shu hqp J>n kho8ng c+ch "4i 6:ng v)n h*a gi?a c+c trung t9m "5 th( v n5ng
th5n, gi?a c+c vTng kinh t# ph+t tri,n v&i c+c vTng 69u, vTng xa, vTng nEi, bi3n gi&i,
h8i "8o, gi?a c+c t>ng &p nh9n J9n/
=h+t tri,n v kh5ng ngng n9ng cao chtg %Bng ho<t "ng ca c+c thi#t ch# v)n
h*a Q cA 6Qn ">u t% x9y J1ng mt 6: c5ng tr!nh v)n h*a tr;ng "i,m t>m qu:c gia/
S)ng c%4ng ho<t "ng ca c+c tF chOc v)n h*a, ngh thut chuy3n nghip, ph+t tri,n
phong tro qu>n chEng, ho<t "ng v)n h*a, ngh thut
Gb =h+t tri,n 61 nghip v)n h;c, ngh thut K
=hn "u 6+ng t<o nhi.u t+c phIm v)n h*a, ngh thut c* gi+ tr( t% t%Qng v
ngh thut cao, thm nhu>n tinh th>n nh9n v)n, J9n ch, c* t+c J2ng 69u 6-c x9y
J1ng con ng%4i
rhuy#n kh'ch, t!m t@i, th, nghim m;i ph%Ang ph+p, m;i phong c+ch 6+ng t+c v!
m2c "'ch "+p Ong "4i 6:ng tinh th>n nh m<nh, bF 'ch cho c5ng chEng/ ii tr c+c
khuyn h h%&ng 6+ng t+c 6uy "Mi, phi nh9n t'nh/
a%&ng v)n ngh n%&c ta ph8n +nh hin th1c 6inh "ng, ch9n tht v 69u 6-c 61
nghip ca nh9n J9n trong c+ch m<ng v kh+ng chi#n, trong x9y J1ng x hi ch
nghZa v b8o v tF qu:c cNng nh% t+i hin (ch 6R ki3n c%4ng, bt khut ca J9n tc/
C$c bit khuy#n kh'ch c+c t+c phIm v. c5ng cuc "Fi m&i th, hin nFi bt nh?ng
nh9n t: t'ch c1c trong x hi, nh?ng nh9n vt ti3u bi,u ca th4i "<i/ \F vN c+i "Eng,
c+i "qp trong quan h gi?a con ng%4i v&i con ng%4i, gi?a con ng%4i v&i x hi, v&i
thi3n nhi3nn ph3 ph+n nh?ng th*i h% tt xu, 3n +n c+i +c, c+i thp hln/ j+ng t<o
nhi.u t+c phIm v)n h;c ngh thut cho thi#u ni3n, nhi "Mng v&i h!nh thOc, ni Jung
th'ch hBpn nghi3m cm xut b8n o<i 6+ch k'ch th'c b<o 1c Q trs hm/
=h+t huy vai tr@ thIm "(nh t+c phIm, h%&ng Jpn J% un x hi ph3 b!nh v)n h;c,
ngh thut/ i8o "8m t1 Jo 6+ng t+c "i "5i v&i n3u cao tr+ch nhim c5ng J9n, tr+ch
nhim x hi ca v)n ngh 6L, c+c nh v)n h*a/ 09ng cao cht %Bng, ph+t huy t+c
J2ng ca nghi3n cOu, D un
Si#p t2c "u tranh ch:ng c+c khuynh h%&ng tr+i v&i "%4ng :i v)n ngh ca C8ng
/
rh5ng ngng n9ng cao th( hi#u thIm mL v tr!nh " th%Qng thOc ngh thut ca
c5ng chEng, "$c bit quan t9m t>ng &p thanh ni3n, thi#u ni3n, nhi "Mng/ S<o "i.u kin
", nh9n J9n tham gia ti3u c1c 6+ng t<o v ph3 b!nh, "%Bc h%Qng th2 ngy cng
nhi.u t+c phIm v)n ngh c* gi+ tr( trong n%&c v ngoi n%&c/
\h)m 6*c "4i 6:ng vt cht tinh th>n, t<o "i.u kin m vic thun Bi cho v)n
ngh 6L/ \hE tr;ng bMi J%Png, "o t<o v)n ngh 6L trs m t:t c5ng t+c b8o v b8n
quy.n t+c gi8/
oi3n hip v)n h;c, ngh thut Hit 0am ebao gMm c+c hi 6+ng t+c v)n h;c, ngh
thut Q Srung %Angf v c+c hi v)n ngh Q c+c t]nh, thnh ph: nh?ng tF chOc ch'nh
tr( b x hi ngh. nghip Jo C8ng nh "<o c* b m+y chuy3n tr+ch g;n nhq, c* 61 ti
trB ca nh n%&c v. kinh ph'.
tb i8o tMn v ph+t huy Ji 68n v)n h*a K
13
ui 68n v)n h*a ti 68n v5 gi+, g-n k#t cng "Mng J9n tc, c:t vi ca b8n 6-c
J9n tc, cA 6Q ", 6+ng t<o nh?ng gi+ tr( m&i v giao %u v)n h*a/ h#t 6Oc coi tr;ng
b8o tMn, k# tha, ph+t huy nh?ng gi+ tr( v)n h*a truy.n th:ng eb+c h;c v J9n gianf,
v)n h*a c+ch m<ng bao gMm c+c v)n h*a vt th, v phi vt th,/
0ghi3n cOu v gi+o J2c 69u rng nh?ng "<o D J9n tc t:t "qp Jo ca 5ng ", <i
wb =h+t tri,n 61 nghip gi+o J2c c "o t<o v khoa h;c c5ng ngh /
CIy m<nh v(3c th1c hin 0gh( quy#t Sx 2 erh*a Hyyyf v. gi+o J2c, "o t<o v
khoa h;c c c5ng ngh/ \oi tr;ng gi+o J2c "<o D m ng%4i, D thOc tr+ch nhim, nghZa
v2 c5ng J9n, @ng y3u n%&c, y3u \0`a, "<o "Oc, :i 6:ng, n#p 6:ng v)n h*a, (ch 6R
J9n tc v b8n 6-c J9n tc, D ch' v%An 3n v! t%An g-n <i ca mWi ng%4i v ti.n "M
ca "t n%&cn bMi J%Png D thOc v n)ng 1c ph+t huy gi+ tr( v)n h*a J9n tc, ti#p thu
tinh hoa v)n h*a nh9n o<i/
iMi J%Png, x9y J1ng "i ngN gi8ng vi3n v tu ch]nh h th:ng 6+ch gi+o khoa,
n9ng cao cht %Bng gi8ng J<y c+c b m5n v)n ng?, (ch 6R, ch'nh tr(, ph+p ut, "<o
"Ocn gi8ng J<y nh<c h;a Q c+c tr%4ng phF th5ng/
ao<t "ng khoa h;c x hi c nh9n v)n, khoa h;c t1 nhi3n v c5ng ngh, ph8i
g*p ph>n "-c 1c gi8i quy#t c+c vn ". tr3n Znh v1c v)n h*a, thEc "Iy c+c ho<t "ng
v)n h*a, th5ng tin, v)n h;c, ngh thut.
zb =h+t tri,n "i "5i v&i qu8n D t:t h th:ng th5ng tin "<i chEng /
\ng c:, x9y J1ng, ph+t tri,n, tng b%&c hin "<i h*a h th:ng th5n g-n tin "<i
chEng
j-p x#p <i v quy ho<ch hBp D h th:ng truy.n h!nh, ph+t thanh, th5ng tn, b+o
ch', xut b8n, th5ng tin m<ng nhm t)ng hiu qu8 th5ng tin, ch:ng ng ph'n ph:i hBp
ho<t "ng ca c+c o<i h!nh th5ng tin, b+o ch', gi?a th5ng tin, b+o ch' v&i Znh v1c v)n
h*a b v)n ngh
`9y J1ng v tng b%&c th1c hin chi#n %Bc truy.n th5ng qu:c gia phT hBp "$c
"i,m n%&c ta v xu th# ph+t tri,n th5ng tin "<i chEng ca th# gi&i/
CIy m<nh th5ng tin ":i ngo<i/ Sn Jung thnh t1u ca m<ng ynthrnht ", gi&i thiu
c5ng cuc "Fi m&i v v)n h*a Hit 0am v&i th# gi&i, "Mng th4i c* bin ph+p hiu qu8
ng)n ch$n, h<n ch# t+c J2ng ti3u c1c qua m<ng ynthrnht cNng nh% qua c+c ph%Ang
ti3n th5ng tin kh+c/
rh5ng ngng n9ng cao tr!nh " ch'nh tr( v ngh. nghip, cht %Bng t% t%Qng
v)n h*a ca h th:ng truy.n th5ng "<i chEng/ rh-c ph2c xu h%&ng th%Ang m<i h*a
trong ho<t "ng b+o ch' xut b8n/
\h)m o "$c bit v. "(nh h%&ng ch'nh tr(, t% t%Qng, v)n h*a, cNng nh% v. kL thut
hin "<i ":i v&i truy.n h!nh o<i h!nh b+o ch' c* %u th# &n, c* 6Oc thu hEt c5ng
chEng "5ng "8o/
{b i8o tMn , ph+t huy v ph+t tri,n v)n h*a c+c J9n tc thi,u 6: /
\oi tr;ng v b8o tMn, ph+t huy nh?ng gi+ tr( truy.n th:ng v x9y J1ng, ph+t tri,n
nh?ng gi+ tr( m&i v. v)n h*a, v)n h;c, ngh thut ca c+c J9n tc thi,u 6:/
i8o tMn v ph+t tri,n ng5n ng?, ch? vi#t ca c+c J9n tc/ Ci "5i v&i vic 6R J2ng
ng5n ng?, chR vi#t phF th5ng, khuy#n kh'ch th# h trs thuc "Mng bo c+c J9n tc
thi,u 6: h;c tp, hi,u bi#t v 6R J2ng thnh th<o ti#ng n*i, ch? vi#t ca J9n tc m!nh/
=h+t hi3n, bMi J%Png tF chOc 1c %Bng 6+ng t+c, 6%u t>m, nghi3n cOu v)n h*a, v)n
h;c, ngh thut ng%4i J9n tc thi,u 6:
|u ti3n ti trB cho c+c t+c gi8 J9n tc thi,u 6: c* ti n)ng 6+ng t<o c+c t+c phIm
v. ". ti J9n tc v mi.n nEi/ Co t<o "i ngN tr' thOc thuc "Mng bo J9n tc, c+c
14
J9n tc thi,u 6: v t<o "i.u kin ", tr' thOc, c+n b J9n tc thi.u 6: trQ v. ph2c v2
qu3 h%Ang/ =h+t huy ti n)ng c+c ngh nh9n/
C>u t% v tF chOc "i.u tra 6%u t>m, nghi3n cOu, phF bi#n c+c gi+ tr( v)n h*a, v)n
h;c, ngh thut c+c J9n tc thi,u 6:/
`9y J1ng n#p 6:ng v)n minh, gia "!nh v)n h*a, mQ rng m<ng %&i th5ng tin Q
vTng J9n tc thi,u 6:/
Sh1c hin t:t ch'nh 6+ch ph+t tri,n kinh t# b x hi Q vTng J9n tc thi,u 6: 6&m
gi8m t h "*i nghlo, Fn "(nh v c8i thin "4i 6:ng , x*a mT ch?, n9ng cao J9n tr!,
x*a bU h t2c/
}b Sh1c hin ch'nh 6+ch v)n h*a trong t5n gi+o .
S5n tr;ng t1 Jo t'n ng%Png v kh5ng t'n ng%Png ca J9n, b8o "8m cho c+c t5n
gi+o ho<t "ng b!nh th%4ng trn cA 6Q t5n tr;ng ph+p ut, nghi3m cm x9m ph<m t1
Jo t'n ng%Png v kh5ng tin ng%Png/ Sh1c hin nht qu+n ch'nh 6+ch "<i "on k#t
J9n tc/
rhuy#n kh'ch D t%Qng c5ng bng, b+c +i, h%&ng thin /// trong t5n gi+o, "Mng th4i
tuy3n truy.n gi+o J2c kh-c ph2c t n<n m3 t'n Ji "oann ch:ng vic Bi J2ng t5n gi+o,
t'n ng%Png, th1c hin D "M ch'nh tr( xu/
\h)m o ph+t tri,n kinh t# b x hi, giEp "Q "Mng bo thho "<o, x*a "*i gi8m
nghlo, n9ng cao J9n tr', ch)m 6*c 6Oc khUh, x9y J1ng m5i tr%4ng v)n h*a, th1c hin
t:t tr+ch nhi3m c5ng J9n ":i v&i tF qu:c/
~b VQ rng hBp t+c qu:c t# v. v)n h*a
om t:t vic gi&i thiu v)n h*a, "t n%&c v con ng%4i Hit 0am v&i th# gi&i, ti#p
thu c* ch;n ;c c+c gi+ tr( nh9n v)n, khoa h;c, ti#n b ca n%&c ngoi/ =hF bi#n
nh?ng kinh nghim t:t, x9y J1ng v ph+t tri,n v)n h*a ca c+c n%&c/ 0g)n nga v
ph+t tri,n v)n h*a ca c+c n%&c/ 0g)n nga 61 x9m nhp c+c 68n phIm v)n h*a
ph8n "ng, "Mi tr2y/
YiEp "Q cng "Mng ng%4i Hit 0am Q n%&c ngoi hi,u bi#t t!nh h!nh n%&c nh,
thu nhn th5ng tin v 68n phIm v)n h*a t trong n%&c ra, n3u cao @ng y3u n%&c, t1
t5n J9n tc, gi? g!n truy.n th:ng, b8n 6-c J9n tc, ph+t huy tr' tu, ti n)ng 6+ng t<o,
"*ng g*p vo c5ng cuc x9y J1ng "t n%&c.
kb \ng c:, x9y J1ng v hon thin th, ch# v)n h*a K
\ng c: v hon thin th, ch# v)n h*a b8o "8m t)ng c%4ng vai tr@ nh "<o ca
C8ngn 61 qu8n D c* hiu qu8 ca nh n%&c, vai tr@ m ch ca nh9n J9n v 1c
%Bng nh?ng ng%4i ho<t "ng v)n h*a, t<o nhi.u 68n phIm v 6inh ho<t v)n h*a
phong phE , "a J<ng thho "(nh h%&ng x hi ch nghZa/
09ng cao cht %Bng ho<t "ng ca c+c thi#t ch# v)n h*a hin c*, 6-p x#p hBp D
c+c cA quan hnh ch'nh, c+c "An v( 61 nghip v kinh Joanh, n9ng cp c+c "An v( v)n
h*a, ngh thut tr;ng "i,m, t<o cht %Bng m&i cho ton ngnh/
Sh1c hin khIu hin dnh n%&c v nh9n J9n cTng m v)n h*a, h!nh thnh c+c
h!nh thOc 6+ng t<o v tham gia ho<t "ng v)n h*a ca c+c tp th,, c+ nh9n trong
khu5n khF ut ph+p v ch'nh 6+ch/ rhuy#n kh'ch c+c h!nh thOc b8o trB v)n h*a/
`9y J1ng c+c thi#t ch# v)n h*a cA 6Q
aon ch]nh c+c v)n b8n ut ph+p v. v)n h*a, ngh thut, th5ng tin trong
"i.u kin cA ch# th( tr%4ngn ban hnh c+c ch'nh 6+ch khuy#n kh'ch 6+ng t<o v)n h*a
v n9ng mOc "+p Ong nhu c>u h%Qng th2 v)n h*a ca nh9n J9n.
JC th=c hin cc nhim v: tB;n, G3i nh! ln thY F (Dha +F, nhn mZnh
ba nhim v: tB[n t1m nh @a#.
15
7t l, ti%A t:c <St l;n h5n <# nhim v: 71$ 4=n t tUn, <Zo <Yc, lQi
@Qn vn ha l5nh mZnh tBon 78 h3i, tBRc h%t l5 tBon cc t\ chYc Jn, Nh5
nRc, PSt tBKn t\ "#Qc, cc <o5n thC nh1n 41n v5 tBon t9n c nh1n, ia <Lnh,
th]n 7m, <n v!, t\ chYc c @U...
\>n x+c "(nh "9y nhim v2 quan tr;ng th%4ng xuy3n, va cp b+ch, va cA b8n,
9u Ji/
b C, x9y J1ng t% t%Qng "<o "Oc, :i 6:ng v "4i 6:ng v)n h*a nh m<nh, c>n tp
trung ng)n ch$n, "Iy Ti nh?ng ti3u c1c trong C8ng, trong h th:ng ch'nh tr(, nh?ng
ti3u c1c, t n<n x hi/ \>n kh-c ph2c t!nh tr<ng mt "on k#t nghi3m tr;ng trong
kh5ng 't tF chOc C8ng, quy#t t9m "u tranh ch:ng tham nhNng m<nh hAn, ti#p t2c
"%a ra xmt xR "%Bc nh?ng v2 tham nhNng &n, xR D nh?ng c+n b, C8ng vi3n k, c8
mt 6: c+n b cp cao ca C8ng khi vi ph<m k ut v ph+p ut, kh-c ph2c 61 6uy
tho+i v. t% t%Qng , "<o "Oc, :i 6:ng trong C8ng v nh9n J9n/ rh-c ph2c t!nh tr<ng
nh ph', tht tho+t trong Joanh nghip nh n%&c, trong qu8n D "t "ai, trong ">u t%
x9y J1ng cA b8n, trong chi ti3u ng9n 6+ch nh n%&c/
b C, t<o 61 "Mng thun x hi cao hAn trong 61 nghip ti#p t2c "Fi m&i, "Iy m<nh
\0abaCa "t n%&cn kh-c ph2c nh?ng m9u thun trong ni b nh9n J9n, ng)n ch$n
t!nh tr<ng khi#u kin "5ng ng%4i/ VQ rng J9n ch x hi, c>n ch$n "Ong t!nh tr<ng
v5 ch'nh ph, J9n ch qu+ tr&n, kh5ng t5n tr;ng k c%Ang phmp n%&c, quy %&c cng
"Mng/ \hEng ta c>n "Iy m<nh vic b8o tMn v ph+t huy c+c truy.n th:ng v)n h*a J9n
tc nh%ng c>n chm JOt t!nh tr<ng ph2c hMi nh?ng h t2c, m3 t'n J( "oan c* chi.u
h%&ng gia t)ngn "Iy m<nh cuc vn "ng ph@ng ch:ng t n<n x hi, x*a bU hin
t%Bng m<i J9m, nghin hEt, cA b<c, "8m b8o an ton giao th5ng/
b Y-n ch$t nhim v2 x9y J1ng v)n h*a v&i nhim v2 x9y J1ng, ch]nh ":n C8ng
th5ng qua cuc vn "ng &n v. x9y J1ng "<o "Oc, :i 6:ng thho t% t%Qng aM \h'
Vinh/ \2 th, h*a c+c chuIn m1c "<o "Oc, :i 6:ng cho phT hBp tng ":i t%Bng c2
th,/ 09ng cao cht %Bng c5ng t+c x9y J1ng , ch]nh ":n C8ng v c8i c+ch hnh
ch'nh, c%Ang quy#t "%a nh?ng ph>n tR tho+i h*a, bi#n cht ra khUi tF chOc C8ng v
cA quan nh n%&c/
*ai l, n1n cao cht ln, hi# "#, nhim v: 71$ 4=n con n^i *it
Nam theo ( <Yc t2nh <c 7c <!nh tBon Nh! "#$%t &' ( (Dha *+++, : c2 th#
h*a thho c+c ":i t%Bng, g-n ch$t m2c ti3u x9y J1ng con ng%4i v&i ho<t "ng th1c tign
c+c phong tro thi "ua y3u n%&c 69u rng ca qu>n chEng/ ^uy t2 m;i ho<t "ng v)n
h*a, ph+t huy th# m<nh ca tng o<i h!nh v)n h*ab th5ng tin ph2c v2 nhim v2 bMi
J%Png @ng y3u n%&c, phIm cht t:t "qp ca con ng%4i Hit 0am th4i k \0abaCa ,
x9y J1ng \0`a.
8a l, ch" t&9ng x3$ 2!ng :i 0;ng vn ha c4 05< nh=t l cng >ng 23n
c?< x3$ 2!ng m@i t&?:ng vn ha lnh mAnh< t;t B%< %hCng %h" .
Sh%4ng xuy3n n9ng cao tr!nh " phF cp v)n h*a, "+p Ong nhu c>u v)n h*a ngy
cng cao v "a J<ng, c+c t>ng &p nh9n J9n "i "5i v&i nhim v2 bMi J%Png c+c ti
n)ng v)n h*a, khuy#n kh'ch v)n ngh 6L 6+ng t<o "%Bc nhi.u c5ng tr!nh v)n h*a b
ngh thut ti3u bi,u, c* gi+ tr( cao v. t% t%Qng v ngh thut, t%Ang xOng v&i 61
nghip c+ch m<ng ca J9n tc v c5ng cuc "Fi m&i
b C, c* m5i tr%4ng v)n h*a nh m<nh t:t "qp, phong phE , c>n ph8i b8o v m5i
tr%4ng t1 nhi3n 6ao cho 6<ch "qp, c>n ph8i x9y J1ng n.n t8ng x hi K quan h gi?a
ng%4i v ng%4i ph8i th9n +i, gi?a cp tr3n v cp J%&i ph8i t5n tr;ng v "on k#t/
16
b C, c* m5i tr%4ng v)n h*a c>n x9y J1ng v)n h*a trong C8ng / =h8i c* k# ho<ch
ki3n tr! x9y J1ng v)n h*a trong C8ng , v)n h*a nh "<o v qu8n D, coi "* mt ni
Jung c* D nghZa quy#t "(nh ", n9ng t>m nh "<o, uy t'n ch'nh tr(b"<o "Oc ca c+n b,
C8ng vi3n, c+c tF chOc C8ng t Sx "#n cA 6Q/ \+c cp y "8ng, c+c cA quan C8ng
v h th:ng ch'nh tr( ph8i c* ch%Ang tr!nh x9y J1ng v)n h*a trong C8ng v x9y J1ng
cA quan v)n h*a
c+ ,him v c=% .ch hin na$
E F1$ 4=n t tUn theo th% iRi "#an Pc _;nin, t tUn, <Zo <Yc G`
Th2 Pinh v5 ch nhaa $;# nRc *it Nam .
- Xy dung dao dc, li sng theo cc nguyn tc, chun muc dao dc Mc
Lnin, dao dc H Ch Minh v dao l tt dep ca dn tc .
- Xy dung di sng vn ha lnh manh trong x hi, truc ht trong cc t chc
ng v Nh nuc, trong cc don th qun chng v trong tng gia dnh; ci thin
di sng vn ha nhng vng di sng vn ha cn qu thp km, nht l vng
su, vng xa, vng ni, bin gii, hi do, vng dng bo dn tc thiu s, dp ng
nhu cu thit yu nht v di sng vn ha tinh thn ca nhn dn .
3. ... Hon 50 nm sau cuong vn ha Vit Nam, Nghj quyt TW 5 kha
duoc coi l chin luoc vn ha ca ng thi ky CNH-HH v muc tiu dn giu,
nuc manh, x hi cng bng, dn ch vn minh. Nhng djnh hung, muc tiu v
nhim vu xy dung v pht trin nn vn ha Vit Nam tin tin dm d bn sc dn
tc d duoc khng djnh mt ln na v pht trin ln tm cao tai ai hi ln X ca
ng . V t d dn nay, hon 3 nm ca nhim ky TW kha X, trong khi dy manh
vic thuc hin ton din Nghj quyt ai hi X, ly pht trin kinh t l nhim vu trong
tm, xy dung ng l nhim vu then cht, ng ta thng qua vic thuc hin Nghj
quyt TW 5 kha V d khoi dy phong tro ton ng , ton dn chm lo xy dung
v pht trin vn ha, tc l xy dung nn tng tinh thn ca x hi, gp phn quan
trong tao nn nhng thnh tuu kinh t x hi, quc phong nuc ninh, di ngoai v su
n djnh chnh trj ca dt nuc // etr'ch bi ph+t bi,u ca "Mng ch' 05ng COc V<nh
khai m<c ai ngh( >n thO k i\a Sx C8ng kh*a y` ngy w{2tf
4. vn ha Vit Nam l thnh qu ca hng nghn nm lao dng sng tao, du
tranh kin cung dung nuc v gi nuc ca cng dng cc dn tc Vit Nam, l kt
qu giao luu v tip thu tinh hoa ca nhiu nn vn minh th gii d khng ngng
hon thin mnh. vn ha Vit Nam d hun dc nn tinh thn, kh phch, bn lnh Vit
Nam, l rang r ljch s v vang ca dn tc ta. Quan dim chi dao co bn ca ng
ta di vi vic xy dung nn vn ha Vit Nam tin tin dm d bn sc dn tc l coi
vn ha l nn tng tinh thn ca x hi, va l muc tiu, va l dng luc thc dy su
pht trin KTXH ...// etr'ch bi ph+t bi,u ca "Mng ch' 05ng COc V<nh khai m<c ai
ngh( >n thO k i\a Sx C8ng kh*a y` ngy w{2tf

S*m <i, thuc hin cu ni ca Bc H: Vn ha soi dung cho quc dn di,
vic xy dung v pht trin vn ha Vit Nam trong nhng nm sp ti l kht vong to
ln v quyt tm chin luoc ca ng ta nhm pht trin manh m vn ha dn tc,
chn hung dt nuc, dua nuc ta thot khi ngho nn, lac hu, vuon ln snh vai
vi cc nuc trn th gii. y l su nghip lu di ca c quc gia, dn tc v d su
17
nghip thnh cng, di hi phi c nghj luc phi thung, sc dng gp sng tao ca
ton dn, dc bit l cc th h tr thc, vn ngh s, nhng ngui hoat dng vn ha
- thng tin, ca moi cp, moi ngnh lin quan dn vai tr lnh dao ca ng v qun
l ca nh nuc
18