ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ

ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔ΢΢ΑΛΟΝΗΚΖ΢
΢ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖ΢Ζ΢ & ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ΢
ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗ΢ΣΗΚΖ΢& ΥΡΖΜΑΣΟΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ΢

Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε ζηελ
Διιάδα

Μάζεκα: [770101] [Ε'] ΥΡΖΜΑΣΗ΢ΣΖΡΗΑΚΖ ΑΓΟΡΑ
Καζεγεηήο: Κπξκίδνγινπ Παληειήο
Δηζήγεζε:
Γεσξγηηζόπνπινο Φ. Νηθόιανο (Α.Μ. 172/10)
Ακπέγθνπ Β. Νηνξηάλα (Α.Μ. 396/10)

Έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
• Ο φξνο Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (corporate
governance) παξαπέκπεη ζην ηξφπν δηνίθεζεο,
ζην πιέγκα κεραληζκψλ, δηαδηθαζηψλ θαη δνκψλ κε
ην νπνίν ε επηρείξεζε θαηεπζχλεηαη θαη δηνηθείηαη
• ΢χζηεκα θαλφλσλ δηνίθεζεο, έιεγρνπ θαη
αμηνιφγεζεο ησλ εηαηξηψλ
• ΢χλνιν κεραληζκψλ νη φπνηνη επεξεάδνπλ ηηο
απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηα δηεπζπληηθά
ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο φηαλ ππάξρεη δηαρσξηζκφο
ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ηνπ έιεγρνπ ηεο επηρείξεζεο
άιια θαη ηνλ έιεγρν πνπ αζθείηαη ζ’ απηέο ηηο
απνθάζεηο

Αλάγθε γηα Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε
• Δηαηξηθή δηαθπβέξλεζε: επίιπζε πξνβιήκαηνο
«εληνιέα-εληνινδφρνπ»
• Γηαθνξεηηθνί ηδηνθηήηεο (Δληνιείο) θαη
δηαρεηξηζηέο ηεο εηαηξείαο (εληνινδφρνη)
• Γηαθνξεηηθά θαη αιιεινζπγθξνπφκελα
ζπκθέξνληα ηδηνθηεηψλ θαη δηαρεηξηζηψλ
• Σν ζχζηεκα ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο νθείιεη
λα δηαζθαιίδεη φηη ηα ζπκθέξνληα
επζπγξακκίδνληαη ψζηε λα επηηπγράλεηαη
απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θεξδνθνξία

Έλλνηα ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Αζρνιείηαη κε ηε ζέζπηζε νηθνλνκηθψλ θαη λνκηθψλ
ζεζκψλ-κεραληζκψλ ζε κηα επηρείξεζε πνπ
εμαζθαιίδνπλ θαη νξίδνπλ:
• Σα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ κεηφρσλ
• Σελ επηζηξνθή ηνπ θεθαιαίνπ ζηνπο κεηφρνπο
• Σελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ αηνκηθψλ θαη θνηλψλ
ζηφρσλ
• Σελ ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θαη
θνηλσληθψλ ζηφρσλ
• Σε ζσζηή θαηαλνκή ησλ πφξσλ ηεο επηρείξεζεο
• Σελ απνλνκή επζπλψλ γηα ηε δηαρείξηζε απηψλ
ησλ πφξσλ.

΢πκκεηέρνληεο ζε έλα ΢ύζηεκα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Οη Μέηνρνη
Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην
Τα Δηεπζπληηθά Σηειέρε
Οη Εξγαδόκελνη
Οη Πηζηωηέο
Οη Πξνκεζεπηέο
Οη Πειάηεο
Τν Κξάηνο

Αξρέο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
ηνπ ΟΟ΢Α
Οη αξρέο ζπλνπηηθά είλαη νη εμήο:
1. Ιζόηιμη μεηασείπιζη ηων μεηόσων
2. Εξαζθάλιζη ηηρ βάζηρ για ένα αποηελεζμαηικό
πλαίζιο εηαιπικήρ διακςβέπνηζηρ
3. Εξαζθάλιζη ηων μεηόσων και ηων βαζικών
λειηοςπγιών ιδιοκηηζίαρ
4. Ο πόλορ ηων ζςμμεηεσόνηων ζηην εηαιπική
διακςβέπνηζη
5. Γνωζηοποίηζη και διαθάνεια
6. Εςθύνερ ηος Διοικηηικού Σςμβοςλίος

Οθέιε ηεο Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζεο
Μείωζη ηος Κόζηοςρ Κεθαλαίος
Βεληιωμένη λειηοςπγική αποδοηικόηηηα
Εςκολόηεπη ππόζβαζη ζηιρ αγοπέρ
Βεληίωζη ηηρ εικόναρ και ηηρ θήμηρ ηηρ
εηαιπείαρ

Ηζηνξηθό ηεο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Διιεληθή Ννκνζεζία & Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε

• Νφκνο 3016/2002 «Γηα ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε, ζέκαηα κηζζνινγίνπ θαη άιιεο
δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 110/17.05.2002), φπσο
ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 26 ηνπ λφκνπ
3091/2002 (ΦΔΚ, 330/24.12.2002)
• Νφκν 3873/2010 (ΦΔΚ 150 Α/6-9-2010) γηα
ηελ Δλζσκάησζε ζηελ ειιεληθή έλλνκε
ηάμε ηεο Οδεγίαο 2006/46/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ

Ο Ννκόο 3016/2002
• Άξζξν 2: πξνάζπηζε ηνπ γεληθνχ εηαηξηθνχ
ζπκθέξνληνο,
απαγφξεπζε επηδίσμεο ηδίσλ ζπκθεξφλησλ,
ππνρξέσζε ελεκέξσζεο ησλ ηδίσλ ζπκθεξφλησλ πνπ
ελδέρεηαη λα αλαθχςνπλ απφ ζπλαιιαγέο ηεο εηαηξείαο
• Άξζξν 3: δηάθξηζε ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ζε εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη
αλεμάξηεηα - κε εθηειεζηηθά
• Άξζξν 4: ζεζκφο ησλ αλεμάξηεησλ κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη
ηνπιάρηζηνλ δχν θαη ζπγθαηαιέγνληαη ζηα κε εθηειεζηηθά
• Άξζξν 6: εζσηεξηθφο θαλνληζκφο ιεηηνπξγίαο ηεο
εηαηξείαο
• Άξζξν 7: Δπηηξνπή Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ

Νφκνο 3873/2010
• Τπνρξέσζε ζχληαμεο δήισζεο εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο
• Δπεμήγεζε απφθιηζεο απφ πξαθηηθέο ηνπ
θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ
εθαξκφδνπλ
• Δπζχλε ηνπ Γ.΢. απέλαληη ζηε ζχληαμε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηεο
εηαηξείαο

Νφκνο 3873/2010
Γήισζε Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο
Η δήισζε απηή ζπκπεξηιακβάλεηαη σο εηδηθφ ηκήκα ηεο εηήζηαο έθζεζεο
δηαρείξηζεο θαη πεξηέρεη ηνπιάρηζηνλ ηα παξαθάησ πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία:
1. αλαθνξά ζηνλ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηνλ νπνίν ππάγεηαη ε
εηαηξεία
2. αλαθνξά ζηηο πξαθηηθέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη ε εηαηξεία
επηπιένλ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ λφκνπ
3. πεξηγξαθή ησλ θχξησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ηεο εηαηξείαο ζε ζρέζε κε ηε δηαδηθαζία
ζχληαμεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
4. ηα πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνζθνξέο εμαγνξάο
5. πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο
ησλ κεηφρσλ θαη ηηο βαζηθέο εμνπζίεο ηεο, θαζψο θαη πεξηγξαθή ησλ
δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ θαη ηνπ ηξφπνπ άζθεζήο ηνπο.
6. ηε ζχλζεζε θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηπρφλ
άιισλ δηνηθεηηθψλ, δηαρεηξηζηηθψλ ή επνπηηθψλ νξγάλσλ ή επηηξνπψλ ηεο
εηαηξείαο

Διιεληθό ΢πκβνύιην Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο (Δ΢ΔΓ)
• Ιδξχζεθε ην 2012 κε ηε ζχκπξαμε ΔΥΑΔ θαη ΢ΔΒ
• ΢θνπφο Δ΢ΔΓ:
- Παξαθνινχζεζε εθαξκνγήο Διιεληθνχ Κψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο απφ ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
- Αδηάθνπε κεγέζπλζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο
• Μειεηά θαη πινπνηεί δξάζεηο θαη ελέξγεηεο
• ΢πληάζζεη πξνηάζεηο (Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο)
• Γηνξγάλσζε δηαβνπιεχζεσλ γηα ηελ πξναγσγή ησλ αξρψλ
ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο
• Πξάηηεη θάζε ηη πνπ ζθνπφ έρεη ηε δηαξθή βειηίσζε ηεο
αληαγσληζηηθφηεηαο θαη αμηνπηζηίαο ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ
• Γηνηθείηαη απφ 15κειεο ζπκβνχιην αθνινπζψληαο ηελ αξρή
ηεο πνηθηινκνξθίαο κε ζπκκεηνρή εηδηθψλ απφ Διιάδα θαη
εμσηεξηθφ

Διιεληθόο Κώδηθαο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο
• Γεκηνπξγήζεθε αξρηθά απφ ην ΢ΔΒ ην Μάξη. 2011 ζηε ζπλέρεηα
αλαζεσξήζεθε ηνλ Οθη. 2013 απφ ην Δ΢ΔΓ
• ΢πληάρζεθε κε βάζε ηελ αξρή ηεο «ζπκκφξθσζεο ή εμήγεζεο»
• Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ησλ Γ΢ ησλ
ειιεληθψλ εηαηξεηψλ ζε ζέκαηα βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
δηαθπβέξλεζεο
• Ο Κψδηθαο απεπζχλεηαη ζηηο εηζεγκέλεο Α.Δ. κε έδξα ηελ Διιάδα
• Πεξηιακβάλεη δχν εηδψλ δηαηάμεηο:
-«Γεληθέο Αξρέο», νη νπνίεο απεπζχλνληαη ζε εηζεγκέλεο θαη κε
-«Δηδηθέο Πξαθηηθέο» πνπ αθνξνχλ κφλν εηζεγκέλεο εηαηξείεο
• Υξεζηκνπνηεί πξνηξεπηηθή γιψζζα («ζα πξέπεη»)
• ΢θνπφο είλαη ε πξνψζεζε ηεο θαιήο δηαθπβέξλεζεο
 ελίζρπζε καθξνπξφζεζκεο επηηπρίαο & αληαγσληζηηθφηεηαο
• Η εθαξκνγή ηνπ ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη σο κηα δηαδηθαζία
πνπ πξνζδίδεη αμία ζηελ επηρείξεζε θαη φρη σο απιή άζθεζε
ζπκκφξθσζεο

Διιεληθόο Κώδηθαο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο
Γεληθέο Αξρέο:
I.
Ρφινο θαη αξκνδηφηεηεο ηνπ Γ΢
II.
Μέγεζνο θαη ζχλζεζε ηνπ Γ΢
III. Ρφινο θαη απαηηνχκελεο ηδηφηεηεο ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γ΢
IV. Καζήθνληα θαη ζπκπεξηθνξά ησλ κειψλ ηνπ Γ΢
V. Αλάδεημε ππνςήθησλ κειψλ ηνπ Γ΢
VI. Λεηηνπξγία ηνπ Γ΢
VII. Αμηνιφγεζε ηνπ Γ΢
VIII. ΢χζηεκα Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ
IX. Δπίπεδν θαη δηάξζξσζε ησλ ακνηβψλ
X. Δπηθνηλσλία κε ηνπο κεηφρνπο
XI. Η Γεληθή ΢πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ
Οη Γεληθέο Αξρέο εμεηδηθεχνληαη πεξαηηέξσ κε εηδηθέο Δηαηξηθέο Πξαθηηθέο

Διιεληθόο Κώδηθαο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ
ηξφπνπ δηελέξγεηαο
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην
παξάξηεκα ηνπ Κψδηθα

Διιεληθφο Κψδηθαο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο

Έξεπλα
• Πιεζπζκφο: 224 εηζεγκέλεο εηαηξείεο
- Μεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο (25)
- Μεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο (199)
• Γηεξεπλάηαη θαηά πφζν ν Κψδηθαο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ΢ΔΒ (θαη λπλ αλαζεσξεκέλνο Διιεληθφο
Κψδηθαο Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο) θαηφξζσζε λα
ζπκβάιιεη ζηε βειηίσζε ησλ πξαθηηθψλ εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο πνπ πηνζεηνχλ ηα Γ΢ ησλ ειιεληθψλ
εηαηξεηψλ
• ΢ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο
έξεπλαο ζρεηηθά κε:
- ηα Γηνηθεηηθά ΢πκβνχιηα ησλ εηαηξεηψλ
- ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν
- ηηο Ακνηβέο
- ηηο ΢ρέζεηο ησλ εηαηξεηψλ κε ηνπο κεηφρνπο

Αξρέο θαη θαλόλεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ δεζκεύνληαη λα
εθαξκόδνπλ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο

61% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο έξεπλαο επέιεμε λα πηνζεηήζεη ην γεληθά
απνδεθηφ Κψδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ ΢ΔΒ (λπλ Δ΢ΔΓ)
34% απνθάζηζε λα ζπκπεξηιάβεη ηνπο εηδηθφηεξνπο θαλφλεο θαη αξρέο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο πνπ εθαξκφδεη, ζε Κψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηηο ίδηεο ηηο εηαηξείεο.
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Βαζκόο εμήγεζεο ηεο κε ζπκκόξθσζεο ζε εηδηθέο πξαθηηθέο πνπ
ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ Κώδηθα Δηαηξηθήο Γηαθπβέξλεζεο

Ο βαζκφο θαη ε πνηφηεηα εμήγεζεο ηεο κε ζπκκφξθσζεο πνπ παξέρεη ε πιεηνςεθία ησλ
εηαηξεηψλ (65%) είλαη ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφο ελψ γηα ην 23% ε αλάιπζε πνπ
πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ εμήγεζε ησλ απνθιίζεσλ είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλε
Διάρηζηεο (12%) είλαη νη εηαηξείεο πνπ εμεγνχλ επαξθψο ην ιφγν ησλ ζεκεησζεηζψλ
απνθιίζεσλ.
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Μέγεζνο Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ (κέζνο όξνο αηόκσλ)

Σν κέζν κέγεζνο ησλ Γηνηθεηηθψλ ΢πκβνπιίσλ ησλ εηαηξεηψλ είλαη 8 κέιε, αλεμαξηήησο
θαηεγνξίαο πνπ αλήθνπλ.

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

΢πκκεηνρή Γπλαηθψλ ζην
Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην

• Καηά κέζν φξν ζπκκεηέρεη κφιηο κία γπλαίθα ζηα Γηνηθεηηθά
΢πκβνχιηα, ε νπνία κάιηζηα ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
θαίλεηαη λα έρεη ζπγγεληθή ζρέζε κε ηνλ Πξφεδξν ή ην
Γηεπζχλνληα ΢χκβνπιν ηεο εηαηξείαο.
• Σν θαηλφκελν ηεο ππνεθπξνζψπεζεο ησλ γπλαηθψλ ζηηο
πςειέο ζέζεηο ησλ εηαηξεηψλ θαη εηδηθά ζηα Γηνηθεηηθά
΢πκβνχιηα απηψλ είλαη γλσζηφ σο θαηλφκελν ηεο «γπάιηλεο
νξνθήο»
• Γελ είλαη κφλν ειιεληθφ θαηλφκελν άιια ζπλαληάηαη θαη ζηελ
Δ.Δ.
• Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή ελζσκάησζε ζην ΢ρέδην Γξάζεο γηα
ηελ Δηαηξηθή Γηαθπβέξλεζε (Action Plan) ζρεηηθή
πξσηνβνπιία πνπ αθνξά ζηε ζχλζεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
΢πκβνπιίνπ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε
πξναγσγή ηεο ηζφηεηαο θαη ε εμάιεηςε ηπρφλ δηαθξίζεσλ φρη
κφλν ιφγσ θχινπ αιιά θαη ιφγσ ειηθίαο, θνηλσληθήο ηάμεο,
εθπαίδεπζεο ή εζληθφηεηαο.

΢χλζεζε ηνπ Γ΢ ζε εθηειεζηηθά, κε εθηειεζηηθά θαη
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε (κέζνο φξνο)

Η πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο (64%) θαη ησλ εηαηξεηψλ
ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην ειιεληθφ δεκφζην (55%), θαζψο θαη ζεκαληηθφ
πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ μέλνη επελδπηέο (38%) πεξηιακβάλνπλ
ζηα Γηνηθεηηθά ΢πκβνχιηα ηνπο πεξηζζφηεξα απφ 2 αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά
κέιε.
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Δθηειεζηηθά, Με εθηειεζηηθά,
Αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε
• Δθηειεζηηθά: αζρνινχληαη κε ηελ θαζεκεξηλή
δηνίθεζε ηεο εηαηξείαο, δηαηεξεί θάπνηαο κνξθήο
εξγαζηαθή ζρέζε κε απηήλ
• Με εθηειεζηηθά: αζρνινχληαη κε ηελ πξναγσγή
φισλ ησλ εηαηξηθψλ δεηεκάησλ
• Αλεμάξηεηα: Έμαζθάιηδνπλ αληηθεηκεληθφηεξεο
απφςεηο ζην Γ΢
• Αλεμαξηήηα: Γελ πξέπεη ηα ελ ιφγσ κέιε λα
είλαη κέηνρνη, λα έρνπλ ζρέζε εμάξηεζεο κε ηελ
εηαηξεία ή κε ζπλδεδεκέλα κε απηήλ πξφζσπα

΢πκκεηνρή ηνπιάρηζηνλ 2 αλεμάξηεησλ κε
εθηειεζηηθψλ κειψλ ζην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην

• ην 26% πεξηέιαβε πεξηζζφηεξα απφ 2
αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε ζην Γηνηθεηηθφ
΢πκβνχιην
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Ιδηφηεηα Αληηπξνέδξνπ φηαλ ππάξρεη ηαχηηζε ηνπ
Πξνέδξνπ Γ΢ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο ΢πκβνχινπ
΢ε ειάρηζηεο εηαηξείεο πθίζηαηαη πξαγκαηηθά δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο ηδηνθηεζίαο θαη
ηεο δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο
ζε πνζνζηφ 36% ησλ εηαηξεηψλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ν
Γηεπζχλσλ ΢χκβνπινο ηαπηίδεηαη
ζην 75% ησλ εηαηξεηψλ ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ έρεη εθηειεζηηθέο
αξκνδηφηεηεο
Απφ ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ηαπηίδεηαη κε ην
Γηεπζχλνληα ΢χκβνπιν, ην 9% νξίδεη αλεμάξηεην αληηπξφεδξν, ελψ ην 12% νξίδεη κε
εθηειεζηηθφ αληηπξφεδξν αιιά φρη αλεμάξηεην θαη ε πιεηνςεθία (64%) εθηειεζηηθφ

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Τηνζέηεζε απφ ην Γ΢ πνιηηηθψλ δηαρείξηζεο ζπγθξνχζεσλ
ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ θαη ζηελ εηαηξεία

Αλαθνξηθά κε ηελ αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ,
πξνθχπηεη φηη ε πιεηνςεθία (65%) έρεη πηνζεηήζεη, σο κέξνο ησλ
εζσηεξηθψλ θαλνληζκψλ ηεο εηαηξείαο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο δηαρείξηζεο
ζπγθξνχζεσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ
΢πκβνπιίνπ θαη ζηελ εηαηξεία, αιιά θαη πνιηηηθέο πξνζηαζίαο ηνπ
απνξξήηνπ ησλ πιεξνθνξηψλ
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Σα κέιε Γ΢ γλσζηνπνηνχλ ηηο ινηπέο επαγγεικαηηθέο ηνπο δεζκεχζεηο
πξηλ απφ ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γ΢ην 76% ησλ εηαηξεηψλ κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο πηνζεηνχλ ηελ Δηδηθή
Πξαθηηθή ηνπ Κψδηθα πεξί δεκνζηνπνίεζεο ησλ ινηπψλ επαγγεικαηηθψλ
δεζκεχζεσλ ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ην δηνξηζκφ ηνπο ζην Γηνηθεηηθφ
΢πκβνχιην
ην αληίζηνηρν πνζνζηφ γηα ηηο εηαηξείεο κεζαίαο θαη κηθξήο θεθαιαηνπνίεζεο
είλαη 63%
νη εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη ην Διιεληθφ Γεκφζην θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ
ζρεδφλ ζην ζχλνιφ ηνπο (91%) ηελ Δηδηθή Πξαθηηθή
ζηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ μέλνη επελδπηέο αλέξρεηαη ζην 68%

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Ύπαξμε θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο ηνπ Γ΢

• Απφ ηηο εηαηξείεο κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο ην 56%, έλαληη 45% θαηά
ηελ πξνεγνχκελε ρξνληά, δειψλεη φηη ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην
ιεηηνπξγεί βάζε ζπγθεθξηκέλνπ, ζαθνχο θαη επαξθψο ιεπηνκεξνχο
θαλνληζκνχ ιεηηνπξγίαο
• Σν 31% εηαηξεηψλ θαίλεηαη λα αλαγλσξίδεη σο ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ
ηαθηηθή ελεκέξσζε ησλ κειψλ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη ηελ ηαθηηθή
επαθή ηνπο κε ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ ηεο εηαηξείαο, θαζψο
πξνβιέπνπλ ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ελέξγεηεο ζηνλ Κψδηθα Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζήο ηνπο
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

΢χζηαζε επηηξνπήο αλάδεημεο ππνςεθηνηήησλ

• ειάρηζηεο εηαηξείεο (13%) έρνπλ ζπζηήζεη Δπηηξνπή Αλάδεημεο
Τπνςεθηνηήησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ, ελψ αθφκα
ιηγφηεξεο είλαη απηέο πνπ έρνπλ νξίζεη θαη ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο
Δπηηξνπήο
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Γηελέξγεηα αμηνιφγεζεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ Γ΢ θαη
ησλ επηηξνπψλ ηνπ

εμαηξεηηθά ρακειφ παξακέλεη ην πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ (15%) πνπ δειψλεη φηη
αμηνινγεί ζπζηεκαηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ
θαη ησλ επηηξνπψλ ηνπ
ππνδειψλεη ηε δπζπηζηία ησλ Γηνηθεηηθψλ ΢πκβνπιίσλ γηα ηε ζπλεηζθνξά ηεο
αμηνιφγεζεο ζηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Οι κύπιερ απμοδιόηηηερ ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος πεπιγπάθονηαι
αναλςηικά ζηον Κώδικα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ

• Γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ (85%) νη θχξηεο αξκνδηφηεηεο ηεο
Δπηηξνπήο Διέγρνπ πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Αλαθνξά ζηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ φηη εμαζθαιίδεηαη ε
ιεηηνπξγία κνλάδαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή πξφηππα γηα
ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπΑξθεηά ρακειφ (26%) αλ θαη εκθαλίδεη βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην αληίζηνηρν
πνζνζηφ ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο (21%)
Οη κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ζε ζέζε λα
ιεηηνπξγνχλ ζχκθσλα κε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ηα δηεζλή
πξφηππα γηα ηελ επαγγεικαηηθή εθαξκνγή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
Η αδπλακία απηή ελδερνκέλσο εμεγείηαη απφ ην φηη δελ απαηηείηαη, έσο ηψξα,
απφ ηε λνκνζεζία ε δηελέξγεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηα δηεζλή
πξφηππα, νχηε απνηειεί πξνυπφζεζε ε θαηνρή επαγγεικαηηθνχ ηίηινπ γηα ηνλ
εζσηεξηθφ ειεγθηή

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Γεκνζηνπνίεζε πιαηζίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ

• Δμαηξεηηθά ρακειφ πνζνζηφ (14%) ησλ εηαηξεηψλ πνπ δεκνζηνπνηεί ζηε
δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ην πιαίζην εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ
εθαξκφδεη
• Οη εηαηξείεο δελ είλαη αθφκε εμνηθεησκέλεο κε ηελ έλλνηα απηή
• Γελ έρεη μεπεξαζηεί ε ζχγρπζε κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηεο «ιεηηνπξγίαο
ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ» (Internal audit) κε ην “ζχζηεκα ή πιαίζην
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ” (Internal controls system)
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Πιεηνςεθία αλεμάξηεησλ κε εθηειεζηηθώλ κειώλ ζηελ Δπηηξνπή
Διέγρνπ, εθ ησλ νπνίσλ έλα εθηειεί ρξέε πξνέδξνπ ηεο

΢ην 95% ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ε Δπηηξνπή Διέγρνπ απνηειείηαη ζηελ πιεηνλφηεηά ηεο
απφ αλεμάξηεηα κε εθηειεζηηθά κέιε
Διαπιζηώθηκε όηι μόνο ηο 22% ηος ζςνόλος ηων εηαιπειών ζύμθωνα με ηα ζηοισεία
πος δημοζιοποιούνηαι (δηλώζειρ, βιογπαθικά ζημειώμαηα) αναθέπει όηι ηοςλάσιζηον
ένα ανεξάπηηηο μη εκηελεζηικό μέλορ ηηρ Επιηποπήρ Ελέγσος διαθέηει γνώζειρ
λογιζηικήρ και ελεγκηικήρ
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Γεκνζηνπνίεζε έξγνπ Δπηηξνπήο Διέγρνπ θαη αξηζκνύ ζπλεδξηάζεσλ
ζηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο

• Διάρηζηεο είλαη νη εηαηξείεο πνπ γλσζηνπνηνχλ ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο
Διέγρνπ, ζην ζχλνιν φισλ ησλ εηαηξεηψλ αγγίδεη κφιηο ην 7%
• Δληζρχεηαη έηζη ε ππνςία φηη ζε πνιιέο εηαηξείεο ε Δπηηξνπή Διέγρνπ
εμαθνινπζεί λα έρεη πεξηζζφηεξν ηππηθέο θαη ιηγφηεξν νπζηαζηηθέο
αξκνδηφηεηεο
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

΢ύζηαζε Δπηηξνπήο Ακνηβώλ

• Διάρηζηεο είλαη νη εηαηξείεο (23%) πνπ έρνπλ πξνβεί ζηε ζχζηαζε
Δπηηξνπήο Ακνηβψλ, πξνθεηκέλνπ ε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ησλ
ακνηβψλ λα ραξαθηεξίδεηαη απφ αληηθεηκεληθφηεηα, δηαθάλεηα θαη
επαγγεικαηηζκφ, θαη λα είλαη απαιιαγκέλε απφ ζπγθξνχζεηο
ζπκθεξφλησλ
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Γεκνζηνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο ακνηβώλ ησλ
εηαηξεηώλ

• Μφιηο ην 8% ηνπ ζπλφινπ ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ
δεκνζηνπνηεί ηελ πνιηηηθή ακνηβψλ πνπ εθαξκφδεη,
κέζσ ζρεηηθήο αλάξηεζεο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εηαηξείαο
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Πξφβιεςε απαίηεζεο επηζηξνθήο κέξνο ή φινπ ηνπ bonus
απφ ην Γηνηθεηηθφ ΢πκβνχιην

ην 40% ησλ εηαηξεηψλ απνθάζηζε λα ζπκπεξηιάβεη ζηηο πνιηηηθέο ηνπ
ηελ επηζηξνθή κέξνπο ή φινπ ηνπ bonus απφ ην Γηνηθεηηθφ
΢πκβνχιην ζε πεξίπησζε αλαζεψξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Γεκνζηνπνίεζε ζηε δήισζε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηεο έθζεζεο
ακνηβώλ ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ

• κφιηο ην 11% ησλ εηαηξεηψλ δεκνζηνπνηεί ζηε δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζήο ηεο έθζεζε ακνηβψλ ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ
΢πκβνπιίνπ κε αλαιπηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Ο Πξόεδξνο & ν Αληηπξόεδξνο Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ είλαη δηαζέζηκνη
γηα ζπλαληήζεηο κε κεηόρνπο


παξαηεξήζεθε βειηίσζε ζην πνζνζηφ ζπκκφξθσζήο ηνπο γηα ην έηνο 2012
(72%) ζε ζρέζε κε ην πξνεγνχκελν έηνο (67%)
ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ εηαηξεηψλ κεγάιεο θεθαιαηνπνίεζεο (92%)
δηαζέηεη γξαθείν επελδπηηθψλ ζρέζεσλ, κε θχξηα αξκνδηφηεηα ηελ
ελεκέξσζε ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ ζε ηνπηθφ θαη δηεζλέο επίπεδν γηα φια ηα
δεηήκαηα πνπ αγγίδνπλ ηελ εηζεγκέλε εηαηξεία

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Ζ εηαηξεία δηαηεξεί ελεξγό ηζηόηνπν, όπνπ δεκνζηεύεηαη ε πεξηγξαθή ηεο
εηαηξηθήο ηεο δηαθπβέξλεζεο, ηεο δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο, ηνπ ηδηνθηεζηαθνύ
θαζεζηώηνο, θαζώο & άιιεο ρξήζηκεο γηα ηνπο κεηόρνπο-επελδπηέο πιεξνθνξίεο

ε πιεηνςεθία ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ (91%) δηαηεξεί ελεξγφ ηζηφηνπν, ν
νπνίνο πεξηιακβάλεη απαξαίηεηεο γηα ηνλ επελδπηή πιεξνθνξίεο φπσο
πεξηγξαθή εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, δηνηθεηηθήο δηάξζξσζεο, ηδηνθηεζηαθνχ
θαζεζηψηνο, θ.ιπ.

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Ζ εηαηξεία αλαξηά ζηνλ ηζηόηνπν ηεο ηνπιάρηζηνλ 20 εκέξεο πξηλ από ηε
Γεληθή ΢πλέιεπζε (ζηελ ειιεληθή & αγγιηθή γιώζζα) πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηε δηεμαγσγή ηεο

ην ζχλνιν ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ (94%) ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο
απαηηήζεηο ηεο λνκνζεζίαο ζχκθσλα κε ηελ νπνία θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε
γλσζηνπνίεζε πξνο ηνπο κεηφρνπο πιεξνθνξηψλ, γηα ηε δηεμαγσγή ηεο
Γεληθήο ΢πλέιεπζεο

Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

Ζ εηαηξεία αλαξηά ζηνλ ηζηόηνπν ηεο εληόο 15 εκεξώλ από ηε Γεληθή
΢πλέιεπζε πεξίιεςε ησλ πξαθηηθώλ απηήο

• ε πιεηνςεθία ησλ εηαηξεηψλ (83%) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ
επελδπηηθνχ θνηλνχ πεξίιεςε ησλ πξαθηηθψλ ηεο
Γεληθήο ΢πλέιεπζεο ζηνλ ηζηφηνπν ηεο εληφο 15 εκεξψλ
απφ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηεο
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

• ην 87% ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ ζεσξεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ηελ
παξνπζία ηνπ Πξνέδξνπ, ηνπ αλεμάξηεηνπ Αληηπξνέδξνπ (φπνπ
πθίζηαηαη) θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο ΢πκβνχινπ (ή ηνπ Γεληθνχ Γηεπζπληή)
θαη ησλ Πξνέδξσλ ησλ Δπηηξνπψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ ή ηνπ
Γηεπζπληή Δπελδπηηθψλ ΢ρέζεσλ ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε ησλ κεηφρσλ,
πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψλνπλ ηνπο κεηφρνπο θαη λα παξέρνπλ
δηεπθξηλήζεηο επί ζεκάησλ ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

• Η παξνπζία ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ ηαθηηθνχ ειεγθηή
ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε θξίλεηαη απαξαίηεηε ζχκθσλα κε
ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
• Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξεηψλ θαη
ζπγθεθξηκέλα ην 93% ελαξκνλίδεηαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε
εηδηθή πξαθηηθή
Πηγή: Έπεςνα Εηαιπικήρ Διακςβέπνηζηρ, Grant Thornton, Μάπηιορ 2013

΢πκπεξάζκαηα Έξεπλαο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο Grant Thornton
Υξεηάδεηαη σζηφζν λα επηηεπρζεί πεξαηηέξσ ζεκαληηθή πξφνδνο ζε
ζέκαηα φπσο:
1.
Ο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο θαη ησλ κεηφρσλ
2.
Η αλεμαξηεζία ησλ κειψλ ησλ Γηνηθεηηθψλ ΢πκβνπιίσλ
3.
Η ππνζηήξημε ηεο πνηθηινκνξθίαο ζηα Γηνηθεηηθά ΢πκβνχιηα
4.
Η αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ ησλ Γηνηθεηηθψλ ΢πκβνπιίσλ
5.
Η νξγάλσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα λα έρεη
πην νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη φρη ηππηθέο
6.
Οη πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο αλάδεημεο ππνςεθίσλ κειψλ
Γηνηθεηηθνχ ΢πκβνπιίνπ θαη θαζνξηζκνχ ησλ ακνηβψλ απηψλ
7.
Η παξνρή πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο θαη πιήξνπο πιεξνθφξεζεο
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζηε δήισζε εηαηξηθήο
δηαθπβέξλεζεο
8.
Η πηνζέηεζε απφ κεγαιχηεξν πνζνζηφ εηαηξεηψλ ελφο επξέσο
απνδεθηνχ θψδηθα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο κε ηνλ νπνίν ζα
ζπγθξίλνληαη νη επηδφζεηο θαη νη πξαθηηθέο θάζε εηαηξείαο

Βαζηθά ΢πκπεξάζκαηα
• Η νξζή εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ζε
ζέζε λα σθειήζεη φρη κφλν ηηο εηζεγκέλεο εηαηξείεο θαζ’ απηέο, αιιά
πεξαηηέξσ ηνπο κεηφρνπο ηνπο
• ΢πληζηά κηα αθφκε δηθιείδα αζθαιείαο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε
πξνάζπηζε ησλ ζπκθεξφλησλ φισλ ησλ κεξψλ
• Απνηειεί πξφζζεην κεραληζκφ πνηνηηθφηεξεο θαη
απνηειεζκαηηθφηεξεο ιεηηνπξγίαο ησλ εηαηξεηψλ
• Δληζρχεηαη ε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ κέζα απφ επίηεπμε πην
εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο θαη ηα ηήξεζε αληίζηνηρσλ θαλφλσλ δηαθάλεηαο.
• Πξνάγεη απμεκέλε δηαθάλεηα θαη έρεη σο απνηέιεζκα ηε βειηίσζε ηεο
δηαθάλεηαο ζην ζχλνιν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο
• Με ηε θαζηέξσζε θαη ηελ πηνζέηεζε απφ ηηο κεγαιχηεξεο εηζεγκέλεο
εηαηξίεο ελφο μεθάζαξνπ θαη δηαθαλνχο ζπζηήκαηνο Δηαηξηθήο
Γηαθπβέξλεζεο ζε ζπλδπαζκφ πάληνηε θαη κε άιια ζηνηρεία,
θνξνινγηθφ, νηθνλνκηθφ θαη πνιηηηθφ θιίκα ίζσο λα απνηεινχζε έλα
«θάξν» πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδπηψλ

Σέινο
Δπραξηζηνχκε γηα ηε πξνζνρή ζαο!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful