You are on page 1of 39

Definisi Pengorganisasian

Proses di mana pengurus menyusun dan mengagihkan sumber-sumber organisasi untuk melaksanakan tugas yang telah ditetapkan agar dapat mencapai matlamat organisasi.

Kepentingan Pengorganisasian
1. 2. . !. Menghasilkan satu susunan tenaga kerja yang sistematik bagi mencapai matlamat organisasi. Membantu pengurus melaksanakan aktiviti organisasi. Aktiviti yang pelbagai perlu kemahiran yang berbeza. Memastikan pengagihan sumber di antara jabatan dapat dilakukan dengan saksama. Menga"al tingkah laku pekerja melalui prosedur dan sistem yang telah ditetapkan.

Organisasi Formal dan Tidak Formal


Organisasi Formal
Dibentuk berdasarkan struktur peranan yang dikelolakan secara formal mengikut tingkat autoriti yang telah ditetapkan di dalam sesebuah syarikat atau pertubuhan. (seperti yang digambarkan oleh carta organisasi) Cth, sekolah

Organisasi Tidak Formal


ubungan tidak rasmi yang !u"ud akibat interaksi antara peker"a di dalam organisasi rasmi. #ereka yang lebih berketrampilan akan terlantik sebagai ketua atau pemimpin secara tak rasmi. $erlaku secara spontan bagi mencapai sesuatu kepentingan. Contoh% pasukan bola sepak &ole" #atrikulasi 'ahang terdiri daripada pelbagai tahap pengurusan.

(.'engkhususan &er"a

PRINSIP ORGANISASI

'roses mengenalpasti ker"a)ker"a khusus dan menentukan indi*idu yang akan melaksanakan ker"a tersebut. Dikenali "uga sebagai pembahagian ker"a 'eker"a hanya menumpukan kepada ker"a yang tertentu saha"a. Dapat meningkatkan kemahiran dan kebolehan dalam sesuatu ker"a.

+. &esatuan ,rahan
-etiap peker"a hanya ada seorang ketua saha"a. 'eker"a hanya melapor kepada seorang ketua saha"a.

. #antaian Arahan
.arisan autoriti yang Pengarah $rusan menghubungkan indi*idu dalam organisasi dan menggambarkan secara Pengarah %ahagian khusus siapa melapor kepada siapa. Pengurus /antaian arahan memudahkan hubungan autoriti iaitu tanggung"a!ab antara pihak Penyelia pengurusan dengan orang) orang ba!ahan dalam keseluruhan organisasi dapat Pekerja diketahui dengan "elas. /u"uk ra"ah.

0. &esatuan Ob"ektif
-emua ob"ektif "abatan, bahagian dan indi*idu mengarah kepada ob"ektif organisasi yang sama.

1. 2angkauan &a!alan
#eru"uk bilangan staf ba!ahan yang melapor terus kepada seorang ketua3pengurus Terdiri daripada "angkauan ka!alan sempit dan "angkauan ka!alan luas.

i. Jangkauan Kawalan Luas


$ilangan staf yang diletakkan diba!ah ka!alan pengurus3 ketua adalah ramai.

ii. 2angkauan &a!alan -empit


$ilangan staf yang diletakkan diba!ah seorang pengurus adalah sedikit.

4. ,utoriti
,utoriti adalah kuasa formal dan hak mutlak pengurus untuk membuat sesuatu keputusan, memberi arahan, mengagihkan sumber untuk mencapai matlamat organisasi. -emua pengurus mempunyai autoriti tetapi dar"ah autoriti yang dimiliki itu adalah berbe5a berasaskan peringkat pengurusan di mana mereka berada. ,utoriti yang dimiliki oleh seseorang pengurus di dalam sesebuah organisasi didefinasikan di dalam huraian ker"a ("ob description) & 'erdapat 2 jenis autoriti( autoriti lini dan autoriti sta).

Terdiri daripada%

ii. ,utoriti 6ini


-atu bentuk autoriti di mana pengurus mempunyai kuasa formal untuk memberi arahan dan menga!al peker"a ba!ahan ke arah mencapai matlamat organisasi.. ,utoriti lini melibatkan akti*iti)akti*iti berdasarkan misi dan matlamat utama organisasi. ,utoriti ini bergerak terus ke ba!ah dari pengurus atasan sehingga peker"a ba!ahan. Cth, pengurus pemasaran mengarahkan penyelia pemasaran untuk men"alankan penyelidikan pemasaran


&

,utoriti -taf
,utoriti staf adalah kuasa pengurus untuk menasihati "abatan) "abatan lini yang melibatkan kemahiran dan tugas khusus bagi menyokong akti*iti)akti*iti "abatan. #enggambarkan hubungan sebagai penasihat kepada organisasi. #ereka tiada kuasa untuk mengarah3memaksa ahli organisasi menerima nasihat mereka. Contoh7 'engurus pemasaran menasihati unit pengeluaran meningkatkan kualiti produk.
*th+ peguam yang kapasitinya berbentuk sta) ,penasihat- kepada pengarah urusan syarikat

Delegasi Tugas dan ,utoriti


Delegasi tugas berlaku apabila autoriti diagihkan secara penurunan kuasa dalam sesebuah organisasi. Terdapat dua "enis delegasi tugas, iaitu pemusatan dan pemencaran.

'emusatan dan 'emencaran


'emusatan
,utoriti tertumpu pada peringkat atasan dan hanya sedikit saha"a autoriti membuat keputusan diberi kepada peringkat ba!ahan. Cth% ,pabila proses pembuatan keputusan banyak dibuat oleh ibu pe"abat dan amat sedikit di ca!angan. &ebaikan% i. &eseragaman prosedur dan polisi yang diamalkan. ii. &a!alan yang lebih ketat oleh pihak atasan. iii. #engurangkan risiko kesalahan dalam organisasi. i*. #engurang berlakunya pertindihan ker"a. *. #en"imatkan kos pengurusan. &elemahan% i. $erlaku penyalahgunaan kuasa oleh pihak atasan. ii. 'engurus ba!ahan kurang bermoti*asi kerana tidak terlibat dalam proses membuat keputusan. iii. #emberikan tekanan ker"a kepada pengurus atasan. i*. #engambil masa yang lama untuk membuat keputusan. *. &eputusan yang dibuat kurang tepat kerana maklumat yang kurang "elas dari ca!angan .

*iri-ciri pemusatan
& Keputusan banyak dibuat di peringkat pengurusan atasan. & Aktiviti antara unit dikoordinasikan bagi me"ujudkan keseragaman.

'emencaran
&

Autoriti membuat keputusan diturunkan ,didelegasikan-oleh pengurus atasan kepada pengurus ba"ahan.
Cth% ,pabila proses pembuatan keputusan banyak dibuat di peringkat ca!angan. &ebaikan% i. 'engurus boleh membuat keputusan dengan cepat. ii. #emberikan pembuat keputusan lebih bertanggung"a!ab terhadap tindakannya. iii. 'engurus lebih kreatif. i*. &eputusan dibuat lebih tepat kerana pengurus ca!angan lebih memahami persekitaran ker"anya. &elemahan% i. -ukar untuk mengkoordinasikan prosedur dan undang) undang perniagaan. ii. &urang keseragaman polisi. iii. 'engurus atasan yang berpengalaman kurang menggunakan kredibiliti mereka kerana kuasa mereka dikurangkan. i*. #eningkatkan kos pengurusan syarikat.

*iri-ciri pemencaran
& Peringkat ba"ahan diberi kuasa membuat keputusan. & Keputusan dapat dilakukan dengan cepat. & Pekerja lebih bermotivasi kerana terlibat dalam pembuatan keputusan.

Struktur Organisasi
-uatu sistem atau "aringan formal menun"ukkan bagaimana akti*iti organisasi dibahagi, dikumpul dan diselaraskan. #enggambarkan hubungan diantara pelbagai tahap pengurusan. #embentuk struktur lini dan staf melalui carta organisasi.

-truktur Di*isional

-truktur Fungsian

2enis)2enis -truktur Organisasi

-truktur #atrik

-truktur Di*isional
'embahagian "abatan dibuat mengikut% .eografik 'elanggan 'roduk.

*iri-ciri struktur divisional


& .truktur diagihkan mengikut produk+ pengguna dan geogra)ik. & .etiap division mempunyai sumber )ungsi utama yang diperlukan dan tidak bergantung kepada division yang lain.

-truktur Organik #engikut 'roduk


'engurus $esar

'engurus $ahagian &osmetik

'engurus $ahagian iasan

'engurus $ahagian 'akaian

-truktur Organik #engikut 'engguna


'engurus $esar

'engurus pakaian kanak)kanak

'engurus pakaian rema"a

'engurus pakaian de!asa

-truktur Organik #engikut .eografik


'engurus $esar

'engurus Ca!angan 8tara

'engurus Ca!angan Tengah

'engurus Ca!angan -elatan

Kebaikan
$agi struktur di*isional produk, dapat meningkatkan kemahiran dalam pengeluaran produk tertentu7 meningkatkan produkti*iti dan kreati*iti kerana berlakunya pengkhususan ker"a7mudah untuk menangani perubahan dan masalah dalam proses pengeluaran produk. -truktur organik menurut pengguna akan meningkatkan tahap perkhidmatan dan kemahiran peker"a kerana dilatih untuk memenuhi kehendak pengguna. -truktur organik menurut ka!asan, ka!asan pengurus mempunyai pengetahuan yang luas tentang kehendak dan gelagat pengguna bagi ka!asan masing)masing

&eburukan
(. $agi struktur produk, kos yang terlibat adalah tinggi kerana setiap produk mempunyai pia!aian yang tertentu. 'eker"a bimbang mereka mahir dalam keluaran tertentu saha"a. $agi struktur mengikut pengguna, berlaku pertindihan usaha dalam menguruskan operasi kerana penekanan kepada pengguna dan bukannya tugas. #elibatkan kos yang tinggi untuk mengupah, melatih dan membangunkan ramai pengurus untuk setiap "enis pengguna. $agi struktur menurut geografik, pengurus merasa kurang kuasa untuk menga!al peker"a ca!angan dan ia melibatkan kos yang tinggi akibat faktor demografi.

1.

1.

-truktur Fungsian
-truktur yang diagihkan menurut tugas dan fungsi. Contoh% pengeluaran, ke!angan dan pemasaran. #erupakan pen"abatan yang paling asas dan la5imnya digunakan oleh organisasi kecil yang mempunyai produk yang terhad.

*iri-ciri struktur )ungsian


& /ikelaskan mengikut )ungsi utama ,kemahiran-. & Kedudukan ahli organisasi adalah mengikut persamaan dalam kepakaran+ kemahiran dan aktiviti kerja. & *th( - pengeluaran( aktiviti yang berkait tentang pengilangan produk - pemasaran( aktiviti promosi dan jualan produk - sumber manusia( bertanggungja"abmendapatkan dan mempertahankan pekerja yang berpotensi. - Ke"angan( mendapatkan dan menguruskan sumber dana

-truktur Fungsian
'engurus $esar

'engurus &e!angan

'engurus 'engeluaran

'engurus 'emasaran

Kebaikan
'enumpuan kepada bidang tugas yang diberikan saha"a, berlaku pengkhususan terhadap tugas. Dapat meningkatkan kemahiran kerana melakukan ker"a yang sama dalam "abatan. #udah melatih peker"a baru kerana bidang pengkhususan yang sama. Dapat mengurangkan kos dan masalah pengurusan kerana !u"udnya perkongsian sumber .

Keburukan
1. Tiada penekanan kepada ker"asama dan pertukaran idea dengan "abatan yang lain kerana bidang tugas yang berbe5a. #asalah yang timbul mempengaruhi "abatan lain dan ini akan meningkatkan kos dan masa yang pan"ang.

+.

-truktur #atrik
#erupakan gabungan antara struktur di*isional dan struktur fungsian. 2uga dikenali sebagai 9sistem berbilang arahan:. -taf membuat laporan kepada dua orang ketua iaitu ketua fungsian dan ketua "abatan di*isional.

*iri-ciri struktur matrik


& Menggabungkan struktur division dan )ungsian. & Mempunyai dua rantaian arahan( menegak dan melintang. & Pekerja perlu membuat laporan kepada dua ketua ,division dan )ungsian& .truktur ini bercanggah dengan prinsip kesatuan arahan ,unity o) command- menyebabkan ianya sukar untuk diuruskan.

-truktur #atrik
'engarah 8rusan

'engurus pro"ek 'engurus pro"ek , 'engurus 'ro"ek $ 'engurus 'ro"ek C

'engurus ke!angan -taf , ; ke!angan -taf $ ; &e!angan

'engurus pengeluaran -taf , ; pengeluaran -taf $ ; pengeluaran -taf C ; pengeluaran

-taf C ; &e!angan

Kebaikan
&ebolehan untuk mengendalikan + matlamat serentak kerana ada + penugas autoriti. Organisasi lebih peka kepada perubahan dalam persekitaran. &er"asama antara bidang dapat dilakukan dengan lebih cekap dan berkesan. 'eningkatan komunikasi antara peker"a, dapat meningkatkan pertumbuhan perniagaan dan kepelbagaian keluaran dapat dilakukan.

Keburukan
Terlalu kompleks dan ini akan menimbulkan banyak masalah. #enyebabkan kos pengurusan yang tinggi, contohnya apabila lebih banyak perbincangan terpaksa dilakukan untuk mencapai kesepakatan. 'ercanggahan arahan. &etua yang ramai akan menyebabkan pergaduhan dan perselisihan faham antara staf dan pengurus. &uasa selalunya didominasi oleh indi*idu)indi*idu yang ekstro*ert.

Pengurusan Sumber Manusia (PSM)