— Vulturii deşertului —

Versiune electronică:

Karl May
Opere – 32

VULTURII DEŞERTULUI
FIUL VÂNĂTORULUI DE URŞI FANTOMA DIN LLANO ESTACADO
Romane

─────────────────────── KARL MAY DIE HELDEN DES WESTENS DER SOHN DES BÄRENJÄGERS (Band 1) DER GEIST DES LLANO ESTACADO (Band 2) „Union Deutsche Verlag gesellscha t!" #tuttgart" $%&'
$

— Karl Ma( —

─────────────────────── Ada)tare de *+D++A ,UR-. La )regătirea )entru ti)ar a romanului Fiul Vân !"#ului d$ %#&i s/a olosit" ca te0t de 1a2ă" edi3ia '#in!#$ (ul!u#i" traducere de El$na D #) n$*+u" +ditura Mecu" $&456 ─────────────────────── -onsilier editorial Dr6 A*78*9U :8:+#-U -o)erta de #+R;9U ;+8R;+#-U 7ehnoredactarea de -R9#79*A #7A*-9U -orectura de M9<A9 ;R9;8R+#-U +D97URA +D+* ,ucureşti" $&&= ───────────────────────

>

— Vulturii deşertului —

FIUL VÂNĂTORULUI DE URŞI
1. DU Ă URME La sud de 3inutul unde se ?nt@lnesc hotarele celor trei #tate nord/americane — DaAota" *e1rasAa şi B(oming — ?naintau călare doi 1ăr1a3i" a căror a)ari3ie ar i st@rnit mare C@lCă oriunde ?n altă )arte6 -ăci am@ndoi aCeau ?n ă3işări stranii" a)roa)e ?n ricoşătoare6 -el dint@i" mai ?nalt de doi metri" era uscă3iC şi )alid" ca o sta ie" iar toCarăşul său" ne?nchi)uit de mic şi roto ei" )ărea că luase orma unei s ere6 7otuşi" chi)urile lor se găseau la aceeaşi ?năl3ime" iindcă cel scund călărea )e o gloa1ă cu )icioare lungi" ciolănoase" iar celălalt )e un cat@r mic şi sla16 Aşa se ace că celui gras curelele de )iele" care/i serCeau dre)t scări" nu/i aDungeau calului nici )@nă la )@ntece" iar lunganul nici n/aCea neCoie de scări" căci )icioarele ?i at@rnau ?n asemenea hal" ?nc@t" la cea mai uşoară mişcare" atingeau )ăm@ntul" ără să se mişte din şa6 Eireşte" nici unul" nici altul n/aCeau o şa adeCărată6 -el mic o ăcuse din s)inarea unui lu) ucis" iar uscă3iCul )usese dedesu1t o )ătură Ceche şi at@t de 2dren3uită" ?nc@t şedea de/a dre)tul )e s)inarea goală a cat@rului6 Fm1răcămintea lor aCea" de asemenea" o ?n ă3işare dintre cele mai ciudate6 Lunganul )urta nişte nădragi de )iele" care useseră cu siguran3ă croi3i )entru cineCa cu mult mai Coinic6 A ară de aceasta" erau
5

— Karl Ma( —

aco)eri3i cu un strat lucios de grăsime" din )ricină că stă)@nul lor ?i olosea mai totdeauna şi ca )roso) şi ca 1atistă" o1işnuind să şteargă cu d@nşii tot elul de o1iecte care ar i tre1uit mai degra1ă aruncate6 :icioarele/i goale erau C@r@te ?n nişte ghete des)re care ai i cre2ut că au ost )urtate de Matusalem ?nsuşi" şi că" de atunci" iecare stă)@n le/a mai )us c@teCa )etice6 *u se )utea s)une hotăr@t dacă aCuseseră Creodată o anumită culoare" iindcă luceau ?n toate cele şa)te culori ale curcu1eului6 :e tru)u/i deşirat" călăre3ul )urta o geacă de )iele" ără nasturi" care/i lăsa desco)erit )ie)tul negricios6 M@necile ?i Ceneau numai )u3in deasu)ra cotului" aşa ?nc@t i se Cedeau 1ra3ele descărnate" cu Cenele um late6 ;@tul lung şi/l ?n ăşurase cu o 1asma de 1um1ac" des)re care nici măcar stă)@nul ei nu/şi mai )utea aminti dacă usese c@ndCa al1ă sau neagră" Cerde sau gal1enă" roşie sau al1astră6 :artea cea mai lu0oasă a ?m1răcămin3ii era ?nsă )ălăria aşe2ată )e că)ă3@na/i lunguia3ă şi ascu3ită6 Eusese la origine un Do1en cenuşiu care" )ro1a1il" ?n tim)uri imemoriale" ?m)odo1ise ca)ul Creunui lord engle26 7ăCălugul sor3ii o ăcuse să aDungă" ?n cele din urmă" ?n stă)@nirea acestui C@nător din )rerie căruia" li)sindu/i gustul ra inat al no1ilului" socotise marginile de )risos" smulg@ndu/le" )ur şi sim)lu6 *umai ?n a3ă mai lăsase o 1ucă3ică" să/i 3ină um1ră şi să ai1ă ce a)uca" atunci c@nd Coia s/o scoată6 :e l@ngă toate astea" el era de )rinci)iul că ?n )rerie ca)ul are neCoie de aeriseală" aşa că o ?m)unsese din loc ?n loc cu 1riceagul" d@nd )rileD tuturor C@nturilor să se ?nt@lnească ?n interiorul „)ălăriei! sale6 Dre)t cingătoare" lunganul )urta un ştreang gros" ?n ăşurat de c@teCa ori ?n Durul şalelor" şi )rinsese de el două reColCere şi două cu3ite6 7ot acolo mai erau at@rnate o cartuşieră" )unga cu tutun" un sac din )iele de )isică" ?n care să )oată de)o2ita ăină" un amnar şi
4

— Vulturii deşertului —

alte o1iecte" a căror ?ntre1uin3are era un mister )entru orice )ro an6 :e )ie)t ?i at@rna" de o curea" luleaua" dar ce el de luleaG 8 adeCărată ca)odo)eră" din care mai rămăsese o 1ucă3ică găunoasă de lemn de soc6 Lunganul" ca to3i umătorii )ătimaşi" mesteca ciu1ucul" c@nd se termina tutunul6 7otuşi" tre1uie să recunoaştem că ?m1răcămintea nu se com)unea doar din ghete" )antaloni" geacă şi )ălărie6 8" nuG :rintre aCerile sale se număra şi o manta de cauciuc americană" dintre acelea care" la cea dint@i )loaie" se str@ng ?n lung şi ?n lat" răm@n@nd doar )e Dumătate din c@t erau la ?nce)ut6 Hi" iindcă n/o mai )utea ?m1răca" şi/o agă3ase de umeri cu o s oară" ca )e o )elerină" ?ntr/un mod caraghios şi )itoresc6 Mai )urta şi un lasou ?ncolăcit" at@rn@nd de )e umărul st@ng )este şoldul dre)t6 Fn a3ă" de/a curme2işul )icioarelor" 3inea o )uşcă" una dintre acele linte lungi care nu/şi greşesc niciodată 3inta6 +ra )este )utin3ă să ghiceşti C@rsta acestui om" du)ă ?n ă3işare6 Fn ciuda nenumăratelor cute şi 21@rcituri care/i 1ră2dau o1ra2ul" )ărea t@năr şi" cu toate că se găsea ?ntr/un 3inut ne)rimitor" aCea a3a 1ăr1ierită )roas)ăt" căci" ?n Vest" mul3i" oarte mul3i oameni" ?şi ăceau din aceasta un )unct de onoare6 8chii mari" al1aştri ca cerul" aCeau acea )riCire )ătrun2ătoare a marinarilor şi a locuitorilor c@m)iilor ?ntinse6 ;ăseai ?n uitătura lui sinceritatea şi naiCitatea unui co)il6 Aşa cum s)uneam" cat@rul era doar ?n a)aren3ă sla16 +l ?şi căra călăre3ul osos şi dacă" uneori" din glumă" ăcea )e ne1unul" era at@t de )uternic str@ns ?ntre )icioarele lungi ale stă)@nului" ?nc@t renun3a la orice ?m)otriCire6 Aceste animale" cunoscute )entru ?ndărătnicia lor" sunt căutate" totuşi" )entru mersul lor sigur6 -@t des)re celalalt călăre3" el )urta 1lană ?n )lină arşi3ă6 -@nd" )rintr/o mişcare a grăsanului" coDocul ?i
I

— Karl Ma( —

că2u de )e umeri" se Că2u c@t de Der)elit era6 De su1 haină ?i ieşeau" ?n drea)ta şi ?n st@nga" nişte ci2me uriaşe6 :e ca)" omul nostru )urta o )ălărie de )anama cu 1oruri late" care ?i era )rea mare" ast el ?nc@t tre1uia să o ?m)ingă mereu )e cea ă" ca să )oată Cedea6 M@necile şu1ei erau lungi" aco)erindu/i cu desăC@rşire m@inile6 #ingurul lucru mai deose1it era a3a" dar o a3ă )e caro merita să o iei ?n seamă" netedă şi rasă cu ?ngriDire6 81raDii erau roşii şi roto ei" iar născiorul ?ncerca 2adarnic să iasă la iCeală dintre ei6 7ot aşa se ?nt@m)la şi cu ochii" mici" ?ntuneca3i" ad@nci3i su1 1olta s)r@ncenelor6 :riCirea lor aCea o e0)resie de 1unătate" dar şi de Ciclenie6 :e a3a lui stătea )arcă scris: „:riCeşte/mă" sunt un omule3 de trea1ă şi e 1ine să ai de/a ace cu mine" dar" 1agă de seamă" )oartă/te cum se cuCine" căci alt el o )ă3eştiG! Fn 1ătaia C@ntului" 1lana celui mititel se des ăcu )u3in ?n a3ă6 #e )utu Cedea că are nişte )antaloni al1aştri de 1um1ac şi o 1lu2ă aşiDderea6 Fn Durul miDlocului era ?ncins cu un 1r@u de )iele" ?n care )urta" )e l@ngă toate o1iectele ce le )uteai găsi şi la lungan" o măciucă indiană6 La3ul ?i at@rna ?n a3ă" )e şa" alături de o )uşcă cu două 3eCi" care se cunoştea că usese mult ?ntre1uin3ată ca armă de atac" dar şi de a)ărare6 -ine erau ?nsă aceştia doiJ 9ată" cel mic se numea Kaco1 : e erAorn" iar celălalt )urta numele de DaCid Kroners$6 Dacă ai i rostit aceste nume ?n a3a oricărui C@nător de )rin )artea locului" 3i/ar i răs)uns că nu le/ a mai au2it niciodată6 Hi" totuşi" erau nişte )ionieri renumi3i" ale căror is)răCi trecuseră din gură ?n gură6 *u era un locşor" de la *eL YorA la #an Erancisco şi de la lacurile din nord )@nă la Mările Me0icane" unde să nu se i dus Cestea des)re aceşti oameni ai saCanelor6 At@ta doar că" ?n )rerie" ?n )ădurea Cirgină şi mai ales la )ieile roşii" nimeni nu te ?ntrea1ă de actul de naştere sau de 1ote26 Acolo" iecare ca)ătă un nume )otriCit
1

Fn alte Cersiuni: H"l,$#* Mn6 ed6N6
O

— Vulturii deşertului —

is)răCilor şi ?nsuşirilor sale" iar acesta se răs)@ndeşte ?ndată" )@nă de)arte6 Kroners era american )urs@nge şi usese numit :itt> Lunganul6 : e erAorn era de el din ;ermania şi a ost numit" du)ă )renumele său" Kaco1" şi du)ă ormele tru)ului său" DicA5 Roto eiul6 Aşadar" :itt şi DicA erau )este tot cunoscu3i su1 aceste două nume şi rar ai i găsit ?n Vest un om care să nu i )utut )oCesti Creuna din a)tele lor CiteDeşti6 7receau dre)t inse)ara1ili" căci nu era om care să/i i Că2ut Creodată des)ăr3i3i6 8ricine/l Cedea de Roto ei" ără să Crea se uita du)ă Lungan" iar dacă intra Lunganul ?ntr/o )răCălie" să/şi cum)ere )ra de )uşcă şi tutun" cu siguran3ă era ?ntre1at şi ce cum)ără )entru DicA6 7ot nedes)ăr3ite erau şi cele două animale ale lor6 8ric@t de sete i/ar i ost calului" el n/ar i 1ăut dacă" odată cu el" nu şi/ar i )lecat ca)ul să 1ea şi cat@rul" iar acesta din urmă" la r@ndul său" n/ar i gustat iar1a cea mai grasă" dacă n/ar i sim3it ?ndărăt s orăitul calului6 #tă)@nii lor ?şi salCaseră unul altuia Cia3a de nenumărate ori6 7ot aşa se aDutau şi animalele" c@nd era Cor1a să se a)ere de duşman cu o co)ită 2draCănă6 7us)atru erau str@ns lega3i" )entru Cecie6 Acum mergeau Coioşi ?ns)re nord6 De diminea3ă" calul şi cat@rul aCuseseră a)ă şi )ăşune din 1elşug" iar C@nătorii 1ăutură )e săturate" 1a chiar şi c@te o cio2C@rtă de cer16 -alul )urta restul de carne" aşa că n/aCeau de el griDa hranei6 Fntre tim)" soarele ?nce)use să co1oare ?ncetişor6 +ra oarte cald" dar asu)ra )reriei adia un C@nt răcoritor" iar coCorul de iar1ă" )resărat cu mii de lori" se )ăstrase Cerde şi )roas)ăt6 -ulorile sale Cii ?nCiorau ochiul şi Mun3ii #t@ncoşi" ce se ridicau de)arte" de)arte )este c@m)ie" ca nişte uriaşe )o)ice" lumina3i )ie2iş de
2 3

Fn alte Cersiuni" denumit şi Da(- Mn6ed6N6 Fn alte Cersiuni şi J$))- Mn6ed6N6
=

— Karl Ma( —

ra2ele soarelui a)un@nd" străluceau ?ntr/o s)lendoare de nuan3e ar2ătoare" care se )ierdeau s)re răsărit" ?n tonuri tot mai şterse" mai ?ntunecate6 — -am c@t mai aCem de mers astă2iJ ?ntre1ă Roto eiul" du)ă ce ore ?ntregi nu schim1aseră Creo Cor1ă6 — -a de o1icei" răs)unse :itt Lunganul6 — ,ineG r@se cel mic6 Atunci să/i dăm drumul6 — A-. :itt ?ntre1uin3a ?ntotdeauna Cechea ormă de a irma3ie a(" căci era ?n toate original6 Mai trecură o Creme6 DicA Roto eiul ?şi )riCea din c@nd ?n c@nd toCarăşul cu Ciclenie6 Fn cele din urmă" liniştea deCeni a)ăsătoare6 Lunganul arată cu drea)ta ?n direc3ia ?n care mergeau şi ?ntre1ă: — -unoşti aceste locuriJ — Eoarte 1ineG — Deci" unde ne a lămJ — Fn AmericaG Lunganul" su)ărat" dădu )inteni cat@rului6 A)oi se răsti: — Mare a urisitG — -ineJ — 7u6 — Hi de ce" mă rogJ — 9ac/aşaG — ,a" deloc6 Fn com)ara3ie cu răs)unsurile tale )rosteşti" ale mele sca)ără de inteligen3ă6 — 9nteligentG 7u şi inteligentG Ai at@ta carne )e tine" ?nc@t inteligen3a nici n/ar mai aCea loc6 — 8ho" ai uitat ce am is)răCit eu ?n 1ătr@na mea )atrieJ — A-" o clasă de liceu6 Htiu asta şi nici n/aş )utea s/ o uit" iindcă mi/o aminteşti de cel )u3in trei2eci de ori )e 2i6 Roto eiul se um lă ?n )ene: — #e şi cuCine" s)use elP de a)t ar tre1ui să/3i
%

— Vulturii deşertului —

amintesc de )atru2eci sau chiar de cinci2eci de ori )e 2i că sunt o )ersoană a3ă de care se cuCine să ai mult res)ect6 De alt el" n/am ăcut doar o clasă de liceu" ci trei6 — Dar n/ai aCut destul ca) să mergi mai de)arteG — Eii )e )aceG ,ani n/am aCutG Minte aCeam mai multă dec@t ?mi tre1uia6 8ricum" ştiu oarte 1ine la ce te/ai g@ndit6 Asemenea locuri nu se uită6 -olo" du)ă aceste culmi" ne/am cunoscut6 — A-" aCusesem o 2i grea6 9s)răCisem )ra ul de )uşcă şi mă alungau nişte sioucşi6 Fn cele din urmă" n/ am mai )utut re2ista şi m/au do1or@t6 #eara ai Cenit tu6 — Da" )roştii a)rinseseră un oc mare" ce )utea i Că2ut )@nă ?n -anada6 L/am 2ărit şi m/am urişat ?ntr/ acolo6 Am o1serCat cinci indieni care legaseră un al16 Mai aCeam gloan3e6 :e doi i/am ?m)uşcat" iar trei au ugit" căci nu/şi ?nchi)uiau să ai1ă de/a ace cu un singur om6 +rai salCat6 — -um)lit m/ai mai ?n uriat atunciG — Da" iindcă nu/i omor@sem" eu doar ?i rănisem )e indieni6 Dar eu nu ucid niciodată" dacă nu e nea)ărată neCoie6 :@nă una/alta" sunt german" nu cani1al6 — Dar eu ce suntJ — <mG 1om1ăni Roto eiul6 Acum eşti mai alt el6 -a mul3i al3ii )e atunci" credeai şi tu că )ieile roşii tre1uie st@r)ite ără milă6 +u te/am ăcut să te schim1i6 — Da" Coi" nem3ii" sunte3i nişte oameni ciuda3i6 ,l@n2i" moi ca untul" dar" la neCoie" răsuci3i omul ca nimeni altul6 #unte3i ?n stare să cuceri3i ?ntreaga lume cu m@inile ?nmănuşate" dar" c@nd crede3i de cuCiin3ă să Că a)ăra3i" loCi3i cu măciuca6 Aşa sunte3i to3i" aşa eşti şi tuG — Mă 1ucur că/s aşa şi nu alt el6 Dar ia uită/te" )arcă Căd ceCa )rin iar1ă6 8)ri calul şi arătă ?ns)re o st@ncă la )oalele căreia se 2ărea o dungă ştearsă6
&

— Karl Ma( —

:itt o)ri şi el calul" duse m@na streaşină la ochi şi )riCi locul cu )ricina" a)oi s)use: — :arie2 )e cinci2eci de Ailograme de carne de 1iCol" ne ri)tă" dacă astea nu/s nişte urme6 — 7ot aşa cred şi eu6 Vrei să ne uităm mai de a)roa)e" :ittJ — #ă CreauJ *u e Cor1a de Crut6 7re1uieG Fn )rerie nu )o3i trece ne)ăsător )e l@ngă aşa ceCa6 + neCoie să ştii mereu )e cine ai ?n a3ă şi ?n urmăP altminteri nu/i nici o mirare să i găsit diminea3a mort" deşi seara te culcaseşi ca lumeaG6 Aşadar" hai ?ntr/acoloG Merseră călare )@nă la st@nci unde se o)riră" cercet@nd urmele cu un ochi cunoscător6 DicA sări de )e cal şi se lăsă ?n genunchi" )e iar1ă6 ,ătr@na gloa1ă se o)ri şi ea" de )arc/ar i ?n3eles" C@r? 1otul ?n iar1a călcată şi s orăi ?ncetişor6 -at@rul se a)ro)ie de asemenea" mişc@nd din urechi şi d@nd din coadă6 :ărea că se 2g@ieşte şi el la urme6 — +i" ?ntre1ă :itt )lictisit" du)ă c@teCa minute 1une6 + ?ntr/adeCăr im)ortantJ — Da" )e aici a trecut un indian6 — -re2i tu una ca astaJ Ar i sur)rin2ător" deoarece nu ne găsim )e domeniile de C@nat sau )ăşunile Creunui tri16 -e te ace să s)ui aşa ceCaJ — Urmele co)itelor6 -alul a ost )otcoCit ca la indieni6 — :onte că un al1 călărea un cal indian6 — Da" m/am g@ndit şi eu" dar666 dar666 Dădu din ca) g@nditor şi cercetă urma a1sor1it" a)oi strigă: — 9a Cino/ncoaceG -alul nu era de el )otcoCit şi" ?n ciuda a)tului că era teri1il de ostenit" a continuat să galo)e2e666 -ălăre3ul se gră1ea oarte tareG Acum descălecă şi :itt6 -eea ce au2ise era ?ntr/ adeCăr im)ortant6 #e cuCenea o şi mai amănun3ită cercetare" aşa că merse )e urma Roto eiului" 1ine?n3eles cu cele două gloa1e du)ă sine6 ADuns l@ngă DicA" i/o luă ?nainte" de/a lungul )istei6
$'

— Vulturii deşertului —

— Ascultă" s)use el6 Ai )er ectă dre)tate6 7ră)aşul s/a )oticnit de mai multe ori6 -ine ?şi goneşte calul ?n halul ăsta" tre1uie să ai1ă motiCe temeinice6 8mul nostru era urmărit" ori se gră1ea să aDungă ?ntr/un anumit loc c@t mai re)ede cu )utin3ă6 — -@t de Cechi sunt aceste urmeJ — De Creo două ore6 — Aşa cred şi eu6 -@nd cineCa are un asemenea aCans" nu simte neCoia să/şi omoare calul" gonindu/l )este )oate6 De alt el" )e aici sunt at@tea st@nci" ?nc@t oricui i/ar i uşor să/şi rătăcească urmăritorul" ăc@nd" )e neo1serCate" c@teCa ocoluri6 *u eşti de aceeaşi )ărereJ — Eără doar şi )oate6 *ouă" de )ildă" ne/ar i de/ aDuns două minute )entru a trimite la )lim1are cel mai al nai1ii urmăritor6 Aşa că sunt de acord cu tine: omul aCea o 3intă )recisă şi se gră1ea oarte tare6 Fncotro" careJ — Fn orice ca2" undeCa nu )rea de)arte de aici6 Lunganul ?l )riCi lung )e Roto ei6 — A2i )arcă le ştii )e toate" 2ise el6 — -a să ghiceşti at@ta lucru" nu/i nea)ărată neCoie să ii atoateştiutor" ci doar să ai oleacă de logică6 — Aşa ca tine" de )ildăG — 7u eşti )rea lung6 :@nă să )o3i ?n3elege rostul urmelor" )ot trece ani6 F3i re)et că 3inta acestui călăre3 n/a ost de)arte de aici" căci alt el şi/ar i cru3at calul6 — AşaG — Hi" 1agă 1ine de seamă: dacă omul ar mai i aCut de mers o 2i" armăsarul său ar i ost inca)a1il să )arcurgă at@ta drum6 9ndiCidul nostru l/ar i lăsat ?nt@i să se odihnească c@teCa ore şi )e urmă ar i ?ncercat să recu)ere2e tim)ul )ierdut6 Dat iind ?nsă că locul unde nă2uia să aDungă era a)roa)e" a găsit de cuCiin3ă să stră1ată ?ntreaga distan3ă chiar astă2i" ?n ciuda o1oselii calului6 — Ascultă" )rietene :itt" ceea ce s)ui tu nu e tocmai
$$

— Karl Ma( —

rău şi/3i dau dre)tate6 — -ine a hoinărit trei2eci de ani )rin saCane )oate uneori ?n3elege ceea ce Cede cu ochii6 8mul )are a i un curier" gră1it" cu o misiune de oarte mare im)ortan3ă6 Hi" c@tă Creme un indian e" mai mult ca sigur" trimisul alor săi" aş 1ăga m@na/n oc că" )e undeCa" )rin )reaDmă" mişună )iei roşii6 :itt Lunganul şuieră ?ncetişor )rintre din3i" lăs@ndu/ şi )riCirea să alunece" g@nditoare" ?m)reDur6 — Rău" oarte răuG mormăi el6 Venim de la ei şi ne ?ndre)tăm s)re ei" nu le cunoaştem ascun2ătoarea şi" aşa st@nd lucrurile" n/ar i din cale/a ară de greu să ne tre2im cu scal)urile noastre la iarmaroc6 *e )utem aşte)ta la orice" dar tre1uie să mergem du)ă urme6 — Fntr/adeCăr6 Fn elul acesta" ?i Com aCea mereu ?n a3ă" ără ca ei să ai1ă ha1ar de e0isten3a noastră6 7otuşi" tare aş Crea să a lu din ce tri1 sunt666 — Eireşte" dar aşa ceCa nu se )oate ghici6 Acolo" sus" trăiesc indienii )icior/negru" indienii )igan" indienii s@ngeroşi666 7o3i ăştia" ?nsă" nu aDung )@nă aici6 La cotul luCiului Missouri ?şi au sălaşul cei din tri1ul Riccares" dar nici ei n/au ce căuta )rin 2onă6 #ă ie" cumCa" sioucşiJ Htiai că tocmai au de2gro)at securea ră21oiuluiJ — *u6 — Acum" ce să ne mai 1atem ca)ulP tre1uie doar să im )reCă2ători6 *e găsim ?ntr/un 3inut oarte cunoscut şi" dacă nu acem cine ştie ce )rostii" nu ni se )oate ?nt@m)la nimic rău6 <aideG Fncălecară iar şi )orniră mai de)arte" )riCind cu aten3ie de Dur/?m)reDur ca să )oată Cedea dacă nu se iCeşte cumCa Creo )rimeDdie6 7recuse mai 1ine de o oră şi soarele co1ora mereu mai Dos6 ,ătaia C@ntului se ?nte3i" iar căldura 2ilei scă2u sim3itor6 De la o Creme 1ăgară de seamă că indianul ?şi o)rise goana şi ?nce)u să ?nainte2e la )as6 *imerind ?n nişte gro)i" se )ărea că 1ietul cal se )oticnise" că2@nd
$>

— Vulturii deşertului —

?n genunchi6 DicA descălecă ?ndată )entru a cerceta locul6 — Da" e un indianG s)use el6 Fncăl3ămintea lui e ?m)odo1ită cu 3e)i de )orc s)inos6 9ată un C@r de s)in ru)t6 Hi aiciQ Ah" omul tre1uie să ie oarte t@nărQ — De ceJ se interesă :itt Lunganul care" ?n tot acest tim)" rămăsese călare6 — 7erenul este nisi)os şi )iciorul i s/a ?nti)ărit e0act6 Dacă n/o i Creo emeie" atunci666 — A1surdG -e să caute o emeie singură )e aiciJ — Atunci nu )oate i dec@t un t@năr" de cel mult o)ts)re2ece ani6 — 7ocmai asta e cam )ericulos6 #unt tri1uri la care aceşti 1ăie3i tineri sunt olosi3i ca s)ioni6 Aşadar să luăm seamaG :orniră călări mai de)arte6 De unde )@nă acuma merseseră numai )rintre lorile )reriei" acum a)ărea" ici şi colo" c@te un tu iş6 Fn de)ărtare se 2ăreau )arcă şi c@3iCa co)aci6 ADunseră a)oi la un loc unde călăre3ul necunoscut se o)rise )entru a/i lăsa calului c@teCa momente de odihnă" )e urmă ?şi continuase drumul )e Dos" duc@ndu/şi ugarul de că)ăstru6 7u işurile st@nDeneau acum )riCirea" aşa că se cerea şi mai multă 1ăgare de seamă6 :itt călărea ?n a3ă" DicA du)ă el6 Deodată" cel din urmă 2ise: — Ascultă" Lunganule" a ost un cal negru6 — De unde ştiiJ — Aici" ?n tu iş" at@rnă un ir de )@r smuls din coada lui6 — A-" acum ştim ceCa mai mult666 dar nu mai Cor1i at@t de tareG :entru că" ?n orice cli)ă" )utem da nas ?n nas cu unii )e care/i Com o1serCa a1ia du)ă ce ne/au ?m)uşcat6 — Din acest )unct de Cedere mă )ot 1i2ui )e calul meu" care s orăie de?ndată ce ?i miroase a duşman6 -uraD şi tot ?nainteG
$5

— Karl Ma( —

:itt urmă 1ucuros acest ?ndemn" dar ?n minutul următor se o)ri iar6 — :e to3i draciiG se 21orşi el6 Aici s/a ?nt@m)lat ceCaG Roto eiul ?şi ?ndemnă calul )@nă la c@3iCa )aşi de tu iş" s)re un loc gol6 Dinaintea lor se ridica una din acele st@nci ?n ormă de )o)ic" oarte numeroase ?n )rerie6 Urmele duceau chiar )@nă l@ngă ea" a)oi" dintr/ o dată" se a1ăteau ?ns)re drea)ta6 -ei doi Că2ură oarte lămurit acest lucru" dar mai 2ăriră ceCa666 Anume" de cealaltă )arte a st@ncii" nişte d@re care se uneau cu )ista du)ă care se 3inuseră ei6 — -e )ărere ai des)re astaJ ?ntre1ă Lunganul6 — Fn dosul acestor st@nci au )o)osit urmăritorii indianului" )@nă ?n cli)a ?n care l/au 2ărit6 — :oate că s/or i ?ntors iar acolo6 — #au )oate au rămas ?n urmă6 #tai tu aici" du)ă tu işuriG 8 să/mi C@r ni3el nasul du)ă col3ul de colo6 — ,agă de seamă numai să nu 3i/l C@ri ?n 3eaCa Creunei )uşti ?ncărcateG — *u" aşa ceCa i s/ar nimeri mai cur@nd nasului tăuG Descălecă şi/i dădu Lunganului să/i 3ină calul de că)ăstruP a)oi o luă la ugă ?ns)re st@ncă6 — Vul)oi şiretG mormăi :itt mul3umit6 -ine ar )utea crede că grăsanul ăsta )oate i at@t de di1aciJG 8dată aDuns ?n s)atele st@ncii" mititelul se strecură ?ncetişor" cu in inite )recau3ii" )ier2@ndu/se du)ă o creastă ce se relie a cu mai multă lim)e2ime6 -ur@nd ?nsă a)ăru din nou şi/i ăcu Lunganului un semn" descriind o cur1ă largă cu 1ra3ul6 :itt ?n3elese că nu tre1uie să Cină de/a dre)tul" aşa că se a)ro)ie )rin tu işuri" ocolit" )@nă c@nd dădu cu ochii de nişte urme6 #e duse la DicA" l@ngă st@ncă6 — -e cre2i de astaJ ?ntre1ă mititelul" arăt@ndu/i locul dinaintea lor6 Acolo usese un ascun2iş6 :e Dos erau c@teCa căldări de ier şi mai multe to)oare şi lo)e3i" o r@şni3ă de ca ea" o )iuli3ă" )achete mai mari şi mai mici6 7otuşi"
$4

— Vulturii deşertului —

urmă de oc nu se 2ărea nicăieri6 — +i" răs)unse cel ?ntre1at" d@nd din ca)" cei care s/ au aşe2at aici" aşa" gos)odăreşte" au ost nişte oameni sau )rea )u3in )reCă2ători" sau Ceni3i oarte de cur@nd din Vest6 #e Căd urmele a cel )u3in cincis)re2ece cai" dar nici unul n/a ost )ri)onit" nici măcar )icioarele nu le/au ost legate6 Du)ă c@t se )are" erau mai multe animale de )oCară6 -e li)să de chi12uin3ăG Aceşti indiCi2i meritau c@teCa ciomege )e s)inareG — ,a 1ine că nuG #ă se aCenture2e ast el )rin Vestul Fnde)ărtatG Desigur" nu oricine a ?nCă3at la liceu666 — -a tine" ri)ostă Lunganul" ironic6 — Da" ca mineP dar )u3in 1un/sim3 şi chi12uin3ă ar )utea să ai1ă iecare6 9ndianul a Cenit aici din ?nt@m)lare şi" ?ndată ce i/a 2ărit" a )re erat să )lece mai de)arte6 7otuşi" ceilal3i sunt acum ?n galo) )e urmele lui6 — #e Cor )urta cu el ca şi cu un duşmanJ — Mai mult ca sigur" alt el nu l/ar i urmărit6 — Atunci" iute du)ă el să 2ădărnicim o nenorocire6 — Da" mult drum n/o să aCem de ăcut" căci calul acela istoCit n/a )utut să aDungă de)arte6 Fncălecară iar şi merseră ?n galo) du)ă urme" de la care se a1ăteau la st@nga şi la drea)ta d@rele lăsate de caii de )oCară6 Du)ă c@tCa tim)" DicA o)ri calul" ascult@nd6 Au2ise glasuri şi o luă iute s)re un tu iş" unde ?l urmă şi :itt6 Am@ndoi erau numai urechi6 Mai mul3i oameni Cor1eau deodată" ?ntr/un Cacarm asur2itor6 — +i sunt" s)use mititelul6 -e/ar i să tragem ni3el cu urecheaJ — ,ine?n3elesG #ă ?m)iedicăm ?nsă )u3in caii6 — *u" asta ne/ar )utea trăda" dacă Crem să răm@nem neCă2u3i6 Mai 1ine să/i legăm scurt" ca să nu se )oată de)ărta mai mult dec@t am Crea noi6 „A ?m)iedica! este o e0)resie C@nătorească şi ?nseamnă a lega str@ns )icioarele din a3ă ale
$I

— Karl Ma( —

armăsarului" ?n aşa el ?nc@t să nu mai )oată ace dec@t )aşi mici6 Această metodă se oloseşte numai atunci c@nd drume3ii se ştiu ?n siguran3ă" alt el caii se leagă de co)aci sau de 3ăruşi 1ătu3i ?n )ăm@nt6 De o1icei" C@nătorii )oartă cu ei )ari ascu3i3i" greu de găsit ?n )reria li)sită de lemne6 Ast el" cei doi toCarăşi legară str@ns animalele de ar1uşti" a)oi se urişară ?ns)re )artea dincotro Ceneau glasurile6 Fn cur@nd se tre2iră ?n )reaDma unui )@r@iaş a)roa)e secat" dar ale cărui maluri arătau că )rimăCara se um)le cu multă a)ă6 Acolo unde r@ul ăcea un cot" nouă 1ăr1a3i chi)eşi" tr@nti3i )e iar1ă" stăteau la s at6 Fn miDlocul lor se a la un indian t@năr" legat de m@ini şi de )icioare" at@t de str@ns" ?nc@t nu se )utea mişca6 Dincolo de a)ă" l@ngă malul cel mai Dos" s orăia şi loCea din )icioare calul indianului6 Eugarii celorlal3i erau ?n a)ro)ierea stă)@nilor care" lua3i la un loc" nu )rea ăceau o 1ună im)resie6 :riCindu/i" aDungeai negreşit la conclu2ia că te a li a3ă ?n a3ă cu o ceată de Caga1on2i" tocmai 1uni de dat )e m@na Dudecătorului6 DicA şi :itt se tu)ilară du)ă un tu iş şi )riCiră6 8amenii ?nce)useră să Cor1ească ?n şoa)tă" )ăr@nd că hotărăsc soarta )ri2onierului6 — -um ?3i )lacJ ?ntre1ă ?ncetişor Roto eiul6 — -a şi 3ieP adică deloc6 *işte mutre" de/3i Cine să/i iei la )alme6 Mi/e milă de 1ietul t@năr6 Din ce tri1 cre2i că eJ — Fncă nu sunt dumirit6 *u e Co)sit şi nici alt semn distinctiC nu )oartă6 + sigur ?nsă că nu el le/a căutat nod ?n )a)ură6 Fl luăm su1 )rotec3ia noastrăJ — Eireşte" asta se ?n3elege de la sineG Mi se )are că Ca tre1ui să stăm )u3in de Cor1ă cu d@nşii6 — Hi dacă nu Cor să ne asculteJ — Atunci" Com mai Cedea6 *u că m/aş teme de şmecherii ăştia" dar un glon3 te )oate lesne nimeri" chiar c@nd e tras de un mişel6 #ă nu/i lăsăm să ne Cadă
$O

— Vulturii deşertului —

caii şi să ne ?ndre)tăm ?ntr/o cu totul altă direc3ie" ca să nu 1age de seamă că le/am di1uit ascun2işul6

$=

— Karl Ma( —

2. !O""LE#FRANK -ei doi C@nători ?şi luară )uştile şi" ocolind locul" se a)ro)iară )e uriş de )@r@u6 Acolo co1or@ră malul" săriră unde a)a era mai ?ngustă şi urcară din nou6 Eăcură iar o cur1ă" a)oi se o)riră l@ngă mal" chiar Ci2aCi de locul ?n care se a lau cei căuta3i6 La s @rşit" se )re ăcură oarte sur)rinşi de ?nt@lnire6 — AloG strigă DicA Roto eiul6 Dar ce minune mai e şi astaJG *e credeam singuri ?n această 1inecuC@ntată )rerie şi" c@nd colo" dăm de o ?ntreagă societate6 #)erăm că ne Ce3i ?ngădui să ne alăturăm Couă6 -ei tolăni3i )e iar1ă se ridicară ?ndată şi to3i ?şi ?ndre)tară )riCirile s)re noii Ceni3i6 Fn )rimul moment nu )ărură )rea )lăcut sur)rinşi de sosirea lor" dar c@nd luară mai 1ine seama la statura şi ?m1răcămintea lor" i21ucniră ?ntr/un r@s 2gomotos6 — +i" comedieG strigă unul care )urta la 1r@u un ?ntreg arsenal de arme6 -e caraghiosl@c mai e şi acestaJ Fn miDlocul Cerii" carnaCal şi 1al mascatJ — A-/ ?ncuCiin3ă :itt Lunganul6 *e mai li)sesc nişte 1u oniP de aceea am Cenit la Coi6 — Fn ca2ul ăsta" a3i greşit adresaG — *u )rea credG -u aceste Cor1e" ăcu un singur )as )este a)ă şi altul )este mal" )ro)tindu/se ?n )icioroange dre)t ?n a3a celui care Cor1ise6 Roto eiul ăcu şi el c@3iCa )aşi" alătur@ndu/i/se: — 9ată/ne6 G""d da-/ domnilor" 2ise el6 *u cumCa aCe3i ceCa de 1ăutJ — A)a/i coloG u răs)unsul Cor1itorului şi arătă s)re )@r@u6 — -re2i oare că am )o tă să mă scaldJ Aşa ceCa nici )rin ca) nu/mi treceG Voi" ?nsă" dacă n/aCe3i altceCa mai 1un de ăcut" Că )ute3i duce linişti3i acasă" căci această rumoasă )oiană nu )are a i de nasul Costru6 — -on unda3i )reria cu un restaurant )o)ularJ
$%

— Vulturii deşertului —

— *egreşit6 Eri)turile trec )e la 1otul iecăruia6 7re1uie doar să le )ui ni3el )e oc6 — -hiar aşaG r@se DicA" lăs@ndu/se tihnit )e 1urtă6 — -e/ai dumneata ?n )lus ar )utea )rinde 1ine toCarăşuluiQ — Eiindcă el )rimeşte ra3ia numai )e Dumătate6 7re1uie să recunosc că şi/a mai )ierdut din rumuse3e" de c@nd l/am luat cu mine ca s)erietoare" ca să nu se a)ro)ie )rea mult de noi Creun urs ori Creun indian6 Dar )e dumneaCoastră" domnilor" ce anume Că aduce )e această rumoasă CaleJ — *u ne/a adus nimeni6 Am găsit singuri drumul6 7oCarăşii lui i21ucniră ?n r@s" găsind răs)unsul a i oarte s)iritual6 DicA Roto eiul ri)ostă ?nsă" din cale/a ară de serios: — Fntr/adeCărJG Asta n/aş i cre2ut/o nici ?n ru)tul ca)ului" căci" du)ă halul ?n care arăta3i" n/ar 2ice nimeni că sunte3i ?n stare să găsi3i singuri Creun drum6 — Dumneata" ?n schim1" n/ai )utea să/l Ce2i nici chiar dacă te/ar aşe2a cineCa cu nasul )e elG De c@nd ai ieşit din şcoalăJ — *ici n/am intrat" iindcă nu am ?năl3imea cerută acestei no1ile ?ndeletniciri" dar nădăDduiesc să ?nCă3 de la Coi măcar ta1la ?nmul3irii6 Vrei să/mi ii dascălJ — */am tim) de aşa ceCa6 Am tre1uri mult mai im)ortante dec@t aceea de/a lecui )e al3ii de gărgăuni6 — AşaG Hi care" mă rogJG A)oi" )re ăc@ndu/se că de/a1ia atunci l/a 2ărit )e indian" continuă" mim@nd sur)rinderea: — DarQ ia )riCi3i la acest 1ăiat roşuG Hi se trase ?na)oi" ca şi cum s/ar i s)eriat la Cederea lui6 8amenii r@seră" iar cel care Cor1ise )@nă atunci şi )ărea să ie că)etenia lor 2ise: — Ve2i să nu leşini" domnuleG -ine n/a mai Că2ut )@nă acum ast el de mutre" )oate să tragă o s)aimă groa2nică6 *umai ?ncetul cu ?ncetul te de)rin2i să/i )riCeştiG :un rămăşag că n/ai mai ?nt@lnit niciodată
$&

— Karl Ma( —

Creun indian ?n carne şi oase6 — ,a am Că2ut unii domestici" dar ăsta )are să ie săl1aticG — Da" să nu te a)ro)ii de elG — + chiar at@t de )ericulosJ Doar e legatG Fncercă să se a)ro)ie de )ri2onier" dar şe ul i se aşe2ă ?n cale: — *u ?ndră2ni să te a)ro)ii6 *u/i trea1a taG Hi" la urma urmei" să Că ?ntre1 eu: -ine sunte3i şi ce căuta3i aiciJG — -amaradul meu se numeşte Kroners" iar numele meu este : e erAorn6 *oiQ — : e erAornJ *u e cumCa un nume nem3escJ — -u )ermisiunea dumneaCoastră" da6 — A)ăi" să Că ia dracuRG 7ocmai )e alde Coi n/am )utut niciodată să/i su ărG — Asta din )ricină că nu eşti de)rins cu lucruri ine6 Hi" dacă tot Ceni Cor1a des)re cei de tea)a noastră" a lă că nu eşti 1un nici măcar să ne legi şireturileG Vor1ele din urmă ură rostite )e un alt el de ton dec@t cel uşuratic de )@nă atunci6 -elălalt ridică m@nios din s)r@ncene şi ?ntre1ă amenin3ător: — -e Crei să s)ui cu astaJ — AdeCărul" nimic mai multG — Dre)t cine ne ieiJG #)une re)edeG Duse m@na la cu3itul de la 1r@u" dar DicA Roto eiul ăcu un gest de dis)re3 şi/i răs)unse: — :une la loc Dungherul" stima1ileG *u ne s)erii )e noi cu d/alde asteaG Ai ost moDic şi nu )o3i aCea )reten3ia să/3i răs)und cu delicate3uriG Mi/e totuna dacă/3i )lac sau nu" şi nici )rin ca) nu/mi trece să/mi )un rac ori mănuşi" de dragul dumitale6 8ricum" aici" ?n Vest" nu haina ace )e omG Si/am răs)uns la ?ntre1ări" iar acum aş Crea" la r@ndul meu" să a lu cine eştiG 8amenii ăcură ochii mari au2indu/l )e mititel Cor1ind )e tonul ăsta6 -@3iCa chiar duseră m@na la
>'

— Vulturii deşertului —

1r@u" ?nsă )urtarea 1ăr1ătească a omule3ului grăsun im)use" )@nă ?n cele din urmă" res)ectul cuCenit" iar că)etenia re)lică: — Mă cheamă ,raAe6 At@t e de/aDuns" căci cele o)t nume ale )rietenilor mei" tot n/o să le 3ii minte6 — #ă le 3in minte" n/ar i cine ştie ce mare sco ală" dar ai dre)tate atunci c@nd s)ui că nu mi/ar olosi la nimicQ Al dumitale mi/e )rea de/aDuns" iar cine te Cede ?şi )oate da imediat seama c@t ac ceilal3i la un loc6 — De/aDunsG 2ise ,raAe" scul@ndu/se6 Vrei să )unem m@na )e armeJ — *u te s ătuiesc6 ACem două2eci şi )atru de gloan3e şi" )@nă să ridica3i )uştile" a3i şi ?ncasa cel )u3in Dumătate din ele6 Dar" dacă Cre3i să acem o )ro1ă" n/aCem nimic ?m)otriCă6 9ute ca ulgerul scoase la iCeală am1ele reColCere" :itt Lunganul le aCea şi el gata )regătite" iar c@nd ,raAe Croi şi el să/şi ridice linta de Dos" DicA ?l ?ndemnă )ărinteşte: — Lasă )uşca ?n )ace6 Legea )reriei 2ice că dre)tatea e a celui care trage ?nt@i şi că tot el este ?nCingătorul6 -eilal3i nu ?ndră2neau nici ei să/şi ridice armele6 — #ta3i" s)use ,raAe6 :arcă a3i Crea să ne ?nghi3i3i de Cii" )e to3i6 — *ici )rin g@nd nu ne trece6 *u )ăre3i cine ştie ce gustoşi6 Un singur lucru am Crea" totuşi" să a lăm de la Coi: ce C/a ăcut acest indianJ — Vă interesea2ăJ — EireşteG Dacă a3i ridicat m@na asu)ra lui ără nici un motiC" orice al1 neCinoCat se Ca găsi ?n mare )rimeDdie6 Ră21unarea alor lui ar )utea să se a1ată asu)ra oricăruia dintre noi6 Aşadar" de ce l/a3i )rinsJ — :ur şi sim)lu" ne/am ăcut che ul6 De altminteri" nu e dec@t un roşu ticălos şi ăsta mi se )are un motiC ?ndeaDuns de temeinic6
>$

— Karl Ma( —

— 9s)răCeşte" am au2it su icient6 Acum ştim că acest om nu C/a o erit nici un )rileD )entru a/l duşmăni6 Dar ?l Coi ?ntre1a şi )e el6 — #ă/l ?ntre1iJ r@se ,raAe 1atDocoritor" iar toCarăşii săi găsiră de cuCiin3ă să/l imite6 *u ?n3elege nici o 1oa1ă engle2eşte şi nu ne/a răs)uns cu nici un sunet" oric@t de mult l/am 1ătut6 — L/a3i 1ătutJ strigă DicA6 *u sunte3i ?n toate min3ileJG #ă 1a3i un indianG *u ştia3i că este o insultă care se s)ală numai cu s@ngeJ — */are dec@t #ă ?ncerce" dar sunt curios cum ar i21uti6 — Are să Că arate el" ?ndată ce Ca i li1er6 — Li1er nu Ca i niciodatăG — 9nten3iona3i să/l omor@3iJ — +/o chestiune care ne )riCeşte numai )e noiG :ieile roşii tre1uie distruse" oriunde ?3i ies ?n caleG Asta/ i )ărerea noastră şi 3ine loc de orice răs)uns6 Dacă" ?nainte de a )leca" Cre3i să/i Cor1i3i" n/aCem nimic ?m)otriCă6 +l" oricum nu )rice)e lim1a Coastră" iar Coi nu )ăre3i chiar nişte )ro esori de indiană6 Aşa st@nd lucrurile" sunt oarte dornic să asist la conCor1ire6 DicA dădu din umeri cu dis)re3 şi se ?ntoarse către 1ăiat6 -u ochii )e Dumătate ?nchişi" acesta stătea culcat" ca şi cum n/ar i ?n3eles nimic din ce se Cor1ise6 +ra t@năr" oarte t@năr" să tot i aCut Creo o)ts)re2ece ani" du)ă Cor1a Roto eiului6 ACea )ărul ?ntunecat" )ie)tănat lins şi nimic nu arăta cărui tri1 a)ar3ine6 */aCea o1ra2ul )ictat" iar cărarea din creştetul ca)ului nu şi/o Co)sise nici cu gal1en" nici cu roşu6 :urta o cămaşă din )iele moale de că)rioară şi )antaloni aşiDderea6 :rintre ranDuri nu se Cedea nici un ir de )ăr de om" ceea ce ?nsemna că t@nărul nu ră)usese ?ncă nici un duşman6 Mocasinii elegan3i erau ?m)odo1i3i cu 3e)i de )orc s)inos" aşa cum )resu)usese DicA6 Dincolo de mal" acolo unde calul se sculase şi ?nce)use să soar1ă cu
>>

— Vulturii deşertului —

sete a)ă din )@r@u" că2use Dos un cu3it de C@nătoare" iar ?n şa erau legate o to1ă aco)erită cu inele din )iele de şar)e şi un arc ăcut din coarne de 3a) de munte6 Eelul sim)lu ?n care se ?narmase constituia o doCadă sigură a a)tului că indianul nu Cenise )rin aceste locuri cu inten3ii duşmănoase6 -hi)ul său )ărea ine0)resiC6 7o3i cei din neamul lui sunt )rea m@ndri ca să/i lase )e străini şi" mai ales" )e duşmani" să le citească sim3ămintele )e o1ra26 7răsăturile ?i erau 1l@nde" tinereşti6 ACea )ome3ii ieşi3i ?n a ară" ceea ce nu dăuna deloc rumuse3ii sale" 1a" dim)otriCă" ?i ?m)rumuta un aer de no1le3e şi d@r2enie6 Deschise ochii lucioşi şi negri" ca de căr1une" ?n ?ntregime doar atunci c@nd ?l sim3i )e DicA oarte a)roa)e şi" sur@2@nd a1ia )erce)ti1il" ?l )riCi )rietenos: — Eratele meu roşu ?n3elege lim1a al1ilorJ ?ntre1ă C@nătorul" ?n engle2eşte6 — Da" răs)unse 1ăiatul6 De unde ştie ratele meu al1 acest lucruJ — :riCirile tale ?mi s)un că ai )rice)ut discu3ia noastră6 — Am ?n3eles că eşti un )rieten al oamenilor roşii6 +u sunt ratele tău6 — Vrea să/mi s)ună ratele meu dacă )oartă un numeJ :entru un indian mai ?n C@rstă" o ast el de ?ntre1are este o adeCărată Dignire" căci acela care nu )oartă un nume nu şi/a doCedit curaDul )rin nici o a)tă şi deci nu este socotit )rintre ră21oinici6 Dată iind tinere3ea indianului" DicA ?şi )utea ?ngădui o ast el de ?ntre1are6 Elăcăul ri)ostă" totuşi: — 8are ratele meu al1 mă crede un mişelJ — *u" dar eşti a)roa)e un co)il666 — Al1ii ne/au de)rins să murim de tineri6 Dar" ratele meu n/are dec@t să/mi des acă haina la )ie)t şi" să a le că am un numeG DicA se a)lecă şi/i deschise cămaşa de C@nătoare6
>5

— Karl Ma( —

#coase trei )ene de Cultur" Co)site ?n roşu6 — + cu )utin3ăJ se minună6 He nu )o3i iG — *u" sur@se t@nărul6 Dar mi/a ost ?ngăduit să )ort )ene de Mah/siş" iindcă sunt BohAadeh6 Aceste două Cor1e sunt ?n lim1a mandanilor6 -ea dint@i ?nseamnă „Culturul ră21oiului! şi cea de/a doua „)iele de 1iCol al1!6 Deoarece 1iColii al1i sunt o raritate" la multe tri1uri uciderea unuia are mai multă Caloare dec@t omorul a mai mul3i duşmani şi con eră dre)tul la )urtarea )enelor Culturului ră21oiului6 7@nărul indian ucisese un ast el de 1iCol şi )rimise numele de BohAadeh6 DicA şi :itt erau sur)rinşi că 1ăiatul )urta un nume din lim1a mandanilor care treceau dre)t o semin3ie stinsă6 De aceea" mititelul ?ntre1ă: — -ărui tri1 a)ar3ine ratele meu roşuJ — #unt un numangAaAe şi un daAota6 *umangAaAe ?şi 2iceau mandanii" iar daAota este numele colectiC al tuturor tri1urilor de indieni sioucşi6 — Ai ost cumCa ado)tat de cei din daAotaJ — Eratele meu al1 a ?n3eles 1ine6 Unchiul meu dins)re mamă era Cestitul şe Mah/to/toh)ah46 :urta acest nume iindcă ucisese )atru urşi deodată6 Dar" tri1ul meu a )ierit a)roa)e ?n ?ntregime datorită ciumei adusă de al1i6 -ei c@3iCa care rămăseseră ?n Cia3ă au ost ucişi de sioucşi şi" ast el" au )utut să/şi urme2e ?naintaşii )e tăr@murile cele Ceşnice ale C@nătorii6 7atăl meu" Citea2ul Bah/Aih a ost rănit ?ntr/o lu)tă şi a)oi silit să se acă siou06 Aceasta este )ricina )entru care eu trec dre)t un daAota" ?n Creme ce inima mea a rămas la strămoşii )e care Marele Manitu i/a chemat la el6 — #ioucşii sălăşluiesc de cealaltă )arte a muntelui6 -e cau3i tu aiciJ — *u Cin din mun3ii aceştia" cum crede ratele meu" ci tocmai din mun3ii ?nal3i din Vest" şi am să duc o ştire
$

:atru urşi6
>4

— Vulturii deşertului —

oarte im)ortantă unui t@năr rate al16 — Acest rate al1 e )e aici" )rin a)ro)iereJ — DaG -um de/ai ghicit acest lucruJ — Am mers )e urmele tale şi am Că2ut că 3i/ai gonit calul ca şi cum ai i ost a)roa)e de 3intă6 — Ai socotit ?ntocmai6 Hi aş i aDuns negreşitP dacă aceste e3e )alide nu m/ar i urmărit6 -alul meu" )rea o1osit ca să )oată sări a)a" s/a )ră1uşit" iar eu mi/am )ierdut cunoştin3a6 -@nd mi/am reCenit" eram legat 2draCăn de m@ini şi de )icioare6 — Hi" adăugă ?n lim1a siou0ă" scr@şnind: — #unt nişte ticăloşi6 *ouă oameni ?n toată irea au legat un 1ăiat că2ut ?n nesim3ireG Dacă m/aş i )utut lu)ta cu ei" scal)urile lor mi/ar at@rna acum la cingătoare — 7e/au şi loCitJ — *u Cor1i des)re asta" căci cuCintele dor şi miros a s@nge6 Eratele meu al1 ?mi Ca des ace legăturile şi a)oi mă Coi )urta cu ei Coiniceşte6 +l rosti toate astea cu at@ta siguran3ă" ?nc@t 1urtosul DicA ?l ?ntre1ă 2@m1ind: — -re2i c/am )utea 3ine )ie)t ?ntregii şlehteJ — Eratele meu al1 să nu se teamă nici de o sută de ast el de oameni6 #unt nişte 0a1"n 1an$2I6 — -e te ace să cre2i că" totuşi" nu mi/e rică de eiJ — BohAadeh ştie multe6 A au2it deseori Cor1indu/se de cei doi renumi3i lu)tători al1i6 'i!!32"n1$- şi Di+13 4$!a2!&$2 M?n lim1a siou0ă lungul :itt şi scurtul DicAN şi i/a recunoscut uşor" du)ă statură6 V@nătorul Croi să/i răs)undă" dar u ?ntreru)t de ,raAe: — 8)reşte/te" căci nu aşa ne/a ost Cor1aG Si/am ?ngăduit să Cor1eşti cu )ri2onierul" dar numai engle2eşte6 */am de g@nd să ascult lim1a Coastră )ăsărească6 -ine/mi garantea2ă că n/a3i ?nce)ut deDa să ur2i3i )lanuri ?m)otriCa noastrăJ De alt el" destul că
%

Muieri
>I

— Karl Ma( —

am a lat că ştie engle2eşte6 *u mai am neCoie de Coi şi )ute3i )leca de unde a3i Cenit6 Hi" dacă n/o şterge3i c@t se )oate de re)ede" Că ac eu s/o lua3i din locG DicA se uită la :itt" iar acesta ?i ăcu un semn neo1serCat de nimeni6 :entru Roto ei" ?nsă" o singură cli)ire din ochi )utea i )lină de ?n3elesuri6 Lunganul ?l aten3ionase asu)ra tu işurilor de l@ngă ei6 DicA ?ndre)tă ?ntr/acolo o )riCire scurtă" iscoditoare" şi o1serCă că Dos" a)roa)e de )ăm@nt" se i3eau ?ntre ramuri gurile a două )uşti cu două 3eCi6 Aşadar" acolo erau )itula3i doi oameni6 Dar" oare" )rieteni sau duşmaniJ Li)sa de ?ngriDorare )e care o arăta :itt" ?l linişti6 Fn cele din urmă" ?i răs)unse lui ,raAe: — Hi cum Cei i21uti să ne iei la goană" c@tă Creme noi n/aCem motiCe să ugim ca CoiJ — Du)ă )ărerea ta" de cine cre2i că ugim noiJ — De aceia care )@nă mai ieri au ost stă)@nii de dre)t ai acestor caiG Hi" arătă s)re cei doi armăsari murgi" care şedeau str@nşi unul ?ntr/altul" ca şi cum s/ar i cunoscut oarte 1ine6 — AşaG strigă ,raAe6 Dre)t cine ne lua3iJ #untem nişte căutători de aur cinsti3i6 *e ?ndre)tăm s)re 9daho" uncie s/au desco)erit noi 2ăcăminte de aur6 — Hi" iindcă n/aCea3i cai )entru această călătorie" C/a3i trans ormat ?n nişte )rea oneşti t@lhari de )rerie6 :e noi nu ne )ute3i duceG — 9a seama" 1ăieteG Dacă Cei mai rosti un singur cuC@nt" te ?m)uşc6 -aii aceştia au ost cum)ăra3i cinstit" cu 1ani6 — Unde" mă rog" )rea stimate domn ,raAeJ — Kos" ?n 8maha6 — 7e )omeneşti că tot acolo C/a3i ăcut şi )roCi2ii de negreală" )entru )otcoaCe6 Murgii ăştia sunt at@t de ercheşi de )arcă acum ar i ost scoşi din graDd666 şi/ a)oi au )otcoaCele lustruite" )e c@nd gloa1ele Coastre" du)ă at@ta drum" arată ca Cai de ca)ul lorG #unt
>O

— Vulturii deşertului —

conCins că armăsarii au aCut un alt stă)@n şi Că )reCin că" aici" ?n Vest" urtul de cai se )ede)seşte cu s)@n2urătoarea6 — Mincinosule" de ăimătoruleG urlă ,raAe" )un@nd m@na )e lintă6 — ,a chiar aşaG se au2i un glas din tu işuri6 #unte3i nişte ticăloşi ho3i de cai şi o să i3i răs)lăti3i aşa cum se cuCineG #ă/i ?m)uşcăm" MartinJ — */are nici un rostG răs)unse :itt6 Arde/3ii" mai 1ine" cu )atul )uştii" căci nu sunt Crednici de/un glonteG Tis şi ăcut6 Ridică arma şi/l altoi )e ,raAe" do1or@ndu/l c@t ai cli)i6 7ot atunci" cu lintele la ochi" 3@şniră dintre tu işuri doi oameni" un 1ăiat C@nDos şi un 1ăr1at" nă)ustindu/se asu)ra )retinşilor )ros)ectori6 DicA Roto eiul se a)lecase şi" din două tăieturi re)e2i" tăie legăturile lui BohAadeh6 Acesta se ridică" sări asu)ra unuia dintre duşmani" ?l a)ucă de gruma2" ?l dădu )este ca) şi ?l t@r? s)re )@r@u" unde ?şi lăsase cu3itul6 *imeni nu l/ar i cre2ul at@t de Coinic6 Fntr/o singură rac3iune de secundă i21uti să se re)eadă şi" a)uc@nd cu3itul cu m@na drea)tă" ?ngenunche )este duşman" ?n ig@ndu/i st@nga ?n )ăr6 — ADutor" aDutor" )entru Dumne2eu" aDutorG 21iera cel )rins" stă)@nit de rica mor3ii6 BohAadeh ridicase cu3itul )entru o loCitură cum)lită" dar c@nd )riCirile ?i că2ură asu)ra chi)ului descom)us de groa2ă al duşmanului" m@na ?narmată se ?nmuie şi se lăsă ?n Dos6 — Si/e ricăJ ?ntre1ă el6 — Da" ?ndurare" ?ndurareG — Mărturiseşti că eşti un c@ineJG — Mărturisesc" mărturisesc6 #unt un c@ineG — Atunci )o3i să trăieşti" s)re ruşinea ta6 Un indian nu s/ar Căicări niciodată ci" dim)otriCă" ar muri curaDos" ără a se milogi )entru iertare6 BohAadeh n/are neCoie de scal)ul unui c@ineG M/ai 1ătut" dar un roşu nu se
>=

— Karl Ma( —

)oate sim3i insultat de necuCiin3ele unei DaCre r@ioase6 :iei din ochii meiG Lui BohAadeh ?i e silă de tine6 Fl ?m)inse cu )iciorul" iar el se ăcu neCă2ut c@t )utu de re)ede6 7otul se )etrecuse ?n c@teCa cli)e6 ,raAe 2ăcea la )ăm@nt" alături de al3i trei geala3i" iar ceilal3i ?şi luaseră tăl)ăşi3a" a1andon@ndu/şi armele6 -aii o luaseră şi ei la sănătoasa" cu e0ce)3ia celor doi murgi rămaşi )e loc" alături de cei doi salCatori iCi3i )e neaşte)tate6 ,ăiatul să tot i aCut Creo şais)re2ece ani" dar era 1ine de2Coltat" cu o1ra2 al1" )lete 1londe şi ochi al1aştri/cenuşii" de german6 ACea ca)ul desco)erit şi )urta nişte haine sim)le" al1astre6 La 1r@u ?şi )usese un cu3it oarte rumos" cu lucrătură indiană" iar linta cu două 3eCi o m@nuia cu uşurin3a o1işnuin3ei6 Lu)ta ?i ?nCă)ăiase o1raDii" dar se )urta iresc" de )arcă nimic nu s/ar i ?nt@m)lat6 7otuşi" oricine l/ar i )riCit tre1uia să admită că t@nărul nostru era deose1it de ceilal3i 1ăie3i de C@rsta lui" )rin ?ndră2neală şi maturitate6 7oCarăşul său aCea" de asemenea" o ?n ă3işare a)arte6 #u13irel şi s)@n" )urta ?ncăl3ăminte indiană" )antaloni de )iele şi un rac al1astru/?nchis" cu m@neci 1u ante" )ul)ane şi nasturi de alamă strălucitori6 Această )arte din ?m1răcămintea lui )ărea să date2e din acele tim)uri străCechi c@nd se 3esea un )ostaC ăcut să dure2e )entru eternitate6 Eireşte" racul era ?ngro2itor de decolorat şi" )e la cusături" Co)sit cu cerneală6 */aCea ?nsă nici cea mai mică găurică666 Asemenea o1iecte de ?m1răcăminte" oarte Cechi" sunt o1işnuite ?n Vestul #ăl1atic" unde nimeni nu/şi 1ate ca)ul să se gătească du)ă ultimele cerin3e ale modei6 :e ca) )urta o uriaşă )ălărie neagră" ?m)odo1ită cu un mănunchi de )ene gal1ene de stru36 Mai mult ca sigur" acest o1iect de lu0 a)ar3inuse c@ndCa Creunei lad- din est" aDung@nd ?n Vest datorită cine ştie cărui ca)riciu al sor3ii6 AC@nd ?n Cedere că 1orurile din cale/a ară de late ?l ereau de soare şi de )loaie" )ro)rietarul actual
>%

— Vulturii deşertului —

nu şe2use )rea mult )e g@nduri ?n )riCin3a ?ntre1uin3ării ei6 Altminteri" omule3ul era ?narmat doar cu o )uşcă şi un cu3it şi nici cingătoare la 1r@u n/aCea" semn că nu Cenea de de)arte6 #e @3@ia ?ncoace şi ?ncolo )e c@m)ul de 1ătaie" e0amin@nd cu aten3ie lucrurile )ărăsite de ?nCinşi" ?n gra1a ugii lor6 #e Cedea că şchioa)ătă" t@r@nd uşor )iciorul st@ng6 -el dint@i care 1ăgă de seamă acest amănunt u BohAadeh6 #e duse glon3 la el" ?i )use m@na )e umăr şi/l ?ntre1ă: — Eratele meu al1 este cumCa totuna cu C@nătorul )e care e3ele )alide ?l numesc <o11le/EranAJ Mititelul cli)i oarecum sur)rins şi răs)unse a irmatiC" engle2eşte6 9ndianul arătă a)oi ?ns)re al1ul cel t@năr şi continuă să se in orme2e: — Dumealui tre1uie să ie Martin ,aumann" iul Cestitului Mato/)oAa666 Mato/)oAa este un cuC@nt deriCat din lim1ile siou0ă şi utah" ?nsemn@nd V@nătorul de Urşi6 — DaG răs)unse cel ?ntre1at6 — Atunci )e Coi Că căutam666 — Voiai să cum)eri ceCaJ ACem o )răCălie şi acem comer3 cu tot elul de lucruri tre1uincioase unui C@nător6 — Am de ?m)linit o solie6 — De la cineJ 9ndianul se uită cercetător de Dur/?m)reDur" a)oi răs)unse: — Aici nu e locul )otriCit6 BigLamul Costru e de)arteJ — Fntr/o oră )utem aDunge6 — Atunci să mergem ?ntr/acolo şi" ?n tihnă" la lumina ocului" am să Că destăinuiese totul6 Veni3iG #ări a)a" ?şi luă calul care de/a1ia mai era ?n stare să/l )oarte" ?ncălecă şi )orni" ără a se asigura dacă ceilal3i Ceneau sau nu din urmă6 — .sta nu se )rea ?ncurcă ?n Cor1eG r@se mititelul6 — Ve3i i Cr@nd" )oate" să Că 3ină cine ştie ce
>&

— Karl Ma( —

discursJ se miră deşiratul :itt6 8 )iele roşie ca ăsta ştie oarte 1ine ce ace şi Că s ătuiesc să/l urma3i )e dată6 — Hi cu Coi cum răm@neJ — Mergem şi noi6 Dacă )alatul Costru se a lă ?ntr/ adeCăr at@t de a)roa)e" ar i o moDicie să nu ne )o ti3i şi )e noi" să ?m1ucăm c@te ceCa6 Hi" ca nişte 1uni negustori ce sunte3i" nu Ce3i )ierde )rileDul de/a c@ştiga şi de la noi c@3iCa dolari6 — *u 2ăuG ACe3i Coi aşa ceCaJ ?ntre1ă mititelul )e un ton din care )uteai ?n3elege că nu/i socotea că)ătui3i )e cei doi C@nători6 — Asta răm@ne de Că2ut c@nd Com ace cum)ărături6 V/a3i )rinsJG — Da" ireşteG Dar" dacă )lecăm mai de)arte" ce se Ca ?nt@m)la cu şmecherii care ne/au urat caiiJ -e/ar i să/i lăsăm o amintire măcar lui ,raAe" să im siguri că n/o să ne uite )rea uşorJ — */are nici un rostG Lasă/i să )lece" omuleG Du)ă cum ai Că2ut" nu/s dec@t nişte muhaiele care se tem )@nă şi de/un 1riceagG V/a3i luat caii ?na)oi şi cu asta" 1astaG — Măcar să/l i altoit mai 1ine c@nd l/ai aCut ?n m@nă6 — L/am cru3at cu 1ună ştiin3ă" */are nici un sens să omori )e cineCa degea1a" c@nd ai şi alte metode de a/l ace ino ensiC6 — :oate că ai dre)tate6 Veni3i ?ncoace să Că lua3i caii6 — -um de şti3i unde se a lă caii noştriJ — *e iind chiar ageamii" ?nainte de a ne lăsa Că2u3i" am dat şi noi o raită )rin ?m)reDurimi666 Fncălecă )e unul din caii regăsi3i" iar t@nărul său toCarăş se aC@ntă s)re celălalt6 Am@ndoi se ?ndre)tară e0act ?ns)re tu işurile ?n care DicA şi :itt ?şi ascunseseră ugarii6 +i ?nşişi ?şi )ri)oniseră murgii )rin a)ro)iere" ?nainte de a lua urma ho3ilor6 7us)atru se 3ineau acum du)ă indian care nu/i lăsa să se a)ro)ie
5'

— Vulturii deşertului —

)rea mult" lu@nd/o mereu ?nainte" ca şi cum ar i ştiut )er ect ?ncotro s/o a)uce ca să aDungă la 3intă6 <o11le/EranA mergea alături de DicA Roto eiul" a cărui toCărăşie )ărea să/i acă mare )lăcere6 — */a3i Crea să s)une3i" domnule" ce anume C/a adus )rin aceste locuriJ ?ntre1ă el6 — Voiam să mergem ?n sus" s)re Montana" unde se a lă C@nat mult mai 1un dec@t )e/aici6 8amenii acelor )ăduri şi saCane hăituiesc animalele doar de )lăcere" nu ca )rin alte locuri" unde 1ietele ă)turi sunt )ur şi sim)lu măcelărite6 V@nătorii de duminică se nă)ustesc asu)ra 1ie3ilor 1iColi" ucişi cu miile numai iindcă s/a nimerit ca )ieile lor să ie mai 1une de curele dec@t ale altor Cite6 + un )ăcat şi o ruşine6 — ACe3i ?ntru totul dre)tate" domnule6 Altădată nu era aşa6 :e Cremuri" C@nătorul se măsura ?n mod cinstit cu iara" iecare )un@ndu/şi Cia3a ?n )rimeDdie )entru a/şi c@ştiga carnea de care aCea neCoie6 Fn 2iua de a2i" ?nsă" C@nătoarea nu/i dec@t un asasinat mişelesc6 ViteDii de Ci3ă Ceche au dis)ărut a)roa)e cu totul" iar oamenii ca dumneaCoastră sunt din ce ?n ce mai rari6 Mărturisesc că nu Că cred cine ştie ce 1oga3i" ?n schim1" numele Coastre ?mi sunt ?ntru totul cunoscute666 — *e şti3i numeleJ — -@t se )oate de 1ineG — Hi de unde" mă rogJ — BohAadeh le/a rostit c@nd şedeam cu Martin ?n tu iş" trăg@nd cu urechea6 De alt el" silueta dumitale nu )rea )are a i aceea a unui om din Vest6 Ai mai mult şolduri de morar" ori de 1rutar" dar666 — -um aşaJG se re)e2i Roto eiul6 *u ştiai că sunt germanJ Ai Creo idee des)re această 3arăJ — 8hoG Doar sunt şi eu neam3" )@nă/n C@r ul unghiilor6 — +u" aşiDdereaG — Fntr/adeCărJG ?ntre1ă EranA" o)rind calul6 La dre)t
5$

— Karl Ma( —

Cor1ind" ar i tre1uit să mă aşte)t căci un (anAeu de statura dumitale nu cred să mai e0iste6 Mă 1ucur din toată inima că mi/a ost dat să ?nt@lnesc un concetă3ean6 Dă m@na ?ncoace omule" şi ii 1ineCenitG #e ?m1ră3işară Coiniceşte" a)oi Roto eiul urmă" ?nc@ntat: — #ă dăm 1ice cailor" căci n/are nici un rost să 2ă1oCim aici cine ştie c@t6 De c@nd eşti ?n #tatele UniteJ — De mai 1ine de 2ece ani6 — Hi ha1ar nu mai ai de nem3ească666 :@nă acum Cor1iseră am@ndoi engle2eşte dar" odată rostite aceste Cor1e" EranA ?şi ?năl3ă ?n şa ă)tura micu3ă şi răs)unse o ensat: — #ă/mi uit eu lim1aJG -e nesă1uin3ă să )o3i crede una ca astaG #unt german" or nimeni din neamul nostru n/a renun3at Creodată de 1unăCoie la graiul săuG Hi/a)oi" dumneata n/ai nici cea mai mică idee unde m/am născut euG — Din )ăcate" n/am )artici)at la ericitul eCenimentG — +i 1ine" chiar dacă n/ai ost de a3ă" elul meu de/ a Cor1i ar i tre1uit să te acă să intuieşti că sunt co1or@tor din acel 3inut ?n care se Cor1eşte cea mai curată lim1ă germană6 — *u 2ăuG Hi care/o i acelaJ6 — #a0oniaG Fn3elegiJG Am ?nt@lnit mul3i nem3i ?n Cia3a mea şi/am stat de Cor1ă cu d@nşii" dar nici unul din ei nu s/a )utut ridica la ?năl3imea celor născu3i ?n #a0onia care" )e 1ună dre)tate" este considerată inima ;ermaniei6 Dresda este oraş clasicG +l1a este clasicăG Li)sca este clasică şi +lCe3ia sa0onă de asemeneaG + un a)t 1ine ştiut că cea mai rumoasă şi curată lim1ă )oate i au2ită doar )e distan3a dintre :irnos şi Meissen şi tocmai ?ntre aceste două oraşe am Că2ut eu lumina 2ilei6 Hi" mai t@r2iu" tot ?n această regiune mi/am ?nce)ut cariera6 +ram aDutor de )ădurar la Morit21urg" un Cestit castel de C@nătoare" cu o
5>

— Vulturii deşertului —

aimoasă galerie de ta1louri şi mari heleşteie cu )eşte6 -el mai 1un )rieten al meu era ?nCă3ătorul de acolo" cu care Ducam ?n iecare seară „OO! şi conCersam des)re artă şi ştiin3ă6 Acolo mi/am ormat o rumoasă cultură generalăQ sau )oate te ?ndoieşti de asta6 Mi s/a )ărut că te/ai cam str@m1atG — */aş )utea să ac deocamdată Creo a)reciere c@t de c@t corectă666 deşi am ost şi eu odinioară eleC de liceu şi am declinat )e )$n*a5 Mititelul ?l stră ulgeră cu o )riCire )ie2işă" a)oi răs)unse ritos: — Ai declinat )$n*aJ Hi Crei să s)ui c/ai ost la liceuJG #unt c@t se )oate de sigur că n/ai ăcut )rea mul3i )urici )e/acoloG Altminteri ai şti că nu se 2ice „declinat!" ci „declamat!" şi nu )$n*a" ci 4$n*a6 Ai declamat )ensa" )oate şi Bl$*!$)ul ,a#dului de <u eland sau F#$i*+26!7 de Marta LeineLe1erG Dar nu )entru asta o să ne certăm noiG Eiecare a ?nCă3at c@t a )utut iar eu" c@nd Căd un neam3" mă 1ucur" chiar dacă nu/i nici 1ăiat deşte)t" nici sa0on6 Aşadar" răm@nem )rieteni" nuJG — #e ?n3elegeG r@se Roto eiul6 Am au2it mereu des)re sa0oni că sunt 1ăie3i sim)atici6 De ce ai )ărăsit rumoasa noastră 3arăJ — 7ocmai din )ricina artei şi ştiin3ei6 — -um aşaJ — #/a ?nt@m)lat )ur şi sim)lu6 Ascultă: Fntr/o seară" la c@rciumă" discutam )olitică şi istorie" trei inşi la aceeaşi masă: eu" argatul şi )a2nicul de noa)te6 FnCă3ătorul şedea la o altă masă cu nota1ilită3ile6 +u" care am ost totdeauna un s)irit democratic" mă aşe2asem cu cei doi" care erau cum nu se )oate mai onora3i de această 1unăCoin3ă6 Discut@nd des)re istorie am aDuns la :a)a Branghel şi am remarcat că se de)rinsese ?ntr/o asemenea măsură cu Cer1ul )$2#*+2!$n!$$l*" ?nc@t a1u2ea2ă de d@nsul" ?ntre1uin3@ndu/l cu iecare )rileD6 Atunci" cei doi 1ăie3i
55

— Karl Ma( —

?nce)ură a mă contra2ice ?n legătură cu )ronun3area acestui cuC@nt6 Eiecare aCea o altă )ărere6 +u 2iceam că tre1uie să se )ronun3e )$2#*+2!$n!$$l*" argatul s)unea )$2#*+2!$n!$il*" iar )a2nicul de noa)te )$i*!$n!$$l*6 -ert@ndu/ne" mă ?n ier1@ntai" dar ca un unc3ionar cult şi ca un cetă3ean ce eram" am aCut )uterea să mă stă)@nesc şi să mă adrese2 )rietenului meu" ?nCă3ătorul6 Eireşte" aCeam dre)tate" dar ie din cau2ă că" tocmai atunci" era )rost dis)us" ie din )ricina tru iei" o1işnuite la orice om ?nCă3at" el n/a Crut să recunoască adeCărul celor s)use de mine" 1a" mai mult" a ?nce)ut să e0)lice că to3i trei greşeam şi că ?n )$2#*+2!$n!$$l* tre1uie să ie de două ori ei6 Hi" iindcă eu ştiam c@t se )oate de 1ine că doi ei nu con3ine dec@t cuC@ntul R$i*,#$i" m/am necăDit oarte tare6 +u n/aş )oci )entru nimic ?n lume Cor1irea cuiCa şi )retind ca şi ceilal3i să o res)ecte )e a mea" mai cu seamă atunci c@nd e corectă6 :a2nicul ?nsă ?nce)use să sus3ină sus şi tare că el e singurul care ştie să Cor1ească corect şi atunci am ăcut ceea ce ar i ăcut oricare alt om cu demnitatea rănită: i/am aruncat ?n ca) onoarea mea o ensată şi" )e deasu)ra" hal1a cu 1ere6 Au ost" negreşit" mai multe scene ără culise" dar totul s/a s @rşit )rin ?nCinuirea mea de tul1urare a liniştii )u1lice şi rănire )remeditată6 7re1uia să iu )ede)sit şi degradat" ceea ce" treacă/meargă" aş mai i ?ndurat eu cumCa" dar să/mi mai )ierd şi sluD1a )e deasu)ra" asta mi s/a )ărut )rea de tot6 Hi" iindcă tot ce ac eu" ac cu rost" am )lecat ?n AmericaQ şi numai 1ătr@nul Branghel e CinoCat că mă ?nt@lneşti astă2i aici6 — Fi sunt oarte recunoscător" iindcă ?mi )laci" ?l asigură Roto eiul" cu un gest )rietenos6 — DaJ AdeCăratJ Hi eu am sim3it un el de sim)atie ?ndată ce te/am Că2ut" sim)atie care" mai mult ca sigur" ?şi are e0)lica3ia ei6 Fnt@i" iindcă nu eşti 1ăiat rău" al doilea iindcă nici eu nu sunt rău" şi al treilea"
54

— Vulturii deşertului —

iindcă am )utea deCeni 1uni )rieteni6 *e/am şi aDutat unul )e celălalt" aşa că legătura care ne Ca uni at@t de )lăcut e ca şi ăcută6 Du)ă cum Ce2i" mă e0)rim numai ?n Cor1e alese şi de aici )o3i ?n3elege că mă străduiesc a i demn de no1ilele dumitale sim3ăminte de )rietenie6 Un sa0on este totdeauna un adeCărat aristocrat şi dacă astă2i un indian ar )o ti să mă scal)e2e" l/aş inCita )oliticos: „Vă rog să )o ti3iG ACe3i aici şuCi3a mea cu )iele cu totG! DicA ?i ?ntoarse Cor1a" r@2@nd: — Hi" dacă el ar i tot at@t de )oliticos" ar tre1ui să/3i lase )ielea )e ca)6 Dar acum să Cor1im des)re celălalt6 7oCarăşul dumitale este ?ntr/adeCăr iul cunoscutului C@nător de urşi ,aumannJ — Da" ,aumann este )rietenul meu" iar iul său" Martin" ?mi 2ice unchi" cu toate că eu am ost singur la )ărin3i şi" du)ă cum se )oate Cedea" nici nu m/am ?nsurat Creodată6 *e/am ?nt@lnit la #aint Louis" ?ntr/o Creme c@nd goana du)ă aur ?m)insese căutătorii ?ns)re mun3i6 Am@ndoi str@nseserăm deDa o sumă 1unicică de 1ani şi hotăr@sem să ne deschidem o )răCălie" aici6 Fn orice ca2" era mai )lăcut dec@t să sa) la aur6 Lucrurile mergeau 1ine6 +u mă ocu)am de )răCălie" iar ,aumann mergea la C@nătoare" ca să acă rost de hrană6 :e urmă" căutătorii )lecară" iar noi ramaserăm cu )roCi2iile a)roa)e neatinse6 Fncetul cu ?ncetul" am scă)at şi de C@nătorii care treceau doar rareori şi a1solut ?nt@m)lător6 Ultima a acere am ăcut/ o acum două să)tăm@ni" c@nd am ost căuta3i de un mic gru)" care Croia să/l tocmească )e ,aumann )entru a/i ?nso3i )@nă la YelloLstone6 Ticeau că )e acolo to3i c@inii um1lă cu )ietre )re3ioase ?n coadă şi că ei sunt şle uitori6 :rietenul meu consim3i numaidec@t" se ?nCoiră din )re3" le C@ndu o mare cantitate de muni3ii şi alte lucruri tre1uincioase şi )lecă ?m)reună cu d@nşii6 Aşa s/a ăcut că ne/am )omenit dintr/o dată singuri" eu" iul său şi un negru )e
5I

— Karl Ma( —

care/l aduseserăm din #t6 Louis6 — YelloLstone/RiCer e un 3inut oarte )rimeDdios6 — Mult mai )u3in dec@t era odinioară6 — -re2iJ De c@nd s/au desco)erit rumuse3ile regiunii" -ongresul #tatelor Unite a trimis mai multe e0)edi3ii" ca să/l măsoare6 Sinutul a ost declarat :arc *a3ional" dar indienilor nici nu le )asă6 Fntreaga Cale este acum 1@ntuită de indienii/şer)i6 — Htiam că au ?ngro)at securea ră21oiului6 — Da" numai că de la o Creme au de2gro)at/o iar6 Eără ?ndoială că )rietenul dumitale se a lă ?n mare )rimeDdie6 Hi a)oi" acest sol ciudat care nu ştim ce Crea să ne s)ună6 8ricum" nu )resimt nimic 1unG — 9ndianul este un siou06 — Dar de ce se codeşte at@ta să/şi ?m)linească soliaJ *u )are a i un semn 1un" căci atunci c@nd aduci o Ceste 1ună" nu te s ieşti de el s/o rosteşti cu glas tare oriunde te/ai a la6 :e urmă" )retindea că Cine tocmai de la YelloLstone6 — 9a să mă duc )@nă la elG Dădu )inteni calului" inten3ion@nd să/l aDungă )e BohAadeh" dar" ?ndată ce/l o1serCă" acesta ?şi ?n i)se călc@iele ?n coa)sele calului şi ugi ?nainte6 <o11le/ EranA" care n/aCea che de ?ntrecere" se Că2u neCoit să renun3e a Cor1i numaidec@t cu indianul6 Fn acest tim)" iul V@nătorului de Urşi mergea alături de :itt6 Acesta ?ncercă să a le amănunte des)re tatăl său şi că)ătă c@teCa in orma3ii" dar nu at@t de amănun3ite cum ar i dorit6 ,ăiatul se doCedise a i ?nchis la ire şi scurt la Cor1ă6 Fn s @rşit" )@r@ul o coti )e du)ă un deal )e care se 2ărea o coli1ă ?ntărită" aşe2ată ast el ?nc@t să semene ?ntocmai cu o ortărea3ă ?m)otriCa atacului indienilor6 Din trei )ăr3i" colina aCea )oC@rnişuri re)e2i" )e care nimeni nu le/ar i )utut urca6 -ea de/a )atra latură era du1lu ?m)reDmuită" iar Dos se ?ntindea c@m)ul )lantat cu )orum1 şi tutun6 :e a)roa)e )ăşteau doi cai6 Martin
5O

— Vulturii deşertului —

arătă s)re ei şi s)use: — -aii i/au urat de/acolo" ?n li)sa noastră6 Dar" )e unde/o i ,o1" negrul nostruJ V@r? două degete ?n gură şi scoase un şuierat strident6 Un ca) tuciuriu se iCi din )orum1ul ?nalt6 Dintre 1u2ele late" um late" se 2ăreau două şiruri de din3i care ar i constituit m@ndria oricărui DaguarQ A)oi" se arătă ?ntreaga statură herculeană a negrului6 Sinea ?n m@ini un st@l) gros şi greu şi 2ise" r@nDind: — ,o1 stat ascuns şi )ă2it6 Dacă mai soseşte t@lhari du)ă cai" s)arge ca)etele cu 1ă3ul6 Hi ridică st@l)ul cu uşurin3ă" ca )e o nuia6 9ndianul nici nu se sinchisi de d@nsul6 7recu )e l@ngă el" urcă cea de/a doua )arte a colinei" )@nă la du1la ?m)reDmuire" sări de )e cal )este gard şi dis)ăru ?n curte6 — MoDic om roşuG se su)ără negrul6 #ă treacă )e l@ngă domR ,o1 şi să nu 2ică 8""d da-6 #ărit )este gard ără să aşte)tat domR Martin să dea Coie intre6 DomR ,o1 ace )e el )oliticos666 ,unul ,o1 se intitula singur „domn!" era un negru li1er şi se sim3ea o ensat că indianul nu/l salutase6 — #ă nu/l su)eri" ?l )reCeni Martin6 +ste )rietenul nostru6 — Asta este alt lucru6 8mul roşu )rietenul lui domR Martin" atunci şi )rietenul lui domR ,o16 ;ăsit caii şi omor@t t@lhariiJG — *u" au ugit6 Deschide )oartaG ,o1 se duse cu )aşi mari şi dădu ?n lături cele două )ăr3i grele ale )or3ii" ca şi cum ar i ost de h@rtie6 A)oi intrară cu to3ii ?n curte6

5=

— Karl Ma( —

3. &N ADĂ OST Fn miDlocul terenului se a la adă)ostul" o coli1ă )ătrată ?ntărită" ăcută din trunchiuri de co)aci ?m1ina3i unul ?ntr/altul6 ,ăr1a3ii intrară şi/l Că2ură )e indian st@nd ?n miDlocul coli1ei" medit@nd" cu )riCirile )ierdute ?n gol6 Martin şi <o11le/EranA ?şi salutară oas)e3ii cu a ectuoase str@ngeri de m@nă6 *oii/Ceni3i )riCeau uimi3i )rin odaie6 Fn )artea din und usese )răCălia" ale cărei )roCi2ii se ?m)u3inaseră mult6 -@teCa ca)ace de lă2i ormau mesele" scaunele iind ?nDghe1ate din acelaşi material6 Fntr/un col3 se a lau culcuşurile" at@t de )re3ioase ?nc@t ar i st@rnit inCidia oricui6 +rau alcătuite dintr/un mare număr de 1lăni de urs cenuşiu" cel mai ioros şi mai )rimeDdios animal de )radă din America6 -@nd se ridică )e )icioarele de dina)oi" un ast el de urs adult e mai ?nalt cu )este două )icioare dec@t un 1ăr1at dintre cei mai Coinici6 Uciderea unei asemenea iare este considerată de indieni dre)t o a)tă eroică şi chiar al1ul cel mai 1ine ?narmat se ereşte din calea ursului" dacă nu e nea)ărată neCoie să se lu)te cu el6 :ere3ii useseră ?m)odo1i3i cu di erite arme" tro ee de ră21oi şi de C@nătoare" iar ?n )reaDma Cetrei at@rnau 1ucă3i mari de carne a umată" s)@n2urate ?n cuie de lemn6 Fnăuntru era ?ntuneric" căci du)ă/amia2a era )e s @rşite şi lumina sla1ă a amurgului )ătrundea doar )rin o1loanele ără geamuri ale coli1ei6 — DomR ,o1 ace ocG anun3ă negrul6 Aduse t@r@ş o sarcină de lemne uscate şi cu un amnar a)rinse ocul ?n Catră6 Eitilul unui asemenea amnar constă din )utregaiul oarte in lama1il" o13inut )rin sco1irea co)acilor )utre2i3i6 Fn tim)ul )omenitei ocu)a3ii" statura uriaşă a lui ,o1 era Ciu iluminată de lăcări6 :urta o haină largă" din stam1ă sim)lă şi ca)ul desco)erit" din motiCe )e care
5%

— Vulturii deşertului —

el singur le cunoştea c@t se )oate de 1ine6 ,un şi 1laDin" era ?nsă nemai)omenit de Canitos şi" aşa st@nd lucrurile" nu Coia să ie considerat dre)t a rican get/ 1eget666 Din nenorocire" ca)ul ?i era aco)erit cu o )ădure de )ăr scurt şi des" oarte cre3" şi această l@nă ?i trăda originea ?n chi)ul cel mai eCident6 Aşadar" ?şi dădea toată osteneala să/şi schim1e irul de )ăr" ung@ndu/l din 1elşug cu seu de cer1" a)oi ?m)letind ?ntreaga claie ?n nenumărate codi3e su13iri care se i3eau ?n toate direc3iile" ?ntocmai ca 3e)ii unui arici6 La lumina lăcărilor" 1ietul 1ăiat aCea un as)ect straniu" a)roa)e ?ns)ăim@ntător6 :@nă atunci schim1aseră doar )u3ine Cor1e6 Fn s @rşit" <o11le/EranA i se adresă indianului engle2eşte6 — Eratele meu roşu se a lă ?n casa noastră" e 1ineCenit şi/şi )oate ?m)lini solia6 7@nărul aruncă ?m)reDur o )riCire iscoditoare" a)oi răs)unse: — -um )oate Cor1i BohAadeh" c@nd nu i s/a dat ?ncă să guste din )i)a )ăciiJ Atunci Martin" iul V@nătorului de Urşi" luă o )i)ă şi o ?ndesă cu tutun6 :e c@nd ceilal3i se aşe2ară roată ?m)reDurul lui" el o a)rinse" trase din ea de şase ori" su lă umul ?n sus" ?n Dos" ?n cele )atru )uncte cardinale şi s)use: — BohAadeh este )rietenul nostru" noi suntem ra3ii lui6 Acum umea2ă cu noi )i)a )ăcii" a)oi ne Ca s)une solia sa6 Fi ?ntinse indianului )i)a6 Acesta o luă" se sculă ?n )icioare" trase şi el tot de şase ori" a)oi răs)unse: — BohAadeh n/a mai Că2ut )@nă acum aceste e3e )alide şi nici )e negru6 A ost trimis la ei şi d@nşii l/au scă)at de ca)tiCitate6 Duşmanii Coştri sunt şi ai lui" )rietenii lui )ot să ie şi )rietenii Coştri6 H""082. O Această e0)resie e ?ntre1uin3ată de indieni oarte des" ca un semn de ?ntărire a unei a irma3ii" mai ales ?n
'

Am s)usG
5&

— Karl Ma( —

)au2e sau la s @rşitul Cor1irii6 Dădu )i)a mai de)arte6 :e c@nd ea ăcea ocolul" el se aşe2ă Dos şi aşte)tă" )@nă c@nd ,o1" cel din urmă" ?ntări ră3ia )rin umul de tutun6 La această solemnitate el se com)ortă ca un Cechi şe cu e0)erien3ăP de asemenea Martin" la urma urmei un 1ăie3andru" u at@t de so1ru" ?nc@t se )utea Cedea de la o )oştă că ?şi luase oarte ?n serios rolul de ga2dă" ?n li)sa tatălui6 Fndată ce ,o1 lăsă )i)a" BohAadeh ?nce)u: — Au au2it oare ra3ii mei al1i de acea a3ă )alidă )e care sioucşii o numesc *on/)a(/Alama=J — 8ld #hatterhand" Crei să 2ici" răs)unse :itt6 *u/l cunosc )ersonal" dar oricine a au2it Cor1indu/se des)re d@nsul6 -e/i cu elJ — +l" deşi a3ă )alidă" s/a doCedit 1un şi ?ndurător cu oamenii roşii6 +ste cel mai Cestit cercetaş" iar glon3ul său ?şi nimereşte 3inta ără greş666 :umnul său gol )oate să do1oare )e cel mai )uternic CrăDmaş6 -u toate astea" cru3ă Cia3a şi s@ngele duşmanilor6 Fi răneşte doar c@t să nu mai )oată lu)ta şi ucide numai )entru a/şi salCa )ro)ria Cia3ă6 Acum c@teCa ierni a ost atacat de sioucşi ogallallaşi" la YelloLstone6 #e a la sus" )e o st@ncă" şi nu/l )uteau nimeri cu gloan3ele6 La un moment dat" a )ăşit ?nainte" o erindu/ se să lu)te cu trei dintre d@nşii ?narma3i cu măciuci" iar el numai cu )umnul6 9/a ucis" unul iind #i/tşa)ahtah %" omul cel mai )uternic din tot tri1ul6 -um)lit a ost atunci urletul de Dale şi 1ocetul )ornit ?n toate LigLamurile din 8gallalla6 *ici )@nă astă2i nu s/au domolit şi se ridică tot mai crunt la iecare )omenire a mor3ii celor trei ră21oinici6 De/atunci a trecut un *2a1"0& şi lu)tătorii cei mai CiteDi ai tri1ului au )ornit s)re YelloLstone" ca să/şi c@nte c@ntecele de Dale la
( ) *

M@na/care/2dro1eşte6 Eocul rău6 8 )erioadă de şa)te ani6
4'

— Vulturii deşertului —

mormintele celor )ierdu3i6 Al1ul ?nt@lnit de ei ?n acest drum e )ierdut6 9ndienii ?l )rind şi ?l leagă de mormintele celor ucişi de #hatterhand" a)oi ?l omoară ?ncet" ?n chinuri" )entru ca su letul lui să serCească s)iritele celor trei mor3i" ?n 3inuturile Ceşnice ale C@nătorii6 Eăcu o )au2ă şi s)use ?ncet" cu Cocea ?nă1uşită: — V@nătorul de Urşi şi )rietenii lui au ost sur)rinşi de ei ?n somn şi ăcu3i )ri2onieri6 Martin sări ?n sus" strig@nd: — ,o1" re)ede" şeile )e caiG EranA" str@nge degra1ă muni3ii şi merinde6 +u Coi unge )uştile şi Coi ascu3i cu3itele6 Fn cel mult o oră )ornim s)re YelloLstoneG — #e ?n3elegeG strigă EranA" scul@ndu/se re)ede6 :e to3i dracii" au s/o )ă3ească rău de tot )ieile/roşiiG *egrul se ridică şi el" str@nse )arul )e care/l cărase ?năuntru" şi 2ise: — Hi domR ,o1 merge6 DomR ,o1 omoară to3i c@inii roşii din 8gallallaG Atunci" indianul ridică m@na şi rosti liniştit: — #unt oare ra3ii mei al1i nişte muşte care 21oară ără rost c@nd le necăDeştiJ #au sunt 1ăr1a3i care ştiu că" ?nainte de a)tă" tre1uie chi12uin3ă şi linişteJ BohAadeh nici n/a terminat tot ce/a aCut de s)usG — 7atăl meu e ?n )rimeDdie şi asta/i de aDunsG i21ucni t@nărul6 Atunci" DicA Roto eiul ?l ?ndemnă: — Linişteşte/te" t@nărul meu )rieten6 ;ra1a strică trea1aG Mai ?nt@i să/l lăsăm )e BohAadeh să )oCestească" a)oi Com Cedea ce aCem de ăcut6 — -e aCem de ăcutJ Merge3i cu noiJ — #e ?n3elegeG V/am umat din )i)ă" suntem deci )rieteni şi ra3i6 :itt Lunganul şi DicA Roto eiul n/au )ărăsit niciodată )e cineCa a lat ?n neCoie6 Hi/a)oi" dacă mergem la Montana sau C@năm 2im1ri" ori dacă mai ?nt@i acem o mică e0cursie )@nă la YelloLstone" ca să/i tragem un Cals cu sioucşii ogallallaşi" )entru noi
4$

— Karl Ma( —

e totuna" căci )rea multe tre1uri )ersonale im)ortante n/aCem6 7oate ?nsă tre1uie ăcute cu rost" )entru ca trea1a să iasă 1ine" )e )lacul nostru de C@nători 1ătr@ni6 Aşadar stai Dos şi ii liniştit" cum se cuCineG — Asta cam aşa e" adăugă şi sa0onul cel mititel6 ;ra1a nu/i 1ună nicidecum6 #ă im chi12ui3iG Du)ă ce tustrei se aşe2ară" t@nărul indian continuă: — BohAadeh a ost crescut de sioucşii/)onca" )rieteni cu e3ele )alide6 Mai t@r2iu a ost silit să se acă ogallallaş" dar aşte)ta mereu un )rileD ca să/i )oată )ărăsi6 Acum tre1uia să )lece cu ră21oinicii lor la YelloLstone şi era de a3ă c@nd V@nătorul de Urşi şi ?nso3itorii săi au ost ataca3i mişeleşte" noa)tea" ?n somn6 Fn acest drum" indienii ogallallaşi tre1uie să ie oarte )reCă2ători deoarece sus" ?n mun3i" locuiesc şoşonii" duşmanii lor cei mai crun3i6 BohAadeh a ost trimis ca şta etă" să s)ione2e LigLamurile şoşonilor" dar ?n loc să acă aceasta" a alergat ?n cea mai mare gra1ă s)re răsărit" la coli1a V@nătorului de Urşi" ca să/i dea de Ceste iului său că el e )rins6 — Lucrul acesta n/am să/l uit niciodatăG strigă Martin6 Dar tatăl meu ştie toate asteaJ — BohAadeh i/a s)us şi l/a ?ntre1at care/i drumul6 +l a Cor1it at@t de tainic cu V@nătorul de Urşi" ?nc@t nimeni n/a )utut să/l o1serCe6 — Dacă nu te mai ?ntorci la ei" te Cor 1ănui" cu siguran3ă6 — *u" au să creadă că BohAadeh a ost ucis de şoşoni6 — 7ata 3i/a dat ceCa instruc3iuni )entru noiJ — *u6 BohAadeh tre1uia doar să Că ?nştiin3e2e că el" şi toCarăşii lui au ost )rinşi6 Mai de)arte" t@nărul meu rate al1 ştie singur ce are de ăcutG — Desigur că ştiuG Voi )leca ?ndată să/l eli1ere26 Voi din nou să se ridice" dar DicA ?l a)ucă de 1ra3 şi/l trase ?na)oi: — -i )otoleşte/te" odată" 1ăieteG */am a lat ?ncă
4>

— Vulturii deşertului —

totul6 BohAadeh nu ne/a s)us nici măcar ?n ce loc a ost atacat tatăl dumitale6 9ndianul răs)unse: — A)a" numită de e3ele )alide R@ul :ul1erii" este ormată din )atru 1ra3e6 Atacul s/a )etrecut )e cel din a)us6 — ,un" ar i deci dincolo de -am) Mac KnieD" la sud de Mur)h(6 Această regiune nu ?mi este cu totul necunoscută6 Hi )e ce drum au Cenit ogallallaşii )@nă acoloJ — :rin mun3ii numi3i de către al1i ,ig <orn6 — AşaG Hi de/acoloJ — Au trecut )e l@ngă DeaCilRs <ead666 — Hi mai de)arteJ — :e l@ngă a)a care i2Corăşte acolo şi se Carsă ?n luCiul de la ,ig <orn6 Atunci am au2it des)re şoşonii CrăDmaşi şi BohAadeh a ost trimis să/i s)ione2e6 Ast el" nu mai ştie )e unde au mers mai de)arte ceilal3i6 — *ici nu e neCoie6 ACem ochi 1uni şi le Com găsi urma6 -@nd a ost ataculJ — Acum )atru 2ile6 — VaiG Hi c@nd ar tre1ui să ai1ă loc marea săr1ătoare a mor3ilorJ — Fn 2iua lunii )line" căci atunci au ost omor@3i cei trei6 — Dacă e aşa" atunci mai aCem ?ncă destul tim) ca să/i )utem aDunge6 :@nă la luna )lină sunt $> 2ile ?ntregi6 Dar c@t de )uternici sunt ogallallaşiiJ — -@nd i/am )ărăsit eu" numărau de cinci ori 2ece şi ?ncă şase6 — Aşadar" cinci2eci şi şase de lu)tători6 -@3i )ri2onieri auJ — -u V@nătorul de Urşi sunt şase6 — Deocamdată ştim destul şi ne )utem )regăti de )lecare6 Martin ,aumann" ce inten3ione2i să aciJ 7@nărul se ridică" ?şi ?năl3ă drea)ta ca )entru
45

— Karl Ma( —

Durăm@nt şi 2ise: — Eăgăduiesc solemn să salCe2 Cia3a tatălui meu" sau să ră21un moartea lui" chiar dacă )entru asta ar i neCoie să/i urmăresc singur )e sioucşi şi să mă 1at cu ei6 Voi muri mai degra1ă dec@t să/mi calc Durăm@ntul6 — Fn nici un ca2 nu Cei )leca singur" s)use micu3ul <o11le/EranA6 7e Coi ?nso3i şi Com ?m)ărtăşi aceeaşi soartă6 — Hi domR ,o1 merge" declară negrul6 Li1erea2ă )e 1ătr@n ,aumann şi 1ate )e sioucşii ogallallaşi6 7o3i merge la iadG — #tr@nse )umnii şi scr@şni tare din din3i6 — Hi eu merg" s)use DicA Roto eiul6 Fmi ace mare )lăcere să/mi ?ncerc )uterile6 Dar tu" :ittJ — Asta/i 1unăG e0clamă Lunganul6 -re2i tu că aş răm@ne aici" să/mi )eticesc nădragii sau să macin ca ea" ?n tim) ce Coi ace3i )e CiteDii din )oCesteJG — ,ine" 1ine" urs 1ătr@n" )otoleşte/te6 7e Com lua cu noi6 Dar ce Ca ace" oare" ratele nostru BohAadehJ 9ndianul răs)unse: — BohAadeh este un mandan" sau" cel mult" un co)il ado)tat al sioucşilor/)onca" dar nicidecum un ogallalaş6 Dacă ar că)ăta de la ra3ii lui al1i o )uşcă şi gloan3e" el i/ar ?nso3i" murind sau ?nCing@nd odată cu d@nşii6 — ,ăiat de trea1ăG 2ise micul sa0on6 Vei că)ăta o )uşcă şi tot ce/3i tre1uie" chiar şi un cal odihnit" căci aCem )atru" deci unul de )risos6 Al tău e )rea ostenit şi" )@nă se mai ?ntremea2ă" )oate merge )e de lături6 -@nd )ornim" oameni 1uniJ — Fndată" se/n3elege" răs)unse Martin6 — *egreşit că nu )utem )ierde tim)" se ?nCoi Roto eiul" dar" iarăşi" nu e cuminte să ne )ri)im6 Vom trece )rin 3inuturi ără a)ă şi ără C@nat" deci tre1uie să luăm cu noi )roCi2ii6 Fn a ară de asta" ha1ar n/aCem dacă cei nouă ho3i de cai nu ne mai )oartă cumCa s@m1etele666 7re1uie să ne ?ncredin3ăm dacă au )ărăsit
44

— Vulturii deşertului —

aceste locuri" ori dacă au de g@nd să le )ărăsească6 Hi n/a s)us nimeni ce/aCe3i de g@nd să ace3i cu această casăG Vre3i să o lăsa3i ne)ă2ităJ — -um alt elJG răs)unse Martin6 — Atunci să nu Că mira3i dacă la ?ntoarcere o Ce3i găsi )re ăcută ?n cenuşă sau deCastată6 — DeCastarea o )utem ?nlătura6 7@nărul luă un to)or şi să)ă )ăm@ntul 1ătătorit" ?n orma unui )ătrat6 -ur@nd se arătă un che)eng aco)erit cu )ăm@nt" neCă2ut altminteri" su1 care se găsea o groa)ă ?ncă)ătoare ?n care stă)@nii coli1ei )uteau ascunde tot ce nu luau cu ei6 ,ătătorind iarăşi )ăm@ntul )este che)engul ?nchis" nici un ne)o tit n/ar i i21utit să desco)ere e0isten3a acestui ascun2iş6 Hi chiar dacă s/ar i dat oc ?ntregii case" lutul ar i aco)erit şi a)ărat o1iectele ascunse6 8amenii ?nce)ură să care ?n groa)ă toate lucrurile din casă de care nu aCeau neCoie la drum6 -@nd Ceni r@ndul 1lănilor de urs" DicA rămase cu gura căscată de admira3ie )riCind/o )e cea mai mare şi mai rumoasă dintre ele6 Martin" ?nsă" i/o smuci din m@nă şi" cu un gest 1rutal" o aruncă c@t colo6 — Lea)ăd/oG 2ise el6 *u )ot s/o Căd ără să/mi aduc aminte de cele mai ?ngro2itoare momente ale Cie3ii mele6 — Tici asta ca şi cum ai i trăit cine ştie c@t" sau ai aCea ?n urmă un şir ?ntreg de a)te mari" tinereG — :oate că am trecut )rin mai multe chiar dec@t unii C@nători 1ătr@niG — 7e )omeneştiG :riCirea lui Martin se ?ndre)tă m@nioasă asu)ra Roto eiului" ?l a)ostro ă: — ;lumeşti degea1aG Am să/3i s)un doar că" la C@rsta de şase ani" m/am lu)tat din greu cu ştrengarul din 1lana )e care o admirai6 — Un co)ilaş de şase ani cu un urs cenuşiu de asemenea mărimeJG Htiu )rea 1ine că ?n Vestul
4I

— Karl Ma( —

#ăl1atic co)iii sunt croi3i dintr/un cu totul alt material dec@t 1ăie3aşii de la oraş" care ?şi li)esc )icioruşele de sticle cu a)ă caldă666 Mi/a ost dat să Căd o mul3ime de tineri care" la *eL YorA" n/ar i ost dec@t nişte 1ie3i 2g@rie/1r@n2ă dar care" aici" se )rice) să m@nuiască linta ca nişte oameni ?n toată irea6 :oCesteşte/mi" cum a ost cu ursulJ — *e a lam ?n Mun3ii -olorado6 Mama trăia ?ncă şi mai aCeam o surioară de trei ani6 Fn Creme ce mama ?ncerca să s)argă c@teCa lemne )entru oc" căci iernile din mun3i sunt e0trem de riguroase" eu şedeam ?n odaie" singur cu mititica Ludd(6 +a se Duca )e )odea" ?ntre uşă şi masă" cu o )ă)uşă )e care i/o cio)lisem dintr/o surcea" iar eu mă străduiam să creste2 cu un cu3it un „M! şi un „L! ?n grinda cea groasă" care se ?ntindea de la aco)eriş )@nă la )eretele o)us al coli1ei6 +rau ini3ialele noastre" şi nu ăceam dec@t să mă Doc de/a nemurirea" du)ă o1iceiul tuturor 1ăie3ilor6 -u undat ?n acest lucru" au2ii uşa ?m)insă cu )utere" dar nu mă ?ngriDorai" cre2@nd că a intrat mama cu 2gomot" aC@nd 1ra3ele )line cu lemne şi" ără să mă ?ntorc" s)usei: „Mamă" aici e )entru Ludd( şi )entru mine6 :e urmă Cine r@ndul tău şi al tatii6! Dar" ?n loc de orice răs)uns" au2ii un g@ @it ?nă1uşit6 Mă ?ntorsei6 7re1uie să şti3i" domnilor" că ceea ce 2ării ?n strălucirea 2ă)e2ii de a ară şi la lumina 1uturugii care ardea ?n Catră" era ?ngro2itor6 -hiar dinaintea 1ietei" micu3ei Ludd(" care de s)aimă nu scotea nici un sunet" se a la un urs uriaş" cenuşiu6 ,lana ?i era )lină cu ace de ghea3ă6 :e nări scotea a1uri6 #oră/mea" ără să s)ună nimic" ?i ?ntindea rugătoare )ă)uşa" ca şi cum ar i Coit să/i 2ică: „9a/mi )ă)uşica" şi cru3ă/mă )e mine" ursule dragăG! Dar iarei nu/i u milă6 -u o singură la1ă o tr@nti Dos" a)oi ?i s)arse 3easta ?ntre col3ii săi ascu3i3i6 Hi astă2i aud 2gomotul6 Doamne666 n/am să/l )ot uita niciodată666 niciodată666 #e o)ri din )oCestit şi nimeni nu ?ndră2ni să ru)ă
4O

— Vulturii deşertului —

tăcerea" )@nă ce Martin ?nsuşi nu re?nce)u să Cor1ească: — *ici eu nu mă )uteam mişca de s)aimă6 Voiam să strig du)ă aDutor" dar nu i21uteam să scot nici un sunet6 Vedeam dis)ăr@nd mem1rele surioarei mele ?n )@ntecele iarei" )@nă nu mai rămase dec@t )ă)uşa de lemn" că2ută Dos6 #tr@ngeam ?n )umn cu3itul cel lung666 Hi" dintr/o dată" ursul Ceni ?ns)re mine şi se ridică )e masă cu )icioarele din a3ă6 #im3eam duhnind ?n o1ra2 res)ira3ia lui )uturoasă" iar or3a şocului mă tre2i la realitate6 Luai cu3itul ?ntre din3i" cu)rinsei grinda cu 1ra3ele şi ?mi ăcui C@nt )e ea ?n sus6 Ursul ?ncercă să Cină du)ă mine" dar răsturnă masa6 Aceasta ?mi u scă)area" ?nce)ui să 3i) du)ă aDutor" dar 2adarnic666 mama nu Ceni" deşi ar i tre1uit să mă audă" iindcă uşa era deschisă şi aerul rece )ătrundea ?năuntru6 Ursul se ?năl3ă ?n toată lungimea lui" ca să mă tragă Dos de )e grindă6 9/a3i Că2ut 1lana" aşa că mă )ute3i crede c@nd Că s)un că mă aDungea tocmai 1ine cu la1ele dinainte" dar aCeam cu3itul ?n m@nă6 -u st@nga mă 3ineam 1ine" iar cu drea)ta ?l ?n3e)am ?n la1a )e care o ?ntindea ?ns)re mine6 -um să Că descriu s)aima şi lu)ta meaG 8ricum" nu ştiu c@tă Creme m/am a)ărat ast el" căci ?ntr/o asemenea situa3ie un s ert de ceas )oate )ărea o Ceşnicie" dar )uterile/mi slă1eau tot mai mult" ?n Creme ce am1ele la1e ale ursului erau ?n3e)ate de mai multe ori666 La un moment dat" cu tot mormăitul iarei" au2ii lătratul c@inelui nostru" )e care tata ?l luase cu el6 A ară" ?n a3a coli1ei" lătra şi ăcea un tără1oi ?ngro2itor" a)oi se re)e2i ?năuntru şi ?ntr/o singură cli)ită se nă)usti asu)ra săl1ăticiunii6 +ra un dulău ioros" neo1işnuit de Coinic şi deCotat6 A)ucă DiCina de 1eregată" gata să i/o smulgă" dar" ?n scurt tim)" u sugrumat de la1ele ei )uternice şi" du)ă ce 1ietul de el muri s @şiat ?n 1ucă3i" ursul se ?ndre)tă iarăşi s)re mine6 — Dar tatăl dumitaleJ ?ntre1ă :itt" care" ca şi ceilal3i"
4=

— Karl Ma( —

ascultase cu cea mai mare ?ncordare6 Dacă s/a arătat c@inele" stă)@nul ar i tre1uit să ie şi d@nsul )e/a)roa)e666 — *egreşit" căci de/a1ia se ridicase ursul iar s)re grindă ca să mă aDungă" cu s)atele ?ntors către uşă" c@nd la intrare a)ăru tata" ?ngro2it şi )alid ca de moarte6 „7ată" aDutorG!" strigai eu" mai ?m)ung@nd o dată la1a iarei6 *u răs)unse6 Ridică linta ?ncărcată" gata să tragă" dar o lăsă re)ede Dos" căci" din )ricina tul1urării ?i tremura m@na şi m/ar i )utut ?m)uşca666 Aruncă arma" ?şi smulse cu3itul de la 1r@u şi se nă)usti )e la s)ate asu)ra animalului6 Fnş ăc@ndu/l cu st@nga de 1lană" ?i ?n i)se tăişul )@nă la m@ner" ?ntre două coaste" a)oi" oarte re)ede" se trase ?na)oi" )entru a nu i a)ucat ?ntre la1ele iarei ce se lu)ta cu moartea6 Animalul rămase nemişcat" horcăi şi gemu groa2nic" 2g@rie )ăm@ntul cu la1ele dinainte" )@nă ce se )ră1uşi6 Du)ă cum s/a Că2ut mai t@r2iu" tăişul cu3itului ?i )ătrunsese dre)t ?n inimă6 — #laCă domnuluiG răsu lă DicA" uşurat6 Asta 2ic şi eu aDutor la neCoieG666 Dar mama" tinereJ — :e mama n/am mai Că2ut/o niciodată6 -u o mişcare ra)idă" Martin se ?ntoarse şi/şi şterse două lacrimi re1ele666 — */ai mai Că2ut/oJ -um aşaJ — -@nd tata m/a dat Dos de )e grindă" el tremur@nd" iar eu d@rd@ind din toate mădularele" ?ntre1ă ?ndată de micu3a Ludd(6 #us)in@nd" ?i )oCestii ce se ?nt@m)lase şi" niciodată de atunci ?ncolo" n/am mai Că2ut un o1ra2 ca acela al tatii ?n momentele alea6 +ra cenuşiu şi ?m)ietrit666 Un singur 3i)ăt scoase" dar ce el de 3i)ăt666 A)oi se linişti6 *u mai răs)unse deloc Cor1elor mele drăgăstoase" iar c@nd ?l ?ntre1am de mama" clătina doar din ca)666 Vr@nd să )ornesc ?n căutarea ei" mă a)ucă de 1ra3 şi mă str@nse at@t de tare ?nc@t 3i)ai de durere6 — #tai aiciG ?mi )orunci6 Asta nu/i o trea1ă )entru
4%

— Vulturii deşertului —

tineG Rămase )e g@nduri" a)roa)e neclintit" )@nă ce ocul se stinse6 A)oi mă ?ncuie ?năuntru şi ?nce)u să lucre2e ceCa ?n dosul coli1ei6 Am ?ncercat să dau la o )arte muşchiul crescut ?ntre sc@nduri şi i21utisem chiar" c@nd tata mă sur)rinse uit@ndu/mă şi ăcu ?n aşa el ?nc@t să nu mai )ot Cedea nimic6 8ricum" ?l 2ărisem deDa să)@nd o groa)ă ad@ncă şi ?n3elesesem că" ?nainte de a intra ?n coli1ă" dihania o atacase şi s @şiase )e mama666 — ;roa2nic" groa2nic" 2ise DicA" şterg@ndu/şi ochii cu m@neca mantalei6 — Da" a ost ?ntr/adeCăr groa2nicG 7ata a 2ăcut multă Creme du)ă aceea 1olnaC şi Cecinul nostru cel mai a)ro)iat trimitea la noi un om ca să/l ?ngriDească şi ca să Cadă de mine6 A)oi" du)ă ce şi/a reCenit" am )ărăsit acel 3inut şi ne/am ăcut C@nători de urşi6 7ata" c@nd aude că s/a arătat Creunul )e undeCa" nu mai are ast@m)ăr )@nă ce nu/l ră)une cu glon3ul sau cu Dungherul6 -@t des)re mine" acum )ot să Că s)un" am ăcut şi eu ceCa ca s/o ră21un )e 1iata Ludd(6 La ?nce)ut" c@nd ?ndre)tam 3eaCa lintei asu)ra unui urs" ?mi 1ătea inima tareP acum ?nsă am un talisman gro2aC care mă a)ără" aşa că" ?n a3a unui urs cenuşiu" sunt at@t de liniştit" ca şi c@nd aş aCea de ?m)uşcat unul oarecare6 — 7alismanJ ?ntre1ă :itt6 *u cred că e0istă aşa ceCa6 7inere" nu mai crede ?n leacuriG :ăcătuieşti ?m)otriCa )rimei )orunci6 — *u" căci talismanul des)re care Cor1esc este cu totul alt el dec@t cre2i6 :riCi3i/l acoloG + agă3at su1 Bi,li$6 Arătă s)re )erete" unde )e o )oli3ă se găsea o Bi,li$ mare" Ceche6 Fntr/un cui de lemn )rinsese un soi de Ducărioară" lungă cam de un deget6 #e Cedea 1ine că )artea de sus Coia să re)re2inte un ca)6 — <mG 1om1ăni :itt" care" ca to3i (anAeii" 3inea mult
4&

— Karl Ma( —

la )ărerea lui6 */aş Crea să cred că acest o1iect re)re2intă un idol6 — *u" nu sunt )ăg@n" dim)otriCă" chiar 1un creştin6 Dar aceasta este )ă)uşa de lemn )e care i/o cio)lisem surioarei mele" să se Doace6 Am )ăstrat această amintire din cli)e de groa2ă şi mi/o at@rn de g@t" ori de c@te ori tre1uie să/l ?nso3esc )e tata la C@nătoare de urşi6 Dacă )rimeDdia e a)roa)e" )un m@na )e )ă)uşă şi atunci ursul e )ierdut6 Mă )ute3i credeG Ad@nc mişcat" DicA ?i )use m@na )e umăr şi/i 2ise: — Martin" eşti un 1ăiat de trea1ă6 :rimeşte să/3i iu )rieten şi nu Cei regreta niciodată6 :e c@t sunt de gras" )e at@t de mare )oate i ?ncrederea )e care )o3i să 3i/o )ui ?n mine6 Si/o Coi doCediG

I'

— Vulturii deşertului —

$. OLD S!ATTER!AND Fn du)ă/amia2a celei de/a cincea 2ile" cei şase călăre3i )ărăseau regiunea EluCiului :ul1erii şi se ?ndre)tau ?ns)re Mun3ii ,ig/<orn6 Hesurile care se ?ntind de la Missouri )@nă la Mun3ii #t@ncoşi se numără )@nă astă2i )rintre locurile cele mai )u3in )rimitoare ale #tatelor Unite6 Acest 3inut este ormat a)roa)e ?n ?ntregime din )rerie i2olată" ără co)aci" )rin care C@nătorul )oate rătăci 2ile ?ntregi ără a da de Creun tu iş sau i2Cor6 A1ia mult s)re răsărit" terenul ?nce)e să se ?nal3e" orm@nd mai ?nt@i ridicături uşoare" a)oi chiar dealuri" mereu mai ?nalte" mai )oC@rnite şi mai )ră)ăstioase" cu c@t ?nainte2i" dar li)sa de lemne şi de a)ă răm@ne aceeaşi6 Din acest motiC" regiunea a ost numită de către indieni 9a23:"3 *i$!&a şi de către al1i Bad Land*6 Am1ele e0)resii ?nseamnă acelaşi lucru" adică ' )ân! R u6 A1ia oarte de)arte" s)re nord" i2Corăsc luCiile -he(enne" :oLder şi ,ig/<orn" dintr/un )ăm@nt mai roditor" cu iar1ă grasă" )ădurici de tu işuri şi chiar co)aci uriaşi" seculari6 Acolo se a lă domeniile de C@nătoare ale şoşonilor şi ale şer)ilor" ale che(ennilor şi ale ara)ahoeşilor6 Eiecare neam se ?m)arte ?n su1diCi2iuni şi" dat iind că toate aceste su1?m)ăr3iri urmăresc interese deose1ite" nu e de mirare că ?ntre ei i21ucnesc mereu ră21oaie" a căror C@lCătaie" de alt el" se stinge re)ede" urm@nd tot at@t de scurte )erioade de )ace6 -ăci dacă" uneori" omul roşu )are dis)us la un răga2 mai lung" tre1uie negreşit să a)ară al1ul şi să scormonească ?ntre tăciunii a1ia stinşi" o1lig@ndu/i )e indieni să de2groa)e mereu" iarăşi şi iarăşi" securea ?ns@ngerată a ră21oiului6 A)oi" lu)ta ?nce)e din nouQ #e ?n3elege de la sine că acolo unde se ?nt@lnesc locurile de )ăşune ale at@tor neamuri şi tri1uri di erite" siguran3a iecăruia este )ro1lematică şi deseori )rimeDduită6 Hoşonii sau
I$

— Karl Ma( —

şer)ii au ost totdeauna duşmanii a)rigi ai sioucşilor" de aceea şesurile" care se ?ntind din DaAota s)re sud către luCiul YelloLstone şi Mun3ii ,ig/<orn" au ?nghi3it deseori s@ngele omului roşu" deo)otriCă cu cel al omului al16 At@t DicA c@t şi :itt ştiau toate astea şi ?ncercau să se erească de orice ?nt@lnire cu indienii6 Fl lăsară )e BohAadeh să meargă ?nainte" iindcă el mai stră1ătuse o dată acelaşi drum6 Acum era ?narmat cu o )uşcă şi )urta la 1r@u diCerse )ungi cu toate mărun3işurile tre1uincioase unui om ?n )rerie6 -ei doi )rieteni nu/şi schim1aseră de el ta1ieturile" aşa că cel dint@i continuă să călărească )e gloa1a lui ?naltă )e c@nd cel de/al doilea" se/n3elege" ?şi lăsa )icioroangele să at@rne de/o )arte şi de alta a cat@rului mic şi ?ncă)ă3@nat" care" din cinci ?n cinci minute" găsea de cuCiin3ă să re)ete" ireşte" 2adarnic" cunoscuta/i ?ncercare de/a se de1arasa de călăre36 :itt semăna cu acei locuitori din insulele Australiei care adaugă )irogilor )rimeDduite )ro)tele laterale de lemn" r@nele sale iind )ro)riile/i )icioare6 Ast el" era de aDuns să a)lice o loCitură 2draCănă cu gheata" la drea)ta sau la st@nga nărăCaşului 1idiCiu" )entru ca acesta să/şi reia mersul normal" resta1ilind de ?ndată echili1rul )rimeDduit al călăre3ului6 Hi EranA )urta aceeaşi ?m1răcăminte" 1ine cunoscută de to3i )rietenii săi: ci2me de )iele" rac al1astru şi )ălărie de ama2oană" cu )ană lungă" de culoarea şo ranului6 Fn ciuda ?n ă3işării sale stranii" micu3ul sa0on se străduia din răs)uteri să/şi )ăstre2e 3inuta distinsă" de Crednic om al Vestului6 Fn schim1" era o adeCărată )lăcere să/l Ce2i )e Martin ,aumann călare6 +l şi cu BohAadeh crescuseră )arcă )e cal şi aCeau acea 3inută a)lecată mult ?nainte" care uşurea2ă )oCara animalului" iar )e călăre3 ?l ace să re2iste la osteneala unui drum oric@t de lung6 Eiul C@nătorului de Urşi )urta un costum de )iele şi
I>

— Vulturii deşertului —

?ntregul său echi)ament nu lăsa nimic de dorit6 8ricine i/ar i Că2ut chi)ul raged şi ochii luminoşi" ar i )utut ?n3elege că ?ncă nu/i dec@t un 1ăie3andruP )riCindu/l ?nsă ?ndelung" cu mai multă aten3ie şi" mai cu seamă" ascult@ndu/l" şi/ar i dat de?ndată seama că" la neCoie" lăcăul su)lu ca trestia deCenea un 1ăr1at adeCărat6 ,o1" ?n schim1" era ără seamăn de caraghios6 -ălăria nu se numărase nicic@nd )rintre )asiunile sale" ast el ?nc@t at@t el" c@t şi calul" aCeau nenumărate neca2uri unul cu celălalt6 Fn orice ca2" nu )utea sta nici 2ece minute ?ntr/o )o2i3ie sta1ilă6 Dacă se sălta ?n sus" a)roa)e de g@tul 1ietului do1itoc" imediat ?nce)ea să alunece ?n Dos" )as cu )as şi centimetru cu centimetru6 7ot glis@nd aşa" mereu" era ?n )rimeDdie să cadă Dos" )e la s)atele calului6 Atunci se sălta iarăşi" c@t )utea" şi alunecarea ?nce)ea din nou" din care cau2ă trecea )rin cele mai comice situa3ii6 :e s)inarea calului ?şi legase doar o )ătură" iindcă" du)ă numeroase ?ncercări" ?şi dăduse seama că ?n şa nu s/ar i )utut 3ine cu nici un chi)6 Fşi 3inea )icioarele de)ărtate de cal6 -@nd i s/a atras aten3ia că tre1uie să şi le a)ro)ie str@ns" a răs)uns: — De ce ,o1 str@ngă 1iet cal cu )icioareJ -alul nu ăcut lui nimic răuG :icioarele lui ,o1 nu sunt cleşteG -ălăre3ii aDunseră la marginea unui )oC@rniş rotund" nu tocmai ad@nc" cu un diametru de Creo şase mile engle2e Mo milă engle2ă are $6O'& m6 FnconDurat din trei )ăr3i de uşoare ridicături de )ăm@nt" era mărginit la răsărit de o ?năl3ime remarca1ilă" care )ărea să ie aco)erită cu ar1uşti şi co)aci6 Aici usese odinioară un lac6 :ăm@ntul era oarte nisi)os şi" ?n a ară de c@teCa )etice de iar1ă" se Cedea doar acea Cegeta3ie săracă" caracteristică regiunilor din Vestul ?nde)ărtat6 :itt le e0)lică tuturor celorlal3i că această regiune se numeşte 'a3a#$34a4" adică La+ul Sân8$lui" iindcă aici al1ii au măcelărit odată o ceată de şoşoni6 Eără a şoCăi Creo cli)ă" BohAadeh ?şi m@nă calul
I5

— Karl Ma( —

)rin nisi)" ?ndre)t@ndu/se către deal6 V@lceaua nu era )rea )rimeDdioasă şi" iind la loc deschis" )uteai Cedea de de)arte )e oricine s/ar i a)ro)iat" călare ori )edestru6 Du)ă Creo Dumătate de oră de mers" indianul ?şi o)ri calul6 — U GG strigă el6 — -e esteJ ?ntre1ă DicA6 — ;i3&iG$' — 8 urmăJ ?ntre1ă Roto eiul6 De om sau de animalJ — BohAadeh nu ştie6 Era3ii mei )ot să )riCească şi ei6 — Dumne2euleG Un indian să nu ştie dacă o urmă a)ar3ine unui om sau unui animalJ 7re1uie să ie ceCa ciudat la miDloc6 9a să ne uităm şi noiG Dar descăleca3i rumos şi nu/mi călca3i )este ea" oameni 1uni" căci alt el nu Com mai Cedea nimic" s)use Roto eiul6 — 8ricum se Cede" s)use indianul6 +ste mare şi lungă6 Vine de de)arte" dins)re sud şi merge mult s)re nord6 -ălăre3ii descălecară )entru a cerceta misterioasa urmă6 La indieni" orice 1ăiat de trei ani ştie să deose1ească urma unui om de aceea a unui animal şi tuturor li se )ărea de ne?n3eles că BohAadeh nu era ca)a1il să acă o asemenea di eren3iere6 Dar" du)ă ce )riCi urmele" DicA dădu şi el din ca)6 #e uită ?ns)re st@nga" dincotro Ceneau" către drea)ta" ?ncotro duceau" clătină din ca) de mai multe ori şi a)oi ?l ?ntre1ă )e :itt Lunganul: — <ei" )rietene" ai mai Că2ut Creodată aşa ceCaJ -el ?ntre1at se scăr)ină mai ?nt@i du)ă urechea drea)tă" a)oi du)ă cea st@ngă" scui)ă de c@teCa ori la r@nd" semn că se a la ?n mare ?ncurcătură" a)oi răs)unse: — *u" )e onoarea meaG *iciodatăG — Dar dumneata" domnule EranAJ
1+

:icioare sau urme" ?n lim1a mandană6
I4

— Vulturii deşertului —

#a0onul )riCi şi el ?ndelung" a)oi s)use: — *umai dracul ar )utea ştiG — Mda666 a)ro1ă DicA6 +ste ?nsă mai )resus de orice ?ndoială a)tul că cineCaQ o iin3ăQ a trecut )e/aici6 Dar ce el de iin3ăJ -@te )icioare aCeaJ — :atru" răs)unseră to3i" cu e0ce)3ia indianului6 — Da" să )resu)unem că acesta este adeCărul666 -ine/ar )utea s)une" ?nsă" cu ce s)ecie de )atru)ed aCem de/a aceJ — -er1 n/a ostG ?şi dădu cu )ărerea EranA6 — Eerească Dumne2euG Un cer1 n/ar i lăsat urme at@t de mari6 — #ă i ost ursJ — #emnele astea sunt at@t de lămurite" ?nc@t )@nă şi un or1 le/ar )utea deose1i" olosindu/şi doar degetele666 e lim)ede că nu sunt urme de urs6 Ar i tre1uit să ie mai lungi şi mai şterse ?n )artea dina)oi" ca la cineCa care calcă )e tăl)i" )e c@nd astea sunt a)roa)e rotunde" ca nişte )ece3i a)ăsate cu m@na6 Kos" la 1a2ă" sunt oarte netede" iar la s)ate )u3in a)lecate ?n a ară6 Aşadar" animalul n/a aCut degete sau gheare" ci )otcoaCe6 — -alJ ?ntre1ă EranA6 — <mG" 1om1ăni DicA6 ;reu de cre2ut aşa ceCaQ *u se găseşte nici cea mai mică urmă de cui de )otcoaCă" sau 1arem de co)ită6 Am)rentele sunt de cel mult două ore" tim) )rea scurt ca de atunci să se i )ierdut semnele6 Hi/a)oi" uita3i/Că şi Coi cu mai multă 1ăgare de seamăG -ine/a mai Că2ut Creodată un cal cu nişte co)ile at@t de mariJG Dacă ne/am găsi ?n Asia" ori ?n A rica" am )utea i siguri că )e/aici a trecut un ele ant oarte 1ătr@n666 — Da" e0act aşa aratăG r@se :itt6 — #i" c@nd mă rog" ai Că2ut matale ele antJG — -hiar doi6 Unul la ,arnum" ?n :hiladel)hia" şi altul aici666" adică )e tine" Roto eiuleG — Dac/aCeai )o tă de/o glumă 1ună" 3i/ai i )utut
II

— Karl Ma( —

cum)ăra una de/a gata" cu doar 2ece dolari" ricosuleG Urmele astea ar i tocmai )e măsura unui ele ant" admitP dar )aşii nu sunt su icient de mariQ ce 2ici" :ittJ *ici cămilă n/a ost" aşa că nimeni n/ar )utea sus3ine că tu ?nsu3i ai trecut )e/aici acum două oreG 8ricum" sunt gata să mărturisesc că mi/am irosit deDa a1solut toate resursele de ?n3ele)ciune6 <a1ar n/am ce/a ost" şi cu asta 1astaG ,ăr1a3ii mai ?naintară c@3iCa )aşi" a)oi se ?ntoarseră ?ndărăt" studiind ?ndelung solul6 7otuşi" nici unul nu u ?n stare să/şi acă Creo idee" c@t de c@t6 — -are este )ărerea ratelui meu roşuJ se interesă DicA6 — 9a2" a1"n"G răs)unse indianul" ăc@nd un gest de res)ect6 — #)iritul )reriei" Crei să 2iciJ — :oate" căci sigur nici om" dar nici animal n/a ost6 — <eigh/hoG Dar ce mai )icioroange tre1uie să ai1ă s)iritele astea ale CoastreG Dacă nu cumCa or )urta ghete" de )ostaC" din )ricina reumatismuluiG — Eratele meu al1 n/ar tre1ui să glumească ast el666 #)iritul saCanelor )oate să a)ară ?n orice ă)turăG #ă călărim ?n linişte" mai de)arte6 — *u" asta cu nici un chi)G 7re1uie să ?n3elegem nea)ărat ce se )etrece6 Asemenea 1a2aconie n/am mai Că2ut de c@nd sunt şi" de dragul adeCărului" Coi merge )@nă/n )@n2ele al1eG — Eratele meu ?şi Ca a la doar )ier2areaG #)iritul nu su eră să ie 2g@ndăritG — :e draculG */am nici un che ca mai t@r2iu" c@nd Coi istorisi des)re urmele astea" să nu )ot s)une ale cui erau şi să aDung de 1atDocura tuturor 2eC2ecilorG Lim)e2irea acestui mister a deCenit o chestiune de onoareG — */aCem tim) să acem ocoluri6 — *ici n/aş ?ndră2ni să Că cer una ca asta6 :@nă deseară mai sunt )atru ceasuri6 -unoaşte ratele meu
IO

— Vulturii deşertului —

roşu Creun loc )otriCit )entru )o)asJ — Da6 Dacă mergem tot ?nainte" Com aDunge ?ntr/o margine unde colina se ?ntretaie cu o Cale6 Du)ă un ceas de drum către st@nga" am nimeri ?ntr/o r@)ă unde ne/am )utea odihni ?n Coie" căci acolo se găsesc ar1uşti şi co)aci care/ar ascunde ocul nostru şi un i2Cor care ne/ar da a)ăQ — + uşor de găsit6 Merge3i Coi mai de)arte" eu mă Coi lua du)ă urme" a)oi mă Coi ?ntoarce la locul de )o)as6 — Eratele meu al1 să asculteQ — ;ataG strigă :itt6 DicA are )er ectă dre)tate6 Ar i din cale/a ară de ruşinos )entru noi să dăm de asemenea aiureală şi să nu acem nimic )entru a a la ce este6 Am au2it deseori )oCestindu/se că" demult" ?nainte de a)ari3ia omului" )ăm@ntul ar i ost )o)ulat de nişte animale )e l@ngă care un 1iCol n/ar )ărea dec@t un Cierme alături de un Ca)or de )e Mississi))i6 :oate că a mai rămas Creun monstru de )e/atunci şi mai aleargă ?ncă )e/aici" )rin nisi)" ca să/şi numere anii du)ă coarne6 Mi se )are că o ast el de dihanie se cheamă )a))a!6 — 9a)u!" ?l corectă Roto eiul6 — 8 iG Dar Cede3i şi Coi c@t de mare/ar i ruşinea să dăm )este asemenea urme străCechi şi nici măcar unul din noi să nu ?ncerce să Cadă animalul la a3ă6 Merg şi eu cu tine" DicA6 — Asta nu se )oate" iindcă noi doi" ără a ne lăuda )rea mult" aCem cea mai mare e0)erien3ă şi suntem" oarecum" conducătorii ?ntregului gru)6 De aceea nu tre1uie să ne de)ărtăm am1ii ?n acelaşi tim)6 Mai 1ine să Cină altcineCa cu mineG — Domnul DicA are dre)tate" s)use Martin6 Voi merge eu cu elG — *u" tinereG o1iectă DicA6 Htiu că la C@rsta )e care/ o ai eşti oric@nd gata )entru asemenea aCenturi" dar se )rea )oate ca drumul acesta să nu ie cu totul li)sit
I=

— Karl Ma( —

de )rimeDdii" or noi ne/am luat o1liga3ia de/a Ceghea asu)ra dumitale" ca să te ducem tatălui tău neCătămatG — Atunci merg euG strigă <o11le/EranA6 — Da" n/am nimic ?m)otriCăG Domnul EranA s/a 1ătut atunci" la Morit21urg" at@t cu argatul c@t şi cu )a2nicul de noa)teQ #unt sigur că n/o să se teamă de/ un mamut666 — #ă mă temJ *ici )omeneală de/aşa ceCaG — Atunci lucrurile s/au lim)e2itG -eilal3i merg ?nainte" iar noi ne a1atem la drea)ta6 Tis şi ăcut6 Fn Creme ce )rietenii lor continuau drumul ?ntreru)t" EranA şi DicA o luară s)re mia2ănoa)te" du)ă urme6 Hi" iindcă aCeau de ăcut un ocol" dădură )inteni cailor" ast el ?nc@t" ?n scurtă Creme" ?şi )ierdură toCarăşii din ochi6 A)oi" urmele se a1ătură ?ns)re a)us" către dealul ?nde)ărtat" iar DicA şi EranA mergeau acum )aralel cu ceilal3i dar" ireşte" la mai 1ine de o oră de)ărtare de d@nşii6 8 Creme tăcură )reocu)a3i6 -alul osos al lui DicA" 2orit" ?nghi3ea distan3ele mult mai uşor dec@t calul lui EranA" care cu greu se )utea 3ine du)ă el6 Du)ă un tim)" Roto eiul schim1ă tra)ul 1ătut ?ntr/un )as domol" aşa că EranA )utu răsu la uşurat6 #e ?n3elege de la sine că am1ii Cor1eau de o1icei engle2eşte" dar" de data asta" ca doi nem3i singuri ce se a lau" )re erară să/şi olosească lim1a maternă6 — *u/i aşa" ?nce)u EranA" că )oCestea cu mamutul n/a ost dec@t o glumăJ — EireşteG — Mă g@ndeam şi eu că mamu3ii n/or mai i e0ist@nd astă2i6 — Ai mai au2it Creodată Cor1indu/se des)re aceste animale antediluCieneJ — +uJG ,ine?n3elesG Htii" ?nCă3ătorul acela de la Morit21urg" care mi/a ost mie mamă s)irituală" acela ştia multă carte6 -unoştea iecare co)ac" de la şar)ele
I%

— Vulturii deşertului —

de mare" )@nă la cel mai mic 1urete6 De la el am ?nCă3at oarte multeQ — Mă 1ucur" r@se Roto eiul6 :oate Coi aCea )rileDul să ?m)rumut şi eu din cunoştin3ele dumitale6 — Asta se/n3elege de la sineG De e0em)lu" des)re mamut ?3i )ot da cele mai e0acte in orma3ii6 — Ai Că2ut" cumCa" CreunulJ — *u" căci ?nainte de acerea lumii" nu eram nici eu ?nscris la )oli3ie" dar ?nCă3ătorul des)re care/3i Cor1eam a găsit mamutul )omenit ?n scrierile Cechi6 -@t de mare cre2i că era dihaniaJ — Mult mai mare dec@t un ele ant6 — +le antJG *u/i nici )e de)arte un termen de com)ara3ie )otriCitG :ăi" )rietene" c@nd mamutul s/a ?m)iedicat de/o )iatră" cică" şi s/a uitat ?n Dos s/o Cadă" a1ia atunci a 1ăgat de seamă că lecuşte3ul cu )ricina era" nici mai mult" nici mai )u3in dec@t o )iramidă egi)teană6 ;@ndeşte/te ce ?năl3ime )utea aCea un ast el de animalG Hi" dacă i s/a aşe2at o muscă )e C@r ul co2ii" a)tul acesta i/a aDuns la minte a1ia du)ă )atrus)re2ece 2ile U a1ia atunci a 1ăgat de seamăG Acum" imaginea2ă/3i lungimea monstruluiG — La nai1aG e0clamă DicA cu admira3ie6 De unde ştii toate astea at@t de 1ineJG — +i" dacă n/ar i i21ucnit atunci cearta )entru Cor1a aceea a lui :a)a Branghel" atunci" n"l$n* +",l$n7$$" aş i urmat Academia de #ilCicultură şi n/aş mai i ost neCoit să hoinăresc )rin Vestul #ăl1atic" să mă schilodească sioucşiiG — *u eşti şchio) din naştereJ EranA ?l )riCi mustrător )e Roto ei6 — Hchio) din naştereJ *u" )rietene" am aCut )icioare sănătoase de c@nd mă ştiuP dar" c@nd am sosit cu ,aumann ?n Mun3ii *egri" mi s/a ?nt@m)lat un )ocinog şi de atunci şchio)ăte26 — -e/a ost" de a)tJ
11

-orect: ("l$n*/ n"l$n*5
I&

— Karl Ma( —

— Aşa cum 1ine ştii" nimeni nu/şi )oate cunoaşte dinainte destinul666 Momentul acesta mi/a rămas at@t de 1ine ?nti)ărit ?n minte" de )arc/ar i ost ieri6 #cli)eau stelele" iar 1roaştele orăcăiau c@t )uteau de tare ?n stu ărişul din a)ro)iere" căci" din )ăcate" era noa)te şi ,aumann era )lecat la Eort Eettermann" ca să mai cum)ere ceCa )roCi2ii6 Martin dormea" iar negrul ,o1" care )lecase ?nainte" călare" să ?ncase2e nişte datorii" nu se ?ntorsese ?ncă666 Doar calul sosise acasă" ?ns)ăim@ntat şi singur6 A1ia a doua 2i a)ăru şi el" şchio)ăt@nd" le ter şi cu m@inile scr@ntite6 -um s)uneam" stelele străluceau )e cer" c@nd au2ii o 1ătaie ?n uşă6 Dat iind că aici" ?n Vest" tre1uie să ii )reCă2ător" nu m/am gră1it să deschid ci" mai ?nt@i am ?ntre1at dinăuntru cine e6 -a să nu mai lungim Cor1a" tre1uie să/3i s)un că erau cinci sioucşi" care s)uneau că Cor să schim1e 1lănuri )e )ra de )uşcă6 :ieile/roşii au ?nce)ut să se Caiete că Cor i neCoi3i să meargă )e Dos toată noa)tea şi cu asta au ?nmuiat inima mea de #a0on6 Le dădui drumul ?năuntru6 — -e li)să de )reCedereG — De ceJ +u nu cunosc rica6 Hi/a)oi" ?nainte de a le deschide" le/am )us condi3ia să lase toate armele a ară şi" s)re cinstea lor" tre1uie să mărturisesc că au ost ?ntru totul de acord6 Fnce)ui să/i serCesc" dar cu reColCerul ?n m@nă" lucru )e care nu mi/l )uteau ?n nici un el lua ?n nume de rău" dat iind să erau săl1atici6 Fn realitate" ăcusem cu ei o a acere strălucită: dădeam )ra de )uşcă )rost" )rimind ?n schim1 1lănuri 1une" de 1i1er6 + un lucru ştiut că indienii ies )ăcăli3i ori de c@te ori ?ncearcă să acă a aceri cu al1ii6 Fmi )are rău" dar aşa stau lucrurile şi nu sunt eu cel chemat să le schim16 L@ngă uşă erau at@rnate trei )uşti ?ncărcate6 -@nd clien3ii mei se hotăr@ră să )lece" cel din urmă se o)ri ?n )rag şi mă ?ntre1ă dacă n/aş i dis)us să le o er c@te o ?nghi3itură de rachiu6 Deşi indienilor le sunt inter2ise 1ăuturile alcoolice"
O'

— Vulturii deşertului —

eu am ost de acord să le ac )lăcerea asta" aşa că m/ am ?ndre)tat ?ns)re un ungher din dos" unde aCeam ascunsă o sticlă de tărie6 Fn cli)a ?n care mă ?ntorceam" am Că2ut dis)ăr@nd )e unul care luase o )uşcă din cui6 *atural" am le)ădat imediat sticla" am luat a doua )uşcă şi am ieşit du)ă el dar" trec@nd 1rusc de la lumină la ?ntuneric" nu Cedeam tocmai 1ine6 Au2ii )aşi re)e2i" a)oi deodată scă)ără ceCa l@ngă gard6 ACui im)resia că am ost loCit ?n )icior şi/l Că2ui )e indian" care Coia să/şi acă C@nt )este gard6 8chii şi trăsei" dar ?n acelaşi tim) sim3ii o durere at@t de mare" ?nc@t ?mi )ierdui cunoştin3a6 Mai t@r2iu" cu mare greutate mă t@r@i )@nă la coli1ă6 ;lon3ul indianului ?mi intrase ?n )iciorul st@ng şi a1ia du)ă c@teCa luni" c@nd am )utut să um1lu" am deCenit <o11le/EranA6 Fnsă" )e indian l/am 3inut minte6 -hi)ul lui nu/l Coi uita niciodată" şi Cai de el dacă/mi Ca ieşi Creodată ?n cale6 8ric@t de cumsecade am i noi" sa0onii" totuşi nu Com ?ngădui niciodată" nimănui" ca la Creme de noa)te" c@nd stelele strălucesc )e 1olta ?naltă a cerului" să ne De uiască şi să ne ?m)uşte ără a i )ede)si3i6 Mi se )are că acel siou0 era un ogallallaş şi666 Dar ce s/a ?nt@m)latJ DicA ?şi o)ri calul şi scoase un strigăt de mirare6 #e găsea la ca)ătul unui loc cu )ăm@nt )ietros" care urma )oC@rnişului nisi)os )e care tocmai ?l traCersaseră6 — -e s/a ?nt@m)latJ răs)unse el6 Asta mă ?ntre1 şi eu6 Văd sau nu Căd 1ineJ #e uita mirat ?n Dos666 :@nă la urmă o1serCă şi EranA )ricina mirării toCarăşului său6 — + cu )utin3ăJ se ?n ioră el6 Alt el de urmeG — -a să Ce2iG ?nainte ai i )utut Dura că/s urme de ele ant" şi iată/le acum trans ormate ?n cele mai 1anale co)ite de cal6 + un armăsar indian6 */are )otcoaCe6 — #ă ie oare aceleaşi urmeJ — EireşteG #t@nca din s)atele nostru are de/a1ia Creo două2eci de )aşi lă3ime6 Urma de ele ant duce
O$

— Karl Ma( —

?ntr/acolo şi a)oi iese )e/aici ca o urmă de cal6 -e comedie nemai)omenităG — 7are/aş mai Crea să aud )ărerea saCantului dumitale ?nCă3ător de la Morit21urgG — Dac/ar i aici" sunt sigur c/ar ace o mutră mult mai deştea)tă dec@t noiQ — <mG */o i )rea deştea)tă mutra dumitale" domnule DicA" şi" )oate" nici a mea" dar şarada asta tre1uie de2legată cu orice )re3" căci nu degea1a a 2is cele1rul ArhidiaAonus: „Da3i/mi un )unct i0 ?n aer şi scot toate uşile din 3@3@niG! — Arhimedes" Crei să 2iciG — Da" dar era şi diacon" căci ?n acea seară de s@m1ătă" c@nd au Cenit solda3ii" el tocmai ?nCă3a )e dina ară )redica )entru a doua 2i" şi le/a s)us: „Fncet" nu mă tul1ura3iG 6 A)oi l/au omor@t6 Hi )unctul ?n aer s/a )ierdut iar666 — :oate că ai să/l găseşti dumneataG Dar" )@nă atunci" să mergem mai de)arte du)ă urmele astea ciudate6 Urma de cal se arăta tot mai lim)ede şi mergea )@nă a)roa)e de Dumătatea drumului" dincolo de 2onele nisi)oase" )@nă ?n a)ro)ierea şirului de dealuri6 :e acolo era iar1ă şi o )ădure deasă se ridica dinaintea lor6 Fn )artea de Dos se găseau c@3iCa co)aci )i)ernici3i şi răs ira3i" dar" )e măsură ce urcai" ei deCeneau tot mai deşi şi mai rămuroşi6 Urma se Cedea oarte 1ine )@nă la un loc ?n care )ăm@ntul deCenea iar )ietros6 -ei doi o )ierdură din nou" ără s/o mai )oată găsi6 — Asta/i 1unăG se ?n urie EranA6 — De ne/n3elesG e0clamă DicA6 7ot #)iritul #atanei tre1uie să i ostG Dar ce n/aş da să/l Căd şi eu măcar o dată" să mă )ot dumiri cum arată cu adeCăratG — Dorin3a Că )oate i ?nde)linită6 :riCi3i" Că rog" domnii meiG -uCintele acestea rostite nem3eşte le au2iră Cenind dintr/un tu iş din a)ro)iere6 -ei doi tresăriră" sco3@nd
O>

— Vulturii deşertului —

un strigăt de s)aimă6 Acela care Cor1ise )ărăsi hă3işul care ?i serCea dre)t ascun2iş6 +ra un t@năr nici )rea ?nalt" nici )rea s)ătos" cu o1ra2ul ars de soare şi ?ncadrat de o 1ar1ă 1londă6 :urta )antaloni cu ranDuri" o cămaşă de C@nătoare cu ciucuri )e la cusături" ci2me lungi" trase )@nă )este genunchi şi o )ălărie de )@slă cu 1oruri late ?n al cărei şnur erau ?n i)te" de Dur/?m)reDur" C@r uri de urechi de urs cenuşiu6 De 1r@u/i lat" ăcut din curele ?m)letite" at@rnau două reColCere" un )umnal şi mai multe )ungi de )iele care )ăreau să ie um)lute cu gloan3e6 De )e umărul st@ng" )este şoldul dre)t" )urta un lasou" de asemenea ?m)letit din curele" iar ?n Durul g@tului" legată cu un şnur gros de mătase" o )i)ă a )ăcii" ?m)odo1ită cu )ene de coli1ri" la ca)ătul căreia se a lau scriDelite mai multe semne indiene6 Fn drea)ta 3inea o )uşcă cu 3eaCa scurtă" ăcută dintr/un o3el care )ărea a i de calitate deose1ită6 AdeCăratul C@nător din )rerie nu )une )re3 )e lustru şi cură3enie6 De alt el" cu c@t )are mai )ră)ădit la )rima Cedere" cu at@t )o3i i mai sigur de CiteDia sa6 +l ?i )riCeşte ?ntotdeauna cu dis)re3 )e aceia care 3in la ?n ă3işare" conştient că numai is)răCile sale şi/o )uşcă 1ine cură3ată ?i )ot ace onoare6 Hi" )e 1ună dre)tate" este conCins că un temerar al )reriei n/are tim) de )ierdut cu leacuri6 Dar" la acest străin" totul )ărea at@t de curat" de )arcă de/a1ia ieri ar i sosit de la #t6 Louis6 Ai i )utut să Duri că nu/i nici o oră de c@nd şi/a luat ?n )rimire )uşca din m@inile cine ştie cărui armurier de la oraş" iar ci2mele ?i străluceau neatinse şi" oric@t te/ai i uitat" n/ai i a lat nici cea mai in imă urmă de rugină )e )inteni" ori Creo minusculă )ată )e haină6 :@nă şi m@inile ?i erau s)ălate6 -ei doi ?l )riCeau ?ncremeni3i şi" de mirare" uitaseră să/i mai răs)undă6 #ur@2@nd" el continuă: — Mi se )are că Coia3i să Cede3i acel s)irit )e urma
O5

— Karl Ma( —

căruia a3i mers at@ta amar de CremeQ +i 1ine" )riCi3i/mă666 — La nai1aG Fmi stă mintea ?n locG se minună EranA6 — +şti sa0on" nu/i aşaJ ?i ?ntoarse Cor1a t@nărul6 — Eireşte6 Dar am im)resia că şi dumneata eşti german get/1eget6 — Fntr/adeCăr6 Dar celălalt domnJ — 8h" din acelaşi rumos 3inut6 #)aima şi uimirea i/au ?n3e)enit deocamdată lim1a" dar sunt sigur că glasul ?i Ca reCeni oarte cur@nd6 ACea dre)tate" căci DicA sări din şa şi/i ?ntinse străinului m@na6 — + cu )utin3ăJ se minună el6 #ă ?nt@lneşti un neam3 tocmai aici" la DeCilRs <eadG #ă Ce2i şi să nu cre2iG — La dre)t Cor1ind" sur)ri2a mea este de două ori )e/at@t" căci eu ?nt@lnesc doi nem3iG Hi" dacă nu mă ?nşel" dumneata tre1uie să ii DicA Roto eiul6 — Dar )e/asta de unde/o mai ştiiJG — 8ricine/ar da nas ?n nas cu ditamai matahala" călărind o 1iată gloa1ă slă1ănoagă" ar şti" ără )utin3ă de tăgadă" că l/a ?nt@lnit )e ?nsuşi Cestitul DicA6 *umai că" oriunde te/ai a la dumneata tre1uie să ie )e/ a)roa)e şi :itt Lunganul" )e cat@rul său6 8ri )oate mă ?nşelJ — *u" el e" ?ntr/adeCăr" nu de)arte de/aici" la sud" acolo unde se termină Calea şi ?nce) mun3ii6 — Fn3eleg6 :o)osi3i astă2i acoloJ — -u siguran3ă6 7oCarăşul meu se numeşte EranA6 — EranA descălecă şi el" d@ndu/i 1ine3e străinului6 Acesta ?l )riCi o cli)ă atent" dădu din ca)" a)oi ?ntre1ă: — *u cumCa eşti <o11le/EranAJ — Dumne2euleG 7e )omeneşti că mă cunoşti şi )e mineG — 7e Căd şchio)ăt@nd şi a lu că te cheamă EranA6 Restul se ?n3elege de la sine6 Locuieşti ?m)reună cu V@nătorul de Urşi6
O4

— Vulturii deşertului —

— -ine 3i/a s)usJ — -hiar el6 :@nă acum c@3iCa ani" ?l ?nt@lneam mai des6 Unde se a lă acumJ -red că sunt Creo cinci 2ile de drum )@nă la casa lui6 — +0actG Aşa eG Dar el nu/i acolo6 A că2ut ?n m@inile indienilor ogallallaşi" iar noi mergem ?ntr/acolo" să Cedem ce )utem ace )entru d@nsul6 — Hi unde s/au ?nt@m)lat toate asteaJ — *u de)arte de aici" la DeCilRs <ead6 +l şi ?ncă cinci toCarăşi ai săi Cor i duşi la YelloLstone" )entru a i ucişi )e morm@ntul Eocului/rău6 #trăinul asculta6 — + o ră21unareJ ?ntre1ă el6 — Da" ireşte6 Ai au2it cumCa de 8ld #hatterhandJ — Dacă stau să mă g@ndesc" cred că da" răs)unse străinul" ?n Creme ce un sur@s ciudat ?i Duca )e 1u2e6 — +i 1ine" el i/a omor@t )e Eocul/rău şi )e al3i doi sioucşi" iar acum" c@nd erau ?n drum s)re mormintele acestora" ,aumann a că2ut ?n m@inile lor6 — -um a3i a lat toate asteaJ EranA )oCesti des)re BohAadeh" )recum şi cele ce se ?nt@m)laseră du)ă a)ari3ia t@nărului indian6 #trăinul ?l asculta oarte atent şi serios" sur@2@nd im)erce)ti1il doar atunci c@nd Cor1itorul ?ntrecea )rea de tot măsura ?n )resărarea alam1icatelor sale loricele de stil" de/a lungul şi de/a latul ?ntregii istorisiri6 A1ia la urmă grăi" cum)ănindu/şi 1ine cuCintele: — Vă doresc din tot su letul o 1ună reuşită6 Mă interesea2ă mai ales t@nărul Martin ,aumann6 :oate Coi aCea Creodată )rileDul să/l Căd6 — *imic mai uşor" răs)unse DicA6 */ai dec@t să ne urme2i" călare sau )edestru6 Unde 3i/e calulJ — Eoarte a)roa)e de aici6 L/am lăsat singur c@teCa cli)e" iindcă Că 2ărisem trec@nd6 — Aşadar" ne/ai Că2ut de de)arteJ — Eireşte6 Mă uit la Coi de o Dumătate de oră cum sta3i şi )ă2i3i urmele cele uriaşe6
OI

— Karl Ma( —

— -e ştii des)re eleJ — *imic mai mult dec@t că sunt ale mele6 — -umJ Ale dumitaleJ La nai1aG Hi ce ne/ai mai dus de nasG — Aşadar" C/a3i lăsat )ăcăli3i6 + o mare satis ac3ie )entru mine să ştiu că am i21utit să le Doc o estă unor C@nători at@t de Cesti3iG Roto eiul nu ştia ce să creadă des)re cel )e care/l aCea ?n a3ă6 Fl )riCi din ca) )@nă/n )icioare" a)oi ?ntre1ă: — Dar" la urma urmei" cine eşti dumneataJ -elălalt" ?nCeselit" r@se şi răs)unse: — *u/i aşa că se 1agă de seamă de la o )oştă că nu/s dec@t un ageamiuJ — Da" se Cede numaidec@t că eşti un noCice6 -u )uşca asta de săr1ătoare te )o3i duce ără teamă la C@nătoare de Cră1ii" iar echi)amentul se )are că l/ai ?m1răcat doar acum c@teCa 2ile6 #unt tot mai sigur că aci )arte dintr/o societate oarte numeroasă şi selectă" a)ar3in@nd" )ro1a1il" unui gru) turistic6 Unde C/a3i dat Dos din trenJ — La #t6 Louis6 — -umJ At@t de de)arteJ :este )utin3ăG De c@tă Creme sunte3i ?n VestJ — De data aceasta de o)t luni6 — Vă rog să nu mi/o lua3i ?n nume de rău" dar nimeni n/ar )utea să Că creadă6 :ot să ac )rinsoare că sunte3i )ro esor şi că Că a la3i aici ?m)reună cu al3i colegi de/ai dumneaCoastră )entru a str@nge )lante" )ietre şi luturi6 Fn acest ca2" ?ngădui3i/mi să Că dau un s at" şterge3i/o c@t mai degra1ăG Fn 3inutul acesta" Cia3a sau moartea )ot deseori at@rna doar de/un ir de )ăr6 *ici nu şti3i ?n ce )rimeDdie Că a la3i" dacă n/o lua3i c@t mai re)ede la )icior666 — 8" dim)otriCă" ştiu totul c@t se )oate de 1ine6 *u mi/a rămas străin nici măcar a)tul că )e/aici" )e/a)roa)e" )o)osesc )este )atru2eci de şoşoni6
OO

— Vulturii deşertului —

— Dumne2euleG AdeCăratJ Acum chiar că nu mai ştiu ce să cred des)re dumneataG — Mul3i dintre cei )e care i/am ?nt@lnit eu )e/aici s/au ?nşelat asu)ra mea" iindcă m/au măsurat cu metrul o1işnuit6 Veni3i ?ncoaceG #e ?ntoarse şi intră 1inişor )rintre tu işuri6 -eilal3i doi ?l urmară" duc@nd caii de că)ăstru6 Du)ă oarte )u3in tim) aDunseră ?n dre)tul unui 1rad s)lendid" ?nalt de )este trei2eci de metri" alături de care se găsea un minunat armăsar" cu nările roşii şi coama lungă numai C@rteDuri" care la indieni sunt semnul unor ?nsuşiri alese6 Haua şi hamurile aCeau legătura indiană6 La s)ate era legată o manta de cauciuc" iar dintr/un 1u2unar se Cedea ieşind ?n a ară ca)ătul unei cutii de 1inoclu6 -ei doi mai 2ăriră o )uşcă grea" cu două 3eCi" de cel mai )uternic cali1ru" ucigătoare de urşi6 Fndată ce o Că2u" DicA se dădu c@3iCa )aşi ?na)oi" o ridică şi i21ucni: — Asta este" o recunosc ără s/o i Că2ut Creodată666 Această omor@toare de urşi mai are o singură )ereche" )uşca de argint a lui Binnetou" că)etenia a)aşilorG Sin" deci" ?n m@nă" una din cele mai teri1ile arme ale Vestului şi care nu )oate i dec@t a luiQ #e o)ri şi )riCi 1uimăcit la stă)@nul ei" a)oi continuă: — *ici cara1ina )e care/o ai ?n m@nă nu/i o armă de săr1ătoare666 EranA" ştii cine este acest omJG — *uG *u mi/a arătat nici actul de 1ote2" nici 1iletul de Caccin6 — :rietene" lasă glumaG 7e a li" ne a lăm" ?n a3a lui 8ld #hatterhandG — 8ld #hat666J Hchio)ul se dădu c@3iCa )aşi ina)oi6 — :e Dumne2eul meuG i21ucni el6 8ld #hatterhandG -u totul alt el mi l/am ?nchi)uitG — +u de asemeneaG — Dar cum anume" domnilorJ ?ntre1ă C@nătorul"
O=

— Karl Ma( —

r@2@nd6 — Lung şi lat c@t colosul de la VarusG răs)unse saCantul sa0on6 — Da" de statură uriaşă" u de acord şi Roto eiul6 — Aşadar" Cede3i că renumele ?mi ?ntrece cu mult meritele6 -ele )oCestite la )rimul )o)as" se măresc de trei ori la al doilea" iar la al treilea" ?ntreaga istorie deCine de nerecunoscut6 Aşa se ace că te tre2eşti )este noa)te trans ormat ?n erou666 — Dar cele ce se )oCestesc des)re dumneata sunt666 — +i" să lăsăm astaG ?ntreru)se el scurt6 #ă Că e0)lic mai 1ine cum au luat naştere aceste orme uriaşe de )icioare6 9a )riCi3i colea aceste ?m)letituri de stu " rotunde" groase" cu legături şi curele6 Mi le/am ăcut ieri" ?ntr/o oră de re)aus" ca să/i induc astă2i ?n eroare )e eCentualii mei urmăritori6 Dacă i le leg calului" mai ales )e teren nisi)os" lasă o urmă ca de ele ant6 Fn schim1" ?i ?ngreunea2ă mersul şi nici nu 3in )rea mult6 — La nai1aG e0clamă EranA6 A1ia acum mi se luminea2ă mintea6 Aşadar" nu/s dec@t nişte )otcoaCe de )ăcălealăG 8are ce/ar 2ice des)re una ca asta ?nCă3ătorul de la Morit21urgJG — *u ştiu" c@tă Creme n/am aCut cinstea de a/l cunoaşte6 Mi s/au o erit" ?n schim1" )rileDul şi )lăcerea de a Că i )ăcălit )e Coi am@ndoi6 Htiind că )e locurile )ietroase urmele oricum nu s/ar i im)rimat" de iecare dată c@nd stră1ăteam o asemenea 2onă" mai ?nt@i mă o)ream )entru a scoate animalului ?ncăl3ămintea de )a)ură6 Fn elul acesta )uteam ?nainta mai re)ede6 De alt el" am ost neCoit să iau toate aceste măsuri de )recau3ie" ?n a)aren3ă at@t de 1i2are" iindcă" du)ă anumite semne" am 1ănuit )re2en3a unor indieni CrăDmaşi6 Hi )resu)unerea mea a ost con irmată ?n momentul ?n care am Cenit l@ngă acest 1rad6 — Ai găsit urme de/ale indienilorJ — *uG -o)acul indica doar locul ?n care" chiar astă2i" urma să mă ?nt@lnesc cu Binnetou" şi666
O%

— Vulturii deşertului —

— BinnetouJ ?l ?ntreru)se DicA6 -ă)etenia a)aşilor e cumCa aiciJG — DaG A sosit ?naintea mea şi mi/a lăsat un semn6 Acum666 e )e urmele şoşonilor6 — Htie ceCa des)re inten3iile lorJ6 — -u siguran3ă6 +l mi/a atras şi mie aten3ia6 :riCi3i semnele crestate cu 1riceagul ?n scoar3a co)acului6 Deocamdată e lim)ede doar că a trecut )e/aici" că se Ca ?ntoarce şi că )e undeCa" )e/a)roa)e" mişună Creo )atru2eci de şoşoni6 Mai de)arte" Com Cedea6 — Hi/l aşte)3i aiciJ — Eără doar şi )oate6 A)oi" ?m)reună" le Com căuta ascun2ătoarea6 ACeam o altă 3intă" dar" dacă Ca i şi el de acord" ne Com duce cu dumneaCoastră la YelloLstone6 — AdeCărat" adeCăratJ ?ntre1ă DicA" 1ucuros )este măsură6 Fn acest ca2" şansele noastre de a/i eli1era )e cei )rinşi666 — *u i )rea ?ncre2ător6 +u sunt666 #e o)ri" căci EranA scoase un strigăt ?nă1uşit de s)aimă6 Arătă cu m@na s)re tu işurile din locul nisi)os" unde se Cedea o tru)ă de indieni călare6 — 9ute )e cai şi merge3i la )rietenii dumneaCoastră6 *u ne/au 2ărit ?ncă6 Vin şi eu )e urmă6 — 8ricum" ne Cor desco)eri urmaG 2ise DicA" sărind iute ?n şa6 — Re)ede" c@t mai re)edeG + singura scă)areG — Rişti să ii desco)eritG — *u Că ace3i griDi din )ricina meaG :leca3iG :leca3iG -ei doi )lecară călare" ?n goană" iar 8ld #hatterhand aruncă de Dur/?m)reDur o )riCire iscoditoare6 -ei doi nu lăsau urme" aşa cum nici el nu lăsase6 7ro)otul se au2i tot mai stins" )@nă ce se )ierdu de tot su1 1ra2ii deşi de )e coasta muntelui6 Fşi at@rnă cara1ina de şa" luă )e umăr omor@toarea de urşi şi rosti ?n şoa)tă o singură Cor1ă" ?n lim1a a)aşilor: '$n-lG$>6
12

VinoG
O&

— Karl Ma( —

-@nd cu )aşi re)e2i" ?nce)u să urce )oC@rnişul a1ru)t" calul ?l urmă su)us ca un c@ine6 */ai i cre2ut că e cu )utin3ă una ca asta" şi totuşi" du)ă o scurtă s or3are" aDunseră dincolo" ?ntre co)aci6 :use m@na )e g@tul animalului: I&+u2&G$5" şi acesta se culcă ?ndată" răm@n@nd nemişcat6 Hoşonii" o1serC@nd urma" merseră du)ă ea şi se a)ro)iară re)ede6 A1ia trecuseră Creo două minute de la dis)ari3ia celor doi germani" că indienii şi aDunseră ?n dre)tul 1radului6 Unii dintre ei descălecară" )entru a căuta urmele )ierdute6 — I($/ i($/ )i/ )iG$4" strigă unul6 ;ăsise ceea ce căutase6 *ici nu o1serCă li)sa uneia din urmele celor trei cai6 :ieile/roşii dis)ărură6 Din ascun2ătoare" #hatterhand ?n3elese că )lecaseră ?n galo) ?n urmărirea celor doi ugari6 -alul său scoase atunci un neche2at uşor" semn că Croia să/şi aten3ione2e stă)@nul6 7otodată" se uită la el cu ochii mari şi cumin3i" a)oi ?ntoarse ca)ul ?ns)re munte6 V@nătorul ?şi luă )uşca" ?ngenunche )entru tras şi )riCi ?n sus6 -o)acii erau at@t de deşi" ?nc@t nu se )utea Cedea de)arte6 7otuşi" le)ădă ?ndată cara1ina" căci" )rintre crengi" 2ărise o )ereche de mocasini ?m)odo1i3i cu 3e)i de )orc s)inos şi ?n3elese că acela care/i )urta nu )utea i altul dec@t cel mai 1un )rieten al său6

13 1$

DormiG Aici" aici" ?nainte" ?nainteG
='

— Vulturii deşertului —

%. ,INNETOU -el care se a)ro)ia era ?m1răcat ?ntocmai ca 8ld #hatterhand numai că" ?n loc de ci2me ?nalte" )urta mocasini6 -a)ul ?i era desco)erit6 :ărul negru" lung şi des" şi/l aşe2ase asemeni unui coi " ?m)letit cu )iei de şar)e cu clo)o3ei6 Fn rest" nici o )ană de Cultur nu/i ?m)odo1ea coa ura6 Un ast el de 1ăr1at n/aCea neCoie de nici un semn ca să ie recunoscut şi Cenerat ca şe 6 Fn Durul g@tului )urta )unga cu talismane" )i)a )ăcii şi un lan3 ?ntreit din gheare de urs" semne ale 1iruin3elor c@ştigate cu riscul Cie3ii6 Fn m@nă 3inea o )uşcă cu două 3eCi" al cărei )at era 1ătut cu dese 3inte de argint" Cestita armă cu gloan3e care nu/şi greşesc niciodată 3inta6 7răsăturile e3ei sale serioase" de o rumuse3e 1ăr1ătească" erau a)roa)e romane6 Umerii o1raDilor erau oarte )u3in )roeminen3i şi culoarea )ielii de un 1run mat" uşor 1ron2ată6 Acesta era Binnetou$I" că)etenia a)aşilor" cel mai minunat dintre indieni6 *umele său era )e 1u2ele tuturor ?n orice adă)ost şi la orice oc de )o)as6 Dre)t" sincer" ?n3ele)t" Citea2 ără )ereche" deschis la ire" )rietenul şi ocrotitorul celor ?n neCoie" indi erent dacă erau al1i sau )iei/roşii" aşa era cunoscut ?n tot 3inutul" de/a lungul şi de/a latul #tatelor Unite şi dincolo de grani3ele lor6 8ld #hatterhand se ridică" Coi să Cor1ească" dar u ?ndemnat la tăcere de un sim)lu gest al lui Binnetou6 Un al doilea semn al a)aşului ?i ceru să ciulească urechile" ?n de)ărtare" se au2eau sunete monotone6 Du)ă o Creme" ele ?nce)ură să se a)ro)ie din ce ?n ce666 Răsună un chiot de 1ucurieQ -ur@nd" cei doi )erce)ură tro)ote de cai666 suneteQ un singur cuC@nt care se re)eta ?n )ermanen3ă: !"!*i30u0/ !"!*i30u0" adică „)iele scal)ată!6 8ld #hatterhand ?n3elese că cei
1%

A)ă ar2ătoare6
=$

— Karl Ma( —

doi nu i21utiseră să se salCe2e6 Hoşonii trecură călare" unul du)ă altul" aC@nd ?n miDloc )e cei )rinşi6 Armele le useseră luate" iar ei erau lega3i cu lan3uri de cai6 -eata dis)ăru la el de re)ede cum a)ăruse şi doar acel monoton !"!*i30u0/ !"!*i30u0 se mai au2i c@tăCa Creme6 A)oi se ăcu linişte6 Eără a s)une Creo Cor1ă" Binnetou se ?ntoarse şi )ărăsi locul unde stătuse" alături de 8ld #hatterhand6 Acesta rămase )e loc" aşte)t@nd6 Du)ă Creo 2ece minute" a)aşul se ?ntoarse" aduc@nd de că)ăstru un cal care semăna ?ntocmai cu cel al lui 8ld #hatterhand6 Hi acesta era ca)a1il să urce )e un teren r@)os" )rin )ădurea deasă" cu )as sigur" a)roa)e ca o elină6 Hi" a1ia acum" al1ul grăi: — -ă)etenia a)aşilor a desco)erit cumCa ta1ăra şoşonilorJ — Binnetou i/a urmărit )as cu )as" răs)unse cel ?ntre1at6 Au ?naintat )rin al1ia secată a luCiului" a)oi au luat/o la st@nga" )este deal" )@nă la acea Na*!laa3 !a2#2l$$O" unde s/au o)rit şi şi/au ridicat corturile6 — -orturi de locuitJ — *u" corturi de lu)tăG -ă)etenia lor este 8ihtAa/ )eta(" adică Vitea2ul/2im1ru6 Binnetou l/a 2ărit de de)arte şi l/a recunoscut du)ă cele trei cicatrice de )e o1ra26 — Hi ce a hotăr@t ratele meu roşuJ — Binnetou a stat de)arte de )riCirile şoşonilor" nu de rică ci" dat iind că ei se găsesc )e )icior de ră21oi" lu)ta ar i ost de ne?nlăturat6 Binnetou nu Coia să/i omoare" iindcă ei nu i/au ăcut nici un rău6 Dacă ?nsă ratele meu al1 Crea să/i eli1ere2e )e cele două e3e )alide" Binnetou Ca i neCoit să se lu)te cu d@nşii6 A)aşul Cor1ea sim)lu" e0)un@ndu/şi g@ndurile cu multă claritate" )e un ton calm şi sigur6 8ld #hatterhand se re2umă să ?ntre1e:
1'

Vale ?n ormă de căldare6
=>

— Vulturii deşertului —

— Eratele meu roşu i/a recunoscut )e e3ele )alideJ — Binnetou i/a Că2ut )e am@ndoi co1or@nd de )e cal şi" du)ă statura lor" a )utut ghici că unul din ei este DicA Roto eiul" iar celălalt" care şchio)ăta" tre1uie să ie Inda2i&3&"ld$n!&u" sau" cum ?i s)un e3ele )alide" <o11le/EranA6 ACea calul odihnit şi ?m1răcămintea curată" semn că nu locuieşte de)arte de aici6 +ste toCarăşul V@nătorului de Urşi6 — Eratele meu roşu a desco)erit numele celor doi C@nători" 2ise 8ld #hatterhand6 L/a Că2ut )e <o11le/ EranA şchio)ăt@nd6 Aşadar" era )e/a)roa)e c@nd Cor1eam cu ei6 — DaG Binnetou s)ionase ta1ăra şoşonilor şi Că2use că o )arte din ei )lecase călare ?n direc3ia Lacului de #@nge6 Htiind că ratele al1 tre1uia să Cină dintr/acolo" merse )este dealuri şi )rin )ădure )@nă la co)acul ?nt@lnirii noastre6 Fn cele din urmă" calul l/a ?m)iedicat să se 2orească şi de aceea l/a lăsat )e loc" uriş@ndu/se mai de)arte )e Dos6 De sus" l/a 2ărit )e ratele său st@nd de Cor1ă cu cele două e3e )alide6 Binnetou crede că ei nu sunt singuri aici6 Au dat de urmele cele uriaşe ale lui 8ld #hatterhand şi s/au des)ăr3it de toCarăşii lor ca să meargă o Creme du)ă ele6 Aceasta era numai o doCadă dintre nenumăratele ce se )uteau aduce des)re neo1işnuita )utere de )ătrundere a a)aşului6 8ld #hatterhand ?i )oCesti )e scurt ceea ce a lase de la DicA şi de la EranA6 A)aşul ascultă atent" a)oi s)use: — U G -@inii de sioucşi Cor aCea )rileDul să a le că 8ld #hatterhand şi Binnetou nu )ot ră1da ca V@nătorul de Urşi să moară )e st@l)ul martirilor6 Astă2i ?i Com eli1era )e grăsun şi )e şchio)" a)oi Com )orni cu to3ii către camara2ii lor de la 7oli/tli/tsu$=6 — Eratele meu roşu mi/a ghicit dorin3a6 *oi n/am Cenit ?n acest 3inut )entru a Cărsa s@ngele oamenilor roşii" dar nici nu/i )utem lăsa )e sioucşii ogallallaşi să
1(

EluCiul :ietrei ;al1ene MYelloLstone RiCerN6
=5

— Karl Ma( —

Dert ească nişte neCinoCa3i6 Duseră caii de că)ăstru de/a lungul )oC@rnişului a1ru)t" a)oi ?ncălecară şi merseră mai de)arte ?n direc3ia ?n care )orniseră DicA şi EranA" ?n uga lor nenorocoasă6 *u mai era mult )@nă la lăsarea ?ntunericului" de aceea se Că2ură neCoi3i să dea )inteni cailor şi oarte cur@nd sosiră la locul ?n care şoşonii ?i ?ncol3iseră )e ugari6 Acolo o)riră c@teCa cli)e" )entru a cerceta urmele6 — *u s/a dat nici o lu)tă" u de )ărere Binnetou6 — *uG Dacă s/ar i a)ărat" cu siguran3ă n/ar i că2ut te eri ?n m@inile şoşonilor6 Au ?n3eles ca nişte oameni cumin3i că lu)ta nu le/ar i )utut olosi şi s/au )redat de 1unăCoie6 Binnetou ăcu un gest care/i era caracteristic şi 2ise: — ViteDia ?m)odo1eşte )e oricine" ?n3ele)ciunea" ?nsă" )oate ?nCinge mult mai mul3i duşmani dec@t măciuca6 Fnaintară s)re sud" către şirul de mun3i la ale cărui )oale se a la al1ia lacului secat6 — Eratele meu are un )lan )entru eli1erarea celor doiJ ?ntre1ă 8ld #hatterhand6 — Binnetou n/are neCoie de )lan6 Va merge la şoşoni şi le Ca ră)i )ri2onierii6 Aceşti indieni şer)i au doCedit cu C@r şi ?ndesat că n/au nici un )ic de creier ?n ca)etele lor6 #hatterhand ?n3elese ?ndată ce Coia să s)ună6 — Da" a)ro1ă el6 *ici unul nu s/a g@ndit că C@nătorii al1i nu sunt singuri )e/aici6 Dacă le/ar i trecut )rin că)ă3@nă acest lucru" ar i trimis c@teCa iscoade6 + adeCărat" nu de inteligen3a lor aCem a ne teme6 #unt sigur ?nsă că dacă 8ihtAa/)eta( s/ar i găsit ?n acest gru)" el ar i lăsat ără doar şi )oate c@3iCa s)ioni ?n urmă6 — Degea1a" căci Binnetou şi 8ld #hatterhand i/ar i
=4

— Vulturii deşertului —

atras şi i/ar i )ăcălit6 ADunseră ?ntr/un loc unde Calea )ră)ăstioasă tăia direct s)re a)us6 Acolo găsiră urmele celor căuta3i" dar intre tim) 1e2na" tot mai densă" ?nce)u să le ?ngreune2e calea6 -otiră la drea)ta" du)ă semne6 :ră)astia era destul de lată" dar uşor de trecut6 Fn ciuda ?ntunericului" cei doi ?naintau re)ede6 -aii" ne iind )otcoCi3i" ăceau at@t de )u3in 2gomot" ?nc@t )uteau i au2i3i doar de oarte a)roa)e6 Li se )ăru că o )ră)astie ?ngustă" lăturalnică" se des ace la st@nga6 -ălăre3ii se o)riră6 :e c@nd şedeau aşa" tăcu3i" calul lui Binnetou scurmă ?ncet )ăm@ntul cu )iciorul" sco3@nd acel neche2at s)ecial care ?nsemna că animalul simte ceCa străin6 — *e a lăm )e drumul cel 1un" 2ise al1ul6 #/o luăm la st@nga6 -alul Crea să s)ună că acolo" ?năuntru" se a lă cineCa6 Mai ?naintară Creo 2ece minute" ?ncet" cu in inite )recau3ii6 :ră)astia ăcu o cotitură şi" dincolo de ea" 2ăriră Un oc care ardea la o de)ărtare de Creo sută de )aşi6 ;enunea se lărgise acolo" orm@nd o )@lnie" din miDlocul căreia i2Cora o a)ă lim)ede şi )u3ină" a1sor1ită re)ede de solul nisi)os6 L@ngă i2Cor" cei doi Că2ură st@nd ?n )icioare trei )ersoane" ale căror trăsături nu )uteau i desluşite din )ricina de)ărtării6 — #unt doar trei" ?n Creme ce noi căutăm )atru" o1serCă Binnetou6 Fnainte de a ne lăsa o1serCa3i" să Cedem )e cine aCem ?n a3ă6 Descăleca" iar #hatterhand ăcu la el6 — + de/aDuns să mă duc doar eu" şo)ti acesta din urmă6 — ,ineG Binnetou aştea)tă6 Hi" lu@nd caii de d@rlogi" se dădu cu ei c@t mai la o )arte" l@ngă )eretele de st@ncă6 8ld #hatterhand alunecă )reCă2ător ?nainte" )@nă su1 co)aci" a)oi se t@r? )rintre trunchiuri" )@nă ce se lăsă Dos" tu)ilat ?n
=I

— Karl Ma( —

s)atele unei tu e mari şi ?nce)u să/i o1serCe ?n toată Coia )e cei trei6 Fn3elegea )@nă şi ce/şi s)uneau6 #e a lau acolo :itt Lunganul" BohAadeh şi Martin ,aumann6 *egrul ,o1 li)sea6 +l era entu2iasmat de aCentură şi se sim3ea nes)us de im)ortant6 Aşa st@nd lucrurile" ?ndată ce termină de m@ncat" )ărăsi ocul de ta1ără" declar@nd că datoria lui cea mai im)ortantă era să Ceghe2e asu)ra t@nărului său stă)@n" )recum şi a toCarăşilor săi6 Fn 2adar ?ncercase :itt să/i e0)lice că aici nu era deloc neCoie de aşa ceCa6 Fn loc să )ă2ească intrarea ?n )ră)astie" de unde" du)ă toate socotelile" ar i tre1uit să se iCească orice eCentual )ericol" se osteni să se t@rască tocmai ?n )artea o)usă6 Tă1oCi o Creme şi" iindcă nu o1serCase nimic care/ar i )utut da de 1ănuit" o )orni ?na)oi" tocmai )e c@nd 8ld #hatterhand se tu)ila ?n s)atele mărăcinişului6 Dar nu se aşe2ă l@ngă oc" ci )orni mai de)arte6 — ,o1G se ră3oi :itt6 Mai stai loculuiG -e te tot @3@i de colo )@nă coloJG + a1solut sigur că n/ai să )o3i găsi nici )icior de indian )rin a)ro)iere6 — De unde )oaR să ştie domR :ittJ răs)unse ,o16 9ndienii )oaR să ie )este tot" la drea)ta" la st@nga" ?n sus" ?n Dos" ?n s)ate" ?n a3ăQ — Hi" mai cu seamă" la tine ?n tărtăcu3ăG r@se Lunganul6 — DomR :itt )oaR să r@dă6 ,o1 cunoaşte datoria" domR ,o1 este mare" Cestit" şi nu greşeşteG -@nd indian Cine" domR ,o1 ucide )e elG 9mediatG Ru)se un molid t@năr şi se ?narmă cu trunchiul gros de mai 1ine de 2ece centimetri6 -u o asemenea unealtă se sim3ea mult mai ?n a)ele sale dec@t cu strălucitoarea sa )uşcă nouă/nou3ă6 Deşi ?l Că2u ?ndre)t@ndu/se tocmai ?ns)re locul ?n care se aciuise Binnetou" 8ld #hatterhand rămase nemişcat ?n tu iş6 ,o1 se a)ro)ie tot mai mult de locul cu )ricina şi dat iind că" de o1icei" caii indienilor se ?m)rietenesc tare
=O

— Vulturii deşertului —

greu cu negri" din )ricina mirosului lor )ătrun2ător" cei doi armăsari ?l sim3iră de de)arte şi ?nce)ură a se nelinişti6 Binnetou o1serCase culoarea )ielii intrusului şi" iindcă ştia de la 8ld #hatterhand" că ?m)reună cu cei căuta3i se a lă şi un negru" nu se arătă CrăDmaş ci" dim)otriCă" ?l lăsă )e 1ietul găgău3ă să se a)ro)ie6 Unul din cai neche2ă6 ,o1 se o)ri locului şi ascultă cu aten3ie" )@nă c@nd un nou neche2at ?l conCinse că urechile nu/l ?nşelaseră de el6 — -ine eşti acoloJG ?ntre1ă el6 *ici un răs)uns6 — ,o1 ?ntrea1ă cine este acolo6 Dacă nu răs)unde" domR ,o1 ucide imediat )e oricine este acoloG Din nou nici un răs)uns6 — Atunci să moară imediat oricine este acoloG Ridică reteCeiul şi ?nce)u să ?nainte2e6 -alul lui Binnetou ?şi 21@rli coama" se ridică şi a2C@rli din )icior6 ,o1 Că2u namila cu ochi sc@nteietori oarte a)roa)e şi au2i neche2atul amenin3ător6 -o)ita ?i 21@rn@i )e l@ngă ca) şi" c@nd se lăsă ?n Dos" ?l loCi ?ntr/o )arte6 8 i ost el 1ăiat curaDos" dar un asemenea adCersar ?l ?ngro2i )este măsură" aşa că le)ădă măciuca şi/o luă la sănătoasa" 21ier@nd din toate )uterile6 — ADutorG ADutorG ADutorG Monstrul Crea omoare domR ,o1" Crea ?nghite" Crea ace )ra G ADutorG ADutorG ADutorG -ei trei de la oc săriră ?n sus6 — Un gigant" un uriaş" o antomă" un s)irit" Crut str@nge de g@t domR ,o1G — :rostiiG UndeJG — -oloG + l@ngă st@ncăG — 7e/ai ăcut de r@s" Citea2uleG *u e0istă sta iiG — DomV ,o1 Că2ut ?n carne şi oaseG — 8 i ost Creo st@ncă mai ciudatăG — *u" n/a ost st@ncăG — 8ri Creun co)acG — */a ost co)ac" ost CiuG — Si s/a )ărut6
==

— Karl Ma( —

— *u )ărut deloc la domR ,o16 Eantoma mare" at@taG ACut ochi de oc" deschis gura c@t 1alaur şi su lat )e domR ,o1 să/l dea Dos6 DomR ,o1 Că2ut şi 1ar1ă mare" at@ta mare" at@ta lungăG +ra lim)ede că" ?n ciuda ?ntunericului" Că2use coama armăsarului" lu@nd/o dre)t 1ar1a uriaşului6 — *u eşti ?n toate min3ileG ?l muştrului :itt6 — 8" domR ,o1 toate min3ile" toateG +l ştie ce Că2ut6 DomR :itt merge acolo" Cede şi el6 — ,ine" să Cedem şi noi ce anume 3i/a )roCocat o asemenea s)aimă6 Dar" tocmai c@nd Coi să )ornească" se au2i din s)ate: — #tai )e loc" domnule :itt6 *u e nici o antomăG #e reculese şi/şi duse iute )uşca la ochi6 BohAadeh u şi el ?ntr/o cli)ă gata de tras6 Martin ,aumann ochi de asemenea6 7oate trei armele erau ?ndre)tate asu)ra lui 8ld #hatterhand" ?n cli)a ?n care el se ridicase de Dos" iCindu/se din tu ăriş6 — ,ună seara" salută d@nsul6 Lăsa3i )uştile" domnilorG Vin ca )rieten şi Că transmit salutări de la DicA şi <o11le/EranA6 Dintr/o dată" Lunganul lăsă linta Dos şi to3i ceilal3i ?i urmară e0em)lul6 — #alutări de la eiJ Unde i/a3i ?nt@lnitJ — Kos" la marginea Lacului de #@nge" )@nă unde au căutat urma ele antului6 — Fn3eleg6 Au desco)erit ce erau acele urmeJ — DaG +rau ale calului meu6 — La nai1aG Are )icioare chiar at@t de uriaşeJ — *u" are co)ite chiar delicate" dar l/am ?ncăl3at cu )a)ură ca să/i )ăcălesc )e indienii CrăDmaşi6 Lunganul ?n3elese ?ndată des)re ce era Cor1a6 — 9a te uită ce mai găselni3ăG Acest străin a legat calului tăl)i de ele ant" ca să/şi )ăcălească urmăritoriiG Domnule" e o idee oarte 1ună" e0celentă" numai eu aş mai i )utut s/o am6
=%

— Vulturii deşertului —

— Da" dintre to3i C@nătorii care 1@ntuie ?ntre cele două mări" :itt Lunganul are cele mai minunate idei6 — *u glumi" domnuleG Eără doar şi )oate că sunt cel )u3in tot at@t de inteligent )e c@t eşti şi dumneataG *e/ am ?n3elesJG :riCirea lui căută cu dis)re3 la ?m1răcămintea curată a lui 8ld #hatterhand6 — Fn această )riCin3ă n/am nici cea mai mică ?ndoială" răs)unse acesta6 Dar" iindcă eşti at@t de )ers)icace" )oate Cei i21uti să/mi s)ui şi cine este" de a)t" s)iritul )e care l/a Că2ut 1unul ,o1J — #unt gata să ?nghit un chintal de )ra de )uşcă" ără unt şi )ătrunDel" dacă n/a ost chiar calul dumitale6 — Mi se )are c/ai ghicit6 — -a să )o3i desluşi un asemenea lucru" nu/i neCoie să i ?nCă3at la liceu" ca DicA6 Dar" s)une/mi" unde au rămas el şi EranAJ De ce Cii singurJ — +i n/au 1ineCoit să mă urme2e" iind inCita3i la masă de o ceată de şoşoni6 Lunganul ăcu o mişcare de s)aimă6 — Doamne # inteG *u cumCa Crei să s)ui că au ost lua3i )ri2onieriJ — Da6 Au ost ataca3i şi lua3i )e susG — De şoşoniJ :rinşiJ DuşiJ Una ca asta n/ar i tre1uit să se ?nt@m)leG BohAadehG MartinG ,o1G Degra1ă )e caiG 7re1uie să )ornim du)ă eiG — Domoli3i/Că" domnilorG 2ise 8ld #hatterhand6 ACe3i idee unde anume i/a3i )utea găsiJ — <a1ar n/am" dar nădăDduiesc că ne Cei s)une dumneataG — Hi c@3i oameni cre2i că auJ — 8ameniG 8are dumneata cre2i c/aş )utea )ierde Cremea cu număratul" c@nd ar tre1ui să/l salCe2 )e 1ietul Roto eiG :ot i o sută" ori numai doi" mie totuna mi/esteG 7re1uie să/l sca) negreşitG — ,ine/ar i ca ?nainte de/a lua hotăr@ri at@t de tranşante" să mai aşte)3i ni3el şi să te lămureşti dacă
=&

— Karl Ma( —

mai am ori nu ceCa de s)us6 *u sunt singurG 9ată/l a)ro)iindu/se )e camaradul meu" care Crea să Că dea 1ună/seara6 Binnetou o1serCase că 8ld #hatterhand şedea la taclale cu nişte străini" aşa că se a)ro)ie şi el cu caii6 :itt u sur)rins să/l Cadă ?n toCărăşia unui indian" dar cum acesta nu/i )ăru cu nimic Crednic de luat ?n seamă" 2ise: — 8 )iele/roşieG Acuma scos din găoace" ?ntocmai ca dumneataG Hi totuşi" om al acestor 3inuturi nu )o3i iG — *u" chiar că nu suntG 9arăşi ai dre)tateG — EireşteG 9ar indianul o i Creunul dintre aceia căruia tătucul din Bashington i/a dăruit c@teCa )alme de )ăm@nt6 — Aici te ?nşeli" domnuleG — ;reu de cre2utG — Hi totuşiQ 7oCarăşul meu nu este nici )e de)arte un om care să ai1ă neCoie de darurile )reşedinteluiQ Mai degra1ăQ — Eu ?ntreru)t de BohAadeh" care scoase un strigăt de admira3ie6 7@nărul indian se a)ro)iase de Binnetou şi/i 2ărise )uşca6 — U G U G e0clamă el6 9a7a3*1a)"n37a30a+"nG$% Lunganul ?n3elegea lim1a sioucşilor at@t c@t să )oată )rice)e ce Crea să s)ună BohAadeh6 — :uşca de argintJ ?ntre1ă el6 #ă ie" oare" adeCăratJ — +ste 9a7a3*1a)"n37a30a+"n" re)etă BohAadeh6 9ar acest ră21oinic roşu este Binnetou" Cestita că)etenie a a)aşilor6 — La nai1aG strigă Lunganul6 Dar dacă acest gentleman roşu nu e altul dec@t Binnetou" atunci dumneata tre1uie să iiQ #e o)ri la miDlocul )ro)o2i3iei" căci adeCărul care/i stră ulgera 1rusc )rin minte ?l ăcu să răm@nă cu gura
1)

:uşca de argint6
%'

— Vulturii deşertului —

deschisă6 #e uită ?ncremenit la 8ld #hatterhand" ?m)reună m@inile" ?nghi3i de c@teCa ori ?n sec şi continuă: — Dacă indianul este Binnetou" dumneata tre1uie să ii chiar 8ld #hatterhand" căci aceşti doi CiteDi sunt lega3i unul de altul" ca eu cu DicA6 9/adeCărat" domnuleJG — Da" nu te/ai ?nşelat nici de data asta666 — #unt at@t de 1ucuros" ?nc@t" dacă mi/ar sta ?n )uteri" aş des)rinde toate stelele de )e 1olta cerească şi le/aş at@rna ?n co)aci" )entru a săr1ători cum se cuCine 1inecuC@ntata seară ?n care ne/am cunoscut6 Ei3i 1ineCeni3i am@ndoi la ocul nostru şi ierta3i/ne )rostiile rostite )@nă acum6 Fntinse m@inile şi le str@nse )e ale lor cu entu2iasm6 ,o1 tăcea m@lc" de ruşine că luase un cal dre)t antomă" iar BohAadeh se trăsese ?na)oi" )@nă l@ngă co)aci" )riCindu/i )e noii/sosi3i cu o e0)resie )lină de admira3ie6 La indieni" tinerii sunt de)rinşi cu modestia" aşa că nici )rin ca) nu i/ar i trecut să se a)ro)ie de ceilal3i" ca un egal6 La el ăcu şi Martin ,aumann" )riCindu/i doar" )e aceia des)re care au2ise )oCestindu/se at@tea a)te de CiteDie6 De altminteri" cea mai ier1inte dintre nă2uin3ele sale dintotdeauna usese să/i ?nt@lnească şi să/i )oată )riCi şi asculta ?n Coie6 #)era ca ?ntr/o 1ună 2i să le semene666 Binnetou ?l lăsă )e :itt să/i str@ngă m@na" iar )e ceilal3i trei ?i salută serios cu ca)ul6 8ld #hatterhand ?nsă" Cesel din ire şi nes)us de )rietenos" dădu m@na )@nă şi cu ,o1" şi lucrul acesta ?l mişcă )e BohAadeh )@nă ?ntr/at@t ?nc@t" )un@ndu/şi m@na )e inimă" ?l asigură murmur@nd: — BohAadeh ?şi Ca da oric@nd Cia3a cu )lăcere )entru 8ld #hatterhandG <ooLghG Du)ă ce se salutară ast el" se aşe2ară cu to3ii ?n Durul irului6 Fn Creme ce 8ld #hatterhand )oCestea" celălalt nu scotea nici o Cor1ă" ?ndo)@ndu/şi )i)a6 :itt
%$

— Karl Ma( —

?n3elese că indianul Coia să ume2e cu ei ?n semn de )ace şi chiar aşa se şi ?nt@m)lă6 Du)ă ce 8ld #hatterhand ?şi termină ra)ortul" declară că" ?m)reună cu Binnetou" ?i Ca eli1era )e EranA şi )e DicA" a)oi Cor )orni cu to3ii ?ns)re YelloLstone RiCer6 :e urmă" Binnetou a)rinse )i)a şi se ridică6 Du)ă ce su lă umul ?n direc3iile ştiute" declară că Crea să ie „ ratele! noilor săi cunoscu3i şi/i trecu )i)a lui 8ld #hatterhand" acesta lui :itt" care" du)ă ce ăcu cele şase mişcări rituale" se sim3i ?ncurcat" neştiind dacă se cade să o treacă 1ăie3ilor şi chiar negrului666 Binnetou" care ?i 1ănuise g@ndurile" arătă cu ca)ul ?ns)re cei trei şi 2ise: — Eiul V@nătorului de Urşi a ucis un urs cenuşiu6 BohAadeh este ?nCingătorul 2im1rului al16 Am@ndoi Cor i CiteDi de seamă6 #e cuCine deci să ume2e cu noi )i)a )ăcii6 -e să mai s)un des)re omul negru" care a aCut ?ndră2neala de a ?n runta un s)iritQ +ra o glumă" de care altădată s/ar i r@s" dar umatul )i)ei )ăcii este o ceremonie ?n tim)ul căreia Ceselia nu/şi are locul6 Eireşte" ,o1 sim3i neCoia să/şi resta1ilească re)uta3ia6 -@nd" ?n cele din urmă" )rimi şi el )i)a" ăcu o seamă de gesturi largi" ridică m@na ca )entru Durăm@nt şi 21ieră: — ,o1 este domR ,o1" erou gentlemanG +ste )rieten şi )rotector la domR Binnetou şi la domR 8ld #hatterhand6 8moară to3i duşmanii lor6 Eace tot )entru ei6 +l666 el666 elQ la urmă omoară )e el singurG Acesta era un Durăm@nt de )rietenie la su)erlatiCG Rostogolea ochii şi str@ngea din din3i" ca să arate tuturor că această ceremonie are )entru el o sacră ?nsemnătate6 Eireşte ?nsă că nimănui nu/i ardea de r@s6 :itt Lunganul era gro2aC de necăDit ştiindu/l )e DicA ?n m@inile şoşonilor" iar Martin era şi el ?ngriDorat din )ricina lui <o11le/EranA6 Am@ndoi erau gata să/şi )rimeDduiască Cia3a )entru a/şi eli1era )rietenii şi ?i 2oreau mereu )e ceilal3i să
%>

— Vulturii deşertului —

)ornească la drum6 Aceştia se ?nCoiră6 -@t )utură mai re)ede" cei şase oameni o luară ?na)oi )e acelaşi drum )e care Ceniseră" ?n Dosul celor două genuni6 8dată ieşi3i din )ră)astia cea mai ad@ncă" cotiră la st@nga" ?ns)re nord" dar nu ?naintaseră cine ştie c@t" c@nd Binnetou ?şi o)ri calul6 -eilal3i ăcură" ?ndată" la el6 — Binnetou Ca merge ?nainte" s)use el6 Era3ii mei )ot să mă urme2e ?n )as gră1it" dar erindu/se de cel mai mic 2gomot6 Ve3i ace tot ce Că Ca cere 8ld #hatterhand6 Descălecă şi se ocu)ă o Creme de co)itele calului său" a)oi ?ncălecă iarăşi şi o )orni ?n galo)6 7ro)otul calului răsună ?ncet" ?nă1uşit" ca şi cum cineCa ar i 1ătut cu )umnii ?n )ăm@nt6 — -e/a ăcutJ ?ntre1ă :itt6 — */ai Că2ut că adineaori" c@nd mergeam alături" mi/a cerut ?ncăl3ămintea de )a)urăJ A legat/o de co)itele calului" )entru a nu i au2it şi )entru a au2i el ?nsuşi mai 1ineQ — Hi de ce astaJ — Hoşonilor nu le/a trecut )rin ca) că cei doi )ri2onieri )ot să ai1ă camara2i )rin a)ro)iere6 -ă)etenia lor ?nsă" Vitea2ul/2im1ru" este mult mai ?n3ele)t şi mai chi12uit dec@t oamenii săi6 +l Ca ?n3elege că cei doi C@nători nu s/au aCenturat singuri )rin aceste 3inuturi )rimeDdioase şi e oarte )osi1il să i trimis iscoade ?ncoace6 — Dar ără nici un olos6 -um ne/ar )utea găsi )e ?ntunericJ +i ha1ar n/au unde suntem şi nici urmele nu ni le )ot Cedea6 — Dumneata" domnule :itt" eşti renumit )entru di1ăcie şi iste3ime" aşa că nu )ot dec@t să mă mir de asemenea Cor1e6 Hoşonii ?şi au aici terenurile de C@nătoare şi de )ăşunat" aşa că locurile astea le sunt oarte cunoscute6 — EireşteG — -re2i dumneata că nişte C@nători )recau3i ar i
%5

— Karl Ma( —

ca)a1ili să )o)osească aici" su1 cerul deschis" ?n nisi)urile lacului de odinioarăJ — Fn nici un ca26 — Aşadar" s/ar o)ri doar ?ntr/o Cale sau o )ră)astie666 Dar )o3i să )arcurgi ?ntreaga distan3ă ără să găseşti" ?n a ara Cechiului curs de a)ă )e care l/au urmat şoşonii" nici o altă sco1itură de Cale" ?n a ara celeia ?n care a3i )o)osit dumneaCoastră6 Acolo şi numai acolo au să Că cauteG — La dracuRG Aşa este" ai )er ectă dre)tateG — Dar mai e ceCaG Fn locuri ca acestea" toCarăşii se des)art de o1icei numai )entru scurt tim)6 Vitea2ul/ 2im1ru ştie că tre1uie să i3i )rin a)ro)iere" ?n Creo r@)ă lăturalnică" dintre acelea )e care un om iste3 le )re eră )ră)astiei )rinci)ale6 Aşa st@nd lucrurile" şoşonii ar şti e0act unde să Că găsească6 Binnetou a luat/o ?nainte tocmai )entru ca noi să nu im desco)eri3i de eCentualii lor s)ioni6 :irt 1om1ăni ceCa cu Dumătate de glas6 a)oi 2ise: — Eoarte 1ine" domRleG Dar" oricum" ?ncercarea a)aşului )are a i ără s)eran3ă6 -um i/ar )utea el di1ui )e eCentualii s)ioni" ?n această ?ntunecime" ără a i el ?nsuşi Că2ut ori au2itJ — */ar tre1ui să ?ntre1i" c@nd este Cor1a des)re Binnetou6 Mai ?nt@i" are un cal e0traordinar" desăC@rşit dresat" care" de )ildă" la intrarea ?n )ră)astia lăturalnică" ne/a aCerti2at lămurit de )re2en3a Coastră" iar acum" deşi ?naintăm ?m)otriCa C@ntului" are să/şi ?nştiin3e2e stă)@nul de la mare distan3ă de a)ro)ierea oricărei iin3e6 A)oi" nu/l cunoşti )e a)aş6 Are sim3uri ascu3ite" de animal săl1atic" iar ceea ce nu ?i s)une au2ul" Că2ul sau mirosul" intuieşte cu aDutorul unui instinct s)ecial" )e care ?l au numai aceia care au trăit dintotdeauna ?ntre săl1ăticiuni6 — <mG Am şi eu aşa ceCaG — +u de asemenea" dar ?n această )riCin3ă nu mă )ot com)ara cu Binnetou6 *u uita a)oi că el şi/a
%4

— Vulturii deşertului —

?ncăl3at calul" )e c@nd şoşonii" la drum iind" nu )ot eCita tro)otul armăsarilor6 *umai aDunşi ?n r@)ă Cor descăleca şi se Cor urişa mai de)arte6 — +0)lica3iile dumitale au ost at@t de lim)e2i ?nc@t sunt neCoit să te cred6 Am să/3i mărturisesc ?nsă că şi eu am ăcut multe is)răCi şi am tras )e s oară o sumedenie de oameni iste3i6 De aceea am aCut ?ntotdeauna o )ărere destul de 1ună des)re )ro)ria mea )ersoană" Căd ?nsă că ?n a3a dumitale tre1uie să mă dau 1ătut6 Binnetou" )lec@nd" ne/a s)us să te ascultăm" şi asta m/a Dignit ?ntruc@tCa6 Recunosc totuşi că a aCut dre)tate şi mă las din toată inima condus de Coi doi6 — :oate că ai ?n3eles greşit6 +u nu/mi dau aere de su)erioritate şi sunt de )ărere că iecare )oate i de olos celuilalt cu ?nsuşirile şi cu e0)erien3a sa" du)ă cum nici unul din noi nu )oate ac3iona de ca)ul său6 Aşa tre1uie să ie şi aşa Com aceG — Dar cum Com ac3iona ?n ca2ul ?n care Com ?nt@lni iscoadeleJ Vom i neCoi3i să le ucidem" nu/i aşaJ — *uG Dumneata tre1uie să ştii că s@ngele omenesc este o licoare oarte )re3ioasă6 Binnetou şi 8ld #hatterhand nu/l Carsă dec@t atunci c@nd e nea)ărată neCoie6 -u indienii sunt )rieten6 +i ştiu că eu nu sunt dintre aceia care ?i silesc mereu să/şi a)ere dre)turile cu cu3itul6 8mul roşu lu)tă din de2nădeDde" iar eu m/ am de)rins a/l cru3a chiar şi atunci c@nd mi se arată duşman" iindcă am ?n3eles că de toate relele nu el este CinoCat6 De aceea n/am de g@nd a săC@rşi Creun asasinatG — Dar cum alt el ai Crea să ri)oste2i şoşonilor" c@tă Creme ştii 1ine că" dacă/i Com ?nt@lni" se Cor a)ăra cu )uşca" cu măciuca" cu cu3itul666 — +iG Ră1dareG Vom Cedea la tim)ul )otriCit666 Dar" sta3i )e locG Mi se )are că Cine a)aşulG 8 cli)ă mai t@r2iu" neCă2ut şi neau2it" Binnetou se o)ri l@ngă d@nşii6
%I

— Karl Ma( —

— Două iscoadeG 2ise el scurt6 — ,ine" răs)unse 8ld #hatterhand6 Binnetou" :itt şi cu mine răm@nem aici6 -eilal3i o iau la goană" călare" )rin nisi)6 Le Com da şi caii noştri" iar ei Cor aşte)ta )@nă ce ?i Com chema6 #ări Dos de )e cal" asemenea şi :itt6 Binnetou dăduse deDa lui BohAadeh d@rlogii calului său6 :uştile le legase str@ns de şa6 Fn c@teCa cli)e" cei trei dis)ărură6 — -e acemJ ?ntre1ă :itt6 — */ai nimic de ăcut" dec@t să 1agi 1ine de seamă" răs)unse #hatterhand6 7e rea2emi de co)ac" ca să nu ii Că2ut6 9a seama" CinG — S+2ida#!$,/ ni "0<$2G$&" şo)ti a)aşul" ăc@nd un gest la drea)ta şi la st@nga" a)oi nu se mai Că2u6 :itt se s)riDini 1ine de co)ac6 La doi )aşi de el" #hatterhand se tr@ntise la )ăm@nt6 -ei doi indieni se a)ro)iau destul de iute" Cor1ind ?ntre d@nşii ?ntr/un dialect care doCedea că sunt ?ntr/adeCăr şoşoni6 A)oi" ?l Că2u ridic@ndu/se şi re)e2indu/se6 — Sa#i!&G>'" strigă unul din s)ioni" a)oi nu se mai au2i nimic6 Lunganul se aruncă ?nainte6 +l 2ări c@te doi oameni )e iecare cal" atacatorii a l@ndu/se ?n s)inarea celor ataca3i6 Armăsarii" s)eria3i" se smuceau ?n toate )ăr3ile" 2adarnic6 -ei doi 1ăr1a3i ?şi 3ineau str@ns Cictimele" control@nd totodată şi caii6 Du)ă o lu)tă scurtă ?nCinseră de initiC6 — Sa#1iJ >$" ?ntre1ă al1ul" )riCind ?ns)re drea)ta6 — Sa#1i" răs)unse Binnetou6 #hatterhand sări Dos" cu o iscoadă ?n 1ra3e6 Acesta ?şi )ierduse cunoştin3a6 — <eiG 8ameni 1uni" Ceni3i ?ncoaceG La acest strigăt6 BohAadeh" Martin şi ,o1 se
1* 2+ 21

+u )e acesta" tu )e acelaG -@ineG ;ataJ
%O

— Vulturii deşertului —

?n iin3ară )e dată6 — Am )us m@na )e ei6 Vor i lega3i )e cai cu r@nghii şi ne Cor ?nso3i )retutindeni6 Fn acest chi)" aCem doi ostatici care ne )ot i olositori ?ntr/o mul3ime de ?m)reDurări6 Fntre tim)" şoşonii ?nce)ură să/şi Cină ?n sim3iri6 #e tre2iră de2arma3i şi str@ns lega3i de m@ini6 Eură sui3i )e cai" cu 1ra3ele ia s)ate şi cu )icioarele su1 )@ntecele calului" )rinse cu o r@nghie trainică6 8ld #hatterhand ?i in ormă că la cea mai mică ?ncercare de ?m)otriCire Cor i omor@3i6 A)oi ?şi continuară drumul6 Deşi s)ionii useseră )rinşi" Binnetou mergea" totuşi ?n runte6 Du)ă c@tăCa Creme aDunseră din nou la acel curs de a)ă" du)ă care tre1uiau s/o ia la st@nga" ?ns)re mun3i6 -ălăre3ii cotiră6 *u Cor1eau nimic" căci s/ar i )utut ca Creuna din iscoade să ştie engle2eşte şi să ?n3eleagă ce/şi s)uneau6 Du)ă Creo Dumătate de oră se ?nt@lniră cu Binnetou" care ?naintase mult şi a)oi se o)rise6 — Era3ii mei )ot să descalece" 2ise el6 Hoşonii sunt )e/aici" )rin )ădurea de )e deal6 Mergem du)ă ei6 *u era lucru uşor" din )ricina )ri2onierilor" care tre1uia să răm@nă lega3i de cai6 #u1 co)aci era ?ntuneric 1e2nă şi erau neCoi3i să )i)ăie cu o m@nă ?naintea lor" a)oi să tragă caii du)ă d@nşii6 Binnetou şi 8ld #hatterhand ?şi asumaseră cea mai mare răs)undere6 8 luaseră ?nainte" 3in@nd de d@rlogi caii )ri2onierilor6 A1ia acum se )utea Cedea c@t de )re3ioşi le erau armăsarii" căci ei alergau du)ă stă)@nii lor ?ntocmai ca nişte c@ini şi" cu toată greutatea drumului" nu scoteau nici cel mai sla1 s orăit" )e c@nd ceilal3i cai" rămaşi ?n urmă" scoteau tot elul de 2gomote6 Fn s @rşit" a)aşul se o)ri6 — Era3ii mei au aDuns" s)use el6 :ot să/şi )ri)onească armăsarii şi a)oi să ne aDute să legăm )ri2onierii de co)aci6
%=

— Karl Ma( —

#e dădu urmare acestui ?ndemn6 #)ionii ură imo1ili2a3i cu străşnicie" li se astu)ară gurile ?n aşa el ?nc@t să )oată res)ira numai )e nas" a)oi a)aşul ?i ?ndemnă )e ceilal3i să/l urme2e6 Fi conduse doar c@3iCa )aşi6 Valea" )e care Ceniseră dins)re răsărit co1ora s)re a)us6 Kos era căldarea Căii des)re care le Cor1ise Binnetou6 Dintr/acolo se Cedea lumină de oc6 Restul era cu undat ?ntr/o 1e2nă de ne)ătruns6 — Aşadar" colo Dos tre1uie să se a le şi Roto eiul meu" 2ise :itt6 8are ce/o i ăc@ndJ — -e )oate să acă un )ri2onier al indienilorJG *imicG răs)unse t@nărul ,aumann6 — 8ho" nu/l cunoşti )e DicA al meu" iuleG -u siguran3ă că şi/a ăcut deDa un )lan şi nu aştea)tă dec@t un )rileD ca să )lece )u3in la )lim1are" chiar şi ără Coia )ieilor/roşii6 — Eără noi nu/l )oate aduce la ?nde)linire" remarcă 8ld #hatterhand6 -red că s/a 1i2uit )e noi6 — Atunci să nu )ierdem Cremea6 #ă trecem la trea1ă" domnilorG — Eireşte" dar ?ncet şi cu )recau3ie" unul du)ă altul6 7otuşi" cineCa tre1uie să răm@nă cu )ri2onierii şi cu caii6 -ineCa ?n care ne )utem ?ncrede6 BohAadehG — U G e0clamă t@nărul indian" cu totul ?nc@ntat de )re3uirea )e care i/o arăta 8ld #hatterhand6 De a)t" era o mare ?ndră2neală să/l lase )e t@năr singur cu )ri2onierii şi cu ?ntreg aCutul lor" dar sinceritatea cu care BohAadeh ?şi )usese Cia3a ?n m@inile lui 8ld #hatterhand c@ştigase inima acestuia6 A ară de asta" el aCea ?ncredere ?n calmul lăcăului" dotat cu toate ?nsuşirile care se cer ?ntr/un asemenea )ost cu răs)undere: — 7@nărul meu rate roşu Ca )ă2i )ri2onierii cu cu3itul ?n m@nă" ?i ordonă el" iar dacă Creunul dintre ei Ca ?ncerca să ugă" ori să acă Creun 2gomot" BohAadeh )oate să/l acă neCătămător6
%%

— Vulturii deşertului —

— Aşa Ca ace BohAadehG 2ise acesta )e un ton solemn" du)ă care se )utea o1serCa c@t de mult ?şi luase ?n serios misiunea6 Fşi scoase )umnalul şi se aşe2ă Dos" ?ntre )ri2onieri6 -ei cinci ?şi ?nce)ură co1or@şul aneCoios6 :anta era" cum am mai s)us" destul de )oC@rnită6 -o)acii erau deşi" unul l@ngă altul" iar ?ntre ei era at@ta run2iş" ?nc@t ?ndră2ne3ii noştri a1ia )uteau să ?nainte2e6 -u aten3ia ?ncordată" ?ncercau să nu acă nici cel mai mic 2gomot6 #im)la ru)ere a unei crengi )utea să/i trăde2e şi să le )rimeDduiască Cie3ile6 Binnetou mergea ?nainte6 8chii lui de )isică Cedeau 1ine ?n ?ntuneric6 Fn urma lui Cenea Martin ,aumann" a)oi :itt Lunganul şi ,o16 8ld #hatterhand ?ncheia şirul6 7recuseră mai 1ine de trei s erturi de oră )@nă să i stră1ătut o distan3ă )entru care" la lumina 2ilei" le/ar i tre1uit cel )u3in cinci minute6 Acum se a lau Dos" ?n căldarea Căii" la marginea )ădurii" acolo unde )ăm@ntul era aco)erit cu iar1ă" nu cu co)aci6 Doar )e ici/colo mai )uteai Cedea c@te un ar1ust singuratic6 Eocul lumina 1inişor" semn că era neaco)erit şi că şoşonii se credeau ?n siguran3ă6 Fn Creme ce al1ii )un lemnele unele )este altele" lăs@ndu/le cu)rinse de oc )e toate deodată" ăc@nd mult um şi ?m)răştiind lacăra ce )oate i Că2ută de de)arte" indienii aşea2ă 1ucă3ile de lemn cu C@r urile orientate ?ns)re miDloc" ca ra2ele unui cerc6 Fn miDloc arde o lacără mică" ?ntre3inută mereu" căci lemnele sunt ?m)inse deo)arte )e măsură ce ard6 + un oc ?ndestulător )entru toate neCoile )ieilor/roşii" o lacără )otolită" uşor de ascuns" care ace at@t de )u3in um ?nc@t de la de)ărtare nici nu )oate i 2ărită6 +i se )rice) să aleagă şi elul de lemn care" ar2@nd" să ?m)răştie cel mai )u3in miros6 92ul de um este nes)us de )rimeDdios ?n Vest" căci nasul in al indienilor ?l simte de la mare" oarte mare distan3ă6
%&

— Karl Ma( —

-iudă3enia consta ?n a)tul că aici ocul era ?ntre3inut du)ă o1iceiul al1ilor" iar mirosul de carne ri)tă um)luse ?ntreaga Cale6 Binnetou" iscoditor" sor1i aerul şi şo)ti: — 9"1a**+2i3*i3!&$2226 +l aCea sim3urile at@t de ascu3ite" ?nc@t )utea să deose1ească )@nă şi )artea animalului din care era tăiată carnea6 Tăriră trei corturi mari6 +le ormau col3urile unui triunghi ascu3it" al cărui C@r se a la chiar ?n )reaDma celor ce ascultau6 -ortul cel mai a)ro)iat de ei era ?m)odo1it cu )ene de Cultur" semn că era locuit de o că)etenie6 Fn miDlocul triunghiului ardea ocul6 -aii )icilor roşii )ăşteau li1eri şi ne?m)iedica3i )rin iar1ă" iar ră21oinicii şedeau ?n cerc şi/şi tăiau 1ucă3i din ri)tura care se rigea ?ntr/o 3ea)ă6 -u toate că se sim3eau ?n siguran3ă" )useseră totuşi c@3iCa )a2nici care se )lim1au ?ncolo şi ?ncoace" su)raCeghind locul6 — Fndrăcită )oCesteG 1om1ăni :itt6 -um ne scoatem noi toCarăşii de acoloJ -e crede3i" domnilorJ — Mai ?nt@i am Crea să au2im )ărerea dumitale" domnule :itt" răs)unse 8ld #hatterhand6 — A meaJ Dar n/am nici unaG — Fncearcă să te g@ndeşti )u3inG — *u aDută la nimic6 Alt el socotisem eu lucrurile6 Dar aceşti şer)i/roşii n/au )ic de minte6 #e ghemuiesc cu to3ii ?ntre corturi" la oc" ast el ?nc@t nu mai e cu )utin3ă să/i sco3i de acolo6 Asta )uteau să n/o acă6 — #e Cede c@t de colo că/3i )lace trea1a uşoară şi ără 1ătaie de ca)6 :oate/ai i Crut ca indienii să i instalat chiar un tramCai de la corturi )@nă la noi" care să 3i/l liCre2e )e grăsan c@t ai 2ice )eşteG *umai că )entru aşa ceCa nu/i neCoie să Cii ?n Vest6 — Eoarte adeCăratG -el )u3in dacă am şti ?n ce cort se a lă cei doi6 — :resu)un că ?n cel al că)eteniei6
22

#)inare de 1iCol6
&'

— Vulturii deşertului —

— Atunci" am să Că ac o )ro)unere6 *e urişăm c@t )utem mai a)roa)e şi" c@nd ne 2ăresc" tă1ăr@m )e ei6 #trigăm şi acem un tără1oi at@t de gro2aC" ?nc@t ei Cor crede că suntem o sută de inşi şi" de rică" o Cor lua/o la sănătoasa6 Luăm )ri2onierii din cort şi ugim c@t )utem6 -um Că )lace )lanul meuJ — + c@t se )oate de )rostG — 8ho" cre2i dumneata că o să găseşti ceCa mai 1unJ — *u sus3in că aş aCea ceCa mai 1un dar" ?n orice ca2" nici ceCa mai )rost6 — DomnuleG Asta/i o o ensăG +u sunt :itt LunganulG — 8 ştiu de c@tăCa CremeG *u inten3ionam să te Dignesc6 Dar" )riCeşte" se Cede de la o )oştă că indienii au armele la ?ndem@nă6 Hi nu/s nici )e de)arte chiar at@t de )roşti )e c@t ai Crea dumneata6 Dacă ne nă)ustim asu)ra lor" se Cor 2ă)ăci la ?nce)ut" dar numai o cli)ă" a)oi Cor )orni ?m)otriCa noastră cu )uteri s)orite6 Hi" chiar dacă am ?nCinge" ar curge mult" oarte mult s@nge" iar trea1a asta ar tre1ui eCitată6 */ ar i mai 1ine să găsim calea care ne )oate duce la 3intă ără Cărsare de s@ngeJ — Eără doar şi )oate" domRle" iar dacă Cei găsi o ast el de cale" eşti demn de toată lauda6 — :oate am şi găsit/o6 Dar Creau să aud şi )ărerea lui Binnetou6 Vor1i un răstim) cu a)aşul" ?n lim1a lui" )e care ceilal3i n/o ?n3elegeau" a)oi se ?ntoarse iarăşi ?ns)re :itt: — Da" Coi da loCitura ?m)reună cu Binnetou6 #ta3i linişti3i aici6 -hiar dacă nu ne Com ?ntoarce degra1ă" nu Că mişca3i din loc şi eri3i/Că ca de oc să ace3i ceCa6 Dacă" ?nsă" Ce3i au2i de trei ori un 3@r@it de greiere" asta ?nseamnă că aCem urgent neCoie de aDutor6 — Fn ce el ar tre1ui să Că aDutămJ — Venind ?ncet şi neCă2u3i ?ns)re cortul cel mai a)ro)iat6 Binnetou şi cu mine ne Com strecura ?ntr/
&$

— Karl Ma( —

acolo6 Dacă Com i ?n neCoie" Ce3i au2i semnalul des)re care C/am Cor1it6 — Dar cum )o3i imita 3@r@itul unui greiereJ — -u aDutorul unui ir de iar1ă6 Dacă str@ngi m@inile ast el ?nc@t degetele mari să se atingă şi li)eşti ?ntre ele un ir de iar1ă 1ine ?ntins" ?ntre cele două noduri răm@ne o erestruică ?n care irul )oate să Ci1re2e6 Fn elul acesta )o3i o13ine un soi de instrument mu2ical6 Dacă su li scurt" „ ir/ ir/ ir!" a)ro)iind gura de deget" se )roduce un 3@r@it oarte asemănător cu acela al greierului6 Eireşte că se cere şi )u3ină de)rindere6 Binnetou interCeni tranşant: — Eratele meu )oate să e0)lice acest lucru şi mai t@r2iu6 #ă ?nce)emG — ,ineG #ă luăm la noi şi semneleJ — EireşteG Hoşonii tre1uie să ştie cine i/a Ci2itatG Mul3i C@nători din Vest" )recum şi indienii de seamă se olosesc de anumite semne )entru a/şi ace cunoscută )re2en3a )rietenilor sau duşmanilor6 ,unăoară" semnul )oate i tăiat ?n urechea" o1ra2ul" runtea sau m@na celui ucis6 -ine găseşte mai t@r2iu cadaCrul şi recunoaşte semnul" ştie cine l/a ucis ori scal)at6 Binnetou şi 8ld #hatterhand ?şi tăiară c@teCa ramuri scurte din ar1ustul cel mai a)ro)iat şi le ?n i)seră ?n cingătoare6 :uştile nu le luară cu d@nşii6 :orniră a)oi" culca3i la )ăm@nt" mişc@ndu/se ?nainte" ?ns)re cortul ştiut" aşe2at la o de)ărtare de Creo o)t2eci de )aşi6

&>

— Vulturii deşertului —

'. LA ŞOŞONI Fn )lină )rerie" să te urişe2i la duşman" nu/i lucru uşor6 Dacă nu/i Creo )rimeDdie de seamă" te )o3i t@r? )e m@ini şi )e genunchi6 Modul acesta de de)lasare lasă ?nsă urme" mai ales ?n iar1ă6 Dacă eşti ?nsă silit să te ereşti cu oarte multă luare/aminte" atunci tre1uie să te mişti s)riDinit numai ?n C@r urile degetelor de la m@ini şi de la )icioare6 Deoarece tre1uie să ?ntin2i mult mem1rele" )entru ca tru)ul să stea oarte a)roa)e de )ăm@nt" ără să/l atingă" totuşi" ?ntreaga greutate a cor)ului se Ca s)riDini )e C@r ul degetelor6 -a să )o3i re2ista unei ast el de ?ncercări" ai neCoie de o neo1işnuită )utere" )rice)ere şi e0erci3iu de ani de 2ile6 Hi" aşa cum ?notătorii Cor1esc des)re un c@rcel care le )oate )ierde Cia3a" tot aşa oamenii )reriei ştiu că e0istă şi un c@rcel al urişatului" cu nimic mai )u3in )rimeDdios dec@t celălalt6 -ăci" nu/i )u3in lucru să ii desco)erit şi ăcut )ri2onier de duşman" )oate chiar ucis666 Fn tim) ce te urişe2i ?n acest chi)" tre1uie să )riCeşti 1ine )ăm@ntul şi n/ai Coie să )ui m@na sau C@r ul )iciorului )@nă n/ai cercetat oarte 1ine locul6 De e0em)lu" dacă m@na ori )iciorul dau de o rămurică neo1serCată" uscată" r@ng@nd/o" acest 2gomot" im)erce)ti1il multora" )oate aduce du)ă sine desco)erirea sau chiar moartea curaDosului6 #unt C@nători de)rinşi să deose1ească dacă 2gomotul a ost ăcut de un om sau de un animal6 -u tim)ul" sim3urile lor se )ot ascu3i at@t de mult" ?nc@t" st@nd Dos" aud )@nă şi căderea unei run2e Ceştede" ghicind totodată dacă a că2ut singură sau a ost atinsă din ne1ăgare de seamă de o m@nă ascunsă6 Acela care ştie să se urişe2e are să )ună C@r urile )icioarelor e0act ?n acelaşi loc ?n care a )us C@r urile degetelor de la m@ini" căci ast el răm@n şi mai )u3ine urme" şi mai uşor de şters6
&5

— Karl Ma( —

Adeseori e neCoie ca ele să dis)ară6 -ei din Vest se olosesc de e0)resia „a nimici!6 Du)ă ce/au i21utit să se urişe2e )@nă ?n )reaDma unui )o)as" la ?ntoarcere" ei ?nce) )artea cea mai aneCoioasă a ?ntre)rinderii6 *imeni nu tre1uie să a le de trecerea lor )e/acolo6 De aceea" cu aDutorul m@inii dre)te" 3in@ndu/şi echili1rul )e degetele de la m@na şi de la )iciorul st@ng" şterg a1solut toate urmele" lăs@nd locul neted ca/n )almă6 8r" numai acela care s/ar ?ncumeta să ?ncerce a se men3ine" ie şi numai )entru c@teCa minute" ?n aceasta )o2i3ie" ar )utea ?n3elege ce groa2nică ?ncordare se cere C@nătorului" o1ligat să stea c@teCa ore s)riDinit ?ntr/un )icior şi ?n degetele unei singure m@ini6 De data aceasta lucrurile se )etrecură aidoma6 8ld #hatterhand" merg@nd ?nainte" şi Binnetou ?n s)atele său" ?naintau ?n elul )e care tocmai Ci l/am descris6 Al1ul tre1uia să cercete2e )ăm@ntul" centimetru cu centimetru" iar indianul se străduia să se 3ină e0act )e urmele celui dint@i6 Aşadar" ?naintau oarte ?ncet6 9ar1a era ?naltă de a)roa)e un cot6 :e de/o )arte" era 1ine" căci se )uteau ascunde cu multă uşurin3ă" dar" )e de altă )arte" am@ndoi erau conştien3i de a)tul că" ?ntr/o iar1ă ?naltă" iecare urmă era mai lesne de Că2ut6 :e măsură ce ?naintau" recunoşteau tot mai lămurit amănuntele adă)ostului6 Fntre ei şi lagăr" o santinelă mergea cu )as măsurat6 Dar" oare" era cu )utin3ă să aDungă neo1serCa3i )@nă la cortJ — #ă atace Binnetou santinelaJ şo)ti şe ul a)aşilor6 — *uG se ?m)otriCi 8ld #hatterhand6 +u ?mi cunosc loCitura şi mă 1i2ui )e d@nsa6 Fncet" ?ncet" ?ntocmai ca nişte şer)i" aDunseră tot mai a)roa)e de )a2nic" care )ărea t@năr şi nu )urta alte arme dec@t un cu3it la 1r@u şi o )uşcă lăsată slo1od )e umăr6 +ra ?m1răcat ?ntr/o )iele de 1iCol" iar o1ra2ul ?i era Cărgat ?n dungi roşii şi negre" culorile ră21oiului aşa că cei doi nu/i )utură distinge trăsăturile6 De alt el"
&4

— Vulturii deşertului —

stătea mai mult cu s)atele către d@nşii" )riCind mereu ?ns)re adă)ost6 :ro1a1il că mirosul cărnii care se rigea la ocul de acolo ?l momea mai mult dec@t i/ar i )ermis ?ndatorirea sa de santinelă6 7re1uie să recunoaştem" ?nsă" că nici dacă şi/ar i 3inut )riCirile ?n )ermanen3ă a3intite ?ns)re intruşi" tot i/ar i ost cu ne)utin3ă să/i o1serCe" căci cor)urile lor ?ntunecate se conto)iseră" )arcă" cu iar1a şi cu )ăm@ntul6 9ar c@nd se mişcau" o ăceau cu multă 1ăgare de seamă" numai ?n um1ra )e care o ăcea cortul ?n )artea o)usă ocului6 ADunseră la o)t )aşi de santinelă6 Acesta" tot )ăşind ?ncoace şi ?ncolo" călcase iar1a ?ntr/o singură direc3ie6 -a să nu lase nici o urmă" 8ld #hatterhand şi Binnetou tre1uiau să/l atace strecur@ndu/se )e această d@ră ăcută de )aşii 1ăiatului6 9ar el" odată aDuns la )unctul cel mai ?nde)ărtat" ăcea st@nga/m)reDur şi )ornea ?ncet ?na)oi6 7recu )e l@ngă ei" mistuindu/se ?ntr/un con de um1ră6 — Re)edeG şo)ti Binnetou6 8ld #hatterhand se ridică6 Din două salturi aDunse ?n s)atele indianului care" au2ind 2gomotul" se ?ntoarse ulgerător" )rea t@r2iu ?nsă" căci )umnul lui 8ld #hatterhand se şi a1ătuse asu)ra lui6 8 singură loCitură ?n t@m)lă şi santinela se şi )ră1uşi la )ăm@nt6 Din două sărituri" Binnetou u alături de 8ld #hatterhand6 — A muritJ se interesă el6 — *uG + doar leşinatG — Eratele meu )oate să/l lege6 Binnetou are să/i ia locul6 Lu@nd )uşca )a2nicului şi" )un@nd/o la umăr" ?nce)u să se @3@ie ?ncolo şi/ncoace" aşa cum ăcuse mai ?nainte şoşonul6 De la distan3ă )utea i cu multă uşurin3ă con undat cu acesta6 #e )lim1a aşa" mereu" de colo )@nă colo" ?n Creme ce 8ld #hatterhand se aCentură )@nă la cortul şe ului6 Fncercă să ridice )u3in
&I

— Karl Ma( —

)@n2a" ca să )oată )riCi ?năuntru" dar iind )rea ?ntinsă" se Că2u neCoit s/o des)rindă de )e )ar6 7rea1a asta era nes)us de )ericuloasă şi cerea multă 1ăgare de seamă" căci" dac/ar i ost o1serCat dinăuntru" totul ar i ost )ierdut6 Fntin2@ndu/se )e )ăm@nt c@t era de lung" se strecură ?năuntru6 -eea ce Că2u ?l sur)rinse" căci nici )ri2onierii şi nici unul dintre şoşoni nu se a lau ?năuntru6 Doar şe ul" singur" şedea )e o )iele de 1iCol" um@nd mirositorul :inni131inni1 — ăcut din tutun" amestecat cu scoar3ă de salcie ori cu run2e de c@ne)ă săl1atică — şi )riCind )rin cortul deschis )e Dumătate ?ns)re 2arCa din Durul ocului de )o)as6 8ld #hatterhand se a la e0act ?n s)atele lui şi ştia 1ine cam ce/ar i ost de ăcut6 7otuşi" nu Coi să lucre2e ără a se s ătui ?n )reala1il cu a)aşul6 Aşadar" lăsă )@n2a ?n Dos" se ?nde)ărtă ni3el" smulse un ir de iar1ă" ?ncolăcindu/şi/l ?ntr/un el a)arte ?n Durul celor două degete mari6 8 singură dată doar" se au2i un 3@r@it su13ire6 — T2"3in831aiG>5" grăi un şoşon dintre cei a la3i ?n )reaDma ocului6 S@r@itul era un semnal )entru Binnetou6 A)aşul ?şi )ăstră )asul măsurat" )lin de demnitate" )@nă c@nd aDunse ?n um1ra cortului" unde nu mai )utea i 2ărit de şoşoni6 Le)ădă )uşca ?n iar1ă" lăs@ndu/se şi el Dos" ?nce)@nd să se urişe2e oarte re)ede ?ns)re cort6 ADuns acolo şo)ti: — De ce mă cheamă ratele meuJ — -red că Ca tre1ui să schim1ăm )lanul" răs)unse #hatterhand" tot at@t de ?ncet6 :ri2onierii nu se a lă ?n cort6 — Asta nu e 1ine" iindcă Ca tre1ui s/o luăm ?na)oi şi să ne t@r@m ?ns)re corturile din )artea cealaltă6 Hi toată trea1a )oate să 3ină )@nă la 2iuă6 — *u e neCoie" căci 8ithAa/)eta( este ?ncă acolo" ?năuntru6
23

-@ntă greiereleG
&O

— Vulturii deşertului —

— U G -hiar şe ulJ + singur J — DaG — Atunci n/aCem neCoie să luăm )ri2onierii6 :rin2@ndu/l )e şe " ?i )utem sili )e şoşoni să/i eli1ere2e imediat )e DicA şi )e <o11le/EranAG — Eratele meu are dre)tate6 Dar şoşonii de la oc )ot să Cadă ?n cortJ — DaG Deşi lumina ocului nu aDunge )@nă la locul unde ne Com a la noi6 — Vor o1serCa ?ndată ce şe ul lor nu Ca mai i acolo6 — Vor crede că s/a tras mai ?na)oi" ?n um1ră6 Eratele meu Binnetou Ca i gata să/mi sară ?n aDutor" ?n ca2ul ?n care nu Coi i21uti dintr/o dată6 Hoa)tele lor ură at@t de uşoare" ?nc@t nici un su lu nu ră21ătu )@nă la cort6 Binnetou ridică 1inişor )@n2a" ast el ?nc@t 8ld #hatterhand se )utu strecura ?năuntru" t@r@ş6 Vitea2ul nostru ăcu asta at@t de ?ncet" ?nc@t că)etenia şoşonilor nu )utu ?n nici un el să/şi dea seama de )rimeDdia care/l amenin3a6 #hatterhand )ătrunse ?n cort6 A)aşul se strecură şi el )e Dumătate ?năuntru" ca la ca2 de neCoie să/i )oată i de aDutor6 -@t ai cli)i" şoşonul u a)ucat de g@t" lăsă să/i cadă )i)a şi" uluit" 1ătu de c@teCa ori aerul cu 1ra3ele" care a)oi ?i că2ură ne)utincioase6 Acum 2ăcea a)roa)e ără răsu lare6 8ld #hatterhand ?l trase din cercul de lumină ?ns)re )artea ?ntunecată a cortului" a)oi" t@r@ndu/l mereu" ieşi a ară6 — #/a ăcutG şo)ti Binnetou6 -um ?l ducem de aiciJ Va tre1ui să/l )urtăm şi" )e deasu)ra" să ştergem şi urmele6 — *egreşit" Ca i oarte greu6 — Hi ce acem cu santinela )e care am legat/oJ — 8 luăm cu noi6 -u c@t Com aCea mai mul3i )ri2onieri" cu at@t mai uşor ?i Com recu)era )e )rietenii noştri6
&=

— Karl Ma( —

— Atunci" ratele meu are să/l )oarte )e şe " iar Binnetou )e celălalt6 Urmele nu le Com )utea şterge şi Ca tre1ui să mai Cenim o dată6 — Da" din nenorocireG Vom )ierde o groa2ă de tim) )re3iosQ #e o)ri locului" stră ulgerat6 Dintr/o dată răsunase un 3i)ăt )uternic" )ătrun2ător: — Ti8u03i2/ !i-u03i2G>4 — #/a tre2it santinela6 #a ugimG 2ise #hatterhand6 :e )rinşi ?i luăm cu noiG Binnetou se şi re)e2i ?ns)re locul unde era legat şoşonul" ?l săltă )e umeri şi ugi cu el6 Fn ciuda )rimeDdiei" 8ld #hatterhand mai ramase c@teCa cli)e ?n dosul cortului6 #coase crengu3ele )e care le tăiase" mai ridică o dată )@n2a cortului şi le ?n i)se ?n )ăm@nt ?ncrucişate6 A)oi ?l ?nş ăcă )e şe şi o luă la sănătoasa6 Hoşonii şe2useră a)roa)e de oc6 8chii lor" o1işnui3i cu lumina" nu se )utură acomoda de?ndată cu ?ntunericul no)3ii" aşa cum de alt el )resu)usese şi 8ld #hatterhand6 #e ridicaseră ?n )icioare" )riCind ?n gol" ără a )utea ?nsă desluşi nimic6 :e de altă )arte" nu ?n3elegeau de el din ce )arte Cenise strigătul de aDutor6 Aşa se ace că Binnetou şi 8ld #hatterhand i21utiră să se ?ntoarcă ?na)oi" te eri şi neCătăma3i6 :e drum" a)aşul se o)rise o singură dată" şi asta iindcă ?i usese )este )utin3ă să astu)e gura şoşonului cu m@na6 :ri2onierul nu mai )utea cere ?ncă o dată aDutor" dar scoase un geamăt at@t de )uternic" ?nc@t Binnetou tre1ui să/l str@ngă ni3el de 1eregată6 — La nai1a" )e cine căra3i acoloJ se interesă :itt Lunganul" c@nd cei doi şoşoni ură arunca3i Dos6 — 8statici" ?l lămuri #hatterhand6 :une3i/le căluş ?n gură şi lega3i/i c@t se )oate de 1ine6 — He ulJ -e loCiturăG Des)re asta ştiu şi eu c/o să se ducă CesteaG #ă/l ră)eşti )e Vitea2ul/2im1ru din
2$

Duşmani" duşmaniG
&%

— Vulturii deşertului —

miDlocul alor săiG Aşa ceCa numai 8ld #hatterhand şi Binnetou sunt ?n stare să ă)tuiascăG — Vor1ă multă sărăcia omuluiG 7re1uie numaidec@t să ne ducem )e deal" la caii noştriG — Eratele meu nu tre1uie să se gră1ească" 2ise a)aşul6 De aici )utem Cedea chiar mai 1ine dec@t de sus6 — Da" cred că ai dre)tate" ?ncuCiin3ă 8ld #hatterhand6 Fn nici un ca2 n/o să le dea )rin g@nd să Cină aici6 +i nu ştiu nici c@3i suntem" nici cu cine au de/ a ace6 #e Cor mărgini să/şi ia c@t mai multe măsuri de siguran3ă şi de/a1ia ?n 2ori se Cor g@ndi să ?ntre)rindă ceCa6 — Binnetou le Ca da o lec3ie care le Ca tăia curaDul de a/şi )ărăsi adă)ostul6 Fşi luă reColCerul" a)ro)iindu/i oarte tare gura de )ăm@nt6 #hatterhand ?n3elese )e dată ce aCea de g@nd6 — #taiG 2ise el6 *u tre1uie să 2ărească sc@nteia" ca să nu/şi )oată da seama unde ne a lăm6 -red că/i Com )utea )ăcăli doar cu ecoul6 Da3i/mi hainele Coastre" domnilorG :itt Lunganul ?şi le)ădă de )e umeri aimoasa manta de cauciuc" urmat de ceilal3i care ascultară şi ei de )orunca lui #hatterhand6 -@r)ele ură 3inute ?n a3ă şi Binnetou a)ăsă de două ori )e trăgaci6 Fndată ce )orniră ?m)uşcăturile" 1u1uiturile ură re)etate de )ere3ii Căii şi" iindcă nu se iscase nici o sc@nteie" şoşonii nu se )utură ?n nici un el dumiri din ce )arte Cenea tără1oiul6 Răs)unseră cu un urlet gro2aC6 -@nd au2iră strigătul Ti8u03i2/ !i8u03i2G săriseră ?n )icioare" cum am mai s)us" ?ncerc@nd să/i Cadă6 *umai că" ?n s @rşit" atunci c@nd ochii li se de)rinseseră cu ?ntunericul" #hatterhand şi Binnetou se a lau deDa ?n siguran3ă6 :e urmă" c@nd mai mul3i ră21oinici roşii se a)ro)iară de intrarea cortului şi se uitară ?năuntru" ?l găsiseră gol6
&&

— Karl Ma( —

— Vitea2ul/2im1ru s/a dus să ?ntre1e santinela" ?şi dădu cu )ărerea unul din ei6 — Eratele meu se ?nşeală" răs)unse un altulP şe ul nu )utea să )lece din cort" ără să/l Cedem şi noi6 — Dar nu e aiciG — Atunci Wa+"n3!"n+a>I l/a ăcut să dis)arăG Un ostaş mai 1ătr@n ?i ?m)inse )e ceilal3i la o )arte" a)oi s)use: — #)iritul rău )oate să ucidă6 #)iritul r@u )oate să aducă nenorociri" dar nu )oate ace să dis)ară un ră21oinic6 Dacă şe ul nostru n/a ieşit din cort şi nici n/a dis)ărut" atunciQ #e o)ri6 -um )@nă atunci usese deschisă doar o )arte din )@n2a cortului" care 3inea loc de uşă" o dădu )e toată la o )arte" lăs@nd lacăra ocului să lumine2e ?ncă)erea6 ,ătr@nul intră ?năuntru şi cercetă )ăm@ntul6 — U G strigă el6 -ă)etenia ne/a ost ră)ităG *imeni nu răs)unse6 — Era3ii mei se ?ndoiesc de s)usele meleJG mai ?ntre1ă el6 */au dec@t să )riCească aici" unde a ost des ăcută )@n2aQ 9ată şi crengu3ele din )ăm@nt6 -unosc acest semn6 +ste al lui *on/)a(/Alama" )e care e3ele )alide ?l numesc 8ld #hatterhand6 +l a ost aici şi l/a ră)it )e Vitea2ul/2im1ru6 Atunci se au2iră şi cele două ?m)uşcături ale a)aşului6 Lim1ile şoşonilor se de2legară şi scoaseră urletul de care am )omenit mai sus6 — #tinge3i re)ede oculG )orunci 1ătr@nul6 Duşmanul nu tre1uie să ai1ă o 3intă sigură6 Fl ascultară" ?nlătur@nd imediat lemnele" şi ocul se stinse6 Acum" c@nd că)etenia lor dis)ăruse" şoşonii se su)uneau de 1unăCoie celui mai ?n C@rstă dintre ră21oinici6 De?ndată adă)ostul u ?nghi3it de ?ntuneric6 Eiecare )use m@na )e arme şi" la )orunca 1ătr@nului" ostaşii ăcură un cerc ?n Durul corturilor" ca să )oată
2%

#)iritul rău6
$''

— Vulturii deşertului —

?nt@m)ina cum se cuCine duşmanii" ori?ncotro ar Ceni d@nşii6 Euseseră r@nduite )atru santinele" ?n )atru )ăr3i6 -@nd au răsunat ?m)uşcăturile" trei dintre ei s/au tras re)ede ?na)oi6 Al )atrulea" ?nsă" dis)ăruse" şi tocmai cel mai de seamă dintre ei" Moh/aL" iul şe ului6 Unul dintre cei mai cute2ători se o eri să )ornească ?n căutarea lui" se tr@nti ?n iar1ă şi se t@r? ?n noa)te ?n direc3ia ?n care tre1uia căutat cel dis)ărut6 Du)ă c@tăCa Creme se ?ntoarse cu )uşca lui" ca o doCadă sigură că iului şe ului i se ?nt@m)lase ceCa rău6 ,ătr@nul 3inu o scurtă cons ătuire cu ostaşii mai de seamă6 <otăr@ră să )ă2ească ?ndeose1i corturile ?n care se găseau )ri2onierii" să )ri)onească caii oarte a)roa)e de ta1ără şi să aşte)te 2orii 2ilei6 A1ia atunci aCeau să Cadă cu cine aCeau de/a ace6 Fn Cremea aceasta" C@nătorii se ?ngriDiseră ca )ri2onierii să nu )oată ace 2gomot" şi chiar ei ?nşişi să ie c@t mai linişti3i" lu@nd seama la toate6 :u3in tim) du)ă aceea" nu se mai au2ea nimic altceCa dec@t )asul ?nă1uşit al cailor ?n iar1ă6 — Era3ii mei )ot să/i audă )e şoşoni cum ?şi adună caii6 Fi Cor lega l@ngă corturi şi nu Cor ace nici o mişcare )@nă ?n 2orii 2ilei" şo)ti Binnetou6 :utem )leca6 — Da" să ne retragem" se ?nCoi şi 8ld #hatterhand6 Eireşte" nu Com aşte)ta )@nă m@ine diminea3ă ca să/i s)unem lui 8ihtAa/)eta( ce Crem noi de la el6 <a1ar n/aCeau că luaseră ?n stă)@nire ceCa mult mai de )re3 dec@t aCuseseră de g@ndQ Fl ridicară )e Vitea2ul/2im1ru" care ?ntre tim) ?şi Cenise ?n ire" a)oi ?nce)ură să suie6 Binnetou ?l )urta )e )a2nic6 Du)ă un urcuş istoCitor" aDunseră iarăşi la locul unde ?l lăsaseră )e BohAadeh6 :itt ?şi des ăcu la3ul şi 2ise: — Aduce3i/i ?ncoace" 1ăie3iG #ă/i legăm l@ngă ceilal3i6 — *ici g@ndG ?l o)ri #hatterhand6 *u răm@nem aici6
$'$

— Karl Ma( —

— De ceJ -re2i că aici nu suntem ?n siguran3ăJ Hoşonii au să ne lase ?n )ace" le/ar )ărea chiar 1ine să nu le acem nimic6 — Htiu şi eu asta" domnule :itt6 Dar tre1uie să le Cor1imP or" sco3@ndu/le căluşul" ar )utea oarte uşor ca )rintr/un răcnet să le dea de ştire celorlal3iQ Ar i au2i3i de acolo" de Dos666 — Eratele meu are dre)tate" s)use şi a)aşul" Binnetou a mai ost astă2i )e aici" ca să/i iscodească )e şoşoni6 -unoaşte un loc unde )utem )o)osi cu to3ii6 — *e/ar tre1ui şi/un oc" adăugă 8ld #hatterhand6 + cu )utin3ă una ca astaJ — DaG Lega3i )ri2onierii de caiG Fndată" micul conCoi se )use ?n mişcare" ?n noa)te" )rin )ădurea deasă" aC@ndu/l )e Binnetou călău2ă6 #e ?n3elege de la sine că ?naintau oarte ?ncet" )as cu )as6 Du)ă o Dumătate de oră de/a1ia stră1ătuseră o distan3ă )entru care 2iua le/ar i tre1uit doar c@teCa minute6 A)oi" a)aşul se o)ri6 Eireşte" )ri2onierii nu se dumiriseră ?ncă )e ce m@ini ?ncă)useră6 #)ionii nu )utuseră Cedea" din )ricina ?ntunericului" că mai e0istau al3i doi )ri2onieri" şi nici aceştia nu ştiau nimic des)re cei dint@i6 He ul ha1ar n/ aCea că iul său usese de asemenea )rins666 8ld #hatterhand hotăr? să stea de Cor1ă numai el singur" mai ?nt@i cu şe ul6 -eilal3i tre1uiră să se retragă6 Adună de )e Dos Creascuri uscate" ca să a)rindă un oc6 #e găsea cu şoşonul ?ntr/un loc deschis şi ?ngust de numai c@3iCa )aşi6 De cu 2iuă" a)aşul o1serCase c@t de )otriCit este )entru o ?m)reDurare ca aceea ?n care se a lau acum şi" cu sim3ul său de orientare" ?l )utu găsi chiar şi )e ?ntuneric6 +ra" ireşte" ?nconDurat de co)aci" )rintre care erigile şi s)inii ormau un gard des" nelăs@nd să se Cadă de)arte lacăra ocului6 -u aDutorul unui 4un1>O"
2'

Amnar de )rerie6
$'>

— Vulturii deşertului —

8ld #hatterhand a)rinse Creascurile" tăie a)oi" cu aDutorul unui cu3it" c@teCa ramuri de )rin co)acii de )rim)reDur" ca să ai1ă cu ce ?nte3i ocul6 Voia să ai1ă destulă lumină ?n Dur6 9ndianul şedea tr@ntit şi )riCea ?ncruntat la )regătirile C@nătorului al16 -@nd acesta s @rşi" ?l trase )e )ri2onier l@ngă oc" ?l ridică ?n )icioare şi/i scoase căluşul6 Hoşonul nu arătă ?nsă nici )rin gesturi" nici )rin răsu lare" că s/ar sim3i mai uşurat6 :entru orice ră21oinic indian" a lăsa să se Cadă ceea ce g@ndeşte şi simte este o mare ruşine6 8ld #hatterhand i se aşe2ă dinainte" de cealaltă )arte a rugului" şi/şi )riCi duşmanul6 +ra oarte C@nDos şi )urta ?m1răcăminte din )iele de 1ou" de croială indiană" ără nici o )odoa1ă6 Doar )e la cusături aCea smocuri de )ăr scal)at" iar la 1r@u ?i at@rnau Creo două2eci de scal)uri" nu ?ntregi" căci i/ar i luat )rea mult loc" ci doar nişte 1ucă3i de mărimea unei monede" luate din creştetul ca)ului6 */aCea a3a Co)sită" ast el ?nc@t cele trei cicatrici roşii de )e o1ra2 i se Cedeau oarte 1ine6 Hedea acolo" cu a3a neclintită" )riCind 3intă la oc" ără să/l ?nCrednicească )e al1 cu Creo )riCire6 — 8ihtAa/)eta( nu )oartă semnele ră21oiului" ?nce)u 8ld #haterhand6 Atunci de ce se )oartă ca un duşman cu oamenii )aşniciJ *u i se răs)unse" nici cu Cor1a" nici cu )riCireaP de aceea continuă: — -ă)etenia şoşonilor a amu3it oare de rică" de nu/ mi )oate răs)unde la ?ntre1areJ V@nătorul ştia )rea 1ine cum tre1uia să/l ia )e indian6 + ectul se arătă ?ndată" căci )ri2onierul" arunc@ndu/i o )riCire ulgerătoare" ?ncărcată de m@nie" ?i răs)unse: — 8ihtAa/)eta( nu ştie ce este ricaG +l nu se teme nici de duşman" nici de moarteG — Hi totuşi" se )oartă ca şi cum i/ar i rică6 Un ostaş
$'5

— Karl Ma( —

curaDos ?şi )ictea2ă )e a3ă culorile ră21oiului" ?nainte de a ?nce)e atacul6 Aşa e cinstit" căci atunci adCersarul ştie că tre1uie să se a)ereP dar şe ul şoşonilor e ără culori6 -hi)ul său )oartă ?n ă3işarea )ăcii" şi totuşi i/a atacat )e al1i6 #au" )oate" nu este aşaJ */am dre)tateJ Vitea2ul/2im1ru are ceCa de s)us ?ntru a)ărarea saJ 9ndianul ?şi )lecă ochii şi răs)unse: — Vitea2ul/2im1ru nu era cu ei c@nd i/au ăcut )ri2onieri )e e3ele )alide6 — Asta nu e o scu2ă6 Un om cinstit şi curaDos le/ar i dat drumul ?ndată ce i/au ost aduşi6 +u n/am au2it deloc că ostaşii şoşonilor ar i de2gro)at securea ră21oiului" ?şi )asc turmele" ?ntocmai ca )e tim) de )ace" la a)ele 7ongue şi ,ighorn" merg ?n casele al1ilor şi totuşi" Vitea2ul/2im1ru atacă oameni neCinoCa3i" care nu l/au Dignit Creodată6 Are ceCa de răs)uns şe ul şoşonilor la acu2a3ia mea" că numai un laş se )oartă ast elJ 9ndianul aruncă o )riCire urişă ?ns)re al16 Deşi nes)us de ?n uriat" glasul ?i era )otolit c@nd răs)unse: — +şti tu cumCa un Citea2J Ai Creun nume ca să/mi )o3i Cor1i ast elJG — EireşteG răs)unse liniştit cel ?ntre1at" ca şi cum acest lucru ar i ost de la sine ?n3eles6 — Ee3ele )alide au Coie să )oarte un nume" chiar dacă sunt nişte ricoşi6 -ei mai ticăloşi dintre ei au cele mai lungi nume6 :e al meu ?l cunoşti6 Ar tre1ui să ştii că nu sunt un mişel6 — Atunci eli1erea2ă/i )e )ri2onierii al1i şi lu)tă/te cinstit cu eiG — Au cute2at să se a)ro)ie de Lacul de #@nge6 Acest 3inut e s @nt )entru noi" acolo rătăcesc s)iritele şoşonilor ucişi6 :entru această ?ndră2neală se cuCine să moarăG — :oate" dar atunci Cei muri şi tuG — Vitea2ul/2im1ru 3i/a mai s)us că el nu se teme de
$'4

— Vulturii deşertului —

moarte6 ,a mai mult" chiar o doreşteG — De ce oareJ — A ost )rins şi luat din LigLamul său" şi ?ncă de o a3ă )alidă6 Hi/a )ierdut cinstea şi nu mai )oate trăi6 #e cuCine să moară" chiar ără a mai )utea rosti un c@ntec de ră21oi6 *ici ?n morm@nt nu Ca mai )utea sta dre)t şi m@ndru" )e calul său" ?m)odo1it cu scal)urile duşmanilor" ci Ca i os@ndit să 2acă ?n nisi)" s @şiat de Culturii negri6 #)use toate astea )e un ton rar şi monoton" ără ca Creo trăsătură a e3ei să/i 2C@cnească şi" totuşi" iecare cuC@nt al său Ci1ra de o triste3e de2nădăDduită6 Din )unctul său de Cedere" aCea de)lină dre)tate6 :entru orice că)etenie indiană" nu e0ista ruşine mai mare dec@t aceea de/a i ră)it din cortul său şi luat )ri2onier din )reaDma ostaşilor săi ?narma3i6 8ld #hatterhand se sim3i cu)rins de milă" dar nu lăsă să se Cadă nici cel mai mic semn de ?m1unare6 De alt el" )entru şoşon ar i ost o Dignire ?n )lus" care i/ar i ?ntărit şi mai mult g@ndul mor3ii6 De aceea" răs)unse: — 8ihtAa/)eta( şi/a meritat soarta" dar" chiar )ri2onierul meu iind" mai )oate trăi6 #unt gata să/i dăruiesc li1ertatea" ?ndată ce Ca )orunci alor săi să/mi eli1ere2e )rietenii6 9ndianul răs)unse cu un dis)re3 amar: — 8ihtAa/)eta( nu mai )oate trăi" )entru că el ?nsuşi doreşte să moară6 Leagă/l liniştit de st@l)ul martirilor6 *imeni nu Ca mai Cor1i des)re a)tele care i/au răs)@ndit aima" dar chinurile mor3ii nu/i Cor scoate nici măcar un geamăt6 — *u te Coi lega de st@l)ul mor3ii6 +u sunt creştin6 -hiar c@nd sunt neCoit să ucid un animal" o ac ast el ?nc@t să nu se chinuiască6 7u" ?nsă" ai muri de )risos6 -ăci )e mine nimic nu mă Ca )utea ?m)iedica să/i eli1ere2 )e )ri2onieri din m@inile alor tăi6 — Fncearcă numai6 :e mine m/ai )utut sur)rinde )rintr/un atac Ciclean" m/ai )utut ame3i şi m/ai t@r@t
$'I

— Karl Ma( —

)rin ?ntuneric6 Dar ră21oinicii mei ştiu acum la ce să se aşte)te6 F3i Ca i )este )utin3ă să eli1ere2i )e e3ele )alide6 Au ?ndră2nit să se arate la Lacul de #@nge6 Vor is)ăşi aceasta )rintr/o moarte ?nceată6 L/ai ?nCins )e Vitea2ul/2im1ru" care de asemenea Ca tre1ui să moară Dar Moh/aL" singurul meu iu" m@ndria su letului meu" trăieşte şi mă Ca ră21una6 #unt sigur că acum şi/a 2ugrăCit )e a3ă culorile ră21oiului666 8ricum" era hotăr@t să e0ecute el ?nsuşi )e e3ele )alide6 Fşi Ca Co)si tru)ul cu s@ngele lor cald şi ast el Ca i a)ărat de duşmănia Coastră6 — #ir" Creau să Că s)un că santinela )rinsă este iul şe ului6 Binnetou a a lat de la el6 Această Ceste ?i sosi C@nătorului tocmai la tim)6 Fi răs)unse tot at@t de ?ncet: — Binnetou să mi/l trimită ?ndată aici6 #ă/l aducă :itt Lunganul şi să răm@nă l@ngă el6 Martin se de)ărtă6 8ld #hatterhand se ?ntoarse iarăşi ?ns)re indian" răs)un2@ndu/i: — *u mi/e rică de iul tău6 De c@tă Creme )oartă el un nume" şi unde s/a au2it des)re is)răCile saleJ Fl Coi lua )ri2onier ca şi )e tine6 De astă dată" şoşonul nu se mai )utu stă)@ni6 Fi Cor1ise cu dis)re3 des)re iul său6 Fncruntă din s)r@ncene" ochii ?i scă)ărară de m@nie şi răs)unse: — -ine eşti tu" ca să )o3i Cor1i ast elJ La )riCirea lui Cei sim3i neCoia să intri ?n undul )ăm@ntului6 #/a lu)tat" cu sioucşii ogallallaşi şi i/a ?nCins )e mul3i dintre ei6 Are ochi de Cultur şi au2 de )asăre de noa)te6 *ici un duşman nu/l )oate ?n r@nge" iar )entru tatăl său se Ca ră21una crunt )e )ărin3ii şi iii tuturor e3elor )alide6 Fntre tim)" :itt a)ăruse cu un t@năr indian )e care/l )urta )e umeri6 -u uriaşele/i )icioare )ăşi )este tu iş" )use Dos )ri2onierul şi 2ise: — 9ată/l )e 1ăie3aşG — :une/l Dos" domnule :itt" şi ia loc l@ngă el6 :o3i să/i sco3i şi căluşul6
$'O

— Vulturii deşertului —

— A-/ *i#G Dar tare/aş Crea să ştiu dacă mai are ceCa de s)usG -@nd t@nărul u ?n )icioare" cei doi şoşoni se )riCiră ?ngro2i3i6 7otuşi" şe ul nu se mişcă şi nici nu 2ise nimic6 Dar" ?n ciuda culorii ?nchise a )ielii" se )utu Cedea cum ?i )ieri tot s@ngele din o1raDi6 — U G Hi 8ihtAa/)eta( a ost )rins" 3i)ă iul6 -e Dale ?n LigLamul şoşonilorG Marele Manitu şi/a ?ntors )riCirile de la iii săiG — 7aciG se răsti tatăl6 *ici o emeie şoşonă nu Ca Cărsa Creo lacrimă c@nd 8ihtAa/)eta( şi Moh/aL Cor i ?nCălui3i ?n negurile mor3iiG Au aCut ochii ?nchişi şi urechile astu)ateQ iar minte" nici c@t 1roaştele r@ioase" care" ără nici cea mai mică ?m)otriCire" se lasă ?nghi3ite de şer)i6 Ruşine )entru tată" ruşine )entru iuG Atunci" 8ld #hatterhand se ?ntoarse ?ns)re :itt" )oruncindu/i ?ncet: — Adu/i ?ncoace )e to3i ceilal3i" cu e0ce)3ia lui Binnetou6 +l nu tre1uie să se arate ?ncăQ Lunganul se ridică şi )lecă6 — +i" ?ntre1ă 8ld #hatterhand" mă mai Cede Vitea2ul/2im1ru intr@nd ?n )ăm@nt dinaintea )riCirii iului săuJ Dar" eu nu Creau să Că Dignesc6 He ul şoşonilor este Cestit )entru CiteDiile sale şi )entru ?n3ele)ciunea )e care nu o dată a doCedit/o ?n s atul 1ătr@nilor6 Moh/aL" iul său" Ca merge )e urmele sale şi Ca i cel )u3in tot at@t de Citea2 şi de ?n3ele)t6 Vă redau li1ertatea" ?n schim1ul eli1erării )ri2onierilor al1i6 Ea3a t@nărului tresări de 1ucurie" dar tatăl său ?l stră ulgeră cu o )riCire m@nioasă şi i21ucni: — Vitea2ul/2im1ru şi iul său au că2ut ără lu)tă ?n m@inile unei ticăloase e3e )alide6 +i nu merită să mai acă um1ră )ăm@ntului6 *umai )rin moarte mai )ot s)era să s)ele ruşinea că2ută asu)ra lor6 Ee3ele )alide )ri2oniere Cor muri la r@ndul lor" aşiDderea cei care Cor
$'=

— Karl Ma( —

mai cădea ?n m@inile şoşonilor666 #e o)ri dintr/o dată6 :riCirea ?ngro2ită ?i că2use asu)ra celorlalte două iscoade )e care le aduceau :itt" ,o1 şi Martin6 — De ce a tăcut Vitea2ul/2im1ruJ se interesă 1atDocoritor 8ld #hatterhandJ 8r simte că l/a luat cu leşin de la inimăJG He ul )lecă )riCirile" )osomor@t" ără o Cor1ă666 Eără să 1age de seamă" ?n s)atele său se mişcau ramurile şi" dintre ele" a)ăru ca)ul a)aşului" care ?i aruncă lui 8ld #hatterhand o )riCire ?ntre1ătoare6 Acesta ?i răs)unse cu un uşor semn din ca): — Acum )oate )rice)e şi 8ihtAa/)eta( c@t de 2adarnică ?i este orice nădeDde666 Dar noi n/am )ornit să/i ucidem )e CiteDii ii ai şoşonilor" ci ca să/i )ede)sim )e c@inii de ogallallaşi6 Va ?ngăduim să Că ?na)oia3i la corturile Coastre6 #e ridică" se a)ro)ie de şe şi/i des ăcu legăturile6 Htia că ace un gest curaDos" dar ca un 1un cunoscător al Vestului şi al locuitorilor săi" era conCins că ?ncercarea sa Ca da roadele aşte)tate6 -ă)etenia ?şi )ierduse ?ntreaga )utere de stă)@nire6 *u )utea de el să/l ?n3eleagă )e al1ul acesta nesocotit" care/i dăruia li1ertatea ără a/i mai cere nimic ?n schim16 A)oi" #hatterhand des ăcu şi legăturile 1ăiatului666 Vitea2ul/2im1ru ?i )riCea 3intă" cu desăC@rşire" 1uimăcit666 şi" dintr/o dată" cu o singură smucitură" smulse cu3itul lui Martin din cingătoare" aC@nt@ndu/se: — #ă im li1eriJ strigă el6 Li1eriJ #ă Cedem toate 1a1ele arat@ndu/ne cu degetul şi să le au2im )oCestind ne)o3ilor cum am ost ataca3i şi do1or@3i de nişte c@ini ără numeG 9ar" odată aDunşi )e Ceşnicele c@m)ii ale C@nătoarei" să im neCoi3i a m@nca şoareci" ?n Creme ce ra3ii noştri se Cor des ăta cu muşchi de urs şi de 1iColJG *umele noastre sunt odată )entru totdeauna )ătate şi nu s@ngele duşmanului" ci doar )ro)riul
$'%

— Vulturii deşertului —

nostru s@nge ar mai )utea şterge )ataG 8ihtAa/)eta( Ca muri" dar nu ?nainte de a trimite ?n lumea de dincolo su letul iului săuG Ridică cu3itul şi se nă)usti asu)ra 1ăiatului" care rămase neclintit" gata să )rimească moartea din m@na )ărintelui său6 — 8ihtAa/)eta(G strigă cineCa" ?n s)atele şe ului" cu un glas căruia nu i se )utea ridica nici o ?m)otriCire6 Hoşonul se ?ntoarse" lăs@nd ?n Dos 1ra3ul cu arma6 — BinnetouG şo)ti el6 — 8are că)etenia şoşonilor ?l socoteşte )e Binnetou un co(otJG se interesă a)aşul6 — -ine ar ?ndră2ni să s)ună una ca astaJ răs)unse cel ?ntre1at6 — -hiar 8ihtAa/)eta( a s)us/o adineauri6 */a numit el c@ini ără nume )e aceia care l/au 1iruitJ Atunci" şoşonul lăsă să/i cadă cu3itul din m@nă6 — Binnetou este ?nCingătorulJ — +l" ?m)reună cu ratele săuG Hi/l arătă )e 8ld #hatterhand6 — U G U G U G i21ucni Vitea2ul/tim1ru6 Atunci" ără doar şi )oate că acest al1 este *on/)a(/Alama" )e care e3ele )alide ?l numesc 8ld #hatterhand6 Fn tot acest tim)" )riCirea lui alerga cercetătoare de la unul la altul6 Binnetou răs)unse: — #e Cede că ochii ratelui meu roşu erau o1osi3i şi mintea de asemenea666 8are acela care a ost ca)a1il ca )rintr/o singură loCitură de )umn să ia răsu larea Vitea2ului/2im1ru )oate i altul dec@t un Citea2 cu nume mareJG Hoşonul ?şi dădu cu )umnii ?n ca) şi răs)unse: — 8ihtAa/)eta( a aCut creier" dar n/a aCut minteG — Da" acesta este 8ld #hatterhand" ?n carne şi oaseG Eratele meu roşu mai Crea acum să moarăJ — *uG răs)unse el" sus)in@nd ad@nc6 :oate să trăiascăG — Eireşte" căci Coind să se ducă de 1unăCoie ?n
$'&

— Karl Ma( —

Ceşnicile c@m)ii ale C@nătoarei" a doCedit că are o inimă tare6 7ot 8ld #hatterhand a ost acela care cu o singură loCitură l/a tr@nit la )ăm@nt )e Moh/aL6 Dar" )oate i aceasta o ruşine at@t de mare )entru Citea2ul" t@nărul lu)tătorJG — *uG Hi el )oate să trăiascăG — 7ot 8ld #hatterhand şi Binnetou sunt aceia care i/au )rins )e iscoadele şoşonilor" dar nu ca )e nişte duşmani" ci ca să/i )oată schim1a cu e3ele )alide )ri2oniere la Coi6 Eratele meu roşu ar i tre1uit să a le )@nă acum că 8ld #hatterhand şi Binnetou sunt ra3ii Coştri6 — DaG 8ihtAa/)eta( ştie asta6 — Atunci )oate să aleagă dacă Crea să ne ie rate sau CrăDmaşG Dacă Ca dori să ie ratele nostru" atunci duşmanii lui Cor i şi ai noştri6 Fnsă" dacă Ca alege alt el" noi ?i Com reda li1ertatea" aşa cum am ăgăduit" dar )entru cei doi al1i )ri2onieri Ca curge mult s@nge" iar co)iii şoşonilor ?şi Cor aco)eri ca)etele şi Cor c@nta c@ntece de Dale la iecare nou loc de )o)as6 Binnetou ştie să/şi 3ină ăgăduielileG #e lăsă o tăcere ad@ncă6 Vor1a şi elul de a i al a)aşului ăcuseră" ca de o1icei" o im)resie )uternică6 8ihtAa/)eta( se a)lecă" ?şi luă cu3itul de )e Dos şi" ?n ig@ndu/i tăişul ?n )ăm@nt" )@nă la m@ner" strigă: — Aşa cum a )ierit ascu3işul acestui cu3it" aşa să )iară orice duşmănie ?ntre iii şoşonilor şi CiteDii ostaşi de aici" de l@ngă noi6 A)oi" trase iarăşi cu3itul a ară" ?l ridică ?n sus" amenin3ător" şi continuă: — -u3itul să/i loCească )e to3i acei ce sunt )otriCnici şoşonilor şi ra3ilor lor6 Am s)usG — Eratele meu a ăcut o ?n3elea)tă alegere" s)use 8ld #hatterhand6 Acesta este :itt/housAen" Cestitul C@nător666 iar celelalte e3e )alide" )ri2oniere la şoşoni" sunt DicA/)etahtşeh şi EranA şchio)ul" care este toCarăşul lui Mato/)oAa" V@nătorul de Urşi6
$$'

— Vulturii deşertului —

— Mato/)oAaG strigă şoşonul" mirat6 De ce şchio)ul n/a s)us aceastaJ Mato/)oAa e doar ratele şoşonilorG */a scă)at el Cia3a lui 8ihtAa/)eta(" c@nd sioucşii ogallallaşi ?i a3inuseră caleaJ — Si/a scă)at Cia3aJ :riCeşte/l )e Martin" iul său" şi )e ,o1" credinciosul lor serCitor negru6 Au )lecat să/l salCe2e" iar noi ?i ?nso3im" căci Mato/)oAa" V@nătorul de Urşi" a că2ut ?n m@inile tri1ului ogallalla" care Crea să/l ucidă" ?m)reună cu cei cinci toCarăşi ai lui6 — -@inii de ogallallaşi Cor să/l ucidă )e V@nătorul de UrşiJ Marele Manitu ?i Ca nimici6 #u letele lor Cor ieşi din tru)uri" iar mădularele Cor )utre2i ?n lumina soareluiG Unde )ot i găsi3iJ — #unt sus" ?n mun3ii luCiului YelloLstone" la morm@ntul Eocului/rău6 — Eratele meu 8ld #hatterhand i/a omor@t cu o singură loCitură de )umn )e Eocul/rău şi )e cei doi toCarăşi ai săi6 De asemenea" cei care au cute2at să ridice m@na asu)ra V@nătorului de Urşi se cuCine să )iarăG Fi rog )e ra3ii mei să mă urme2e ?n Dos" la ceilal3i şoşoni6 Acolo Com uma )i)a )ăcii şi Com 3ine un s at6 *egreşit" to3i erau gata de )lecare6 De2legară )e cele două iscoade şi aduseră caii6 — #ir" eşti dracul golG ?i şo)ti :itt lui 8ld #hatterhand6 Fndră2neşti mult şi" totuşi" i21uteşti at@t de 1ine" de )arcă totul n/ar i dec@t o 1agatelă6 Fmi scot )ălăria ?n a3a dumitaleG Fşi scoase cilindrul şi ?nce)u să/l agite" de )arc/ar i aCut de g@nd să golească un ?ntreg heleşteu de )eşti6 :orniră6 7răg@nd caii du)ă ei" di1uiau din nou drumul de/a lungul )oC@rnişului6 Eocul usese stins6 ADunşi sus" la marginea )ră)astiei" Moh/aL ?şi str@nse )almele căuş la gură şi strigă: — :2un/ 12un/ 12un30a231a>=" a)rinde3i/l )entru s at6 +coul re)etă strigătul de mai multe ori6 Eusese au2it şi ?n3eles" căci se au2iră glasuri:
2(

Eocul" ocul6
$$$

— Karl Ma( —

— Han834aJ>% — Moh/aL" Moh/aLG răs)unse iul că)eteniei6 #trigătul de 1ucurie" „ha/ha/hih!" răsună )este ?ntreaga Cale şi c@teCa momente mai t@r2iu se 2ări lacăra ocului a)rins ?n gra1ă6 +ra un semn sigur că şoşonii recunoscuseră glasul t@nărului indian" totuşi aCură )reCederea să trimită c@3iCa oameni ?naintea celui care sosea" )entru a i siguri că nu li se ?ntinde o cursă6 -@nd şe ul şi ?nso3itorii lui sosiră ?n ta1ără" cu to3ii se 1ucurară" ireşte" dornici să a le amănunte cu )riCire la misterioasa lor dis)ari3ie" dar nici unul nu/şi arătă )e a3ă sentimentele6 Desigur" erau c@t se )oate de mira3i de a)ari3ia străinilor e3e )alide" dar erau )rea de)rinşi a/şi ascunde sentimentele" ca să le )oată scă)a Creun semn de uimire6 *umai 1ătr@nul ră21oinic Ceni ?n a3a că)eteniei şi 2ise: — 8ihtAa/)eta( este un mare CrăDitor6 Dis)are din cortul său ?ntocmai ca Cor1a" c@nd ai Cor1it/oG — 8are ra3ii mei chiar au cre2ut că Vitea2ul/2im1ru a dis)ărut ără urmă" )recum umul care se ridică ?n aerJ ?ntre1ă şe ul6 */a3i aCut ochi să Cede3i ce s/a ?nt@m)latJ — 8staşii şoşonilor au ochi6 +i au găsit semnul Cestitului C@nător al16 Hi/au dat seama că 8ld #hatterhand a 3inut s at cu şe ul lor6 +ra un res)ectuos ?nconDur al a)tului că Vitea2ul/ 2im1ru usese ră)it de 8ld #hatterhand6 — Era3ii mei au ?n3eles cum nu se )oate mai 1ine" declară acesta6 9ată/l )e *on/)a(/Alama" C@nătorul al1" care do1oară duşmanii cu )umnul6 Hi alături se găseşte Binnetou" marele şe al a)aşilor6 — U G U G răsună ?m)reDur6 Hoşonii" trăg@ndu/se res)ectuoşi ?na)oi" lărgiră cercul care se ormase ?n Durul noilor sosi3i6 — Aceşti ră21oinici Cesti3i au Cenit ca să ume2e cu
2)

-ine CineJ
$$>

— Vulturii deşertului —

noi )i)a )ăcii" continuă şe ul6 +i Cor să/i eli1erăm )e cei doi )ri2onieri care se a lă colo" ?n cort6 ACeau ?n m@nă Cia3a Vitea2ului/2im1ru şi a iului său şi" totuşi" nu le/au luat/o6 De aceea" ră21oinicii şoşonilor )ot să des acă legăturile ostaticilor6 Fn schim1" ra3ii mei Cor )rimi scal)urile multor sioucşi ogallallaşi" care" )recum nişte şoareci" au ieşit din găurile lor tocmai la Creme )entru a i sugruma3i de şoimi6 8dată cu 2orii 2ilei Com )orni )e urmele lor6 Acum" ?nsă" oştenii sunt ruga3i să Cină ?n Durul ocului de s at )entru al inCoca )e Marele Manitu şi a/i cere aDutor şi ocrotire ?n e0)edi3ia de ră21oi6 *imeni nu scoase o Cor1ă" deşi Cestea )e care o au2iseră le tre2ise cel mai mare interes6 -@3iCa se duseră la cort" )entru a duce la ?nde)linire )orunca şe ului" aduc@ndu/i ?ndată la oc )e ostatici6 Aceştia mergeau clătin@ndu/se" cu )as nesigur6 — Urs 1ătr@n" ce )rostii ai mai ăcutJ ?l inter)elă de?ndată :itt )e grăsan6 *umai un 1roscoi ca tine )oate i ca)a1il să sară dre)t ?n ciocul 1er2eiG — Mai 1ine ?nchide/l )e al tău" alt el 3i/l Coi rete2a eu" numaidec@tG răs)unse DicA" cu nădu " rec@ndu/şi ?ncheieturile rănite6 — #tai" 1ătr@ne" linişteşte/teG */am Crut deloc să iu răutăcios şi/ar tre1ui să ştii c@t de mult mă 1ucur că te Căd iarăşi li1er6 — Erumos din )artea ta6 *umai că li1ertatea i/o datore2 domnului 8ld #hatterhand6 Hi" ?ntorc@ndu/se către acesta" continuă: — #)une/mi" cum )ot să/3i mul3umescJ Via3a grăsanului DicA" n/o i ea cine ştie ce" dar sunt ?n orice cli)ă gata să 3i/o aştern la )icioare6 — *u/mi datore2i nimic6 7oCarăşii dumitale au lucrat cum se cuCine6 Fnainte de toate" ?nsă" tre1uie să te adrese2i ratelui meu" Binnetou" ără de care nimic n/ ar i ost cu )utin3ă6 Roto eiul aruncă o )riCire )lină de admira3ie asu)ra
$$5

— Karl Ma( —

staturii 2Celte şi C@nDoase a a)aşului" a)oi ?i ?ntinse m@na" 2ic@nd: — Am ştiut că Binnetou tre1uie să ie )rin )reaDma" ori de c@te ori se arată 8ld #hatterhand6 -hiar dacă nu sunt tocmai un 1roscoi" 1ăr2oiul de :itt mă )oate ?nghi3i )e loc" dacă nu eşti dumneata cel mai inimos indian )e care l/am cunoscut Creodată6 ,o1" g@ @ind de 1ucurie" se a)ro)ie de <o11le/EranA şi/i s)use: — Fn s @rşit" ?n s @rşit" domR ,o1 Cede iar 1unul domR EranAG DomR ,o1 Crut omoare to3i şoşonii indieni" dar domR #hatterhand Crut eli1ere2e singur cu domR Binnetou6 Aşa" şoşonii ?ncă o dată scă)at cu Cia3ăG A)ucă m@na lui EranA şi/i m@ng@ie locurile rănite cu o mişcătoare duioşie666

$$4

— Vulturii deşertului —

(. URSUL CENUŞIU Fntocmai ca un şar)e lung şi su13ire se des ăşura conCoiul şoşonilor )rin )reria ,lue/;ras" care se ?ntinde de la DeCilRs <ead" ?ntre Mun3ii ,ighorn şi Mun3ii Her)ilor cu clo)o3ei" ?ns)re 3inuturile unde ;re(/1all/ -reeA ?şi Cărsa a)ele lim)e2i ?n luCiul ,ighorn6 Această „iar1ă al1astră! nu se ?nt@lneşte des ?n Vest6 -reşte ?naltă şi" ?ntr/un )ăm@nt umed" )oate să aDungă )@nă la ?năl3imea unui stat de om6 Aşa st@nd lucrurile" ?i dă mult de urcă C@nătorului din Vest" care n/are altă alternatiCă dec@t să urme2e cărarea 1ătătorită de 1iColi ?n desişul de iar1ă6 Eirele ?nalte ?l ?m)iedică să Cadă de)arte şi" nu o dată" )e Creme rea" C@nători )rice)u3i" neaC@nd 1usolă şi ne iindu/le cu )utin3ă să ştie )recis )o2i3ia soarelui" s/au )omenit ?n )rag de seară" du)ă ce )arcurseseră un drum oarte aneCoios" tot )e locul de unde )lecaseră diminea3a6 Al3ii" rotindu/se călare" şi/au regăsit )ro)riile urme şi le/au luat dre)t ale altora6 Drumul )e cărarea 1iColilor nu este nici el li)sit de )rimeDdie6 8ric@nd se )oate ?nt@m)la ca" )e neaşte)tate" să te tre2eşti a3ă ?n a3ă cu un duşman" din neamul omenesc ori din lumea animalelor6 :o3i da de Creun 1iCol 1ătr@n" care s/a des)ăr3it de turma lui ca un sihastru" dar nu e cu nimic mai )u3in )rimeDdios să dai nas ?n nas cu un indian CrăDmaş6 Fntr/un asemenea ca2" eşti neCoit să reac3ione2i re)ede ca ulgerul" căci acela care Ca trage )rimul Ca i şi su)raCie3uitorul6 Hoşonii călăreau ?nşirui3i unul du)ă altul" ast el ?nc@t iecare cal )ăşea )e urmele celuilalt6 + r@nduiala )ăstrată cu s in3enie de )ieile roşii" de iecare dată c@nd nu se ştiu ?n siguran3ă6 -a su)remă )recau3ie" ei mai o1işnuiesc să trimită ?nainte iscoade cu sim3uri ascu3ite şi minte şireată" cărora nu le sca)ă din ochi nici un )ai a)lecat de su larea C@ntului şi ale căror
$$I

— Karl Ma( —

urechi ?nregistrea2ă )@nă şi trosnetul cel mai ?ncet al unei crengi ru)te6 Ad@ncit ?n sine şi a)lecat mult ?nainte" cercetaşul se 3ine )e cal ca şi cum arta de a călări i/ar i ?ntru totul străină6 8chii ?i )ar ?nchişi" nici un muşchi nu/i tresare6 Hi calul )arcă/i somnoros" mişcă )icioarele mai mult din o1işnuin3ă6 Un ne)rice)ut l/ar crede )e călăre3 adormit de/a 1inelea" ără a )utea 1ănui măcar c@t de ?ncordată este" de a)t" aten3ia iscoadei6 8ric@t de mult i/ar i )lecate )leoa)ele" )riCirea lui ascu3ită" neadormită" cercetea2ă atent ?m)reDurimile6 8rice sunet ?ncet" oric@t de ?ncet" numai urechea unui ast el de cercetaş iscoadă ?l )oate au2i6 Du)ă tu işul de colo )@ndeşte un duşman" care şi/a ridicat )uşca" s)re a o ?ndre)ta asu)ra cercetaşului6 Dar )atul )uştii a atins nasturele de la haină şi 2gomotul ast el )rodus a şi aDuns la urechea iscoadei6 8 )riCire scurtă" cercetătoare" ?ns)re tu iş" a)ucă d@rlogii" se aruncă din şa" răm@n@nd totuşi cu un )icior ?n scară şi cu m@na ?n coama calului" ast el ?nc@t cor)ul ?i dis)are de tot du)ă cal şi nu )oate i nimerit de glon3ul duşmanului6 ,idiCiul" tre2it dintr/o dată din moleşeala de )@nă atunci" ace două/trei sărituri ?n lături şi dis)are cu tot cu călăre3 ?n desiş sau )rintre co)acii care ?i a)ără6 Fn nici două secunde rolurile s/au inCersat" iar duşmanul are acum tot interesul să se ?ngriDească de )ro)ria/i siguran3ă6 Ast el de iscoade trimiseseră şi şoşonii" la o distan3ă destul de mareQ ?n runtea tru)ei se găseau 8ld #hatterhand" Binnetou şi Vitea2ul/2im1ru6 Urmau ceilal3i al1i" cu BohAadeh şi cu ,o16 Acesta din urmă nu deCenise deloc un mai 1un călăre3" cu toate că se străduia din răs)uteri6 :ielea de )e )ul)e nu i se ?ntărise de el" ?şi ăcuse răni şi şedea )e cal chiar mai nenorocit dec@t ?nainte6 7ot C@iet@ndu/se" luneca ?ntruna din şa" gemea şi sus)ina ?n toate elurile şi" străm1@ndu/se ?ngro2itor" ?i asigura
$$O

— Vulturii deşertului —

)e toCarăşii săi că sioucşii ?i Cor )lăti cu C@r şi ?ndesat )entru aceste chinuri atroce6 -a să şadă mai )e moale" ?şi )usese dedesu1t un aşternut de iar1ă" dar" ne)ut@nd i 3inută str@nsă )e s)inarea calului" ea aluneca din c@nd ?n c@nd ?ntr/o )arte sau alta" ast el ?nc@t deseori ,o1 se )omenea Dos" la )ăm@nt" ăc@ndu/ i )e şoşonii" at@t de serioşi altminteri" să 2@m1ească ?nCeseli3i6 -@nd unul dintre ei" care ştia )u3in engle2eşte" ?l 1ote2ă #liding/,o1>&" Cor1a trecu din gură ?n gură şi ?i rămase ca o )oreclă" de care mai t@r2iu se olosiră cu to3ii" ără nici un )ic de milă şi la orice oca2ie6 Fn )artea dins)re a)us" ori2ontul )ăruse )@nă acum o dungă drea)tă6 Fncetul cu ?ncetul" ?nsă" ?nce)ea să se ridice )e alocuri lăs@nd să se Cadă mun3ii" al1ăstrii" cu contururi şterse6 :@nă la )oalele lor mai era ?ncă oarte mult de mers6 Fn acele regiuni aerul este at@t de curat ?nc@t )@nă şi 3intele cele mai ?nde)ărtate )ar at@t de a)roa)e ?nc@t eşti tentat să cre2i că le )o3i atinge ?n c@teCa minute6 Fn a ară de aceasta" atmos era este ?m1i1ată cu electricitate" ast el ?nc@t" dacă" de e0em)lu" doi oameni ?şi ating m@inile ori coatele" de Dur/?m)reDur sar sc@ntei care se Căd şi se simt6 Fn ciuda a)tului că cerul este li)sit de nori" ori2ontul )are deseori ?n lăcărat din )ricina luminii ulgerelor care" ?nsă" nu )ot tul1ura" ?n nici un el" 1unăstarea oamenilor şi a animalelor6 8dată cu lăsarea ?ntunericului" lumina acestor licăriri o eră o )riCelişte de nedescris" generatoare de )uternice emo3ii" chiar şi )entru C@nătorul cel mai ?ncercat6 De)rins a se ?ncrede doar ?n sine ?nsuşi" el ?nce)e să se simtă ne?nsemnat ?n a3a unei tainice )uteri )e care n/o )oate )rice)e6 #e g@ndeşte la Dumne2eu" )e care l/a uitat demult şi" ca o amintire )ioasă din tinere3e" ?şi aminteşte cuCintele )salmistului" deseori au2ite ?n şcoală: „Fncotro să mă
2*

,o1 alunecătorul6
$$=

— Karl Ma( —

duc de la Duhul 7ău şi de la a3a 7a unde să ugJ De aş lua ari)ile dimine3ii şi m/aş ?ndre)ta s)re cea mai de)ărtată margine a mării" şi acolo drea)ta 7a mă Ca aDungeG! 9ndianul nu simte nici el alt el6 „L/am Că2ut ?n lumina ulgerului )e Manitu!" )oCesteşte el alor săi" de c@te ori călătoreşte ?n tim)ul unor ast el de descărcări electrice6 Eulgerele astea )ot i oarte )rimeDdioase )e Creme de ră21oi" căci )ieile/roşii cred că ră21oinicii ucişi ?n tim)ul no)3ii Cor i neCoi3i să trăiască ?n necontenit ?ntuneric )e Ceşnicele c@m)ii ale C@nătoarei6 De aceea" ei se eresc de lu)tă noa)tea şi atacă 1ucuroşi doar odată cu a)ari3ia 2orilor6 Fnsă" cel care moare ?n „ ocul marelui s)irit!" la lumina ulgerului" Ca găsi şi )e lumea cealaltă cărările luminate ale ră21oiului şi C@nătoarei6 Aşadar" indienii nu se s iesc să atace la lumina scli)itoare a ulgerului şi oarte mul3i care n/au ştiut acest lucru sau n/au 3inut seama de el" şi/au )lătit neştiin3a ori ne)reCederea cu )ro)riile scal)uri6 Mărun3elul <o11le/EranA nu mai Că2use niciodată aşa ceCa6 De aceea se hotăr? să/l ?ntre1e )e DicA" ?n urma căruia călărea: — Domnule : e erAorn" acolo" ?n ;ermania dumitale" )e Cremea c@nd erai la liceu" ai ?nCă3at şi )sihica" ?3i mai aduci aminte ceCaJ De ce cre2i că aici ulgeră at@t de multJ — #e 2ice =i7i+ " nu 4*i2i+ " ?l corectă Roto eiul6 — 7otuna ?i e ?m)ăratului dacă eu 2ic )sihică sau i2icăG :rinci)alul e să/l )ronun3i corect )e i>8#$+6 — #e 2ice i8#$+6 — -e Crei să insinue2i acumJ -ă nici măcar )enultima literă din al a1etul meu na3ional n/aş i ?n stare s/o )ronun3JG Dacă mai ?ndră2neşti Creodată să aci asemenea a irma3ii" Cei aCea )rileDul s/o regre3i amarnic6 Un admirator al ştiin3ei ca mine nu )oate ră1da asemenea măgăriiG +şti inca)a1il să dai un răs)uns academic ?ntre1ării mele" at@t de sim)le" la
$$%

— Vulturii deşertului —

urma urmei" şi ?ncerci să sca)i )rin tot soiul de chichi3e6 Dar dacă/3i ?nchi)ui că Cei i21uti să mă )ăcăleşti cu asemenea terti)uri" atunci nu mă cunoştiG +şti ?n stare să/mi răs)un2i" ori nuJG — Eireşte că da" r@se Roto eiul6 — Atunci dă/i drumul6 #)une de ce ulgeră aici at@t de multGJ — Eiindcă este electricitate6 — Aşa Casă2icăJG Hi asta numeşti dumneata răs)unsJ :entru at@ta nu era neCoie să ?nCe3i la liceu6 +u" care n/am recCentat )e Alma :ater" n/am ost student şi n/am tocit latineşte" ştiu totuşi că )entru a ieşi sc@ntei este neCoie de electricitate6 Eiecare e ect ?şi are cau2a sa6 -@nd cineCa )rimeşte o )almă" nea)ărat tre1uie să ie de a3ă şi/un al doilea" care să i/ o deaQ Hi c@nd ulgeră" atunci666 atunciQ — 7re1uie să ie cineCa care a )us ocul" com)letă DicA6 <o11le/EranA ăcu o cli)ă" ca )entru a c@ntări Cor1ele Roto eiului" a)oi i21ucni m@nios: — Ascultă" domnule : e erAorn" e oarte 1ine că n/ am legat ?ncă ră3ie unul cu celălalt" căci acum aş i ost neCoit s/o stric" )ăt@nd )entru Ceşnicie 1la2onul dumitale de cetă3ean6 -re2i oare că Coi ?ngădui să strici ordinea etimologică a Cor1elor meleJ De ce te amesteci ?ntr/o cuC@ntare at@t de rumoasăJG Dacă eu" ?n elul meu modest" dar at@t de inteligent" com)ar electricitatea cu o )almă" n/ai nici un dre)t să )ui stă)@nire )e com)ara3ia mea ?ntocmai ca un t@lhar6 Aşadar" era Cor1a des)re ulgerG Dumneata s)ui că ulgeră din )ricina electricită3ii6 Dar acum" te ?ntre1 eu mai de)arte" de ce aici" ?n acest 3inut" e at@t de multă electricitateJ :@nă acum n/am mai ?nt@lnit/o nicic@nd ?ntr/o ast el de cantitate6 Ai cea mai 1ună oca2ie din Cia3ă să dai un e0amenG DicA Roto eiul r@se tare6 -elălalt" ?nsă" continuă să/i 1oscorodească:
$$&

— Karl Ma( —

— -e tot r@2i de mineJ #au r@2i" )oate" iindcă te găseşti ?n ?ncurcăturăJG 8ricum" sunt curios ?n ce chi) ai de g@nd s/o sco3i la ca)ăt" 1unul meu domn : e erAornG — Da" răs)unse DicA6 *egreşit" e oarte greu de răs)uns la ?ntre1area dumitale6 -u un asemenea interlocutor" chiar şi un )ro esor adeCărat s/ar osteni degea1aG — AşaG Alt răs)uns n/ai de datJ — ,a" )oate că da6 — Atunci dă/i o dată drumul6 #unt numai urechiG — :oate că e din cau2a 1ogă3iei metalice a mun3ilor )ietroşi care generea2ă o asemenea cantitate de electricitate6 — ,ogă3ie de metale" haiJ +lectricitatea n/are nici o legătură cu asta6 — ,a cum nuJ De ce e atrasă de )aratrăsnetJ — Dar )e urmă iese iar a ară" deci nu Crea să ştie de elQ şi trăsnetul loCeşte o sumedenie de co)aci care n/ au aCut nici cea mai mică 1ucă3ică de metal ?n 1u2unareQ *u" asta nu )ot s/o cred6 Dac/ar i aşa" toate turnătoriile de ier ar i loCite de trăsnet6 — *u uita că ne a)ro)iem de )olul magnetic6 — -are unde se a lăJ — Fn America de *ord" nu chiar oarte a)roa)e de aici6 — Atunci lasă/l să stea acolo6 *ici el nu )oate i CinoCat de aceste ulgere6 — :ro1a1il că electricitatea se )roduce din cau2a ?nC@rtirii )rea re)e2i a :ăm@ntului la ?năl3imile uriaşe ale Mun3ilor #t@ncoşi6 — *u s/ar )utea ?ngrămădi at@t de multă6 +lectricitatea nu e siro)6 :oate trece uşor )este mun3i6 *u" n/ai trecut e0amenul6 — Dacă ai )reten3ia să mă e0amine2i" tre1uie să cunoşti tu ?nsu3i răs)unsul6 — EireşteG FnCă3ătorul de la Morit21urg mi/a
$>'

— Vulturii deşertului —

destăinuit ?ntr/un moment de )rietenie că electricitatea se naşte )rin recare6 Asta o cre2iJ — Eoarte 1ucuros6 — :rin urmare" acolo unde este recare" tre1uie nea)ărat să se )roducă şi electricitate6 — -um ar i" de e0em)lu" c@nd r@2uim carto iG — Lasă glumele astea de licean ne)rico)sit" mai ales c@nd stai de Cor1ă cu cineCa care are ra)orturi artistice şi ştiin3i ice direct cu autoritatea hidraulicăG -u electricitatea nu tre1uie multă ceremonie6 *ici n/ are a ace dacă e recare mai multă" ori mai )u3ină" mai cu seamă aici" ?n acest 3inut6 Aici este )rerie ?n lege şi mun3i straşnici6 -@nd C@ntul sau CiDelia su lă asu)ra lor" se )roduce o recare nemai)omenită" nu cre2iJ — 8 i" admise DicA" )o2naş6 — ViDelia reacă )ăm@ntul6 *es @rşitele milioane de ire de iar1ă se reacă unele de altele6 *enumăratele ramuri" crengi şi run2e ale co)acilor se reacă şi ele6 ,iColii se tăCălesc )rin )ra " ceea ce de asemenea )roduce mare recare6 :e scurt" ?n acest 3inut are loc o recare mai multă ca oriunde" şi atunci se ?n3elege de la sine ce enormă cantitate de electricitate se ?ngrămădeşte acolo6 9ată" ai aCut )arte de cea mai sim)lă şi cea mai 1ună e0)lica3ie" din cea mai com)etentă gurăG Mai Crei ceCaJ — *u" nuG r@se DicA6 Mi/a ost de/aDuns6 — Atunci )rimeşte e0)lica3ia cu serio2itate şi res)ect6 */ai nici un motiC de r@s6 Dacă aimosul 8ld #hatterhand nu ne/ar i Cenit ?n aDutor" toate şiretlicurile Coastre C/ar i dus de/a dre)tul ?ntr/un )rimeDdios *al!" ?ua#!al$" )@nă ?n Ceşnicele c@m)ii ale C@nătoarei6 — #e 2ice )"#!al$" nu ?ua#!al$6 — 7aci din gurăG Aşa ceCa nu mi se mai ?nt@m)lă ?n acest )ătrar de an" de aceea 2ic ?ua#!al$6 Discu3ia noastră ştiin3i ică este acum =ini* 4"#!$#a" căci ne
$>$

— Karl Ma( —

a)ro)iem de mun3i şi iată că cercetaşii noştri se o)resc6 7re1uie să i desco)erit ceCa im)ortant6 Mărun3elul nostru" ?n tim)ul ultrasaCantelor sale „e0)lica3ii!" )ierduse din Cedere c@t de mare era distan3a ce o )arcurseseră ?ntre tim)6 9ar1a al1astră dis)ăruse6 Fn locul acesteia" se iCiseră erigi" amestecate din 1elşug cu )ar umatul cumarin6 *u oarte de)arte se aşterneau ar1uştii" deasu)ra cărora se ?năl3au C@r urile unor corni roşii6 Acestor co)aci le )rieşte )ăm@ntul umed şi to3i se 1ucurau că" du)ă drumul ?n ier1@ntat" )uteau nădăDdui să ?nt@lnească o a)ă ?nCiorătoare6 Acolo" ?n )reaDma tu işurilor" se o)riseră cercetaşii6 -@nd ?ntregul conCoi se a)ro)ie de locul cu )ricina" iscoadele ăcură nişte semne gră1ite" iar unul dintre ei chiar strigă: — Na),an/ na),anG Acest cuC@nt ?nseamnă „)icior!" dar are şi semni ica3ia de „urmă!6 -ercetaşii Coiau să s)ună că găsiseră nişte urme care nu tre1uiau nimicite )@nă c@nd mai marii lor nu le Cor citi6 BohAadeh nu/i luă ?n seamă şi continuă să se a)ro)ie călare6 — W$2!*/ !"0$1$G ?i strigă" indignat" cel care ?i chemase6 Aceasta ?nsemna „om t@năr!" şi era un el de mustrare6 Un t@năr e mai nechi12uit dec@t un om ?n C@rstă6 — Au numărat ra3ii mei iernile de c@nd trăieşte BohAadehJ +l ştie 1ine ce ace6 -unoaşte 1ine aceste urme" iind chiar ale lui6 Aici )o)osise cu sioucşii ogallallaşi" c@nd aceştia l/au trimis să cercete2e corturile şoşonilor6 Fn orice ca2" ei au )ornit de/a dre)tul ?ns)re a)us" ca să aDungă la luCiul -ornului gros şi i/au lăsat lui BohAadeh o mul3ime de semne cu aDutorul cărora el să/i )oată aDunge din urmă6 Locul unde se o)riseră )ăstra urma unui )o)as de
$>>

— Vulturii deşertului —

c@teCa 2ile al unui gru) mare de călăre3i" dar aceste semne )uteau i recunoscute numai de un ochi oarte e0ersat6 9ar1a striCită se ridicase iarăşi" ?nsă din tu işuri li)seau C@r urile ramurilor m@ncate de cai6 Du)ă e0)lica3iile lui BohAadeh" nu mai aCea rost să se o)rească aici6 #oarele era de/o suli3ă )e cer" arşi3a cum)lită" şi caii aCeau neCoie de )u3ină odihnă6 Ar i tre1uit să dea şi de a)ă6 :ăm@ntul" şes )@nă acuma" ?nce)ea să se ?nal3e6 Fn a3ă" la drea)ta şi la st@nga" se ridicau crestele mun3ilor6 -ălăre3ii o luară )e un )oC@rniş lat" care se ?ndre)ta )rintre coline6 +ra aşternut cu iar1ă ?naltă şi tu işuri tot mai dese" un soi de mărăciniş" tare" dar şi nişte )lo)şori" care aici nu se )uteau de2Colta ?n Coie" )@nă ?ntr/at@t ?nc@t să aDungă co)aci6 +rau şi c@3iCa )eri săl1atici" din soiul numit de americani S4i1$d Ha0!2"#n6 -o)acii se ?nmul3eau din ce ?n ce6 Erasini al1i" castani" agi" tei şi al3ii" )e ale căror trunchiuri se că3ărau mărul lu)ului" cu loarea roşie ca ocul6 -@nd drumul coti a)oi du)ă un deal" călăre3ii 2ăriră dre)t ?n a3a lor mun3ii 1ine ?m)ăduri3i6 Acolo )uteau găsi" cu siguran3ă" a)ă6 Două culmi r@)oase se ridicau dre)te" una ?n a3a celeilalte6 Fntre ele se ?nghesuia o Cale ?ngustă" ?n undul căreia un )@r@iaş su13irel murmura un c@ntec ?ncetişor6 7re1uiau să cotească" sau să urme2e direc3ia de )@nă acumJ 8ld #hatterhand măsură cu )riCirea )ătrun2ătoare marginea )ădurii6 Fndată ăcu din ca) un semn de mul3umire" a)oi 2ise: — Drumul nostru duce de aici la st@nga" Dos ?n Cale6 — De ceJ ?ntre1ă :itt6 — *u Cede3i o ramură de ag ?n i)tă ?n trunchiul unui teiJ — A-/ *i#6 Eireşte că e 1ătător la ochi ca un 1rad să crească )e un co)ac run2os67re1uie să ie un semn lăsat lui BohAadeh6 #ioucşii s/au aşe2at )e tei ast el
$>5

— Karl Ma( —

?nc@t să arate drumul s)re Cale6 De ce au luat/o ei ?ntr/ acoloJ :ro1a1il că Com mai găsi multe ast el de semne6 Aşadar" ?nainteG 7ăcut" Binnetou )ornise deDa ?nainte" du)ă ce aruncase o scurtă )riCire teiului6 Aşa era elul său6 7ăcut la Cor1ă şi gră1it la a)te6 Du)ă ce conCoiul mai merse )u3in" dădură ?n s @rşit de un loc oarte )otriCit )entru )o)as6 #e o)riră aici6 +ra a)ă" um1ră şi iar1ă minunată )entru cai6 -ălăre3ii descălecară lăs@ndu/şi 1idiCiii slo1o2i să )ască6 Hoşonii aduseseră carne 1ine uscată la soare" iar al1ii mai aCeau ?ncă din merindele )e care le luaseră de la locuin3a V@nătorului de Urşi6 M@ncară şi se ?ntinseră )e iar1ă sau )e muşchi" a3i)ind )u3in ori str@ng@ndu/se ?n gru)uri" la Cor1ă6 -el mai neliniştit dintre to3i era ,o16 #e rănise şi ?l dureau toate cele6 — DomR ,o1 1olnaC" oarte 1olnaC" se t@nguia el6 DomR ,o1 nici nu mai are )iele )e )ul)e6 7oată )ielea luat" dus" )antalonii acum li)i3i de )icior şi aşa doare la domR ,o1G -ine CinoCatJ #ioucşiiG -@nd domR ,o1 găseşte la ei" atunci omoară )e to3i" omoară de totG DomR ,o1 nu )oate nici merge călare" nici stat Dos" nici stat ?n )icioare" nici stat culcat6 DomR ,o1 are oc la )icioare6 — #e )oate Cindeca" s)use Martin ,aumann" care şedea l@ngă el6 -aută/3i oi de )ătlagină şi )une/le )e răni6 — Dar unde cresc oi de )ătlaginăJ — Mai mult )e la marginea )ădurii6 :oate or i chiar şi )e aici6 — Dar domR ,o1 nu cunoaşte la ele6 -um să găseascăJ — Vino6 Mergem ?m)reună6 -ei doi erau gata să )ornească6 DicA ?i au2ise Cor1ind şi ?i ?ndemnă: — Lua3i/Că şi )uştile cu Coi6 *iciodată nu se )oate şti
$>4

— Vulturii deşertului —

ce aduce cli)a următoare6 Martin ?şi luă liniştit )uşca6 *egrul şi/o )use şi el )e umăr6 — @$*G a)ro1ă el6 DomV ,o1 ia şi cara1ina6 Dacă Cine siou0 sau animal săl1atic" ?l omoară ?ndată" ca să a)ere )e t@năr domR Martin6 C")$ "nG Fnaintau am@ndoi ?ncet )e marginea Căii" dar nu se Cedea nicăieri Creo run2ă de )ătlagină6 Ast el că se ?nde)ărtară tot mai mult de locul de )o)as6 Fn Cale era linişte şi soare6 Eluturii se roteau ?n Durul lorilor" g@ndăceii 1@2@iau de colo colo" a)a murmura molcom" iar C@r urile co)acilor se scăldau ?n lumina soarelui6 Martin" care mergea ?nainte" se o)ri deodată şi arătă s)re o dungă care se iCea )rin iar1ă ?ntocmai ca o s oară" unind )@r@iaşul cu )eretele Căii şi dis)ăr@nd acolo" )rintre co)aci6 #e a)ro)iară şi cercetară urma6 :e o lă3ime de mai multe )icioare" iar1a era nu numai culcată" ci chiar striCită" de se Cedea )ăm@ntul gol" ast el ?nc@t ,o1 şi Martin se găseau dinaintea unei adeCărate cărări6 — *u a ost animal" u de )ărere negrul6 Aici alergat om cu ci2me6 DomR Martin are să dea dre)tate lui domR ,o16 Dar t@nărul clătină din ca)6 -ercetă şi mai 1ine cărarea şi răs)unse: — 8ricum" e c@t se )oate de ciudat6 *u se Căd nici co)ite" nici gheare6 :ăm@ntul e at@t de 1ătătorit" ?nc@t nu se )oate şti c@nd a ost călcat )entru ultima oară6 Aş ace )rinsoare că numai un animal cu co)ite )oate să calce aşa6 — Erumos" oarte rumosG s)use negrul 1ucuros6 :oate este o)ossum6 Asta ar )lace mult la domR ,o16 — -e/3i trece )rin ca)J r@se Martin6 Un o)ossum )e/ aiciJ Hi/a)oi" ro2ătoarea asta cu )ungă e animal cu co)iteJ — Dacă are co)ite sau nu" nu )asă la domR ,o16 8)ossum are carne 1ună şi acum ?ncerci )rin2i
$>I

— Karl Ma( —

o)ossum6 Voia sa )lece du)ă urme" dar Martin ?l o)ri6 — #tai )e loc şi nu te ace de r@sG *u e ce cre2i tu6 8)ossumul e un animal )rea mic ca să )oată lăsa o asemenea urmă6 Aici este Cor1a des)re un animal mare" )oate un elan6 — +lan" o elanG strigă ,o1 )lescăind din lim1ă6 +lan dai multă" multă carne şi seu şi )iele6 +lan 1un" oarte 1un6 ,o1 omoară elan6 — #tai" staiG *u )oate i nici elan" căci atunci ar i iar1a )ăscută6 — #ă Cadă domR ,o1 cu ochii lui ce este6 :oate tot o)ossum este6 8" dacă domR ,o1 găseşte o)ossum" ace mare" mare os)ă36 Fnce)u să alerge du)ă urme" ?ns)re Calea ?m)ădurită6 — #tai" staiG ?l ?ndemnă Martin6 #ă nu ie Creun animal mare" de )radăG — 8)ossum animal de )radă" măn@ncă )ăsărele şi tot soiul de alte animale mici6 DomR ,o1 )rinde la el6 *u Coi să stea locului" ci )orni mai de)arte6 ;@ndul la ri)tura aCorită 1iruia )reCederea" iar Martin se Că2u neCoit să/l urme2e" ca să/i )oată Ceni ?n aDutor ?n ca2ul unei sur)ri2e ne)lăcuteP dar negrul era mereu de)arte de el6 ADunseră ast el )@nă la marginea )ădurii" unde )ăm@ntul ?nce)ea să se ?nal3e6 -ărarea continua drea)tă ca o s oară )rintre co)aci şi" a)oi" ?n sus" )rintre mari ru)turi de st@nci6 Mereu" tot ?nainte" ,o1 se că3ăra )e creste6 -o)acii erau deşi" unul l@ngă altul" şi )rintre trunchiurile lor se ?ntinsese un el de huceag" ast el ?nc@t cărarea ducea )rintr/un desiş6 La un moment dat" Martin au2i glasul trium ător al lui ,o1: — Vino" Cino re)edeG ;ăsit cui1 la o)ossum6 7@nărul răs)unse c@t mai re)ede acestei chemări6 Htia că de o)ossum nici Cor1ă nu )utea i şi se temea
$>O

— Vulturii deşertului —

cu 1unul ,o1 să nu intre ?n cine ştie ce ne1ănuit 1ucluc6 — #tai )e locG #tai )e locG ?l rugă Martin6 #ă nu aci nimic )@nă nu Cin euG — 8" aici gaura" uşa de la cui1 de o)ossum6 ,o1 ace acum o Ci2ită la el6 Martin aDunse ?ndată la locul cu )ricina6 +ra o mul3ime de s ăr@mături de st@ncă ?ngrămădite unele )este altele6 Două erau s)riDinite ?ntre ele şi ormau o Ci2uină" la intrarea căreia creşteau din 1elşug aluni săl1atici" tu işuri de du2i" tu e de 2meură şi mure6 :rin acest mărăciniş era croită o intrare6 Urma ducea ?ntr/ acolo" dar numeroase urme la drea)ta şi la st@nga arătau că locuitorul Ci2uinii nu circulă doar )e drumul dintre a)ă şi 1@rlog" ci mai ace şi numeroase alte e0cursii6 ,o1 se )itise la )ăm@nt şi se C@r@se )rintre tu e" ?ncerc@nd să )ătrundă ?n Ci2uină6 Martin ?n3elese că nu se temuse degea1a6 Urmele oarte clare de )rin )reaDmă ?l dumiriră cu ce el de animal aCeau de/a ace6 Fn acelaşi tim)" ?l ?nş acă )e ,o1 de )icioare" ca să/l tragă a ară6 Dar negrul nu ?n3elegea nimic: — De ce mă tragiJ DomR ,o1 Citea26 +l )oate ?nCinge cui1 ?ntreg de o)ossum6 — :entru Dumne2eu" ?na)oi" ?na)oiG strigă Martin6 +ste o Ci2uină de urs6 *u e o)ossumG + ursG + ursG Martin ?l 3inea str@ns cu toată )uterea6 Atunci se au2i un mormăit ?nă1uşit" m@nios şi" ?n acelaşi tim)" ,o1 scoase un 3i)ăt de s)aimă6 — Doamne" o dihanie" un monstruG 8" domR Martin" domR MartinG 9ute ca ulgerul" se trase din mărăciniş şi se ridică ?n )icioare6 — + ?năuntru" l/ai Că2utJ ?ntre1ă 1ăiatul6 ,o1 1ătu aerul cu m@inile" mişcă 1u2ele" dar nu u ca)a1il să răs)undă nimic6 Lăsase )uşca să/i cadă6
$>=

— Karl Ma( —

Rostogolea ochii şi clăn3ănea din din3i6 -eCa oşni )rintre tu e6 #e 2ări a)ăr@nd ca)ul unui urs cenuşiu6 *egrului ?i Ceni glasul la loc6 — Euga" ugaG răcni el6 DomR ,o1 sus ?n )omG Eăcu un salt mare ?nainte" ?ns)re un mesteacăn su13ire" ?nalt şi" cu iu3eala unei CeCeri3e" se ca3ără )e tul)ina acestuia6 Martin )ălise ca un mort" dar nu de rică6 A)ucă re)ede )uşca negrului şi se ascunse ?n s)atele unui ag cu run2a roşie din a)ro)iere6 Re2emă arma de trunchiul co)acului şi/şi )regăti şi )uşca sa cu două 3eCi6 Ursul ieşise cu )as domol din 1@rlog6 8chii lui mici ?l )riCiră mai ?nt@i )e ,o1" care se agă3ase de crengile mesteacănului" a)oi )e Martin" care se a la chiar ?n a3a lui6 A)lecă 1otul" a)oi ?l ridică iarăşi" deschi2@nd o gură mare" 1ăloasă şi sco3@nd lim1a6 :ărea că se g@ndeşte către care din cei doi duşmani să se ?ndre)te mai ?nt@i6 A)oi se ridică ?ncet" clătin@ndu/se" )e la1ele dina)oi6 +ra ?nalt de o)t )icioare şi ?m)răştia un miros )ătrun2ător" de săl1ăticiune6 *u trecuse ?ncă nici un minut de la a)ari3ia dihaniei6 -@nd ,o1 Că2u iara uriaşă la o distan3ă de nici )atru )aşi" ridic@ndu/se ?n două la1e" amenin3ător" ?nce)u să 3i)e: — Dumne2euleG Ursul Crea măn@nci domR ,o1G #usG #usG Re)edeG -u mişcări energice" suia tot mai sus6 Din nenorocire" mesteacănul era )rea su13ire" aşa că se ?ndoia tot mai mult su1 )oCara negrului6 Dar el ?şi ridică )icioarele ?n sus c@t )utu de mult6 Din )ricina rănilor nu se )utea 3ine călare6 V@r ul su13ire al co)acului se )leca tot mai tare" iar ,o1 ?nce)u să at@rne ?ntocmai ca un liliac uriaş6 Ursul )ăru să )ricea)ă că acest duşman e mult mai uşor de ?nCins dec@t celălalt6 #e a)ro)ie şi mai mult de mesteacăn" ignor@ndu/l" deocamdată" )e Martin6
$>%

— Vulturii deşertului —

7@nărul duse m@na la )ie)t6 Acolo" su1 cămaşa de C@nătoare" ?şi )urta )ă)uşica" amintire ?ns@ngerată a ne ericitei lui surioare6 — Ludd(" Ludd(G şo)ti el e1ril6 7e Coi ră21unaG 8chi 1ine" ără să/i tremure m@na6 Fm)uşcătura trosni )uternic" urmată imediat de o alta666 De s)aimă" ,o1 ?şi dădu drumul6 — Doamne" Dumne2eule" strigă el" domR ,o1 muiat" murit cu desăC@rşireG Ursul tresărise" ca şi cum ar i )rimit o loCitură6 Deschise 1otu/i uriaş şi ioros" cu din3i gal1eni" şi mai ?naintă ?ncet" doi )aşi6 *egrul ?şi ?ntinse m@inile ?ns)re el" im)lorator: — DomR ,o1 nu Crut ace rău la tine" Crut numai o)ossum )rindeG Fn aceeaşi cli)ă" cute2ătorul 1ăiat sări ?ntre urs şi negru6 Aruncase )uşca descărcată şi o a)ucă )e cea a lui ,o1" a cărei 3eaCa o ?ndre)tă s)re iară6 +l şi animalul se a lau la mai )u3in de doi co3i unul de celălalt6 8chii ?i sc@nteiau şi" ?n Durul gurii str@nse" muşchii Ci1rau ?ntr/o e0)resie de ne?ndu)lecare" ce s)unea lămurit: „7u sau euG! Dar" ?n loc să tragă" lăsă )uşca şi ăcu trei )aşi ?na)oi" ?n3elesese că" un alt glonte era de )risos6 Ursul se linişti6 Din g@tleD ?i ieşeau horcăituri stranii" urmate de gemete" un tremur ?i stră1ătu ?ntreg tru)ul" la1ele de dinainte i se lăsară ?n Dos şi un Cal de s@nge negricios ?i i2Cor? din gurăP a)oi iara se )răCăli" cu o 2C@rcolire )uternică" )ră1uşindu/se )e o )arte şi răm@n@nd ?ntinsă l@ngă negru6 — H$l4. H$l4G5' se Căieta acesta" 3in@nd 1ra3ele des ăcute6 — ,o1" 1ăiatule" se m@nie Martin6 De ce mai 1oceşti" ricosuleJG — UrsulG UrsulG — A muritG
3+

ADutorG ADutorG
$>&

— Karl Ma( —

Atunci" ,o1 se ridică ?n )icioare şi/şi lăsă )riCirea s)eriată să caute" ?ntre1ătoare" c@nd s)re Martin" c@nd s)re iară6 — Mort" mortJG +ste adeCăratJG — :o3i să Ce2i şi tu6 :un rămăşag că am1ele gloan3e i/au )ătruns dre)t ?n inimăG ,o1 ?nce)u să sară" să se rostogolească şi să chiuie de 1ucurie: — Mort" e mort ursulG 8h" oh" ohG DomR ,o1 şi domR Martin au 1iruit dihaniaG DomR ,o1 ăcut C@nătoare de urşiG 8" ce Citea2 şi ce Cestit e domR ,o1G 7oată lumea are să )oCestească des)re nemai)omenitul curaD al lui domR ,o1G — Da" r@se Martin" ai ost de un curaD ne1unG -@t )e ce să ca2i din co)ac ca o )rună coa)tă" dre)t ?n gura ursuluiG *egrul ăcu o mutră mirată6 — #ă cadJ ?ntre1ă el6 *u cadG DomR ,o1 sărit ursului ?n a3ă6 DomR ,o1 luat )e el de 1lană şi ucis )e loc6 — Hi ai rămas lat ca o )lăcintăG — DomR ,o1 stat liniştit" iindcă Crut să arate că nu ?i e rică de urs6 8hoG -e e urs )e l@ngă domR ,o1JG +l ia urs de urechi şi dai la el at@tea )alme" că ursuR nici nu )oate să numereG #e a)lecă şi a)ucă cu m@na st@ngă urechea iarei ucise" ?ncetişor şi cu 1ăgare de seamă mai ?nt@i" ca )entru a se conCinge că e ?ntr/adeCăr moartă dar" cum că)ătă această ?ncredin3are" o loCi c@t )utu de tare" cu cealaltă m@nă6 Atunci se au2iră glasuri şi )aşi gră1i3i6 — :e nai1aG 8 )otecă de ursG Cor1i cineCa dins)re a)ă6 *u )oate să ie dec@t un „uriaş cenuşiu!6 -ei doi n/au ştiut şi au mers )e urma lui ără de nici o griDăG Re)ede du)ă eiG +ra Cocea lui 8ld #hatterhand6 Vă2@nd urma" el nu aCusese nici o ?ndoială asu)ra animalului care o ăcuse6
$5'

— Vulturii deşertului —

— Da" urs cenuşiu esteG se au2i glasul lui DicA6 Mă tem să nu/i i )ierdut )e am@ndoi6 #ă ?naintăm )rin )ădureG #e au2eau murmure ?ntretăiate şi )aşi gră1i3i6 — AloG ?i ?nt@m)ină Martin ,aumann )e noii Ceni3i6 */aCe3i nici o griDă6 7otul e ?n ordineG 8ld #hatterhand şi Binnetou a)ărură cei dint@i6 Du)ă ei Ceneau 8ihtAa/)eta( şi :itt Lunganul" )e urmă DicA Roto eiul" mărun3elul şi c@3iCa indieni6 -eilal3i rămaseră la locul de )o)as" iindcă nu )utuseră lăsa caii singuri6 — Fntr/adeCăr" un urs cenuşiuG strigă 8ld #hatterhand" la Cederea iarei ucise6 Hi ?ncă unul cum n/am mai Că2utG #ă trăieşti" MartinG Ai aCut mare norocG #e a)ro)ie de urs şi ?i cercetă rănile6 — LoCit ?n inimă" şi ?ncă de la oarte mică distan3ăG #traşnică C@nătoareG Eireşte" nu mai e neCoie să ?ntre1 cine l/a ucis6 Atunci se iCi ,o1" m@ndru şi ?ncre2ut: — DomR ,o1 ră)us ursul6 — Dumneata" ,o1J */aş )rea 2iceG — 8h" adeCărat" oarte adeCăratG DomR ,o1 aşe2at l@ngă nasul ursului" ursul să Cadă )e el" nu )e domR Martin" care tre1uit să ?m)uşte6 DomR ,o1 riscat Cia3a )entru ca domR Martin ?m)uşte la sigurG 8ld #hatterhand 2@m1ea6 *imic nu )utea scă)a ochiului său )ătrun2ător6 :riCirea ?i că2u )e run2ele Cer2i de mesteacăn" ?m)răştiate )e Dos6 -ă3ăr@ndu/se" ,o1 le ru)sese de )e ramuri6 -@teCa crengu3e at@rnau" demonstratiC6 — Da" domR ,o1 )are să i ost oarte Citea26 Fndată ce a 2ărit ursul" s/a că3ărat ?n mesteacăn" ără a se g@ndi că e )rea su13ire ca să/l )oată 3ine6 -o)acul s/a a)lecat şi el a că2ut colo" tocmai ?n a3a iarei6 Ar i )ierit" cu siguran3ă" dacă t@nărul său stă)@n n/ar i slo1o2it glon3ul la tim)6 *u/i aşa" domnule ,aumannJ
$5$

— Karl Ma( —

Martin tre1ui să a)ro1e" cu toate că n/ar i Crut să/l necăDească )e ,o16 Dar acesta se a)ăra cu ?nd@rDire: — Da" DomR ,o1 suit ?n mesteacăn" ca să Cie ursul du)ă el şi să nu acă rău la domR Martin6 DomR ,o1 Crut Dert ească )entru t@năr la el stă)@n6 Din ne ericire" constată că nici această asigurare nu u deloc cre2ută6 Eireşte că to3i Coiau să ştie cum s/a )etrecut această )rimeDdioasă aCentură" iar Martin istorisi mersul lucrurilor6 Eăcu aceasta ?n Cor1e sim)le" ără ?n lorituri" dar to3i ascultătorii ?n3eleseră de c@t s@nge rece şi curaD dăduse doCadă6 — 7inere" iu1ite )rietene" 2ise 8ld #hatterhand" )ot să/3i mărturisesc că nici C@nătorul cel mai ?ncercat nu s/ar i descurcat mai 1ine dec@t dumneata6 Dacă Cei continua ast el" Cei i un nume mare" des)re care se Ca Cor1i mult6 Hi Binnetou" de o1icei tăcut" ?i 2ise entu2iasmat: — Eratele meu cel t@năr are tăria unui Cechi ră21oinic6 +ste demn de numele tatălui său6 -ă)etenia a)aşilor ?i dă m@na6 :entru şoşoni" ursul u o )radă 1ineCenită6 -arnea de )e coaste e oarte gustoasă6 :ul)ele sunt ?ncă şi mai 1une" iar la1ele trec dre)t desert6 9ndienii aruncă numai inima şi icatul" )e care le cred otrăCitoare6 -ea care le )rinde cel mai 1ine este grăsimea de urs" căci ?n ea ac un el de unsoare" )e care o olosesc la răm@ntatul di eritelor culori" cum ar i cele ale ră21oiului" de e0em)lu" sau ocrul" )e care sioucşii ?l ?ntre1uin3ea2ă )entru a/şi Co)si cărarea din )ăr6 -u această ali ie ?şi reacă şi )ielea" ca să se a)ere de ?n3e)ătura 3@n3arilor şi a altor insecte6 La un gest ?ntre1ător al şe ului şoşonilor" Martin răs)unse: — Era3ii mei )ot să ia carnea ursului6 ,lana" ?nsă" mi/ o )ăstre2 eu6 Fn două minute" iara u Du)uită de 1lană şi carnea
$5>

— Vulturii deşertului —

?m)ăr3ită6 :e c@nd o mul3ime de şoşoni o tăiau ?n elii mari" cu cu3itele lor tăioase ca nişte lame" ceilal3i se ocu)au cu )regătirea 1lănii6 -u mare griDă" ?nde)ărtară resturile de carne cu un )umnal" a)oi ciocăniră 3easta ursului ca să aDungă la creier" cu care tre1uia recată )artea de dinăuntru a )ielii6 7otul u ăcut cu o asemenea re)e2iciune" ?nc@t" du)ă un s ert de oră" lucrul u gata" iar oştenii erau li1eri să se ?ntoarcă la locul de )o)as6 :ielea u aşe2ată )e unul din numeroşii cai ai şoşonilor" iar carnea u )usă la ri)t6 8ric@t ar )ărea de ciudat" indienii aCeau so1e6 Desigur" nu unele de marmură" )or3elan sau ierQ Eiecare ?şi )unea 1ucata de carne su1 şa6 Din cau2a călăriei" ea deCenea oarte moale" )ut@nd i m@ncată ?n aceeaşi seară6 Eireşte" unui euro)ean cu gusturi alese o ast el de )regătire nu/i )oate i )e )lac6 8dihna de amia2ă usese ?ntreru)tă de această aCentură" şi nu mai )utea i reluată6 Aşadar" )orniră la drum6

$55

— Karl Ma( —

). AVENTURA LUI FRANK ŞI A LUI "O" Drumul ducea tot mai ?n ad@ncul Căii" şer)uia )rintre mun3i" se deschidea a)oi ?n acelaşi şes ?ntins" )e care/l stră1ătuse conCoiul ?nainte6 #e Cedea că scurtaseră mult distan3a6 #ioucşii cunoşteau 1ine calea )e care o stră1ăteau6 Lăsaseră" din loc ?n loc" semne )entru BohAadeh" mai ales c@nd schim1au direc3ia6 Fn cursul du)ă/amie2ii" conCoiul aDunse ?ntr/o Cale a)roa)e rotundă" cu un diametru de mai multe mile" ?nconDurată de )ere3i dre)3i de st@ncă6 Fn miDlocul acestei Căi se ?năl3a un munte singuratic" ?n ormă de )o)ic" ale cărui laturi )leşuCe străluceau al1e ?n lumina soarelui6 -reştetul său aCea ?n ă3işarea unei 1roaşte 3estoase6 8rice geolog ar i ştiut că aici" odinioară" usese un lac" ale cărui maluri se con undau cu ?năl3imile ?nconDurătoare6 V@r ul" care se ridica acum ?n miDlocul Căii" se ?năl3a ca o insulă dintre a)e6 -ercetări sistematice au doCedit că ?n era ter3iară un mare număr de lacuri cu a)ă dulce aco)eriseră 3inuturile Americii de *ord6 Acestea s/au retras" deCenind Căi care serCiră dre)t morminte Cietă3ilor de )e atunci6 *aturalistul" mai ales )aleontologul" ?şi )oate ?m1ogă3i acolo colec3ia cu osile ne1ănuit de interesante6 #e găsesc cu miile din3i şi ălci de hi)o)otam" resturi de rinoceri ără coarne şi de 1roaşte 3estoase6 #unt schelete de )orci rumegători" de cămile şi de cai dinainte de )oto)" şi chiar cele ale unui soi de tigru" oarte )uternic" ?narmat cu din3i ca de erăstrău6 Fn )re2ent" )e ?ntreaga su)ra a3ă a )ăm@ntului" e0istă doar Creo 2ece s)ecii de cai" )e c@nd numai ?n America de *ord au ost desco)erite osilele a Creo trei2eci de s)ecii6 Una din ele aCea mărimea unui c@ine 7erra/ *oCa6 Fn acele Cremuri străCechi" ele an3ii )ăşteau )e malurile lacurilor şi )orcii se tăCăleau )rin noroi" unele
$54

— Vulturii deşertului —

s)ecii mici c@t o )isică" altele mari c@t hi)o)otamii6 :e c@m)iile din B(oming" astă2i netede ca/n )almă" )almieri cu run2e de )atru metri lungime ăceau um1ră unor ă)turi mai mari chiar dec@t ele an3ii6 Unele aCeau coarne de am1ele )ăr3i ale nasului" ?n dre)tul ochilor" altele )osedau c@te un singur corn" deasu)ra nasului6 Fnaintea unor ast el de resturi străCechi" indianul se retrage tăcut şi res)ectuos6 +l nu )oate ?n3elege misterul care le ?m)resoară şi" cum )entru d@nsul orice o1iect tainic este un „mare talisman!" )riCeşte aceste Cestigii cu s in3enie şi numai rareori caută să le e0)lice )re2en3a cu aDutorul unei legende6 Aşadar" Calea )e marginea căreia o)riseră acum călăre3ii" usese şi ea" de mult" un lac6 #ioucşii ogallallaşi ?i lăsaseră lui BohAadeh un semn" ca să/l ?nştiin3e2e că au trecut )rintr/?nsa de/a curme2işul" dar 8ld #hatterhand" care acum mergea ?n runte" nu/l luă ?n seamă" ci ?şi a1ătu calul la st@nga" de/a lungul )oalelor mun3ilor6 — 9ată aici o urmă" 2ise :itt" arăt@nd un co)ac ?n al cărui trunchi era ?n i)tă o ramură străină6 +ste semnul lăsat de ogallallaşi6 De ce nu/l urme2iJ — :entru că ştiu un drum mult mai 1un" răs)unse cel ?ntre1at6 De aici ?ncolo cunosc oarte 1ine regiunea6 Acest munte este :aDaL/e)oleh5$" muntele Ararat al indienilor6 -ei din rasa roşie au )ăstrat şi ei amintirea unei mari Cărsări de a)ă" a unui )oto)6 +i )oCestesc că atunci c@nd s/au ?necat to3i oamenii" a rămas o singură )ereche6 Marele Manitu a salCat/o )rin intermediul unei 1roaşte 3estoase gigantice6 -ei doi" ?m)reună cu tot aCutul lor" aCură loc )e s)inarea animalului şi rămaseră acolo )@nă ce a)ele ?nce)ură să scadă6 Muntele acesta e mai ?nalt dec@t to3i ceilal3i din Dur" de aceea el" cel dint@i se ridică din a)e ca o insulă6 ,roasca 3estoasă" s)une legenda" s/a t@r@t )@nă aici"
31

:iscul ,roaştei Sestoase6
$5I

— Karl Ma( —

unde )erechea de oameni s/a dat Dos de )e s)inarea ei6 #u letul animalului se ?ntoarse la Marele Manitu" ?nsă ca)ul ?i rămase acolo" sus" şi se ?m)ietri" )entru ca oamenii roşii să/şi )oată de/a )ururi aduce aminte )oCestea strămoşilor6 9storia aceasta mi/a )oCestit/o #unAaşetşa" Marele -@ine" un ră21oinic cu care am )o)osit acum c@3iCa ani )e Muntele ,roaştei Sestoase6 — Aşadar" nu Crei s/o iei )e aceeaşi cale cu sioucşii ogallallaşiJ — *u6 Htiu un drum care ne duce ?ntr/un tim) mult mai scurt6 La YelloLstone nu/i greu de aDuns6 #e )are că ogallallaşii nu cunosc Carianta cea mai uşoară6 Du)ă direc3ia ?n care au luat/o" se )oate )resu)une că se ?ndrea)tă ?ns)re -anionul cel Mare6 De/a1ia de/ acolo o Cor )orni ?ns)re YelloLstone" )entru ca" trec@nd )odul )este luCiu" să aDungă la Mun3ii de Eoc6 Morm@ntul )e care ar tre1ui să ie Dert it ,aumann şi toCarăşii săi se a la )e EluCiul de Eoc6 -a să aDungă acolo" sioucşii ogallallaşi ac un ?nconDur c@t se )oate de mare" ocolind cel )u3in şai2eci de Ailometri" iar 3inutul )rin care tre1uie să treacă este at@t de aneCoios" ?nc@t ?naintarea le Ca i oarte ?nceată6 Drumul )e care l/am ales eu" ?nsă" urmea2ă o linie a)roa)e drea)tă" )@nă la EluCiul :elicanilor" iar du)ă ce ?l Com trece" ?ntre el şi Muntele de :ucioasă" ne Ca duce )@nă la locul unde luCiul YelloLstone iese din lacul cu acelaşi nume6 De acolo căutăm R@ul :odurilor" ?n a)ro)ierea căruia Com da cu siguran3ă de urmele sioucşilor" a)oi ne ?ndre)tăm s)re i2Corul cu a)ă caldă care se a lă ?n a)ro)ierea EluCiului de Eoc6 *ici drumul acesta nu e uşor" dar e mult mai lesne de stră1ătut dec@t cel ocolit al duşmanilor6 Am )utea chiar să aDungem la 3intă ?naintea lor6 Un r@uşor de mult secat se Cărsase ?n 1a2inul lacului ?n )artea dins)re a)us" sco1indu/i ad@nc malul6 Al1ia lui era oarte ?ngustă" iar Cărsarea astu)ată cu at@tea )lante" ?nc@t numai un ochi ager ar i )utut s/o
$5O

— Vulturii deşertului —

desco)ere6 8ld #hatterhand ?şi ?ndrea)tă calul ?ntr/ acolo6 Du)ă ce ră21ătu )rin stratul de mărăcini" )utu merge ără nici o greutate ?n susul cursului de odinioară" )@nă ce sco1itura ?ngustă intra ?n aşa/ numitul %ndula!in8land6 Acesta era alcătuit din mici )rerii" des)ăr3ite unele de altele )rin coline ?m)ădurite care se ?nşirau" mai toate" ?ns)re Cest" conCenind de minune conCoiului6 #)re seară aDunseră la o a)ă care )ărea să 3ină de regiunea ,ighorn6 Merg@nd de/a lungul ei" aDunseră la un loc oarte )otriCit )entru )o)as" aşa că hotăr@ră să se o)rească aici" deşi nu se ?nserase ?ncă6 :@r@ul se lărgea ?ntr/un eleşteu mic şi )u3in ad@nc" )e malul căruia era o iar1ă minunată6 A)a era lim)ede de i se Cedea undul" iar )rin ea mişunau o mul3ime de )ăstrăCi care dădeau s)eran3a unei cine gustoase6 Fntr/ o )arte" malul se ridica dre)t ?n sus" de cealaltă era nă)ădit de co)aci6 8 mul3ime de crengi că2ute la )ăm@nt dădeau de 1ănuit că iarna usese grea şi cu multă 2ă)adă6 Acestea ormau un el de )ara)et" )rin care siguran3a era s)orită şi" iindcă lemnul era oarte uscat" aCeau din 1elşug şi cu ce a)rinde ocul6 — :escuit de )ăstrăCiG strigă DicA" sărind Coios de )e cal6 8 să aCem un adeCărat os)ă3 de nuntăG — *u te gră1iG ?ndemnă 8ld #hatterhand6 Fnainte de toate tre1uie să aCem griDă să nu ne sca)e )eştii6 Aduce3i lemneG 7re1uie să acem două gratii6 Du)ă ce Că2ură de cai" ascu3iră rămurele şi le ?n i)seră des una l@ngă alta" mai ?nt@i la locul de scurgere al eleşteului" ?n )ăm@ntul moale" ast el ca nici o Cietate să nu se )oată strecura )e acolo6 Un gărdule3 asemănător aşe2ară şi de cealaltă )arte" dar nu la gura r@ului" ci mult mai de)arte" ?n sus" la Creo două2eci de )aşi de)ărtate de ca)ătul de sus al lacului6 Acum" )eştii nu mai )uteau scă)a nici )e aici6 DicA Roto eiul ?nce)u să/şi descal3e ci2mele cele uriaşe" ?şi descinse 1r@ul şi/l aşe2ă )e mal" l@ngă
$5=

— Karl Ma( —

)uşcă6 — Măi mititelule" ?i 2ise :itt Lunganul" mi se )are că Crei să intri ?n a)ă6 — EireşteG Asta e rumuse3eaG — Lasă/i să ?ncerce )e cei mai ?nal3i dec@t tineG Unul care de/a1ia Cede )este scaun" )oate să )iară su1 a)ă6 — Htiu să ?not6 Hi nici lacul nu e )rea ad@nc6 — 7e amăgeşte6 -@nd te ui3i )e undul lui" )are mai )u3in ad@nc dec@t e ?n realitate6 — AşG Vino/?ncoace şi te uită ?năuntruG Acolo Dos se Cede iecare )ietricică şi666 la to3i draciiG ,rr" )uh" )uhG #e a)lecase )rea tare şi ?şi )ierduse echili1rul" că2@nd cu ca)ul ?nainte" tocmai ?n locul cel mai ad@nc6 Roto eiul se duse la und dar" numaidec@t" a)ăru iar la su)ra a3ă6 +ra un ?notător e0celent şi nu/i ăcea rău o 1aieP din nenorocire" ?nsă" aCea 1lana )e el6 :ălăria cu 1oruri late )lutea )e a)ă ca o run2ă de „Victoria/ regia!6 — 9a uite colo" ce minună3ieG r@se :itt6 Domnilor" )riCi3i ce mai )ăstrăC aCem de )rins6 Dac/am )utea )une m@na )e d@nsul" ne/ar )utea ieşi o mul3ime de )or3iiG Micu3ul sa0on se a la )rin a)ro)iere6 Deşi ?n domeniul ştiin3i ic aCeau totdeauna )uncte de Cedere di erite" 3inea la d@nsul" )entru că Roto eiul era şi el german6 — Vai de mineG strigă el" s)eriat" alerg@nd ?ntr/ acolo6 -e/ai ăcut" domnule : e erAornJ De ce/ai sărit ?n lacJ *u cumCa te/ai udatJ — ,a 1ine că nuG răs)unse DicA" r@2@nd şi g@ @ind6 — :@nă la )ieleG :o3i răci straşnic6 Hi ?ncă cu 1lana6 9eşi a ară degra1ă6 De )ălărie am eu griDă6 8 )escuiesc cu o cracă6 Luă o cracă c@t toate 2ilele" )e care aCea de g@nd s/ o olosească ca undi3ă" dar" chiar şi aşa" ea se doCedi )u3in cam )rea scurtă6 FnCă3atul unc3ionar silCic se a)lecă c@t )utu mai 1ine6
$5%

— Vulturii deşertului —

— ,agă de seamă" ?l )oCă3ui DicA" ieşind din a)ă6 :ot să mi/o iau şi singur" mai ales că tot sunt eu ud6 — *u mai s)uneG răs)unse EranA6 7e ?nşeli dacă/3i ?nchi)ui că sunt tot at@t de ne)rice)ut ca şi dumneata6 +u n/am să cad6 9ar dacă a urisita de )ălărie se Ca duce mai de)arte" atunci mă Coi mai ?ntinde şi eu ni3el şi666 Doamne # inte" m/am dus şi eu ?n 1ăltoacă6 Aşa ceCa666 +ra at@t de caraghios" ?nc@t al1ii i21ucniră cu to3ii ?n hohote de r@s6 9ndienii" ?n a)aren3ă" rămaseră serioşi" dar ?n sinea lor se Ceseleau şi ei nes)us de ?nt@m)lare6 — +i" )arcă 2iceai că nu eşti chiar at@t de ne)rice)ut ca mineG se interesă DicA" r@2@nd cu lacrimi6 EranA se 1ălăcea cu o mutră ioroasă6 — -e găseşti de r@sJ strigă el6 Fnot din )lăcerea de/a mă sacri ica )entru altul şi din mila samariteană )entru a)roa)ele meu" iar dre)t răs)lată )entru nes @rşita/mi 1unătate sunt luat ?n r@s6 Voi 3ine minte )entru altă dată6 Fn3elegiJG — :ăi nu r@d6 :l@ngG *u Ce2iJ — 7aci din gurăG *ici )rin ca) nu/mi trece să mă las 1atDocoritG 7oate ca toate" dar racul meu666 asta mă doare cel mai multG Hi )ălăria mea de ama2oană ?noată ră3eşte )e l@ngă a dumitale" -astor şi :ila0" ca ?n mitologie şi astronomie6 7ot aşaQ — #e 2ice -astor şi :olu0" ?l ?ntreru)se DicA6 — #tai 1inişorG6 :olu0G -a )ădurar am aCut at@3ia c@ini de C@nătoare" că ştiu şi eu dacă se 2ice :olu0 sau :ila06 *u )ermit să mă corecte2iG 7otuşi" am să )escuiesc no1ila )ereche ră3ească6 De a)t" )e a dumitale ar tre1ui s/o las acolo6 */ar i meritat să mă ud eu )entru at@ta lucru6 #e duse du)ă cele două )ălării şi le aduse6 — 9ată" le/am salCat6 Acum să stoarcem ?nt@i 1lana dumitale şi a)oi racul meu6 Am@ndouă Cor )l@nge lacrimi amare6 Au şi ?nce)ut să )icure6 -ei doi sinistra3i aCeau at@ta de lucru cu hainele lor"
$5&

— Karl Ma( —

?nc@t" cu toată )ărerea de rău" se Că2ură neCoi3i să renun3e la )escuit6 -@3iCa şoşoni intrară ?n a)ă la ca)ătul de Dos al lacului" ormară acolo un şir str@ns şi ?m)inseră )eştii ?nainte" 1inişor" din lac ?n )@r@u6 :e am1ele maluri ale sale" al3i şoşoni se ?ntinseră la )ăm@nt" cu ca)etele ?ns)re a)a ?n care/şi C@r@seră m@inile6 :eştii" ?m)inşi la str@mtoare" nu )uteau trece )rin gărdule3" iar ?ntoarcerea le era de asemenea ?nchisă6 9ndienii scoaseră a ară )eştii ?ngrămădi3i şi/i aruncară la uscat6 -el mai ?m1elşugat )escuit nu durase mai mult de c@teCa minute6 A)oi" să)ară nişte gro)i ad@nci" că)tuşindu/le cu )ietre6 :eştii cură3a3i ură aşe2a3i )este ele şi aco)eri3i cu un alt strat de )iatră" deasu)ra căruia a3@3aseră ocul6 Du)ă o Creme" c@nd dădură cenuşa la o )arte" )ăstrăCii se ?nă1uşiseră ?n sucul lor ?ntre )ietrele ier1in3i şi se ?nmuiaseră at@t de 1ine ?nc@t cădea carnea de )e ei" c@nd o atingeai6 Du)ă cină" aduseră caii mai a)roa)e şi r@nduiră oameni de )a2ă" trimi3@nd c@te o santinelă ?n iecare din cele )atru )uncte cardinale6 -um am mai s)us" iindcă ardeau mai multe ocuri" oamenii se str@nseră ?n Durul lor" du)ă )lac6 Eireşte" al1ii erau la un loc6 8ld #hatterhand" DicA şi EranA erau germani6 :itt ?nCă3ase de la grăsan at@ta nem3ească c@t să )oată )rice)e des)re ce se Cor1eşte şi" iindcă tatăl lui Martin ,aumann era de asemenea de origine germană" t@nărul Cor1ea oarte 1ine nem3eşte6 :@nă şi ,o1 )rice)ea c@te ceCa" căci el" ca to3i negrii" aCea o 1ună memorie a lim1ilor6 8 asemenea masă" ?n )ădurea Cirgină" ori ?n )rerie" are un armec deose1it6 #e )oCestesc cu asemenea )rileDuri )ă3aniile celor de a3ă şi is)răCi de/ale altor C@nători Cesti3i6 8ric@t de grea ar i Cia3a ?n Vest şi oric@t de )lină de neca2uri" orice Ceste des)re a)tele ?ndră2ne3e ale CiteDilor cu aimă" ori des)re orice alte ?nt@m)lări de seamă stră1ate locurile cu iu3eala
$4'

— Vulturii deşertului —

ulgerului" trec@nd mereu de la un )o)as la altul6 Dacă sus" la EluCiul Marias" „indienii cu )icioare roşii! au de2gro)at securea ră21oiului" comanşii de la Rio -onchas Cor1esc des)re asta )este )atrus)re2ece 2ile" iar dacă )rintre indienii LallaLallani din 3inutul Bashington se iCeşte un mare C@nător" ştiu să )oCestească des)re el" ?n scurtă Creme" indienii daAota din -oteau Missouri6 -um era de aşte)tat" Ceni Cor1a des)re a)ta CiteDească a lui Martin ,aumann6 Fl lăudară cu to3ii" ?n el şi chi)" iar <o11le/EranA s)use: — + adeCăratG A ost straşnic" dar nu e singurul care se )oate lăuda cu o ast el de aCentură6 *ici ursul meu de/atunci n/a ost de carton6 — -um aşaJ ?ntre1ă DicA6 Hi dumneata ai aCut de/a ace cu un ursJ — Hi ?ncă ce mai ursG — 7re1uie să ne )oCesteşti6 *u CreiJ — Dar cum să nuG Fşi drese glasul şi/i dădu drumul6 — :e atunci nu mă a lam de/o Ceşnicie ?n #tatele Unite ale Americii" adică eram ?ncă un ne)rice)ut ?n tre1urile de )e/aici6 Eireşte" nu insinue2 că eram neinstruit6 Dim)otriCă" adusesem cu mine o 1ună )or3ie de su)erioritate cor)orală şi s)irituală" dar totul tre1uie ?nCă3at şi ceea ce n/ai Că2ut şi n/ai trăit" n/ai cum să cunoşti6 De e0em)lu" un 1ancher" ie el c@t de deşte)t" nu )oate să c@nte din o1oi" du)ă cum un saCant )ro esor de astronomie e0)erimentală nu se )oate ace acar ără să ?nCe3e meseria6 #)un toate aceste lucruri ?n a)ărarea mea6 Fnt@m)larea s/a )etrecut ?n -olorado" a)roa)e de ArAansas6 Fn di erite oraşe ?nC@rtisem elurite a aceri şi str@nsesem ceCa economii6 -u ele Coiam să ?nce) o negustorie ?n Vest şi aşa" cu o )roCi2ie rumuşică de articole de comer3" ?nce)ui călătoria6 7rea1a mergea at@t de 1ine ?nc@t" aDung@nd ?n 3inutul Eort L(on" l@ngă ArAansas"
$4$

— Karl Ma( —

C@ndusem totul6 :@nă şi c@ntarul6 Acum eram )e cal" cu )uşca ?n m@nă şi cu 1u2unarul )lin de 1ani6 Mă hotăr@i să merg aşa de )lăcere" mai de)arte" )rin 3inut6 :e Cremea aceea aCeam o mare dorin3ă să aDung Cestit6 — Du)ă cum s/a şi ?nt@m)latG o1serCă DicA6 — *u )e de)lin6 Dar" dacă stau să mă g@ndesc" c@nd Com ?nce)e lu)ta cu sioucşii nu Coi sta ?n dosul rontului" ca Ani1al la Baterloo şi" )oate" atunci ?mi Coi c@ştiga un renume6 Dar" mai de)arteG -olorado" )e Cremea aceea" era de )u3ină Creme cunoscut6 #e desco)eriseră terenuri auri ere )roductiCe" şi Ceneau )ros)ectorii şi căutătorii de aur din răsărit" cu grămada6 -oloniştii adeCăra3i erau" ?nsă" )u3ini6 De aceea am ost oarecum mirat c@nd" ?n drumul meu" mă găsii deodată ?n a3a unei erme aşe2ate6 #e com)unea dintr/o casă mică dar ?nstărită" ogoare şi locuri de )ăşune6 Eerma se a la )e malul r@ului :urgatorio şi acestui a)t i se datorau )ădurile de )rin a)ro)iere6 +rau mai cu seamă ar3ari şi mă miram eu cum de ?n )artea de Dos a iecărui trunchi era ?n i)tă o 3eaCă" )rin care seCa )icura ?n nişte 1utoiaşe6 +ra )rimăCară" tim)ul cel mai )otriCit )entru )re)ararea 2ahărului6 Fn a)ro)ierea casei )uteai Cedea )utini din lemn" ?nalte şi groase" )line cu seCă care tre1uia să se eCa)ore2e6 7re1uie să )omenesc de această ?m)reDurare" iindcă ?n toată aCentura a Ducat un rol oarte im)ortant6 — Desigur că erma nu a)ar3inea unui american" remarcă 8ld #hatterhand6 Ar i )lecat mai degra1ă du)ă terenuri auri ere" dec@t să răm@nă tihnit acasă6 — Eoarte adeCărat6 8mul era din *orCegia şi mă )rimi cu Coie 1ună6 Fntreaga amilie Mso3ia" doi 1ăie3i şi o atăN mă )o ti să stau c@t doresc6 :rimii 1ucuros şi aDutam la gos)odărie6 Eiind ?ndatoritor şi chi12uit" c@ştigai ?ncrederea acestor oameni" ?ntr/at@t" ?nc@t mă lăsară singur de tot la ermă6 Fn Cecinătate tre1uie să ai1ă loc o aşa/2isa 2"u*$3#ai*in8" la care ei Coiră să ia
$4>

— Vulturii deşertului —

)arte6 :re2en3a mea era 1ineCenită" deoarece )uteam să răm@n acasă şi să Ceghe2 siguran3a ermei6 Aşa că ei )lecară şi eu rămăsei de ca)ul meu6 Acolo" Cecin se numea acela la care )uteai să aDungi ?ntr/o Dumătate de 2i călare6 Eerma unde se duceau era şi mai de)arte" ast el că ?ntoarcerea ga2delor mele nu )utea aCea loc dec@t du)ă trecerea c@torCa 2ile6 — Si/au acordat multă ?ncredere" o1serCă DicA6 — De ce nuJ -re2i cumCa că s/ar i )utut să/mi Cină ideea să deCaste2 ermaJ #emăn cumCa a )ungaşJ — *u des)re asta/i Cor1a6 La altceCa mă g@ndeam6 Atunci" ca şi acum" 3inutul acela era cutreierat de tot elul de haimanale6 -e )oate ace un singur om ?m)otriCa unei asemenea ceteJ -u ast el de oameni nu/3i )o3i ?ncheia socotelile cu/n singur glonte6 — Dar nici cu unul ca mine6 7re1uie să Că s)un că ?n a3a casei se găsea un 2i+"#-5> oarte ?nalt6 Eusese Du)uit de coaDă )@nă sus" ?n C@r 6 Din c@te/mi )oCestise norCegianul" ?ntre1uin3ase scoar3a la Co)sit6 7runchiul ?i era gro2aC de neted" iar cel căruia i/ar i trecut )rin minte să se urce )e el" ar i aCut neCoie de multă" oarte multă di1ăcie6 — -red că nu se g@ndise nimeni la una ca asta" 2ise :itt6 — -hiar dacă nu te g@ndeşti dinainte" )ot surCeni anumite ?m)reDurări ne1ănuite" c@nd )@nă şi cel mai no1il dintre oameni )oate i ?m)ins să treacă la tot elul de ac3iuni nesă1uite6 Dar" să reCenim la chestiune666 Mă găseam aşadar singur de tot la ermă şi/mi 1ăteam ca)ul si/mi găsesc o ocu)a3ie ca)a1ilă să/mi ?ndulcească lungile ceasuri de singurătate6 :@nă la urmă" am găsitG Fntr/una dintre odăi că2use huma de )e trunchiurile de lemn din care erau ăcu3i )ere3ii şi um)lutura se ăr@mi3ase6 *orCegianul aCea de g@nd să re)are stricăciunea şi" )entru aceasta" ăcuse o groa)ă cu humă ?n curte" lungă de )atru co3i" lată de Creo trei
32

Ar1ore )roducător de nuci uleioase şi oarte gustoase6
$45

— Karl Ma( —

şi )lină ochi6 Fnc@ntat de idee" tocmai Coiam să trec la trea1ă c@nd" dintr/o dată" mă găsii a3ă/n a3ă cu cine crede3iJ — -u ursulG răs)unse DicA6 — Da" cu/n urs care/şi )ărăsise culcuşul său onora1il din Mun3ii Raton" ca să mai Cadă oameni şi locuri" ?ntocmai ca mine6 *umai că )re2en3a lui nu era deloc )e gustul meu6 A urisitul ăcea o mutră dis)re3uitoare" ?n Creme ce eu" )rintr/o săritură )e care n/aş mai )utea/o re)eta" ?ncercai să mă dau )e du)ă casă6 Dar" cu aceeaşi iu3eală" ursul Ceni du)ă mine" gra1a dumnealui d@nd mem1relor mele o ne1ănuită elasticitate6 :e scurt" )entru )rima oară ?n Cia3ă" uga mi se )ăru o adeCărată )lăcere" ?ntocmai ca un tigru indochine2" mă re)e2ii s)re hicor(" ?l cu)rinsei ?n 1ra3e şi ?nce)ui a mă că3ăra )e trunchiul cel neted şi lucios" ?ntocmai ca o rachetă6 */ai crede de ce )ot i ?n stare ?ntr/o asemenea situa3ieG — ,ănuiesc că te/ai doCedit un 1un că3ărător" sur@se DicA6 — :ăi tocmai asta e" că nu )rea6 -ăci" deşi c@nd ai ursul ?n s)ate" nu mai stai să te ?ntre1i dacă sănătatea ?3i ?ngăduie" ?ntr/adeCăr" un asemenea e ort" ci ?nce)i să te sui cu )asiune — cum )rocedam şi eu" de altminteriP din ne ericire" trunchiul era mult )rea lucios6 *u )utui să aDung )@nă la crengi" iar ca să mă 3in agă3at era oarte greu6 — Vai" te găseai ?ntr/o mare )rimeDdie6 Hi nici armă n/aCeai6 Dar ursul ce ăceaJ — -eCa la care n/ar i )utut ?n nici un ca2 să renun3e" căci n/aCea nici )ic de conştiin3ăQ #e că3ăra du)ă mineG — Din ericire nu era urs cenuşiu6 — Mie mi/era totuna căci" )e Cremea aceea" orice urs )e care/l Cedeam" ?mi st@rnea acelaşi soi de sen2a3ii666 Mă agă3ai cu )utere şi mă uitai ?n Dos6 Fntr/ adeCăr" a urisitul" Dos l@ngă trunchi" se ridicase ?n două
$44

— Vulturii deşertului —

)icioare" luase )omul ?n 1ra3e şi ?nce)u să urce" domol şi )aşnic6 :ărea că se distrea2ă gro2aC" căci mormăia de mul3umire" ?ntocmai ca un motan care toarce" doar că ni3eluş mai tare6 Mie" ?nsă" ?mi tremura tot cor)ul de s or3area )e care o ăceam" ca să mă )ot 3ine6 Ursul se tot a)ro)ia" iar eu ar i tre1uit să urc şi mai sus6 Dar numai ce des ăcui o m@nă" că ?mi şi )ierdui s)riDinul" iar )uterea de atrac3ie a tatălui nostru" )ăm@ntul" nu se de2min3i nici de astă dată6 -u un o tat ad@nc" că2ui cu )uterea unui ciocan greu" nimerind dre)t )e s)inarea ursului" care se rostogoli şi el la )ăm@nt6 8mule3ul )oCestea at@t de ?nsu le3it" ?nc@t ascultătorii lui erau numai urechi" iar elul ha2liu ?n care descria ?nt@m)larea ?i ăcu )e to3i să i21ucnească ?ntr/un r@s 2gomotos6 — Da" r@de3i" 1om1ăni el6 Dar eu n/aCeam )o tă de r@s6 Mă loCisem şi eram Dulit )este tot şi" 1uimăcit" tim) de c@teCa secunde" nici nu mă g@ndi să mă scol de Dos6 — Hi ursulJ se interesă DicA6 — Hedea su1 mine" tot at@t de uluit" du)ă cum eu" ără grai" şedeam )este d@nsul6 A)oi" deodată" se smuci şi aceasta mă tre2i la realitate6 #ării ?n sus şi o luai la goană" cu g@nd să aDung la uşă şi să intru ?n casă6 Fnsă ursul era )rea a)roa)e de mine6 Erica mă ăcu iute ca r@ndunica6 Mă sim3eam de )arcă lungimea )icioarelor mi s/ar i ?ndoit" ori chiar ?m)ătrit666 Mă re)e2ii glon3 du)ă col3ul casei şi666 că2ui ?n groa)a cu humă" cu und@ndu/mă )@nă la su1suori6 Uitasem de toate" de cer" de )ăm@nt" de +uro)a" de America" de toată ştiin3a mea" şi şedeam ?n groa)ă )recum lo)ata ?n aluatul de )@ine666 c@nd deodată au2ii l@ngă mine un )lescăit )uternic şi huma mă stro)i )@nă )este ca)6 Ea3a mi/era toată )lină" numai ochiul dre)t scă)ase şi" colac )este )u)ă2ă" luasem şi/o loCitură" de mă sim3eam ca şi cum m/ar i călcat trenul6 Mă ?ntorsei şi/l Că2ui )e urs care" uşuratic din ire" sărise du)ă mine6 9
$4I

— Karl Ma( —

se Cedea numai ca)ul" dar acela" crede3i/mă" destul de ioros6 7im) de c@teCa secunde ne uitarăm unul la altul" a)oi el se dădu mai s)re st@nga" iar eu mai s)re drea)ta" ca şi cum n/am i Crut să ne deranDăm unul )e celălalt" iecare cu inten3ia lăuda1ilă de a se duce ?ntr/ un alt loc mai )lăcut6 Eireşte" el i21uti să iasă de/acolo mai uşor dec@t mine6 Mie mi/era teamă că el Ca răm@ne )e marginea gro)ii" ca să m/aşte)te" dar de/ a1ia )usese )iciorul )e )ăm@nt" că o şi )orni ?n direc3ia dincotro Cenise şi coti du)ă col3" ără a mă mai ?nCrednici cu Creo )riCire6 Fn toiul )oCestirii" <o11le/EranA se ridicase ?n )icioare şi ?şi ?nso3ise Cor1ele cu gesturi at@t de comice" ?nc@t ascultătorii se )orniseră )e un r@s cum de mult nu mai răsunase )rin 3inutul acesta ?nde)ărtat6 De ?ndată ce unul dintr/?nşii ?nceta" altul o lua de la ca)ăt" căci totul era )rea din cale/a ară de ha2liu6 — +" negreşit" o oarte Ceselă ?nt@m)lare" 2ise 8ld #hatterhand" şi ceea ce e mai rumos e că s/a )etrecut ără )rimeDdie )entru dumneata" ca şi )entru urs6 — :entru ursJ răs)unse EranA6 8hoG #ta3i" că n/am is)răCit6 Fndată ce dihania dis)ăru du)ă col3" au2ii un 2gomot" ca şi cum s/ar i răsturnat o mo1ilă6 8cu)at cum eram să ies din groa)ă" nu/l luai ?n seamă6 Eui neCoit să mă ostenesc din greu" căci huma era C@scoasă şi tre1ui să/mi las acolo" 2ălog" ci2mele6 A)oi mă dusei ?n s)atele casei" unde curgea o g@rlă" căreia ?i ?ncredin3ai tot ceea ce str@nsesem )e mine ?n groa)a cu humă6 Hi" ireşte" am dat re)ede uga să Căd" du)ă urme" ?ncotro o a)ucase ursul" *umai că" du)ă cum aCeam să constat ?ndată" ştrengarul ?ncă nu )lecase6 #e aşe2ase su1 co)ac şiQ se lingea de 2or6 — De humăJ AşG se ?m)otriCi DicA" clătin@nd din ca)6 :e c@t cunosc eu ?nsuşirile acestui animal" ?n mod normal ar i tre1uit să se gră1ească şi d@nsul la 1aie6 — Una ca asta nu i/a dat )rin g@nd6 *ici nu mă mir" domnule DicA" ursul meu iind ceCa mai deşte)t dec@t
$4O

— Vulturii deşertului —

dumneata6 Fnainte Că Cor1isem des)re nişte )utini de lemn din care tre1uia să se eCa)ore2e seCa" lăs@nd 2ahărul6 Ursul usese at@t de )u3in ?nc@ntat de aCentură" ?nc@t se g@ndise s/o şteargă c@t mai degra1ă6 ;ră1it oarte" dădu )este o )utină" răsturn@nd/o de )e su)ortul )e care era aşe2ată6 #ucul C@scos răs)@ndi un )uternic miros de 2ahăr" )e care" adulmec@ndu/l" uşuraticul animal uită şi de căderea din )om" şi de săritura ?n groa)a cu humă şi chiar şi de mine6 Fn loc să mă caute ca să/şi ia rămas/1un" se aşe2ase tihnit su1 co)ac" ling@nd huma amestecată cu dulcea3ă6 +ra at@t de cu undat ?n această ?ndeletnicire )lăcută" că nici nu m/a 1ăgat ?n seamă c@nd m/am urişat )e l@ngă d@nsul" 21ughind/o ?n casă6 Acum eram ?n siguran3ă6 Luai )uşca din cui şi" deoarece iara şedea )e la1ele dina)oi" )utui ochi ără nici o griDă c/aş greşi 3inta6 ;lontele loCi animalul tocmai ?n acel loc unde" du)ă s)usele )oe3ilor" ?şi au lăcaşul cele mai duioase sentimente" adică dre)t ?n inimă6 Dihania tresări" se ?ntinse" dădu de c@teCa ori din la1ele de dinainte" a)oi se )ră1uşi" ?ncetase de a mai e0ista ca iin3ă şi asta numai din )ricina uşurin3ei şi a lăcomiei sale6 — <mG <mG mormăi 8ld #hatterhand6 Un urs cenuşiu nu se )oate că3ăra6 -e el de culoare aCea ursul dumitaleJ — ACea 1lana neagră6 — Hi 1otulJ — +ra gal1en6 — Atunci era un 1ar1al" de care nici n/ar i tre1uit să te s)erii6 — #e Cedea de la o )oştă ce lăm@nd eraG — #ă nu cre2i astaG Ursul 1run măn@ncă mai 1ucuros ructe dec@t carne6 Mă ?ncumet oric@nd să mă 1at ără nici un el de armă cu acest animal )rostănac6 Du)ă c@teCa loCituri 2draCene de )umn" o ia singur la sănătoasa6
$4=

— Karl Ma( —

— De" ăsta eşti dumneataG Do1ori omul cu )umnul" du)ă cum te arată şi numele6 +u sunt mai delicat şi n/ aş )utea ără arme niciQ #taiG -e uge acoloJ -um 2iceam" ?n tim)ul )oCestirii se ridicase de la locul său" urc@ndu/se )e c@teCa s ăr@mături de )ietre care se a lau ?n s)atele său6 Agita3ia lui s)eriase un animal mititel" care stătuse )@nă atunci su1 )ietre" iar acesta" ieşind a ară" 3@şni ca un ulger şi se C@r? ?n scor1ura unui co)ac din a)ro)iere6 Mişcările Cietă3ii useseră at@t de re)e2i" ?nc@t nimeni nu remarcase cărei s)ecii ?i a)ar3inea6 +lectri2at de această a)ari3ie" ,o1 sări ?n sus şi alergă ?ns)re scor1ura co)acului strig@nd: — Un animal" un animal alergat aici" ascuns ?n gaurăG DomR ,o1 Crei sco3i animalul din co)ac a ară6 — ,agă de seamăG *u ştii ce el de animal a ostG — 8" ost mic animalG Hi arătă cu două degete lungimea animalului6 — Un animal mic )oate i" deseori" mai )rimeDdios dec@t unul mare6 — 8)ossum nu )rimeDdios6 — Ai Că2ut tu că era o)ossumJ — Da" daG DomR ,o1 Că2ut 1ine o)ossum6 +ste gras" oarte gras şi ri)tură oarte gustos" o" oarte gustosG :lescăia din lim1ă şi ?şi lingea 1u2ele" ca şi cum ar i aCut deDa ri)tura dinainte6 — -red că te ?nşeli6 8)ossumul nu e at@t de s)rinten cum era acest mic animal6 — Hi o)ossum uge iute6 De ce domR #hatterhand nu lasă la ,o1 ri)tura 1unăJ — ,ine" dacă eşti at@t de sigur că nu te ?nşeli" ă cum Crei6 :e noi să ne laşi ?n )ace cu m@ncarea taG — Eoarte 1ucuros lasR ?n )aceG DomR ,o1 nu dă la nimeni o)ossum6 Măn@nci ri)tura singur" el singur6 Acum" aten3ieG Acum scoate o)ossum din gaurăG Fşi su lecă m@neca drea)tă6 — *u aşa" nu aşaG 2ise 8ld #hatterhand6 7re1uie să
$4%

— Vulturii deşertului —

a)uci animalul cu m@na st@ngă" iar cu drea)ta să iei cu3itul6 Fndată ce ai ?nş ăcat )rada" o tragi a ară şi o str@ngi 1ine6 Animalul nu se mai )oate nici mişca" nici a)ăra şi atunci ?i tai 1eregata6 — ErumosG Asta e oarte rumosG Aşa ace domR ,o1" căci domR ,o1 eşti Cestit C@nător şi mare om ?n Vest6 Fşi su lecă acum m@neca st@ngă" luă cu3itul ?n drea)ta şi scormoni ?n gaură" mai ?nt@i cu 1ăgare de seamă" a)oi" nesim3ind nimic" C@r? 1ra3ul şi mai ad@nc6 Dar" deodată" lăsă cu3itul din m@nă" 3i)ă c@t )utu" se str@m1ă groa2nic şi ?nce)u să/şi agite 1ra3ul li1er )rin aer6 — 8 " o " o Q se Căieta6 Doare" doare6 — -e esteJ Ai )rins animalulJ — Dacă a )rins domR ,o1J *u" animalul )rins domR ,o1G — Vai de mineG 7e/a a)ucat de m@năJ — Da" oarte tare a)ucatG — 7rage" trage m@naG — *u )otG Doare tareG — Dar nici nu )o3i lăsa m@na ?năuntruG Dacă te/a a)ucat" nu/3i mai dă drumul6 De aceea" trage tuG Hi c@nd ?l tragi a ară" a)ucă/l 1ine şi cu drea)ta" 3ine/l str@ns" )@nă c@nd ?l omor euG Fşi scoase de la 1r@u cu3itul cel mare şi se duse la ,o1" l@ngă co)ac6 *egrul ?şi trase 1ra3ul ?na)oi" ?ncet şi str@ng@nd din din3i de durere6 Vietatea tot nu/i dădu drumul şi se lăsă trasă )@nă la gura scor1urii6 ,o1 mai smuci o dată" sco3@nd animalul at@rnat cu din3ii de degetele lui6 Fl a)ucă str@ns cu drea)ta" aşte)t@nd ca 8ld #hatterhand să se olosească de cu3it6 Dar" ?n loc să acă ceea ce )romisese" C@nătorul se trase iute ?na)oi" strig@nd: — Un sconcs" un sconcs" la o )arte" da3i/Că la o )arteG #concsul este un mami er de Creo )atru2eci de centimetri" un el de Dder" are ca şi acesta o coadă
$4&

— Karl Ma( —

lungă" )ăroasă şi un nas um lat6 ,lana ?i este neagră" cu două dungi" al1e ca 2ă)ada" de/a lungul cor)ului6 #e hrăneşte cu ouă" Cietă3i mici" iind ?nsă )rimeDdios şi )entru ie)uriP )leacă du)ă )radă numai noa)tea" iar restul tim)ului şi/l )etrece ?n găuri de )ăm@nt sau ?n scor1urile co)acilor6 Fşi merită )e de)lin numele latinesc )$42i!i*" căci are su1 coadă o glandă care aruncă un lichid gal1en/unsuros" cu un miros rău" )ătrun2ător" ori de c@te ori e atacat şi Crea să se a)ere6 Duhoarea e ?ngro2itoare şi răm@ne im)regnată ?n haine mai multe luni6 Deoarece #concsul )oate stro)i )e duşman cu acest lichid de la distan3ă destul de mare" oricine/l cunoaşte nu se a)ro)ie de d@nsul" căci cel atins de secre3iile sale )oate i e0clus din orice adunare omenească tim) de să)tăm@ni ?ntregi6 Aşadar" ,o1" ?n loc de mult/doritul o)ossum" )rinsese tocmai un ast el de animal )uturos6 7o3i ceilal3i 1ăr1a3i săriră de la locurile lor şi o luară la goană6 — Aruncă/l re)ede" re)edeG strigă DicA6 — DomR ,o1 nu )oate arunce" se t@nguia negrul6 L/a a)ucat cu din3i de m@nă şi666 au" au" ohG DraceG Acuma stro)it )e domR ,o1G Drace" morG -um )ute domR ,o1G *imeni nu )oate su ereG ,o1 tre1uie moare6 Kos" Dos" animal )uturosG Voia să/l scuture de )e m@nă" dar osteneala ?i u 2adarnică6 — #taiG DomR ,o1 dă )e tine Dos" tu" DiCină ?m)u3ităG Ridică m@na st@ngă şi/i dădu animalului o )uternică loCitură ?n ca)6 Aceasta 1uimăci sconcsul" ăc@ndu/l să/ şi ?n igă şi mai ad@nc din3ii ?n degetele 1ietului ,o16 Url@nd de durere" ?şi luă cu3itul de Dos şi/i tăie g@tul6 — AşaG strigă el6 Acum a 1iruit domR ,o16 Lui domR ,o1 nu ?i e rică nici de urs" nici de altă dihanie ?m)u3ită6 #ă Cie to3ii domnii să Cadă cum domR ,o1 ucis animal săl1aticG Dar ei se ereau să se a)ro)ie" căci animalul
$I'

— Vulturii deşertului —

răs)@ndise un miros at@t de ?ngro2itor" ?nc@t to3i se 3ineau cu m@na de nas" cu toate că se a lau la o distan3ă a)recia1ilă de locul crimei6 — De ce nu Ceni3iJ De ce nu elicita3i domR ,o1 de CictorieJ — ,ăiete" eşti ne1unJG 3i)ă DicA6 -ine se )oate a)ro)ia de tineJ Miroşi mai rău dec@t ciumaG — Da" domR ,o1 miroase oarte ur@t6 DomR ,o1 simte şi el6 -ine )oate su ere aşa mirosJ Hi se str@m1a ?ngro2itor6 — Aruncă ?ncolo dihaniaG strigă 8ld #hatterhand6 ,o1 ?ncercă să se su)ună acestui ?ndemn" dar nu reuşi6 — Din3i ad@nc ?n m@na lui domR ,o1 şi nu )oate des ace gura la animal6 Văiet@ndu/se" trăgea de ca)ul sconcsului" dar degea1a6 — :e to3i draciiG strigă el m@nios6 #concs nu )oate at@rne toată Cia3a de m@na lui domR ,o1G *u e nimeni om 1un" om milos" să aDute la 1iet domR ,o1J Fl ?ndu)lecă )e <o11le/EranA6 9nima lui miloasă ?l ?m)inse să sară ?n aDutorul celui nă)ăstuit6 #e a)ro)ie de el" oarte ?ncet" şi 2ise: — Ascultă ,o1" am să ?ncerc6 *u miroşi deloc )e )lacul meu" dar mila ?nCinge6 ,agă de seamă" ?nsă" nu cumCa să mă atingiG — DomR ,o1 nu Cine l@ngă domR EranA" ?l asigură negrul6 — ,ineG Dar nici cu hainele tale să nu mă atingi" alt el Com mirosi am@ndoi şi Creau să/3i las numai 3ie această cinste6 — DomR EranA să Cie numai6 DomR ,o1 are să 1age de seamă6 Fntr/adeCăr" sa0onul dădea doCadă de eroism6 Dacă s/ar i atins numai o idee de haina lui ,o1" ?ntr/un loc stro)it cu lichid" ar i aCut soarta unui )roscris" ireşte" ?n ca2 că n/aCea de g@nd să/şi le)ede haina6 -u c@t se
$I$

— Karl Ma( —

a)ro)ia mai mult" cu at@t mai tare şi mai res)ingător era mirosul6 A)roa)e că i se tăie res)ira3ia6 Ră1dă" totuşi" c@t )utu6 — Acum ?ntinde 1ra3ul la mine" ,o1G )orunci el6 *u ?ndră2nesc să mă a)ro)ii mai mult6 ,o1 se su)use" iar sa0onul a)ucă alca de Dos a animalului" ca să )oată eli1era m@na6 921uti numai trăg@nd din răs)uteri6 Du)ă ce des ăcu 1otul sconcsului" se trase cu iu3eală ?na)oi6 ;roa2nicul miros al negrului ?i )ricinuia ame3eală6 Acesta era oarte 1ucuros că a scă)at6 M@na ?i s@ngera dar" ne3in@nd seama de asta" striga: — Acuma arătat domR ,o1 c@t curaD aCut6 Acuma crede to3i domnii" al1i şi roşii" că negrul nu aCut ricăJ #)un@nd acestea" Cenea s)re ceilal3i6 Atunci" 8ld #hatterhand luă )uşca" o ?ndre)tă ?ns)re )ie)tul lui ,o1 şi )orunci: — #tai )e loc" sau te ?m)uşcG — 8" Doamne" de ce Crei ?m)uşti sărac" 1un ,o1J — :entru că" dacă ne atingi" ne in ecte2i6 Du/te re)ede ?ncolo" l@ngă a)ă" c@t mai de)arte şi aruncă toate hainele de )e tineG — #ă arunc haineleJ #ă dea domR ,o1 aşa rumoasă haină de stam1ă şi )antaloni şi CestăJ — 7oateG 7oateG :e urmă Cii ?na)oi şi intri ?n lac" să/ 3i Cină a)a )@nă la g@t6 Dar re)edeG -u c@t ?nt@r2ii mai mult" cu at@t Cei scă)a mai greu de mirosG — -e nenorocireG <ainele mele cele rumoaseG DomR ,o1 s)ală 1ine şi ele nu mai miroase6 — *u" domR ,o1 să mă asculte" altminteri ?l ?m)uşc ca )e o dihanie6 -u )uşca ridicată )ăşea s)re negru6 — *uG *uG strigă acesta6 *u trage" domR ,o1 se duce re)edeG Dis)ăru ?n gra1ă ?n 1e2na no)3ii6 Eireşte că amenin3area lui 8ld #hatterhand nu usese serioasă" dar era cel mai 1un miDloc să/l acă )e ,o1 să asculte6
$I>

— Vulturii deşertului —

#e ?ntoarse cur@nd ?na)oi şi" aşe2@ndu/se ?n a)a lacului" ?nce)u să se s)ele6 Dre)t să)un" i se dădu un amestec ăcut din grăsime de urs şi cenuşă de lemne" care se găsea la oc6 — -e )ăcat de grăsimea asta rumoasă de urs" se Căicărea el6 -u ea )utea domR ,o1 ungă )ărul şi să acă 1ucle rumoase6 DomR ,o1 este 1ăr1at in" iindcă )oate să ?m)letească )ărul lung" aşa de lungG — #)ală/teG r@se DicA6 *u te mai g@ndi la rumuse3ea ta" ci mai 1ine la nasurile noastreG -u toate că/şi le)ădase hainele şi cu toate că şedea ?n a)ă" 1unul ,o1 tot mai răs)@ndea un miros ?ngro2itor6 — Dar" ?ntre1ă el" c@tă Creme stă domR ,o1 şi se s)alăJ — 7ot tim)ul c@t răm@nem aici" adică )@nă m@ine diminea3ă6 — Asta nu )oate domR ,o1G — 7re1uie să )o3i6 Mă ?ntre1 dacă )ăstrăCii care au mai rămas )ot să te su ere6 <a1ar n/am dacă )eştii au sim3ul mirosului" dar dacă ?l au" nu )ot i 1ucuroşi de Ci2ita )e care le/ai ăcut/o6 — -@nd are Coie domR ,o1 să ia hainele să le s)eleJ — *iciodată6 Răm@n acolo unde sunt" nu mai )o3i să le ?m1raci6 — Dar cu ce se ?m1racă sărac domR ,o1J — *egreşit" asta e altceCa6 Deocamdată n/ai cu ce să/3i ?nlocuieşte Ceşmintele6 Vei i silit să te aco)eri cu 1lana ursului ucis astă2i de Martin6 :oate că mai ?ncolo" )rin mun3i" Com găsi locuin3a Creunui croitor antediluCian" să/3i aci rost de ciora)i şi )ardesiu6 :@nă acolo" ?nsă" ai să mergi ?n coada conCoiului" căci cel )u3in o)t 2ile nu te )o3i a)ro)ia de noi6 Aşa că s)ală/te" s)ală/te de 2orG -u c@t te reci mai mult" cu at@t se duce mirosul mai re)ede6 Hi ,o1 se reca din răs)uteri6 Doar ca)ul i se Cedea din a)ă" iar s)ectacolul era deose1it" din )ricina
$I5

— Karl Ma( —

str@m1ăturilor şi Căicărelilor cu care/şi ?nso3ea iecare mişcare6

$I4

— Vulturii deşertului —

*. CEL#FARĂ#NUME Fntre tim)" ceilal3i se ?ntoarseră la oc6 Eireşte că" la ?nce)ut" această din urmă ?nt@m)lare" tragicomică" a ormat o1iectul de discu3ie al tuturor6 Du)ă ce se )lictisiră" ?l rugară )e :itt Lunganul să le )oCestească Creuna din )ă3aniile sale6 +l le ăcu )e )lac" istorisindu/ le o ?nt@lnire cu C@nătorul Kuggle/Ered MErit2 #camatorulN" cunoscut ca maestru al trasului cu )uşca6 Du)ă ce descrise c@teCa a)te ale acestuia" adăugă: — Sintaşi ca d@nsul se mai găsesc" totuşi" )e ici )e colo6 -unosc doi" care sunt ne?ntrecu3i: Binnetou şi 8ld #hatterhand6 Vă rog" domnule" nu Cre3i să ne )oCesti3i Creuna dintre aCenturile dumneaCoastrăJ Aceste din urmă Cor1e erau adresate lui 8ld #hatterhand6 V@nătorul nu răs)unse ?ndată6 7rase ad@nc aer ?n )ie)t" ca şi c@nd ar i Coit să ?ncerce" mirosind" dacă se simte ceCa deose1it ?n aer6 — Da" ştrengarul de colo" din a)ă" tot mai miroase" 2ise DicA6 — 8" nu din )ricina lui am adulmecat aerul" răs)unse 8ld #hatterhand" ?ndre)t@nd o )riCire cercetătoare s)re )ro)riu/i cal" care ?ncetase a )aşte şi sor1ea Că2duhul" remăt@nd din nări6 — Atunci miroşi altceCaJ ?ntre1ă :itt Lunganul6 — *uG #e ?ntoarse ?ns)re Binnetou şi/i s)use cu Dumătate de glas: — T$*+2i3iniG Aceasta ?nsemna „9a seamaG!6 -eilal3i" neştiind lim1a a)aşilor" nu ?n3elegeau nimic6 Binnetou ăcu semn cu ca)ul" )use m@na )e )uşcă şi o trase l@ngă d@nsul6 -alul lui 8ld #hatterhand se ?ntoarse s orăind ?ns)re oc6 8chii ?i sc@nteiau6 — I&32$*3)i. ?i strigă el şi ?ndată animalul se culcă Dos" ?n iar1ă" ără să mai dea Creun semn de nelinişte6
$II

— Karl Ma( —

81serC@nd că 8ld #hatterhand ?şi luase de asemenea )uşca" DicA ?l ?ntre1ă: — -e este" sirJ A sim3it ceCa calul dumitaleJ — Fl su)ără mirosul negrului" ?l linişti cel ?ntre1at6 — Dar am@ndoi a3i )us m@na )e armeG — Eiindcă Creau să discut cu dumneaCoastră des)re tragerea de la şold6 #igur a3i mai au2it des)re asta6 — EireşteG Dar" deşi Cor1eau engle2eşte" EranA ri)ostă ?n dialectul lui sa0on: — Ascultă" domnule #hatterhand" ai ?ntre1uin3at o e0)resie greşită6 — -um aşaJ — *u se 2ice „tragere de la şold!" ci de la coa)să6 -el care a ost loCit" merge a)lecat ?nainte şi şchio)ăt@nd" căci ?l dor gro2aC şalele şi şoldurile" totuşi" e0)resia „tragere de la şold! este greşită din )unct de Cedere ortogra ic/medical6 8ld #hatterhand nu lăsă să se o1serCe că" ?n tim) ce EranA Cor1ea" el şi cu Binnetou cercetau cu )riCiri agere marginea )ădurii de dincolo de )@r@u şi de heleşteu" )recum şi crengile ru)te de urtună" aruncate una )este alta6 Fşi trăsese )ălăria )e o1ra2" ast el ?nc@t ochii ?i răm@neau ?n um1ră şi nu se )utea Cedea ?ncotro ?şi ?ndre)ta )riCirile6 — 7e rog" dragă EranA" ştiu ce el de ?m)uşcătură ai tu ?n Cedere" dar nu des)re aşa ceCa doream să Cor1esc6 — Ah" nuJ Dar des)re ceJ — Des)re „tragerea de la şold!" cum s)uneam6 Vreau să s)un că nu 3ii )uşca aşa cum o 3ii de o1icei" ci o ridici doar )@nă la şold6 — Dar nu )o3i ochiG — Eireşte că nu/i uşor" acest lucru ?3i cere multă di1ăcie" totuşi" ?n Vest sunt mul3i aceia care nu/şi greşesc niciodată 3inta6 — De ce s/a inCentat acest el de a trage cu )uşcaJ
$IO

— Vulturii deşertului —

*u/i mai sim)lu să 3inteşti din )o2i3ia din care eşti sigur că nu Cei greşiJ — +0istă situa3ii ?n care" dacă nu ai această ?ndem@nare" eşti )ierdut6 „7ragerea de la şold! se recomandă numai atunci c@nd stai Dos sau culcat" )entru ca adCersarul să nu )oată şti ce ai de g@nd6 Fnchi)uie/3i numai că )e a)roa)e ar i nişte indieni care ar aCea inten3ia să ne atace6 7rimit iscoade care se urişea2ă Coind să a le c@t de tari suntem" dacă locul nostru de )o)as le e )rielnic şi dacă noi n/am uitat de )reCederea care este mama ?n3ele)ciunii6 Aceste iscoade se )ot a)ro)ia t@r@ş6 — Fn mod normal ar tre1ui să ie desco)eri3i de santinelele noastreG interCeni EranA6 — *u te )o3i 1a2a ?ntotdeauna )e asta6 ,unăoară" eu m/am strecurat )@nă ?n cortul lui 8ihtAa/)eta(" deşi el )usese santinele" iar terenul era o c@m)ie aco)erită cu iar1ă6 Aici sunt ?nsă co)aci de Dur/?m)reDur6 Aceştia ?nlesnesc mult urişarea6 Dar" mai de)arte6 #ă )resu)unem că iscoadele s/au strecurat )e l@ngă )osturile noastre de la marginea )ădurii" )rintre crengile ?ngrămădite de urtună" şi ne o1serCă6 Dacă i21utesc să se ?ntoarcă la ai lor" suntem )ierdu3i6 -el mai 1un lucru ar i să le acem neCătămătoareQ — #ă/i ?m)uşcămJ — DaG +u sunt ?n )rinci)iu ?m)otriCa Cărsării de s@nge" dar" ?ntr/un ast el de ca2" cru3area duşmanului ?nseamnă sinucidere6 — T1in3a1an55G şo)ti că)etenia a)aşilor6 — T$&i3*i !1in54" răs)unse 8ld #hatterhand6 — Na1i6 5I — Ha3"265O
33 3$ 3% 3'

#unt a)roa)eG Fi Căd6 Doi6 Da6
$I=

— Karl Ma( —

— Si3n!*a8$/ ni a1a-a6 5= — #)une3i/ne" Că rog" sir" ce secrete aCe3i am@ndoiJ ?ntre1ă :itt6 — *imic neo1işnuit6 7ocmai ?l rugasem )e că)etenia a)aşilor să mă aDute să Că ?nCă3 „tragerea de la şold!6 — Da6 Htiu des)re ce este Cor1a6 *u mi/a reuşit niciodată" oric@t am ?ncercat/o6 Dar" ca să ne ?ntoarcem la Cor1a dumitale" tre1uie să Ce2i mai ?nt@i iscoadele şi a1ia )e urmă să tragi6 — Eireşte — Fn 1e2na desişului de coloJ — Da6 — Hi nici nu te )o3i a)ro)ia6 — <mG :oate că/i Căd" totuşi6 — :e nai1aG Am au2it şi eu că sunt unii care )ot 2ări ?n noa)tea oar1ă ochii unui duşman care se urişea2ăG 9ată" DicA al Costru" 1unăoară" sus3ine că şi el Cede" dar n/a aCut ?ncă oca2ia să mi/o doCedească6 — Fn )riCin3a aceasta" se )oate iCi oric@nd un )rileD6 — M/aş 1ucuraG :@nă a2i am cre2ut că asemenea lucruri a)ar3in mai degra1ă imagina3iei6 #hatterhand cercetă iarăşi marginea )ădurii" dădu mul3umit din ca) şi răs)unse: — */a3i Că2ut niciodată" noa)tea" )e mare" lucind ochii unui rechinJ — *uG — +i 1ine" au o strălucire os orescentă" ca şi ai oamenilor" de alt el" dar mult mai )uternică6 Fn 1e2nă" c@nd Cederea este mai ?ncordată dec@t de o1icei" ochii oricărei iin3e se )ot distinge cu uşurin3ă6 Dacă" 1unăoară" colo" ?n tu iş" ar i un s)ion" care să ne o1serCe" l/aş Cedea ?ndată" şi Binnetou la el6 — Ar i straşnicG -e 2ici de una ca asta" )rietene DicAJ — -ă nici eu nu sunt or1" răs)unse cel ?ntre1at6 *umai că" din ericire" aici suntem scuti3i de ast el de
3(

9a/l tu )e acela" eu ?l iau )e acesta6
$I%

— Vulturii deşertului —

Ci2ite6 8ricum" ?nsă" este greu să te găseşti ?n situa3ia de/a i neCoit să tragi cu )uşca de la şold6 *u/i aşa" sirJ — Eireşte" ?ncuCiin3ă 8ld #hatterhand6 :riCeşte aici" domnule EranAG #ă )resu)unem că o iscoadă duşmană s/ar găsi acolo şi că" )rintre run2e" i/aş Cedea ochii lucind6 #unt neCoit s/o ucid" )entru a/mi salCa )ro)ria mea Cia3ă6 Dacă )un )uşca la ochi" Cede că Creau să trag şi/o ia la goană6 De asemenea" ?ndre)t@nd ?ns)re mine o armă" )oate slo1o2i glon3ul ?naintea mea6 De toate astea tre1uie să mă eresc" olosindu/mă de „tragerea de la şold!6 #tai liniştit" a)arent ără nici o )reocu)are" ca acum6 :ui m@na )e armă şi o ridici 1inişor" de )arcă ai Crea să te Doci cu d@nsa6 :leci ca)ul" ca şi cum te/ai uita ?ntr/o )arte" )ăstr@ndu/3i ochii ?n um1ră" su1 marginea )ălăriei şi 3ii )riCirea a3intită" ?ntocmai ca Binnetou şi ca mine acuma6 :e măsură ce e0)lica" ?şi ?nso3ea Cor1ele cu o demonstra3ie )ractică" Binnetou ăc@nd ?ntocmai mişcările descrise de 8ld #hatterhand6 — A)eşi )atul )uştii şi 3eaCa )e genunchi" treci m@na st@ngă ?ns)re drea)ta şi a)uci arma cu ea" ceCa mai sus de cocoş" o13in@nd" ?n elul acesta" o )o2i3ie c@t mai sigură" )ui arătătorul )e trăgaci" ocheşti ?n aşa el ca glon3ul să loCească deasu)ra ochilor" deci ?n runtea s)ionului" a)eşiQ şi gataG LoCitura trosni ?n aceeaşi rac3iune de secundă cu ?m)uşcătura a)aşului6 Am@ndoi săriră re)ede ?n )icioare şi" smulg@ndu/şi cu3itele de la 1rău" se re)e2iră )este )@r@u" ?n desiş" ?ntocmai ca nişte )antere6 — #tinge3i ocurileG *u Că mişca3iG *u Cor1i3iG strigă 8ld #hatterhand ?n dialectul utah al şoşonilor6 7otodată" răscolind ocul cu ci2ma" aruncă ?n lac lemnele care ?ncă mai ardeau6 A)oi se re)e2i du)ă a)aş6 At@t şoşonii c@t şi al1ii tresăriră )uternic la au2ul detunăturii6 Fnde)linind ?ntocmai )oruncile lui 8ld
$I&

— Karl Ma( —

#hatterhand" ră21oinicii roşii care erau de a3ă a2C@rliră ?n a)ă lemnele a)rinse şi" ?n c@teCa cli)e" toată ?m)reDurimea se scu undă ?ntr/un ?ntuneric ad@nc6 Rămaseră to3i nemişca3i" ?n a ară de ,o1 care" a lat ?n a)ă" se tre2ise dintr/o dată ?nconDurat de lemne a)rinse care/i 21urau )e l@ngă urechi6 — 9isuseG 9isuseG striga el c@t )utea de tare6 -ine a ?m)uşcatJG De ce aruncă oc ?n sărmanul domR ,o1J Vrea să iar1ă )e el ca )ăstrăCiJG De ce ace3i ?ntunericJG 8h" oh" domR ,o1 nu Cede acum )e nimeniG — 7aci" )rostuleG şuieră DicA6 — De ce să tacă domR ,o1JG Acuma nu666 — 7aci" alt el te ?m)uşcăG Duşmanii sunt )e/ a)roa)eG Din acea 1inecuC@ntată cli)ă nu se mai au2i nici Cocea lui domR ,o1" )itulat ?n a)ă" tremur@nd cum)lit de rică să nu/i ie desco)erită )re3ioasa/i ă)tură6 Liniştea domnea )retutindeni6 Din c@nd ?n c@nd" doar" c@te un cal 1ătea cu )iciorul ori s orăia6 8amenii" sur)rinşi )e neaşte)tate" se str@nseră a)roa)e unii de al3ii6 9ndienii tăceau m@lc" al1ii" ?nsă" şuşoteau ?ncetişor6 Deodată" se au2i răsun@nd glasul lui 8ld #hatterhand: — A)rinde3i un ocG Dar 3ine3i/Că de)arte de el" ca să nu i3i Că2u3iG DicA şi :itt ?m)liniră )orunca" a)oi se traseră" re)ede" ?n ?ntuneric6 La lumina CălCătăii ?i Că2ură )e Binnetou şi )e 8ld #hatterhand ?ntorc@ndu/se" iecare cu arma ?n m@nă şi cu c@te un indian ?n s)inare6 7o3i Coiră să a le des)re ce/i Cor1a" ?nsă 8ld #hatterhand le 2ise: — Acuma nu e tim) de lămuriri6 Aceşti doi mor3i tre1uie lega3i )e caii de schim1" a)oi o luăm din loc6 Aici" la ta1ără" au Cenit doar aceştia doi" dar nu )utem şti c@3i au rămas ?n urmă6 Eiecare din cele două cadaCre aCea c@te o gaură
$O'

— Vulturii deşertului —

rotundă ?n runte6 ;lon3ul le ieşise )rin cea ă6 -eilal3i" deşi oarte 1uni 3intaşi" se arătară uimi3i )este măsură de at@ta siguran3ă6 Hoşonii şo)teau tainic ?ntre d@nşii" arunc@nd )riCiri )line de teamă şi res)ect asu)ra celor doi C@nători Cesti3i6 :lecarea u )regătită ?n cea mai mare gra1ă şi ?n linişte6 #tinseră iarăşi ocul6 Binnetou şi #hatterhand se aşe2ară )e runtea conCoiului şi ?nce)ură să ?nainte2e )rin 1e2nă" ără ca cineCa să ?ntre1e ?ncotro se ?ndre)tau6 ACeau de)lină ?ncredere ?n cei doi6 Fn cur@nd Calea se str@mtă ?ntr/at@t ?nc@t se Că2ură neCoi3i să călărească ?n şir indian6 Această ?m)reDurare" c@t şi ?ncordarea ?ngriDorării" le 2ăCor@ră cu desăC@rşire gurile6 Eireşte" nici ,o1 nu rămase ?n a)ă6 #ilit să răm@nă ?n urmă" deoarece mai )urta ?ncă amintirea ur@t mirositoare a sconcsului" 1ietul de el călărea a)roa)e gol" :itt ?i dăruise )ătura sa 2dren3uită" ?ndemn@ndu/l s/o olosească dre)t şa" dar ,o1 şi/o legase ?n Durul coa)selor" du)ă modelul 1ăştinaşilor de la tro)ice6 -ruda sa soartă ?l ăcea să mormăie ?ntruna" cu)rins de ad@ncă m@hnire6 -ălătoriră ast el" ore ?ntregi" tăcu3i şi gră1i3i" )rin Calea ?ngustă" urc@nd a)oi coasta des)ădurită a unui deal şi co1or@nd iarăşi ?n )reria ?nCer2ită6 8dată cu iCirea 2orilor" ?n a3a lor se ridică o trecătoare )ră)ăstioasă" ?ntre nişte mun3i ?nal3i" aco)eri3i de o )ădure deasă6 Acolo" la )oale" cei doi conducători se o)riră şi descălecară6 -eilal3i călăre3i ăcură la el6 -adaCrele ură co1or@te de )e cai şi aşe2ate )e )ăm@nt6 Hoşonii ăcură un cerc larg" de Dur/im)reDur6 Htiau că Ca ?nce)e o cercetare aneCoioasă6 :entru ?nce)ut" urmau să Cor1ească doar că)eteniile" ceilal3i urm@nd să aşte)te )@nă c@nd li se Cor cere )ărerile6 Mor3ii erau ?m1răca3i ?n )ort indian" cu lucruri Dumătate din l@nă" Dumătate din )iele6 +rau tineri6 *u le/ai i dat mai mult de două2eci de ani6 — Mă aşte)tam la una ca asta" s)use 8ld
$O$

— Karl Ma( —

#hatterhand6 *umai tinerii li)si3i de e0)erien3ă deschid ochii mari c@nd se urişea2ă ?ntr/o ta1ără străină" lăs@ndu/se ast el desco)eri3i6 Un s)ion di1aci a1ia dacă ?ntredeschide ochi6 Atunci e oarte greu" chiar şi )entru unul ca Binnetou să/i ?nt@lnească )riCirile6 Dar" oare" din ce tri1 ac )arteJ Această ?ntre1are ?l Ci2ase )e DicA6 — <mG 1om1ăni acesta6 -re2i dumneata" sir" că ?ntre1area mă )une ?n ?ncurcăturăJ — -red" iindcă ?n această cli)ă e a)roa)e im)osi1il de răs)uns6 #unt dintr/o ceată de ră21oinici6 Măcar at@ta lucru ştim sigur" căci" deşi a)roa)e şterse" ?ncă se mai )ot distinge culorile ră21oiului cu care şi/au ?m)estri3at o1raDii6 *egru şi roşu6 #unt Co)si3i ca şi cei din tri1ul ogallallaşilor" cu toate că 1ăie3ii aceştia nu )ar să ie sioucşi6 Du)ă ?m1răcăminte nu )utem deduce nimic6 9a să/i căutăm )rin 1u2unareG *umai că acestea erau goale de tot6 Eiecare din cei doi aCusese c@te o armă6 Le cercetară cu aten3ie" nedesco)erind" ?nsă" nici cel mai mic semn du)ă care să se )oată ghida6 — #/ar )utea să i ost cu totul ne)rimeDdioşi ?n ceea ce ne )riCeşte" ?şi dădu cu )ărerea :itt Lunganul6 8r i nimerit ?nt@m)lător )rin )artea locului" deci2@ndu/se să ne s)ione2e )entru )ro)ria lor siguran3ă6 8ld #hatterhand clătină din ca) şi răs)unse: — Acolo unde )o)osiserăm noi nu se )utea ?n nici un ca2 aDunge ?nt@m)lător6 8amenii aceştia au mers )e urmele noastre6 — *ici asta nu doCedeşte mare lucru6 — Fntr/adeCăr6 Mi se )are din cale/a ară de ciudat" ?nsă" a)tul că au sim3it neCoia să ?nlăture cu at@ta )reCedere orice indiciu )riCitor la neamul din care ăceau )arte6 Asta dă de 1ănuit6 ACeau arme" nu s/au găsit asu)ra lor nici gloan3e" nici )ul1ere6 Asta dă ?ncă şi mai mult de 1ănuit" căci nici un indian nu se de)ărtea2ă ast el de tri1ul său6 */am nici o ?ndoială că
$O>

— Vulturii deşertului —

nu sunt altceCa dec@t iscoadele unei cete mult mai numeroase6 — #unt curios dacă aCeau ori nu cai6 — 9a uită/te dumneata la )antalonii de )iele ai ăstuia6 *u 3i se )are că sunt roşi )e )artea dinăuntruJ — :oate că erau roşi dinainte6 8ld #hatterhand ?ngenunche şi ?şi a)ro)ie nasul de )antaloni6 A)oi" ridic@ndu/se" 2ise: — Miroase" te rog" )antalonul ăsta6 #e simte de la o )oştă mirosul de cal666 Atunci" se ridică BohAadeh şi s)use: — BohAadeh roagă )e Cesti3ii 1ăr1a3i să/i ?ngăduie să s)ună o Cor1ă" cu toate că el este ?ncă t@năr şi ne)rice)ut6 — Vor1eşteG ?i ăcu semn 8ld #hatterhand6 — BohAadeh nu ?i cunoaşte )e aceşti ră21oinici roşii" ?nsă a recunoscut cămaşa de C@nătoare a unuia dintre ei6 #e a)lecă" ridică )oala cămăşii" arătă o tăietură care se a la acolo şi lămuri: — BohAadeh şi/a tăiat totemul său ?n această haină care i se cuCenea lui6 — Ah" iată o minunată coinciden3ă6 :oate că ne )o3i s)une mai multe amănunte6 — BohAadeh nu )oate să s)ună nimic sigur" ?nsă )resu)une că am@ndoi aceşti tineri ră21oinici 3in de neamul u)sarocanilor Mindieni/cioriN6 — -e temei are t@nărul meu rate )entru a ace o asemenea )resu)unereJ ?ntre1ă 8ld #hatterhand6 — BohAadeh era de a3ă c@nd c@3iCa sioucşi ogallallaşi i/au )rădat )e u)sarocani6 Veneam dins)re Muntele Lung" )e care e3ele )alide ?l numesc #)inarea -he(enne" acolo unde acesta leagă Muntele Fntreit de Muntele 9n(an/cara6 :e c@nd ?naintam călare ?ntre munte şi r@u" cotirăm du)ă col3ul unei )ăduri şi Că2urăm nişte indieni u)sarocani care se scăldau6 8gallallaşii se s ătuiră să aducă celorlal3i cea mai
$O5

— Karl Ma( —

gro2aCă ocară care se )oate aduce unui ră21oinic6 — La dracuRG strigă 8ld #hatterhand6 Doar n/aCeau de g@nd să le ure cel mai s @nt lucru" )unga cu talismanulJG — Eratele meu al1 a ghicit6 #ioucşii ogallallaşi au călărit )e su1 co)aci )@nă la locul unde" ?ntr/un tu iş" )ăşteau caii u)sarocanilor6 7ot acolo erau şi armele" hainele şi talismanele lor6 8gallallaşii descălecară şi se urişară ?ntr/acolo6 921utiră să săC@rşească urtul6 — Dar cei care se scăldau nu lăsaseră nici o )a2ăJ — *uG +i nu )uteau să/şi ?nchi)uie că o ceată de ogallallaşi duşmani ar i )utut Ceni acolo unde )ăşteau caii lor6 #ioucşii urară caii" talismanele şi o mare )arte din hainele şi armele „ciorilor!6 Fncălecară a)oi din nou şi )orniră mai de)arte6 -@nd )rada u ?m)ăr3ită" BohAadeh luă cămaşa aceasta de C@nătoare6 +l ?şi tăie totemul ?n cămaşă şi o aruncă )e uriş6 — -@nd s/a ?nt@m)lat astaJ — -u două 2ile mai ?nainte de a i trimis de ogallallaşi ca iscoadă ?m)otriCa ră21oinicilor şoşoni6 — Atunci" u)sarocanii şi/au ăcut rost c@t se )oate de re)ede de al3i cai" alte haine şi alte arme şi au )lecat du)ă ho3i6 -u acest )rileD au găsit şi această cămaşă aruncată" )e care a luat/o din nou adeCăratul ei stă)@n6 :entru un indian nu e0istă umilin3ă mai gro2aCă dec@t aceea de a i se ura talismanul6 +l nu se mai )oate arăta alor săi )@nă c@nd nu l/a găsit" ori nu a urat un altul" )e undeCa6 9ndianul care )orneşte să ?nlocuiască săcule3ul cu talismanul )ierdut" doCedeşte un mare curaD" a)roa)e ne1unesc" ?i este indi erent dacă omoară un )rieten ori un duşman şi acum sunt )e de)lin conCins că aseară am scă)at dintr/o )rimeDdie din cale/a ară de mare6 +i şi/acum" scum)e DicA" cum ar i ost dacă ne 1i2uiam )e ochii dumitaleJ — <mG răs)unse grăsanul" scăr)in@ndu/se stingherit su1 )ălărie6 Fntr/un asemenea ca2" am i 2ăcut )e undeCa" linişti3i" ără scal) şi ără de Cia3ă6 Hi eu mă
$O4

— Vulturii deşertului —

)rice) să recunosc un ochi noa)tea" dar ieri eram at@t de conCins că nici o ă)tură )otriCnică nu se găseşte )rin )reaDmă" că nici nu m/am sinchisit de aşa ceCa6 -re2i" )rin urmare" că u)sarocanii se a lă )e urmele noastreJ — Fn orice ca2" nu se Cor da 1ătu3i cu una cu două6 Hi acum )e 1ună dre)tate" căci am ucis )e doi dintr/ai lor6 — Aşadar" )@nă diseară tre1uie să im )regăti3i )entru atac6 — 7re1uie să ne aşte)tăm şi la aşa ceCa" a)ro1ă 8ld #hatterhand6 -e )ărere are ratele meu roşuJ U)sarocanii sunt acum duşmanii şoşonilorJ Aceste Cor1e ?i ură adresate lui 8ihtAa/)eta(6 — *uG +i sunt CrăDmaşii sioucşilor ogallallaşi" care sunt şi adCersarii noştri6 *oi nu am de2gro)at securea ră21oiului" totuşi" un ră21oinic care ?şi caută totemul este inamicul tuturor oamenilor6 7re1uie să te ereşti de el ?ntocmai ca de un animal săl1atic6 Era3ii mei al1i Cor i oarte )reCă2ători de aici ?nainte6 8ld #hatterhand se uită ?ntre1ător la Binnetou" care )@nă atunci nu scosese nici un cuC@nt6 +ra ?ntr/adeCăr uimitor c@t de 1ine se ?n3elegeau cei doi6 Eără ca 8ld #hatterhand să i scos la iCeală Creun )lan" Binnetou ?i ghicise deDa g@ndurile" căci a)aşul răs)unse: — Eratele meu a chi12uit cum nu se )oate mai 1ine6 — #ă acem un ocol ?na)oi6 — DaG Binnetou este de aceeaşi )ărere6 — Asta mă 1ucură6 Fn acest ca2" nu Com mai i ataca3i6 Dacă nu mă ?nşel" doar ?n Creo două ceasuri de drum Com aDunge ?ntr/un loc oarte )rielnic )lanului meu6 — #ă nu )ierdem Cremea degea1a" 2ise DicA6 -e acem cu mor3ii aceştiaJ — #cal)urile acestor doi lu)tători sunt ale lui 8ld #hatterhand şi ale că)eteniei a)aşilor" care i/au ucis" s)use 8ihtAa/)eta(6
$OI

— Karl Ma( —

— #unt creştin" aşadar nu scal)e2" răs)unse cel dint@i6 Binnetou ăcu şi el un semn de ?m)otriCire: — -ă)etenia a)aşilor nu are neCoie de scal)urile acestor doi tineri )entru a/şi ace numele Cestit6 +i sunt destul de ne erici3i )entru că au ost sili3i să )lece către tăr@murile Ceşnicei c@m)ii ale C@nătoarei ără talismanele lor6 *u tre1uie să le mai ucidem şi su letele" lu@ndu/le scal)urile6 +i tre1uie să se odihnească ?n )ace" alături de armele lor" căci au murit ca lu)tători curaDoşi" care au ?ndră2nit să ?nainte2e )@nă ?n ta1ăra duşmanului6 La una ca asta nu se aşte)tase conducătorul şoşonilor6 — Era3ii mei Cor să dea un morm@nt celor care au Crut să le ia Cia3aJ — Da" răs)unse 8ld #hatterhand6 Le Com )une armele ?n m@ini şi ?i Com aşe2a ?n )icioare" cu a3a ?ntoarsă către tăr@mul )ietrelor s inte şi a)oi ?i Com aco)eri cu 1oloCani6 Aşa se cinstesc ră21oinicii6 -@nd Cor Ceni a)oi ra3ii lor" Cor recunoaşte că nu le suntem duşmani" ci )rieteni6 DoCedeşte că eşti" de asemenea" un lu)tător no1il şi )orunceşte oamenilor tăi să adune )ietrele" cu aDutorul cărora Com ridica moCilele6 Eireşte" )uterea de ?n3elegere a şoşonilor nu )utea )ătrunde ?n3ele)ciunea celor doi 1ăr1a3i6 Fi res)ectau ?nsă at@t de mult" ?nc@t nu şoCăiră nici un moment ?n a le ?m)lini dorin3a6 -ei doi mor3i ură ridica3i ?n )icioare" unul la drea)ta şi celălalt la st@nga intrării ?n trecătoare" cu e3ele ?ndre)tate ?ns)re nord/est6 Le )useră armele ?n m@ini şi ?i aco)eriră cu )ietre6 Fndată ce is)răCiră trea1a aceasta" o )orniră iarăşi la drum6 Mai ?nainte" ?nsă" Binnetou ?i s)use )rietenului său: — -ă)etenia a)aşilor răm@ne aici ca să o1serCe sosirea u)sarocanilor6 7@nărul iu al V@nătorului de Urşi tre1uie să ie l@ngă el6
$OO

— Vulturii deşertului —

Aceasta doCedea o deose1ită )re3uire )entru Martin ,aumann" )e care el o )rimi cu 1ucuroasă m@ndrie6 -ei doi rămaseră" aşadar" ?n urmă" )e c@nd ceilal3i )lecară mai de)arte" călare" su1 conducerea lui 8ld #hatterhand6 Acum" )entru că era 2iuă" ?naintau cu mult mai re)ede6 :e măsură ce se de)lasau" trecătoarea se ad@ncea ?ntre şiruri lungi de ?năl3imi6 Du)ă Creo două ore de mers" aşadar la tim)ul hotăr@t" ?năl3imile se a)ro)iară alcătuind chei str@mte" ?nalte" cu )ere3ii a)roa)e dre)3i6 7recătoarea era at@t de str@mtă ?nc@t n/aCeau loc unul l@ngă altul mai mult de trei călăre3i6 +ra cu ne)utin3ă să te ca3ări cu )iciorul şi cu at@t mai )u3in călare" )e laturile trecătorii6 7u işuri ?n care să te )o3i ascunde găseai din 1elşug de Dur/?m)reDur" iar )ăm@ntul era de aDuns de st@ncos )entru ca să nu ?nti)ărească nici o urmă6 La un moment dat" 8ld #hatterhand se o)ri6 Arătă s)re cheile care se ?ntindeau ne?ntreru)t" ?n linie drea)tă" şi 2ise: — -@nd Cor Ceni u)sarocanii" ?i Com lăsa să )ătrundă aici6 Kumătate din noi Ca răm@ne ascunsă aici" su1 conducerea lui 8ihtAa/)eta( şi a lui Binnetou" intr@nd" c@nd Coi trage eu cu arma" ?n urma duşmanului" ?n str@mtoare6 -ealaltă Dumătate Ca i aşe2ată cu mine la ieşirea trecătorii6 Fn elul acesta" duşmanul Ca i ?nconDurat din toate )ăr3ile şi Ca i neCoit să se )redea de 1unăCoie6 — U)sarocanii ar merita să ie" nici mai mult" nici mai )u3in dec@t 1iciui3i" dacă s/ar doCedi at@t de nero2i ?nc@t să cadă ?n cursă" 2ise DicA Roto eiul6 — De 1ună seamă că nu Cor intra numaidec@t" răs)unse 8ld #hatterhand6 #e Cor o)ri aici şi Cor sta la s at6 Eireşte" lucrul cel mai de seamă este ca ei să nu o1serCe )re2en3a ră21oinicilor noştri6 Aşa st@nd lucrurile" ei Cor tre1ui să se ascundă at@t de 1ine" ?nc@t nimeni să nu/i )oată Cedea6 Vitea2ul/2im1ru este un ră21oinic ?ncercat6 +l Ca )relua comanda6 Du)ă ce Ca
$O=

— Karl Ma( —

sosi Binnetou" Cor i doi oameni ?n care am nede2min3ită ?ncredere6 Vor1ele astea ?l măguliră )e şe ul şoşonilor6 +ra lim)ede că Ca ace tot ce/i Ca sta ?n )uteri )entru a nu de2min3i ?ncrederea Citea2ului #hatterhand6 Rămase acolo" cu trei2eci dintre oamenii săi" ?n Creme ce restul )lecară mai de)arte6 Acolo unde cheile se des ăceau ?ntr/o trecătoare largă" )ăm@ntul humos 2ămislise co)aci uriaşi" )rintre trunchiurile cărora erau ?m)răştiate numeroase r@nturi de st@ncă6 7o3i s/ar i aşte)tat ca 8ld #hatterhand să se o)rească aici" dar el continuă să ?nainte2e" lăs@nd calul să 21urde ?n Coia lui" )entru a lăsa nişte urme c@t mai ?nc@lcite şi ne1ătătoare la ochi6 — Dar" sir" s)use DicA" cred că ar i 1ine să ne o)rim aici" la ieşirea din str@mtoare6 — Da" negreşit" aşa Com ace6 Merge3i mai de)arte şi aCe3i griDă să lăsa3i o urmă 1unăG De a)t" nici n/ar i tre1uit să ?ntre1i" domnule DicA6 -eea ce ac eu" este )e ?n3elesul tuturor6 -ălări ?ncă Creun s ert de oră mai de)arte6 A)oi se o)ri" se ?ntoarse către ceilal3i şi ?ntre1ă: — Acum" domnilor" Că )ute3i da seama de ce am ?naintat )@nă aiciJ — :oate ca să amăgeşti iscoadele" răs)unse DicA" căruia" ?n s @rşit" ?i )icase isa6 — EireşteG U)sarocanii nu Cor ?ndră2ni să intre ?n str@mtoare" )@nă ce nu se Cor i ?ncredin3at )rin iscoade că Căgăuna din a3a lor este sigură6 :resu)un că aceşti s)ioni se Cor g@ndi şi ei la un ascun2iş şi de aceea Cor i c@t se )oate de )recau3i6 *u le Com trăda )re2en3a noastră ?n nici un el" aşte)t@nd linişti3i urmarea6 — Hi acum" ce mai aCem de ăcutJ — *e Com ?ntoarce la ieşirea din chei" dar" ireşte" nu )e aceleaşi urme" ci cotind la drea)ta" ?n )ădure6 Veni3i du)ă mineG
$O%

— Vulturii deşertului —

:ere3ii trecătorii ormau aici un )oC@rniş dre)t" )e care caii se ca3ărau aneCoie6 8ld #hatterhand ?nainta o 1ună 1ucată de drum" a)oi" cotind" se ?ntoarse s)re ieşirea din chei6 -@nd ?şi o)ri calul" to3i ai săi se găseau )aralel cu ieşirea din str@mtoare" sus" la Dumătate din ?năl3imea )ere3ilor Căii6 De aici )uteau să aDungă Dos şi să ocu)e ieşirea ?n c@teCa secunde" chiar călare6 -u to3ii descălecară şi legară caii de co)aci6 +i ?nşişi se aşe2ară Dos" )e muşchiul moale6 — 8are c@t Com aCea de aşte)tatJ se ?ntre1ă DicA6 — :utem şti a)roa)e e0act" răs)unse conducătorul gru)ului6 Deci" c@nd s/a luminat de 2iuă" u)sarocanii au ?nce)ut să/şi caute iscoadele6 :@nă să desco)ere ce s/a ?nt@m)lat ?n ta1ără" Cor i trecut Creo două ore6 #osi3i acolo unde noi am ridicat cele două morminte" le Cor i deschis şi cercetat6 #ă 2icem că )entru aceasta şi )entru s atul )e care desigur că l/au 3inut )e urmă" le/ a mai tre1uit o oră6 ACem ?n total trei ore6 De la locul de )o)as şi )@nă aici" noi am ăcut cinci ore6 Dacă duşmanii călăresc la el de iute ca noi" Cor i aici la o)t ceasuri du)ă ce s/a ăcut 2iuă6 Aşadar" mai aCem" cred" de aşte)tat" Creo cinci ore6 — Vai de mineG Hi ce/o să acem at@ta amar de CremeJ — *u mai e neCoie să ?ntre1i" răs)unse <o11le/ EranA6 Vor1im )u3in des)re artă şi des)re ştiin3e6 8 conCersa3ie inteligentă ascute mintea" ?nno1ilea2ă inima" linişteşte su letul şi/i dă unui om tăria necesară )entru ca" ?n C@rteDul Cie3ii" să stea dre)t şi să nu se lase 1ătut de toate C@nturile6 +u nu las să treacă nimic ?naintea artelor şi ştiin3elor6 Am@ndouă ?mi sunt mai necesare chiar dec@t )@inea cea de toate 2ilele" s @rşitul şi ?nce)utul666 dar666 1rrrG -e miros groa2nic o mai i şi ăstaJ Miroase mai greu dec@t un cadaCru ne?ngro)atG #au666 hmG #e uită de Dur/?m)reDur şi/l 2ări )e ,o1" re2emat de co)acul su1 care şedea sa0onul6
$O&

— Karl Ma( —

— Hterge/o de aici" a urisituleG strigă la el6 -um ?ndră2neşti să te s)riDini de co)acul meuJ -re2i că am nas de ?m)rumutJ -ară/te de/aici" du/te ?n A rica taG *erCii noştri sunt )rea ra ina3i ca să ie )uşi la asemenea ?ncercare6 +u ador garoa ele" ro2ele şi loricica de nu/mă/uita6 :ar umul de sconcs nu l/aş recomanda nici celei mai ra inate doamne6 — DomR ,o1 miroase rumos" oarte rumosG se a)ără negrul6 DomR ,o1 nu )ute6 DomR ,o1 s/a s)ălat ?n g@rlă cu cenuşă şi grăsime de urs6 DomR ,o1 este ain" no1il" gentleman6 — -eJ ?ndră2neşti să s)ui că eşti s)ălat şi )ar umatJ :use m@na )e )uşcă" 3inti asu)ra lui ,o1" amenin3@ndu/l şi strig@nd: — Dacă nu )ieri de aici imediat" ?3i ciuruiesc undul cu 2ece gloan3e6 — Doamne # inteG Doamne # inteG *u trage" nu trageG se s)erie negrul6 DomR ,o1 duce de/aici6 DomR ,o1 şade mai ?ncoloG #e trase iute ?ntr/un loc mai ?nde)ărtat şi se aşe2ă Dos" ?m1u nat6 #a0onul Cru să reCină la discu3ia des)re artă şi ştiin3ă" dar 8ld #hatterhand ?l ?ntreru)se: — -red că ne )utem )etrece tim)ul cu ceCa mai de olos6 *oa)tea trecută n/am ?nchis un ochi6 :une3i cu to3ii ca)ul Dos şi ?ncerca3i să a3i)i3i )u3in6 +u Coi sta de Ceghe6 — DumneataJ De ce tocmai dumneataJ Hi dumneata te/ai legănat tot at@t de )u3in ?n 1ra3ele lui 8r eu ca şi noiG — Fl cheamă Mor eu" corectă DicA6 — 9ar te amesteciG De ce nu mă corectea2ă altul" de ce mereu numai tuJ -e Crei acum cu Mor euJ Htiu eu mai 1ine cum se 2ice6 Am ost mem1ru al unei societă3i corale care se numea 8r eu6 Du)ă ce c@ntai seara acolo" dormeai )e urmă minunat6 8 ast el de societate corală este un leac ?m)otriCa no)3ilor de nesomn" de aceea era numită 8r eu6
$='

— Vulturii deşertului —

— ,ine" 1ine" ie şi/aşaG r@se Roto eiul" ?ntin2@ndu/se )e muşchiul moale6 Mai 1ucuros m/aş culca" dec@t săQ — 7ocmai de asta eşti at@t de ne)rice)ut6 -ine n/a ?nCă3at nimic" nu ştie nimicG Mai 1ine dormi6 9storia lumii nu Ca i deloc )ăgu1ită6 Hi iindcă nu găsi )e nici unul care să se lase c@ştigat de )reocu)ările sale s)irituale" se ?ntinse şi el" ?ncerc@nd să a3i)ească6 Fndemna3i de 8ld #hatterhand" şoşonii )rocedară ?ntocmai" iar ?n cur@nd se culcară )@nă şi caii" cu ca)etele a)lecate ?ntr/o )arte6 8ld #hatterhand co1or? dealul" stră1ătu 1inişor str@mtoarea şi )riCi cercetător dincolo6 T@m1i mul3umit" căci nu se 2ărea nici cea mai mică urmă care ar i )utut să trăde2e )re2en3a Vitea2ului/2im1ru şi a oamenilor săi6 #e ?ntoarse s)re ieşire şi se aşe2ă )e o )iatră6 -u ca)ul lăsat ?n )ie)t" rămase acolo nemişcat c@teCa ore6 La ce se g@ndea" oare" Cestitul C@nătorJ :oate că ?n ast el de momente de acalmie lăsa să/i treacă )e dinainte )riCeliştea 21uciumatei sale Cie3iG Au2ind tro)ot de cal" se ridică şi ascultă ascuns du)ă col3ul de st@ncă6 Martin ,aumann sosea călare6 — Binnetou a Cenit şi elJ ?ntre1ă #hatterhand6 — DaG A ost chemat de 8ihtAa/)eta( şi a rămas la el" du)ă dorin3a acestuia6 7re1uie să mă ?ntorc la d@nşii6 — Eoarte 1ine6 Mi se )are că a)aşul ?3i arată multă 1unăCoin3ă" tinereG A3i Că2ut )e u)sarocaniJ -@3i erauJ — Hais)re2ece şi doi cai li1eri" care useseră" desigur" ai celor doi ucişi6 Al3i doi mergeau călare ?nainte" la o distan3ă destul de mare6 #e Cedea că ?naintea2ă )e urmele noastre6 — ,ineG ?i Cor cunoaşte cur@nd )e stă)@nii urmelorG — Am stat ascunşi )rintre co)aci" lăs@ndu/i să ?nainte2e6 A)oi" am )ornit/o ?n galo)" ca să c@ştigăm tim)6 Fn ceata lor am o1serCat un om cu o statură uriaşă6 :ărea să ie şe ul lor" căci mergea ?n runte6 — A3i 1ăgat de seamă cum erau ?narma3iJ
$=$

— Karl Ma( —

— ACeau cu to3ii )uşti6 — Asta e 1ine6 Acum să/i duci lui Binnetou o solie din )artea mea6 #)une/i că aici" ?n str@mtoare" )ot ?nainta alături doar trei cai6 Aşa că ?l rog )e a)aş să/şi urme2e duşmanii )e Dos6 — Hi nu Cor i mai tari dec@t noiJ *e/ar )utea do1or?J — *u6 -ăci" ?n tim) ce u)sarocanii Cor )utea merge călare doar c@te trei ?n r@nd" noi" dacă Com i )edeştri" Com )utea aşe2a cinci oameni unul l@ngă altul6 Uite cum Com )roceda: cei dint@i cinci se Cor aşe2a ?ntinşi la )ăm@nt" următorii cinci Cor sta ?n genunchi6 Fn s)atele lor au să stea al3i cinci" a)leca3i din şale" a)oi al3i cinci" ?n )icioare6 Ast el" două2eci de oameni Cor )utea ochi 1ine" ără a se st@nDeni unul )e altul6 Restul Cor sta ?n s)atele lor" )entru schim16 Fn elul acesta" cei şais)re2ece u)sarocani" ie că se Cor )reda" ie că Cor )rimi at@t din a3ă" c@t şi din s)ate" )atru2eci de gloan3e ?n total" nu toate ?n acelaşi tim)" ireşte" ast el ?nc@t să loCească mereu c@te trei duşmani6 7re1uie socotit că Cor i ?m)uşca3i şi caii ără călăre3i" )entru a nu aduce Creo nenorocire )rintre noi6 7ransmite/i a)aşului toate acestea şi adaugă că Creau să trate2 eu singur cu duşmanii6 -@nd crede Binnetou că Cor i ei aiciJ — :ro1a1il că Cor 2ă1oCi mai mult de un ceas la morminte6 — A socotit ?ntocmai ca şi mine6 — Două ceasuri le tre1uie să aDungă aici6 Deoarece noi doi am ăcut doar un ceas şi Dumătate" ne )utem aşte)ta să treacă ?ncă o oră )@nă să sosească aici6 — Aşa cred şi eu6 7otuşi" e 1ine să im gata )entru orice eCentualitate6 Acum" du/te ?na)oi6 Martin ?şi ?ntoarse calul" ?nde)ărt@ndu/se ?n tra)6 8ld #hatterhand urcă la toCarăşii adormi3i şi/i tre2i6 Le ?m)ărtăşi )lanul său şi hotăr? ca :itt" DicA" EranA" BohAadeh şi unul dintre şoşoni să orme2e )rimul şir"
$=>

— Vulturii deşertului —

culcat Dos6 Le hotăr? şi celorlal3i locurile" călău2indu/i şi e0ers@nd cu aten3ie6 +l ?nsuşi aCea să stea dinaintea oamenilor săi" ?ntre ei şi duşmani" ca să )oată negocia cu d@nşii6 Fn acest sco) ?şi tăie o creangă Cerde" lungă" care )retutindeni" chiar şi la săl1atici" este olosită ca lamură a negocierilor6 7otul mergea de minune6 -@nd se ?ncredin3ă că oamenii săi ?şi Cor ace datoria" se retraseră cu to3ii din nou ?n ascun2iş6 Aşte)tarea li se )ărea acum mai lungă ca ?nainte6 Fn s @rşit" au2iră răsun@nd tro)ot de co)ite6 — :are să ie un singur cercetaş" trimis ?nainte ca să Cadă dacă trecerea nu este )rimeDdioasă" 2ise DicA6 — Ar i oarte 1ine )entru noi" răs)unse 8ld #hatterhand6 Dacă ar i doi" unul ar duce ?na)oi Cestea" )e c@nd celălalt s/ar )osta să aşte)te aici" Dos6 :e acesta tre1uie să/l aci neCătămător" ără ca ai lui să 1age de seamă6 DicA aCea dre)tate6 +ra un singur călăre3" care ieşea 1inişor din str@mtoare şi se o)rise să )riCească ?n Durul său6 *ici la drea)ta şi nici la st@nga nu Că2u Creun semn că )rin a)ro)iere s/ar a la Creun duşmanP dim)otriCă" Că2u urmele care duceau ?nainte6 8ld #hatterhand se ?ngriDise ca ele să ie c@t mai Ci2i1ile6 Vă2@ndu/le" se linişti" dar nu de tot" ci mai ?naintă o 1ună 1ucată de drum6 — La nai1aG 2ise DicA6 Doar n/o să meargă )@nă la locul unde am cotit noi6 Atunci ne/ar desco)eri6 — Fn orice ca2" la ai lui nu se Ca mai ?ntoarceG 2ise 8ld #hatterhand6 — Dar cum Cei ace acest lucru ără nici un 2gomotJ — -u asta6 Hi arătă s)re lasou6 — Atunci Ca tre1ui ca la3ul să/i cadă direct )e g@t" şi at@t de str@ns ?nc@t să nu )oată 3i)a6 + o lucrare a dracului de grea6 8 Cei )utea ace" sirJ — */ai nici o griDă6 Dar de aici de sus nu )utem Cedea )@nă unde ?naintea2ă6 Mă duc Dos6 #ta3i linişti3i
$=5

— Karl Ma( —

şi c@nd mă Ce3i au2i luier@nd ?ncetişor" Ceni3i iute du)ă mineG Alunec@nd cu iu3eală )e )oC@rniş" ?şi luă la3ul de )e umăr şi ?l ?ncolăci" gata să/l arunce6 Dar" odată aDuns Dos" s)re marea sa uşurare" ?l Că2u )e u)sarocan Cenind ?na)oi6 A1ia aCu tim) să se tu)ile2e )e du)ă un col3 de st@ncă6 8mul trecu )e l@ngă el ?n tra)ul calului şi dis)ăru )e du)ă col3ul ?ngustei str@mtori6 :e urmă" dădu semnalul conCenit şi oamenii Ceniră la el6 U)sarocanul aDunse la ca)ătul str@mtorii şi acolo dis)ăru6 :este c@teCa minute a)ăru ?ntreaga ceată" intr@nd la tra) ?n str@mtoare6 8ld #hatterhand ?i lăsă să ?nainte2e )@nă la Dumătatea ei6 Atunci scoase reColCerul şi trase ?m)uşcătura conCenită6 Vuietul se i21i de mai multe ori de )ere3ii str@m3i şi dre)3i" aDung@nd cu ?n2ecită tărie la urechile a)aşului şi ale cetei sale6 +i se nă)ustiră ?n str@mtoare" ?n s)atele inamicilor" de care nu )uteau i o1serCa3i6 -@nd au2iră ?m)uşcătura" indienii ?şi struniră caii6 Vă2ură )e 8ld #hatterhand cu oamenii săi )ătrun2@nd )e dinainte şi ocu)@nd )o2i3iile hotăr@te6 -onducătorul indienilor era" )recum o1serCase Martin ,aumann" de o or3ă herculeană6 Hedea )e cal ca un 2eu al ră21oiului6 :antalonii largi" din )iele" aCeau la cusături o mul3ime de ?m)letituri ăcute din )ărul duşmanilor ucişi de d@nsul6 :ul)anele" care at@rnau din şa )@nă la scări" erau ?m)odo1ite cu @şii lungi din )iele de om6 :e )ie)tul său lat )urta" )este haina de C@nătoare ăcută din )iele de că)rioară" un soi de 2a" alcătuită din scal)uri rotunde" )use unul )este altul" ca nişte sol2i6 La 1r@u" alături de tot elul de lucruri tre1uincioase" erau ?n i)te un cu3it mare de C@nătoare şi o măciucă c@t toate 2ilele" )e care era ?n stare s/o ridice c/o singură m@nă" iar )e ca) )urta craniul unui cangur" din care s)@n2ura 1lana răsucită ca o unie6 Ea3a acestei namile era Co)sită ?n negru" roşu şi gal1en6 Fn drea)ta 3inea o )uşcă grea" de care" de 1ună seamă" se
$=4

— Vulturii deşertului —

olosise de nenumărate ori6 8mul ?şi dădu seama ?ndată că )uştile ?ndre)tate s)re d@nsul Cor co)leşi armele cetei sale6 — Fna)oi" strigă el cu o Coce al cărei 1u1uit ăcu să răsune )ere3ii #t@ncoşi6 Tic@nd acestea" smuci calul şi ?l ?ntoarse )e co)ite ?na)oi6 Ai săi )rocedară ?ntocmai6 *umai că" ului3i" 2ăriră ceata lui Binnetou" cu armele a3intite asu)ra lor" ?ntocmai ca cele din ca)ătul o)us al cheilor6 — A urisit talismanG strigă el ?ns)ăim@ntat6 Fntoarce3iG Văd )e cineCa care are ?n m@nă semnul soliei6 Urechile noastre Cor au2i ce Crea să ne s)ună6 Fntoarse calul din nou şi )orni ?ncet către 8ld #hatterhand6 Ai săi ?i urmară e0em)lul6 Fn3ele)tul a)aş nu lăsă să/i sca)e acest aCantaD6 +l ?i urmă de asemenea şi se aşe2ă a)roa)e de u)sarocani" care acum erau oarte str@ns ?nconDura3i6 8ld #hatterhand nu ăcu nici un singur )as de ?nt@m)inare6 9ndianul ?l măsură cu o )riCire li)sită de teamă şi ?ntre1ă: — -e Crea aici a3a )alidăJ :entru ce s/a aşe2at ?n a3a mea şi a ră21oinicilor meiJ 8ld #hatterhand ?i ?n runtă )riCirea şi răs)unse: — Dar omul roşu ce caută aiciJ :entru ce mă urmăreşte" )e mine şi )e ră21oinicii meiJ — :entru că a3i ucis )e doi dintre ra3ii noştri6 — Au Cenit la noi ca duşmani" şi )e duşmani ?i aci neCătămători6 — De unde ştii tu că noi ?3i suntem duşmaniJ — :entru că Că căuta3i talismanele )ierdute6 Uriaşul ?ncruntă s)r@ncenele6 — -ine 3i/a s)usJ — Htiu asta" )entru că cei doi ră21oinici ucişi de gloan3ele noastre nu aCeau talismanele la ei6 — Ai ghicitG +u nu mai sunt cel care am ost6 8dată cu talismanul" mi/am )ierdut şi numele6 Acum mă cheamă 8iht/e/Aeh/ aLaAon MVitea2ul/care/?şi/caută/
$=I

— Karl Ma( —

talismanulN6 Lasă/ne să trecem" altminteri Că omor@m6 — :reda3i/Că" altminteri Coi Ce3i i ucişi6 Uită/te ?nainte şi ?n urma taG Un singur semn de/al meu este )rea de/aDuns )entru ca )este cinci2eci de gloan3e să secere mica ta ceată6 — 8ric@t de mul3i co(o3i Ce3i i" nu )ute3i totuşi do1or? )e 2im1rul cel mai )uternicG -e/ar i c@inii tăi )e l@ngă ră21oinicii mei" dacă nu ne/a3i i ?nconDuratJ +u singur aş )utea do1or? Dumătate din Coi6 Fşi trase măciuca cea grea" ?nC@rtind/o amenin3ător6 — Hi eu singur aş )utea trimite ?n Ceşnicele c@m)ii ale C@nătoarei ?ntreaga ta adunăturăG răs)unse 8ld #hatterhand6 — 7e cheamă" )oate" 9thanaAa5%JG — +u nu lu)t cu numele" ci cu m@naG 8chii u)sarocanului se luminară de/o idee6 — Vrei să aci asta" ?ntr/adeCăr" cu mineJ — *u mă tem şi/mi r@d de toate Cor1ele tale goaleG — Aştea)tă atunci să Cor1esc cu ră21oinicii mei6 Vei a la ?ndată )re3ul Cor1elor mele6 #e ?ntoarse s)re oamenii săi şi Cor1i ?ncet cu c@3iCa dintre ei6 A)oi reCeni alături de 8ld #hatterhand şi ?ntre1ă: — Htii tu ce este un Muh/moLaJ — HtiuG — EieG ACem neCoie de scal)uri )entru talismane6 :atru oameni Cor tre1ui să lu)te ?n Muh/moLa" tu cu mine şi unul dintre )rietenii tăi roşii cu un ră21oinic de/ al meu6 Dacă ?nCingem noi" Că ucidem şi Că scal)ăm6 FnCinge3i Coi" )roceda3i ?n acelaşi el6 Ai curaDJ Fntre1area răsunase )lină de 1atDocură6 8ld #hatterhand răs)unse sur@2@nd: — #unt gata6 Dă/mi m@na" ca semn că te Cei 3ine de cuC@nt6 Fi ?ntinse m@na6 Uriaşul nu se aşte)tase la un asemenea gest şi" ără să Crea" ?nt@r2ie să i/o ?ntindă
3)

;ură 1ogată6
$=O

— Vulturii deşertului —

)e/a lui6 Muh/moLa este un cuC@nt din lim1a utah şi ?nseamnă „m@na la co)ac!6 Multe tri1uri socotesc acest el de/a lu)ta ca )e o Dudecată dumne2eiască6 M@na/st@ngă a doi oameni este legată de trunchiul unui co)ac cu aDutorul unei curele tari" iar ?n cea drea)tă iecare )rimeşte arma hotăr@tă" măciuca sau cu3itul6 -urelele sunt )rinse ast el ?nc@t ?ngăduie lu)tătorilor să se mişte ?m)reDurul trunchiului6 Deoarece cei doi adCersari tre1uie să stea a3ă ?n a3ă" unul este legat de st@nga" iar celălalt de drea)ta6 Acela care are drea)ta li1eră )entru lu)tă este considerat norocos6 De o1icei" acest el de lu)tă este" ?ntr/adeCăr" ?ngro2itor6 -ei doi )otriCnici se măcelăresc" iar lu)ta se termină cu moartea unuia dintre ei6 „-el/ ără/nume! ?şi ?nă1uşi uimirea şi ?ntinse al1ului m@na: — Mă ?nCoiescG *e ăgăduim unul altuia ca ta1ăra ai cărei lu)tători cad" să se lase ucisă6 Dacă din iecare ta1ără ?nCinge c@te unul" lu)ta tre1uie dusă mai de)arte ?ntre ?nCingători6 8ld #hatterhand ?i ghici g@ndul6 Du)ă ?n ă3işare" ar i ost de aşte)tat ca Vitea2ul/care/?şi/caută/talismanul să iasă ?nCingător nu numai ?n lu)ta dint@i" ci şi ?n cea hotăr@toare" dacă celălalt u)sarocan ar i ost inCinsP totuşi" răs)unse: — EieG Hi )entru ca să ai toată ?ncrederea" Com uma )i)a Durăm@ntului6 Hi arătă anume s)re )i)a )ăcii" ?m)odo1ită cu coli1ri" care ?i at@rna de g@t6 — Da" o Com uma" se ?nCoi uriaşul" lutur@ndu/şi sur@sul 1atDocoritor )este to3i ceilal3i6 Fnsă această )i)ă nu Ca i o )i)ă de ?m)ăcare" căci ne Com lu)ta" iar du)ă lu)tă scal)urile Coastre Cor ?m)odo1i )răDinile de talismane" iar carnea Coastră Ca i s @şiată şi ?nghi3ită de Culturi6 — Mai ?nt@i să Cedem dacă )umnii tăi sunt tot at@t de tari şi )uternici )e c@t ?3i sunt Cor1ele" 2ise 8ld
$==

— Karl Ma( —

#hatterhand6 — -el/ ără/nume nu a ost niciodată ?nCinsG răs)unse u)sarocanul" m@ndru6 — Fn schim1" a ?ngăduit să i se ure talismanul6 Hi dacă ochii lui nu se Cor doCedi mai ageri dec@t atunci" scal)ul meu Ca răm@ne acolo unde ?i este locul6 9ndianul se sim3i umilit6 Duse imediat m@na la armă" ?nsă 8ld #hatterhand dădu din umeri şi/l )reCeni: — 9a m@na de acolo6 Vei aCea cur@nd )rileDul să/3i doCedeşti CiteDiaG #ă mergem să căutăm un loc )otriCit )entru Muh/moLa6 Era3ii mei ?şi Cor aduce caii" iar u)sarocanii Cor călători ca )ri2onieri" )rintre noi6 Fi ăcu un semn lui Binnetou" şi a)aşul se ?ntoarse cu ceata sa la locul unde ?şi lăsase caii6 Du)ă ce se ?ntoarseră" Ceniră şi ceilal3i6 Fn elul acesta" indienii/ ciori nu rămaseră nici măcar o singură cli)ă ără )a2ă6 ;ru)ul se )use ?ncet ?n mişcare6 8ld #hatterhand )orunci oamenilor săi să nu decons)ire" ?n nici un ca2" numele său ori al lui Binnetou6 Deocamdată" u)sarocanii nu tre1uiau să ştie cu cine au de/a ace6 Hi" c@tă Creme erau ?ncredin3a3i că Cor ieşi ?nCingători din lu)ta hotăr@tă" nici )rin ca) nu le trecea să acă ceCa ?m)otriCa ?n3elegerii6 DicA Roto eiul mergea alături de 8ld #hatterhand6 +l nu/i ?n3elegea )urtarea6 — #ă nu mi/o iei ?n nume de rău" sir" dacă/mi Coi de2Călui o ?ndoială" 2ise el6 7e/ai )urtat cu aceşti indieni ca un om cinstit" dar o ast el de cinste este aici cu totul nelalocul ei6 — :entru ceJ -re2i oare dumneata că indianul nu are nici o ?n3elegere )entru sentimentele no1ileJ Am cunoscut multe )iei/roşii de la care al1ii ar )utea lua e0em)lu6 — *u mă ?ndoiesc că aşa este6 7otuşi" ?n aceşti indieni/ciori nu te )o3i ?ncrede6 +i ?şi Cor talismanele cu orice )re3 şi" ?ntr/o ast el de ?m)reDurare" nu Cor mai 3ine seama de nimic6 9/am aCut ?n m@ini6 */o mai
$=%

— Vulturii deşertului —

)uteau lua nici ?nainte şi nici ?na)oi6 *e era uşor să/i terminăm" ca şi cum am i su lat ?n nişte 1iete chi1rituri6 Acum" dumneata eşti silit la acest a urisit de Muh/moLa şi cine/ar )utea garanta că uriaşul de colo nu te Ca do1or? sau nu te Ca stră)ungeG — +iG :arcă nu te cunoscusem aşa setos de s@ngeG :entru noi" care eram mai tari dec@t ei şi care i/am ademenit ?ntr/o cursă ?n care nu )uteau nici să se mişte" nici să se a)ere" ar i ost mai mare ruşinea să/i ?m)uşcăm6 De aceea nici nu mai Creau să Cor1esc des)re asta6 -ă doar n/om i mai )ăg@ni dec@t )ăg@niiG — <mG Desigur" ai dre)tate dumneata" at@t din )unctul de Cedere al creştinului care eşti" dar" mai ales" ca om6 Dar tre1uia nea)ărat să/i ucidemJ Fi )uteam sili să se dea )rinşi şi eram li1eri a)oi să găsim o ?n3elegere ?m)ăciuitoare6 — *u s/ar i lăsat )rinşi" tocmai )entru că se a lă ?n căutarea unor talismane6 Lu)ta ar i ost de ne?nlăturat6 Hi" )entru că nici )rin g@nd nu/mi trece să deCin măcelar de oameni" m/am ?nCoit cu )ro)unerea uriaşului )e care" de alt el" ?l cunosc6 — -um ?l cunoştiJ — DaG F3i aduci aminte de o1serCa3ia )e care am ăcut/o )e c@nd treceam )e l@ngă Muntele ,roaştei SestoaseJ :oCesteam că am )o)osit acolo cu ră21oinicul u)sarocan #unAa/şetşa6 +l mi/a )oCestit o mul3ime de lucruri des)re neamul său6 Atunci a )omenit" cu multă m@ndrie" de ratele său Kanteh/ )ehta" adică 9nimă/de/ oc6 — Vor1eşti cumCa des)re marele" Cestitul Craci al indienilor/cioriJ — -hiar des)re el6 Mi/a istorisit is)răCile acestui rate al său şi mi/a 2ugrăCit ?n ă3işarea sa6 Mi l/a descris ca )e un adeCărat uriaş" căruia ?i li)seşte urechea st@ngă6 Kanteh/)ehta a )rimit o dată" ?n lu)ta cu sioucşii ogallallaşi" o loCitură de măciucă care i/a des)rins urechea şi l/a rănit la umăr6 Mai )riCeşte/l o
$=&

— Karl Ma( —

dată )e acest uriaş u)sarocan6 Fi li)seşte urechea st@ngă" iar din elul ?n care 3ine 1ra3ul se Cede că odată a ost rănit6 — La nai1aG Asta ar i negreşit o ?nt@m)lare cu totul deose1ităG :ăi ?n ca2ul acesta nu te inCidie2 de el" sirG +şti omul cel mai destoinic dintre c@3i e0istă" dar acest Kanteh/)ehta n/a ost )@nă acum niciodată ?nCins6 -a )utere i2ică se Cede de la o )oştă că ?3i este su)erior" deşi sunt conCins că dumneata eşti mai di1aci6 7otuşi" c@nd ai un 1ra3 legat de co)ac" )uterea" nu di1ăcia este aceea care aduce loCitura de gra3ie6 — ,ine" dacă te ?ngriDeşti at@ta de soarta mea" e0istă un miDloc oarte sigur de a mă salCa de la )ierire6 — -are anumeJ — #ă te lu)3i cu indianul ?n locul meuG — Asta/i 1unăG *ici )rin g@nd nu/mi treceG */am să mă arunc ?n 1ra3ele mor3ii aşa" de 1unăCoie şi nesilit de nimeni6 A ară de asta" dumneata 3i/ai turnat su)a" n/ai dec@t s/o măn@nci sănătos6 Din toată inima ?3i doresc „)o tă 1ună!G Fşi trase calul c@3iCa )aşi mai ?n s)ate" de teamă să nu mai )rimească cumCa Creo asemenea ne)lăcută inCita3ie" ?n locul lui" de 8ld #hatterhand se a)ro)ie Binnetou6 — 8are ratele meu l/a recunoscut )e Kanteh/)ehta" Craciul u)sarocanilorJ ?ntre1ă el6 — DaG a irmă cel ?ntre1at6 8chii ratelui meu roşu au ost oare tot at@t de ageri ca şi ai meiJ — „-ioara! are o singură ureche6 Binnetou nu i/a 2ărit ?ncă o1ra2ul" ?nsă Vitea2ul/care/?şi/caută/ talismanul nu/l )oate )ăcăli )e că)etenia a)aşilor6 Am au2it ce/a3i hotăr@t ?m)reună şi sunt gata de lu)tă6 — M/am 1i2uit" ireşte" )e că)etenia a)aşilor" căci cui altcuiCa i s/ar i )utut ?ncredin3a re2olCarea acestei chestiuni de onoareJ ;ru)ul stră1ătuse )este o milă engle2ă de la
$%'

— Vulturii deşertului —

str@mtoare" c@nd Calea deCeni mai largă6 -ălăre3ii aDunseră la o )rerie mică" ?nchisă ?ntre mun3i" cu iar1ă )u3ină şi tu işuri uscate6 :e toată c@m)ia se Cedea un singur co)ac6 +ra un tei destul de ?nalt" dintr/o s)ecie cu run2ele mari şi al1e6 — 9u0aG5& s)use conducătorul indienilor/ciori" arăt@nd ?ns)re co)ac6 — H""082G ?ncuCiin3ă Binnetou" o)rindu/şi calul chiar l@ngă locul unde tre1uia să ai1ă loc lu)ta6 -eilal3i se a)ro)iară şi ei6 7o3i descălecară6 Lăsară caii li1eri" iar călăre3ii se aşe2ară roată" de Dur/ ?m)reDur6 Un străin care/ar i trecut ?nt@m)lător )e/ acolo n/ar i )utut 1ănui că două ta1ere duşmane tocmai se )regătesc de ?n runtare6 -a un adeCărat caCaler" 8ld #hatterhand nici măcar nu ceruse armele u)sarocanilor6 Din )roCi2ia de tutun )ăstrată ?n 1u2unarul de la şa" luă căt ?i tre1ui ca să/şi um)le )i)a at@rnată la g@t6 A)oi" ?naintă )@nă ?n miDlocul cercului" 2ic@nd: — Un adeCărat ră21oinic Cor1eşte )rin a)tele saleG *oi nu i/am ucis )e oştenii u)sarocani" cu toate că Cia3a lor era ?n m@inile noastre6 +i ne/au )roCocat la „Muh/moLa!" iar noi am )rimit )roCocarea6 Aşte)tăm ca ei să se )oarte cu noi tot aşa" ără Cicleşuguri6 *e Cor ăgădui acest lucru" um@nd cu noi )i)a Durăm@ntului6 Am s)usG #e aşe2ă6 Vitea2ul/care/?şi/caută/talismanul se ridică şi răs)unse: — 8mul al1 ne/a Cor1it din su let6 *oi n/aCem neCoie de Cicleşuguri" căci Com ?nCinge6 Dar a uitat să s)ună condi3iile lu)tei6 -om1atan3ii — continuă d@nsul du)ă o mică )au2ă — Cor aCea o m@nă legată de co)ac" iar ?n cealaltă cu3itul6 -el care cade e considerat ?nCins" ie că e mort" ie că e Ciu6 Acela care s/a lăsat ?n genunchi are Coie să se ridice6 Aşadar" goi )@nă la
3*

AcoloG
$%$

— Karl Ma( —

1r@u" )atru 1ăr1a3i Cor lu)ta )@nă la ultimele lor )uteri" doi c@te doi" eu cu această a3ă )alidă şi unul din oamenii mei cu unul din )rietenii Coştri roşii6 Dacă din iecare ta1ără Ca ?nCinge c@te unul" atunci aceştia Cor continua lu)ta ?ntre d@nşii" )entru a hotăr? soarta 1ătăliei6 7oCarăşilor ?nCingătorului le reCine stă)@nirea asu)ra ta1erei ?nCinse" cu dre)t de Cia3ă şi de moarte asu)ra ei6 Dacă sunte3i de acord cu aceste condi3ii" oştenii u)sarocani sunt gata să ume2e )i)a Durăm@ntului6 H""082G #e aşe2ă6 8ld #hatterhand Ceni iarăşi ?n miDloc şi declară: — :rimim toate condi3iile u)sarocanilor6 Aşadar" Coi a)rinde )i)a )ăcii" care astă2i Ca i o )i)ă de Durăm@nt6 :e umul ei su letele ?nCinşilor Cor urca ?n ?m)ără3ia Ceşnicei C@nători" )entru ca mai t@r2iu să serCească acolo ca sclaCi su letelor ?nCingătorilor6 8ld #hatterhand ?şi scoase amnarul şi dădu oc tutunului6 #u lă umul către cer" către )ăm@nt şi ?n cele )atru )uncte cardinale" a)oi trecu )i)a conducătorului u)sarocanilor6 Acesta ăcu aceleaşi gesturi şi declară ?nCoiala )ecetluită6 -eilal3i luară )arte şi ei la Durăm@nt" a)oi )i)a u ?n i)tă ceCa mai ?ncolo" cu C@r ul ?n )ăm@nt" şi to3i de)useră armele6 Un şoşon şi un u)sarocan rămaseră de )a2ă6 -el/ ără/nume" sigur de i21@ndă" se a)ro)ie de co)ac" ?şi le)ădă hainele şi 2ise: — :utem ?nce)e6 #oarele nu/şi Ca i continuat nici măcar cu o muchie de cu3it drumul către a)us" şi scal)ul unui c@ine al1 ?mi Ca at@rna deDa la cingătoare6 De/a1ia acum se )utea o1serCa uriaşa/i statură6 ACea nişte muşchi ca de urs6 Eăcu semn unuia din oamenii săi" care se a)ro)ie" ?şi le)ădă haina şi 2ise: — +u sunt MaAin/oh/)unAreh M7unetul/?nsutitN6 Mi/ am croit scut din )ielea duşmanilor" iar la 1r@u ?mi at@rnă )este )atru2eci de scal)uri6 -ine cutea2ă să mă
$%>

— Vulturii deşertului —

?n runteJ — +u" BohAadeh" Coi ace să tacă 7unetul/?nsutit6 *u mă )ot ăli cu nici un scal)" dar am ucis ,iColul/al1" iar astă2i ?mi Coi ?m)odo1i )entru )rima oară 1r@ul cu o )iele de ca)6 -ine să se teamă de 7unet" c@nd acesta nu/i dec@t un mişel toCarăş al ulgerului şi/şi ridică glasul numai du)ă ce a trecut )rimeDdiaJG — U G U G strigară cu to3ii" du)ă ce t@nărul indian is)răCi de Cor1it6 — -ară/te de/aiciG ?l 1atDocori 7unetul/?nsutit6 +u nu mă lu)t cu un co)il6 De alt el" te/aş ucide numai cu răsu larea6 Mai 1ine culcă/te" colo" ?n iar1ă" şi Cisea2/o )e maică/ta" care mai tre1uie ?ncă să te hrănească cu 1a))a*6 9ndienii/gro)ari" cei mai dis)re3ui3i dintre to3i indienii" care duc o Cia3ă mi2era1ilă )rin 3inuturile )ustii" cultiCă un soi de cea)ă )e care" c@nd e a)roa)e )utre2ită" o )un ?ntr/o turtă" aşa numita turtă 1a))a*6 <rana aceasta e at@t de de2gustătoare" ?nc@t nici măcar c@inii nu Cor s/o măn@nce6 Mai ?nainte ca BohAadeh să i )utut răs)unde la această ocară" se a)ro)ie Binnetou6 Eăcu t@nărului semn să se retragă" a)oi Cor1i: — La 2gomotul ăcut de MaAin/oh/)unAreh" s/a )re2entat un 1ăie3andru" căruia" de altminteri" nici nu i/ar i ost )rea greu să/l reducă la tăcere )e lăudăros6 Fnsă ai noştri au hotăr@t ca eu să iu acela care Ca ace să ?ncete2e 1u1uitul tunetului6 — -ine eşti tu" de ?ndră2neşti să Cor1eşti ast elJG se m@nie celălalt6 :e haina ta nu se Cede nici un ir de )ăr duşmanG Htii să c@n3i din d<"1un!a4'J Dacă nu" du/te de ?nCa3ă şi nu mai um1la cu cu3itul" căci te/ai )utea răni singurG — -ine sunt Ca a la doar su letul tău" c@nd ?3i Ca )ărăsi tru)ul6 Atunci Ca urla de groa2ă şi nu Ca ?ndră2ni să )urceadă ?ns)re ?m)ără3ia Ceşnicei C@nători6 Va
$+

Eluier ?n ormă de laut6
$%5

— Karl Ma( —

răm@ne )rin r@)ele mun3ilor" să urle de rică şi să se t@nguie )rin Că2duh" laolaltă cu C@ntulG — -@ineG strigă 7unetul/?nsutit6 Fndră2neşti a )@ngări su letul unui Citea2 lu)tătorJ F3i Cei )rimi )edea)sa6 Vom lu)ta noi cei dint@i" iar scal)ul tău nu Ca sta alături de celelalte semne ale 1iruin3ei" ci Ca i aruncat şo1olanilor6 *umele tău" )e care re u2i a/l destăinui" Ca răm@ne )entru totdeauna necunoscut6 — Da" să ne lu)tăm noi mai ?nt@i6 :utem ?nce)eG răs)unse Binnetou cu răceală6 #e de21răcară am@ndoi şi )useră m@na )e cu3ite6 Un cerc larg se ormase ?n Durul teiului6 -u aten3ia ?ncordată" to3i )riCeau s)re cei doi )otriCnici6 U)sarocanul nu era mai ?nalt dec@t Binnetou" ?nsă mult mai C@nDos6 9ndienii/ciori remarcară acest lucru cu satis ac3ie6 Eireşte" nici )rin ca) nu le/ar i trecut )e cine aCeau ?n a3ă6 DicA Roto eiul se a)ro)ie ?ntristat6 ACea ?n m@nă c@teCa curele din cele )e care orice C@nător din Vest le )oartă mereu cu sine6 — Dumneata aci ?nce)utul6 7e leagă un )rieten şi acesta ar )utea i un semn 1un6 Dar" mai ?nt@i" să se conCingă toată lumea că am1ele curele sunt identice6 Eură trecute din m@nă ?n m@nă şi e0aminate cu aten3ie6 Acum tre1uia hotăr@t care din cei doi Ca i legat de m@na st@ngă6 #or3ii erau două ire de iar1ă de lungimi di erite6 Binnetou ?l trase )e cel mai scurt" aşa că urma să i se lege drea)ta" răm@năndu/i slo1odă st@nga6 U)sarocanii salutară această ?m)reDurare" )rielnică lor" cu un %a23a2G4$ :etrecură celor doi lu)tători curelele" ca )e nişte inele" la ?ncheietura m@inii" a)oi acestea ură legate de co)ac" at@t de larg" ?nc@t ei să )oată aCea totuşi o anumită li1ertate de mişcare6 La Muh/moLa se ?nt@m)lă ca adCersarii să se ?nC@rtă ?n Durul co)acului s erturi ?ntregi de oră" )@nă să ?ncea)ă a se atinge6
$1

Eoarte 1ine" oarte 1ineG6
$%4

— Vulturii deşertului —

8dată cu )rimii stro)i de s@nge" )otriCnicii se ?n ier1@ntă at@t de mult unul ?m)otriCa celuilalt" ?nc@t a)roa)e că/şi ru) legăturile6 Hedeau" gata de ?n runtare" unul de o )arte" altul de cealaltă )arte a co)acului6 <o11le/EranA )riCea alături de DicA6 — Ascultă" domnule : e erAorn" acesta este un lucru care/3i 21@rleşte )ărul ?n ca)6 -ăci nu numai Cie3ile lor sunt ?n cum)ănă" ci şi ale noastre6 Fn asemenea momente )o3i sim3i cum 3i se str@nge )ielea ca)ului" )e su1 )ăr6 #traşnic de rumoasă ăgăduiala de/a ne lăsa măcelări3i" ?n ca2 că cei doi conducători ai noştri Cor i ?nCinşi6 — AhG răs)unse DicA6 *ici mie nu mi/a că2ut tocmai 1ine" dar cred că ne )utem 1i2ui )e Binnetou şi 8ld #hatterhand6 — *egreşit" aşa se )are" căci a)aşul este at@t de liniştit de )arcă ar aCea ?n m@nă un as şi 2ece atuuri6 Dar" ascultă6 7unetul/?nsutit a ?nce)ut să Cor1eascăG — Si2&$2G4> strigă el )roCocator6 8ri Crei să te ugăresc ?n Durul co)acului" )@nă ce cră)i de rică ?nainte de a te i atins măcar cu cu3itul meuJ Binnetou nu/i răs)unse6 #e ?ntoarse ?ns)re 8ld #hatterhand şi/i Cor1i ?n lim1a a)aşilor" )e care adCersarul său n/o ?n3elegea: — ;i din Ida *$*!$2G45 Atunci 8ld #hatterhand e0)lică cu Coce tare" arăt@nd ?ns)re Binnetou: — Acest rate al nostru şi/a alungat din su let )o ta de a ucide6 +l ?şi Ca ră21i duşmanul ără a/i lua o )icătură de s@nge6 — U G U G U G strigară u)sarocanii6 Fnsă 7unetul/?nsutit re)lică 1atDocoritor: — Eratele Costru a ?nne1unit de rică6 -hinul ?i Ca i scurt6
$2 $3

Vino aiciG Am să/i răsucesc m@naG
$%I

— Karl Ma( —

Eăcu un )as ?nainte" ast el ?nc@t trunchiul co)acului să nu se mai a le ?ntre d@nşii6 -u cu3itul str@ns ?n m@nă" ?şi )ironi ochii asu)ra lui Binnetou" cu o )riCire de animal săl1atic -hi)ul a)aşului rămase neschim1at6 +ra graC şi ?m)ietrit6 U)sarocanul se lăsă amăgit6 #e nă)usti asu)ra lui Binnetou şi ridică 1ra3ul" cu g@nd să/i dea o loCitură mortală" dar" ?n loc să se erească" Binnetou ?i sări ?n a3ă ca un ulger6 -u o loCitură )uternică ?l i21i la su1suoară" a)oi ?n )umnul care 3inea str@ns m@nerul cu3itului6 Aceste mişcări" ?ndră2ne3e şi iu3i" ?l dădură )e celălalt )e s)ate" ăc@ndu/l să sca)e cu3itul6 A)aşul ?l ?nş ăcă iute şi le aruncă )e am@ndouă6 U)sarocanul aCea m@na scr@ntită" iar ?n cli)a următoare )rimi un )umn ?n stomac" at@t de 2draCăn" ?nc@t că2u )e s)ate" cu m@na s)@n2ur@nd de trunchiul co)acului6 Rămase nemişcat şi ?ntr/o singură secundă Binnetou ?şi recu)eră cu3itul" tăie la re)e2eală curelele" des ăc@ndu/se de co)ac şi/l a)ăsă la )ăm@nt )e adCersar" cu genunchiul6 — 7e dai 1ătutJ ?l ?ntre1ă6 -elălalt nu răs)unse6 ;@ @ia din )ricina loCiturii )e care o )rimise" de urie şi de groa2a mor3ii6 7otul se )etrecuse cu iu3eala g@ndului6 Fn tot cercul nu se au2ea nici o şoa)tă" iar c@nd micu3ul sa0on dori să strige de 1ucurie" 8ld #hatterhand ?l o)ri )rintr/un semn6 — FnDunghie/măG scr@şni u)sarocanul" )riCindu/l cu ură )e Binnetou" a)oi ?nchise ochii6 A)aşul se ridică" tăie curelele ?nCinsului şi/i 2ise: — #coală/teG Am ăgăduit să nu te ucid şi mă 3in de Cor1ăG — */am de ce să mai trăiesc6 M/ai ?n r@ntG Atunci se a)ro)ie 8iht/e/Aeh/ a/LaAon şi/i )orunci m@nios: — Ridică/teG Si se dăruieşte Cia3a" iindcă scal)ul tău n/are nici un )re3 )entru ?nCingător6 7e/ai )urtat ca un
$%O

— Vulturii deşertului —

co)il6 Dar mai am de lu)tat eu" )entru to3i6 Voi 1irui de două ori şi" )e c@nd noi ne Com ?m)ăr3i scal)urile duşmanilor" tu te Cei duce la lu)ii din )rerie" să te ?n ră3eşti cu d@nşii6 *u mai ai Coie să te ?ntorci la LigLamG 7unetul/?nsutit se ridică şi )use m@na )e cu3it: — Marele Manitu n/a Coit să ?nCing" s)use el6 La lu)i nu mă duc6 Am un cu3it cu aDutorul căruia ?mi Coi lua Cia3a6 De darurile CrăDmaşilor n/am neCoie6 Mai ?nt@i" ?nsă" Creau să Căd dacă tu te Cei doCedi mai di1aci dec@t mine6 #e de)ărtă domol c@3iCa )aşi şi se aşe2ă )e iar1ă6 Fndura oarte greu ruşinea de a i ost ?n r@nt6 *ici unul din ai săi nu/l ?nCrednici cu Creo )riCire6 #e uitau )lini de nădeDde la că)etenia lor" care" cu tru)ul său C@nDos re2emat de co)ac" ?l chemă )e 8ld #hatterhand: — Vino să tragem la sor3i6 — +u nu trag la sor3i" răs)unse acesta6 */aCe3i dec@t să/mi lega3i m@na drea)tă6 — ,ine" dacă Crei să sca)i mai re)edeG — *u" deoarece cred că st@nga 3i/e mai sla1ă dec@t drea)ta6 *u Creau să am nici un aCantaD asu)ra ta6 Ai ost rănit6 Arătă umărul st@ng al indianului" ?nsemnat cu o cicatrice uriaşă6 AdCersarul său nu )utea )rice)e at@ta mărinimie6 Fl măsură cu o )riCire mirată şi ?ntre1ă: — Vrei să mă DigneştiJ Vrei ca atunci c@nd te Coi i ucis" ai tăi să )oată s)une că aceasta nu s/ar i ?nt@m)lat dacă nu 3i/ar i ost milă de mineJ F3i cer să tragi la sor3i6 — Eie6 #unt gata6 #oarta hotăr? du)ă Coin3a lui 8ld #hatterhand" ?n aCoarea adCersarului său" căruia i se legă m@na st@ngă6 Du)ă c@teCa cli)e" cei doi şedeau a3ă ?n a3ă şi oricine ar i Că2ut muşchii uriaşului um l@ndu/se" ca nişte gheme" ar i aCut destule motiCe să se teamă
$%=

— Karl Ma( —

)entru soarta lui 8ld #hatterhand6 Acesta" ?nsă" doCedea acelaşi s@nge rece ca şi Binnetou" mai ?nainte6 — :o3i ?nce)e tu" ?l )roCocă u)sarocanul6 F3i ?ngădui )rima loCitură6 A1ia la a treia mă Coi a)ăra6 Vei cădea c@t ai 2ice )eşteG 8ld #hatterhand )u ni ?n r@s6 Fşi ?n i)se cu3itul ?n trunchiul teiului şi/i răs)unse: — +u renun3 de tot la această armă6 9ar tu" Cei cădea la cel dint@i atac6 */aCem tim) )entru Doacă6 9a seama" că ?nce)G Ridică 1ra3ul" )entru a loCi şi sări asu)ra adCersarului6 Acesta se lăsă )ăcălit loCind" la r@ndul său" dar ?n aceeaşi cli)ă" re)ede ca g@ndul" al1ul se eri ?n lături şi m@na u)sarocanului că2u ?n gol6 Fncă o mişcare a lui 8ld #hatterhand şi )umnul său 1u1ui t@m)la adCersarului6 Uriaşul se clătină" a)oi se )ră1uşi la )ăm@nt6 — 9ată/l ?ntins c@t e de lungG -ine a 1iruitJ se interesă 8ld #hatterhand6 Dacă" adineauri" c@nd 7unetul/?nsutit usese ăcut de ruşine" u)sarocanii stătuseră linişti3i" acuma i21ucniră cu to3ii ?ntr/un urlet )uternic" ca de animale săl1atice6 -eilal3i ?năl3ară chiot lung de 1ucurie6 8ld #hatterhand ?şi trase cu3itul din trunchi şi se eli1eră din curele6 V@nătorii al1i Ceniră să/l elicite6 Hoşonii se 2oriră să/şi recu)ere2e armele" )entru a/i ?m)iedica )e u)sarocani" dacă aceştia ar i aCut de g@nd să se ?m)otriCească" ori să ugă6 Aceştia" ?nsă" ?ncetară urletele" se duseră la locul unde se a la 7unetul/?nsutit şi se lăsară Dos" l@ngă el" linişti3i6 -hiar şi aceia care )ă2iseră armele se a)ro)iară" deşi nu le/ ar i ost deloc greu să ?ncalece şi s/o ia la goană6 #hatterhand se a)ro)ie de Vitea2ul/care/?şi/caută/ talismanul6 Acesta tocmai ?şi reCenea din 1uimăceală6 Deschise ochii şi/l 2ări )e ?nCingător tăindu/i curelele6 Fi tre1ui c@tCa tim) )entru a ?n3elege situa3ia6 #ări ?n sus"
$%%

— Vulturii deşertului —

?l măsură )e C@nător cu o )riCire 1uimacă6 Vocea i se au2i răguşită" ?ntre1@nd: — +u sunt Dos" la )ăm@ntG M/ai ?nCinsJG — DaG *u tu ai )us condi3ia ca cel care Ca cădea Ca i socotit ?nCinsJ 9ndianul se cutremură6 -u toată statura lui" )ărea o ?ntruchi)are a s)aimei6 — Aşa666 2ise 8ld #hatterhand6 -red că nu ?mi Cei lua aceasta ?n nume de rău6 U)sarocanul ?şi )riCi oamenii cu nedumerire6 -hi)ul său era răm@ntat de cea mai ad@ncă de2nădeDde: — Ar i ost de/o mie de ori mai 1ine să mă omori6 Marele Manitu şi/a ?ntors a3a de la noi" din cli)a ?n care ne/au ost urate talismanele6 *iciodată nu Com mai )utea aDunge )e Ceşnicele c@m)ii ale C@nătoareiG De ce n/au murit mamele noastre" ?nainte de a ne i născutJG ,ăr1atul at@t de m@ndru şi de sigur de i21@ndă de )@nă acum se ?ntoarse clătin@ndu/se la ai săi" dar" ?nainte de a aDunge la locul unde se a lau că" se o)ri şi ?ntre1ă: — *e ?ngădui3i să c@ntăm un c@ntec de moarte" ?nainte de a i ucişiJ — -a să/3i )ot răs)unde" ar tre1ui să/mi răs)un2i la o ?ntre1are6 VinoG 8ld #hatterhand se a)ro)ie de u)sarocani" ?l arătă )e 7unetul/?nsutit şi ?ntre1ă: — Mai eşti su)ărat )e acest oşteanJ — *u6 Marele Manitu a Crut aşa6 *e/am )ierdut talismanele6 — Le Ce3i găsi )e acelea" sau altele mult mai 1une6 7o3i ?l )riCiră mira3i6 — Unde să le mai găsimJ ?ntre1ă conducătorul lor6 Aici Ca tre1ui să murim6 9ar ?n ?m)ără3ia Ceşnicei C@nători nu mai )utem aDunge" iindcă ni se Cor lua scal)urileG — Vi se Cor lăsa Cia3a şi scal)urile6 Voi ne/a3i i ucis"
$%&

— Karl Ma( —

dacă ieşea3i ?nCingători" dar noi am )rimit doar de ormă condi3iile Coastre6 #untem creştini şi nu ne omor@m ra3ii6 Ridica3i/CăG Merge3i şi Că lua3i armele şi caii6 #unte3i li1eri să merge3i ?ncotro Că )lace6 Dar nici unul nu dădu urmare generoasei inCita3ii6 — Acesta să ie ?nce)utul chinurilor la care ne Ce3i su)uneJ ?ntre1ă -el/ ără/nume6 Vom ?ndura orice ără ca Coi să au2i3i Creun Caiet din gurile noastre6 — 7e ?nşeli6 Vor1esc oarte serios6 Ră21oiul dintre u)sarocani şi ră21oinicii şoşonilor a luat s @rşit6 Kanteh/)ehta" Cestitul Craci al u)sarocanilor" este )rietenul nostru6 Fm)reună cu oamenii săi" se Ca ?ntoarce neatins la LigLamul său6 — U G Mă cunoştiJ — F3i li)seşte o ureche şi 3i/am Că2ut cicatricea6 — De unde ştii că am aceste semneJ — De la ratele tău #unAa/şe3sa" MMarele/c@ineN" care mi/a Cor1it des)re tine6 — Fl cunoşti )e ratele meuJ — Da6 Fntr/o Creme călătoream ?m)reună6 — -@ndJ UndeJ — Acum c@teCa Ceri6 *e/am des)ăr3it la Muntele ,roaştei Sestoase6 Atunci" Craciul" care se aşe2ase iar" sări ?n sus de 1ucurie6 8chii ?şi )ierdură as)rimea şi ?nce)ură să/i lucească: — 8are au2ul mă ?nşealăJG strigă el6 Dacă nu" şi dacă s)ui adeCărul" atunci eşti *on/)a(/Alama" căruia al1ii ?i 2ic 8ld #hatterhandG — Eireşte că eu sunt6 La au2ul acestui nume" to3i u)sarocanii se ridicară" ului3i6 — Dacă tu eşti acel conducător Cestit" atunci Marele Manitu ?ncă nu ne/a )ărăsit6 Da" ireşte" tu tre1uie să ii" căci m/ai do1or@t cu )umnul6 *u e o ruşine să ii ?nCins de tine6 :ot să trăiesc ără ca emeile să mă arate cu degetul6
$&'

— Vulturii deşertului —

— *ici 7unetul/?nsutit" un mare Citea2 ră21oinic" nu tre1uie să se ruşine2e că a ost ?nCins" căci acela cu care s/a lu)tat este Binnetou" că)etenia a)aşilor6 8chii u)sarocanilor căutau )lini de res)ect către Binnetou6 Acesta se a)ro)ie" ?ntinse m@na 7unetului/ ?nsutit şi s)use: — Eratele meu roşu a umat cu mine )i)a Durăm@ntului6 #ă umăm acum şi )i)a )ăcii" căci oştenii u)sarocanilor sunt ra3ii noştri6 H""082G 7unetul/?nsutit ?i luă m@na şi răs)unse: — ,lestemul s)iritului rău a )ierit dintre noi6 8ld #hatterhand şi Binnetou sunt )rietenii oamenilor roşii6 *u Cor cere scal)urile noastre6 — *uG #unte3i li1eri" ?l asigură din nou 8ld #hatterhand6 Fi cunoaştem )e cei care C/au urat talismanele6 Dacă Cre3i să ne urma3i" Că Com duce la ei6 — U G -ine sunt t@lhariiJ — 8 ceată de sioucşi ogallallaşi" care se ?ndrea)tă către Mun3ii :ietrei ;al1ene6 Această Ceste ?i tul1ură gro2aC )e cei )răda3i6 -ă)etenia lor strigă ?n uriat: — Au ost c@inii de ogallallaşi6 <ong/)eh/te/Aeh MMo/ casinul/cel/greuN" că)etenia lor" m/a rănit şi mi/a luat urechea" ără ca eu să mă )ot ră21una6 M/am rugat Marelui Manitu să mă ducă )e urmele lor" dar rugăciunea nu mi/a ost ?nde)linită6 BohAadeh" care au2ise totul" se a)ro)ie şi interCeni: — 7e găseşti )e urmele lor" căci Mocasinul/cel/greu este conducătorul tri1ului ogallallaşilor" )e care ?l urmărim6 — Fn s @rşit" Marele Manitu mi i/a dat ?n m@năG Dar cine este acest t@năr ră21oinic roşu" care a Coit să lu)te cu 7unetul/?nsutit şi care ?i cunoaşte at@t de 1ine )e sioucşii ogallallaşiJ — +ste BohAadeh" un iu al dumangAecilor" răs)unse 8ld #hatterhand6 A ost silit de ogallallaşi să
$&$

— Karl Ma( —

meargă cu ei şi a ost de a3ă c@nd C/au urat talismanele6 Du)ă aceea a ugit de la ei şi" Cenind la noi" ne/a adus mari serCicii6 — Hi ce caută sioucşii ?n Mun3ii :ietrei ;al1eneJ — 8 să Că )oCestim asta du)ă ce Com a)rinde ocul de )o)as6 Atunci Ce3i )utea chi12ui dacă )ute3i să Ceni3i cu noi6 — Dacă sunte3i )e urmele ogallallaşilor ca să Că 1ate3i cu ei" atunci" negreşit" mergem şi noi6 Era3ii mei )ot să a)rindă ocul )entru s at6

$&>

— Vulturii deşertului —

1+. VULTURII DIN STÂNCI AS$na!ul &i Ca)$#a R$4#$7$n!anBil"# S!a!$l"# %ni!$ d$+id +a Binu!ul a=la! Cn !$#i!"#iil$ 9"n!ana &i W-")in8/ Cn a4#"4i$#$ d$ i7("#ul =lu(iului @$ll"0*!"n$/ $*!$ $>+$4!a! d$ la +"l"ni7 #il$/ C)4#"4#i$! #i#il$ &i (ân7 #il$ = +u!$ +"n="#) l$8il"# B #ii &i (a =i +"n*id$#a! 4a#+ 4u,li+ *au l"+ d$ d$*= &u#a#$ 4$n!#u ,in$l$ 4"4"#ului5 O#i+in$ *$ (a a&$7a a+"l" *au *$ (a =a+$ *! 4ân 4$ (#$" ,u+a! d$ 4 )ân!/ Cn+ l+ând a+$a*! d$+i7i$/ (a =i +"n*id$#a! in=#a+!"# &i alun8a!5 'a#+ul (a =i 4u* *u, *u4#a($82$#$a $>+lu*i( a *$+#$!a#ia!ului 9ini*!$#ului d$ In!$#n$/ a + #ui Cn* #+ina#$ $*!$ * 4u,li+$ d$ Cnda! in*!#u+Biunil$ &i di*4"7iBiil$ 4$ +a#$ l$ +#$d$ n$+$*a#$ 4$n!#u Cn!#$Bin$#$D5 Aşa suna un decret din $ martie $%=> al -ongresului #tatelor Unite" )rin care cetă3enii )rimeau un dar de a cărui Caloare nu ?şi )uteau ?ncă da seama6 Asu)ra acestui 3inut" numit astă2i :arcul *a3ional al #tatelor Unite" statele răsăritene" răs)@ndiseră cele mai sen2a3ionale 2Conuri6 -unoscute numai de indieni" şi de c@3iCa C@nători curaDoşi" aceste meleaguri erau ?nCăluite ?n mister6 :oCeştile aCenturierilor singuratici" ?n lorite" circulau duse din gură/n gură6 #e Cor1ea că se găsesc acolo )rerii şi mun3i ?n lăcări" i2Coare cu a)ă clocotită" Culcani care aruncă metale to)ite" lacuri şi luCii )line cu 3i3ei" )ăduri ?m)ietrite şi animale din cele mai ioroase6 :ro esorul <a(den" ăc@nd cel dint@i o e0)edi3ie ştiin3i ică ?n acea regiune de 1asm" adusese ?nsă in orma3ii e0acte asu)ra ei şi negreşit că aCu de )oCestit lucruri e0traordinare6 Lui i se datorea2ă )u1licarea acestui decret6 :arcul *a3ional cu)rinde o su)ra a3ă de &6I'' Ailometri )ătra3i" de acolo i2Corăsc r@urile YelloLstone" Madison" ;allatin şi R@ul Her)ilor6 Lan3uri mari de
$&5

— Karl Ma( —

mun3i stră1at ?ntreg 3inutul6 :e ?năl3imi e un aer curat" sănătos" iar sute de i2Coare calde şi reci" cu minunată )utere de Cindecare" o eră 1olnaCilor ?nsănătoşire şi recă)ătarea )uterilor slă1ite6 ;hei2ere care le ?ntrec )@nă şi )e cele din 9slanda aruncă şuCoaie de a)ă )@nă la ?năl3imi de mai multe sute de )icioare6 Mun3ii de mică scli)esc ?n toate culorile6 Văgăuni ?n iorătoare )ar dinadins sco1ite )entru a ?ngădui )riCirilor să )ătrundă )@nă ?n măruntaiele )ăm@ntului6 #olul clocoteşte" )arcă" ăc@nd 1ăşici" ?nc@t călăre3ul cu greu ?şi )oate struni calul ?ns)ăim@ntat6 ;uri uriaşe se deschid ?n calea drume3ului" )line cu nămol ier1inte" care se ridică şi se lasă ?n Dos" ?ncetişor6 :e măsură ce ?nainte2i" dai mereu de alte şi alte minuna3ii ale naturii6 Dacă ?ntr/un loc i2Corăşte din )ăm@nt a)ă ier1inte" la c@3iCa )aşi mai ?ncolo 3@şneşte un i2Cor cu a)ă lim)ede şi rece6 :arcă ?nseşi geniile 1une s/ar lu)ta cu cele rele undeCa" ?n a undurile )ăm@ntului" ?ngerii cu diaColii6 Dacă ?ntr/un loc răm@i ?ncremenit de at@ta rumuse3e" mai mergi )u3in şi 3i se 21@rleşte )ărul de s)aimă6 Dacă ?ntr/un loc ai admirat un uriaş i2Cor de a)ă termală" care 3@şneşte la o sută de metri ?năl3ime" din )ere3ii )ră)ăstioşi ai unei str@mtori" ceCa mai de)arte treci )rin c@m)uri de cornalină" agate" calcedonii" o)ale şi alte )ietre de )re36 Acolo" ?ntre mun3i" dorm lacuri minunate6 -el mai mare şi mai rumos este YelloLstone" care" ?n a ară de 7iticaca" este aşe2at la cea mai mare ?năl3ime" la a)roa)e o)t mii de )icioare altitudine6 A)a lui e oarte sul uroasă6 :rin sco1ituri mişună )ăstrăCi uriaşi" care au o carne cu gust deose1it" delicios6 :ădurile ?nconDurătoare sunt 1ogate ?n C@nat mare" cer1i şi urşi6 De )e maluri i2Corăsc o sumedenie de i2Coare ier1in3i" iar )ăm@ntul din )reaDma acestora umegă" cu un sunet su13ire" ca )u ăitul unei locomotiCe6 -ei sla1i de ?nger sunt cu)rinşi de s)aimă şi simt neCoia s/o ia la goană" c@t mai degra1ă666 -ăci toate or3ele care
$&4

— Vulturii deşertului —

lucrea2ă necontenit ?n interiorul )ăm@ntului ies aici la iCeală6 :are că ?ntreg 3inutul" c@teCa mile de Dur/ ?m)reDur" se Ca )ră1uşi ?ntr/o cli)ită" ori Ca i ridicat ca un crater gigantic" a)rins şi a2C@rlit )e deasu)ra crestelor RoA( Mountains666 am1ele )ers)ectiCe deo)otriCă de ne)lăcute )entru cel a lat )rin )reaDmă6 Acolo unde r@ul YelloLstone iese din lac şi ?i de)ăşeşte malul" s)re sud/Cest" ?n )unctul unde se Carsă ,ridge/-reeA" se a)rinseseră ocuri" dar nu at@t )entru )regătirea cinei" c@t )entru lumină6 :ăstrăCi lungi de un cot" )rinşi ?n a)a rece a lacului" ură arunca3i ?n a)a ier1inte care i21ucnea clocotind din )ăm@nt" la numai c@3iCa )aşi de)ărtare6 Micu3ul sa0on se m@ndrea gro2aC cu a)tul că ?n acea du)ă/ amia2ă ucisese o oaie6 ACeau aşadar ri)tură şi" du)ă aceea" )ăstrăCi6 92Corul ier1inte era str@mt şi )utea i olosit ?ntocmai ca o oală" iar a)a că)ătase un gust de su)ă" aşa că o sor1eau cu multă )o tă din nişte )ahare de )iele6 ;ru)ul aDunse aici" trec@nd )este R@ul :elicanilor şi r@ul YelloLstone6 Voiau ca a doua 2i" dis/de/diminea3ă" s/o ia )este ,ridge/-reeA" s)re a)us" către R@ul ;urii de Eoc6 Acolo 3@şnea ghei2erul numit de indieni KRun/ tiu/ tem1a" adică ;ura 9adului şi" a)roa)e de acolo se a la 3inta lungii lor călătorii6 Merseseră mult mai re)ede dec@t şi/ar i ?nchi)uit6 -u toate că 3inta lor era )e a)roa)e" ar mai i ost trei 2ile )@nă la luna )lină" iar 8ld #hatterhand era conCins că sioucşii ogallallaşi nu Cor )utea sosi mai cur@nd6 — A1ia Cor i aDuns la ,ottelers Range" 2ise el" aşa că le/am luat/o 1inişor ?nainte6 Lăsa3i ocurile să ardă )@nă ce se ridică luna de du)ă mun3i6 */aCem de ce ne teme6 — Dar cum este drumul de la ,ottelers Range ?ncolo" sirJ se interesă Martin ,aumann6 Am au2it că ar i oarte )rimeDdios6 — */aş )utea s)une una ca asta6 Eireşte" tre1uie să
$&I

— Karl Ma( —

te ereşti de a)ro)ierea ghei2erelor şi de acele locuri unde scoar3a )ăm@ntului este at@t de su13ire că ar )utea )lesni su1 )aşii cailor6 :o3i s/o iei )e Cale" ?n susul r@ului" )e l@ngă Culcanii stinşi6 Du)ă )atru/cinci ore de mers" aDungi ?ntre nişte chei lungi de o Dumătate de milă" cio)lite ?n granit şi ad@nci de Creo trei sute de metri6 Du)ă alte cinci ore" dai de un munte din ale cărui creste )leacă ?n Dos doi )ere3i )araleli" de st@ncă" ad@nci de Creo nouă sute de metri" numi3i :@rtia DiaColului6 Du)ă trei ceasuri de drum se )oate aDunge la gura r@ului ;ardiner" ?n susul căreia eşti neCoit să ?nainte2i" că nu mai )o3i trece )e la YelloLstone6 Drumul duce a)oi )e l@ngă Bash1urnen şi de/a lungul cascadei -reeA" )@nă la marginea -heilor Mari" care sunt" cu siguran3ă" cea mai mare minune a 1a2inului6 — -unoşti minunea asta" sirJ ?ntre1ă DicA Roto eiul6 — Da" este lungă de mai 1ine de şa)te mile germane şi ad@ncă de mai 1ine de o mie de metri6 :ere3ii cad )er)endicular )e ad@ncime şi numai un om care nu su eră deloc de ame3eală ar )utea ?ndră2ni să se aşe2e )e margine" ca să )riCească ?n ad@nc" unde r@ul" lat de şai2eci de metri" )are un iricel su13ire de argint6 Hi totuşi" de/a lungul secolelor" acest iricel a sco1it at@t de ad@nc ?n st@ncă6 Valurile lui mugesc ?ntre )ere3ii de )iatră" se i21esc cu )utere de ei" dar sus nu se aude nimic din toată această 1ătălie6 *ici un muritor nu )oate co1or? acolo şi chiar dacă ar )utea" n/ ar mai ieşi Ciu niciodată6 Ar )ieri su ocat6 A)a luCiului este caldă" uleioasă" cu un gust rău de )ucioasă şi de )iatră acră" răs)@ndind un miros de nesu)ortat6 Dacă ?nainte2i ?n susul )ră)astiei" aDungi acolo unde r@ul" de la o ?năl3ime de mai mult de o sută de metri" se )răCăleşte ?n ad@ncul ?n iorător6 La un s ert de oră ?n sus" r@ul co1oară iar cu Creo trei2eci de metri6 De/ acolo )@nă aici" unui călăre3 i/ar tre1ui Creo nouă ore de drum6 Aşadar" suntem cu două 2ile ?naintea
$&O

— Vulturii deşertului —

sioucşilor6 Eireşte că socoteala nu )oate i ?ntru totul e0actă" dar c@teCa ceasuri ?n )lus sau ?n minus n/au nici o im)ortan3ă6 + de/aDuns să ştim că duşmanii noştri n/au aDuns ?ncă6 — Unde 1ănui3i că se Cor a la m@ine" )e Cremea asta" sirJ ?ntre1ă Martin ,aumann6 — La ieşirea din )ră)astie6 Ai Creun motiC anume de te interesea2ă cu e0actitateJ — */aş )utea s)une6 Dar Că )ute3i ?nchi)ui că g@ndul ?mi aleargă ?n ?nt@m)inarea tatii6 -ine ştie dacă mai trăieşteJ — #unt conCins de astaG — :oate că l/au ucis sioucşii6 — *u tre1uie să/3i aci ast el de g@nduri6 8gallallaşii Cor să/i aducă )e )ri2onieri la morm@ntul şe ului lor şi aşa Cor ace6 De asta )o3i i sigur6 -u c@t nenoroci3ii Cor i ucişi mai t@r2iu" cu at@t mai mult se Cor chinui6 #ioucşii nici nu se g@ndesc să le micşore2e chinurile )rintr/o moarte )ri)ită6 #e trase mai la o )arte" l@ngă Binnetou" care adormise" se ?n ăşură cu o )ătură şi se culcă" alături de ratele său roşu6 -eilal3i rămaseră să tăinuiască6 — Mi/e greu să trag )e s oară un asemenea om" 2ise ?ncetişor DicA" dar acest t@năr a ştiut să mă roage at@t de rumos" ?nc@t mi/a muiat inima6 +i" )oate că trea1a se Ca s @rşi cu 1ine6 — +u C/am s ătuit de la 1un ?nce)ut şi Că mai s)un şi acum6 — Dar g@ndeşte/te" dragă :itt" interCeni Martin" că nu mai )ot aşte)ta ?ncă trei 2ile6 Mor de griDa tatălui meu6 — Dar 8ld #hatterhand 3i/a e0)licat că )ri2onierii tre1uie să mai ie ?n Cia3ăG — #e )oate ?nşela6 Ai uitat că dumneata şi DicA a3i ost cei dint@i care mi/a3i sărit ?n aDutorJ Acum nu mai am )e cine mă 1i2uiG — 7aciG *u merit această ?nCinuire6 Din sim)atie
$&=

— Karl Ma( —

)entru dumneata am ăcut o )romisiune )e care nu Cei )utea s)une că nu mi/am 3inut/o6 Aşa că Com merge" dar cu o singură condi3ieG — #/o au2im6 8 )rimesc" dacă mi/e cu )utin3ă să mă 3in de ea6 — :e sioucşii ogallallaşi ?i s)ionăm numai ca să a lăm dacă tatăl dumitale mai trăieşte" dar nu Com ace nimic de ca)ul nostru ca să/l eli1erăm6 — Da" mă ?nCoiescG — ,ineG Fn3eleg oarte 1ine ce e ?n inima dumitale6 M/ai ?nduioşat şi te ?nso3esc" dar ?ndată ce ne conCingem că tatăl dumitale trăieşte" ne ?ntoarcem şi mergem cu ceilal3i6 — M@ine diminea3ă )rietenii noştri Cor i ?ngriDora3i de dis)ari3ia noastră6 #)er că ,o1 ?şi Ca ace datoria" 2ise DicA6 Dar acum să tăcem" altminteri Com tre2i 1ănuieli6 Fndată Ca răsări luna6 #ă stingem ocul şi să ne aşe2ăm su1 co)aci6 Acolo e um1ră şi nu Cor 1ăga de seamă c@nd ne Com de)ărta6 — ,ine că e lună" 2ise <o11le/EranA6 -el )u3in Cedem drumul6 — *i s/a s)us lămurit6 7ot ?n Dosul luCiului6 :e de o )arte ?mi dis)lace că tre1uie să ne ?nşelăm toCarăşii" dar" )e de altă )arte" nu le acem nici un rău6 :e Cremuri" mai aCeam şi noi un cuC@nt de s)us6 Acum 8ld #hatterhand şi Binnetou sunt şe ii6 :ărerile lui DicA şi :itt nu mai ac nici o )ara chioară6 A sosit Cremea să le demonstrăm că ştim şi noi să acem un )lan şi să/l aducem la ?nde)linire6 #tinseră ocul6 *ici ale indienilor nu mai ardeau6 Liniştea se lăsase ?n tot cu)rinsul6 *umai şuierul a1urilor ieşind din )ăm@nt se mai au2ea din c@nd ?n c@nd6 Du)ă Creo oră" BohAadeh se a)ro)ie de co)acii su1 care şedeau EranA" DicA şi Martin6 — Era3ii mei )ot să Cină du)ă mine" şo)ti t@nărul indian6 Acum e tim)ul6
$&%

— Vulturii deşertului —

Fşi luară armele şi celelalte lucruri şi se urişară )@nă la cai6 8chiul ager al lui BohAadeh )utu să/i deose1ească )e ai lor dintre ceilal3i6 Du)ă aceea" cei cinci se o)riră o cli)ă" ascult@nd" ca să Cadă dacă li)sa lor nu usese o1serCată" dar ?şi dădură seama că ceilal3i dormeau nemişca3iP duseră mai de)arte caii" al căror tro)ot era ?nă1uşit de iar1a deasă6 Eireşte că nu scă)ară cu totul neo1serCa3i6 7oCarăşii lor" deşi nu se aşte)tau la sur)ri2e ne)lăcute" )useseră totuşi c@teCa santinele" care se schim1au" din Creme ?n Creme6 7recură )e l@ngă un asemenea )a2nic" un şoşon" care ?i au2i Cenind6 Recunosc@ndu/i" ?nsă" nu dădu alarma6 — -e au de g@nd ra3ii meiJ ?ntre1ă el6 — Vor1eşte ?ncet" să nu/i tre2im )e cei care dorm" răs)unse DicA6 8ld #hatterhand ne/a trimis6 +l ştie ?ncotro mergem6 Asta 3i/e de aDunsJ — Era3ii mei al1i sunt )rietenii noştri6 *u/i )ot o)ri eu de a ?nde)lini )oruncile marelui ră21oinic6 Merseră mai de)arte6 Fndată ce se de)ărtară de ta1ără ?ntr/at@t ?nc@t tro)otul să nu mai )oată i au2it" ?ncălecară" căutară malul lucios al lacului şi ?naintară la tra) de/a lungul lui" ?ns)re ieşirea r@ului YelloLstone6 A)oi urma s/o ia ?n sus" către nord6 Hoşonului nu i se )ăru nimic ciudat ?n această e0)edi3ie" aşa ?nc@t nici măcar nu se osteni să/i s)ună santinelei care Ceni mai t@r2iu să/l schim1e6 Ast el" )@nă se lumină de 2iuă" )lecarea ?ndră2ne3ilor" ori" mai 1ine 2is" a uşuraticilor noştri" rămase neo1serCată6 Dis/de/diminea3ă" tre1uiau să )ornească6 De aceea" la )rimele ciri)ituri de )ăsări" se ridicară cu to3ii din culcuşuri6 A1ia atunci o1serCară ?ns)ăim@nta3i că cei cinci oameni li)seau6 Aşa cum se ?ncredin3ară )e dată" ei )ărăsiseră ta1ăra călare6 Hoşonul care usese de )a2ă cu o seară mai ?nainte" ?i )oCesti lui 8ld #hatterhand cele ?nt@m)late6 Binnetou era alături şi" cu toată agerimea min3ii lui" nu )utea intui g@ndurile
$&&

— Karl Ma( —

celor cinci6 — Desigur că s/au dus să le iasă ?n cale sioucşilor ogallallaşi6 — Atunci" şi/au )ierdut min3ile" se m@nie a)aşul6 *u numai că Cor intra ?n 1ucluc" dar ne Cor 1ăga şi )e noi" d@nd )e a3ă a)ro)ierea noastră6 De ce Cor să se ?nt@lnească cu sioucşiiJ — -a să a le dacă V@nătorul de Urşi mai trăieşte6 — Dacă e mort" nu ei Cor i aceia care/l Cor readuce la Cia3ă" iar dacă trăieşte" l/au nenorocit6 Binnetou )oate ierta această greşeală celor doi 1ăie3i ?ndră2ne3i" dar cei doi 1ătr@ni C@nători al1i ar tre1ui lega3i de st@l) şi 1iciui3i" s)re 1atDocura emeilor şi co)iilor6 Fn cli)a aceea Ceni ,o16 Mirosul de sconcs nu se dusese de tot" aşa că nimeni nu/l su erea )rin a)ro)iere6 +ra aco)erit tot cu )ătura de cal )e care i/o dăruise :itt Lunganul6 *oa)tea" c@nd se ăcea răcoare" se ?nCelea ?n 1lana ursului ucis de Martin ,aumann6 — DomR #hatterhand caută )e domR MartinJ — DaG :o3i să ?mi dai Creo in orma3ieJ — 8" domR ,o1 oarte" oarte deşte)t6 +l ştie unde este domR Martin6 — +i" undeJ — A )lecat la sioucşii ogallallaşi" ca să Cadă )e domR ,aumann )rins6 DomR Martin s)us toate la domR ,o1" ca să s)ună )e urmă domR ,o1 la domR #hatterhandG — Deci e ?ntocmai cum am )resu)us eu" 2ise 8ld #hatterhand6 -@nd au de g@nd să Cină ?na)oiJ — -@nd Cede )e domR ,aumann" atunci Cin la noi" la EluCiul de Eoc6 Mai mult nu ştie domR ,o16 — ,unul tău domR Martin a ăcut o mare )rostie6 Ar )utea s/o )lătească cu Cia3a6 — -umJ DomR Martin ?n )rimeDdie mareJ Atunci domR ,o1 suie cal şi duce du)ă el" să/l sca)eG — Da" aşa cum ai ucis şi ursul" c@nd te/ai suit de rică ?n mesteacăn6 — 8gallallaşii nu este urs6 La domR ,o1 nu/i e rică
>''

— Vulturii deşertului —

de ogallallaşi6 #tr@ngea din )umni amenin3ător şi ăcea o mutră ca şi cum ar i aCut de g@nd să ?nghită 2ece ogallallaşi6 — ,ine" am să ac o ?ncercare cu tine" iindcă ?3i iu1eşti mult stă)@nul6 Eii gata să )leci cu noi )este c@teCa minuteG Hi continuă către Binnetou" l@ngă care acum Ceniseră şi Craciul u)sarocanilor şi că)etenia şoşonilor cu iul său" Moh/aL6 — Eratele meu s/o ia ?nainte şi să mă aşte)te la KRun/tiu/tem1a M;ura 9aduluiN6 -u mine Cor merge cei cincis)re2ece ră21oinici u)sarocani cu şe ul lor şi Moh/ aL" cu cincis)re2ece oşteni şoşoni6 7re1uie să mergem )e dată )e urma acestor nechi12ui3i şi să/i salCăm" dacă sunt ?n )rimeDdie6 *u )ot şti dinainte din ce direc3ie Coi sosi la ;ura 9adului6 Aşa că e cu )utin3ă ca sioucşii să aDungă la morm@ntul şe ului mai degra1ă dec@t mine şi ostaşii mei6 -inci minute du)ă aceea" 8ld #hatterhand şi ?nso3itorii săi galo)au ?n direc3ia ?n care )orniseră cei cinci ugari6 Eireşte" ei aCeau un aCans considera1il6 Din cau2a ?ntunericului şi a necunoaşterii locurilor" ?naintaseră ?ncet6 7otuşi" la iCirea 2orilor" lacul YelloLstone se a la la o 1ună distan3ă ?n s)atele lor" iar acum )uteau 2ori caii6 :riCeliştea era minunată6 La ?nce)ut" Calea luCiului era destul de lată" cu )eisaDe schim1ătoare" de am1ele )ăr3i6 -ur@nd" ?năl3imile scă2ură ?ns)re maluri" a)oi )rinseră a se ridica dre)t ?ns)re cer6 :retutindeni se arătau e ectele )uterilor su1)ăm@ntene6 -u multe genera3ii ?nainte această regiune muntoasă a ost un lac" cu o su)ra a3ă de mai multe mii de Ailometri6 :e su1 a)ă lucrau ?nsă )uteri Culcanice6 :ăm@ntul s/a ridicat" s/a cră)at şi )rin aceste cratere s/a scurs o laCă ier1inte" care ?n a)a lacului s/a )reschim1at ?n 1a2alt6 :ietre ier1in3i
>'$

— Karl Ma( —

scui)ate din ad@ncuri se uniră cu alte minerale de elurite com)o2i3ii" alcătuind un undament )e care )uteau să/şi aşe2e 2ăcăm@ntul numeroase i2Coare minerale calde6 A)oi o mare cantitate de ga2e" cu o )utere colosală" a ridicat tot undul a)elor" ăc@ndu/le să se reCerse6 -anale ad@nci au 1ră2dat )ăm@ntul" iar a)a duse cu sine )ăm@ntul des)rins şi rocile ne?ntărite ?ncă6 -ăldura şi rigul" urtunile şi )loile au contri1uit la distrugerea" la ?nde)ărtarea a tot ce nu )utea o)une re2isten3ă6 *umai coloanele de laCă" tari" ?m)ietrite" au rămas6 Ast el" a)a a să)at ?n )ăm@nt la o ad@ncime de mii de )icioare" a ros ?n drumul ei tot ce era moale" st@ncile ură s)ălate tot mai a und" orm@ndu/se chei şi cascade" adeCărate minuni ale :arcului *a3ional6 Malurile Culcanice se ridică" 1ră2date şi )ră)ăstioase" cu nişte orme )e care nici o minte omenească nu le/ar )utea ?nchi)ui6 -olo cre2i că 2ăreşti ruinele unui Cechi castel eudal6 :o3i distinge contururile erestrelor" oişorul şi locul ?n care )untea se lasă )este şan36 Mai de)arte se ?nal3ă 2Celte minarete" ?n a3ă se deschide un am iteatru roman" ?n care s/au lu)tat sclaCii creştini cu iarele săl1atice6 Alături se ridică" li1eră şi ?ndră2nea3ă" o )agodă chine2ească şi" mai de)arte )e cursul r@ului" o ormă de animal" ?naltă de o sută de )icioare" a)ăsătoare" maiestuoasă" de )arcă ar i ost ridicată ?n cinstea idolilor unui )o)or antediluCian6 Hi toate sunt numai amăgire6 +ru)3iile Culcanice au dat materia )rimă )e care a)a a modelat/o ?n elurite chi)uri6 9ar cine contem)lă aceste o)ere ale unor or3e elementare se simte mai mic şi mai ne?nsemnat dec@t un Cierme6 Acolo unde r@ul" cotind" se ?ndrea)tă s)re a)us" au a)ărut numeroase i2Coare cu a)e calde care" adun@ndu/se" ormară un )@r@iaş ce se strecoară )rintre st@ncile ?nalte" urm@nd să se Cerse ?n YelloLstone6 #/ar i )ărut că de aici ?ncolo nu se mai
>'>

— Vulturii deşertului —

)utea ?nainta direct )e malul r@ului" de aceea cei cinci oameni cotiră la st@nga" urm@nd cursul )@r@iaşului cu a)ă caldă6 Aici nu erau nici co)aci" nici tu işuri6 7oate )lantele )ieriseră6 A)a caldă )ărea murdară şi mirosea a ouă clocite6 Ast el" )e un drum aneCoios de ore ?ntregi" aDunseră sus )e culmi6 A)a deCeni iarăşi lim)ede şi )roas)ătă6 Fn cur@nd se arătară tu işuri" 1a chiar şi c@3iCa co)aci6 Eireşte că nu )utea i Cor1a de un drum adeCărat6 :e mari distan3e" caii tre1uiau să se strecoare )rintre ăr@mături de st@ncă" care te ăceau să cre2i că un munte ?ntreg a că2ut din cer" s ăr@m@ndu/se de )ăm@nt6 Aceste cio1uri aCeau deseori orme ciudate şi" nu o dată" călăre3ii se o)riră )entru a le )riCi mai ?ndea)roa)e6 Aşa trecu tim)ul" iar la amia2ă a1ia stră1ătuseră Dumătate din drum6 La un moment dat" 2ăriră o casă destul de mare" care )ărea o Cilă ?n stil italian" clădită ?n miDlocul unei grădini ?m)reDmuite cu un 2id ?nalt6 Mira3i" se o)riră6 — 9a te uită ce/mi Căd ochiiG + cu ne)utin3ăG 2ise DicA6 — De ce/ar i cu ne)utin3ăJ răs)unse EranA6 Dar" ia uita3i/Că mai 1ine" nu Cede3i oare un om ?n a3a )or3iiJ — Eireşte" sau cel )u3in aşa mi s/a )ărut" acum nu mai Căd nimic" )oate c/a ost doar o um1ră6 — Acolo unde a)are o um1ră de om" tre1uie să ie şi )ro)rietarul ei )e/a)roa)e6 9ar dacă um1ra a dis)ărut" atunci ori a dis)ărut soarele" ori )ersoana6 -um Căd" soarele e ?ncă la locul său" aşadar" omul a )lecat6 Vom Cedea ?ndată ?ncotro6 #e a)ro)iară de clădire şi Că2ură că nu era o construc3ie ăcută de m@na omului" ci o crea3ie a naturii6 Tidurile erau de elds)at al1" lucios6 Mai multe goluri )uteau i luate" cu uşurin3ă" dre)t erestre6 #e Cedea şi o uşă mare" ?naltă6 Dacă te uitai )rintr/?nsa" 2ăreai un soi de curte largă" ?m)odo1ită cu decora3ii
>'5

— Karl Ma( —

naturale de )iatră6 -hiar ?n miDlocul ei 3@şnea din )ăm@nt un i2Cor" care ?şi arunca a ară" )rin )oartă" a)ele reci şi lim)e2i6 — MinunatG se 1ucură DicA6 Acesta e un loc cum nu se )oate mai )otriCit )entru )o)asul de amia2ă6 9ntrăm ?năuntruJ — */am nimic ?m)otriCă6 *u ştim ?nsă nimic des)re )ersoana care locuieşte aici6 — AşG *i s/o i )ărut6 Locul acesta )are cu desăC@rşire )ustiu6 Hi" de alt el" ?nainte de a intra" Com cerceta amănun3it ?m)reDurimile6 Fnaintă" 3in@nd )uşca )regătită6 #e a)ro)ie 1inişor de )oartă şi se uită ?năuntru" a)oi se ?ntoarse s)re ceilal3i" )o tindu/i: — Veni3i ?năuntru6 *u/i nici 3i)enie )e/aiciG — *ădăDduiesc din toată inima" 2ise EranA6 *u 3in deloc să am de/a ace cu sta ii care au cine ştie ce misiuni s)irituale de ?m)linit )rin )artea locului: :itt" Martin şi EranA urmară s atul lui DicA6 *umai BohAadeh rămase nemişcat" )reCă2ător6 — De ce nu Cine ratele meu roşuJ ?ntre1ă iul V@nătorului de Urşi6 9ndianul adulmecă aerul şi răs)unse: — Era3ii mei nu 1agă de seamă că aici miroase a calJ — Eireşte că miroase" dar mirosul Cine de la caii noştri6 — -@nd ne/am o)rit" mirosul Cenea dins)re uşă6 — *u se Căd nici un el de urme" de oameni sau de animale6 — Eiindcă )ăm@ntul e )ietros6 Fi rog )e ra3ii mei să ie )reCă2ători6 — */aCem nici un motiC de teamă" 2ise DicA6 Veni3i să ne uităm mai de)arte6 Fn loc să/l lase să se uite singur şi ast el drumul să răm@nă li1er" ?l urmară călări" ?ndre)t@ndu/se s)re ?ncă)erea din und6
>'4

— Vulturii deşertului —

Un răcnet răsună dintr/o dată" de )arcă s/ar i cutremurat )ăm@ntul6 8 mul3ime de indieni răsăriră din toate )ăr3ile şi ?ntr/o cli)ă cei )atru călăre3i ne)reCă2ători ură ?m)resura3i6 Un indiCid ?nalt" uscă3iC dar C@nDos" )ăr@nd" du)ă )odoa1ele ca)ului" că)etenia celorlal3i" strigă ?ntr/o engle2ească stricată: — :reda3i/Că" ori Că luăm scal)urileG — :e nai1a" 2ise DicA ?n nem3eşte6 Au )us la1a )e noi6 #unt sioucşii )e care Croiam să/i )rindem6 Hi" ?ntorc@ndu/se către şe ul acestora" continuă engle2eşte: — #ă ne )redămJ Dar nu C/am ăcut nimic6 *oi suntem )rietenii oamenilor roşii6 — #ecurea de ră21oi a sioucşilor ogallallaşi ?m)otriCa e3elor )alide a ost de2gro)ată" răs)unse indianul" seme36 Descăleca3i şi le)ăda3i armeleG */ aCem Creme de aşte)tatG -inci2eci de )erechi de ochi străluceau crunt şi cinci2eci de m@ini roşii se ?ncleştară )e cu3ite6 :itt Lunganul co1or? de )e cal cel dint@i6 — Eace3i ce Ci se cere" ?şi s ătui el toCarăşii6 7re1uie să c@ştigăm tim)6 #unt sigur că ai noştri Cor Ceni să ne sca)e6 Descălecară cu to3ii şi/şi )redară armele6 -um s)usesem" BohAadeh nu intrase ?m)reună cu d@nşii6 +l ?şi Că2u de a ară toCarăşii ?m)resura3i şi/şi trase calul la o )arte" )entru a nu i 2ărit )rin deschi2ătura de la intrare6 #ări Dos de )e cal" se culcă la )ăm@nt şi/şi ?ntinse g@tul doar at@t c@t să )oată )riCi ?năuntru" ?n curte6 9ar ceea ce Că2u" ?l ?ncremeni6 Recunoscuse )e şe 6 +ra ?nsuşi <ong/)eh/te/Aeh" adică Mocasinul/cel/ greu" că)etenia sioucşilor ogallallaşi" căruia ?i a)ar3inuse şi de la care ugise6 -e/aCea de ăcutJ #ă se ?ntoarcă du)ă 8ld #hatterhand şi ceilal3iJ Dar singuri intraseră ?n 1ucluc şi s/ar i cuCenit ca tot singuri să/şi sca)e )ieleaG #e g@ndi c@teCa minute şi/şi croi un )lan nes)us de
>'I

— Karl Ma( —

?ndră2ne36 #e urcă )e cal şi intră ?n curte" lu@nd o ?n ă3işare c@t mai ne)ăsătoare cu )utin3ă6 9ndienii tocmai se )regăteau să/i lege )e cei )atru )rinşi6 BohAadeh mai ăcu c@3iCa )aşi" a)oi se o)ri6 — U G strigă el6 De c@nd ră21oinicii sioucşilor ogallallaşi leagă m@inile celor mai 1uni )rieteniJ Aceste e3e )alide sunt ra3ii lui BohAadehG *eaşte)tata lui a)ari3ie st@rni uimirea tuturor6 Mocasinul/cel/greu ?ncruntă din s)r@ncene" ?l măsură )e t@nărul indian cu o )riCire stră)ungătoare şi răs)unse: — De c@nd au deCenit c@inii al1i ra3ii noştriJ — De c@nd au salCat Cia3a lui BohAadeh6 -ă)etenia ?şi )ironii ochii ?n cei ai lui BohAadeh6 A)oi ?ntre1ă: — Unde a ost BohAadeh )@nă acumJ De ce nu s/a ?ntors la tim)" c@nd a ost trimis să/l s)ione2e )e duşmanJ — Eiindcă a ost )rins de c@inii de şoşoni" dar aceste )atru e3e )alide s/au lu)tat )entru el şi l/au scă)at6 9/ au arătat un drum care duce uşor şi re)ede la YelloLstone şi l/au ?nso3it" ca să ume2e )i)a )ăcii cu Mocasinul/cel/greu6 :e 1u2ele că)eteniei răsări un sur@s 1atDocoritor6 — Descalecă şi mergi l@ngă ra3ii tăi al1i" )orunci el6 +şti )ri2onier ca şi eiG — BohAadeh" )ri2onierul tri1ului săuJ -ine i/a dat Mocasinului/cel/greu dre)tul de a ace )ri2onier un ră21oinic din neamul săuJ — +l singur şi/a luat acest dre)t6 +l este conducătorul acestei cete de ră21oinici şi )oate ace tot ce )o teşteG BohAadeh ?şi smuci calul de hă3uri" ridic@ndu/l ?n două )icioare6 #ioucşii care se ?m1ul2iseră ?m)reDurul său se Că2ură neCoi3i să se ?nde)ărte2e6 Fşi ăcu ast el loc6 :use r@ul )e g@tul calului" eli1er@ndu/şi ast el m@na st@ngă şi" )regătindu/şi arma" ?ntre1ă:
>'O

— Vulturii deşertului —

— De c@nd au Coie că)eteniile sioucşilor ogallallaşi să acă tot ce )o tescJ BohAadeh este t@năr" ?nsă el a ucis un 2im1ru al1 şi )oartă ?n s@n )ene de Cultur6 *u se dă )rins" iar acela care ?l insultă Ca tre1ui să se lu)te cu el6 Rostise aceste Cor1e )lin de m@ndrie şi nu ?n 2adar6 -ă)eteniile indienilor nu au de el )utere ereditară" nu dis)un de )rerogatiCele unui )rinci)e euro)ean6 *u )ot ace legi şi nu )ot da decrete6 #unt aleşi din r@ndurile ră21oinicilor" )entru că s/au distins ie )rin a)te de CiteDie" ie )rin ?n3ele)ciune6 9n luen3a şi )uterea de deci2ie a unei că)etenii se s)riDină numai )e im)resia )e care o ace )ersonalitatea sa6 Mocasinul/cel/greu era cunoscut ca un om as)ru şi Coluntar6 Fşi do1@ndise merite ?nsemnate" ?nsă ?ncă)ă3@narea şi tru ia ?i dăunaseră de multe ori6 +ra ioros şi s@ngeros6 :ărerile celor din tri1 erau ?m)ăr3ite6 Unii erau )arti2anii lui" al3ii" ?nsă" )e ascuns ori )e a3ă" ?i erau )otriCnici6 Această de21inare se Cădi acum" du)ă ce BohAadeh Cor1i6 -@3iCa sioucşi scoaseră strigăte de a)ro1are6 -ă)etenia le aruncă o )riCire ioroasă" ăcu semn c@torCa credincioşi să aco)ere ieşirea" a)oi continuă: — 8rice siou0 e un om li1er6 Dar c@nd un ră21oinic deCine trădătorul ra3ilor săi" )ierde acest dre)t6 — DoCedeşte că eu sunt trădătorG —8 Coi doCedi ?ndată dinaintea adunării ră21oinicilor6 — 9ar eu Coi a)ărea acolo ca un om li1er" cu armele ?n m@nă" şi Coi aCea dre)tul să mă a)ăr6 Voi doCedi că Mocasinul/cel/greu m/a Dignit )e nedre)t şi/l Coi )roCoca la lu)tă6 — Un trădător nu se )oate arăta adunării cu armele ?n m@nă6 BohAadeh le Ca )reda )e ale sale6 Dacă e neCinoCat" le Ca )rimi ?na)oi6 — U G -utea2ă cineCa să mi le iaJG 7@nărul roti o )riCire semea3ă" )roCocatoare6 :e
>'=

— Karl Ma( —

unele e3e desluşi sim)atie6 -ei mai mul3i" ?nsă" ?l )riCeau cu răceală6 — *u 3i le Ca lua nimeni" răs)unse că)etenia6 Ai să le dai tu singur6 9ar dacă Cei ?ncerca să te ?m)otriCeşti" te Coi ?m)uşca6 — Am şi eu gloan3e ?n armă6 Hi" s)un@nd acestea" loCi cu m@na )atul )uştii6 — -@nd a )lecat de la noi" BohAadeh nu aCea )uşcă6 De unde o are acumJ 9/au dăruit/o" cumCa" e3ele )alideJ Aceştia nu ac niciodată cadouri dacă nu )ot trage oloase6 Aşadar" BohAadeh a ost cel care le/ a ăcut lor serCicii şi nu inCers6 BohAadeh n/a ost născut de o emeie siou0ă6 -are dintre CiteDii ră21oinici Crea să Cor1ească )entru el" mai ?nainte ca el să răs)undă la ?nCinuirile meleJ *imeni nu se mişcă6 Mocasinul/cel/greu aruncă t@nărului o )riCire trium ătoare şi/i )orunci: — Descalecă şi )redă armeleG 7re1uie să te a)eri" iar noi Com decide du)ă aceea6 :rin ?m)otriCire" nu doCedeşti altceCa dec@t că eşti ?ntr/adeCăr CinoCat6 BohAadeh ?n3elese că tre1uie să se su)ună6 #e ?m)otriCise" )@nă acum" )entru a ace im)resie asu)ra acelora care nu erau deCota3i şe ului lor6 — Mă Coi su)une" 2ise el liniştit6 -au2a mea este drea)tă6 :ot să aşte)t sentin3a6 :@nă atunci mă )redau6 Descălecă şi ?şi de)use armele la )icioarele că)eteniei6 Acesta ăcu un semn şi c@3iCa care se a lau )rin )reaDmă scoaseră nişte curele" ca să/l lege6 — U G strigă el" m@nios6 Am s)us eu că Că dau Coie să ace3i una ca astaJ — Această Coie mi/o iau eu singur" răs)unse şe ul6 Lega3i/l şi )une3i/l undeCa unde să nu )oată Cor1i cu aceste e3e )alide6 La ce ar i ost 1ună ?m)otriCireaJ BohAadeh tre1ui să se lase ?n Coia sor3ii6 Eu legat edeleş şi tr@ntit ?ntr/ un col36 Doi sioucşi se aşe2ară alături" de )a2ă6
>'%

— Vulturii deşertului —

Atunci" un ră21oinic 1ătr@n se a)ro)ie de şe " 2ic@nd: — :este ca)ul meu au trecut cu mult mai multe ierni dec@t )este al tău" de aceea nu/mi )o3i lua ?n nume de rău o ?ntre1are: ai Creun motiC" c@t de c@t temeinic" ca să/l acu2i )e BohAadeh de trădareJ — Am să/3i răs)und" iindcă eşti cel mai 1ătr@n dintre oştenii mei6 Mi se )are din cale/a ară de ciudat că cel mai t@năr dintre )ri2onierii al1i seamănă gro2aC la chi) cu V@nătorul de Urşi6 — :oate i acesta un motiCJ — Da6 F3i Coi doCediG Veni l@ngă )ri2onieri" care Că2useră şi au2iseră tot ce BohAadeh ?ndră2nise )entru ei6 Din )ăcate" nici DicA" nici :itt nu cunoşteau oarte 1ine lim1a sioucşilor şi nu )rice)useră tot ce/a s)us BohAadeh6 Vicleanul şe ?şi luă o ?n ă3işare mai )u3in as)ră şi 2ise: — Fnainte de a )leca de la noi" BohAadeh a ăcut o a)tă asu)ra căreia tre1uie să chi12uim6 De aceea este" deocamdată" )ri2onier6 Dacă se Ca Cedea că e3ele )alide nu ?l cunoşteau )e atunci" i se Ca reda li1ertatea6 -e nume )oartă oamenii al1iJ — 9 le s)unemJ ?l ?ntre1ă DicA )e :itt6 — Da" răs)unse acesta6 :oate că aşa se Cor )urta mai 1ine cu noi6 Hi" ?ntorc@ndu/se s)re că)etenie" continuă: — +u mă numesc DicA/)etahtşeh" iar acesta este :itt/honsAeA6 #/ar )utea ca aceste nume să nu/3i ie chiar de tot necunoscute666 — U G răsună de Dur/?m)reDur" ?n cercul sioucşilor6 -ă)etenia le aruncă o )riCire ?ncruntată6 Hi el era sur)rins de a aCea ?n m@nă )e aceşti Cesti3i lu)tători" dar nu lăsă să i se Cadă mirarea6 — Mocasinul/cel/greu nu ştie de numele Coastre" răs)unse el6 Dar aceştia doi cine suntJ :un@nd această ?ntre1are" care/i )riCea )e EranA şi )e Martin" se adresă tot lui DicA6 :itt ?i şo)ti:
>'&

— Karl Ma( —

— :entru Dumne2eu" nu/i s)uneG — -e are al1ul de şo)tit celuilaltJ ?ntre1ă şe ul cu as)rime6 #ă răs)undă cel ?ntre1atG DicA tre1ui să se hotărască să s)ună o minciună6 Rosti un nume" la ?nt@m)lare" )rimul care/i trecu )rin minte" )re2ent@ndu/l )e Martin dre)t iul lui EranA6 :riCirile că)eteniei alunecară cercetătoare de la unul la celălalt" ?n Creme ce un 2@m1et 1atDocoritor ?i trecu )e a3ă6 7otuşi" s)use )e un ton destul de )rietenos: — Ee3ele )alide să mă urme2e6 Hi )ăşi ?ns)re )artea din dos a cur3ii6 Aceasta tre1uie să i ost c@ndCa o st@ncă uriaşă din elds)at" amestecat cu )ăr3i moi care" s)ălate iind de )loaie" ormaseră un teren neted" asemănător cu o ogradă ?nchisă ?ntre 2iduri /?nalte" des)ăr3ită )rin nişte )ere3i tot de st@ncă6 Fncă)erea cea mai din und era şi cea mai mare6 Acolo aCuseseră loc to3i caii sioucşilor ogallallaşi6 Fntr/un ungher se a lau şase al1i" lega3i de m@ini şi de )icioare6 +rau ?n cea mai Dalnică stare6 <ainele le at@rnau ?n 2dren3e )e tru)6 Fncheieturile m@inilor le erau roase de lan3uri" iar e3ele )line de noroi" cu )ărul şi 1ar1a ?ntr/o ?nc@lceală de nedescris6 81raDii le erau su)3i" ochii a unda3i ?n or1ite de at@ta oame" sete şi multe alte chinuri6 Aici ?i aduse că)etenia )e noii )ri2onieri6 Fn drum" Martin ?i s)use ?ncetişor lui DicA: — Unde Crea să ne ducăJ :oate la tataJ — #e )rea )oate6 Dar" )entru numele lui Dumne2eu" să nu laşi să se Cadă că ?l cunoşti" altminteri totul Ca i )ierdut6 — Aici sunt )ri2onieri nişte e3e )alide" 2ise că)etenia6 Mocasinul/cel/greu nu cunoaşte numele lor" iindcă nu )oate Cor1i lim1a lor6 8amenii al1i )ot să meargă la ei" să/i ?ntre1e" a)oi să/mi s)ună şi mie cine sunt ei de a)t6 Fi conduse )e cei )atru ?n ungher6 DicA )ăşi re)ede
>$'

— Vulturii deşertului —

?nainte şi s)use nem3eşte: — #)erăm că aici se găseşte V@nătorul de Urşi" ,aumann6 7e rugăm nu arăta că/l recunoşti )e iul dumitale6 9ată/l" e aici" ?n s)atele meu6 Venisem să Că salCăm" dar am că2ut şi noi ?n m@inile indienilor" ?nsă ?n cur@nd ne Cor Ceni aDutoare6 7icălosul roşu cunoaşte numele dumneaCoastrăJ ,aumann nu Cor1i ?ndată6 A)ari3ia iului său ?l lăsase ără grai6 A1ia du)ă o Creme răs)unse" cu greu: — 8" DoamneG -e 1ucurie" dar şi ce durereG Da" ireşte" sioucşii ştiu at@t numele meu c@t şi )e cele ale toCarăşilor mei6 — ,ineG :oate că ne Cor aduce şi )e noi tot aici6 Atunci Cei a la mai multe lucruri6 — -u toate că nu )rice)ea nici o iotă" siou0ul era numai urechi6 Voia )arcă să ghicească cu)rinsul cuCintelor du)ă intona3ie6 -u ochiul ager" )riCea c@nd la Martin" c@nd la tatăl acestuia6 -ercetarea lui rămase ără olos6 Martin se stă)@nea oarte 1ine" arăt@nd o igură indi erentă" deşi starea tatălui său ăcuse a)roa)e să/l )odidească lacrimile6 — +i" ?ntre1ă şe ul de2amăgit" şi/au s)us )ri2onierii numeleJ — Da" răs)unse DicA" dar tu le ştiai dinainte6 — -redeam că m/au min3it6 7u şi toCarăşii tăi Ce3i răm@ne aici6 :u3ina 1unăCoin3ă )e care o arătase )@nă acuma i se ştersese de )e o1ra26 -hemă )e sioucşii care Ceniseră cu d@nsul" iar aceştia goliră 1u2unarele )ri2onierilor şi/i )useră ?n lan3uri6 — #)lendidG 1om1ăni :itt" Că2@nd cum dis)are ?ntreg con3inutul 1u2unarelor sale6 + de mirare cum aceşti Culturi de st@nci nu ne iau şi hainele6 — Domnule DicA" şo)ti <o11le/EranA" trea1a asta nu/mi )lace6 Acesta este unul şi/acelaşi cu ştrengarul care m/a ?m)uşcat atunci ?n )icior6 *oii )ri2onieri ură aşe2a3i Dos" l@ngă cei Cechi6
>$$

— Karl Ma( —

-ă)etenia se ?nde)ărtă" lăs@nd c@3iCa oameni de )a2ă6 *enoroci3ii nu ?ndră2neau să Cor1ească tare6 ,aumann" iul" usese aşe2at tocmai l@ngă tatăl său" o ?m)reDurare olosită de d@nşii ca să/şi arate unul celuilalt toată dragostea6 Du)ă c@tăCa Creme sosi un siou06 #coase lan3urile de la )icioarele unuia dintre )ri2onierii mai Cechi şi )orunci ca acesta să/l urme2e6 8mul nu )utea merge6 #e clătina istoCit" alături de indian6 — -e/or i Cr@nd cu d@nsulJ se ?ntre1ă ,aumann6 — Vor să/l acă să ne trăde2e" răs)unse :itt6 Mare noroc că toCarăşii mei n/au s)us nimic des)re aDutoarele )e care le aşte)tăm6 — ,a tot au )omenit c@te ceCa6 — *u/i nici o )rimeDdie6 -@nd omul se Ca ?na)oia" ne Com )ă2i să mai 2icem ceCa de seamă6 7re1uie să ne conCingem mai ?nt@i că )utem aCea ?ncredere ?n el6 ,ănuiala lui :itt se adeCeri ?ntocmai6 8mul usese dus la şe " care ?l )riCi ?ncruntat6 #ărmanul" nu se )utea 3ine )e )icioare6 7re1ui să se aşe2e Dos6 — Htii ce soartă te aştea)tăJ ?l ?ntre1ă că)etenia6 — ,ănuiesc" răs)unse cu Coce sla1ă cel ?ntre1at6 *e/a3i s)us/o" de altminteri" de at@tea oriG — 7e aştea)tă moartea" o moarte ?n chinuri groa2nice" care nici nu se )ot descrie6 7oate astea s)re a cinsti morm@ntul )e care Cei muri6 -e 2ici" n/ai Crea să sca)i de o asemenea soartă" să răm@i ?n Cia3ăJ — -um aş )utea scă)aJ -e ar tre1ui să acJ ?ntre1ă omul cu su letul şi tru)ul at@t de torturat6 — #ă/mi răs)un2i6 F3i dăruiesc ?n schim1 Cia3a6 +ste adeCărat că V@nătorul de Urşi are un iuJ — Da6 — +ste )ri2onierul cel t@nărJ — Da6 — -ine e cel care şchioa)ătăJ — Un toCarăş al V@nătorului de Urşi" <o11le/EranA6 — -aută să a li cum de s/au ?nt@lnit cu BohAadeh şi
>$>

— Vulturii deşertului —

dacă se mai găsesc )rin )reaDmă şi alte e3e )alide6 Dacă da" ce au de g@ndJ Dacă a li aceste lucruri" eşti li1er6 Dar nu lăsa să se o1serCe ceCa6 8mul u adus ?ndărăt )rintre ceilal3i" )us la locul său şi legat de )icioare6 -eilal3i tăceau6 Rămase şi el liniştit6 :e măsură ce se g@ndea mai 1ine" ?şi dădea seama că nu )rocedase corect6 +ra un 1ăiat cumsecade6 Fn3elese că şe ul nu se Ca 3ine de Cor1ă şi că se lăsase )ăcălit6 */ar i tre1uit să s)ună nimic6 #e ?ncre2use ?n Mocasinul/cel/greu şi/şi trădase )rieteniiG Fn cele din urmă" hotăr? să/i s)ună lui ,aumann adeCărul6 V@nătorul de Urşi se a)ro)ie de el6 Du)ă un răstim)" ?l ?ntre1ă: — +i" domnule" )entru ce stai aşa tăcutJ Unde te/au dusJ — La că)etenieG — Mă g@ndeam euG Hi ce Coia cu dumneataJ — Am să/3i s)un cinstit6 Voia să ştie cine sunt Martin şi EranA" iar eu i/am s)us" iindcă mi/a ăgăduit ?n schim1 li1ertatea6 — Vai de noiG Ai ăcut o )rostie cum nu se )utea alta mai mareG Dar cum a rămas cu li1ertateaJ — 8 Coi aCea numai atunci c@nd Coi a la cum s/au ?nt@lnit ceilal3i domni cu un anume BohAadeh şi dacă mai sunt al3i al1i )e/a)roa)e6 — AşaG Hi cre2i că şmecherul ?şi Ca 3ine ăgăduialaJ — *u6 Du)ă ce m/am g@ndit mai 1ine" m/am conCins că are de g@nd să mă )ăcălească6 — ,ine te/ai g@ndit6 Hi iindcă ai ost sincer" ?3i Com/ ierta )rostia )e care ai ăcut/o6 De alt el" nici să nu/3i ?nchi)ui că ai i )utut trage cu urechea6 *oi am 1ănuit de ce te/a chemat şe ul şi/am hotăr@t să ne erim6 — Dar ce să/i răs)und dacă mă mai ?ntrea1ăJ — 7e ?nCă3 eu" 2ise DicA6 #)ui că noi l/am salCat )e BohAadeh c@nd a ost )rins de şoşoni" că am Cenit cu el ?ncoace" ca să/l aducem cu 1ine la ai săi6 A ară de
>$5

— Karl Ma( —

noi" al3i al1i nu mai sunt6 Hi" dacă Crea să te )ăcălească" deschide ochii 1ine6 Mai sigur eşti de scă)are cu noi dec@t cu ei6 -u aceasta" trea1a u terminată6 :ri2onierii nu )uteau mişca nici m@inile" nici )icioarele6 7ot ce )uteau ace" era să se rostogolească de )e o )arte" )e alta6 DicA Ceni l@ngă ,aumann6 -u Martin la drea)ta şi V@nătorul de Urşi la st@nga" )utu să/i )oCestească totul şi să/i ?m)ărtăşească s)eran3a lor că nu Cor sta mult tim) )ri2onieri6 Fntre tim)" că)etenia chemase la sine )e cei mai de seamă ră21oinici ai săi şi trimisese du)ă BohAadeh6 -@nd acesta intră ?n curtea unde se a lau sioucşii" ei şedeau ?n semicerc" cu şe ul aşe2at ?n miDloc6 :ri2onierul tre1uia să stea ?n a3a lor6 Două santinele" cu cu3itele ?n m@nă" luară loc de o )arte şi de alta a lui6 Această din urmă ?m)reDurare ?i dădu de g@ndit lui BohAadeh6 Fn3elegea că situa3ia i s/a ?nrăută3it6 Du)ă ce ochii celor de a3ă ?l )riCiră o Creme" ?ncrunta3i" că)etenia ?nce)u: — Acum" BohAadeh )oate să )oCestească ce a ăcut din cli)a ?n care ne/a )ărăsit6 BohAadeh răs)unse inCita3iei6 +l )oCesti cum a ost 2ărit de şoşoni şi a)oi )rins" cum" )e urmă" a ost eli1erat de acei al1i6 7onul său era sigur6 7otuşi" 1ăgă de seamă că nu e cre2ut6 Du)ă ce termină" nimeni nu scoase nici un cuC@nt6 -ă)etenia ?ntre1ă: — Hi cine sunt cele )atru e3e )alideJ BohAadeh rosti mai ?nt@i numele lui DicA Roto eiul şi al lui :itt Lunganul" arăt@nd că este o adeCărată cinste )entru sioucşi că ast el de C@nători Cesti3i se a lă )rintre d@nşii6 — Dar ceilal3i doiJ Fntre1area nu/l )use )e BohAadeh ?n ?ncurcătură6 Fi dădu lui EranA un nume şi 2ise că Martin este iul acestuia6
>$4

— Vulturii deşertului —

-ă)etenia nici nu cli)i din ochi" totuşi ?ntre1ă: — :oate că BohAadeh a a lat că V@nătorul de Urşi are un iu care se numeşte MartinJ — *uG Fşi )ăstră cum)ătul" deşi ?n su letul său era ?ncredin3at că şiretlicul nu i/a i21utit6 He ul sioucşilor tună: — BohAadeh este un c@ine" un trădător" un lu) ?m)u3itG -rede oare că noi n/am ?n3eles că EranA şi iul V@nătorului de Urşi sunt doi dintre )ri2onierii noştriJ BohAadeh i/a adus aici" )recum şi )e ceilal3i" ca să/i salCe2e )e )ri2onieri6 Acum Cor aCea aceeaşi soartă cu d@nşii6 Adunarea Ca chi12ui astă2i" la ocul de )o)as" moartea de care Cor )ieri6 BohAadeh u luat de acolo şi legat de cal" căci se )regăteau de )lecare6 -eilal3i )ri2onieri )ă3iră la el6 +ra dureros să Ce2i ce nenoroci3i şi istoCi3i şedeau lega3i )e cai" ,aumann şi cei cinci toCarăşi ai săi6 Dacă n/ar i ost lega3i de )icioare" ar i că2ut de 1ună seamă" at@t erau de slei3i6 :itt ?i şo)ti lui DicA c@teCa cuCinte6 Roto eiul răs)unse: — *umai )u3intică ră1dare" amiceG 8ld #hatterhand e )e/a)roa)e6 #igur a a lat ?ntre tim) că suntem nişte do1itoci6 8ricum" ?nsă" Ca Ceni du)ă noi" cu o ceată de indieni" iar eu Coi aCea griDă să ne găsească urma6 — -um aşaJ — 9a )riCeşteG Mi/am smuls o @şie din 1lană şi am s @şiat/o cu din3ii6 Am lăsat o 1ucă3ică acolo unde am stat şi" )e măsură ce Com ?nainta" Coi mai lăsa să cadă c@te/o 1ucă3ică" din c@nd ?n c@nd6 *u/i C@nt" şi Cor răm@ne )e unde/au că2ut6 8dată aDuns ?n aceste locuri 1lestemate" 8ld #hatterhand Ca găsi" cu siguran3ă" @şia de 1lană şi Ca şti că" )e/o asemenea arşi3ă" numai DicA Roto eiul se )oate ?ncumeta să )oarte aşa ceCa6 Va căuta mai de)arte şi Ca găsi şi celelalte 1ucă3i" a l@nd ast el ?ncotro am luat/o6
>$I

— Karl Ma( —

-eata sioucşilor urma cursul luCiului6 Fnaintară ?ns)re culmile care se cheamă #)inarea +le antului" a)oi se ?ntoarseră către şirul de mun3i care alcătuiesc grani3a dintre 8ceanul Atlantic şi 8ceanul :aci ic6 DicA nu ăcuse o )resu)unere greşită c@nd 2isese că 8ld #hatterhand se a lă )rin a)ro)iere6 La trei s erturi de oră du)ă dis)ari3ia sioucşilor ?n s)atele mun3ilor" sosi şi el cu u)sarocanii" dins)re nord" tocmai )e drumul )e care Ceniseră ugarii6 Mergea ?n runte" alături de iul că)eteniei şoşonilor şi cu Craciul u)sarocan6 Sinea ochii ?n )ăm@nt6 *u/i scă)a nici cel mai mic lucru care ar i )utut să/i arate că )e/acolo trecuseră de cur@nd oameni6 -@nd 2ări arătarea de )alat" se miră mai ?nt@i" dar a)oi răs)unse la ?ntre1area Craciului: — Fmi aduc aminte6 *u e o casă" ci o st@ncă6 Am ost o dată ?năuntru şi m/aş mira ca cei )e care/i căutăm să nu i intrat şi d@nşii" ca să )riCească6 +steQ )e to3i draciiG #co3@nd acest strigăt" sări de )e cal şi ?nce)u să e0amine2e st@nca de 1a2alt6 +0act ?n acel )unct" drumul său se ?nt@lnea cu cel )e care o luaseră sioucşii6 — Aici au ost mai mul3i oameni" călări" şi nu mai demult de o oră" 2ise el6 */aş crede că au ost sioucşii6 Hi totuşi" cine altcineCa ar i )utut iJ -asa asta ?mi dă de 1ănuit6 #ă ne des)ăr3im şi s/o ?nconDurămG -u el ?n runte" goniră ?nainte ?n galo)6 -lădirea de st@ncă u ?m)resurată şi 8ld #hatterhand intră mai ?nt@i singur ?năuntru6 Lăsă Cor1ă ca ceilal3i să/l urme2e numai dacă aud )ocnituri de )uşcă6 7recu multişor )@nă să iasă el de acolo6 ACea a3a ?ngriDorată şi graCă6 Tise: — */aCem nici o cli)ă de )ierdut" căci oamenii al1i au ost lua3i )ri2onieri" ?m)reună cu BohAadeh" şi acum o oră au )ornit de/aici6 — Eratele meu ştie e0act acest lucruJ ?ntre1ă 9nimă/
>$O

— Vulturii deşertului —

de/ oc" Craciul ără talisman6 — Da6 Am Că2ut toate urmele lor şi le/am citit 1ine6 DicA Roto eiul mi/a lăsat un semn şi s)er că Com mai găsi şi altele6 Arătă @şioara de 1lană )e care o găsise6 — -e are de g@nd să acă 8ld #hatterhandJ ?ntre1ă indianul6 Vrea să )ornim )e urmele ogallallaşilorJ — DaG *umaidec@tG — Hi nu ne mai ?ntoarcem la Binnetou" ca să/i )rindem la EluCiul ;urii de EocJ — Da" acolo ar i tre1uit să/i găsim" dar e mai 1ine dacă/i )rindem ?ntre cele două gru)uri ale noastre6 Aşadar" tre1uie să mergem du)ă d@nşii6 8ri" )oate" ra3ii mei au o altă )ărereJ — *uG răs)unse uriaşul" m@nios6 *e )are 1ine că am dat de urmele sioucşilor ogallallaşi6 Mocasinul/cel/greu este conducătorul lor şi mă 1ucur să )unem m@na )e ei6 #ă mergemG

>$=

— Karl Ma( —

11. &N CEA MAI MARE

RIME-DIE

Din )ricină că tre1uiau să citească urmele" ?naintau oarte ?ncet6 :ăm@ntul era de )iatră Culcanică" deci )ietricelele s ăr@mate su1 )aşii cailor erau singurele indicii" destul de nesigure6 De aceea se cerea mare aten3ie" iar @şioarele de 1lană ale lui DicA se doCediră de mare aDutor6 De la o Creme" drumul se a1ătu ?ns)re drea)ta" deci s)re sud/Cest6 ADunseră ?n )artea cea mai de sus a r@ului" la hotarul de a)e6 -ine se o)reşte acolo" )oate Cedea Dos" ?n drea)ta" canalele care ?şi duc a)ele ?n Mississi))i )rin YelloLstone şi Missouri" )@nă la ;ol ul Me0ic" )e c@nd la st@nga a)ele trec )rin Calea r@ului #CaAe" )@nă la 8ceanul :aci ic6 Regiunea nu mai era aridă6 :ăm@ntul era gras" iar cele c@teCa )@raie nu mai aCeau gust şi miros de )ucioasă" dim)otriCă" a)a lor se doCedea a i )roas)ătă şi sănătoasă" hrănitoare )entru Cegeta3ie6 De/aceea se găsea iar1ă" tu işuri şi co)aci" iar urmele deCeniră cu mult mai Ci2i1ile dec@t )@nă acum6 :ăcat ?nsă că nu mai )uteau merge )rea mult" căci ?nce)use să se ?nsere2e6 +i continuau să ?nainte2e" gră1i3i" )entru a )ro ita de )u3inul tim) ce mai rămăsese )@nă la lăsarea ?ntunericului de)lin6 ADunseseră la locul unde se des)art a)ele6 A)oi" co1or@ră iar )rintre r@nturi de st@ncă" )e un drum aneCoios şi )lin de )rimeDdii6 A)oi" se ăcu ?ntuneric6 *emaiCă2@nd urmele" se o)riră6 8amenii" tăcu3i )@nă acum" nu deCeniră mai Cor1ăre3i nici c@nd )o)osiră" inima le s)unea că aCeau de ?n runtat )rimeDdii şi că se a lau ?n a3a unor eCenimente hotăr@toare6 *u a)rinseră ocul6 Du)ă )ros)e3imea urmelor" 8ld #hatterhand ?n3elese că sioucşii ?i deCansaseră doar cu Creo două mile engle2e6 :uteau i at@t de a)roa)e ?nc@t să o1serCe lumina
>$%

— Vulturii deşertului —

lăcărilor" a l@nd ast el că sunt urmări3i6 Fn de)lină tăcere" se ?nCeli iecare ?n )ătura lui" aşe2@ndu/se ast el )entru odihnă" nu ?nainte de a ?m)@n2i locul cu santinele6 Fndată ce se lumină de 2iuă )orniră iarăşi la drum" cu inimile str@nse de nesiguran3ă6 Urmele ogallallaşilor se mai Cedeau ?ncă6 Du)ă Creo oră" 8ld #hatterhand ?n3elese că sioucşii nu )o)osiseră ?n aDun6 +rau" )esemne" oarte gră1i3i să aDungă la R@ul ;urii de Eoc6 #emn rău" urmat cur@nd de un alt inconCenient: ?n cur@nd" Cegeta3ia ?ncetă şi ?n locul )ăm@ntului moale a)ăru iarăşi roca Culcanică6 Urmăritorii ură neCoi3i să/şi ?ncetinească din nou mersul6 8ld #hatterhand 3inu mereu ?nainte" socotind că )@nă aici sioucşii au mers aşa cum el ?nsuşi ar i ăcut6 -ur@nd reali2ă că nu se ?nşelase de el6 Dinainte i se ?năl3au Mun3ii ;urii de Eoc" ?n s)atele cărora se găseau căldările ghei2erelor ?ntr/o )ermanentă şi ?n ricoşătoare actiCitate" ?nce)ea din nou Cegeta3ia" ormată mai cu seamă din agi um1roşi6 ADunseră ?n dre)tul unei a)e ?nguste" şer)uind )rintr/un )ăm@nt moale" ier1os" călcat de multe co)ite de cai6 Urmele se )ierdeau ?n a)ăP se )utea Cedea lămurit că sioucşii ?şi adă)aseră animalele acolo6 Aşadar" din ericire" drumul deCenise din nou clar" nimeni nu s/ar i )utut rătăci6 -a să aDungă sus" tre1uiau s/o ia )rintre co)aci" dar aceştia erau su icient de de)ărta3i unii de al3ii ca să nu constituie o )iedică6 :entru omul din Vest călăritul )rin )ădure este totuşi cel mai )rimeDdios6 Du)ă orice co)ac )oate )@ndi ascuns un duşman a cărui )re2en3ă nu o )o3i 1ănui6 Ar i ost cu )utin3ă ca ogallallaşii să/i aşte)te6 *u ştia nimeni ce mărturisiri au smuls de la )ri2onieri" )rin şiretenie ori )rin Ciolen3ă6 De aceea" 8ld #hatterhand trimise c@3iCa şoşoni ?nainte" să cercete2e drumul şi să se ?ntoarcă ?ndată ce Cor i 2ărit cel mai mic lucru
>$&

— Karl Ma( —

sus)ect6 Din ericire" această măsură de )reCedere se doCedi de )risos6 7o3i cei lega3i" cu e0ce)3ia lui BohAadeh" nu useseră des)ăr3i3i unul de celălalt" )ut@nd Cor1i ?ntre d@nşii6 Această ?nCoire tacită le/o dăduse şe ul" s)ecial )entru ca )retinsul său aliat să )oată a la de la ei tot ceea ce ar i Crut să ştie şi )e urmă să/i ra)orte2e6 Fn a)t de seară" cu deose1ită discre3ie" Mocasinul/cel/ greu ?l des)ăr3ise de gru) şi/l ?ntre1ase6 Eu at@t de 1ine )ăcălit" ?nc@t socoti de )risos orice măsură de )recau3ie6 Ast el că 8ld #hatterhand şi )rietenii săi aDunseră )e ?năl3imi ără a ?nt@m)ina Creo )iedică6 Hi acolo" sus" )ădurea era oarte deasă" cu co)aci ?nal3i" care o)reau Cederea către Cale" ?n ciuda a)tului că )eretele acesteia se lăsa ?n Dos a)roa)e dre)t6 -ălărind )rintre co)aci" au2iră un 2gomot deose1it" un soi de C@D@it ?nă1uşit" ?ntreru)t a)oi de nişte luierături su13irele6 :e urmă" iarăşi" un şuierat" de )arcă s/ar i dat drumul la a1urii unei locomotiCe6 — -e e astaJ ?ntre1ă mirat Moh/aL" iul că)eteniei şoşonilor6 — 7re1uie să ie Creun 0a#343$24$3<a2G44 ?l lămuri 8ld #hatterhand6 7erenul ?nce)u să co1oare" tot mai re)ede" aşa ?nc@t nu era deloc uşor să te 3ii )e cal6 De aceea" călăre3ii co1or@ră şi merseră )e Dos" duc@ndu/şi caii de că)ăstru6 Urmele sioucşilor se 2ăreau" dar era lim)ede că aCeau cel )u3in douăs)re2ece ore Cechime6 La o sută de )icioare mai Dos" )ădurea se s @rşea 1rusc" ast el ?nc@t marginea ei orma o linie netedă6 Doar ceCa mai Dos ea aDungea )@nă ?n undul r@)ei6 Acum se )utea )riCi li1er ?n Cale" iar ceea ce Cedeau era cu adeCărat uimitor6 Valea Madison este" desigur" regiunea cea mai
$$

Munte cu a)ă caldăG
>>'

— Vulturii deşertului —

Crednică de Că2ut din :arcul *a3ional6 Lungă de mai multe mile şi largă de două" ori chiar trei" e ?m)@n2ită cu ghei2ere şi i2Coare ier1in3i6 -ră)ăturile )ăm@ntului emană miros de )ucioasă şi aerul ier1inte este amestecat cu Ca)ori de a)ă caldă6 #talactite de/o al1ea3ă scli)itoare alcătuiesc ca)acul căldărilor su1)ăm@ntene" or1itor ?n lumina soarelui6 Fn alte locuri" su)ra a3a este ormată nu din )ăm@nt solid ci din nămol C@scos" rău mirositor" a cărui tem)eratură se schim1ă ?n unc3ie de ?m)reDurări6 9ci şi colo" solul se ridică deodată ca o căciulă" se um lă 1inişor şi ace 1ăşici" a)oi cra)ă" lăs@nd o gaură mare" ad@ncă" din care 3@şnesc şuCoaie de a1uri su1 )resiune6 Aceste găuri şi 1ăşici se ormea2ă şi dis)ar" din loc ?n loc6 Vai de acela care )une )iciorul la nimerealăG Acolo unde adineaori usese dedesu1t )ăm@nt tare" solul ?nce)ea dintr/o dată să se ?n ier1@nte şi să se ridice6 Doar un salt ?ndră2ne3" ori uga cea mai ra)idă ar mai )utea i salCatoare6 Dar" a1ia scă)at de o um lătură" altele se ridică de Dur/?m)reDur" )retutindeni" şi ai sen2a3ia că te găseşti )e o crustă oarte su13ire" care aco)eră ?n iorătoarele ad@ncuri ale )ăm@ntului ca o oaie de h@rtie at@t de uşor de s @şiat666 Hi" de asemenea" Cai de acela care con undă nămolul mai sus )omenit cu o scoar3ă care l/ar )utea sus3ine6 :are la ?nce)ut un )ăm@nt mlăştinos" )rin care ai )utea trece" dar e sus3inut doar de Ca)orii Culcanici" aşa cum" la iertul cărnii" s)uma cenuşie este sus3inută de a)ă6 :retutindeni" )ăm@ntul cedea2ă su1 )icior şi urma )asului se um)le ?ndată cu un lichid C@scos" gal1en/ Cer2ui" )uturos6 :retutindeni C@D@ie" ier1e" clocoteşte" luieră" şuieră" mugeşte şi geme6 De Dur/?m)reDur 21oară stro)i de a)ă şi de noroi6 Dacă arunci o )iatră grea ?ntr/o ast el de deschi2ătură" care se iCeşte şi a)oi se
>>$

— Karl Ma( —

?nchide" e ca şi cum ai i m@niat s)iritele su1)ăm@ntene6 A)a şi nămolul se ridică ?ntr/o agita3ie groa2nică" in ernală" se rostogolesc şi 1ol1orosesc m@niate" ca şi cum ar Coi să atragă )e CinoCat la cea mai ?n iorătoare )ier2anie6 A)a acestor căldări CrăDite este colorată di erit" al1ă ca la)tele" stacoDie" al1astră ca cerul" gal1enă ca )ucioasa" uneori lucioasă şi trans)arentă ca sticla6 #us de tot se ?nal3ă uriaşe caiere al1e" ca de mătase" sau un lichid gros" de culoarea )lum1ului" care ?n c@teCa minute aco)eră tot ce găseşte ?n cale" cu un strat gros" indestructi1il6 Uneori" a)a dintr/o ast el de gură luceşte ?ntr/un Cerde rumos" de culoarea ier1ii6 Alături se deschid" dintr/o dată" mici Centile din care 3@şnesc ra2e colorate ?n toate nuan3ele curcu1eului6 :riCeliştea este minunată şi totodată ?n ricoşătoare6 Aşadar" ?n ast el de locuri aDunsese 8ld #hatterhand cu ră21oinicii săi şi un ast el de s)ectacol li se des ăşura dinaintea )riCirilor6 Valea era aici lată numai de o Dumătate de milă engle2ească6 Mai sus de locul unde se o)riseră ră21oinicii noştri" 3ărmurile se a)ro)iau at@t de mult" ?nc@t s/ar i 2is că r@ul n/are loc ?ndeaDuns )entru a/şi aduna a)ele murdare" cu scli)iri ?nşelătoare6 EluCiul" ale cărui a)e" din )ricina i2Coarelor termale care se Cărsau ?ntr/?nsul" aCea o căldură ucigătoare" C@D@ia oarte a)roa)e de acest )erete al Căii6 -um am mai s)us" malul era aco)erit de )ădure" )oC@rnit" dar se )utea trece )este el6 De )artea cealaltă" ?nsă" se ridica ?n sus" Certical" ca tras cu irul de )lum1 al 2idarului6 +ra alcătuit din rocă neagră şi al1ă" dăltuită şi" )riCind" ai i )utut crede că te găseşti ?ntr/o lume de 1asm" cu 2@ne" iele şi alte iin3e ne)ăm@ntene6 *atura 2idise o construc3ie ?n ormă de terase" ?m1inate cu at@ta gra3ie şi ?m)odo1ite at@t de antastic" ?nc@t )@nă şi 8ld #hatterhand" care mai usese )e/aici" rămase
>>>

— Vulturii deşertului —

mut de admira3ie6 7erasa cea mai de Dos" cea mai largă" )ărea scul)tată ?n cel mai strălucitor ildeş6 Marginile ?i erau aco)erite cu dantelării care )ăreau a i o)era desăC@rşită a unui scul)tor6 +le ormau un 1a2in semicircular" )lin cu a)ă" din care se ridica" or1itoare" o a două terasă" cu un diametru ceCa mai mic" din ala1astru amestecat cu 1oa1e de aur6 A)oi" urma ce/a de a treia" şi mai mică" ăcută )arcă din Cată al1urie" 2Celtă şi translucidă6 Materialul din care usese construită era străCe2iu şi eteric" ai i 2is că n/ar )utea să sus3ină deasu)ra sa nici cea mai mică greutate6 Hi totuşi" ?n sus se mai ridicau ?ncă şa)te terase asemănătoare" alcătuite din 1a2ine care/şi )rimeau a)a unul din celălalt )rintr/o )loaie măruntă care com1ina toate nuan3ele curcu1eului" ori )rin şuCoaie mai late" ca nişte )@n2e din cel mai in 1orangic6 Această minune a naturii se re2ema de )eretele cel negru al st@ncii" 2Celtă" radioasă şi strălucitoare ca dintr/o altă lume6 7otuşi" era ăcută de aceeaşi m@nă care ?ngrămădise 1a2altul ?ntunecat din )artea de Dos" ormat din solidi icarea noroiului Culcanic6 Din C@r ul minunatei )iramide 3@şnea un haCu2 şi se au2ea acel muget )e care Moh/aL nu/l )utuse ?n3elege6 -ăci" 3@şnirea a)ei era ?nso3ită de a1uri care luierau" şuierau şi gemeau" ca şi cum )ăm@ntul s/ar i 21uciumat ?ndelung" chinuit de Ciolen3a acestei i21ucniri6 A)a ghei2erelor usese aceea care modelase totul şi continua să lucre2e mereu la minunata ?ntruchi)are6 HuCoaiele ier1in3i curgeau de )e o terasă )e cealaltă" răcindu/se" ?ncetul cu ?ncetul" ast el ?nc@t iecare 1a2in" socotit de sus ?n Dos" aCea o tem)eratură tot mai scă2ută6 La 1a2ă" a)a cristalină se reCărsa ?n EluCiul ;urii de Eoc6 Alături se a la o altă ?ntruchi)are" uriaşă" rotundă"
>>5

— Karl Ma( —

?ntunecată" cu un 2id de a)ărare alcătuit dintr/o masă solidă" )e care se ridicau resturi de orme Culcanice" din cele mai Cariate" de )arcă un uriaş s/ar i Ducat cu 1ucă3i de 1a2alt" model@ndu/le ?n el şi chi) şi aşe2@ndu/le a)oi )e 2idul cel rotund6 Acesta aCea un diametru de Creo două2eci de metri şi alcătuia ?m)reDmuirea irească a unei )ră)ăstii ?n iorătoare6 +ra gura craterului unui Culcan noroios6 #e ?ngusta ?năuntru" a)oi se lărgea iarăşi şi" )riCind de sus" aCeai im)resia că te ui3i )rin două )@lnii" unite la ca)etele str@mte6 Fn tim) ce minunatul ghei2er al 2@nelor C@D@ia şi gemea ?n toate elurile cu )utin3ă" ?n interiorul craterului celui ?ntunecos noroiul se ridica şi se retrăgea alternatiC6 +ra sigur că erau ?n str@nsă legătură unul cu celălalt6 9ndienii credeau că s)iritele su1)ăm@ntene des)ăr3eau materiile care tre1uiau a2C@rlite şi duceau ghei2erului a)a cea cristalină" ăc@nd să curgă )rin gaura de noroi rămăşi3ele din măruntaiele )ăm@ntului6 — Acesta este :/a/aLoAon/tonAa" A)a diaColului" 2ise 8ld #hatterhand" arăt@nd ?ns)re crater6 8gallallaşii )o)osiseră a)roa)e de marginea Culcanului noroios şi urmăritorii ?i )utură 2ări ?ndată6 A)roa)e că )uteai distinge chi)ul iecăruia6 -aii alergau li1eri ori se odihneau" tr@nti3i la )ăm@nt6 *u )uteau )aşte" căci din )ăm@ntul acesta nu ieşea nici măcar un iricel de iar1ă6 :rin )reaDmă se găseau şi nişte 1oloCani grei" de mai multe chintale iecare" şi )e ei şedeau )ri2onierii" cu m@inile legate la s)ate şi )icioarele str@nse6 7ocmai c@nd 8ld #hatterhand ?şi ?ndre)tase aten3ia s)re sioucşi" ?n r@ndul acestora se iscase o mişcare6 #e ridicară de Dos" ru)@nd cercul ?n care şe2useră )@nă atunci" cu şe ul lor ?n miDlocul său6 Dar" du)ă ce se agitară o Creme ?ncoace şi ?ncolo" re ăcură orma3ia şi
>>4

— Vulturii deşertului —

rămaseră linişti3i6 8ld #hatterhand ?i )utu o1serCa a)oi )e DicA" )e :itt" )e Martin şi )e <o11le/EranA" )recum şi )e ceilal3i şase )ri2onieri al1i6 BohAadeh era legat de un 1oloCan mai ?nde)ărtat" ?ntr/o )o2i3ie cum)lit de chinuitoare6 Un siou0 Ceni la el" ?l de2legă şi ?l duse ?n cerc6 — Vor să/l cercete2e" 2ise 8ld #hatterhand6 Fl Dudecă şi au de g@nd să/l ucidă6 Ah" ce n/aş da să aud ce s)unG Des)rinse 1inoclul de la şa şi/l ?ndre)tă ?ns)re sioucşi" care tocmai ?l de2legau şi )e Martin ,aumann6 Fl duseră ?n cerc şi/l aşe2ară l@ngă BohAadeh6 He ul ?i Cor1i lui Martin ,aumann şi" )rin 1inoclul care/i a)ro)ia mult chi)urile" 8ld #hatterhand ?l Că2u )e t@năr )ălind6 7otodată se au2i răsun@nd un răcnet )uternic" aşa cum un om )oate scoate doar ?n cli)a unei s)aime gro2aCe6 ,ătr@nul ,aumann 3i)ase6 8ld #hatterhand ?l Că2u smucindu/se ?n lan3uri" din răs)uteri6 :ro1a1il că Mocasinul/cel/greu tocmai s)usese ceCa cum)lit" a1solut ?ns)ăim@ntător6 #ioucşii sosiseră )e ?năl3imea luCiului ghei2erelor a1ia ?n seara 2ilei )recedente6 Mocasinul/cel/greu ?şi aşe2ase acolo ta1ăra" deoarece cunoştea locurile6 Eusese aici de mai multe ori şi mintea lui ?ntunecată uneltea un g@nd mai ioros dec@t craterul ?n care 1e2nele no)3ii ?şi ridicau şi co1orau con3inutul6 :ri2onierii ură lega3i de 1oloCanii cei mari" cu santinele l@ngă ei" a)oi ceilal3i se aşe2ară Dos ără măcar a/şi ?ntre1a şe ul de ce a ales )entru )o)as un loc at@t de ne)rielnic" ără a)ă şi ără iar1ă )entru cai6 A două 2i" la iCirea 2orilor" caii ură duşi mai la Cale" unde i2Cora din st@nci o a)ă lim)ede6 La ?ntoarcerea oamenilor )e care ?i ?nsărcinase cu adă)atul" că)etenia scoase o 1ucată de carne de 1iCol uscată şi se aşe2ară să măn@nce6 A1ia atunci" Mocasinul/cel/greu le destăinui oamenilor săi" cu glas scă2ut" ce a hotăr@t ?n )riCin3a lui BohAadeh şi a t@nărului ,aumann6 7o3i ?l
>>I

— Karl Ma( —

socoteau )e cel dint@i trădător6 Deşi nu mărturisise nimic" CinoCă3ia lui era eCidentă6 Ea)tul că Martin tre1uia să ?m)ărtăşească aceeaşi soartă cu el" ?i lăsa ne)ăsători6 :ri2onierii erau oricum sorti3i mor3ii" iar Caria3iile care a)ăreau ?n )rocesul de e0ecu3ie" ăceau să )ară totul mai interesant6 Dar" mai ?nainte de orice" sim3eau neCoia să se des ete )ricinuind chinuri noi )ri2onierilor" anun3@ndu/le elul mor3ii de care Cor )ieri6 Discutau cu Coce tare" )entru ca ceilal3i ostatici să )oată ?n3elege şi mai 1ine ce/i aştea)tă6 — #/a g@ndit BohAadeh dacă Ca tăgădui mai de)arte" ori Ca mărturisi totul ră21oinicilor ogallallaşiJ ?ntre1ă că)etenia6 — BohAadeh n/a ăcut nimic rău" aşa că n/are ce să mărturiseascăG răs)unse cu d@r2enie cel ?ntre1at6 — BohAadeh minte6 Dacă ar )oCesti adeCărul" os@nda i/ar i mult mai uşoară6 — 8s@nda mea Ca i aceeaşi" oric@t de CinoCat ori neCinoCat aş i6 7re1uie să mor6 — BohAadeh e t@năr6 7inere3ea nu ştie ce ace6 De aceea" ne Com )urta cu 1l@nde3e6 Dar" cel ce a greşit tre1uie să ie sincer6 — */am nimic de s)usG Un sur@s 1atDocoritor alunecă )e o1ra2ul că)eteniei6 Acesta continuă: — Aşadar" BohAadeh e un mişel6 Fi e rică6 Are curaD )entru a)te murdare" dar nu şi să le mărturisească6 Fn ciuda tinere3ii sale" BohAadeh nu/i dec@t o muiere" dintr/acelea care 21iară chiar şi c@nd le ?n3ea)ă o muscă6 *ici un indian nu )oate tolera să ie Dignit ast el" ără a ?ncerca să ri)oste2e6 De)rins din ragedă )runcie cu li)suri" constr@ngeri şi tot elul de dureri" el nu se teme de moarte6 ,a chiar şi/o doreşte" ?ncredin3at că su letul său Ca aDunge )e Ceşnicele c@m)ii ale C@nătorii" unde Ca i" ?n s @rşit" ericit6 *ici nu termină 1ine şe ul ce/aCu de 2is" că BohAadeh se şi gră1i să răs)undă:
>>O

— Vulturii deşertului —

— +u am ucis un 2im1ru al16 7o3i sioucşii o ştiu6 — */a ost nici unul de a3ă6 +i au Că2ut doar )ielea )e care/ai adus/o" nimic mai multG :ro1a1il că ai găsit un 2im1ru mort ?n )rerie" l/ai Du)uit" )retin2@nd du)ă aceea că l/ai omor@t chiar tu6 — + o minciunăG Un 2im1ru mort nu )oate răm@ne ?n )rerie6 Fl măn@ncă coio3iiG — Hi tu eşti un coiotG — U G strigă BohAadeh" ?n uriat" smucind curelele6 Dacă n/aş i legat" 3i/aş arăta eu dacă sunt ori nu un lu) ricos de )rerieG — Ai arătat ce eşti6 Un ricos care se teme să s)ună adeCărulG — */am tăgăduit de rică" ci de griDa toCarăşilor meiG — U G Aşadar mărturiseşti că eşti CinoCatJ :oCesteşte ce/ai ăcutG — #e )oate s)une ?n c@teCa cuCinte6 M/am dus la LigLamul V@nătorului de Urşi ca să/i s)un iului său că l/a3i )rins6 A)oi am )ornit să/l eli1erămG — -ineJ — *oi cinci6 Eiul V@nătorului de Urşi" DicA" :itt" EranA şi BohAadeh6 — De c@nd s/a ?ndrăgostit BohAadeh at@t de tare de aceste e3e )alideJ — De c@nd am a lat că iecare dintre ei Calorea2ă mai mult dec@t o sută de sioucşi la un loc6 -ă)etenia ?şi )lim1ă )riCirile roată de Dur/?m)reDur şi se 1ucură de im)resia )e care ultimele cuCinte ale t@nărului o ăcuseră asu)ra ră21oinicilor săi6 A)oi ?ntre1ă: — Htii c@t te Cor costa Cor1ele asteaJ — DaG Mă Ce3i ucideG — Fn mii de chinuriG — *u mi/e ricăG — #ă ?nce)em6 Fndată6 Aduce3i/l )e iul V@nătorului de UrşiG — Ai au2it şi ai ?n3eles ce a s)us BohAadehJ ?l
>>=

— Karl Ma( —

?ntre1ă şe ul6 — Da6 — V/a adus ca să/i eli1era3i )e )ri2onieri6 -inci şoareci au )lecat la C@nătoare de urşiG — -are urşiJG #unte3i nişte cor1i ricoşi" care se ascund )rintre st@nci şi se hrănesc cu cadaCreG — Are să/3i )ară rău de ce/ai s)us6 -a şi lui BohAadeh" de alt el6 Am@ndoi Ce3i muri ?n cur@ndG Fi )riCi crunt" ca să )oată Cedea e ectul Cor1elor sale6 BohAadeh )ărea că nici nu le au2ise" Martin" ?nsă" se schim1ă la a3ă" cu toate că/şi dădea cea mai mare osteneală să/şi ascundă s)aima6 — Mocasinul/cel/greu a ?n3eles că sunte3i )rieteni 1uni şi crede c/o să Că acă )lăcere să muri3i ?m)reună6 Ve3i gusta deliciul mor3ii ?ncetişor şi )e de/a/ ntregulG Hi" )entru că )rietenia Coastră e ca o loare rară" tot ?ntr/un chi) deose1it Ca tre1ui să Că ?ndre)ta3i şi ?ns)re Ceşnicele c@m)ii ale C@nătorii6 #e ridică" ieşi din cerc şi se ?ndre)tă către gura craterului noroios6 — Acesta Ca i morm@ntul Costru" 2ise el6 :este c@teCa minute6 Hi arătă ad@ncul din care se ridica nămol greu mirositor6 Amenin3area era cum)lită6 7atăl lui Martin dădu drumul acelui 3i)ăt de s)aimă" )e care ?l au2iseră 8ld #hatterhand şi ?nso3itorii săi de la mare de)ărtare6 #mucea )e c@t )utea de lan3uri6 De c@nd că2use )ri2onier şi )@nă acum" el nu arătase ?n nici un el c@t de nenorocit se simte6 +ra )rea m@ndru ca să se umilească ?naintea duşmanilor6 Dar" au2ind ce )rimeDdie ?i amenin3a iul" ?şi )ierduse stă)@nirea de sine6 — Asta nuG Asta nuG strigă el6 Arunca3i/mă )e mine ?n crater" )e mine" nu )e elG *u )e elG — 7aciG ?i )orunci Mocasinul/cel/greu6 Ai urla de s)aimă dac/ar tre1ui să mori ?n locul iului tăuG
>>%

— Vulturii deşertului —

— *u" n/a3i au2i nici un strigăt" nici măcar unulG — Vei urla numai descriindu/3i această moarteG -re2i oare că )e 1ăiatul tău şi )e trădătorul BohAadeh ?i Com arunca )ur şi sim)lu ?n C@ltoareJ 7e ?nşeli gro2aCG *oroiul urcă şi co1oară la interCale regulate6 #e ştie e0act )@nă la ce ?năl3ime6 Fi Com lega cu lan3uri şi le Com da drumul ?n crater" mai ?nt@i numai cu )icioarele6 A)oi" ?i Com co1or? at@t c@t să le aDungă noroiul )@nă la genunchi6 :e urmă" ?i Com cu unda din ce ?n ce mai ad@nc" iar tru)urile lor se Cor )@rDoli 1inişor" ?ncetul cu ?ncetul" de Dos ?n sus6 Mai ai che să/i 3ii locul iului tăuJ — Da" daG răs)unse ,aumann6 Lua3i/mă )e mine ?n locul luiG — *uG 7u Ca tre1ui să s @rşeşti ?m)reună cu ceilal3i" )e st@l)ul martirilor" la morm@ntul că)eteniei6 *ici moartea ta nu Ca i uşoară6 Dar" deocamdată" Ca tre1ui să/3i )riCeşti iul cu und@ndu/se ?n 1ăltoacăG — MartinG MartinG strigă tatăl" dis)erat6 — 7atăG — 7aciG şo)ti BohAadeh6 Vom muri ără să le acem )lăcerea de/a Cedea durerea )e e3ele noastre6 ,aumann smucea de lan3uri" iar acestea ?i tăiară carnea )@nă la os6 — Au2i3i/l cum urlă şi se Căietă ca o muiereG ?l 1atDocori şe ul6 Mai 1ine taci şi te 1ucură c/ai )rins un loc mai ?n a3ă" de unde Cei )utea Cedea totul chiar mai 1ine dec@t noi6 De2lega3i )ri2onierii de 1oloCani şi lega3i/i )e cai" ca să stea sus şi să Cadă 1ine6 9ar )e cei doi 1ăie3i lega3i/i 3ea)ăn şi duce3i/i la )ră)astia mor3iiG Această )oruncă u e0ecutată )e loc6 -@3iCa sioucşi ?i ?nş ăcară )e Martin şi )e BohAadeh" ?nce)@nd să/i t@rască la Culcanul noroios" ceilal3i ură sui3i )e cai şi lega3i 1ine6 ,aumann str@ngea din din3i )entru a nu lăsa să/i sca)e Creun Caiet6 — -um)lit" scr@şni :itt" ?ntorc@ndu/se către DicA6
>>&

— Karl Ma( —

ADutoarele Cor Ceni" sunt sigur" dar mult )rea t@r2iu ca aceşti co)ii să mai )oată i salCa3i6 *oi suntem CinoCa3i de moartea lor6 */ar i tre1uit să ne ?nCoimG — Ai dre)tate şi666 ascultă6 Răsunase 3i)ătul răguşit al unui Cultur6 8gallallaşii nu/l 1ăgară ?n seamă6 — +ste semnalul lui 8ld #hatterhand" şo)ti DicA6 — Dumne2eule mareG De/ar i ?ntr/adeCăr elG — + im)osi1il să mă ?nşel6 9a )riCeşte s)re )ădureG *u Ce2i nimicJ — ,a da" răs)unse :itt6 #e mişcă un co)ac6 Fi Căd C@r urile clătin@ndu/se6 Asta nu se )oate ?nt@m)la ără motiC6 #unt oameni acoloG — Văd şi eu acum6 Dar nu te mai uita" ca să nu atragem aten3ia ogallallaşilor6 -u Coce tare" strigă s)re crater" ?n nem3eşte: — Domnule Martin" 3ine/3i ireaG ADutorul e oarte a)roa)e6 Adineauri am au2it semnul )rietenilor6 — -e are c@inele de lătratJG se m@nie şe ul6 8ri are )o tă să moară şi el ?n noroiJ Din ericire" se mul3umi numai cu această mustrare6 :ri2onierii şedeau a)roa)e unii de al3ii şi )uteau Cor1i ?ntre ei" ?n şoa)tă6 — :itt" şo)ti DicA" animalele noastre nu sunt 3inute de că)ăstru6 + ca şi cum am i )e Dumătate li1eri6 Fn ciuda a)tului că suntem lega3i" am )utea ace oare caii să ne asculteJ — Eii ără griDă6 :e/al meu ?l iau ?ntre )icioare de 3i/e mai mare dragulG — Hi/al meu ascultă6 #taiG Doamne/aDutăG Le dăm drumulG ADutorul Cine )rea t@r2iuG :rea t@r2iuG Fn aceeaşi cli)ă" )ăm@ntul ?nce)u să se cutremure su1 co)itele cailor" ?nt@i mai ?ncet" a)oi tot mai tare şi" deodată se au2i un 1u1uit ca din ad@ncul )ăm@ntului6 ;hei2erul ?şi ?nce)ea actiCitatea6 ,idiCiii se o1işnuiseră cu acest tremur al scoar3eiP acum" ?nsă" aC@nd călăre3ii ?n s)inări" se arătară din cale/a ară de nelinişti3i6
>5'

— Vulturii deşertului —

Mai ?nt@i" că)etenia se )lecase asu)ra craterului noroios" slo1o2ise lan3ul ?năuntru" ca să măsoare c@t de ad@nc tre1uiau slo1o2i3i cei sorti3i mor3ii" a)oi legă 1ine două lan3uri" iecare de c@te un col3 ?nalt din marginea craterului" iar celelalte ca)ete le trecuse )e su1 1ra3ele 1ăie3ilor" ast el ?nc@t ei aDungeau tocmai 1ine )@nă la ad@ncimea Coită6 -@nd ?nce)u 1u1uitul" to3i se traseră ?na)oi" ?n a ară de doi sioucşi care tre1uiau să aşte)te ridicarea noroiului" )entru ca să dea drumul ?n Dos celor doi condamna3i6 +rau cli)e de ?ngro2itoare ?ncordare6 De ce nu Cenea 8ld #hatterhandJ :riCirea sa urmărise cu cea mai mare aten3ie iecare mişcare a indienilor6 -@nd ?i Că2u )e tineri t@r@3i la gura )ră)astiei" ?n3elese totul6 — Vor să/i ucidă ?ncetul cu ?ncetul" ?n noroi" le e0)lică el celorlal3i6 7re1uie să/i aDutăm numaidec@t6 Re)ede" alerga3i )@nă colo" su1 co)aci" l@ngă luCiu" de/acolo lua3i/o ?n sus" ?n galo)6 Urla3i c@t )ute3i de tare şi nă)usti3i/Că asu)ra ogallallaşilor6 — 7u nu Cii cu noiJ ?ntre1ă Craciul cel uriaş6 — *u" eu nu )ot6 7re1uie să Ceghe2 aici6 :leca3iG :leca3iG *u mai e nici o cli)ă de )ierdutG — U G FnainteG Hoşonii şi u)sarocanii dis)ărură ?ntr/o cli)ită6 ,o1 rămase cu 8ld #hatterhand6 Acesta ?i )orunci: — VinoG A)ucă acest ag şi scutură/l 1ineG :un@nd )alma căuş ?n dre)tul gurii" scoase 3i)ătul Culturului )e care/l recunoscuseră DicA şi :itt6 +l o1serCă că )riCeau ?n Dos şi ştiu că i/au ?n3eles semnalul6 — De ce scutur co)acJ ?ntre1ă ,o16 — -a să le dăm un semn6 Vor să/i arunce ?n crater )e BohAadeh şi )e t@nărul tău stă)@n" ca să/i ucidă6 #tau lega3i la marginea lui6 De s)aimă" negrul lăsă să/i cadă )uşca din m@nă6
>5$

— Karl Ma( —

— 8h" oh" să omoare )e domR MartinJ Asta nu se )oate" asta nu e Coie6 DomR ,o1 nu dă Coie" domR ,o1 omoară la ei )e to3i" )e to3iG ,o1 numaidec@t acoloG Hi o luă la goanăG — ,o1" ,o1G strigă 8ld #hatterhand du)ă el6 Fna)oiG Fna)oiG Alt el strici totG Dar negrul nu mai asculta6 8 urie ără seamăn )usese stă)@nire )e d@nsul6 *u se mai g@ndea că/i scă)ase )uşca" se g@ndea numai să aDungă acolo" ne?nt@r2iat6 *u co1or? malul )oC@rnit ?ns)re a)ă" ci" cu salturi mari" alergă ?n lungul luCiului" )rintre co)aci" şi c@nd" du)ă )ărerea sa" mersese destul de mult ?n sus" ieşi dintre aceştia6 8 st@ncă neagră şi netedă ducea dre)t la a)ă6 :lin de curaD" ,o1 se aşe2ă )e acest nete2iş şi alunecă )@nă ?n a)a uleioasă" aco)erită cu o s)umă murdară6 Atunci sim3i ceCa tare ?n3e)@ndu/l6 +ra o creangă groasă" care se ?n i)sese tocmai acolo6 — 8h" ohG se 1ucură el6 DomR ,o1 n/are )uşcă6 -reanga este măciucăG 8 smulse din noroi şi ?nce)u să o cure3e6 *u usese 2ărit de sioucşi6 Fn tim)ul gră1itei lui alunecări" cor)ul său negru nu se )utea deose1i de roca negricioasă" iar acum" ?n a)ă" ca)ul şi umerii ?i ieşeau oarte )u3in la su)ra a3ă6 De alt el" ogallallaşii aCeau )riCirile a3intite s)re crater" la altceCa nu se uitau6 7ocmai c@nd ?nce)u 1u1uitul su1)ăm@ntean" 8ld #hatterhand ?şi Că2u oamenii călărind )rin a)ă6 Acum sosise Cremea să interCină şi el6 Fşi re2emă cara1ina de trunchiul co)acului du)ă care şedea şi/şi luă )uşca cea cu tragere lungă" do1or@toarea de urşi6 Doi sioucşi rămăseseră ?n dre)tul craterului6 Deodată şe ul ridică 1ra3ul6 8ld #hatterhand nu )utea au2i ce )oruncise" dar ştia 1ine ce ?nsemna acest gest: ?nce)utul chinurilor lui Martin şi BohAadeh6
>5>

— Vulturii deşertului —

A)ro)ie )atul )uştii de o1ra26 Arma 1u1ui de două ori" una du)ă alta6 #ioucşii ogallallaşi nu )utuseră au2i )ocnetul )uştii" căci )ăm@ntul duduia su1 ei ne?ncetat6 — Da3i/le drumulG )oruncise că)etenia ogallallaşilor" ridic@nd 1ra3ul6 -ei doi oameni ai săi" care tre1uia să e0ecute )orunca" ăcură re)ede c@3iCa )aşi ?nainte" s)re )ri2onierii care 2ăceau la )ăm@nt6 7atăl lui Martin scoase un 3i)ăt de groa2ă" rămas neau2it ?n Cuietul asur2itor6 Dar" a1ia se a)lecară cei doi călăi" dorind să a)uce )ri2onierii" că se şi )ră1uşiră" alături" răm@n@nd ?ntinşi l@ngă d@nşii6 He ul urlă ceCa" ce nu se )utu ?n3elege" căci din gura ghei2erului 3@şneau şuier@nd a)ă şi a1uri" iar ?n )artea de Dos se au2eau ca nişte 1u1uituri ?nă1uşite de tun" care Ceneau din stră undurile craterului noroios6 Mocasinul/cel/greu sări ?ntr/acolo şi se a)lecă deasu)ra celor doi" loCindu/i cu )umnii6 Dar ei rămaseră nemişca3i" ără Cia3ă" cu ca)etele găurite6 Fns)ăim@ntat" ?i lăsă Dos" iar el se ridică cu a3a schimonosită de groa2ă6 #e a)ro)iară şi al3i sioucşi" care nu )uteau )rice)e nici )urtarea celor doi" nici )urtarea că)eteniei6 Fndată ce Că2ură" luară şi ei chi)ul s)aimei" ca şi că)etenia6 A)oi urmă ceCa şi mai cum)lit6 Huieratul ghei2erului a)roa)e se stinsese" ast el ?nc@t urechea )utea )erce)e şi alte sunete6 Dins)re luCiu răsună un urlet ?ngro2itor6 7o3i ochii se ?ndre)tară ?ntr/acolo şi Că2ură a)ăr@nd o namilă neagră care ?nC@rtea ?n m@ini o )răDină lungă şi grea6 A)ari3ia era udă leoarcă de s)umă murdară" gal1en/Cer2uie" şi era aco)erită de )ă)uriş şi trestie mucegăită6 ,ietul ,o1 nu/şi mai )ierduse Cremea să se cure3e de aceste )odoa1e6 De aceea aCea o ?n ă3işare care ?l ăcea să nu mai semene cu o iin3ă omenească6 A ară de asta" urletul cel cum)lit" ochii c@t ce)ele" din3ii mari şi lucioşi" tăiară
>55

— Karl Ma( —

)entru o cli)ă răsu larea sioucşilor6 #e aruncă asu)ra lor rotindu/şi măciuca" şi loCind ?n toate )ăr3ile" ca un <ercule6 7o3i se eriră din calea lui6 #tră1ătu )rin gloată şi se re)e2i la şe : — DomR MartinG Unde este iu1it domR MartinJ 3i)ă el g@ @ind6 Aici" domR ,o1" aici" aiciG +l distruge to3i sioucşiiG Eace )ra to3i ogallallaşiiG — UraG .sta/i ,o1G strigă DicA6 Am 1iruitG UraG UraG Fn acelaşi tim)" din )artea cealaltă se au2i 3i)ătul de ră21oi" Cestitor de )rimeDdie" al u)sarocanilor şi şoşonilor" care tre2i )e sioucşi din ?nmărmurire6 8amenii lui 8ld #hatterhand năCăleau ?n galo)6 Fn consternarea lor" sioucşii ?şi )ierdură cum)ătul şi nu o1serCară că duşmanii erau mai )u3ini dec@t ei6 Moartea ine0)lica1ilă a celor doi" a)ari3ia lui ,o1" )e care ?l cre2useră Creun demon al a)elor" iar acum atacul neaşte)tat" totul le )roduse o s)aimă ne1ună6 — Eugi3iG Eugi3iG #că)a3i cum )ute3iG răcneau ei" re)e2indu/se la cai6 DicA ?şi str@nse calul ?ntre )ul)e: — Re)ede" s)re salCatorii noştriG ?i ?ndemnă el )e ceilal3i6 M@r3oaga cea lungă ?n )icioare o şi luase din loc" cu cat@rul Lunganului du)ă d@nsa6 Fntr/o cli)ă ?i urmă şi calul lui EranA" ără ca stă)@nul să/l i ?ndemnat cu Creo mişcare6 ,ietele animale erau at@t de s)eriate de tremurul )ăm@ntului" de a)ari3ia lui ,o1 şi de strigatele de ră21oi" ?nc@t nimeni nu le/ar i )utut o)ri6 Mocasinul/cel/greu )rimise de la ,o1 o loCitură at@t de 2draCănă" ?nc@t se )ră1uşise ?n nesim3ire6 Din ericire )entru el" negrul n/o mai re)etase6 V@2@ndu/şi t@nărul stă)@n culcat Dos" ?ngenunchease alături" uit@nd de toate6 — ,un" 1un domR MartinG strigă el6 +ste aici Citea2 domR ,o16 +l taie re)ede curelele la domR MartinG -ă)etenia ?şi reCenise şi trăsese cu3itul" ca să/l ?nDunghie" dar" au2ind urletul duşmanilor şi Că2@nd )e
>54

— Vulturii deşertului —

ai săi lu@nd/o la sănătoasa" ?şi dădu seama că tre1uie să ugă şi el6 Fntr/o singură cli)ă se aC@ntă )e cal" m@nă s)re ,aumann" al cărui animal se s)erie şi sări ?n două )icioare" ?l a)ucă re)ede de d@rlogi" scoase un strigăt )ătrun2ător cu care ?şi ?m1oldi animalul şi o luă la goană" ?n susul luCiului" t@r@nd du)ă sine )e )ri2onier6

>5I

— Karl Ma( —

12. LA .URA IADULUI #ioucşii ogallallaşi erau ?ncredin3a3i că drumul ?n susul luCiului era li1er )entru d@nşii6 8dată aDunşi la morm@ntul că)eteniilor" se )uteau considera scă)a3i" căci acea regiune le dădea un adă)ost minunat şi se )uteau ascunde chiar de un duşman mult mai )uternic dec@t credeau ei că au ?n urmă6 Dar ?n cur@nd tre1uiră să a le c@t de mult se ?nşelaseră6 -um am mai s)us" ?nainte de a )leca de la Lacul :ietrei ;al1ene" 8ld #hatterhand se ?n3elesese cu Binnetou ca el să )lece cu restul de ră21oinici la ;ura 9adului şi să aşte)te acolo6 A)aşul urmase credincios această or@nduială6 :ărăsise adă)ostul )u3in tim) du)ă )lecarea lui 8ld #hatterhand şi călărise at@t de re)ede cu indienii săi ?nc@t" )e ?nserat" sosiră la )oalele dins)re a)us ale mun3ilor ;urii de Eoc6 Fntr/acolo ducea o Cale" care se ?ngusta )e măsură ce urcau tot mai sus )oC@rnişul )ie2iş6 +ra alcătuită de un curs de a)ă al cărei i2Cor era sus" ?n mun3i6 8dată sosi3i" călăre3ii se găsiră ?ntr/o )ădure săl1atică" ?n care se )ărea că ?ncă nu călcase )icior de om6 Dar a)aşul cunoştea 1ine drumul6 -ălărea cu cea mai mare siguran3ă" ca şi cum ar i urmat o cărare )e care numai ochii lui o Cedeau" )rintre co)aci" la deal" a)oi dre)t ?n Dosul coastei" către Cale" )rintre uriaşe s)ărturi de st@ncă ?m)răştiate )retutindeni6 Dintr/o dată" ?n a3a lor răsună o )ocnitură groa2nică" asemănătoare cu e0)lo2ia dinamitei" urmată de o serie de detunături" ca ale unor tunuri )uternice de ortărea3ă" )e urmă duduiră )uşti şi se au2iră elurite )@r@ituri" trosnituri" C@D@ieli şi şuierături" de )arcă undeCa )rin a)ro)iere s/ar i a)rins un uriaş oc de arti icii6 — U G strigă Vitea2ul/2im1ru6 -e este astaJ —+ K/un/tui/tem1a" ;ura 9adului" răs)unse
>5O

— Vulturii deşertului —

Binnetou6 Eratele meu tocmai a au2it glasul „;urii!" ?n cur@nd o Ca Cedea scui)@nd6 Mai ?naintă c@3iCa )aşi" a)oi se o)ri şi se ?ntoarse către ră21oinicii roşii: — Era3ii mei )ot să se a)ro)ie6 Acolo Dos s/a deschis ;ura 9adului6 Hi arătă s)re )ră)astia care li se deschidea ?nainte6 9ndienii alergară ?ntr/acolo6 Du)ă cum )utură Cedea" se o)riseră ?n dre)tul unui )erete de st@ncă ce cădea Certical )@nă la o ad@ncime de mai multe sute de )icioare" iar Dos se a la Valea EluCiului ;urii de Eoc6 -hiar ?n a3a lor" )e celălalt mal" 3@şnea din )ăm@nt o coloană uriaşă de a)ă6 +a aCea un diametru de a)roa)e şa)te metri şi 2C@cnea la Creo cinci2eci de metri ?năl3ime" unde orma un ca)itel a)roa)e s eric din care se des)rindeau către cer o sumedenie de şuCoaie de grosimea unui 1ra36 ;igantica C@ltoare era ?nCelită ?ntr/un strat de a1uri străCe2ii" care sus se des ăcea ca o um1relă6 A)a era ier1inte6 Fn s)atele acestei minună3ii a naturii" malul se trăgea ?na)oi" orm@nd o căldare de st@ncă ad@nc sco1ită" )e marginea căreia a)unea soarele6 Ra2ele sale cădeau asu)ra coloanei" iar aceasta scli)ea ca un i2Cor de sc@ntei" de cele mai s)lendide culori6 — U G U G răsună )rin)reDur" iar că)etenia şoşonilor se ?ntoarse ?ntre1ător către Binnetou6 — De ce numeşte ratele meu acest loc ;ura 9aduluiJ */ar i mai 1ine să i se s)ună 7/al/tui/tem1a" ;ura Raiului" căci 8ihtAa/)eta(" n/a Că2ut nicic@nd ceCa mai minunat666 — Eratele meu nu tre1uie să se lase amăgit6 #unt at@tea lucruri care )ar rumoase la ?nce)ut" dar un om cu minte ?şi dă )ărerea doar la s @rşit6 8chii indienilor" CrăDi3i" mai stăruiau" ?ncă" asu)ra măre3ei )riCelişti" c@nd deodată se au2i o 1u1uitură ca aceea de mai ?nainte" şi )e dată ta1loul se schim1ă6
>5=

— Karl Ma( —

-oloana de a)ă se str@nse" şi" o singură cli)ă" gura din care se ridicase u li1erăP se au2i un sunet ?nă1uşit" a)oi )rin gaură ieşiră inele de a1uri găl1ui cu 2guduituri re)etate una du)ă alta" tot mai re)ede" )@nă se conto)iră ?ntr/un şuierat su13ire6 9nelele i2olate ormară o singura coloană de um şi" ?ndată du)ă aceea" o materie negricioasă" ca un noroi" ?nce)u a i a2C@rlită ?n sus6 Fm)răştia o duhoare ?ngro2itoare6 -@te un cor) solid 21ura a ară din masa lichidă şi" de c@te ori se ?nt@m)la aceasta" răsuna un Caiet ?nă1uşit" asemănător cu acela al iarelor lăm@nde din menaDerii6 Aceste i21ucniri" urmau una du)ă alta" iar ?n )au2e" ?ntreaga Cale răsuna de Caiete şi gemete ?n ricoşătoare" de )arcă acolo şi/ar i aCut lăcaşul de Ceci su letele 1lestemate6 — :a!*3an0a4IG strigă Vitea2ul/2im1ru6 — Acum" ?ntre1ă Binnetou 2@m1ind" mai Coieşte ratele meu să numească acest loc 1lestemat ;ura RaiuluiJ — *u6 */ar i mai 1ine să mergem mai de)arteJ — Va tre1ui să ne aşe2ăm ta1ăra tocmai aici6 — U G + nea)ărată neCoieJ Duhoarea aceasta este ?ngro2itoare6 — Da6 Fnsă iadul a 3i)at astă2i )entru ultima oară" aşa că deocamdată n/o să mai su)ere nasul şoşonilor6 Binnetou conduse" )e ?nso3itorii săi ceCa mai ?ncolo de muchia st@ncoasă" acolo unde malul era alcătuit dintr/o rocă mai moale şi din )ăm@nt6 Această )@rtie era Certicală şi )ărea )rimeDdioasă6 7erenul usese )resărat cu numeroase găuri din3ate" gal1ene ca )ucioasa" din care se ridicau Ca)ori de a)ă" semn sigur că scoar3a era su13ire şi găunoasă6 — :e aici Crea să co1oare ratele meuJ ?ntre1ă 8ihtAa/)eta( )e a)aş6 — Da6 Alt drum a ară de acesta nu e0istă6 — */o să ne r@ngem g@turileJ
$%

;roa2nicG
>5%

— Vulturii deşertului —

— #/ar )utea lesne ?nt@m)la" dacă nu Com i )reCă2ători6 -@nd a ost )e/aici cu 8ld #hatterhand" Binnetou a cercetat 1ine acest loc6 Voi merge călare ?nainte6 -alul meu este ?n3ele)t şi nu Ca )une )iciorul acolo unde este )rimeDdie6 Era3ii mei mă )ot urma cu ?ncredere6 Fşi m@nă calul )e marginea )oC@rnişului şi to3i Că2ură cu c@tă aten3ie ?ncerca )ăm@ntul cu co)ita6 #e ?ncre2ură ?ntr/?nsul6 — Era3ii mei să lase distan3ă ?ntre ei" mai s)use Binnetou" )entru ca )ăm@ntul să ai1ă de sus3inut )oCara unui singur călăre36 Dacă animalul amenin3ă să se )ră1uşească" omul tre1uie să/l strunească de r@u şi să/l tragă ?na)oi6 Din ericire" nici unul nu se a lă ?ntr/o asemenea )rimeDdie6 -u toate că trecură )rin mai multe locuri care sunau a gol" totuşi conCoiul aDunse cu 1ine la luCiu6 A)a era aici mai caldă dec@t de o1icei" cu o su)ra a3ă Cer2uie şi unsuroasă" )e c@nd ceCa mai sus" Calurile curate şi trans)arente loCeau 3ărmul6 Acolo m@nară caii" ?n r@ul )e care/l trecură cu uşurin3ă6 A)oi" Binnetou coti iarăşi direct s)re ;ura 9adului6 +ru)3ia acestui Culcan noroios ?ncetase6 Fndată ce călăre3ii sosiră acolo şi se a)ro)iară cu )recau3ie de marginea gurii" )riCiră ?ntr/o )ră)astie ?ntunecoasă de Creo )atru2eci de metri" ?n care liniştea )ărea desăC@rşită6 Fn a ara cantită3ilor de nămol ?ngrămădite nimic nu trăda că doar cu c@teCa minute mai deCreme aici se de2lăn3uise iadul6 Binnetou arătă căldarea de st@ncă din dosul ;urii 9adului şi 2ise: — Acolo se a lă mormintele că)eteniilor sioucşilor6 Era3ii mei )ot să mă urme2e ?ntr/acolo6 Eundul căldării era alcătuit dintr/un cerc rotund de un diametru de Creo Dumătate de milă engle2ă6 :ere3ii erau at@t de dre)3i" ?nc@t ar i ost cu ne)utin3ă să se suie cineCa )e ei6 *umeroase găuri" um)lute cu noroi
>5&

— Karl Ma( —

ier1inte sau a)ă clocotită" ăceau urcuşul şi mai nesigur" şi nu se 2ărea nicăieri nici Creun iricel de iar1ă" nici cea mai )ră)ădită 1uruiană6 7ocmai ?n centrul acestei Căi se ridica o moCilă ?naltă" alcătuită din )ietre" 1ucă3i de )ucioasă s ăr@mate şi nămol" care ormau o masă s ăr@micioasă6 ACea cam cinci metri ?năl3ime" )atru metri lă3ime şi şa)te lungime6 Fn creştetul său erau ?n i)te mai multe arcuri şi lănci" ?m)odo1ite cu insigne ră21oinice şi unerare6 — Aici" 2ise Binnetou" este ?ngro)at Eocul/cel/rău" unul dintre cei mai Cesti3i CiteDi ai ogallallaşilor" ?m)reună cu al3i doi sioucşi do1or@3i de )umnul lui 8ld #hatterhandG #tau aici călări" cu )uşca )e genunchi" cu scutul ?n st@nga şi cu tomahaLAul ?n drea)ta666 Vitea2ul/2im1ru ocoli 1inişor morm@ntul" a)oi ?l ?ntre1ă )e Binnetou: — -@nd crede ratele meu că Cor sosi sioucşii ogallallaşi la EluCiul ;urii de EocJ — :oate chiar astă seară6 — Atunci tre1uie să găsească distrus morm@ntul că)eteniei6 :ul1erea Ca i ?m)răştiată ?n toate C@nturile" iar oasele Cor i aruncate ?n ;ura 9adului" )entru ca su letele lor să se t@nguie acolo" ?n ad@ncQ Lua3i/Că tomahaLA/urile şi dăr@ma3i colinaG -o1or? de )e cal şi )use m@na )e to)or" gata să treacă la a)te6 — 8)reşte/te" )orunci Binnetou6 8ld #hatterhand le/a lăsat celor ?nCinşi scal)urile" ca să/i ?ngroa)e cu ele6 Un ostaş Citea2 nu se lu)tă cu oasele mor3ilor6 Binnetou Ca a)ăra morm@ntulG Am s)usG :@nă acum nici un )rieten nu/i Cor1ise ast el lui 8ihtAa/)eta(6 Hoşonul era m@nios" dar nu cute2ă a se ?m)otriCi a)aşului6 ,om1ăni un %82G4O su)ărat şi ?l urmă6 8amenii săi rămaseră tăcu3i6 :urtarea hotăr@tă a lui Binnetou ăcuse o )uternică im)resie asu)ra lor6
$'

DaG
>4'

— Vulturii deşertului —

Fnce)u a se ?nsera şi a)aşul descălecă l@ngă ;ura 9adului6 Din st@nci i2Cora un şuCoi rece care şer)uia )ie2iş )rin Cale şi se Cărsa ?n r@u6 Altminteri" locul nu era deloc )otriCit )entru )o)as" dar că)etenia ?şi aCea motiCele sale )entru care hotăr@se să )etreacă noa)tea aici şi nu ?ntr/un alt loc6 Fşi )ri)oni calul" ?şi ăcu )ernă dintr/o )ătură şi se ?ntinse l@ngă st@ncă6 Hoşonii ?i urmară e0em)lul6 Hedeau unii l@ngă al3ii şi Cor1eau6 He ul lor" uit@nd de neca2ul ?m)otriCa lui Binnetou" se aşe2ă alături de acesta6 Fncetul cu ?ncetul" se ?ntunecă de tot6 7recură mai multe ceasuri şi a)aşul )ărea că doarme6 Dar deodată se sculă" )use m@na )e )uşcă şi/i s)use lui 8ihtAa/)eta(: — Era3ii mei se )ot odihni ?n tihnă6 Binnetou se duce ?n cercetare6 De?ndată dis)ăru ?n 1e2na no)3ii6 -eilal3i rămaseră treDi" aşte)t@nd" dar aCură mult de stat" căci era de mult trecut de mie2ul no)3ii c@nd se ?ntoarse a)aşul6 Vor1i ?n elul său sim)lu" ăc@ndu/se au2it de toată lumea: — Mocasinul/cel/greu )o)oseşte cu oamenii săi la A)a DiaColului6 Are la el )e V@nătorul de Urşi cu cei cinci toCarăşi ai săi şi i/au )rins şi )e ra3ii noştri" care ne/au )ărăsit ieri noa)te6 8ld #hatterhand tre1uie să ie )rin a)ro)iere6 Era3ii mei )ot să doarmă6 -@nd se Ca cră)a de 2iuă" Binnetou şi cu 8ihtAa/)eta( se Cor urişa ?ncă o dată )@nă la A)a DiaColului6 Am s)usG Fndată ce se reCărsă de 2iuă" Binnetou tre2i )e că)etenia şoşonilor şi ?m)reună )ăşiră ără 2gomot s)re a)ă6 De la ;ura 9adului" )@nă la A)a DiaColului" să i tot ost o milă engle2ească6 EluCiul ăcea un cot nu de)arte de ta1ăra duşmanilor6 #t@nd acolo du)ă muchia st@ncii" cei doi şe i ?i )utură o1serCa )e sioucşi6 Aceştia tocmai ?şi aduceau caii )e care ?i adă)aseră" a)oi se aşe2ară să măn@nce6 Binnetou ?şi ?ndre)tă )riCirea s)re ?năl3imea de )e
>4$

— Karl Ma( —

malul dre)t al luCiului" dincotro tre1uia să a)ară 8ld #hatterhand6 — U G 2ise el ?ncetişor6 8ld #hatterhand e acolo6 — UndeJ ?ntre1ă celălalt6 — -olo sus" )e munte6 — Dar acolo nu se )oate Cedea6 + )ădurea )rea deasă6 — Da" dar se Căd ciorile rotindu/se )e deasu)ra co)acilor6 Asta ?nsemnă că cineCa le/a tul1urat6 8ld #hatterhand Ca merge deCale )rin )ădure" a)oi Ca trece luCiul mai Dos de sioucşi" unde ei nu/l )ot Cedea6 A)oi ?i Ca ataca şi/i Ca ?m)inge s)re a)ă" la Cale6 Fn acest tim) noi Ca tre1ui să ne a3inem la ;ura 9adului" şi să/i ?m)ingem ?n Valea Mormintelor6 Eratele meu tre1uie să se gră1ească" căci nu e tim) de )ierdut6 -ei doi se ?ntoarseră gră1i3i6 Fn general" Binnetou )resu)usese e0act" căci nu )utea şti chiar toate amănuntele6 -@nd sosiră ai lor" aceştia )rimiră instruc3iunile necesare şi se )regătiră de atac6 Deodată" de sus răsună o )ocnitură ?ngro2itoare6 — A)a DiaColului ?şi ridică glasul" e0)lică Binnetou6 Fndată Ca scui)a şi ;ura DiaColului6 Da3i/Că ?na)oi" să nu Că loCeascăG Htia mai demult că cele două cratere sunt ?n legătură unul cu altul" de aceea se trase mult ?n lături6 Fn cur@nd se au2i cum i21ucnirea A)ei DiaColului ?ncetea2ă şi" ca urmare" se au2i 3i)ătul de ră21oi al celor trei2eci de şoşoni" care" ?n această cli)ă" năCăleau asu)ra sioucşilor6 -eea ce )re2isese Binnetou se adeCeri ?ntocmaiP ;ura 9adului ?nce)u să scui)e ?ntocmai ca şi ?n seara )recedentă6 -u tunete şi şuiere" coloana de a)ă se ?năl3ă ?n tării" iar şuCoaiele care se des ăceau sus" cădeau a)oi ?n cercuri largi6 8amenii a)aşului aCură )rin aceasta o minunată aco)erire" căci sioucşii care se re)e2eau ?ncoace nu/i )uteau Cedea )e şoşonii ascunşi ?n s)atele şuCoiului6 Duşmanii a)ărură ?n de2ordine"
>4>

— Vulturii deşertului —

goni3i de s)aimă6 — VinG strigă el6 -@nd Coi da semnalul" ne Com re)e2i de du)ă craterul care scui)ă şi nu/i Com lăsa să treacă6 Atunci Cor tre1ui s/o ia la st@nga" ?ns)re Valea Mormintelor6 *u trage3i cu )uşca6 #ingură s)aima ?i Ca ?m)inge ?năuntru6 Fntr/adeCăr" sioucşii se a)ro)iau" cu g@nd să treacă ?n Dosul r@ului6 Atunci se iCi Binnetou de du)ă coloana de a)ă6 #trigătul său de ră21oi răsună )uternic ?n aerul dimine3ii" iar şoşonii ?şi uniră glasurile cu al lui6 #ioucşii ?şi Că2ură drumul o)rit şi/şi ?ntoarseră caii" căut@nd scă)are ?n căldarea de st@ncă6 Fn urma acestora se arătă un gru) com)act ormat din c@3iCa călăre3i sioucşi" 21ur@nd ?n galo)" ?n miDloc cu că)etenia ogallallaşilor" V@nătorul de Urşi şi <o11le/EranA6 -um am mai s)us" )ri2onierii lega3i de cai ?ncercaseră să aDungă la salCatorii lor" c@nd un strigăt )uternic le atrăsese aten3ia6 +rau Cocile reunite ale lui Martin ,aumann" BohAadeh şi ,o1" care ?l Că2useră )e şe ul sioucşilor duc@nd cu sine )e V@nătorul de Urşi6 EranA ?n3elese )e dată )rimeDdia de moarte ?n care se a la )rietenul său şi" cu toate că era legat" numai cu aDutorul )icioarelor" ?şi ?ntoarse 1rusc calul" o)rindu/se ?n a3a negrului: — 7aie/mi curelele" ,o1G Re)ede" re)edeG strigă el" smulg@nd tomahaLAul unuia dintre sioucşii omor@3i de 8ld #hatterhand6 #e aC@ntă din nou" ca ulgerul" ?n şa şi )orni ?n goană du)ă şe ul duşman6 ,o1 nu aCea cal6 Martin şi BohAadeh n/ar i )utut i de aDutor" deoarece aCeau mem1rele rănite de curele6 *u )uteau dec@t să strige6 :rin aceasta atraseră şi aten3ia lui DicA6 +l se uită ?ngro2it ?na)oi şi strigă )rietenului său: — :itt" ?na)oiG #iou0ul l/a ră)it )e ,aumannG ,o1 Ceni l@ngă ei" le tăie legăturile" iar DicA ?i smulse cu3itul" )ornind ?n galo) du)ă sa0on" cu :itt"
>45

— Karl Ma( —

ne?narmat" ?n urma lui6 Hoşonii şi u)sarocanii ?nce)eau să 1@D1@ie ?n ?nCălmăşeala aceea de )rieteni şi duşmani" c@nd sosi 8ld #hatterhand" duc@nd de că)ăstru calul lui ,o16 Fn 2arCa mare nimeni nu luase seama la el" dar lui nu/i scă)ase nimic6 — 9ată aici )uşca şi calul tău" Citea2ule ,o1G strigă el" arunc@ndu/i hă3urile şi arma6 +li1erea2ă/i şi )e ceilal3i )ri2onieri şi Ceni3i du)ă noiG Fntreg teritoriul dintre ;ura 9adului şi A)a DiaColului se trans ormase ?n c@m) de ră21oi6 #ioucşii ogallallaşi" u)sarocanii" şoşonii şi al1ii 3i)au din răs)uteri6 *ici unul nu )rice)ea oarte 1ine ce se ?nt@m)lă6 :rietenii treceau )e l@ngă duşmani ără a le ace Creun rău" căci singurul lor g@nd era să/l salCe2e )e ,aumann6 8ld #hatterhand se ridicase ?n scări" aC@nd )uşca cu du1lă tragere aruncată )e s)ate şi cara1ina ?n m@nă6 +ra ultimul" dar armăsarul său a1ia atingea )ăm@ntul cu )iciorul şi ast el" c@t ai cli)i" ?i aDunse )e u)sarocani şi )e cei cincis)re2ece şoşoni6 — Mai ?ncet" le strigă" trec@nd ?n 21or )e l@ngă d@nşii6 7oată griDa Coastră e să/i ?nCinge3i" căci" acolo sus" aştea)tă Binnetou şi nu/i lasă să treacă mai de)arte6 A)oi trecu mai de)arte6 -o)itele calului său ?nghi3eau distan3ele" căci tre1uia să/şi aDungă )rietenii ?nainte de a se ?nt@m)la Creo nenorocire6 -alul micu3ului sa0on" deşi nu era Creun alergător de soi" 21ura ?nari)at" )arcă" ?ngro2it de urletele lui EranA" care/l ?m1oldea ?ntruna cu m@nerul tomahaLAului6 7otuşi era de )reCă2ut că" ?n stilul acesta" n/aCea cum să re2iste )rea multă Creme6 921uti să aDungă )e că)etenia sioucşilor ogallallaşi" ridică măciuca şi strigă: — -@ine" Cino ?ncoaceG #/a s @rşit cu tineG — :itic ticălosG răs)unse că)etenia" 1atDocoritor6 Fncearcă să loCeştiG
>44

— Vulturii deşertului —

#e ?ntoarse s)re EranA şi se eri cu )umnul de loCitura lui" ast el ?nc@t sa0onului ?i 21ură arma din m@nă6 A)oi" ?şi trase cu3itul de la 1r@u" )regătindu/se să/l ?nDunghie )e „ ostul unc3ionar orestier!6 — 9a seama" EranAG strigă DicA Roto eiul" care ?şi m@na calul )e urma lor" ?ncerc@nd să se a)ro)ie6 — *u/3i ie teamăG răs)unse mititelul6 *u mă ră)une el )e mine chiar aşa de uşorG #e retrase )u3in" )entru a se eri" a)oi" cu un aC@nt ără seamăn" se re)e2i )e s)inarea calului şe ului )e care ?l cu)rinse" str@ng@ndu/i 1ra3ele )e l@ngă tru)6 Mocasinul/cel/greu urla de urie" căut@nd să/şi eli1ere2e 1ra3eleP 2adarnic ?nsă" căci EranA ?l 3inea cu toate )uterile6 — Eoarte 1ineG strigă DicA6 Sine/l aşa şi nu/i da drumulG Vin ?ndatăG — ;ră1eşte/te şi tu ni3elG *u/i chiar aşa uşor să striCeşti un ClăDgan ca ăstaG Eireşte" toate astea se )etrecură cu o iu3eală de nedescris" mult mai re)ede dec@t se )oate )oCesti6 8gallallaşul 3inea ?n drea)ta cu3itul" iar cu st@nga hă3urile calului lui ,aumann6 #e 2C@rcolea ?n şa" se ?ntorcea 2adarnic de )e o )arte )e alta" ără a i21uti să sca)e din str@nsoarea lui EranA6 ,aumann era legat" nu )utea ace nimic ca să sca)e" dar ?l ?ncuraDa )e EranA" rug@ndu/l să se 3ină 1ine6 Acesta răs)unse" g@ @ind de ?ncordare: — + 1ineG Fl ?nlăn3ui ca un 1un constructor şi nu/l slă1esc )@nă nu/i )lesnesc )lăm@niiG 8gallallaşul nu/şi mai )utea stă)@ni calul şi" ast el" DicA i21uti" ?n s @rşit" să/i aDungă6 De asemenea" se a)ro)ie şi :itt6 Roto eiul ?şi m@nă calul )e l@ngă ,aumann şi" cu aDutorul cu3itului lui ,o1" ?i tăie legăturile6 — Am c@ştigatG strigă el6 #mulge hă3urile din m@na roşuluiG ,aumann ?ncercă" dar era cu desăC@rşire li)sit de
>4I

— Karl Ma( —

)uteri6 DicA Coi să/i dea cu3itul" dar nu i21uti" căci doi sioucşi se şi nă)ustiră asu)ra Roto eiului" ?n Creme ce al treilea Coia să năCălească asu)ra lui EranA" care n/ aCea 1ra3ele li1ere" ca să se a)ere6 :itt arse o 2draCănă loCitură calului său" dre)t ?ntre urechi" determin@ndu/l să e0ecute o săl1atică săritură ?nainte" şi/l aDunse ast el )e indian" ?l ?nş ăcă de guler" şi/l smulse din şa" a2C@rlindu/l la )ăm@nt6 — UraG AleluiaG strigă <o11le/EranA6 Aceasta a ost o salCare de ultimă cli)ăG Dar acum ia/l şi )e şe de mo3" că nu/l mai )ot 3ineG — FndatăG răs)unse Lunganul6 Fntinse am1ele m@ini s)re Mocasin" )entru a/l trage din şa" dar" tocmai atunci" se au2i un Cuiet groa2nic şi caii" s)eria3i" se ciocniră unii de al3ii6 :itt se clătină" de2echili1rat" iar DicA" care/şi str@nsese toate )uterile )entru a/i res)inge )e cei doi atacatori" luat )rin sur)rindere" u tr@ntit de )e cal6 ,aumann" aşiDderea6 -eata de călăre3i" ?nCălmăşită" aDunsese acum ?n a3a ;urii 9adului" şuCoiul de a)ă co1or@se" iar coloana de noroi se ?năl3ase" cu un 1u1uit ?ngro2itor" care ?ns)ăim@ntase caii6 8 )arte din materia ier1inte şi )uturoasă u aruncată de Dur/?m)reDur6 -alul că)eteniei că2u ?n genunchi" dar se ridică iar şi/o luă la goană s)re luCiu" a1ăt@ndu/se la st@nga tocmai c@nd 8ld #hatterhand aDungea la gru)ul rostogolit la )ăm@nt6 Voi să/l aDute )e EranA dar" tocmai atunci" Că2u cum trei săl1atici co1or@seră de )e cai" nă)ustindu/se asu)ra lui DicA" ca să/l ucidă6 :itt Lunganul aCea )rea mult de lucru ca să/şi mai )oată aDuta )rietenul" aşa că 8ld #hatterhand tre1ui să se alăture grăsanului6 8)ri calul" sări Dos şi/i 2ă)ăci )e cei doi ogallallaşi" loCindu/i cu )atul )uştii6 Binnetou şi şoşonii ocu)au distan3a dintre ;ura 9adului şi luCiu6 +i aCeau datoria de/a nu/i lăsa să treacă )e acolo )e sioucşi şi de a/i ?m)inge către
>4O

— Vulturii deşertului —

morm@ntul că)eteniei6 921utiră ?ntocmai6 7oate cele )oCestite se ?nt@m)laseră cu at@ta iu3eală" ?nc@t a)aşul nu mai aCusese tim) să atace şi el6 9ar acum" din )ricina ?ngrămădirii de noroi" era com)let ?m)iedicat să ia )arte la lu)tă6 7otuşi" ?ncercă a/şi m@na calul ?nainte şi c@3iCa şoşoni ?i urmară )ilda6 -ă)etenia sioucşilor ?n3elegea că" imo1ili2at de EranA" se a la ?n cea mai mare )rimeDdie6 Euria şi teama ?i s)oriră )uterile6 :@nă ?n cele din urmă" i21uti să/şi eli1ere2e m@inile" )rintr/o loCitură )uternică a coatelor" din am1ele )ăr3i6 #a0onul tre1ui să/i dea drumul6 — MoriG tună indianul" şi/şi trase cu3itul" gata să/l ?m)l@nte ?n )@ntecele mititelului6 Fnsă acesta se a)lecă re)ede ?ntr/o )arte" ăc@ndu/l )e Mocasinul/cel/greu să loCească ?n gol6 EranA nu mai aCea arme6 Fşi aminti de elul ?n care loCea 8ld #hatterhand6 Fnş ăc@ndu/l )e duşman de gruma2 cu m@na st@ngă" ridică 1ra3ul dre)t cu )umnul str@ns şi 1u1ui t@m)la ogallallaşului cu at@ta )utere" ?nc@t" )entru ?nce)ut" aCu im)resia că şi/a 2dro1it )umnul6 -el loCit se )ră1uşi leşinat6 ADunseseră ?ntre tim) la luCiu6 -alul co1or? malul şi sări ?n a)ă" ăc@nd un ?nconDur larg" iar cei doi călăre3i ură a2C@rli3i )este ca)6 Fndată ce se sim3i li1er" armăsarul mai ăcu două/trei mişcări de ?not" a)oi se ?ntoarse ?ncet şi reCeni la 3ărm6 Binnetou" a1ia sosit" descălecă şi/şi )regăti )uşca" să ie gata )entru ca2ul ?n care ar i ?nce)ut o lu)tă ?n a)ă6 Mai ?nt@i nu )utea Cedea ce ac cei doi6 Doar )ălăria de ama2oană a lui EranA )lutea l@ngă mal6 Un şoşon o recu)eră cu aDutorul unei lănci6 A)oi" ceCa mai ?n Cale" destul de de)arte de mal" a)ăru creştetul ?m)odo1it cu )ene al Mocasinului6 Fndată du)ă aceea" la o oarecare distan3ă de acolo" ieşi la su)ra a3ă şi EranA6 :riCi ?m)reDur" 2ări ca)ul săl1aticului şi" cu
>4=

— Karl Ma( —

mişcări re)e2i" ?notă s)re el6 9ndianul nu era mort" ei numai ame3it6 Voi să ugă" dar micu3ul sa0on se re)e2i la el ca o ştiucă" ?i sari ?n s)inare" ?l a)ucă de )ăr cu st@nga" iar cu drea)ta ?nce)u să/i care la )umni6 8gallallaşul dis)ăru ?n a)ă şi EranA du)ă el6 Deasu)ra lor se ormă un C@rteD" se ridicau 1ăşici" se Că2u un 1ra3 al siou0ului" care" a)oi" dis)ăru ?ndată6 Du)ă c@teCa cli)e a)ărură )icioarele „ unc3ionarului silCic! şi )oala racului său" dis)ăr@nd a)oi ?n ad@nc6 Du)ă toate semnele" ?n a)ă se dădea o lu)tă ?ngro2itoare6 Lui Binnetou ?i era )este )utin3ă să interCină cu Creun glonte aşa că" ?n gra1ă" ?şi le)ădă armele" gata să sară ?n a)ă6 Dar <o11le/EranA ieşi la su)ra a3ă" se uită ?n toate )ăr3ile tuşind şi g@ @ind" a)oi strigă: — + tot dedesu1tJ Fntre1area ?i usese adresată lui 8ld #hatterhand" lui DicA şi :itt" care tocmai a)ăreau la 3ărm6 Eără a mai aşte)ta răs)unsul" se cu undă din nou şi c@nd" du)ă c@teCa cli)e" ieşea iarăşi la su)ra a3ă" 3inea de )ăr )e duşmanul ?nCins" Cenind ?ncetişor către mal6 Eu ?nt@m)inat cu strigăte de 1ucurie" dar el ?nce)u să 3i)e mai tare dec@t to3i: — #ta3i linişti3iG Fn ?nCălmăşeală" mi s/a )ierdut )ălăria" ără urmă6 :oate că cineCa din onorata asisten3ă a Că2ut/o" totuşi" )lutind" )e undeCaJ — *uG i se răs)unse6 — Asta/i straşnicG Din )ricina acestui nemernic" m/ am Că2ut )ăgu1it de minunata mea )ălărie cu )eneG 8" dar iat/o coloG Hoşonul acela o )oartă )e ca)6 Fl Coi da ?n Dudecatăl #e duse gră1it la indian" ca să/şi recu)ere2e )odoa1a6 A1ia du)ă aceea u gata să )rimească elicitările camara2ilor6 — A cerut multă osteneală" s)use el" cu modestie6 Dar" )@nă la urmă" am i21utit6 V$ni/ (idi/ (i+i" i/a s)us Ani1al lui Ballenstein şi )ot 2ice şi eu acelaşi lucruG — -e2ar a s)us asta" interCeni DicA" iar )e Cremea
>4%

— Vulturii deşertului —

aceea Ballenstein ?ncă nu se născuseG — 7e rog să taci" domnule Kaco1 : e erAonG -e ştie istoria uniCersală des)re dumneataJ 9a să sari dumneata ?n s)inarea tur1atului" să te arunci cu el ?n a)ă şi să/i curmi acolo irul Cie3iiG *umai şi numai atunci ai aCea căderea să/3i e0)ui )ărerile" ără ca eu să mai c@rtesc ?m)otriCa latineştii dumitale de s)i3erieG -@t des)re mine" ei 1ine" a lă că )osteritatea ?mi Ca ridica aici un monument de marmură" iar ?n no)3ile senine s)iritul meu Ca co1or? şi se Ca 1ucura că n/a trăit ?n 2adarG :ace rămăşi3elor meleG De data asta nu r@se nimeni" iar Binnetou" ?ntin2@ndu/i m@na" 2ise: — NiRn!$ 1$n ni &"G Fntr/adeCăr" eşti un om CrednicG A)oi" )rintr/un gest" a)aşul ?i arătă lui 8ld #hatterhand că de restul se ocu)ă elP se sui )e cal şi trecu" ?m)reună cu şoşonii săi" ?ns)re ;ura 9adului" acum iarăşi )otolită6 Mergeau la căldarea Căii" ?n al cărei und se adunaseră sioucşii scă)a3i6 Acolo stăteau de )a2ă la intrare Craciul u)sarocanilor şi Moh/aL" iul că)eteniei şoşonilor" cu oamenii lor6 -@nd uriaşul au2i că duşmanul său de moarte" Mocasinul/cel/greu 2ace ?nCins )e malul luCiului" o luă la goană ?ntr/acolo6 ADunse tocmai la tim) ca să/l Cadă reCenindu/şi ?n sim3iri" datorită ?ngriDirilor lui 8ld #hatterhand6 #ări de )e cal" scoase cu3itul de la 1r@u şi strigă: — Acesta este c@inele sioucşilor ogallallaşi" care mi/ a tăiat urechea6 Hi )entru aceasta Ca tre1ui să )lătească cu )ro)riu/i scal)6 Dar" c@nd Coi să treacă la a)te" 8ld #hatterhand ?l o)ri s)un@nd: — :ri2onierul a)ar3ine ratelui nostru al1" <o11le/ EranA6 *imeni altul n/are dre)t asu)ra luiG #e născu un schim1 de cuCinte" )e care 8ld #hatterhand ?l ?ncheie cu c@ştig de )artea sa6 U)sarocanul se retrase" 1om1ănind6
>4&

— Karl Ma( —

,aumann" V@nătorul de Urşi" ?l luă ?n 1ra3e )e <o11le/EranA şi am@ndoi Cărsară lacrimi calde de 1ucurie6 — Sie" scum)e )rietene" ?3i datore2 ?n cea mai mare )arte salCarea mea" s)use V@nătorul de Urşi6 Dar cum ai )utut aduna la un loc at@3ia oameni" )entru a mă eli1eraJ Mişcat" <o11le/EranA nu Coi să/şi asume nici un merit şi arătă ?n Dosul a)ei: — 9ată" mai Cin şi al3ii" care merită chiar mai multe mul3umiri dec@t mine6 ,aumann ?i Că2use şi el )e cei cinci oşti )ri2onieri ai sioucşilor6 Fn runte călăreau Martin" BohAadeh şi ,o16 Alergă ?n ?nt@m)inarea lor6 -@nd negrul ?şi 2ări stă)@nul" sări de )e cal" ugi către el" că2u ?n genunchi" ?i a)ucă m@na şi strigă )l@ng@nd: — 8" iu1it" 1un domR ,aumannG Fn s @rşit domR ,o1 )oate muri de 1ucurieG Acum domR ,o1 c@ntă şi sare de 1ucurie şi moare de ericireG 8" domR ,o1 este Cesel şi ?nc@ntatG ,aumann ?l ridică ?n sus şi Coi să/l ia ?n 1ra3e" dar ,o1 se eri ca ars: — *u" nu iei ?n 1ra3e domR ,o1" căci a ucis animal rău" )uturos şi ?ncă miroase ur@tG — Aş" ce animal )uturosG Ai Cenit să mă salCe2i" tre1uie să te ?m1ră3işe2G Hi trase la )ie)tul său )e credinciosul domR ,o16 A)oi aDunse Martin la r@nd6 7atăl şi iul ?şi că2ură ?n 1ra3e6 — -o)ilul meu" co)ilul meuG strigă ,aumann6 #untem din nou ?m)reună şi nimic nu ne Ca mai des)ăr3i6 -@te n/ai ?ndurat din )ricina meaG Ai 1ra3ele tăiate de str@nsoarea curelelorG — Ale tale sunt şi mai ?ns@ngerateG Dar se Cor Cindeca" Cei i iarăşi sănătos şi Coinic6 Acuma tre1uie să le mul3umeşti tuturor celor care au cute2at să te salCe2e6 -u BohAadeh" )rietenul meu" ai Cor1it ?ncă de
>I'

— Vulturii deşertului —

ieri" tot aşa cu DicA şi :itt6 Dar" aici se a lă 8ld #hatterhand şi Binnetou6 Lor şi numai lor li se datorea2ă i21@nda ?ncercării noastre6 — Htiu" iul meu" şi mă m@hneşte nes)us a)tul că nu )ot dec@t să le mul3umesc6 Fntinse am1ele m@ini ?ns)re 8ld #hatterhand" )e c@nd alte lacrimi ?nce)ură să/i alunece )e o1raDii o ili3i6 Acesta ?l ?m1ră3işă a)oi arătă s)re cer şi 2ise" sur@2@nd: — *u oamenilor să le mul3umeşti" iu1ite )rieten" ci lui Dumne2eu din cer" care 3i/a dat )uterea să ?nduri chinurile cele groa2nice6 *oi am ost doar uneltele lui6 Fşi scoase )ălăria şi rosti" din ad@ncul inimii" o rugăciune de mul3umire6 -eilal3i se desco)eriră" de asemenea" iar ?ndată ce termină" din toate gurile răsună deodată un )uternic şi )ios: AminG -ă)etenia sioucşilor care şedea legat" Dos" )riCea cu uimire la toate acestea6 Eu ridicat )entru a i dus şi el acolo unde mergeau to3i" la Valea Mormintelor" şi unde aşte)tau Binnetou" şoşonii şi u)sarocanii6 8ld #hatterhand şi Binnetou schim1ară c@teCa cuCinte ?ntre ei6 — -e au de g@nd ra3ii meiJ ?ntre1ă a)aşul6 — *oi ştim" răs)unse 8ld #hatterhand" că ra3ii noştri roşii au şi ei un cuC@nt de s)us6 De aceea Com uma )i)a s ătuirii6 Dar" mai ?nainte" am să Cor1esc şi cu <ong/)eh/te/Aeh" şe ul sioucşilor6 Descălecară iar" asemenea şi Binnetou6 #e ormă un cerc ?n Durul )ri2onierului6 8ld #hatterhand Ceni l@ngă el şi 2ise: — Mocasinul/cel/greu a ?ncă)ut )e m@inile duşmanilor săi" oamenii lui sunt de asemenea )ierdu3i" căci sunt ?m)resura3i de st@nci şi de noi6 *u Cor )utea ugi şi Cor muri de gloan3ele noastre" dacă şe ul ogallallaşilor nu ace nimic ca să/i sca)e6 7ăcu )entru a urmări reac3ia Mocasinului/cel/greu6 Dat iind că acesta continua să şadă liniştit" cu ochii
>I$

— Karl Ma( —

?nchişi" continuă: — Eratele meu roşu ?mi )oate s)une dacă a ?n3eles Cor1ele meleJG 9ndianul deschise ochii" ?i aruncă o )riCire )lină de ură şi scui)ă6 Acesta era răs)unsul său6 — 8are şe ul ogallallaşilor ?şi ?nchi)uie că are ?n a3ă un animal sc@r1os" de ?ndră2neşte să scui)e ast elJ — Wa1"n 1anaG 4= scr@şni cel ?ntre1at6 — Mocasinul/cel/greu nu mai )oate deose1i un ră21oinic )uternic de o muiere 1ătr@nă şi sla1ăJ — :"!3" 4un31#ai &"n1aG adică O )i$ d$ +âini." şuieră )ri2onierul6 -@3iCa dintre indienii care şedeau ?m)reDur scoaseră un mormăit m@nios6 8ld #hatterhand le aruncă o )riCire as)ră" a)oi" s)re mirarea tuturor şi mai ales a )ri2onierului" se a)lecă să/i de2lege curelele: — -ă)etenia ogallallaşilor )oate Ceri ica acum dacă Cor1eşte cu o muiere 1ătr@nă" cu un c@ine" sau cu un 1ăr1atG :oate să se ridice de DosG 9ndianul se ridică6 8ric@t de o1işnuit ar i ost să se stă)@nească ?n orice ?m)reDurare" nu/şi )utu totuşi ascunde nedumerirea6 Fn loc să ie călcat ?n )icioare şi loCit cu )ummi" ca răs)lată )entru Cor1ele lui Dignitoare" era eli1erat din lan3uriG — Deschide3i cercul" )orunci 8ld #hatterhand ră21oinicilor din Dur6 Aceştia se a)ro)iară unul de celălalt" ?n aşa el ?nc@t siou0ul să )oată )riCi ?năuntrul Căii6 Fşi Că2u oştenii st@nd alături de morm@ntul că)eteniei şi" du)ă mişcările lor" )utu şti că se s ătuiau cu ?nsu le3ire6 8chii ?i sc@nteiară6 #e g@ndi să ?ncerce o eCadare" oric@t de )ericuloasă666 chiar ?m)uşcat" tot era mai 1ine" dec@t hără2it unei mor3i ?n chinuri" aşa cum credea el că i se )regătise6 — Mocasinul/cel/greu se g@ndeşte să ugă6 Ar i 1ine să renun3e6 :icioarele lui lasă urme mari" )e c@nd ale
$(

MuiereG
>I>

— Vulturii deşertului —

noastre sunt uşoare ca ari)a r@ndunicii" iar gloan3ele noastre nu/şi greşesc 3inta6 #ă mă )riCească 1ine şi să/ mi s)ună dacă mă cunoaşteG — <ong/)eh/te/Aeh nu se uită la un lu) şchio)G mormăi săl1aticul6 — 8ld #hatterhand este un animal şchio)J Hi Binnetou" că)etenia a)aşilor" cel al cărui nume este mai Cestit dec@t al oricărui siou0 ogallallaş" aşiDdereaJ — U G ?i scă)ă )ri2onierului6 *u se aşte)tase la o asemenea sur)ri2ă6 :e c@nd )riCirile ?i rătăceau de la unul la celălalt" )e a3a sa a)ăru o e0)resie de res)ect" )e care n/o )utea ascunde6 — Hi mai sunt ?ncă şi al3i ră21oinici" tot at@t de CiteDi6 -ă)etenia sioucşilor ?l )oate Cedea acolo )e 8ihtAa/ )eta(" conducătorul şoşonilor" alături de Moh/aL" Citea2ul său iu6 :u3in mai la drea)ta stă Kanteh/)ehta" ne?nCinsul Craci al talismanelor şi conducătorul u)sarocanilor6 Dincolo Ce2i )e :itt/honsAeA şi DicA/ )etah/tşeh6 A)oi666 #e o)ri din Cor1ă" căci ?n acelaşi moment se au2i un 1u1uit at@t de )uternic" ?nc@t caii se ridicară ?n două )icioare şi chiar şi ră21oinicii cei mai ne?n rica3i tresăriră6 Fntreaga Cale răsună de un Cuiet ca de sirenă" şi )ăm@ntul ?nce)u să se cutremure6 Din gurile de noroi răs)@ndite )e undul Căii se ridicară a1uri al1ăstrii" găl1ui" roşii ca s@ngele ori negricioşi ca uninginea6 Du)ă aceştia" urmă o materie mai solidă6 Eumul de iad şi noroiul a2C@rlit ?n toate )ăr3ile răs)@ndeau o duhoare ?nă1uşitoare6 +ra )este )utin3ă să Ce2i la două2eci/trei2eci de )aşi6 Eiecare tre1uia să se a)ere )entru a nu i ?m)roşcat de materia ier1inte" aşa că se ăcu o ?nCălmăşeală de nedescris6 -aii se smuciră şi o luară la goană6 8amenii 3i)au din răs)uteri şi dădeau unii )este al3ii6 Fn undul Căii i21ucni răcnetul de s)aimă al sioucşilor ogallallaşi" care se nă)usteau s)re ieşirile
>I5

— Karl Ma( —

din Cale6 Mai mul3i dintre ei că2ură ?n găurile al căror nămol ?i aco)eri ?ntr/o cli)ă" al3ii o luau la ugă" croindu/şi drum )rintre )a2nicii al1i şi roşii" s)orind ast el ?nCălmăşeala6 La ?nce)ut" 8ld #hatterhand ?şi )ăstrase calmul6 -hiar de la )rima detunătură a)ucase cu 1ra3ul" 2draCăn" )e că)etenia sioucşilor" )entru a nu/l lăsa să sca)e6 Dar" mai a)oi" tre1ui să se erească el ?nsuşi din a3a unei )rimeDdioase ?m)roşcări şi u neCoit să/i dea drumul6 Eugi" ?m)reună cu DicA" care se ?m)iedică" Coi să se 3ină de 8ld #hatterhand şi/l trase şi )e acesta Dos6 Mocasinul/cel/greu era şi el ?ns)ăim@ntat" nu ?ncercă să se a)ere ?n nici un el ori să se eli1ere2e din str@nsoarea lui 8ld #hatterhand" dar" ?ndată ce se sim3i li1er" scoase un 3i)ăt trium ător" o luă la goană s)re interiorul Căii" dar nu i21uti să aDungă )rea de)arte6 7rec@nd )e l@ngă ,o1" acesta ?ntoarse" iute ca ulgerul" )uşca" d@ndu/i cu )atul ei o loCitură 2draCănă ?n ca)6 — Euge şe ulG Du)ă elG Du)ă elG urla c@t ?l 3ineau )uterile6 Mocasinul/cel/greu se clătină" 2ă)ăcit de loCitura lui ,o1" ăcu c@3iCa )aşi şoCăielnici" de colo/colo" a)oi ?ncercă să se acă neCă2ut6 Dar Martin" t@nărul iu al V@nătorului de Urşi" au2ise strigătul negrului şi 21ură ?n urma ugarului" neCoind cu nici un )re3 să/l sca)e )e călăul tatălui său6 Acesta n/aCea tim) să )riCească ?na)oi6 *u se credea urmărit şi acorda ?ntreaga sa aten3ie drumului" oarte di icil de )arcurs6 -ele mai multe guri de nămol se a lau tocmai ?n direc3ia morm@ntului" de aceea coti la drea)ta" s)re )eretele Căii" ?ncerc@nd să ?nainte2e de/a lungul acestuia6 Acolo ?nsă erau tot at@t de multe deschi2ături cu a1uri şi um" ast el ?nc@t tre1uia să ie cu ochii/n )atru6 De multe ori" ridic@nd )iciorul" o1serCa că )ăm@ntul ce )ăruse odinioară solid" ?nce)ea să/i alunece de su1 tăl)i şi i21utea să sca)e de ne)ătrunsa ?m1ră3işare a
>I4

— Vulturii deşertului —

mlaştinii doar sărind cu iu3eală ?ntr/o )arte6 Dinainte i se deschideau" tot mai des" ca)cane ier1in3i" dar era )rea t@r2iu să se mai o)rească şi sărea" ?ntruna" m@nat de rica mor3ii6 #im3ea" ireşte" şi urmările loCiturii de )uşcă6 -a)ul i se ?ngreuna" ochii ?l ardeau" )lăm@nii nu/l mai aDutau" şi nici )icioarele6 -@nd Coi să se odihnească o cli)ă" )riCi ?n Dur şi" )rintr/o cea3ă de s@nge" ?şi o1serCă oarte a)roa)e urmăritorul" ără a/l recunoaşte" căci nu/i Că2use lămurit a3a6 Fngro2it" Mocasinul/cel/greu" )orni mai de)arte6 FncotroJ :retutindeni" a1isuri deschise amenin3au să/l ?nghită6 Fn a3ă i se ridica )eretele Certical de st@ncă6 :uterile ?i erau )e s @rşite6 #e Că2u )ierdut6 Atunci 2ări o ieşitură cu tre)te să)ată ?n st@ncă şi deasu)ra ei ?ncă multe altele6 +ra chiar locul )e unde urcase" odinioară" 8ld #hatterhand" călare" )@nă susQ Fşi ?ncordă )uterile şi ?nce)u să urce" trea)tă cu trea)tă6 La un moment dat gurile de nămol ?şi ?ncetară actiCitatea tot at@t de 1rusc )recum ?nce)useră6 Aerul se lim)e2i şi se )utea Cedea iar ?n Dur" ca mai ?nainte6 Atunci" ?n Cale" răsună un 3i)ăt de groa2ă6 ,o1 se Căieta dis)erat6 — DomR MartinG ,unul meu domR MartinG Arătă s)re st@nca cu tre)te a)oi" cu mers 2orit" se re)e2i ?ntr/acolo6 -ei doi se lu)tau )e Cia3ă şi )e moarte6 #iou0ul ?l a)ucase )e Martin cu 1ra3e C@nDoase şi ?ncerca să/l a2C@rle ?n ad@nc6 Dar se istoCise şi era ame3it" aşa că t@nărul i21uti să se des)rindă din ?m1r@3işarea ucigaşă" se trase ?na)oi" c@t )utu mai mult" ?şi ăcu aC@nt şi se re)e2i cu toate )uterile asu)ra că)eteniei6 Mocasinul ?şi )ierdu echili1rul" 1ătu aerul cu m@inile" )ierdu s)riDinul de su1 )icioare şi" sco3@nd un 3i)ăt s @şietor" se )ră1uşi de )e st@ncă ?n gura de nămol căscată" al cărei ?n iorător g@tleD ?l ?nghi3i )e dată6
>II

— Karl Ma( —

7o3i cei din căldarea Căii asistaseră la scenă6 Fn a3ă" răsună 3i)ăt de trium " iar ?n s)ate se au2i urletul sioucşilor" care/şi Că2useră că)etenia ucisă de un co)ilandru6 ;lasul lui ,o1" ?nsă" era mai )uternic dec@t toate6 *egrul sărea din )iatră ?n )iatră" sco3@nd strigăte de 1ucurie6 ADuns sus" cu)rinse ?n 1ra3e )e ?nCingător6 — De trea1ă 1ăiatG 2ise DicA6 Mi/a tremurat inima )entru d@nsul6 Dumitale nu" EranAJ — ,a cum să nu" răs)unse sa0onul" şterg@ndu/şi o lacrimă de 1ucurie6 M/au trecut sudorile de teamă6 Dar" acum" duse sunt toate6 ,ăie3andrul cel cute2ător a ?nCins" iar ?n ce/i )riCeşte )e sioucşi" Cor1ă multă" sărăcia omului6 Fi Com sili să/şi )lece ca)etele su1 urcile culinare6 — -ulinareJG -audine" Crei să 2iciG — 7e rog să taciG ?l ?ntreru)se mititelul )e un ton seCer6 Fntr/un moment at@t de solemn" n/am nici o )o tă să mă cert cu dumneata6 :arcă/i Căd )e sioucşi )red@ndu/se6 A)oi" se Ca ?ncheia o )ace generală a )o)oarelor" la care tre1uie să luăm )arte şi noi doi6 Dă m@naG E! in !$##a +na>G -u acest mişmaş lingCistic str@nse m@na lui DicA" care r@dea" a)oi se duse să/l elicite )e Martin ,aumann" care co1ora de )e st@ncă ?m)reună cu ,o16 -eilal3i ăcură acelaşi lucru" a)oi 8ld #hatterhand se adresă tuturor: — Domnilor" răm@ne3i )e loc6 Mă Coi duce la sioucşi ?nso3it doar de Binnetou6 :uterile su1)ăm@ntene şi moartea conducătorului lor i/a im)resionat6 Fntr/o Dumătate de oră se Ca hotăr? dacă tre1uie sau nu să curgă s@nge omenesc6 Fm)reună cu şe ul a)aşilor )ăşi s)re mormintele ?n dosul cărora se găseau sioucşii6 +ra un drum destul de ?ndră2ne3" )e care/l )uteau ace )u3ini şi" dintre aceştia" doi ştiau sigur că numele lor Ca um)le duşmanii de s)aimă6
>IO

— Vulturii deşertului —

DicA şi :itt Cor1eau ?ncetişor unul cu celălalt6 +i hotăr@seră să s)riDine nă2uin3ele de )ace ale lui 8ld #hatterhand6 9ndienii nu )rea o1işnuiau să/şi cru3e duşmanii" iar V@nătorul de Urşi şi toCarăşii săi ?nduraseră at@tea" ?nc@t" de 1ună seamă" cereau şi ei ră21unare6 De aceea cei doi adunară )e to3i cei de a3ă" iar DicA 3inu o cuC@ntare ?n care ?ncercă să e0)lice că mila şi ?m)ăcarea ar i cea mai )otriCită alegere )entru am1ele ta1ere6 Eireşte" era de )reCă2ut că" ?n ca2ul unei lu)te" sioucşii ar i ost nimici3i" dar c@te Cie3i omeneşti ar mai i tre1uit să ie ast el Dert iteJ Hi/a)oi" ce s/ar i ?nt@m)lat dacă toate neamurile sioucşilor ar i de2gro)at securea ră21oiului" )entru a se ră21una )rintr/o 1aie de s@ngeJ Fşi ?ncheie cuC@ntarea ast el: — Hoşonii şi u)sarocanii sunt oşteni CiteDi" nici un alt neam nu se )oate com)ara cu d@nşii6 #ioucşii sunt a3ă de ei ca nisi)ul ?n )ustiu6 Dacă se aDunge la un ră21oi de des)ăgu1ire" multe emei şi" co)ii de/ai indienilor/ ciori şi de/ai indienilor/şer)i ?şi Cor )l@nge 1ăr1a3ii şi )ărin3ii6 ;@ndi3i/Că că Coi ?nşiCă a3i ost )ri2onieri6 8ld #hatterhand şi Binnetou i/au ăcut ostatici )e Vitea2ul/ 2im1ru şi )e iul său şi i/au ?nCins la co)ac )e 9nimă/de/ oc şi )e 7unetul/?nsutit6 Am i )utut nimici )e to3i ostaşii lor" dar n/am ăcut/o" căci Marele Manitu ?şi iu1eşte co)iii şi Crea ca ei să trăiască uni3i ca ra3ii6 Era3ii mei roşii ar tre1ui să ?ncerce măcar o dată ce )lăcut e să ier3i6 H""082G Această cuC@ntare ăcu o )uternică im)resie6 ,aumann era decis să renun3e la orice ră21unare" toCarăşii săi salCa3i se ?nCoiră şi d@nşii6 -hiar şi indienii dădeau dre)tate Cor1itorului" dar nu )e a3ă6 Unul singur era nemul3umit de discursul lui DicA6 — Mocasinul/cel/greu m/a rănitG 2ise conducătorul u)sarocanilor6 #ioucşii nu tre1uie să )lătească )entru astaJ — Mocasinul e mort6 *ămolul l/a ?nghi3it cu scal) cu
>I=

— Karl Ma( —

tot6 +şti ră21unatG — Dar ogallallaşii ne/au urat talismaneleG — 8r să tre1uiască să le dea ?na)oi6 7u eşti un 1ăr1at Coinic şi ai )utea ucide )e mul3i dintre ei" dar ursul )uternic este m@ndru" lui ?i e silă să striCească )e şo1olanii cei mici şi ricoşiG Această com)ara3ie )roduse e ectul dorit6 Vraciul cel uriaş se sim3i măgulit6 +ra un ?nCingător" )utea să ucidă sau să ierte6 7ăcu6 #)re mirarea tuturor" cur@nd se ?ntoarseră ?na)oi 8ld #hatterhand şi Binnetou ?n runtea ogallallaşilor" care ?i urmau ?n şir lung" unul c@te unul6 De)useră armele grămadă şi se traseră ?na)oi ?n linişte6 :rin aceasta arătau ără cuCinte că n/aCeau de g@nd să se mai o)ună6 Hedeau acolo" cu ca)etele )lecate şi cu a3a tul1urată6 *ă)asta care/i loCise usese at@t de neaşte)tată şi de )uternică" ?nc@t ei ?ncă nu/şi )uteau reCeni din uimire6 DicA Roto eiul )ăşi ?nainte şi/i )oCesti lui 8ld #hatterhand des)re e ectele cuC@ntării sale6 Acesta se 1ucură mult şi/i str@nse m@na cu recunoştin3ă6 7otodată" Cor1i ogallallaşilor: — Ră21oinicii Coştri au )redat armele" iindcă le/am ăgăduit că Cia3a le Ca i cru3ată6 Ee3ele )alide" şoşonii şi u)sarocanii Cor să le dăruiască mai mult dec@t Cia3a6 8ştenii sioucşi )ot să/şi ia armele ?na)oi" ?ntre noi şi ei să ie )ace6 Vom merge la mormintele că)eteniilor şi le Com cinsti memoria6 Fntre noi şi Coi" securea ră21oiului Ca i ?ngro)ată6 Vă Ce3i )utea ?ntoarce la Ceşnicele c@m)ii ale C@nătorii şi Ce3i )utea )oCesti des)re Marele Manitu al al1ilor" care inter2ice Cărsarea de s@nge6 #ioucşii rămaseră ?ncremeni3i de mirare6 #oarta lor luase iarăşi o ?ntorsătură ericită6 A1ia le Cenea să creadă" dar" c@nd aCură armele ?na)oi" )lini de recunoştin3ă" se re)e2iră la 8ld #hatterhand să/i mul3umească6 :@nă şi Craciul talismanelor se arătă mul3umit" )@nă la urmă" c@nd talismanele urate aCeau
>I%

— Vulturii deşertului —

să ie ?na)oiate u)sarocanilor6 -aii ură recu)era3i" a)oi tot restul 2ilei u )etrecut ?n ceremonii une1re6 #eara" c@nd ardeau ocurile de )o)as şi )rieteni şi duşmani şedeau alături ?m)ăca3i" )oCestind des)re toate )rin c@te trecuseră" DicA Roto eiul se adresă lui EranA: — :artea cea mai rumoasă a dramei noastre este s @rşitul6 9ertare şi uitare6 Fn Cia3a mea n/am ost )rieten cu Cărsarea de s@nge" căci „ce 3ie nu/3i )lace" altuia nu/i aceG! *oi am ?nCins6 Am arătat 2eilor că suntem eroi" iar acum nu ne/a mai rămas dec@t un singur lucru de ăcut6 Vrei şi dumneataJ — -e anumeJ — *e/am tot certat am@ndoi" iindcă 3inem mult unul la altul6 #ă ne mărturisim dragostea şi să legăm ră3ie de cruce6 #/a ăcutJ — #/a ăcut" a)ro1ă EranA6

>I&

— Karl Ma( —

FANTOMA DIN LLANO ESTACADO

1. "LOOD/#FO0 Doi 1ăr1a3i" un al1 şi un negru" ?naintau călare de/a lungul a)ei6 -el dint@i era ?m1răcat ciudatP )urta ?ncăl3ări de indian şi nişte nădragi din )iele" iar )e deasu)ra un rac" c@ndCa al1astru/?nchis" acum ?nsă decolorat" cu )etli3e" m@neci 1u ante şi nasturi lucioşi din alamă6 -o2ile racului at@rnau de o )arte şi de alta a calului6 -a)ul ?i era aco)erit cu o )ălărie uriaşă" ?m)odo1ită cu o )@nă gal1enă de stru36 Mic şi uscă3iC" aCea la umăr o cara1ină cu două 3eCi" iar la cingătoare un cu3it" două )istoale" c@3iCa săcule3i )entru muni3ie şi tot elul de alte mărun3işuri necesare6 *egrul era un ti) ?nalt" lat ?n umeri şi" la dre)t Cor1ind" cu nimic mai )u3in caraghios dec@t toCarăşul său6 Hi el aCea mocasini şi nişte legginşi cum )oartă indienii" orma3i din doi craci inde)enden3i" ast el ?nc@t" călare" )ielea calului Cine ?n contact cu )ielea călăre3ului" lucru deose1it de aCantaDos c@nd se călăreşte ără şa6 La aceşti aşa/2işi )antaloni" omul nostru ?m1răcase o haină care usese c@ndCa tunica de gală a unui o i3er de dragoni" aDunsă ?n Me0ic odată cu inCa2ia rance2ilor şi a)oi" cine ştie )rin ce minune" rătăcită ?n m@inile negrului6 +ra" oricum" )rea scurtă şi )rea str@mtă )entru i2icul lui herculean6 *e)ut@nd i ?ncheiată" lăsa la Cedere )ie)tul gol" ro1ust al
>O'

— Vulturii deşertului —

călăre3ului" care nu )urta cămaşă )entru că" ?n Vest" nu e0istau s)ălătorese6 Fn schim1" ?şi legase la g@t o nă ramă c@t toate 2ilele" cu carouri al1e şi roşii6 :e ca) nu )urta nimic" )entru a/i )utea i remarcate şi admirate nenumăratele )etice lucioase )e care şi le răsese ?n creştet6 De asemenea" era ?narmat cu o )uşcă" un cu3it" o 1aionetă" cine ştie )e unde găsită" şi un )istol de caCalerie de )e Cremea c@nd lu)ul era oaie6 -aii erau şi ei 1ine echi)a3i6 #e )utea Cedea că stră1ătuseră un drum lung" dar erau ?ncă Cioi şi )lini de or3ă" ca şi cum i/ar i )urtat )e călăre3i doar de c@teCa ore6 Malul )@r@ului era aco)erit de o Cegeta3ie de un Cerde )uternic" dar numai )@nă ?ntr/un anumit )unct6 Du)ă aceea găseai numai (uccaşi usca3i" s)ecii de cactuşi cărnoşi şi iar1a ursului CeşteDită6 — Sinut ne)rietenosG o1serCă al1ul6 Fn nord o duceam mai 1ine6 *u/i aşa" ,o1J — Da" răs)unse cel ?ntre1at6 DomR EranA are dre)tate6 Dacă domR ,o1 aDunge la „<elmers <ome!" atunci el are oame de 1alenă care ?nghite toată casa6 — ,alena nu )oate ?nghi3i o casă" ?i e0)lică EranA negrului" deoarece g@tleDul ei e mult )rea str@mt )entru aşa ceCa6 — #ă lărgească g@tleD" aşa cum ace domR ,o1 c@nd haleşteG -@t mai este )@nă la „<elmers <ome!J — *u ştiu )recis6 Du)ă descrierea care mi s/a ăcut a2i/diminea3ă" ar tre1ui să aDungem cur@nd6 Uite" nu Ce2i a)ro)iindu/se un călăre3J Arătă s)re drea)ta" )este a)ă6 ,o1 ?şi o)ri calul şi )use m@na streaşină la ochi6 7otodată" căscă gura" aşa cum aCea o1iceiul c@nd Coia să Cadă mai 1ine" şi s)use: — Da" este un călăre3" un om mic )e un cal mare6 +l Cine la noi" la domR EranA şi la domR ,o16 -ălăre3ul des)re care era Cor1a se a)ro)ia ?n goană"
>O$

— Karl Ma( —

dar )ărea că Crea să le treacă )e dinainte" ără a se o)ri6 #e )re ăcea că nici nu i/a Că2ut6 — -iudat indiCidG mormăi EranA6 Aici" ?n Vestul #ăl1atic" te 1ucuri c@nd ?nt@lneşti un alt omP ăsta se )are" ?nsă" că nu ne acordă nici o im)ortan3ă6 8are ce/ o i aC@nd )e cugetJ — #ă cheme domR ,o1 la elJ — Da" strigă/l6 7rom)eta ta de ele ant Ca i mai 1ine au2ită dec@t Cocea mea de so)rană6 ,o1 ăcu )almele )@lnie la gură şi strigă din răs)uteri: — <eiG Aştea)tăG De ce ugi de noiJG *egrul aCea o Coce care ar i ?nCiat şi mor3ii6 -ălăre3ul ?şi struni calul6 -ei doi se gră1iră să/l aDungă6 Dar" )e măsură ce se a)ro)iau" ?şi dădeau seama că nu au de/a ace cu un om mic de statură" ci cu un lăcăiandru" care a1ia trecuse de anii co)ilăriei6 +ra ?m1răcat ca un coL1o( din -ali ornia" cu haine con ec3ionate din )iele de 1iCol şi cusături ?m)odo1ite cu ranDuri6 :e ca) )urta un som1rero cu 1oruri largi6 #e ?ncinsese cu o eşar ă lată" con ec3ionată din l@nă roşie6 Fn acest 1r@u se a lau un )umnal şi două )istoale 1ătute ?n argint6 :e genunchi aCea o )uşcă grea" cu două 3eCi" ti) KentucA(" iar ?n a3ă ?şi i0ase" du)ă o1iceiul me0icanilor" o )iele care/i aco)erea )icioarele" a)ăr@ndu/le ast el de săge3i şi loCituri de lance6 81ra2ul ?i era 1ron2at" ?n ciuda C@rstei" tă1ăcit de intem)eriile Cremii6 :e runte" de la st@nga )@nă deasu)ra ochiului dre)t" aCea o cicatrice lată de două degete" de un roşu a)rins" care ?i dădea o ?n ă3işare oarte ră21oinică6 Deşi t@năr" nu )ărea li)sit de e0)erien3ă6 Sinea arma ca şi cum ar i ost o )ană" iar ochiul său ?ntunecat ?i scruta cu aten3ie )e cei doi6 #tătea m@ndru şi sigur ?n şa" ca un om ?n toată irea6 — *oroc 1un" iuleG ?l salută EranA6 -unoşti 3inutul acestaJ — Eoarte 1ine" răs)unse 1ăiatul" cu un sur@s ironic"
>O>

— Vulturii deşertului —

deranDat de a)tul că usese luat dre)t un 1ăie3aş6 — -unoşti „<elmers <ome!J — Da6 — Hi mai e mult )@nă acoloJ — -u c@t mai ?ncet" cu at@t mai mult6 — DraceG :ari a i scum) la Cor1ă" 1ăieteJG — *u sunt )reot de mormoni6 — Aşa deciG Atunci te rog să ne scu2i6 +şti )oate su)ărat iindcă 3i/am 2is , i$!$J — *ici g@ndG Eiecare )oate Cor1i cum )o teşte" şi cu" nu mai )u3in dec@t al3ii" 1ine?n3elesG — ,ineG Aşadar" ne/am ?n3eles6 Fmi )laci oarte mult6 +u sunt străin de meleagurile astea şi tre1uie să aDung la „<elmers <ome!6 #)er să mă ?ndrumi corect6 Fi ?ntinse t@nărului m@na6 Acesta i/o str@nse şi" sur@2@nd" răs)unse cu )riCirile a3intite asu)ra racului şi )ălăriei uriaşe: — *umai un nemernic te/ar )utea ?nşelaG 7ocmai mă ?ndre)tam ?ns)re „<elmers <ome!6 Dacă Cre3i să mă urma3i" haide3iG Dădu )inteni calului" iar cei doi ?l urmară6 #e ?nde)ărtară de )@r@u şi ?nce)ură să călărească ?ns)re sud6 — *oi am urmat cursul a)ei" o1serCă EranA6 — A3i i aDuns la 1ătr@nul <elmers" răs)unse lăcăul" dar ocolind oarte mult6 Fn loc de trei s erturi de oră" a3i i mers mai 1ine de două ceasuri6 — Atunci mă 1ucur că te/am ?nt@lnit6 Fl cunoşti )e stă)@nul caseiJ — -@t se )oate de 1ine6 — -e el de om eJ -ei doi ?şi luară călău2a la miDloc6 Acesta ?i )riCi cercetător şi 2ise: — Fşi dă seama de orice nelegiuire şi )ăstrea2ă casa ?n ordinea cea mai )er ectă6 — + 1ine aşa6 -ăci n/aCem a ne teme de el6 — Dacă sunte3i oameni de trea1ă" dim)otriCă6 Vă
>O5

— Karl Ma( —

ace orice serCiciu6 — Am au2it că ar i )ro)rietarul unui maga2in6 — Da" dar nu )entru c@ştig" ci )entru a/i aDuta )e cei ce se aCenturea2ă )rin )ăr3ile locului6 ;ăseşti la d@nsul tot ce are neCoie un C@nător" şi Cinde la )re3uri oarte mici6 -ei ce nu/i sunt )e )lac nu Cor o13ine ?nsă nimic" nici )e 1ani grei6 — Aşadar" este un e0centricJ — *u" dar ?şi dă osteneala să 3ină la distan3ă acele iguri du1ioase care au trans ormat Vestul ?ntr/un 3inut de s)aimă6 Fl Ce3i cunoaşte şi Coi6 Vreau să Că mai destăinuiesc ceCa des)re elP nu Ce3i ?n3elege şi )oate Ce3i r@de: e neam3 get 1eget6 -u asta cred că am s)us totul6 EranA se ridică ?n scări şi strigă: — -um adicăJ 7ocmai asta să nu ?n3elegJG #au chiar să şi r@d de astaJ -e/3i ?nchi)uiJG Mă 1ucur gro2aC că aici" la marginea deşertului Llano +stacado" am găsit un com)atriot6 Ea3a călău2ei deCeni serioasă6 #e uită cu ochi )rietenoşi la EranA şi ?l ?ntre1ă: — -umJ #unte3i neam3J Fntr/adeCărJG — ,ine?n3eles6 */a3i 1ăgat de seamă de la 1un ?nce)utJ — *u6 *u Cor1i3i engle2a ca un german şi" de alt el" arăta3i e0act ca un (anAeu care tocmai a ost aruncat )e ereastră de ne)o3ii săi6 — -eruleG -e/3i CeniG #unt neam3 get/1eget şi cel care nu mă crede are toate şansele de/a ace cunoştin3ă cu )uşca mea6 — +i" ar i de/aDuns şi )umnalul6 Dar" dacă e adeCărat" atunci 1ătr@nul <elmers se Ca 1ucura6 -a un neam3 ce se a lă" e tare m@ndru de 3ara şi de lim1a lui6 — :e 1ună dre)tateG Acum mă 1ucur ?ndoit că soarta m/a ?ndrumat ?ns)re „<elmers <ome!6 De a)t ?mi )uteam ?nchi)ui că/i de/al nostru6 Un (ancheu şi/ar i denumit aşe2ăm@ntul „#ettlement <elmers Range!
>O4

— Vulturii deşertului —

sau ceCa asemănător" dar „<elmers <ome! nu/i )utea 2ice dec@t un neam36 Locui3i )rin a)ro)iereJ — *uG +u nu )osed nici o ermă şi nici Creo altă ormă de )ro)rietate6 #unt li1er ca )asărea cerului sau ca un animal al )ădurii6 — *u ai )ărin3iJ — *ici o rudă6 — -um te cheamăJ — Fmi s)un ,lood(/Eo06 — ,lood(/Eo0J Asta te duce cu g@ndul la o trea1ă s@ngeroasă6 — Da6 :ărin3ii mei" ?ntreaga amilie şi to3i ?nso3itorii lor au ost omor@3i ?n Llano +stacado6 Doar eu am su)raCie3uit6 M/au găsit cu ca)ul cră)at6 ACeam cam o)t ani6 — Dumne2euleG Atunci ?ntr/adeCăr eşti de com)ătimit6 A3i ost ataca3i )entru a i De ui3iJ — Da" 1ine?n3eles6 — Deci nu 3i/a mai rămas dec@t Cia3a" numele şi amintirea aceea groa2nicăG — *ici at@t6 <elmers m/a găsit ?ntins )e nisi)" m/a luat )e calul său şi m/a dus la el acasă6 Luni de 2ile am 2ăcut cu e1ră" iar du)ă ce mi/am reCenit nu/mi mai aminteam a1solut nimic6 Fmi uitasem )@nă şi numeleP de a)t nici a2i nu ştiu cum mă cheamă6 Doar momentul atacului mi/a rămas ?nti)ărit lim)ede ?n minte6 Aş i mult mai ericit dacă l/aş i uitat şi )e acesta" )entru că atunci n/aş mai i chinuit de această sete de ră21unare" care mă ace să rătăcesc mereu )rin deşert6 — Dar de ce 3i/au 2is ,lood(/Eo0J — Eiindcă eram )lin de s@nge" iar ?n tim)ul e1rei re)etam oarte des numele de Euchs6 #e crede că acesta e şi numele meu6 — Deci" du)ă toate a)aren3ele" )ărin3ii tăi au ost germaniJ — Eără ?ndoială6 Du)ă ce mi/am reCenit" Cor1eam
>OI

— Karl Ma( —

at@t engle2a" c@t şi germana6 7otuşi" engle2a o Cor1eam ceCa mai cursiC6 <elmers mi/a ost ca un tată6 Dar eu nu am )utut răm@ne la el6 #im3eam neCoia să ies ?n lume" ?n săl1ăticie" asemenea unui şoim căruia Culturii i/au ucis )ărin3ii şi care se roteşte a)oi deasu)ra c@m)iei ?ns@ngerate )@nă c@nd reuşeşte să/i găsească )e ucigaşi6 :uteai să/i au2i scr@şnetul din3ilor6 9ar calul" str@ns de hă3uri" se ca1ra ?n ricoşat6 — Deci" de atunci ai cicatricea )e runteJ ?ntre1ă EranA6 — Da" răs)unse t@nărul ?ncruntat6 Dar să nu mai Cor1im des)re astaG Mă răscoleşte )rea tare şi dacă mă mai ?ntre1a3i ceCa Că )ărăsesc şi Ce3i i neCoi3i să găsi3i singuri drumul s)re „<elmers <ome!6 — Da" mai 1ine să Cor1im des)re stă)@nul acestei -aseG -e hram )urta ?n 3ara luiJ — +ra unc3ionar silCic6 — -umJG strigă EranA6 -a şi mine6 ,lood(/Eo0 ăcu un gest de sur)rindere" ?l cercetă atent )e Cor1itor şi s)use: — Hi dumneaCoastrăJ +i" asta/i o int@lnire gro2aCă6 — Da6 Dar dacă a est silCicultor" de ce a renun3at la meseria luiJ — De neca26 :atronul său era un om m@nios" orgolios" li)sit de scru)ule6 -ei doi s/au certat şi s/au des)ăr3it6 Fn urma acestui a)t" <elmers a )rimit re erin3e oarte )roaste şi n/a mai găsit sluD1ă6 Hi ast el a ost neCoit să )lece c@t mai de)arte6 Vede3i colo un cr@ng de goruni şi steDariJ — DaG răs)unse EranA" )riCind ?n direc3ia arătată6 — Acolo Com da din nou de )@r@u6 Du)ă )ădure ?nce) c@m)urile lui <elmers6 :@nă acum eu am ost cel ?ntre1atP de acum ?ncolo Creau să a lu şi eu c@te ceCa6 Acest negru 1raC nu este denumit #liding ,o1J La au2ul acestor cuCinte" ,o1 tresări ?n şa" ca ?n3e)at de o Cies)e6
>OO

— Vulturii deşertului —

— Vai mieG strigă el6 De ce domR ,lood(/Eo0 Digneşte la 1unul" 1raCul ,o1J — *ici )rin ca) nu/mi trece să te Dignesc" răs)unse t@nărul6 Mă )o3i considera )rieten6 — De ce s)ui lui domR ,o1 aşa cum s)un indieniiJ Eiindcă mai demult aluneca de )e calJ Acum ?nsă domR ,o1 călăreşte ca un diaColG :entru a/şi demonstra s)usele" dădu )inteni calului şi se ?ndre)tă ?ns)re cr@ng6 -hiar şi EranA se arătă uimit de ?ntre1area t@nărului6 — Fl cunoşti )e ,o1J se interesă el6 De necre2utG — 8h" nuG Vă cunosc )e dumneaCoastră6 — +i" asta/i şi mai şi6 -um mă cheamăJ — <o11le/EranA6 — :e to3i draciiG + adeCăratG Dar" 1ăiete" cine 3i/a s)usJ -ăci ?n Cia3a mea n/am mai ost )rin )ăr3ile astea6 — 8" sur@se t@nărul" sunte3i un C@nător renumitG EranA se um lă ?n )ene" )@nă ce racul său u c@t )e ce să )lesnească" a)oi s)use: — -ine 3i/a )oCestit des)re mineJ — Un cunoscut de/al meu" KaAo1 : e erAorn" 2is şi DicA Roto eiul6 — Mii de trăsneteG ,unul meu )rietenG Unde l/ai ?nt@lnitJ — #us" la Bashita EorA" cu c@teCa 2ile ?n urmă6 +l m/ a ?nştiin3at că C/a3i dat ?nt@lnire aici" la „<elmers <ome!6 — Aşa/iG Deci Cine ?ncoaceJ — Eireşte6 Mi/a descris ?ntreaga e0)edi3ie )e care a3i ăcut/o la YelloLstone6 Dar numai du)ă ce mi/a3i s)us că a3i ost silCicultor am ?n3eles )e cine am ?n a3ă6 — Deci cre2i că sunt un 1un germanJ — Mai mult dec@t at@t" sunte3i un om de is)raCă" răs)unse sur@2@nd t@nărul6 — DicA Roto eiul nu m/a )onegrit delocJ — *ici )rin ca) nu i/ar i trecut una ca asta6
>O=

— Karl Ma( —

Dim)otriCă" el 3ine tare mult la 1raCul său )rieten" EranA6 — #ă ştii că" din c@nd ?n c@nd" ne/am mai certat )entru unele lucruri6 Din ericire" cu tim)ul" el a recunoscut că am@ndoi suntem su)eriori ca )regătire şi" de atunci" am deCenit cei mai 1uni )rieteni6 Dar" iată/ne aDunşi la cr@ng6 Fncotro o luăm acumJ — 7recem )este )@r@u" iar a)oi )rintre co)aci" aceasta e direc3ia sigură6 Au trecut )rin a)ă" iar du)ă aceea au călărit )rin )ădure6 Fn cele din urmă au aDuns )e l@ngă nişte c@m)uri semănate cu )orum1" oCă2 şi carto i6 Din loc ?n loc se )utea Cedea solul negru" ertil" al 2onei de deal te0ane6 :@r@ul trecea chiar )e l@ngă casa lui <elmers6 Fn s)atele ei se a lau graDdurile şi clădirile ane0e6 -lădirea era din )iatră" scundă şi lungă" ără etaD6 -ele două rontis)icii erau ?nsă )reCă2ute cu două cămăru3e mici" la mansardă6 Fn a3a uşii se a lau )atru steDari uriaşi" cu trunchiuri dre)te" ale căror ramuri ?n run2ite um1reau totul" de Dur ?m)reDur" )e o ra2ă oarte ?ntinsă6 #u1 aceşti co)aci useseră aşe2ate mai multe mese şi 1ănci sim)le6 La )rima Cedere se )utea 2ări că ?n )artea drea)tă a intrării se a la locuin3a" iar ?n )artea st@ngă maga2inul de care Cor1ea ,lood(/Eo06 La una din mese şedea cu )i)a ?n gură un 1ătr@n care )riCea cercetător s)re cei trei călăre3i6 ACea o statură ?naltă" solidă" iar o1ra2ul tă1ăcit de Creme ?i era ?ncadrat de o 1ar1ă deasă6 Du)ă ce l/a recunoscut )e toCarăşul celor doi străini" s/a ridicat ?n )icioare şi i/a strigat de de)arte: — ,ine ai Cenit" ,lood(/Eo0G Fn s @rşit" 3i/ai ăcut a)ari3iaG #unt multe noută3i6 — De undeJ ?ntre1ă t@nărul6 — Din )artea aceea" răs)unse celălalt" arăt@nd cu m@na ?ns)re a)us6 — Veşti 1uneJ
>O%

— Vulturii deşertului —

— Din )ăcate" nu6 Du)ă toate )ro1a1ilită3ile" 3inutul a ost din nou 1@ntuit de Culturi6 Sinutului Llano +stacado i se s)une ?n lim1a engle2ă" #taAed :lains6 Am1ele denumiri au ?nsă acelaşi ?n3eles: Câ)4iil$ C)4#$<)ui!$6 La au2ul acestor Cor1e" ,lood(/Eo0 )ăru electri2at6 Descălecă şi" a)ro)iindu/se ?n goană de 1ătr@n" şuieră cu su letul la gură: — :oCesteşte/mi imediatG — *u/i mare lucru6 #e )oate s)une ?n c@teCa cuCinte6 Fn )rimul r@nd" ?nsă" s)er că eşti at@t de ama1il să mă )re2in3i acestor domni6 — Hi asta se )oate ace ?n c@teCa cuCinte6 7u eşti <elmers" )ro)rietarul acestei erme" iar d@nşii sunt <o11le/EranA şi #liding ,o1" care te căutau şi" )ro1a1il" Croiau să acă c@teCa cum)ărături de la tine6 <elmers ?i )riCi cercetător )e cei doi şi 2ise: — Mai ?nt@i Creau să/i cunosc şi numai du)ă aceea să ac a aceri cu d@nşii6 *u i/am Că2ut niciodată )@nă acum6 — :o3i să/i )rimeşti ără )ro1leme" sunt )rietenii mei6 — +i" atunci sunt 1ineCeni3i6 Le ?ntinse m@na şi ?i inCită să stea Dos6 — Mai ?nt@i caii" domnule" s)use EranA6 Aceasta este cea dint@i o1liga3ie a unui călăre36 — ,ine?n3eles6 Du)ă griDa )e care o )urta3i animalelor" ?mi dau seama că sunte3i 1ăie3i de trea1ă6 -@nd Cre3i să )orni3i mai de)arteJ — :oate Com i neCoi3i să )o)osim c@teCa 2ile aici" ?n aşte)tarea unor 1uni )rieteni6 — Atunci" duce3i caii ?n s)atele casei şi" dacă aCe3i neCoie de o m@nă de aDutor" striga3i/l )e <ercule" negrul6 -ei doi ăcură ?ntocmai6 <elmers )riCi lung ?n urma lor şi/i 2ise lui ,lood(/Eo0: — -iuda3i ti)i mi/ai adusG Un „maestru de călărie!"
>O&

— Karl Ma( —

negru ca tuciul" şi un gentleman de acum cinci2eci de ani" cu )ană de stru3 la )ălărie6 -hiar şi aici" ?n Vest" aşa ceCa sare imediat ?n ochi6 — *u te lăsa )ăcălit" 1ătr@neG F3i Coi s)une un secret care te Ca ace să ai de)lină ?ncredere ?n ei6 #unt )rietenii lui 8ld #hatterhand" )e care ?l aştea)tă aici6 — Fntr/adeCărJ strigă ermierul6 8ld #hatterhand are de g@nd să Cină la „<elmers <ome!J -ine 3i/a s)us astaJ -ei doiJ — *u6 DicA Roto eiul6 — L/ai Că2ut şi )e elJ Aş dori oarte mult să/l re?nt@lnesc6 Fn cur@nd Cei aCea oca2ia6 +l şi :itt Lunganul ac )arte dintre aceia )e care cei doi ?i aştea)tă6 <elmers trase re)ede de căteCa ori din )i)a care era ?n )ericol de a se stinge iar a)oi" cu a3a radiind de ericire" strigă: — -e Ceste mareG 7re1uie să alerg de ?ndată la 1a1a mea" să/i s)un şi ei că666 — #taiG ?l ?ntreru)se ,lood(/Eo0" a)uc@ndu/l de m@necă6 Mai ?nt@i aş Crea să ştiu ce s/a )etrecut ?n 3inuturile alea6 — A ost o crimă" răs)unse <elmers" ?ntorc@ndu/se din nou ?ns)re el6 De c@t tim) n/ai mai ost )e la mineJ — De a)roa)e două să)tăm@ni6 — Deci nu ştii nimic de cele )atru amilii )e care le/ am gă2duit şi care Coiau să traCerse2e Llano +stacado6 Au )lecat de mai mult de o să)tăm@nă de aici" dar nu au aDuns niciodată dincolo6 Ballace" comerciantul" ar i tre1uit să/i ?nt@lnească6 De alt el" dacă n/ar i cunoscut at@t de 1ine acest deşert" ar i ost şi el )ierdut6 — Hi unde se a lă el acumJ — + sus" ?n odaia mică6 #e odihneşte6 La sosire era )ur şi sim)lu terminat6 *ici măcar n/a Crut să măn@nce6 7ot ce/şi dorea era să ie lăsat să doarmă6 — Voi merge să/l tre2esc6 7re1uie să/mi )oCestească totulG
>='

— Vulturii deşertului —

7@nărul se ?nde)ărtă ?n gra1ă şi intră ?năuntru6 Eermierul se reaşe2ă şi continuă să/şi ume2e )i)a6 ;ra1a lăcăului ?l ăcea să 2@m1ească6 A)oi" dintr/o dată" o1ra2ul i se ?nCeseli de/a 1inelea6 MotiCul se )utea ghici din cuCintele )e care le murmura: — DicA Roto eiul şi 8ld #hatterhandG Ast el de 1ăr1a3i se lasă ?nconDura3i numai de oameni de trea1ăG Dar Coiam să/i s)un totuşi 1a1ei mele că666 #e ridicase deDa ?n )icioare )entru a/i duce Cestea şi so3iei sale" c@nd u neCoit să se o)rească" deoarece dădu nas ?n nas cu EranA" care tocmai se ?ndre)ta ?ns)re d@nsul6 — +i" domnule" l/a3i găsit )e negruJ ?ntre1ă <elmers6 — Eireşte" răs)unse EranA6 ,o1 este acum ?m)reună cu el" aşa că le/am ?ncredin3at caii6 -ăci mă gră1eam să Cin la dumneaCoastră )entru a Că s)une c@t de mult mă 1ucur să re?nt@lnesc un coleg6 Vor1eau engle2eşte" ca şi )@nă atunci6 — Un colegJ se minună ermierul6 UndeJ — Aici6 La dumneaCoastră mă re er6 ,lood(/Eo0 mi/a s)us că a3i ost ins)ector silCic6 — Fntr/adeCăr6 — Deci suntem colegi" deoarece şi eu am studiat silCicultura6 — -e s)uiJG Unde anumeJ — Fn ;ermania" chiar ?n #a0onia6 — Dar dacă sunte3i german" de ce Cor1i3i engle2eşteJ Eolosi3i/Că lim1a maternăG <elmers ?i adresase aceste ultime cuCinte ?n germană6 <o11le EranA ?i răs)unse de?ndată: — -u cea mai mare )lăcere" domnule ins)ector silCicG Du)ă lim)e2imea Cor1elor mele Că Ce3i da seama că am trăit şi eu ?n acea 2onă a ;ermaniei unde se Cor1eşte o lim1ă curată şi literară6 -u m@ndrie Că s)un că am ost 1rigadier silCic la Morit21urg" l@ngă Dresda6 Hti3i unde se a lă acel Cestit castel ?nconDurat
>=$

— Karl Ma( —

de lacuri )line de cra)iJ At@ta tim) c@t Cor1ea engle2eşte" EranA )ărea un omule3 cum)ătat şi modest" de?ndată ?nsă ce/şi olosea lim1a maternă" se tre2ea ?n el un sentiment de suCeranitate6 Fn )rimul moment" <elmers nu ştiu ce să creadă6 Fi str@nse m@na domnului coleg cu )rietenie" iar a)oi ?l inCită să ia loc şi" ?ncerc@nd ?n )rimul r@nd să c@ştige tim)" intră ?n casă )entru a aduce ceCa recon ortant6 #e ?ntoarse cu două sticle şi două )ahare ?n m@nă6 — +i" draceG Asta/i ceCa nemai)omenitG strigă EranA6 ,ereG #e ace aici" ?n 7e0as" 1ereJ — -hiar oarte multăG 7re1uie să şti3i că aici" ?n 7e0as" sunt deDa )este )atru2eci de mii de germani şi" acolo unde se sta1ilesc ei" acolo se ace cu siguran3ă şi 1ere6 — Da" hameiul şi mal3ul" Dumne2eu să le 1inecuC@nte2eG :regăti3i acest dar dumne2eiesc aiciJ — *uG De c@te ori )ot" ?mi comand o ?ncărcătură din Koleman -it(6 #ănătate" domnule EranAG Um)lu )aharele şi ciocni cu EranA6 Acesta ?nsă s)use: — Vă rog" domnule ins)ector silCic" să nu Că ormali2a3iG +u sunt un om socia1il" de aceea nu/i neCoie să/mi s)une3i „domnule EranAG!6 #)une3i/mi" )ur şi sim)lu" „colega!G Aşa ne Com ?n3elege mult mai 1ine6 -ăci eu nu )ot su eri eticheta6 — -u at@t mai 1ineG a)ro1ă r@2@nd <elmers6 #unte3i omul care/mi )lace6 — Dar unde s/a dus 1unul nostru ,lood(/Eo0J — #/a re)e2it )@nă la un oas)ete al meu )entru a a la nişte lucruri6 Unde C/a3i ?nt@lnitJ — :e malul )@raului" cam la o oră distan3ă de aici6 — -redeam că Că cunoaşte3i mai 1ine6 — *u/i a1solut necesar6 #unt at@t de Colu1il" ?nc@t mă ?m)rietenesc imediat cu toată lumea6 7@nărul mi/a ?ncredin3at deDa toate tainele Cie3ii sale6 -unoaşte3i şi
>=>

— Vulturii deşertului —

alte amănunte des)re d@nsulJ — Dacă C/a ?ncredin3at toată 1iogra ia sa" nu Căd ce aş mai )utea adăuga6 — De a)t din ce trăieşteJ — <mG Din c@nd ?n c@nd ?mi aduce c@teCa )e)ite6 #/ ar )utea c/a desco)erit )e undeCa un 2ăcăm@nt auri er6 — Mă 1ucur )entru el" mai ales că )are a i german6 Fn acel moment" ,lood(/Eo0 ieşi din casă şi se ?ndre)tă s)re ei6 :ărea şi mai serios ca ?nainte şi i se adresă lui <elmers: — -eea ce mi/a 2is Ballace e groa2nicG Mă g@ndesc la oamenii aceia sărmani" ucişi ?n Llano +stacado6 — Au ost ucişi oameniJ ?ntre1ă 1l@ndul <o11le/ EranA6 Fn LlanoJ -@ndJ — *u se ştie6 Au )lecat de aici ?n urmă cu o)t 2ile" dar n/au aDuns ?n )artea cealaltă a deşertului6 Aşadar au )ierit6 — :oate că nu6 8r i urmat o altă cale dec@t cea )e care/o şti3i Coi6 — 7ocmai de asta mă tem cel mai mult6 De aici se )oate traCersa şesul ?ntr/o singură direc3ie" căci această 1ucată de drum e la el de )ericuloasă ca #ahara sau Deşertul ;o1i" de e0em)lu6 Fn Llano +stacado nu e0istă @nt@ni" oa2e şi nici cămile de călărit ?n stare să re2iste la sete mai multe 2ile ?n şir6 *u e0istă o cărare 1ătătorită6 Din acest motiC" direc3ia ce tre1uie urmată este marcată cu aDutorul unor indicatoare" a)t căruia i se datorea2ă şi denumirea deşertului6 -ine se aC@ntă )e cont )ro)riu" ne3in@nd cont de aceste Daloane" e )ierdutP moare de sete6 -ăldura ?i 2ă)ăceşte creierul" )ierde ca)acitatea de g@ndire şi călăreşte ?n cerc" )@nă c@nd calul i se )ră1uşeşte şi nici el nu mai )oate continua drumul6 +0istă oarte )u3ini oameni care cunosc deşertul at@t de tine ?nc@t să se descurce singuri6 Dar ?nchi)uieşte/3i ce se ?nt@m)lă dacă nişte asasini modi ică re)ereleJ
>=5

— Karl Ma( —

— Ar i ceCa sinistruG e0clamă EranA" ?ns)ăim@ntat6 — Da" interCeni <elmers" dar nu şi im)osi1il6 +0istă 1ande de rău ăcători care scot marcaDele din )ăm@nt şi le i0ea2ă ?n direc3ii greşite6 -ine le urmea2ă" e )ierdut6 La un moment dat indicatcarele dis)ar" iar cel ?n cau2ă nu mai are nici o )osi1ilitate de salCare6 — Dar se )oate ?ntoarce )e unde/a Cenit6 — + deDa )rea t@r2iu" )entru că a )ătruns deDa ad@nc ?n Llano +stacado şi nu mai are nici o şansă de a aDunge la cordonul de Cegeta3ie6 + deci os@ndit să moară de sete6 <o3ii nici nu mai tre1uie să/l ucidă" ei aştea)tă doar )@nă c@nd moare deshidratat" a)oi ?l De uiesc6 :ur şi sim)luG — Dar nu )ot i )rinşiJ 7ocmai c@nd <elmers se )regătea să dea un răs)uns" aten3ia ?i u distrasă de silueta unui 1ăr1at care se a)ro)ia ?ncet6 #osirea lui usese o1serCată a1ia du)ă ce dăduse col3ul clădirii6 +ra ?m1răcat com)let ?n negru" iar ?n m@nă 3inea un )ache3el6 #tatura lui era ?naltă şi uscă3iCă" cu miDloc oarte ?ngust" cu a3a ascu3ită şi su)tă" iar ca)ul ?i era aco)erit cu un Do1en ?nalt" ce/i aDungea ?n s)ate )@nă la gruma26 8chelarii şi ?m1răcămintea ?ntunecată ?i dădeau aerul unui )reot6 #e a)ro)ie cu )aşi ciuda3i" urişa3i" atinse marginea Do1enului şi salută: — ,ună 2iua" domnilorG Mă a lu oare )e drumul cel 1un" să i aDuns cumCa la sediul lui Kohn <elmersJ <elmers ?l cercetă )e 1ăr1at cu o )riCire )lictisită şi ?i răs)unse: — <elmers mă numesc" ?ntr/adeCăr" dar )ute3i renun3a la denumirea de sediu6 *u sunt Dudecător de )ace şi nici nu/mi )lac asemenea cuCinte6 Hi iindcă ?mi cunoaşte3i numele" Că rog să mi/l comunica3i şi mie )e/ al dumneaCoastrăG — De ce nu" domnuleJ Mă numesc 7o1ias :reisegott ,urton şi sunt misionar al Tilei s inte din urmă6 #)usese acestea )e un ton oarte sigur şi mieros"
>=4

— Vulturii deşertului —

dar nu aCu nici un e ect asu)ra ermierului6 Acesta re)lică ne)ăsător" d@nd din umeri: — Deci sunte3i mormonJ Asta nu mă im)resionea2ă a1solut deloc6 Hi" colac )este )u)ă2ă" aCe3i un nume at@t de )reten3ios ?nc@t" eu unul" mă simt de/a dre)tul sc@r1it de at@ta ?ng@m are6 Ar i oarte recomanda1il să utili2a3i ci2mele de misionar s @nt )entru a )ărăsi c@t mai re)ede aceste locuri" căci eu nu sunt dis)us a tolera un Decmănitor de su lete )e/aiciG -uCintele răsunară răs)icat şi Dignitor6 ,urton ?nsă ?şi )ăstră aceeaşi mutră ?ndatoritoare" duse din nou m@na la Do1en şi răs)unse: — Vă ?nşela3i" domnule" dacă Că ?nchi)ui3i că am de g@nd să conCertesc locuitorii acestei 1inecuC@ntate erme6 +u am )o)osit la dumneaCoastră doar )entru a mă odihni" a/mi )otoli oamea şi setea6 — Aşa deciG Dacă asta dori3i" Ce3i )rimi cele cuCenite" )resu)un@nd ?nsă că le )ute3i )lăti6 #)er că aCe3i 1ani la dumneaCoastrăG Fl măsură iarăşi din ca) )@nă/n )icioare" su)un@ndu/ l unui e0amen minu3ios" iar la urmă ?şi luă un aer )lictisit" ca şi cum s/ar i aşte)tat să Cadă ceCa mult mai de soi6 Mormonul ridică )riCirea s)re cer" ?şi drese glasul şi s)use: — *u dis)un ?n mod e0cesiC de 1ogă3iile acestei lumi )ăcătoase" totuşi ?mi )ot )ermite să )lătesc m@ncarea" 1ăutura şi dormitul6 ,ine?n3eles" nu mă aşte)tam la o asemenea cheltuială" deoarece mi s/a s)us că această casă ar i deose1it de os)italieră66 — De la cine a3i au2it aşa ceCaJ — Am au2it asta la 7a(lorsCille" de unde Cin6 — + adeCărat" dar se )are că n/a3i ost )reCenit şi de a)tul că os)italitatea mea e gratuită doar )entru aceia care sunt 1ineCeni3i6 — *u este şi ca2ul meuJ — *u" deloc6 — Dar nu C/am ăcut nimicG
>=I

— Karl Ma( —

— :osi1ilG Dar dacă stau şi Că )riCesc" am sen2a3ia că din )artea dumneaCoastră mă )ot aşte)ta la orice6 *u mă ?n3elege3i greşit" domnuleG #unt un om cinstit şi am o1iceiul să s)un altora e0act ceea ce g@ndesc des)re d@nşii6 *u/mi )lace mutra dumneaCoastră6 *ici acum mormonul nu se arătă Dignit6 Duse )entru a treia oară m@na la )ălărie şi s)use" cu glas mieros: — #oarta celor dre)3i e de a nu i recunoscu3i6 +u nu sunt CinoCat )entru că nu Că )lace mutra mea6 Hi" oricum" lucrul acesta Că )riCeşte6 — Aşa deciG -hiar şi elul ne)ăsător ?n care ?nghi3i3i cele ce Că s)un doCedeşte c@t de certat sunte3i cu sentimentul onoarei6 Fn cele din urmă Creau să Că s)un că" de a)t" nu am nimic ?m)otriCa mutrei dumneaCoastră6 -eea ce nu/mi conCine" ?nsă" este modul ?n care o e0)une3i6 Hi" ?n )lus" mi se )are că atunci c@nd sunte3i singur" a1orda3i o cu totul altă igură6 A)oi mai e ?ncă ceCa care nu/mi )lace6 — Fmi )ermite3i să Că rog să/mi s)une3i la ce anume Că re eri3iJ — Vă s)un şi ără să iu rugat6 DumneaCoastră sus3ine3i că Ceni3i din 7a(lorsCille6 — ACe3i duşmani acoloJ — *ici unul6 Dar mă interesea2ă şi ?ncotro Că ?ndre)ta3i6 — Fn sus" ?ns)re :reston" )e Red RiCer6 — <mG A lă atunci că drumul cel mai a)ro)iat nici măcar nu trece )e aiciG — *u" dar am au2it at@tea Cor1e 1une des)re dumneaCoastră" ?nc@t mi/am dorit din inimă să Că cunosc6 — Hi a3i )arcurs at@ta drum )e DosJ — EireşteG — Dar calul dumneaCoastrăJ — *u am nici un cal6 — *u ?ncerca3i să mă conCinge3i de una ca astaG L/ a3i ascuns )e undeCa" )rin ?m)reDurimi" şi 1ănuiesc că
>=O

— Vulturii deşertului —

asta se datorea2ă unui motiC necinstit6 :e aici toată lumea se de)lasea2ă călareP ără cal nu te )o3i mişca )rin aceste 3inuturi6 -hiar şi emeile şi co)iii6 Un străin care/şi ascunde calul şi minte cu neruşinare" nu )oate aCea dec@t inten3ii necurate6 Mormonul ?şi ?m)reună m@inile cu solemnitate şi strigă: — Dar" domnule <elmers" Că Dur că nu am cal6 De at@ta Creme cutreier 3ara ără să i stat ?ncă niciodată ?n şaG Fn aceeaşi cli)ă" <elmers se ridică de )e 1ancă" se a)ro)ie de indiCid şi/i 3intui umărul cu măna sa grea: — 8mule" cum ?ndră2neşti să/mi s)ui mie 1aliCernele asteaJ 7ocmai mie" care locuiesc de at@3ia ani aici" ?ntr/un 3inut de grani3ăJ -re2i că sunt or1J Văd 1ine că )artea interioară a )antalonilor dumitale e roasă şi cau2a nu )oate i dec@t călăritul6 7otcdată" )e ci2me se )ot Cedea )@nă şi găurile lăsate de )inteni6 — Asta nu e o doCadă" domnule" strigă mormonul6 -i2mele le/am cum)ărat deDa olosite" cu găuri" cu tot6 — De c@t tim) le )urta3iJ — De două luni6 — Dacă ar i aşa" găurile s/ar i um)lut demult cu )ra sau cu alte im)urită3i6 8ri aCe3i )lăcerea să le re?nnoi3i 2ilnicJ A2i/noa)te a )louat6 Dacă a3i i ăcut o călătorie at@t de lungă )e Dos" ci2mele dumneaCoastră ar i ost ?m)roşcate cu noroi de sus )@nă Dcs6 -um e0)lica3i că au rămas" totuşi" at@t de curateJG Fn )lus" mirosi3i a cal şi" ia )riCi3i aiciG Dacă Ce3i mai 1ăga Creodată )intenii ?n 1u2unarul )antalonilor" aCe3i griDă să nu mai agă3a3i roata ?n tiCul e0teriorG Tic@nd acestea" arătă un )inten de alamă" care se )utea Cedea ieşind din 1u2unar6 — Aceşti )inteni i/am găsit ieriG se a)ără mormonul6 — La ce 1un i/a3i mai luat cu dumneaCoastră" dacă" oricum" nu Că olosesc la nimicJG De alt el" )u3in ?mi )asă de toate astea6 Dins)re )artea mea" n/aCe3i dec@t
>==

— Karl Ma( —

să Că de)lasa3i chiar şi )e )atineG Dacă aCe3i cu ce )lăti" Ce3i )rimi de m@ncare şi de 1ăut" dar du)ă aceea Că rog să )leca3iG *u Că )ot gă2dui )este noa)te6 +u o er adă)ost numai celor care ?mi ins)iră ?ncredere6 #e a)ro)ie de ereastră" s)use c@teCa cuCinte" a)oi se ?ntoarse la locul său" unde se aşe2ă şi" du)ă toate a)aren3ele" nici nu se mai ocu)ă de străin6 Acesta se aşe2ă la altă masă" ?şi )use 1occeaua )e ea" ?şi ?m)reună m@inile clătin@nd din ca) şi ?şi a)lecă runtea su)us" aşte)t@nd să i se aducă cele cerute6 :ărea un om ?ntristat din )ricina unei mari nedre)tă3i )e care tocmai o su erise6 <o11le/EranA ascultase atent ?ntreaga discu3ie dar" de?ndată ce aceasta se ?ncheiase" nu/i mai acordă nici o aten3ie mormonului6 -u totul alt el" se com)ortă ?nsă" ,lood(/Eo06 Acesta" imediat du)ă a)ari3ia străinului" deschise larg ochii" ără să/şi mai ia )riCirea de la el6 *u se aşe2ase şi )ărea )regătit să )ărăsească erma6 -alul se a la l@ngă el6 Fşi ducea mereu m@na la runte" ca şi c@nd s/ar i chinuit să/şi amintească ceCa6 Fn cele din urmă" se aşe2ă ?ncet l@ngă ermier" dar ?n aşa el ?nc@t să/l )oată o1serCa ?n continuare )e mormon6 Fşi dădea silin3a să o acă )e ascuns" dar un o1serCator in şi/ar i dat seama că era a1sor1it de această ?ndeletnicire6 7ocmai atunci uşa se deschise şi a)ăru o emeie ?n C@rstă" durdulie6 Aducea )@ine şi o ri)tură enormă de )ul)ă de Cită6 — +a e so3ia mea" ?i s)use <elmers ?n germană lui <o11le/EranA" ?n tim) ce cu mormonul Cor1ise engle2eşte6 Hi ea e nem3oaică6 — Asta mă 1ucură nes)us" s)use EranA" ?ntin2@ndu/i m@na6 A trecut mult tim) de c@nd nu am aCut )lăcerea să stau de Cor1ă cu o doamnă ?n lim1a mea maternă6 Aşadar" i3i 1inecuC@ntată şi 1ine Cenită6 Leagănul dumneaCoastră s/a a lat )e l@ngă tatăl Rin" sau" )oate" )e l@ngă sora +l1aJ
>=%

— Vulturii deşertului —

— -hiar dacă la noi nu e0istă o1iceiul de/a aşe2a leagănul ?n a)ă" răs)unse sur@2@nd emeia" totuşi" )atria mea este ;ermania6 — +i 1ine" chestia cu Rinul şi cu +l1a n/au ost dec@t nişte 1iete iguri de stil6 Fn cele mai multe ca2uri ?ncerc să mă e0)rim c@t mai ales şi mai distins6 7re1uie să şti3i că am deschis ochii ?n a)ro)ierea acelei Eloren3e de )e +l1a" căreia un geogra matematician i/a 2is Dresda6 ,una emeie nici nu mai ştia cum să răs)undă acestui om ciudat6 #e uită ?ntre1ătoare la so3ul ei" iar acesta ?i Ceni ?n aDutor s)un@nd: — Domnul este un 1un coleg de/al meu" un )rice)ut lucrător silCic care" dincolo" cu siguran3ă ar i ăcut o rumoasă carieră6 — -u siguran3ăG re)etă la iu3eală EranA6 #ilCicultura ar i )utut i scara )e care aş i urcat" trea)tă cu trea)tă" dacă nu m/ar i aDuns din urmă destinul" a2C@rlindu/mă tocmai ?n America6 #)er că ne Com cunoaşte mai 1ine şi Com deCeni )rieteni 1uni" stimata mea doamnă <elmersG — #unt a1solut conCinsă de astaG răs)unse ea6 — Da" 1ine?n3elesG 8amenii ?nCă3a3i sunt atraşi imediat de cei ce mani estă sim3ul umorului6 :rintre altele" mi s/a terminat 1ereaQ aş mai )utea )rimi unaJ +a luă )aharul )entru a/i ?m)lini Coia6 -u această oca2ie aduse şi mormonului )@ine" 1r@n2ă" a)ă şi un )ahar mic" )lin cu rachiu6 Acesta ?şi ?nce)u masa ără a se )l@nge de a)tul că nu i s/a dat carne" ?n cele din urmă sosi şi ,o16 — DomR ,o1 terminat cu caii" anun3ă el6 DomR ,o1 gata şi cu m@ncare şi 1ăuturăG Dar" de?ndată ce/l 2ări )e „# @ntul ultimelor 2ile!" se o)ri cercet@ndu/l c@teCa momente" a)oi i21ucni: — -e Cede domR ,o1JG -ine şade aiciG Acesta este domR Beller" ho3ul care a urat domR ,aumann to3i 1aniiG
>=&

— Karl Ma( —

Mormonul se sculă s)eriat de )e locul său şi se 2g@i la negru: — -e s)uiJG e0clamă EranA" sărind la r@ndul său ?n )icioare6 Acest om să ie ?ntr/adeCăr acel BellerJG — Da" el esteG DomR ,o1 cunoaşte )e el oarte 1ine6 DomR ,o1 s/a uitat atent la el atunci6 — 9a te uită ce mai ?nt@lnireG -e aCe3i de s)us" domnule 7o1ias :reisegott ,urtonJ Mormonul reuşise ?nsă să/şi reCină din emo3ia sur)ri2ei6 Eăcu o mişcare dis)re3uitoare cu m@na ?n direc3ia negrului şi răs)unse: — #e )are că omul acesta nu este ?n toate min3ileG *u/l )ot ?n3elegeG *u ştiu ce CreaG — -uCintele sale au ost su icient de clare6 V/a numit Beller şi sus3inea că l/a3i )rădat )e stă)@nul său" un anume ,aumann6 — *u mă numesc BellerG — :oate C/a3i numit odată aşaG — Fntotdeauna m/am numit ,urtonG *egrul ăsta a urisit mă con undă cu cineCaG Fn acel moment" ,o1 se a)ro)ie amenin3ător de el" strig@ndu/i: — -e este domR ,o1JG DomR ,o1 este negru" dar nu e negru a urisitG DomR ,o1 un gentleman de culoare esteG Dacă domR Beller mai s)une o dată negru a urisit" atunci domR ,o1 ?i dă )umn" aşa cum a Că2ut de la domR 8ld #hatterhandG — <elmers se inter)use ?ntre cei doi şi s)use: — ,o1" nici un el de lu)tăG Fl acu2i )e acest om de urt6 :o3i să aduci doCe2iJ — Da" domR ,o1 aduce doCe2iG DomR EranA ştie şi el că domR ,aumann a ost )rădat6 +l )oate i martor6 — +ste adeCărat" domnule EranAJ — Da" s)use cel ?ntre1at6 :ot să adeCeresc asta6 — -um s/a ?nt@m)latJ — Aşa: camaradul meu ,aumann" căruia )rietenii ?i 2ic V@nătorul de Urşi" a deschis sus" ?n a)ro)ierea lui
>%'

— Vulturii deşertului —

:laitto RiCer" un maga2in" iar eu eram )artenerul şi colegul său6 La ?nce)ut a acerea mergea oarte 1ine" deoarece maga2inul era călcat oarte des de căutătorii de aur" care ?n acea )erioadă se adunaseră ?n ,lacA <ills6 Am ?ncasat 1ani mul3i şi deseori dis)uneam de monede ori )e)ite de aur ?n număr mare" )e care le ascundeam ?n maga2in6 La un moment dat" am ost neCoit să dau o raită )e la căutătorii de aur" )entru a aduna datoriile" şi" a1ia du)ă ce m/am ?ntors" am )utut constata că ,aumann usese )rădat6 +l era singur cu ,o1 ?n clădire şi ăcuse im)ruden3a de a gă2dui )este noa)te un străin" )e nume Beller6 Fn diminea3a următoare" ?m)reună cu acesta" dis)ăruseră şi to3i 1anii6 Urmărirea nu a aCut nici un succes" deoarece ?ntre tim) )louase" iar urmele ho3ului se şterseseră6 Aum ,o1 sus3ine că ?n acest „# @nt al ultimelor 2ile! l/ ar recunoaşte )e ho3 şi nu cred că se ?nşeală6 ,o1 are ochi 1uni şi o oarte 1ună memorie Ci2uală6 Atunci a sus3inut că şi/a ?nti)ărit ?n minte at@t de 1ine mutra )e care o Că2use" ?nc@t ar recunoaşte/o oric@nd şi oriunde6 Aşadar" domnule <elmers" at@t am aCut de s)us ?n această )riCin3ăG — Deci dumneaCoastră ?nşiCă nu a3i Că2ut ho3ulJ — *uG — Atunci" 1ine?n3eles" nu )ute3i adeCeri că omul )e care/l aCem ?n a3a noastră ar i chiar el6 ,o1 este singurul care/şi men3ine acu2a3ia6 Hi" şti3i la el de 1ine ca şi mine" ?n acest ca2 nu se )oate ace666 — DomR ,o1 ştie e0act ce are de ăcutG strigă negrul6 DomR ,o1 omoară )e )ungaş ?n 1ătaieG DomR ,o1 nu ?nşeală" el recunoaşte oarte 1ine6 Voia să/l dea la o )arte )e <elmers" )entru a )une m@na )e mormonP ermierul ?nsă ?l re3inu: — #taiG Acesta ar i un lucru )e care nu/l )ermit )e )ăm@ntul meu6 — ,ine" atunci domR ,o1 aştea)tă )@nă c@nd )ungaşul )leacă de )e )ăm@ntul lui domR <elmers" dar
>%$

— Karl Ma( —

du)ă aceea s)@n2ură )e el de )rimul co)ac6 DomR ,o1 stă aici oarte atent la momentul ?n care ho3ul Ca )leca6 #e aşe2ă ?n aşa el ?nc@t să nu/l sca)e nici o cli)ă din ochi )e mormon şi tuturor le doCedi c@t se )oate de lim)ede că amenin3area rostită usese oarte serioasă6 ,urton cercetă )lin de teamă statura uriaşă a negrului" iar a)oi ?i 2ise lui <elmers: — Domnule" sunt ?ntr/adeCăr neCinoCatG Domnul acesta mă con undă" cu siguran3ă" şi s)er să mă )ot 1i2ui )e )rotec3ia dumneaCoastră6 — */ar tre1ui s/o ace3i" sună răs)unsul" c@tă Creme asu)ra dumneaCoastră )lanea2ă o 1ănuială at@t de graCă666 7otuşi" )ute3i i liniştit" c@t Că găsi3i aici6 Dar" du)ă cum C/am mai s)us" Ca tre1ui să dis)ăre3i degra1ă" iar ceea ce se Ca ?nt@m)la du)ă aceea" nu mă )riCeşte a1solut deloc6 *u )ot să/i iau domnului ,o1 dre)tul de a re2olCa această )ro1lemă aşa cum i se )are mai nimerit6 Hi" nici n/am să leşin de groa2ă c@nd am să Că ?nt@lnesc at@rnat de creanga groasă a unui co)ac6 :entru moment" )ro1lema )ărea re2olCată6 Mormonul ?şi continuă masa" dar m@nca oarte ?ncet" )entru a 1ene icia c@t mai mult de )rotec3ia acordată6 8chii rotitori ai lui ,o1 nu/l slă1eau nici o cli)ă" iar ,lood(/Eo0 continua să/l cercete2e la el de atent ca şi )@nă atunci6

>%>

— Vulturii deşertului —

2. O .AURĂ &N FRUNTE Eiecare iind ocu)at cu masa şi )reocu)at de )ro/ )riile/i g@nduri" discu3ia se ?ntreru)se total6 9ar c@nd EranA" mai t@r2iu" a Crut să aducă din nou Cor1a des)re deşertul Llano +stacado" a ost ?ntreru)t de a)ari3ia unui nou musa ir6 — -asa dumneaCoastră )are oarte căutată" domnule <elmers" s)use el6 9ată că un alt călăre3 se ?ndrea)tă ?ns)re noi6 Du)ă ce se ?ntoarse )entru a )riCi ?n 2are" hangiul ?l recunoscu 1ucuros: — + un oas)ete )e care ?ntotdeauna ?l )rimesc cu 1ra3ele deschise" un ti) de trea1ă şi camarad de nădeDde ?n orice ?m)reDurare6 — 8 i Creun negustor care o1işnuieşte să/şi ?m)ros)ăte2e )roCi2iile la „<elmers <ome!J — -rede3i asta din )ricina 1u2unarelor mari de )e am1ele )ăr3i ale şeiiJ — Eireşte6 — ;reşi3i6 8mul acesta nu/i nici )e de)arte comerciant6 Dim)otriCă" este unul dintre cei mai 1uni cercetaşi ai noştri şi ar tre1ui să/l cunoaşte3i6 — #/ar )utea ca numele său să nu/mi ie străin6 — De a)t" nimeni nu ştie cu adeCărat cum ?l cheamă6 Fn general i se s)une Kuggle/Ered4%" )entru că se )rice)e la sute de scamatorii" ceea ce l/a ăcut deose1it de admirat )rintre cei de/aici6 Lucrurile de care are neCoie )entru aceste gim1uşlucuri le )oartă ?n 1u2unarele care C/au mirat at@t de mult6 — Eireşte n/am au2it multe des)re el6 +ste acel scamator am1ulant care la neCoie ace şi )e călău2a şi )e cercetaşul" nu/i aşaJ — Da" dar e0act inCersP e un cercetaş e0celent care" oca2ional" ?şi distrea2ă societatea şi cu scamatorii6
$)

Ered #camatorul MenglN6
>%5

— Karl Ma( —

:are să i călătorit cu renumi3i artişti de circ şi cunoaşte chiar şi lim1a germană6 -um a aDuns ?n Vest şi" mai cu seamă" de ce a rămas aici" cu toate că" ?n alte )ăr3i" datorită de0terită3ii sale" ar i )utut deCeni e0trem de 1ogat" nu ştiu şi nici nu mă )riCeşte6 Fntre tim)" cel care usese o1iectul acestei discu3ii o)ri calul l@ngă casă şi strigă: — <ei" 1ătr@nă ga2dă" mai ai Creun loc )entru un 1iet nenorocit" care nu/şi )oate achita consuma3iaJ — :entru tine ?ntotdeauna se găseşte loc" ?i răs)unse <elmers6 <ai" a)ro)ie/te" co1oară de )e 3a)ul ăla şi ă/te comod6 -ăci te aştea)tă o societate )lăcută6 #camatorul ?i cercetă cu )riCirea )e cei )re2en3i şi 2ise: — 8" s)er din tot su letulG :e ,lood(/Eo0 ?l cunosc deDa6 *egrul nu mă ?ngriDorea2ă" iar celălalt gentleman micu3" cu )ălărie de damă şi rac" )are şi el un ti) de trea1ă6 -el de/al treilea" de colo" care muşcă din 1r@n2ă de )arc/ar tre1ui să ?nghită un arici" hm" )ro1a1il" ?l Coi cunoaşte şi )e elQ Aşadar" )@nă şi noul Cenit ?şi e0)rimase" numaidec@t" ne?ncrederea a3ă de mormon6 De ?ndată ce sări din şa" se ?ndre)tă ?ns)re hangiu" ?ntin2@ndu/i am1ele m@ini şi salut@ndu/l oarte 1ucuros6 EranA ?l )utu )riCi atent6 Acest Kuggle/Ered era o a)ari3ie stranie chiar şi aici" ?n Vestul ?nde)ărtat6 :rimul lucru care ?3i atrăgea imediat aten3ia era o cocoaşă im)resionantă care ?i distorsiona statura" alt el 1ine )ro)or3ionată6 7ru)ul său" de construc3ie ro1ustă" nu era nici )rea mic" nici )rea sla1" şi nici mem1rele nu/i erau e0trem de lungi" ca la maDoritatea cocoşa3ilor6 Ea3a )lină" rotundă" 1ine rasă" era 1ron2ată" dar" ?n )artea st@ngă" o1ra2ul 1ră2dat c@ndCa de răni ad@nci" usese c@r)it cu ne?ndem@nare6 Fntr/un mod oarte curios" ochii săi erau de culori di erite" a)t )e care/l o1serCai imediat6 Unul
>%4

— Vulturii deşertului —

era ?ntunecat şi sum1ru" iar celălalt al1astru ca cerul6 :urta ci2me maronii" ?nalte" din )iele de Ci3el" cu )inteni me0icani" )antaloni de )iele negri şi o Cestă aşiDderea" iar )e deasu)ra ?m1răcase o haină scurtă din sto ă al1astră6 MiDlocul ?i era ?ncins cu un chimir lat care" )e l@ngă cartuşe" un )umnal şi un )istol" adă)ostea şi alte mărun3işuri" necesare unui om din Vest6 :e ca) aCea o căciulă a)roa)e nouă din 1lană de castor ce ?i aco)erea a)roa)e ?n ?ntregime runtea" coada animalului at@rn@ndu/i )e s)ate6 Eăc@nd a1strac3ie de cocoaşă" )ersonaDul era )lăcut la Cedere" ins)ir@nd sim)atie şi ?ncredere6 <elmers glumise numindu/i calul dre)t 3a)" dar nu ără un anumit temei6 Animalul aCea )icioarele oarte lungi şi arăta ca o iin3ă muncită" iar ?n loc de coadă ?i at@rnau doar c@teCa ire ciunte6 Dacă usese c@ndCa armăsar negru" murg sau roi1" nu mai )utea nimeni să s)ună" deoarece cor)ul ?i era ?n mai multe locuri com)let golaş" iar )e unde ?ncă se mai găsea )ăr" culoarea acestuia răm@nea enigmatică" nede inită6 Fn orice ca2" nu aCea nici cea mai mică urmă de coamă6 -a)ul mare şi greu ?i at@rna ?n Dos" de )arcă n/ar i ost ?n stare să/şi )oarte urechile groase şi chele" ca de măgar" iar 1otul )ărea că atinge )ăm@ntul6 Fn )lus" 3inea mereu ochii ?nchişi" )ăr@nd că doarme6 #t@nd aşa" nemişcat" re)re2enta imaginea idelă şi duioasă a celei mai ne)utincioase şi demne de milă )rostii6 -ălătorul dădu 1ine3e tuturor şi ?ntre1ă ga2da: — Deci ai un loc )entru mineJ -hiar şi m@ncareJ — EireşteG Aşa2ă/te aiciG Du)ă cum Ce2i" a mai rămas destulă ri)tură6 — Mul3umescG Dar ieri am reuşit să mi stric stomacul şi carnea aceasta e deocamdată )rea grea )entru mine6 Aş )re era un )ui6 :o3i ace rost de aşa ceCaJ — De ce nuJ :uii )anW aleargă chiar şi su1 nasul nostruG
>%I

— Karl Ma( —

Arătă două gru)uri de orătănii care circulau ?ncoace şi ?ncolo" )rintre mese6 — MinunatG a)ro1ă Ered6 Atunci aş dori s/o rog )e neCastă/ta să mi/l )re)are6 ,ine?n3eles" du)ă ce mi/l Coi Dumuli singur6 #)un@nd acestea" luă din şa o )uşcă cu două 3eCi" ochi un )ui şi a)ăsă )e trăgaci" ?n tim)ul detunăturii" calul său nici măcar nu cli)i" )ăr@nd cu desăC@rşire surd6 ,ăr1atul se ?ndre)tă ?ns)re )uiul că2ut şi/l ridică" arăt@ndu/l celorlal3i6 #)re uimirea tuturor" nu mai aCea nici măcar o singură )ană" iind tocmai 1un de )răDit6 — :e to3i draciiG r@se <elmers6 :uteam să/mi ?nchi)ui că nu Cei renun3a la una din scamatoriile tale6 -um ai reuşitJ — -u luneta6 — :rostii6 Ai tras cu )uşca6 — Fntocmai6 Dar ini3ial C/am o1serCat din de)ărtare cu aDutorul lunetei mele şi cu această oca2ie am )utut o1serCa şi )uii6 ,ine?n3eles" am ăcut imediat )regătiri" )entru a le arăta oas)e3ilor tăi de ce sunt ?n stare6 — *e )o3i destăinui şi nouă cum anume ai )rocedatJ — De ce nuJ + c@t se )oate de sim)luG Fncarcă/3i )uşca cu o do2ă serioasă de )ilitură de ier sau cu alice şi ocheşte ?n aşa el ?nc@t ?ncărcătura să 21oare chiar )e deasu)ra )uiului6 Ast el )enele sunt com)let rase" )@rlite6 Ve2i deci că nu este nea)ărată neCoie să i studiat magia neagră )entru a deCeni un 1un scamator6 Aşadar" te rog rumos să dai )uiul la )răDitG #)er că ?mi Ce3i ?ngădui să mă aşe2 alături de Coi6 — ,ine?n3elesG Aceşti doi domni sunt )rieteni de/ai mei şi cunoscu3i oarte 1uni ai lui 8ld #hatterhand" )e care ?l aşte)tăm aici6 — 8ld #hatterhandJ ?ntre1ă imediat Kuggle/Ered" este adeCăratJ — Da6 Hi DicA Roto eiul tre1uie să Cină6
>%O

— Vulturii deşertului —

— 9ată Ceşti cum nu se )oate mai 1uneG De mult ?mi doresc să/l cunosc )e 8ld #hatterhand şi mă 1ucur enorm că am Cenit ?ncoace tocmai la tim)6 — Vei i la el de mul3umit a l@nd şi că domnul aici de a3ă se numeşte EranA" e german şi coleg cu666 — EranAJ ?l ?ntreru)se scamatorul" n/o i chiar <o11le/EranAJG — La nai1aG se miră sa0onul6 -unoaşte3i deci numele meuJ -um se )oate una ca astaJ — *u tre1uie să i3i at@t de sur)rins6 Des)re e0)edi3ia dumneaCoastră CiteDească ?n )arcul de la YelloLstone s/a dus Cestea )retutindeni ?n Vestul #ăl1atic6 Fn iecare ort" ?n iecare aşe2are" la iecare oc de ta1ără se )oCesteşte şi se mai )oCesteşte ?ncă des)re această cursă călare şi" aşa st@nd lucrurile" nu tre1uie să Că mira3i că Că ştiu numele6 Un C@nător care )unea ca)cane" de sus" din 2ona a)ei #)otted 7ail" a stat de Cor1ă cu Moh/aL" iul lui 8ihtAa/)eta(6 Venind ?n Dos" s)re ortul Ar1uAle" a istorisit tuturor celor )e care ?i ?nt@lnea şi" ?n cele din urmă" şi mie" această suită de is)răCi CiteDeşti" cu toate amănuntele" aşa cum a au2it/o el ?nsuşi6 — + de )resu)us" răs)unse <o11le/EranA" că toată istoria a ost mult um lată6 De la #)otted 7ail şi )@nă la ortul Ar1uAle" un şoricel )oate deCeni urs )olar" un Cierme o1işnuit şar)e uriaş" iar un modest C@nător de castori un adeCărat <ercule6 *u/mi ace )lăcere să se adauge a)telor noastre nici cea mai mică do2ă de neadeCăr6 -ăci modestia se numără şi ea )rintre Cirtu3ile mele6 — ,ine?n3eles că modestia aceasta Că )une calită3ile ?ntr/o lumină de trei ori mai aCora1ilă şi ?mi ?n2eceşte )lăcerea de a Că cunoaşte6 Vă rog să/mi da3i m@naG EranA 1ătu cu mare )lăcere )alma şi răs)unse: — Asta o ac cu 1ucurie" )entru că am a lat de la domnul <elmers că sunte3i un om care a călătorit mult şi un mare iu1itor de artă6 De a)t" aş dori să/mi
>%=

— Karl Ma( —

)oCesti3i mai multe des)re cariera dumneaCoastră6 — :ăi" mare lucru n/ar i de s)us666 Mai ?nt@i am ost la gimna2iu" unde666 — AoleuG -u aşa ceCa n/ar tre1ui să Că lăuda3i )rea tare6 — De ceJ — Eiindcă eu am o )uternică re)ulsie )entru tot ceea ce este legat de gimna2iu6 8amenii ăştia ?şi dau aere de su)erioritate6 +i nu cred că un unc3ionar silCic )oate deCeni şi saCant6 Am remarcat lucrul acesta deDa de nenumărate ori şi" 1ine?n3eles" de iecare dată am reuşit să/i lămuresc de contrariu şi să/i conCing de su)erioritatea mea6 Deci a3i ăcut şi dumneaCoastră studiiJ — Da" du)ă ce am terminat gimna2iul" la s atul 1ineCoitorilor mei" m/am dedicat )icturii şi am urmat cursurile Academiei6 ACeam ?nclina3ii destul de serioase" dar" din )ăcate" ?mi li)sea )erseCeren3a6 81osind" am co1or@t de la adeCărata artă la una aşa/ 2isă in erioară — deCenisem călăre3 de circ6 +ram un ti) Cioi" dar" li)sit de or3ă interioară" am aDuns" ?n scurt tim)" uşuratic6 De mii şi mii de ori mi/am dat seama de acest lucru şi am regretat6 Eireşte" ?ntotdeauna 2adarnic6 — Dar chemarea o mai aCe3i şi astă2i6 Lua3i/o de la ca)ăt6 — AcumJ -@nd mi/am )ierdut tot elanulJ Dragul meu <o11le/EranA" aceste Cise s/au terminat6 Fmi dau silin3a să trăiesc cinstit şi modest din meseria mea de cercetaş şi ?ncerc să/i aDut )e cei care/mi sunt ?n )reaDmă6 8ricum" erice de cel ce nu tre1uie să regrete la 1ătr@ne3e tot ce/a uitat să ?n ă)tuiască la tinere3eG Dar" mai 1ine/am Cor1i des)re altceCaG — Da" să Cor1im des)re altceCaG a)ro1ă gră1it 1unul <o11le/EranA6 De )ildă des)re 8ld #hatterhand şi ceilal3i )rieteni )e care urmea2ă să/i ?nt@lnesc ?n următoarele 2ile" des)re :itt Lunganul" des)re DicA
>%%

— Vulturii deşertului —

Roto eiul sau des)re Binnetou" care666 — BinnetouJ ?l ?ntreru)se Ered6 Vă re eri3i la renumita că)etenie a a)aşilorJ Unde Că ?nt@lni3i cu elJ — :resu)un că de )artea cealaltă a deşertului Llano +stacado6 — <mG Atunci s)er şi eu să/l ?nt@lnesc6 Vreau să traCerse2 regiunea #taAed :lains6 Am ost tocmit de un gru) )e care urmea2ă să/l trec )rin acest 3inut" iar a)oi )@nă dincolo" la +l :aso6 #unt (anAei care inten3ionea2ă să acă a aceri 1une ?n Ari2ona6 — #)er că nu cu diamante666 — ,a da" şi )ar a aCea asu)ra lor su icien3i 1ani )entru a cum)ăra )ietrele direct de la locul lor de )roCenien3ă6 <elmers se 1ăgă şi el ?n Cor1ă: — +u cred că toată )oCestea cu desco)erirea diamantelor nu )oate i dec@t o mare ?nşelătorie6 ACea dre)tate6 -u toate că se Cehiculau tot elul de 2Conuri care con irmau desco)erirea ?n Ari2ona a diCerselor c@m)uri de diamante şi erau date chiar numele celor ce" datorită norocului" deCeniseră )utred de 1oga3i ?n c@teCa 2ile" oamenii )recau3i nu/şi deschideau 1u2unarele6 Fn a)t" nu era dec@t o ?nşelătorie de mari )ro)or3ii" )usă ?n scenă de c@3iCa (anAei „iste3i!" a)ăru3i din necunoscut şi dis)ăru3i ?m)reună cu milioanele celor ce cre2useră ?n „c@m)urile cu diamante! şi inCestiseră ?n ele6 Fnt@m)larea noastră se )etrecea )e c@nd „ e1ra diamantelor! era ?n toi" numai că <elmers ăcea )arte dintre cei )u3ini" cu scaun la ca)" care nu dădeau cre2are 2Conurilor6 Kuggle/Ered" ?nsă" s)use: — *u mă )ot ?ndoi de adeCăr6 Dacă s/au găsit ?n alte locuri" de ce n/ar i şi ?n Ari2onaJ :e mine" ?nsă" 1ine?n3eles" acestea nu mă interesea2ă6 +u am alte tre1uri6 Dar dumneaCoastră ce )ărere aCe3i" domnule EranAJ Kudecata unui om cu e0)erien3a" cu Cederile
>%&

— Karl Ma( —

largi şi cunoştin3ele )e care le aCe3i" )oate i oarte im)ortantă )entru noi6 <o11le/EranA nu sesi2ă uşoara ironie din aceste cuCinte — 1ine inten3ionate" de alt el — şi răs)unse măgulit: — Mă 1ucură că Că adresa3i cu toată ?ncrederea )ersoanei mele deoarece" )rin mine" C/a3i adresat" ?ntr/ adeCăr" unui s)ecialist6 #unt de )ărere că" iind Cor1a de diamante n/ar i rău ca toată )oCestea să ie reală" dar mai e0istă şi alte lucruri la el de im)ortante6 Fn asemenea Cremuri de oamete groa2nică" mi/ar )lăcea mult mai mult un salam a umat turingian" dintr/un amestec de carne de )orc" de Cită şi slănină" dec@t un diamant de orice mărime6 Hi" colac )este )u)ă2ă" nici setea nu mi/o )ot stinge cu 1riliante" oricare ar i natura ori mărimea lor6 :e de altă )arte" ce/i tre1uie unui om mai mult dec@t să măn@nce şi să 1ea )e săturateJ +u sunt mul3umit de mine şi de soarta mea" aşa că n/am neCoie de )ietre )re3ioase6 #au" )oate/ar tre1ui să mi le )un la )ălărieJG Dar sunt ?ntru totul ?nc@ntat şi mul3umit de )ana )e care/o )ort acum6 Deci" dacă aş şti că dincolo" ?n Ari2ona" aş găsi o )iatră )re3ioasă de mărimea unui 1utoi de <eidel1erg" sau una cel )u3in c@t un doCleac" cu o greutate de un chintal şi Dumătate" ireşte că m/aş gră1i s/o iau6 Dar să nu iu sigur că )ot scoate la iCeală ceCa şi" dacă i21utesc" acel ceCa să ie doar c@t un 1o1 de mac" atunci nu şi nu" nimeni n/ar reuşi să mă conCingă6 *oi" germanii" n/aCem neCoie de diamante" căci" )urtăm ?n )ie)t cea mai )re3ioasă )iatră de )e ?ntinderea )ăm@ntului — inima6 — Eoarte 1ine 2isG s)use <elmers" ?ntin2@ndu/i sa0onului m@na6 ACe3i dre)tate" nu diamantele ar tre1ui să ne interese2e6 ;ru)ul tău" Ered" cel )e care urmea2ă să/l treci dincolo" Ca ?ncheia" )ro1a1il" cele mai 1une a aceri6 Ar i ost ?nsă mai nimerit ca aceşti oameni cu 1ani să i stat )e la casele lor6 :ot oarte
>&'

— Vulturii deşertului —

uşor răm@ne le teri" ără a o13ine nimic ?n schim16 *ici )rea ?n3ele)3i nu )ar a i c@tă Creme au dat de ?n3eles că au at@ta 1ănet asu)ra lor6 8r" acest lucru nu e 1ine să/l s)ui" ?n nici o ?m)reDurare" nici aici şi nici ?n altă )arte6 — M@ine du)ă/amia2ă Cor i aici6 Mai aCeau de cum)ărat doi cai )entru trans)ortul 1agaDelor6 Le tre1uia )entru asta cel )u3in o Dumătate de 2i6 Am )re erat să )etrec acest tim) ?n com)ania Coastră6 — Ai ăcut oarte 1ine" )rietene6 -@3i sunt" de a)tJ — Fn total şase" dintre care unii noCici" ?n a)aren3ă şi du)ă )urtare" dar asta nu mă )riCeşte de a)t6 :ar să Cină din *eL/8rleans şi s)eră să se ?ntoarcă acolo ?ncărca3i cu milioane6 — Vor şti să aDungă la mineJ — #igur" deoarece le/am descris locul at@t de 1ine" ?nc@t nu se )oate să greşească6 Dar" )entru numele lui Dumne2eu" ce s/a ?nt@m)latJ Această ultimă ?ntre1are ?i usese adresată lui ,o16 Fntre tim)" 2iua se a)ro)ia de s @rşit" )e aceste meleaguri amurgul dur@nd oarte )u3in6 DeDa se lăsase ?ntunericul şi nu se mai )utea Cedea )rea de)arte6 Fn ciuda discu3iei ?nsu le3ite" ,o1 şi ,lood(/Eo0 nu l/au slă1it din ochi )e mormon6 Acesta ?şi dădea toată silin3a să )ară indi erentP ceilal3i ?l credeau (anAeu" aşa că discu3ia usese )urtată cu Coce tare" „)astorul! aC@nd )osi1ilitatea să ?n3eleagă iecare cuC@nt6 Dar atunci c@nd Kuggle/Ered )omenise de oamenii )e care urma să/i călău2ească )rin deşert" e0)resia )rea s in3iei sale trăda o ?ncordare teri1ilă6 -@nd se Cor1i des)re a)tul că cei şase aCeau mul3i 1ani asu)ra lor" un sur@s crud" de satis ac3ie" ?şi ăcu a)ari3ia )e 1u2ele sale su13iri6 Hi toate astea rămaseră neo1serCate datorită ?ntunericului care se ?ntindea )este 3inut6 Din c@nd ?n c@nd" )astorul" ridica runtea" ca şi cum ar i ascultat" iar )riCirile ?i rătăceau neră1dătoare" de
>&$

— Karl Ma( —

Dur ?m)reDur6 -u ochii negrului a3inti3i continuu asu)ra sa şi su)raCegheat cu aten3ie de ,lood(/Eo0" ?n3elesese că era )ri2onier şi" cu iecare minut care trecea" deCenea tot mai ?ngriDorat6 Acum" că se ?ntunecase" Coia să nu )iardă Cremea şi să dis)ară c@t mai re)ede6 Din acest motiC" ?ntinse m@na du)ă )ache3elul cu care Cenise şi ?ncercă să şi/l a)ro)ie tot mai mult6 9nten3iona să se scoale 1rusc şi" cu )aşi mari" să dis)ară )e du)ă col3ul casei6 Dacă i21utea să se ascundă ?n tu ele care creşteau )e acolo" se )utea socoti salCat6 *umai că se ?nşelase ?n )riCin3a lui ,o16 Acesta" ca to3i negrii" era teri1il de ?ncă)ă3@nat şi cum o1serCase că mormonul ?ncerca să/şi tragă a)roa)e )achetul" se ridică e0act ?n momentul ?n care „)astorul! sărise ?n )icioare" cu o asemenea Cite2ă" ?nc@t a)roa)e ?l do1or? )e <elmers6 Acela usese momentul ?n care Kuggle/ Ered ?ntre1ase ce se ?nt@m)lă6 — DomR ,o1 Că2ut ho3 Crea s/o şteargă6 DeDa ?ntinse m@na du)ă )achet6 DomR ,o1 ?nsă nu sca)ă din ochi6 #)un@nd acestea" se aşe2ase )e ca)ătul 1ăncii" ast el ?nc@t să )oată răm@ne ?n imediata a)ro)iere a mormonului6 — Mai 1ine lasă/l să )leceG ?l admonestă hangiul6 :oate că nici nu merită at@ta aten3ie din )artea ta6 — DomR <elmers are dre)tate6 +l nu merită" dar 1anii )e care urat merită6 #igur n/o să sca)e ără a i condus de domR ,o1G — -ine este de a)t acest indiCidJ ?ntre1ă cu Coce ?nceată Kuggle/Ered6 *u mi/a )lăcut din )rima cli)ă6 Are as)ectul unui lu) care colindă lumea deghi2at ?n 1lană de oaie6 Hi/a)oi" am sen2a3ia că i/am mai Că2ut mutra c@ndCa" ?n ?m)reDurări ciudate6 <elmers ?i )oCesti ?ntreaga tărăşenie cu ,o1 şi adăugă: — -hiar şi ,lood(/Eo0 se ocu)ă de acest indiCid mai mult dec@t s/ar )ărea la )rima Cedere6 *u/i aşaJ
>&>

— Vulturii deşertului —

— ,a daG interCeni t@nărul6 Acest „s @nt al ultimelor 2ile! mi/a ăcut c@ndCa un mare rău6 — Fntr/adeCărJ Hi/atunci de ce nu/l tragi la răs)undereJ — :entru că nu/mi )ot aminti ce a ost6 + ca şi cum aş i Cisat şi aş i uitat detaliile Cisului6 Hi )e 1a2a unui sentiment at@t de ne1ulos şi nesigur" nu mă )ot lua de acest ins" oric@t de du1ios ar )ărea el6 — Mi/e greu să te ?n3eleg6 -ăci amintirile mele n/au ost niciodată nici ne1uloase şi nici nesigure6 Dar s/a ?ntunecat6 9ntrăm ?năuntruJ — *u6 Am inter2is acestui indiCid intrarea ?n casă şi tre1uie să/l su)raCeghe2 ?n continuare6 De aceea răm@n aici6 :oate că" totuşi" Coi i21uti să/mi aduc aminte6 — Atunci măcar să lumine2 mai 1ine locul" ca să n/o )oată şterge )e uriş6 9ntră ?n casă şi se ?ntoarse cu două lăm)i" de a)t două căni din ta1lă cu )etrol" din al căror ori iciu ieşea un itil gros6 7otuşi" cele două lăcări" )uternic umeg@nde şi răs)@ndind o lumină ?ntunecată" erau su iciente )entru a lumina locul din a3a uşii6 7ocmai c@nd <elmers agă3a lăm)ile de nişte crengi" se au2iră dintr/o dată )aşi care Ceneau din direc3ia c@m)urilor cu )orum16 — 7e )omeneşti că mi se ?ntorc lucrătoriiG 2ise el6 Dar se ?nşela6 -@nd cel care se a)ro)ia intră ?n cercul de lumină" cei din Durul mesei constatară că era un străin6 +ra un ti) )uternic" ?nalt" 1ăr1os" ?m1răcat com)let ?n haine me0icane" dar ără )inteni" ceea ce" )e aceste meleaguri" atrăgea imediat aten3ia6 Din cingătoarea lată" se i3eau m@nerele unui )umnal şi a două )istoale6 Fn m@nă 3inea o armă grea" cu )atul ?m)odo1it cu argint6 Dădea im)resia unui om oarte dur" de la care nu te )uteai aşte)ta la nimic 1un" ?n tim) ce/l s redelea )e mormon cu )riCirile" s)r@nceana/i tresări
>&5

— Karl Ma( —

?ntr/un el ciudat6 *imeni" ?n a ara celui Ci2at" nu o1serCă semnul6 — ,ună seara" domnitorG salută el6 8 seară cu ilumina3ie 1engale2ăJ :ro)rietarul casei )are a i un om cu ?nclina3ii )oetice6 :ermite3i/mi să mă odihnesc un s ert de oră la dumneaCoastră şi da3i/mi o 1ăutură" dacă" 1ine?n3eles" aCe3i ceCa la ?ndem@nă6 Eolosise acel Dargon s)aniol/engle2 utili2at deseori de cei din 2ona grani3ei cu Me0icul6 — Lua3i loc" domnuleG răs)unse <elmers ?n acelaşi Dargon6 -e/a3i )re eraJ ,ere sau rachiuJ — #cuti3i/mă cu 1erea dumneaCoastrăG *u Creau să mai aud de această )oşircă germană6 Da3i/mi o ?nghi3itură de rachiu" dar su icient de mare ca să/mi )ot clăti g@tleDul6 A3i ?n3elesJ -om)ortarea şi Cocea )oruncitoare nu )ăreau a i cele ale unui om cu care să/3i ?ngădui să glumeşti6 #e )urta ca şi cum ar i ost ?ndre)tă3it să comande6 <elmers se ridică să aducă cele cerute şi/i ăcu loc străinului )e 1ancă6 Acesta ?nsă scutură din ca) şi 2ise: — Mul3umesc" domnuleG Acolo stau deDa )atru6 Doresc să/i 3in com)anie domnului care stă singur6 #unt o1işnuit cu saCana şi nu/mi )lace să iu ?nghesuit6 Fşi s)riDinise arma de trunchiul co)acului şi se aşe2ă l@ngă mormon" )e care/l salută duc@nd m@na uşor la marginea lată a )ălăriei me0icane6 „# @ntul ultimelor 2ile! ?i răs)unse ?n acelaşi mod6 Am@ndoi se )re ăceau că nu s/ar mai i Că2ut niciodată6 <elmers intrase ?n casă6 -eilal3i" din )ură ama1ilitate" eCitau să/l )riCească ?ntr/un mod 1ătător la ochi )e străin6 Ast el că acesta aCu )osi1ilitatea să/i şo)tească mormonului: — De ce nu CiiJ Htii doar că suntem setoşi de noută3i6 -uCintele sunară ?n cea mai curată engle2ă a (anAeilor6 — *u mă lasă" murmură cel ?ntre1at6
>&4

— Vulturii deşertului —

— -ineJ — *egrul acela a urisit de colo6 — -e are cu tineJ — #us3ine că i/am urat stă)@nului său 1anii şi Crea să mă linşe2e6 — 8 i ştiind el ce ştie" dar ar i mult mai ?n3ele)t din )artea lui s/o lase 1altă" dacă nu doreşte ca 1iciurile noastre să/i colore2e )ielea ?ntr/un roşu a)rins6 Ai ceCa noută3i de aiciJ — Da6 Hase căutători de diamante Cor să traCerse2e deşertul6 — :e to3i draciiG :er ectG 8 să le scuturăm ni3el 1u2unarele6 La )@rli3ii din ultimul gru) n/am găsit mai nimic6 Dar" linişteG #e ?ntoarce <elmers6 -el men3ionat aducea un )ahar de 1ere )lin cu rachiu6 Fl )une ?n a3a străinului şi/i s)use: — :o tim şi să/3i ie de 1ine" domnuleG Ai aCut o 2i grea" )ro1a1il6 + iresc ca du)ă at@ta călărit să/3i ie sete666 — Dacă am călăritJ răs)unse omul" d@nd )e g@t a)roa)e Dumătate din con3inutul )aharului6 Dar oare ce Ci se nă2areJ 8rice călăre3 tre1uie nea)ărat să ai1ă şi calG — ,ine?n3eles6 — Hi/al meu unde/o iJ — Unde l/a3i lăsatG — :entru numele lui Dumne2euG Doar n/o să/mi las calul la o distan3ă" de trei2eci de mile" )entru a Ceni )@nă aici să 1eau o a)ă chioară" căreia Coi ?i 2ice3i rachiu6 — */aCe3i dec@t să/l lăsa3i ?n )ahar dacă nu Că )laceG De alt el" )u3in ?mi )asă de unde Ceni3i şi ?ncotro Că ?ndre)ta3i" călare sau )e DosG Dar" du)ă elul ?n care arăta3i" sunt a1solut sigur că aCe3i un calG Unde l/a3i ascuns" nu mă )riCeşteG — Eără doar şi )oateG De alt el" mult mai nimerit ar i să Că Cede3i de tre1urile dumneaCoastră" ără a Că
>&I

— Karl Ma( —

mai ocu)a" ?n Creun el" de mine6 *e/am ?n3elesJG — Vre3i să/mi lua3i dre)tul de/a mă ocu)a de unul din musa irii meiJ — Vă e oare teamă de mineJ — <aG Aş Crea să/l cunosc şi eu )e acela de care se teme Kohn <elmersG — Eoarte 1ine" deoarece aş dori un adă)ost )entru la noa)teG #)un@nd acestea" ?l )riCi )e <elmers cu nişte ochi răi şi iscoditori6 <angiul ?nsă ?i re)lică hotăr@t: — +ste cu desăC@rşire im)osi1ilG — La dracuRG :ot să a lu şi eu de ceJ — Deoarece adineauri mi/a3i inter2is să mă ocu) de )ersoana dumneaCoastră6 — Dar nu )ot alerga ?n )lină noa)te )@nă la cel mai a)ro)iat hanG Aş aDunge a1ia m@ine" )e la )r@n26 — */aCe3i dec@t să dormi3i a ară6 #eara este )lăcută" )ăm@ntul moale şi cerul ?nstelat6 — -hiar mă re u2a3iJ — Da" domnule" cel care doreşte să/mi ie oas)ete" tre1uie să răs)undă cu )olite3e ama1ilită3ii mele şi" mai cu seamă" să se a13ină de la tot elul de gogoşiG — Deci )entru a )rimi )ermisiunea să ?nno)te2 ?ntr/ un col3" undeCa" ar i tre1uit mai ?nt@i să Că c@nt o serenadăJ Dar ie cum dori3i6 Voi i ?n stare să/mi găsesc un loc şi" ?nainte de a adormi" mă Coi g@ndi cum C/aş i Cor1it dacă ne/am i ?nt@lnit ?n altă )arte6 — *u uita3i să Că g@ndi3i şi la ce C/aş i răs)uns eu la o adicăG — Fndră2ni3i să mă amenin3a3i" domnuleJ ?ntre1ă străinul" ridic@ndu/se de )e locul său şi )ost@ndu/şi statura ?naltă şi solidă ?n a3a hangiului6 — 8" nu" răs)unse acesta sur@2@nd6 De elul meu sunt oarte )aşnic — Aşa C/aş s ătui şi eu6 Aici" la marginea deşertului" )reCederea )resu)une să trăi3i ?n )ace cu toată lumea6 Altminteri" antoma din Llano +stacado ar )utea găsi
>&O

— Vulturii deşertului —

cu multă uşurin3ă şi )e neaşte)tate drumul s)re dumneaCoastră6 — A3i ?nt@lnit/o CreodatăJ — +uJ *icidecum6 Dar este 1ine cunoscută )rom)titudinea cu care se ocu)ă de cei )rea ?ng@m a3i" trimi3@ndu/i lesne )e lumea cealaltă6 — *u Creau să Că contra2ic6 :oate că cei găsi3i ?n deşert cu o gaură ?n runte au ost nişte ?ng@m a3i6 Răm@ne totuşi ciudat a)tul că to3i aceşti indiCi2i erau" ?n mod a1solut sigur" ho3i şi ucigaşi6 — -rede3iJ ?ntre1ă ironic indiCidul6 Hi cum oare s/ar )utea doCedi una ca astaJ — Destul de sim)lu6 -ăci asu)ra tuturor" ără nici o e0ce)3ie" au ost găsite o1iecte care a)ar3inuseră celor ucişi şi )răda3i6 Asta mi se )are o doCadă su icientă6 — Dacă aşa stau lucrurile" atunci ar i de dorit să nu ?ncerca3i Creodată" aici" la erma dumneaCoastră" să ucide3i )e cineCa6 *u de alta" dar să nu i3i găsit" ?ntr/o 1ună 2i" cu o gaură ?n runteG — Domnule" re)lică <elmers" dacă mai continua3i" Coi i neCoit să Că do1or6 + iresc să/mi dea de 1ănuit cineCa care/şi ascunde calul" )entru a i luat dre)t un om sărman" ne)ericulos6 — Vă re eri3i cumCa la mineJ şuieră străinul6 — Dacă sunte3i de )ărere că s)usele mele Ci se )otriCesc" n/am nimic ?m)otriCă6 Astă2i sunte3i deDa cel de/al doilea ins care ?ncearcă să mă mintă cu neo1ră2are6 :rimul a ost acest „s @nt al ultimelor 2ile!6 Hi nu m/aş mira să a lu că armăsarii Coştri )asc acum alături" )oate chiar şi cu al3i cai şi călăre3i )rin )reaDmă" aşte)t@ndu/Că ?ntoarcerea6 *umai că" ?n această noa)te" casa mea Ca i 1ine )ă2ită" iar m@ine" ?n 2ori" am să cură3 ?ntreaga regiune de 1uruieni6 Hi a1ia atunci Com constata că" de a)t" aCe3i cai oarte 1uni6 #trăinul ?şi str@nse )umnul" ridică m@na drea)tă" ca şi cum ar i Crut să loCească" se a)ro)ie de <elmers şi
>&=

— Karl Ma( —

21ieră: — 8mule" insinue2i cumCa că aş i un asasinJ #)une/o clar dacă ai curaDul" ?ndră2neşte666 Eu ?nsă re)ede ?ntreru)t6 ,lood(/Eo0" care cercetase cu mare aten3ie armele indiCidului" se ridică şi" a)ro)iindu/se" ?i )riCi ?ncordat )uşca6 Ea3a lui" )@nă atunci indi erentă" luă o cu totul altă ?n ă3işare6 8chii ?i străluceau )e o1ra2ul cris)at de o hotăr@re ce deCenise de neclintit6 #e ?ntoarse ?ns)re străin" )un@ndu/i 1rusc m@na )e umăr: — -e Crei" 1ăieteJ se răsti" acesta" Ci2i1il sur)rins6 — Aş dori să/3i răs)und eu ?n locul lui <elmers" răs)unse ,lood(/Eo0 cu o Coce a)arent liniştită6 Da" eşti un ticălos" un ho3" un ucigaşG Eereşte/te de această antomă a deşertului" )e care tocmai ai eCocat/oG Uriaşul se dădu c@3iCa )aşi ?na)oi" ?l măsură )e t@năr cu o )riCire sur)rinsă şi dis)re3uitoare" a)oi rosti 1atDocoritor: — Uşurel" lăcăule" )esemne c/ai ?nne1unitG -u o singură str@nsoare a m@inilor te ac terciG — Mai ?n3ele)t ar i să renun3i la un asemenea g@ndG ,lood(/Eo0 nu )oate i striCit chiar at@t de uşor6 Dumneata 3i/ai )ermis să te )or3i ca un neruşinat" s id@ndu/i )e to3i aceşti 1ăr1a3i6 Acum a sosit Cremea să/3i demonstre2 că nu eşti dec@t un CiermeG Ucigaşii din Llano +stacado sunt )ede)si3i de antoma deşertului cu moartea6 De data asta ?i Coi da eu o m@nă de aDutor" trimi3@ndu/te dre)t ?naintea Dudecătorului su)rem6 -ăci eşti un criminal şi lucrul acesta )oate i doCedit6 Vor1ele rostite ?l )useră )e inimosul adolescent ?ntr/ o lumină cu totul nouă6 -ăci atitudinea sa era" ?ntr/ adeCăr" cea a unui 1ăr1at ?n toată irea6 #tătea acolo" dre)t şi m@ndru" cu m@na ridicată amenin3ător" cu ochii sc@nteietori şi o hotăr@re de neclintit ?n toate trăsăturile sale6 :ărea un sol al dre)tă3ii6
>&%

— Vulturii deşertului —

#trăinul" cu toate că era cu un ca) mai ?nalt" )ălise6 7otuşi" ?ncercă să se reculeagă" i21ucnind ?ntr/un r@s 2gomotos şi tună: — +şti ne1unG Un )urice care Crea să ?nghită un ele antG Aşa ceCa nu s/a mai au2itG 8mule" doCedeşte/ mi că sunt un ucigaşG — *imic mai sim)lu6 -ui a)ar3ine )uşca re2emată colo" de trunchiul co)aculuiJ — ,ine?n3eles că mieG — De c@nd a intrat ?n )osesia taJ — 8 am de )este două2eci de aniG Fn ciuda r@sului de )@nă atunci şi a Cor1elor dis)re3uitoare" com)ortarea t@nărului ?l im)resionase Ci2i1il )e străin6 — :o3i )ro1a astaJ continuă să/l ?ntre1e ,lood(/Eo06 — -um nai1a să )otJ Dar dumneata )o3i să/mi aduci un contraargumentJ — Da6 Această )uşcă ?i a)ar3inea domnului Rodrigue2 :into de la erma +stan2ia del Merito" dincolo de -edar ;roCe6 Acum doi ani a )lecat ?m)reună cu so3ia" iica şi trei (a?u$#"*4&" ?n Ci2ită la erma -addo" şi n/au mai reCenit acasă6 #curt tim) du)ă dis)ari3ia lor" au ost găsite ?n deşert cele şase cadaCre" iar urmele de )e sol arătau că direc3ia indicatoarelor usese schim1ată6 Această )uşcă era a lui" )e atunci o aCea6 Dacă ai i sus3inut că ai cum)ărat/o de la cineCa de cur@nd" atunci ?nsă mai ?ncă)eau discu3ii6 Dar" deoarece )retin2i cu totul altceCa" ?nseamnă că tu ?nsu3i eşti ucigaşulG Aşa st@nd lucrurile" Ca tre1ui să te su)ui legii din Llano +stacadoG — -@ineG scr@şni străinul6 7e Coi striCiG Această )uşcă este a mea6 DoCedeşte că ea a a)ar3inut acelui 2a+i$nda#"I'6 — FndatăG Luă arma de l@ngă co)ac şi a)ăsă )e o )lăcu3ă mică
$* %+

-oL1o( me0icani6 Eermier Ms)an6N6
>&&

— Karl Ma( —

de argint din )artea in erioară a )atului6 Aceasta se des ăcu" iar dedesu1tul ei a)ăru o a două )lăcu3ă" )e care era scris numele ?ntreg al celui )omenit mai ?nainte6 — Uita3i/Că aiciG 2ise el" arăt@nd/o celorlal3i6 Am doCedit ără )utin3ă de tăgadă că linta era a ermierului6 Fmi era )rieten şi/i cunoşteam 1ine armele6 8mul acesta l/a ucis şi sunt o1ligat să/mi ac datoria6 -li)ele/i sunt numărate6 — ,a ale taleG strigă străinul" nă)ustindu/se asu)ra t@nărului şi inten3ion@nd să/i smulgă )uşca6 9ar ,lood( Eo0 sări iute ?na)oi şi" ?ndre)t@nd/o asu)ra lui" 2ise: — #tai )e loc" lighioană" alt el Cei ace cunoştin3ă cu glon3ul meuG <o11le/EranA" Kuggle/Ered" ochi3i/l 1ine" iar dacă mişcă" ?m)uşca3i/l )e loc6 -ei doi ?şi ridicară ?ntr/o cli)ită armele şi le ?ndre)tară asu)ra străinului6 -ăci aşa ordona legea )reriei: ?n asemenea ?m)reDurări nici o e2itare nu )oate i ?ngăduită6 #trăinul ?n3elese că nu era de glumit6 Htia că Cia3a ?i at@rnă de/un ir de )ăr" aşa că rămase nemişcat6 ,lood( Eo0 lăsă )uşca ?n Dos" omul iind 3inut ?n şah de ceilal3i" şi 2ise: — Si/am rostit sentin3a şi ea Ca i imediat ?nde)linită6 — -u ce dre)tJ ?ntre1ă străinul cu Cocea tremur@nd de m@nie6 #unt neCinoCat şi nu mă Coi lăsa linşatG — *u Creau să te omor aşa cum un călău ?şi ucide Cictima6 Vom sta a3ă ?n a3ă" iecare aC@nd )utin3a de a se a)ăra6 ;lon3ul tău mă Ca )utea nimeri la el de 1ine cum te Ca )utea loCi al meu6 *u Ca i o e0ecu3ie" ci un duel6 -u toate că eşti ?n m@na mea şi aş )utea să te ?m)uşc" ?mi risc Cia3a" o erindu/3i o şansă6 7@nărul stătea dre)t" sigur )e el şi neclintit ?n a3a străinului6 Vocea sa era serioasă" hotăr@tă" şi totuşi stă)@nită6 Asasinul ?nsă ?nce)u să r@dă 2gomotos şi
5''

— Vulturii deşertului —

dis)re3uitor" răs)un2ăndu/i: — De c@nd oare un terchea/1erchea cu caşul la gură ?şi )oate )ermite să/mi Cor1ească ast elJ Dacă n/ar i ost aceşti 1ăr1a3i" care au ?ndre)tat armele asu)ra mea" de mult 3i/aş i sucit g@tul" ?ntocmai ca unei Cră1ii o1ra2niceG +şti su icient de ne1un ca să te masori cu mine6 *u am nimic ?m)otriCă6 ;lon3ul meu ?3i Ca arăta calea s)re iadG Dar s)er că şi tu şi ceilal3i Că Ce3i 3ine )romisiunea6 -er o lu)tă drea)tă" iar a)oi c@m) li1er şi deschis )entru ?nCingătorG — 8hoG strigă ?n acel moment <elmers6 -hiar dacă ai aCea noroc la duel" mai e0istă aici nişte domni care Cor dori să schim1e o Cor1ă cu tine6 7re1uie să stai la dis)o2i3ia lor6 — *u" aşa nuG interCeni ,lood(/Eo06 Acest om ?mi a)ar3ine6 *u aCe3i nici un dre)t asu)ra lui6 +u singur am ost acela care l/a )roCocat şi tot eu i/am dat cuC@ntul că lu)ta Ca i drea)tă6 Hi" dacă Coi cădea" Ca tre1ui să/mi res)ecta3i )romisiunea6 — Dar" 1ăiete" găndeşte/te căQ — *u mai este nimic de discutat şi nici de g@ndit6 Acest ticălos )ro1a1il că e unul din „Culturii! din #taAed :lains şi tre1uie lichidat ără )rea multe discu3ii6 Dar iindcă nu sunt un călău" am hotăr@t să/i o er o moarte demnă" iar Coi Ca tre1ui să/mi res)ecta3i dorin3a6 Vreau să/mi )romite3i că" dacă mă ?m)uşcă" ?l Ce3i lăsa să )lece ?n Coie6 — Dacă asta 3i/e dorin3a" n/aCem ?ncotro6 ;@ndeşte/ te ?nsă că" datorită 1unătă3ii ne?ntemeiate de care dai doCadă" ticălosul ar )utea să/şi continue meseria şi )e Ciitor6 — Ei3i linişti3i" )rieteni6 ;lon3ul meu nu se a lă )e 3eaCă degea1aG #)une deci" omule" de la ce distan3ă Crei să tragem unul asu)ra celuilaltJG — -inci2eci de )aşi" răs)unse străinul6 — -inci2eciG r@se ,lood(/Eo06 #/ar )ărea că 3ii nes)us la )ielea ta6 Dar n/o să/3i olosească la nimic6
5'$

— Karl Ma( —

Mă simt o1ligat să/3i s)un că Coi ochi )recum Eantoma din Llano +stacado" dre)t ?n runte6 Deci" ereşte/teG — +0agere2i ?n continuare" 1ăieteG scr@şni străinul6 +u am o13inut ceea ce doream" )romisiunea unei retrageri li1ere6 Dar să trecem la a)te6 Dă/mi )uşcaG — 8 Cei )rimi de?ndată ce se Cor termina )regătirile" şi nici ?ntr/un ca2 mai re)ede" )entru că nu )ot aCea ?ncredere ?n tine6 <angiul Ca măsura distan3a" cinci2eci de )aşi6 Du)ă ce ne ocu)ăm )o2i3iile" ,o1 se Ca aşe2a cu un elinar ?n a)ro)ierea ta" iar <o11le/EranA cu celălalt" l@ngă mine" ast el ?nc@t să ne )utem Cedea 1ine unul )e celălalt6 A)oi Kuggle/Ered ?3i Ca da 3ie )uşca" <elmers mi/o Ca da )e a mea6 7ot el Ca da comanda6 Din acel moment suntem li1eri să tragem cum Com Coi6 Eiecare are c@te două gloan3e" )entru două ?ncercări6 -el care ?şi )ărăseşte locul" ?nainte de a i terminat schim1ul de ocuri" Ca i ?m)uşcat de cel care 3ine elinarul6 :entru asta ,o1 şi EranA Cor aCea )regătite )istoalele lor6 — ErumosG Eoarte rumosG strigă ,o16 DomR ,o1 dă la ticălos imediat un glonte" dacă ?ncercat s/o şteargăG Fşi scoase arma din cingătoare şi o arătă străinului" 2@m1ind amenin3ător6 -eilal3i se arătară mul3umi3i de condi3iile lui ,lood(/ Eo0 şi ?nce)ură )regătirile6 +rau cu to3ii at@t de ocu)a3i" ?nc@t nimeni nu se mai g@ndi să/l 3ină su1 o1serCa3ie )e „s @ntul! 7o1ias :reisegott ,urton6 Hi se )ărea că acestuia ?i conCenea de minune6 Fncetul cu ?ncetul" se a)ro)iase tot mai mult de ca)ătul 1ăncii" sco3@ndu/şi )icioarele de su1 masă" ast el ?nc@t" la momentul )otriCit" s/o )oată şterge )e neo1serCate6 -ei doi adCersari se de)ărtară la o distan3ă de cinci2eci de )aşi unul de celălalt6 -u elinarul ?n m@na st@ngă şi cu )istolul ?n drea)ta" ,o1 se )ostă l@ngă străin" )regătit să tragă6 L@ngă ,lood(/Eo0 se aşe2ă <o11le/EranA" care şi el 3inea ?ntr/o m@nă elinarul" iar ?n cealaltă )istolul" doar de ormă" iindcă ştia că nu Ca
5'>

— Vulturii deşertului —

tre1ui să olosească arma ?m)otriCa t@nărului curaDos şi sincer6 <elmers şi Kuggle/Ered 3ineau )regătite cele două )uşti ?ncărcate6 -hiar şi )entru aceşti oameni" de)rinşi cu lu)ta" momentul era )lin de tensiune6 -ele două lăcări )@l)@iau şi luminau cu )ara lor roşiatică chi)urile ?ncordate ale 1eligeran3ilor6 ,lood(/Eo0 stătea calm şi ne)ăsătorP adCersarul său se găsea ?nsă ?ntr/o cu totul altă stare6 Kuggle/Ered" care ?i ?ntinsese arma" )utu să/i Cadă lucirea ră21unătoare din ochi şi" totodată" tremurul neast@m)ărat al m@inilor6 — #unte3i gataJ ?ntre1ă <elmers6 — Da" răs)unseră am@ndoi" străinul deDa )otriCindu/ şi arma6 ACea inten3ia să ie mai iute ca ,lood(/Eo0" chiar şi numai cu o Dumătate de secundă6 — Mai are Creunul din Coi ceCa de adăugatJ ?ntre1ă <elmers — #ă te ia dracuRG ră1u ni nerCos străinul6 — *u" răs)unse calm ,lood(/Eo06 Văd de )e acum că indiCidul m/ar )utea ochi doar din greşeală6 :riCi3i/l cum tremurăG Dar dacă" totuşi" Coi )ieri" Cei găsi ?n 1u2unarele şeii mele tot ce/i necesar de ştiut6 Acum s/ o lăsăm ?nsă 1altăG — Atunci lua3i/Că armele şi ochi3iG Fi ?ntinse lui ,lood(/Eo0 arma6 7@nărul o luă liniştit şi ?nce)u s/o c@ntărească ?n m@nă" ca şi cum ar i dorit să/i a le greutatea6 :e chi)ul lui nu se )utea citi nici cea mai mică emo3ie6 -elălalt a)roa)e că smulse arma din m@na lui Kuggle/Ered6 8chi şi trase6 — AloG ;agiuleG 21ieră negrul6 DomR ,lood(/Eo0 nu a ost loCitG 8h" norocG 8h" )lăceriG 8h" deliciuG #ărea şi dansa ?nC@rtindu/se ?n Durul a0ei sale" ne1un de ericire6 — Vrei să aci )u3ină linişte" 1ăieteG tună <elmers6
5'5

— Karl Ma( —

-um să mai ochească cineCa" dacă tu mişti elinarul ?n asemenea halJ ,o1 ?şi dădu imediat seama că )urtarea sa dăuna tocmai celui )e care ?l dorea ?nCingător6 #e o)ri nemişcat şi dre)t ca o lum@nare" strig@nd: — DomR ,o1 acum liniştitG DomR ,o1 nici nu cli)eşteG DomR ,lood(/Eo0 să tragă re)edeG Dar străinul nu/şi luase )uşca de la o1ra26 A)ăsă din nou )e trăgaci" dar şi acest glon3 ?şi greşi 3inta" cu toate că ,lood(/Eo0 rămăsese ?n aceeaşi )o2i3ie" o erindu/i dre)t 3intă ?ntregul său tru) şi continu@nd să/şi c@ntărească arma ?n m@na drea)tă6 — Mii de draciG ?nDură asasinul6 -@teCa cli)e uimirea ?l 3intui locului6 A)oi mai scoase o ?nDurătură şi ?ncercă să 3@şnească" )entru a eCada6 — #taiG strigă negrul6 7ragG Fn acelaşi tim) răsunară două ?m)uşcături6 -li)a de groa2ă a adCersarului său ?i usese su icientă lui ,lood(/Eo0 )entru a ridica arma şi a ochi6 A)oi se ?ntoarse )e călc@ie" duse m@na la )unga cu gloan3e )entru a/l ?nlocui )e cel tras şi s)use: — A mierlit/oG EranA" duce3i/Că acoloG Ve3i găsi gaura ?n miDlocul run3iiG EranA şi <elmers se gră1iră să aDungă la locul unde se )ră1uşise străinul6 ,lood(/Eo0 ?i urma ?ncet" du)ă ce ?ncărcase arma din nou6 De acolo răsună Cocea trium ătoare a negrului: — 8h" curaDl 8h" 1raCurăG 8h" CiteDieG DomV ,o1 ?m)uşcat de tot la ticălosG Aici l/a atins şi nu mai mişcă din loc6 #ă Cadă domR <elmers şi domR EranA că old ,o1 la nimerit ?n runteG ;aură ?n a3ă" )rin care a intrat" şi una ?n cea ă" )rin care a ieşitG 8h" domR ,o1 mare Citea2G +l ?n r@nge cu uşurin3ă o mie de duşmaniQ — Da" eşti ?ntr/adeCăr un trăgător strălucitG ?ncuCiin3ă <elmers" care ?ngenunche l@ngă mort şi ?l cercetă6 Dar unde ai ochit de a)tJ
5'4

— Vulturii deşertului —

— DomR ,o1 ochit e0act )e runte şi nimerit )e el acolo6 8h" domR ,o1 Ca i un uriaş" un erou" domR ,o1 inCinci1il6 — Mai tacă/3i gura odatăG *u eşti nici erou" nici uriaş şi nici inCinci1il6 Ai tras asu)ra unui ugar" at@t şi nimic mai mult6 :rintre altele" nici nu te/ai g@ndit să/3i ?ndre)3i )uşcoiul tău Cechi asu)ra run3ii acestui om6 9a uită/te mai 1ine la )antalonii lui6 -e Ce2iJ ,o1 lăsă elinarul ?n Dos" )entru a lumina mai 1ine locul )e care i/l indicase <elmers6 — 8 gaură" o 2g@rieturăG răs)unse el6 — Da" 2g@rietura ăcută de glon3ul tău6 Ai tras )rin cracul )antalonului şi )retin2i că ai nimerit runteaG #ă/ 3i ie ruşineG La o distan3ă de nici şase )aşiG — 8h" ohG DomR ,o1 nu/i tre1uie ruşineG DomR ,o1 ochit ?n runte6 DomR ,lood(/Eo0 a nimerit ?n )antaloni6 DomR ,o1 a tras gro2aC" mai 1ine dec@t domR ,lood(/ Eo0G — Da" 1ine" 1ineG Dar ce loCiturăG ,lood(/Eo0" nimeni n/o să te )oată egalaG *ici n/am a)ucat să Căd c@nd ai ochitG — Fmi cunosc )uşca" răs)unse modest t@nărul" şi ştiam )recis că aşa se Ca ?nt@m)la6 7i)ul era mult )rea nerCos6 7remura6 Asta ?ntotdeauna e o mare greşeală6 Un 1ăr1at tre1uie să se stă)@nească )er ect" ?n orice ?m)reDurare" chiar dacă Cia3a lui de)inde doar de două ?m)uşcături6 ,ăr1atul 2ăcea mort" cu gaura rotundă căscată ?n miDlocul run3ii6 ;lon3ul ieşise )rin cea ă6 — Ai tras ?ntocmai ca Eantoma din Llano +stacadoG 2ise Kuggle/Ered" admiratiC6 8 loCitură de maestruG 9ndiCidul şi/a )rimit răs)lata6 -e acem cu cadaCrulJ — Fl Cor ?nhuma oamenii mei" răs)unse <elmers" şi Cor res)ecta ?ntocmai cele cuCenite6 -hiar şi cel mai ori1il ticălos răm@ne" ?n cele din urmă" totuşi" un om cu dre)turi ce nu )ot i nesocotite6 Am ost sili3i să acem dre)tate şi" iindcă )e aceste meleaguri legea nu are
5'I

— Karl Ma( —

nici o )utere" am deCenit noi ?nşine legea6 */a ost o crimă" )entru că cei doi au aCut aceleaşi şanse6 Dumne2eu să ie milostiC cu su letul mortuluiG 9ar acum să666 ce esteJ -e s/a mai ?nt@m)latJ ,o1 scoase un strigăt )uternic6 +l era singurul ai cărui ochi nu erau ?ndre)ta3i asu)ra mortului6 — +i" ohG arăta negrul6 DomR <elmers să se uite acoloG Fntinse m@na ?n direc3ia meselor şi a 1ăncilor" cu undate acum ?n 1e2nă6 — De ceJ -e este acoloJ — *imic" nimic nu este acolo6 DomR <elmers şi ceilal3i domni nu Căd nimic )entru că a dis)ărut6 — :e cinstea meaG Mormonul a şters/oG e0clamă <elmers" sărind ?n )icioare de l@ngă cadaCru6 Re)ede" du)ă elG #ă Cedem" )oate ?l mai )rindemG Fntr/o cli)ită" gru)ul se ?m)răştie" iecare lu@nd/o ?n altă direc3ie6 *umai ,lood(/Eo0 rămase nemişcat" ascult@nd" ?n scurtă Creme" to3i s/au ?ntors ără a găsi nici o urmă a celui dis)ărut6 — *e merităm soarta6 Am ost nişte )roştiG :oate că acest mormon e mult mai )ericulos dec@t a ost Creodată nenorocitul de colo6 Dar" s)er să/l re?nt@lnesc c@t de cur@nd6 ,ună seara" domnilorG Ridică arma mortului şi se ?ndre)tă ?ns)re calul său6 — Vrei să )leciJ ?ntre1ă <elmers6 — Da6 Am )ierdut destul tim) cu acest străin6 :uşca o iau cu mine şi o Coi ?na)oia moştenitorilor de dre)t ai )osesorului6 — -@nd te Coi reCedeaJ — -@nd Ca i neCoie6 *ici mai deCreme şi nici mai t@r2iu6 — Un t@năr oarte ciudatG ?şi dădu cu )ărerea Kuggle/ Ered" d@nd din ca)6 — #ă/l lăsăm ?n )ace" răs)unse <elmers6 +l ştie ?ntotdeauna ce ace6 + t@năr" dar se )oate ?ntrece cu orice C@rstnic şi sunt conCins că ?n cur@nd Ca )une
5'O

— Vulturii deşertului —

m@na şi )e acest domn 7o1ias :reisegott ,urton" ?ntocmai cum a mai di1uit şi )e nenumăra3i al3i escroci6

5'=

— Karl Ma( —

3 VULTURII DEŞERTULUI A)ro0imatiC cu două ore ?nainte de a se i ?nt@lnit <o11le/EranA şi ,o1 cu ,lood(/Eo0" doi 1ăr1a3i Ceneau călare dins)re oraş6 Du)ă toate )ro1a1ilită3ile" nici nu trecuseră )rin localitate" căci arătau ?ntocmai ca nişte oameni ce de multă Creme nu mai aCuseseră contact cu semenii lor din 2onele locuite6 Unul din ei aCea )este şase )icioare ?năl3ime şi era oarte uscă3iC6 -ălărea un cat@r mic şi costeliC6 :urta )antaloni de )iele" croi3i )entru cineCa mult mai scund şi mai ro1ust6 +ra ?ncăl3at cu nişte ghete u2ate" )line de căr)ituri" care )ăreau ăcute din 1ucă3i şi )etice ?m)reunate6 De su1 geaca din )iele de 1iCol se iCea o cămaşă ără nasturi ce/i lăsa )ie)tul desco)erit" iar m@necile ?i aDungeau a1ia )@nă la coate6 Fn Durul g@tului ?şi ?n ăşurase o nă ramă de 1um1ac" decolorată" iar )e ca)ul 3uguiat ?şi )usese un o1iect ce )ărea să i ost c@ndCa un Do1en de culoare gri6 Eireşte" ?n )re2ent nu mai rămăsese dec@t un el de 1urlan de ormat şi mototolit" )reCă2ut cu un rest de 1or" )e care )osesorul ?l olosea ori de c@te ori sim3ea neCoia să/şi erească ochii de lumina )rea )uternică a soarelui6 +ra ?ncins cu o r@nghie groasă" de care )rinsese două )istoale" un )umnal şi el de el de săcule3e cu mărun3işuri necesare6 Fşi ?n ăşurase ?n Durul umerilor o manta de cauciuc" intrată la a)ă ?ncă de la )rima )loaie" )e care/o )urta ca )e/o )elerină de husar6 :e genunchi 3inea una din acele aimoase )uşti cu 3eaCa oarte lungă" care" m@nuită de un C@nător iscusit" nu/şi greşeşte niciodată 3inta6 -elălalt călărea o gloa1ă ?naltă şi osoasă6 +ra gras şi rotunDor" dar at@t de scund ?nc@t )icioarele sale nu )uteau cu)rinde coastele calului dec@t )e Dumătate6 Fn ciuda anotim)ului cald" )urta un coDoc mare" cu 1lana roasă" de su1 care a)ăreau două ci2me uriaşe6 :entru că m@necile acestuia erau mult )rea lungi" din ?ntregul
5'%

— Vulturii deşertului —

om nu se )utea Cedea dec@t a3a Cicleană" rumenă şi 1ine hrănită6 Hi el aCea o )uşcă cu 3eaCa lungă6 -elelalte arme ale sale erau ascunse su1 coDoc6 Aceşti doi 1ăr1a3i erau DaCid Kroners şi KaAo1 : e erAorn" cunoscu3i )este tot ca :itt Lunganul şi DicA Roto eiul6 #tră1ăteau de mul3i ani ?m)reună Vestul #ăl1atic şi deCeniseră )rieteni de nedes)ăr3it6 DicA era neam3" iar :itt (anAeu" dar cel din urmă ?nCă3ase ?n decursul tim)ului su icientă germană c@t să )oată Cor1i cu destulă uşurin3ă6 Sinutul ?n care se a lau era ne)rietenos şi arid6 Din )ăm@ntul )ietros creşteau doar )ini )itici" de orma3i" amesteca3i )e alocuri cu (uccaşi şi cactuşi6 A)a li)sea cu desăC@rşire6 Din c@nd ?n c@nd" Roto eiul se ridica ?n scări )entru a )riCi de Dur/?m)reDur" dar se reaşe2a" cu o mutră de2amăgită6 — -e 3inut trist şi de2olantG o tă el6 -ine ştie dacă astă2i Com mai găsi Creo duşcă de a)ă )roas)ătă6 — <mG mormăi celălalt6 *e a)ro)iem de 2ona deşertului Llano +stacado6 Deci nici nu se )oate alt el6 #au cre2i" DicA" că ?n deşert e0istă i2Coare de )unci cu ouă ori @nt@ni cu la)te 1ătutJ — 7aci" :itt" că deDa a ?nce)ut să/mi lase gura a)ăG Mi/e teamă că Com i neCoi3i să ne mul3umim doar cu 2eamă de cactuşi6 — *ici chiar aşa6 Fncă n/am ?naintat chiar at@t de mult6 9ar „<elmers <ome!" unde ne Com a la a1ia m@ine" e l@ngă o a)ă6 #)er că 1ătr@na mină de argint" la care tre1uie să aDungem ?ncă de astă2i" se găseşte ?n miDlocul sau cel )u3in )rin a)ro)ierea unui cr@ng de co)aci sau tu e" cum" de alt el" )o3i găsi chiar şi ?n cele mai săl1atice 3inuturi6 7u ştii oarte 1ine că mie rareori mi se ?nt@m)lă să mă ?nşel şi că s)eran3ele mele sunt de cele mai multe ori ?ntemeiate6 — */ai Crea mai 1ine să taciJG #)eran3ele tale n/au dus la nimic" cel )u3in )@nă ?n )re2ent6 *u ne/am g@ndit dec@t să ?naintăm c@t mai re)ede şi deci nu ne/
5'&

— Karl Ma( —

am ăcut tim) să ne ocu)ăm nici măcar de o ri)tură6 #igur" n/aş i )retins chiar curcan" dar cel )u3in o găinuşă de )rerie tot mi/ar i )lăcut să ?nt@lnescG — +şti mult )rea )reten3ios" DicAG +u m/aş mul3umi chiar şi cu un ie)uraş6 <ei" dar ia te uită aiciG -alul se o)ri 1rusc" strunit de o smucitură6 Dintre smocurile singuratice de iar1ă" un ie)ure le sări dre)t ?n a3ă6 :itt duse re)ede )uşca la umăr şi trase6 9e)urele se dădu de/a 1er1eleacul şi rămase ?ntins la )ăm@nt6 Eusese o loCitură de adeCărat maestru6 :itt se ?ndre)tă ?ns)re locul ?n care 2ăcea animalul" ?l ridică şi ?şi continuă drumul 2ic@nd: — 9ată ri)tura6 *u ne mai răm@ne dec@t să găsim a)a6 Ve2i" aşadar" că s)eran3ele mele nu sunt chiar de tot ne1uneştiJ AscultăG Asta n/a ost o ?m)uşcăturăJ — ,a da" ără doar şi )oateG -hiar şi calul meu a au2it/o6 ;loa1a trăgea aerul ?n nări şi urechile lungi i se mişcau atente6 -ei doi C@nători se ?ndre)tară ?n şa" )riCind ?n direc3ia din care se au2ise ?m)uşcătura6 Distan3a era ?nsă mai mare dec@t )uteau ei cu)rinde cu )riCirea6 #e găseau ?ntr/un el de căldare6 :itt se uită ?n sus" unde o uriaşă )asăre de )radă se rotea ?n cerc6 — Un uliu" s)use el" nu/i aşa" DicAJ — *uG + un Cultur im)erial şi se )oate recunoaşte du)ă )enaDul colorat6 Fm)uşcătura l/a deranDat de la masă6 Ar tre1ui să a lăm cine a tras6 *u de alta" dar să ştim )e cine aCem ?n a3ă6 Fn a)ro)ierea deşertului se ?nt@m)lă" uneori" lucruri ciudate6 -ine nu se )ă2eşte )oate deCeni hrana unor ast el de )ăsări şi nu cred că e 1ine să im negliDen3i6 Deci" ?nainte" 1ătr@ne :ittG Dădură )inteni cailor6 Du)ă cum se ştie" cat@rii sunt iin3e oarte ?ndărătnice6 Un ast el de animal reac3ionea2ă a)roa)e ?ntotdeauna inCers: )oate i greu urnit atunci c@nd se cere cea mai mare gra1ă" dar trece la un galo) uri1und tocmai atunci c@nd călăre3ul
5$'

— Vulturii deşertului —

doreşte să se o)rească6 -at@rul lui :itt nu ăcea nici el e0ce)3ie de la această regulă6 A1ia ?i dădu Lunganul )inteni" că el se şi ?n3e)eni )e cele )atru )icioare" răm@n@nd nemişcat ca o ca)ră de tăiat lemne6 8mul ?ncercă să/l ?ndemne" dar animalul 1ăgă ca)ul ?ntre )icioarele din a3ă şi ?nce)u să a2C@rle din co)ite" cu sco)ul Cădit de a/l arunca )e :itt din şa6 Lunganul ?şi cunoştea ?nsă )rietenul at@t de 1ine" ?nc@t ştiu imediat ce e de ăcut6 — Aha" 1ătr@n escrocG 2ise r@2@nd6 7e lecuiesc eu de toanele asteaG Duse m@na la s)ate" )rinse animalul de coadă şi trase )uternic6 Fndată" cat@rul o luă la goană" ?n asemenea hal ?nc@t DicA a1ia reuşi să 3ină )asul6 7rasul de coadă era miDlocul secret )rin care ?ndărătnicia acestui animal" at@t de drăgălaş" altminteri" )utea i ?n r@ntă )e loc6 Du)ă ce călăre3ii ieşiră din căldare" Că2ură" s)re marea lor uimire" un gru) de oameni" dar at@t de a)roa)e" ?nc@t nu le/ar i tre1uit nici un minut )entru a aDunge )@nă la ei6 Fşi o)riră imediat animalele" dornici să a le dacă aceşti călători" şase la număr" erau )aşnici ori" dim)otriCă" aCeau un com)ortament du1ios6 Euseseră o1serCa3i6 -ercul ăcut de străini se deschise" dar nu se )utu constata Creo atitudine duşmănoasă6 — -e )ărere aiJ ?ntre1ă DicA" Mergem la eiJ — Da6 *e/au Că2ut şi" chiar dacă ar i t@lhari de drumul mare" n/aCem cum să/i mai ocolim6 +ste 1ine" totuşi" să ne a)ro)iem din e0terior6 -u mare aten3ie ?nsă" )entru a nu ne lăsa ?nconDura3i6 #ă im )regăti3i )entru orice eCentualitate6 — +i" t@lhari de drumul mare nu )ar a i6 Arată mai degra1ă ca nişte domni ?ntr/o e0cursie de )lăcere6 #unt sigur că să)tăm@na trecută costumele lor se mai a lau ?ncă la croitor6 Au asu)ra lor arme destule" dar sunt )rea strălucitoare ca să mai i ost olosite" iar caii
5$$

— Karl Ma( —

lor )ar at@t de )roas)e3i şi 1ine hrăni3i" ?nc@t ?nclin să cred că aCem de/a ace cu nişte C@nători de duminică6 Eireşte ?nsă că )re er o ?nt@lnire cu ast el de noCici dec@t una cu oameni care )oartă 1u2unare numai )entru a aCea ce um)le cu 1anii altora6 #ă ne a)ro)iem de d@nşiiG *ici nu mai aCeau de ales" )entru că cei şase ?şi )useseră ?n mişcare caii" a)ro)iindu/se la r@ndul lor6 — Veni3i ?ncoaceG li se strigă6 ;ră1i3i/CăG ADunseră unii l@ngă al3ii6 Ee3ele ?ngriDorate şi serioase ale străinilor ?şi schim1ară deodată ?n ă3işarea6 Dois)re2ece ochi mari ?i )riCiră cu uimire )e noii Ceni3i6 ,u2ele ?nce)ură să le tresară şi" ?n cele din urmă" i21ucniră ?ntr/un r@s 2gomotos" )e şase Coci6 — :e to3i draciiG strigă unul6 Dar Coi cine mai sunte3iJ — Fntr/adeCărG Fntr/adeCărG Minunat" gro2aCG r@deau şi strigau to3i deodată6 — Vă rog" domnilor" lăsa3i/Că )riCi3i cu aten3ieG 2ise unul din ei6 Aşa ceCa n/am mai Că2ut niciodatăG -ei doi rămaseră im)asi1ili" dar c@nd Cor1itorul se a)ro)ie de :itt Lunganul" acesta ?şi dădu cat@rul c@3iCa )aşi ?na)oi şi ?ntre1ă: — *u Cre3i să/mi s)une3i" mai ?nt@i" cum Că numi3iJ — De ce nuJ Mă numesc ;i1son6 — Mul3umescG Deci" domnule ;i1son" cu )lăcere ac o aCoare cuiCa care mă roagă6 Voi ?nde)lini Coin3a dumneaCoastră" dar" ?nainte de toate" 3in să Că anun3 că sunt un oarte 1un trăgător6 #)use acestea )e un ton at@t de serios" ?nc@t r@setele ?ncetară imediat6 ;i1son ri)ostă: — ACe3i cumCa de g@nd să Că lu)ta3i cu noiJ — *ici )rin ca) nu/mi trece6 ,ăte3i/Că ?ntre Coi6 9ar dacă se Ca ?nt@m)la să Că ?m)roşca3i cu noroi" olosi3i cu ?ncredere a)a şi să)unulG *u eu Coi i acela care se Ca gră1i să Că cure3e6 La au2ul acestor Cor1e" ;i1son )use m@na )e )istol
5$>

— Vulturii deşertului —

şi amenin3ă: — :otoli3i/Că" domnuleG SeaCa )uştii mele nu/i deloc ?n undatăG — <a" r@se :itt6 *u i3i caraghioşiG Eelul ?n care ne amenin3a3i e de/a dre)tul amu2ant6 — Aşa" deciG Eace3i/ne )lăcerea şi s)une3i/ne numele dumneaCoastră" ca să ştim şi noi cu cine aCem de/a ace" cu ce el de „eroi!" mai 1ine 2isG — +u mă numesc Kroners" iar toCarăşul meu : e erAorn6 — Du)ă nume )ar a i nem3i" iar nem3ii n/au nici o trecere )e/aiciG — + o )ărere )e care nu Creau să C/o com1at" domnule6 *u sunt medic )sihiatru6 <ai" DicAG Fşi )use cat@rul ?n mişcare" iar Roto eiul ?l urmă6 *ici unul din ei nu mai aruncă Creo )riCire noilor cunoştin3e" ?n schim1 se ?ndre)tară ?ns)re locul la care useseră chema3i6 Fi aşte)ta o )riCelişte ?ns)ăim@ntătoare6 :ăm@ntul era aco)erit cu urme de )icioare şi co)ite" ca şi cum acolo ar i aCut loc o lu)tă6 :rin )reaDmă se a la şi un cal mort" ără hamuri şi şaP cor)ul ?i era s @şiat" resturi de intestine 2ăceau ?m)răştiate )este tot locul6 :ro1a1il era o)era Culturului )e care DicA şi :itt ?l Că2useră mai ?nainte6 Dar nu asta ?i ?ns)ăim@ntă )e cei doi" ci a)tul că a)roa)e de leşul calului se a la cadaCrul unui om al1 scal)at" a cărui a3ă era 1ră2dată ?n lung şi ?n lat de tăieturi de cu3it" ast el ?nc@t deCenise de nerecunoscut6 -ostumul său din l@nă" oarte tocit" ?l recomanda ca )e un om al locurilor6 — Doamne" Dumne2euleG -e s/o i ?nt@m)lat aiciJ e0clamă DicA" sărind de )e cal şi o)rindu/se l@ngă mort6 :itt descălecă şi ?ngenunche alături6 — + mort de c@teCa ore" s)use el" du)ă ce )i)ăi m@na şi )ie)tul celui ucis6 + deDa rece" iar s@ngele nu
5$5

— Karl Ma( —

mai circulă6 — -aută/l )rin 1u2unare6 :oate găseşti Creun o1iect cu aDutorul căruia să/l )utem identi ica6 :itt se a)lecase asu)ra cadaCrului e0act ?n momentul ?n care cei şase călăre3i ?i aDunseră din urmă6 — #taiG strigă ;i1son6 *u scotoci3i )rin 1u2unare6 *u Că las să )răda3i cadaCrulG At@t el" c@t şi toCarăşii săi co1or@ră de )e cai şi se a)ro)iară6 Unul din ei ?l )rinse )e :itt de 1ra3 şi ?l ridică ?n )icioare6 -ei doi C@nători schim1ară ?ntre ei o )riCire )lină de indulgen3ă6 A)oi DicA ?ntre1ă: — -um de C/a trecut )rin ca) că aCeam de g@nd să )rădăm mortulJ — V/am sur)rins scotocindu/l )rin 1u2unareG — #unte3i siguri că asta inten3ionam să acemJ — ,ine?n3eles6 Fn ă3işarea Coastră s)une totul6 — Da3i doCadă de o )ers)icacitate im)resionantă" domnule ;i1sonG — */ar tre1ui să Că 1ate3i Doc" o1lig@ndu/ne să schim1ăm oaiaG V/am )rins ?n lagrant delict6 Amicul dumitale aCea m@inile cu undate ?n 1u2unarele mortului6 + ?ndeaDuns6 :e urmă" )rea Că @3@ia3i )e/aici6 Asta tre2eşte sus)iciune6 -ine sunt ucigaşiiJ Răs)unsul la această ?ntre1are ar )utea să Că coste )ielea6 :itt ridică 1atDocoritor din umeri" iar DicA răs)unse: — La dracuRG #unte3i un ti) ciudatG Vă )urta3i de )arc/a3i i )reşedintele #tatelor UniteG — #unt DuristG răs)unse ;i1son" scurt şi oarte m@ndru6 — Ah" DuristG Deci ace3i )arte dintre acei ?nCă3a3i a căror ocu)a3ie de 1a2ă — de alt el singura la care se )rice) — este „slalomul )rintre )aragra e!J 7ot res)ectul meu" sirG Hi/şi scoase" ironic şi su)us" )ălăria de )e ca)6 — Domnule" lăsa3i glumeleG tună ;i1son6 #unt ?ntr/ adeCăr Durist şi mă )rice) să im)un res)ect6 Aceşti
5$4

— Vulturii deşertului —

stima3i domni m/au ales ca şe al gru)ului şi deci e Cala1il tot ceea ce hotărăsc euG — ,raCo" 1raCoG ?ncuCiin3ă degra1ă DicA6 *u aCem nimic ?m)otriCă6 Dacă sunte3i Durist" Că e oarte uşor să trata3i ca2ul aşa cum tre1uieG — Asta se/n3elege de la sine şi de aceea Că ordon să nu Că ?nde)ărta3i ?nainte ca noi să i cercetat totul amănun3it şi să i luat deci2iile care tre1uie luate6 Altminteri" ca2ul acesta C/ar )utea aduce neca2uri nedorite6 — 8h" nu ne acem nici o griDă6 #untem conCinşi că" gra3ie )ers)icacită3ii de care da3i doCadă" misterul Ca i c@t de cur@nd de2legat6 ;i1son nu răs)unse la această nouă )roCocare" dar ?şi aten3iona ?nso3itorii: — Sine3i cei doi cai" ast el ?nc@t ăştia să n/o )oată şterge călareG DicA şi :itt ură de acord cu deci2ia şi nu ăcură nimic ?m)otriCa ei6 #/ar i 2is că le ăcea chiar )lăcere să o1serCe ac3iunile acestor ageamii6 Desco)erirea unui cadaCru scal)at nu )oate i nicidecum o )lăcere6 V@nătorul din )rerie este ?nsă o1işnuit şi cu asemenea scene: )riCeliştea )e care o o eră un mort căruia i s/a luat )ielea de )e ca) şi a cărui a3ă a ost" )ur şi sim)lu" )@ngărită" nu )oate i dec@t ?ns)ăim@ntătoare6 +ra lim)ede că omul usese ucis şi scal)at de către un indian şi" deoarece era de )resu)us că un indian singur nu se aC@ntă niciodată at@t de mult ?ns)re est" s/ar i )utut ca )rin a)ro)iere să se găsească o ?ntreagă ceată6 9ată de ce era necesar să răm@nă cu ochii ?n )atru6 ACocatul cercetă el ?nsuşi 1u2unarele mortului6 +rau goale6 La el şi cingătoarea6 — A ost )rădat" s)use6 + Cor1a de omor şi Da şi e de o1liga3ia noastră să desco)erim ucigaşul6 Urmele doCedesc că această crimă nu a ost ă)tuită de un singur om6 Au ost mai mul3i şi dacă 3inem seama de
5$I

— Karl Ma( —

a)tul ?ndeo1şte ştiut că" ?n scurtă Creme" conştiin3a necurată ?i Ca readuce )e ucigaşi la locul a)tei" cred că nu tre1uie să ne ?nde)ărtăm )rea mult" )entru a )une m@na )e criminali6 Domnilor" sunte3i )ri2onierii mei şi ne Ce3i urma )@nă la următoarea aşe2are" la „<elmers <ome!6 Acolo Com cerceta ca2ul şi Com ?ncerca să/l re2olCăm6 #e 3inea dre)t şi Cor1ea cu as)rime" urmărind să/i intimide2e )e cei doi6 — :reda3i/Că armeleG adăugă cu o Coce )oruncitoare6 — -u )lăcere" răs)unse DicA6 ACe3i aici linta mea6 Lua3i/o6 Hi" du)ă ce armă )uşca" o ?ndre)tă ?ns)re ;i1son6 Acesta sări s)eriat ?ntr/o )arte" strig@nd: — 7icălosuleG Vrei să te ?m)otriCeştiJ — 8" nu" r@se DicA6 *ici Cor1ă de aşa ceCa6 Vroiam doar să Că rog să/mi lua3i arma ?nainte de a se descărca" )un@nd ast el )entru totdeauna ca)ăt carierei dumneaCoastră aCocă3eşti6 Deci" lua3i/oG — Hi" du)ă toate astea" ?ncă/3i mai arde de glumăJ 8mule" )ot da ordin să ii legat edeleş" ori 1ătut )@nă ce te Cei 2C@rcoli de durere6 — + o )lăcere să ii legat cu )rice)ere6 — Dacă ace3i )e ne1unii" Coi da ordin să i3i ?m)uşca3iG — 8hoG ;reu de cre2ut că s/ar )utea ?nt@m)la una ca astaG 8ricare se a)ro)ie la mai mult de trei )aşi Ca )rimi imediat un glon3 ?n ca)6 -ăci" aici" la marginea deşertului" 2ece Durişti nu ac nici c@t un singur C@nător iscusit6 *oi am ?nCă3at legea )reriei şi ne )rice)em s/o a)licăm6 De alt el" suntem oameni cinsti3i şi nu sim3im neCoia să ne Dusti icăm ?n a3a Coastră6 :ers)icacitatea Coastră ne/a uimit şi ?m1ucurat ?n aceeaşi măsură6 Din )ăcate" ?nsă" ha1ar n/aCe3i ce ?nseamnă ?ntr/un ast el de ca2 o urmă neştearsă6 V/a3i lăsat caii să 1ătătorească )ăm@ntul" iar acum" 1ine?n3eles" este a)roa)e im)osi1il să de)iste2i urma )ro)riu/2isă6 Vom
5$O

— Vulturii deşertului —

?ncerca" totuşi" să desluşim c@te ceCa" căut@nd )rin ?m)reDurimi6 :itt" tu mergi s)re drea)ta6 +u o iau ?ns)re st@nga6 *e ?nt@lnim ?n )artea cealaltă6 Acest mod de a Cor1i ?şi ăcu e ectul6 *imeni nu ri)ostă ?n Creun el6 -hiar şi ;i1son tăcu6 Eireşte că e3ele le erau ?ntunecate" dar" du)ă ce C@nătorii o luară ?n direc3iile men3ionate" nimeni nu ?ncercă să/i o)rească6 Am@ndoi se ?nde)ărtară descriind un semicerc mare şi cercet@nd cu aten3ie solul6 -entrul cercului era chiar acolo unde se a la cadaCrul6 Du)ă ce s/au ?nt@lnit" au stat ?ndelung de Cor1ă6 A)oi au trecut la cercetarea calului" a mortului şi a )ăm@ntului 1ătătorit6 ;riDa cu care studiau iecare )ietricică li se )ărea celorlal3i ridicolă6 A)oi" se s ătuiră din nou" aDung@nd" du)ă c@t se )ărea" la o )ărere comună6 DicA ?i 2ise aCocatului: — Domnule ;i1son" acum )utem lămuri6 Ea)tul că leşul a ost scal)at" tre1uia să Că ducă la conclu2ia că ucigaşul a ost indian6 Hi noi am intuit asta" dar a1ia acum suntem conCinşi6 De cel ucis nu ne e milă6 A ost un rău ăcător" dintr/o 1andă de t@lhari" care se )are că ?şi ăcea de ca) )rin 3inut6 :ă2i3i/Că de asemenea indiCi2iG -eilal3i ascultară Cor1ele lui DicA cu cea mai mare uimire6 — -umJ ?ntre1ă ;i1son6 -um a3i )utut a la at@tea" doar anali2@nd urmeleJ — Hi asta ?ncă nu/i totulG — #unte3i nişte lăudăroşiG — Asta o s)une3i dumneaCoastră" deoarece sunte3i un noCice6 Urmele )ot i citite la el de 1ine ca r@ndurile sau )aginile unei căr3i6 ,ine?n3eles că )entru asta tre1uie să ii de )rin )artea locului6 8mul nu a ost ucis ?n locul ?n care se a lă acum6 A3i o1serCat că glon3ul i/a stră)uns tru)ul şi i/a ieşit )rin )artea cealaltăJ — Da6
5$=

— Karl Ma( —

— Atunci Ceni3i" Că rog" )@nă aiciG -eilal3i ?l urmară c@3iCa )aşi" o)rindu/se ?ntr/o 2onă ?n care nu se mai a la dec@t )iatră golaşă6 Arătă ?ns)re )ăm@nt" unde se Cedea o )ată mare de s@nge ?nchegat6 — -e o1serCa3i aiciJ ?ntre1ă el6 — #@nge" răs)unse ;i1son6 — AltceCaJ — *imicG — Atunci" cu toate că C/a3i Ducat cu noi de/a „ho3ii şi Cardiştii!" nu aCe3i ochi de adeCărat criminalist6 :riCi3i chestia astaG -e crede3i că eJ Ridică ceCa din )ata de s@nge6 +ra un o1iect mic" turtit" asemănător cu o monedă şi strălucitor" ?n ciuda s@ngelui cu care era aco)erit6 7o3i ?l )riCiră" iar ;i1son constată: — + un glon3 de )lum1 turtit6 — Da" e glontele care i/a curmat acestui om Cia3a6 A )ătruns e0act ?n inimă" iar omul a murit )e loc6 Deci" este im)osi1il ca el să se mai i t@r@t )@nă ?n locul unde se a lă acum6 :ro1a1il a ost cărat de unul" sau chiar mai mul3i indiCi2i666 Recunoaşte3i că este aşaJ — Acum" că 2ice3i dumneaCoastră" mi se )are oarte adeCărat6 — :riCi3i acest )etic de )ăm@nt cu iar1a uscată6 -e o1serCa3iJ — 9ar1a este culcată la )ăm@nt6 — De cine şi de ceJ — Dumne2eu ştieG — Hi noi ştimG Aici a stat culcat un om şi" )entru că de Dur/?m)reDur" nu se )oate Cedea nici cea mai mică urmă de s@nge" e lim)ede că indiCidul nu era rănit6 :e urmă" alături" se )oate Cedea o d@ră" 1ine im)rimată ?n )ăm@ntul nisi)os6 Lată ?n )artea de sus" a)oi ?ngust@ndu/se din ce ?n ce666 -e el de urmă crede3i că eJ — + am)renta lăsată de călc@iul unei ci2me6
5$%

— Vulturii deşertului —

— 8h" nuG Am să Că demonstre2 ?ndată că omul care a stat culcat aici nu )urta ci2me" ci mocasini6 Urma ar i aCut o cu totul altă ormă" dacă era a unei ci2me6 Aceasta )are ăcută cu )atul unei )uşti6 Hi )entru că nu e uni ormă" ci ad@ncă la ?nce)ut" iar la ca)ătul o)us netedă" este sigur că mişcarea care a generat/o a ost oarte gră1ită6 :riCi3i aici" la ca)ătul d@reiG -e o1serCa3iJ Du)ă ce studie atent locul nisi)os" ;i1son răs)unse: — Aici cineCa s/a răsucit )e călc@ie6 — De data asta aCe3i dre)tate6 Urma este ?nsă at@t de clară" ?nc@t" )riCind cu aten3ie locul" se )oate )reci2a chiar şi elul ?ncăl3ămintei: un mocasin6 #e Cede ?nsă am)renta unui singur )icior" cu toate că )ăm@ntul e oarte moale6 -e conclu2ie trage3i ?n urma acestui indiciuJ — *u ştiuQ — Dacă indiCidul ar i aCut tim) să se lungească aici" solul ar i )ăstrat ti)arul am1elor )icioare6 7re1uie să )resu)unem ?nsă că omul nostru a ost neCoit să se arunce 1rusc la )ăm@nt şi/atunci" din )ricina re)e2elii cu care s/a tr@ntit" celălalt )icior n/a lăsat nici o urmă iindcăQ se găsea ?n aer6 ACocatul se scăr)ină g@nditor du)ă ureche6 — Domnule" s)use" tre1uie să recunosc că/mi este cu ne)utin3ă să Că urmăresc at@t de re)ede ?n conclu2iile şi )resu)unerile dumneaCoastră6 — Asta doCedeşte că sunte3i un diletantG Fn asemenea ?m)reDurări" un singur minut )ierdut te )oate costa Cia3a6 *u e )ermis să stai )e g@nduri şi să c@ntăreşti6 :riCirea tre1uie să ie ageră" sigură şi oarte ra)idă6 Hi/am să Că s)un şi de ce6 Uita3i/Că cu aten3ie ?n Dur şi s)une3i/mi dacă mai o1serCa3i ceCa neo1işnuit6 -ei şase se 2g@iră o Creme" a)oi ?şi mărturisiră ne)utin3a" ridic@nd im)acienta3i din umeri6 — Aşadar" continuă DicA" )riCi3i această )lantăG :lanta" de care Cor1ea era o -u++a 8l"#i"*a care"
5$&

— Karl Ma( —

?ntr/un ast el de sol uscat şi nisi)os" rămăsese )i)ernicită6 +ra ?ncă ?n lorită şi aCea o loare al1ă" cu uşoare nuan3e roşiatice6 Mai multe run2e rigide" ?nguste" ?n ormă de lance" erau ?m)răştiate )e Dos6 — A ost cineCa )e/aici şi şi/a ăcut de lucru cu această -u++a" 2ise ;i1son cu glas ?n3ele)t6 — AşaG Hi cine o i ost acel cineCaJ — *u se ştieG — #e )oate şti şi tre1uie să se ştie6 +a nu a ost atinsă de un om" ci de un glonte care i/a stră)uns trunchiul" smulg@nd run2ele şi lăs@nd această gaură6 8 )ute3i CedeaJ Du)ă ce/o o1serCară şi ei" DicA continuă cu e0)lica3iile: — :e/aici" nimeni nu se )lictiseşte ?ntr/at@t ?nc@t să tragă ?n ier1uri6 ;lon3ul era )entru cel ce s/a aruncat ?n s)atele nostru la )ăm@nt6 Dacă ne ?nchi)uim o linie drea)tă de la -u++a )@nă la locul unde" se a la insul des)re care am Cor1it şi o )relungim mai de)arte" )utem a la cu )reci2ie dincotro s/a tras6 -@tă Creme glon3ul a )ătruns )rin )artea de Dos a tul)inii" gura armei din care )roCenea se a la la o ?năl3ime a)recia1ilă deasu)ra )ăm@ntului6 #e )oate trage Creo conclu2ieJ Fl )riCeau ?ncurca3i" ără să răs)undă6 DicA continuă: — Deci" mai mult ca sigur" trăgătorul se a la ?n şa6 Hi" du)ă toate cele Că2ute" e lim)ede că cel ce stătea )e )ăm@nt" acolo unde am cercetat urmele" era un indian ?narmat6 Un călăre3 care se a)ro)ia dins)re nord/est a tras ?n el" ără să/l atingă" determin@ndu/l" ?nsă" să se tr@ntească imediat )e 1urtă" )re ăc@ndu/se mort6 -ălăre3ul s/a a)ro)iatQ — De unde şti3i toate asteaJ ?ntre1ă ;i1son" uimit6 — Vreau să Că arăt6 Veni3i ?na)oi la locul unde se găseşte mortulG Fi duse ?na)oi" trec@nd de cadaCru" )@nă ?ntr/o )or3iune aco)erită cu tu işuri sărăcăcioase" unde se
5>'

— Vulturii deşertului —

a lau 2one mici de nisi)6 Dădură de o altă urmă" mai mare" a cărei )roCenien3ă )ărea im)osi1il de e0)licat6 — #e )are că aici a stat cineCa culcat" 2ise ;i1son6 — ACe3i dre)tate" dar cine o i ostJ — :oate cel mort" ?nainte de a/şi da duhulQ — *u" acela a ost at@t de 1ine ochit ?n inimă" ?nc@t n/a mai )utut ace nici o mişcare" necum să se mai t@rască )@nă aici666 Hi/a)oi" dacă ar i ost el" ar i tre1uit să găsim o 1altă de s@nge6 — Atunci" să i ost indianul des)re care Cor1eam mai ?nainteJ — *ici el6 *u aCea nici un motiC să/şi re)ete Cicleana )re ăcătorie6 + Cor1a de o a treia )ersoană6 — -iti3i )e nisi) ca dintr/o carte deschisă" e0clamă ;i1son uluit" ?n Creme ce eu nu )ot desluşi nici măcar o literăG 7oCarăşii săi erau la el de mira3i6 :itt 2ise: — :entru asta nu tre1uie dec@t un singur lucru: să căsca3i 1ine ochii" domnilorG 7o3i C@nătorii Cesti3i ai Vestului ?şi datorea2ă aima şi succesul" )e l@ngă Ciclenie" re2isten3ă şi ?ndră2neală" şi a)tului că iecare urmă )e care o Căd e ca o scrisoare scrisă cite3" indi erent dacă a ost lăsată ?nt@m)lător sau dinadins6 Dar Cai de )ielea celui ce nu se )rice)e la acest el de răCaşeG Aşa cum a s)us şi )rietenul meu" aici nu se a lă nici o 1altă de s@nge6 Dar c@teCa )icături tot am găsitG :riCi3i aceste locuri mici" ?ntunecate666 ele doCedesc că omul era rănit" şi ?ncă destul de graC6 Du)ă urme se )oate Cedea că se ?ncoCoia" de durere6 Uita3i/Că cu aten3ie la tu ele de alături şi la nisi)ul de su1 ramurile DoaseG Din )ricina chinurilor" amăr@tul a smuls crengile şi şi/a ?n i)t degetele ?n )ăm@nt6 ,ănui3i cumCa ?n ce )arte a tru)ului a ost rănitJ — *imeni n/ar )utea ghici una ca asta6 — ,a 1ine că nuG 8 rană la ca) sau ?ntr/o )arte oarecare a cor)ului" s@ngerea2ă mult mai )uternic dec@t aceasta" des)re care Cor1im6 9ndiCidul a ost
5>$

— Karl Ma( —

?m)uşcat ?n a1domen şi asta e0)lică şi chinurile su)ortate6 Acum )riCi3i c@t de 1ătătorit e )ăm@ntul" şi o1serCa3i acest o1iect ne?nsemnat" )e care nici nu l/a3i 1ăgat ?n seama6 -e/o i" oareJ Ridicase de )e )ăm@nt o 1ucă3ică de )iele tă1ăcită" de culoare ?ntunecată şi tăiată ?n @şii oarte su13iri6 -ei şase nu )rice)eau nimic6 — Asta este" e0)lică :itt" o )arte" smulsă din cusătura cu ranDuri a unor )antaloni" lucrătură indiană6 -el care era ?ntins aici era deci" şi el" indian6 De durere" omul şi/a ?n i)t degetele şi a smuls această 1ucă3ică6 8 ?m)uşcătură ?n a1domen te ace să te ?ncoCoi ca un Cierme6 *u m/aş mira deloc să a lu că 1ietul om a aDuns ?ntre tim) ?n 3inuturile Ceşnice ale C@nătorii6 -ăci ar i ost im)osi1il să continue călătoria călare" mai ales aC@nd ?n Cedere că erau doi )e un cal6 — Doi )e un singur calJ se minună ;i1son6 — #igur" domnule6 Aşa a ost6 Veni3i )u3in ?ncoaceG :ărăsi locul şi se ?ndre)tă ?n direc3ia nord/est6 -eilal3i ?l urmară curioşi şi incita3i de tot ce au2iseră )@nă atunci6 Merse )@nă la linia cercului )e care ?l descrisese anterior6 Acolo se o)ri şi s)use: — Domnilor" ?ncerc să Că e0)lic iecare amănunt" dar sunt neCoit să mă gră1esc" deoarece" du)ă toate )ro1a1ilită3ile" ?n a3a noastră se a lă o 1andă oarte )ericuloasă de t@lhari şi de ucigaşi6 Unul sau doi indieni" urmări3i de aceşti rău ăcători" se a lă ?n mare )ericol6 Voi i c@t mai scurt6 :rin locul acesta au trecut indiCi2ii des)re care Cor1eam" unul rănit şi celălalt tea ăr6 -el dint@i n/a ost ?m)uşcat ?n locul ?n care am găsit urma" ci ?n altă )arte" ceCa mai demult6 #e Cede lim)ede că 3ineau caii unul l@ngă altul" ca) la ca)" iar indiCidul sănătos 3inea hă3urile celuilalt6 Mai ?naintă c@3iCa )aşi" iar a)oi 2ise" arăt@nd s)re )ăm@nt: — -ă e ?ntr/adeCăr Cor1a des)re indieni" se )oate Cedea du)ă urmele lăsate de co)itele ne)otcoCite ale
5>>

— Vulturii deşertului —

cailor6 -el care ?l )urta )e călăre3ul rănit a ăcut un salt mare6 De aici s/a tras asu)ra lui6 ;lon3ul i/a )ătruns ?n )ie)t6 A mai )utut )arcurge o scurtă distan3ă" iar a)oi s/a )ră1uşit mort acolo unde 2ace şi acum6 9ndianul Cătămat a ost a2C@rlit din şa ?n tu işurile )e care deDa le/am cercetat6 #e de)lasă ?ns)re drea)ta" continu@nd să e0)lice: — Aici se )oate Cedea urma unui singur călăre3" cel care a tras asu)ra indianului rănit6 -alul lui era )otcoCit6 Deci era un al1" şi ?ncă unul )us )e a)te mari" c@tă Creme a ?ncercat să/l ?m)uşte şi )e celălalt indian6 — Asta n/o )ute3i ştiG interCeni ;i1son6 — 8" aş )utea să Dur că aşa a ostG Uita3i/Că cu aten3ie şi o1serCa3i că locul ?n care ne găsim acum se a lă )e aceeaşi linie cu -u++a" cea ?n care a )ătruns glon3ul6 7ot acolo s/a aruncat la )ăm@nt indianul şi nu )oate i nici o ?ndoială ?n această )riCin3ă6 :e urmă" la o)t sau 2ece )aşi de aici" se )ot o1serCa urmele celor cinci al1i" care s/au o)rit ?n locul at@t de 1ătătorit acum6 Urma3i/mă c@3iCa )aşi" căci tre1uie să Că mai arăt ceCa6 :riCi3i aceste trei urme: cea dint@i" care duce ?ntr/o )arte" a)ar3ine calului unui al16 -o)itele sale au lăsat urme ad@nci" ceea ce ?nseamnă că" din cau2a s)erieturii" o luase la goană6 -u siguran3ă că l/ am )utea găsi ceCa mai ?ncolo" cu şaua goală şi ron3ăind liniştit o 1uruiană6 Aici" ?n st@nga" cea de/a două este o urmă uni ormă" ăcută ără gra1ă" de un cal ără )otcoaCe6 Fn ciuda )asului lent" e mult mai ad@ncă dec@t celelalte" semn că 1ietul animal aCea de cărat o sarcină grea" )e indianul tea ăr care ?l sus3inea ?n şa şi )e cel rănit6 Hi e0act l@ngă această urmă se Căd cele ale al1ilor" care ?naintau aC@nd griDă să n/o distrugă666 Acum" că am terminat" trage3i singuri conclu2iile şi s)une3i/mi ?n ce mod s/a des ăşurat toată ?nt@m)lareaG — Ar i 1ine să ne lămuri3i dumneaCoastrăG răs)unse
5>5

— Karl Ma( —

;i1son" modest6 — +i 1ine" 2ise :itt" consider că am ost su icient de e0)licit6 + c@t se )oate de lim)ede că şase al1i" Cenind dins)re nord/est" s/au ?nt@lnit ?n acest loc cu doi indieni şi au ?nce)ut să se certe6 Unul din indieni a ost ?m)uşcat ?n 1urtă" a)oi am@ndoi au ?ncercat să sca)e" iar al1ii i/au urmărit6 -aii indienilor" mai iu3i" au c@ştigat ?nsă un aCans considera1il6 Uita3i/Că la animalul care 2ace acolo: e de cea mai 1ună rasă me0icană şi" )ro1a1il" )roCine din )ărin3i de rasă andalu2ă curată6 Fn )artea st@ngă a g@tului are a)licat un totem" semn că indianul rănit nu e un ră21oinic o1işnuit6 *umai că)eteniile şi oamenii de seamă din tri1 au dre)tul de a se olosi de un totem6 7otuşi" un armăsar al al1ilor a ost ca)a1il să 3ină )ie)t celor doi cai indieni şi să le răm@nă a)roa)e6 #tă)@nul lui a continuat urmărirea cu urie6 9/a lăsat cu mult ?n urmă )e toCarăşii săi" iar ugarii nu au )utut ace nimic ?m)otriCa sa" deoarece indianul tea ăr tre1uia să/l s)riDine )e cel rănit6 Au ?ncercat să se salCe2e )rin ugă" eu ?nsă" dacă m/aş i găsit ?n locul celui sănătos" aş i sărit din şa şi l/aş i aşte)tat )e al1 ?n )icioare" )entru a/l do1or? cu un glonte6 *u ştiu de ce n/a ăcut/ o" dar 1ănuiesc că era )rea t@năr şi n/aCea su icientă e0)erien3ă6 ;riDa )entru celălalt l/a derutat6 Dar Ciclean şi curaDos a ost totuşi" du)ă cum Ce3i Cedea imediat6 Al1ul aCea o )uşcă cu două 3eCi ?ncărcată şi" du)ă ce s/a a)ro)iat su icient" a tras un glonte ?n coa)sa calului" ?n locul )e care Ci l/am semnalat6 Acesta a ăcut un salt" a mai ?naintat c@3iCa )aşi" a)oi s/a )ră1uşit ?m)reună cu călăre3ul rănit ?n tu işuri" unde acesta din urmă a rămas culcat6 Al1ul a tras du)ă el" dar nu l/a nimerit" iar glon3ul a loCit acea )lantă -u++a6 9ndianul ar i )utut ?ndre)ta arma asu)ra duşmanului" dar era agitat" tremura de nerCi" griDă şi o1oseală6 Via3a sa ar i de)ins de siguran3a ?m)uşcăturii6 De aceea n/a tras ci s/a )re ăcut mort" )ăstr@nd totuşi
5>4

— Vulturii deşertului —

linta )e care o 3inea str@ns ?n m@nă6 Atunci a lăsat urma Că2ută de noi ?n nisi)6 L/a aşte)tat )e al1" )entru a/l do1or? de la cea mai mică distan3ă6 -@nd acesta din urmă a aDuns l@ngă rănit" celălalt indian" iute ca ulgerul" s/a sculat" l/a do1or@t la )ăm@nt" şi i/a tras un glonte ?n inimă6 ;ura armei sale se a la at@t de a)roa)e de )ie)tul duşmanului" ?nc@t l@na ?m1răcămin3ii a ost arsă" iar glon3ul a ieşit )rin s)ate" turtindu/se de )iatră6 Datorită acestei ?m)uşcături" calul al1ului" s)eriat" a luat/o la goană ?ns)re drea)ta6 9ndianul t@r? mortul )@nă la toCarăşul său" )entru a/i ace o 1ucurie" arăt@ndu/i cadaCrul duşmanului şi acolo ?i luară scal)ul6 7otodată o1serCară" ?nsă" a)ro)ierea celorlal3i cinci şi" nemai)ut@nd 2ă1oCi" ?ncălecară ?m)reună şi/o luară la sănătoasa6 Al1ii care Ceneau din urmă l/au găsit )e camaradul lor ucis" au descălecat şi au ?nce)ut să discute6 +i ştiau că )rin ?m)reDurimi" )ro1a1il la „<elmers <ome!" e0istă oameni care ?l cunosc şi" odată găsit" )re2en3a lor ar i ost decons)irată6 Aşa că le/a Cenit ideea de a des igura a3a toCarăşului lor cu loCituri de cu3it6 A3i )utut Cedea ?n ce mod ruşinos au dus la ?nde)linire trea1a aceasta" domnilor6 Fnainte" ?nsă" au luat tot ce au găsit asu)ra lui6 Au scos )@nă şi hă3urile şi şaua calului6 Hti3i că harnaşamentul unui ră21oinic de seamă re)re2intă o )radă oarte Caloroasă6 A)oi au )ărăsit locul" călărind mereu )e l@ngă urma indienilor" du)ă cum am )utut Cedea" ?n ciuda a)tului că tră)aşii lor erau cu mult mai len3i" e0ista totuşi )osi1ilitatea să/i aDungă" deoarece calul ugarilor tre1uia să care o sarcină du1lă6 -@nd a3i sosit dumneaCoastră" domnule ;i1son" un Cultur se ?n ru)ta deDa din cadaCre6 L/a3i i2gonit )rin ?m)uşcătura )e care noi am au2it/o şi care ne/a atras aici6 — #e )are că lucrurile s/au )etrecut ?ntocmai cum 2ice3i" ?şi dădu cu )ărerea ;i1son6 ACe3i un ochi 1un şi un ca) aşiDderea6
5>I

— Karl Ma( —

— Fn ceea ce )riCeşte ca)ul" tre1uie să mă mul3umesc cu el aşa cum este şi" ?n nici un ca2 nu l/aş )utea ?nlocui cu altul6 Aş dori să Că ?ntre1" ?nsă" ce aCe3i de g@nd să ace3i ?n continuare6 — *imic6 :oCestea asta nu ne )riCeşte a1solut deloc6 Hi/a)oi e Cor1a doar de nişte indieni6 — „*işte indieni!J" ?ntre1ă DicA6 *umai at@tJ 9ndienii nu sunt şi ei oameniJ — *ici )rin ca) nu mi/ar trece să contest a)tul acesta" dar sunt at@t de ?na)oia3i a3ă de noi" ?nc@t ar i o Dignire şi numai să im com)ara3i cu d@nşii6 DicA răs)unse c@t se )oate de liniştit" dar Cocea ?i tremura de m@nie" iar ama1ilitatea lui o1işnuită era acum or3ată: — Dacă aşa stau lucrurile" domnule" atunci" 1ine?n3eles" nici măcar nu ne trece )rin ca) să Că Dignim" )ermi3@ndu/ne să acem o com)ara3ie ?ntre ei şi dumneaCoastră6 Aceşti doi oameni s/au com)ortat ca nişte eroi" cel )u3in unul din ei" des)re care credem că e cel t@năr6 *ici n/ar i cu )utin3ă să ie asemăna3i cu nişte indiCi2i at@t de egoişti ca Coi6 :reten3ia Coastră de a Că socoti mai 1uni n/are nici un el de aco)erire ?n realitate6 Al1ii au )ătruns ?n aceasta 3ară" s @rşind )rin a/i i2goni )e stă)@nii ei de dre)t" indienii6 :entru ca această ori1ilă crimă să se )oată ?n ă)tui" au curs r@uri de s@nge" iar Ciolen3a" Ciclenia" ?nşelăciunea şi călcarea cuC@ntului dat au nimicit tri1uri ?ntregi6 #unt goni3i din loc ?n loc" dintr/un teritoriu ?ntr/altul6 A1ia li s/a )romis că le Ca i ?ngăduit să trăiască ?n linişte şi )ace" că un nou )rete0t este scos la iCeală şi sunt i2goni3i din nou6 Li se C@nd t@r@3ele dre)t ăină" )ra ul de căr1une dre)t )ul1ere" )uştile )entru co)ii dre)t arme adeCărate6 Dacă nu le conCin aceste lucruri şi )rotestea2ă" sunt declara3i ră2Crăti3i şi ?m)uşca3i ?n masă6 9ar c@nd s @rşesc )rin a/şi acce)ta soarta" sunt considera3i t@m)i3i şi decă2u3iG 8amenii al1i au adus cu d@nşii ărădelegea" iar
5>O

— Vulturii deşertului —

erocitatea lor a ?ntrecut/o cu mult" şi )e aceea a animalelor săl1atice6 9ar dacă s/au im)us cu or3a şi au instaurat dre)tatea celui mai tare" eu Că s)un" domnilor" că )rintre cei urmări3i şi dis)re3ui3i am cunoscut 1ăr1a3i care Calorea2ă de 2ece ori mai mult dec@t Coi" cei şase" şi ?ncă alte c@teCa du2ini )e deasu)raG :e măsură ce Cor1ea" DicA ?şi dăduse r@u li1er m@niei6 ;i1son răs)unse ?nsă ?ncă)ă3@nat: —*oi nu C/am cerut )ărerea6 #untem li1eri şi ştim oarte 1ine ce aCem de ăcut6 — *u mi se )are nici )e de)arte că ar i aşaG De e0em)lu" sus3ine3i că nu este necesar să Că mai ocu)a3i de cele )etrecute aici6 Dacă g@ndi3i ast el" Ce3i aDunge oarte cur@nd să )riCi3i cum creşte iar1a de dedesu1t6 — -rede3i cumCa că ar tre1ui să ne temen de anumi3i oameniJ Am i21utit să aDungem" de la *eL/ 8rleans )@nă aici" ără nici un el de )ro1leme şi nimeni nu ne )oate ?m)iedica să ne continuăm drumulG — De la *eL/8rleans )@nă aiciJ r@se DicA6 Hi asta Ci se )are o )er orman3ăJ +u Că s)un că )rimeDdia de/ a1ia acum ?nce)eG Aici" la grani3ă" el de el de inşi du1ioşi se ocu)ă cu lucruri care de care mai ciudate6 8dată ?ncă)ut )e m@na unor asemenea indiCi2i" ?3i )o3i lua adio at@t de la Cia3ă" c@t şi de la )ro)riul tău aCutG Dincolo de deşert ?nce)e teritoriul comanşilor şi a)aşilor6 -el ce ?ndră2neşte să/l Ciole2e ără a/şi i luat c@teCa elementare măsuri de )recau3ie" )oate i 2dro1it cu uşurin3ă" ca ?ntre două )ietre de moară6 Fn acest loc s/au ciocnit ră21oinici ai )ieilor roşii cu t@lharii al1i6 -hiar dacă renun3ăm la a ne mai ocu)a de al1i" tre1uie să ne ?ntre1ăm ce căutau" de a)t" indienii )e aici6 Dacă au aCut curaDul să )ătrundă at@t de de)arte ?n acest 3inut" atunci e lim)ede că nu )ot i dec@t iscoade care cercetea2ă 2ona )entru o Ciitoare
5>=

— Karl Ma( —

lu)tă6 Acest a)t este mult mai im)ortant dec@t ar )ărea la )rima Cedere6 *u cunosc nici 3inta şi nici sco)ul călătoriei dumneaCoastră" ?nsă noi aCem de g@nd să traCersăm deşertul6 Fntr/o ast el de situa3ie suntem neCoi3i să deschidem oarte 1ine ochii6 -ăci alt el" nimic mai lesne dec@t să te culci seara Ciu şi neCătămat" iar diminea3a să te tre2eşti mort de/a 1ineleaG — Fn ce )riCeşte drumul nostru" Crem să traCersam deşertul" iar a)oi să ne ?ndre)tăm ?ns)re Ari2ona6 — */a3i ost ?ncă niciodată dincoloJ — *uG — Asculta3i" nu mi/o lua3i ?n nume de rău" dar asta e o )rostie ără margini din )artea Coastră6 ACe3i oare im)resia că deşertul este un 3inut )lăcut şi rumos" care )oate i stră1ătut ?n )aşi de dansJG — 8" nu" chiar at@t de )roşti nu suntem nici noi6 -unoaştem )rea 1ine )rimeDdiile care ne )@ndescP am au2it şi citit o mul3ime de lucruri des)re toate astea6 — Aşa deciG A3i au2it şi cititG Asta este ca şi cum cineCa ar i au2it şi citit des)re arsenic" iar a)oi s/ar a)uca să/l şi ?nghită" )entru a/i )ro1a to0icitatea6 *u C/ a Cenit cel )u3in ideea de a Că angaDa o călău2ă" care cunoaşte 3inutul şi )rimeDdiile saleJ DicA era c@t se )oate de 1ine inten3ionat6 -u toate astea" lui ;i1son ?i sări muştarul şi strigă oarte urios: — Vă rog oarte mult să nu ne mai dădăci3iG #untem 1ăr1a3i ?n toată irea şi" de alt el" aCem o călău2ă6 — Aşa" deciG Hi unde se a lă acumJ — A luat/o ?nainte6 — +ste un mod oarte curios de a conduce )e cineCa6 Unde Că aştea)tă omulJ — La „<elmers <ome!6 — +i" dacă aşa stau lucrurile" ieG Ve3i găsi oarte uşor „<elmers <ome!6 9ar dacă Că conCine" )ute3i să Ceni3i cu noi" )entru că şi noi tot ?ntr/acolo ne ?ndre)tăm6 :ute3i să ne diCulga3i numele celui ce Că Ca
5>%

— Vulturii deşertului —

conduceJ — + un )ersonaD Cestit )e/aici" du)ă cum ni s/a s)us6 +l a traCersat de multe ori deşertul6 *u ne/a s)us numele său adeCărat" dar de o1icei i se s)une Kuggle/ Ered6 — Doamne" dumne2eule" Kuggle/Ered" chiar elG e0clamă 1ucuros DicA6 + un ti) destoinic" Că )ute3i 1i2ui )e el6 Mă 1ucur tare că/l Coi re?nt@lni6 Hi Com )arcurge tot drumul ?m)reună" deoarece şi noi aCem de g@nd să mergem tot ?n Ari2ona6 — Hi CoiJ De ceJ Din cau2a diamantelor care se găsesc acoloJ — :oate" răs)unse DicA" ?n doi )eri6 — Atunci nu ne )otriCim unii cu al3ii" deoarece suntem concuren3i6 Vor1ea oarte sigur )e sine şi/i )riCea )e cei doi C@nători cu ochi duşmănoşi6 DicA i21ucni ?ntr/un r@s 2gomotos şi e0clamă: — 7eri1il de nostimG A3i )utea i cumCa geloşi )e noiJ Asta nu doCedeşte dec@t că sunte3i nişte ageamii ?n ce )riCeşte Vestul #ăl1atic6 -rede3i cumCa că diamantele cresc ca lorile şi că nu ai nimic altceCa de ăcut dec@t să le culegi de )e DosJ Aşa cum căutătorii de aur sunt neCoi3i să se asocie2e" dacă Cor să i21@ndească" cei care caută diamante tre1uie să ie" de asemenea" 1ine organi2a3i6 :e aceste meleaguri" de unul singur eşti sortit )ieirii6 — #untem deDa şase şi aCem su icien3i 1ani asu)ra noastră )entru a ne )utea descurca c@t se )oate de 1ine6 — Asta să n/o mai s)une3i nimănui6 *oi suntem oameni cinsti3i de care nu tre1uie să Că teme3i6 Al3ii" ?nsă" ar i aCut griDă să nu/i duce3i )rea de)arte de aici6 Dacă nu Cre3i să mergem ?m)reună" n/aCe3i dec@t6 *oi ?nsă C/am )ro)us să Că conducem cel )u3in )@nă la „<elmers <ome!6 A2i nu mai )ute3i aDunge acolo şi Ca tre1ui să ?nno)ta3i su1 cerul li1er6 Fn asemenea situa3ii"
5>&

— Karl Ma( —

nu strică deloc să ai )rin )reaDmă oameni care cunosc 1ine locurile6 — -@nd inten3iona3i s/o lua3i din locJ — -hiar acum6 Voi ?nsă )roceda3i cum crede3i de cuCiin3ă6 #e ?nde)ărtă ?ncet şi ?ncălecă )e gloa1a lui6 :itt )rocedă ?ntocmai şi )orniră )e urmele care duceau ?ns)re Vest6 -eilal3i rămaseră un scurt tim) ?m)reună" )entru a hotăr? ce să acă" iar a)oi ?i urmară )e cei doi6 Du)ă ce i/au aDuns din urmă" :itt se ?ntoarse şi ?ntre1ă: — -e a3i hotăr@tJ — Mergem )@nă la „<elmers <ome! ?m)reună cu Coi" dar numai )@nă acolo6 — ,raCo" rumos din )artea Coastră6 #e ?ntoarse şi" din acel moment" cei doi C@nători se com)ortară ca şi cum ar i ost cu desăC@rşire singuri6 Fşi lăsară animalele să )ăşească mai re)ede" )e c@nd ei ado)tară nişte )o2i3ii oarte originale ?n şa6 At@rnau" mult a)leca3i ?n a3ă" )ăr@nd somnoroşi şi d@nd im)resia că ha1ar n/au să călărească6 -eilal3i" din urmă" ?şi dădeau silin3a să stea c@t mai corect" de )arcă s/ar i a lat la şcoala de călărie6 — :riCi3i/i )e ăştiaG s)use ;i1son ?nso3itorilor săi6 Mai au şi )reten3ia de a i considera3i oameni ai Vestului #ăl1atic6 Mai mare r@sulG — :oCestea asta cu cititul urmelor n/a ost dec@t o ?nşelătorie6 :riCi3i numai cum sunt ?m1răca3iG -um să acor2i ?ncredere unor asemenea indiCi2iJ — *ici nu )oate i Cor1aG Hi să/i mai şi luăm cu noi ?n Ari2onaG 8ricum" ne/au luat de )roştiG 9ndiCidul a)roa)e că e0)lodase c@nd i/am relatat de 1anii noştri6 #e )re ăcea teri1il de cinstit" dar asta numai )entru că ei sunt doi" iar noi şase6 Fn orice ca2" tre1uie să im oarte aten3i la culcare" să n/o şteargă cu 1aniiG Fntreaga lor com)ortare )are să arate că nu se dau ?n lături de la nimicG Fntre tim)" solul deCenise st@ncos" iar DicA şi :itt se
55'

— Vulturii deşertului —

a)ilecau tot mai mult" deoarece urma nu se mai )utea recunoaşte cu uşurin3ă6 Deodată" cel dint@i ?şi o)ri calul şi arătă cu m@na ?nainte" s)un@nd: — :riCeşte" 1ătr@ne :ittG -e el de iin3e or i cele de coloJ :itt )riCi cu aten3ie ?ns)re )unctul arătat6 A)oi răs)unse: — Mi/e clar6 + Cor1a de cinci cai şi un om6 — Da" da" cinci cai6 :e l@ngă cai ar tre1ui să e0iste şi cei cinci călăre3i6 Deoarece se )oate Cedea doar unulP tare aş Crea să ştiu unde se a lă ceilal3i )atru6 + de )resu)us că nu se găsesc )rea de)arte6 Dacă Com mai merge o 1ucată de drum" s/ar )utea să/i ?nt@lnim6 Acum distan3a este ?ncă )rea mare )entru a Cedea şi recunoaşte cu siguran3ă un om6 Dar să ?naintăm" )rieteneG D@nd )inteni calului" adăugă: — Ar )utea i al1ii din gru)ul celui ?m)uşcat6 Acum am im)resia că/i Căd şi )e ceilal3i6 :riCeşte şi tu acele )uncte mişcătoareG „:unctele! erau de a)t )atru 1ăr1a3i" a la3i la distan3e egale unul de altul" ?nşirui3i ?n linie drea)tă şi de)las@ndu/se ?n aceeaşi direc3ie6 — #unt cei )atru" stă)@nii cailorG" ?şi" dădu cu )ărerea DicA6 #e a lă )e sol st@ncos şi caută urma celor doi indieni6 AC@nd ?n Cedere aCansul ce/l au a3ă de noi" )utem s)une că sunt ocu)a3i cu această ?ndeletnicire de mai multă Creme6 :ro1a1il că nici nu se )rea )rice) să citească urmele6 Dar" iată" am ost re)era3i6 Ve2i cum aleargă la caii lorJ — Hi ce 2ici să acemJ — <mG -u siguran3ă sunt nişte nemernici şi" )entru a i ?n siguran3ă" Ca tre1ui să im tot tim)ul aten3i la ce ac cu m@inile6 7otodată" tre1uie să )ară că nu ne interesea2ă deloc tre1urile lor şi" at@ta tim) c@t se Cor )ăstra ?n limitele 1unei/cuCiin3e" să im şi noi c@t se )oate de )aşnici6 Fnainte" deciG #untem aşte)ta3iG
55$

— Karl Ma( —

Fntre tim)" cei şase căutători de diamante ?i Că2ură şi ei )e t@lhari şi ?nce)ură să se a)ro)ie tot mai mult de :itt şi DicA" a căror )re2en3ă le ins)ira" totuşi" o anumită siguran3ă6 #trăinii şedeau l@ngă cai şi 3ineau )uştile )regătite ?n m@ini6 -@nd cei ce se a)ro)iau aDunseseră la a)ro0imatiC şai2eci de )aşi" unul din ei li se adresă cu glas )oruncitor: — #ta3i" dacă nu tragemG DicA şi :itt continuară" totuşi" să se a)ro)ie" )e c@nd cei şase" stătură )e loc" cumin3i şi ascultători6 — #ta3i" am s)usG re)etă indiCidul6 Fncă un singur )as şi Ce3i i ?nt@m)ina3i de gloan3ele noastreG — :rostiiG r@se DicA6 Doar nu C/o i teamă de doi oameni )aşnici6 :ăstra3i/Că gloan3eleG *u de alta" dar şi noi aCem c@teCa )e 3eaCa )uştii6 -ei cinci n/au tras" )e de o )arte )entru că nu/şi ăceau griDi" amenin3area lor urmărind mai mult să im)resione2e" )e de alta" iindcă atitudinea calmă şi sigură a lui DicA şi :itt ăcuse asu)ra lor o oarecare im)resie6 Fi lăsară să se a)ro)ie" dar nu renun3ară la amenin3area cu armele6 -el care li se adresase )rimul era un indiCid scund" atletic" cu )artea de Dos a e3ei aco)erită de o 1ar1ă neagră" deasă" din dosul căreia nu i se Cedeau nici măcar 1u2ele6 Du)ă ce C@nătorii se o)riră dre)t su1 nasul lui" li se adresa urios: — *u ştia3i care este regula şi o1iceiul ?n Vestul #ăl1aticJ *u ştia3i că cel ?ntre1at tre1uie numaidec@t să răs)undăJG A3i aCut un noroc ormida1il şi numai datorită 1l@nde3ii noastre mai sunte3i ?ncă ?n Cia3ăG — *u mai e0agera" omuleG răs)unse DicA6 -ui ?i datora3i a)tul că mai trăi3iJ -ă doar şi noi aCem armeG — Mii de trăsneteG *e amenin3a3iJ :e noi care" de la o sută de )aşi" ochim ca)ul unei muşte şi ?l rete2ăm de )e cor)J Hi" crede3i/ne" nu suntem deloc lăudăroşiG Dar ce inten3ii Că aduc )rin aceste locuriJ — #inguri n/o să ghici3i niciodatăG Vrem să Cedem
55>

— Vulturii deşertului —

următoarea ecli)să de soare" care de aici se )oate o1serCa cel mai 1ine6 ,ăr1osul nu ştiu ce să răs)undă acestei declara3ii" at@t de serioasă ?n a)aren3ă6 HoCăi o cli)ă" a)oi ?ntre1ă nedumerit: — -@nd se Ca o1serCa astaJ — Astă/seară" la orele douăs)re2ece" cinci minute şi uns)re2ece secunde6 Vă s)un eu" nu e0istă ceCa mai măre3 dec@t o ecli)să de soare la mie2ul no)3iiG — :esemne" că r@de3i de noiG se ?n ier1@ntă celălalt6 ,ăga3i de seamă666 — De 1ună seamăG r@se DicA6 :itt Lunganul şi DicA Roto eiul sunt cunoscu3i ca nişte oameni oarte )reCă2ători ?n Vestul #ăl1atic666 — Mii de draciG e0clamă 1ăr1osul6 Am au2it multe des)re Coi6 :itt şi DicA tre1uie să ie nişte 1ăie3i oarte nostimiP ?ntotdeauna mi/am dorit să/i ?nt@lnescG #)er să ne ace3i )lăcerea de a da o re)re2enta3ie comică a2i" la a3a locului6 :lătim 1ine" cinci cen3i )entru iecare şi c@te un cent de cal6 — Aşa mai Ceni3i de/acasă6 Hi" oricum" merită să discutăm" căci la asemenea ?ncasări" nici noi nu ne aşte)tamG Dar noi dăm s)ectacole numai şi numai ?n tim)ul ecli)selor de soare6 Deci" mai aCe3i de aşte)tat )@nă la mie2ul no)3ii" iar dacă nu aCe3i ră1dare )@nă atunci" n/aCe3i dec@t să ace3i Coi ?nşiCă c@teCa tum1eG Fn altă ordine de idei" am )utea oare a la care sunt numele ce C/au ost ?ncredin3ate de către )rea cinsti3ii Coştri )ărin3iJG Vor1ele useseră rostite cu at@ta ha2" ?nc@t 1ăr1osul )ăru amu2at" răs)un2@nd cu mai )u3ină răutate dec@t )@nă atunci: — Mă numesc #teLart6 *umele toCarăşilor mei nu contea2ă6 De unde Ceni3iJ — Din 3inutul a lat ?n s)atele nostru6 — Hi ?ncotro Că ?ndre)ta3iJ — Fns)re 3inutul a lat ?naintea noastră6
555

— Karl Ma( —

— AşaG -ă 1ine 2iciG6 Din c@te )ot să/mi dau seama" dori3i să aDunge3i la „<elmers <ome!J — Da6 -@tă Creme sim)aticul han nu Cine el ?nsuşi ?ns)re noi" suntem neCoi3i să mergem noi ?ntr/acolo6 Vre3i să ne ?nso3i3iJ — Mul3umesc6 ACem alte tre1uri6 A3i Că2ut urma aceasta care se a lă dre)t su1 nasul CostruJ — Eireşte c/am Că2ut/o" dar ne )riCeşte ?n mică măsură6 -u siguran3ă că a)ar3ine celor care au mers călare ?ns)re „<elmers <ome!" dar noi suntem ca)a1ili să găsim acest loc ără a ne lua du)ă d@nşii6 — A3i ?nt@lnit ?n calea Coastră un cadaCruJ — Da6 — -e )ărere aCe3iJ — -ă este cu desăC@rşire mort6 9ar dacă este mort" aşa Ca răm@ne )entru totdeaunaG #teLart aruncă o )riCire lungă" cercetătoare" asu)ra celor doi C@nători6 At@t de multă indi eren3ă ?i )ărea 1ătătoare la ochi6 Dar )entru că nu )utu o1serCa nici cea mai mică urmă de ne?ncredere )e e3ele lor cinstite şi deschise" 2ise: — Hi noi am Că2ut 1ăr1atul mort şi leşul calului său6 Eiindcă n/aCea nici un rost să lăsăm harnaşamentul şi şaua să )utre2ească" le/am luat cu noi6 — Dacă le/am i găsit ?naintea Coastră" am i )rocedat la el6 — Am mers a)oi )e urma unui alt cal" cu toate că ea nu se ?ndre)ta ?n aceeaşi direc3ie cu noi6 Acum am )ierdut/o şi" )@nă una alta" ne chinuiam s/o găsim din nou6 Dar" iindcă se a)ro)ie noa)tea" ne/am hotăr@t )@nă la urmă să renun3ăm la căutări şi să reluăm drumul ini3ial6 — Hi unde urmea2ă să Că duce3iJ — Vrem să trecem )rin Llano +stacado" să aDungem la +l :aso şi a)oi" mai de)arte" )@nă ?n Ari2ona6 — Merge3i şi Coi du)ă diamanteJ — 8" nuG *u ne lăsăm cu)rinşi de această e1răG
554

— Vulturii deşertului —

#untem nişte ermieri modeşti şi cinsti3i6 Rudele noastre şi/au dat silin3a şi/au găsit )entru noi )ăm@nturi 1une )e care urmea2ă să le cultiCăm dincolo6 Fn ce )riCeşte )ietrele )re3ioase" ?i lăsăm )e al3ii să le caute6 -u toate că munca e aneCoioasă şi ia mai mult tim)" o ermă aduce un Cenit sigur" scutindu/ şi )ro)rietarul de sur)ri2ele ne)lăcute ce le sunt hără2ite ?ndeo1şte aCenturierilor căutători de comori6 — Eiecăruia du)ă )lăcereG AC@nd ?n Cedere că sunte3i doar ermieri" nu mă miră că a3i )ierdut urma şi n/o mai regăsi3i6 Un cercetaş iscusit n/ar aCea )rea mult de căutat6 — #unte3i nişte iscoade renumite6 -ăuta3i Coi6 #unt oarte curios dacă Ce3i reuşi s/o găsi3i6 #)usese acestea )e un ton 1atDocoritor" ?nsă răs)unsul lui DicA Ceni calm şi cum)ănit: — -u toate că această )ro1lemă nu ne )riCeşte deloc" nimic mai sim)lu )entru noi dec@t găsirea unei urme6 Ve3i )rimi doCada că găsim numai ce căutăm6 Descălecase6 :itt ?l urmă6 Am@ndoi ?nce)ură să cercete2e 2ona ?ntr/un cerc oarte mare6 Fşi chemară caii luier@nd ?ncetişor" iar aceştia ?şi urmau stă)@nii ca nişte c@ini6 Fn acest tim)" căutătorii de diamante se a)ro)iaseră du)ă )rimul schim1 de cuCinte şi ascultaseră ?n tăcere discu3ia6 Acum" du)ă ce C@nătorii se ?nde)ărtaseră" #teLart ?ntre1ă: — A3i Cenit cu aceşti Caga1on2i hoinari" dar nu )ăre3i să aCe3i )rea multe lucruri ?n comun cu d@nşii6 Vre3i să ne s)une3i şi nouă cum C/a3i cunoscutJ — -u )lăcereG răs)unse ;i1son6 *e/am ?nt@lnit cu ei la cadaCru" dar elul ?n care s/au )urtat acolo ne/a ăcut să deCenim circums)ec3i6 — A3i )rocedat oarte 1ine6 -ei doi au un )rost renume" iar noi am ost aCerti2a3i ?n )riCin3a lor6 Eireşte" mă eresc să le s)un acest lucru ?n a3ă6 #e )are că sunt codoşii acelor 1ande de t@lhari care/i
55I

— Karl Ma( —

atacă )e călători ?n deşert6 *u de mult au ost )rădate şi ucise )atru amilii" şi asta chiar aici" )rin ?m)reDurimi6 Ea)tul că indiCi2ii ăştia doi se a lă )rin 2onă doCedeşte că şi ei au )artici)at la crime şi că acum sunt ?n căutarea unor noi Cictime6 :e noi ?nsă n/au cum să )ună m@naG — Mi/am ?nchi)uit6 */am aCut ?ncredere ?n ei de la 1un ?nce)ut6 Au ?ncercat să ne ademenească să călătorim cu ei6 — FncotroJ — Fns)re „<elmers <ome!" iar du)ă aceea )rin deşert" )@nă ?n Ari2ona6 — #ă nu Că ?ncumeta3i la una ca asta" domnilorG */ a3i reuşi să traCersa3i deşertul6 Merge3i ?n Ari2ona să căuta3i diamanteJ — ACem de g@nd să cum)ărăm c@teCa" nu să căutăm6 #teLart aruncă o )riCire ra)idă" semni icatiCă" toCarăşilor săi" iar a)oi continuă cu o Coce indi erentă: — *u Ce3i ace cine ştie ce a aceri" domnule6 Un cum)ărător tre1uie să dis)ună de o sumă oarte mare de 1ăniQ — ,anii nu ne li)sescQ — Legătura dintre Ari2ona şi #an/Erancisco este nesigură6 :resu)un că de acolo Ci se trimit )araleleQ #e )oate ?nt@m)la ca e0act ?n momentul ?n care aCe3i cea mai mare neCoie de o anumită sumă" să nu o i )rimit ?ncă6 Hi noi aCem mul3i 1ani" )entru )lata terenurilor" dar am )re erat să/i luăm la noi" să/i aCem mereu la ?ndem@nă6 + mult mai sigur aşa6 — +i 1ine" nu sunte3i singurii care au )rocedat ast el6 Hi noi aCem 1anii asu)ra noastră6 — Asta/i ?n3ele)t6 7re1uie ?nsă ascunşi 1ine" căci niciodată nu se )oate şti ce se Ca ?nt@m)la6 *oi i/am cusut ?n haine6 #ă ?ncerce cineCa să ni/i găseascăG V/ am mai s)us o dată că n/am nici )ic de ?ncredere ?n aceşti indiCi2i6 +i ştiu unde Crem să aDungem şi se Cor
55O

— Vulturii deşertului —

gră1i să/şi anun3e )rietenii" )entru a le da )rileDul să ne ?ntindă o cursă6 *oi ne Com ?ndre)ta ?ntr/o cu totul altă direc3ie6 Vă s ătuiesc să )roceda3i la el" şi" nu ?n ultimul r@nd" să Că tocmi3i o călău2ă )rice)ută şi )reCă2ătoare6 — Am ăcut/o deDa6 *e aştea)tă la „<elmers <ome!6 — -ine esteJ — Fi s)une Kuggle/Ered6 — Kuggle/EredJG e0clamă #teLart" )re ăc@ndu/se oarte s)eriat6 */aCe3i ce ace" domnuleJ V/a s ătuit cumCa #atanaJG — De ce #atanaJ -um aşaJ — Acest om e un )ungaş6 *umele lui ar i tre1uit să Că dea de g@ndit6 Eace tot elul de gium1uşlucuri şi e un oarte 1inecunoscut trişor6 Aş )utea Dura că e amic cu cei doi Caga1on2i6 +l se a lă la „<elmers <ome!" iar dumneaCoastră aCea3i de g@nd să merge3i tot acolo6 Fnso3i3i/i )e ei )rin deşert şi" cu siguran3ă" Ce3i i ucişi6 *u e trea1a noastră" dar consider că tre1uie să Că )reCin6 #)use acestea cu o Coce at@t de ?ngriDorată şi cu at@ta )re ăcută sinceritate" că ;i1son că2u ?n cursă şi dădu din ca): — Vă mul3umim )entru aCertisment şi Crem să credem că e ?ndre)tă3it6 Acum ?nsă nu mai aCem nici o călău2ă6 + oarte Denant )entru noi6 — *u )ot )rice)e cum de C/a3i lăsat ?ndemnat să merge3i la „<elmers <ome!6 -e el de om )oate i acela care/şi construieşte o ermă tocmai la marginea deşertului )lin de )rimeDdiiJ *umai a)tul că a ăcut una ca asta" ar i tre1ui să Că )ună )e g@nduri6 *oi suntem siguri că acest <elmers e ?n legătură cu 1andi3ii care amenin3ă Llano +stacado6 Are şi un maga2in6 :ro1a1il )reia de la ei )rada" o erindu/le ?n schim1 toate cele necesare6 + de la sine ?n3eles6 Fn orice ca2" )e mine nimeni nu m/ar )utea conCinge să mă a)ro)ii de o asemenea casă" cu un nume ?n
55=

— Karl Ma( —

a)aren3ă at@t de ademenitor şi liniştitor" „<elmers <ome!6 Fn s)atele acestei măşti mincinoase" se ascund e3ele unei ?ntregi 1ande de ucigaşiG — +i drace" domnule" noi nici nu ne/am imaginat aşa ceCa6 8ricum" nu ne mai răm@ne altceCa de ăcut dec@t să ne ?ntoarcem şi să căutăm altă călău2ă6 Fn legătură cu Kuggle/Ered suntem )e de)lin lămuri3i6 Dar" s)une3i/mi" Coi aCe3i călău2ăJ — *oi nici nu aCem neCoie de aşa ceCa6 Doi dintre ?nso3itorii mei cunosc oarte 1ine deşertul" iar noi ştim că ne )utem 1i2ui )e d@nşii6 — Hi n/am )utea să ne alăturăm CouăJ — De ce nu" dar 3in să Că aCerti2e2 că" ?n ceea ce Că )riCeşte" e totuşi o li)să de )recau3ie6 *u ne cunoaşte3i de el6 — 8" e lim)ede că a3i ost oarte sinceri cu noi" cu toate că cei doi indiCi2i au ?ncercat să Că )onegrească ?n el şi chi)6 — -um aşaJ — Au cercetat oarte amănun3it locul ?n care se a la cadaCrul6 #)uneau că urmări3i doi indieni" că unul dintre aceştia a ost rănit" iar celălalt l/ar i ?m)uşcat )e ?nso3itorul Costru" )e care tot Coi l/a3i i des igurat" ca să nu )oată i recunoscut6 — :e to3i draciiG Au s)us ei aşa ceCaJ ?ntre1ă #teLart sur)rins6 9ar nouă ne/au 2is că nici nu s/au ocu)at de cadaCru6 ACe3i doCada că acestor mincinoşi nu li se )oate acorda nici cea mai mică ?ncredere6 8ricum" nişte oameni cinsti3i nu ar aCea o com)ortare at@t de )er idă6 *oi am trecut din ?nt@m)lare )rin acel loc6 Ea)tul că am luat şaua şi harnaşamcntul nu ni/l )oate re)roşa nimeni6 Asta e legea )reriei6 A)oi" a3i Că2ut că cercetam urma6 Aşa ceCa se ace din )reCedere6 — *u tre1uie să Că osteni3i cu e0)lica3iile6 #e Cede de la o )oştă că sunte3i oameni cinsti3i şi de aceea aCem toată ?ncrederea ?n Coi6 #)une3i deci dacă sunte3i
55%

— Vulturii deşertului —

de acord să călătorim ?m)reună6 — <mG mormăi #teLart g@nditor şi d@nd din umeri6 Vreau să iu 1ine ?n3eles6 *oi Că cunoaştem la el de )u3in c@t şi Coi )e noi6 Fn Vest" niciodată nu e 1ine să te ?m)rieteneşti at@t de re)ede şi ără a şti cu adeCărat cu cine ai de/a ace6 *e 1ucură a)tul că ne arăta3i at@ta ?ncredere" dar e mai 1ine să ne descurcăm iecare )e cont )ro)riu6 Aş dori" totuşi" să Că dau un s at6 Am ?nt@lnit o ceată mare de emigran3i" care Croiau să traCerse2e deşertul )entru a cum)ăra dincolo terenuri6 +rau" ?n cea mai mare )arte" germani din ,oemia şi <essa6 9eri ne/au )ărăsit şi ştiu că aCeau de g@nd să acă ?n seara asta o ta1ără )rin a)ro)iere" )entru că a1ia m@ine diminea3ă urmau să se ?nt@lnească cu călău2a lor6 Acela e cel mai renumit şi de ?ncredere cunoscător al deşertului" un om modest şi oarte eClaCios" )e nume 7o1ias :reisegott ,urton6 Alătura3i/Că acestei caraCane şi Ce3i i ?n siguran3ăP sunt oarte mul3i oameni 1ine ?narma3i acolo6 *imeni n/ar ?ndră2ni să Că atace6 — -rede3iJ <mG Eoarte 1ineG Dar cum am )utea da de d@nşiiJ — *imic mai sim)lu6 Dacă Că ?ndre)ta3i e0act ?ns)re sud şi Că m@na3i caii ?nainte" ?n mai )u3in de/o Dumătate de oră Ce3i i ?n a3a unui con deluros" singuratic6 Dintr/?nsul i2Corăşte un iricel de a)ă care se )ierde Dos" la )oalele dealului" ?n nisi)6 -araCana )o)oseşte ?n )reaDma acestei surse de a)ă6 -hiar dacă ?ntre tim) s/ar ?ntuneca" nu Că Ce3i rătăci" )entru că ocurile de ta1ără se )ot Cedea din de)ărtare6 — Vă mul3umesc" domnuleG *e/a3i scă)at dintr/o mare ?ncurcătură6 Vom )orni imediat" )entru a ne alătura acestor germani6 *em3ii sunt" de o1icei" oameni naiCi" dar sinceri6 — -e să le s)un celor doi ticăloşi c@nd mă Cor ?ntre1a unde a3i )lecatJ — #)une3i/le ce Cre3i" a1solut orice Că trece ?n acel
55&

— Karl Ma( —

moment )rin minte6 — ,ineG Dar 3in să Că aCerti2e2 că Coi i neCoit să/i ?nşel ?n )riCin3a direc3iei ?n care Că Ce3i de)lasa6 Dacă nu )rocede2 ast el" atunci ei Că Cor urmări şi nimic nu/i Ca )utea o)ri să )ună )@nă la urmă m@na )e Coi6 Lua3i/o ?na)oi o 1ucată de drum" )@nă c@nd nu Cor )utea să Că mai Cadă6 A)oi" ?ndre)ta3i/Că ?ns)re sud6 Dacă mă Cor lua la ?ntre1ări" Coi şti ce să le răs)und6

54'

— Vulturii deşertului —

$. INIMĂ#DE#FIER Fn3elegerea usese ăcută6 ,ăr1a3ii din cele două gru)uri ?şi luară rămas/1un cu at@ta )rietenoasă ceremonie" ?nc@t ai i )utut crede că se cunoşteau de oarte mul3i ani6 -ăutătorii de diamante se ?ntoarseră )e )ro)riile lor urme" ără a le mai s)une Creo Cor1ă celor doi C@nători" 1a chiar ără a le mai arunca Creo )riCire6 Du)ă ce se ?nde)ărtară su icient )entru a nu mai )utea au2i Cor1ele lui #teLart" acesta se adresă r@2@nd 1atDocoritor ?nso3itorilor săi: — 9ată nişte tolomaci care o Cor lua )e coaDăG Au2i coloG #ă cum)ere diamanteG :entru aşa ceCa e neCoie de cel )u3in cinci2eci de mii de dolari6 8 sumă 1a1ană" )e care o Com )utea 1ăga 1inişor ?n 1u2unareQ +i" dar ce 2ice3i de ceilal3i doiJ — *işte căsca3iG răs)unse unul6 — Da6 Hi ce mutre neCinoCate ăceauG #/au )urtat ca nişte ageamii" ără să dea de ?n3eles că au desco)erit totul citind doar urmeleQ Htiau )@nă şi că au ost doi indieni" du)ă cum au mirosit )er ect motiCele )entru care am ost neCoi3i să/l des igurăm )e toCarăşul nostru6 Au un s)irit de o1serCa3ie ascu3it şi" )rin urmare" deose1it de )ericulos6 7re1uie să/i lichidăm6 — De acord" dar cum" unde şi c@ndJ *ici nu mai aCem tim) )entru aşa ceCa" c@tă Creme suntem gră1i3i să schim1ăm indicatoarele6 — Da" ai dre)tate" numai că" dacă/i lăsăm să sca)e" toată a acerea noastră se Ca duce )e a)a s@m1etei6 La „<elmers <ome! se Cor ?nt@lni cu Kuggle/Ered" care" aşa cum 1ine şti3i" este unul din cei mai a)rigi duşmani aCu3i de noi Creodată6 :e2eCenghiul ăla e ?n stare să/3i ure )@nă şi ri)tura de su1 nas" dis)ăr@nd a)oi ără urmă şi lăs@ndu/te cu gura căscată6 — */aCem dec@t să/i ?m)uşcăm )ur şi sim)lu6 — Uşor de 2is" dar )riCeşte/i ?nt@i cu aten3ie6 A)oi ?ncearcă să tragi6 #unt teri1il de curios cum Cei
54$

— Karl Ma( —

)roceda6 #)un@nd acestea" arătă ?n direc3ia C@nătorilor" care căutau ?n continuare" cu deose1ită griDă" ără să acorde nici cea mai mică aten3ie celorlal3i6 *ici măcar )lecării căutătorilor de diamante nu/i dădură Creo im)ortan3ă6 — +i" drăcieG ?nDură indiCidul6 Ai dre)tate6 A1ia acum o1serC c@t de Cicleni sunt aceşti ticăloşi6 *u/i )utem ochi6 — Da" animalele lor s/au inter)us ?ntre noi şi ei" urm@ndu/i )as cu )as6 -hiar dacă ne/am hotăr? să tragem" am nimeri doar 1estiile alea amăr@te6 Du)ă cum )o3i o1serCa" ei se de)lasea2ă ?n cerc" cu arma ?n m@na st@ngă" )regătită )entru a )utea ochi ra)id6 Dacă Creunul din noi ar Crea să/i ucidă" ?n mod sigur ar cădea loCit de gloan3ele lor6 7i)ii ăştia sunt ai dracului de iste3i6 9ar gloa1ele lor sunt la el6 #e )oartă de )arc/ ar şti că au sarcina să/şi aco)ere stă)@nii6 Lucrurile stăteau ?ntocmai6 7@lharii nu aCeau nici o )osi1ilitate de a trage6 9ar du)ă ce :itt şi DicA şi/au ?ncheiat cercetările" a)ro)iindu/se ?ncet" 3ineau ?n continuare )uştile )regătite6 -aii Ceneau" 1ine dresa3i" ?n urma lor6 — Dar ce/mi Căd ochiiJG ,ăie3ii au şters/oG strigă DicA" de )arcă a1ia atunci ar i desco)erit li)sa lor6 — De mult ?ncă" răs)unse #teLart6 Acolo" ?n de)ărtare" ?i mai )ute3i Cedea călărind6 — Dar de ce s/or i ?ntorsJ Voiau doar să meargă cu noi )@nă la „<elmers <ome!G De ce se ?ndrea)tă ?n direc3ia o)usăJ — De )roşti ce suntG Fnchi)ui3i/Că că şi/au )ierdut 1aniiG — AhG ACeau 1aniJ — Da" 1ine?n3eles6 Unul din ei )ăstra )orto elul cu 1ancnote ?n 1u2unarul de la şa şi" ?n tim) ce Că aşte)tam" a o1serCat cusătura 1u2unarului ru)tă şi" 1ine?n3eles" li)sa )orto elului6 #/a s)eriat de moarte6 9mediat s/au ?ntors din drum" ?n s)eran3a că Cor găsi
54>

— Vulturii deşertului —

)e undeCa 1anii" şi ne/au rugat să Că comunicăm că m@ine seară sau" cel t@r2iu" )oim@ine la )r@n2" Cor aDunge la „<elmers <ome! şi Cor traCersa a)oi imediat deşertul" ?m)reună cu Kuggle/Ered6 — :rea 1ine6 8ricum" )u3in ?mi )asă ce ac ti)ii ăştiaG — -rede3i că ne/au min3itJ — +i )e Coi nu" dar Coi )e noi" da6 */am nici o )o tă să cred ?n 1asmul cu )orto elul )ierdut6 8ricum" sunt sigur că de ?ndată ce i/am )ierdut din ochi" au luat/o ?ntr/o cu totul altă direc3ie6 — Domnule" ?nce)e3i din nou să ne Digni3iG — Deloc6 */am ăcut altceCa dec@t să Că ?m)ărtăşesc g@ndurile mele" iar g@ndurile nu )ot deCeni niciodată Dignitoare6 :e de altă )arte" domnule #teLart" aş Crea să Că dau un s at: dacă Creodată Ce3i mai dori să da3i cuiCa indica3ii con iden3iale" Că rog" nu mai gesticula3i at@t de mult6 Uneori gesturile )ot i ?n3elese tot at@t de 1ine ca şi cuCintele6 — -e Cre3i să s)une3i cu astaJ — Dacă n/a3i ?n3eles" Coi ?ncerca să iu mai e0)licit6 Vor1ind cu d@nşii" a3i arătat mai ?nt@i ?ns)re sud" ăc@nd a)oi o mişcare ca şi cum a3i i Crut să descrie3i contururile unui deal6 Du)ă aceea a3i ăcut un gest care ar i )utut arăta o c@m)ie6 Mai t@r2iu a3i indicat estul" reCenind a)oi ?ns)re sud6 7otul a ost c@t se )oate de clar şi" dacă dori3i" Că )ot )oCesti ?ntreaga istorie6 — Atunci" ă/o" te rogG — -u cea mai mare )lăcere6 -um 2iceam" 1ăie3ii s/ au ?ntors ?ns)re est iar acum" de ?ndată ce nu Cor mai )utea i Că2u3i" o Cor coti ?ntr/o cu totul altă direc3ie6 Acolo" ?n )artea drea)tă" se a lă un deal" mărginit ?n st@nga de c@m)ia ?ns)re care i/a3i ?ndre)tat6 #trăini iind şi aC@nd ?n Cedere că nu mai e mult )@nă deseară" 1ănuiesc că această c@m)ie nu )oate i )rea de)arte6 Hi 2ău că/mi arde teri1il să/mi ac şi eu
545

— Karl Ma( —

culcuşul acolo la noa)te6 #)un@nd aceste cuCinte" ?l )riCea cu multă aten3ie )e #teLart care" ştiindu/se o1serCat" nu se )utea stă)@ni ?n ?ntregime6 Fn ochii lui se citea enerCarea6 — + trea1a Coastră ce crede3i" domnule" se răsti el ?n cele din urmă6 Hi n/aCe3i dec@t să dormi3i oriunde Că taie ca)ul" dar" Că rugăm" slă1i3i/ne odată cu 1aliCerneleG Mai 1ine s)une3i/ne dacă a3i reuşit să găsi3i urmeleG — Eireşte că le/am găsit6 Veni3i ?ncoaceG +ste ?ncă destulă lumină )entru a le )utea recunoaşte6 — Atunci" lua3i/o ?nainte — Am s/o ac" dar toCarăşul meu" :itt" Ca merge ?n urmă6 — De ceJG — -a să ie atent la )uştile Coastre6 Vă aCerti2e2 să aCe3i mare griDă de ele căci" dacă una singură ar aCea che să )ocnească" glon3ul lui :itt l/ar do1or? numaidec@t )e stă)@nul ei6 — Domnule" deCii" ?ntr/adeCăr" mult )rea o1ra2nicG — 8" nuG Am numai inten3ii 1une ?n ceea ce Că )riCeşteG -a doCadă că C/am aCerti2at6 Deci" urma3i/ mă6 :ăşea ?nainte6 -eilal3i ?l urmau6 :itt mergea ?n s)atele tuturor" cu )uşca gata )regătită şi ochii a3inti3i asu)ra celor cinci6 Du)ă un tim)" DicA se o)ri" arătă ?ns)re )ăm@nt şi 2ise: — Domnule #teLart" ce Cede3i aiciJ -el numit se a)lecă" )riCi cu aten3ie locul şi răs)unse: — 8 )ietricică a ost s ăr@mată de co)ita unui cal6 — -e el de co)ită a ost aceea care/a i21utit să 2dro1ească )iatraJ — -alul era ne)otcoCit6 — Deci un cal indian6 #ă mergem mai de)arte6 -@3iCa )aşi mai ?ncolo Că2ură o )iatră la el6 — 9ată urma" 2ise DicA6 Linia drea)tă dintre cele
544

— Vulturii deşertului —

două )ietre arată ?ns)re Cest6 Fntr/acolo s/a ?ndre)tat indianul666 — 9ndianulJ -are indianJ ?ntre1ă #teLart cu glas răutăcios6 — Asta/i 1unăG )u ni DicA6 *ero2i cum sunt" căutătorii de diamante C/au )us" cu siguran3ă" ?n gardă6 Hi" 1ine?n3eles" a3i a lat că ştiu 1ine cu cine am de/a ace6 Deci nu mai are nici un rost să continuăm comedia6 Voi sunte3i „Culturii deşertului!" iar noi doar nişte 1ie3i oameni cinsti3i" dar din ericire" at@t de 1uni cunoscători ai locurilor şi o1iceiurilor de )e/aici" ?nc@t nu Ce3i i21uti să ne clinti3i nici măcar un ir de )ăr6 */ am să Că ?ntre1 cum de/a3i reuşit să/i )ăcăli3i )e )rostănacii ăia şi" de alt el" nu Com ace Creun e ort )entru a/i aDunge şi a/i aCerti2a6 Eiecare )asăre )e lim1a ei )iere" iar dacă ei s/au lăsat at@t de uşor ademeni3i ?n deşert" nu noi Com i cei ce le Com strica )lăcerea de/a i ucişi şi )răda3i6 -onsider că ne/am ăcut datoria cu C@r şi ?ndesat" iar ?n continuare Com aCea griDă" ?n )rimul r@nd" de noi ?nşine6 Aici drumurile noastre se des)art6 Ve3i )leca ?nainte" ?ncotro Ce3i Coi" şi cu asta 1astaG */aCe3i dec@t să/l urmări3i )e indianul acela" eri3i/Că ?nsă a ?ndre)ta" ie chiar şi ?n glumă" Creo armă ?m)otriCa noastrăG *u e )rima oară c@nd aCem de a ace cu ticăloşi de elul Costru şi ne )rice)em să găsim ac de coDocul iecăruiaG Vom sta un armele )regătite şi" )entru a ?n3elege c@t de 1uni trăgători suntem" Ca i su icient să s)une3i un singur cuC@nt" ori să ace3i un singur gest666 Agă3a3i/Că armele ?n şa" ?ntoarce3i/Că cu s)atele la noi" ?ncăleca3i şi ?ntinde3i/oG Drum 1un şi s)er să nu ne mai Cedem niciodatăG — Domnule DicAG strigă urios #teLart6 *u Ce3i scă)a de noi chiar at@t de uşor666 noi suntem666 — *işte otre)eG ?l ?ntreru)se :itt cu Coce )uternică6 ACem )atru gloan3e" iar Coi sunte3i cinci" aşa că ultimul Ca i do1or@t cu )atul )uştii666 :entru ultima oară Că 2ic
54I

— Karl Ma( —

că cel care mai scoate un singur cuC@nt Ca )rimi un glon3 ?n ca)G Hi acum şterge3i/oG -@t mai re)edeG #)usese acestea cu o Coce care nu admitea ?ndoiala6 -ei cinci ?l ascultară clocotind de urie6 #e ?ntoarseră" ?şi agă3ară armele de şa" ?ncălecară şi" du)ă aceea" ără a mai rosti Creo Cor1ă" o luară iute la sănătoasa6 Unul din ei ?şi agă3ase ?n s)ate şaua şi harnaşamentul indianului rănit6 A1ia du)ă ce goniră o distan3ă destul de mare" lăsară caii să meargă din nou la )as şi se ?ntoarseră6 Fi 2ăriră )e :itt şi )e DicA ?n acelaşi loc" dar de data asta rela0a3i şi netemători6 — La nai1aG scr@şni #teLart6 Aşa ceCa ?ncă nu mi s/a mai ?nt@m)lat6 -inci 1ăr1a3i )uternici" umili3i de două maimu3eG Măcar dacă am şti ce au de g@nd ?n continuare6 — Asta se )oate ghici lesne" 2ise unul din ei6 Vor ?ncerca să/i aDungă din urmă )e 1ie3ii caraghioşi" )entru a/i aCerti2a din nou6 — ;reu de cre2ut666 AdeCărul e că ti)ii ăia şi/o caută cu lum@narea666 7otuşi" Ca tre1ui să luăm măsuri6 Vom )orni s)re sud şi" ?ndată ce Com 2ări ocurile de ta1ără ale caraCanei" Com organi2a de Dur/?m)reDur o )a2ă de care doar „cuCioşia sa!" eClaCiosul :reisegott ,urton Ca )utea trece" imediat ce se Ca ?ntoarce de la „<elmers <ome!6 +migran3ii nici măcar nu Cor 1ănui )re2en3a noastră" iar cei doi indiCi2i Cor i ?m)uşca3i ?ndată ce Cor aCea neruşinarea să a)ară6 9ndianul o să ne sca)e" cu toate că aş i dat orice să/i iau calul6 Valora )e )u3in trei sute de dolari" )oate chiar mai mult6 — */ar i tre1uit să ne legăm de indieni doar de dragul cailor6 :@nă la urmă le/am )ierdut urma" ?n schim1 ?i aCem )e ăia du)ă noi6 :ro1a1il" că m@ine diminea3ă" ?ndată ce se Ca lumina" Cor )orni ?n căutarea caraCanei" o Cor găsi şi ne Cor strica ?ntreaga a acere6
54O

— Vulturii deşertului —

— *u6 */au s/o acă6 La urma/urmelor" căutătorii de diamante i/au Dignit şi" ?n a ară de asta" s/au )urtat toată Cremea ca nişte găgău3i6 +u cred că Cor merge direct la „<elmers <ome!" unde Cor )oCesti ?ntreaga istorie6 9ar ce se Ca hotăr? acolo" noi nu mai aCem cum şti6 *u ne mai răm@ne dec@t să/l Cestim )e ,urton să )lece du)ă ce se luminea2ă şi să se ?nde)ărte2e c@t mai mult de aici6 Lesne de ?n3eles că nici noi nu Com sta degea1a6 Mai merseră o Creme ?ns)re Cest" iar a)oi ?şi schim1ară direc3ia către mia2ă2i6 Du)ă ce lăsară )uştile Dos" conCinşi că t@lharii se de)ărtaseră de/acum su icient" DicA şi :itt ?nce)ură să r@dă ca şi cum tocmai ar i terminat de Că2ut un s)ectacol comic6 :rimul ?ntre1ă )rintre hohote: — +i" 1ătr@ne :itt" cum 3i/a )lăcutJ — 7ot at@t c@t şi 3ie" răs)unse cel ?ntre1at" )lin de Coie 1ună6 — -re2i ?ntr/adeCăr că neto3ii ăia şi/au )ierdut 1aniiJ — Vai" nici )rin ca) nu/mi trece una ca asta6 :ur şi sim)lu au şters/o ?ns)re sud din nişte motiCe care deocamdată ?mi sca)ă6 8ricum" soarta lor nu ne mai )riCeşte de el" căci i/am aCerti2at" 1a chiar am insistat" o erindu/ne să/i aDutăm6 #/au cre2ut ?nsă )rea CiteDi şi )rea ?n3ele)3i ca să mai ai1ă neCoie de s)riDin şi mi se )are a1solut normal să ie lăsa3i ?n )lata Domnului6 ,ietul indian are cu adeCărat neCoie de aDutor şi" totodată" ?l şi merită cu C@r şi ?ndesat6 — ,ine?n3elesG Fl căutămJ — Eireşte6 Htim că a luat/o ?ns)re drea)ta" către 2ona Cechii mine de argint6 Earsa cu cele două )ietricele" )e care le/am s ăr@mat eu ?nsumi" am olosit/o doar )entru a/i deruta )e aceşti ticăloşi6 Am Că2ut oarte clar ?ncotro duceau )icăturile de s@nge6 #unt a)roa)e sigur că/i Com găsi )e indieni la mină6 :orniră" ără să ?ncalece" ?nsă6 -ercetarea )ăm@ntului era mult mai greu de ăcut acum" du)ă
54=

— Karl Ma( —

lăsarea ?ntunericului6 Du)ă un tim) au 2ărit ?n 3ăr@nă un o1iect mic" roşu" meşteşugit cio)lit6 +ra )i)a )ăcii6 DicA o ridică şi/o luă cu sine" 2ic@nd mul3umit: — *e găsim )e calea cea 1ună6 Acest ca) s/a des)rins de restul )i)ei şi/a că2ut ără a i o1serCat6 Vom a la cur@nd căruia dintre cei doi ?i a)ar3ine6 — Am im)resia că celui 1ătr@n6 Aici" ?n Minnesota" un t@năr nu/şi )oate )rocura argilă din carierele s inte" şi nici n/are dre)tul de/a olosi o ast el de )i)ă6 — Fn a ară de ca2ul ?n care/ar i o ca)tură" căci celor tineri nu le este ?ngăduit să ?ntre1uin3e2e ast el de o1iecte moştenite6 — Dar cine/a reuşit Creodată să moştenească o )i)ă" c@tă Creme ele erau ?ntotdeauna ?ngro)ate alături de )osesorii lorJ — La unele tri1uri acest o1icei e )e cale de dis)ari3ie6 Hi/a)oi" du)ă totemul scul)tat )e unul din ca)ete" stă)@nul )are a i un comanş" chiar o că)etenie a lor6 *oroc că ?n3elegem destul de 1ine dialectul acestui tri16 7erenul ?nce)ea să urce ?n )antă6 -ei doi ?naintau ?ntre doi )ere3i st@ncoşi )rintre care chiar şi un )edestru şi/ar i )utut croi oarte greu drumul6 Drumul lor )ărea singura cale )osi1ilă şi asta/i ?ntărea ?n ideea că indienii trecuseră tot )e acolo6 Du)ă o Creme aDunseră ?n a3a unei coaste a1ru)te" ?ntunecate şi st@ncoase" ormată ?n mare )arte din )ietrişul care usese ?nde)ărtat şi deşertat acolo )rin să)ăturile din mină6 Fntunericul ăcea )eisaDul ?ns)ăim@ntător6 Lungiră hă3urile şi le i0ară ca)etele su1 doi 1oloCani6 A)oi ?nce)ură să urce ?ncet coasta6 *u ?ncercau să )ăşească ără 2gomot" 1a" dim)otriCă" aCeau griDă ca scr@şnetul )ietrişului de su1 tăl)ile lor să se audă c@t mai 1ine6 Fnaintau )u3in c@te )u3in" o)rindu/se mereu" cu urechea la )@ndă6 Voiau să a le dacă sus Cor găsi )e cineCa căruia să i se )oată adresa
54%

— Vulturii deşertului —

?nainte de a olosi )uşca6 Fn tim)ul unei ast el de )au2e se au2i 2gomotul unei )ietricele care se rostogolea ?n Dos6 — AscultăG şo)ti DicA6 Am aCut dre)tate c@nd am 1ănuit că cei doi se a lă aici şi stau la )@ndă6 Rănitul" dacă mai este cumCa ?n Cia3ă" )ro1a1il că se a lă ?n mină" iar cel t@năr stă de )a2ă undeCa la Dumătatea ?năl3imii coastei6 :itt" s)une/i c@teCa Cor1eG :itt se ?ntoarse cu a3a ?ns)re mină şi strigă cu o Coce clară" dar nu )rea )uternică: — Tu?0"il/ ")i 8a- ninaE !au u)i !*a2 G M7inere ră21oinic" nu trage" suntem )rietenii tăiGN A)oi aşte)tară răs)unsul6 7recură c@teCa cli)e" )@nă ce se au2i ?ntre1area: — Ha1i ,iJ M-ine CineJN +rau doar două sila1e scurte" dar su iciente )entru a ?n3elege cine se a la sus6 9ndianul Cor1ise ?n lim1aDul comanşilor rătăcitori" ?m)rumutat de la Cechii lor duşmani şi actuali alia3i" indienii chioLasI$6 — Gia a!i )a**l"1 a1"naG MDoi al1i 1uniGN" răs)unse :itt6 — Bi!$ u#na -$4$G MVeni3i susGN" se au2i" du)ă o scurtă )au2ă de g@ndire6 Urcară6 Du)ă ce aDunseră la marginea coastei" 2ăriră" ?n ciuda ?ntunericului" un om st@nd ?n )icioare şi ?ndre)t@ndu/şi )uşca ?ns)re ei6 — Na,a/ " nu n$*2uan"G M#ta3i" dacă nu" tragGN" ordonă comanşul6 81serC@ndu/i statura" cei doi ?şi dădură seama că aCeau de/a ace ?ntr/adeCăr cu un t@năr" aşa cum )resu)useseră6 :itt ?l linişti: — 7@nărul meu rate roşu nu tre1uie să tragă6 #untem" aici ca să/l aDutăm6 — Era3ii mei al1i sunt singuriJ — Da6 — A3i Cenit )e urma calului meuJ
%1

#e citeşte cheioCes Mnota autoruluiN6
54&

— Karl Ma( —

— Am trecut )e la locul lu)tei din ?nt@m)lare şi ne/ am dat seama cum s/au )etrecut lucrurile6 Am ?naintat a)oi ?n urma ta şi a duşmanilor tăi" )entru a Că aDuta ?m)otriCa lor6 — Eratele meu s)une adeCărulJ — *u mint6 -a să/3i doCedim că suntem )rieteni" Com )une toate armele Dos" dinaintea ta" )@nă c@nd Cei hotăr? tu ?nsu3i că ni le )utem lua ?na)oi6 Fşi de)useră )uştile şi )umnalele6 9ndianul rămase ?n )o2i3ie de lu)tă şi 2ise: — Ee3ele )alide au miere )e 1u2e" dar iere ?n inimă6 +i de)un armele )entru a mă ?ncrede ?n ei" dar du)ă aceea Cer Ceni ceilal3i şi Cor semăna moartea6 — Deci tu cre2i că noi suntem doi dintre cei care te/ au urmăritJ 7e ?nşeli6 — Atunci s)une3i/mi unde se a lă cei cinci t@lhariG A3i mers )e urma lor" tre1uie să şti3iG — 9/am ?nt@lnit Dos" căut@nd urmele )e care le/au )ierdut )e st@ncă6 Mai ?nt@i am Cor1it )rietenos cu ei" )entru a/i induce ?n eroare6 *u au ost ?n stare să regăsească urma6 *oi ?nsă am 2ărit ?ndată )icăturile de s@nge )ierdute de )rietenul tău" dar nu numai că nu le/am de2Căluit lor" dar i/am derutat cu o urmă alsă" diriD@ndu/i ?ns)re a)us6 :@nă ?n cele din urmă le/am s)us că sunt ho3i şi ucigaşi" ?ndre)t@nd asu)ra lor armele" ?ntocmai cum aci şi tu acum6 Au ost neCoi3i să cede2e şi s/o ?ntindă cu coada ?ntre )icioare6 — De ce nu i/a3i ucisJ — Eiindcă nu ne/au ăcut nimic6 *oi tragem asu)ra unui om numai atunci c@nd suntem sili3i de ?m)reDurări6 — Vor1i3i ca nişte oameni 1uni6 Dar" deşi inima ?mi s)une că mă )ot ?ncrede ?n Coi" un alt glas ?mi şo)teşte să iu" totuşi" )reCă2ător6 — *oi n/am Cenit cu g@nduri rele6 -ercet@nd urmele" ne/am dat seama că ?nso3itorul tău e rănit şi că ai neCoie de aDutor6 Dacă nu suntem 1ine Ceni3i" Com
5I'

— Vulturii deşertului —

ace )e loc calea ?ntoarsă6 *u Că )utem sili să ne acce)ta3i )rietenia6 7recu un tim)" ără ca indianul să răs)undă6 De )arcă i/ar i Cenit greu să hotărască dintr/o dată6 A)oi" 2ise: — *u am neCoie de aDutorul Costru6 :ute3i )leca6 — ,ine6 7e )ărăsim dorindu/3i din toată inima să nu regre3i că ne/ai re u2at6 Mai lăsam aici ca)ul )i)ei )e care l/a3i )ierdut şi a ost găsit de noi6 Fşi luară armele şi ?nce)ură să co1oare )anta6 La un moment dat" ?nsă" :itt se o)ri şi ?ntre1ă ?n şoa)tă: — */ai au2it nimic" 1ătr@neJ Mie mi s/a )ărut că din )artea asta" din drea)ta" s/a rostogolit o )ietricică6 — */am au2it nimic6 — ,a da" sunetul a ost oarte clar6 #ă im aten3i6 -o1orau ?n continuare6 Kos" la 1a2a )oC@rnişului" o siluetă ?ntunecată se ridică 1rusc ?naintea lor6 — #taiG strigă DicA" ?ndre)t@nd arma ?ns)re ea6 *ici un )as mai de)arte că tragG — De ce Crea ratele meu al1" să tragăJ +u am Cenit cu inten3ii )aşnice" se au2i ?n a3a lor6 -ei doi recunoscură Cocea t@nărului indian cu care Cor1iseră mai ?nainte6 — 7u eştiJG ?ntre1ă DicA6 Ai co1or@t ?n acelaşi tim) cu noi6 De aceea a au2it :itt )ietricicaG :iciorul tău a ?m)ins/o6 -e doreştiJ — Am Crut să mă conCing că a3i s)us adeCărul şi că n/aCe3i nici un el de g@nduri ascunse6 Acum Că cred6 *u ace3i )arte din 1anda de t@lhari care m/a urmărit şi C/aş ruga să urca3i din nou" )entru a/l Cedea )e 7eCua/ Hohe" tatăl meu6 — 7eCua/Hohe" #teaua/de/ oc" Cestita că)etenie a indienilor comanşi este aiciJ ?ntre1ă uimit :itt6 — + mort6 +u sunt #hi1a/,igA" cel mai t@năr iu al său" şi Coi ace să curgă s@ngele ucigaşilor6 Era3ii mei al1i să Cină cu mine6 #e că3ăra ?n a3a lor" iar ei ?l urmară6 ADuns sus" se
5I$

— Karl Ma( —

?ndre)tă ?ns)re )eretele de st@ncă şi intră ?ntr/o s)ărtură6 +ra o gură secretă a )eşterii )ărăsite6 #e sim3ea miros de um6 Du)ă ce au )ătruns ?n galerie" ?naint@nd Creo trei2eci de )aşi" au 2ărit un oc l@ngă care se a la o grămăDoară de lemne6 Elacăra lumina tru)ul şi o1ra2ul mortului" aşe2at ?n ca)ul oaselor" cu s)atele s)riDinit de c@3iCa 1oloCani col3uroşi6 9nimă/de/ ier lăsă arma şi se aşe2ă ?n a3a mortului6 :use o creangă )e oc şi se s)riDini cu 1ăr1ia )e genunchii6 Ast el ?şi )riCea" ără o Cor1ă" tatăl6 -eilal3i doi stăteau şi ei tăcu3i6 -unoşteau )rea 1ine o1iceiurile indienilor ca să nu ştie că orice cuC@nt n/ar ace dec@t să Dignească durerea iului6 Ee3ele lor nu erau Co)site" ceea ce arăta sigur că nu călătoriseră cu inten3ii duşmănoase6 Mortul usese un 1ăr1at chi)eş" cu trăsături s)eci ice a)aşilor şi comanşilor" cei mai rumoşi dintre indieni6 -hiar şi du)ă moarte" a3a sa strălucea ca 1ron2ul" iar ochii ?nchişi şi 1u2ele str@nse dădeau )ro ilului său e0)resiCitatea unei e igii6 Murise ?n chinuri cum)lite şi lucrul acesta deCenea eCident de?ndată ce/i )riCeai m@inile cris)ate şi cămaşa ?m1i1ată de s@nge6 Du)ă o Creme" DicA şi :itt se aşe2ară şi ei" dar ?ncet" oarte ?ncet" )entru a nu tul1ura cu Creun 2gomot liniştea celui ucis6 Fn a)ro)ierea unui mort" oricine este cu)rins de un sentiment straniu şi stră1ătut de un ior de reculegere" sim3ind )arcă" )entru o cli)ă" su lul eternită3ii6 DicA şi :itt tăceau )ătrunşi de milă şi s ială" ?nsă #hi1a/,igA ?şi ridică ca)ul" ?i )riCi )e cei doi şi s)use: — A3i au2it de #teaua/de/ oc" că)etenia comanşilorJ Deci şti3i că a ost un ră21oinic Citea2J — Da" răs)unse DicA6 L/am recunoscut ?ndată ce l/ am Că2ut aici6 8dinioară" sus" la Rio Ro0o" ne/a aDutat ?ntr/o lu)tă cu nişte indieni )aunişi6 — Atunci şti3i că )e c@m)iile Ceşnice ale C@nătorii Ca
5I>

— Vulturii deşertului —

domni )este mul3i ră21oinici6 :ăcat ?nsă că Marele Manitu nu l/a chemat la el ?n tim)ul unei lu)te6 #teaua/ de/ oc a ost ucis mişeleşte6 — Dar cum s/a ?nt@m)lat de a3i aDuns )@nă ?n aceste 3inuturiJ — Aşa cum )oate şti3i" comanşii şi/au ?ngro)at securile de ră21oi şi" ?n ultimul tim)" trăiau ?n )ace cu al1ii6 *oi am )ătruns ad@nc ?n teritoriul e3elor )alide" iindcă eram siguri că nu mai aCem de ce ne teme6 7atăl meu C@na cu oamenii săi )e l@ngă luCiul Rio :ecos6 Acolo au ?nt@lnit al1i care Croiau să aDungă ?n ?nde)ărtatul oraş Austin6 Deoarece drumul din acea 2onă şi )@nă la acel oraş era nesigur" din )ricina altor )iei roşii" l/au rugat să le dea o călău2ă6 :@nă ?n cele din urmă" s/a hotăr@t să/i conducă chiar el" iar )e mine m/a luat ca să )ot Cedea şi eu oraşele şi casele al1ilor6 Am aDuns cu 1ine la Austin şi du)ă aceea ne/am ?ntors ?na)oi singuri6 A1ia aseară ne/am ?nt@lnit cu ucigaşii6 Vroiau caii noştri şi" du)ă ce i/am re u2at" unul din ei a tras ?n #teaua/de/ oc" rănindu/l6 -alul că)eteniei s/a s)eriat şi a luat/o la goană" iar eu am ost neCoit să/l urme2" iindcă tata era scos din lu)tă" şi singur n/aş i )utut re2ista e3elor )alide6 Dacă a3i cercetat 1ine urma" a3i )utut ?n3elege ce s/a mai ?nt@m)lat6 — Da6 L/ai ucis )e unul din ei şi i/ai luat scal)ul6 — Aşa e6 :ielea ca)ului său at@rnă aici" la centura mea6 Hi" ?n cur@nd" Coi aCea şi scal)urile celorlal3i6 *oa)tea asta am să/l Delesc )e tatăl meu" iar ?n 2ori ?l Coi ?ngro)a l@ngă st@nci" ?ntr/un loc unde Cor )utea Ceni a)oi ră21oinicii noştri" )entru a/i ridica un monument6 Fndată ce Coi ascunde morm@ntul de ochii soarelui" Coi )orni )e urmele ucigaşilor6 #hi1a/,igA nu este deocamdată un ră21oinic Cestit" dar e iul unei că)etenii renumite )entru CiteDiia sa şi Ca i Cai şi amar de t@lharii care mi/au ucis tatăl6 #e ridică ?n )icioare şi" a)ro)iindu/se de )ărintele său" ?i )use m@na )e ca)" a)oi 2ise:
5I5

— Karl Ma( —

— Ee3ele )alide Dură6 Un comanş ?nsă Cor1eşte )ur şi sim)lu6 Sine3i minte cuCintele mele: c@nd morm@ntul #telei/de/ oc Ca i gata" ?n C@r ul lui Cor at@rna toate cele şase scal)uri ale ucigaşilor săi6 H""082G

5I4

— Vulturii deşertului —

%. S IONUL #)re amia2a 2ilei următoare <elmers" Kuggle/Ered şi <o11le/EranA stăteau din nou la una din mesele din a3a casei6 ,o1 nu era cu ei" căci se ?m)rietenise cu serCitorul negru al ermierului şi se aşe2aseră la )alaCre ?n graDd6 -ei trei 1ăr1a3i care" ?ntre tim)" deCeniseră )rieteni la cataramă" discutau des)re cele ?nt@m)late şi" mai ales" des)re s@ngeroasa ?n runtare din seara )recedentă6 A)oi" din Cor1ă ?n Cor1ă" du)ă ce şi/au amintit di erite lucruri ?n legătură cu moartea" au ?nce)ut să de)ene )oCeşti cu sta ii6 <elmers şi Ered declarau cu ermitate că e im)osi1il ca su letul unui mort să reCină şi să )oată i Că2ut6 EranA" ?n schim1" credea cu ?nd@rDire ?n e0isten3a strigoilor6 Aşa că" du)ă ce )rietenii săi ?şi mărturisiră" )e ?ndelete" toate ?ndoielile" strigă urios: — #unte3i" ără nici o ?ndoială" incorigi1ili6 *imeni nu Că )oate conCinge6 Dar" dacă aş i mort" ceea ce" din ericire" nu e ca2ul" nu mi/aş re u2a )lăcerea de/a Că )@ndi )e la mie2ul no)3ii6 Hi/atunci" cu siguran3ă" C/a3i schim1a ?ndată )ărerea6 — Dacă ne/ai aduce o doCadă" una singură" r@se Ered" am )utea măcar sta de Cor1ă6 — Hi ce el de doCadă" mă rog" ar dori domniile CoastreJ DoCe2ile nu demonstrea2ă nimicG Dar cuC@ntul *!#i8"i e0istă" şi/a)oi sunt at@3ia care i/au Că2ut cu ochii lor666 — + c@t se )oate de clarG :@nă şi ?nCă3ătorul din Mo/ rit21urg" căruia ?i datore2 ?ntreaga mea educa3ie" credea ?n strigoi6 — Aşa deciG Hi cum se numea acest ilustru 1ăr1atJ — +lias EunAelmeier6 — EireşteG N")$n $! ")$nG — 9a te rog" nu mai Cor1i greceşte" că n/ai a3ă de aşa ceCaG Hi/a)oi" cum ?3i )ermi3i să/3i 1a3i Doc de acest
5II

— Karl Ma( —

erou al ştiin3ei" numindu/l „1ăr1at ilustru!J :oate Croiai să 2ici „1ăr1at ilustrat!666 e0)resie cunoscută ?n 2iua de a2i de orice ucenic ti)ogra 666 7u ?nsă nu )ari să i luat deocamdată cunoştin3ă de Creunul din marile )rogrese reali2ate ?n ultimul secol6 7u ai rămas li)it de cleiul eCului mediu de dinaintea erei noastre" iar la leagănul tău niciodată n/a c@ntat Creun tru1adur )rietenos: Gaud$a)u*/ i8$l1u# F Iu($nal du) 2u)u*Q De alt el" )rin o1serCa3iile tale su)limentare" mor ologistice" mă aci să uit de tema )ro)riu/2isă6 Vor1eam de strigoi şi666 #e o)rise" deoarece Că2u un călăre3 cu uni ormă de dragon din armata #tatelor Unite" a)ro)iindu/se ?n goana mare" dins)re sud6 — ,ună 2iuaG salută acesta6 #)er că am aDuns unde tre1uia" la „<elmers <ome!6 — Da" domnuleG răs)unse <elmers6 +u sunt )ro)rietarul hanului6 — -hiar <elmers ?n )ersoanăJG Mă 1ucur să Că ?nt@lnesc6 Am Cenit să mă in orme2666 — Des)re ce anumeJ — Mi/e greu să Că e0)lic ?n c@teCa cuCinte6 :ermite3i/mi să mă aşe2 alături de CoiG Descălecă şi luă loc )e 1ancă6 +i ?l cercetară cu aten3ie" iar el se )re ăcu că nu o1serCă acest lucru6 +ra un 1ăr1at )uternic" ?ndesat" cu o1ra2ul măsliniu şi )riCirea ageră" ascu3ită6 ,u2ele nu i se )uteau Cedea din )ricina mustă3ilor şi a 1ăr1ii negre" oarte dese6 — #unt ?n recunoaştere" dacă se )oate s)une aşa" 2ise el" cu o Coce indi erentă6 *e a lăm sus" la Eort #till" şi aCem de g@nd să intrăm ?n deşert6 — De ceJ ?ntre1ă <elmers6 — ;uCernul a )rimit numeroase )l@ngeri cu )riCire la numărul mare de nelegiuiri săC@rşite ?n ultimul tim) ?n acest 3inut" hotăr@nd să le )ede)sească ra)id şi oarte seCer6 Rău ăcătorii au legături at@t de str@nse ?nc@t se )resu)une că ar i Cor1a de o 1andă 1ine organi2ată6 Două escadroane de dragoni au ost
5IO

— Vulturii deşertului —

trimise să cure3e deşertul şi a1solut toate 3inuturile limitro e de aceşti indiCi2i du1ioşi6 +u am Cenit ?nainte" să culeg in orma3ii şi să iau legătura cu locuitorii acestor 2one6 :lecăm de la )resu)unerea că orice om cinstit ne Ca s)riDini6 — Asta/i de la sine ?n3eles" domnuleG Mă 1ucur că a3i trecut )e la mine şi Că asigur că nu/mi Coi )recu)e3i e orturile )entru a Că i de olos6 8rice om cinstit se )oate 1i2ui )e Kohn <elmers6 — Htim acest lucru şi tocmai de aceea mă a lu aici6 8 i3erul )ărea de ?ncredere6 <elmers ?i )oCesti ?n )rimul r@nd cele au2ite de la comerciant" a)oi ?i Cor1i des)re duelul care aCusese loc cu o 2i ?n urmă6 *oul Cenit ascultă totul cu ochii strălucitori şi )umnul ?ncleştat )e m@nerul să1iei6 <elmers cre2u că istoria sa reuşise să/l entu2iasme2e şi că CiteDia lui ,lood(/Eo0 usese cea care/i ?n lăcărase )riCirileP aşadar continuă să Cor1ească" ără a 1ănui măcar că interlocutorul lui se lu)ta din răs)uteri să/şi ascundă uria şi ura ce/l cu)rindeau tot mai mult6 Reuşi )@nă la urmă să răm@nă destul de calm şi să )ară că ascultă cu aten3ie cuCintele hangiului" care nu/i o1serCă nici )aloarea o1ra2ului" nici scr@şnetul din3ilor6 Du)ă aceea" Cor1iră des)re condi3iile generale din 3inut şi des)re )ericolele de care erau )@ndi3i cei ce doreau să traCerse2e Llano +stacado6 <elmers era de )ărere că li)sa a)ei şi a hranei Cor ace im)osi1ilă trecerea celor două escadroane de caCalerie )rin deşert" iar numărul mare de animale de )oCară )e care/ar i tre1uit să le ia cu d@nşii n/ar i )utut re2ista condi3iilor de Cia3ă din )ustiu6 — #e )oate să aCe3i dre)tate" 2ise o i3erul6 :e mine" ?nsă" toate astea nu mă )riCesc6 +ste trea1a comandantului6 Dar" domnule" s)une3i/mi şi mie cine este acest „s)irit al deşertului!J Am au2it oarte multe des)re aşa/2isa „ antomă ră21unătoare!" dar ?ncă nimic concret6
5I=

— Karl Ma( —

— *ici eu nu ştiu mai multe dec@t dumneaCoastră6 Eiecare a au2it c@te ceCa" dar nimeni nu ştie nimic )recis6 7ot ce/am a lat eu Că )ot s)une ?n c@teCa cuCinte6 „Eantoma din Llano +stacado! este un călăre3 misterios" )e care" ?nsă" nu l/a identi icat nimeni6 7o3i cei ce l/au )riCit ?n a3ă au )lătit cu Cia3a )entru ?ndră2neala lor" căci un glonte le/a )er orat runtea6 Eireşte" este un lucru ?ndeo1şte ştiut că Cictimele antomei au ost rău ăcători" t@lhari şi ucigaşi ai deşertuluiQ +u cred că un om )ede)seşte ?n numele acestui s)irit orice nelegiuire ?nt@m)lată ?n aceste 3inuturi6 — Deci nu este nimic su)ranatural la miDlocJ — Eireşte că nu6 — Dar cum oare i21uteşte el să ie )retutindeni" ără a i Că2utJ Ar tre1ui să ai1ă hrană şi a)ă" at@t )entru el" c@t şi )entru cal6 De unde le iaJ — 7ocmai asta nu )oate nimeni )rice)e6 — Hi cum de nu l/a ?nt@lnit nimeni" niciodatăJ — <mG Mă ?ntre1a3i )rea multe" domnule666 Dre)t e că unii l/au Că2ut" dar de oarte de)arte666 7rece ?n goană" )urtat de C@ntul urtunii şi" deseori" ?n a3a şi ?n s)atele său" sar sc@ntei666 Am un cunoscut care l/a 2ărit noa)tea" sus3in@nd" su1 Durăm@nt" că at@t ca)ul" umerii" coatele" 3eaCa )uştii călăre3ului" c@t şi 1otul" urechile şi coada calului ar i ost ?nCăluite ?n lăcări6 — Asta/i o )rostieG — Aşa s/ar 2ice6 Dar cel care mi/a )oCestit toate astea e un om de is)raCă ce iu1eşte adeCărul6 ;ura lui n/a rostit niciodată Creo minciună sau Creo lăudăroşenie6 Vor1i şi <o11le/EranA" de data aceasta ?n engle2ă şi tot at@t de la o1iect ca to3i ceilal3i6 -ăci numai c@nd olosea lim1a germană ?şi dădea ?n )etic ?n asemenea hal" ?nc@t ai i 2is că 1iata lui minte era )lină de gărgăuni6 — Asta eG strigă d@nsul6 *imeni nu Crea să creadă ?n
5I%

— Vulturii deşertului —

e0isten3a su)ranaturalului6 +u sus3in cu toată tăria că „Eantoma din Llano +stacado! nu este un om" ci o ă)tură ne)ăm@nteană" rămasă din uriile +ladei şi care s/a retras ?n acest deşert singuratic ca un e0cursionist 1ătr@n ?n camera sa de la mansardă6 -red de asemenea că e ?nCăluit de lăcări şi de sc@ntei6 *oi" muritorii de r@nd" ne ?nconDurăm adesea de mari cantită3i de um de tutun" de ce un s)irit n/ar scui)a oc şi lăcăriJ — Dar cum )oate un s)irit să tragă cu armaJ ?ntre1ă o i3erul" adres@ndu/i lui <o11le/EranA o )riCire )lină de de2gust: — De ce nuJ Am Că2ut odată" ?ntr/un 1@lci" o găină care trăgea cu tunul6 De ce n/ar )utea ace un s)irit ceCa care ?i este la ?ndem@nă )@nă şi unei găiniJG — ACe3i un el straniu de/a Că doCedi a irma3iile" domnuleG #/ar 2ice că nu sunte3i din cale/a ară de iste3 şi nici )e de)arte at@t de ager cum s/ar )ărea la )rima CedereQ Asemenea Cor1e tre1uie să/l i Dignit enorm )e EranA" )entru că răs)unsul său Ceni oarte )rom)t şi ?n3e)at: — Asta cam aşa şi e6 Dar am motiCele mele )entru care olosesc un lim1aD cu mult mai Culgar dec@t acela ce/mi stă ?n mod iresc la ?ndem@nă6 Mutra dumneaCoastră mă ace să cred că n/a3i ?n3elege nimic" dacă aş olosi e0)resii mai alese6 — DomnuleG se ?n ier1@ntă o i3erul6 -um Că )ermite3i să Cor1i3i ast el unui că)itan din armata #tatelor UniteJ — AşG Linişti3i/CăG DumneaCoastră a3i ?nce)ut cu Dignirile6 Acum tre1uie să da3i doCadă de tărie şi să asculta3i răs)unsul meu6 9ar dacă Că e )rea greu" sunt gata să Că stau la dis)o2i3ie )entru a ?ncerca re2olCarea )ro1lemei cu un glonte6 Reuşind cu greu să/şi stă)@nească m@nia" o i3erul răs)unse:
5I&

— Karl Ma( —

— Mi/ar )ărea nes)us de rău să Că omor6 -u toate că mă )rice) la m@nuirea armelor" nu sunt un 1ătăuş6 8ricum" acce)t o )roCocare la duel numai atunci c@nd Cine din )artea unui o i3er6 Hi" la urma urmei" nici nu Creau să mă doCedesc li)sit de res)ect a3ă de domnul <elmers şi să Cărs s@nge )e )ro)rietatea lui6 9nten3ione2 să răm@n aici )@nă la sosirea escadronului meu şi sunt dator să )ăstre2 )acea )e aceste )ăm@nturi6 — Vă sunt ?ndatorat" domnule" 2ise <elmers6 Dacă Cre3i să răm@ne3i la mine" Că Coi da o cameră c@t se )oate de 1ună" iar calul dumneaCoastră Ca găsi şi el un adă)ost căldu3 ?n graDd6 #e sculă ?n )icioare deodată cu o i3erul şi ?m)reună se ?ndre)tară cu calul ?ns)re graDduri6 Du)ă un tim)" hangiul se ?ntoarse singur şi le s)use celorlal3i că o i3erul ?şi luase ?n )rimire camera )entru a se odihni6 <elmers era mul3umit de )re2en3a acestui oas)ete" du)ă cum se 1ucura şi de sosirea dragonilor6 EranA ?nsă 2ise d@nd din ca): — *u/mi )lace omul ăstaG :ur şi sim)lu" igura lui ?mi răneşte 1unul/sim3666 8chii lui" ca două )ete de grăsime ?ntr/o 2eamă chioară" )riCesc at@t de )er id" ?nc@t )o3i ghici Ciclenia şi răutatea din s)atele lor6 8ricum" nu cred c/ar strica să ie ni3el Ceri icat6 La o adică" mă ?ndoiesc oarte tare c/ar i ca)a1il să rostească )arola „tără1oan3ă!Q — „7ără1oan3ă!JG Hi de ce mă rog tocmai cuC@ntul ăstaJ ?ntre1ă Kuggle/Ered6 — +i" e o )oCeste ?ntreagă" )e care nici nu mă mir că n/o ştii6 -uC@ntul „tără1oan3ă!" care de a)t ?nseamnă roa1ă" a Ducat un rol oarte im)ortant )e Cremea ?m)ăratului 7emistocles" c@nd hunii Croiau să treacă +l1a6 Fşi cărau lucrurile ?n tără1oan3e" iar c@nd au aDuns la malul a)ei" au hotăr@t să s)ună că sunt ara1i 1ra2ilieni" s)er@nd că ast el Cor i lăsa3i ?n )ace6 :e malul a)ei" ?nsă" Ceghea 1ătr@nul mareşal
5O'

— Vulturii deşertului —

Der linger" care a cerut iecăruia să rostească Cor1a „tără1oan3ă!6 -ine nu i21utea se )omenea cu 1eregata tăiată" ără )rea multe e0)lica3ii6 Hi" )entru că hunii nu )uteau )ronun3a 1ine" şi/au )ierdut cu to3ii ca)etele6 -ei doi ascultători ?l )riCeau cu ochii mari )e <o11le/EranA" neştiind dacă e ca2ul să creadă sau nu6 — Fn ine" EranAG strigă ?n cele din urmă Ered6 #)une o dată unde Crei să aDungiG Au2i coloG „7ără1oan3ăG! — Ia+$!G #au" iindcă nu )rice)i e1raica" ?3i Coi 2ice ?n germana noastră cea de toate 2ilele: 2ăCoreşte/3i ori iciul de alimentareG Vreau să/3i atrag aten3ia" Ered6 Hi" aC@nd ?n Cedere că Cor1ele mele nu/3i mai )ot olosi la nimic" Coi trece la a)te6 La următorul so ism Dignitor" te Coi )roCoca la duel6 ;lon3ul meu te Ca do1or? şi Cei ?m)ărtăşi e0)erien3a acelui unc3ionar silCic din ,aCaria #u)erioară" care s/a tre2it diminea3a Ciu şi s/a ?ntors seara" acasă" mort6 — <a1ar n/am des)re ce Cor1eştiG — 7e cred şi eu" nici n/ai cumG Eunc3ionarul a ră)osat striCit de un steDar )e care aCea de g@nd să/l do1oare6 Aşa că t@m)larul satului i/a ăcut o )lacă comemoratiCă Cerde" a )ictat )e ea un steDar şi dedesu1t a scris: Di)in$aBa )3a 8 *i! F # 8#i<i &i =$#i+i!/ A4"i/ la +ul$* d$3alun$/ 93a) l"(i! d$ un *!$<a# ;i )3au du* 4$ *u*/ Cn +a#/ 9"#! 4$ ,un$. EranA se ?n ier1@ntase şi" )ro1a1il că nu şi/ar i ?ncheiat cuC@ntarea" dacă n/ar i ost ?ntreru)t6 <elmers arătă ?ns)re nord" iar c@nd cei doi ?şi ?ndre)tară )riCirile ?ntr/acolo" 2ăriră un călăre3" a)ro)iindu/se ?n goană6 <o11le/EranA se ridică de?ndată:
5O$

— Karl Ma( —

— +i" drăcia draculuiG strigă el6 Acesta e chiar 8ld #hatterhand6 Kuggle/Ered ?şi )use m@na streaşină la ochi şi" du)ă ce/l )riCi cu aten3ie )e cel ce se a)ro)ia" 2ise" )lin de 1ucurie: — Fntr/adeCărG -hiar elG -@t de mult mi/am dorit să/l cunoscG #e ridică ?ntocmai ca <elmers şi ?l salută cu res)ect )e Cestitul 1ăr1at" care tocmai descăleca de )e s)lendidul său amăsar negru6 8ld #hatterhand se a)ro)ie" ?ntinse m@inile şi rosti" ?n lim1a germană: — :resu)un că am ost anun3at" domnule <elmers6 #)er că nu sunt neaCenit6 <angiul ?i scutură cu )utere m@na şi 2ise: — <o11le/EranA mi/a s)us că Ce3i Ceni" domnule" şi Cestea mi/a ăcut o mare 1ucurie6 #unt gata să Că )un la dis)o2i3ie ?ntreaga mea casă6 Eăce3i/Că comod şi răm@ne3i la mine oric@t dori3iG — :rea mult n/o să )ot 2ă1oCi6 #unt neCoit să traCerse2 deşertul" )entru a mă ?nt@lni cu Bihnetcu6 — EranA mi/a 2is şi asta şi aş Crea din tot su letul să Că )ot ?nso3i )@nă dincolo" )entru a ace cunoştin3ă cu Cestita că)etenie a a)aşilor6 Dar" s)une3i/mi" de unde mă cunoaşte3iJ Mi/a3i s)us imediat )e nume6 — */a ost )rea greu să Că recunosc6 At@t i2ionomia" c@t şi ?m1răcămintea dumneaCoastră" cores)und ?ntocmai imaginii descrise6 — Aşadar C/a3i interesat de mineJ — ,ine?n3eles6 Fn Vestul #ăl1atic este 1ine să cunoşti oamenii ?nainte de a/i ?nt@lni6 Am a lat că sunte3i german şi" ?n consecin3ă" C/am Cor1it ?n lim1a dumneaCoastră maternă6 Dar" cum aş )utea a la cine este celălalt domnJ — De o1icei mi se s)une Kuggle/Ered" răs)unse saltim1ancul6 #unt un om o1işnuit şi nu )ot )resu)une că numele meu C/ar i aDuns Creodată la ureche6 — ,a 1ine că nuG -ine a )etrecut at@ta tim) ?n
5O>

— Vulturii deşertului —

Vestul #ăl1atic" de 1ună seamă c/a au2it şi de Kuggle/ Ered6 #unte3i un 1un cititor de urme şi" din c@te ştiu" un om de trea1ă6 #ă 1atem )alma şi să im 1uni )rieteni at@ta Creme c@t Com i ?m)reună6 -u toate că ?n Vestul #ăl1atic nu se 3inea cont de ranguri sau de Creun alt el de titluri no1iliare" e0ista totuşi o1iceiul ca C@nătorilor Cesti3i să li se dea o aten3ie deose1ită6 8ricum" mutra lui Ered strălucea de 1ucurie6 *u de alta" dar era nes)us de m@ndru că ?nsuşi 8ld #hatterhand ?i adresase Cor1e de laudă6 Luă m@na ?ntinsă" o str@nse din toată inima şi răs)unse: — Venind Cor1a de )rietenie care" ?n ceea ce mă )riCeşte" e o mare cinste" tre1uie" mai ?nt@i de toate" să mi/o c@ştig6 Aş i ericit să Că iu mereu )rin )reaDmă" )entru a aCea )rileDul să ?nCă3 c@t mai multe de la dumneaCoastră6 Dacă mi/a3i )ermite lucrul acesta" C/aş răm@ne oarte ?ndatorat — De ce nuJ :rin deşert nu e 1ine niciodată să mergi de unul singur6 -@nd dori3i să )orni3iJ — +u am ost angaDat de un gru) de căutători de diamante" )entru a le i călău2ă6 8amenii urmau să aDungă a2i aici6 — #e )otriCeşte oarte 1ine" deoarece şi eu am de g@nd să )ornesc m@ine6 Vor1ea3i de căutători de diamante6 9nten3iona3i să/i trece3i )@nă ?n Ari2onaJ — Da" domnule6 — +i 1ine" atunci Ce3i aCea oca2ia să/l cunoaşte3i şi )e Binnetou6 Locul unde tre1uie să/l ?nt@lnesc se a lă ?n drumul dumneaCoastră6 Fntre tim) a)ăru ,o1" oarte ?nc@ntat că )utea aCea griDă de calul lui 8ld #hatterhand6 #e aşe2ară" iar <elmers intră ?n casă )entru a )regăti gustări şi 1ăuturi 1ăr1a3ilor care ?nce)ură să )oCestească ?nt@m)lările )etrecute cu o 2i ?n urmă6 Fntre tim)" o i3erul de dragoni nu se odihnea" aşa cum declarase" ci )usese 2ăCorul" )lim1@ndu/se g@nditor )rin cameră6 :rin ereastra orientată ?ns)re
5O5

— Karl Ma( —

nord )utuse o1serCa sosirea lui 8ld #hatterhand )e care ?l )riCi ?ndelung" cu multă aten3ie6 — -ine o i insul de colo şi ?ncotro se ?ndrea)tă oareJ murmură ?ng@ndurat6 :ro1a1il" are de g@nd să traCerse2e deşertul şi tre1uie să iu oarte atent la lucrul acesta6 Are un cal e0ce)3ional" iar el )are un o1işnuit al )reriei6 Dacă" ?ntr/un el sau altul" dă de urma emigran3ilor germani" toate )lanurile noastre Cor i s)ul1erate6 *ici Kuggle/Ered nu tre1uie uitat6 + un adeCărat noroc că acei căutători de diamante n/au Cenit la „<elmers <ome!" altminteri eram neCoi3i să ne luăm adio de la o loCitură cu at@ta măiestrie )lănuităG 8ricum" Kuggle/Ered ?i Ca aşte)ta degea1a şi 1ine ar i să ?ncerc a/l conCinge şi )e noul Cenit să răm@nă aici )@nă c@nd ne Com ?nde)lini )lanul6 #)er ?nsă ca ti)ii de ieri să nu/şi acă )rea cur@nd a)ari3ia6 Altminteri totul ar deCeni 2adarnic6 Mai aşte)tă o Creme" )riCind ?n gol" a)oi co1or? )entru a se alătura celor ce m@ncau ?n a3a casei6 :ro1a1il" cititorul şi/a dat deDa seama că acest indiCid nu era altul dec@t #teLart" acel „Cultur al deşertului! care" ?m)reună cu oamenii săi" ?i atacase )e cei doi comanşi" urmărindu/i a)oi cu at@ta ?nd@rDire" )@nă la ?nt@lnirea cu DicA şi :itt6 Fntre tim)" 8ld #hatterhand a lase cele ?nt@m)late ?n 2iua )recedentă" iar <elmers ?i Cor1ise şi des)re sosirea „o i3erului!6 lar c@nd hangiul ?l 2ări ăc@ndu/şi a)ari3ia" 2ise: — 9ată/l ?nsă )e domnul că)itan des)re care tocmai am Cor1it6 Acum" )oate )oCesti singur cu ce inten3ii se a lă aici6 *eCastă" mai adu o ar urie )entru domnul o i3erG Ear uria u adusă" iar #teLart se aşe2ă la masă6 *u mică i/a ost s)aima c@nd a au2it rostindu/se numele lui 8ld #hatterhand" dar s/a străduit din răs)uteri să şi/ o ascundă6 :riCirea lui trăda totuşi o anumită ?ncordare" care nu/i scă)ă Cestitului C@nător6
5O4

— Vulturii deşertului —

8 i3erul re)etă aceeaşi )oCeste" ără a o1serCa că 8ld #hatterhand ?şi trăsese )ălăria )e runte s)ecial )entru ca la adă)ostul 1orurilor largi să/l )oată cerceta nestingherit )e noul sosit6 Fndată ce acesta termină ce aCu de s)us" 8ld #hatterhand ?ntre1ă )lin de neCinoCă3ie: — Hi unde s)unea3i ca se a lă tru)a dumneaCoastră" domnuleJ — #us" la Eort #till6 — Dintr/acolo a3i ?nce)ut e0)edi3ia de recunoaştereJ — Da6 — Fn urmă cu oarte mul3i ani" am trecut şi eu )e acolo6 -omandant era colonelul 8lmers6 -um ?l cheamă )e cel de acumJ — +ste colonelul ,laine6 — *u/l ştiu6 Hi 2ice3i că dragonii dumneaCoastră Cor sosi aici ?n c@teCa 2ileJ Dacă n/ar tre1ui să )lecăm m@ine" am i )utut traCersa deşertul ?m)reună" cu mari aCantaDe )entru siguran3a noastră6 — Atunci" aşte)ta3i/iG 8 2i ?n )lus sau ?n minus nu ?nseamnă nimic6 — 8 2iJ -rede3i că ar i Cor1a doar de o singură 2iJ 7are mă tem că tre1uie să Că contra2ic6 — -um aşaJ — #unt conCins că dragonii dumneaCoastră nu Cor aDunge niciodată aici6 Hi ştiu c@t se )oate de sigur că nici la Eort #till şi nici )rin a)ro)iere nu sta3ionea2ă Creo tru)ă care să ai1ă sarcina de a )ătrunde ?n deşert6 — 8hoG 7re1uie să )resu)un că mă considera3i mincinosJG strigă o i3erul" o ensat6 — Da" ără dar şi )oateG răs)unse 8ld #hatterhand" la el de calm ca şi )@nă atunci6 — :e to3i draciiG Hti3i că asta e o Dignire care se )oate s)ăla doar cu s@ngeJ — Da6 Ar tre1ui să ne duelăm" dar asta numai dacă a3i i ?ntr/adeCăr o i3er al #tatelor Unite6
5OI

— Karl Ma( —

— 8mule" strigă #teLart" smulg@ndu/şi unul din cele două )istoale )e care le aCea la 1r@u6 Fncă un cuC@nt şi te ?m)uşc ca )e un c@ineG Dar nu i21uti să/şi is)răCească amenin3area" că 8ld #hatterhand se a la deDa l@ngă el" smulg@ndu/i )istolul din m@nă şi" totodată" )e cel de la 1r@u" s)un@nd de data asta cu o cu totul altă Coce: — *u te gră1i at@t de tare6 #/ar )utea să/3i )ară răuG Dacă te menaDe2" o ac doar )entru că nu am ?ncă nici o doCadă clară ?m)otriCa dumitale6 7otuşi" ?n )rimul r@nd" tre1uie să/3i iau )ocnitorile6 Descărcă am1ele )istoale" continu@nd: — :e de altă )arte" tre1uie să şti3i că acum Cin tocmai de la Eort #till şi că ?l cunosc )e comandantul de acolo6 9ni3ial" acesta se numea ?ntr/adeCăr ,laine" dar ?n urmă cu trei să)tăm@ni a ost rechemat şi ?nlocuit cu maiorul 8Lens6 .sta e un lucru des)re care ha1ar n/aCe3i6 :e de altă )arte" s)une3i că acum o să)tăm@nă a3i )ărăsit călare Eort #till6 7re1uia deci să/l cunoaşte3i )e maiorul 8Lens şi" dacă lucrurile nu stau aşa" asta ?nseamnă că nici n/a3i ost acolo" iar rumoasa dumneaCoastră )oCeste cu dragonii şi e0)edi3ia ?n deşertul Llano +stacado nu e dec@t o ?nşelătorieG #teLart se găsea ?ntr/o teri1ilă ?ncurcătură" dar ?ncerca să 1raCe2e" 2ic@nd: — Recunosc că tru)a mea nu se a lă la Eort #till6 Dar asta nu e de/aDuns )entru a s)une că totul nu/i dec@t o ?nşelătorie6 8ricine )oate ?n3elege că numai din )recau3ie nu am dorit să de2Călui locul real de sta3ionare6 — *u ?ncerca3i să mă )rosti3i cu ast el de şmecherii6 De altminteri" nu Că Căd acum )entru )rima oară6 Aduce3i/Că aminte" nu a3i ost odinioară cercetat ?n Los Animas )entru atacarea unui trenJ -u aDutorul unor Caga1on2i" a3i i21utit să a1rica3i atunci un ali1i şi a3i scă)at 1asma curată" cu toate că era3i CinoCatG 8dată
5OO

— Vulturii deşertului —

eli1erat" C/a3i luat re)ede tăl)ăşi3a" de rica Dudecătorului L(nch" care )romisese că" ?ndată ce se Ca iCi )rileDul" o să Că )ună )ielea la saramură" o dată )entru totdeauna6 — */am ost eu acelaG — Degea1a Că ?ncă)ă3@na3i să nu recunoaşte3iG Vă 2icea3i #tuart ori #teLart" sau ceCa asemănător6 -um Că numi3i acum şi ce sco) are mascarada de aici nu ştiu şi nici nu mă interesea2ă6 #unt ?nsă conCins că ?n s)atele mustă3ii ascunde3i o 1u2ă de ie)ure6 — -ine Că dă dre)tul să a irma3i ast el de ine)3iiJG ?ntre1ă #teLart cu urie ne)utincioasă6 — +u ?nsumi6 De alt el" nici măcar nu/i necesar să Că Căd gura6 Htiu oarte 1ine cu cine am de/a ace6 Lua3i/ Că armele şi s)ăla3i )utina c@t mai re)ede )osi1il6 Ei3i 1ucuros că şi de/această dată a3i scă)at ie tinG Dar" eri3i/Că să/mi mai a)ăre3i Creodată ?n caleG Fi a2C@rli )istoalele descărcate la )icioare" #teLart le ridică" C@randu/le ?n centură şi 2ise: — A irma3iile dumneaCoastră sunt )ur şi sim)lu aiurea6 De 1ună seamă că mă con unda3i cu altcineCa6 Am acte sus" ?n cameră" şi Ci le Coi aduce să le Cede3i6 :lecă6 — -e s)ectacolG se minună <elmers6 #unte3i sigur de cele s)use" domnuleJ — Da" răs)unse 8ld #hatterhand6 — +u am ost cel dint@i care şi/a dat seama de adeCărata a3ă a „o i3erului!" interCeni <o11le/EranA" şi/am s)us ?ncă de )e atunci că o asemenea mutră nu )oate a)ar3ine unui om cinstit6 9ată că )resu)unerile mele" ironi2ate de Coi to3i" s/au con irmat6 Discu3ia se mai ?nC@rti o Creme ?n Durul deşertului Llano +stacado şi a celor )etrecute )rin )artea locului ?n ultima Creme6 Eiecare cunoştea c@te/o ?nt@m)lare ?ns)ăim@ntătoare şi ar mai i ost multe de s)us )e această temă" dacă n/ar i a)ărut" )e ne)usă masă" ,o1" ?nso3it de serCitorul lui <elmers" care ?şi ?ntre1ă
5O=

— Karl Ma( —

stă)@nul: — DomR <elmers s/a ?ntre1at unde )unem mul3i cai" care Cine mai t@r2iuJ — -e el de caiJ ?ntre1ă nedumerit hangiul6 — -aii solda3ilor du)ă care )lecat o i3erul să/i aducă6 — AhaG Deci a şters/oG — Da" )lecat6 Hi s)us că aduce mul3i călăre3i la „<elmers <ome!6 — Ea)tul că a ?ntins/o )e uriş doCedeşte o dată ?n )lus că n/are conştiin3a curată6 Fncotro a luat/oJ — #cos calul din graDd" )us şaua )e el" ?ncălecat şi luat/o ?ncoloG 8dată cu ultimul cuC@nt" negrul arătă ?ns)re nord6 — Acest indiCid du1ios ar tre1ui urmărit6 Am mare che să/l ?ntre1 de ce a )lecat ără să/şi ia rămas/1unG — */aCe3i dec@t" răs)unse 2@m1ind 8ld #hatterhand6 -ăci n/ar tre1ui să stră1ate3i cale lungă ?ns)re mia2ănoa)te6 — De ceJ — :entru că nu aia e direc3ia adeCărată6 8mul" care sigur n/aCea g@nduri 1une" a ost decons)irat şi a găsit cu cale să dis)ară" dar ?ntr/o cu totul altă direc3ie dec@t aceea ?n care doreşte de a)t să meargă6 7oate 1raşoaCele cu armata n/au ost dec@t )ra ?n ochii noştri6 — Acum cred şi eu6 Dar de ce/o i Cenit la mineJ — *u )ot să Că s)un dec@t ceea ce 1ănuiesc6 Mi se )are lim)ede că dorea să a le ceCa anume" iar aşe2area dumneaCoastră e )entru mul3i un )unct de )lecare ?n traCersarea deşertului6 :ro1a1il că dorea să Ceri ice dacă ?n )re2ent mai sunt oameni la dumneaCoastră care se )regătesc de o asemenea călătorie6 — <mG murmură <elmers6 :ăre3i conCins că omul acesta e un „Cultur! al saCanei6 — Da" aşa g@ndescG — Atunci n/ar i tre1uit să/l lăsăm să s)ele )utina6
5O%

— Vulturii deşertului —

7re1uia să/l acem ino ensiC6 Dar nu ără doCe2ii6 Aici a a lat că Kuggle/Ered ?i aştea)tă )e căutătorii de diamante6 :ro1a1il că deDa )regăteşte un atac ?m)otriCa lor6 — 7ot ce se )oate6 Dar tre1uie să şti3i că omul acesta nu/i singur6 Mai sunt şi al3ii care aştea)tă reCenirea lui şi nu/l )uteam re3ine ără a/i alarma6 Acum" ?nsă" Coi )orni )e urmele sale6 -@nd 2iceai c/a )lecatJ — Acum o oră şi Dumătate" răs)unse negrul6 — 7re1uie să ne gră1im6 Vre3i să mă ?nso3i3i" domnilorJ <elmers nu )utea )leca6 <o11le/EranA şi Kuggle/Ered se arătară ?nsă 1ucuroşi să )ornească la drum şi ?n cur@nd erau )e cai" căut@nd urma o i3erului alături de 8ld #hatterhand6 Urmele duceau ?ntr/adeCăr s)re nord" dar numai )entru o )or3iune scurtă de drum6 A)oi" o coteau ?ns)re est" s)re sud şi" ?n cele din urmă" ?ns)re sud/ Cest6 #teLart )arcursese a)roa)e trei s erturi dintr/un cerc care" ?n mod du1ios" aCea un diametru oarte mic6 8ld #hatterhand mergea ?n runte" mult a)lecat ?nainte" )entru a )utea urmări )ista6 Du)ă ce se conCinse că urmele nu/şi mai schim1ă direc3ia" ci se continuă ?n linie drea)tă" ?şi o)ri calul şi ?ntre1ă: — Domnule Ered" ce )ărere aCe3i de urma astaJ *e )utem ?ncrede ?n eaJ — -red că da" domnule" răs)unse cel ?ntre1at" care o1serCase că 8ld #hatterhand dorea să/l ?ncerce6 8mul şi/a dat arama )e a3ă6 #e duce e0act s)re deşert şi666 #e o)ri ?ng@ndurat6 — +i şi666J — #e )are că e teri1il de gră1it6 Arcul de cerc )e care l/a descris ?n Durul ermei lui <elmers e oarte mic6 -ălărea ?n goană şi nu a aCut tim) să acă un ocol mai mare6 — Din ce )ricină" oareJ
5O&

— Karl Ma( —

— +i" dacă aş şti" domnuleG Din )ăcate" cunoştin3ele mele se o)resc aici6 DumneaCoastră ghici3i mult mai uşor dec@t mine6 — *u ne )utem 1i2ui )e ghicit6 + mai 1ine să mergem la sigur6 ACem tim) su icient şi )utem sacri ica c@teCa ore6 #ă urmărim )istaG -@t se )oate de re)edeG Fşi ?ndemnară şi ei caii la goană6 Urma era oarte clară6 #e )utu o1serCa că erma lui <elmers se a la la marginea terenului ertil6 -ur@nd" 3inutul ?şi schim1ă ?n ă3işarea6 Fn )artea dins)re nord a aşe2ării se a la o )ădurice" dar ?ns)re sud se mai )uteau Cedea doar )e ici/colo )omi" care ?nsă dis)ărură şi ei du)ă o Creme6 :@nă şi tu ele se răreau din ce ?n ce" iar1a iind ?nlocuită cu un ti) de Cegeta3ie adecCată unui sol tot mai sărac6 *isi)ul gol a)ărea din ce ?n ce mai des" iar relie ul unduitor al ste)ei usese ?nlocuit de c@m)ia ne?ntreru)tă6 Du)ă alte c@teCa minute nu se mai Cedea dec@t nisi)" nisi) )este tot" arareori ?ntreru)t de c@te o insulă de Cerdea3ă din care răsăreau tul)inile maronii ale scaie3ilor6 Mai t@r2iu" nici măcar această Cegeta3ie nu se mai )utu o1serCa" iind ?nlocuită de un el de cactuşi şi de o s)ecie de cereus" care se ?ntindea )e )ăm@nt asemenea unei re)tile6 #teLart eCitase locurile aco)erite cu acest el de )lante" deoarece 3e)ii lor )uteau deCeni )ericuloşi )entru cal6 +ra eCident că" din loc ?n loc" lăsase animalul să răsu le" relu@ndu/şi a)oi goana tur1ată6 Dar urmele mergeau mereu" mereu mai de)arte6 -ei trei călăre3i )ărăsiseră deDa „<elmers <ome! de mai 1ine de două ceasuri" )arcurg@nd )e )u3in cincis)re2ece mile engle2eşti" ără a reuşi" totuşi" să recu)ere2e aCansul luat de cel urmărit6 La un moment dat" o1serCară o dungă de culoare
5='

— Vulturii deşertului —

?nchisă care )ătrundea din st@nga ?n c@m)ia nisi)oasă6 +ra o )or3iune ?ngustă de )ăm@nt ertil" aco)erită cu Cegeta3ie de tot elul6 Urma ducea ?ns)re această lim1ă" de care cei trei călăre3i se a)ro)iau din ce ?n ce6 La un moment dat" 8ld #hatterhand ?şi struni ?nsă calul" arătă ?nainte şi 2ise: — Aten3ieG Acolo" ?n s)atele tu elor" )ar să ie oameniG */a3i Că2ut nimicJ — *u" răs)unse Ered6 — Mie ?nsă mi s/a )ărut că Căd o mişcare6 -hiar şi calul meu e neliniştit" de )arc/ar sim3i ceCa6 #ă 3inem mereu st@nga" ast el ?nc@t tu ele să se a le mereu ?ntre ei şi noi6 Descriseră un arc de cerc şi ?şi ?ndemnară caii la tra)" )entru a scă)a c@t mai re)ede de locul golaş unde )uteau i 2ări3i cu at@ta uşurin3ă6 ADunşi" ?n s @rşit" ?n dre)tul tu elor" 8ld #hatterhand descălecă6 — Răm@ne3i aici şi 3ine3i şi calul meuG 2ise el6 Mă duc să cercete2 ?m)reDurimile6 :regăti3i/Că armele şi i3i cu ochii ?n )atru" iar ?n ca2ul ?n care Coi i silit să trag Ceni3i re)ede du)ă mine6 #e a)lecă şi )ătrunse )rintre tu e" dis)ăr@nd ?n s)atele lor" dar reCeni )este nici trei minute6 :e 1u2e ?i lutura un 2@m1et de satis ac3ie6 — *u e o i3erul" Cesti el" şi nici com)licii săi6 Fn schim1" am ?nt@lnit doi Cechi )rieteni" ?m)reună cu un t@năr indian6 9a i3i aten3iG V@r? două degete ?n gură şi scoase un luierat lung" strident6 *u se au2i nici un răs)uns6 — #unt mult )rea sur)rinşi" e0clamă el6 9a să mai ?ncercăm o dată6 Re)etă luieratul6 *u dură mult şi" din imediata lor a)ro)iere" răsună o Coce )uternică: — <eiG -e nai1a se ?nt@m)lăJG Eluieratul ăsta ?n deşertul )ustiu şi singuraticGQ #ă ie oare )osi1ilJ 8ld #hatterhandG 8ld #hatterhandG — +l esteG strigă o altă Coce" Du1il@nd de 1ucurie6 9a/
5=$

— Karl Ma( —

o ?nainte6 Vin şi eu6 + chiar el" ?m)reună cu <o11le/ EranA şi cu un al treilea )e care de asemenea ?l cunoaştem6 Din tu e se au2i 2gomot şi" ?n cele din urmă" ?şi ăcură a)ari3ia cei doi C@nători" :itt şi DicA6 #e gră1eau să aDungă c@t mai re)ede la 8ld #hatterhand şi să/l str@ngă ?n 1ra3e6 — #ta3i" 1ăie3i" să nu mă striCi3iG se a)ără C@nătorul" r@2@nd6 Fmi )lace să mă ?m1ră3işa3i" dar )e r@nd" unul c@te unul" nu am@ndoi deodată" urşilor ce sunte3iG — *ici o griDăG *u Că striCimG s)use DicA6 Acum urmea2ă să trec la <o11le/EranA" iar :itt ?l Ca lua ?n )rimire )e Kuggle/Ered" Dar cum de C/a Cenit să luiera3iJ Htia3i că ne a lăm ?n s)atele tu elorJ — Da6 Vă )retinde3i dre)t oameni ai )reriei" dar C/a3i lăsat s)iona3i" asculta3i şi )riCi3i" ără să o1serCa3i nimicG Fntre tim) a)ăru şi t@nărul comanş" 9nimă/de/ ier6 Fl Că2u )e 8ld #hatterhand şi 2ise )lin de res)ect: — Nina3n"n!"nG M:umnul care 2dro1eşteGN #hi1a/ ,igA" iul comanşilor" este mult )rea t@năr )entru a ?ndră2ni să )riCească ?n a3ă )e un ră21oinic at@t de Cestit6 Du)ă o1iceiul indienilor" se dădu la o )arte6 8ld #hatterhand ?nsă se a)ro)ie re)ede de el" ?i )use m@na )e umăr" şi 2ise: — -u toate că de c@nd te/am Că2ut ultima oară au trecut at@tea ierni şi ai crescut" ?mi aduc oarte 1ine aminte de tine6 +şti iul )rietenului meu" 7eCua/Hohe" că)etenia comanşilor" alături de care am umat" nu o dată" )i)a )ăcii6 + un ră21oinic Citea2 şi un )rieten al al1ilor6 Unde şi/a ăcut ta1ără acumJ — #)iritul său e ?n drum s)re c@m)iile Ceşnice ale C@nătorii" odihna şi/o Ca găsi ?nsă a1ia du)ă ce Coi aCea scal)urile ucigaşilor săi6 — MortJG #teaua/de/ oc e mortJ UcisJ e0clamă 8ld #hatterhand6 #)une/mi numele acelui mişelG
5=>

— Vulturii deşertului —

— #hi1a/,igA nu Cor1eşte des)re asta6 Fntrea1ă/i )e cei doi )rieteni al1i" care i/au Că2ut cadaCrul şi m/au aDutat să/l ?ngro) ?n diminea3a asta6 #e retrase din nou )rintre tu e6 8ld #hatterhand ?i )riCi ?ntre1ător )e DicA şi :itt: — #e )are că aCe3i ceCa groa2nic de )oCestit6 Dar" aici soarele e mult )rea )uternic şi 1ine/ar i să mergem ?n locul um1ros unde C/am Că2ut şe2@nd6 Acolo ?mi Ce3i )utea istorisi )e ?ndelete cele ?nt@m)late6 :itt şi DicA trecură )rintre tu işuri6 -eilal3i trei ocoliră călare şi/l găsiră )e t@nărul comanş deDa aşe2at6 Al1ii ăcură la el" iar DicA ?nce)u să )oCestească ?nt@m)larea din 2iua )recedentă6 Du)ă ce relată ?nt@lnirea cu t@nărul indian" continuă: — A2i/diminea3ă i/am să)at că)eteniei un morm@nt )roCi2oriu6 Va răm@ne acolo )@nă c@nd ră21oinicii săi ?l Cor ?ngro)a ?ntr/un loc Crednic de rangul şi de CiteDia sa6 A)oi ne Com a)uca de urmărirea ucigaşilor6 — Hi eu" care credeam că ne Ce3i ?nso3i la „<elmers <ome!G 2ise 8ld #hatterhand6 — ,a cum să nu" dar mai ?nt@i Com cerceta locurile6 #e )are că ?n deşert se )regătesc niscaiCa eCenimente ne)lăcute" iar noi tre1uie să a lăm ?n ce constă toată tărăşenia6 — + 1ine6 A3i dat de Creo urmăJ — */a ost )rea uşor6 9ndiCi2ii au luat/o ?ns)re sud/ est" )@nă ?ntr/un anumit loc" unde s/au des)ăr3it şi au ăcut un lan3 de aCan)osturi6 Au )ă2it o ta1ără6 — -e el de ta1ărăJ — *u ştim sigur6 :ro1a1il sunt emigran3i6 Am )utut Cedea urmele căru3elor trase de 1oi6 Vreo cinci2eci de oameni şi/au )etrecut noa)tea ?n ta1ără6 — Hi diminea3a ?n ce direc3ie au luat/oJ — Fns)re sud/Cest6 — #)re deşertJ -u căru3e trase de 1oiJ :e to3i draciiG 8ri sunt conduşi de călău2e oarte )rice)ute" ori
5=5

— Karl Ma( —

sunt atraşi ?ntr/o ca)cană6 -e )ărere ai" DicAJ — 8)te2 )entru ultima Cariantă6 — De ceJ — #unt sigur că ucigaşii #telei/de/ oc sunt 1ăga3i ?n trea1a asta6 -ăutătorii de diamante au aDuns şi ei ?n cele din urmă la această caraCană" care" Dudec@nd du)ă urme" a )ornit diminea3a oarte deCreme6 Mi se )are teri1il de du1ios că 3ineau cu tot dinadinsul să se ?nde)ărte2e c@t mai re)ede de „<elmers <ome!6 — A3i urmărit conCoiulJ — *u6 *e/au interesat numai ucigaşii că)eteniei6 Urmele arată că ei nu s/au alăturat caraCanei" ci au )lecat călare s)re Cest6 Merg@nd ?nainte am găsit şi urma unui călăre3 singuratic care ?nsă" s)re seară" s/a alăturat şirului de căru3e6 #e )ărea că Cine dins)re „<elmers/<ome!6 — Aşa deciG AsearăJ .sta nu )oate i altul dec@t stima1ilul misionar mormon 7o1ias :reisegott ,urton6 7rea1a ?nce)e să deCină mult mai lim)ede6 Mai de)arte" domnule DicAJG -e 3i/au mai s)us urmeleJ — 9ndiCi2ii călăreau oarte re)ede6 De aceea se )uteau recunoaşte cu uşurin3ă6 Du)ă un tim)" ?nsă" au ?nce)ut )ro1lemele6 Unul dintre cei cinci a luat/o direct ?ns)re nord6 :entru a i cu desăC@rşire siguri" a tre1uit să/l urmăm şi noi o 1ună 1ucată de drum6 — Eoarte ciudatG ,ănuiesc că ăsta era o i3erul6 — -e o i3erJ se miră DicA6 +u n/am Că2ut )rintre ei nici un o i3er6 — :ro1a1il că aCeau la ei o uni ormă6 9/a3i )riCit şi a3i stat de Cor1ă" aşadar tre1uie să i o1serCat un indiCid de statură miDlocie" ro1ust" cu o1ra2ul aco)erit de o 1ar1ă oarte deasă" de culoare ?nchisăJ — Aşa arăta conducătorul lorG — ACea musta3a )ie)tănată ?n Dos" ca şi cum ar i dorit să/şi aco)ere 1u2ele6 La gură n/a3i )utut o1serCa nimic deose1itJ — ,a daG ACea 1u2ă de ie)ure6 #e Cedea 1ine c@nd
5=4

— Vulturii deşertului —

Cor1ea6 — ,ine6 Fn această )riCin3ă suntem lămuri3iG +l eG A Cenit la „<elmers <ome! )entru a a la dacă dintr/acolo ?i )aşte Creun )ericol6 Mai de)arteG — De/aDuns6 *u/i nici o )lăcere să/3i recunoşti )ro)ria )rostie aşa că" te rog )e tine" dragă :itt" să )oCesteşti mai de)arteG — Mul3umescG 2ise el6 -ine/a saCurat ri)tura" nu se mai )oate mul3umi cu ron3ăitul unui os6 De ce/aş i tocmai eu acela care )o)ulari2ea2ă t@m)eniaJG — :entru că ai un el oarte nostim de a descrie greşelile" )re2ent@ndu/le a)roa)e ca )e nişte i21@n2i6 — #igurG Dintotdeauna am ost )us să is)ăşesc )ăcatele altora6 Dar" iindcă am umat cu tine )i)a )ăcii" Coi i milos şi Coi mai ?ncerca o dată6 Domnilor" )ro1lema e că mai t@r2iu am )ierdut urma" şi" oric@t am ?ncercat s/o găsim" n/am i21utit6 — 9m)osi1ilG e0clamă 8ld #hatterhand6 — Dar Că asigur" domnule" că e adeCăratG — :itt şi DicA să )iardă o urmăJ Dacă mi/ar s)une asta altcineCa" l/aş ace mincinos6 — Vă mul3umesc" domnuleG Dar" de Creme ce acest lucru Ci/l 2ic chiar eu" aCe3i" n/aCe3i che " sunte3i neCoit să/l crede3i6 — ,ineG Dar cum s/a ?nt@m)lat de a)tJ — -@t se )oate de sim)lu6 Aici" ?n a3ă" du)ă ce se termină tu ele6 Fnce)e )ăm@ntul )ietros care se ?ntinde de/a lungul multor mile" ?ns)re est şi sud6 Ar tre1ui să Cede3i solul" domnule" ca să )rice)e3i cum am )utut )ierde urma6 — Fl cunosc6 Me0icanii" cărora le a)ar3ine acest 3inut" ?l numesc $l 4lan" d$l dia,l" M)latoul draculuiN6 — Aşa eG Deci şti3i des)re ce/i Cor1aG +i 1ine" asta mă mai linişteşte" ăc@ndu/mă să s)er că nu ne Ce3i crede chiar de tot ageamii6 Vă asigur cu m@na )e inimă că urma s/a eCa)orat ?n mod cu totul şi cu totul misterios6
5=I

— Karl Ma( —

— <mG Dar cei )atru călăre3i s/or i eCa)orat şi d@nşii" ce 2ice3iJG — De 1ună seamă că nu6 Dar caii n/au lăsat nici o urmă )e acest )ăm@nt tare şi neted ca ierul6 9ndianul" care ?n ciuda tinere3ii sale este un e0celent căutător" a aDuns de asemenea la ca)ătul ştiin3ei sale6 — 7are/aş Crea să a lu dacă Coi )ă3i acelaşi lucruG — +i" dumneaCoastrăG DumneaCoastră sunte3i un om cu totul deose1it de mine sau de DicAG DumneaCoastră şi Binnetou a3i i găsit urma" chiar dacă indiCi2ii ar i trecut călare )rin aerG Hi sunt a)roa)e conCins că aşa s/a ?nt@m)lat6 Vă garante2 că nu s/a )utut găsi nici cea mai mică )ietricică 2dro1ită" ori cea mai ne?nsemnată 2g@rieturăG A)oi" am ăcut ceea ce iecare om" c@t de c@t )rice)ut" ar i ?ncercat: am călărit de/a lungul marginii 2onei st@ncoase" )entru a găsi locul ?n care indiCi2ii au )ărăsit/o şi au aDuns din nou )e teren nisi)os6 Asta a mers ?nsă at@t de ?ncet" ?nc@t nici )@nă acum n/am i21utit să terminăm6 Acum ne a lăm la nord de locul ?n care unul i/a )ărăsit )e ceilal3i )atru" )entru a se duce s)re „<elmers <ome!6 De alt el" am Că2ut un călăre3 ?ndre)t@ndu/se către sud6 -@nd am aDuns la tu iş" ne/am dat seama că şi el se o)rise aici6 8ld #hatterhand deCenea din ce ?n ce mai atent6 #e )ărea că stă )e g@nduri" a)oi se ridică şi cercetă eluritele urme de co)ite din )reaDmă6 #e ?nde)ărtă ?ncetul cu ?ncetul" iar c@nd aDunse la o distan3ă a)recia1ilă" ceilal3i ?l au2iră strig@nd: — Domnule :itt" a cercetat cineCa locul unde mă a lu eu acumJ — *u" domnule" răs)unse cel ?ntre1at6 — Atunci Ceni3i ?ncoaceG Fl urmară6 Fndată ce ?i Că2u a)ăr@nd" 8ld #hatterhand le arătă un tu iş şi 2ise: — Aici se )oate Cedea oarte 1ine că cineCa a )ătruns ?n hă3işuri6 :riCi3i această crengu3ă ru)tă" de
5=O

— Vulturii deşertului —

)e care seCa nici nu s/a uscat ?ncă" doCadă că a trecut e0trem de )u3in tim) de/atunci6 <aide3i du)ă mine" domnilorG :ătrundea tot mai ad@nc ?n mărăciniş" cercet@nd iecare crengu3ă şi iecare )almă de )ăm@nt" )@nă c@nd" ?n cele din urmă" se o)ri ?ntr/un loc nisi)os" )e a cărui su)ra a3ă nu creştea nici un el de )lantă6 #e aşe2ă ?n genunchi" studiind concentrat" 1o1 cu 1o1" nisi)ul" a)oi se ridică sur@2@nd satis ăcut6 -ercetă şi celelalte )ăr3i ale tu işului" care delimitau locul6 A)oi s)use: — Aceasta )are să ie o ascun2ătoare6 -ineCa a descălecat acolo" a ară" )e terenul st@ncos6 Aş Crea să a lu ?nsă două lucruri" domnule :itt: ?n ce )o2i3ie se a lă a3ă de acest s)a3iu locul ?n care indiCidul s/a des)ăr3it de ceilal3i )atru" şi dacă cel )e care l/a3i Că2ut )lec@nd călare de aici )urta sau nu uni ormăJ — 8mul s/a ?nde)ărtat ?ns)re sud/est" ?m1răcat c@t se )oate de normal6 — +i 1ine" asculta3i cum a ostG -onducătorul celor cinci s/a des)ăr3it de toCarăşii săi şi a Cenit ?ncoace du)ă uni orma care ?i era tre1uincioasă )entru „rolul! de la „<elmers <ome!6 A)oi" du)ă ce a ost dat de gol" a şters/o )e uriş de acolo" a reCenit )entru a le)ăda uni orma şi a/şi lua o altă ?m1răcăminte6 — Aşadar" domnule" crede3i că acest loc e olosit ca un el de ascun2ătoareJ — Da6 #coate3i/Că )umnalele şi ?nce)e3i să să)a3i6 *isi)ul arată ca şi cum ?ntreaga )or3iune ar i ost nete2ită de cur@nd" cu oarte mare aten3ie6 <o11le/EranA se re)e2i ?ntr/acolo şi ?nce)u să ?nde)ărte2e nisi)ul cu m@inile goale" ca şi cum ar i nădăDduit să a le acolo cine ştie ce minunate comori6 +0em)lul său ?i im)ulsionă )e ceilal3i" iar nisi)ul ?nce)u să 21oare ?n toate )ăr3ile6 Fncă nu aDunseseră nici măcar la 2ece 3oii ad@ncime" c@nd EranA strigă" de data asta ?n germană:
5==

— Karl Ma( —

— Am găsit" domnule #hatterhandG Degetele mele au dat de ceCa tareG — Mai de)arte" mai de)arteG ?l a)ostro ă DicA6 Fncă n/am ăcut mare lucru" căci ceea ce sim3i tu )oate i la el de 1ine un )ietroi6 — Dar sa) ca o c@rti3ă6 *u e nici st@ncă" nici lemn" ci )ur şi sim)lu" nişte 1e3igaşe su13iri6 — #unt tul)ini de cactuşi" e0)lică 8ld #hatterhand" ?m)letite ?n aşa el ?nc@t să orme2e o su)ra a3ă mare" olosită dre)t ca)ac )entru ascun2ătoare6 Această )ărere se doCedi a i corectă6 7ul)inile dre)te" trase )arcă cu rigla" erau ?m)letite ast el ?nc@t ormau un aco)eriş dre)tunghiular" care astu)a o gaură )ătrată" ad@ncă de )este doi co3i şi um)lută )@nă sus cu tot elul de o1iecte6 -ele dint@i lucruri care au ieşit la iCeală au ost o uni ormă şi o sa1ie" aco)erite cu o 1ucată de 2iar Cechi6 — 9ată uni orma o i3erului şi sa1ia lui de )iratG 2ise EranA" sco3@nd/o din teacă şi loCind ?n aer6 Dacă indiCidul ar mai i aici" l/aş666 — 7e rog" dragă EranA" dă/mi h@rtia" ?l ?ntreru)se 8ld #hatterhand6 — Eie666 9a/oG Discursul ?l )o3i 3ine şi mai t@r2iu" du)ă ce Com goli această hru1ă )lină cu lucruri urate6 Fi dădu lui 8ld #hatterhand )agina din 2iar6 Acesta o des)ături şi" )rintre )liuri" găsi un 1ile3el )e care era scris cu creionul: V$nid 4#"n!" $n nu$*!#" $*+"ndi!$. '#$+au!i"n. Old S2a!!$#2and $*!$ $n +a*a d$ H$l)$#*5 — -e/or i ?nsemn@nd toate asteaJ ?ntre1ă Ered6 +i 1ine" EranA" tu ştii lim1i străine666 — ,ine?n3eles" răs)unse cel ?ntre1at6 + Cor1a des)re 8ld #hatterhand şi <elmers6 Dar această e1raică este at@t de mult amestecată cu tot elul de Cor1e de
5=%

— Vulturii deşertului —

origine indiană şi ?m)odo1ită cu trichine indogermanice" ?nc@t chiar de la )rimul cuC@nt am sim3it cum mă ia cu leşin de la inimă6 Mai 1ine mă s)ăl )e m@ini şi mă ocu) de uni ormă6 Hi" 2ic@nd acestea" ?nce)u să cercete2e" oarte a1sor1it" 1u2unarele6 8ld #hatterhand traduse cuCintele din s)aniolă: „Veni3i re)ede ?n ascun2ătoarea noastrăG Aten3ieG 8ld #hatterhand se a lă la <elmers6! -eilal3i ?nsă Coiau să cunoască ?n )rimul r@nd ?ntregul con3inut al gro)ii6 ;ăsiră haine )urtate" dar ?ncă 1une" de di erite orme" culori şi mărimi" )uşti" )istoale" )umnale" gloan3e" cutii de ta1lă cu ca)se şi un 1utoiaş" )e Dumătate )lin cu )ul1ere6 7oate 1u2unarele hainelor erau goale6 La undul gro)ii găsiră şi ?m1răcăminte indiană6 — ,oar ele o să le ardem" 2ise 8ld #hatterhand6 Restul e )radă 1ună şi iecare să/şi ia c@t doreşte" iar ce răm@ne Com duce la <elmers6 #unt conCins că aceşti 1andi3i au mai multe ascun2ători ?n care ?şi de)un )rada6 Uni orma" )ro1a1il" a a)ar3inut unui o i3er6 :entru mine" singurul lucru cu adeCărat Caloros este 1iletul6 -e )ărere ai des)re el" domnule EredJ — Am remarcat două lucruri" răs)unse cel ?ntre1at" ?n )rimul r@nd" indiCidului ?i este o rică de moarte de dumneaCoastră6 Aşa se şi )oate e0)lica )lecarea lui ra)idă de la „<elmers <ome!6 — Hi ?n al doilea r@ndJ — Acum a deCenit cert că are com)lici )e care Crea să/i aCerti2e2e6 Fnainte de a intra ?n deşert" ei Cor Ceni aici să deschidă groa)a6 ,iletul ?i cheamă ?ntr/un loc unde" du)ă c@te ?n3eleg" Cor să acă o adunare6 — Asta )resu)un şi eu6 Du)ă cum stau lucrurile" nu e neCoie să căutăm ?n continuare urma dis)ărută6 Acest om se Ca re?nt@lni ?n mod sigur cu cei )atru )rieteni ai săi şi" )entru a/i găsi" nu tre1uie dec@t să mă ?nso3i3i" căci" de aici ?ncolo" urma Ca i oarte clară6 +a ne Ca duce direct la ascun2ătoarea de care
5=&

— Karl Ma( —

Cor1eşte ?n 1ilet6 De ce crede3i că şi/a conCocat oamenii acoloJ — ,ănuiesc că are de g@nd să/i atace )e emigran3i6 — Da" şi asta c@t de cur@nd6 #e teme că ?i Com desco)eri şiretlicurile şi că ?i Com 2ădărnici )lanurile6 Aşa s/a hotăr@t să gră1ească ac3iunea c@t mai mult cu )utin3ă6 — *e Com gră1i şi noi" domnuleG Ar tre1ui să )ornim c@t mai re)ede du)ă conducătorul" su letul ac3iunii" căci dacă/l găsim" atacul nu Ca mai aCea loc — Asta nu )utem şti" u de )ărere 8ld #hatterhand6 +l e ?ntr/adeCăr şe ul celor cinci" dar nu re2ultă de nicăieri dacă e cu adeCărat şi că)etenia tuturor „Culturilor deşertului!6 *u cred că )rin el ?i Com )utea o)ri )e ceilal3i să ac3ione2e6 De alt el" nici nu )utem să/l aDungem6 -aii noştri sunt oarte o1osi3i" iar soarele stă să a)ună6 Fn cur@nd Ca i noa)te6 :entru a2i Ca tre1ui să/l lăsăm să/şi continue drumul6 Urma lui se Ca )utea Cedea şi m@ine6 Voi Ce3i ace ta1ără aici" ca să )une3i m@na )e cei cărora le/a ost adresat 1iletul şi care Cor a)ărea ?n cur@nd6 +u mă Coi ?ntoarce singur la „<elmers <ome!" ca să duc acolo cele găsite şi să/l iau cu mine )e ,o16 Voi i neCoit să ?m)rumut şi doi cai6 8dată cu iCirea 2orilor Com )urcede la drum şi s)er că urmărirea nu Ca i 2adarnică6 Vom i ?n total şa)te şi sunt conCins că ne )utem măsura cu „Culturii!6 :ro)unerea u acce)tată de to3i6 Eiecare ?şi alese arme şi muni3ii du)ă )lac6 <ainele ură scoase din groa)ă" aşe2ate )e solul nisi)os şi arse cu aDutorul unor crengi uscate6 Restul u ?ncărcat )e caii lui EranA şi Ered6 8ld #hatterhand )romisese să se ?ngriDească de hrană şi de o mică re2erCă de a)ă6 Rugul mai umega ?ncă ?n momentul ?n care )orni la drum6 :lec@nd" arătă s)re a)us şi 2ise: — Mi se )are că se a)ro)ie o urtună" căci Căd la ori2ont un )unct care se măreşte din ce ?n ce6 Din )ăcate" ?nsă" nu Ca aDunge )@nă ?n deşert6
5%'

— Vulturii deşertului —

:orni s)re nord" lăsăndu/i )e ceilal3i cu )riCirile a3intite la cer6 #oarele mai strălucea ?ncă deasu)ra unor nori uşori" roşietici" care ?m)reDmuiau ca un inel mănunchiul de lumină tranda irie6 :eisaDul era miri ic şi deloc ?ns)ăim@ntător" aşa că Cor1ele lui 8ld #hatterhand ură ?nregistrate doar ca o o1serCa3ie oarecare" li)sită de im)ortan3ă6 #ingur indianul rămase ?ng@ndurat" )riCind la norişorii aceia şi Cor1ind de unul singur: — T$), )$!an U gura trăsnetuluiG

5%$

— Karl Ma( —

'. ORA FANTOMELOR Du)ă ce 8ld #hatterhand )lecă" 1ăr1a3ii se aşe2ară" iecare c@t mai comod" şi ?nce)ură să )oCestească6 -ele )etrecute la „<elmers <ome! ură comentate )e larg6 7im)ul trecea )e neo1serCate şi nici )rin ca) nu le trecea să )riCească cerul" care că)ătase o culoare nes)us de stranie6 #ingur indianul" care stătea tăcut" deo)arte" era atent la schim1ări6 9nelul norilor se deschisese ?n )artea de Dos" că)ăt@nd orma unei )otcoaCe" ale cărei )ăr3i laterale ?nce)ură să se lungească6 Ast el" ?ncetul cu ?ncetul" se ormară două uioare ?nguste care a)roa)e atingeau linia ori2ontului ?ntre ele" cerul strălucea" lim)ede şi curat6 A)oi" unul din straturi ?nce)u să co1oare" a)ro)iindu/se şi color@n/du/se ?ntr/un roşu/)ortocaliu mohor@t6 Acolo urtuna era ?n toi şi răscolea nisi)ul in" ridic@ndu/l )@nă la cer6 Fns)re est cerul era ?ntunecat de nori grei" care ăceau im)osi1ilă orice o1serCa3ie6 La un moment dat" indianul sări ?n )icioare uit@ndu/ şi )arcă de Cirtutea )e care neamul său o )re3uia cel mai mult" stă)@nirea de sine6 #trigă arăt@nd s)re est" către )eretele negru: — 9a2"3!i),3-ua(a2G M#)iritul deşertuluiGN -eilal3i săriră şi ei s)eria3i ?n )icioare6 A1ia acum o1serCară şi ei trans ormarea cerului6 #)aima ?nsă )ăru să/i )arali2e2e ?n adeCăratul sens al cuC@ntului a1ia c@nd desco)eriră locul arătat de 9nimă/de/ ier6 La o oarte mică ?năl3ime" un călăre3 )ărea că goneşte )e cer6 FnconDurat de o aură luminoasă care se de)lasa odată cu el" )ărea o um1ră neagră )roiectată )e un undal strălucitor6 At@t statura lui" c@t şi cea a calului )ăreau gigantice" )ărul ?i at@rna ?n )lete lungi" iar ?n m@na drea)tă 3inea hă3urile6 :uşca ce/i at@rna la s)ate sălta ?n ritmul goanei6 -oada şi coama calului luturau ?n C@nt6 Animalul alerga ca gonit de moarte6
5%>

— Vulturii deşertului —

Hi toate astea ?n )lină 2i" cu o oră ?nainte de a)usul soarelui6 Această Cedenie ăcu o im)resie teri1ilă asu)ra )riCitorilor6 *ici unul din ei nu mai u ?n stare să scoată Creun sunet sau să mai rostească Creo Cor1ă6 :eretele negru se termina ?n sud a)roa)e 1rusc" Certical6 Fns)re acest s)a3iu gonea călăre3ul" ?nghi3ind distan3ele6 La un moment dat tră)aşul )ăru că sare ?n gol şi" 1rusc" dis)ăru ca şi cum n/ar i ost" odată cu )ata luminoasă care se stinse şi ea" dintr/o dată6 ,ăr1a3ii stăteau ?n continuare alături" ?ncerc@nd să se de2meticească6 :riCeau ?ns)re locul ?n care se mis/ tuise arătarea" a)oi se uitară unii la al3ii şi a)oi iarăşi ?ns)re )unctul dis)ari3iei6 Fn cele din urmă" DicA se cutremură ca scuturat de riguri şi 2ise: — :e toate s)iritele 1uneG Dacă nici asta n/a ost Eantoma din Llano +stacado" atunci n/am să mă mai s)ăl niciodată )e o1ra26 Mereu i/am 1atDocorit )e cei ce Cor1eau des)re ea" 2ic@ndu/le de la o1ra2 că/i o )rostie" dar acum recunosc c@t am greşit6 Du)ă ce/ai Că2ut ce/am Că2ut şi noi" tre1uie să ii ne1un ca să te mai ?ndoieşti că o asemenea 1a2aconie e0istă ?ntr/ adeCăr6 Dar tu cum te mai sim3i" 1ătr@ne :ittJ — De )arc/aş i )ro)ria mea )ungă cu 1ani6 -u desăC@rşire gol" sau golit" numai )iele şi aerG 9a uita3i/ Că c@t de re)ede se schim1ă cerulG Aşa ceCa n/am mai Că2utG Muchia su)erioară a )eretelui ?ntunecat se colora ?n roşu a)rins" asciculele de lăcări se )relingeau ?n sus şi ?n Dos6 Una din )ăr3ile laterale ale )otcoaCei co1or? şi mai mult" deCenind tot mai lată şi mai ?ntunecată6 Fns)re nord se Cedeau nori de )ra şi um6 Eurtuna se a)ro)ia toi mai mult6 #oarele usese aco)erit de o )erdea ?ntunecată" care se lă3ea din ce ?n ce" iar norii negri at@rnau at@t de Dos ?nc@t )ăreau gata/gata să cadă6 Dintr/o dată cei cinci ură cu)rinşi de un rig ?ns)ăim@ntător" ?n Creme ce" de undeCa" de oarte de)arte" se au2ea un muget cum)lit6
5%5

— Karl Ma( —

— :entru Dumne2eu" re)ede" la caiG strigă Kuggle/ Ered6 Alt el o iau la goană6 -ulca3i/iG 7re1uie să se culceG 7ine3i/i 1ine şi ?ntinde3i/Că şi Coi" c@t mai li)i3i de sol6 -ei cinci se re)e2iră la caii care ornăiau ?ngro2i3i şi care nu o)useră nici o re2isten3ă c@nd ură culca3i la )ăm@nt6 Euseseră ?m)inşi ?n imediata a)ro)iere a tu işurilor" cu ca)etele aşe2ate su1 crengi6 *ici nu a)ucaseră 1ine să se lase şi oamenii Dos" că se de2lăn3ui urtuna6 Urla" luiera" o ta" C@D@ia" şuiera" trosnea şi răcnea ?ntr/un el indescri)ti1il6 8amenii erau 3intui3i de o or3ă oarte )uternică şi" chiar de/ar i ?ncercat" le/ar i ost im)osi1il să se ridice de Dos6 Un rig glacial ?i )ătrundea )@nă la oase" o)rindu/le res)ira3ia" duc@ndu/i )@nă ?n )ragul as i0ierii6 *ici unul din ei n/ar i )utut s)une c@t a durat ori1ila urtună6 7ot ce/şi mai )utură aminti du)ă aceea u Calul de aer ier1inte care trecu )e deasu)ra lor" lu@nd cu sine şi glasurile urlătoare ale deşertului6 -aii se ridicară şi neche2ară )uternic6 ,e2nei de ghea3ă care cotro)ise totul at@t de )e neaşte)tate" ?i urmară lumina )uternică a soarelui şi căldura dătătoare de Cia3ă6 #e )utea res)ira din nou6 8amenii ?nce)ură să se mişte" ?şi şterseră ochii de nisi) şi ?nce)ură să se uite de Dur/?m)reDur6 Euseseră aco)eri3i cu un strat gros de nisi) rece" care ?i a)ăsa ca o )ătură oarte grea6 #e ridicară ?n )icioare" scutur@ndu/se6 7u ele o eriseră un o1stacol ?n calea C@ntului" ast el ?nc@t" dincolo de ele" se adunase o dună ?naltă6 Eurtunile de nisi) de elul acesta" aşa/2isele cicloane ale Americii Latine" se des ăşoară de o1icei cu o or3ă căreia nu i se )oate găsi )ereche ?n nici o altă )arte a lumii6 De2astrele )roCocate de asemenea CiDelii sunt greu de ?nchi)uit" căci ating Cite2e de )este o sută de Ailometri )e oră şi" de cele mai multe ori" sunt ?nso3ite de enomene electrice care continuă să se des ăşoare şi du)ă trecerea tornadei6 *ici măcar simunul
5%4

— Vulturii deşertului —

deşertului a rican nu are o asemenea or3ă" doar urtuna de nisi) şi de 2ă)adă a deşertului ;o1i mai are o )utere ce s/ar )utea asemui cu cea a unei de2lăn3uiri ciclonice6 — #laCă Domnului că a trecut şi am )utut scă)a at@t de ie tinG 2ise DicA6 Dar Cai celor care ?n tim)ul CiDeliei s/au găsit desco)eri3i" ?n )lin deşertG — *u nea)ărat" interCeni Ered6 Aceste urtuni groa2nice au din ericire o lă3ime de numai o Dumătate de milă engle2ă6 Eor3a lor" ?n schim1" este cu at@t mai mare6 -urentul de aer de2lăn3uit care a trecut )este noi a ost unul lateral6 Dacă ?nsă ne/am i a lat ?n centrul ciclonului" am i ost smulşi cu cai cu tot şi arunca3i cine ştie unde6 — Eoarte corect" ?ncuCiin3ă :itt6 Htiu asta6 Am aCut )rileDul să Căd de2astrul )e care l/a )roCocat un asemenea ciclon )e Rio -oncios6 A trasat )rintr/o Dunglă seculară un drum dre)t" smulg@nd din )ăm@nt co)aci de mărimi uriaşe" cu diametre care aDungeau )@nă la doi metri şi arunc@ndu/i unii )este al3ii6 Fn cele din urmă s/a )utut o1serCa că ciudata )oiană re2ultată" ?n care nu se mai a la nimic ?n )icioare" era oarte clar delimitată" ar1orii de dincolo de marginea de2astrului iind oarte uşor atinşi6 YanAeii numesc ti)ul acesta de urtună" uragan6 — 9ndi erent de ce nume/o i )urt@nd" a ost ?ngro2itorG ?şi dădu cu )ărerea <o11le/EranA6 La un moment dat" nu mai )uteam deloc res)ira şi ?nce)usem să cred că mi se/a)ro)ie s @rşitul6 Eurtunile din #a0onia noastră nu sunt nici )e de)arte at@t de Ciolente" de de2astruoase ca acestea de aici6 8 ast el de CiDelie sa0onă este a3ă de o tornadă americană o sim)lă Doacă de co)ii" o adeCărată adiere de mai" tocmai 1ună )entru a răci o ca ea6 Fn )lus" măgarul lui :itt a)roa)e că m/a dat gata a2C@rlind din co)ite6 Fn cele din urmă" nu mai Coia deloc să stea culcat" con und@ndu/mi" )ro1a1il" no1ila statură cu unQ
5%I

— Karl Ma( —

— -at@r" Crei )ro1a1il să s)ui" ?l ?ntreru)se DicA6 — *u" am 2is măgarG -ăci un animal care a2C@rle ?n elul acesta din )icioare" călc@nd )este orice i se nimereşte )rin )reaDmă" nu )oate i dec@t cel mai mare măgar din lume6 Ar tre1ui să/i cer lui :itt o recom)ensă dre)t des)ăgu1ireG #oarele" care mai ?nainte usese ?n ?ntregime aco)erit de nori" ieşi la iCeală" mai strălucitor ca oric@nd6 Ra2ele lui aCeau ?nsă o culoare stranie" gal1enă ca şo ranul6 Linia ori2ontului a1ia se distingea" ?n de)ărtare" iar )ăm@ntul se ridica de Dur/?m)reDur ca o mare de cenuşă şi um6 Datorită acestui a)t" cei cinci )rieteni )ăreau aşe2a3i )e undul unei căldări uriaşe6 -ei trei cai nu se liniştiseră ?ncă6 Eornăiau şi tro)ăiau s)eria3i6 Vroiau să ugă şi de aceea tre1uiau 1ine lega3i6 Fn atmos eră )ersista ceCa straniu şi nede init" )e care )lăm@nii re u2au să/l ins)ire" ca şi cum urme materiale ale terorii de dinainte ar i rămas amestecate )rintre )articulele de o0igen şi irele de nisi) din aer6 9ndianul ?ntinse )ătura )e nisi) şi se culcă )e ea6 -hiar şi acum" du)ă o ast el de ?nt@m)lare" el găsea de cuCiin3ă să răm@nă demn şi re3inutP o atitudine caracteristică tuturor indienilor6 -ei trei al1i se aşe2ară l@ngă el şi DicA ?l ?ntre1ă: — 7@nărul meu rate a mai aCut )rileDul să ?n runte o ast el de urtunăJ — Mai multe" răs)unse cel ?ntre1at6 9nimă/de/ ier a ost smuls de Nina-andan MVân!ul u+i8a&" ?n dialect indianN" )urtat de)arte" ?ngro)at ?n nisi) şi" ?n cele din urmă" găsit de ră21oinicii comanşi a)roa)e mort6 A Că2ut smulşi din rădăcini co)aci care nu )ot i cu)rinşi nici de şase 1ăr1a3i666 — Dar Eantoma din Llano +stacado ai mai Că2ut/o Creodată )@nă acumJ — 9nimă/de/ ier a mai Că2ut/o şi )e aceasta acum
5%O

— Vulturii deşertului —

trei ani" c@nd traCersa deşertul ?m)reună cu tatăl său6 Am au2it o ?m)uşcătură şi" c@nd ne/am a)ro)iat de locul cu )ricina" l/am 2ărit )e s)irit care tocmai se ?nde)ărta ?n goana calului6 :e locul acela ?nsă 2ăcea o a3ă )alidă cu runtea găurită6 -ă)etenia comanşilor ?l cunoştea )e mort" era un ucigaş temut6 — -um arăta s)iritulJ — ACea ca)ul şi tru)ul unui 1iCol al1" iar ?n Durul gruma2ului său lutura o coamă stu oasă6 Arăta groa2nic" dar noi ştiam că e un s)irit 1un" alt el n/ar lua ?n ă3işarea acestui animal sacru6 7otodată comanşii ştiu că el ucide numai oameni răi" ocrotindu/i ?n schim1 )e cei 1uni6 9nimă/de/ ier cunoaşte doi comanşi care s/ au rătăcit ?n deşert şi erau a)roa)e de )ieire6 *oa)tea" antoma a Cenit la ei" le/a adus carne şi a)ă şi le/a arătat drumul cel 1un6 — A stat de Cor1ă cu eiJ — A Cor1it ?n dialectul nostru6 Un s)irit 1un cunoaşte toate lim1ile lumii" deoarece a ost ?nCă3at de ?nsuşi Marele Manitu6 H""082G #e ?nde)ărtă" d@nd de ?n3eles că a Cor1it destul şi că acum ar Crea să tacă6 Fn schim1" <o11le/EranA )riCi s)re Kuggle/Ered şi 2ise: — -e )ărere ai des)re toate asteaJ 8 sta ie ?n )lină 2iG Mi s/a ăcut )ielea de găină şi m/a a)ucat d@rd@iala6 -el căruia ?i useseră adresate aceste cuCinte sur@se ironic: — *u tre1uie să te s)erii chiar at@t de tareG Arătarea )e care am Că2ut/o cu to3ii )oate i )riCită şi alt el6 ;@ndeşte/te numai la sta ia din ,rocAen6 — Am au2it şi eu de ea6 Eantoma din ,rocAen e un enomen care se naşte ?n atmos eră" ?n 2ona mun3ilor <ar26 Dar aici" ?n deşertul Llano +stacado" aCem de/a ace cu un s)irit adeCărat6 L/am )utut )riCi călărind )e cer şi sunt sigur că nu era o ilu2ie o)tică" ci statura )al)a1ilă a unei iin3e su)ranaturale" adeCărate6 — <mG -a ilu2ionist am creat şi eu sta ii6
5%=

— Karl Ma( —

— Atunci ar i mai 1ine să taci6 -rearea unor sta ii arti icale e cea mai mare ?nşelătorieG -um ai reuşit să aci astaJ — -u un ochi de geam aşe2at o1lic )e o cameră o1scură6 — Asta )ot ace şi eu" Mi/am construit odinioară o ast el de cameră )rocurăP ?mi reuşise chiar destul de 1ine" ?nsă uitasem să ac şi ori iciul ?n care se toarnă lentilele6 :rintre altele" aceste lentile nu le )uteam cum)ăra de la nici un comerciant de legume şi de aceea" )@nă una alta" am renun3at la )roiect6 Fn acel moment" Ered" DicA şi :itt ?nce)ură să r@dă at@t de 2gomotos" ?nc@t indianul se ?ntoarse iute şi ?i )riCi mirat6 EranA" ?nsă" se ?n urie şi strigă: — Sili+iu)G 7ăce3i odatăG Fn ca2ul ?n care r@sul Costru 1atDocoritor nu se termină imediat" Coi )roCoca o 1aie de s@nge" ?ntocmai ca Muhamed al doilea ?ntre )ari2ieni" ără să mai 3in nici o cli)ă cont că suntem ra3i de )@ineG *u tre1uie să r@de3i de camera mea )rocurăG A ost consternată corect" dar eu" ca salariat silCic" nu am aCut tim) să/mi cresc singur lentilele6 Vă )ărăsesc scutur@ndu/mă de Coi ?ntocmai ca de )ra ul de )e ?ncăl3ăminte6 ,atDocura Coastră cere ră21unare6 :lec" dar )anu* )anu) la($nda!" ?n germană: )âna )$a ( (a *4 la +a4$!$l$ +u la(and G Am s)usG Le aruncase această e0)resie „indiană!" ăc@nd totodată un gest de su)ărare6 Du)ă aceea" dis)ăru iute ?n s)atele tu elor" li)sindu/i de )lăcerea de a/l mai )riCi6 :rietenii nu/şi ăcură )rea multe )ro1leme cu )riCire la )edea)sa )romisă de EranA" )entru că ?l cunoşteau de oarte multă Creme6 Fnce)ură să discute iarăşi des)re urtună şi des)re a)ari3ia )remergătoare a antomei deşertului6 -ei trei nu erau ?n nici un ca2 nişte ignoran3i şi erau conCinşi că nu )utea i dec@t un truc" o ilu2ie o)tică" dar nu găseau totuşi o e0)lica3ie ştiin3i ică )lau2i1ilă6
5%%

— Vulturii deşertului —

7im)ul trecea şi se ăcuse at@t de ?ntuneric ?nc@t nu se mai )utea Cedea nici măcar la cinci )aşi6 EranA se re?ntoarse căci nu Croia să răm@nă singur" noa)tea" ?ntr/un ast el de loc6 #u)ărarea ?nsă nu/i trecuse )e de)lin" aşa că nu scoase o Cor1ă şi nici nu se ?ntinse l@ngă ceilal3i" ci la o anumită distan3ă6 Le asculta ?nsă cu aten3ie Cor1ele şi" du)ă mişcările )e care le ăcea din c@nd ?n c@nd" ceilal3i ?şi dădeau seama c@t de mult ar i dorit să interCină" mai ales ?n acele situa3ii ?n care se ştia mult mai 1ine in ormat dec@t d@nşii6 #e stă)@nea ?nsă şi se culca la loc6 :lăcerea de a ace )e su)ăratul era totuşi mai mare dec@t aceea de a se lăuda cu multi)lele sale cunoştin3e ?nchi)uite6 Fntre tim)" aerul se lim)e2ise şi se )utea res)ira mai uşor6 Dins)re sud/Cest adia o 1ri2ă 1l@ndă" care" du)ă 2ă)uşeala acelei 2ile" instaura un climat )lăcut de răcoare6 :e cer a)ăruseră )rimele stele6 -u aDutorul lor" cei ?ntinşi )e )ăm@nt )uteau calcula ora6 Fncetară de a mai Cor1i" d@ndu/şi silin3a să adoarmă6 *u se mai aşte)tau la nimic rău" iar 8ld #hatterand nu se )utea ?ntoarce at@t de re)ede6 Al1ii a3i)iră cur@nd" doar indianul rămase cu ochii larg deschişi" )riCind cerul" cu toate că nu dormise deloc nici ?n noa)tea )recedentă6 Moartea" sau" mai 1ine 2is" uciderea tatălui său ?i tul1urase su letul t@năr" care t@nDea du)ă ră21unare6 Aşa trecu s ert du)ă s ert de ceas6 ,rusc" cei care dormeau ură tre2i3i de strigătul )uternic al indianului6 #e ridicară ?n ca)ul oaselor" intriga3i6 — 9a0a !u2*2!a U )riCi3i acoloG s)use" arăt@nd ?ns)re sud6 Fn ciuda ?ntunericului" )uteau 2ări m@na lui ?ntinsă şi )riCiră ?n direc3ia semnalată6 Acolo unde cerul se s)riDinea de )ăm@nt se )utea desluşi o dungă ?ngustă" lungă" luminoasă" de orma unui arc de cerc" care ?ncadra o )ată strălucitoare6 *u )ărea ceCa neo1işnuit6 -u toate astea" to3i o )riCeau cu mare aten3ie6
5%&

— Karl Ma( —

— <mG mormăi DicA6 Dacă )ata s/ar găsi la est" am crede că am dormit at@t de mult" ?nc@t a)ar 2orile6 — *u" ?şi dădu cu )ărerea :itt6 Torile arată cu totul alt el6 Aici liniile de delimitare ale )etei luminoase sunt oarte clare6 — + şi noa)tea oarte ?ntunecată6 — 7ocmai iindcă suntem ?n )lină noa)te" nu )oate i Cor1a de 2orii 2ilei6 Hi/a)oi" 2iua şi noa)tea se conto)esc" ?ntre)@trun2@ndu/se" )e c@nd aici e Cor1a de delimitări oarte )recise6 — -re2i că e un incendiuJ — Un incendiu ?n deşert" unde nu e0istă lemnJ <mJ -e/ar )utea să ardă )e aiciJ Dar uite" )ata luminoasă deCine tot mai mare6 #e schim1ă şi C@ntul6 Adineauri )arcă su la dins)re sud/Cest6 Acum" ?nsă" su lă direct din Cest şi deCine tot mai rece şi mai )uternicG -e/o mai i şi astaJ — *u )oate i nici o auroră 1oreală" 2ise Ered6 Fn sud nici nu s/a )omenit aşa ceCa6 EranA" care tăcuse tot tim)ul" nu se mai )utu stă)@ni şi intră ?n Cor1ă: — :ata luminoasă tre1uie să ?nsemne ceCa" s)use6 Fn orice ca2" tre1uie să ie ?n legătură cu antoma ră21unătoare6 9ni3ial călărea ?ns)re sud6 :oate că şi/a ăcut ta1ăra acolo şi acum stă la oc6 -eilal3i ar i i21ucnit din nou ?n răs" dar se stă)@niră6 Ered răs)unse: — -re2i că o sta ie ?şi ace oc de ta1ărăJ — De ce nuJG Dacă su lă un C@nt at@t de rece ca acumG Fntr/adeCăr" aerul deCenise ?nghe3at şi lumino2itatea creştea tot mai mult6 #/ar i )ărut că un nou" imens astru ceresc tocmai răsărea din ad@ncuri" roşu ca s@ngele" ?nconDurat de o aură incandescentă6 :e marginea lui" nori ?ntuneca3i şi lim1i de oc dansau" o erind o )riCelişte minunată şi ?ns)ăim@ntătoare6 -ei cinci )riCeau ?ncremeni3i" ără a ?ndră2ni măcar să
5&'

— Vulturii deşertului —

deschidă gura6 V@ntul 1ătea acum dins)re nord" dar nu mai şuiera ca ?nainte" ci su la cu Ciclenie ascunsă tocmai s)re locul luminat at@t de gro2aC de )e cer6 — Ar tre1ui să Cadă şi 8ld #hatterhand asta" s)use Kuggle/Ered6 Din )ăcate" e a1ia mie2ul no)3ii" deci )rea deCreme ca să se )oată ?ntoarce6 — Mie2ul no)3iiG 2ise 1rusc <o11le/EranA6 8ra antomelorG Fn mod sigur" acolo unde )are că arde" se ?nt@m)lă ceCa groa2nic6 — -e/ar )utea i at@t de groa2nic" ?n a ara a)tului că ardeJ — *u )une ?ntre1ări )rosteşti6 La mie2ul no)3ii se deschide in ernul şi sta iile )ot să iasă )entru o oră ?ntreagă" să/şi acă de ca)6 Aşa cum iecare )o)or ?şi are o1iceiurile şi ciudă3eniile sale" aşa şi sta iile iecărei 2one au )asiuni şi trăsături )ro)rii6 Fn unele 3inuturi" ele răsucesc g@turile oamenilor" ?n alte locuri ?i s)@n2ură )e la răscrucile de drumuri6 -ine ştie ce năraCuri mai au şi sta iile de )e/aiciG :ot i chiar cele mai )ericuloase" ori cele mai rele din c@te e0istă6 7re1uie să im cu 1ăgare de seamă şi666 )entru numele lui Dumne2eu" nici acum nu recunoaşte3i că am aCut dre)tateJG :riCi3i ?ntr/acoloG Vine călareG Ultimele cuCinte le strigă cu dis)erare6 Hi" )e 1ună dre)tate" căci ceea ce se ?nt@m)la ar i )utut să/l ?ngro2ească chiar şi )e cel mai curaDos dintre 1ăr1a3i6 Eantoma din Llano +stacado ?şi ăcuse din nou a)ari3ia6 Du)ă cum am mai s)us" lumina cea stranie ormase )e cer un semicerc imens" iar ?n )artea st@ngă" acolo unde arcul său se s)riDinea )e linia ori2ontului" a)ăru iarăşi călăre3ul cel uriaş6 De data asta aCea tru) de 1iCol şi se )utea desluşi oarte 1ine ca)ul cu cele două coarne" gruma2ul cu coama stu oasă lutur@nd ?n C@nt şi tru)ul care" ?n )artea )osterioară" era una cu cel negru/cor1 al calului6 -ontururile imaginii erau delimitate de linii sc@nteietoare6
5&$

— Karl Ma( —

Animalul gonea ca şi )rima oară" descriind un arc )e cer şi" c@nd aDunse ?n )unctul ?n care acesta atinse iarăşi linia ori2ontului" dis)ăru la el de 1rusc cum a)ăruse6 Fn ciuda rigului care/i ?nconDura" )rietenii noştri asudaseră de emo3ie" căci" de data asta li se )ăru eCident că nu era o ilu2ie o)tică6 +ra adeCărul curat şi de netăgăduit6 9nimă/de/ ier at@t de re2erCat de o1icei" se agita nestă)@nit şi scotea un „U G! du)ă altul" ca şi cum n/ar mai i ştiut cum să/şi mani este groa2a şi mirarea ce )useseră stă)@nire )e d@nsul6 #tăteau şi aşte)tau să Cadă dacă enomenul se Ca mai re)eta o dată" dar degea1a6 Arcul luminos ?şi )ierdea tot mai mult claritatea şi lumina ?nce)u să dis)ară6 Fn s)atele lor se )utu desluşi tro)otul uşor al unor cai6 *işte călăre3i se o)riră ?n dre)tul lor şi descălecară6 *u erau al3ii dec@t 8ld #hatterhand şi ,o1" care aduceau cu d@nşii şi caii lui EranA şi Ered6 Al3i doi cai Ceneau din urmă ?ncărca3i cu 1urdu uri cu a)ă6 — #laCă Domnului că C/am găsit te eriG 2ise 8ld #hatterhand6 Vă credeam )ierdu3i şi ?mi era teamă că Coi i neCoit să Că de2gro) cadaCrele din nisi)6 — -hiar aşa graC n/a ost" răs)unse Ered6 Eurtuna ne/a luat dintr/o )arte" domnule6 #e )are ?nsă că C/a3i gră1it oarte tare6 *u Că aşte)tam at@t de cur@nd6 — Da" am ăcut un traseu ?n or3ăG +ram oarte ?ngriDorat din )ricina Coastră6 Eurtuna a trecut chiar )e l@ngă „<elmers <ome!" am Că2ut stricăciunile şi" datorită direc3iei )e care a aCut/o" ne/am dat seama că a trecut şi )este Coi6 Din ericire" ?nsă" a ost destul de 1l@ndă6 Ered )oCesti )e scurt cele două a)ari3ii ale s)iritului şi adăugă: — -eea ce C/am )oCestit" domnule" )oate i con irmat de to3i cei de/aici6 +u ?nsă nu )ot )rice)e şi
5&>

— Vulturii deşertului —

nici e0)lica acest enomen6 :ro1a1il că nimeni n/ar )utea doCedi )e de/a/ntregul dacă e Cor1a de o ilu2ie sau" dim)otriCă" dacă această antomă e0istă cu adeCărat6 — ,a da" acest om sunt chiar eu" interCeni <o11le/ EranA6 *u )oate i Cor1a de o ?nşelăciune6 #)iritul este o iin3ă ne)ăm@nteană" care )oate călări )rin aer6 Acum ne a lăm chiar ?n miDlocul orei sta iilor de la mie2ul no)3ii6 YanAeii o numesc 82"*!l-32"u#6 Aşa se e0)lică a)ari3ia şi asta e doCada cea mai sigură că aCem de/a ace cu un su let ră)osat din cealaltă )arte a cerului6 *u cred că cineCa are curaDul să mă com1ată666 #e ?nşelase6 8ld #hatterhand ?l 1ătu )e umăr şi ?i s)use )rietenos: — La ce m/aş )utea aşte)ta dacă aş ?ndră2ni s/o ac" dragă EranAJ — <m" de)inde" totul e ?n unc3ie de +in$ mă com1ateQ :e Ered şi DicA i/aş nimici )ur şi sim)lu" de e0em)lu" cu aDutorul doCe2ilor mele6 Dar" ?n ca2ul ?n care dumneaCoastră aCe3i o ?ntre1are" mică şi ne?nsemnată" Coi ace o e0ce)3ie666 darQ )e to3i draciiG666 ?nce)e din nouG Lumina din sud deCenea tot mai mică6 #e )ărea că Ca dis)ărea com)let6 -@teCa minute se men3inu cu o licărire )ală )e linia ori2ontului" ?nsă" 1rusc" deCeni mai )uternică6 *u/şi reca)ătă intensitatea anterioară" ci se ?m)răştie ca un itil a)rins şi sc@nteietor s)re Cest6 Acolo se o)ri şi" cu o re)e2iciune greu de ?nchi)uit" luă orma unei mări ?n lăcărate care lumina Dumătate din cer6 — 8 asemenea oră a antomelor ?ncă n/am a)ucat să CădG e0clamă EranA6 Eocurile sunt de origine su)ranaturală666 — :rostiiG ?l ?ntreru)se 8ld #hatterhand6 Eenomenul )oate i e0)licat oarte uşor6 Eocul de colo este unul c@t se )oate de natural6
5&5

— Karl Ma( —

— Dar ce ar )utea să ardă ?n acel locJ — -actuşi usca3i6 Du)ă cum se ştie" ?n deşert sunt 2one ?ntinse ?n care cactuşii cresc at@t de denşi" ?nc@t nici un călăre3 nu )oate stră1ate )rintre ei6 Dacă )lantele s/au uscat" atunci o singură sc@nteie e su icientă )entru a naşte" ?n cel mai scurt tim)" o adeCărată mare de lăcări6 — Asta/i adeCărat" ?ncuCiin3ă Ered6 Hi eu ştiu că la sud şi la Cest e0istă 2one ?ntinse de cactuşi6 — -el )u3in aCem o e0)lica3ie )entru oc" iar )e cele două aşa/numite antome le Com lua c@t de cur@nd de gulerG — 8hoG interCeni <o11le/EranA" sta ii „)resu)use!J +rau reale6 -um a3i aDuns la conclu2ia că ar i ost „)re a1ricate!JG — Lucrul acesta se )oate deduce du)ă igurile lor6 :rimul s)irit" care a a)ărut ?n )lină 2i" a ost" )oate" o i3erul de dragoni" traCestit6 Vom a la şi cine a ost cel de/al doilea6 8ricum" eu nu cunosc )e nimeni care să )oarte o 1lană de 1i2on6 — +i" s/o lăsăm 1altă" domnule 8ld #hatterhandG *imeni nu )oate călări )rin aer" dar acest lucru s/a ?nt@m)lat" totuşi" du)ă cum am )utut Cedea oarte clar cu )ro)riii noştri ochi6 — Da" imaginile s/au mişcat )e cer" ?nsă originalele au călărit )e Dos" )e )ăm@nt6 — 9maginileG +i 1ine" asta/i )rea de totG Fn Cia3a mea n/am au2it că imaginile )ot călări" şi mai ales )rin materia o0igenată a atmos erei6 Hi cum să se i ormat aceste imaginiJG — :rin mai mul3i curen3i de aer care au ost ?ncăl2i3i la tem)eraturi deose1ite" aşa cum se ormea2ă acum imaginile incendiului6 — Aşa deciG 9magini născute datorită curen3ilor de aerG Asta e ceCa cu totul nou )entru mineG :@nă acum eram conCins că ele se ormea2ă cu aDutorul creionului" al contra1leumarinului şi al otogra iei6
5&4

— Vulturii deşertului —

— *u cumCa şi cu aDutorul unei oglin2iJ — ,a da6 Uitasem de asta6 — +i 1ine" ?n anumite condi3ii" aerul reac3ionea2ă asemenea unei oglin2i6 — Aşa deciG Asta mi se )are )osi1il6 Am ost unul dintre cei mai mari maeştri care au studiat miraDul666 — ,ineG Atunci tre1uie să recunoaşte3i şi a)tul că s)iritele dumneaCoastră au ost doar nişte miraDe666 #e o)rise6 Aten3ia ?i u atrasă de incendiu6 Vă)aia s@ngerie de )e linia ori2ontului u aco)erită de o )ătură groasă de nori6 Deasu)ra lor se )utea Cedea" )lutind li1er )rin aer" imaginea ?ntoarsă a unui 3inut neted" luminat de un roşu incandescent6 Fn )artea st@ngă a)ăruse un călăre3 aco)erit cu o 1lană de 1i2on6 :o2i3ia sa era ?nsă cu ca)ul ?n Dos6 — +0act ceea ce s)uneamG e0clamă 8ld #hatterhand" arăt@nd s)re imaginea oglindită6 Dar nici nu a)ucă să/şi termine ra2a" că a)ăru cel de/al doilea călăre3" care gonea du)ă cel dint@i6 — Doamne" Dumne2euleG strigă <o11le/EranA6 .sta/i cel de du)ă masă" din tim)ul urtunii6 — .sta a ostJ ?ntre1ă 8ld #hatterhand6 Deci" ?ntr/ adeCăr e Cor1a des)re doi oameni6 Vor a)ărea ?nsă şi al3ii" mult mai numeroşiG Hi" ?ntr/adeCăr" a)ărură ?ncă cinci" şase indiCi2i" to3i calare şi ?n )lină goană6 9maginea rămăsese ?nsă tot cu ca)ul ?n Dos6 — Asta e )rea de totG 3i)ă <o11le/EranA6 Dacă aş i ost singur" cred că/mi )ierdeam min3ile6 Am au2it şi eu de antome care călăresc ?n noa)te )urt@ndu/şi ca)ul su1 1ra3" dar să gonească to3i cu ca)ul ?n Dos" asta e )rea mult )entru mineG — *u/i nimic nemai)omenit ?n asta6 9maginile anterioare au ost re ractate de mai multe ori" asta de acum" o singură dată6 Dar cred că Com ace c@t de cur@nd cunoştin3ă cu nălucile6 Re)ede" )e cai" domnilorG -ălăre3ul din runte este aşa/numita
5&I

— Karl Ma( —

Eantomă din Llano +stacado" sau #)iritul deşertului6 + urmărit de ceilal3i şi" deoarece e un ti) de trea1ă" tre1uie să/i Cenim ?n aDutorG — A3i ?nne1unitG )rotestă EranA6 .sta e cel mai mare )ăcat ce se )oate imaginaG Sine3i seama de ceea ce s)une ;oethe" nemuritorul: AO)ul * nu 4un 7$ii la Cn+$#+a#$ F ;i ni+i"da! / ni+id$+u) * nu d"#$a*+ / F C +i 4#$Bul (a =i +$l al (i$Bii *al$/ F Fan!")$l$ Cn "+2i * l$ 4#i($a*+ .D -eilal3i" ?nsă" nu/i dădură nici cea mai mică aten3ie con orm@ndu/se gră1i3i dorin3ei lui 8ld #hatterhand6 — Luăm şi caii de )oCară cu noiJ ?ntre1ă :itt6 — Da6 :resu)un că nu ne Com mai re?ntoarce cu to3ii ?n acest loc6 -ei doi cai de )oCară" aduşi de 8ld #hatterhand şi ,o1" ură lua3i de hă3uri6 Fncălecase şi EranA" cu toate că nu/i ăcea nici o )lăcere6 Micul gru) se )use ?n mişcare şi )orniră ?n goană )este c@m)ie6 Fndată ce călăre3ii ?şi )ărăsiră )o2i3ia ini3ială" miraDul dis)ăru6 #e mai )uteau Cedea doar lăcările ?nalte ale incendiului6 8ld #hatterhand mergea ?n runte6 *u se ?ndre)tă ?nsă direct ?ns)re locul ocului" ci mai către nord6 *e)ut@nd Cedea 3inta" ?ncerca să calcule2e" şi lucrul acesta era destul de di icil" )entru că imaginea oglindită dis)ăruse şi călăre3ii nu mai aCeau nici un indiciu6 Fn )lus" cei )e care/i căutau se mişcau şi ei cu mare re)e2iciune6 Fn 2ece minute )arcurseseră a)roa)e trei mile engle2e6 -u toate acestea" nu se )utea şti dacă se a)ro)iau cu adeCărat de locul incendiului" sau nu6 Du)ă alte 2ece minute" 8ld #hatterhand scoase un strigăt )uternic şi ridică 1ra3ul" arăt@nd ?ns)re două )uncte mişcătoare ce se a)ro)iau cu re)e2iciune6 -eCa mai ?n s)ate a)ărură şi alte mogălde3e ?ntunecate care
5&O

— Vulturii deşertului —

călăreau cu aceeaşi iu3eală ca şi cele două din a3ă6 #căldată ?n lumina incendiului" igura celui din runte se )utea desluşi de de)arte" datorită as)ectului ei ciudat6 8ld #hatterhand ?şi o)ri calul şi descălecă6 — :entru că Cenim din ?ntuneric" n/am ost ?ncă Că2u3i6 Fn schim1" ei Cin din lumină" aşa că au )utut i 2ări3i cu uşurin3ă6 -ulca3i caiiG 9ar c@nd mă Coi ridica eu" ace3i şi Coi acelaşi lucruG Fi ascultară ?ndemnul6 8ld #hatterhand alesese dinadins un loc ad@ncit şi ?ntunecat6 -ălăre3ii se ghemuiră la )ăm@nt" alături de cai" ?n aşa el ?nc@t oricine Cenea dins)re oc" şi intra 1rusc ?n ?ntuneric" nu/i )utea Cedea dec@t atunci c@nd aDungea ?n dre)tul lor6 +i" ?n schim1" )uteau )riCi ?n Coie ?ntreaga 2onă6 — -e acem cu ei" domnuleJ Fi ?m)uşcămJ ?ntre1ă Ered6 — *u6 *u ne/au ăcut nimic" iar eu Cărs s@nge de om doar atunci c@nd am un motiC 1ine ?ntemeiat6 7otuşi" aş Crea să schim1 c@teCa Cor1e cu )rimul urmăritor6 Lă/sa3i/mă s/o ac singur6 Du)ă aia n/aCe3i dec@t să/i goni3i )e ceilal3i6 Fşi des)rinse lasoul ?n ăşurat ?n Durul miDlocului6 Un ca)ăt" la care se găsea un nod" ?l i0ă de şaua calului care aşte)ta oarte liniştit culcat ?n nisi)" iar ca)ătul celălalt" cu un inel" ?l ?nchise ?ntr/o 1uclă" su icient de mare )entru a ?ncercui cor)ul unui om6 Restul curelei" lungă de a)ro0imatiC două2eci de co3i şi ?m)letită ?n cinci" o trecu )rintre degetul mare şi arătător" a)oi )este 1ra3" ăc@nd c@teCa 1ucle )e care le luă ?n m@na st@ngă6 7otul se )etrecuse at@t de re)ede" ?nc@t )regătirile acestea luară s @rşit ?nainte de a)ari3ia )rimului cal căruia i se au2ea tro)otul6 +ra negru" cu )icioare oarte lungi6 -ălăre3ul )urta )e ca) craniul unui 1i2on" de care at@rna o coamă stu oasă" lungă )@nă )este cru)a armăsarului6 Ea3a lui era at@t de 1ine aco)erită ?nc@t
5&=

— Karl Ma( —

nu i se )utea distinge nici o trăsătură6 -@nd călăre3ul aDunse la a)ro0imatiC 2ece )aşi distan3ă de d@nsul" 8ld #hatterhand se ridică 1rusc6 -elălalt ?l 2ări imediat" dar nu )utu să/şi o)rească tră)aşul care" ?n Cirtutea iner3iei" mai ?naintă c@3iCa metri6 — #taiG -ine eştiJG u ?ntre1at" cu o Coce autoritară" dar 1l@ndă6 — Eantoma din Llano +stacadoG răsună Cocea ?n undată de su1 craniul 1iColului6 9ar tuJ — +u sunt 8ld #hatterhand6 :o3i să descaleci liniştit6 *oi te Com a)ăra6 — #)iritul/ră21unător nu are neCoie de a)ărareG Mul3umescG Du)ă acest schim1 de cuCinte" care dură doar c@teCa cli)e" ?şi ?ndemnă calul" căci urmăritorul său se a)ro)ia tot mai mult6 8ld #hatterhand )lescăi uşor din lim1ă" iar tră)aşul său a)ăru dintr/o dată" ca şi cum ar i răsărit din )ăm@nt6 -elălalt se s)erie şi nu/şi )utu o)ri goana at@t de re)ede )e c@t Coia6 *u stă)@nea arta că/lăritului la el de 1ine ca #)iritul din Llano +stacado şi se a)ro)ie )rea mult de 8ld #hatterhand6 — 8)reşte" )iele/roşieG i se adresă acesta6 -ine eştiJ — Mii de trăsneteG 8ld #hatterhandG ?i scă)ă celuilalt6 #ă te ia dracuRG Dădu )inteni calului" Cr@nd să sca)e6 — #tai" strigă C@nătorul6 Aş Crea să/3i )riCesc )u3in mai atent a3a de indian6 -ine ştie ce se ascunde ?n s)atele eiG — <ei" nu te gră1i at@t de tareG Hi" cu aceste cuCinte o luă re)ede din loc6 8ld #hatterhand u ?nsă imediat )e urmele lui6 Dar" ?ndată ce călăre3ul rosti" 1atDocoritor" aceste cuCinte" t@nărul indian sări ?n )icioare6 — U G 2ise el6 Vocea asta e a unei e3e )alide )e care o cunosc6 9nimă/de/ ier are c@teCa Cor1e de schim1at cu indiCidul de coloG
5&%

— Vulturii deşertului —

Fşi luă )uşca" armă şi ochi6 8 le)ădă ?nsă imediat" 2ic@nd: — 8ld #hatterhand a )us deDa m@na )e elG Fntr/adeCăr" ugarul nu reuşise a se ?nde)ărta nici măcar c@3iCa metri" c@nd 8ld #hatterhand" rotind de )a/tru/cinci ori lasoul deasu)ra ca)ului şi arunc@ndu/l ?n urma călăre3ului" ?l )rinse cu 1ucla )este )ie)t" a2C@r/lindu/l din şa6 A)oi" sărind iute de )e cal" se ?ndre)tă ?n ugă s)re cel că2ut la )ăm@nt6 Acesta se 21ătea dis)erat" ?ncerc@nd 2adarnic a se eli1era din str@nsoarea chingilor6 Fntre tim)" ?n s)atele celor doi" to3i ceilal3i com1atan3i" ?m1răca3i indieni" se a)ro)iaseră şi" s)eria3i de a)ari3ia su1ită a ?nso3itorilor lui 8ld #hatterhand" ?ncercară să/i eCite" ocolindu/i6 81serCară ?nsă că cel care le era ără du1ii conducător usese do1or@t de )e cal cu lasoul şi" sim3ind că sunt )rea sla1i )entru a/i Ceni ?n aDutor" o luară ?ndată la goană ?n mare de2ordine" ără ca cineCa să li se o)ună" căci to3i erau aten3i la )ri2onierul ce 2ăcea imo1ili2at )e )ăm@nt6 Fntre tim)" 8ld #hatterhand ?l de2armase" 2ic@ndu/i: — Vrei să/mi s)ui cine eşti şi de ce te/ai ?m)o)o3onat aşaJG Doar nu cre2i că 8ld #hatterhand te/ar )utea con unda cu o că)etenie indianăJ :e cine ai uşurat de aceste rumoase )ene de CulturJG -el ?ntre1at nu răs)unse6 — *ici măcar această )lăcere nu Crei să mi/o aciJG Acum" că te/am di1uit" ia să/3i Căd a3aG Fl )rinse cu 1ra3ele sale )uternice" ridic@ndu/l ?n )icioare şi a)ro)iindu/l de lumina ocului" a)oi" cu o singură mişcare" ?i a)ucă )ărul cel lung" smulg@ndu/i/l odată cu toate )odoa1ele6 — :e to3i s in3iiG strigă Kuggle/Ered6 Dar ăsta e chiar )rietenul nostru" o i3erul de dragoniG -e nai1a aCea de g@ndJ 8" mă 1ucur că am oca2ia să Că reCăd at@t de cur@nd şi să Că comunic că ascun2ătoarea
5&&

— Karl Ma( —

dumneaCoastră" cea din s)atele tu işurilor" a ost desco)erită şi golită" domnuleG +i" n/a3i aCut )rea multă griDă de eaG :@nă şi uni orma dumneaCoastră a ost găsităQ Hi ce crede3i c/o să Ci se ?nt@m)le acumJ — *imicG răs)unse urios omul6 -are dintre Coi )oate doCedi un rău c@t de mic )e care l/aş i ăcutJ — Aha666 Casă2ică )e asta Că 1a2a3iQ -ă ?ncă n/a3i reuşit să ne ace3i nimic666 Dar" )lanurile Coastre au ost destul de rele şi" ?n consecin3ă" legea )reriei ne ?ngăduie să im su icient de duri cu dumneata6 7otuşi" nu suntem hingheri şi Că lăsăm li1er6 — #unte3i neCoi3i s/o ace3iG *u )ute3i doCedi nimicG — 8" n/ar i cu desăC@rşire im)osi1il" dar nu cred că e ca2ul6 *oi" al1ii" Că redăm li1ertatea6 Dar aici se mai a lă şi un indian care" ?n mod sigur" are de ?ncheiat o socoteală cu mătălu3ă6 :riCeşte/lG 9ndianul se a)ro)ie6 8mul se uită la d@nsul şi 2ise: — <a1ar n/am cine/i ăstaG — *u min3i" ticălosuleG strigă :itt6 *ici )e mine şi nici )e DicA Roto eiul nu ne recunoştiJ 8are nu Coi sunte3i aceia care i/a3i atacat )e cei doi indieni neCinoCa3i" urmărindu/i cu ?nCerşunare" )@nă c@nd am reuşit să Că ?ndre)tăm ?n altă direc3ieJ Recunoaşte/3i CinaG — *u am nimic de recunoscutG scr@şni )ri2onierul6 8ld #hatterhand ?i )use m@na grea )e umăr şi 2ise: — :ro1a1il că nu/3i dai seama de graCitatea situa3ieiQ -u toate astea" )resu)un că ai au2it de mine şi ştii că nu o1işnuiesc să mă 3in de glumeG -e Coia3i să ace3i cu emigran3ii )e care „eClaCiosul! domn 7o1ias :reisegott ,urton urmea2ă să/i conducă )rin deşertJ Unde se a lă acum aceşti oameni şi de ce a3i a)rins cactuşiiJ Fncearcă să/mi răs)un2i cinstit la toate ?ntre1ările şi/3i )romit că soarta ta Ca i mai 1l@ndă666 — <a1ar n/am des)re ce Cor1i3iG *u/l cunosc nici )e indian şi nici )e ceial3i doi" du)ă cum n/am nici cea mai
4''

— Vulturii deşertului —

mică idee des)re aşa/2isul 7o1ias :reisegott ,urton6 *u ştiu nimic des)re emigran3i6 — -e/aCea3i cu Eantoma din Llano +stacadoJ — EantomaJG Mă ace3i să r@dG 9ndiCidul nu/i dec@t un ticălos care mi/a ?m)uşcat un omG — -e altceCa mai ai de s)usJG — A1solut nimicG — +u de asemenea am terminat cu tine6 :lanurile Coastre Cor i 2ădărnicite" iar emigran3ii intră" de/acum ?ncolo" su1 o1lăduirea noastră6 Ai negat totul" dar asta nu mă Ca ?m)iedica să/l ?ntre1 )e t@nărul meu rate roşu ce acu2a3ii are6 — Această a3ă )alidă l/a ?m)uşcat )e tatăl meu" #teaua/de/ oc" ?n stomac" şi este CinoCat de moartea lui6 H""082G — 7e cred6 De/acum ?ncolo" ucigaşul ?3i a)ar3ine6 Eă cu el orice )o teştiG — La nai1aG strigă )ri2onierul6 -e el de CiteDi mai sunte3i şi CoiJG Aşa legat cu lasoul cum sunt" nu mă )ot a)ăra" iar ticălosului ?i Ca i lesne să mă ucidă c@t ai cli)iG 9ndianul ridică din umeri şi 2ise dis)re3uitor: — 9nimă/de/ ier n/are neCoie de asemenea daruriG #unt de)rins să mă )ort asemenea unui ră21oinic Citea26 Fi rog )e ra3ii mei al1i să mai aşte)te )u3in6 Dis)ăru re)ede ?n ?ntunericul no)3ii şi se ?ntoarse cu calul lui #teLart" )e care" cu sim3urile sale ascu3ite" reuşise a/l găsi de?ndată6 A)oi" ?şi de)use toate armele" )ăstr@nd doar )umnalul6 Fncălecă şi 2ise: — Era3ii mei al1i ?l Cor eli1era )e acest om şi/i Cor ?na)oia )umnalul6 Fngădui3i/i să ?ncalece şi să )lece ori ?ncotro doreşte6 9nimă/de/ ier ?l Ca urmări şi Ca )urcede a)oi la lu)tă drea)tă: )umnal contra )umnal" Cia3ă )entru Cia3ăG Dacă ?nt@r2iu mai mult de o oră" să şti3i că 2ac mort )e nisi)urile din Llano +stacado6 Dar nu Ca i aşa6 H""082G -on orm unei legi nescrise" dar s inte" a )reriei"
4'$

— Karl Ma( —

dorin3a t@nărului comanş u ascultată6 #teLart ?şi reca)ătă )umnalul" a)oi u eli1erat din str@nsoarea lasoului6 #ări ?ndată ?n şa" lu@nd/o la goană şi strig@ndu/le celor rămaşi: — */aş i cre2ut ?n ru)tul ca)ului că sunte3i chiar at@t de )roştiG +i 1ine" a la3i că )lanurile mele nu )ot i 2ădărniciteG *e Com reCedea c@t de cur@nd" iar atunci Dumne2eu să Că ai1ă ?n )a2ăG 9nimă/de/ ier scoase 3i)ătul de lu)tă al comanşilor şi" ca o săgeată" 21ură ?n urmărirea duşmanului6 -eilal3i rămaseră tăcu3i )e loc" aşte)t@ndQ 7recu ?nt@iul s ert de oră" a)oi altulQ 9ncendiul se ?nte3ise6 A)oi" deodată" se au2i tro)otul mai multor cai6 +ra t@nărul indian" care ducea de hă3uri calul duşmanului său6 Un scal) )roas)ăt ?i at@rna la 1r@u6 — 9nimă/de/ ier i/a trimis tatălui său su letul ticălos al ucigaşului6 Acum" e r@ndul celorlal3i6 H""082G „8ra antomelor! se a)ro)ia de s @rşit666

4'>

— Vulturii deşertului —

(. "ĂNUIALA Fn sud/estul statului *eL/Me0ico" acolo unde acesta se ?nCecinea2ă cu 7e0asul" se ?ntre)ătrund 3inuturile de C@nătoare ale comanşilor şi a)aşilor6 Fntreaga 2onă se a lă ?ntr/o )ermanentă nesiguran3ă" deoarece" aşa cum se ştie" ura reci)rocă şi ?nCerşunată dintre cele două tri1uri e at@t de ad@nc ?nrădăcinată ?nc@t se )are că Ca dura c@t lumea6 -hiar şi ?n )erioadele ?n care securea ră21oiului e ad@nc ?ngro)ată" ocul CraD1ei mocneşte ?n cenuşa stinsă" iar s@ngele i21ucneşte la cel mai mic )rete0t6 Această duşmănie care" aşa cum s)uneam" cunoaşte doar răga2uri Cremelnice" ace nenumărate Cictime" mai ales acolo unde 3inuturile se conto)esc" grani3a ne iind marcată de Creo linie drea)tă şi nee0ist@nd nici un el de delimitări stricte6 Locurile acestea sunt cele mai )ericuloase din ?ntreg Vestul #ăl1atic6 FnCinoCă3irile reci)roce de ?ncălcare a grani3ei sunt oarte recCente şi" nu o dată" aşa cum s)unea )rinci)ele ,ismarcA" „)uştile Cor1esc singure!6 ,ăştinaşii denumesc aceste 3inuturi „ oar ece!" căci grani3ele mo1ile se ?nchid şi se deschid ?ntocmai ca lamele instrumentului mai sus men3ionat6 Eerice de cel ce" nimerind ?ntre ele" se mai )oate lăuda că a reuşit să sca)e tea ăr6 Un al1 rătăcit )rin aceste locuri este ori oarte Citea2 ori" din contră" im)rudent6 Fn orice ca2" ?nsă" Culturul mor3ii se roteşte continuu deasu)ra ca)ului său6 :unctul ?n care r@ul 7ogah" curg@nd din Mun3ii Dracului" se reCarsă ?n Rio :ecos" deCenise" )entru o Creme" grani3a dintre 3inutul comanşilor şi al a)aşilor6 Fn Cestul acestui r@u" terenul urcă ?n )antă )@nă la #ierra ;uadelu)e" #ierra :ilaros şi #ierra del Dia1lo" iar ?n est se a lă 3inutul #taAed :lains" renumitul deşert Llano +stacado6 Fntre )ustiu şi malul r@ului se a lă un şir de dealuri care" )e alocuri se rami ică ?n mai multe lan3uri ce se
4'5

— Karl Ma( —

?ntind ?ns)re sud/est6 +le se ?ntre)ătrund cu Căi triste" 1ră2date de chei ?nguste" )ră)ăstioase" cu deschidere s)re deşert6 A)ro)ierea r@ului a dat naştere" ?n locurile cu )ăm@nt 1un" unei Cegeta3ii a)roa)e lu0uriante6 7otuşi" no3iunea de deşert tre1uie luată ?n adeCăratul sens al cuC@ntului" căci toate micile cursuri de a)ă ce i2Corăsc dins)re marginea Cestică a 3inutului" dis)ar ?n nisi)6 Fn drumul lor ele răs)@ndesc su icientă ume2eală )entru ca )ăm@ntul să ie ?m1i1at de a)ă" iar )e maluri cresc chiar tu e şi co)aci6 Aceste 2one ?nCer2ite )ătrund ?n marea de nisi) ca nişte )eninsule6 Fntre ele se ormea2ă ad@ncituri mai late sau mai ?nguste" mai Doase sau mai ridicate" ?n care Cegeta3ia se )oate de2Colta ?n Coie6 :e Cremuri circula chiar şi o legendă )otriCit căreia" ?n miDlocul deşertului" ar e0ista un 1ogat i2Cor cu a)ă lim)ede şi curată" care 3@şneşte din măruntaiele )ăm@ntului şi ormea2ă la su)ra a3ă un lac mic" cu maluri ?ncadrate de co)aci şi tu işuri um1roase6 Deşi nu s/a găsit niciodată Creun 1ătr@n C@nător care să i Că2ut aieCea i2Corul sau lacul" ?nCă3a3ii sunt de )ărere că )re2en3a a)ei ?n )ustiu nu e ?ntru totul e0clusă6 :e malul r@ului 7ogah stăteau )atru 1ăr1a3i a căror ?n ă3işare nu era de natură să ins)ire )rea multă ?ncredere6 :ărul şi 1ăr1ile lor arătau ca Cai de lume" aşiDderea m@inile şi e3ele — 1ron2ate şi tă1ăcite de tim)" acestea )ăreau a nu i aCut de )rea multă Creme nici un contact cu a)aP iar ?m1răcămintea se a la ?ntr/o stare de nedescris: Degoasă şi at@t de er eni3ită" ?nc@t te mirai cum de mai )utea sluDi sco)ului )entru care era ?ntre1uin3ată6 Fn schim1" erau oarte 1ine ?narma3i" iecare din ei )osed@nd c@te o )uşcă" un )umnal şi două )istoale la 1r@u6 7rei dintre ei erau cu siguran3ă (anAei6 #tatura lor ?naltă şi uscă3iCă" umerii uşor g@r1oCi3i" miDlocul su13ire şi e3ele ascu3ite doCedeau acest lucru6 Dar
4'4

— Vulturii deşertului —

cărui )o)or ?i a)ar3inea cel de/al )atrulea" )ărea im)osi1il de ghicit6 Acesta" mai degra1ă scund" dar s)ătos" cu m@ini oarte mari şi late" aCea un o1ra2 lă1ăr3at" ?m)odo1it cu două urechi imense" clă)ăuge6 La )rima Cedere )utea i luat dre)t negru" numai că a3a lui era ?nchisă la culoare doar )@nă ?n a)ro)ierea ochilor6 Fn ciuda o1iceiului de a/şi trage mult )ălăria )este runte" dedesu1tul ei se )utea Cedea" uneori" )ielea al1ă )@nă la rădăcina nasului6 :ro1a1il că su erise odinioară un accident" o arsură cum)lită" care" ?nsă" nu/l trans ormase ?ntr/un ti) res)ingător6 8ricine l/ar i )riCit cu aten3ie ar i aDuns la conclu2ia că aCea de/a ace c/un om de trea1ă6 Acelaşi lucru se )utea s)une şi des)re toCarăşii săi6 -u toate că ?ntr/un 3inut mai ciCili2at" strania lor ?m1răcăminte i/ar i ăcut să ie ocoli3i de de)arte" aici" )riCi3i ?ndea)roa)e" ins)irau ?ncredere şi siguran3ă6 -ei )atru cai )ăşteau iar1a ?m1elşugată dintre tu işurile Cer2i6 <arnaşamentele şi hă3urile Cechi" c@r)ite de m@ntuială ?ntr/o sumedenie de locuri" )recum şi starea )recară a animalelor" te ăceau să cre2i că Ceneau de de)arte şi că mai aCeau ?ncă mult de mers )@nă să/şi atingă 3inta6 Fndată ce terminară de m@ncat" str@nseră oasele ?m)răştiate de Dur/?m)reDur" adun@ndu/se şi ei mai a)roa)e de ocul ale căror Creascuri a1ia mai mocneau6 Fn tim) ce se s ătuiau" )riCirile lor ascu3ite ulgerau ?n drea)ta şi/n st@nga" cercet@nd ?ntreaga 2onă6 #e găseau ?ntre acele „ oar eci! )ericuloase şi dădeau doCadă de cea mai mare )ruden3ă6 — + tim)ul să ne decidem" 2ise (anAeul care )ărea şi cel mai C@rstnic dintre to3i6 Dacă traCersăm deşertul" aDungem mai re)ede la 3intă" dar Com i e0)uşi tuturor )ericolelor" oamei şi setei6 Fn acest ca2" masa de/ acum Ca şi ultima la care am sim3it gustul cărnii666 Dacă o luăm cătinel )e l@ngă Rio :ecos" nu ne Ca i nici oame şi nici sete" ?n schim1 Com ace un ocol uriaş şi
4'I

— Karl Ma( —

Com ?nt@r2ia cel )u3in o să)tăm@năQ -e )ărere ai" ,lountJ ,lount" care şedea l@ngă el" ?şi m@ng@ie g@nditor 1ar1a şi 2ise: — Dacă stau să cum)ănesc 1ine" aş )ro)une să traCersăm deşertul şi mi se )are că şi tu" :orter" eşti de acord666 — -are sunt argumentele taleJ — *u ne )utem ?ngădui să )ierdem o să)tăm@nă666 Hi/a)oi" de/a lungul lui Rio :ecos tre1uie să ne temem de comanşi şi de a)aşi" )e c@nd ?n :lains suntem amenin3a3i doar de „Culturii deşertului!6 *u tre1uie să traCersăm )ustiul )e de/a latul6 Dacă o 3inem s)re sud/ est" a)ro0imatiC ?n direc3ia lui Rio -onchos" ?nt@lnim drumul caraCanelor" care duce de la Eort/Mason la Eort/Leaton" aşadar nu Ca tre1ui să ne temem nici de ?nt@lniri ne)lăcute" nici de oame sau de sete6 Asta e )ărerea mea6 7u ce ai de s)us" EalserJ — #unt ?ntru totul de acord cu tine" 2ise cel de/al treilea (anAeu6 De alt el" eu cred că deşertul nu e nici )e de)arte at@t de )ericulos )e c@t )are6 + ?ndeo1şte ştiut că cei ce/au reuşit să/l traCerse2e ?l descriu ca şi cum ar i Cor1a des)re iadul ?nsuşi" dar asta numai )entru a se ?m)ăuna cu )ro)ria lor CiteDie6 :entru mine Ca i o e0)erien3ă inedită şi )lăcută" conchise Ealser6 — :oate )entru că ?ncă ha1ar n/ai de nimic" u de )ărere :orter6 — *oroc că le ştii tu )e toateG — *u" dar am stat de Cor1ă cu oameni de mare ?ncredere" iar ei m/au ăcut să mă a)uce to3i iorii6 7otuşi" de/a1ia acum" c@nd ne găsim la marginea lui" )ot reali2a cum tre1uie să ie adeCărata măsură a cute2an3ei noastre6 *ici unul din noi nu cunoaşte deşertulQ iar dacă ne Com rătăci666 dacă Com termina a)a666 dacă666 — Dacă" dacă şi iar dacăG ?l ?ntreru)se ,lount6 -ine )orneşte la drum cu at@3ia „dacă!" e clar că nu mai
4'O

— Vulturii deşertului —

)oate aDunge niciundeG Mă mir ?nsă de tine6 De o1icei eşti un ti) curaDos" ce te/o i a)ucat rica tocmai acumJ — EricaJG *ici Cor1ăG Di eren3a dintre rică şi ?n3ele)ciune e/at@t de mare" ?nc@t nici nu cred că mai are Creun rost să discutăm666 8ricum" Coi nu m/a3i Că2ut niciodată su)ărat6 #untem )atru şi maDoritatea Ca hotăr? ce/i de ăcut666 -eilal3i se Cor su)une acestei deci2ii666 7otuşi" ?nainte de orice" tre1uie să te g@ndeşti6 Doi s/au hotăr@t să traCerse2e deşertul" dar acum e r@ndul tău" *eL/MoonI>" să s)ui dacă te alături lor sau nuG 9nCita3ia ?i era adresată omului cu a3a arsă de )ul1ere6 Acesta duse m@na la )ălărie ca un soldat şi s)use: — La ordinele dumneaCoastră" domnule :orterG Vă Coi conduce oriunde dori3i" chiar dacă )entru asta Coi i neCoit să trec taman )rin 1ucătăria iaduluiG — Fn elul ăsta n/ai lămurit nimic6 Vreau un răs)uns sigur6 Doreşti s/o iei de/a lungul lui Rio :ecos" sau )rin deşertJ — Atunci" Că rog" )rin deşert" dacă se )oate6 Aş Crea Căd şi eu această 1ătr@nă ladă cu nisi)Q — Ladă cu nisi)JG -@t te ?nşeli" 1ătr@ne lunaticG -re2i cumCa că intri )e/aici şi ieşi )e dincoloJ Lucrurile stau )u3in mai alt el dec@t ?3i ?nchi)uiQ :o3i călări chiar )atru sau cinci 2ile ?ntruna" ?nainte de a )utea scă)a din acest 1utoi ?ncins6 9ar dacă Com trece )rin sud" n/ar i e0clus să/i ?nt@lnim )e indieni6 — Hi ce dacăJ *oi n/am ăcut ?ncă niciodată rău Creunei )iei/roşii" aşa că nu Căd de ce ne/am teme de aceşti oameni6 Dacă se Cor )urta duşmănos" ei 1ine" atunci Com scoate la iCeală armele noastre şi )atru oameni )uternici" care au mirosit at@ta )ra de )uşcă" )ot ace a3ă la două2eci sau chiar mai mul3i indieni6 — Eoarte adeCăratG Mai ales ?n ceea ce )riCeşte mirositul )ra ului de )uşcă" cred că ai un aCans
%2

Lună nouă Mengl6N6
4'=

— Karl Ma( —

considera1il a3ă de noi6 :ro1a1il că un 1utoi ?ntreg 3i/a e0)lodat ?n o1ra2G — -am aşa ceCa6 — -um s/a ?nt@m)latJ *u ne/ai )oCestit niciodată6 + Creun secretJ — Deloc" dar nu/mi )lace să Cor1esc des)re asta6 8ricum" dacă n/ar i ost 1ătr@nul meu )rieten" Kuggle/ Ered" )ro1a1il că acum aş i ost or1" sau chiar mort6 — Aşadar ?l cunoşti )e EredJ Am au2it at@t de multe )oCestindu/se des)re d@nsulG — 8dinioară eram oarte a)ro)ia3i şi am ăcut niscaiCa nă2drăCănii ?m)reunăG Aş Crea tare mult să/l reCădG Fi sunt oarte ?ndatorat ?ncă de )e c@nd a 2ădărnicit )lanurile lui #tealing/Eo0I56 — #tealing/Eo0J ?ntre1ă sur)rins :orter6 Deci ?l cunoşti şi )e ti)ul ăstaJG — Din )ăcateG Am aCut de/a ace cu el ?m)otriCa Coin3ei mele6 :e atunci ?l chema <enr( Eo0" dar )resu)un că acesta nu era dec@t unul din numele olosite de el6 8riunde ?şi ăcea a)ari3ia acest indiCid" nimeni nu mai )utea i sigur )e )ro)riul cal" )e ca)canele )entru castori sau chiar )e )ro)rietă3ile sale6 *iciodată/n/a reuşit cineCa să )ună m@na )e el6 +ra de o şiretenie ără )ereche6 Dis)ărea la el de iute )recum a)ărea6 Dar" dacă l/aş ?nt@lni Creodată666 asculta3iG Fşi ?ntreru)se )oCestirea" se ridică )e Dumătate şi ?şi concentră aten3ia s)re )artea su)erioară a r@ului6 -aii a la3i )rin a)ro)iere deCeniseră dintr/o dată nelinişti3i6 #e )utea au2i tro)ot de cai a)ro)iindu/se6 -ei )atru 1ăr1a3i se ridicară ?n )icioare şi ?şi )regătiră )uştile6 — Ar )utea i )iei/roşiiJ ?ntre1ă ?ncet ,lount6 —*u sunt dec@t doi al1i" răs)unse *eL/Moon" care )@ndea din s)atele unei tu e" ?m1răca3i ca nişte me0icani6 #e )are că au Cenit )e urmele noastre )@nă
%3

Vul)ea hoa3ă Mengl6N6
4'%

— Vulturii deşertului —

aici6 :orter se a)ro)ie )entru a arunca şi el o )riCire asu)ra celor doi6 -ălăreau mult a)leca3i ?n a3ă" cercet@nd urmele6 Fm1răcămintea şi echi)amentul lor erau acelea ale unor me0icani: )antaloni largi" cresta3i" Ceste colorate" Dachete scurte" largi" ?m)odo1ite cu şireturi argintii" eşar e roşii lutur@nd la g@t" cingători dindărătul cărora ieşeau la iCeală m@nerele )umnalelor şi ale )istoalelor" )ălării largi şi )inteni imenşi )rinşi la călc@ie6 Du)ă cum se )ărea" caii lor erau ?ntr/o stare e0celentă" lucru destul de ciudat )entru acele locuri şi ?m)reDurări6 — *u tre1uie să ne temem de ei" şo)ti :orter6 #unt călăre3i me0icani" )e care ?i Com )rimi cu )lăcere6 A)oi" ieşind de du)ă tu iş" se adresă noilor Ceni3i: — *oi suntem cei )e care/i căuta3i cu at@ta s@rg şi" s)erăm" anima3i de cele mai onora1ile inten3ii666 Au2ind Cocea (anAeului" me0icanii se s)eriară şi duseră de ?ndată m@na la arme6 — Lăsa3i astaG le strigă :orter6 */aCe3i a Că teme de noiP suntem oameni cinsti3i" unul şi unul666 — -@3iJ ?ntre1ă cel mai ?ndră2ne3 dintre ei6 — :atru6 Dacă C/am i )us g@nd rău" armele C/ar i ost oricum inutile666 aşa că )ute3i să Că a)ro)ia3i linişti3iG #trăinii schim1ară c@teCa cuCinte ?n şoa)tă şi/şi ?ndemnară a)oi caii ?ns)re locul ?n care se găseau cei )atru6 Dar a1ia du)ă ce aruncară o )riCire şi asu)ra celorlal3i trei (anAei" şi se uitară" sus)icioşi" de Dur/ ?m)reDur" descălecară6 — #unte3i ai dracului de )reCă2ători" domnilor" 2ise :orter6 Dar arătăm noi" oare" ca nişte rău ăcătoriJ — +i 1ine" răs)unse unul" r@2@nd" ?m1răcămintea Coastră nu ace o im)resie din cale/a ară de 1ună6 9ar caii Coştri sunt tocmai 1uni de arătat )rin 1@lciuri şi iarmaroace" ca nişte curio2ită3i ale naturiiG Una )este alta" aCe3i nişte mutre )ur şi sim)lu Dalnice" domnilorG
4'&

— Karl Ma( —

— Fn 3inutul acesta" toaletele de gală nu sunt la )rea mare )re36 :oate Coi nu şti3i" dar )@nă" la următoarea aşe2are" mai e cale de o să)tăm@nă6 9ar dacă )unem la socoteală şi numărul 2ilelor )e care le/am )etrecut călare )e 1raCii noştri armăsari" 1ine?n3eles că halul ?n care ne )re2entăm n/ar )utea să ne ?ngăduie o Ci2ită la doamna Bashington666 Dar" ?n ciuda tuturor im)edimentelor men3ionate" Că ?ntindem m@na şi Că )rimim cu 1ucurie la locul nostru de )o)as6 — 8 ?nt@lnire cu oameni cinsti3i e totdeauna )lăcută" mai cu seamă ?ntr/un 3inut at@t de )ericulos6 Aşadar" 1atem )alma cu )lăcereG :ermite3i/ne să ne )re2entămG #untem ra3i şi ne numim :elleDo6 +u sunt -arlos" iar el e +milioG La r@ndul lor" (anAeii ?şi rostiră numele şi str@nseră m@inile noilor/Ceni3i6 :orter 2ise: — *oi sosim din -ali ornia şi inten3ionăm să traCersăm deşertul" )entru a aDunge la Austin6 :oate ne s)une3i de asemenea ce el de tre1uri C/au adus )rin locurile asteaJG — #untem neCoi3i să trecem )rin )ustiu" căci" angaDa3i iind la o ermă de l@ngă #an/Diego" )e )ost de coL1o(" am ost trimişi să adunăm 1ani la *eu/ ,raun els6 + oarte )rimeDdios şi ne/am decis să călărim ?m)reună6 — :ericulos Ca i de/a1ia la ?ntoarcere" c@nd Ce3i aCea 1anii asu)ra Coastră6 #ă trans)orta3i 1anii altora )rintr/un deşert )oate deCeni uneori o )ro1lemă mai mult dec@t delicatăG *oi nu aCem o răs)undere at@t de mare" cu toate că )urtăm asu)ra noastră ?ntregul nostru aCut" adică tot ce/am i21utit să agonisim ?n -ali ornia6 Hi" totuşi" am stat tus)atru şi am discutat dacă n/ar i mai nimerit să acem un ocol666 Voi sunte3i at@t de curaDoşi" ?nc@t Că ?ncumeta3i a traCersa numai ?n doi 3inutul666 #unte3i nişte temerari" domnilorG — *u Că gră1i3i cu a)recierile" răs)unse -arlos6 DumneaCoastră cunoaşte3i oarte 1ine deşertulJ
4$'

— Vulturii deşertului —

— *ici unul din noi n/a mai trecut Creodată )e/aici6 — Asta e şi motiCul )entru care Că teme3i6 *oi doi l/ am traCersat de )este două2eci de ori şi" deci" )utem s)une că/l cunoaştem" c@t de c@t6 Aşadar" ne mai )utem ?ncumeta o dată666 — A" deci aşa stau lucrurileG Dori3i să aDunge3i la *eu/,raun elsJ *oi ne ?ndre)tăm a)roa)e ?n aceeaşi direc3ieG Am )utea să călătorim ?m)reună" dacă nu aCe3i nimic ?m)otriCăG -@nd" mai ?nainte" Cor1ise ?n mod cu totul ne)reCă2ut de 1anii )e care el şi toCarăşii săi ?i aCeau asu)ra lor" cei doi me0icani schim1ară o )riCire ra)idă ?ntre ei" iar -arlos răs)unse cu re)e2iciune: — Ei3i 1ineCeni3i" )rieteni6 Unirea ace )utereaG -u c@t Com i mai mul3i" cu at@t Com i mai eri3i de )rimeDdii6 — Fn ordine" domnilorG */o să Că )ară rău că ne/a3i ?nt@lnit6 -are ar i )rogramul de a2iJ — ACem de g@nd să aDungem )@nă la Rio :ecos" dacă nu chiar )@nă la ca)ătul lui YuaCh/Kai6 — -um Cine astaJ — Fn lim1a indienilor (utah şi a comanşilor" cuC@ntul ?nseamnă „Valea c@ntătoare!6 #e 2ice că" uneori" noa)tea" ?n acest )ri)or se )ot au2i Coci ne)ăm@ntene" lucru de ne@n3eles )entru oamenii o1işnui3i" de elul nostru6 -u toate astea" noi doi am traCersat deseori Calea" ără să au2im Creodată ceCa6 Dar )resu)un că Coi tocmai aCea3i de g@nd să Că instala3i ta1ăra )entru la noa)te666 — *ici )omeneală" căci ar i ost o )ierdere de tim) de neiertat şi )e care nu ne/am i )utut/o" de alt el" ?ngădui6 Hi noi aCeam de g@nd să aDungem la :ecos" să/i urmăm cursul" să ocolim deşertul" erindu/ne c@t se )oate din calea indienilor im)reCi2i1ili şi )ericuloşi666 -rede3i c/am )utea ?nt@lni )iei/roşiiJ — ;reu de )resu)us" căci ?n ultima Creme a)ar tot mai rar6 #ecurea ră21oiului dintre cele două tri1uri a
4$$

— Karl Ma( —

ost ?ngro)ată6 — 9ată o Ceste c@t se )oate de 1unăG Dar ce se mai aude cu aşa/2işii „Culturi ai deşertului!J +i sunt cu mult mai )ericuloşi dec@t indienii6 — +i aşG 7oate astea nu sunt dec@t 1aliCerne6 V/am s)us doar de c@te ori am traCersat noi deşertul" ără să Cedem )icior de „Cultur al deşertului!666 +i e0istă numai şi numai ?n ante2ia 1olnăCicioasă a )roştilor ori a ricoşilor6 — Dar Eantoma din Llano +stacadoJG — Altă născocire ără )erecheG ,asm )entru co)iiG Deşertul nu/i dec@t o cale ca oricare alta" cu oarte mult nisi) şi e0trem de )u3ină a)ă6 7erenul e at@t de ne ertil" ?nc@t nici măcar sta iile nu )ot su)raCie3ui )rin aceste locuri6 #etea ne/o Com )utea )otoli doar cu aDutorul cactuşilor" al căror suc" ?n treacăt ie 2is" are un gust oarte 1un6 Deci" nu aCem a1solut nici un motiC de )anică6 — Mie mi s/a s)us tocmai contrariul" dar dumneaCoastră" iind un 1un cunoscător al deşertului" sunt o1ligat să Că dau cre2are6 Hi" dacă nu inten3iona3i să Că odihni3i" suntem şi noi gata s/o )ornim imediat la drum6 — -u c@t mai re)ede" cu at@t mai 1ine6 Dar oare caii Coştri sunt deaDuns de re2isten3iJ — *u tre1uie să Că ace3i griDi din )ricina lor" sunt mult mai 1uni dec@t )ar6 As)ectul celor doi me0icani era )lăcut şi ins)ira ?ncredere" totuşi hotăr@rea at@t de ra)idă a celor )atru de a se alătura acestor oameni era o im)ruden3ă" de care numai unul dintre ei" *eL/Moon" )ărea conştient6 De alt el" el aCea mai multă e0)erien3ă şi )ărea mai )rice)ut dec@t toCarăşii săi6 De ?ndată ce drume3ii )orniră ?n Dosul luCiului" *eL/Moon rămase ?n urmă" ?ncerc@nd să/i 3ină su1 o1serCa3ie6 Deşi nu aCea nici un motiC să se teamă" )resim3ea că tre1uie să ie cu ochii ?n )atru6
4$>

— Vulturii deşertului —

-ălăreau )e )artea drea)tă a r@ului 7ogah" ?n aCal6 *u se )utea ?ncă sim3i a)ro)ierea deşertului6 +0istau din 1elşug tu e" co)aci şi iar1ă" iar către seară ar1orii deCeniseră at@t de deşi" ?nc@t ormau chiar o )ădure" )rin care r@ul ?şi reCărsa a)ele ?n Rio :ecos" )urt@nd mult nisi) şi )ăm@nt cu sine şi orm@nd ast el o 1arieră groasă de de)uneri" ?ntreru)tă doar rareori de iricele ?nguste de a)ă6 Vadul ormat ?n acest mod nu crea ?nsă )ro1leme s)eciale de traCersare6 7re1uiau trecute ?not numai )or3iunile ?nguste6 Fntruc@t mai aCeau ?ncă destul tim)" călăre3ii hotăr@/ ră să/şi instale2e ta1ăra )entru noa)te dincolo" ?n YuaCh/Kai6 -aii ?notau e0celent şi ast el 1ăr1a3ii aDunseră cu 1ine )e malul celălalt" continu@nd a)oi drumul s)re nord" )@nă dincolo de )unctul ?n care calea erată a 7e0asului" numită „:aci ic!" trecea )este Rio :ecos6 Micul gru) se a)ro)ie de un lan3 de dealuri" la )oalele cărora se )uteau distinge tu e Cer2i" ?n Creme ce coamele erau cu desăC@rşire golaşe6 Acolo se deschidea o )ră)astie ?ngustă" )e undul căreia curgea un iricel de a)ă6 Me0icanii se ?ndre)tară ?ns)re genunea oarte ad@ncă" dar nu şi a1ru)tă" urmărind căderea lină a a)ei ?n a1is" )riCind )ăm@ntul aco)erit cu iar1ă şi alte urme de Cegeta3ie care )ărea să Cestească a)ro)ierea unui 3inut mai 1ogat6 Dar" mai de)arte" )ere3ii laterali ai Căi se ?nde)ărtau" solul iind aco)erit cu )ietriş6 — :oate c/ar i ost mai 1ine să ?nno)tăm Dos" ?n Valea :ecosului" o1serCă ,lount6 Acolo am i găsit hrană )entru cai şi chiar lemne )entru oc6 Aici" ?nsă" se )are că toate astea deCin tot mai rare6 — ACe3i doar )u3ină ră1dare" domnilorG răs)unse -arlos :elleDo6 :u3in mai sus se a lă un loc e0celent )entru 1iCuac6 Fntr/un s ert de oră suntem acolo6 Fntr/adeCăr" cur@nd Calea se lărgi 1rusc" orm@nd o căldare a)roa)e rotundă" cu un diametru de a)ro0imatiC trei sute de metri6 Fm)reDmuită de )ere3i
4$5

— Karl Ma( —

a1ru)3i de st@ncă" )ărea că nu lasă nici o ieşire" ?nsă" du)ă o Creme" (anAeii )utură 2ări deschi2@ndu/li/se dinainte o cră)ătură ?ngustă )rin care se )utea merge mai de)arte6 Dintr/un loc mai ad@nc dec@t restul căldării" i2Cora a)a6 Acolo se ormase un mic lac" ?m)reDmuit cu tu e oarte dese" iar ?n a)ro)ierea st@ncilor creşteau )lante stranii" ?nalte de doi )@nă la cinci metri6 Li)site de run2e sau ramuri" ?şi ridicau 1ra3ele aidoma unor lustre uriaşe" cu numeroşi 1ul1i de orma şi mărimea curmalelor ?n ca)ăt6 +rau cactuşi/coloană" căuta3i de drume3i )entru tu1erculii lor comesti1ili6 — Acolo ne )utem lua cina" 2ise +milio :elleDo" iar ?n Durul lacului e0istă su icientă iar1ă şi run2e Cer2i )entru caii noştri6 Veni3i" domnilorG Fşi ?ndemnă calul la tra) şi se ?ndre)tă ?ns)re a)ă" urmat de ceilal3i la o distan3ă de a)ro0imatiC şase lungimi de cal6 Dintr/o dată ?nsă au2iră răsun@nd o Coce )uternică: — #taiG ,ine?n3eles că ?şi o)riră de ?ndată caii6 — -ine/i acoloJ ?ntre1ă :orter" )riCind ca şi ceilal3i către tu e" dar ne)ut@nd 2ări )e nimeni6 — V@nători al1iG răsună răs)unsul6 Voi cine sunte3iJ — -ălători6 — De unde Ceni3iJ — Din -ali ornia6 — Fncotro Cre3i să merge3iJ — Vom trece ?n 7e0as" s)re Austin6 — :rin deşertJ — Da6 — Asta Crem să ?ncercăm şi noi" domnitor6 Dintre tu e răsăriră două 3eCi de )uşcă" iar a)oi a)ărură şi stă)@nii armelor6 Unul din ei era un 1ăr1at 1ăr1os" cu umerii oarte la3i" iar celălalt un t@năr ără 1ar1ă" 1lond" care )ro1a1il nici nu ?m)linise ?ncă două2eci de ani6 Din )ricina unei asemănări i21itoare"
4$4

— Vulturii deşertului —

se )utea )resu)une că sunt tată şi iu6 :urtau Ceşminte de )iele şi )ălării cu 1or lat6 — :e to3i draciiG e0clamă :orter6 -@3i sunte3i cu to3iiJ — Doar doi" domnuleG — #unte3i" deci" singuriJ — Da6 — Hi aCe3i curaDul să Că arăta3i ?n a3a a şase oameni 1ine ?narma3iJ — De ce nuJ răs)unse cel mai ?n C@rstă6 :uştile noastre au 3eCi du1le6 :e )atru dintre Coi i/am i măturat ?ncă din şa" iar )entru ceilal3i ar i ost de aDuns )istoalele6 Vă )ro)unem" deci" să )ăstrăm )acea şi să im 1uni toCarăşi de drum6 -ei şase ascultară şi descălecară )e mal" unde )ăşteau şi caii străinilor6 9ar1ă se a la din 1elşug" )entru to3i6 7atăl şi iul se aşe2ară ?n )reaDma locului unde odinioară arsese un oc şi rămăseseră urme de cenuşă ?m)răştiată6 *u )ăreau a i nişte ageamii ?n Vestul #ăl1atic6 ,ătr@nul dădea im)resia unui C@nător )rice)ut şi curaDos" iar )e o1ra2ul 1ăiatului stăruia o e0)resie de serio2itate at@t de calmă şi chi12uită" ?nc@t" de ?ndată se )utea )resu)une că" ?n ciuda anilor săi tineri" ?nCă3ase multe şi la o şcoală oarte 1ună6 *oii Ceni3i ?i )riCeau cu ne?ncredere şi curio2itate" dar" )@nă ?n cele din urmă se aşe2ară alături" sco3@ndu/şi conserCele de carne uscată6 — Vre3i să ne s)une3i şi nouă" domnule" de c@nd Că a la3i aiciJ se interesă :orter6 — De aseară" răs)unse C@nătorul cel C@rstnic6 — Hi" du)ă c@t se )are" aCe3i de g@nd să mai 2ă1oCi3iJ — -hiar aşa6 — Ar tre1ui să şti3i că acest 3inut e oarte )ericulos6 *u e ?n3ele)t să/3i aşe2i o ta1ără aici6 — *ouă ne )lace6 ACem o ?nt@lnire" iar cei )e care ?i
4$I

— Karl Ma( —

aşte)tăm Cor Ceni )rin deşert şi )rin această Cale6 Am aDuns mai deCreme şi aCem tim) su icient" aşa că ne/ am g@ndit să Cenim ?n ?nt@m)inarea )rietenilor noştri )@nă ?n locul acesta6 — -@nd tre1uie să soseascăJ — Fn două sau trei 2ile6 — Fntr/un răstim) at@t de lung Ce3i aCea" cu siguran3ă" )rileDul să ace3i cunoştin3ă cu a)aşii sau co/ manşii6 — *oi trăim ?n )ace cu d@nşii666 Hi/a)oi" aCem alături )e unul de/al lor" care Calorea2ă c@t o ?ntreagă ceată de indieni6 — Deci nu sunte3i singuri" aşa cum 2icea3i666 Unde se a lă al treileaJ — A )lecat călare să arunce o )riCire )rin ?m)reDurimi" ?l aşte)tăm să se ?ntoarcă din cli)ă ?n cli)ă6 — ACe3i o )ărere chiar at@t de 1ună des)re elJ 7re1uie să ie un C@nător de nădeDde" de tea)a lui 8ld #hatterhand6 Fl cunoaşte3iJ — Eireşte" dar nu des)re el este Cor1a6 — -ine/o i" oareJ — Ve3i Cedea c@nd se Ca ?ntoarce6 #e Ca )re2enta singur6 :e mine mă cheamă ,aumann" iar acest lăcău este 1ăiatul meu" Martin6 — :rea 1ine" domnuleG *e Com recomanda şi noi" la r@ndu/ne: eu sunt :orter" d@nşii sunt ,lount şi Ealser" iar acelui găligan cu a3a rotundă i se 2ice *eL/Moon6 :e ceilal3i i/am ?nt@lnit chiar a2i6 Vin de la o ermă de )e l@ngă #an Diego şi -o1ledo şi au de g@nd sa traCerse2e deşertul ca să str@ngă 1ani )entru stă)@nul lor6 #unt coL1o( şi se numesc -arlos şi +milio :elleDo6 De c@te ori rostea un nume" ?l şi arăta )e )urtătorul său6 ,aumann ?i )riCea cu mare aten3ie" iar c@nd Ceni r@ndul celor doi me0icani" ?ncruntă s)r@ncenele şi/şi muşcă 1u2ele" )reocu)at6 A)oi" cu multă seninătate" i se adresă lui -arlos:
4$O

— Vulturii deşertului —

— :ot să ştiu şi eu cum se numeşte erma CoastrăJ — +ste +stancia del -uchillo6 — Dar )ro)rietarul eiJ — Fl cheamă senor6666 seXor Montano6 Fnainte de a/i rosti numele" se o)rise )entru o cli)ă" ca şi cum ar i tre1uit să se g@ndească6 ,aumann )ăru a nu 1ăga ?n seamă e2itarea şi ?ntre1ă mai de)arte: — 9ar Coi sunte3i coL1o(ii sau )eonii acestui domn MontanaJ — Da6 — Mai are şi al3iiJ — *u6 *oi suntem singurii6 ,aumann scosese )istolul" ca şi cum ar i Crut să se Doace cu el şi" )e neo1serCate" iul său )rocedase ?ntocmai6 — #unte3i nişte mincinoşi" le 2ise" calm" ca şi cum ar i constatat un lucru iresc6 Me0icanii săriră ?n )icioare" cu )umnalele ?n m@ini: — #ă Că retrage3i imediat cuCintele" domnuleG strigă -arlos amenin3ător6 9m)asi1il" ,aumann ?ndre)tă arma ?ns)re ei" s)un@nd: — #ă nu Că a)ro)ia3i nici c/un centimetru" domnilor :elleDoG Altminteri glon3ul meu şi/al iului meu ?şi Cor nimeri negreşit 3intaG La cea mai mică mişcare greşită Ce3i )ărăsi această lume" ără )rea multe Cor1e şi ără acom)aniament mu2ical6 *umele ,aumann )ro1a1il că nu Că s)une nimic" dar e 1ine să a la3i că indienii sioucşi ?mi s)un Mato/)oAa" comanşii Vila/(alo" a)aşii #hoshinsisA" C@nătorii s)anioli +l ca2ador del oso" iar engle2ii ,ear/hunter6 7oate astea ?nseamnă acelaşi lucru: „V@nătorul de Urşi!6 Hi" )oate" ast el Ce3i ?n3elege că totuşi a3i au2it c@te ceCa des)re mine6 — -umJ #unte3i chiar elJ V@nătorul de UrşiJ DumneaCoastră" strigă *eL/Moon" sunte3i chiar neam3ul care a deschis un maga2in la )oalele Mun3ilor *egri şi care" )e l@ngă asta" le dă at@ta 1ătaie de ca)
4$=

— Karl Ma( —

urşilor gri22l(JG — Da" chiar eu" domnule6 — Am au2it oarte multe des)re dumneaCoastră6 */ a3i ost )ri2onierul indienilor sioucşi" sus" ?n re2erCa3ia naturalăJ — ,a da6 + adeCărat6 8ld #hatterhand şi Binnetou m/au eli1erat6 Eiul meu a ost cu ei6 — Mi s/a )oCestit6 Mă 1ucur nes)us c/am aCut norocul să Că ?nt@lnesc şi s)er că această ne?n3elegere se Ca re2olCa6 :ute3i să Că doCedi3i acu2a3iaJ — Eireşte6 *ici un ermier nu/şi trimite coL1o(ii ?n deşert6 :ute3i i siguri de asta6 Are mereu neCoie de unul la ermă6 Fn ca2ul ?n care celălalt ar tre1ui" ?ntr/ adeCăr" să adune 1ani" atunci ?i dă unul sau chiar mai mul3i ?nso3itori6 :rintre altele" de cur@nd am )o)osit ?n 3inutul dintre +l :aso şi Al1uYuerYue6 Am trecut )e la iecare ermă" dar n/am găsit nicăieri" ?ntre #an Diego şi -o1ledo" o ermă care să se cheme +stancia del -uchillo şi nici un ermier )e nume Montano6 — Asta ?nseamnă că a3i trecut )e l@ngă )ro)rietatea noastră" e0)lică +milio6 — -hiar dacă s/ar i ?nt@m)lat aşa" aş i au2it de ea şi de )ro)rietarul ei6 :une3i )umnalele la loc şi aşe2a3i/ CăG Mie nu/mi )lace să iu amenin3at6 *u Creau să Că gonesc" deoarece a3i Cenit aici ca nişte oameni care )retind că sunt cinsti3i6 Dar" la marginea deşertului oricine ştie că tre1uie să te ereşti de al1i mai mult dec@t de )ieile/roşii6 — :oate crede3i că suntem „Culturi ai deşertului!G — La această ?ntre1are Că Coi răs)unde c@nd ne Com des)ăr3i6 :@nă atunci" cred că Coi reuşi să Că cunosc" iar dacă acu2a3iile mele" 1a2ate deocamdată doar )e )resu)uneri" se Cor doCedi ne?ntemeiate" ceea ce s)er din toată inima" ne Com des)ăr3i cu siguran3ă ca )rieteni6 -ei doi me0icani se )riCiră ?ntre1ători6 :entru a/şi atinge sco)urile" era 1ine să se )oarte c@t mai
4$%

— Vulturii deşertului —

)rietenos6 De aceea" -arlos s)use: — -u aceste ultime cuCinte totul a reCenit la normal6 #untem linişti3i" )entru că suntem cinsti3i6 Vă Ce3i conCinge c@t se )oate de cur@nd că C/a3i ăcut o )ărere greşită6 #e aşe2ase6 Eratele său ?i urmă e0em)lul6 ,aumann ?şi trimise iul du)ă 1ul1i de cactuşi6 Fn tim)ul cinei se lăsă noa)tea6 ,ăr1a3ii aCeau destule lemne" aşa că a)rinseră un oc mare" ale cărui lăcări luminau )@nă de)arte6 8dată cu trecerea 2ilei s)re noa)te se mai )etrecu o schim1are6 Datorită )ere3ilor ?nal3i de st@ncă" locul ?n care se a lau era i2olat de restul c@m)iei" iar curen3ii de aer n/aCeau cum să )ătrundă aici" dec@t dintr/o singură )arte" )rin cră)ătura )rin care intraseră călătorii noştri6 Lucrul acesta era ?nsă cu )utin3ă numai dacă C@ntul su la e0act dintr/acolo şi dacă el era su icient de )uternic )entru a nu i o)rit ?n )artea in erioară a căldării6 De c@nd se lăsase ?ntunericul" se )utea sim3i o adiere sla1ă" care urca de/a lungul )ere3ilor st@ncoşi şi numai o )arte in imă ?şi găsea scă)are )rin mica cră)ătură ?ndre)tată s)re deşert6 -urentul nu Cenea ?n ra ale" ci era uni orm6 *u se au2ea nici un el de sunet" nici un luierat sau şuierat" ci C@ntul se ăcea sim3it )ur şi sim)lu" dar ără a aCea Creo in luen3ă asu)ra lăcărilor6 Eructele cactuşilor ură consumate" iar iul V@nătorului de Urşi se duse să aducă altele6 *ici nu trecuse 1ine de tu e" c@nd ceilal3i ?i au2iră Cocea: — Dar ce se ?nt@m)lăJG Veni3i ?ncoace să Cede3i ce n/a3i mai Că2utG Fi urmară ?ndemnul6 De ?ndată ce trecură de cordonul de tu e dim)reDurul a)ei" li se o eri o )riCelişte sur)rin2ătoare6 Locul se a la ?n 1e2nă" ?ntruc@t lumina ocului nu )utea ră21ate )rintre tu ele dese" ?nsă ?n )reaDma cactuşilor se )uteau 2ări suluri
4$&

— Karl Ma( —

de lăcări" ar2@nd ?ntr/o lumină ciudată" mată" li)sită de strălucire6 Eiecare din 1ra3ele „candela1rului! era ?m)odo1it cu ast el de ascicule6 7oate aceste 1uchete de şer)i incandescen3i alcătuiau o a)ari3ie minunată" a)roa)e antastică6 — -e/o mai i şi astaJ ?ntre1ă :orter6 — +u unul n/am mai )omenit aşa ceCa de c@nd mă ştiuG răs)unse Ealser6 A)roa)e că 3i se ace groa2ăG Fn s)atele lor răsună deodată o Coce clară" groasă: — Astea sunt lăcările Marelui #)irit" care ?n elul acesta ?i ace aten3i )e iii săi6 — -ine se a lă ?n s)atele nostruJ tresări +milio :elleDo" s)eriat6 Am că2ut cumCa ?ntr/o cursăJ — *u" răs)unse V@nătorul de Urşi6 +ste )rietenul meu" )e care/l aşte)tam6 A sosit" du)ă cum ?i este elul" ără să/l o1serCe nimeni6 #e ?ntoarseră6 Fntr/adeCăr" ?n miDlocul tu elor" ?n imediata a)ro)iere a ocului" se a la un călăre36 ACea un s)lendid armăsar negru" gătit şi ?nşeuat ?n stil indian6 +ra un 1ăr1at chi)eş" cu o1ra2ul curat şi cu )ărul negru/cor1 oarte 1ogat" at@rn@ndu/i )e s)ate6 Fn m@nă 3inea o )uşcă cu două 3eCi" al cărei )at era ?m)odo1it cu o sumedenie de cuie argintii6 YanAeii şi me0icanii scoaseră strigăte de uimire6 — -ine e omul ăstaJ ?ntre1ă :orter6 Un indianG Mai sunt şi al3ii )rin ?m)reDurimiJ — *u" este singur6 Fl cheamă Binnetou" că)etenia a)aşilor6 — BinnetouG e0clamară to3i deodată6 9ndianul descălecă ără a 3ine cont de )riCirile admiratiCe ale celorlal3i6 9eşi dintre tu işuri şi" arăt@nd ?ns)re lăcări" 2ise: — Marele Manitu trimite e3elor )alide acest totem ?n lăcărat )entru ca ele să/şi )oată da seama ce se ?nt@m)lă a ară6 Binnetou nu ştie ?nsă dacă ra3ii mei al1i ?l )ot desci ra6 — -e s/a ?nt@m)latJ ?ntre1ă ,lount6
4>'

— Vulturii deşertului —

— Rn!*2312a3nR8ul a trecut )rin deşert6 Binnetou i/a 2ărit tru)ul negru6 Vai celor care i/au stat ?n caleG — Un tornadoJ ?ntre1ă V@nătorul de Urşi6 -e direc3ie aCeaJ — Fn est deşertul se ?ntunecase ca noa)tea6 A)oi" soarele a ?m1ră3işat 1e2na cu ra2e s@ngerii" iar ?ntunericul s/a ?ndre)tat ?ns)re nord/est" unde Binnetou a )utut să/l Cadă cum dis)are6 — Aşadar urtuna a ?naintat de la sud ?ns)re nordJ — Eratele meu a s)us/o6 — Dumne2eu să ne a)ereG Fn ca2ul acesta" i/a nimerit )e )rietenii noştri6 4O> — :resim3irile lui Binnetou sunt negre ca a3a urtunii6 :rietenii noştri sunt iste3i şi )rice)u3i" iar 8ld #hatterhand cunoaşte iecare adiere6 Dar uraganul răsare dintr/o dată" ără a/şi trimite ?nainte solii6 *ici un cal n/ar )utea i su icient de iute )entru a/i )utea scă)a6 8ld #hatterhand a aDuns )ro1a1il a2i ?n deşert" iar co)itele armăsarului său au călcat nisi)urile e0act ?n 3inutul ?ns)re care se ?ndre)ta ?n 21or Culturul C@ntului6 :oate că acum se a lă ?ngro)at su1 dune" ?m)reună cu toCarăşii săi6 — Ar i cum)litG 7re1uie să ne ?ndre)tăm ?ntr/acolo6 Fndată6 Fncalecă re)edeJ Binnetou ăcu un gest de re u2 cu m@na6 — Eratele meu să nu se gră1eascăG Dacă 8ld #hatterhand s/a a lat ?n calea urtunii" atunci e mort şi orice aDutor ar Ceni )rea t@r2iuQ Fn ca2ul ?n care a ost la una din margini" sunt a1solut sigur că e Ciu şi neCătămat6 Ar răm@ne ?nsă )rimeDdia )ierderii drumului" deoarece urtuna schim1ă ?n ă3işarea )ustiului6 Vom )orni ?n căutarea sa" dar nu acum" ?n mie2 de noa)te6 *e Com lăsa călău2i3i de lumina 2ilei" căci acela care doreşte să găsească un rătăcit" )oate i el ?nsuşi )us ?n situa3ia de/a um1la 1ram1ura" mai ales )rin 1e2nă6 De aceea ?i rog )e ra3ii mei să se aşe2e din nou l@ngă oc6 Vom )leca odată cu a)ari3ia 2orilor6
4>$

— Karl Ma( —

#e ?ntinse ?n lumina lăcărilor" iar ceilal3i ?i urmară e0em)lul6 Un tim) )ăstrară liniştea" ?nsă ?n cele din urmă" dorin3a lui *eL/Moon de a a la c@te ceCa des)re cei )e care urmau să/i ?nt@lnească" ?nCinse6 9 se adresă lui ,aumann: — 8are am au2it 1ine" urmea2ă să Că ?nt@lni3i chiar cu 8ld #hatterhand" domnuleJ — -u el şi cu )rietenii lui6 — -ine sunt aceştiaJ — DicA Roto eiul şi :itt Lunganul6 :ro1a1il că numele lor nu Că sunt ?ntru totul necunoscute6 — ,ine?n3eles că nu" a)tele lor i/au ăcut Cesti3i ?n tot Vestul #ăl1atic" dar eu ?i cunosc doar din )oCestirile şi discu3iile altora6 — <o11le/EranA şi negrul ,o1 Cin şi ei ?m)reună cu ceilal3i" )ro1a1il că s/au ?nt@lnit undeCa )e drum6 — :ăcat că m@ine diminea3ă suntem neCoi3i să )ornim mai de)arteG Altminteri" mi/ar i ăcut mare )lăcere să/i ?nt@lnesc )e )rietenii Coştri6 — Din )ăcate" Coi o Ce3i lua ?ns)re Austin şi drumurile noastre se Cor des)ăr3i666 Dar Că rog" domnule" s)une3i/mi şi mie cum de/a3i i21utit să că)ăta3i o a3ă at@t de neagră şi/o ast el de )oreclăJ — Le datore2 am1ele celui mai mare ticălos al acestor locuri" care" )oate că mai trăieşte ?ncă" cine ştie )e unde" ără să i )lătit )entru a)tele sale666 A3i au2it Creodată de #tealing/Eo0J — ,a 1ine că nuG 7are/aş Crea să dau şi eu o dată ochii cu elG — A3i aCut Creodată de urcă cu d@nsulJ — 8dinioară" )e c@nd se numea Beller" mi/a urat toate ?ncasările" lăs@ndu/mă sărac li)it6 *iciodată n/am reuşit să/i dau de urmă6 A1ia de cur@nd" ?n *eL/ Me0ico" am au2it că şi/a schim1at din nou numele6 Acum ?şi 2ice 7o1ias :reisegott ,urton şi" su1 masca unui eClaCios misionar al mormonilor" ?ncearcă să atragă gru)uri de călători nee0)erimenta3i ?n deşert6 A
4>>

— Vulturii deşertului —

ost recunoscut şi luat la ?ntre1ăriQ A dis)ărut ?nsă oarte re)ede666 — La nai1aG Dacă aş i )utut i măcar de a3ăG 7are/ aş Crea să/mi )ot ?ncheia socotelile cu elG — A3i trecut )rintr/o mare )rimeDdieJ — +u şi tot ce/mi a)ar3inea6 #/a ?nt@m)lat sus" la 7im)a/EorA" ?n -olorado6 Mă ?ntorceam din Ari2ona" unde ăcusem o a acere destul de 1ună la Limestone/ #)rings şi aCeam asu)ră/mi o sumă rumuşică" o13inută )rin schim1ul )ra ului auri er şi al 1ulgărilor de aur ?n 1ancnote6 :e drum m/am ?nt@lnit cu un C@nător care )unea ca)cane şi care dorea şi el să aDungă la Eort A1re(" ?n ArAansas6 As)ectul şi com)ortamentul său )ăreau să ins)ire ?ncredere6 Deoarece niciodată nu e nici )lăcut şi nici indicat să călătoreşti singur )rin Vestul #ăl1atic" m/am 1ucurat de ?nt@lnire şi/am hotăr@t să continuăm drumul ?m)reună6 — 9/a3i mărturisit" )ro1a1ilii" că aCe3i 1ani la dumneaCoastrăJ — *ici )rin g@nd nu mi/a trecut" dar )oate că a 1ănuit" )entru că ?ntr/o noa)te l/am sur)rins scotocin/ du/mi )rin 1u2unare6 #)re norocul meu" m/am tre2it6 +l s/a scu2at 2ic@nd că am gemut )rin somn şi a cre2ut că/mi ace 1ine descheindu/mi haina" )entru a res)ira mai ?n Coie6 ,ine?n3eles că nu l/am cre2ut şi de atunci ?ncolo m/am hotăr@t să/mi )ă2esc )ielea6 Fn ce el" )ute3i să Că ?nchi)ui3i666 — ,ine?n3elesG 7e a lai ?n săl1ăticie cu un ticălos6 Hi/ n somn tre1uia să )ăstre2i ochii deschişi" )entru a nu răm@ne )ăgu1aşG Asta e o trea1ă oarte grea6 8 loCitură de cu3itQ un glonteQ şi ai scă)at şi de aCu3ie şi de Cia3ăG — De a)t" indiCidul era un ricos6 #ă ?nşele şi să ure" da" s/ar i ?ncumetat cu cea mai mare )lăcere" dar să Cerse s@nge nu/l credeam ?n stare666 Am ăcut )o)as la 7im)a/EorA6 A ost o 2i teri1il de călduroasă" dar
4>5

— Karl Ma( —

C@ntul destul de )uternic ăcea canicula ceCa mai uşor su)orta1ilă6 :e atunci eram un umător )asionat şi tocmai ?mi um)lusem )i)a6 :ro1a1il cunoaşte3i acel ti) de )i)ă scurtă" cu ca) mare" ?n care )o3i ?ndesa a)roa)e un s ert de săcule3 de tutun6 +u o alesesem tocmai )entru a nu i neCoit s/o um)lu mereu6 Hi" e0act ?n momentul ?n care Croiam s/o a)rind" omul acela mi/ a s)us că i s/a )ărut că a au2it cloncănitul unui curcan ?n tu işuri6 Am le)ădat ?ndată ustensilele )entru umat şi am )ornit ?n căutarea )ăsării6 Eireşte" n/am găsit nici urmă de 21urătoare" ?n schim1 am dat de un o)osum" )e care l/am C@nat6 :@nă c@nd m/am ?ntors" trecuse a)ro0imatiC o Dumătate de oră6 9ndiCidul a trecut imediat la trea1ăP tranşă animalul" du)ă ce mai ?nt@i ?l Du)uise6 +u" iarăşi am )us m@na )e )i)ă" s/o a)rind6 Eiindcă C@ntul ?mi 1ătea ?n a3ă" m/am culcat la )ăm@nt" cu o1ra2ul ?n Dos" mi/am tras mult )ălăria )este ochi şi am a)rins ocul cu aDutorul cremenii6 7ocmai reuşisem666 a)ăsam 1uretele )e tutun şi trăgeam tare din )i)ă666 c@nd dintr/o dată se au2i un s@s@it" o 1u1uitură şi a3a ?mi u atinsă de lăcări6 Fn acelaşi moment insul mă a)ucase de cea ă şi ?mi a)ăsa ca)ul ?n Dos" iar cu6 cealaltă m@nă mă căuta )rin 1u2unarul de la )ie)t6 +ram at@t de s)eriat" ?nc@t a reuşit să/mi scoată )achetul din 1u2unar6 A1ia ?ntr/un t@r2iu am i21utit să/i )rind m@na şi să/l 3in6 +ram mai )uternic" dar" or1it )entru moment" smuceam de el 2adarnic" ?nne1unit de urie ne)utincioasă şi de durere666 Din ericire" ?n cli)a ?n care lacăra mă i21ise ?n a3ă" am ?nchis ochii666 altminteri" acum aş i ost or16 :leoa)ele/mi erau rănite şi de/a1ia le )uteam deschide" cu mari e orturi666 era su icient ?nsă )entru a/ l )utea Cedea6 M/am re)e2it asu)ra lui cu )umnalul" dar durerea mă o1liga să ?nchid ochii666 mă credeam )ierdut c@nd" s)re marea mea uimire" am au2it răsun@nd un oc de armă" a)oi tro)otul unui cal care se ?nde)ărta iute6 De )e malul o)us al a)ei cineCa
4>4

— Vulturii deşertului —

strigă cu o Coce )uternică: „#tai" ucigaşuleG!" dar nemernicul o ştersese deDa cu 1anii mei6 — -iudatG 2ise ,aumann6 Deci a ost s)eriat de ceCa6 — Da6 Kuggle/Ered se a la )rin a)ro)iere6 +l au2ise ocul )e care l/am tras C@n@nd o)osumul şi a )ornit/o ?ns)re direc3ia din care Cenise 1u1uitura6 ADung@nd ?n dre)tul nostru" tocmai c@nd ticălosul Croia să mă ?m)uşte" a tras el mai re)ede şi l/a nimerit ?n 1ra36 7icălosul a scă)at arma" s/a ?ndre)tat ?n ugă ?ns)re cal şi dus a ost666 8ricum" a)ari3ia lui Kuggle/Ered mi/a salCat Cia3a6 Fn acea situa3ie" nici nu )utea i Cor1a de urmărirea ho3ului" căci eu nu )uteam )leca" iar Kuggle/ Ered nu Croia să mă )ărăsească6 81ra2ul meu tre1uia răcorit 2i şi noa)te cu a)ă" aşa că am )o)osit acolo" la 7im)a/EorA" )este o să)tăm@nă6 ACeam dureri oarte mari şi rămăsesem sărac li)it666 Eusesem" totuşi" un norocos: ?mi salCasem ochiiG — -um 2isese indiCidul că/l cheamăJ — <enr(/Eo0" du)ă cum C/am mai s)us6 Ulterior" la Eort A1re(" am a lat că" de a)t" nu era altul dec@t Cestitul #tealing/Eo06 — Aşadar" )ro it@nd de a1sen3a dumneaCoastră" um)luse )i)a cu )ra de )uşcăJ — Da" ?nsă" )entru a mă induce ?n eroare" )resărase deasu)ra )u3in tutun666 +ra un indiCid ?nalt şi deşirat6 81ra2ul lui aCea nişte trăsături )e care nu le Coi )utea uita niciodată şi sunt sigur că dacă destinul mi l/ar mai scoate Creodată ?n a3ă" l/aş )utea recunoaşte imediat6 -ei doi me0icani urmăriseră cu mare aten3ie )oCestirea lui *eL/Moon6 -re2@nd că nu sunt o1serCa3i de nimeni" ?şi aruncau deseori ocheade )line de ?n3eles6 Binnetou" ?nsă" nu aCea ?ncredere ?n ei6 *emişcat" contem)la a)arent ne)ăsător su)ra a3a lacului" dar" din c@nd ?n c@nd" o )riCire ageră ulgera )e su1 s)r@ncenele sale lungi şi dese ?ns)re aceia )e care/i considera sus)ec3i6
4>I

— Karl Ma( —

-u c@tCa tim) ?n urmă" iul „V@nătorului de Urşi! ar mai i Crut să culeagă ructe de cactuşi dar" datorită mirării )e care i/o )ricinuise asciculele strălucitoare" uitase cu totul6 Me0icanii ?ncercară să )ro ite de acest a)t şi" iindcă de multă Creme căutau un )rileD să )oată schim1a c@teCa cuCinte ?ntre )atru ochi" găsiră" ?n s @rşit" un )rete0t )otriCit )entru a se ?nde)ărta de a)ă şi oc6 +milio :elleDo se sculă ?n )icioare şi s)use: — Mai doream nişte ructe6 Mergi şi tu cu mine" -arlosJ — ,ine?n3eles că da" răs)unse cel ?ntre1at" scul@ndu/se re)ede6 <aideG V@nătorul de Urşi ar i Crut să/i o)rească" iind a)roa)e sigur că cei doi se ?nde)ărtau numai )entru a )utea sta de Cor1ă nestingheri3i6 Deschise gura )entru a/i o)ri" dar Că2u semnul erm ăcut de a)aş" care/i dădea ast el de ?n3eles să tacă6 Era3ii se ?nde)ărtară6 *ici nu )ărăsiseră 1ine tu ele" c@nd Binnetou 2ise ?ncet: — Aceste e3e )alide n/au )riCiri de oameni cinsti3i6 ;@ndurile lor sunt rele6 Binnetou Ca a la ce Cor6 #e ?nde)ărtă iute ?n direc3ia o)usă" trec@nd )rin tu işuri6 — *ici ăsta n/are ?ncredere ?n eiJ s)use :orter6 Aş )aria cu oricine că sunt toCarăşi de ?ncredere6 — :ro1a1il ai )ierde" răs)unse *eL/Moon6 Mie nu mi/au )lăcut din )rima cli)ă6 — 7re1uie să/3i )ier2i ?ncrederea ?ntr/un om numai dacă ai doCe2i ?m)otriCa lui6 — Aceştia nu merită ?n nici un ca2 ?ncrederea noastră" interCeni V@nătorul de Urşi6 *ici un ermier nu/şi trimite ?n acelaşi tim) am1ii coL1o( de la ermă6 Hi/a)oi" )riCi3i/le caii" domnilorG Din c@te ştiu eu" distan3a de la #an Diego )@nă aici e de a)ro0imatiC trei sute de mile engle2eşti6 Un animal care )arcurge at@ta drum" ?ntr/un 3inut com)let săl1atic" nu )oate arăta ast el6 #unt sigur că aceşti armăsari au un
4>O

— Vulturii deşertului —

adă)ost )rin a)ro)iere6 Aş )aria )e o mie de dolari că indiCi2ii ăştia nu sunt altceCa dec@t momeli care atrag Cictimele )entru „Culturii deşertului!6 — Mii de trăsnete şi ulgereG strigă :orter6 -rede3i" ?ntr/adeCăr" una ca asta" domnuleJ — Da" sunt conCins6 — Am aDuns deci ?ntr/o societate oarte selectăG Hi c@nd te g@ndeşti că t@lharii tre1uiau să ne conducă )rin deşertG Vor1i şi Martin ,aumann care" datorită anilor săi tineri" tăcuse m@lc )@nă atunci6 — #unt „Culturi!" domnule :orterG Am să le s)un lucrul acesta ?n a3ăG — Aşa deciJ -e doCe2i ai dumneata )entru a/3i s)riDini acu2a3iaJ — */a3i o1serCat ocheadele )e care şi le aruncau c@nd se istorisea des)re #tealing/Eo0J — *u6 +ram su1Dugat de )oCestire şi nici )rin ca) nu mi/a trecut să le acord Creo aten3ie6 — +u" dim)otriCă6 9/am )riCit cu multă 1ăgare de seamă şi" c@tă Creme ei n/au dat nici o im)ortan3ă unui t@năr ără e0)erien3ă ca mine" i/am )utut o1serCa ?n Coie6 :riCirile )e care şi le aruncau ?n anumite momente m/au conCins că ?l cunosc oarte 1ine )e #tealing/Eo06 — -rede3iJ <mG Mi se )are că se )regătesc unele ?nt@m)lări care" dacă n/o să im cu ochii ?n )atru" ar )utea aCea un s @rşit c@t se )oate de )rost6 Elăcările antomatice de )e cactuşi nu )reCestesc nici ele ceCa 1un6 *u sunt su)ersti3ios" dar asemenea enomene nu se ?nt@m)lă ?n iecare 2i şi" ără doar şi )oate" ele au o anumită ?nsemnătate6 — ,ine?n3eles că au o semni ica3ie" răs)unse V@natorul de Urşi" 2@m1ind6 — Dar care" oareJ — 8 doCadă ?n )lus că atmos era e ?ncărcată de electricitate6
4>=

— Karl Ma( —

— +lectricitateJG Atmos eraJG FncărcatăJG 7oate astea sunt de ne?n3eles )entru mine6 Htiu ce ?nseamnă să te curente2i" dar oc" lăcări )e )lante de cactusJG -hiar crede3i că asemenea mani estări se )ot datora electricită3iiJ — ,ine?n3eles" domnule :orter6 Eulgerul nu este şi el un enomen luminos" a cărui cau2ă este electricitateaJ Elăcările )e care le/am Că2ut de cur@nd" marinarii le )ot o1serCa deseori ?n C@r ul catargelor" Cergilor şi ar1orilor6 #e )ot Cedea şi ?n C@r ul turnurilor" )e turle" a 1isericilor" ?n ?năl3imile co)acilor sau la e0tremitatea )aratrăsnetelor6 Aceste ascicule de lumină se numesc luminile # @ntului +lm sau -astor şi :olu06 #unt generate de emana3ia de electricitate6 A3i au2it Creodată )oCestindu/se de Eantoma din Llano +stacadoJ — Mai multe dec@t aCeam che să ascult6 — :ro1a1il Ci s/a s)us că această a)ari3ie misterioasă" ?nCăluită de lăcări" se iCeşte numai şi numai noa)tea" )e tim) de urtună6 — *ici )rin ca) nu/mi Cine să cred ?n e0isten3a acestui s)iritG — :ute3i crede ără nici o griDă6 8dată" sus" ?n Montana" mi s/a ?nt@m)lat să mă a lu )e o c@m)ie ?ntinsă" ?n )lină noa)te6 De Dur/?m)reDur ulgera di u2" dar ?ncă nu se )ornise CiDelia6 Deodată" de Dur/ ?m)reDurul urechilor calului meu a)ărură mici lăcări6 Mi/am ?ntins m@inile ?n sus şi" deodată" la C@r urile degetelor mele" au a)ărut lăcări asemănătoare6 7răiam un sentiment oarte ciudat6 -u antoma se ?nt@m)lă acelaşi lucru6 -ălărind )rin deşert" )e tim) de noa)te şi ?n )re2en3a unei ?ncărcări electrice im)ortante" )e tru)ul său a)are lumina # @ntului +lm6 — Deci crede3i cu adeCărat ?n e0isten3a acestui s)irit al )ustiuluiJ — Da6 — Hi sunte3i conCins că e un omJ
4>%

— Vulturii deşertului —

— EireşteG — <mG Am au2it multe )oCeşti des)re el" dar nu m/ am g@ndit niciodată ?n mod serios666 Acum ?nsă" cu deşertul ?n a3ă" ?nce)e să mă interese2e666 Mă g@ndesc c/am )utea să ne ?nt@lnim a3ă ?n a3ă666 -e/am ace ?ntr/un asemenea ca2J — 9/aş ?ntinde m@na şi l/aş trata ca )e un ti) de trea1ăQ Eu ?ntreru)t de Binnetou care se ?ntorcea gră1it" ără a ace ?nsă Creun 2gomot6 #e aşe2ă )e locul său" uriş@ndu/se ca un şar)e6 Mai ?nainte" ?n Creme ce me0icanii se ?ndre)tau )rin 1e2nă ?ns)re )@lcul de cactuşi" Binnetou se strecurase )rintre tu e" a)oi o luase la ugă6 Datorită mocasinilor oarte moi şi a di1ăciei sale" )aşii nu/i )utură i au2i3i6 ADuns la 3intă ?naintea celor doi" se ascunse )rintre ramurile )lantelor" )ro it@nd de ?ntunericul ce deCenise deose1it de dens" odată cu dis)ari3ia asciculelor de lumină de )e 1ra3ele candela1rului6 -@nd ra3ii aDunseră la locul dorit" a)aşul )utea desluşi iecare cuC@nt )e care şi/l s)uneau" ?n continuarea discu3iei ?nce)ute )e drum6 — Acestui aşa/numit V@nător de Urşi am să/i )lătesc cu C@r şi ?ndesat Dignirile" 2ise -arlos6 ,ine?n3eles că Ca i mai greu dec@t ne ?nchi)uiam" din )ricina a)aşului" a cărui a)ari3ie schim1ă toate datele )ro1lemei6 — Din )ăcateG :e el nu/l )utem )ăcăli cu schim1area marcaDului6 — +u 2ic că ar i mai 1ine să/i lăsăm să adoarmă şi du)ă aia să/i lichidăm6 — -re2i că se )oateJ #unt sus)icioşi şi Cor i oarte aten3i6 *ici Cor1ă să ?ncredin3e2e )a2a Creunuia dintre noi6 — Ai dre)tate6 #e Cor eri ca de oc de una ca asta6 Dar nu )utem şti nimic dinainte6 7re1uie să Cedem dacă nu e0istă" totuşi" o )osi1ilitate de a le c@ştiga ?ncrederea6 Fn acest ca2" am lucra doar cu )umnalele"
4>&

— Karl Ma( —

)e tăcute" şi cu multă aten3ie6 Le Com ?n ige direct ?n inimă6 — +şti sigur că Com reuşiJ — 7re1uieG ;@ndeşte/te" şa)te cai" )rintre care şi cel mai gro2aC" al a)aşului" ?n )lus toate armele şi to3i 1aniiG Hi astea doar )entru noi doiG -e mai loCiturăG Dacă dăm greş" Com i neCoi3i să/i chemăm )e ceilal3i6 Hi/atunci Com )une m@na ără )ro1leme )e 8ld #hatterhand şi )e to3i cei care sunt cu el6 Dar" să nu 2ă1oCim6 +u mi/am um)lut deDa )ălăria cu ructe6 — Hi eu6 — Atunci" să mergemG :lecară" dar Binnetou dis)ăruse deDa666 Eără a ace Creun 2gomot" aDunse la ocul de ta1ără" aşe2@ndu/se ca şi cum nimic nu s/ar i ?nt@m)lat6 -elor doi nici nu le )utea trece )rin ca) că useseră au2i3i6 Fnce)ură să ?m)artă ructele6 7o3i luară din ele" ?n a ară de Binnetou" care re u2ă" s)un@nd: — -ă)etenia a)aşilor nu Ca gusta ructele m@niei Coastre6 — M@nieJG ?ntre1ă +milio :elleDo" mirat6 *u cunoaşte3i aceste ructe de cactuşiJ — Binnetou denumeşte aceste ructe ale m@niei" deoarece ele sunt otrăCite6 — 8trăCiteJ Hi de ce" mă rogJ — #/au a lat ?n nişte m@ini care" de o1icei" ?m)art moarte şi nenorocire6 Rostise această Dignire calm" ca şi cum ar i ăcut doar o constatare ca oricare alta6 — +i" draceG strigă +milio6 -um s/o mai ?nghit şi )e astaJ -er ca aceste cuCinte să ie retrase imediat6 — Asta/i 1unăG A)aşul ăcu un gest dis)re3uitor" cu 1ra3ul6 Fn e0clama3ia" )recum şi ?n atitudinea sa era at@t de multă indi eren3ă şi o at@t de )uternică ?ncredere ?n sine" ?nc@t cei doi cedară din nou6 De altminteri" n/ar i cute2at să/l ?n runte )e Binnetou ?n mod deschis" chiar
45'

— Vulturii deşertului —

dacă el s/ar i a lat singur şi nu ?nconDurat de )rieteni ca acum6 -arlos ?ncercă să/şi ?m)ace ratele: — Eii liniştitG De ce să ne lăsăm de21ina3iJ Vor1ele unui indian nu tre1uie )use )e un c@ntar de aur6 — Ai dre)tate6 De dragul liniştii tre1uie să considerăm că aceste Cor1e nici n/au ost s)use Creodată6 Binnetou nu răs)unse6 #e ?ntinse )e iar1ă" ?nchise ochii şi dădu im)resia că Crea să doarmă6 Fntreaga scenă ăcuse o im)resie ne)lăcută asu)ra celorlal3i6 +i şi/au dat seama că Binnetou n/ar i rostit ?n nici un ca2 asemenea Cor1e" dacă n/ar i a lat lucruri oarte ur@te des)re ra3ii me0icani6 Dar oare ce )lanuri aCeau aceştiaJ A)aşul nu le s)usese nimic6 :ro1a1il că )entru moment nu se )uteau aşte)ta la sur)ri2e ne)lăcute666 7otuşi" incertitudinea era su)ărătoare" 1ănuiala ?şi ăcuse deDa loc ?n toate inimile6 #e ăcu linişte" o linişte )lină de ?n3elesuriQ V@nătorul de Urşi şi iul său se culcară la r@ndul lor" alături de că)etenia a)aşilor6 Fn scurt tim)" to3i ceilal3i )rocedară la el şi s/ar i )ărut că toată lumea doarme6 Dar nu era dec@t o )ărere6 :entru că ticăloşii ?şi rumegau ?n taină )lanurile ucigaşe" iar ceilal3i" aşte)tau" cu toate sim3urile la )@ndă" con irmarea acu2a3iilor lui Binnetou6

45$

— Karl Ma( —

). VALEA CÂNTĂTOARE 7recu ast el mai mult de o Dumătate de oră6 7ensiunea din atmos eră crescuse asemenea celei din min3ile şi su letele drume3ilor noştri6 :rintre tu e se au2ea @s@itul uşor" a)roa)e im)erce)ti1il" al C@ntului6 Fncetul cu ?ncetul" 1ătaia lui se ?nte3i tot mai tare" loCind ramurile una de alta şi isc@nd sc@ntei uşoare" multicolore6 Dintr/o dată deasu)ra lor" oarte de)arte" răsună un sunet )ro und" neo1işnuit" ca de clo)ot6 Du)ă a)ro0imatiC o Dumătate de minut co1or? tot mai a)roa)e şi" ?n cele din urmă" dis)ăru deasu)ra a)eiQ — -e/a ost astaJ ?ntre1ă *eL/Moon6 Aici nu e0istă 1isericiG Dar se o)ri ?ndată" căci răsună un al doilea sunet" mult mai su13ire dec@t celălalt6 :ăr@nd că Cine dintr/o tr@m1i3ă enormă" crescu ?ncet ?n intensitate" a)oi descrescu şi )ieri tre)tat" diminu@ndu/se6 *ici un Cirtuo2 n/ar i reuşit să/l imite6 — Aceasta este @al!$2 -ua(231$i" Cocea Văii -@ntătoare" e0)lică a)aşul6 — Asta eG a)ro1ă V@nătorul de Urşi6 AscultăG 8 tatul care )lutea )arcă )rin aer deCeni un sunet de init" dar" aC@nd tim1rul tu1ului )rinci)al al unei orgi cu o)t registre6 :ersistă un tim)" a)oi răsună un altul" mult mai dulce" mai ?m1ietor dec@t cel dint@i6 Acest straniu enomen sonor era de natură să im)resione2e su letele sensi1ile" căci aCea ceCa ?năl3ător şi totodată trist" ca şi cum toate acele Caiete şi o taturi" care de care mai s @şietoare" n/ar i ost dec@t Cocile ?ndurerate ale Căii" )e dre)t numită „c@ntătoare!6 +ra de )arcă un instrumentist gigant şi inCi2i1il şi/ar i ?ncercat instrumentul" un instrument )e măsura talentului şi a staturii sale6 ,ăr1a3ii ascultau ?n linişte6 -uren3ii de aer care
45>

— Vulturii deşertului —

treceau )rintre tu e )urtau )e ari)ile lor gemete şi t@nguiri" care se succedau oarte ra)id şi erau de o naturale3e ieşită din comun6 Fntre ele e0ista o armonie e0traordinară6 ACeau durate di erite6 -ele Doase" mai )relungi" se ?m1inau cu cele ?nalte" mai scurte" şi toate )roCeneau din aceaşi gamă" orm@ndu/se" ?nsă" mereu alt el6 *u )uteau i com)arate cu nimic6 *ici un instrument nu )oate )roduce o mu2ică de o asemenea gingăşie" ieşită )arcă din g@tul cel mai ragil" sau de )e 1u2ele cele mai cati elate6 +rau dangăte )uternice şi deschise" care um)leau ?ntreaga Cale" urmate de sus)ine uşoare ce răm@neau să )lutească deasu)ra" uni icate ?ntr/un curent imens6 -ei care ascultau nu ?ndră2neau să scoată nici o şoa)tă6 :@nă şi me0icanii stăteau nemişca3i" )ătrunşi de mu2ică6 #e a lau su1 imensa cu)olă a cerului" ce )ărea că se s)riDină de )ere3ii Certicali" st@ncoşi6 Răsunau tunete" slo1o2ite )arcă de nişte orgi inCi2i1ile" şo)teau Coci de ?nger" Cuiau Caluri i21ite de st@nci şi clincheteau s erele ?nalte ale unei alte lumi" mai curată şi mai 1ună666 7oate astea ar i ?nduioşat iin3ele cele mai dure" monştrii cei mai cru2i666 -erul ?nsuşi )arcă se ?năl3ase" iar stelele cli)eau micşorate de de)ărtări6 A)oi a)ăru un disc luminos" )ortocaliu" de mărimea lunii )line6 9ni3ial circum erin3a ?i era strict delimitată6 :ărea că se mişcă ?ncet )e cer" ru)t din lumea stelelor" ?ndre)t@ndu/se ?ns)re Calea ?n care se a lau oamenii6 -u c@t se a)ro)ia mai mult" cu at@t se mărea mai tare" )ier2@ndu/şi contururile6 A)ărură ra2e" ca nişte ulgere" şi o coadă mult mai luminoasă şi mai Cioaie ca a unei comete6 # era ?nsăşi nu mai era gal1enă6 :ărea acum com)usă dintr/un oc lichid" a cărui incandescen3ă sc@nteia ?n toate culorile )osi1ile6 8 )uteai Cedea mişc@ndu/se ?n Durul )ro)riei sale a0e666 sau cel )u3in
455

— Karl Ma( —

culorile sale ?nC@rteDite dădeau această im)resie6 Vite2a ei de de)lasare se mărea tot mai mult" )entru ca a)oi să se o)rească din 21or" c@teCa momente" chiar deasu)ra Căii6 #e au2i o 1u1uitură" ca şi cum s/ar i tras simultan mai multe salCe de tun" s era se s ăr@mă ?n nenumărate aşchii care ?n cădere ?şi )ierdură lumino2itatea6 -oada se mai )utu Cedea c@teCa secunde6 Fn lac se au2i o )lescăitură" iar stro)ii de a)ă ură ?m)răştia3i ?n toate )ăr3ile" ca şi cum ceCa nes)us de greu ar i că2ut din C@r ul unui turn6 7o3i cei )re2en3i se tre2iră uda3i din ca) )@nă ?n )icioare6 A)oi" cerul deCeni ?ntunecat" mohor@t6 A)ărură iarăşi stelele şi răsună din nou un sunet )uternic" com)us din mai multe octaCe su)ra)use666 7o3i erau tul1ura3i" ?n a ară de Binnetou" care ?şi )ăstra liniştea şi calmul o1işnuit" de )arcă nimic ?n lume nu l/ar i )utut s)eria6 — :u3,$8a-" s era de oc" s)use el6 Marele Manitu a aruncat/o din cer )e )ăm@nt6 — 8 s eră de ocJ ?ntre1ă ,lount6 Da" era o s eră de oc6 Dar i/a3i Că2ut coadaJ Arăta ?ntocmai ca un 2meuP era s)iritul rău care/şi ace de ca) la mie2ul no)3ii6 — Asta/i 1unăG răs)unse a)aşul" ?nde)ărt@ndu/se6 — Da" el eraG u de aceeaşi )ărere :orter6 +u n/am a)ucat niciodată )@nă acum să/l Căd" dar i/am au2it )e al3ii )oCestind6 ,unica mea l/a )utut 2ări )ătrun2@nd )e coşul unui Cecin )osedat de #atana" care ?şi C@nduse su letul )entru 1ani6 — *u mă ace3i să r@d" domnuleG s)use V@nătorul de Urşi6 *u mai suntem ?n eCul mediu" c@nd se credea ?n 2mei şi sta ii" sau li se 1ăga )roştilor ?n ca) această credin3ă" numai şi numai )entru ca ceilal3i să )ro ite c@t mai mult de )e urma lorG — -eea ce era atunci" se mai )oate găsi şi a2i6 #au Că crede3i mai deşte)t dec@t mineJ ?ntre1ă :orter" )e un ton ridicat6 — +i 1ine" eu nu mă cred deloc mai cu mo3 dec@t
454

— Vulturii deşertului —

al3ii6 At@ta doar că" ?nainte" toate enomenele care nu )uteau i e0)licate" erau considerate ca iind lucrul dracului6 Dar ?n )re2ent" slaCă Domnului" ştiin3a a ăcut at@tea )rogrese" ?nc@t )utem renun3a la serCiciile lui ,el2e1ut" )recum şi la )oCeştile 1unicilor noastre6 — Aşa deciG 83i i şi dumneaCoastră un asemenea „om de ştiin3ă!JG — *ici Cor1ă6 7ot ce ştiu al nai1ii de 1ine e că s era aceea nu era nici drac" nici s)irit şi nici un el de altă )lăsmuire antasticăG — Atunci" ce/a ostJ — *imic altceCa dec@t un mic cor) ceresc ar2@nd" care" urm@ndu/şi traiectoria" a ost atras de or3a de graCita3ie a )ăm@ntului şi a ost 2dro1it de su)ra a3a sa6 — Un cor) cerescJ Deci o steaJG -ine C/a s)us una ca astaJG — *imeni altul dec@t 8ld #hatterhand6 #eara" l@ngă ocul de ta1ără" am discutat deseori des)re tot elul de enomene a)arent ine0)lica1ile6 +l cunoaşte de2legarea iecărui aşa/2is „mister!6 De alt el" n/a3i Că2ut că aici a că2ut ceCa ?n a)ăJ — Am au2it" Că2ut şi sim3it6 7o3i am ost uda3i6 — :esemne că #atana ?nsuşi s/a aruncat ?n lac şi" cum am uitat de d@nsul" )ro1a1il că s/a ?necat6 — *u s/a ?necat6 A )lecat imediat s)re iad6 — :ro1a1il de teama guturaiului666 acolo/şi Ca )utea usca ?n Coie 1lăni3a666 Dar" să lăsăm gluma la o )arte6 Dacă am )utea scoate a)a din lac" ar tre1ui să găsim )e undul lui o gaură mare )recum şi o 1ucată din roca meteoritului6 — :iatrăG <mG *e )utea omor?G — Aşa este6 Am aCut noroc că a că2ut ?n a)ă6 — 7e )omeneşti că 8ld #hatterhand C/a e0)licat şi )roCenien3a sunetelor )e care le/am au2it mai ?nainte6 — */am discutat niciodată des)re @ua(231ai" dar ?mi aduc aminte că ne/a Cor1it des)re :asul #acA1ut" care
45I

— Karl Ma( —

se a lă sus" ?n Mun3ii RattlesnaAe6 Dacă C@ntul su lă direct ?n acea )ră)astie ad@ncă şi ?ngustă" se )ot au2i sunete care )ar a i scoase de un trom1on6 #trunga )oate deCeni instrumentul la care c@ntă CiDelia6 — +0)lica3ia e cel )u3in ciudată6 7otuşi" n/am de g@nd să mă cert cu dumneaCoastră6 */aCe3i dec@t să crede3i orice" iar eu ?mi re2erC dre)tul de a/mi men3ine )ărerea6 — V@nătorul de Urşi are dre)tateG 2ise că)etenia a)aşilor6 Ast el de sunete răsună ?n multe Căi şi Binnetou a mai aCut )rileDul să Cadă )ietre )e care Marele #)irit le/a aruncat din cer6 ,unul Manitu a hără2it iecărei stele un drum )ro)riu6 Dacă s era de oc )ărăseşte această traiectorie" ea e sortită distrugerii6 Voi ?ncerca să găsesc urmele )ietrei ?n a)ă6 Rostise aceste cuCinte cu glas tare" a)oi se ?nde)ărtă" merg@nd de/a lungul a)ei şi dis)ăr@nd ?n 1e2nă6 -eilal3i se aşe2ară din nou" aşte)t@ndu/l să se re?ntoarcă6 *imeni nu scoase Creo Cor1ă" ?n a ară de Martin ,aumann care ?i şo)ti ?ncet )ărintelui său: — -e e cu BinnetouJ Vor1ea at@t de tare" neo1işnuit de tare" de )arcă altcineCa dec@t noi ar i tre1uit să/i audă Cor1ele6 *u cred c/a )lecat să caute )iatra6 — ,ine?n3eles" răs)unse V@nătorul de Urşi6 Eac )ariu că )rin a)ro)iere se a lă cineCa care trage cu urechea" iar a)aşul" aşa cum ?l cunosc eu" l/a o1serCat şi Crea să )ună m@na )e el6 #ă aşte)tămG *u aCură )rea mult de adăstat6 Du)ă c@teCa minute" ?n tu ele din imediata lor a)ro)iere" se )roduse un 2gomot" de )arcă un animal ar i ?ncercat să se eli1ere2e dintr/o ca)cană6 A)oi a)ăru Binnetou" care aducea cu sine un indiCid ?m1răcat ?n haine de indian6 -e )riCire tre1uie să ai1ă cineCa care" )e o ast el de noa)te" )oate recunoaşte ?n tu e un om care trage cu urecheaG Hi numai unul ca Binnetou ar i )utut să se
45O

— Vulturii deşertului —

a)ro)ie )e uriş de el şi să ?l )rindă" ără ca acesta să )oată o)une Creo re2isten3ăG *oii Ceni3i ură ?nconDura3i )e dată6 :ri2onierul usese ?narmat cu un )umnal" care acum se a la la Binnetou6 EiraC şi scund" cu o1ra2ul 1ine camu lat de ?ntuneric" nu i21utise totuşi a răm@ne neo1serCat de ochii ageri ai a)aşului" care Cedea noa)tea ca un huhure2 şi ştiuse de la 1un ?nce)ut )e cine are ?n a3ă6 — De ce t@nărul meu rate roşu nu s/a a)ro)iat deschis de noiJ L/am i )rimit )rietenos6 :ri2onierul nu răs)unse6 De aceea Binnetou continuă: — Eratele meu este deci singur CinoCat de cele ?nt@m)late6 7otuşi" ?i Com reda li1ertatea6 Fi Com ?na)oia )umnalul şi/i Com ?ngădui să se ?ntoarcă )rintre ai săi" să le s)ună că sunt 1ine Ceni3i şi că se )ot odihni aici6 — U G e0clamă uluit ostaticul" a)uc@ndu/şi re)ede )umnalul6 De unde ştii că ră21oinicii noştri se a lă )rin a)ro)iereJ — Binnetou nu mai este demult un )uşti neghio1666 — Binnetou" că)etenia a)aşilorG răsună Cocea )lină de mirare6 Hi tocmai tu ?mi ?na)oie2i )umnalulJ -re2i oare că sunt un a)aşJ — *u6 Eratele meu nu )oartă culorile ră21oiului6 -u toate astea" )resu)un că este un iu al comanşilor6 Ră21oinicii tăi au de2gro)at oare securea ră21oiului ?m)otriCa noastrăJ — V@r urile săge3ilor noastre sunt ?ncă ad@nc ?n i)te ?n )ăm@nt" dar ?ntre Coi şi noi nu )oate i Cor1a de )rietenie6 — Binnetou iu1eşte )e to3i oamenii" indi erent de numele sau culoarea lor6 + de acord să a)rindă aici un oc şi să ume2e )i)a )ăcii cu Coi6 +l nu Ca ?ntre1a de ce ra3ii tăi au Cenit ?n Valea -@ntătoare" deoarece ştie că oricine )o)oseşte aici" se o)reşte l@ngă această a)ă6 De data asta au rămas mai Dos şi te/au trimis să
45=

— Karl Ma( —

a li ce se ?nt@m)lă aici6 *u/i aşaJ — DaG ?ncuCiin3ă comanşul6 — Dacă Cei mai )rimi Creodată o asemenea misiune şi" ascuns ?n tu e" Ca tre1ui să tragi cu urechea la ră21oinicii străini" str@nge/3i )leoa)ele6 8chii te/au dat de gol6 -@t de mare e numărul ra3ilor tăiJ — De două ori 2ece6 — Atunci du/te la ei şi s)une/le că Binnetou şi e3ele )alide ?i aştea)tă ca )e nişte )rieteni6 *u tre1uie să le mărturiseşti că ai ost )rins6 +u nu Coi Cor1i nimic des)re asta6 — ,unătatea marii că)etenii ?mi ?ncăl2eşte inima6 *u Coi ascunde nimic din cele ?nt@m)late6 Ast el" ra3ii mei Cor i conCinşi de 1unele tale inten3ii6 Hi/a)oi" să ii desco)erit de ochiul lui Binnetou" nu/i deloc o ruşine6 F3i mul3umesc )entru s at şi te asigur că Coi 3ine seama de el6 -ercul care se ormase ?n Durul său se deschise" iar el se gră1i să )lece6 Al1ii" ?n s)ecial cei doi me0icani" ură de )ărere că a)aşul dăduse doCadă de nechi12uin3ă atunci c@nd ?i e0)usese unei cete de două2eci de comanşi" ără ca ?n )reala1il să ia a1solut nici o măsură de )recau3ie6 — Binnetou ştie ?ntotdeauna ce aceG Ră21oinicii comanşi se a lă ?n Valea -@ntătoare" iindcă nu de)arte de aici e ?nmorm@ntată o mare că)etenie a lor6 :ro1a1il au de g@nd să meargă acolo )entru a/şi c@nta 1ocetele6 7otuşi" noi Com ace un oc mare )entru a le Cedea 1ine e3ele şi" )entru a i mai siguri" nu/i Com )rimi aici" ci a ară" ?n a3a tu elor6 Fn tim) ce ăceau )regătirile" Binnetou ?i atrase )e V@nătorul de Urşi şi )e iul său ceCa mai de)arte şi le s)use cu o Coce şo)tită: — -ele două e3e )alide nu sunt ceea ce Cor să )ară6 #unt „Culturi ai deşertului! şi )lănuiesc să ne ucidă )e to3i6 Binnetou )resu)une că indienii comanşi se ?ndrea)tă către deşert6 Me0icanii nu tre1uie să a le
45%

— Vulturii deşertului —

asta6 ,ine?n3eles" ?n )artea cealaltă a Căii nu se a lă nici un morm@nt6 *u mai continuă" deoarece ?i Că2u a)ro)iindu/se )e ceilal3i" care ăcuseră ocul su icient de mare ca lumina lui să )ătrundă nu numai )rintre tu e" ci să aDungă chiar şi )@nă deasu)ra6 7o3i ?şi )ăstraseră armele" )entru a se )utea olosi de ele" ?n ca2ul ?n care comanşii" contrar aşte)tărilor lui Binnetou" nu s/ar i )urtat )rietenos6 Fn cur@nd se au2i tro)otul cailor6 -ei aşte)ta3i se a)ro)iară )@nă la o mică distan3ă" unde se o)riră" iar conducătorul lor descălecă şi se a)ro)ie ?ncet de cei care aşte)tau6 -ă)etenia a)aşilor se duse ?n ?nt@m)inarea sa şi ?i ?ntinse m@na: — Ră21oinicii comanşilor sunt 1ine Ceni3i" 2ise el6 Binnetou nu ?ntrea1ă ce căuta3i aici6 +l ştie că ră21oinicii Cor Ci2ita morm@ntul că)eteniei" iar a)oi se Cor ?ntoarce linişti3i la corturile lor6 Rostise aceste cuCinte cu glas tare" adăugă ?nsă imediat ?n şoa)tă: — Eratele meu să s)ună ca mine6 Am să Cor1esc a)oi cu el ?n tainăG -omanşul ?n3elese şi răs)unse cu Coce tare: — M@na mea o str@nge cu )lăcere )e cea a lui Binnetou" care e cel mai mare ră21oinic al a)aşilor" răm@n@nd" totuşi" o că)etenie care iu1eşte )acea6 #untem de acord să umăm )i)a )ăcii cu el6 Aşa cum 1ine s)uneai" nu ne a lăm ?ntr/o e0)edi3ie de ră21oi" ci Crem doar să Cedem morm@ntul că)eteniei noastre6 — Binnetou crede Cor1ele ratelui său şi ?l inCită ?m)reună cu ră21oinicii săi la oc" să ume2e ?m)reună )i)a )ăcii6 -ei doi şi/au dat m@na )ecetluind ast el ?n3elegerea" lăs@nd să se Cadă că indienii comanşi au g@nduri curate6 -onducătorul lor o )orni" ?m)reună cu Binnetou" ?ns)re ocul de ta1ără6 Eu urmat de oamenii săi care" mai ?nt@i" se ?m)răştiară )rin ier1urile
45&

— Karl Ma( —

crescute ?n Durul lacului şi ?şi legară caii de 3ăruşi" ?n aşa el ?nc@t aceştia să )oată )aşte şi 1ea du)ă Coia inimii6 A)oi se a)ro)iară" unul c@te unul" de ocul de ta1ără6 Locul li1er dintre tu e şi a)ă deCenise destul de str@mt" aşa că ură neCoi3i să se aşe2e umăr l@ngă umăr" orm@nd ast el un cerc6 Fn interiorul cercului şedeau Binnetou şi că)etenia comanşilor6 Ultimul dintre indieni" care usese mai mult tim) ocu)at cu calul său" se a)ro)ie de oc şi" cum era de alt el iresc" ?nainte de a se aşe2a" se uită ?n Dur6 -@nd )riCirea ?i că2u asu)ra ra3ilor :elleDo" )este o1ra2ul său ?ntunecat trecu un ulger şi strigă: — U G Al$!$2l1ua $11(an )a(aJGI4 Deoarece iecare era ocu)at să/şi găsească un loc unde să stea c@t mai 1ine" această e0clama3ie nu u au2ită de to3i6 -onducătorul comanşilor ?nsă tresări" se ridică re)ede şi ?ntre1ă: — Han8 !2*2!a2a3naiJII — H$3$2l,a1/ $n1"3"la ua23!u2(uaGIO — H$3$2l,a1 2$!$!*2a $nu1aJI= — 9a(a 2$3$2l,a1 1$n1la2GI% Hi" rostind aceste cuCinte" arătă ?ns)re me0icani6 Deoarece toate aceste Cor1e useseră rostite cu glas tare şi m@nios" to3i cei )re2en3i deCeniră aten3i" iar la cuCintele $n1"3"la ua23!u2(ua — Culturii deşertului Llano +stacado" comanşii săriră ?n )icioare şi )useră amenin3ător m@na )e )umnale6 #itua3ia nu mai era nici )e de)arte at@t de )aşnică ca la ?nce)ut6 *ecunoscand dialectul comanşilor" tonAaLah sau chiar moYui" al1ii nu )rice)ură nimic" dar" Că2@nd e3ele at@t de m@nioase ale )ieilor/roşii" se ridicaseră"
%$ %% %' %( %)

-e c@ini stau aiciJG :e cine/ai 2ăritJ :e ei" Culturii deşertului Llano +stacadoG Unde suntJ AcoloG
44'

— Vulturii deşertului —

la r@ndul lor" )un@nd m@na )e arme6 *umai Binnetou rămase liniştit la locul său6 #)use )e un ton )oruncitor: — Era3ii mei să răm@nă linişti3iG 9ar dacă l@ngă oc comanşii au 2ărit doi duşmani" )ot i siguri că noi nu aCem nimic comun cu d@nşii6 Aceşti ticăloşi nu merită să ie )ricina unei Cărsări de s@nge6 -e are ră21oinicul comanşilor de s)us ?m)otriCa lorJ Vor1ea ?n Dargonul o1işnuit al 3inutului" com)us din cuCinte s)aniole" engle2eşti şi indiene6 Ră21oinicul ?ntre1at răs)unse olosind acelaşi lim1aD" care )utea i ?n3eles de to3i: — V@nam sus" la a)ele 7oCi/tshuna/ului" )e care al1ii ?l numesc R@ul Muştelor6 Luasem urma a doi călăre3i )e care ?i 2ărisem st@nd su1 nişte co)aci şi m/ am urişat )entru a trage cu urechea la discu3ia lor6 Vor1eau des)re deşert şi des)re marele conCoi de e3e )alide care aCeau să treacă ?n următoarele 2ile )rin Llano +stacado6 ACeau de g@nd să/i atace şi" din Cor1ele lor" am ?n3eles ca erau „Culturi!" lacomi" răi şi" ca ?ntotdeauna" gata să ă)tuiască orice ticăloşie )entru un )umn de 1ani scli)itori6 Mă ?ntre1am dacă tre1uie să/i ucid sau nu" c@nd666 Binnetou ?l ?ntreru)se" iindcă nu Croia ca cele s)use de indian să aDungă la urechile me0icanilor6 9nterCeni re)ede ?n )oCestea ră21oinicului: — Htiu ce Crei să s)ui ?n continuare" ratele meu6 Am au2it su icient6 9/ai recunoscut )e aceşti oameni6 +şti sigur că nu )oate i Cor1a de o greşealăJ — +i suntG — -e au de s)us e3ele )alide a3ă de această acu2a3ieJ — -ă e o minciună s runtată" răs)unse -arlos :elleDo6 *oi nici n/am ost Creodată la R@ul MuştelorG — +i suntG strigă conducătorul comanşilor" noiQ — Eratele meu să mă lase să Cor1esc" ?l ?ntreru)se re)ede Binnetou" )entru a nu/l lăsa să rostească ceea ce me0icanii nu tre1uiau să a le6
44$

— Karl Ma( —

-omanşul ?nsă se su)ără că usese ?ntreru)t6 Un asemenea com)ortament era ?m)otriCa tuturor regulilor de ama1ilitate şi considera3ie ale indienilor6 *u era su icient de iste3 ca să/şi dea seama de cau2ă şi ri)ostă m@nios: — De ce să nu Cor1escJ -ine adă)osteşte ucigaşi este el ?nsuşi asemenea lorG -ă)etenia a)aşilor ne/a atras )entru a ne trădaJ La au2ul acestor cuCinte" Binnetou ?şi le)ădă toate armele şi se ridică" 2ic@nd: — A au2it Creodată ratele meu Cor1indu/se des)re Binnetou ca des)re un trădătorJ -uC@ntul a)aşului este ca st@nca )e care ?3i )o3i construi un adă)ost sigur6 Eratele meu să/şi )ăstre2e armele şi să mă urme2eG Am s)usG :ărăsise cercul şi trecuse ?ncet de tu e" căut@nd 2ona li1eră6 -omanşul stătu o cli)ă )e g@nduri" dar a)oi ?l urmă6 Dincolo" Binnetou ?l luă de 1ra36 #e ?nde)ărtară o 1ucată de loc" a)oi Binnetou s)use: — Eratele meu nu m/a ?n3eles6 Binnetou )o)osea deDa aici" c@nd au a)ărut al1ii6 9/am cercetat şi am a lat că cei doi sunt „Culturi ai deşertului!6 #unt de acord cu cele s)use de ră21oinicul comanşilor" dar nu Croiam ca aceşti şer)i Ceninoşi să a le că Coi Că ?ndre)ta3i ?ns)re deşert6 Ar tre1ui să/i ucidem" dar mult mai 1ine Ca i dacă/i Com lăsa deocamdată ?n Cia3ă6 Vreau să le ?ntărim conCingerea că indienii comanşi Cor să treacă )e la morm@ntul că)eteniei lor6 Mie" ?nsă" ratele meu să/mi s)ună de ce/i urmăreşte666 -omandantul comanşilor ?n3elese" ?n s @rşit" şi răs)unse: — -ă)etenia noastră" #teaua/de/ oc" a )lecat ?m)reună cu iul său" 9nimă/de/ ier" ?ns)re răsărit" către locuin3ele al1ilor6 9nten3ionau să se ?ntoarcă )rin )ustiu666 :ro1a1il au ?nt@lnit conCoiul al1ilor şi au ost ataca3i de „Culturi!666 altminteri n/ar i ?nt@r2iat at@t6 De aceea ne/am )regătit re)ede )entru a Ceni ?n
44>

— Vulturii deşertului —

?nt@m)inarea lor şi a/i )roteDa6 -ele două e3e )alide au rămas ?n Cia3ă )entru a ne duce )e urma „Culturilor!6 La r@ul 7o(ah s/au ?nt@lnit cu al3i )atru al1i" des)re care credeam că sunt şi ei „Culturi!6 Acum te/am ?nt@lnit )e tine6 -e ai de g@ndJ — Am să călăresc cu Coi6 Aşte)t şi eu )rieteni care tre1uie să Cină )rin deşert şi care" )ro1a1il" nu ştiu nimic de )lanurile „Culturilor!6 Vi2uina t@lharilor se a lă ?n Murding/,oLl" dar" iindcă nu ştim unde se a lă acest loc" ?i Com lăsa )e cei doi me0icani să sca)e" iar ei ne Cor conduce acolo" ără să/şi dea seama6 Vor i călău2ele noastre6 — -ine sunt cei )e care ?i aşte)ta3iJ — 8ld #hatterhand" ?m)reună cu alte e3e )alide6 — 8ld #hatterhand" Cestitul ră21oinic al al1ilorJG Hi Crei să mergem cu tineJ — Binnetou te roagă chiar6 #e )are că ceata mereu ?m)răştiată a „Culturilor! se adună de data asta )entru a da o mare loCitură6 7re1uie să )ro ităm de oca2ie şi să/i distrugem )entru totdeauna6 :resu)un că666 Fn tu e se au2iră 3i)ete şi strigăte" urmate de c@teCa ocuri de armă" iar ?n )artea o)usă a ta1erei se au2i deodată tro)otul unor cai care se ?nde)ărtau6 -ele două că)etenii se re)e2iră ?ntr/acolo" )ătrun2@nd )rin mărăciniş6 *imeriră ?ntr/o C@n2oleală cum)lită" căci comanşii se re)e2iseră deDa la caii lor6 Fncălecaseră şi erau )e )unctul de a )leca ?n gra1a cea mai mare6 Me0icanii nu )uteau i 2ări3i nicăieri6 *eL/ Moon" :orter" ,lount şi Ealser stăteau şi nu ştiau ce să acă6 *umai V@nătorul de Urşi şi iul său rămăseseră linişti3i l@ngă oc6 -el dint@i ?i s)use lui Binnetou: — 9ndiCi2ii au dis)ărutG — -um s/a ?nt@m)latJ ?ntre1ă a)aşul6 — Au sărit dintr/o dată ?n )icioare şi au ?ncălecat at@t de iute" ?nc@t n/am a)ucat nici măcar să )unem m@na )e )uşti" darmite să mai şi tragem666 Du)ă toate a)aren3ele" aCeau de g@nd s/o şteargă ?ncă ?naintea
445

— Karl Ma( —

sosirii comanşilor6 -aii lor erau li1eri6 — Lăsa3i/i să )lece" căci se ?ndrea)tă s)re )ieire" ?m)reună cu to3i toCarăşii lor6 Eiii comanşilor să descalece şi să răm@nă )e locG -@nd Cor miDi 2orii" Com )ărăsi ?m)reună Valea -@ntătoare" ?n căutarea Culturilor m@rşaCi ai deşertuluiG

444

— Vulturii deşertului —

*. FĂRĂ MASCĂ A9- da#lin8/ )- da#lin8 9- d$a#/ )- d$a# 9- <"- and )- *)il$/ 9- 4ain and )- !$a#555D -am aşa răsunau cuCintele Cechiului c@ntec de leagăn666 Ramurile migdalilor şi ale da inilor de )rin a)ro)iere )ăreau că se mişcă ?n ritmul melodiei" iar sumedenia de coli1ri strălucitori 21urdau ca nişte sc@ntei de Dur/?m)reDurul 1ătr@nei negrese care stătea )e malul a)ei6 Ra2ele soarelui ce a1ia răsărise scăldau ?ntr/un şuCoi de 1riliante at@t Culturul im)erial" ce se rotea ?n ?naltul cerului" c@t şi caii care )ăşteau )e mal" ori stur2ii Ceseli de )e ramurile unui chi)aros din ?m)reDurimi6 Deasu)ra run2işului unor )almieri scun2i" care se oglindeau ?n a)ă" se ?năl3au sicomori şi cedri ?nal3i" la um1ra cărora mii de li1elule" strălucind ?n toate culorile" C@nau muşte şi alte insecte mici6 At@t )ere3ii căsu3ei" c@t şi aco)erişul acesteia erau com)let aco)erite de ramurile 1ogate ale unei )asi lore al1e cu ire roşii6 Eructele ei gal1ene" asemănătoare cu ouăle de găină" străluceau )rin run2işul 1ogat6 :este tot domnea o a1unden3ă tro)icală" )otriCită mai degra1ă cu Căile din sudul Me0icului sau cu )eisaDul 1oliCian666 *imeni n/ar i )utut crede că această căsu3ă" aşe2ată )e malul unei a)e şi inCadată de ramurile )asi/ lorei" se a la nici mai mult" nici mai )u3in dec@t ?n miDlocului temutului deşert Llano +stacadoQ 9ar lacul nu era altul dec@t oa2a aceea at@t de tainică" des)re care se Cor1ea )retutindeni şi )e care nu a)ucase nimeni s/o Cadă Creodată6 *egresa care c@nta aCea )riCirea a3intită asu)ra
44I

— Karl Ma( —

unei otogra ii Cechi" )e care o 3inea ?n m@ini" sărut@nd/o din c@nd ?n c@nd cu 1u2ele ei o ilite6 Multe" oarte multe lacrimi că2useră )e otogra ie" şi tot at@tea sărutări o şterseră ?n asemenea măsură ?nc@t doar un ochi oarte ager mai )utea recunoaşte )e cine re)re2enta acea )o2ă6 +ra o emeie cu un negrişor ?n 1ra3e6 -a)ul lui" ?nsă" li)sea cu desăC@rşire din imagine" şters de sărutări" s)ălat de lacrimi666 — 7u eşti ,o1 al meu" cel drag şi 1unG sus)ina ea cu duioşie6 #tă)@na a ost 1ună şi dragă" dar c@nd ea a murit" stă)@nul cel rău l/a C@ndut )e micu3ul ,o1" oric@t de mult a )l@ns atunci #anna" şi oric@t l/a rugat" el a )lecat călare şi l/a luat )e micu3ul ,o1 cu d@nsul6 Hi/acum mama #anna are numai o )o2ă a lui ,o1" )e care a )ăstrat/o chiar c@nd a ost C@ndut" şi a luat/o cu sine chiar şi c@nd 1unul stă)@n ,lood(/Eo0 a adus/o aici" ?n miDlocul deşertului" şi o Ca )ăstra )@nă c@nd 1ătr@na #anna Ca muri şi n/o să/l mai reCadă )e ,o1" care" )ro1a1il" ?ntre tim) s/a ăcut un negru mare şi )uternic şi care n/a uitat/o nici el )e 1una şi draga lui mamă #annaQ 8" dragul meu" 1unul meu" scum)ul meu ,o1G #e ?ntreru)se şi/şi ridică a3a aco)erită ?n ?ntregime de )ărul al1 care contrasta ciudat cu negrul e3ei6 Ascultă cu aten3ie6 #e au2eau )aşii cuiCa care se a)ro)ia6 #e ridică" C@r? otogra ia ?n 1u2unarul rochiei şi e0clamă: — 8" s inte 9isuse" c@t de mult se 1ucură #annaG ,unul ,lood(/Eo0 se a lă din nou aici6 #anna o să/i acă o ri)tură şi un co2onac cu )orum1G #e gră1i ?ns)re căsu3ă şi" oarte cur@nd" )rintre )omi ?şi ăcu a)ari3ia ?nsuşi stă)@nul micu3ei erme6 +ra oarte )alid şi ostenit" iar calul ?i şchio)ăta" )lin de s)ume6 — 8" ce 1ucurie mareG ?l luă ?n )rimire 1ătr@na6 #anna aduce imediat m@ncare" #anna )re)ară imediatG — *u" #anna" răs)unse el" descălec@nd6 Fnainte de
44O

— Vulturii deşertului —

orice altceCa" um)le toate 1urdu urile cu a)ă6 7oateG 7oateG + cel mai im)ortant lucru ce tre1uie ăcut acum6 — De ce 1urdu uriJ :entru cineJ De ce nu măn@ncă domnR Eo0J 7re1uie să ai1ă o oame mareG — Fntr/adeCăr" mi/e oarte oame" dar ?mi Coi lua singur ce/mi tre1uieG 7u tre1uie să um)li 1urdu urile" căci Coi )leca imediat la drum6 — 8" s inte 9isuseG :leca3i deDa din nouJ De ce o lăsa3i )e sărmana 1ătr@nă #anna mereu singură ?n marele şi ?ntinsul deşertJ — :entru că alt el" un ?ntreg conCoi de emigran3i Ca )ieri6 8amenii aceştia au ost )ăcăli3i de „Culturi! şi acum ?ntreaga caraCană se a lă ?n mare )rimeDdieQ — De ce domR Eo0 nu le/a arătat drumul cel 1unJ — *u mă )uteam a)ro)ia de d@nşii" nu )uteam risca să iu la r@ndul meu )rins şi ucis666 — Dar atunci 1ie3ii emigran3i Cor i omor@3iJ — *u6 Dins)re nord se a)ro)ie C@nători iscusi3i şi )uternici" iar eu conte2 )e aDutorul lor6 Fnsă nimeni şi nimic nu le Ca )utea i de olos" dacă nu Cor aCea a)ă6 -hiar eli1era3i din ghearele „Culturilor!" chinurile cele mai cum)lite ?i aştea)tă" iar setea cea mare ?i Ca decima unul c@te unul666 Deci" a)ă" #anna" a)ă" a)ă" a)ăG Re)edeG Voi ?ncărca to3i caii cu 1urdu uri6 -el negru" ?nsă" e mult )rea ostenit şi Ca răm@ne aici6 Eo0 se ?ndre)tă s)re căsu3ă şi intră )rin uşa ?ncadrată de lori6 9nteriorul aCea o singură cameră6 :ere3ii erau construi3i din trestie şi m@l" iind aco)eri3i cu iar1ă uscată6 Deasu)ra so1ei din lut se a la un coş su1 care at@rna un ceaun6 Eiecare din cei trei )ere3i era )reCă2ut cu o erestruică6 #u1 aco)eriş at@rnau 1ucă3i de carne a umată" iar )ere3ii erau ?m)odo1i3i cu tot elul de arme o1işnuite )entru Vestul #ăl1atic6 :odeaua era aco)erită cu 1lănuri6 -ele două )aturi care se a lau ?n ?ncă)ere erau con ec3ionate din curele" )rinse de st@l)i" aco)erite cu
44=

— Karl Ma( —

1lănuri de urs6 Lucrul cel mai de )re3 din ?ntreaga odaie era 1lana stu oasă a unui 1iCol al1" la care se )ăstrase şi craniul6 ,lana era at@rnată ?n )artea o)usă uşii6 De/o )arte şi de alta a ei" Eo0 ?n i)sese ?n )erete )este două2eci de )umnale6 Fn )răselele lor de lemn sau os erau scul)tate di erite semne6 7oată mo1ila din căsu3ă era o masă" două scaune şi o scară ce se ?năl3a )@nă la aco)eriş6 7@nărul se a)ro)ie de 1lană" o m@ng@ie şi mormăi: — Masca „s)iritului! şi" de Dur/?m)reDurul ei" )umnalele ucigaşilor666 deDa sunt două2eci şi şase6 -@nd ?l Coi desco)eri" ?nsă" )e acela )e care/l cautJ :oate că niciodatăG Hi totuşi" ?ncă nu mi/am )ierdut s)eran3a666 mişelul ăla Ca i chemat de )ro)ria/i conştiin3ă la locul nelegiuirilor sale6 Dar" acum ar tre1ui să mă odihnesc )u3in6 #e culcă ?ntr/unul din )aturi şi ?nchise ochii" dar nu )entru a dormi6 8 ?nlăn3uire de imagini" mereu aceleaşi" ?nce)ură să/i chinuie mintea şi su letul" ca de iecare dată c@nd ?ncerca să a3i)ească6 Du)ă o Dumătate de oră" intră şi negresa" s)un@ndu/ i că um)luse toate 1urdu urile6 #e ridică şi dădu la o )arte una din 1lănuri6 Dedesu1t se a la o ascun2ătoare din care scoase o l@di3ă aco)erită cu un ca)ac de ta1lă6 Du)ă ce/şi um)lu săcule3ele care/i at@rnau de centură cu muni3ie" urcă scara )entru a/şi lua carne6 A)oi ieşi a ară" )entru a se ?ndre)ta ?ns)re malul lacului" unde găsi cele o)t 1urdu uri mari" din )iele" )line cu a)ă6 +rau legate două c@te două" cu o curea lată6 -u aDutorul lor" ,lood(/Eo0 salCase nu o dată Cie3ile unor călători" alt el sorti3i )ieirii6 :e malul lacului )ăşteau cinci cai6 #coase şaua de )e s)inarea calului negru" o1osit" şi ?nşeuă un altul6 -eilal3i tre1uiau să trans)orte 1urdu urile care erau aşe2ate ast el ?nc@t să at@rne la drea)ta şi la st@nga animalului" cureaua cea lată iindu/i trecută )este s)inare6 -aii ?m)oCăra3i erau lega3i ?ntr/un lan3"
44%

— Vulturii deşertului —

hamurile unuia iind )rinse de curelele din s)ate ale celuilalt6 :rimul din şir era cel de călărie" )e care ?ncălecă ,lood(/Eo06 #anna ?l aDută cu )rice)ere6 +ra lim)ede că nu ăcea asemenea )re)aratiCe )entru )rima oară6 A)oi 2ise: — DomR Eo0 a1ia a sosit" şi/acum )leacă iar ?ntr/un loc )rimeDdios666 Dacă ?ntr/o 1ună 2i Ca i ?m)uşcat" ce se Ca ?nt@m)la cu săraca" 1ătr@na #annaJ — Mă Coi ?ntoarce" răs)unse el" ii ără nici o griDă" căci Cia3a mea se a lă su1 ocrotire6 Altminteri" aş i )ierit de mult" )o3i să mă cre2iG — Dar #anna e mereu at@t de singurăG *u )oate schim1a cu nimeni Creun cuCănt" căci e ?nconDurată doar de cai" sau )a)agali şi n/are dec@t )o2a micu3ului ,o16 — :oate că de data asta" c@nd mă Coi ?ntoarce" Coi aduce şi c@3iCa oameni cu mine6 Mă ?nt@lnesc cu )rieteni cărora ?mi Ca ace )lăcere să le arăt casa mea" cu toate că )@nă acum am )ă2it taina cu străşnicie6 :rintre ei se a lă şi un negru" )e care/l cheamă ,o1" ?ntocmai ca )e iu1itul tău 1ăiat6 — *egrul ,o1JG 8" 9isuse" 9isuseG Dar )e mama lui n/ o cheamă oare #usanna" ca )e mine" #annaJ — Asta n/o mai ştiu6 — A ost cumCa C@ndut ?n 7ennessee şi dus ?n KentucA(J — *u l/am ?ntre1at6 — 7e )omeneşti că e chiar 1ăiatul meuG — *u" #anna" n/are nici un rost să te amăgeşti 2adarnic" ?nsă" dacă/l Coi lua cu mine" Cei )utea să/l ?ntre1i singură tot ce/3i trece )rin ca)6 Acum" răm@i cu 1ine şi ai griDă de calul negruG — -u 1ine" domnuleG 8" 9isuse" 9isuse" #anna a rămas din nou singurăG Dar ?l Ca aduce )e negrul ,o1" ?l Ca aduce666 Eo0 ?i 2@m1i )rietenos şi )orni la drum greu" cu to3i caii du)ă sine6 Fn cur@nd se ăcu neCă2ut )rintre
44&

— Karl Ma( —

co)aci6 -hi)aroşii" cedrii şi sicomorii care se găseau )e malul a)ei erau destul de 1ătr@ni" migdalii şi da inii ?nsă erau )lanta3i chiar de el" la el şi )ăduricea de castani şi )ortocali )rin care călărea6 Urma o centură oarte densă de tu e )use acolo ?n calea nisi)urilor )urtate de C@nt" ?n aşa el ?nc@t ele să nu )oată )ătrunde )@nă la oa2ă6 7@nărul să)ase de asemenea şan3uri ?nguste dins)re lac" )entru a asigura irigarea solului6 Acolo unde ume2eala dis)ărea din )ăm@nt" a)ăruseră un soi de cactuşi t@r@tori care ăceau trecerea către su)ra a3a golaşă" li)sită de Cegeta3ie" a deşertului Llano +stacado6 ADuns aici" unde se )utea mişca ceCa mai re)ede" ,lood(/Eo0 im)use caraCanei sale un mers mai ra)id" ast el ?nc@t imaginea lui se micşoră din ce ?n ce" )@nă ce ochii #annei ?l mai )erce)ură doar ca )e un )unct care dis)ăru şi el" cur@nd du)ă aceea6 *u )rea de)arte de căsu3ă" o tru)ă de călăre3i ?nainta )rin deşert" dins)re nord/Cest" ?ns)re nord/est6 Fn runte călăreau Binnetou" ?m)reună cu şe ul de tri1 al comanşilor" urma3i de V@nătorul de Urşi şi iul său" Martin6 -onCoiul era ?ntregit de *eL/Moon" :orter" ,lount şi Ealser" care mergeau umăr la umăr" şi ?ncheiat de ră21oinicii comanşi6 -ălăreau ?n tăcere" ca şi cum ?nsăşi Cia3a le/ar i ost amenin3ată de iecare sunet" Coit ori ?nt@m)lător" )e care l/ar i scos6 8chii celor din urmă iscodeau ?n st@nga şi/n drea)ta su)ra a3a ?ntinderii de nisi)6 De cele mai multe ori" ?nsă" )riCirile lor se o)reau asu)ra celor doi conducători şi ?n s)ecial asu)ra lui Binnetou" care se aşe2ase ?n şa ast el ?nc@t să )oată Cedea oarte 1ine urma lăsată de ra3ii :elleDo ?n drumul lor ?ns)re Murding/,oLl6 La un moment dat" a)aşul ?şi o)ri calul şi descălecă6 Fn nisi) se )uteau o1serCa mult mai multe urme dec@t cele care )utuseră i distinse )@nă acum" dar
4I'

— Vulturii deşertului —

adeCărata ciudă3enie consta ?n a)tul că ele sugerau un carusel" de )arcă nenumăra3i călăre3i s/ar i ?nC@rtit" )ur şi sim)lu" )e loc" ?n cerc6 7ot acolo" se )uteau 2ări şi urme lăsate de )icior" de )arcă oamenii descălecaseră" uneori" )entru a )utea cerceta mai 1ine ?m)reDurimile6 7o3i ceilal3i se o)riră iar Binnetou ?nce)u să cercete2e iecare )almă de )ăm@nt cu mare aten3ie6 A)oi" )orni ?nainte" ?ncet şi oarte a)lecat ?n a3ă" cu ochii miDi3i" atent la cine ştie ce indicii" doar )entru el Ci2i1ile666 Du)ă ce se ?ntoarse" ?i Cor1i că)eteniei comanşilor" dar to3i ?l )utură au2i: — Aici" cele două e3e )alide au găsit o urmă şi au descălecat )entru a o )utea cerceta6 +a a ost lăsată de cinci cai lega3i unul de celălalt6 Dacă ar i ost Cor1a de mai mul3i călăre3i" caii ar i ost li1eri" deci e lim)ede că ?ntregul conCoi era ormat din cinci cai şi un singur om" călărind ?n runte6 +l a trecut )e aici acum trei ore" iar me0icanii noştri i/au adulmecat urma cu o oră mai t@r2iu6 Era3ii mei )ot Cedea că am)rentele sunt ?ncă )roas)ete6 -ă)etenia comanşilor" care descălecase şi cercetase la r@ndul său ?m)reDurimile" u de aceeaşi )ărere cu Binnetou6 Descălecă şi ,aumann" V@nătorul de Urşi6 A)lecat mult deasu)ra )ăm@ntului" )rocedă ?ntocmai ca )redecesorul său" numai că" ?n cele din urmă" se ?nde)ărtă mult mai mult ?ns)re drea)ta" se o)ri ?ntr/un anumit loc" ghemuindu/se" ca şi cum ar i Crut să cercete2e ceCa şi" du)ă un răstim)" ?l chemă cu un semn )e Binnetou" s)un@ndu/i: — -ălăre3ul a descălecat aici6 De ce oareJ A)aşul studie locul şi răs)unse: — Du)ă cum se )oate Cedea" e Cor1a de o a3ă )alidă" un om t@năr care" )@nă aici" a )ierdut a)ă6 #/a o)rit aici )entru a astu)a 1utoiul sau 1urdu ul )e care ?l trans)orta6 — Eratele meu roşu crede că era Cor1a des)re un
4I$

— Karl Ma( —

singur 1utoi sau 1urdu J — *umai dintr/unul singur a curs" omul aCea ?nsă o)t6 -ei )atru cai erau ?ncărca3i cu c@te două 1urdu uri666 — De ce" ?nsă" at@ta a)ăJ — :ro1a1il se ?ndrea)tă ?ns)re un loc unde mul3i au neCoie de a)ă6 :oate i un „Cultur! care Crea să aDungă la cui1ul celorlalte )ăsări de )radă sau" dim)otriCă" un om cinstit care Cine ?n aDutorul altora" necăDi3i" des)re a căror e0isten3ă noi nu ştim nimic6 — :oate că ace )arte din conCoiul de al1i care urmea2ă să ie atacat6 — -red că ratele meu a )resu)us adeCărul6 Vom ?ncăleca din nou şi Com )orni du)ă d@nsul c@t se )oate de re)ede6 Tis şi ăcut6 Fnce)ură să galo)e2e" dar nu ?ns)re nord/est" ca )@nă acum" ci cu )reci2ie ?ns)re nord6 *u e0ista nimic altceCa dec@t nisi)ul6 Din c@nd ?n c@nd doar aDungeau ?ntr/un loc ?n care ieşea la iCeală roca golaşă6 Fn rest" )ărea că solul deşertului a ost undul unui mare lac" secat cu sute sau chiar mii de ani ?n urmă6 -@teodată" ?n drea)ta şi ?n st@nga liniei ori2ontului" se )uteau o1serCa dungi maronii sau gri6 +rau 2one ?ntinse" aco)erite cu cactuşi" )rin care nimeni nu )utea )ătrunde6 A)oi" urmele deCeniră din ce ?n ce mai )roas)ete" ceea ce era un semn sigur că se a)ro)iau de 3intă6 #)re s @rşitul du)ă/amie2ii" mica tru)ă aDunse ?ntr/ un loc ?n care urmele se ?nmul3eau iarăşi6 Binnetou descălecă )entru a cerceta6 Merse un tim) ?ns)re nord" a)oi reCeni şi o luă ?ns)re est6 Du)ă ce se alătură celorlal3i" stătu o Creme )e g@nduri" ?ncerc@nd să )ună ca) la ca) datele do1@ndite ?n urma inCestiga3iilor6 — 8mul cu a)a a mers e0act ?ns)re nord" 2ise el )@nă la urmă6 Era3ii me0icani au stat aici şi s/au g@ndit dacă să/l mai urmărească sau nu6 Fn cele din urmă au a)ucat/o s)re răsărit6 :e cine să urmărimJ
4I>

— Vulturii deşertului —

— Eratele meu Ca i cel ce Ca hotăr? ?ncotro ne Com ?ndre)ta" răs)unse conducătorul comanşilor6 — -ei către care merge t@nărul se a lă la nord6 +l e un om 1un" deoarece urma să se deose1eşte de aceea a me0icanilor6 Am )utea )leca du)ă el" )entru a/l )reCeni6 Deoarece ?nsă e3ele )alide s/au ?nde)ărtat at@t de 1rusc de drumul său" Murding/,oLl tre1uie să se găsească )e undeCa )rin a)ro)iere6 7@lharii Cor să aDungă acolo )entru a le )oCesti celorlal3i „Culturi! des)re ciudatul )ersonaD care trans)ortă a)ă6 #e Cor gră1i să/l aDungă din urmă şi să/l ?m)iedice să/i găsească )e aceia )e care are de g@nd să/i salCe2e6 Hi noi ne Com duce de asemenea ?ns)re Murding/,oLl6 +ste ratele meu roşu de acord să )ornim )e urma lăsată de cei doi me0icaniJ -omanşul ?ncuCiin3ă" iar Binnetou o luă ?nainte ?ns)re est6 -u un oarecare e ort" el şi toCarăşii săi i/ar i )utut aDunge )e cei doi" dar nu asta aCeau de g@nd6 +i doreau cu orice )re3 să a le cui1ul „Culturilor!" Croiau nea)ărat să Cadă ascun2ătoarea t@lharilor6 De aceea" deocamdată" ?şi ada)tară iu3eala Cite2ei de mers a celor urmări3i6 Fntre tim)" la o distan3ă ceCa mai mare dec@t aceea care )utea i )arcursă de/a lungul unei 2ile de la căsu3a lui ,lood(/Eo0" un conCoi lung ?nainta aneCoie )rin nisi)ul ad@nc al deşertului6 +rau două2eci de care cu 1oi care mergeau unul du)ă altul" la distan3e relatiC mici ?ntre ele şi care erau ?nso3ite de călăre3i ?narma3i6 -arele erau de o construc3ie solidă şi" datorită ?ncărcăturii lor mari" se mişcau e0trem de ?ncet" cu toate că iecare era tras de şase sau o)t 1oi6 Animalele erau e0tenuate" chiar şi caii se a lau ?ntr/o stare Dalnică" )ăr@nd că ?n iecare cli)ă sunt gata/gata să se )ră1uşească6 Lim1ile le at@rnau şi se t@rau )as cu )as" iar muşchii )icioarelor li se ?nmuiaseră din )ricina mersului6 -ăru3aşii ?naintau )oticnit )e l@ngă 1oi666 -a)etele le
4I5

— Karl Ma( —

erau a)lecate şi a1ia mai aCeau )utere să m@nuiască 1icele lungi şi grele" )entru a/şi ?ndemna animalele la un ultim e ort6 8ameni şi do1itoace ăceau im)resia unei caraCane destinate )ieirii6 ;uraliCul aCocat ;i1son" care se alăturase ?m)reună cu toCarăşii săi acestui conCoi" era cel mai de2nădăDduit dintre to3i6 Doar calul conducătorului" care călărea ?n runtea conCoiului" arăta )ros)e3ime ?n mişcări" ără să dea nici cel mai mic semn de o1oseală6 -ălăre3ul" ?n schim1" era a)lecat ?n a3ă" ca to3i ceilal3i" )ăr@nd că su eră de oame şi de sete6 Dar dacă Creo emeie sau Creun co)il dintre cei a la3i ?n căru3e scotea Creun geamăt sau Creun o tat de Dale" tru)ul i se ?ndre)ta ?n şa" ochii ?i sc@nteiau ?nCeseli3i" iar muşchii din Durul gurii" li)sită )arcă de 1u2e" ?i ?ncremeneau ?ntr/un rictus dia1olic de satis ac3ie6 8mul )urta un costum de )iele şi o )ălărie cu 1oruri largi" dar o1ra2ul şi ochelarii săi nu se )rea )otriCeau cu as)ectul general6 -ititorul şi/a dat" )ro1a1il" seama că nu era altul dec@t 7o1ias :reisegott ,urton" eClaCiosul misionar al mormonilor6 #e tocmise călău2ă )entru caraCană şi" ?n această calitate" ?şi dădea toată silin3a să/i conducă )e cei care/i useseră ?ncredin3a3i la )ieire sigură6 -ălăre3ul din runte tocmai dădea )inteni calului )entru a se a)ro)ia de ,urton6 De)un@nd un e ort ieşit din comun" el ?i s)use acestuia: — Aşa nu se mai )oateG *imeni n/a mai )rimit de alaltăieri Creun stro) de a)ă" iindcă tre1uia să )ăstrăm totul )entru animale6 A)ă nu mai e ?nsă deloc de ieri diminea3ă" c@nd lichidul din ultimele două 1utoaie s/a scurs ?n mod cu totul ine0)lica1il6 — -ăldura e de Cină" e0)lică ,urton6 De ormate de arşi3ă" doagele 1utoaielor nu mai )uteau o)ri a)a să se scurgăQ — *u" cau2a nu )oate i asta6 Am cercetat 1utoaiele6 At@ta tim) c@t se mai găseşte măcar un litru de a)ă"
4I4

— Vulturii deşertului —

doagele o)resc scurgerea6 Dar ele au ost ast el găurite ?nc@t )este noa)te toată a)a s/a scurs ?ncet şi )e neo1serCate6 -ineCa ne doreşte )ieirea6 — 9m)osi1il6 -el care ar Cărsa a)a ar i el ?nsuşi destinat )ieirii6 — M/am g@ndit şi eu la asta" totuşi adeCărul nu )oate i altul666 :@nă acum am tăcut" )entru a nu mări ?ngriDorarea" dar" ?n secret" i/am o1serCat )e to3i cu mare aten3ie6 */am )utut găsi nici un CinoCat6 Animalele de/a1ia se mai )ot t@r? şi ?n cur@nd Cor cădea secerate de seteQ Eemeile şi co)iii strigă 2adarnic du)ă a)ă" dar nu mai e0istă de mult nici o )icăturăQ Uita3i/Că la cerG Vulturii se rotesc deDa )e deasu)ra caraCanei" de )arcă ar şti că Com deCeni ?n cur@nd )rada lor6 #unte3i sigur că ne a lăm )e drumul cel 1unJ ,urton ?nsuşi usese cel care" cu o noa)te ?nainte" găurise 1utoaiele" dar numai du)ă ce 1ăuse )e săturate şi/şi adă)ase şi calul6 Fn )lus" um)luse 1utelcu3a metalică" ?n ăşurată cu griDă ?ntr/o 1lană" care era acum i0ată ?n )artea din s)ate a şeii6 Ast el )utea ca" la lăsarea ?ntunericului" să/şi re?m)ros)ăte2e ?n taină or3ele" at@t el c@t şi calul săuQ — ,ine?n3elesG răs)unse" arăt@nd marcaDele care erau ?n i)te din loc ?n loc ?n nisi)ul deşertului6 :ute3i Cedea şi dumneaCoastră Daloanele )e care le urmăm6 *e )utem 1i2ui )e ele6 — #unte3i sigurJ Htim cu to3ii că „Culturii deşertului!" )entru a rătăci călătorii" o1işnuiesc să modi ice aceste marcaDe" os@ndindu/i la moarte )e cei ast el )ăcăli3i6 — Da" asemenea lucruri se ?nt@m)lau cu ani ?n urmă" dar acelor t@lhari li s/a Cenit de hac" deşertul nemai iind 1@ntuit acum dec@t de adeCăra3ii Culturi" cu nimic mai )u3in hră)ăre3i şi )rădalniciQ Fn )lus" eu cunosc acest 3inut oarte 1ine şi ştiu sigur că ne a lăm )e direc3ia cea 1ună
4II

— Karl Ma( —

— A2i/diminea3ă s)unea3i că ne a lăm ?ntr/o )or3iune groa2nică a deşertului6 De ce marcaDele au ost i0ate e0act )e aiciJ De ce n/am stră1ătut şi noi una din acele su)ra e3e ?ntinse" aco)erite cu cactuşi" ale căror ructe ar i asigurat a)a at@t )entru noi c@t şi )entru animaleJ — Ar i ost un ocol )rea mare6 :entru a Că linişti 3in să Că s)un ?nsă că" ?n ca2ul ?n care ne gră1im )u3in" )utem adăsta s)re seară ?n a)ro)ierea unei ast el de su)ra e3e aco)erite cu cactuşi6 M@ine Com aDunge la o oa2ă şi chinurile tuturor Cor lua s @rşit6 — #ă ne gră1imG Dar Că )ute3i da şi singur seama că animalele a1ia se mai )ot 3ine )e )icioareG — Fn acest ca2 Ca tre1ui să ne o)rim" )entru a le lăsa să se odihnească6 — *u" nici asta nu e cu )utin3ăG -ăci odată o)rite" nu le Com mai )utea urni6 7re1uie să mergem ?ntruna" )@nă la cactuşii des)re care Cor1ea3i6 — -um dori3i dumneaCoastră" domnuleG *ici eu nu sunt scutit de chinuri" dar" s)re marea mea uşurare" am constatat de cur@nd că nu de mult au mai trecut şi al3ii )e aici6 :riCi3i urmele de coloG #unt sigur că au ost lăsate de un gru) mare de călăre3i şi sunt sigur că nici ei nu s/ar i aC@ntat )e aici" dacă n/ar i ştiut că acesta este drumul cel 1un6 Aşadar" n/aCem de ce să ne temem6 M@ine" toate astea Cor a)ar3ine trecutuluiG Vor1ind ast el" ,urton aCea" ?n elul său" dre)tate6 +l ?n3elegea iminen3a atacului )e care toCarăşii săi ?l )regătiseră at@t de minu3ios" iar a)tul că gru)ul de călăre3i des)re care )omenise era ormat tocmai din „Culturii! )rădalnici" că ei schim1aseră dinadins marcaDele" orient@ndu/le ?ntr/o direc3ie greşită" ?l ăcu să sur@dă tainic6 #e 1ucura )e ascuns şi iindcă celălalt )ărea să se i liniştit la au2ul cuCintelor sale6 Fntre căsu3a lui ,lood(/Eo0 şi Murding/,oLl se ?ntindea o su)ra a3ă lungă" şi la el de lată" aco)erită cu cactuşi at@t de deşi ?nc@t nici un cal sau călăre3 nu
4IO

— Vulturii deşertului —

)utea )ătrunde )e acolo6 ,lood(/Eo0 nu e0)lorase niciodată această 2onă şi nu aDunsese niciodată ?n a)ro)ierea Căii6 #e mul3umise mereu să gonească de/a lungul marginii Cestice a c@m)ului de cactuşi" ?ns)re nord6 Dacă aDuns la marginea nordică ar i cotit Creodată s)re răsărit" ar i desco)erit cu siguran3ă ad@ncitura din care li se trăsese at@tor oameni )ieirea6 Htia că cei ce aCeau neCoie de aDutorul său se a lă la nord/est şi" du)ă ce de)ăşi c@m)ul" )orni ?ntr/acolo6 #oarele ardea dogoritor6 #im3ea căldura )ătrun2@ndu/i )rin ?m1răcăminte şi/şi ?m1oldea necontenit caii trans)ira3i" ără să le acorde nici un moment de răga26 -erceta ?ntruna ori2ontul şi ?nainta c@t )utea de re)ede6 La nord/est" unde cerul )ărea să se unească cu )ăm@ntul" a)ărură" la un moment dat" c@teCa )uncte ?ntunecate" ră2le3e6 Dădu )inteni calului său" iar ceilal3i" ?m)oCăra3i de 1urdu uri" ură ?ndemna3i cu strigăte )uternice6 Animalele ?l )urtau ca )e o urtună )este su)ra a3a deşertului6 Du)ă o Creme ?şi dădu seama că )unctele erau ormate din călăre3i şi nu din căru3e" dar rămase )e mai de)arte ?ncredin3at că ?n a3a sa se a la o aCangardă a emigran3ilor6 De aceea ?şi )ăstră direc3ia ini3ială şi se gră1i să aDungă la ei6 A1ia du)ă ce se a)ro)iase su icient de mult" i se )ăru ciudat nu doar numărul mare al călăre3ilor" ci şi com)ortamentul lor6 +i ?l o1serCaseră" de asemenea" dar nu/l aşte)tară nemişca3i" ci se ?m)ăr3iră ?n trei gru)e6 Un gru) rămase )e loc" iar celelalte se ?m)răştiară ?n toate )ăr3ile" a)ro)iindu/se de Eo0" ca şi cum ar i dorit să/l ?nconDoare şi să/i taie orice )osi1ilitate de retragere6 #e ridică ?n şa şi cercetă cu aten3ie situa3ia6 — Dumne2euleG e0clamă6 #unt )este trei2eci de inşi6 8 aCangardă a emigran3ilor nu )oate i at@t de )uternicăG Au animale de trans)ort cu ei" ?ncărcate cu
4I=

— Karl Ma( —

indicatoare6 :e to3i draciiG #unt „Culturii deşertului!" iar eu era c@t )e ce să intru ?n ghearele lorG Au de g@nd să )ună m@na )e mine6 #unt )rea mul3i" deci tre1uie s/o şterg cumCa" c@t mai re)edeG Fntoarse şi goni ?na)oi6 Datorită cailor o1osi3i" lega3i ?n urma lui" nu se )utea ?nde)ărta de/aDuns de re)ede6 Urmăritorii se a)ro)iau tot mai mult6 Fşi ?ndemnă calul din răs)uteri" dar acesta era st@nDenit de cei din urmă" care ?nce)eau să se o)ună" 21ăt@ndu/se ?n hă3uri şi 2C@rlind din co)ite ?n toate )ăr3ile6 Micul gru) se o)ri şi urmăritorii aCură oca2ia de a se a)ro)ia )@nă la o 1ătaie de )uşcă6 Fn acel moment" cureaua care lega calul lui ,lood(/Eo0 de )rimul cal ce trans)orta 1urdu urile se ru)se" iar cei )atru armăsari ?ncărca3i cu a)ă o luară la goană ?ntr/o altă direc3ie6 — #unte3i )ierdu3i" iar a)a la elG e0clamă" scr@şnind" ,lood(/Eo06 Dar" cel )u3in" ?mi Coi lua )lata imediat ?na)oi6 Fşi linişti calul şi ?l o)ri6 Duse )uşca la ochi şi trase — o ?m)uşcătură şi ?ncă una 666 )rimii doi urmăritori se )răCăliră )e nisi)6 — Aşa" acum ?nainteG #)er că nu Cor mai ?ndră2ni să se a)ro)ie )rea mult de mine6 9ar )entru cei ?nseta3i nu mai )ot ace nimic altceCa dec@t să )ornesc ?n căutarea lui 8ld #hatterhand şi să/i cer aDutorulG Rosti m@nios aceste cuCinte şi se ?nde)ărtă ?n goană ?ns)re nord6 „Vulturii! ?l mai urmăriră o 1ucată de drum" sco3@nd strigăte de urie" ?nsă" du)ă ce se lămuriră că ugarul lui ,lood(/Eo0 era mai 1un dec@t al lor" se ?ntoarseră la locul ?n care 2ăceau cei doi ?m)uşca3i6 La aceeaşi distan3ă de la casa lui ,lood(/Eo0" dar ?ns)re nord" se a la un alt gru) de călăre3i care mergeau )e urmele ad@nc să)ate ?n nisi)ul moale de conCoiul „Culturilor deşertului!6 7@lharii mergeau ?n aceeaşi direc3ie cu caraCana şi scoteau marcaDele ?nainte de a sosi aceasta" )un@ndu/le ast el ?nc@t 1ie3ii
4I%

— Vulturii deşertului —

oameni să ie conduşi direct la Murding/,oLl6 8ld #hatterhand călărea ?n a3ă" cu 9nimă/de/ ier alături" t@nărul comanş6 +rau urma3i de <o11le/EranA şi DicA Roto eiul" a)oi de :itt" Ered şi ,o16 -ei dint@i călăreau ?n tăcere" ără a scă)a urma din ochi6 Restul erau mult mai )u3in tăcu3i" iar EranA era de/a dre)tul 2gomotos6 Discu3ia se )urta ?n Durul unui su1iect mult drag inimii sale şi asu)ra căruia omul ce/l ?nso3ea )ărea să i ost de cu totul altă )ărere6 — Fn )ro1leme ştiin3i ice te găseşti mereu )e o cale greşită" s/ar )utea s)une chiar că te/ai rătăcit de )otecă6 8 ast el de )ărere e de/a dre)tul inadmisi1ilăG — Dar atunci s)une/ne e0)lica3ia taG ?l ?ndemnă DicA" r@2@nd6 — *ici )rin ca) nu/mi treceG — De ceJ — :entru că" du)ă -elsius" ai deCeni mai iste3 cu c@teCa grade şi nici n/ai i măcar recunoscător )entru asta6 — Mărturiseşte" mai degra1ă" că nici n/ai Creo e0)lica3ieG — 8hoG Dec@t să cre2i aşa ceCa des)re mine" )re er să/3i lumine2 min3ileG 8 ast el de s eră luminoasă ?şi datorea2ă e0isten3a unei com1ina3ii sul uroase dintre os or şi iască6 Uneori666 Eu ?nsă ?ntreru)t de o e0clama3ie a lui 8ld #hatterhand" care arăta cu m@na ?ntinsă ?ns)re sud: — :riCi3i acel călăre3 care se a)ro)ie ?n goanăG #ă stră1a3i singur aceste 3inuturi este o doCadă de curaD şi )resu)une o e0celentă cunoaştere a deşertului6 — -ine ar )utea iJ ?ntre1ă Ered6 :are c@t se )oate de gră1it6 8ld #hatterhand ?şi o)ri calul şi scoase dintr/un 1u2unar al şeii 1inoclul" ?ndre)t@ndu/l ?ns)re străin6 — Mi se )are că e chiar ,lood(/Eo0" des)re care mi/ a3i )oCestit at@teaG #ă/l aşte)tăm aiciG *u trecu mult şi Eo0 ?i recunoscu la r@ndul său6 Eăcu
4I&

— Karl Ma( —

un gest larg de salut şi le strigă de la de)ărtare: — Mare noroc am aCut ?nt@lnindu/Că" domnilorG Am neCoie urgentă de aDutor6 — -e s/a ?nt@m)latJ ?ntre1ă 8ld #hatterhand6 — Du)ă toate )ro1a1ilită3ile" un conCoi ormat din emigran3i germani Ca i atacat noa)tea asta de către „Cuituri!6 Rostind aceste cuCinte" se a)ro)ie de ceilal3i" ?şi struni calul şi dădu m@na cu d@nşii6 — :resu)un că sunt totuna cu indiCi2ii )e care/i căutăm şi noi6 Unde se a lăJ — Fns)re sud/est şi )ar să se ?ndre)te e0act către marele c@m) de cactuşi6 — -are c@m)J — -el mai mare din ?ntregul deşert6 Am numărat )este trei2eci de „Culturi!" din care am ?m)uşcat doi6 Au schim1at marcaDele şi le orientea2ă către su)ra a3a aco)erită cu cactuşi6 8 trecere )rintre ei iind im)osi1ilă" este oarte )ro1a1il că aici urmea2ă să ie lichida3i6 — -@t mai aCem de călărit )@nă la eiJ — Fn galo)" ceCa mai mult de trei ore6 — +i 1ine" ce mai aşte)tămJG :utem discuta oarte 1ine şi )e drum6 Micul gru) ?nce)u să gonească )recum o urtună6 ,lood(/Eo0 se 3inea a)roa)e de 8ld #hatterhand şi ?i )oCestea acestuia ?nt@lnirea sa cu t@lharii şi )ierderea celor )atru cai care cărau a)ă6 V@nătorul ?l )riCi atent" a)oi ?ntre1ă sur@2@nd: — Aşadar aCea3i cinci cai" Eo0J <mG Aici" ?n miDlocul deşertuluiJ — Vă cunosc" domnule #hatterhand" şi am ?ncredere ?n dumneaCoastrăQ De alt el" sunt sigur că şi ?n alt mod a3i i intuit legătura dintre mine şi Eantoma din Llano +stacado6 Fn cur@nd Ce3i Cedea şi cui1ul meu de sta ie6 Fn ine" nu Coi mai i neCoit să Doc teatruQ şi nădăDduiesc că ?m)reună Com i21uti să nimicim
4O'

— Vulturii deşertului —

această 1andă de ucigaşi6 Mie/mi tre1uie unul singurQ ?l caut de/o Cia3ăG — -ine ştie )e unde i/or i 2ăc@nd osemintele6 Domnule Eo0" am toată stima )entru dumneaCoastră şi s)er că mai t@r2iu ?mi Ce3i )oCesti ?ntreaga istorie )e ?ndelete666 De/acum ştiu ?nsă ce el de om sunte3i şi ce )rimeDdii a3i aCut de ?n runtat6 -u toate astea" C/a3i doCedit mereu ?nCingător6 Dar" deoarece a3i aCut la dis)o2i3ie at@3ia cai" )ut@nd a)ărea şi dis)ărea du)ă 1unul dumneaCoastră )lac" deduc că aCe3i ?n Llano +stacado un loc unde e0istă a)ă" )omi" iar1ă şi ructe6 — ,ine?n3eles că da6 Locuiesc )e malul unei oa2e" ?n cealaltă )arte a )ădurii de cactuşi6 — Am 1ănuit ?ntotdeauna că Cechea legendă tre1uie să ie adeCăratăG Vă rog să/mi descrie3i loculG ,lood(/Eo0 ?i )oCesti cu acea ?ncredere de)lină )e care numai ?n 8ld #hatterhand ar i )utut s/o ai1ă" iar acesta" la r@ndul său" hotăr? să nu diCulge taina lui cu nici un )re36 A1ia ?n )ragul serii aDunseră la urma lăsată de căru3e" ?naintară cu )recau3ie" ?ndre)t@ndu/se e0act ?ns)re sud" lucru de alt el nu tocmai greu de ?nde)linit" )entru că" ?ntre tim)" a)ăruse secera su13ire a lunii" lumin@nd su icient ?n Dur6 Du)ă ce mai călăriră a)ro0imatiC o oră" 8ld #hatterhand ?şi o)ri 1rusc calul şi arătă ?n a3ă" 2ic@nd: — 9ată/i şi )e emigran3i6 #e )oate Cedea lan3ul )e care l/au ăcut din căru3e6 Aşte)ta3i aici6 Mă Coi a)ro)ia )e uriş şi Că Coi aduce Ceşti6 Descălecă şi dis)ăru ?n ?ntuneric" ?ntorc@ndu/se a1ia du)ă o Dumătate de oră6 #)use: — Douăs)re2ece care mari" trase de 1oi" au ost aşe2ate ast el ?nc@t să orme2e un careu6 Fn centrul lui se a lă oamenii6 *u au nici de m@ncare" nici de 1ăut" nici lemne )entru oc6 Au ost trăda3i de călău2a lor" altminteri ar i tre1uit să ai1ă de toate6 ,oii 2ac şi gem" mai mult mor3i dec@t Cii6 *ici Cor1ă ca m@ine
4O$

— Karl Ma( —

diminea3ă să )oată )orni mai de)arte6 :u3ina a)ă )e care/o aCem nu le/aDunge nici oamenilor6 :entru a salCa şi animalele" tre1uie nea)ărat să declanşăm o )loaie6 — :loaieJG se minună <o11le/EranA6 Vă ?nchi)ui3i cumCa că Ce3i )utea aduce )loaia aici" ?n )lin centrul deşertuluiJ — Da" sunt a1solut sigur6 — Dar asta de)ăşeşte orice imagina3ie6 Eără doar şi )oate" sunte3i un om nemai)omenit" dar să diriDa3i şi norii" du)ă 1unul dumneaCoastră )lac" de una ca asta nu Că cred ca)a1il6 *u/mi intră ?n ca) cine ar călău2i" de a)t" norii" )entru dumneaCoastrăJ — +lectricitatea6 *u am tim) să Că e0)lic totul acum6 :entru a i21uti" am neCoie de un oc c@t mai mare6 ,lood(/Eo0 Cor1ea des)re o su)ra a3ă oarte ?ntinsă" aco)erită cu cactuşi" care s/ar a la )e aici" )rin a)ro)iere6 #)er aşadar să Că aduc ?n tim)ul cel mai scurt o adeCărată )loaie toren3ială6 Dar s/o luăm din loc" domnilorG Fncălecă din nou şi )orni călare s)re lan3ul de căru3e6 -eilal3i ?l urmară6 Eireşte" au ost au2i3i şi oarte cur@nd cineCa" din interior" strigă: — Asculta3iG #e a)ro)ie oameni6 Doamne/ Dumne2eule" oare aduc aDutorJ #au sunt cumCa t@lhariJ — *u suntem t@lhari" răs)unse 8ld #hatterhand cu Coce )uternică6 Mai ?nt@i de orice" Că aducem a)ă6 Veni3i şi lăsa3i/ne să intrămG — DraceG strigă un alt glas m@nios" ne)rietenos6 #/ ar )utea să ie cumCa666 Aşte)ta3i" Coi ceilal3i" mă duc să Ceri icG 8mul se a)ro)ie" se a)lecă )este oişte şi ?ntre1ă: — -ine sunte3i" străinilorJG — Mi se s)une 8ld #hatterhand" iar toCarăşii mei sunt to3i oameni cinsti3i6 — 8ld #hatQ să te ia dracuRG
4O>

— Vulturii deşertului —

8mul care ?i ?nt@m)inase )e salCatori cu at@ta „gingăşie!" nu era altul dec@t „s in3ia/sa! 7o1ias :reisegott ,urton6 — Ah" dumneaCoastră sunte3i" domnule mormonG s)use 1atDocoritor Kuggle/Ered care" ?n ciuda ?ntunericului" ?l recunoscuse6 Mă 1ucură oarte mult că C/am )utut ?nt@lni aiciG Dar ,urton o ştersese demult6 D@ndu/şi seama că nu mai )oate 2ă1oCi nici măcar o cli)ă" o luă la goană ?n )artea o)usă" căut@ndu/şi calul6 #coase re)ede oiştea dintr/una din căru3e s)re a/şi ace loc )entru ieşirea din careu" sări re)ede ?n şa şi dis)ăru ca şi cum n/ar i ost6 Fn s)atele său răsunară strigătele de 1ucurie ale oamenilor )e care ?i sortise )ieirii6 — Aşte)ta3i" numai" scr@şni el" mă Coi ?ntoarce c@t de cur@nd6 Atunci Cor i )ierdu3i şi cei care Cor să acă )e salCatorii6 *ici n/a tre1uit să )arcurgă un drum )rea lung6 Fn a)ro)iere aşte)tau oamenii săi" „marcatorii!6 „Vulturii! nu se arătară deloc im)resiona3i că un C@nător at@t de Cestit ca 8ld #hatterhand se a la ?n ta1ăra emigran3ilor6 Dim)otriCă" se 1ucurau de a)tul că )rada lor Ca i şi mai 1ogată dec@t se aşte)tau6 *ici )rin ca) nu le trecea c/ar )utea să dea greş" cu toate că" acum" nu mai )utea i Cor1a de o )redare ără re2isten3ă6 Fntre tim)" cei doi me0icani se alăturară şi ei 1andei6 Fn Murding/,oLl se a la un )a2nic care/i conduse la ceată6 :oCestiră celorlal3i t@lhari ?nt@m)larea din Valea -@ntătoare" ără a 1ănui ?nsă c@tuşi de )u3in că Binnetou şi comanşii se a lau )e urmele lor6 A)aşul Cenise şi el cu tru)a ?n Murding/,oLl" dar ără a găsi )e nimeni acolo6 ,a2inul Ucigaş era ormat dintr/o ad@ncitură destul de mare şi a1ru)tă" )e undul căreia 1ăltea o a)ă tul1ure6 :ro1a1il că această ume2eală se datora oa2ei nu )rea ?nde)ărtate" de la
4O5

— Karl Ma( —

„-ui1ul sta iei! şi" chiar dacă a)a nu era curată" ?n )lin deşert era de ne)re3uit6 De aceea t@lharii oloseau acest loc de ?nt@lnire şi" ori de c@te ori se răs)@ndeau" oric@t de de)arte" tot aici reCeneau" ?n Creme ce unul dintre ei răm@nea să asigure )a2a6 De data asta" omul )lecase ?m)reună cu me0icanii şi de aceea Binnetou găsi locul com)let )ărăsit6 8chiul său ager ?i arătase drumul cel 1un6 :lecase )e urma celor trei şi" du)ă lăsarea ?ntunericului" desco)erise locul ?n care )o)oseau „Culturii deşertului!6 #e culcă la :ăm@nt şi se a)ro)ie t@r@ş" ca un şar)e" de gru)ul t@lharilor6 *emernicii se traCestiseră ?n indieni6 Fl 2ări )e ,urton" călău2a trădătoare" Cenind l@ngă ceilal3i6 Din )ăcate" nu )utea risca să se a)ro)ie at@t de mult ?nc@t să şi ?n3eleagă des)re ce Cor1esc" dar cel )u3in i21utise să/i numere6 A)oi se ?ntoarse la oamenii săi6 — 7rei2eci şi cinci de „Culturi!" 2ise el6 Dar m@ine" )e Cremea asta" carnea lor Ca i deCorată de adeCăra3ii Culturi6 — -e Cor să acăJ se interesă *eL/Moon6 — :@ndesc )rada" care tre1uie să se a le undeCa ?ns)re nord" deoarece me0icanii au luat/o ?n acea direc3ie6 7otodată" dintr/acolo a Cenit un sol" care i/a anun3at că măcelul )oate ?nce)e6 Era3ii mei mă Cor ?nso3i către locul unde ?i Com ?nt@lni )e cei ce urmea2ă a i ucişi şi )răda3i6 Fncălecă şi descrise mai ?nt@i un larg arc de cerc" )entru a deruta )e eCentualii urmăritori6 A)oi reCeni şi se ?ndre)tă ?ns)re direc3ia )ro)usă6 Fn scurtă Creme" Că2ură lan3ul de căru3e" ?m)resurat de )a2nici" doCadă că" ?ntre tim)" 8ld #hatterhand luase măsuri de siguran3ă6 -@nd aceştia se interesară de identitatea noilor Ceni3i" Binnetou le răs)unse: — Era3ii mei al1i nu au de ce să se teamă6 #unt Binnetou" că)etenia a)aşilor" şi Creau să le aduc aDutor6 Vocea sa clară a )utut i 1ine au2ită6 Fncă nici nu
4O4

— Vulturii deşertului —

s @rşi 1ine ce aCusese de s)us" c@nd din interiorul lan3ului de căru3e răsună Cocea 1ucuroasă a lui <o11le/EranA: — BinnetouJ ;oarnele şi to1oşarii n/au dec@t să anun3e de )e acum CictoriaG Dar unde a)are a)aşul" tre1uie să se a le şi Vănătorul de Urşi şi iul său" MartinG Lăsa3i/mă să ies" tre1uie să/i ?m1ră3işe2 )e am@ndoiG #e că3ără deasu)ra căru3elor" Cr@nd să sară Dos" ?n )artea e0terioară" dar se o)ri uluit" tre2indu/se dinaintea cetei de indieni comanşi6 — :e to3i dracii" ce se ?nt@m)lăJ ?ntre1ă6 9a Ceni3i ?ncoace" domnule 8ld #hatterhand" şi uita3i/Că ni3el la aceste sta ii care 1@ntuie călareG Dar Martin ,aumann at@rna deDa de g@tul său" urmat iind de V@nătorul de Urşi" care/l cu)rinse ?n 1ra3e" şi de Binnetou6 Du)ă ce/l salută cu 1ucurie" acesta din urmă ?ntre1ă intrigat: — Eratele meu" #hatterhand" n/a au2it" oare" Cocea meaJG — ,a daG Aici suntG răs)unse acesta" ieşind a ară şi str@ng@ndu/l la )ie)t )e )rietenul său indian6 -eilal3i ?l urmară6 7otul )rinse Cia3ă" ?ntre1ările şi răs)unsurile 21urau de la unii la al3ii" dar ără )rea mult 2gomot" cu discre3ia im)usă de situa3ie6 9nimă/de/ ier se alătură comanşilor" oarte trist şi serios6 Le )oCesti des)re uciderea că)eteniei lor" tatăl său6 #ur)rinşi să/l găsească aici ?l ascultară cu aten3ie şi" deşi )e e3ele lor liniştite nu se )utea citi nimic" su letele lor clocoteau de m@nie" Dur@nd moarte „Culturilor!6 Du)ă ce is)răCiră cu eluritele ceremonii de salut" ?n interiorul lan3ului de căru3e" dar şi ?n a ara lui" ?nce)u să se des ăşoare o Cie actiCitate6 7otul era ăcut ?nsă ?n mare linişte6 Fn )rimul r@nd" măriră lan3ul )entru a le o eri comanşilor adă)ost ?n interiorul lui6 :entru ca t@lharii să nu )oată o1serCa de de)arte că au de/a
4OI

— Karl Ma( —

ace cu un gru) mult mai numeros de adCersari" introduseră ?năuntrul adă)ostului )@nă şi caii6 9ndienii ?m)ăr3iră )rintre emigran3i hrana şi a)a )e care a )urtau cu ei ?n 1utelii ăcute din doCleci sco1i3i" iar 8ld #hatterhand )romise tuturor că nu )este multă Creme Cor dis)une de re2erCe mari de alimente şi 1ăutură6 7otuşi" setea 1ie3ilor oameni era cam greu de )otolit cu )romisiuni6 La un moment dat" *eL/Moon ?l recunoscu )e Kuggle/Ered" care/l salCase c@ndCa din m@inile lui #tealing/Eo06 A)oi" ?n Durul cercului de căru3e se lăsă tăcerea6 7otuşi" nu dormea nimeni" iar cei ce aCeau de )oCestit" Cor1eau ?n şoa)tă" ast el ?nc@t ?n a ara lan3ului nu se )utea au2i nici măcar un sunet6 8ld #hatterhand )reluase comanda6 #tătea l@ngă ,lood(/Eo0" care ?i descria 3inutul ?n cele mai mici amănunte6 ACeau de g@nd să )ună )entru totdeauna ca)ăt t@lhăriilor din deşert şi Duraseră moarte tuturor „Culturilor!666 Un amănunt deose1it de interesant ?l constituia a)tul că" )e l@ngă c@m)ia oarte ?ntinsă de cactuşi de la nord" ?ns)re răsărit se ?ntindea o alta şi mai mare dec@t )rima6 Eo0 s)use că ?ntre c@m)uri se a la o dungă de nisi)" destul de ?ngustă" care )ermitea accesul la „-ui1ul sta iilor!6 — :rea 1ineG se 1ucură 8ld #hatterhand6 Deci nu ne )oate scă)a nici unul dintre t@lhariG Fn ca2ul ?n care ar sesi2a de?ndată su)erioritatea noastră numerică" sau dacă ar şterge/o chiar du)ă )rimul atac" i/am )utea goni ?ns)re dunga de nisi) şi am da oc celor două c@m)uri de cactuşi6 #untem neCoi3i să o13inem a)ă )entru animalele de trac3iune" care nu tre1uie să )iară de sete6 — Dar dacă Com )roceda ast el" „Culturii! )ot să sca)e" aDung@nd la casa meaG — :este )oate" Eo0G -ăci tu" ?nso3it de 2ece indieni comanşi" Cei )orni ?ndată ?ns)re casa ta" asigur@ndu/le indiCi2ilor o 1ună )rimireG Ve3i aDunge la tim)" căci sunt
4OO

— Vulturii deşertului —

a)roa)e sigur că atacul Ca aCea loc a1ia m@ine ?n 2oriG :lanul u a)licat ără nici un comentariu6 ,aricada ormată din căru3e se deschise" )ermi3@ndu/i lui ,lood(/Eo0 şi ?nso3itorilor săi să iasă6 A)oi" u iarăşi tăcere666 :a2nicii erau )osta3i mult ?n a ara lan3ului de căru3e şi aCeau ordin să se retragă ?n cea mai mare linişte" imediat ce/ar i 2ărit duşmanii a)ro)iindu/se6 Fn interior" caii gata ?nşeua3i aşte)tau )entru a )orni urmărirea imediată a ugarilor6 A1solut iecare ştia ce are de ăcut6 *oa)tea trecu re)ede" iar odată cu iCirea 2orilor" contururile căru3elor şi ale celorlalte o1iecte deCeneau mult mai clare6 Diminea3a era lim)ede" ără nici cea mai mică urmă de cea3ă6 #e lumina tot mai mult şi" ?n s @rşit" )utură i Că2u3i „marcatorii! ?ndre)t@ndu/se către sud6 #e a lau la o distan3ă de a)ro0imatiC o mie de )aşi6 ,ucuroşi că le Cenise Cremea" ?şi ?ndemnau caii" a)ro)iindu/se ?n goană" )entru a lua cu asalt ortărea3a de căru3e6 :osturile de )a2ă din a ară useseră retrase6 7o3i 1ăr1a3ii se a lau ?n s)atele 1aricadei e0)use atacului6 Acum „Culturii! se a lau la o sută" a)oi o)t2eci şi a)oi doar cinci2eci de )aşi6 — EocG ordonă 8ld #hatterhand6 Răsunară )este trei2eci de ?m)uşcături6 Fn c@teCa cli)e" ceata atacatorilor se trans ormase ?ntr/o grămadă de2ordonată6 Mor3ii şi răni3ii se )răCăliră de )e caii ce continuară să gonească li1eri6 -eilal3i" nu mai mul3i de 2ece" useseră struni3i de stă)@nii lor" rămaşi te eri sau doar uşor răni3i6 — UraG UraG 8ld #hatterhand şi BinnetouG strigă <o11le/EranA6 Du)ă ce t@lharii au2iră şi cel de/al doilea nume şi constatară numărul mare de )ierderi care le usese )ricinuit at@t de ra)id" se ?ntoarseră şi/o luară la goană
4O=

— Karl Ma( —

către sud6 — A arăG Hi iecare la locul săuG ordonă 8ld #hatterhand6 Eură ?nde)ărtate două căru3e" ast el ?nc@t to3i )utură ieşi6 +migran3ii se nă)ustiră url@nd ?ns)re mor3i şi răni3i" iar ceilal3i )orniră ?n urmărirea t@lharilor" dar ără )rea multă gra1ă6 Doar :itt şi DicA goneau c@t )uteau de re)ede ?ns)re c@m)urile de cactuşi" cărora tre1uiau să le dea oc6 8 )arte din urmăritori" ?n runte cu Binnetou" o luară s)re răsărit" cotind a)oi către sud" )entru a ?nchide calea ugarilor şi a/i or3a să )ătrundă ?ntre cele două c@m)uri6 8ld #hatterhand ?m)reună cu ai săi 3ineau urma „Culturilor deşertului!6 7icăloşii erau urioşi că dăduseră greş6 ;oneau tăcu3i laolaltă" doar ?nDur@nd din c@nd ?n c@nd6 La Murding/,oLl se o)riră )entru a se s ătui6 — -e să acem acumJ ?ntre1ă ,urton" care şedea g@ @ind )e cal6 *u )utem răm@ne aici6 -@inii se a lă )e urmele noastre6 — ,ine?n3elesG ?ncuCiin3ă -arlos :elleDo care" la el ca şi rate/său" scă)ase tea ăr6 Dre)t ?nainte" )rintre cactuşi" nu se )oate6 7re1uie s/o luăm la drea)taG Veni3iG :orniră ?n acea direc3ie" dar cur@nd Că2ură ridic@ndu/se un um gros6 — :e to3i draciiG strigă ,urton6 Au aDuns ?naintea noastră acolo6 Au dat oc la cactuşiG Fna)oiG Eăcură cale/ntoarsă" trec@nd )e l@ngă Murding/,oLl şi ?ndre)t@ndu/se către răsărit" dar" du)ă a)roa)e 2ece minute" ?l 2ăriră )e 8ld #hatterhand care" ?m)reună cu ceata sa" se ?ndre)ta ?n diagonală către ei şi o rică groa2nică )use stă)@nire )e d@nşii6 7otuşi" continuară să/şi ?ndemne caii e0tenua3i" nădăDduind că Cor i21uti să sca)e din ?ncercuire" lu@nd/o ?ns)re lateral" dar cur@nd ?n3eleseră că era im)osi1il6 Fn de)ărtare" calea le era ?nchisă de cealaltă Dumătate a urmăritorilor6
4O%

— Vulturii deşertului —

— :arcă ?nsuşi dracul şi/ar i C@r@t coadaG 21ieră +milio6 7re1uie să intrăm )rintre cactuşiG — +0istă cumCa Creo ieşire" )utem scă)a din undăturăJ se interesă -arlos6 — *u ştiu6 */am intrat niciodată ?n Cia3a mea acolo" dar" se )are că nu ne/a mai rămas nimic altceCa de ăcut6 — Atunci să ne gră1im" altminteri Ca aDunge ocul ?naintea noastră6 ;oneau din răs)uteri e0act ?n sensul şi ?ns)re locul ?n care 8ld #hatterhand dorea să/i ducă6 Din st@nga se a)ro)ia Binnetou şi ceata sa" iar din drea)ta DicA şi :itt" care dăduseră oc cactuşilor6 7o3i goneau ?n urma t@lharilor" de/a lungul dungii de nisi) dintre cele două c@m)uri de cactuşi" a)ro)iindu/se de „-ui1ul sta iilor!" locuin3a lui ,lood(/Eo06 -arlos :elleDo aCusese dre)tate c@nd ?i aCerti2ase ?n )riCin3a ocului care se a)ro)ia tot mai re)ede6 Resturile de )lante" su13iri şi uscate ca oi3a de 3igară" care 2ăceau acolo de secole" d@nd naştere" din c@nd ?n c@nd" la noi Clăstare" deCeniseră un adeCărat itil6 Elăcările se ?m)răştiau mai ?nt@i lent" de Dur/ ?m)reDur" a)oi ?nce)eau să alerge" să sară şi cur@nd se ?năl3au c@t casa6 Eoarte re)ede" ?ntreaga su)ra a3ă u cu)rinsă de lăcări care nu lăsau nici o 1reşă6 7rosnetul ocului se )utea au2i de de)arte" iar căldura care se ridica ?n sus crease un curent de aer tot mai )uternic" deCenind" )@nă la urmă" un soi de C@nt6 -u c@t ocul se răs)@ndea mai mult şi ?nainta ?ns)re sud" ocu)@nd o 2onă de mai multe mile )ătrate" cu at@t mai Ci2i1il deCenea enomenul aşte)tat de 8ld #hatterhand6 -erul ?şi )ierdu culoarea al1astră" deCenind" mai ?nt@i gal1en )al şi a)oi tot mai ?nchis" )@nă la cenuşiu6 Mase mari" grele şi ?ntunecate de um erau adunate de C@nt ?n nişte nori denşi care" ?ncetul cu ?ncetul" aco)eriră ?ntreaga 1oltă6 -urentul de aer era oarte ier1inte" nisi)ul ar2ător"
4O&

— Karl Ma( —

iar sus ?nce)ură să a)ară" )rintre norii grei" ulgerele6 Fnce)ură să cadă la ?nce)ut stro)i ră2le3i" a)oi tot mai mul3i" iar ?n cele din urmă ?nce)u să )louă" să toarne cu găleata" ?ntr/o de2lăn3uire de adeCărată urtună tro)icală6 Fntre tim)" emigran3ii ?i ?m)uşcaseră )ur şi sim)lu )e „Culturii! graC răni3i" le luară 1unurile şi caii" iar acum aşte)tau re?ntoarcerea salCatorilor6 La un moment dat o1serCară ormarea norilor şi sim3iră stro)ii care cădeau666 Fn s @rşit" se aşe2ară ?n )loaia ?m)ros)ătătoare şi scoaseră la iCeală toate reci)ientele care se )uteau um)le6 Animalele reCeniră din nou la Cia3ă" erau salCate şi" ?m)reună cu ele" ?ntreaga aCere a stă)@nilor care ?şi )uteau ?n s @rşit continua drumul6 Fndată ce se ăcu 2iuă" ,lood(/Eo0 aDunse cu cei 2ece comanşi la căsu3a sa6 #anna" de)arte de a se s)eria de indieni" se 1ucura să Cadă din nou oameni" dar" ireşte" nu uită să/şi ?ntre1e stă)@nul de negrul ,o16 Eo0 o rugă să mai ai1ă )u3ină ră1dare şi intră ?n căsu3ă6 -@nd ieşi a ară" )urta 1lana 1iColului al16 — Ti),3ua3un8a(aGI& e0clamă 9nimă/de/ ier" care se a la şi el acolo6 Hi ceilal3i )riCeau )lini de uimire la de2Căluirea enigmei care constituise nu o dată su1iectul discu3iilor lor" dar nu s)uneau nimic6 ,lood(/ Eo0 ?ncălec@ din nou" iar ei ?l urmară" )ărăsind oa2a6 Fşi ocu)ară locul ?n sud/estul )ădurii de cactuşi şi ?nce)ură să aşte)te" )riCind cercetător ?ns)re nord" unde se ridica un )erete ?ntunecat" la 1a2a căruia se )uteau 2ări 2C@cnind lăcările6 — Eocul ?i Ca aduce )e t@lhari" ?i şo)ti el lui 9nimă/ de/ ier6 Am@ndoi aCeau )uştile )regătite6 :eretele de nori se a)ro)ia din ce ?n ce" iar aerul deCenea din minut ?n minut tot mai a)ăsător6 Eocul se o)rea" ?n mod iresc" la limita cactuşilor6
%*

#)iritul deşertului6
4='

— Vulturii deşertului —

— U G e0clamă unul din indieni" arăt@nd s)re nord6 VinG Da" Ceneau „Culturii!" dar erau doar trei6 -eilal3i useseră deDa do1or@3i6 -aii lor erau scălda3i ?n sudoare şi ei ?nşişi a1ia se mai )uteau 3ine ?n şa6 La o mică distan3ă ?n urma lor )uteau i Că2u3i 8ld #hatterhand şi Binnetou" urma3i de to3i ceilal3i" dar nu ?n mare Cite2ă" iindcă Croiau ca ultimii trei ticăloşi să ?nca)ă )e m@inile lui ,lood(/Eo0 şi ale toCarăşilor săi6 :rimul era ,urton" care se a la cu mult ?n a3a celorlal3i doi6 Vă2@nd co)acii" un miracol ?n )lin deşert" se ?ndre)tă s)re ei" dar" 2ărindu/l )e Eo0" care/şi strunise deDa calul ?n aceeaşi direc3ie" mormonul scoase un strigăt de s)aimă6 -eilal3i doi" care se a)ro)iau din ce ?n ce" tre1uiau să treacă chiar )e l@ngă 9nimă/de/ ier6 +l ?i recunoscu )e dată ca iind )artici)an3i la uciderea că)eteniei comanşe şi duse arma la umăr6 Două ?m)uşcături şi am1ii că2ură de )e cai6 9ndianul se a)ro)ie de ei )entru a le lua scal)urile6 Fntre tim)" ,lood(/Eo0 se a la ?n urma eClaCiosului ,urton" cel mai )ericulos dintre to3i" )e care ?l gonea s)re co)aci şi dorea să/l aducă )@nă ?n a3a căsu3ei sale6 ;oana usese at@t de dură" ?nc@t urmăritorul ?şi )ierduse 1lana de 1iCol" iar calul urmăritului se )ră1uşi" arunc@ndu/l din şa6 8 cli)ă mai t@r2iu Eo0 u l@ngă el" scoase )umnalul de la 1r@u şi ?năl3ă 1ra3ul )entru a/i da loCitura mortală6 Deodată" ?nsă" se ridică ?n )icioare şi scoase un strigăt de s)aimă6 Fn cădere" )ărul negru şi 1run se des)rinse de )e ca)ul lui ,urton" )eruca sco3@nd acum la iCeală o re2ă roşcată" tunsă scurt6 Datorită goanei şi s)aimei gro2aCe" o1ra2ul i se schimonosise şi 1uhăise6 Fn cădere ?şi ru)sese g@tul" iar ochii lui ?l )riCeau i0 )e t@năr6 Fngro2it" ,lood(/Eo0 ?l recunoscu )e #tealing/Eo0" ucigaşul )ărin3ilor săi6 Fn tim)ul atacului au2ise rostindu/i/se numele şi era singurul lucru )e care memoria sa ?l re3inuse6
4=$

— Karl Ma( —

Fn s @rşit" sosiră ?n goană şi ceilal3i" ?n Creme ce ,lood(/Eo0 ?ncălecă şi se ?nde)ărtă )entru a/şi recu)era 1lana de 1iCol6 Hi/o aşe2ă din nou )este ca) şi umeri6 7o3i" ?n a ară de 8ld #hatterhand" ură nes)us de mira3i Că2@ndu/l costumat ast el6 — #)iritulG +l era s)iritulG :riCi3iG Eantoma din Llano +stacadoG răsunară strigăte" din toate )ăr3ile6 Eo0 ?nsă nu le dădu nici o aten3ie6 Arătă ?ns)re cadaCrul lui ,urton" s)un@nd: — Aici 2ace ucigaşulG Acum e mort" iar eu n/am să a lu niciodată cine au ost )ărin3ii mei6 *eL/Moon Că2u cadaCrul şi e0clamă: — #tealing/Eo0G Fn s @rşit a ost omor@tG Mare )ăcat că şi/a r@nt g@tul6 Fi Coi răm@ne Ceşnic dator cu/n glonteG — ,ine că e mortG s)use serios 8ld #hatterhand6 Fm)reună cu el au ost 2dro1i3i to3i „Culturii!" iar de acum ?nainte Ca i linişte ?n deşert6 ,ine?n3eles că ,o1 era şi el )re2ent6 Dar )e el nu/l interesa nici mortul" nici Eantoma din Llano +stacado6 8chii lui 2ă1oCeau cu nes)usă curio2itate asu)ra negresei" iar ea ?l sor1ea din )riCiri" de asemenea6 La un moment dat" se duse dre)t la d@nsul şi/l ?ntre1ă oarte direct: — 7u eşti cumCa ,o1J Du)ă ce acesta ?ncuCiin3ă" ?ntre1ările continuară să curgă şuCoi: — -um o cheamă )e mama taJ *u cumCa #annaJ Ai mai Că2ut Creodată această )o2ăJ F3i s)une ceCaJ Fi ?ntinse Cechea otogra ie6 *egrul aruncă o )riCire asu)ra ei şi sări din şa" sco3@nd urlete de 1ucurie6 #e ?m1ră3işară6 Fn rest" a)roa)e nimic de adăugat6 7@lharii useseră ?nCinşi" iar o ceată de comanşi se duse să/i aducă )e imigran3i6 Aceştia urmau să se re acă aici" )e malurile lacului" iar a)oi să ie conduşi" )rin deşert" la destina3ie6 Fncetul cu ?ncetul se stinsese şi ocul"
4=>

— Vulturii deşertului —

nemaigăsind alte materiale )entru a se hrăni ?n continuare6 9mensul c@m) de cactuşi se a la mort su1 cenuşă6 Dar" la „-ui1ul sta iilor!" Cia3a era ?n toi6 ,lood(/Eo0" eroul 2ilei" u neCoit să/şi )oCestească de nenumărate ori ?ntreaga Cia3ă care" aşa cum el ?nsuşi s)unea mereu" nu usese dec@t un lung şir de ?nt@m)lări ne)lăcute6 +ra hotăr@t să răm@nă )entru totdeauna la oa2a din miDlocul deşertului" iar #anna şi ,o1 declarară că nu/l Cor )ărăsi niciodată6 Fn orice ca2" ?ntreaga istorie era at@t de )al)itantă" ?nc@t nici chiar guraliCul de <o11le/EranA nu/l ?ntreru)se6 Dar" de ?ndată ce" ?m)reună cu DicA" :itt şi Ered" ieşi să acă o )lim1are ?m)reDurul lacului" Kuggle/ Ered ?l şi ?ntre1ă: — +i 1ine" EranA" acum suntem chiar la „-lu1ul sta iilor!6 F3i mai men3ii )ărerea că #)iritul din Llano +stacado ar i o antomă adeCăratăJ — 7aciG răs)unse cel ?ntre1at6 Dacă de data asta am greşit" nu ?nseamnă că )rin alte )ăr3i n/or i destule antome6 Mintea unui sa0on )oate )ătrunde şi ceea ce mintea unui om o1işnuit nu e de)rinsă să ?n3eleagă666 — Da6 #a0onia şi ?n s)ecial Morit21urg sunt nişte locuri deose1ite" care comunică sentimente alese" răs)unse" r@2@nd" Ered6 — #ă nu/mi Cii cu sentimentele tale" )ăstrea2ă/le )entru tine" 1ătr@ne scamatorG Fncă nu mă cunoşti nici )e de)arte" dar )entru că ?ncă Com mai răm@ne ?m)reună c@teCa luni" mai ai tim) destul )entru a mă cunoaşte şi Cenera6 :ersonalitatea mea s @rşeşte )rin a im)une tuturor cel mai mare res)ectG *u/i aşa" DicAJ — Eără doar şi )oateG ?ncuCiin3ă acesta" ?n tim) ce un sur@s ironic ?i ?n lorea )e 1u2e6 — Deci" ai au2it adeCărulG De a)t" mie ?mi datore2i totul" căci" dacă nu m/aş i ?nt@lnit" sus" la <elmers <ome cu ,lood(/Eo0" n/a3i i desco)erit niciodată cine este cu adeCărat Eantoma din Llano +stacado6 -iudat
4=5

— Karl Ma( —

că ?nt@r2ia3i at@t de mult să Că e0)rima3i recunoştin3aG Urmaşii Coştri Cor i neCoi3i oricum să toarne ?n 1ron2 ori să cio)lească statuia mea" sau mai 1ine 2is a s)iritului meu6 *umele meu Ca străluci cu litere de aur ?n re2erCa3ia naturală" unde s)er că ?n cur@nd lumea ?mi Ca )utea admira monumentulG

4=4

— Vulturii deşertului —

-U:R9*#

FIUL VÂNĂTORULUI DE URŞI $6 DU:. URM+6666666666666666666666666666666666666666666666666666666665 >6 <8,,L+/ERA*K6666666666666666666666666666666666666666666666666$= 56 F* AD.:8#766666666666666666666666666666666666666666666666666666665= 46 8LD #<A77+R<A*D666666666666666666666666666666666666666666I' I6 B9**+78U666666666666666666666666666666666666666666666666666666666=' O6 LA H8H8*9666666666666666666666666666666666666666666666666666666666&> =6 UR#UL -+*UH9U6666666666666666666666666666666666666666666666$$4 %6 AV+*7URA LU9 ERA*K H9 A LU9 ,8,666666666666666$55 &6 -+L/EAR./*UM+666666666666666666666666666666666666666666666$I5 $'6 VUL7UR99 D9* #7Z*-9666666666666666666666666666666666666$&' $$6 F* -+A MA9 MAR+ :R9M+KD9+66666666666666666666666>$I $>6 LA ;URA 9ADULU9666666666666666666666666666666666666666666>5$ FANTOMA DIN LLANO ESTA.ADO $6 ,L88DY/E8[666666666666666666666666666666666666666666666666666>IO >6 8 ;AUR. F* ERU*7+666666666666666666666666666666666666666>=& 5 VUL7UR99 D+H+R7ULU96666666666666666666666666666666666665'5 46 9*9M./D+/E9+R66666666666666666666666666666666666666666666666655I I6 #:98*UL666666666666666666666666666666666666666666666666666666666654% O6 8RA EA*78M+L8R6666666666666666666666666666666666666666665=4 =6 ,.*U9ALA66666666666666666666666666666666666666666666666666666665&I %6 VAL+A -Z*7.78AR+6666666666666666666666666666666666666664>4 &6 E.R. MA#-.666666666666666666666666666666666666666666666666666645= ───────────────────────

4=I

— Karl Ma( —

+D97URA +D+* :ia3a :resei Li1ere -or) central" +taD %" -amera %O' ,ucureşti U #ector $ 7ele on >>>64%6O' :entru cores)onden3ă este su icientă men3iunea +D97URA +D+* -ăsu3a )oştală 55U&& ,ucureşti ─────────────────────── -oli de ti)ar: 55 ,un de ti)ar: $%6$$6$&&= 7i)arul e0ecutat la 9m)ri meria „ARD+ALUL! -luD/ *a)oca ,/dul >$ Decem1rie *r6$4O -omanda nr6='>%$

4=O

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful