You are on page 1of 2

Cu 8: Pht biu tiu chun n nh Mikhailp cho HTKT !

!pht biu tiu chun n nh Mikhailp th"o # cch khc nhau$ i%u ki&n h& thn' n() t*n bin 'i+i n nh,- ./ h0nh )inh h1a cho cc pht biuT*2 l3i: a4 56 78n' 93n' con' Mikhai p 5:t a th;c <c t*9n' c=a HTKT c> 7?n': D! z , = d A z n + d@ z n @ + 444 + d n = d A ! z z@ ,! z zB ,444! z zn , !@, t*on' > zi lC n'hi&) c=a a th;c <c t*9n' ! i = @ n , Tha6 z = e jTA DCo !@, nhEn 9Fc G ph;c <c t*9n' : H DH ! j , = d A !e jTA z@ ,!e jTA zB ,444!e jTA zn , = AH ! ,e j ! , !B, C> th biu 7iIn DH ! j , 79+i 7?n' phJn th8c DC phJn 2o nh9 Gau: DH ! j , = PH ! , + jQH ! , Kua !B, nhEn thL6 DH ! j , c> )o7un lC AH ! , DC a*'u)"nt lC H ! , %u lC cc hC) phM thuNc DCo 4 T*n )<t phOn' ph;c G th0 DH ! j , 9Fc biu 7iIn b(n' )Nt D"cto c> 'c n() P 'c t1a N$ n'1n tQ6 thuNc DCo AH ! , DC H ! , 4 Khi tha6 i tR S TA S TA $ n'1n c=a D"cto t*n D/ t*n )<t phOn' ph;c G )Nt 93n' con' '1i lC 93n' con' Mikhailp4

b4 Pht biu tiu chun n nh Mikhailp: Cch pht biu th; nhLt tiu chun n nh Mikhailp cho HTKT : i%u ki&n cJn DC = HTKT kTn n nh lC khi tha6 i tR A S TA $ D"cto DH ! j , bUt Ju t*n phJn 79Vn' c=a t*Mc th8c$ Wua6 Wuanh 'c t1a N th"o chi%u 79Vn' )Nt '>c n $ t*on' > n lC bEc c=a a th;c <c t*9n' c=a h& thn'4 Cch pht biu th; hai tiu chun n nh Mikhailp cho HTKT : i%u ki&n cJn DC = HTKT kTn n nh lC khi tha6 i tR A S TA $ 93n' con' Mikhailp bUt Ju t*n phJn 79Vn' c=a t*Mc th8c$ lJn l9Ft i Wua Bn '>c phJn t9 th"o chi%u 79Vn'$ t*on' > n lC bEc c=a a th;c <c t*9n' c=a h& thn'4 Cch pht biu th; ba tiu chun n nh Mikhailp cho HTKT : i%u ki&n cJn DC = HTKT kTn n nh lC khi tha6 i tR A S TA $ hai ph9Vn' t*0nh: PH ! , = A H Q ! , = A

ph2i c> = Bn + @ n'hi&) @ $ B $444$ B n +@ X t*on' > cc n'hi&) c=a ph9Vn' t*0nh QH ! , = A c> chY G lZ$ cc n'hi&) c=a ph9Vn' t*0nh PH ! , = A c> chY G ch[nX DC @ < B < 444 < B n +@ c4 i%u ki&n h& thn' n() t*n bin 'i+i n nh:i%u ki&n HTKT kTn n() t*n bin 'i+i n nh lC 93n' con' Mikhailp bUt Ju t?i !ho<c i Wua$ ho<c k\t th]c t?i, 'c t1a N khi tha6 i tR A S TA