You are on page 1of 104

B cng thng

vin in t tin hc

bo co tng kt ti kh&cn cp b

nghin cu xy dng h thng tit kim in nng chiu sng ng dng mng sensor khng dy
M s: 187. 08RD/H-KHCN ch nhim ti: ths. Trn vn tun

7171
17/3/2009 H ni - 2008

B- CNG TH'BNG
VI N NGHIN C#U &I N T', TIN H)C, T+ &,NG HA

----------o0o----------

K T QU# TH&C HI)N *+ TI NCKH V PTCN C,P B- N/M 2008

*1 ti:

NGHIN C4U XY D&NG H) TH6NG TI T KI)M *I)N N/NG CHI U SNG 4NG D7NG M9NG SENSOR KHNG DY
M s:: 187.08RD/H*-KHCN

Ch nhi#m '( ti: Ths. Tr=n V?n Tu@n

H NAi-12.2008

B- CNG TH'BNG
VI N NGHIN C#U &I N T', TIN H)C, T+ &,NG HA

----------o0o----------

K T QU# TH&C HI)N *+ TI NCKH V PTCN C,P B- N/M 2008


*1 ti:

NGHIN C4U XY D&NG H) TH6NG TI T KI)M *I)N N/NG CHI U SNG 4NG D7NG M9NG SENSOR KHNG DY
M s:: 187.08RD/H*-KHCN Ch nhi#m '( ti: Ths. Tr=n V?n Tu@n

Cn b) tham gia: ThS. Tr-n V0n Tu2n KS. T4 V0n Nam ThS. Nguy5n Tu2n Nam KS. Bi &8c Th:ng ThS. Ph4m Thy Dung

H NAi 2008

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

TM T+T ./ TI
MCc tiu cEa G1 ti: T4o ra m;t n=n t>ng ph-n c8ng v ph-n m=m cho cc m4ng sensor k@t hAp thi@t bC ch2p hnh trong hE thFng qu>n l Gi=u khiHn chi@u sng Tnh hnh nghin cHu trong nIJc: I ViEt Nam, GiEn n0ng chi@u sng chi@m m;t tK lE lMn trong GiEn n0ng tiu thN. ViEc nghin c8u thi@t k@ ch@ t4o cc ph-n tP cQng nh9 tch hAp hE thFng ti@t kiEm GiEn chi@u sng l r2t c-n thi@t. Qua tm hiHu chng ti nhSn th2y, viEc 8ng dNng cng nghE Gi=u khiHn chi@u sng G G9Ac m;t sF GBn vC 8ng dNng thnh cng. Song d9Mi gc G; nghin c8u thi@t k@ ch@ t4o thi@t bC d4ng rTi v tch hAp thnh hE thFng th ch9a c GBn vC no thVc hiEn Tnh hnh nghin cHu L nIJc ngoi: Ti@t kiEm GiEn n0ng, GWc biEt l GiEn n0ng chi@u sng l m;t trong nhXng v2n G= Gang G9Ac ton c-u quan tm. ViEc ti@t kiEm GiEn n0ng G9Ac tSp trung chY y@u Z m8c thi@t bC v m8c hE thFng. Cc gi>i php Gi=u khiHn chi@u sng Gang G9Ac tch cVc nghin c8u v pht triHn bao g[m hon thiEn v= cng nghE Gn chi@u sng, cng nghE ch2n l9u GiEn tP cho G@n cc m4ng Gi=u khiHn chi@u sng. Cc m4ng Gi=u khiHn chi@u sng c thH sP dNng cc bus truy=n thng ring nh9 cYa GE, Honeywell, Lutron, truy=n trn G9Tng dy GiEn hay mMi Gy hBn l truy=n thng khng dy. M;t hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng bao g[m cc ph-n tP sau: - Ph-n tP ch2p hnh (Gn, rBle, ch2n l9u,) c thH k@t nFi thnh m4ng - B; Gi=u khiHn - Ph-n m=m qu>n l gim st PhIKng php nghin cHu: - TSp trung vo ch@ t4o cc cNm thi@t bC - p dNng cc cng nghE mMi nh2t v= truy=n thng khng dy, sensor khng dy, - LVa ch\n thch hAp cc module ph-n c8ng d4ng OEM - Thi@t k@ v ph>n biEn thi@t k@ NAi dung chnh: - Nghin c8u thi@t k@ ch@ t4o cc nt sensor/actuator khng dy cho hE qu>n l Gi=u khiHn chi@u sng - T4o dVng hE firmware chu]n cho m4ng sensor/actuator khng dy cho hE qu>n l Gi=u khiHn chi@u sng - Nghin c8u, thi@t k@ b; Gi=u khiHn tSp trung cho hE qu>n l Gi=u khiHn chi@u sng
1

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

- Nghin c8u xy dVng gi>i php Gi=u khiHn chi@u sng 8ng dNng cho cc phn x9Zng s>n xu2t, ta nh

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

M7 C L7 C

CH12NG 1: NGHIN C3U KH5O ST CC H7 .I/U KHI8N CHI:U SNG M;I NH<T ..............................................................................................1
1.1 VAI TR CMA H) *I+U KHINN CHI U SNG TRONG GI#I PHP CHI U SNG HI)N *9I P VI)T NAM ................................................................................................................ 1 1.2 KH#O ST CC H) *I+U KHINN CHI U SNG MQI NH,T........................................ 3

1.2.1 Cc hE Gi=u khiHn chi@u sng mMi nh2t .....................................................................3 1.2.2 C2u trc cYa hE Gi=u khiHn chi@u sng d4ng tSp trung ..............................................6 1.2.3 Cc ph-n tP ch2p hnh...............................................................................................7 1.2.4 Cc sensor (c>m bi@n)................................................................................................8 1.2.5 &i=u khiHn chi@u sng .............................................................................................10
1.3 TRNG QUAN CC BUS GIAO TI P CHO M9NG *I+U KHINN CHI U SNG......... 11

1.3.1 M4ng 1-wire ............................................................................................................13 1.3.2 M4ng MODBUS......................................................................................................13 1.3.3 ZIGBEE ...................................................................................................................14 1.3.4 DALI........................................................................................................................16
1.4 M9NG SENSOR KHNG DY V KH# N/NG P D7NG VO H) *I+U KHINN CHI U SNG ................................................................................................................................. 19

CH12NG 2: THI:T K: PH=N C3NG CHO H7 .I/U KHI8N CHI:U SNG..................................................................................................................21


2.1 THI T K H) TH6NG .......................................................................................................... 21 2.2 THI T K CH T9O B- *I+U KHINN TSP TRUNG DTC ............................................ 26 2.3 THI T K CH T9O NT SENSOR/ACTUATOR KHNG DY mLCP-8 ................ 28 2.4 THI T K CH T9O NT TOUCHLIGHT (cng tTc Gi1u khiUn dWng cXm Hng) .......... 30 2.5 THI T K CH T9O CC NT SENSOR.......................................................................... 31

CH12NG 3: THI:T K: PH=N M/M CHO H7 .I/U KHI8N CHI:U SNG..................................................................................................................33


3.1 CNG C7 V MI TR'YNG PHT TRINN ..................................................................... 33 3.2 XY D&NG M HNH H) TH6NG..................................................................................... 34 3.3 PH[N M+M TRUY+N THNG KHNG DY .................................................................. 38

3.3.1 Stack Zigbee ............................................................................................................38 3.3.2 HE Gi=u hnh h9Mng sV kiEn (event driven scheduler) ............................................40
3.4 PH[N M+M 4NG D7NG CC NT .................................................................................... 42 3.5 PH[N M+M TRN B- *I+U KHINN TSP TRUNG DTC ................................................ 45

3.5.1 T^ng qut ph-n m=m trn DTC...............................................................................45 3.5.2 Giao diEn sP dNng trn DTC....................................................................................46
3.6 PH[N M+M CHO M9NG SENSOR/ACTUATOR KHNG DY TRN mLCP-8........ 54

CH12NG 4: K:T QU5 .>T .1?C, GI5I PHP 3NG D@NG V THB NGHI7M H7 THCNG......................................................................................57
4.1 K T QU# *9T *'\C............................................................................................................ 57 4.2 M-T S6 GI#I PHP 4NG D7NG CMA H) TH6NG *I+U KHINN CHI U SNG .... 59 4.3 TH] NGHI)M ......................................................................................................................... 62

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

CH12NG 5: K:T LUEN..................................................................................66 TI LI7U THAM KH5O ..................................................................................67 PH@ L@C...........................................................................................................69

" TI CB 187.08RD/H -KHCN M7C L7C CC HNH Hnh 1: &i=u khiHn Gng c:t GBn gi>n........................................................................................4 Hnh 2: &i=u khiHn chi@u sng lSp trnh G9Ac (d4ng panel GBn)...............................................4 Hnh 3: HE thFng chi@u sng cYa DOUGLAS............................................................................5 Hnh 4: HE thFng chi@u sng cYa Hubbell..................................................................................5 Hnh 5: M hnh m;t hE Gi=u khiHn chi@u sng.........................................................................6 Hnh 6: Bi@n tP pht hiEn ng9Ti PIR.........................................................................................9 Hnh 7: Sensor Go G; sng..........................................................................................................9 Hnh 8: L9u G[ m4ng IBECS sP dNng cng nghE 1-wire ........................................................13 Hnh 9: Giao th8c MODBUS t9Bng 8ng vMi lMp 7 cYa m hnh OSI......................................14 Hnh 10: Ki@n trc phn lMp cYa ZigBee..................................................................................15 Hnh 11: M4ng hnh sao v m4ng m:t l9Mi cYa ZigBee...........................................................16 Hnh 12: SB G[ m4ng DALI g[m ch2n l9u v thi@t bC Gi=u khiHn G; sng ..............................17 Hnh 13: M hnh hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng cYa thi@t k@ ...............................................22 Hnh 14: Cc nt s_ thi@t k@......................................................................................................24 Hnh 15: SB G[ m;t hE thFng mZ r;ng .....................................................................................25 Hnh 16: SB G[ khFi b; DTC....................................................................................................27 Hnh 17: SB khFi module Wireless...........................................................................................27 Hnh 18: SB G[ t^ng qut cYa m;t panel Gi=u khiHn t4i ch`(Douglas).....................................28 Hnh 19: SB G[ m4ng cc panel (Douglas)...............................................................................29 Hnh 20: SB G[ khFi cYa nt mLCP-8 ......................................................................................30 Hnh 21: SB G[ khFi cYa nt TouchLight .................................................................................31 Hnh 22: Sensor pht hiEn ng9Ti ..............................................................................................31 Hnh 23: SB G[ khFi cYa nt sensor khng dy ........................................................................32 Hnh 24: M hnh cYa hE thFng ................................................................................................34 Hnh 25: Ph-n m=m master v slave ........................................................................................35 Hnh 26: M hnh master/slave ................................................................................................36 Hnh 27: M hnh phn lMp ISO-OSI .......................................................................................38 Hnh 28: M;t nt zigbee bao g[m ph-n c8ng v ph-n m=m cc ph-n m=m G9Ac phn theo tang lMp khc nhau ...................................................................................................................39 Hnh 29: Ch8c n0ng cc nt trong m4ng Zigbee......................................................................39 Hnh 30: Phn vai tr cho cc nt trong m4ng .........................................................................40 Hnh 31: G\i hm G[ng b; v g\i hm dC b; ...........................................................................41 Hnh 32: Chu trnh thVc hiEn cYa ch9Bng trnh........................................................................41 Hnh 33: Cc thnh ph-n cYa TinyOS ......................................................................................42 Hnh 34: Endpoint trong Zigbee..............................................................................................42 Hnh 35: C thH gn cc thi@t bC cho cc Endpoint .................................................................43 Hnh 36: B>ng k@t nFi cc ph-n tP ..........................................................................................43 Hnh 37: Quy trnh khZi t4o v gn cc lin k@t......................................................................44 Hnh 38: C2u trc ph-n m=m trn DTC ...................................................................................45 Hnh 39: Mn hnh giao diEn chnh trn DTC..........................................................................47 Hnh 40: Mn hnh ci GWt lCch trnh Gi=u khiHn.......................................................................47 Hnh 41: L9u G[ ci GWt lCch trnh Gi=u khiHn...........................................................................48 Hnh 42: Mn hnh ci GWt nhm ..............................................................................................49 Hnh 43: L9u G[ ci GWt nhm..................................................................................................49 Hnh 44: Mn hnh ci GWt G-u vo ..........................................................................................50 Hnh 45: L9u G[ thi@t lSp Switch Station .................................................................................50 Hnh 46: L9u G[ lSp trnh cc sensor .......................................................................................51 Hnh 47: Ci GWt hE thFng.........................................................................................................51 Hnh 48: L9u G[ ci GWt hE thFng .............................................................................................52 Hnh 49: Ci GWt cc ch8c n0ng................................................................................................53 5

" TI CB 187.08RD/H -KHCN Hnh 50: L9u G[ ci GWt m;t sF ch8c n0ng...............................................................................54 Hnh 51: Ph-n m=m khFi qu>n l trung tm trn mLPC-8.......................................................55 Hnh 52: My tr4ng thi giao diEn cYa mLPC-8 ......................................................................56 Hnh 53: H;p DTC ...................................................................................................................57 Hnh 54: Bn trong h;p DTC ...................................................................................................57 Hnh 55: H;p mLCP-8 .............................................................................................................58 Hnh 56: Bo m4ch Relay Scanner 1 (m4ch cYa mLCP-8)........................................................58 Hnh 57: Bo m4ch Relay Scanner 2 (m4ch cYa mLCP-8)........................................................58 Hnh 58: Nt cng t:c c>m 8ng TouchLight............................................................................59 Hnh 59: Cc sensor khng dy................................................................................................59 Hnh 60: bPanel ........................................................................................................................64 Hnh 61: cPanel ........................................................................................................................65

" TI CB 187.08RD/H -KHCN M7C L7C CC B#NG B>ng 1: $Mc l9Ang tK lE n0ng l9Ang ti@t kiEm G9Ac khi dng c>m bi@n pht hiEn ng9Ti ..........9 B>ng 2: B>ng t^ng hAp hiEu qu> sP dNng Gi=u khiHn chi@u sng.............................................11 B>ng 3: B>ng t^ng hAp giao th8c cYa m;t sF hE chi@u sng th9Bng m4i (hXu tuy@n).............12 B>ng 4: So snh giXa cc chu]n RF .........................................................................................15 B>ng 5: NhXng GWc tnh chnh cYa m4ng Dali..........................................................................17 B>ng 6: So snh m;t sF m4ng truyn thng .............................................................................18 B>ng 7: B>ng phn chia ch8c n0ng cho cc nt .......................................................................23 B>ng 8: B>ng t^ng hAp ph-n m=m ...........................................................................................37 B>ng 9: B>ng cc c2u trc cc logic Gi=u khiHn cYa hE thFng..................................................46

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

CH'BNG 1: NGHIN C4U KH#O ST CC H) *I+U KHINN CHI U SNG MQI NH,T
1.1 VAI TR CMA H) *I+U KHINN CHI U SNG TRONG GI#I PHP CHI U SNG HI)N *9I P VI)T NAM Theo sF liEu thFng k, vMi dn sF 85 triEu ng9Ti, c> n9Mc ta Gang sP dNng kho>ng 55 G@n 60 triEu bng Gn trong chi@u sng dn dNng. L9Ang thi@t bC chi@u sng kh^ng l[ ny c;ng vMi hE thFng chi@u sng cng c;ng kh:p trn c> n9Mc tiu thN kho>ng 20 25% t^ng cng su2t cYa cc nh my pht GiEn v c chi=u h9Mng gia t0ng kho>ng 10 15% hng n0m. Trong khi G, hiEn nay ngnh GiEn ViEt Nam ch9a cung c2p GY nhu c-u sP dNng cYa x h;i v vdn ph>i nhSp kh]u GiEn ta Trung QuFc. TSp Gon GiEn lVc ViEt Nam lun ph>i kh:c phNc sV thi@u hNt GiEn n0ng beng cch c:t GiEn lun phin cQng nh9 yu c-u cc h; tiu thN sP dNng GiEn ti@t kiEm. Tr9Mc thV t@ G, v2n G= ti@t kiEm GiEn trong chi@u sng G trZ nn h@t s8c c2p thi@t v Gng vai tr r2t quan tr\ng trong viEc sP dNng v khai thc hAp l cc ti nguyn thin nhin cYa G2t n9Mc, gp ph-n b>o vE mi tr9Tng. &H gi>m bMt n0ng l9Ang GiEn trong chi@u sng, c-n m;t gi>i php t^ng thH ta khu s>n xu2t v cung 8ng cc thi@t bC chi@u sng, G@n cc biEn php khoa h\c trong tiu dng, G[ng thTi gio dNc th8c ti@t kiEm trong c;ng G[ng... Trong cc v2n G= trn, viEc nng cao ch2t l9Ang v hiEu qu> chi@u sng v sP dNng ngu[n GiEn n0ng m;t cch hAp l, ti@t kiEm, trnh lng ph l v2n G= quan tr\ng nh2t v mang tnh c2p thi@t. &H thVc hiEn triEt GH viEc ti@t kiEm GiEn trong chi@u sng, ta c-n thi@t ph>i thVc hiEn G[ng b; 3 y@u tF: SP dNng cc lo4i bng Gn c hiEu su2t chi@u sng cao GH ti@t kiEm GiEn. Cc lo4i nh sng t4o ra ta bng Gn ph>i thch hAp, Gng nhu c-u sP dNng. Ph9Bng php hiEu qu> nh2t l thay th@ sP dNng bng Gn sAi GFt, tiu thN nhi=u GiEn n0ng sang sP dNng bng Gn hufnh quang compact c tnh n0ng ti@t kiEm GiEn 80% v G; b=n hBn 6 l-n so vMi bng Gn sAi GFt hoWc sP dNng nhi=u chYng lo4i Gn hufnh quang c hiEu su2t chi@u sng cao. Cc s>n ph]m bng Gn ti@t kiEm GiEn c mu s:c ph hAp vMi thC lVc cYa m:t. HE thFng chi@u sng ph>i phn b^ cc GiHm sng G[ng G=u, b>o G>m trn b= mWt phhng lm viEc m;t G; r\i G[ng G=u v G4t tFi thiHu ta 300 lux trZ ln. &H G4t G9Ac Gi=u ny, viEc sP dNng m;t hE thFng mng Gn, chao chNp hAp l gp ph-n phn b^ l4i G; sng trong phng. Nh9ng GH G4t G9Ac mNc Gch Gi=u chKnh G; sng theo mNc Gch sP dNng, theo yu c-u chi@u sng nh9 G; sng c-n thi@t trong phng h\c, phng lm viEc s_ khc vMi G; sng t4i cc hnh lang, ti=n s>nh, sn v9Tn, ta c-n c m;t hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng sP dNng m;t hE
1

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

thFng cc sensor Go G; sng, cc b; Gi=u chKnh G; sng (dimmer) G>m b>o mi tr9Tng lao G;ng an ton, ti@t kiEm. CuFi cng l ngu[n sng cYa bng Gn c-n G9Ac sP dNng Gng mNc Gch, Gng thTi GiHm, Gng nhu c-u nh9 chK chi@u sng khi c ng9Ti sP dNng, trnh lng ph, h4n ch@ cc tr9Tng hAp hao ph GiEn n0ng do ng9Ti sP dNng qun t:t Gn, Do G, cc ta nh nn sP dNng m;t hE thFng Gi=u khiHn chi@u (t:t/mZ Gi=u khiHn G; sng) cho php ng9Ti dng GWt cc ch@ G; ho4t G;ng theo tang nhu c-u sP dNng m;t cch tV G;ng, gip gi>m thiHu lng ph GiEn n0ng trong sP dNng. HE thFng Gi=u khiHn chi@u sng c thH l cng t:c Gi=u khiHn G9Ac GCnh giT c thH tV G;ng t:t/mZ ngu[n sng hoWc chY G;ng t:t/mZ theo tang nhu c-u sP dNng nh9 trong qu>ng co, phn x9Zng s>n xu2t vo lc cao GiHm, c thH ho4t G;ng sP dNng cc sensor pht hiEn ng9Ti, vaa ti@t kiEm vaa mang l4i nhi=u tiEn lAi cho ng9Ti sP dNng. HiEn nay Z m;t sF doanh nghiEp c th8c cao trong ti@t kiEm GiEn n0ng GH gi>m chi ph, viEc 8ng dNng cc gi>i php, hE thFng chi@u sng r2t linh ho4t, hiEu qu> theo nhu c-u cYa s>n xu2t (giT cao GiHm th ngu[n sng ho4t G;ng 100% cng su2t, h@t ca th hE thFng chi@u sng G9Ac phn vng c:t cNc b; nhem ti@t kiEm GiEn). HE thFng chi@u sng cng c;ng Z nhXng quFc gia pht triHn lun 8ng dNng gi>i php Gi=u khiHn chi@u sng G9Ac tV G;ng t:t, mZ theo ma, theo mSt G; l9u thng trn G9Tng, Nh9 vSy, ti@t kiEm GiEn n0ng trong chi@u sng c-n G9Ac cN thH ha ta th8c ti@t kiEm GiEn n0ng G@n viEc G-u t9, 8ng dNng nhXng gi>i php chi@u sng G[ng b; khng Gi hii tnh ph8c t4p v tFn nhi=u chi ph. Trong gi>i php t^ng thH trn, thnh ph-n Gng vai tr quan tr\ng, quy^t G_nh mHc GA ti^t kiam, hiau quX, quy^t G_nh tnh tian lbi cEa ha th:ng chi^u sng chnh l ha th:ng Gi1u khiUn chi^u sng trong ta nh. VMi mNc tiu ti@t kiEm GiEn n0ng, trnh lng ph v tSn dNng nhXng cng nghE mMi, kj thuSt Gi=u khiHn tin ti@n, hE thFng Gi=u khiHn tV G;ng viEc sP dNng GiEn Gang l m;t gi>i php vaa ti@t kiEm GiEn tFi 9u vaa Gem l4i nhi=u lAi ch cho ng9Ti sP dNng. Cc Iu GiUm cEa ha th:ng Gi1u khiUn chi^u sng: Cc nghin c8u v= 8ng dNng cc hE thFng chi@u sng trong ta nh cho th2y, so vMi cc hE chi@u sng truy=n thFng chK sP dNng Gi=u khiHn beng tay v m8c G; ti@t kiEm chK phN thu;c vo th8c cYa ng9Ti sP dNng, khng Gi=u chKnh G9Ac c9Tng G; sng cYa bng Gn trong cc bFi c>nh khc nhau, gi>i php sP dNng chi@u sng chuyn nghiEp, sP dNng hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng vMi cc sensor chuyn dNng ti ra hBn hhn, vMi cc 9u GiHm Gng quan tm nh9 sau: Ti@t kiEm G9Ac n0ng l9Ang do sP dNng cc sensor pht hiEn ng9Ti, v cc b; Gi=u chKnh G; sng, h4n ch@ lng ph do viEc qun t:t Gn, do sP dNng ngu[n sng khng Gng mNc Gch, khng Gng nhu c-u chi@u sng.
2

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Gi>m tFi thiHu nhu c-u tiu thN GiEn TFi Ga ha tnh n0ng v hiEu qu> sP dNng cc thi@t bC chi@u sng &p 8ng G9Ac nhu c-u cYa ng9Ti sP dNng m;t cch G;c lSp trong cc bFi c>nh khc nhau. Gp ph-n nng cao n0ng su2t lao G;ng, s8c khie, thC lVc cYa ng9Ti khi sinh ho4t. C>i thiEn mi tr9Tng lm viEc, t4o ra m;t mi tr9Tng chi@u sng tiEn nghi v thn thiEn vMi mi tr9Tng (gi>m l9Ang kh CO2 th>i ra mi tr9Tng, gp ph-n b>o vE mi tr9Tng). Cc hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng lun cung c2p G-y GY cc tnh n0ng Gi=u khiHn tV G;ng hoWc beng tay hoWc k@t hAp c> hai kiHu Gi=u khiHn gip ng9Ti sP dNng c thH t4o ra m;t mi tr9Tng chi@u sng theo nhu c-u cYa mnh. VMi cc 9u GiHm v lAi ch ny, gi>i php sP dNng cc hE Gi=u khiHn chi@u sng Gang d-n thay th@ cc hE thFng chi@u sng truy=n thFng, trZ thnh sV lVa ch\n sF m;t cho cc ta nh, cng sZ, tr9Tng h\c, cc khu vui chBi cng c;ng v cc h; gia Gnh. 1.2 KH#O ST CC H) *I+U KHINN CHI U SNG MQI NH,T 1.2.1 Cc ha Gi1u khiUn chi^u sng mJi nh@t Cc hE Gi=u khiHn chi@u sng c thH G9Ac phn ra lm cc lo4i: Gi=u khiHn t4i ch`, Gi=u khiHn tSp trung v Gi=u khiHn hai chi=u. &i=u khiHn t4i ch` cho php ng9Ti sP dNng Gi=u khiHn m8c G; sng t4i khu vVc cYa mnh. &i=u khiHn tSp trung bSt t:t Gn trong m;t khu vVc r;ng lMn nh9 m;t ta nh, m;t t-ng hoWc m;t khu vVc ngoi trTi,Cc tr4ng thi cYa Gn l khng xc GCnh. &Fi vMi Gi=u khiHn 2 chi=u cc ch2n l9u (ballast) s_ gPi v nhSn cc thng tin v= tr4ng thi cYa mnh tMi b; Gi=u khiHn trung tm (c thH l my tnh). &H G9a ra thi@t k@ tFi 9u cYa hE Gi=u khiHn chi@u sng, chng ti G ti@n hnh kh>o st, tm hiHu m;t sF hE thFng chi@u sng hiEn G4i hiEn nay cYa DOUGLAS, LINET, Z-WAVE. DOUGLAS cung c2p cc hE Gi=u khiHn cho php Gi=u khiHn Gng ng:t tV G;ng cc rBle theo lCch trnh thTi gian, theo giT thin v0n h\c (dVa vo thTi gian mWt trTi mWt, mWt trTi m\c) theo G; sng.

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 1: i$u khi'n )ng c*t ).n gi/n Cc phN t>i chi@u sng c thH Gng ng:t beng m;t switch, switch c thH l m;t cng t:c g:n t9Tng, m;t rBle, m;t G[ng h[ thTi gian (lCch trnh), m;t sensor pht hiEn ng9Ti ,

Hnh 2: i$u khi'n chi1u sng l2p trnh )45c (d6ng panel ).n) Cc b; Relay Scanners G9Ac sP dNng GH Gi=u khiHn cc nhm rBle lSp trnh G9Ac, cc sensor trong hE thFng Go cc Gi=u kiEn mi tr9Tng nh9 G; sng, nhiEt G;, pht hiEn ng9Ti. Cc bng Gn c thH G9Ac Gi=u khiHn beng cng t:c t4i ch` hoWc beng cng t:c Gi=u khiHn ta xa. M;t hE thFng chi@u sng c thH g[m 1 panel hoWc nhi=u panel cng k@t nFi vMi my tnh thng qua cc G9Tng tuy=n tn hiEu sF. D9Mi Gy l m hnh cYa hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng cYa DOUGLAS :

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 3: H7 th8ng chi1u sng c:a DOUGLAS Hubbell cung c2p m;t hE Gi=u khiHn chi@u sng GBn gi>n v sP dNng cc cng nghE tin ti@n, vMi m;t b; Gi=u khiHn sP dNng mn hnh Gi=u khiHn c>m 8ng, thn thiEn, d5 sP dNng. HE thFng cung c2p skn nhi=u lCch trnh cho php ng9Ti sP dNng c thH so4n th>o theo mNc Gch sP dNng. HE thFng cQng c thH ho4t G;ng theo G[ng h[ thin v0n h` trA cho viEc lSp trnh thTi gian mWt trTi m\c, mWt trTi lWn. Cc rBle G9Ac phn bF trn cc panel khu vVc k@t nFi vMi tang thi@t bC hoWc m;t nhm cc thi@t bC chi@u sng. Tr4ng thi cYa cc rBle trong hE thFng G9Ac quan st thng qua cc Gn LED tr4ng thi. D9Mi Gy l m hnh m;t hE chi@u sng cYa Hubbell.

PANEL No.1 ZONE 1


load 1 load 2 load 3 load 4

PANEL No.2 Breaker Panel Breaker Panel


load 1 load 2 load 3 load 4

ZONE 1

ZONE 2

ZONE 2

load 7

load 8

load 9

load 7

load 8

load 9

ZONE 3
load 5 load 6

ZONE 3 (Switch Stations)


load 5 load 6

Hnh 4: H7 th8ng chi1u sng c:a Hubbell

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

1.2.2 C@u trc cEa ha Gi1u khiUn chi^u sng dWng tcp trung Qua kh>o st, chng ta th2y cc hE Gi=u khiHn chi@u sng bao g[m cc ph-n tP: B; Gi=u khiHn trung tm, b; Gi=u khiHn khu vVc (t4i ch`), cc thi@t bC k@t nFi giXa b; Gi=u khiHn khu vVc vMi b; Gi=u khiHn trung tm, cc ph-n tP ch2p hnh, cc sensor, cc cng t:c Gi=u khiHn G9Ac, cc cng t:c bSt t:t beng tay, Ty vo tang yu c-u cN thH m ta c thH sP dNng cc ph-n tP khc nhau. D9Mi Gy l m hnh m;t hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng GiHn hnh.

Hnh 5: M hnh m<t h7 )i$u khi'n chi1u sng D9Mi Gy, chng ti s_ giMi thiEu chi ti@t cc ph-n tP thng dNng trong hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng.

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

1.2.3 Cc ph=n td ch@p hnh Cc ph-n tP ch2p hnh g[m cc bng Gn, cc cc b; Gi=u chKnh G; sng (lo4i triac, transistor ) a) NguFn sng. C r2t nhi=u kiHu ngu[n sng khc nhau, h-u h@t c thH chia ra lm 3 lo4i chnh: hufnh quang, sAi GFt v ngu[n sng c9Tng G; cao (HID). HiEu su2t cVc G4i trn l thuy@t (GFi vMi nh sng tr:ng) l 200l/w (lumens trn Watt), cao g2p Gi so vMi hiEu su2t cYa nhXng ngu[n sng hiEn Gang sP dNng. n hu=nh quang H-u h@t ngu[n sng trn cc ta nh, bao g[m c> nhXng phng th nghiEm tFt nh2t G=u dng ngu[n sng hufnh quang. Cc Gn kiHu T-8 c hiEu su2t lMn hBn 40% so vMi cc Gn kiHu T-12. HiEu su2t chi@u sng c thH t0ng ln n@u dng cc g9Bng ph>n x4 v bF tr lm lEch nh sng pht ra ta cc Fng hufnh quang trong phng. Cc g9Bng ph>n x4 cho php ta gi>m bMt m;t nPa sF ngu[n sng trong phng, do G gi>m m;t nPa chi ph v= GiEn. Tu^i th\ cYa m;t bng Gn hufnh quang cl kho>ng 10000 giT. n s5i )8t Cc Gn sAi GFt l ngu[n sng chY y@u cho cc h; dn c9. Chng t4o ra nh sng nhT cc GiEn tP ch4y qua cc dy tc Gn, cc dy ny lm beng tungsten, lm cho cc nguyn tP ny chuyHn G;ng tMi cc GiHm cYa ngu[n pht sng, lm nng dy tc Gn ln tMi 5000K. Trong bng Gn ch8a khng kh vMi nitro v argon Z p su2t th2p GH b>o vE dy tc Gn. b) ChGn lJu c thK 'i(u chLnh ') sng. C hai lo4i ch2n l9u Gi=u chKnh G; sng ph^ bi@n nh2t: m;t l digital dimmer (Gi=u chKnh G; sng sF), hai l analog dimmer (Gi=u chKnh G; sng t9Bng tV). Cc ch2n l9u Gi=u khiHn G; sng lo4i analog g[m cc thnh ph-n thVc thi cc ch8c n0ng sau: l\c nhi5u GiEn ta, Gi=u chKnh hE sF cng su2t v Gi=u chKnh lFi ra nui t>i. C m;t vi lo4i ch2n l9u analog nh9 0-10VDC, Gi=u khiHn hai pha, Gi=u khiHn ba pha v h[ng ngo4i khng dy, trong G lo4i 0-10VDC l lo4i thng dNng nh2t. Lo4i ch2n l9u sF g[m cc thnh ph-n thVc thi cc ch8c n0ng: l\c nhi5u GiEn ta, chKnh l9u, Gi=u chKnh hE sF cng su2t, thVc thi ch8c n0ng vi Gi=u khiHn, Gi=u chKnh lFi ra nui t>i. Ch8c n0ng vi Gi=u khiHn g[m l9u trX, nhSn v gPi thng tin sF. Vi Gi=u khiHn l9u GCa chK ballast, nhSn tn hiEu Gi=u khiHn v gPi thng tin tr4ng thi. Cc hE Gi=u khiHn G; sng lo4i analog G trZ nn thng dNng trong khi cc hE Gi=u chKnh G; sng lo4i sF cn t9Bng GFi mMi trong cng nhiEp. C> hai G=u cung c2p

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

cc ch8c n0ng c-n thi@t GH Gi=u khiHn t>i lFi ra dVa trn tn hiEu lFi vo ta thi@t bC Gi=u khiHn. 1.2.4 Cc sensor (cXm bi^n) a) Sensor pht hi#n ngJNi (cQm biRn chiRm chS) Cc lo4i sensor pht hiEn ng9Ti khc nhau c G; nh4y v tc G;ng nhanh khc nhau. H-u h@t cc sensor ny dng c>m bi@n siu m hoWc h[ng ngo4i GH bSt v t:t nh sng dVa trn sV xu2t hiEn cYa ng9Ti sP dNng. Cc sensor h[ng ngo4i thN G;ng pht hiEn chuyHn G;ng cYa nh sng h[ng ngo4i pht ra ta ng9Ti. Cc sensor ny c gi thnh vaa ph>i v Gng tin cSy khi c ng9Ti xu2t hiEn trong t-m quan st cYa sensor, nh9ng n khng quan st G9Ac chuyHn G;ng g-n v xung quanh cc gc. Sensor siu m pht v nhSn sng m. N@u c m;t chuyHn G;ng s_ lm thay G^i t-n sF sng m v sensor s_ pht hiEn G9Ac chuyHn G;ng ny. Sensor siu m c thH pht hiEn G9Ac chuyHn G;ng khng nem trn G9Tng quan st cYa chng nh9ng gi thnh G:t hBn v c thH nh4y vMi cc tc G;ng sai. Ngoi ra cQng c nhi=u lo4i sensor dng microwave v sensor m thanh nh9ng cc sensor ny khng hiEu qu> khi dng cho Gi=u khiHn chi@u sng. Cc sensor lai (k@t hAp giXa kj thuSt h[ng ngo4i v siu m) l Gng tin cSy nh2t v chng kh chnh xc v ph hAp vMi cc phng c hnh dng ph8c t4p. C> hai lo4i c>m bi@n dng h[ng ngo4i v siu m G=u c thH g:n trn t9Tng hoWc trn tr-n nh vMi cc gc c>m nhSn khc nhau. &H trnh nhSn tn hiEu gi> hoWc bi qua tn hiEu GFi vMi lo4i g:n trn tr-n viEc xc GCnh gc c>m nhSn l r2t quan tr\ng. Th dN c>m bi@n g:n Z hnh lang chK nn h9Mng gc c>m nhSn hmp ch8 khng h9Mng vo cc phng lm viEc, nh9ng n@u g:n Z h;i tr9Tng th ph>i h9Mng sao cho b:t G9Ac tn hiEu ta m\i ch`. Thng th9Tng l`i cYa b; Gi=u khiHn dng c>m bi@n pht hiEn ng9Ti l khng bao qut h@t G9Ac khng gian mong muFn (do t c>m bi@n, hoWc do cc c;t, cc khFi ch:n tn hiEu) hoWc khng GY G; nhSy cho m\i 8ng dNng. T4i cc nBi nguy hiHm nh9 tY GiEn tFt hBn h@t l khng sP dNng c>m bi@n pht hiEn ng9Ti. L do l t4i nhXng nBi ny sF l9Ang ng9Ti thay G^i r2t t khi@n hiEu qu> cYa hE Gi=u khiHn l r2t th2p. C>m bi@n pht hiEn ng9Ti c hiEu qu> r rEt khi sP dNng t4i cc khu vVc th9Bng m4i, hnh chnh, cng nghiEp nh9 cc cng sZ kn, cc kho, cc phng h\p, v0n phng, hnh lang, nBi gi>i lao, phng nghK, vng quanh c-u thang, phng h\c, phng h;i th>o, nhXng khu vVc khng mi che cYa cng sZ, phng 0n tr9a,

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Khng gian Nh ring LMp h\c H;i tr9Tng Phng nghK Hnh lang Nh kho Phng khch cYa khch s4n

'Jc lIbng cEa EPA 13-50% 40-46% 22-65% 30-90% 30-80% 45-80% -

'Jc lIbng cEa EPRI 25% 35% 40% 65%

B/ng 1: @Ac l45ng tC l7 nEng l45ng ti1t ki7m )45c khi dng c/m bi1n pht hi7n ng4Fi

Hnh 6: Bi1n tG pht hi7n ng4Fi PIR b) Sensor 'o ') sng Sensor Go G; sng: c hai lo4i: sensor Go G; r\i v Go G; chi. Cc sensor ny G=u cho php Gi=u chKnh G9Ac g[m G; nh4y, GWt cc ng9lng tc G;ng.

Hnh 7: Sensor )o )< sng Cc sensor c>m bi@n nh sng c kh> n0ng pht hiEn G9Ac cc b8c x4 quang h\c l cc tia h[ng ngo4i v cVc tm, khng bC >nh h9Zng cYa nh sng kh> ki@n v cc lo4i b8c x4 quang h\c khc v khng bC >nh h9Zng bZi cc ho4t G;ng trong phng. Cc sensor Go G; r\i th9Tng sP dNng GH Go m8c sng trong m;t diEn tch lMn nh9 phng lm viEc, khu sn v9Tng, cc khu vui chBi cng c;ng. C>m bi@n nh sng tV G;ng Go G; r\i, n@u G; r\i lMn hBn G; r\i GCnh m8c (G; r\i GCnh m8c c thH Gi=u chKnh GCnh tr9Mc) th Gn s_ t:t (c:t m4ch GiEn), n@u G; r\i nhi hBn G; r\i GCnh m8c th Gn G9Ac duy tr. V dN sP dNng c>m bi@n ny cho Gn b>o vE khu vVc sn v9Tn, trTi tFi Gn s_ tV G;ng bSt sng, trTi sng s_ tV G;ng t:t.
9

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Lo4i sensor Go G; chi t thng dNng hBn sensor Go G; r\i, sensor ny c>m bi@n nh sng theo cc h9Mng ring v trn m;t diEn tch chi@u sng nhi. Chng G9Ac dng GH Go G; sng ta m;t kho>ng cch xa, nh9 Go G; r\i trn bn ta m;t sensor trn tr-n nh. Khi xy dVng m;t hE Gi=u khiHn chi@u sng, ng9Ti ta th9Tng dng sensor c>m bi@n nh sng lo4i Go G; r\i sng. 1.2.5 *i1u khiUn chi^u sng C nhi=u ph9Bng n Gi=u khiHn chi@u sng. Hai ph9Bng n hay G9Ac sP dNng nh2t G l: a) .i(u khiKn bUng tay Ng9Ti sP dNng thVc hiEn bSt/t:t nh sng thng cc cng t:c, c thH l cng t:c g:n t9Tng hoWc cng t:c Gi=u khiHn ta xa. b) .i(u khiKn tW ')ng Cc kiHu Gi=u khiHn chi@u sng tV G;ng thng dNng nh9: &i=u khiHn thTi gian chi@u sng, Gi=u khiHn G; chi@u sng, Gi=u khiHn sP dNng sensor pht hiEn ng9Ti. &i=u khiHn thTi gian chi@u sng: kiHu Gi=u khiHn ny cho php ng9Ti sP dNng bWt t:t Gn theo cc lCch trnh GWt tr9Mc. Lo4i Gi=u khiHn ny hiEu qu> nhXng nBi c ng9Ti xu2t hiEn theo c tnh chu kf nh9 cc tr9Tng h\c, cc trung tm th9Bng m4i, cPa hng, siu thC, cho php bSt Gn v t:t Gn theo giT ho4t G;ng cYa ta nh. &i=u khiHn chi@u sng sP dNng sensor pht hiEn ng9Ti: kiHu Gi=u khiHn chi@u sng ny G9Ac sP dNng ph^ bi@n nh2t trong cc hE chi@u sng tV G;ng. Qu trnh Gi=u khiHn s_ t:t hE thFng nh sng khi khng gian khng c ng9Ti sP dNng. M;t thP nghiEm G chK ra reng viEc thay th@ cc cng t:c Gi=u khiHn nh sng beng cc sensor G ti@t kiEm G9Ac 26% cng su2t GiEn tiu thN. &i=u khiHn chi@u sng lm gi>m cng su2t tiu thN khng ph>i bZi chng lm nh sng trZ nn hiEu qu> hBn m bZi chng lm gi>m thTi gian v c9Tng G; sng sP dNng. HE thFng Gi=u khiHn chi@u sng dVa trn sensor pht hiEn ng9Ti c gi thnh ph hAp v thH hiEn tnh kinh t@ sau ta 1 G@n 3 n0m sP dNng. &i=u khiHn G; sng: kiHu Gi=u khiHn ny cho php bSt, t:t Gn, Gi=u khiHn G; chi@u sng cYa bng Gn phN thu;c vo m8c G; c-n G9Ac chi@u sng trong phng. N th9Tng G9Ac dng Z nhXng nBi c thH tSn dNng G9Ac nh sng ban ngy, hoWc nhXng nBi Gi hii G; sng G[ng G=u hoWc c-n t4o ra cc hiEu 8ng chi@u sng GWc biEt.
10

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Trong cc hE Gi=u khiHn chi@u sng, GiEn n0ng G9Ac ti@t kiEm chY y@u thng qua ph9Bng php Gi=u chKnh v Gi=u khiHn nhem ti@t gi>m viEc chi@u sng khng c-n thi@t. D9Mi Gy l m;t sF 8ng dNng cYa cc kiHu Gi=u khiHn chi@u sng trong cc GCa GiHm khc nhau v hiEu qu> cYa cc 8ng dNng ny:
Phng lm viac tcp trung + ++ ++ +

KiUu Gi1u khiUn ChK sP dNng sensor pht hiEn ng9Ti &i=u khiHn theo lCch trnh thTi gian &i=u khiHn theo G; chi@u sng BSt t:t beng tay PhFi hAp bSt t:t beng tay, lCch trnh v sensor pht hiEn ng9Ti

V?n phng ring ++ ++ ++ +

Hnh lang + +

Ti1n sXnh + + +

Phng hec ++ ++ ++ +

Cc TT thIKng mWi

++ ++

++

++

++

++

Trong G ( ++) hiEu qu> cao, (+) c hiEu qu>, ( ) khng hiEu qu> B/ng 2: B/ng tHng h5p hi7u qu/ sG dIng )i$u khi'n chi1u sng TRNG QUAN CC BUS GIAO TI P CHO M9NG *I+U KHINN CHI U SNG HE thFng Gi=u khiHn chi@u sng c thH l cc hE thFng G;c lSp hoWc cc hE thFng tch hAp trong ta nh, bo co ny s_ tm hiHu v Gnh gi cc chu]n giao ti@p (G v Gang xu2t hiEn) cho cc m4ng sensor v cc b; Gi=u khiHn chuyn cho cc hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng. Tr9Mc nhXng n0m 90, ph-n lMn cc giao th8c trong cc hE tV G;ng ha ta nh ni chung v cc Gi=u khiHn chi@u sng ni ring G=u dVa trn cc giao th8c c b>n quy=n cYa cc nh s>n xu2t. ThSm ch hiEn nay, m;t sF cng ty c tn tu^i vdn sP dNng cc giao th8c ring cYa mnh nh9: JCI (N2-Metisys), Honeywell, Lutron, GE, PCI. Trong cc hE thFng tV G;ng ha ta nh LON works v Bacnet G9Ac h` trA nhi=u nh2t ta cc nh s>n xu2t thi@t bC chi@u sng. C r2t nhi=u cc module chuyHn G^i giao th8c v cc thi@t bC trVc ti@p h` trA cc giao th8c ny. Ti@p theo l cc giao th8c c b>n quy=n cYa Johnson Controls, Honeywell v Modicon. 1.3

11

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Trong vi n0m g-n Gy Ethernet G v Gang n^i ln nh9 m;t giao th8c thay th@ trong hE tV G;ng ha tch hAp ta nh. D9Mi Gy l m;t sF kh>o st cc giao th8c h` trA cYa m;t sF cng ty s>n xu2t thi@t bC chi@u sng.
STT Tn Cng ty 1 ABB Control Inc. 2 Advance Transformer Advanced Control 3 Technologies Inc 4 Agilent Technologies 5 Alerton Technologies, Inc. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Automated Logic Corporation Delta Controls Inc Douglas Lighting Controls Inc Elk Products Inc GE Industrial Systems Honeywell Hubbell and Hubbell Lighting LEAX Lighting controls Leviton (LON products group) MagneTek Lighting Products Group SensorSwitch Inc Siemens Building Technologies Ltd Smart America Touch-Plate Lighting Controls IBECS Giao th8c Custom, BACnet, Modicon and LON 0-10VDC, 2-wire LonWorks Independent Developer LAN/WAN Ethernet BACnet, Modbus, Ethernet Supports all major communication protocols including BACnet, LONworks, MODbus and SNMP. BACnet and ORCAview LonWorks RS232, RS485, SIMPLE Ethernet, MODbus, RS485/232, LONworks RS232, ARCnet, Ethernet, BACNet, Modbus, Allen Bradley Data Highway, Modbus plus, and a wide variety of other common protocols are available. 0-10VDC, 2-wire LONworks, DMX512, RS232, Analogue Input, Volt free, 2wire, DALI, 0-10VDC, DSI 0-10VDC, DMX512, LONworks, BACnet 0-10VDC, DMX 512, DALI 1-10VDC BACnet, MODbus, LONworks, DMX 512 Ethernet BACnet 1-wire

B/ng 3: B/ng tHng h5p giao thJc c:a m<t s8 h7 chi1u sng th4.ng m6i (hKu tuy1n) Xu h9Mng hiEn nay cYa cc nh s>n xu2t thi@t bC l k@t hAp giXa giao thHc mL v giao th8c c b>n quy=n. Cc hE chi@u sng c thH sP dNng giao th8c ring song song vMi viEc sP dNng cc bA chuyUn Gfi sang cc giao thHc mL GH k@t hAp vMi hE tV G;ng ha ta nh. D9Mi Gy chng ti xin G= cSp tTi 4 giao th8c mZ GFi vMi hE Gi=u khiHn chi@u sng G l: 1-wire, DALI, MODBUS v Zigbee v cc Gnh gi so snh chY y@u dVa trn GWc GiHm sau:
12

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Chi=u v tFc G; m4ng KiHm sot l`i HE sF tr5 (latency) &iEn p suy gi>m trn G9Tng truy=n cho php C2u hnh m4ng SV phn cVc 1.3.1 MWng 1-wire M4ng 1-wire network ban G-u G9Ac pht triHn bZi hng Dallas Semiconductor (hiEn nay l Maxim) cho m4ng ta nh, cc thi@t bC gi thnh h4 c thH truy=n thng vMi my tnh PC hoWc vi Gi=u khiHn. C lc G9Ac g\i l m4ng MicroLAN. &Wc GiHm cYa m4ng ny l viEc thVc hiEn truy=n thng G9Ac thVc hiEn trn m;t dy (thVc t@ cp truy=n l m;t cp G[ng trNc, trong G c m;t dy G2t) Maxim bn b; cc chip cho php khch hng c thH xy dVng cc nt khc nhau ty theo yu c-u sP dNng. Cc chip ny c gi thnh h4 v cho php thi@t k@ vMi cc kiHu nt nh2t GCnh. Nhi=u t^ ch8c trong G c Berkeley Lab G Gi theo cng nghE 1-wire v k@t hAp n vMi cc c2u trc cYa h\ nh9 IBECS. D9Mi Gy l l9u G[ cYa m4ng IBECS tSn dNng cng nghE 1-wire.

Hnh 8: L4u )M m6ng IBECS sG dIng cng ngh7 1-wire 1.3.2 MWng MODBUS Giao th8c MODBUS l m;t c2u trc th9 tn G9Ac pht triHn bZi Modicon n0m 1979, G9Ac xy dVng GH truy=n thng giXa master-slave/client-server giXa cc thi@t bC thng minh. &y l m;t giao th8c lu GTi nh2t v G9Ac dng ph^ bi@n nh2t trong lnnh vVc tV G;ng ha trong cng nghiEp, G9Ac dng bZi hng nghn cng ty vMi hng triEu nt trn kh:p th@ giMi.
13

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Giao th8c MODBUS t9Bng 8ng vMi lMp 7 cYa m hnh OSI, n cung c2p truy=n thng client/server giXa cc thi@t bC G9Ac k@t nFi trn cc kiHu m4ng v bus khc nhau. Truy=n thng MOBUS G9Ac thVc hiEn thng qua: - TCP/IP trn Ethernet - Truy=n thng khng G[ng b; thng qua EIA/TIA-232-E, EIA-422, EIA/TIA485-A, sng radio, - MODBUS PLUS, m4ng truy=n thng tFc G; cao

Hnh 9: Giao thJc MODBUS t4.ng Jng vAi lAp 7 c:a m hnh OSI 1.3.3 ZIGBEE ZigBee l m;t t^ ch8c th9Bng m4i bao g[m hBn 100 cng ty. ZigBee G tang G9Ac bi@t G@n nh9 PURLnet, RF-Lite, Firefly v HomeRF Lite. MNc tiu cYa ZigBee l pht triHn m;t giao th8c truy=n thng RF gi thnh h4, tFc G; dX liEu th2p, tiu thN t n0ng l9Ang dng cho nhi=u 8ng dNng bao g[m: - TV G;ng ha ta nh - Ch0m sc s8c khie - &i=u khiHn cng nghiEp - &iEn tP dn dNng - My tnh v ngo4i vi ZigBee v chu]n IEEE 802.15.4 Gi lc c thH dng chung G9Ac, nh9ng thVc ch2t chu]n IEEE 802.15.4 l m;t chu]n bao trm cc lMp vSt l RF v lMp MAC cYa giao th8c trong khi ZigBee lin quan G@n cc lMp giao th8c pha trn cYa m8c MAC.

14

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 10: Ki1n trc phn lAp c:a ZigBee B>ng sau Gy chK ra sV so snh giXa cc chu]n RF khc nhau G9Ac dng:

*gc GiUm

IEEE 802.11b

Bluetooth Tnh theo ngy Ph8c t4p 7 10 giy 10m khng 1Mbps

Zigbee Tnh theo n0m &Bn gi>n 64000 30 ms 70m-300m c 250Kbps 128 bit AES

MHc GA tiu hao Tnh theo giT Gi a n *A phHc tWp R2t ph8c t4p S: nt/ master *A trh PhWm vi T:c GA dj liau BXo mct 32 3 giy 100 m 11Mbps

KhX n?ng mL rAng C thH Roaming

Authentication Service 64 128 B/ng 4: So snh gi Kabit, cc chubit Nn RF

Giao thHc ZigBee Giao th8c ZigBee G9Ac xy dVng pha trn lMp MAC cYa chu]n 802.15.4. N cung c2p cc giao diEn lMp 8ng dNng, GCnh tuy@n v G9Ac tFi 9u cho cc 8ng dNng yu c-u giMi h4n v= thTi gian. Giao th8c ZigBee c cc GWc tnh sau: - 65,536 nt m4ng (client) - ThTi gian k@t nFi m4ng: 30 ms - C thH chuyHn ta ch@ G; sleeping slave sang ch@ G; active trong kho>ng thTi gian 15 ms. - ThTi gian truy nhSp knh slave tch cVc: 15 ms ZigBee cung c2p c> m4ng m:t l9Mi v m4ng hnh sao:

15

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 11: M6ng hnh sao v m6ng m*t l4Ai c:a ZigBee 1.3.4 DALI DALI l chX vi@t t:t cYa Digital Addressable Lighting Interface. DALI tSp trung chY y@u vo lnnh vVc chi@u sng. N dVa trn chu]n kj thuSt IEC 60929. VMi viEc dng DALI, cc s>n ph]m cYa cc cng ty khc nhau c thH G9Ac k@t nFi v cng ho4t G;ng. Chu]n DALI bao g[m kh> n0ng GCa chK ha, v dN cc b; ch2n l9u GiEn (ch2n l9u) c thH G9Ac Gi=u khiHn ring r_ khi c-n. Cc b; ch2n l9u GiEn ny G9Ac nFi vMi bus Gi=u khiHn GiEn p th2p 1-10VDC v c thH G9Ac Gi=u khiHn G[ng thTi. M;t GiHm m4nh khc cYa chu]n DALI l c thH truy=n tr4ng thi cYa cc b; ch2n l9u GiEn trZ l4i nBi Gi=u khiHn. &i=u ny GWc biEt c ch khi viEc ci GWt G9Ac mZ r;ng t4i nBi cc thi@t bC chi@u sng G9Ac phn bF trong khng gian r;ng. Cc thi@t bC DALI bao g[m cc b; ch2n l9u HF hufnh quang, cc b; chuyHn G^i GiEn p th2p, cc thi@t bC pht hiEn chuyHn G;ng, cng t:c t9Tng v cc c^ng vo cc giao th8c khc. M;t m4ng DALI c thH ln tMi 64 thi@t bC. NhXng nBi yu c-u nhi=u hBn 64 thi@t bC G9Ac thVc hiEn beng cch sP dNng k@t hAp nhi=u m4ng DALI ring r_. Cc m4ng ring r_ ny k@t nFi vMi nhau thng qua cc c^ng v m;t x9Bng sFng dX liEu ho4t G;ng trn giao th8c m8c cao nh9 DyNet cYa Dynalite. B>ng sau Gy liEt k cc GWc GiHm chung cYa m4ng DALI theo chu]n IEC 60929 SF l9Ang thi@t bC lMn nh2t c thH SF nhm SF GCa GiHm trn m;t nhm Cp dX liEu 64 16 16 2 dy
16

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Ph9Bng php m ha dX liEu TFc G; truy=n dX liEu Ngu[n c2p cho m4ng

Manchester 2400 baud 24V DC 250mA

B/ng 5: NhKng )Oc tnh chnh c:a m6ng Dali D9Mi Gy l sB G[ bao g[m thi@t bC ch2n l9u v thi@t bC Gi=u khiHn G; sng

Hnh 12: S. )M m6ng DALI gMm chPn l4u v thi1t bQ )i$u khi'n )< sng D9Mi Gy l b>ng tm t:t so snh cc m4ng:
MODBUS (serial) MODBUS (Ethernet) 10Base2: 10Mbps 10BaseT: 10Mbps 100BaseT:100Mbps

1-Wire Net 9600 baud 115 Kbaud, n@u c b; t0ng tFc

DALI

ZigBee 20 kbps-, 40 kbps, 250 kbps phN thu;c t-n sF

T:c GA mWng

2400 baud

RS232/RS485 1Mbps

KiUm sot lli

8 v 16 bit CRC

khng

CRC

Ethernet CRC

CRC

Latency

PhN thu;c vo yu c-u ho4t G;ng, ta th2p G@n cao

Ta trung bnh G@n cao

R2t th2p

R2t th2p

Th2p G@n trung bnh 30ms

17

" TI CB 187.08RD/H -KHCN KhoXng cch truy1n 100 m n@u c xP l tn hiEu Serial multidrop halfduplex bus C/ hoWc GBn c Vc 300m hoWc 2V GiEn p rBi Serial bus khng PhN thu;c knh vSt l, 1000 m GFi vMi RS485 Point to point or multi-drop RS232 c RS485 - khng 10Base2 185m 10BaseT 100 m 100BaseT 100m

70m 300m

KiUu mWng Phn cmc cp TriUn khai trong cng nghiap BXo mct

Mutli-drop v star n@u c hubs c

Ad Hoc wireless network

Khim tFn

R2 t tFt

V cng tFt

R2t cao

MMi b:t G-u nh9ng G9Ac quan tm lMn 128 AES IEEE 802.15.4, t^ ch8c ZigBee

khng

khng IEC 6092 92003 ,

khng

khng

Cc tiu chunn

khng

Modbus-IDA

Modbus-IDA

B/ng 6: So snh m<t s8 m6ng truyn thng Nhcn xt v1 cc mWng: - M4ng 1-wire khng G9Ac ch2p nhSn nhi=u trong cng nghiEp nh9 cc m4ng khc - M4ng MODBUS thVc sV l tr9Zng thnh v G9Ac ch2p nhSn nhi=u, nh9ng n yu c-u gi thnh l:p GWt cao hBn DALI v ZigBee. N G9Ac dng nhi=u trong cc 8ng dNng cng nghiEp thay v tV G;ng ha ta nh - DALI nhanh chng G9Ac ch2p nhSn v GWc biEt hiEu qu> trong cc 8ng dNng Gi=u khiHn chi@u sng. Gi thnh th2p do ngu[n c2p G9Ac thVc hiEn trn cng dy tn hiEu. Giao th8c xy dVng cho Gi=u khiHn chi@u sng do G khng ph hAp vMi cc 8ng dNng Go xa v Gi=u khiHn cng nghiEp - ZigBee t9Bng GFi mMi, nh9ng r2t thu ht trong Gi=u khiHn cng nghiEp. Gi thnh th2p v n dng kiHu wireless. ChK ph hAp vMi cc 8ng dNng khng dy.

18

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

1.4

M9NG SENSOR KHNG DY V KH# N/NG P D7NG VO H) *I+U KHINN CHI U SNG

Cc m4ng sensor khng dy (Wireless sensor netwok WSN) Gang b:t G-u G9Ac 8ng dNng r;ng ri hBn trong cc bi ton gim st mi tr9Tng vMi m;t sF l9Ang lMn cc nt m4ng. ViEc nghin c8u ph-n c8ng cQng nh9 ph-n m=m G v Gang G9Ac cc tr9Tng G4i h\c v r2t nhi=u cng ty R&D tham gia. KhZi x9Mng cc nghin c8u 8ng dNng cYa m4ng sensor khng dy ph>i kH G@n &4i h\c t^ng hAp California (UC) vMi hE Gi=u hnh TinyOS G9Ac pht triHn nh9 m;t n=n t>ng ph-n m=m cho m4ng sensor khng dy. ThuSt ngX Mote G9Ac sP dNng GH chK m;t nt (node) radio GBn lo trong m4ng. M`i m;t nt c thH c m;t hay nhi=u sensor hoWc m;t vi thi@t bC ch2p hnh (actuator). Ngoi &4i h\c T^ng hAp California ra cn c cc &4i h\c T^ng hAp Los Angeles, &4i h\c MIT, cc phng th nghiEm Intel Research Labs, Robert Bosh v Crossbow. Ngy nay c thH th2y 8ng dNng cYa m4ng sensor khng dy Z cc 8ng dNng nh9: gim st cc k@t c2u lMn nh9 c-u, ta nh thng qua cc sensor lVc (strain gauge) hoWc sensor gia tFc. M;t 9u GiHm lMn nh2t cYa m4ng sensor khng dy l khng c-n sP dNng G@n dy ddn. Trong cc 8ng dNng tV G;ng ha ta nh, chi ph cho chWy dy Gi1u khiUn cc thi@t bC chi@u sng l r2t lMn. ViEc thay cc dy ny beng cc k@t nFi khng dy vaa ti^t kiam chi ph G[ng thTi lm cho hE thFng trZ nn linh hoWt m vMi ph9Bng php ch4y dy khng thH c G9Ac. V dN ta c thH d5 dng thay G^i vC tr cYa cc cng t:c hay cc sensor m khng >nh h9Zng G@n k@t c2u cng trnh hay thay G^i hE thFng. ViEc sP dNng m4ng sensor khng dy G G9Ac th9Bng m4i ha GiHn hnh l: Advance Transformer (Phillips) 8ng dNng trong tV G;ng ha HVAC (sP dNng n=n t>ng ph-n c8ng v ph-n m=m cYa Ember) Millennial Net cQng pht triHn 8ng dNng HVAC v gim st cc hE thFng cB kh nh9 turbine, G;ng cB, T^ ch8c hiEn nay c^ vQ m4nh m_ nh2t cho m4ng sensor khng dy l Zigbee Alliance vMi cc thnh vin l cc cng ty s>n xu2t chip v cc cng ty tch hAp hE thFng n^i ti@ng nh9 Motorola, Phillips, Atmel, TI, Microchip, ABB, Honeywell,.. Sau khi kh>o st kj cc hE chi@u sng cQng nh9 m4ng sensor khng dy. Nhm thVc hiEn G= ti nhSn th2y m;t sF lIu sau khi 8ng dNng m4ng sensor/actuator khng dy vo cc hE chi@u sng ni ring v tV G;ng ha ta nh ni chung l: - M;t sF nt trong m4ng c thH bF tr Z nhXng nBi kh thm nhSp. Yu c-u GFi vMi nhXng nt ny l c thTi gian ho4t G;ng lu v ph>i ch4y beng pin, nn
19

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

ph-n c8ng v ph-n m=m c-n h` trA tFi 9u n0ng l9Ang. &H gi>m thiHu n0ng l9Ang ph-n c8ng c-n ngY trong m;t thTi gian di v chK th8c khi c-n ph>i l2y mdu hoWc nhSn G9Ac dX liEu ta nt khc. ViEc truy=n tin RF vMi cng su2t th2p c thH G4t kho>ng cch tMi 100m. C thH mZ r;ng quy m m4ng vMi cc c2u hnh m4ng khc nhau, tuy nhin GFi vMi 8ng dNng chi@u sng ta c thH xc GCnh G9Ac vC tr cYa cc nt, nn ta nn p dNng c2u hnh m4ng star-mesh (bao g[m 3 t-ng end device, router v gateway). Theo c2u hnh ny End-device c thH G9Ac nui beng pin cn cc router v gateway c thH nui beng ngu[n AC.

20

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

CH'BNG 2: THI T K PH[N C4NG CHO H) *I+U KHINN CHI U SNG


2.1 THI T K H) TH6NG

MNc tiu thi@t k@ cYa G= ti l xy dVng m;t hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng hian GWi, gen nho, tian lbi, thn thian vJi ngIpi sd dCng, linh hoWt vJi nhi1u ch^ GA Gi1u khiUn, sqn sng cho nhi1u Hng dCng chi^u sng ddn G@n ti@t kiEm chi ph sP dNng GiEn v tiEn lAi cho ng9Ti sP dNng, G[ng thTi thi@t k@ cQng ch G@n khX n?ng mL rAng cEa sXn phnm. Nh9 G trnh by trong ch9Bng tr9Mc, cc hE Gi=u khiHn chi@u sng bao g[m nhi=u ph-n tP: B; Gi=u khiHn trung tm, b; Gi=u khiHn khu vVc (m;t hoWc nhi=u), cc thi@t bC k@t nFi giXa b; Gi=u khiHn khu vVc vMi b; Gi=u khiHn trung tm c thH l thi@t bC G-u cuFi hXu tuy@n hoWc khng dy, cc ph-n tP ch2p hnh, cc sensor, cc cng t:c Gi=u khiHn G9Ac, cc cng t:c bSt t:t beng tay. VMi viEc tSn dNng cc nghin c8u cB b>n v= m4ng sensor khng dy, k@t hAp vMi cc kh> n0ng h` trA nh2t GCnh cYa cc vi m4ch GiEn tP. Nhm thVc hiEn G= ti thFng nh2t G9a ra thi@t k@ hE Gi=u khiHn chi@u sng trn cB sZ m4ng sensor/actuator khng dy trn n1n tXng truy1n thng Zigbee. DVa trn cc tm hiHu v phn tch cc hE Gi=u khiHn chi@u sng (hXu tuy@n) cYa Lite-Pak, Hubbel,. chng ti lVa ch\n thi@t k@ m;t hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng g[m cc ph-n tP (thi@t bC ) sau: DTC (b; Gi=u khiHn trung tm) : &ng vai tr t^ ch8c v qu>n trC ton b; c2u hnh cQng nh9 Gi=u khiHn hE thFng. Cho php ng9Ti sP dNng thao tc ln cc ph-n tP phn tn thng qua giao diEn c>m 8ng. mLCP-8 (panel phn tn): &ng vai tr thi@t bC ch2p hnh, nhiEm vN chY y@u l Gi=u khiHn cc Gn hoWc cc cNm Gn. o Input l tn hiEu ta cc sensor pht hiEn ng9Ti, sensor Go G; sng, sensor Go nhiEt G;, cng t:c bSt t:t beng tay, o Output l cc rBle, cc knh PWM, cc dimmer Gi=u khiHn G; sng (ng9Ti sP dNng c thH lVa ch\n, lSp trnh cc knh Gi=u khiHn) o K@t nFi vMi b; Gi=u khiHn trung tm beng k@t nFi khng dy TouchLight: cng t:c c>m 8ng khng dy (sP dNng c>m bi@n GiEn dung) cho php ng9Ti sP dNng bSt t:t m;t nhm Gn (rBle) hoWc m;t rBle ta b2t k vC tr trong ta nh. Cc sensor: Ocupancy sensor (sensor pht hiEn ng9Ti), sensor Go G; sng v nhiEt G;
21

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Cc thnh ph-n ny lin k@t vMi nhau beng k@t nFi khng dy. Ngoi ra GH hE thFng c tnh mZ chng ti thi@t k@ thm G-u ra RS485 h` trA Modbus cho panel ch2p hnh mLCP-8. K@t nFi RS485 s_ r2t hXu dNng trong cc tr9Tng hAp m truy=n thng khng dy khng thH phY tMi G9Ac. D9Mi Gy l m hnh t^ng thH m;t hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng cYa G= ti:

Hnh 13: M hnh h7 th8ng )i$u khi'n chi1u sng c:a thi1t k1 &8ng d9Mi gc G; c2u trc m4ng sensor khng dy, ta ch8c n0ng cYa cc ph-n tP ta c thH th2y cc nt TouchLight, sensor pht hiEn ng9Ti, sensor G; sng, nhiEt G; c thH coi l cc nt sensor (sensor node). Cn cc nt mLCP-8 c thH coi l cc nt sensor/actuator. D9Mi Gy chng ti G9a ra b>ng phn chia ch8c n0ng v GWc GiHm cYa tang nt, qua G s_ G9a ra gi>i php thi@t k@ cho ph hAp: STT
1

Tn nt
DTC

Vai tr
Nt

*gc GiUm
trong m4ng.

GiXi php thi^t k^


(dng adapter) nn khng

C duy nh2t m;t nt Ch4y beng ngu[n AC &Wt cF GCnh, t khi thay c-n tFi 9u n0ng l9Ang 22

" TI CB 187.08RD/H -KHCN G^i vC tr thFng Nt sensor/actuator. 2 mLCP-8 &ng vai tr khiHn t4i ch` Nt 3 TouchLight (cng t:c c>m 8ng) Nt sensor 4 pht hiEn ng9Ti Nt sensor Nt sensor C nhi=u nt trong m4ng. &i=u khiHn thi@t bC L:p GWt cF GCnh Ch4y beng ngu[n AC nn khng c-n tFi 9u n0ng l9Ang C-n c gi>i php chFng nhi5u v nng cao G; b=n vXng cYa thi@t bC TFi 9u n0ng l9Ang (c> c8ng ldn ph-n m=m) Ch4y beng pin TFi 9u n0ng l9Ang (c> ph-n m=m) Ch4y beng pin TFi 9u n0ng l9Ang (c> ph-n m=m) c8ng ldn ph-n c8ng ldn ph-n C thH ph>i thi@t k@ dV R2t quan tr\ng trong hE phng

nh9 m;t b; Gi=u cng su2t

C nhi=u nt trong Ch4y beng pin m4ng. (c thH l lo4i c-m tay) C nhi=u nt trong m4ng. L:p GWt cF GCnh song ph>i dng thay G^i vC tr l:p GWt C nhi=u nt trong m4ng. Nt sensor L:p GWt cF GCnh song ph>i dng thay G^i vC tr l:p GWt D5 dng thay G^i vC tr ph-n

Nt sensor G; sng

B/ng 7: B/ng phn chia chJc nEng cho cc nt CQng giFng nh9 cc hE thFng chi@u sng th9Bng m4i khc, hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng do G= ti thi@t k@ cQng c thH mZ r;ng hoWc tch hAp vMi hE tV G;ng ha ta nh thng qua giao cc b; chuyHn G^i (gateway). ViEc sP dNng cc b; chuyHn G^i giao th8c sang Ethernet gip hE c thH thVc hiEn Gi=u khiHn qua m4ng my tnh. Trong phWm vi cEa G1 ti thmc hian chr trong 1 n?m, cQng nh9 theo k@ ho4ch G G0ng k (5 nt) chng ti giMi h4n ti@n hnh thi@t k@ ch@ t4o m;t sF nt sau : 01 b; (nt) Gi=u khiHn trung tm DTC 01 b; (nt) Gi=u khiHn khu vVc mLCP-8 cho php Gi=u khiHn 16 RBle, 8 knh PWM, 8 cng t:c bSt t:t beng tay
23

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

01 b; (nt) cng t:c c>m 8ng TouchLight g[m 4 phm 2n 01 nt sensor pht hiEn ng9Ti. 01 nt sensor Go G; sng V 01 nt sensor Go nhiEt G; mi tr9Tng. ThVc t@ trong hE chi@u sng sensor Go nhiEt G; l khng c-n thi@t. Song, GH ch8ng minh kh> n0ng mZ cYa hE thFng sng HVAC chng ti thi@t k@ thm nt Go nhiEt G;.

Hnh 14: Cc nt sS thi1t k1

24

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 15: S. )M m<t h7 th8ng mT r<ng


25

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Trong qu trnh thi@t k@, c m;t sF v2n G= kn thuSt quan tr\ng m G= ti ph>i gi>i quy@t G l: Xy dVng gi>i php ph-n c8ng cng su2t th2p (low power). &i=u ny v cng quan tr\ng trong thi@t k@ v m;t sF ph-n tP cYa hE thFng bao g[m cc nt sensor G=u ch4y beng pin. Kj thuSt ha bi ton trn n=n cng nghE truy=n thng khng dy. &Fi vMi cc hE sensor khng dy, do c tnh g:n k@t r2t cao giXa ph-n c8ng v ph-n m=m nn viEc trnh by bc tch ra thnh ph-n c8ng v ph-n m=m t9Bng GFi kh. M;t sF v2n G= cYa ph-n c8ng chK c thH G9Ac lm r trong ph-n thi@t k@ ph-n m=m. Trong ch9Bng 3 s_ m t> chi ti@t hBn ho4t G;ng v ph-n m=m cho tang nt. 2.2 THI T K CH T9O B- *I+U KHINN TSP TRUNG DTC

Qua tham kh>o cc hE th9Bng m4i, ph-n lMn cc b; Gi=u khiHn tSp trung G=u c m;t sF cc GWc GiHm sau: C giao diEn t4i ch` (thng th9Tng l LCD d4ng k tV v bn phm) C b; nhM RAM lMn C k@t nFi bus cng nghiEp (ty hng) C G[ng h[ thTi gian thVc Trong thi@t k@ cYa G= ti, do nt DTC l nt chnh nn ph>i nui beng ngu[n AC. V vSy cc v2n G= thi@t k@ tFi 9u m4ch GiEn cng su2t th2p khng c-n ph>i GWt ra. Trn cB sZ cc phn tch chng ti G9a ra thi@t k@ b; DTC trn n=n vi xP l ATMEGA128. Thi@t bC bao g[m 3 ph-n chnh G9Ac k@t nFi vMi nhau thng qua giao diEn nFi ti@p: KhFi xP l trung tm: g[m vi Gi=u khiHn ATMEGA128 (128K Flash, 4K SRAM, 4K EEPROM), b; nhM ngoi 128K, I2C RTC KhFi hiHn thC trn cB sZ module mn hnh G[ h\a c>m 8ng LCD (G c 4M b; nhM flash) KhFi giao ti@p bao g[m ph-n giao ti@p RS485 v ph-n giao ti@p vMi module truy=n thng Zigbee.

26

" TI CB 187.08RD/H -KHCN


Latch LS373 Wireless Convert ATMEGA 128 eeprom RAM (128K)

RS485
(OPTIONAL)

RTC

Main module

Power supply

TOUCH SCREEN 4Mb Memory

Hnh 16: S. )M kh8i b< DTC Module Wireless G9Ac thi@t k@ dVa trn n=n thi@t k@ mdu n=n t>ng Zigbee cYa Atmel cho php viEc xy dVng ph-n c8ng trZ nn d5 dng hBn. SB G[ khFi cYa module ny nh9 hnh d9Mi:
To Debug

RS232 Convert

ATMEGA 128 uP

SPI

AT86RF230 RF Tranceiver

Chip Antenna

Level shifter

5V

To Main Module

Hnh 17: S. kh8i module Wireless Ph-n li cYa module khng dy l vi xP l ATMEGA1281. &y l m;t vi xP l cng su2t th2p vMi b; nhM ch9Bng trnh tMi 256K v RAM 16K v t9Bng thch hon ton vMi ATMEGA128 v= mWt c2u hnh. SZ dn ph>i sP dNng ATMEGA1281 v stack Zigbee (Zigbee PRO) t9Bng GFi lMn tMi 80K ch9Bng trnh. Cc thng sF GWc tr9ng cYa module khng dy: SP dNng hai chip anten cn beng Ngu[n 5V Cng su2t pht sng 3dBm
27

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Cng su2t tiu thN th2p B; nhM flash 128KB, RAM 8KB, EEPROM 4KB Cc c^ng giao ti@p: o UART vMi cc tn hiEu CTS/RTS o RS232 D>i ISM 2.4GHz 2.3 THI T K mLCP-8 Nt Sensor/actuator khng dy Gng vai tr l m;t b; Gi=u khiHn t4i ch` trong hE chi@u sng. Thng th9Tng cc b; Gi=u khiHn t4i ch` cYa cc hE Gi=u khiHn chi@u sng cYa cc hng G9Ac thi@t k@ theo cc module chu]n vMi cc giao ti@p truy=n thng v th9Tng G9Ac g\i l cc panel Gi=u khiHn. Ty theo tang nh s>n xu2t m cc panel c thH c m;t hoWc nhi=u ch8c n0ng khc nhau. C nh s>n xu2t ch@ t4o panel rBle, panel cng t:c (switch panel), panel Gi=u khiHn G; sng thnh cc panel ring r_. CQng c nh s>n xu2t k@t hAp nhi=u ch8c n0ng ln cng m;t panel (rBle, cng t:c v Gi=u khiHn G; sng). M`i m;t panel th9Tng c sF G-u ra Gi=u khiHn l chkn nh9 1,4,8,16,24,48. Cc panel Gi=u khiHn cQng ty m8c G; m c thH lSp trnh t4i ch` hoWc ta xa thng qua cc giao th8c nh9 Modbus, Lonworks hay Bacnet. Tm l4i, cc panel G=u c m;t GWc GiHm chung l g[m c 2 ph-n: ph-n b; no v ph-n cng su2t. CH T9O NT SENSOR/ACTUATOR KHNG DY

White Blue

Transformer

Local Switches
1

Master Switch
1

Programmable 1 Relay 2 Scanner

4 4 4

3 4 5 . . . 8

1 8 1

Hnh 18: S. )M tHng qut c:a m<t panel )i$u khi'n t6i chU(Douglas)
28

" TI CB 187.08RD/H -KHCN


Panel 1
T

Floor Master Switch

SW

Relay Scanner

Panel 2

Multi-panel, Multi-relay Switching

Floor Master Switch

SW

Relay Scanner

Panel 3

Transformer for Global Controls

Floor Master Switch

SW

Tr

Relay Scanner

Global Override Switch

Global Timer

Hnh 19: S. )M m6ng cc panel (Douglas) &H d5 dng hBn cho viEc ch@ t4o cQng nh9 thP nghiEm, nhm thVc hiEn G= ti lVa ch\n m hnh xy dVng b; Gi=u khiHn t4i ch` theo kiHu k@t hAp nhi=u ch8c n0ng ln m;t panel. Nt s_ G9Ac thi@t k@ vMi m;t sF ch8c n0ng kj thuSt chnh sau: SF rBle Gi=u khiHn G9Ac : Cng su2t rBle: &-u ra PWM: Ch8c n0ng xung G[ng b; 50Hz: &-u vo ti@p GiHm: LSp trnh thng qua: Cc rBle c thH nhm v lSp trnh ring lo TruyHn thng: Ngu[n nui: 16 10A 220AC 08 C 08 DTC Zigbee, Modbus 220VAC
29

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Nt mLCP-8 do G= ti thi@t k@ cQng g[m 4 ph-n chnh: Ph-n xP l xy dVng trn n=n t>ng cYa vi Gi=u khiHn ATMEGA128 v cc G-u vo ra lSp trnh G9Ac trn cB sZ vi m4ch mZ r;ng I/O d4ng nFi ti@p SPI MCP23S17. Ph-n truy=n thng g[m 2 ph-n, ph-n truy=n thng RS485 v ph-n truy=n thng khng dy. Module truy=n thng khng dy G9Ac xy t9Bng tV nh9 module truy=n thng cYa b; DTC. Ph-n giao diEn ng9Ti sP dNng bao g[m cc Gn LED v phm 2n, cho php ng9Ti sP dNng c thH tc G;ng cQng nh9 lSp trnh m;t sF ch8c n0ng t4i ch`. Ph-n cng su2t bao g[m cc G-u ra cng su2t d4ng rBle. Cc G-u ra cng su2t cho Gi=u khiHn G; sng d4ng PWM s_ G9Ac thVc hiEn khi c Gi=u kiEn.

Hnh 20: S. )M kh8i c:a nt mLCP-8

2.4

THI T K CH T9O NT TOUCHLIGHT (cng tTc Gi1u khiUn dWng cXm Hng)

Thng th9Tng cc vng nh sng c thH G9Ac Gi=u khiHn thng qua cc scene (hoWc zone). I m;t sF hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng, GH thuSn tiEn cho ng9Ti sP dNng, ng9Ti ta cn thi@t cc b; Gi=u khiHn ta xa hoWc (thVc ch2t l cc cng t:c) Gi=u khiHn ta xa GH t:t, bSt m;t hoWc m;t nhm cc Gn. Cc cng t:c ny ph-n lMn l sP dNng sng h[ng ngo4i v sng v tuy@n.

30

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

&Fi vMi G= ti, do G skn c n=n t>ng truy=n thng khng dy, nn chng ti pht triHn cc b; Gi=u khiHn ta xa ny d9Mi d4ng m;t nt sensor vMi 4 cng t:c c>m 8ng GiEn dung (G= ti GWt tn l TouchLight ). Cc sensor c>m 8ng GiEn dung cho php ng9Ti sP dNng thay v bSt cng t:c c thH ch4m nhm hoWc c thH d5 dng t4o cc thao tc nh9 tr9At, l0n, m;t cch d5 dng. Thi@t k@ cYa nt bao g[m 2 ph-n chnh: Ph-n xP l trung tm v truy=n thng khng dy Ph-n c>m bi@n GiEn dung

Hnh 21: S. )M kh8i c:a nt TouchLight

2.5

THI T K CH T9O CC NT SENSOR

Do cc nt sensor G=u c c2u t4o t9Bng GFi giFng nhau nn chng ti chK trnh by t^ng quan Z Gy. C 3 lo4i nt sensor m G= ti thVc hiEn ch@ t4o: sensor pht hiEn ng9Ti, sensor Go G; sng v sensor Go nhiEt G;. Bo m4ch tch hAp sensor nh sng TSL2550T cYa TAOS v sensor nhiEt G; LM73CIMK cYa National Semiconductors. C> hai l\ai sensor ny G=u G9Ac giao ti@p theo chu]n I2C

Hnh 22: Sensor pht hi7n ng4Fi


31

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Sensor pht hiEn ng9Ti G9Ac sP dNng l lo4i PIR cYa PowerCode. &y l m;t sensor siu nh4y, c ch8c n0ng chFng bo G;ng gi> ba c2p G;, km chn G@ Gi=u chKnh gc xoay, sensor c kh> n0ng ho4t G;ng trong ph4m vi r;ng vMi gc qut 90 G;, xa 15m. Cc GWc tnh chY y@u cYa sensor pht hiEn ng9Ti ny l: Bao g[m m;t b; transmitter PowerCode SP dNng thuSt ton phn tch chuyHn G;ng ph8c t4p True Motion Recognition (TMR) C thH Gi=u chKnh G9Ac theo ph9Bng thhng G8ng 2 vC tr GH quan st C thH ci GWt trn t9Tng hoWc tr-n nh B; G@m sV kiEn chuyHn G;ng c thH lSp trnh G9Ac ON (mWc GCnh) hoWc OFF ThTi gian ^n GCnh ta khi bSt ngu[n: 30s Sau khi pht hiEn ng9Ti sensor tV G;ng chuyHn v= ch@ G; nghK GH ti@t kiEm n0ng l9Ang. Sensor chuyHn v= ch@ G; skn sng sau 2 pht n@u khng pht hiEn hiEn th2y c ng9Ti sau G. VMi GWc tnh ny, nt sensor khng dy G9Ac thi@t k@ nh9 sB G[ sau Gy:

JTAG

Debug LED Input /Occupancy Sensor

GPIO 0..2

GPIO 3

IRQ

Temperature

I2C

I2C Level Shifter

Light Sensor Reset

Hnh 23: S. )M kh8i c:a nt sensor khng dy

32

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

CH'BNG 3: THI T K PH[N M+M CHO H) *I+U KHINN CHI U SNG


&Fi vMi cc m4ng sensor khng dy ni ring v cc hE phn tn ni chung, viEc thi@t k@ ph-n m=m Gng vai tr quan tr\ng hBn c>. &Wc GiHm cYa hE ny l g[m r2t nhi=u ph-n m=m ring r_ t9Bng tc vMi nhau t9Bng GFi ph8c t4p. &i=u cFt y@u hBn c> l c G9Ac thi@t k@ cB ch@ phFi hAp v giao ti@p giXa cc ph-n m=m ny vMi nhau m;t cch chu]n mVc nhem gi>m thiHu sF l9Ang ph-n m=m v t0ng tnh d5 dng sP dNng. Trong hE Gi=u khiHn chi@u sng, ta c thH th2y c 2 v2n G= cB b>n trong thi@t k@ ph-n m=m: Ph-n th8 nh2t l cc v2n G= lin quan G@n truy=n thng v cB ch@ truy=n khng dy, cc v2n G= v= t^ ch8c m4ng, lSp m4ng v qu>n l m4ng. Ph-n th8 hai l cc v2n G= GWc th cYa bi ton Gi=u khiHn chi@u sng, G l cc v2n G= lin quan G@n cc GFi t9Ang (Gn, rBle, cng t:c) v viEc qu>n trC logic cc GFi t9Ang. Chnh v vSy, G= ti s_ thVc hiEn trnh by thi@t k@ ph-n m=m cho hE thFng theo trnh tV sau: Cc v2n G= v= mi tr9Tng pht triHn, hE Gi=u hnh, lMp m4ng Thi@t k@ t^ng qut v thi@t k@ ph-n m=m cc nt Thi@t k@ ph-n m=m giao diEn v qu>n trC hE thFng trn DTC 3.1 CNG C7 V MI TR'YNG PHT TRINN

ViEc lVa ch\n cng cN v mi tr9Tng pht triHn G9Ac G9a ra nhem G>m b>o pht triHn hE thFng m;t cch d5 dng, d5 mZ r;ng, t0ng tnh k@ thaa cYa cc module. D9Mi Gy l liEt k cc cng cN m G= ti sP dNng GH pht triHn ph-n m=m cYa hE thFng: Ph-n m=m G9Ac pht triHn trn ngn ngX C (GNU). Do ton b; hE thFng G9Ac xy dVng trn n=n cc vi Gi=u khiHn h\ AVR (ATMEGA128 v ATMEGA1281) nn chng ti lVa ch\n mi tr9Tng pht triHn AVR Studio v trnh bin dCch WINAVR. Cc module truy=n thng khng dy G9Ac pht triHn dVa trn th9 viEn stack Zigbee cho Atmel. Giao diEn G[ h\a cho mn hnh c>m 8ng trn n=n ngn ngX Markup (HTML). Quy trnh pht triHn 8ng dNng trn vi xP l Vi@t 8ng dNng DCch m cho vi xP l N4p cc file nhC phn vo cc nt zigbee sP dNng JTAG, RS232 Reset cc nt v gl rFi (debug) tang nt
33

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

LWp l4i quy trnh trn n@u c-n thi@t 3.2 XY D&NG M HNH H) TH6NG

&8ng d9Mi gc G; ph-n m=m nhm thVc hiEn nhSn th2y, viEc phn ho4ch hE thFng theo m hnh master/slave s_ d5 dng hBn. Khi G ton b; hE thFng c thH G9Ac m t> nh9 hnh d9Mi.

Local Control Master (LCM)

Local Control Master (LCM)

Local Control Master (LCM)

Local Control Master (LCM)

Local Control Master (LCM)

Local Control Master (LCM)

Hnh 24: M hnh c:a h7 th8ng

34

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Nh9 G bi@t, ta c thH lVa ch\n cc c2u trc khc nhau khi pht triHn cc hE Zigbee. ViEc sP dNng m hnh master/slave l hon ton hAp l khi chng ta lVa ch\n c2u trc 3 t-ng star/mesh cYa Zigbee. N@u ta GCnh nghna cc ph-n m=m thnh cc ch8c n0ng master v ch8c n0ng slave th ta c thH th2y m;t thi@t bC c thH l master, c thH l slave v cQng c thH l master v slave.

Hnh 25: PhWn m$m master v slave Theo m hnh master/slave cc nt trong m4ng s_ c thH G9Ac nhng cc ph-n m=m sau: Master Device s_ G9Ac nhng vo LMC Slave Device s_ G9Ac nhng vo R,S,B Master device G9Ac nhng vo CM Slave device G9Ac nhng vo LMC ( GH lin l4c vMi CM)

35

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 26: M hnh master/slave Do tnh ch2t ph8c hAp cYa bi ton, bao g[m c> cc ph-n m=m khc nhau, trn cc vi Gi=u khiHn khc nhau nn GH d5 dng cho viEc lSp trnh cQng nh9 thi@t k@ cc module, G= ti phn chia ra theo B>ng 7 Tn nt
DTC

Tn module ph=n m1m


Ph-n m=m khFi xP l trung tm (c nhng MD) Ph-n m=m truy=n thng khng dy

M
S1

Ph=n cHng
Atmega128

Ha Gi1u hnh
Scheduler d4ng round robin Event Driven scheduler

Cng cC
AVR Studio + WinAVR AVR Studio + WinAVR

ThI vian

S2 Atmega1281

Zigbee stack

Ph-n m=m S3 giao diEn ng9Ti sP dNng

AMULET OS chip

AMULET

HTML compiler

36

" TI CB 187.08RD/H -KHCN mLCP-8 Ph-n m=m khFi xP l trung tm (c nhng MD+SD) Ph-n m=m truy=n thng khng dy Cc nt sensor khc (TouchLi ght, Go G; sng, pht hiEn ng9Ti, nhiEt G;) Ph-n m=m xP l chnh (nhng SD)+truy=n thng khng dy S4 Atmega128 Scheduler d4ng round robin AVR Studio + WinAVR

S2 Atmega1281

Event Driven scheduler Event Driven scheduler

AVR Studio + WinAVR AVR Studio + WinAVR

Zigbee stack

S5 S2

Atmega1281

Zigbee stack

Giao th8c giXa giXa cc nt Giao th8c giXa touch LCD v vi xP l

P1 P2

B/ng 8: B/ng tHng h5p phWn m$m GiAi h6n quy m h7 th8ng: V l hE thFng mZ c nhi=u thnh ph-n tham gia, song khng thH mZ r;ng mi hE thFng G9Ac, ta c-n tnh G@n quy m thVc t@ m ph-n c8ng cQng nh9 ph-n m=m c thH thVc hiEn G9Ac. Quy m cYa hE thFng bC giMi h4n bZi 2 y@u tF chnh sau: GiMi h4n bZi y@u tF ph-n c8ng: b; nhM, n0ng lVc vi Gi=u khiHn cYa module Zigbee (m cN thH Z Gy l Atmega1281) GiMi h4n bZi y@u tF ph-n c8ng, ph-n m=m: b; nhM flash, RAM cYa cc module DTC v mLCP-8 (m cN thH l Atmega128 + RAM ngoi) ViEc phn tch v GCnh l9Ang cc giMi h4n s_ G9Ac trnh by cN thH trong tang ph-n lin quan.

37

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

3.3

PH[N M+M TRUY+N THNG KHNG DY

Ph-n m=m truy=n thng khng dy l ph-n m=m xuyn suFt ton b; hE thFng, t2t c> cc nt trong hE G=u sP dNng ph-n m=m ny. M`i m;t nt ty theo tang vai tr, tnh ch2t cQng nh9 n0ng lVc tnh ton m ch\n cc tham sF ph hAp. Nhm thVc hiEn G= ti xy dVng ph-n m=m dVa trn hai n=n t>ng cB b>n l stack truy=n thng Zigbee v sP dNng hE Gi=u hnh h9Mng sV kiEn. 3.3.1 Stack Zigbee Ph-n m=m truy=n thng khng dy cYa ton b; hE thFng G9Ac dVa trn n=n t>ng Zigbee. Zigbee stack G9Ac Zigbee alliance, m;t t^ ch8c chu]n ha v phi lAi nhuSn GCnh nghna v pht triHn. Stack ny G9Ac thi@t k@ 8ng dNng r2t nhi=u cng nghE trong cc lnnh vVc khc nhau. Trong m hnh truy=n thng ISO-OSI ta c thH th2y, cc 8ng dNng Zigbee bao g[m 5 lMp
7Layer ISO-OSI Model 7 6 5 4 3 2 1 Presentation Session Transport Network Data Link Physical Simplified 5Layer IEEE 802 Model ISO-OSI Model

Application User Application Application Profile Network Data Link Physical Logical Link Control(LLC) Media Access Control(MAC) Physical Upper Layers

Hnh 27: M hnh phn lAp ISO-OSI

38

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 28: M<t nt zigbee bao gMm phWn cJng v phWn m$m cc phWn m$m )45c phn theo tXng lAp khc nhau T2t c> cc nt trong hE thFng cYa G= ti G=u sP dNng m;t n=n t>ng chung v G=u sP dNng th9 viEn Stack Zigbee. Zigbee phn chia vai tr cYa cc nt trong hE thFng theo ch8c n0ng Coordinator, Router v End Device. D9Mi Gy l b>ng phn ho4ch ch8c n0ng cYa cc nt.
Cc chHc n?ng trong lJp mWng Zigbee Thi@t lSp m;t m4ng Zigbee Cho php cc thi@t bC khc tham gia vo m4ng hoWc tch khii m4ng &0ng k cc GCa chK m4ng 16 bit Pht hiEn v ghi l4i cc G9Tng ddn cho viEc truy=n tin. Pht hiEn v ghi l4i danh sch cc nt ln cSn trVc ti@p &Cnh tuy@n cho cc gi tin NhSn hoWc gPi cc gi tin Tham gia vo m4ng hoWc tch khii m4ng Vo ch@ G; nghK Coordinator
p

Router

End Device

Hnh 29: ChJc nEng cc nt trong m6ng Zigbee


39

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

C0n c8 vo b>ng trn G= ti G phn chia ch8c n0ng cc nt trong hE thFng chi@u sng nh9 sau: DTC: vai tr Coordinator mLCP: vai tr Router Cc nt sensor khc: vai tr End Device

Hnh 30: Phn vai tr cho cc nt trong m6ng M;t m4ng Zigbee c kh> n0ng qu>n trC tMi 65536 nt, song trn thVc t@ viEc tSn dNng h@t d>i GCa chK Gi hii c2u hnh nt m4ng t9Bng GFi cao. Do viEc sP dNng cc nt truy=n thng chK sP dNng duy nh2t m;t IC atmega1281 nn khi kj thuSt ha bi ton s_ gWp h4n ch@ b; nhM RAM GH ch8a cc b>ng lin k@t nt, b>ng tr4ng thi cc nt con v nt bF mm, b; GEm cc b>n tin cYa cc trung chuyHn,V vSy, t9Bng 8ng vMi ph-n c8ng G9Ac xy dVng, chng ti giMi h4n hE thFng nh9 sau: Coordinator: Qu>n l G9Ac 32 nt Router v/hogc End Device Router: 64 nt End Device VMi qui m cc nt nh9 vSy, c thH th2y m4ng xy dVng G9Ac c quy m t9Bng GFi lMn (v dN: lMn hBn nhi=u so vMi m4ng dng hXu tuy@n Modbus). 3.3.2 Ha Gi1u hnh hIJng sm kian (event driven scheduler) HE Gi=u hnh h9Mng sV kiEn (event driven scheduler) l hE Gi=u hnh th9Tng G9Ac sP dNng trong cc hE thFng nhng. HE Gi=u hnh d4ng ny d5 dng p dNng vo cc hE c ti nguyn h4n ch@. C2u trc cYa ch9Bng trnh theo G s_ bao g[m cc cWp lin k@t g\i hm API v cc thng bo (notification) thVc hiEn. V= mWt lSp trnh thVc ch2t G l cc hm callback (hm g\i ng9Ac) v con tri hm. Nh9 vSy khc vMi cch lSp trnh g\i hm G[ng b;, ton b; ch9Bng trnh trong Gi=u hnh h9Mng sV kiEn s_ G9Ac thVc hiEn m;t cch dC b;.

40

" TI CB 187.08RD/H -KHCN


APL APL ZDO ZDO

ZDO_StartNetworkReq()

ZDO_GetLqiRssi ZDO_StartNetworkConf

Hnh 31: GYi hm )Mng b< v gYi hm dQ b<

APL

ZDO

NWK

MAC

TaskManage r

hardware

MAC_TaskHandler() ISR_Handler()

ZDO_Confirm()

Hnh 32: Chu trnh thZc hi7n c:a ch4.ng trnh Trong lSp trnh cho cc m4ng sensor khng dy, hE Gi=u hnh TinyOS cYa G4i h\c Berkeley l chu]n mVc nh2t v G9Ac ch\n lm n=n t>ng pht triHn cYa G= ti. $u GiHm cYa TinyOS l: - M hnh h9Mng sV kiEn-> sP dNng CPU m;t cch c hiEu qu> - HE bao g[m cc my tr4ng thi Trn cB sZ pht triHn 8ng dNng c tham kh>o TinyOS, cc lMp 8ng dNng cYa ch9Bng trnh hE thFng G9Ac lSp trnh vMi cc quy t:c sau: Ton b; ch9Bng trnh 8ng dNng G9Ac vi@t thnh cc tSp hm callback thVc hiEn cc yu c-u ta lMp d9Mi M`i m;t hm callback trn lMp 8ng dNng ph>i thVc thi <10ms LMp 8ng dNng c m8c 9u tin th2p nh2t so vMi m8c d9Mi Hm callback c m8c 9u tin cYa lMp g\i n

41

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 33: Cc thnh phWn c:a TinyOS

3.4

PH[N M+M 4NG D7NG CC NT Trong lSp trnh 8ng dNng Zigbee, m;t sF cc GWc GiHm d9Mi Gy c thH G9Ac tnh

G@n. ViEc truy=n v nhSn thng tin c thH thng qua cc endpoint (t9Bng tV nh9 port trong TCP/IP). M`i m;t endpoint trong hE chi@u sng ta c thH gn cho m;t GFi t9Ang cN thH

Hnh 34: Endpoint trong Zigbee

42

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 35: C th' gn cc thi1t bQ cho cc Endpoint


Binding Table

Radio Z1

EP3.IO

Switch1

B ng k#t n'i c th) +,-c b' tr trn b n thn thi#t b0 ho2c thng qua m4t master Lin k#t c th) l N:1

EP21.IO Switch2

Radio Z3
EP1.IO EP2.IO EP3.IO EP4.IO

Lamp1

Lamp2

Lamp3

Lamp4

Hnh 36: B/ng k1t n8i cc phWn tG ViEc gn v qu>n trC cc cc thi@t bC l ph-n quan tr\ng thVc hiEn trong G= ti. M`i m;t ph-n tP (cng t:c, rBle, sensor) s_ G9Ac nh x4 bZi m;t b>ng gn lin k@t. &y l lin k@t giXa ph-n tP ngu[n v ph-n tP Gch. T^ ch8c ch9Bng trnh nh x4 k@t nFi G9Ac thVc hiEn theo m hnh master/slave G m t> trong Hnh 26. C2u trc b>ng k@t nFi v= nguyn t:c ta c thH l9u t4i b>n thn nt hoWc trn master (l9u trn EEPROM). &H GBn gi>n ha ch9Bng trnh, chng ti thVc hiEn viEc l9u b>ng k@t nFi t4i master. Quy trnh khZi t4o giXa cc thi@t bC G9Ac thVc hiEn qua cc thi@t bC master (DTC v mLCP-8). &= ti chia qu trnh ny ra lm hai ph-n: KhZi t4o: bao g[m qu trnh c2u hnh m4ng beng cch gn m;t m ID duy nh2t cho cc ph-n tP trong m4ng.
43

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Gn l qu trnh g:n k@t m;t ph-n tP vMi m;t phm hoWc m;t ph-n tP Gi=u khiHn trn Gi=u khiHn ta xa. Trong ngn ngX Zigbee, c thH th2y Gy l qu trnh emunerate/pairing

Hnh 37: Quy trnh khTi t6o v gn cc lin k1t

44

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

3.5

PH[N M+M TRN B- *I+U KHINN TSP TRUNG DTC 3.5.1 Tfng qut ph=n m1m trn DTC

Ch8c n0ng cYa b; DTC l cho php ci GWt cc lCch trnh, c2u hnh ton b; hE thFng thng qua giao diEn G[ h\a c>m 8ng. Ph-n m=m trn DTC l m;t ph-n m=m t9Bng GFi ph8c t4p trong hE thFng v bao g[m 3 ph-n m=m: khFi xP l trung tm, truy=n thng v giao diEn ng9Ti sP dNng. Ring ph-n truy=n thng G G9Ac trnh by trong mNc tr9Mc, trong mNc ny chng ti trnh by 2 ph-n m=m khFi xP l trung tm v giao diEn ng9Ti sP dNng (l cc ph-n m=m vi@t trn ATMEGA128).

Hnh 38: CPu trc phWn m$m trn DTC Khc vMi cc hE thFng trn my tnh, nBi m hE Gi=u hnh h` trA qu>n trC b; nhM G;ng. Trong cc hE thFng nhng ta th9Tng ph>i sP vng nhM tnnh. Do G, GH giMi h4n quy m hE thFng, G= ti xy dVng DTC theo h9Mng G-y GY cc ch8c n0ng nh9ng vMi quy m vaa ph>i. CN thH l: SF lCch trnh GWt G9Ac: 16 SF nhm GWt G9Ac: 16 SF ngy nghK GWt G9Ac: 13 SF sensor pht hiEn ng9Ti: 16 SF cng t:c G-u vo: 64 SF sensor Go G; sng: 64 SF G-u vo nhiEt G;: 64
45

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

B/ng 9: B/ng cc cPu trc cc logic )i$u khi'n c:a h7 th8ng 3.5.2 Giao dian sd dCng trn DTC Ph-n m=m giao diEn trn DTC G9Ac vi@t cho mn hnh G[ h\a c>m 8ng. ViEc ci GWt, c-u hnh ton b; hE thFng G=u c thH thng qua giao diEn ny. Giao diEn bao g[m cc ch8c n0ng chnh sau: - Ch8c n0ng c2u hnh lCch trnh Gi=u khiHn - Ch8c n0ng c2u hnh nhm - Ch8c n0ng c2u hnh G-u vo - Ch8c n0ng c2u hnh hE thFng

46

" TI CB 187.08RD/H -KHCN


MAIN MENU

Schedules System Inputs System Settings

Groups

Presets Special Functions

Hnh 39: Mn hnh giao di7n chnh trn DTC Do sF l9Ang cc mn hnh giao diEn kh lMn, Z Gy chng ti chK G9a ra cc mn hnh giao diEn chnh v l9u G[ ci GWt cho hE thFng. Cc mn hnh chi ti@t trong cc l9u G[ s_ G9Ac G9a ra cN thH trong ph-n phN lNc.
SCHEDULE: LXCH TRNH .I/U KHI8N

Hnh 40: Mn hnh ci )Ot lQch trnh )i$u khi'n Ch8c n0ng ci GWt lCch trnh cYa hE thFng cho php ng9Ti sP dNng thi@t lSp cc thng sF GH hE thFng Gn bSt, t:t theo cc kho>ng thTi gian GWt tr9Mc. M`i schedule g[m: Tn schedule ThTi gian b:t G-u v k@t thc cYa lCch trnh Ngy active/inactive LCch trnh c p dNng vo ngy nghK hay khng Cc RBle, nhm RBle trong ph4m vi tc dNng cYa lCch trnh Z tr4ng thi ON/OFF. Ng9Ti sP dNng c thH xem m;t lCch trnh (VIEW Schedule), xa m;t lCch trnh (CLEAR Schedules), GWt tn m;t lCch trnh (NAME Schedule), so4n m;t lCch trnh theo mNc Gch sP dNng (EDIT Schedule) v GWt cc ngy nghK (Holiday)

47

" TI CB 187.08RD/H -KHCN


Schedules VIEW Schedule

Ch5n Schedule
OK

Sch

Sch1 Ch5n Schedule


OK

Sch2
YES

CLEAR Schedule

or
YES NO

Sch22

Sch3

Sch4

Sch22

NO

Sch22 Ch5n Schedule


OK

NAME Schedule

Nh6p tn
OK

Sch23 Ch5n Schedule


OK

Sch5

Sch23

EDIT Schedule

TIME

Normal Time

72t th8i gian


OK

Sch24

Sch6

Sch7

Sch8

Sch6

72t th8i gian


Open
OK

Sch9
Close

Sch6

72t th8i gian


Sunrise
OK

Sch10
Sunset

Sch6

DAY

Active

or

Inactive

OK

Sch11

Sch6

Ch5n Panel
Control
Single Relay ON OK

Ch5n Relay
OK

Sch12

Sch13 Ch5n Group


OK

Sch14

Sch12

Group ON

Sch15 Ch5n Preset


OK

Sch12

Active Preset

Sch16 Ch5n Panel


Single Relay OFF OK

Sch12
Ch5n Relay
OK

Sch25 Ch5n Group Sch18


Group OFF OK

Sch27

Sch12

Holidays

VIEW Holiday

Sch17

Sch26 Ch5n ngy


YES YES

Sch12

CLEAR Holiday

OK

or
NO

Sch28

Sch19

Sch20

Sch19

NO

Sch19 Ch5n ngy


EDIT Holiday OK

Sch29

Sch21

Ch5n day/ mon/year


OK

Sch29

Hnh 41: L4u )M ci )Ot lQch trnh )i$u khi'n So4n m;t lCch trnh (EDIT Schedule) cho php ng9Ti Gi=u khiHn ci GWt thTi gian b:t G-u v k@t thc m;t Schedule, ci GWt ngy m Schedule ho4t G;ng hoWc khng ho4t G;ng, ch\n cc rBle hoWc cc nhm rBle m schedule tc G;ng. ThTi gian ho4t G;ng cYa m;t Schedule G9Ac GWt dVa vo thTi gian mZ/ Gng hE thFng (Open/close time), hoWc thTi gian mWt trTi m\c, mWt trTi lWn (Sunrise/sunset time). Cc lCch trnh ny G9Ac ch\n theo tang ngy, cho php hE thFng ho4t G;ng trong cc ch@ G; khc nhau giXa ngy lm viEc v ngy nghK.

48

" TI CB 187.08RD/H -KHCN THI:T LEP CC NHM (GROUP)

Hnh 42: Mn hnh ci )Ot nhm


Ch5n group
OK

Groups

VIEW Group

Ch5n Panel
OK

G1

G2

G11

VIEW cc relay trong group


YES

CLEAR Group

Ch5n group
OK YES

or
NO

G8

G3

G4

G8

NO

G8

NAME Group

Ch5n group
OK

72t tn
OK

G9

G5

G9

EDIT Group

Ch5n group
OK

Ch5n Panel
OK

G10

G6

G7

Ch5n Relay Include/exclude

Hnh 43: L4u )M ci )Ot nhm Ng9Ti Gi=u khiHn c thH xem cc panel trong m;t Group b2t k (VIEW Group), xa m;t Group (CLEAR Group), GWt tn m;t Group (NAME Group) v so4n m;t Group (EDIT Group) GH nhm cc rBle Z cc panel b2t k vo m;t Group, thuSn tiEn cho viEc Gi=u khiHn: beng phm include hoWc exclude trong G7 GH lo4i m;t rBle no G ra khii m;t Group. Beng cch nhm cc rBle theo tang nhm, m;t tn hiEu Gi=u khiHn c thH Gng ng:t c> m;t hE thFng rBle hoWc chK Gi=u khiHn m;t rBle GBn lo. Cc Group ny khng cF GCnh, n c thH G9Ac thay G^i khi nhu c-u chi@u sng thay G^i.

49

" TI CB 187.08RD/H -KHCN CI .ZT .=U VO H7 THCNG

Hnh 44: Mn hnh ci )Ot )Wu vo

Hnh 45: L4u )M thi1t l2p Switch Station


50

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 46: L4u )M l2p trnh cc sensor LSp trnh cho cc Switch station (sensor) cho php s:p x@p t9Bng tc cYa tang switch (sensor) ln tang rBle (single relay) hay m;t cNm rBle (group relay), GWt thTi gian active/inactive cYa tang switch (sensor) (active/inactive times), v ch\n lo4i lFi vo cYa switch sP dNng: lo4i phm b2m (MOM PB) hoWc lo4i cng t:c duy tr (maintained switch) hoWc timed on, ch\n lo4i sensor c-n thi@t lSp t9Bng tc. N@u Swith l lo4i MOM PB hoWc Maintained switch, cc tr4ng thi Gng/ mZ cYa switch s_ c tc dNng trn cc nhm RBle khc nhau hoWc tang rBle nhT ch8c n0ng mapping switch on action v mapping switch off action. N@u RBle thu;c lo4i GCnh thTi, tr4ng thi Gng cYa switch s_ tc dNng ln m;t rBle hoWc m;t nhm rBle thng qua ch8c n0ng mapping to single relay v mapping to group relay. ThTi gian timed on cQng G9Ac GWt trong SI15. CC CI .ZT H7 THCNG

Hnh 47: Ci )Ot h7 th8ng

51

" TI CB 187.08RD/H -KHCN


System Settings

72t th8i gian


Time & Date TIME OK

SS

SS1

SS2 Ch5n mi gi8


TIME ZONE OK

SS1

SS3

SS1

Daylight Saving

SS4

Ch5n 1 trong hai ch# +4

SS1

72t ngy
DATE OK

SS5 72t t5a +4


OK

SS1

Astro Clock

Adjusut Longitude

SS6

SS7 72t t5a +4


OK

SS1

Adjusut Latitude

SS8 Ch5n ngy


OK Open Time

SS1 72t th8i gian


OK

Open/Close Time

SS11 SS10
Close Time

SS9 72t th8i gian


OK

SS9

SS12 Ch5n ngy


Hours of Operation OK

SS9

Start Time

72t th8i gian SS14


OK

SS20 SS20

SS20

SS13

End Time

SS15 72t th8i gian


Blink Alert Settings Blink Alert OK

72t th8i gian


OK

SS16

SS17 72t th8i gian


Override OK

SS16

SS18 72t th8i gian


OK

SS16

After Hours OFF Sweeps

SS19

SS

Hnh 48: L4u )M ci )Ot h7 th8ng Ci GWt hE thFng cho php ng9Ti sP dNng GWt cc thng sF cB b>n >nh h9Zng G@n ho4t G;ng cYa hE thFng nh9 thTi gian, ngy, mi giT, thTi gian theo thin v0n (Astro clock), t\a G; GCa l, thTi gian Gng mZ cYa hE thFng (open/close time), thTi gian ho4t G;ng ngoi giT lm viEc cYa ta nh (Hours of operation), thi@t lSp cc bo G;ng, t-n sF qut hE thFng (after hours off sweeps). ThTi gian theo thin v0n (Astro clock): ng9Ti dng nhSp t\a G; GCa l hiEn t4i vo hE thFng GH hE thFng tnh ton thTi gian mWt trTi m\c, mWt trTi lWn. ThTi gian ny th9Tng G9Ac dng GH Gi=u khiHn ho4t G;ng bSt/t:t Gn G9Tng v cc GiHm cng c;ng. ThTi gian Gng/ mZ (OPEN/CLOSE TIME) l thTi gian b:t G-u/ k@t thc ngy lm viEc cYa v0n phng, cng sZ hoWc thTi gian Gng/mZ cYa m;t cPa hng. ThTi gian gim st ngoi giT lm viEc cYa ta nh (Hours of operation): trong thTi gian ny, hE thFng G9Ac gim st, n@u c ng9Ti bSt Gn beng cng t:c, b; G@m s_
52

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

ho4t G;ng, sau kho>ng thTi gian G9Ac GWt trong OVERRIDE, Gn s_ tV G;ng t:t. Tr9Mc khi t:t, Gn s_ nhy sng trong kho>ng thTi gian Blink Alert. Ngoi thTi gian gim st (non-operation), hE thFng s_ tV G;ng qut GH t:t cc Gn Gang bSt theo chu kf nh2t GCnh th9Tng l 2h, chu kf qut ny G9Ac GWt trong After Hours OFF Sweeps).
CI .ZT M[T SC CH3C N\NG

Cc ch8c n0ng GWc biEt cYa hE thFng cho php ng9Ti dng ci GWt password, giMi h4n quy=n truy cSp, GWt c2u hnh hE thFng (Security). Ngoi ra ng9Ti dng c thH GWt tr9Mc tr4ng thi, c2u hnh cc rBle, GWt tn cc panel, cc rBle (Pelay Panel), GWt ch@ G; hiHn thC cYa giao diEn (tablet seetings) v xem cc GWc tr9ng cYa cc thi@t bC dng trong hE thFng (Diagnostics=> System Devies)

Hnh 49: Ci )Ot cc chJc nEng

53

" TI CB 187.08RD/H -KHCN


Special Functions Nh6p m Admin Security OK VIEW Security Code

Ch5n m
OK

SF

SF1

SF2

SF4 Ch5n m
OK

SF3
YES

CLEAR Security Code

or
YES NO

SF28

SF5

SF6

SF28

NO

SF28 Ch5n m
OK

NAME Security Code

72t tn m
OK

SF29 Ch5n m
OK

SF7

SF29 Ch5n m
EDIT Password OK

EDIT Security Code

SF30

SF8

SF31

SF8
-Ch5n vng c:n truy nh6p -VIEW EDIT/VIEW ONLY/NONE

Relay Panel

MAUNAL Relay Control

Ch5n Relay Panel mu'n ON/OFF OK

Ch5n Relay mu'n ON/OFF OK

EDIT Access

SF9 SF11

OK

SF8

SF10

SF11
Ch5n Relay Panel OK

SF12
Ch5n Relay OK

Relay Output TYPE

Ch5n Blink/No-Blink/ HID Delay/Sentry Switch OK

SF37
Ch5n Relay Panel OK

SF13

SF14
Ch5n Alarm ON/ Alarm OFF OK Xem tr<ng thi c=a cc r.le trong Panel

SF13
72t th8i gian bo +4ng OK

VIEW Relay State

SF32

SF16

SF15

SF13

After Hour Sweeps

Ch5n Relay Panel OK

Ch5n r.le include/ exclude OK

SF33

SF17
72t tn cho Relay Panel OK

SF33

Name Relay Panel

Ch5n Relay Panel OK

SF34
Ch5n Relay Panel OK

SF38
Ch5n Relay OK

SF34
72t tn cho Relay OK

Name Relay

SF35

SF18

SF39

SF35

Tablet Settings

Contrast

72t +4 sng

SF19

SF20

OK

SF19

Timeout

72t th8i gian Timeout OK

SF21

SF19

Hnh 50: L4u )M ci )Ot m<t s8 chJc nEng PH[N M+M CHO M9NG SENSOR/ACTUATOR KHNG DY TRN mLCP-8 NhiEm vN chnh cYa mLCP-8 l thVc hiEn cc ch8c n0ng Gi=u khiHn rBle, triac v G\c tr4ng thi G-u vo cc ti@p GiHm. Ton b; cc giao ti@p vMi cc nt khc thng qua lMp giao ti@p khng dy. Ngoi ra, mLCP-8 c thH ho4t G;ng G;c lSp t9Bng tV nh9 m;t Relay Scanner. Khi G ta c thH lSp trnh, t4o nhm hoWc Gi=u khiHn trVc ti@p tang rBle. Ph-n m=m cQng bao g[m 2 ph-n chnh: ph-n m=m truy=n thng v ph-n m=m khFi qu>n l trung tm. 3.6

54

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 51: PhWn m$m kh8i qu/n l trung tm trn mLPC-8 CQng giFng nh9 ph-n m=m qu>n l trung tm cYa DTC G9Ac dVa trn Scheduler d4ng Round robin. Theo G m`i Task s_ G9Ac GCnh nghna, kch ho4t theo cc lCch trnh thTi gian nh2t GCnh. Trn h;p mLCP-8 (h;p chnh G9Ac g\i l RelayScanner) c cc nt 2n v cc LED, GH ti@n hnh ci GWt cc thng sF hoWc xem cc hiEn tr4ng cYa thi@t bC. D9Mi Gy l cc b9Mc c-n lm GFi vMi giao diEn ng9Ti dng. Trn h;p RelayScanner, ta c thH Gi=u khiHn, s:p x@p cc Relay. Ta c t2t c> 8 vng (Zone), m`i vng G c thH s:p x@p vo ta 1 cho G@n 8 RBle. ViEc gn cc RBle vo trong m;t vng s_ cho php ta thVc hiEn G9Ac r2t nhi=u cch t^ hAp khc nhau GH Gi=u khiHn cc RBle trong cc vng G. Gn m;t RBle vo m;t Zone: - qn nt Assign. &n trn Assign sng nhy. N@u Gn khng sng nhy th c nghna l Gang Z ch@ G; Auto. Khi G c-n g4t sang ch@ G; Hand. - qn ti@p nt Assign, Gn Assign s_ sng G8ng. Lc ny cho php ta ch\n cc Zone GH GWt Relay. - qn vo Zone t9Bng 8ng m ta muFn GWt, Gn Zone s_ sng nhy. qn cc RBle m ta muFn GWt vo Zone G, Gn 8ng vMi RBle G s_ sng G8ng cho bi@t Relay G nem trong Zone. - qn ti@p nt Zone, Gn 8ng vMi Zone G sng G8ng, xc nhSn cc RBle G G9Ac x@p vo trong Zone. N@u 2n ti@p nt Zone th Gn 8ng vMi Zone G s_ t:t cho bi@t t2t c> dX liEu trong Zone G bC xa. - qn cc nt Zone khc GH s:p x@p cc RBle vo. - CuFi cng GH thot khii ch@ G; ci GWt ta 2n nt Assign. &n Assign s_ t:t bo thot khii ch@ G; ci GWt.
55

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Xem m;t Zone Gi> sP cc Relay G G9Ac s:p x@p vo m;t Zone theo m;t t^ hAp no G. By giT n@u muFn xem m;t Zone g[m c nhXng Relay no, G[ng thTi trong qu trnh xem G c thH GWt l4i c2u hnh cho Zone, ta lm nhXng G;ng tc sau: - qn nt Assign, Gn Assign sng nhy. - qn nt Zone c-n xem c2u hnh, cc Relay G c trong Zone G s_ nh2p nhy GH bo hiEu Gang Z trong Zone. - CuFi cng 2n Assign GH k@t thc qu trnh xem. BSt/ T:t m;t Relay. Gi> sP khi hE thFng Gang ho4t G;ng, ta muFn bSt ( hoWc t:t ) m;t Relay hoWc m;t nhm Relay. Ta c thH tc G;ng trVc ti@p vo Relay hoWc vo m;t Zone. - qn nt Zone (n), t2t c> cc Relay trong Zone(n) s_ G>o tr4ng thi. - qn nt K, Relay th8 K s_ G>o tr4ng thi.

Hnh 52: My tr6ng thi giao di7n c:a mLPC-8

56

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

CH'BNG 4: K T QU# *9T *'\C, GI#I PHP 4NG D7NG V TH] NGHI)M H) TH6NG
4.1 K T QU# *9T *'\C

&= ti G xy dVng G9Ac m;t hE thFng cB b>n g[m G-y GY cc ph-n tP cYa hE chi@u sng trn cB sZ m4ng sensor/actuator khng dy g[m: 01 nt DTC 01 nt mLCP-8 03 nt sensor 01 nt cng t:c c>m 8ng TouchLight Cc ph-n m=m truy=n thng khng dy Ph-n m=m cho nt DTC Ph-n m=m cho nt mLCP-8 Ph-n m=m cho cc nt sensor

Hnh 53: H<p DTC

Hnh 54: Bn trong h<p DTC


57

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 55: H<p mLCP-8

Hnh 56: Bo m6ch Relay Scanner 1 (m6ch c:a mLCP-8)

Hnh 57: Bo m6ch Relay Scanner 2 (m6ch c:a mLCP-8)


58

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 58: Nt cng t*c c/m Jng TouchLight

Hnh 59: Cc sensor khng dy H9Mng pht triHn ti@p theo c-n hon thiEn l Gi vo m;t sF tnh n0ng mZ r;ng cYa hE thFng bao g[m cc ch8c n0ng: Kh> n0ng mZ r;ng bi ton vMi cc thng sF khc lin quan G@n HVAC, Go GiEn n0ng tiu thN cYa t>i, G=u trn cng m;t n=n t>ng ph-n c8ng Kh> n0ng mZ r;ng cho php chi@u sng tV nhin Xy dVng ch9Bng trnh my tnh k@t nFi vMi hE tV G;ng ha ta nh Nng c2p tnh dV phng cYa hE thFng 4.2 M-T S6 GI#I PHP 4NG D7NG CMA H) TH6NG *I+U KHINN CHI U SNG

HE thFng Gi=u khiHn chi@u sng cYa thi@t k@ mang G-y GY cc thnh ph-n, Gp 8ng GY cc yu c-u cYa m;t thFng Gi=u khiHn chi@u sng hiEn G4i. Thi@t k@ ny cho php hE thFng c thH G9Ac 8ng dNng cho nhi=u GFi t9Ang khc nhau, vMi cc GWc tr9ng
59

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

ring nh9: 8ng dNng cho cc ta nh cng sZ, cho cc tr9Tng h\c, cc trung tm mua s:m, cc khu vui chBi cng c;ng, Ty theo tang 8ng dNng, ta s_ ch\n kiHu Gi=u khiHn cho ph hAp: c thH dng Gi=u khiHn theo lCch trnh, Gi=u khiHn theo sensor pht hiEn ng9Ti, k@t hAp giXa bSt t:t beng tay vMi Gi=u khiHn theo lCch trnh hoWc k@t hAp bSt t:t beng tay vMi Gi=u khiHn sP dNng sensor pht hiEn ng9Ti. Trong kiHu Gi=u khiHn theo lCch trnh, hE thFng cho php ch\n lCch trnh thTi gian theo giT thin v0n (thTi gian mWt trTi mWt, thTi gian mWt trTi m\c) , theo thTi gian lm viEc cYa cng sZ, hoWc theo thTi gian ho4t G;ng cYa phng h\c, thTi gian Gng/mZ cYa cc trung tm th9Bng m4i, cc khu gi>i tr, D9Mi Gy l m;t vi v dN 8ng dNng cN thH cYa hE thFng: 1. Ta nh cng sZ g[m ti=n s>nh, hnh lang, cc phng lm viEc tSp trung, cc phng lm viEc ring, khu nh vE sinh.

Hnh lang, lFi Gi

Ti=n s>nh

V0n phng tSp trung

V0n phng ring

+ Khu vZc l8i )i, hnh lang: sP dNng lCch trnh thTi gian theo giT lm viEc cYa cng sZ, k@t hAp vMi sP dNng sensor pht hiEn ng9Ti.
4 am=>8 am + nh sng tV G;ng bSt khi c cng nhn G@n sMm + nh sng tV G;ng t:t sau khi ng9Ti rTi Gi 10 pht 8 am=>5pm Trong thTi gian lm viEc, nh sng G9Ac duy tr (theo lCch trnh) 5pm=>8pm K@t thc giT lm viEc, lCch trnh k@t thc, hE thFng ho4t G;ng theo sensor pht hiEn ng9Ti, thTi gian tr5: 10 pht 8pm=>4am HE thFng ho4t G;ng theo sensor pht hiEn ng9Ti, thTi gian tr5: 10 pht

60

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

+ Khu vZc ti$n s/nh: sP dNng lCch trnh thTi gian theo giT lm viEc cYa cng sZ, k@t hMp vMi sP dNng sensor pht hiEn ng9Ti v ballast Gi=u khiHn G; sng (Gi=u khiHn G; sng ph hAp cho Gi l4i).
5am=>8:00am Khi ng9Ti G-u tin tMi, Gn sng, hE thFng chuyHn ta ch@ G; tV G;ng dng sensor pht hiEn ng9Ti sang ch@ G; duy tr, k@t hAp vMi Gi=u chKnh G; sng. 8:00am=>5:30pm 5:30pm=>5am nh sng G9Ac duy tr theo lCch trnh HE thFng ho4t G;ng trong ch@ G; tV GWt tr9Mc. &@n 5h30, k@t thc giT lm viEc, hE G;ng. thFng chuyHn sang ch@ G; tV G;ng sP dNng sensor pht hiEn ng9Ti

+ Khu vZc vEn phng t2p trung: sP dNng cng t:c bSt t:t beng tay (c thH l cng t:c g:n t9Tng hoWc cng t:c Gi=u khiHn ta xa) v Gi=u khiHn theo lCch trnh GWt tr9Mc theo giT lm viEc cYa cng sZ, k@t hAp vMi sP dNng sensor pht hiEn ng9Ti v ballast Gi=u khiHn G; sng cho ph hAp phng lm viEc.
6:30am => Cng t:c G9Ac bSt 6:30am, cc sensor pht hiEn ng9Ti ngang ho4t G;ng, hE thFng G9Ac Gi=u khiHn theo ch@ G; bSt t:t beng tay. Khi ng9Ti G-u tin G@n, bSt cng t:c, hE thFng chuyHn sang ch@ G; ho4t G;ng theo lCch trnh thTi gian. Cng t:c bSt=>5:30pm nh sng G9Ac duy tr theo lCch trnh thTi gian. &@n 5:30pm, hE thFng chuyHn sang ch@ G; Gi=u khiHn tV G;ng dng sensor pht hiEn ng9Ti. 5:30pm=>6:30am HE thFng trong ch@ G; Gi=u khiHn tV G;ng dng sensor pht hiEn ng9Ti.

+ VEn phng ring: HE thFng ho4t G;ng theo sensor pht hiEn ng9Ti, trong thTi gian lm viEc, ta sP dNng thm ch8c n0ng Gi=u khiHn G; sng cho ph hAp phng lm viEc. + Khu nh v7 sinh: lun ho4t G;ng tV G;ng theo sensor pht hiEn ng9Ti. 2. Tr9Tng h\c g[m ti=n s>nh, hnh lang, cc phng h\c T4i ti=n s>nh v hnh lang, ch@ G; ho4t G;ng cYa hE thFng chi@u sng giFng nh9 trong tr9Tng hAp ta nh cng sZ. I Gy, chng ti chK G9a ra 8ng dNng hE Gi=u khiHn chi@u sng trong phng h\c: Trong cc phng h\c, thTi gian c ng9Ti trong phng tun theo giT h\c, G[ng thTi c-n G>m b>o l9Ang nh sng ph hAp cho cc h\c sinh trong lMp c tnh G@n viEc tSn dNng nh sng tV nhin ( nh sng mWt trTi), do G hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng c-n ho4t G;ng vaa theo sensor pht hiEn ng9Ti, vaa sP dNng sensor nh sng v sP dNng cc dimmer Gi=u chKnh G; sng. Trong thTi gian h\c Ngoi thTi gian h\c HE thFng ho4t G;ng trong ch@ G; tV G;ng HE thFng ho4t G;ng trong ch@ G; tV sP dNng sensor pht hiEn v sensor Go G; G;ng, chK sP dNng sensor pht hiEn
61

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

sng, Gi=u chKnh G; sng cYa hE thFng ng9Ti (chK c ng9Ti qut d\n vo chi@u sng. ThTi gian tr5 10 pht. phng). ThTi gian tr5 10 pht. 3. Siu thC: + T6i cc gian hng: ThTi gian mZ cPa ThTi gian Gng cPa HE thFng ho4t G;ng theo lCch trnh GWt HE thFng ho4t G;ng trong ch@ G; tV tr9Mc: tr9Mc giT mZ cPa 15 pht, Gn t4i G;ng, sP dNng sensor pht hiEn ng9Ti . cc gian hng G9Ac bSt sng. Sau giT Gng cPa 30 pht, hE thFng t:t Gn (khch hng th9Tng khng ra v= Gng giT Gng cPa). + T6i cc phng )i$u hnh: hE thFng chi@u sng ho4t G;ng nh9 t4i cc cng sZ. Trn Gy l m;t vi v dN 8ng dNng cYa hE thFng Gi=u khiHn chi@u sng cYa G= ti. Ngoi cc 8ng dNng ny, hE thFng c thH 8ng dNng trong nhi=u bFi c>nh khc nh9 trong cc khu vui chBi cng c;ng, t4i cc h; gia Gnh, t4i trung tm th9Bng m4i, bEnh viEn, nh x9Zng, Ty vo mNc Gch chi@u sng, ng9Ti sP dNng c thH lSp trnh cho hE thFng Gp 8ng theo Gng cc nhu c-u sP dNng cYa mnh. 4.3 TH] NGHI)M

V l m;t hE t9Bng GFi ph8c t4p v c nhi=u ph-n tP tham gia, nn G= ti ti@n hnh thP nghiEm nhem khhng GCnh cc k@t qu> G4t G9Ac theo tang b9Mc. ViEc thP nghiEm G9Ac thVc hiEn phFi hAp vMi Cng ty &iEn TP Hng DQng (www.hungdunghd.com.vn), v G= ti G ti@n hnh cc php thP nghiEm chY y@u sau: ThP nghiEm Gnh gi cc ho4t G;ng chung cYa cc nt thng qua Gnh gi tnh chnh xc v ^n GCnh cYa cc hE Gi=u hnh: bao g[m cc Gnh gi v= tnh ^n GCnh thng qua mi tr9Tng Debug cYa AVR Studio. ThP nghiEm Gnh gi ho4t G;ng chung cYa ph-n truy=n tin cho cc nt: bao g[m cc Gnh gi v= ph-n c8ng cN thH l Gnh gi kho>ng cch truy=n v tK sF b>n tin l`i ThP nghiEm GFi vMi cc nt sensor: bao g[m Gnh gi v= GiEn n0ng tiu thN ThP nghiEm GFi vMi cc ch8c n0ng Gi=u khiHn v ch8c n0ng ho4t G;ng cYa b; mLCP-8. ThP nghiEm GFi vMi cc ch8c n0ng giao diEn v ch8c n0ng ho4t G;ng cYa b; DTC. D9Mi Gy, chng ti chK trnh by chi ti@t cc thP nghiEm mang tnh GCnh l9Ang trong cc b9Mc thP nghiEm nu trn.
62

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

+ Th] nghi#m 'nh gi m^c ') tiu th_ 'i#n n`ng c a cc nt sensor khng dy &H Go m8c tiu thN n0ng l9Ang cYa cc sensor khng dy, chng ti l-n l9At ti@n hnh sP dNng ampe k@ Go dng tiu thN trong mode ho4t G;ng (Active mode) v mode nghK (Sleep mode). Mode nghK G9Ac duy tr trong 10s, thTi gian ny GY GH ta thVc hiEn php Go dng tiu thN. K@t qu> thP nghiEm: dng tiu thN trung bnh trong mode ho4t G;ng l 9.7mA, Z mode ti@t kiEm n0ng l9Ang (mode nghK) dng tiu thN trung bnh l 5.1tA. VMi chu kf ho4t G;ng l 10s, thTi gian trong mode ho4t G;ng l 100ms, ta tnh G9Ac dng tiu thN trung bnh l 0.105mA. VMi tiu hao dng GiEn nh9 trn, m`i nt sensor s_ ho4t G;ng G9Ac trong 19047 giT (793 ngy) khi dng pin c dung l9Ang 2000mA. ThP nghiEm cho th2y cc nt sensor khng dy tiu thN t n0ng l9Ang, G>m b>o sensor khng dy c thH ho4t G;ng G;c lSp beng ngu[n nui sP dNng pin trong m;t thTi gian di. &i=u ny cho php cc nt sensor khng dy c thH G9Ac g:n G9Ac Z b2t k vC tr no m khng bC h4n ch@ bZi viEc c2p ngu[n cho thi@t bC. + Th] nghi#m kiKm tra khQ n`ng truy(n tin trong ta nh v chGt lJang truy(n tin: BF tr thP nghiEm vMi m;t nt truy=n thng trong mode truy=n, cc nt cn l4i trong mode nhSn. Cc nt nhSn G9Ac GWt sao cho anten nhSn h9Mng v= pha b; truy=n tn hiEu (b; truy=n tn hiEu cQng h9Mng anten v= b; nhSn). Thi@t bC nhSn G9Ac GWt cF GCnh, thi@t bC truy=n G9Ac GWt Z cc vC tr khc nhau trong m;t sF tr9Tng hAp: khng c vSt c>n v tr9Tng hAp truy=n tin c vSt c>n giXa cc phng lm viEc. &H kiHm tra ch2t l9Ang truy=n tin cYa cc nt, t4i m`i vC tr thP nghiEm, nt truy=n tin t4o ra kho>ng 10000 gi dX liEu v nt nhSn ghi l4i thng tin v= cc gi nhSn G9Ac, cc gi rMt v nhXng gi c bit l`i. M`i thi@t bC nhSn G9Ac k@t nFi vMi laptop. K@t qu> thP nghiEm: + Khi khng c vSt c>n, kho>ng cch truy=n G4t 300m, trong sF 9764 gi tin truy=n Gi, tK lE gi tin l`i l 2.0e-4, tK lE bit l`i l 4.0e-7. + Khi thVc hiEn truy=n tin t4i cc vC tr giXa cc phng lm viEc, truy=n thng c thH thVc hiEn G9Ac qua 3 b8c t9Tng, m`i b8c dy 20cm, vMi kho>ng truy=n tin 30m, trong sF 9754 gi tin truy=n Gi, tK lE gi tin l`i l 7.3e-3, tK lE bit l`i l 2.5e-4. Nh9 vSy, so vMi tr9Tng hAp khng c vSt c>n, ch2t l9Ang qu trnh truy=n thng giXa cc phng vdn G9Ac G>m b>o. ThP nghiEm cho th2y hE ch4y ^n GCnh, GWc biEt nt truy=n thng l m;t v2n G= ph8c t4p, qua nhi=u l-n chKnh sPa G ch4y ^n GCnh, c kh> n0ng thVc hiEn truy=n tin trong cc ta nh cng sZ, nh x9Zng, B; Gi=u khiHn khu vVc mLCP-8 ho4t G;ng ^n GCnh, cc ch8c n0ng Gi=u khiHn hAp l, GBn gi>n, ng9Ti sP dNng c thH nhanh chng
63

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

lm chY thi@t bC. B; Gi=u khiHn trung tm DTC ho4t G;ng ^n GCnh, chnh xc trong cc ch@ G; Gi=u khiHn. VMi mn hnh giao diEn c>m 8ng, DTC d5 vSn hnh, thn thiEn vMi ng9Ti sP dNng. &H thVc hiEn thP nghiEm hE thFng, nhm thVc hiEn G= ti G ti@n hnh xy dVng m;t m hnh thP nghiEm cho m;t t-ng cYa m;t ta nh v0n phng. Cc ph-n tP cYa m hnh thP nghiEm bao g[m: 02 panel Demo v G9Ac GWt tn l bPanel v cPanel. Trn cPanel bF tr cc nt c ch8c n0ng Gi=u khiHn G l DTC v TouchLight. Trn bPanel bF tr cc nt c tnh ch2t ch2p hnh G l mLCP-8 v sB G[ cng nghE m phing cc phng lm viEc, phng h\p, ti=n s>nh, hnh lang. Cc Gn chi@u sng G9Ac t9Ang tr9ng bZi cc LED. 03 nt sensor o Nt 1: Sensor pht hiEn ng9Ti o Nt 2: Sensor Go nh sng v nhiEt G; o Nt 3: Sensor Go nh sng v nhiEt G;

Hnh 60: [Panel

64

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

Hnh 61: \Panel LCch trnh ho4t G;ng cYa hE thFng thP nghiEm G9Ac nu trong ph-n phN lNc. K@t qu> thP nghiEm cho th2y hE thFng Gi=u khiHn ho4t G;ng ^n Ginh, cc ch@ G; Gi=u khiHn cYa hE ho4t G;ng G;c lSp, chnh xc cho tang khu vVc Gi=u khiHn. Cc thP nghiEm cho th2y tnh ^n GCnh, tiEn lAi, hiEu qu> cYa s>n ph]m. HE thFng Gi=u khiHn chi@u sng ESLAB LIGHTING CONTROL skn sng 8ng dNng trong cc ta nh cng sZ, tr9Tng h\c, nh x9Zng, vMi cc ch@ G; Gi=u khiHn linh ho4t, m=m doo.

65

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

CH'BNG 5: K T LUSN
Ti@t kiEm n0ng l9Ang l m;t v2n G= thTi sV G v Gang G9Ac x h;i r2t quan tm. ViEc nghin c8u v pht triHn cc gi>i php 8ng dNng kj thuSt nhem G>m b>o mNc tiu ti@t kiEm GiEn n0ng chi@u sng c thH Gem l4i hiEu qu> to lMn nhi=u mWt. V vSy, pht triHn cc gi>i php kj thuSt bao g[m c> cc gi>i php c>i ti@n v= thi@t bC chi@u sng ldn cc gi>i php v= ph9Bng php Gi=u khiHn GH ti^t kiam Gian n?ng l m;t Gi hii b8c xc trong qu trnh pht triHn kinh t@ x h;i cYa n9Mc ta. VMi tinh th-n G, nhm thVc hiEn G= ti G tSp trung vo xy dVng m;t ha th:ng Gi1u khiUn chi^u sng Ga n0ng vMi c2u hnh v ch8c n0ng hiEn G4i t9Bng G9Bng vMi cYa n9Mc ngoi v c cc GWc GiHm sau: C tnh mZ v Ga n0ng D5 dng c2u hnh theo cc yu c-u cYa bi ton thng qua cc giao diEn thn thiEn vMi ng9Ti sP dNng SP dNng cc cng nghE m4ng sensor khng dy Trn cB sZ nghin c8u, kh>o st cc hE thFng th9Bng m4i cYa n9Mc ngoi, k@t hAp vMi cc nghin c8u cB b>n v 8ng dNng cYa mWng sensor khng dy, trong thTi gian qua nhm thVc hiEn G= ti G G4t G9Ac m;t sF k@t qu> sau: Kh>o st v tm hiHu cc hE thFng t9Bng G9Bng cYa n9Mc ngoi qua G G9a ra cc gi>i php kj thuSt c-n thi@t Ch@ t4o thnh cng cc ph-n tP chi@u sng khng dy bao g[m b; Gi=u khiHn tSp trung, b; Gi=u khiHn t4i ch`, nt sensor pht hiEn ng9Ti, nt sensor Go G; sng v cng t:c c>m 8ng Gi=u khiHn ta xa. Ti@n hnh Gnh gi thP nghiEm cc k@t qu> G4t G9Ac v G9a ra cc gi>i php Gi=u khiHn cho cc m hnh khc nhau nh9 ta nh, v0n phng, tr9Tng h\c, Trong thTi thTi gian tuy ng:n (1 n0m), nh9ng G= ti G thVc hiEn v thP nghiEm thnh cng hE thFng trn n=n t>ng cng nghE m4ng sensor khng dy. ViEc lm chY v pht huy G9Ac cng nghE ny khng chK gi>i quy@t cc bi ton v= chi@u sng, m cn cho nhi=u 8ng dNng nh9 quan tr:c mi tr9Tng, cng trnh hay tV G;ng ha ta nh. &= ti G9Ac hon thnh vMi sV gip Gl phFi hAp Gnh gi, thP nghiEm cc s>n ph]m cYa Cng ty &iEn tP Hng DQng. Nhm thVc hiEn G= ti xin chn thnh c>m Bn sV Yng h; nhiEt tnh cYa B; Cng Th9Bng, ViEn Nghin c8u GiEn tP, Tin h\c, TV G;ng ha cQng nh9 sV Gng gp qu bu cYa cc H;i G[ng Gnh gi cc c2p gip G= ti hon thiEn.

66

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

TI LI)U THAM KH#O


M. Weiser, "The Computer for the 21th Centry," in IEEE Pervasive Computing Magazine, Jan. - Mar. 2002. 2. I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, E. Cayirci, "Wireless Sensor Networks: A Survey," in Elsevier Computer Networks, 2002. 3. C.-ho Cha, J.-H. Kim and Y.-B. Ko, "Smart Media Player: The Intelligent Media Player Based on Context-Aware Middleware and Ubi-Sensor," in IMSA' 05, Aug. 2005. 4. MavHome project, http://mavhome.uta.edu/ 5. D. J. Cook, M. Youngblood, E. Heierman, K. Gopalratnam, S. Rao, A. Litvin and F. Khawaja, "MavHome: An Agent-Based Smart Home," in IEEE PerCom' 03, 2003. 6. Aware Home project, http://www.awarehome.gatech.edu/projects/ 7. C. D. Kidd, R. Orr, G. D. Abowd, C. G. Atkeson, I. A. Essa, B. MacIntyre, E. Mynatt, T. E. Starner and W. Newstetter, "The Aware Home: A Living Laboratory for Ubiquitous Computing Research," in the International Workshop on Cooperative Buildings, 1999. 8. AIRE project, http://aire.csail.mit.edu/ 9. M. Mozer. "The neural network house: An environment that adapts to its inhabitants," in the AAAI Spring Symposium on Intelligent Environments, 1998. 10. W. Keith Edwards and R. E. Grinter, "At Home with Ubiquitous Computing: Seven Challenges," in UbiComp' 03, 2003. 11. G. C. de Silva, B. Oh, T. Yamasaki and K. Aizawa, "Experience Retrieval in a Ubiquitous Home," in ACM CARPE' 05, Nov. 11, 2005 12. T. Mori, H. Noguchi, A. Takada and T.Sato, "Sensing Room: Distributed Sensor Environment for Measurement of Human Daily Behavior," in INSS' 04, 2004. 13. Tatsuya Yamazaki, "Ubiquitous Home: Real-life Testbed for Home ContextAware Service," in IEEE TRIDENTCOM' 05, 2005 14. J. Stankovic, Q. Cao, T. Doan, L. Fang, Z. He, R. Kiran, S. Lin, S. Son, R. Stoleru and A. Wood, "Wireless Sensor Networks for In-Home Healthcare: Potential and Challenges," in HCMDSS, June 2005. 15. J. N. AL-KARAKI and A. E. KAMAL, "Routing Techniques in Wireless Sensor Networks: a Survey," in the IEEE Communication Magazine, Dec. 2004 16. I. Demirkol, C. Ersoy and F. Alagoz, "MAC Protocols for Wireless Sensor Networks: a Survey," in the IEEE Communications Magazine, 2005. 17. ZigbeX Sensor Node and EMPOSII, http://hanback.com
67

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

18. Atmega 128, http://www.atmel.com/. 19. Chipcon Corporation, CC2240 Low Power FSK Transceiver. 20. TinyOS, http://webs.cs.berkeley.edu/tos/ 21. MAX1678 converter, http://www.amp.com 22. CdS photo sensor, http://www.keweidi.com/pro-e1.htm 23. SHT11 sensor, http://www.sensirion.com 24. IEEE Computer Society, MAC and PHY Specifications for Low-Rate Wireless Personal Area Networks (LR-WPANs), IEEE 802.15.4 TM-2003. 25. S. Madden, M. J. Franklin, J. M. Hellerstein, and W. Hong. "TinyDB: an Acquisitional Query Processing System for Sensor Networks," in ACM Transactions on Database Systems, March 2005 26. J. Polastre, J. Hill, and D. Culler, "Versatile Low Power Media Access for Wireless Sensor Networks," in ACM SenSys' 04, Nov. 2004. 27. W. Ye, J. Heidemann, and D. Estrin "Medium access control with coordinated, adaptive sleeping for wireless sensor networks," in IEEE Transactions on Networking, June 2004.

68

" TI CB 187.08RD/H -KHCN

69

CC MN HNH CHNH CuA B, &IwU KHIxN DTC

MAIN MENU

Schedules System Inputs System Settings

Groups

Presets Special Functions

VIEW Schedule NAME Schedule Holidays Back

CLEAR Schedule EDIT Schedule

VIEW Group NAME Group

CLEAR Group

EDIT Group

Back

VIEW Preset NAME Preset

CLEAR Preset

EDIT Preset

Back

Time & Date Open/Close Time Blink Alert Settings Back

Astro Clock Hours of Operation After Hour OFF Sweeps

Security Tablet Settings

Relay Panels Diagnostics

Back

CC MN HNH CuA SCHEDULE

CC MN HNH CuA GROUP

G1

Select Group Group 1 Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5

G2

Panel in Group 1 Panel 1 Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4 Panel 5 yes yes yes yes no

G3 Sch1 CLEAR Group

G4 Sch1 CLEAR Group


Group 1 ARE YOU SURE?

YES

NO

YES

NO

Back

OK

Back

Back

Back

G5

G6

Panel in Group 1 Panel 1 Panel 1 Panel 2 Panel 3 Panel 4 Panel 5

G7 Relays in Group: Group 1


Panel 1
Include Exclude

Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4 Relay 5


OK

yes yes yes yes no

G8,G9,G10=G1

Back

OK

Back

CC MN HNH CuA SYSTEM INPUTS 1

Switch Station
View Switch Station Name Switch Station

Switch Station Switch node 1


Switch node 1 Switch node 2 Switch node 3 Switch node 4

Switch Station Switch node 1


Switch Station 6 button Active

Program Switch Station

Back

Back

OK

Back

OK

Switch Station
Name Switch INPUT Map Switch INPUT Switch INPUT Type Active/Inactive Times

Select Switch INPUT Switch node 1


Switch 1 ON/OFF Toggle

Switch INPUT Mapping


Switch Node 1 Switch 1 Momentary PB
Map Switch ON action Map Switch OFF action Preset

Switch 1 Switch 2 Switch 3 Switch 4

Back

OK

Back

Switch INPUT Mapping


Switch Node 1 Switch 1 Momentary PB
Map to single Relay Map to Group of Relays

Switch INPUT Mapping Switch node 1


Switch 1 ON/OFF Toggle Relay Panel 1 Relay Panel 2 Relay Panel 3 Relay Panel 4 Relay Panel 5 OK

Select Relay Switch node 1 Switch 1 ON/OFF Toggle Realy panel 1 Relay 1 Relay 2 Relay 3 Relay 4 Relay 5

Select Group Group 1


Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5

Back

Back

Back

OK

Back

OK

Switch INPUT Mapping


Switch Node 1 Switch 1
Map to single Relay Map to Group of Relays

Switch Station Node 1 Mondays ACTIVE/INACTIVE Time Type: Normal Time Normal Time Astro Time Open/close Time Hours of Operation

ACTIVE BETWEEN Switch Node 1 Switch 1 Mondays

START Time Switch Node 1 Switch 1 Mondays Hour Min AM PM OK

Start 8:00AM End 5:30PM


Start Time END Time

Back

Back

Back

Back

END Time Switch Node 1 Switch 1 Mondays Hour Min AM PM OK

Select Switch INPUT Switch node 1


Switch 1 MOM PB MOM PB Maintained Timed ON Set Preset Output Override

Select Switch INPUT Switch node 1


Switch 1 MOM PB/Maintained PB Toggle ON Only OFF Only

Select TIMED ON Duration Switch node 1


Switch 1 Timed ON

Minutes

Back

Back

OK

Back

OK

Back

OK

Active/inactive days Switch node 1


Mondays Tuesdays Wednesdays Thursdays Fridays Saturdays Sundays Holidays

Back

OK

CC MN HNH CuA SYSTEM INPUTS 2

CC MN HNH CuA SYSTEM SETTINGS

CC MN HNH CuA SPECIAL FUNCTIONS

M Tz L{CH TRNH HO}T &,NG CuA PANEL TH' NGHI M TRONG PHNG TH NGHI M

Panel mLCP-8
M t
Phng lm vi@c t6p trung Phng lm vi@c ring Ti?n s nh Hnh lang

M
103 104 101 102 1 2

S# R'le
1 1 1 1 5 4

Local Switch
SW5 SW6 SW3 SW1 SW2 SW4

Group Switch
1 1 1 1 1 1

Time Control

Occupancy Control

*Dimmer Control

R'le 04,07,08,09
Th(i gian
7:30 AM 6:00 PM 6:00 PM to 7:30 AM

Khu v6c 1i,u khi7n: Hnh lang


* *i , u ch/nh 12 sng Sensor pht hi4n ng5(i
Inactive Active Active

M t
B6t +n( theo l0ch trnh) 7n tAt( theo l0ch trnh) TB +4ng b6t tAt theo Sensor pht hi@n ng,8i. Th8i gian trC 10 pht

T2

T3

T4

T5

T6

T7

CN

R'le 02,10
Th(i gian
7:30 AM 6:00 PM 6:00 PM to 7:30 AM

Khu v6c 1i,u khi7n: Ti,n s nh


* *i , u ch/nh 12 sng Sensor pht hi4n ng5(i
Inactive Active Active

M t
B6t +n( theo l0ch trnh) 7n tAt( theo l0ch trnh) TB +4ng b6t tAt theo Sensor pht hi@n ng,8i. Th8i gian trC 10 pht

T2

T3

T4

T5

T6

T7

CN

R'le 01,03
Th(i gian M t
B6t cng tAc gAn t,8ng, h@ th'ng chuy)n sang ho<t +4ng theo l0ch trnh TB +4ng b6t tAt theo Sensor pht hi@n ng,8i. Th8i gian trC 10 pht 7n tAt( theo l0ch trnh) TB +4ng b6t tAt theo Sensor pht hi@n ng,8i. Th8i gian trC 10 pht

Khu v6c 1i,u khi7n: Phng lm vi4c t9p trung


* *i , u ch/nh 12 sng
Active Inactive Inactive Inactive Inactive Active Active Active

Sensor pht hi4n ng5(i

T2

T3

T4

T5

T6

T7

CN

7:30:00 AM +#n 6:00PM

6:00 PM 6:00 PM to 5:30 AM

R'le 05,06
Th(i gian M t * *i , u ch/nh 12 sng
Active Inactive Inactive

Khu v6c 1i,u khi7n: Phng lm vi4c ring


Sensor pht hi4n ng5(i T2
Active

T3

T4

T5

T6

T7

CN

7:30:00 AM H@ th'ng ho<t +4ng theo +#n 8:00PM sensor pht hi@n ng,8i,th8i gian trC 10 pht 8:00 PM to 7:30 AM