You are on page 1of 4

AOTOIKH IAKONIA TH EKKHIA TH EAO

ETO 62

5 \I 2014

API. Y. 1 (3162),
, \ . ,
\ , ,
, . \
r \, (1,2.3).

.
\
^ ,
^ , , ,
, . , , \ . , \ .
\ ^ , , , , , , ,
2014

TO EYAEIO TH KYPIAKH (M. 1-8)


^O X
\Ac E \I X, Y
\I, g e A e , n
c . c F ^E c
e K, a . \E \I F ,
d . Kd e e
\I , d ^I d \IF \ , a . oH b \I , d d c f , d d
. Kd , E , y d e
e . \Eg b e
b .

,
. \, \ ,
, ,

. \ r
.
,
\ r . ^ , , , , .
, .
,

. ^
.
, . x
\
.
\
, \.
.
2

M E
^H \I X Y
r : \I
, .
K, . \E \I,
. K \I ^I
\I , . ^O \I

. \E , E
, r r . \E ,
F A .
(\E K . B. B,
\A. E. \A, ^A. \A, . K, E. AOTOIKH IAKONIA).


. \ , . \

,
.
,
r . r \
, r .
,
,
. ^
\ , , ,

.
^ .
,

3

5 \I 2014: .
( 305). ( 350).
oH: ^E: \A.: . 5-8 E: . 1-8.
H EOMENH KYPIAKH: 12 \I, .
\A: \. 7-13 E: M. 12-17.

, r
^ . \
, : ,
, .
\. . .

ITYXA TH EKKHIA, HMEPOEIKTH TOIXOY


EETHPIA 2014
\
^ 2014.
2014 \ \.
^
.
( 1826),
,
.
^H ( ) 2014, , , . \ \
.
OMIIA TH NH KYPIOY: K 6.00 ..
K, ^I. N ^A E (. A) \A. \A
^E, M. \A .
NH KYPIOY, \A
\E ^E. \I 1, 115 21 \A. \E - \E
\A. , . 210.7272.331. , . 210.7272.388. ^Y
. \E T \A .
^H NH KYPIOY \ : www.apostoliki-diakonia.gr

You might also like