You are on page 1of 60

THAY ĐỔI ĐIN ÁP ĐẦU CC MÁY PHÁT

Cài đặt các ti và các công sut các máy phát như hình 1, sau đó cho chy th, kết quthu được như hình 2.

Tkết qunhn được, nhn thy nhà máy Đin Nguyên Tphát công sut phn kháng chưa cao, nên ta đặt li đin áp đầu cc máy phát là 1.15pu, kết quthu được như hình 3.

Ta li tiếp tc tăng đin áp đầu cc ti nhà máy nhit đin Phú Mlên 1.05pu. Kết quthu được trên hình 4.Tkết qu, nhn thy công sut phn kháng phát ti đây hơi cao, nên gim đin áp đầu cc xung 1.02pu, kết qua nhn được như hình 5.

Ngược lên min bc, ta nhn thy ó mt số đim đin áp khá thp (Sóc Sơn 0.725pu, Đông Anh 0.707pu, Tây Hà Ni 0.655pu…), do vy ta tăng đin áp đầu cc ti mt snơi. Đầu tiên ta tăng điên áp đầu cc ti Lai Châu là 1.05pu .Kết qucho được hình 6, tuy nhiên kết qukhông được như ý, mc dù đin áp cá bus có tăng nhưng không đáng k.

Do đó ta tiếp tc tăng đin áp đầu cc ti các máy phát như sau: Đin áp Lai Châu là 1.3pu, Sơn La là 1.25pu, Hòa Bình là 1.3pu. Kết quthu được hình 7. Kết quthu được là khá khquan, mt snút đã được ci thin đáng k.

Bây gita, tăng thêm đin áp đầu cc máy phát ti các bus Mông Dương là 1.1pu và Qung Ninh là 1.095 pu, kết quthu được cho hình 8. Ta tht đin áp các nút đã được tăng lên đáng k.

VIET TRI SOC SON BAC NINH 1.000 pu 1.000 pu 1.000 pu 1440 MW 123
VIET TRI
SOC SON
BAC NINH
1.000 pu
1.000 pu
1.000 pu
1440
MW
123
MVR
SON LA
LAI CHAU
654
MW
410
MVR
0
MW
651
MW
0
MW
1.000 pu
1.000 pu
786
MVR
16
MVR
MDUONG
0
MW
Q NINH
90
MVR
0
MW
0 MW
16
MVR
0
MW
1.000 pu
74
MVR
1.000 pu
13
MVR
95 MVR
0 MW
0.0 MVR
16
MVR
0 MW
0
74
MW MVR
800.0
MW
0 MW
90 MVR
0
MW
95 MVR
0
MW
1030
MVR
PHO NOI
200.0
MVR
37
MVR
32
MVR
0
1.000 pu
1000 MW
0
MW
1094 MW
2000
MW
8
MVR MW
500 MVR
0 MW
0
MW
0
MW
13
MVR
TAY HN
800
MVR
95 MVR
8
MVR
81
MVR
1670.0
MW
1.000 pu
799
MW
0.0 MVR
TH TIN
0.0 MVR
1.000
pu
1500.0
MVR
656
MVR
D ANH
853 MW
HOA BINH
1.000 pu
0
0
MW
1.000 pu
19
MVR
21
MW MVR
8
MVR
0 MW
NHO
101 MVR
1.000 QUAN 780 MW
pu
0
MW
0.0 MVR
463 MVR
42
MVR
1800
MW
400
MVR
1280
MVR
542
MW
1298
MW
230
MVR
0 MW
0 MW
D HUNG
101 MVR
127 MVR
1.000 pu
0
MW
101 MVR
0 MW
101 MVR
NGHI SON
1.000
pu
200
MW
150
MVR
0
MW
109
MVR
0 MW
109
MVR
332
MW
83
MVR
HA TINH
1.000
pu
0 MW
48 MVR
0
MW
48
MVR
VUNG ANG
1.000 pu
1000
MW
1000
MVR
0 MW
0
MW
50
MVR
50
MVR
Q_TRI
1.000 pu
0 MW
0 MW
127 MVR
127
MVR
DA NANG
934
MW
1.000 pu
673
MVR
0
MW
0 MW
63 MVR
63
MVR
664
MW
382
MVR
DOC SOI
1.000 pu
0.0 MVR
0 MW
135 MVR
0
MW
0 MW
0
MVR
109 MVR
PHU YEN
1.000 pu
600
MW
50
MVR
YALY
1.000 pu
0
MW
0
MW
12
MVR
12
MVR
0
MW
89
MVR
PLAYKU
PLAYKU
1.000 pu
1.000 pu
577
MW
577
MW
763
MVR
763
MVR
NH TRANG
NH TRANG
0
0
MW
MW
1.000 pu
1.000 pu
0 MW
0 MW
0
MVR
0
MVR
166
166 MVR
MVR
DI LINH
DI LINH
0
0
MW
MW
309 MW
309 MW
93
MVR
DAC NONG
93
MVR
DAC NONG
87
MVR
87
MVR
1.000 pu
1.000 pu
1.000 pu
1.000
pu
0
MW
0 MW
50
MVR
0
MW
93
MVR
D_NGTU
TAN DINH
1.000 pu
1.000 pu
0
MW
1462
MW
159
MVR
801
MVR
0 MW
132 MVR
0
MW
159
MVR
0 MW
143
MVR
0 MW
21 MVR
1913
MW
20 MVR
0 MW
1282
MVR
SONG MAY
0 MW
1.000 pu
HOC MON
143 MVR
1.000 pu
1775 MW
0 MW
PHU LAM
6 MVR
838
MVR
O MON
0
MW
1.000 pu
33
MVR
1.000
pu
1440 MW
PHU MY
0
MW
0
MW
132
MVR
0
MW
48
MVR
NHA BE
1.000 pu
8
MVR
33
MVR
0 MW
0 MW
1.000 pu
0
MW
1500
MW
15 MVR
31 MVR
14
MVR
0 MW
300
MVR
3000
MW
48 MVR
715
MVR
0
MW
0
MW
0
MW
MY THO
0 MW
15
MVR
0
MVR
0 MW
48
MVR
33 MVR
48 MVR
1.000 pu
NH.TRACH
1082
MW
1000
MW
0.0 MVR
0 MW
1.000 pu
1115
MVR
500
MVR
80 MVR
0
MW
S.TRANG
80
MVR
1.000
pu
TRA VINH
500 MW
1.000 pu
75 MVR

500 MW

565 MVR

2000 MW

500 MVR

Hình 1-Sơ đồ ti và công sut các máy phát trước khi chy chương trình

VIET TRI SOC SON BAC NINH 0.745 pu 0.725 pu 1440 MW 0.763 pu 123
VIET TRI
SOC SON
BAC NINH
0.745 pu
0.725 pu 1440 MW
0.763 pu
123
MVR
SON LA
LAI CHAU
654
MW
410
MVR
1351 MW
595
MW
651
MW
1.000 pu
0.984 pu
786
MVR
762
MVR
M DUONG
1370
MW
Q NINH
570 MVR
921
MW
875 MW
234
MVR
994 MW
0.969 pu
865
MVR
1.000 pu
1 MVR
960
MVR
595
MW
0.0 MVR
803
MVR
921
1351
MW
865
MVR MW
1749.6
MW
875 MW
570
MVR
596
MW
1 MVR
203
MW
1030
MVR
PHO NOI
-61.7
MVR
13
MVR
669
MVR 882 MW
0.745 pu
1000 MW
994
MW
1094 MW
2000
MW
605 MVR
1584 MVR
368 MW
75 MW
1003
MW
960
MVR
TAY HN
1982
MVR
41 MVR
394
MVR
806
MVR
1670.0
MW
0.655 pu
799
MW
0.0 MVR
TH TIN
0.0 MVR
0.736 pu
2670.0
MVR
656
MVR
D ANH
HOA BINH
853
MW
0.707 pu
217
74
MW
1.000 pu
19
MVR
423
MVR MW
397
MVR
1432
MW
NHO QUAN
327
MVR 0.836 pu
780
MW
7 MW
0.0 MVR
463 MVR
227
MVR
1800
MW
710
MVR
1280
MVR
542
MW
1298
MW
230
MVR
889
MW
23
MW
D HUNG
336
MVR
243
MVR
0.765 pu
550
MW
243 MVR
20 MW
243
MVR
NGHI SON
0.912
pu
200
MW
300
MVR
165
MW
335
MVR
165 MW
165
MVR
332
MW
83
MVR
HA TINH
0.979
pu
334 MW
206
MVR
334
MW
127
MVR
VUNG ANG
1.000
pu
1000
MW
318
MVR
165
MW
165
MW
127 MVR
32
MVR
Q_TRI
0.989 pu
Q_TRI
164
MW
164 MW
333
MVR
333
MVR
DA NANG
934
MW
0.917 pu
673
MVR
Hình 2- Sơ đồ các dòng công suất và điện áp đầu cực các nút
305
MW
305 MW
87 MVR
87 MVR
664
MW
382
MVR
DOC SOI
0.916 pu
0.0 MVR
326
MW
173
MVR
0
MW
952
MW
0
MVR
251 MVR
PHU YEN
0.900 pu
600 MW
122
MVR
YALY
1.000 pu
300
MW
300
MW
83
MVR
83
MVR
331
MW
272
MVR
PLAYKU
PLAYKU
0.997
pu
0.997
pu
577
MW
577
763
MVR MW
763
MVR
NH TRANG
NH TRANG
97
MW
0.860 pu
283
MW
14
MVR
189
MVR
DI LINH
912
MW
309
MW
DAC NONG
599
MVR
87
MVR
0.994
pu
0.978 pu
576
MW
23
MVR
19
MW
125
MVR
D_NGTU
TAN DINH
1.000 pu
0.951 pu
163
MW
1462 MW
259
MVR
97
MW
801
MVR
2000 MW
248
MVR
419 MVR
163
MW
259
MVR
75 MW
231
MVR
454 MW
240 MVR
1913
MW
282 MVR
705 MW
1282
MVR
SONG MAY
74
MW
0.967 pu
HOC MON
231
MVR
0.942 pu
1775 MW
2465 MW
PHU LAM
841 MVR
838
MVR
O MON
1167
MW
0.956 pu
352
MVR
1.000
pu
1440
MW
PHU MY
999
MW
1317 MW
81
MVR
132
MVR
NHA BE
1167 MW
1.000 pu
616
MVR
308
MVR
816 MW
1166 MW
0.970 pu
1179
MW
1500
MW
843 MVR
266 MVR
MVR
128
MVR
999
MW
MW
3000
17 MVR
MVR
630
816
MW
MW
250
MW
MY THO
776 MW
843
MVR
30
MVR
249
MW
72
MVR
72 MVR
0.981 pu
53 MVR
NH.TRACH
1082
MW
1000
MW
0.0 MVR
249
MW
1115
MVR
1.000 pu
1771
MVR
10 MVR
249
MW
S.TRANG
10 MVR
1.000
pu
TRA VINH
500 MW
1.000 pu
-143 MVR

500 MW

19 MVR

Hình 3- Tăng đin áp đấu cc máy phát ti nhà máy đin nguyên tlên 1.15pu

NH TRANG 77 MW 1.010 pu 240 MW 1 MVR 64 MVR DI LINH 953
NH TRANG
77 MW
1.010 pu
240
MW
1 MVR
64
MVR
DI LINH
953
MW
309 MW
646
MVR
DAC NONG
87
MVR
1.094 pu
1.001 pu
556 MW
-547 MVR
3 MW
396 MVR
D_NGTU
TAN DINH
1.149 pu
1.002 pu
158
MW
1462
MW
-574 MVR
801
MVR
77 MW
-248 MVR
158
MW
-574 MVR
65 MW
-614 MVR
456 MW
-39 MVR
1913
MW
-883 MVR
697 MW
1282
MVR
SONG MAY
57 MW
1.004 pu
HOC MON
-614 MVR
0.967 pu
1775 MW
2446 MW
PHU LAM
226 MVR
838
MVR
O MON
1180 MW
0.972 pu
-179 MVR
1.000
pu
1440 MW
PHU MY
999
MW
1295 MW
132
MVR
1180
MW
23
MVR
NHA BE
1.000 pu
-149 MVR
214
MVR
805 MW
1167 MW
0.978 pu
1191
MW
1500 MW
-616 MVR
111 MVR
999 MW
12 MVR
-43 MVR
3000 MW
-17 MVR
-430 MVR
805 MW
308 MW
-616 MVR
-29 MVR
249 MW
250
MW
MY THO
776 MW
-72 MVR
30 MVR
-72 MVR
0.987
pu
NH.TRACH
1082
MW
1000
MW
0.0 MVR
249 MW
1.000
pu
1115
MVR
1289
MVR
-25 MVR
249 MW
S.TRANG
-25 MVR
1.000
pu
TRA VINH
500 MW
1.000 pu
-143 MVR

500 MW

-51 MVR

2000 MW

2352 MVR

Hình 4- Tiếp tc tăng đin áp đầư cc máy phát ti Phú Mlên 1.05pu

NH TRANG 75 MW 1.011 pu 240 MW 9 MVR 82 MVR DI LINH 952
NH TRANG
75
MW
1.011 pu
240
MW
9
MVR
82
MVR
DI LINH
952
MW
309 MW
646
MVR
DAC NONG
87
MVR
1.100 pu
1.010 pu
556 MW
-500 MVR
2 MW
331 MVR
D_NGTU
TAN DINH
1.150 pu
1.021 pu
161 MW
1462 MW
-536 MVR
801 MVR
75 MW
-245 MVR
161 MW
-536 MVR
64 MW
-531 MVR
418 MW
296 MVR
1913
MW
-1076 MVR
731 MW
1282
MVR
SONG MAY
60 MW
1.038 pu
HOC MON
-531 MVR
0.977 pu
1775 MW
2406 MW
PHU LAM
30 MVR
838 MVR
O MON
1195 MW
0.980 pu
57 MVR
1.000 pu
1440 MW
PHU MY
999 MW
1259 MW
132
MVR
1195 MW
-7 MVR
NHA BE
1.050 pu
-17 MVR
-36 MVR
785 MW
1163 MW
0.983 pu
1205 MW
1500 MW
-562 MVR
45 MVR
1575
MVR
999 MW
-49 MVR
3000
MW
-17 MVR
3280
MVR
785 MW
295
MW
-562 MVR
1591
MVR
249 MW
250 MW
MY THO
780 MW
-72 MVR
2 MVR
-72 MVR
0.990 pu
NH.TRACH
1082
MW
1000 MW
0.0 MVR
249 MW
1.003 pu
1115
MVR
-1927 MVR
-44 MVR
249 MW
S.TRANG
-44 MVR
1.000 pu
TRA VINH
500 MW
1.000 pu
-143 MVR

500 MW

-87 MVR

2000 MW

1945 MVR

Hình 5- Phú Mhxung 1.02pu

241 MW 3 MVR 73 MVR DI LINH 954 MW 309 MW 647 MVR DAC
241
MW
3 MVR
73
MVR
DI LINH
954
MW
309
MW
647
MVR
DAC NONG
87
MVR
1.097 pu
1.004 pu
556
MW
533
MVR
2 MW
373
MVR
D_NGTU
TAN DINH
1.150 pu
1.010 pu
159
MW
1462
MW
562
MVR
801
MVR
76
MW
247
MVR
159
MW
562
MVR
64 MW
584
MVR
440 MW
95
MVR
1913
MW
970 MVR
713 MW
1282
MVR
SONG MAY
57
MW
1.018 pu
HOC MON
584
MVR
0.971 pu
1775 MW
2430 MW
PHU LAM
138 MVR
838
MVR
O MON
1188 MW
0.975 pu
89 MVR
1.000
pu
1440 MW
PHU MY
999
MW
1281 MW
132
MVR
1188
MW
15
MVR
NHA BE
1.020 pu
83 MVR
118
MVR
797
MW
1166 MW
0.979 pu
1199
MW
1500 MW
583
MVR
89 MVR
627
MVR
999 MW
-5 MVR
3000
MW
17 MVR
1092
MVR
797
MW
301
MW
583
MVR
642
MVR
250
MW
MY THO
777
MW
249 MW
72
MVR
26 MVR
72 MVR
0.988 pu
NH.TRACH
1082
MW
1000 MW
0.0
MVR
249
MW
1.000 pu
1115
MVR
-98 MVR
30
MVR
249
MW
S.TRANG
30
MVR
1.000
pu
TRA VINH
500 MW
1.000 pu
-143 MVR

500 MW

-61 MVR

Hình 6- Lai châu tăng lên 1.05pu

2000 MW

2208 MVR

VIET TRI SOC SON BAC NINH 0.763 pu 0.777 pu 0.740 pu 1440 MW 123
VIET TRI
SOC SON
BAC NINH
0.763 pu
0.777 pu
0.740 pu
1440 MW
123
MVR
SON LA
LAI CHAU
654
MW
410
MVR
598
MW
651
MW
1353
MW
1.050 pu
1.000 pu
786
MVR
733
MVR
M DUONG
1371
MW
Q NINH
599
MVR
923
MW
865 MW
291
MVR
995 MW
0.972 pu
830
MVR
1.000 pu
866 MVR
181 MVR
598 MW
0.0
MVR
769 MVR
923
1353 MW
830
MVR MW
1729.7
MW
865 MW
599 MVR
602 MW
181
MVR
197
MW
1030 MVR
PHO NOI
256.5
MVR
5 MVR
661
MVR
896
0.758 pu
1000 MW
995
MW
1094 MW
2000 MW
621
MVR MW
1584 MVR
382 MW
78 MW
1009
MW
866
MVR
TAY HN
1784 MVR
122 MVR
379
MVR
778
MVR
1670.0
MW
0.673 pu
799
MW
0.0 MVR
TH TIN
0.0 MVR
0.750 pu
2404.5
MVR
656
MVR
D ANH
853
MW
HOA BINH
0.723 pu
203
77
MW
1.000 pu
19
MVR
403
MVR MW
384
MVR
1418
MW
NHO QUAN
298
MVR 0.848 pu
780 MW
0 MW
0.0 MVR
463 MVR
225
MVR
1800
MW
568
MVR
1280
MVR
542
MW
1298
MW
230
MVR
886
MW
24
MW
D HUNG
232
MVR
364
MVR
0.779 pu
543
MW
232 MVR
21
MW
232
MVR
NGHI SON
0.921
pu
200
MW
300
MVR
160
MW
316
MVR
160 MW
139
MVR
332
MW
83
MVR
HA TINH
0.982 pu
328 MW
181
MVR
328
MW
100
MVR
VUNG ANG
1.000 pu
1000 MW
76 MVR

Hình 7- Đin áp Lai Châu là 1.3pu, Sơn La là 1.25pu, Hòa Bình là 1.3pu

VIET TRI SOC SON BAC NINH 0.987 pu 0.944 pu 0.935 pu 1440 MW 123
VIET TRI
SOC SON
BAC NINH
0.987
pu
0.944 pu
0.935 pu
1440 MW
123
MVR
SON LA
LAI CHAU
654
MW
410
MVR
624
MW
651
MW
1330 MW
1.300
pu
1.250
pu
786
MVR
176
MVR
M
DUONG
1265
MW
Q NINH
1140 MVR
950
MW
761
MW
1261
MVR
997 MW
1.000
pu
225
MVR
1.000 pu
107 MVR
342
MVR
82%
624 MW
82%
0.0
MVR
164 MVR
950
1330 MW
225
MVR MW
1522.7
MW
761
MW
1140 MVR
681
MW
342
MVR
118
MW
1030
MVR
PHO NOI
219.9
MVR
161
MVR
495
MVR
936
MW
0.937
pu
1000 MW
997
MW
1094
MW
2000 MW
727
MVR
978 MVR
414 MW
91
MW
1036
MW
107
MVR
TAY HN
-211 MVR
123 MVR
93
MVR
205
MVR
1670.0
MW
0.899
pu
799
MW
0.0
MVR
TH TIN
0.0 MVR
0.935
pu
2578.9
MVR
656
MVR
D
ANH
853
MW
HOA BINH
0.920 pu
162
91
MW
1.300
pu
19
MVR
272
MVR MW
107
MVR
1386
MW
NHO
1066
MVR
1.053 pu
QUAN 780 MW
36
MW
0.0 MVR
463 MVR
116
MVR
1800
MW
1425
MVR
1280
MVR
542 MW
1298
MW
230 MVR
803
MW
9 MW
D HUNG
224
MVR
772
MVR
0.949 pu
507
MW
224
MVR
9 MW
224 MVR
NGHI SON
1.028
pu
200
MW
-300 MVR
167
MW
35
MVR
167 MW
185 MVR
332
MW
83
MVR
HA TINH
1.015
pu
334
MW
143
MVR
334
MW
226
MVR

Hình 8- Tăng thêm ti Mông Dương là 1.1pu và Qung Ninh là 1.095 pu

VIET TRI SOC SON BAC NINH 1.041 pu 1.018 pu 1.003 pu 1440 MW 123
VIET TRI
SOC SON
BAC NINH
1.041
pu
1.018
pu
1.003
pu
1440 MW
123
MVR
SON LA
LAI CHAU
654
MW
410
MVR
626
MW
651
MW
1321
MW
1.300
pu
1.250
pu
786
MVR
367
MVR
M
DUONG
1284
MW
Q
NINH
940 MVR
951
MW
725
MW
967 MVR
997 MW
1.095
pu
413
MVR
1.100
pu
93 MVR
349
MVR
626
MW
0.0
MVR
352
MVR
951
MW
1321
MW
413
MVR
1449.5
MW
725
MW
940 MVR
657
MW
349
MVR
142
MW
1030
MVR
PHO NOI
221.3
MVR
114
MVR
542
MVR
938
MW
1.003
pu
1000
MW
997
MW
1094
MW
2000
MW
781
MVR
1072 MVR
420
MW
92
MW
1036
MW
93 MVR
TAY HN
168 MVR
123
MVR
204
MVR
427 MVR
1670.0
MW
0.966
pu
799
MW
0.0
MVR
TH TIN
0.0
MVR
0.999
pu
1700.9
MVR
656
MVR
D
ANH
853
MW
HOA BINH
0.988
pu
159
MW
91
MW
1.300
pu
19
MVR
211
MVR
219
MVR
1380
MW
NHO
926 MVR
1.090 pu
QUAN 780 MW
39
MW
0.0 MVR
463
MVR
38
MVR
1800
MW
1196
MVR
1280
MVR
542
MW
1298
MW
230
MVR
784
MW
10 MW
D
HUNG
263
MVR
661
MVR
1.006
pu
503 MW
263
MVR
11 MW
263
MVR
NGHI SON
1.060
pu
200
MW
-300 MVR
166
MW
61
MVR
166 MW
285
MVR
332
MW
83
MVR
HA TINH
1.025
pu
333
MW
244
MVR
333
MW

KHO SÁT HTHNG KHI VN HÀNH MT ĐƯỜNG DÂY

1-Kho sát khu vc min Bc:

Khi vn hành bình thường hình.Nhn thy có mt số đường dây truyn công sut nhhơn so vi các đường dây khác.

Ta thct mt trong 2 đường dây đó, ví dkhi ct 1 trong 2 đường dây Nho Quan – Nghi Sơn. Kết quả ở hình . Nhn xét: đường dây còn li tăng công sut lên nhưng vn đảm bo không quá ti.

Ta thử ở đường dây có công sut truyn ln hơn mt tý. Chng hn Nghi Sơn – Hà Tĩnh. Kết qucho hình . Nhn thy đường dây vãn đảm bo khnăng truyn ti.

Ta thli vi đường dây truyn ti công sut ln, chng hn Qung Ninh – Mông Dương, kết qucho hình .Nhn thy đường dây thhai đã quá ti, không đủ khnăng truyn ti.

Tiếp tc thti Sơn La - Vit Trì, kết qucho hình . Nhn xét:

Chương trình hin thông báo hthng bct. Tóm li ta chcó thct 1 đường dây khi đường dây đang truyn ti công sut thp ( <= 50% khnăng truyn ti ca đường dây).

2-Kho sát hthông min Trung:

Khi vn hành bình thường

Ta thct đường dây Đà Nng - Dc Si , k ết qu cho h ình . Ta thy hthng vn đảm bo truyn ti.

Bây gict thđường dây Yaly – Plâyku, k ết qu cho h ình. Đường dây vn đảm bo khnăng.

Thct Dc Si – Plâyku xem hthng có khnăg truyn ti thông qua dường dây Phú Yên - Dc Si không? Kết qunhư . Khi ct đường dây này HThng cũng mt n định do đường dây Đin Nguyên T- Nha Trang bquá ti.

Tóm li, hthng ti miên trung có độ dtrkhá cao, đảm bo tính liên tc truyn ti ca hthng ni Bc – Nam.

3-Hthng Min Nam

Khi vn hành bình thường-.Tương tnhư hai min trên, ở đây cũng có nhng vtrí mà công sut truyn ti không cao.

Ta cũng thct mt dường dây, chng hn như Đin Nguyen T- Song Mây. KQ. Hoc Đin Nguyên T- Tân Định, kq. Ta thy hthng vn n định và đường dây vn đảm bo. ta thli vi đường dây truyn ti ln hơn như Nhơn Trch – Nhà Bè. Kq. Đường dây vn đảm bo khnăng truyn ti, lúc này đường dây đang truyn ti 85% S max.

Ta tiếp tc thvi Phú Lâm – Hóc Môn. Kp. Lúc này các đường dây Phú M- Song Mây (109%), Song Mây – Tân Định (118%) đều bquá ti, nhưng chương trình vn cho phép hthng hot động .

Kho sát khu vc min Bc khi vn hành bình thường

VIET TRI SOC SON 0.689 pu BA C NINH 0.712 pu 0.668 pu 1440 MW
VIET TRI
SOC SON
0.689 pu
BA C NINH
0.712 pu
0.668 pu 1440
MW
123
MVR
SON LA
LAI CHAU
654
MW
410
MVR
587
MW
651
MW
1360 MW
1.000 pu
0.956 pu
786
789
MVR
M DUONG
MVR 1378 MW
186 MVR
Q NINH
564 MVR
912
MW
938 MW
992 MW
0.944 pu
906
MVR
0.981 pu
1152 MVR
103 MVR
587 MW
0.0 MVR
845
MVR
912
MW
1360 MW
906
MVR
1875.8
MW
938 MW
564 MVR
588 MW
103 MVR
211
MW
1030
MVR
PHO NOI
214.5
MVR
21 MVR
677
MVR 857
MW
0.694 pu
1000 MW
992 MW
1094 MW
2000
MW
572 MVR
1584 MVR
328 MW
69 MW
990
MW
1152 MVR
TAY HN
2400
MVR
94 MVR
407
MVR
832
MVR
1670.0
MW
0.589 pu
799
MW
0.0 MVR
TH TIN
0.0 MVR
0.684 pu
2670.0
MVR
656
MVR
D
A NH
853
MW
HOA BINH
0.651 pu
242
68 MW
1.000 pu
19
MVR
467
MVR MW
408
MVR
1472 MW
NHO QUA N
412 MVR 0.797 pu
780
MW
18 MW
0.0 MVR
463 MVR
240
MVR
1800
MW
1040
MVR
1280
MVR
542
MW
1298
MW
230
MVR
922
MW
33 MW
D HUNG
276 MVR
319
MVR
0.717 pu
561
MW
276 MVR
29 MW
276
MVR
NGHI SON
0.882
pu
200
MW
300
MVR
163
MW
400
MVR
163 MW
250 MVR
332
MW
83
MVR
HA T INH
0.970
pu
333 MW
292 MVR
333
MW
217
MVR
VUNG A NG

Khi ct 1 trong 2 đường dây Nho Quan – Nghi Sơn.

VIET TRI SOC SON BA C NINH 0.716 pu 0.739 pu 0.696 pu 1440 MW
VIET TRI
SOC SON
BA C NINH
0.716 pu
0.739 pu
0.696
pu 1440
MW
123
MVR
SON LA
LAI CHAU
654
MW
410
MVR
588
MW
651
MW
1368 MW
1.000 pu
0.967 pu
786
816
MVR
M DUONG
MVR 1399 MW
182 MVR
Q NINH
552 MVR
913
MW
913 MW
993 MW
0.966 pu
929
MVR
1.003 pu
1156 MVR
66 MVR
588 MW
0.0 MVR
868
MVR
913
1368 MW
929
MVR MW
1826.4
MW
913 MW
552 MVR
593 MW
66 MVR
206
MW
1030
MVR
PHO NOI
110.0
MVR
23 MVR
679
MVR 887
MW
0.716 pu
1000 MW
993 MW
1094
MW
2000
MW
631 MVR
1584 MVR
354 MW
71 MW
995
MW
1156 MVR
TAY HN
2400
MVR
43 MVR
427
MVR
873
MVR
1670.0
MW
0.621 pu
799
MW
0.0 MVR
TH TIN
0.0 MVR
0.705 pu
2670.0
MVR
656
MVR
D
A NH
853
MW
HOA BINH
0.678 pu
212
70 MW
1.000 pu
19
MVR
398
MVR MW
429
MVR
1446 MW
780 MW
427 MVR
11 MW
0.0 MVR
463
MVR
278
MVR
1800 MW
985 MVR
1280
MVR
542
MW
1298
MW
230
MVR
899
MW
54 MW
D HUNG
408 MVR
364
MVR
0.742 pu
NHO QUA N
554
MW
0.796 pu
408 MVR
0 MW
0 MVR
NGHI SON
0.910
pu
200
MW
300
MVR
165
MW
339
MVR
165 MW
169 MVR
332
MW
83
MVR
HA T INH
0.979
pu
334 MW
211 MVR
334
MW
132
MVR

Khi ct ti Nghi Sơn – Hà Tĩnh

VIET TRI SOC SON BA C NINH 0.755 pu 0.779 pu 0.736 pu 1440 MW
VIET TRI
SOC SON
BA C NINH
0.755
pu
0.779
pu
0.736
pu 1440
MW
123
MVR
SON LA
LAI CHAU
654
MW
410
MVR
591
MW
651
MW
1372 MW
1.000
pu
0.984
pu
786
MVR
851
MVR
M
DUONG
1411
MW
Q
NINH
540
MVR
917
MW
879
MW
185
MVR
993 MW
0.998
pu
960
MVR
1.034
pu
1162 MVR
1 MVR
591
MW
0.0
MVR
898
MVR
917
1372
MW
960
MVR MW
1757.2
MW
879
MW
540 MVR
598
MW
1 MVR
201
MW
1030
MVR
PHO NOI
-63.5
MVR
24
MVR
680
MVR 914
MW
0.748
pu
1000
MW
993 MW
1094
MW
2000
MW
720
MVR
1584
MVR
384 MW
73
MW
998
MW
1162 MVR
TAY HN
2400
MVR
42 MVR
456
MVR
932
MVR
1670.0
MW
0.667
pu
799
MW
0.0
MVR
TH TIN
0.0
MVR
0.737
pu
2670.0
MVR
656
MVR
D
A NH
853
MW
HOA BINH
0.717
pu
185
72
MW
1.000
pu
19
MVR
299
MVR MW
459
MVR
1416
MW
780
MW
394
MVR
3 MW
0.0 MVR
463
MVR
180
MVR
1800
MW
807
MVR
1280
MVR
542
MW
1298
MW
230
MVR
874
MW
31
MW
D
HUNG
259
MVR
391
MVR
0.761
pu
NHO QUA N
539
MW
0.814 pu
259
MVR
0 MW
0 MVR
NGHI SON
0.895
pu
200
MW
300
MVR
0 MW
0 MVR
329 MW
248 MVR
332
MW
83
MVR
HA T INH
0.983
pu
334
MW
166
MVR
334
MW
85
MVR
VIET TRI SOC SON BA C NINH 0.786 pu 0.805 pu 0.768 pu 1440 MW
VIET TRI
SOC SON
BA C NINH
0.786
pu
0.805
pu
0.768
pu 1440
MW
123
MVR
SON LA
LAI CHAU
654
MW
410
MVR
595
MW
651
MW
1352 MW
1.000
pu
1.000
pu
786
MVR
780
MVR
M
DUONG
1379
MW
Q
NINH
544
MVR
920
MW
848
MW
212
MVR
0 MW
1.000
pu
876
MVR
1.068
pu
0 MVR
68 MVR
595
MW
0.0
MVR
814
MVR
920
1352
MW
876
MVR MW
1695.2
MW
848
MW
544
MVR
598
MW
118%
68 MVR
201
MW
1030
MVR
PHO NOI
-227.2
MVR
17
MVR
673
MVR 895
MW
0.785
pu
1000
MW
1974
MW
1094
MW
2000
MW
632
MVR
1219
MVR
387
MW
75
MW
1003 MW
2185
MVR
TAY HN
2400
MVR
122 MVR
406
MVR
832
MVR
1670.0
MW
0.702
pu
799
MW
0.0
MVR
TH TIN
0.0
MVR
0.776
pu
2603.0
MVR
656
MVR
D
A NH
853
MW
HOA BINH
0.751
pu
203
75
MW
1.000
pu
19
MVR
388
MVR MW
411
MVR
1413
MW
780
MW
251
MVR
2
MW
0.0 MVR
463
MVR
208
MVR
1800
MW
490
MVR
1280
MVR
542
MW
1298
MW
230
MVR
874
MW
17
MW
D
HUNG
220
MVR
330
MVR
0.802
pu
NHO QUA N
544
MW
0.864
pu
220
MVR
15 MW
220
MVR
NGHI SON
0.934
pu
200
MW
300
MVR
166
MW
284
MVR
166 MW
101
MVR
332
MW
83
MVR
HA T INH
0.986
pu
334
MW
142
MVR
334
MW
61
MVR

Khi ct ti Qung Ninh – Mông Dương

Khi ct ti Sơn La - Vit Trì

Khi c ắ t t ạ i S ơ n La - Vi ệ t Trì

Kho sát hthông min Trung khi vn hành bình thường

Q_TRI 0.989 pu 164 MW 164 MW 333 MVR 333 MVR DA NANG 934 MW
Q_TRI
0.989 pu
164
MW
164 MW
333
MVR
333
MVR
DA NANG
934
MW
0.917 pu
673
MVR
305 MW
305 MW
87 MVR
87 MVR
664
MW
382
MVR
DOC SOI
0.916 pu
0.0 MVR
326
MW
173
MVR
0
MW
952
MW
0
MVR
251 MVR
PHU YEN
0.900 pu
600
122
MW MVR
YALY
1.000 pu
300
MW
300
MW
83
MVR
83
MVR
331
MW
272
MVR
PLAYKU
0.997 pu
577
MW
763
MVR
NH TRANG
97 MW
0.860 pu

Khi ct đường dây Đà Nng - Dc Si

Q_TRI 0.984 pu 168 MW 168 MW 367 MVR 367 MVR DA NANG 934 MW
Q_TRI
0.984 pu
168
MW
168 MW
367
MVR
367
MVR
DA NANG
934
MW
0.899 pu
673
MVR
605 MW
0 MW
0 MVR
99 MVR
664
MW
382
MVR
0.0 MVR
951 MW
329 MVR

DOC SOI

0.897 pu

600 197 MW MVR YALY 1.000 pu 300 MW 300 MW 120 MVR 120 MVR
600
197
MW MVR
YALY
1.000 pu
300
MW
300
MW
120
MVR
120
MVR
PLAYKU
0.996 pu
98 MW
324 MW 149 MVR 0 MW 0 MVR PHU YEN 0.888 pu 329 MW 246
324
MW
149
MVR
0
MW
0
MVR
PHU YEN
0.888 pu
329
MW
246
MVR
577
MW
763
MVR
NH TRANG
0.853 pu

Khi ct đường dây Yaly – Plâyku

DAC NONG

664 MW 382 MVR DOC SOI 0.914 pu 0.0 MVR 327 MW 171 MVR 0
664
MW
382
MVR
DOC SOI
0.914 pu
0.0 MVR
327
MW
171
MVR
0
MW
951 MW
0
MVR
247 MVR
PHU YEN
0.899 pu
600 MW
139 MVR
YALY
1.000 pu
0
MW
600
MW
0
MVR
153
MVR
331 MW
269 MVR
PLAYKU
0.994 pu
577
MW
763 MVR
NH TRANG
97
MW
0.859 pu
282
MW
12
MVR
182
MVR
DI LINH
912
MW
309 MW
603
MVR
87 MVR

Khi ct ti Phú Yên - Dc Si

Khi c ắ t t ạ i Phú Yên - D ố c S ỏ i

Hthng Min Nam khi vn hành bình thường

NH TRANG 97 MW 0.860 pu 283 MW 14 MVR 189 MVR DI LINH 912
NH TRANG
97
MW
0.860 pu
283
MW
14
MVR
189
MVR
DI LINH
912
MW
309 MW
599
MVR
DAC NONG
87
MVR
0.994 pu
0.978 pu
576
MW
23
MVR
19 MW
125 MVR
D_NGTU
TAN DINH
1.000 pu
0.951 pu
163
MW
1462 MW
259
MVR
801 MVR
97 MW
248 MVR
163 MW
259 MVR
75 MW
231 MVR
454 MW
240 MVR
1913
MW
282 MVR
705 MW
1282
MVR
SONG MAY
74
MW
0.967 pu
HOC MON
231
MVR
0.942 pu
1775
MW
2465 MW
PHU LAM
841 MVR
838
MVR
O MON
1167
MW
0.956 pu
352
MVR
1.000
pu
1440 MW
PHU MY
999
MW
1317
MW
132
MVR
1167
MW
81
MVR
NHA BE
1.000 pu
616
MVR
308
MVR
816 MW
1166 MW
0.970 pu
1179
MW
1500
MW
843 MVR
266 MVR
44
MVR
999 MW
128
MVR
3000 MW
17 MVR
630 MVR
816
MW
321
MW
843
MVR
30
MVR
250
MW
MY THO
776 MW
249 MW
72
MVR
53 MVR
72 MVR
0.981 pu
NH.TRACH
1082
MW
1000
MW
0.0 MVR
249
MW
1.000 pu
1115
MVR
1771
MVR
10 MVR
249
MW
S.TRANG
10
MVR
1.000
pu
TRA VINH
500 MW
1.000 pu
-143 MVR

500 MW

19 MVR

2000 MW

419 MVR

Khi ct ti Đin Nguyên T- Song Mây

NH TRANG 94 MW 0.860 pu 282 MW 15 MVR 191 MVR DI LINH 913
NH TRANG
94
MW
0.860 pu
282
MW
15
MVR
191
MVR
DI
LINH
913
MW
309
MW
600
MVR
DAC NONG
87
MVR
0.993 pu
0.977 pu
594
MW
30
MVR
1 MW
134 MVR
D_NGTU
TAN DINH
1.000 pu
0.948 pu
178
MW
1462 MW
264
MVR
801 MVR
94 MW
249 MVR
178 MW
264 MVR
98
MW
245
MVR
446 MW
180 MVR
1913
MW
244 MVR
663 MW
1282
MVR
SONG MAY
0 MW
0.960
pu
HOC MON
0 MVR
0.940 pu
1775
MW
2454
MW
PHU LAM
879
MVR
838
MVR
O
MON
1172 MW
0.955 pu
437
MVR
1.000
pu
1440
MW
PHU MY
999 MW
1307
MW
132
MVR
1172
MW
85 MVR
NHA BE
1.000 pu
645
MVR
386
MVR
810 MW
1165 MW
0.970 pu
1185
MW
1500
MW
857
MVR
276 MVR
44
MVR
999
MW
135
MVR
3000 MW
17
MVR
801 MVR
810
MW
315 MW
857 MVR
30 MVR
250 MW
MY THO
778 MW
249 MW
72
MVR
54 MVR
72
MVR
0.981
pu
NH.TRACH
1082
MW
1000 MW
0.0 MVR
249
MW
1.000 pu
1115
MVR
1799 MVR
12
MVR
249
MW
S.TRANG
12 MVR
1.000
pu
TRA VINH
500
MW
1.000 pu
-143 MVR

500 MW

23 MVR

2000 MW

504 MVR

Hoc khi ct ti Đin Nguyên T- Tân Định

NH TRANG 91 MW 0.859 pu 282 MW 18 MVR 196 MVR DI LINH 916
NH TRANG
91
MW
0.859 pu
282
MW
18
MVR
196
MVR
DI
LINH
916
MW
309
MW
601
MVR
DAC NONG
87
MVR
0.991 pu
0.975 pu
621
MW
44
MVR
28 MW
153 MVR
D_NGTU
TAN DINH
1.000 pu
0.942 pu
0
MW
1462 MW
0
MVR
801 MVR
91 MW
250 MVR
202 MW
275 MVR
112 MW
237 MVR
476 MW
358 MVR
1913
MW
173 MVR
759 MW
1282
MVR
SONG MAY
111
MW
0.963
pu
HOC MON
237
MVR
0.937 pu
1775
MW
2480 MW
PHU LAM
954
MVR
838
MVR
O MON
1158 MW
0.953
pu
407
MVR
1.000
pu
1440
MW
PHU MY
999 MW
1331
MW
132
MVR
1158
MW
92 MVR
NHA BE
1.000 pu
702
MVR
361
MVR
824 MW
1167
MW
0.969 pu
1171
MW
1500 MW
885
MVR
296
MVR
45
MVR
999
MW
150 MVR
3000 MW
17
MVR
739 MVR
824
MW
329 MW
885 MVR
31 MVR
250 MW
MY THO
775
MW
249 MW
72 MVR
58 MVR
72 MVR
0.980 pu
NH.TRACH
1082
MW
1000 MW
0.0 MVR
249 MW
1.000
pu
1115
MVR
1863
MVR
16 MVR
249 MW
S.TRANG
16 MVR
1.000
pu
TRA VINH
500 MW
1.000 pu
-143 MVR

500 MW

32 MVR

2000 MW

523 MVR

Khi ct ti Nhơn Trch – Nhà Bè

DI LINH 914 MW 309 MW 600 MVR DA C NONG 87 MVR 0.988 pu
DI LINH
914
MW
309 MW
600
MVR
DA C NONG
87
MVR
0.988 pu
0.963 pu
632 MW
65 MVR
40 MW
180 MVR
D_NGT U
T A N DINH
1.000
0.933 pu
0
MW
1462 MW
0
MVR
801 MVR
83 MW
254 MVR
211
MW
293
MVR
103 MW
249
MVR
334 MW
446 MVR
1913
MW
287 MVR
880 MW
1282
MVR
SONG MA Y
102
MW
0.959 pu
HOC MON
249
MVR
0.923 pu
1775
MW
2332 MW
825 MVR
838
MVR
O MON
PHU LA M
0.937 pu
1229 MW
456 MVR
1.000
pu
1440
MW
PHU MY
999
MW
1198 MW
132
MVR
1229 MW
178
MVR
NHA BE
1.000 pu
477 MVR
393 MVR
0 MW
1152 MW
0.949 pu
1243 MW
1500 MW
0 MVR
397 MVR
39
MVR
999 MW
321 MVR
3000 MW
17 MVR
85%
849 MVR
257
MW
24
MVR
250 MW
MY THO
789 MW
1500
MW
249 MW
72 MVR
1385
215 MVR
72 MVR
0.971 pu
MVR NH.T RA CH
1082
MW
1000
MW
0.0 MVR
248
MW
1.000 pu
1115
MVR
1541
MVR
68 MVR
248 MW
S.T RA NG
68 MVR
1.000
pu
T RA VINH
500 MW
1.000 pu
-143 MVR

500 MW

135 MVR

Khi cắt tại Phú Lâm – Hóc Môn DI LINH 880 MW 309 MW 571
Khi cắt tại Phú Lâm – Hóc Môn
DI LINH
880
MW
309 MW
571
MVR
DA C NONG
87
MVR
0.965 pu
0.858 pu
719
MW
257
MVR
153
MW
423
MVR
D_NGT U
T A N DINH
1.000
0.857 pu
289
MW
1462 MW
434
MVR
801 MVR
28 MW
278 MVR
289
MW
434
MVR
115 MW
92%
375
MVR
1887 MW
118%
1127 MVR
1913
MW
1004 MVR
2662 MW
1282
MVR
SONG MA Y
118
MW
0.919 pu
HOC MON
375
MVR
0.788 pu
1775
MW
0 MW
PHU LA M
0.985 pu
0 MVR
838
MVR
O MON
2362
MW
1043
MVR
1.000
pu
1440
MW
98%
PHU MY
999 MW
875 MW
105%
132
MVR
2362 MW
23 MVR
NHA BE
1.000 pu
4 MVR
607 MVR
422 MW
880 MW
0.984 pu
2418 MW
1500 MW
562 MVR
5 MVR
89 MVR
999 MW
-81 MVR
3000
MW
17 MVR
2280
MVR
918
MW
104
MVR
250 MW
MY THO
1063 MW
422
MW
249 MW
72 MVR
562
MVR
1 MVR
72 MVR
0.992 pu
NH.T RA CH
1082
MW
1000 MW
0.0 MVR
249 MW
1.000 pu
1115
MVR
927 MVR
53 MVR
249 MW
S.T RA NG
53 MVR
1.000
pu
T RA VINH
500 MW
1.000 pu
-143 MVR

500 MW

-106 MVR

NGN MCH

Ti phú MNgn mch mt pha chm đất ti Phú M: (dòng ngn mch 104.039 pu, góc pha -63.74)

Đin áp các bus

Fault Data - Buses

           
   

Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

Number

Name

Volt A

Volt B

Volt C

Ang A

Ang B

Ang C

1

LAI CHAU

0.99933

1.00032

0.99968

0.03

-119.99

120.01

2

SON LA

0.98222

0.98404

0.98291

-10.27

-130.29

109.7

3

VIET TRI

0.7401

0.74979

0.74223

-30.91

-150.75

89.49

4

TAY HN

0.64942

0.65987

0.65091

-36.86

-156.57

83.68

5

SOC SON

0.71851

0.73031

0.72058

-35.76

-155.47

84.78

6

BAC NINH

0.75703

0.76924

0.75937

-33.99

-153.74

86.52

7

D

ANH

0.70074

0.71367

0.70299

-37.34

-156.97

83.28

8

Q

NINH

0.96141

0.97555

0.96558

-23.67

-143.58

96.74

9

PHO NOI

0.73557

0.75208

0.73926

-36.5

-156.04

84.21

10

TH TIN

0.7262

0.74286

0.72999

-36.56

-156.08

84.17

11

HOA BINH

0.9975

1.00146

0.99937

-6.02

-126.04

114.04

12

NHO QUAN

0.82231

0.84338

0.83031

-26.37

-146.02

94.27

13

D HUNG

0.7514

0.77439

0.75788

-36.9

-156.18

84.04

15

NGHI SON

0.88369

0.92519

0.90158

-27.57

-146.75

93.57

16

HA TINH

0.92046

1.00429

0.95788

-26.02

-144.38

96.04

17

VUNG ANG

0.92736

1.03017

0.97559

-24.25

-142.47

98.12

18

Q_TRI

0.88307

1.03162

0.95426

-25.81

-143.1

97.64

19

DA NANG

0.7307

0.98813

0.85483

-30.56

-144.5

96.68

20

DOC SOI

0.68115

0.99789

0.84575

-28.57

-141.47

100.07

21

M DUONG

0.99237

1.00654

0.99672

-22.17

-142.1

98.22

22

PHU YEN

0.47418

1.04336

0.80664

-26.48

-134.88

110.81

23

PLAYKU

0.72854

1.05816

0.93907

-11.29

-127.95

112.44

24

YALY

0.74971

1.0551

0.94517

-10.61

-127.55

112.58

25

NH TRANG

0.31431

1.04098

0.76569

-23.62

-130.6

119.3

26

D_NGTU

0.25762

1.19011

0.91413

6.55

-120

129.9

27

DI LINH

0.30376

1.17493

0.90076

-5.31

-123.02

125.59

28

DAC NONG

0.252

1.18626

0.90663

-14.49

-124.74

127.94

29

TAN DINH

0.14226

1.16576

0.8613

-12.57

-123.19

129

30

HOC MON

0.14903

1.15137

0.86255

-5.82

-122.37

130.32

31

SONG MAY

0.08365

1.17259

0.87733

-17.09

-121.21

130.14

32

PHU MY

0

1.1834

0.92432

0

-116.77

133.32

33

PHU LAM

0.15385

1.1559

0.88405

2.9

-120.56

131.71

34

NH.TRACH

0.08528

1.18755

0.9291

9.58

-117.65

133.13

35

NHA BE

0.13055

1.16451

0.90091

6.72

-119.2

132.58

36

MY THO

0.28671

1.15632

0.9321

18.84

-116.72

134.85

37

TRA VINH

0.50994

1.12874

0.97686

16.32

-114.88

134.63

38

O

MON

0.38202

1.16106

0.97224

31.37

-111.73

140.03

39

S.TRANG

0.4361

1.14884

0.98063

31.35

-110.49

140.91

Dòng trên các đường dây:

Fault Data - Lines

                   

From

 

To

     

Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

Phase

Num-

From

Num-

Cir-

Cur A

Cur B

Cur C

Cur A

Cur B

Cur C

ber

Name

ber

To

Name

cuit

Xfrmr

From

From

From

To

To

To

1

LAI CHAU

2

SON LA

1

No

8.73166

8.74797

8.74331

8.70869

8.71451

8.71523

1

LAI CHAU

2

SON LA

2

No

8.73166

8.74797

8.74331

8.70869

8.71451

8.71523

2

SON LA

3

VIET TRI

1

No

19.12161

18.72979

18.65182

19.95737

19.53925

19.49851

2

SON LA

3

VIET TRI

2

No

19.12161

18.72979

18.65182

19.95737

19.53925

19.49851

2