వశవకర మ ! నక జ హలర !

1. నరమలంబగ నర ద
రగవలననన

రవపత
ర నరమంచ ద
రటషధశడ వశవకరమ కద

!

2. సఖ నద
ర సమననతమగ పందవలననన

పటట మంచం గవంచ ప
రజ
ఞ డ వశవకరమ కద !

3. గృహమల నరమంచ నవసంచవలననన

గృహ దవరబందల నరమంచ ఘనడ వశవకరమ కద!
4. పడతత పరషడ పరణ మడవలననన

పడతక మంగళయ సత
రం చయ వశవజ
ఞ డ వశవకరమ కద !

5. దవలయం నంద దవన ప
రధ రంచవలననన

దవత ప
రతమన చయ శలపజ
ఞ డ వశవకరమ కద !

6. పలమల హలమత దకక దననవలననన

ఆ హలమ చయ సత
రధరడ వశవకరమ కద !

7. ఆధనక యగంల యంత
గత సధంచవలననన
రప

!

యంత
రపరకరమల చయ ప
రజ
ఞ డ వశవకరమ కద

8. పంచలహమలత వవధకృతల చయవలననన
సందర రపమల చయ సకంభనభడ వశవకరమ కద!
9. తల ల గరబం నండ వచచ బడడక బడడ కయవలననన
పదన
ైన కత
తన చయ తవటషధశడ వశవకరమ కద

!

10.వదయల నరచ సమయన హస
రయవలననన
తలత వ

హస
త లఘవం గల ఘంటంబ చయ ఘటకడ వశవకరమ కద !

11.మరణనంతరం మనషన మటటల మటట పటటవలననన

మటటన త
రవవటక పలగ -పరల, చయ మనయడ వశవకరమ కద!

12.వశవ వఖయత చందన వమన శతకమల

వశవకరమ లన వశవంబ లదర, వశవదభరమ వనర వమ ల
అభరమడ వశవకరమ కద!

అందలక – ఓ వశవకరమ! నక జహల ర.

రచన

సమజ భగవంగచర.
వశఖపటనం.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful