You are on page 1of 2

FILOSOFIJOS EGZAMINO KLAUSIMAI (rudens semestras) `Kas yra filosofija?

Koks filosofijos santykis su mokslu, menu, religija ir pasaulėžiūra? 1. Daiktų pradų problema. Kaip ji susiformuoja? Kaip i! problem! sprendžia "alis, #naksimandras, #naksimenas, $erakleitas, Ksenofanas, %mpedoklis? &. 'itagorie(ių pasaulio t)arkos samprata *skai(ių teorija, sferų mu+ika,. -. 'armenido būties teorija. būtis ir nebūtis, m!stymo ir būties santykis, būties sa)ybės, empirinio pasaulio eg+ista)imo problema. /. 0ėly)oji ikisokratikų gamtos filosofija. Demokrito atomų teorija, kosmologija ir pažinimo teorija. 1. 2ofistų filosofija. žmogi kojo pasaulio atradimas, pažinimo teorija *'rotagoras ir 3orgijas,. 4. 2okratas. žinojimo ir dorybės santykis, metodologija *elenktikos ir majeutikos metodas,, 2okrato mirtis ir filosofijos istorija. 5. 'latono idėjų pasaulio kon6ep6ija. 7. 'latono pažinimo kaip prisiminimo samprata. 8. 'latono požiūris 9 )alstybės kilm:, darbo pasidalijim!, luomų funk6ijas ir ;s)eik!< bei ;nes)eik!< )alstyb:. 1=. 'latono požiūris 9 ly(ių, eimos ir pri)a(ios nuosa)ybės )iet! idealioje )alstybėje. 11. #ristotelio substan6ijos samprata. substan6ijos apibrėžimas, pirminės ir antrinės substan6ijos, substan6ijos struktūra *forma ir materija,. 1&. #ristotelio judėjimo kon6ep6ija. substratas, $erakleito judėjimo sampratos kritika, poten6ija ir aktualybė. 1-. #ristotelio teologika *Die)as kaip pirmasis judintojas,. 1/. #ristotelio pažinimo samprata. 11. #ristotelio etika. gėrių klasifika6ija, auk (iausias gėris ir etinės dorybės. 14. #ristotelio požiūris 9 )alstybės prigimt9. 'latono ir #ristotelio politinių sant)arkų klasifika6ija ir jų )ertinimas. Koki! sant)ark! 'latonas ir #ristotelis laiko geriausia? 15. 2ielos ramybės paie kos >elenistinėje filosofijoje *%pikūras, stoikai ir skeptikai,.

17.. "ikėjimo ir proto santykio problema patristinėje filosofijoje *"ertulianas. Klemensas #leksandrietis ir #ugustinas. #ugustino teodi6ėja. 18. &1. #ugustino istorijos filosofija ir laiko samprata. &=. #ugustino pažinimo teorija. .