You are on page 1of 36

www.ac-zzz.

tk

WANITA KEDUA
By NURMA Pdf by www.ac-zzz.tk

Aku bertemu den annya d! "ebua# kafe. $aat !tu aku "edan beru"a#a men #!%an kan ke unda#an #at!ku& ak!bat d!t!n a%kan Pa'a untuk "e%ama%amanya. Aku "edan men!kmat! "ecan k!r ca''ucc!n( dan "e'(t(n a)(cad( m(u""e& ket!ka tata'an mataku ber"!r(b(k den an wan!ta !tu. Wa*a#nya cant!k& "e'ert! art!"-art!" "!netr(n yan "er!n ku%!#at d! te%e)!"!. Pa%!n -'a%!n & u"!anya t!dak ter%a%u *au# d! ata"ku. Kam! bertata'an "e%ama bebera'a men!t& "ebe%um ak#!rnya aku membuan muka. Aku menc(ba men!kmat! kemba%! a)(cad( m(u""e d! de'anku& yan t!n a% ter"!"a "e'aru#. +at!ku ter%a%u "ed!# untuk men uru"! (ran %a!n& "eka%!'un aku mera"a 'erna# me%!#at wan!ta tad!. Enta# d! mana& aku tak !n at. Kuc(ba mencur! 'andan kemba%!. Wan!ta !tu tam'ak ban k!t dar! kur"!nya dan men!n a%kan kafe. Aku men embu"kan na'a" %e a. Enta# men a'a& "e'ert!nya ada daya ma !" yan d!'ancarkan wan!ta tad!. Daya ma !" yan "e(%a# membuat na'a"ku "e"ak. Aku "ed!k!t #eran karena "e'ert!nya baru ka%! !n! aku me%!#atnya. Ta'!& aku tak men ert!& men a'a aku mera"a t!dak a"!n 'ada wa*a# !tu. $edan menun u "!a'a& $an

$ebua# "uara men a etkanku. $eket!ka ke'a%aku ber'utar mencar! "umber "uara. Ternyata& wan!ta tad!, Bukanka# d!a tad! te%a# men!n a%kan kafeDan& ba a!mana d!a b!"a ta#u namakuMe%!#atku terke*ut& wan!ta !tu *u"tru men u%urkan tan annya. K!ta be%um berkena%an. Namaku .eanny. Aku teman 'a'amu... a%mar#um 'a'amu&/ katanya.

www.ac-zzz.tk Aku me%!#at ada urat ke"ed!#an d! wa*a#nya. 0... 'anta"& '!k!rku. Mun k!n "a*a& aku 'erna# bertemu den annya ket!ka d!a*ak Pa'a men #ad!r! "ebua# acara. .eanny %a%u duduk d! de'anku. B(%e#& kan tanyanya& mem!nta 'er"etu*uan. Aku #anya men an uk 'e%an. A'a yan b!"a ku%akukan "e%a!n member!nya !z!n- T(#& !a #anya m!nta !z!n untuk duduk d! kur"! yan bukan m!%!kku. Aku baru "a*a menden ar kabar men!n a%nya 'a'amu. Aku benar-benar ka et. $uda# "ebu%an kam! ke#!%an an k(ntak. Aku t!dak ta#u a'a-a'a tentan "ak!tnya&/ katanya. Aku 'a#am. $ebu%an yan %a%u !tu te'at "aat Pa'a munta# dara# dan #aru" d!%ar!kan ke ruma# "ak!t. Pa'a k(ma dan tentu "a*a t!dak b!"a berk(mun!ka"! den an "!a'a 'un. Teman-temannya yan datan men*en uk 'un t!dak menden ar kabar !tu dar! kam!& me%a!nkan dar! !nf(rma"! yan beredar dar! mu%ut ke mu%ut. Kam! t!dak "em'at member!ta#ukan keadaan Pa'a 'ada "!a'a 'un& kecua%! ke%uar a terdekat. $ak!t a'a& "!#& 'a'amu tanyanya den an nada 'r!#at!n. $!r("!". Du%u meman Pa'a 'erna# d!rawat karena %e)er. Ta'!& kam! '!k!r Pa'a #anya keca'ekan. Kam! t!dak ta#u ba#wa 'enyak!tnya b!"a berkemban "e'ert! !n!. 1a ! 'u%a& "e'ert!nya Pa'a beru"a#a menutu'! "ak!tnya dar! kam!. Mun k!n& Pa'a t!dak /n !n membuat kam! "u"a#. E#m& n (m(n -n (m(n & dar! mana kamu ta#u namaku .eanny ter"enyum. Pa'amu 'erna# mem'er%!#atkan f(t( kamu. 1a ! 'u%a& t!dak "u%!t& k(k& men ena%!mu. Karena& wa*a#mu m!r!' ban et den an Benny. +!dun dan da umu benar-benar m!r!'&/ *awab .eanny. 2a& meman banyak (ran men atakan wa*a#ku m!r!' Pa'a. Dara# Be%anda yan men a%!r d! tubu# Pa'a membuat kam! mem!%!k! #!dun dan da u yan k#a". Kata (ran -(ran & kam! bertam'an !nd(. Be !tu%a#.

www.ac-zzz.tk

A'a yan ter*ad! 'ada Benny tanya .eanny. 1eb!# kuran "ebu%an %a%u& Pa'a t!ba-t!ba munta# dara# dan "e*ak "aat !tu Pa'a t!dak 'erna# betu%-betu% "adar. Ka%au'un "adar& Pa'a be !tu ke"ak!tan& "e#!n a #aru" d!ber! "unt!kan 'enenan . $e#!n a& "am'a! Pa'a men!n a% 'un& kam! t!dak banyak berb!cara den annya./ 3er!ta !tu te%a# berka%!-ka%! kuu%an ! "et!a' ka%! ada yan menanyakan. Bercer!ta tentan Pa'a "ebenarnya ma"!# "an at menyak!tkan& me"k! dua m!n u te%a# ber%a%u "e*ak ke'er !annya. Maaf& ya& $an& aku membuat kamu "ed!#. Aku #anya 'ena"aran& ba a!mana mun k!n Benny yan ter%!#at "e ar t!ba-t!ba b!"a anfa%&/ kata .eanny& tam'ak 'r!#at!n. $e*ak tad!& .eanny menyebut nama Pa'a tan'a embe%-embe%. Itu a ak men #erankan. Karena& d!%!#at dar! 'enam'!%annya& "e'ert!nya .eanny be%um ter%a%u tua. Ta'!& "uda#%a#& d! zaman "ekaran "('an "antun "emacam !tu mun k!n "uda# tak ber%aku %a !. Itu%a# yan kam! "eke%uar a "e"a%!. A'a%a !& kata d(kter& b!%a d!detek"! "e*ak awa%& "ebetu%nya 'enyak!tnya ma"!# b!"a d!"embu#kan. Ta'!& !n! "uda# men*ad! ke#endak Tu#an&/ aku menc(ba taba#. Ku%!#at .eanny beru"a#a mena#an a!r mata. .ean& d! mana kamu men ena% Pa'a aku menc(ba men a%! keteran an dar!nya. Karena& "e'ert!nya d!a cuku' men ena% Pa'a. A'a%a !& menurutnya& Pa'a 'erna# mem'er%!#atkan f(t(ku 'adanya. Tentu Pa'a tak me%akukan #a% !tu ke'ada "embaran (ran . 0#& !tu "uda# "an at %ama. Mun k!n #am'!r "e'u%u# ta#un yan %a%u. Kam! d!kena%kan (%e# "e(ran rekan b!"n!" 'a'amu. $e!r!n waktu& aku 'un "er!n ter%!bat b!"n!" ber"ama 'a'amu&/ *awab .eanny& "amb!% men #!ru' e"'re""( yan baru d!'e"annya. Aku men an uk-an uk. 2a& kebanyakan teman Pa'a d! .akarta meman dar! %!n kun an b!"n!"& karena Pa'a memu%a! u"a#anya d! .akarta. Pend!d!kannya

www.ac-zzz.tk "e*ak $D "am'a! un!)er"!ta" d!"e%e"a!kannya d! $u%awe"! Utara& tana# ke%a#!rannya. .ad!& kebanyakan (ran yan d!kena%nya ada%a# dar! %!n kun an ter"ebut. Kuaku! *u a& Pa'a bukan (ran yan 'anda! ber au%& me"k! d!a "an at *e%! da%am me%!#at 'e%uan b!"n!". Pa'a "ed!k!t ar( an. Ba ! bebera'a (ran & "!fatnya !tu mun k!n kuran menyenan kan. Ta'!& ba !ku& !tu%a# keun!kan Pa'a. Bukt!nya& !buku yan a"%! 2( ya !tu "a*a b!"a *atu# #at! ke'adanya. Itu%a# Pa'a& den an "e a%a ke%eb!#an dan kekuran annya. Dan& aku "an at memu*anya. Kamu "uda# beker*a tanya .eanny& memeca# %amunanku. 2a& d! bank. Be%um %ama. Aku ma"!# be%um banyak men!mba 'en a%aman da%am #a% ker*a& a'a%a ! b!"n!"./ .eanny tertawa kec!%. Ta'!& kata Benny& kamu cerda" dan "e%a%u men*ad! yan terba!k. Pa"t! t!dak akan "u%!t men*ad! yan terba!k d! tem'at ker*amu *u a&/ katanya& memu*!. A#& b!a"a%a#& "e(ran aya# 'a"t! akan "e%a%u memu*! anaknya&/ aku menc(ba renda# #at!. .eanny tertawa %a !. T!dak *u a. Pa'aku t!dak 'erna# memu*!ku& "e'ert! Benny memu*!mu. Mun k!n& karena 're"ta"!ku d! "ek(%a# b!a"a-b!a"a "a*a& ya- .eanny ma"!# beru"a#a memu*!ku. A#& wan!ta !n! 'enu# ba"a-ba"!& '!k!rku. Me"k! dem!k!an& aku "enan kerama#annya !tu. 'ada

$ete%a# bercer!ta banyak tentan Pa'a& terma"uk tentan 'r!bad! kam! ma"!n -ma"!n & .eanny 'erm!"! #endak 'er ! ke "uatu tem'at. Ia member! kartu namanya 'adaku dan ber*an*! akan men #ubun !ku %a ! ka'an-ka'an. Aku 'un men!n a%kan kafe karena *am "uda# menun*ukkan 'uku% 45 ma%am. $e*ak 'ertemuan d! kafe d! kawa"an P(nd(k Inda# !tu& aku dan .eanny "er!n ber#ubun an me%a%u! te%e'(n. Kam! *u a "er!n *a%an-*a%an d! ma% ber"ama.

www.ac-zzz.tk Mun k!n& karena k(nd!"!ku yan ra'u# "e*ak d!t!n a% Pa'a& aku "an at menyuka! 'er#at!an dar!nya. Ternyata& .eanny %eb!# tua de%a'an ta#un dar!ku. De-n an 'erbedaan u"!a yan cuku' banyak !tu& aku mera"a .eanny b!"a men*ad! kakak ba !ku. A'a%a !& "eba a! anak tun a%& "uda# %ama aku mer!ndukan f! ur "e(ran kakak. Aku !n !n 'unya "e"e(ran yan b!"a ku*ad!kan teman berba ! da%am berba a! #a%. Me"k!'un aku ada%a# anak "atu-"atunya yan mereka m!%!k!& Pa'a dan Mama t!dak 'erna# meman*akanku. Pa'a "e%a%u menanamkan ked!"!'%!nan. Me"k!'un uan nya banyak& Pa'a t!dak 'erna# member!nya den an cuma-cuma. .!ka !n !n ta" atau "e'atu baru& aku #aru" menun*ukkan 're"ta"! d! "ek(%a#. Aku #aru" menun*ukkan bukt! n!%a! u%an an d! ata" 6& baru b(%e# mem!nta "e"uatu. Itu "ebabnya& 're"ta"!ku "e*ak $D #!n a $MA "e%a%u ba u". Keb!a"aan !tu terbawa #!n a d! 'er uruan t!n !. Untuk menda'atkan m(b!% !damanku& IPku #aru" 7. Dan& !tu benar-benar kubukt!kan. Tad!nya& menda'at n!%a! terba!k ku%akukan #anya untuk mem'er(%e# #ad!a#& k!n! "emua men*ad! "ebua# keb!a"aan. Keb!a"aan yan '("!t!f tentunya. Aku "e%a%u !n !n ber're"ta"!& "et!dak-t!daknya untuk menda'atkan 'er#at!an Pa'a. Aku "an at ba#a !a b!%a me%!#at Pa'a ter"enyum& ket!ka aku men abarkan IPku yan "e%a%u d! ata" t! a. Ket!ka aku ber#a"!% %u%u" cum %aude dar! faku%ta" !%mu k(mun!ka"!& Pa'a be !tu ban a. Pa'a %an "un membe%!kanku c!ty car ke%uaran terbaru berwarna b!ru& yan ku !dam-!damkan. $ete%a# menda'atkan 'eker*aan d! "ebua# bank 'un& Pa'a ma"!# memban*!r!ku den an #ad!a#& "e(%a# aku !n! ma"!# 'utr! kec!%nya yan berumur 45 ta#un. K!n!& "ete%a# Pa'a 'er ! men #ada' Tu#an& dun!aku beruba# t(ta%. Aku *ad! banyak me%amun. $e%e'a" ker*a& ku#ab!"kan waktuku d! kafe& duduk m!num k('!& "amb!% men enan ma"a-ma"a !nda# "aat Pa'a ma"!# ber"amaku. Aku me%amun atau "ekadar membaca ma*a%a#& "amb!% men #ab!"kan k('! 'er%a#an%a#an& "e(%a# aku beru"a#a berkawan den an "e'!& yan k!n! men #!a"! #ar!#ar!ku. $am'a! ak#!rnya aku bertemu .eanny. $uatu #ar!& "ete%a# *a%an-*a%an d! P%aza $enayan& .eanny men a*akku ke ruma#nya d! daera# .akarta $e%atan. Ruma# mun !% ber%anta! dua d! "ebua# 'eruma#an d! kawa"an 1ebak Bu%u" !tu cuku' nyaman. Ar"!tekturnya ber aya art dec( yan m!n!ma%!". Temb(knya berwarna "a%em den an *ende%a a%a Er('a berwarna #!*au tua.

www.ac-zzz.tk

Me%!#at %(ka"! dan mater!a% ruma# .eanny& kutak"!r n!%a!nya menca'a! 4 m!%!ar. Ta'!& .eanny "ed!k!t merenda#& Du%u #ar anya be%um "et!n ! !tu. 1a ! 'u%a& aku membe%!nya den an cara kred!t& k(k./ .eanny t!dak beker*a d! "ebua# 'eru"a#aan. D!a men aku mencar! nafka# den an b!"n!" *ua%-be%!. Macam-macam yan d!*ua%nya& mu%a! dar! tana#& ruma#& "am'a! ber%!an. Me"k!'un baran -baran !tu t!dak ce'at ter*ua%& b!%a kebetu%an %aku& keuntun annya b!"a d! unakan untuk #!du' "e%ama berbu%anbu%an. Ba#kan& dar! b!"n!" !tu 'u%a& d!a b!"a mem!%!k! de'("!t( dan tabun an yan *um%a#nya cuku' be"ar. Aku men a um! kemand!r!annya. Aku !n !n b!"a "e#ebat d!r!nya. Kata .eanny& d!a mem!%!# berb!"n!" dar!'ada beker*a kant(ran a ar t!dak "er!n men!n a%kan 'utra "emata wayan nya yan k!n! berumur 6 ta#un. Ka"!#an ka%au D!t( "er!n d!t!n a% "end!r!an den an 'embantu. A'a%a !& 'a'anya "uda# men!n a%&/ be !tu a%a"an .eanny 'adaku. $ewaktu kam! datan & D!t( baru "a*a 'u%an dar! "ek(%a#. Anak !tu tam'an dan %ucu. Ku%!tnya 'ut!# dan rambutnya !ka%. Ku'er#at!kan "e'!nta"& #!dun nya m!r!' den anku. .eanny mun k!n membaca '!k!ranku. Kayaknya& kamu c(c(k *u a *ad! !bunya D!t(&/ %edeknya. 1a%u& d!a menyuru# D!t( ber"a%aman den anku. Mama& b!k!n "'a #ett! "au" ke*u& d(n &/ ren eknya& man*a. Nant!& ya& $ayan . Mama kan "edan ada tamu&/ *awab .eanny& %embut& "amb!% me%!r!k 'adaku. N ak a'a-a'a& .ean. B!k!n "a*a& b!ar aku bantu&/ kataku 'ada .eanny. uk untuk meyak!nkannya.

.eanny a ak ra u& ta'! aku men an

www.ac-zzz.tk Kam! 'un me%an ka# ke da'ur mun !% m!%!k .eanny. Dar! %emar! d! d!nd!n & .eanny men e%uarkan "ebun ku" "'a #ett! dan merebu"nya. Aku 'un membantunya men !r!" bawan b(mbay. D!t( "uka "emua makanan yan men andun ke*u. $'a #ett! "au" ke*u !n! membuatnya am'an dan ce'at. Ka'an "a*a b!"a d!buat&/ kata .eanny& "amb!% menaburkan ke*u 'arme"an d! ata" "'a #ett! yan te%a# d!"!ram den an "au" ke*u. D!t( makan den an %a#a'. Aku dan .eanny *u a menc!c!'!nya. Ra"anya meman enak. Baru ka%! !n! aku makan "'a #ett! den an "au" ke*u& karena b!a"anya "e%a%u den an tum!"an da !n atau "eaf((d. Enak& kan tanya .eanny& "e(%a# mem!nta 'en akuan ke#ebatannya da%am mema"ak. 2a& enak& .ean. Ternyata& kamu '!ntar mema"ak. K(k& n re"t(ran "a*a .eanny menuan (ran e *u!ce ke da%am e%a" dan mem!numnya. Perna#& "!#& aku !n !n membuat "emacam kafe. Ta'!& b!"n!" makanan kan re'(t ban et& a'a%a ! ka%au men er*akannya "end!r!an. Ka%au ada 'artner& mun k!n aku beran!&/ *awabnya. Menden ar !tu& t!ba-t!ba aku menda'at !de. Ba a!mana ka%au k!ta beker*a "ama membuat kafe- Aku *u a !n !n memban un u"a#a "end!r!. Pa'a men!n a%kan tabun an yan %umayan ata" namaku. Ka%au u"a#a Pa'a& "!#& "uda# d!amb!% a%!# (%e# Mama. Aku n ak berbakat men uru" b!"n!". Ta'!& ka%au makanan& aku "uka&/ kataku ce'at. Aku meman "uka makan dan *u a "uka mema"ak. $an at berbeda dar! Mama. Mama 'a%!n t!dak "uka men uru" da'ur. Bukan cuma t!dak "uka& aku '!k!r Mama *u a t!dak berbakat. Perna# "uatu ka%!& Mama mema"ak ayam 'an an untuk merayakan u%an ta#un Pa'a. Ra"anya- U#... aku dan Pa'a tak "an u' men #ab!"kannya. Ra"anya #ambar& a'a%a ! d! ba !an da%amnya. $e%a!n bumbunya kuran & ra"anya 'un tak *e%a". Kena'a b!"a be !tu& ya- Pada#a%& aku %!#at "end!r! Mama mema"ak& "amb!% me%!#at buku re"e'. ak membuat

www.ac-zzz.tk Karena tak te a 'ada Mama yan "uda# ber"u"a# 'aya# mema"aknya& kam! ter'ak"a men #ab!"kan ayam 'an an yan tak ada ra"anya !tu den an bantuan "eb(t(% be"ar "(ft dr!nk. $et!a' ka%! mene%an "e'(t(n da !n ayam& kam! #aru" mend(r(n nya den an dua te uk m!numan r!n an& "am'a!-"am'a! 'erut kam! men*ad! kembun . $e'ert!nya& Mama "adar ba#wa ma"akannya t!dak enak& "ebab "e*ak "aat !tu Mama t!dak 'erna# mema"ak %a !. D!a %eb!# mem!%!# membe%! atau meme"an ma"akan matan untuk acara-acara ke%uar a. Dar! 'erb!ncan an yan "e'!nta" %a%u !tu& aku dan .eanny mu%a! "er!n memb!carakan kafe yan !n !n kam! buat. Kam! be !tu ber"eman at. Kam! "e'akat ba#wa b!"n!" !n! "an at menar!k. $e%a!n '(ten"!a%& *u a "e"ua! den an #(b! kam! berdua& ya!tu mema"ak. Dua m!n u kemud!an kam! mu%a! membuat 'erencanaan. Men #!tun an aran dan dana yan ter"ed!a. $ete%a# k%('& kam! berburu %(ka"!. Kam! menemukan "atu tem'at yan ba u". Meman & #ar anya t!dak mura#& namun "trate !" dan "e"ua! den an tar et market kam!. Ban unannya *u a ma"!# baru& "e#!n a t!dak banyak yan #aru" kam! ren()a"!& kecua%! meny!a'kan !nter!(r kafe %en ka' den an furn!ture-nya. 1(ka"!nya d! '!n !r *a%an utama "ebua# 'eruma#an& yan men*ad! *a%ur a%ternat!f ke 'eruma#an-'eruma#an ke%a" ata" d! %(ka"! !tu. Den an dem!k!an& kafe !tu akan men*ad! tem'at yan 'a" untuk me%e'a" %e%a# "e'u%an dar! kant(r. .u a t!dak ter%a%u *au# untuk d!*an kau (%e# mereka yan "edan b("an berada d! ruma#. $e%a!n men*ad! tem'at untuk meman*akan %!da#& kam! *u a !n !n men*ad!kan kafe !n! "eba a! tem'at refre"#!n . Karena !tu& kam! meny!a'kan dua ruan tertutu' untuk kara(ke dan !nternet. Bera am k('! dan te#& mu%a! ca''ucc!n(& e"'re""(& "am'a! k('! medan& kam! "ed!akan. .u a ada macam-macam te#& "e'ert! b%ack tea& reen tea& dan 'e''erm!nt tea. Kam! *u a menyed!akan "atu *en!" te# "'e"!a% kafe ya!tu r("e tea. Aku menda'at !denya karena 'erna# mem!num a!r "edu#an bu n a mawar untuk men (bat! batuk yan tak kun*un "embu#. Re"e'nya kuda'at dar! "e(ran kerabat d! 2( yakarta. Ternyata& "e%a!n b!"a menyembu#kan batuk& ra"anya 'un n!kmat. Ku'!k!r& tak ada "a%a#nya b!%a bun a mawar ku*ad!kan "a%a# "atu '!%!#an ar(ma te# yan ku#!dan kan d! kafe kam!.

www.ac-zzz.tk

Untuk makanannya& kam! menyed!akan t!ram!"u& b%ueberry c#ee"ecake& a)(cad( m(u""e& *u a ma"akan Ita%!a& "e'ert! %a"a na dan "'a #ett! "au" ke*u da%am '(r"! kec!%. $emua makanan ada%a# #a"!% rac!kan kam! berdua& "e#!n a kam! t!dak 'er%u mem'eker*akan c#ef 'r(fe"!(na%& yan a*!nya "uda# 'a"t! t!n !. 3uku' dua (ran %u%u"an "ek(%a# b( a& yan d!%at!# k#u"u" untuk mema"ak makanan #a"!% krea"! kam! !tu. Den an da"ar !%mu yan mereka m!%!k!& den an ce'at mereka men ua"a!nya& ba#kan *au# %eb!# teram'!% dar!'ada kam!. .adwa% ker*a 'un kam! ba !. .eanny menun u! kafe "e*ak 'a ! "am'a! "(re& ber ant!an den anku yan bertu a" ma%am #ar! "e'u%an dar! kant(r. Kadan kadan & .eanny meneman!ku d! kafe "ebe%um 'u%an ke ruma#nya. Untun %a#& %(ka"! kafe t!dak ter%a%u *au# dar! ruma#nya& "e#!n a d!a b!"a 'u%an ka'an "a*a untuk men*en uk D!t(. Ta'!& D!t( 'un "er!n mam'!r "e'u%an "ek(%a#. Kadan -kadan & d!a datan ber"ama teman-temannya. Mereka be !tu man!"& t!dak 'erna# beru%a# macam-macam. B!a"anya& #anya meme"an %em(n tea& %a%u ma!n ame d! !nternet. Aku "e%a%u men !r!mkan bebera'a '(t(n br(wn!e" untuk meneman! mereka berma!n. Aku menyayan ! D!t(. D!a "uda# "e'ert! anak& "eka%! u" ad!k ba !ku. T(#& aku be%um ter%a%u tua untuk men*ad! kakaknya. $e'ert!nya& Mama *u a menyuka! .eanny. Mereka bertemu "aat 'em bukaan kafe. Mama menyuka! kerama#an .eanny. Meman & .eanny ada%a# (ran yan 'anda! ber au%. Da%am "eke*a' d!a b!"a akrab den an Mama. Kadan -kadan & Mama mam'!r ke kafe& b!%a "edan *enu# d! ruma#& "ekadar men (br(% den an .eanny& "amb!% me nun u!ku 'u%an dar! kant(r. Keakraban mereka kadan kadan mem buatku "ed!k!t cemburu& ta'! aku "adar& Mama meman "an at mem butu#kan teman "e*ak d!t!n a% Pa'a untuk "e%ama-%amanya. $uatu #ar! aku me%!#at "e(ran 'r!a 'aru# baya datan ke kafe kam!. Ia ter%!#at "an at akrab den an .eanny. Bukan #anya akrab& ta'! me"ra. $ete%a# kutanya!& .eanny men aku& 'r!a !tu ada%a# keka"!#nya. Namanya W!%man. Aku a ak #eran& ket!ka .enny den an enten men atakan ba#wa W!%man ada%a# "e(ran 'r!a ber!"tr!. 8!%a kamu& .ean. $uam! (ran d!*ad!kan keka"!#, Meman nya t!dak ada 'r!a %a!n tanyaku.

www.ac-zzz.tk A'a "a%a#nya- D!a kan manu"!a b!a"a "e'ert! k!ta. Ka%au !"tr!nya t!dak b!"a menyenan kan #at!nya dan d!a *atu# c!nta 'ada k!ta& b(%e#& d(n & d!a *ad! keka"!#ku&/ katanya& "amb!% tertawa. Aku #anya b!"a men e%en - e%en kan ke'a%a. Me"k!'un t!dak "etu*u 'ada 'enda'at !tu& aku tak beran! men kr!t!knya. Itu ke#!du'an 'r!bad!nya. Kam!& t(#& be%um %ama "a%!n men ena%. .ad!& aku mera"a t!dak 'anta" member!kan kr!t!k atau na"!#at 'adanya. Ta'!& aku ka"!#an 'ada D!t(. Wa*a#nya "e%a%u ma"am b!%a me%!#at mamanya ber"ama W!%man d! kafe. Mun k!n& d!a cemburu me%!#at ada 'r!a %a!n yan dekat den an mamanya. Ta'!& c!nta "e*at!ku #anya untuk 'a'anya D!t(& k(k./ Ket!ka men atakan !tu& aku me%!#at uratan ke"ed!#an d! wa*a#nya. Aku "e%a%u mera"a ba#wa d! ba%!k "!fatnya yan ter%!#at tak 'edu%!& $andra meny!m'an ra#a"!a #!du' yan be !tu berat. $e*ak dekat den an W!%man& .eanny "er!n be'er !an. Kam! *ad! *aran bertemu& kecua%! b!%a kebetu%an "edan berada d! kafe. A'a%a !& !a "er!n 'er ! ke %uar k(ta& yan membutu#kan waktu bebera'a #ar!. Aku ta#u& .eanny 'er ! ber"ama W!%man& dan .eanny t!dak beru"a#a menutu'!nya. Ta'!& d!a t!dak 'erna# member! ta#uku "ebe%umnya& a'a%a ! mem!nta 'enda'atku. Ku'!k!r !tu wa*ar. T(#& d!a bukan anak kec!% yan #aru" "e%a%u m!nta !z!n& b!%a #endak me%akukan "e"uatu. $!fat terbukanya !tu yan ku"uka. Me"k! aku *u a "ed!k!t menye"a% karena te%a# "a%a# mem!%!# teman. Ba !ku& .eanny mem'unya! cara #!du' yan be !tu beba"& te'atnya ter%a%u beba". Ta'!& mun k!n d!a me%akukan !tu karena mera"a ke"e'!an& #!du' "end!r!an "e%ama berta#un-ta#un. Meman nya& kamu t!dak !n !n men!ka# %a ! tanyaku. $!a'a yan mau men!ka# den an wan!ta "e'ert! aku- $uda# 'erna# men!ka# dan 'unya anak&/ katanya& d!n !n. $et!a' manu"!a d!takd!rkan ber'a"an -'a"an an. $eburuk a'a 'un kamu men!%a! d!r!mu& aku yak!n& 'a"t! akan ada "e"e(ran yan ber'!k!r d!r!mu ada%a# be%a#an *!wanya&/ kataku& mena"!#at!nya. Aku "ed!# me%!#at cara #!du' .ean yan dem!k!an. Aku !n !n& "uatu "aat d!a akan men!ka# %a ! dan member!kan D!t( "e(ran 'a'a yan ba!k.

www.ac-zzz.tk

Ka%au yan kamu mak"ud !tu c!nta "e*at!& aku "uda# ke#!%an an c!nta "e*at!ku "e*ak 'a'anya D!t( men!n a%kan aku. Tubu#ku !n! meman b!"a d!m!%!k! 'r!a %a!n& ta'! #at!ku t!dak./ Kata-kata .eanny !tu be !tu *e%a" men ambarkan !"! #at!nya. $e'ert!nya& .eanny #anya menc!nta! "atu (ran 9 'a'anya D!t(. Aku "a%ut 'ada ke"et!aan #at! .eanny 'ada c!ntanya. Me%!#at cara #!du' .eanny& d!am-d!am aku "er!n memandan wa*a# D!t( dan bertanya-tanya& "!a'aka# aya# anak !n!. A'a%a !& "e%ama !n! .eanny t!dak 'erna# bercer!ta tentan "uam!nya. D! ruma#nya yan !nda# !tu t!dak ada "e'(t(n 'un f(t( "uam!nya. $e(%a#& #a% !tu ada%a# m!"ter! yan "en a*a d!"embuny!kannya dar! "emua (ran . Aku #anya ta#u& .eanny 'erna# men!ka# "ek!tar 45 ta#un %a%u. Ta'!& "!a'a dan "e'ert! a'a wa*a# "uam!nya& teta' men*ad! "ebua# ra#a"!a yan ter"!m'an be !tu ra'at. Aku tak beran! bertanya 'ada D!t(& karena "e'ert!nya D!t( 'un men #!ndar! 'ercaka'an tentan aya#nya. A'a%a !& aku mera"a D!t( "an at tertekan karena ke#!%an an f! ur aya#. $ama tertekannya ket!ka me%!#at !bunya k!n! "er!n be'er !an den an 'r!a bernama W!%man !tu. Teru"-teran "a*a& aku mera"a& W!%man t!dak 'anta" untuk .eanny. $e%a!n karena 'r!a !tu "uda# ber!"tr!& u"!anya *u a "uda# :: ta#un. D!a %eb!# 'anta" *ad! aya# .eanny. Kuaku!& 'r!a !tu kaya. Dan& "e'ert!nya& *abatannya d! "ebua# !n"tan"! 'emer!nta# cuku' t!n !. $et!dak& !tu ter%!#at dar! m(b!% mewa# yan d!kendara!nya. Wa%au'un aku kuran menyuka! W!%man& mau tak mau aku #aru" mener!ma keberadaannya "eba a! keka"!# .eanny. Kam! *u a "er!n bertemu& ba!k d! kafe& mau'un d! acara-acara yan d!adakan (%e#nya. D!a "er!n men undan kam!. B!a"anya& b!%a !a datan & aku %eb!# banyak men #ab!"kan waktu duduk "end!r!an& tak !kut men (br(% den annya. Atau& b!%a D!t( ada& kam! akan n (br(% berdua& "ementara .eanny dan W!%man men #!%an enta# ke mana. $uatu #ar!& W!%man men adakan 'e"ta u%an ta#un .eanny d! "ebua# re"t(ran. A ar aku t!dak ben (n "end!r!an& W!%man ber!n!"!at!f men a*ak temannya yan bernama 8unawan. $ebetu%nya& 8un& be !tu d!a d!'an !%& t!dak ter%a%u

www.ac-zzz.tk tam'an. Tubu#nya yan t!dak "ebera'a t!n ! !tu "ed!k!t endut. D!a "uda# berumur :5 ta#un dan mem!%!k! dua anak. Rambutnya 'un t!'!"& ba#kan cenderun b(tak. Ku%!tnya 'ut!# den an mata yan "!'!t. 1( atnya "an at kenta%& menun*ukkan a"a%nya. D!a t!dak tam'an& ta'! menawan. Be !tu%a# aku men!%a!nya. Kecerda"an yan ter'ancar dar! kedua b(%a matanya& membuatku tak 'erna# b("an memandan nya& "aat d!a "edan men*e%a"kan "e"uatu& mu%a! dar! "trate ! b!"n!"& "am'a! 'en a%amannya "aat 'er ! ke k(ta-k(ta be"ar dun!a. Pen a%amannya be !tu %ua". Karena !tu& d!a b!"a men*ad! teman men (br(% yan "an at men a"y!kkan. $am'a!-"am'a!& aku 'erna# ber'!k!r& a%an ka# beruntun nya !"tr! 8unawan menda'atkan 'r!a "e#ebat d!a. Aku tak ta#u& a'aka# !n! yan d!namakan c!nta- $ebab& du%u& 'a%!n -'a%!n aku nak"!r 'r!a #anya karena ketam'anannya. $an at berbeda dar! keka uman yan kura"akan 'ada 8unawan "aat !n!. $e'ert!nya 8unawan menyadar! ketertar!kanku 'adanya. .eanny men (daku "uatu #ar!.

$e'ert!nya& kamu tertar!k 'ada 8unawan& ya- Aku t!dak menyan ka& ternyata "e%eramu cuku' t!n !&/ katanya. A'a& "!#& mak"udmu den an "e%era t!n ! tanyaku& 'ena"aran. Karena& ba !ku& 8unawan bukan "("(k yan !"t!mewa "ecara f!"!k. 8unawan !tu "an at kaya& N(n. +artanya b!"a memb!aya! #!du'mu. $am'a! tu*u# turunan 'un tak akan #ab!". W!%man& "!#& ka%a#. Mak%um& 'e awa! ne er!. Ka%au mau kaya& d!a #aru" k(ru'"!. Itu 'un t!dak b!"a banyak-banyak& a ar t!dak ter%a%u menc(%(k&/ kata .eanny& n awur. Kamu n (m(n a'a& "!# Maaf& aku %u'a ba#wa kamu *u a anak (ran kaya. Mater! !tu n(m(r ke"ek!an. Ta'!& ka%au benar kau "uka 'adanya& '!%!#anmu "ebenarnya t!dak "a%a#. Ka%au be%um ada W!%man& mun k!n aku *u a ber"ed!a. Ta'!& t!dak et!" kan ka%au aku mencur! 'r!a !ncaran teman&/ ce%(te# .eanny. T!dak et!"- Kamu '!k!r& ber#ubun an den an "uam! (ran !tu b!"a d!katakan et!"

www.ac-zzz.tk

.eanny men er%!n naka%. Aku #anya b!"a tertawa. $e*ak .eanny berteru"-teran tentan aya #!du'nya yan beba"& aku tak %a ! mera"a !tu "ebua# a!b atau ke*a#atan. Aku #anya beru"a#a mema#am!nya "eba a! "ebua# '!%!#an #!du'. Meman & kuaku!& aku terka um-ka um 'ada f! ur 8unawan. Tentu "a*a& !tu d! %uar kemam'uan f!nan"!a%nya. $e'ert! kata .eanny& aku t!dak me%!#at ba#wa kekayaan meru'akan "ebua# daya '!kat ter"end!r! dar! "e(ran 'r!a. Mun k!n& !tu karena "ecara mater! aku *u a cuku' berada. Ta'!& aku *atu# c!nta 'ada kecerda"annya. Atau& mun k!n *u a& aku me%!#at f! ur aya# 'ada d!r! 8unawan. B!"a *ad!. Ta'!& ber'acaran den an "uam! (ran - Am!t-am!t& a#, B!ar .eanny "a*a yan me%akukannya. Aku ma"!# "a*a bertanya-tanya& "e'ert! a'aka# wan!ta yan beruntun men*ad! !"tr! 8unawan !tu. Da%am "ebua# 'erb!ncan an& aku 'erna# menanyakannya. 8unawan men*e%a"kan ba#wa !"tr!nya cant!k dan %embut. Wan!ta !tu %eb!# muda 4; ta#un dar!nya. .ad!& kuran %eb!# u"!anya k!n! << ta#un. Namanya R!n!. Pern!ka#an mereka ter*ad! karena 'er*(d(#an. 8unawan men aku ter%ambat men!ka# karena d!a tak 'anda! ber au%. Menurutnya& ket!ka men!ka# du%u R!n! ma"!# terb!%an %u u& baru "a*a %u%u" $MA. $aat men!ka#& u"!anya 4= ta#un dan 8unawan <: ta#un. $aat bercer!ta& ku%!#at 8unawan "e'ert! meny!m'an 'erma"a%a#an yan berat. Ia bercer!ta den an "uara 'e%an dan ter"endat. Du%u& d!a ad!" yan "an at %u u. Ba*u-ba*u dan 'er%en ka'an k("met!knya 'un #aru" aku yan membe%!kan. Aku *u a yan men antarnya ke "a%(n a ar tam'ak %eb!# aya. Tentu "a*a& aku t!dak !n !n 'unya !"tr! yan ter%!#at kam'un an& "eka%!'un wa*a# R!n! b!"a d!katakan cant!k./ 1a%u& "ekaran ba a!mana- A'aka# ma"!# #aru" d!antar ke "a%(n *u a tanyaku& bercanda. Aku tak menyan ka 'ertanyaanku !tu *u"tru membuat wa*a# 8unawan mak!n ma"am.

www.ac-zzz.tk Men antar ke "a%(n- A#& t!dak 'er%u. $ekaran d!a "uda# b!"a menyet!r m(b!% "end!r!. Ke mana-mana d!a 'er ! "end!r!. Ba#kan& "er!n ka%! tan'a kuketa#u!. Teman-temannya ada%a# !"tr!-!"tr! 'e*abat& yan "e%a%u men a*aknya 'er ! ke tem'at #!buran ma%am./ Aku terbe%a%ak. Aku yan %a#!r dan be"ar d! k(ta be"ar "a*a t!dak ter !%a- !%a 'ada aya #!du' "e'ert! !tu&/ kataku& "amb!% cek!k!kan. Tan'a ku"adar!& uca'anku !tu membuat wa*a# 8unawan ber>tamba# ma"am. $ekaran ma%a# d!tamba# "ed!k!t muram. A'a yan #aru" ku%akukan& b!%a 'ern!ka#anku t!dak "e"ua! #ara'ankuBercera!- T!dak mun k!n. Ter%a%u banyak (ran yan ter%!bat d! da%amnya. Ada (ran tuaku& (ran tuanya& anak-anak& ada teman dan kerabat. Aku tak 'unya "(%u"! dar! ma"a%a#ku !n!./ A'aka# ka%!an meman "edan mem!%!k! ma"a%a# tanyaku& me"k! aku mu%a! menan ka' ara# 'emb!caraannya. I"tr!ku "ekaran beruba# "eratu" de%a'an 'u%u# dera*at dar! yan 'ertama kukena%. D!a t!dak %a ! "e'ert! ket!ka kam! baru men!ka#. Du%u d!a membuatkan k('! "et!a' 'a !& meny!a'kan 'aka!anku& ba#kan d!a mema"ak "end!r! untukku. Katanya& !tu yan d!a*arkan (ran tuanya. K!n! d!a t!dak %a ! mau men uru"ku. Ker*anya #anya berdandan dan 'er ! ber#ura-#ura den an teman-temannya. Ba#kan& anak-anak kam! 'un t!dak 'erna# !a 'er#at!kan %a !&/ kata 8unawan& "amb!% menar!k na'a" da%am-da%am. Mun k!n& !n! ke"a%a#anku men!ka#! anak yan baru beran*ak dewa"a. Ket!ka men!ka# den anku& !a baru tamat $MA. Mun k!n& d!a be%um 'ua" men!kmat! ma"a mudanya. K!n!& "ete%a# 'erek(n(m!an kam! ma'an& d!a "e(%a# !n !n memba%a" dendam ata" ma"a mudanya yan #!%an ./ Aku #anya d!am. $ed!k!t banyak aku mem>benarkan 'enda'atnya. Ta'!& aku *u a te%a# ke#!%an an ma"a mudaku untuk men e*ar 're"ta"!. Aku t!dak 'erna# ber#ura-#ura& a'a%a ! ber au% dar! "atu bar ke bar %a!n& "e'ert! yan d!%akukan !"tr! 8unawan. Pada#a%& aku be"ar d! k(ta metr('(%!tan !n! den an "e a%a kemam'uan f!nan"!a% yan ke%uar a kam! m!%!k!. Ta'!& aku tak 'erna#

www.ac-zzz.tk !n !n me%akukan #a%-#a% "emacam !tu. Aku *u a t!dak 'erna# mera"a dendam atau !n !n memba%a" "emua ke#!%an an !tu. .ad!& ra"anya "u%!t kumen ert! men a'a !"tr! 8unawan b!"a me%akukan #a%-#a% b(d(# "e'ert! !tu. Ket!ka men!ka# du%u& d!a ad!" yan "an at %u u. Ba#kan& !a be%um 'erna# ber'acaran. 0ran tuanya "an at ketat men*a a anak ad!"nya. .ad!& aku ban a b!"a men!ka#! ad!" "e'ert! d!a. A'a%a !& "aat !tu u"!aku "uda# <: ta#un. Teman-teman memu*!ku karena b!"a menda'atkan ad!" cant!k yan ma"!# '(%(". Tentu "a*a& aku ban a. Ta'!& k!n!& "aat u"!aku meran kak tua& !"tr!ku *u"tru "edan men a%am! ma"a 'uber yan ter%ambat&/ katanya& "amb!% tertawa et!r. D!a men k#!anat!mu Aku t!dak ta#u. Ta'!& kura"a& !tu #anya ma"a%a# waktu. $ebentar %a ! aku akan mak!n tua dan t!dak menar!k. Mun k!n "a*a d!a !n !n menda'atkan 'r!a yan %eb!# "e ar./ Aku mera"a& 8unawan "an at tertekan me%!#at ke%akuan !"tr!nya. D!a %eb!# tertekan karena t!dak b!"a berbuat a'a-a'a. Aku 'un meman !% wa!ter dan mem!ntanya membuatkan "ecan k!r te# me%at! untuk men endurkan "arafnya. 8unawan menata'ku de>n an 'andan an yan tak b!"a kumen ert!. Ter!ma ka"!# ata" 'er#at!anmu& $an. Aku tak 'erna# d!'er#at!kan (%e# R!n! "e'ert! !n!. D!a t!dak 'erna# 'edu%!& a'aka# aku ca'ek atau "edan tertekan. Du%u& "ewaktu d!a be%um b!"a menyet!r m(b!%& b!%a aku 'u%an dar! ker*a& d!a %an "un mem!ntaku men antarnya be%an*a. Pada#a%& aku "edan ca'ek. Aku ra"a& R!n! meman bukan t!'e wan!ta yan "en"!t!f. D!a t!'e wan!ta yan !n !n d!%ayan! dan !n !n men ua"a!./ 8unawan merema" rambutnya den an kedua tan annya. Aku te%a# "a%a# mener!ma 'er*(d(#an !tu. Aku '!k!r& wan!ta dar! kam'un ada%a# wan!ta yan ber"ed!a men abd! 'ada "uam!. Ta'!& ternyata !tu #anya ter*ad! d! awa%-awa% 'ern!ka#an kam! "a*a. $ete%a# anak 'ertama kam! berumur "atu ta#un& "e'enu#nya d!a menyera#kan tu a" me%ayan! "e a%a kebutu#anku 'ada 'embantu,/ 8unawan ter%!#at be !tu ke"a%. Kekecewaannya tam'ak be !tu da%am.

www.ac-zzz.tk

$e'en!n a% 8unawan ma%am !tu& aku "an at re"a#. Aku b!"a mera"akan ke unda#annya. Aku ka"!#an 'adanya. Aku *ad! !n !n me%ayan!nya& !n !n memba#a !akannya. Da%am #at!ku& d!am-d!am aku bertekad akan membuat 8unawan nyaman berada d! "am'!n ku. Aku !n !n 8unawan b!"a men #!%an kan ra"a tertekannya& karena wan!ta !tu t!dak 'anta" membuat 'r!a "e#ebat 8unawan men*ad! unda#. A'a& "!#& ke#ebatannya& #!n a d!a b!"a mem'er%akukan "uam!nya "e'ert! !tu. A#& kena'a aku *ad! be !tu membenc! R!n!- Kura"a& aku cemburu me%!#at 8unawan ter"!k"a ak!bat u%a# wan!ta !tu. Tan'a ku"adar!& #ubun anku den an 8unawan mak!n dekat. Aku "e%a%u men*ad! 'enden ar "et!anya& ket!ka d!a "edan men e%u#kan ke%akuan !"tr!nya yan mak!n men*ad!-*ad!. 8unawan *u a kukena%kan 'ada Mama. 1ucunya& Mama dan 8unawan #am'!r "ebaya. Ta'!& ku%!#at& Mama tak keberatan den an #ubun an kam!. Ia *u a tam'aknya menyuka! 8unawan. A'a%a !& "ete%a# kucer!takan ma"a%a# yan d!a%am!nya. Mama *ad! ber"!m'at!. Ta'!& kamu #aru" #at!-#at!& ya& $an. .an an 'erna# men*ad! (ran ket! a./ Kena'a n (m(n be !tu& Ma Mama ter"enyum %embut. Mama kan b!"a me%!#at ba#wa ka%!an "a%!n tertar!k. Itu wa*ar. 8unawan meman (ran yan "!m'at!k dan ke%!#atannya b!"a n em(n . Ta'!& "e%ama d!a ma"!# men*ad! "uam! (ran %a!n& Mama t!dak "etu*u kamu men*a%!n #ubun an den annya./ Uca'an Mama 'e%an& ta'! te a". Aku memak%um!nya dan aku 'un "etu*u den an 'enda'at Mama. Ta'!& c!ntaku 'ada 8unawan tumbu# tan'a da'at ku#a%an !. $e*ak ke'er !an Pa'a& baru ka%! !n! aku b!"a me%u'akan ke"ed!#anku. $e(%a#& 8unawan b!"a men ant!kan Pa'a untukku. Tan'a tera"a enam bu%an ber%a%u "e*ak 'ertemanan kam!. $uatu ma%am& 8unawan datan ke kafe den an wa*a# %e"u. $an& aku !n !n bercera!&/katanya.

www.ac-zzz.tk

Aku ter"entak. Kamu mabuk& ya Mabuk- Aku t!dak mabuk& $an. Aku #anya 'r!a tua yan "edan "tre"&/ kata 8unawan. Kamu t!dak tua... kamu be%um tua& 8un. Kamu #anya "edan tertekan karena 'erbuatan !"tr!mu. 1eb!# ba!k kamu 'u%an dan ber!"t!ra#at. P!k!rkan ba!kba!k a'a yan #aru" kamu %akukan&/ kataku& men #!burnya. Ta'!& 8unawan tam'aknya t!dak b!"a men enda%!kan d!r!. .ad!& aku b!arkan "a*a d!a duduk termenun d! ruan kara(ke. Aku ra"a& 8unawan meman "edan "tre". D!a menyany! "embaran an den an "uara kera". D!a ma"!# berada d! ruan kara(ke "am'a! kafe kam! akan tutu'. Aku menyuru# 'ara wa!ter untuk 'u%an & karena tak mun k!n mereka menun u! kafe #!n a 8unawan 'u%an . Waktu "uda# menun*ukkan 'uku% 44 ma%am. $uda# me%am'au! *am 'u%an 'e awa! yan bertu a" ma%am #ar!. Ket!ka 'ara 'e%an an dan 'e awa! "uda# 'u%an & aku men #am'!r! 8unawan.

8un& t!dak 'u%an - Kam! "uda# mau tutu'&/ kataku& 'e%an. 8unawan ku%!#at "edan berbar!n d! "(fa& "amb!% mencen keram m!kr(f(n& ma"!# bernyany! den an "uara kera". $!n!...&/ 'an !%nya. Teman! aku d! "!n!& $an. +anya kamu #ara'anku./ 8unawan ke%!#atan "an at kacau. T(%(n buatkan aku e"'re""(& $an. Aku !n !n bernyany! "am'a! 'a !. B(%e#& kan Tata'annya be !tu meme%a". Aku tak te a. Aku 'un mem>buatkan k('! untuknya. $aat aku kemba%!& ku%!#at 8unawan "uda# tert!dur. Ku%etakkan k('! !tu d! me*a kec!% dekat "(fa.

www.ac-zzz.tk Aku me%!r!k *am d! d!nd!n . $uda# 'uku% 4?.55 ma%am. Aku ra u-ra u& a'aka# akan men!n a%kan 8unawan "en>d!r!an d! kafe atau memban unkannya. Ku'utu"kan untuk memban unkan 8unawan. 8unawan...&/ b!"!kku& %embut. 8unawan tak ber erak. Aku menata' wa*a#nya yan tert!dur 'u%a". Wa*a# "e(ran 'r!a yan %e%a#. D!a be !tu '(%(". Kube%a! rambut 8unawan& "e(%a# aku !n !n membuatnya %eb!# nyaman. Mun k!n benar& aku te%a# *atu# c!nta 'adanya. Me%!#at d!a ter%uka& #at!ku 'un !kut ter%uka. T!ba-t!ba 8unawan terban un. Matanya dan mataku "a%!n memandan . $an&/ de"a#nya. Aku ter'eran*at dan "a%a# t!n ka# me%!#at caranya memandan ku. Aku #endak ban k!t& ta'! 8unawan menar!k tubu#ku ke da%am 'e%ukannya. D!a meme%uk dan menc!umku 'enu# a!ra#& "e(%a# mu"af!r ke#au"an yan menemukan mata a!r d! 'adan 'a"!r. $an& men!ka#%a# den anku./ Aku ter'eran a#. A'a-,/ 8unawan memandan ku den an raut wa*a# 'enu# #ara'. Ba a!mana mun k!n- Kamu 'r!a ber!"tr!& 8un./ Aku !n !n men!ka#!mu "ecara a ama. 2an 'ent!n & d! #ada'an Tu#an k!ta "uda# "a# "eba a! "uam!-!"tr!. Aku 'unya teman yan b!"a men uru"nya. K!ta men!ka# m!n u !n! *u a. Ba a!mana- Kau ber"ed!a Aku ben (n & tak ta#u #aru" berkata a'a. 8unawan menata'ku den an wa*a# '(%(". Kamu t!dak mau tanyanya. Ba a!mana den an !"tr!mu

www.ac-zzz.tk

K!ta t!dak 'er%u member! ta#u d!a. Aku #anya !n !n #ubun an k!ta !n! "uc!& "e"uc! c!ntaku 'adamu. B!%a k(nd!"!nya "uda# memun k!nkan& aku akan mencera!kan R!n!& dan k!ta men!ka# "ecara re"m!./ Kamu "er!u"& 8un tanyaku& ma"!# b!n un . Aku menc!nta!mu& $an. Aku "un u#-"un u#. Aku akan membukt!kan 'adamu& aku akan mencera!kan R!n! dan k!ta akan men!ka#./ Aku tak da'at mena#an a!r mataku. Aku takut& 8un./ Aku meme%uk 8unawan dan 8unawan ba%a" meren ku#ku da%am 'e%ukannya yan #an at. .an an takut. Aku akan me%!ndun !mu. Percaya%a# 'adaku./ Aku tak ta#u #aru" berkata a'a %a !& "emua yan d!uca'kan 8unawan terden ar ba a! "an*un an. Aku ba#a !a karena 8unawan tak !n !n men(da! c!nta kam!& me"k!'un d!a b!"a "a*a me%akukannya. Aku mera"akan ketu%u"an dan ke"er!u"annya 'adaku. Terbayan (%e#ku #ar!-#ar! !nda# yan akan kam! %a%u! ber"ama. A'a%a !& b!%a kam! mem!%!k! "e(ran anak. A#& ba#a !anya.... Aku tak ta#u& a'aka# t!ndakanku !n! "a%a#. Ta'!& aku te%a# mem!k!rkannya beru%an -u%an d! da%am kamarku yan k!an tera"a "em'!t. Aku ada%a# wan!ta yan "edan *atu# c!nta. T!dak "emua (ran yan "edan *atu# c!nta menda'atkan (ran yan d!c!nta!nya. $edan kan aku mem!%!k! ke"em'atan untuk !tu. .ad!& ra"anya& wa%au'un "e%uru# dun!a akan menya%a#kan aku& aku teta' akan me%akukannya. Aku akan men!ka# den an 8unawan. Den an dem!k!an& aku akan b!"a "e%a%u ber"amanya. Aku t!dak beran! memb!carakan rencanaku !n! ke'ada Mama. +anya ke'ada .eanny aku mencer!takannya. Ta'!& enta# kena'a& aku me%!#at ada ke"ed!#an d! wa*a#nya. .!ka kamu "uda# "!a' men*ad! (ran tan'a wa*a#& ya& %akukan%a#...&/ katanya& den an berat #at!.

www.ac-zzz.tk

A'a mak"udmu& .ean Kamu ta#u tentan r!"!k( 'ern!ka#anmu !n!& bukan- Itu berart!& "ebe%um mereka bercera!& kamu #anya *ad! !"tr! "!m'anan 8unawan. T!dak ada yan ta#u keberadaanmu "eba a! !"tr!nya. Kamu #aru" teru" ber"embuny!& terma"uk b!%a nant! kamu mem!%!k! anak dar!nya./ Ta'!& 8unawan ber*an*! akan "e era mencera!kan !"tr!nya& %a%u kam! akan men!ka# "ecara re"m!./ T!dak ada yan b!"a mema"t!kan uca'annya. Du%u& aku *u a 'erna# men a%am! #a% yan "ama den anmu& ta'!..../ .eanny tertunduk "ed!#. Aku me%!#at matanya berkaca-kaca. Aku berd(a "em( a kamu t!dak berna"!b "ama&/ kata .eanny& "amb!% meme%uk tubu#ku. .ean& ter!ma ka"!#. Aku aku!& aku *u a mera"a aman . Ta'!& aku tak 'unya '!%!#an. Ter!ma ka"!# kau mend(akanku. Kamu "un u# kakak yan ba!k./ .eanny men an uk.

2a& $an. Kamu wan!ta yan ba!k. Kamu ber#ak menda'atkan ke#!du'an yan ba!k& t!dak "e'ert! aku./ Aku tak men ert!& a'a mak"ud .eanny den an uca'annya !tu. Du%u& aku *u a #anya men!ka# "ecara "!r! den an 'a'anya D!t(. $ama "e'ert! 8unawan& 'a'anya D!t( *u a ber*an*! akan men!ka#!ku "ecara re"m!& "ete%a# bercera! dar! !"tr!nya. Ta'!& ternyata& berta#un-ta#un %amanya aku #aru" men*ad! !"tr! "!m'anan. Aku #aru" men unc! mu%ut ra'at-ra'at& terma"uk 'ada anakku "end!r!. Tak ada yan ta#u ba#wa d!a ada%a# "uam!ku dan tak 'erna# ada ke"em'atan ba !ku untuk men*ad! !"tr! "a#nya. Ta'!& aku "adar& aku meman bukan wan!ta yan 'anta" d!n!ka#!. Du%u& aku #anya%a# ad!" muda yan d!*ua% (ran tuaku "end!r!& dem! memb!aya! #!du' ke%uar a be"ar kam!./ Me%!#at .eanny ter!"ak& aku !kut menan !".

www.ac-zzz.tk Men a'a kamu cer!takan #a% !n!& .ean- B!%a !tu akan menyak!t! #at!mu& *an an cer!takan&/ kataku. Ta'!& aku tak b!"a men #ent!kan .eanny bercer!ta tentan ma"a %a%unya. Aku men ena% 'r!a !tu 'ada "ebua# acara. $aat !tu& d!a men aku "edan mem!%!k! ma"a%a# den an !"tr!nya. Karena ka"!#an 'adaku& yan d!*ad!kan "a'! 'era# ke%uar a& d!a %a%u men a*akku men!ka# "ecara "!r! dan men!n a%kan b!"n!" 'r("t!tu"! yan ku*a%an!. Aku be !tu menc!nta!nya& "e#!n a aku nekat me%awan !buku "end!r!. Karena t!ndakanku !tu& aku d!kuc!%kan. K!n!& tak ada "atu 'un ke%uar aku yan 'edu%! 'adaku& kecua%! "e(ran ad!k& yan "e"eka%! mam'!r. Ta'!& "uda# bebera'a bu%an !n!& d!a tak 'erna# datan ./ 1a%u& ba a!mana 'er%akuan "uam!mu D!a "an at ba!k dan "ayan 'adaku. D!a yan membe%!kan ruma# !n! dan membuatkan de'("!t( untukku. $et!a' bu%an& d!a ma"!# member!ku b!aya #!du'. D!a *u a "er!n men un*un ! kam!& ba#kan "e"eka%! men !na'. Ta'!& ket!ka D!t( berumur dua ta#un& d!a berba!kan %a ! den an !"tr!nya& "e#!n a ak#!rnya #ubun an kam! ter'utu". Ka%au'un bertemu& !tu t!dak d!"en a*a. Karena !tu& D!t( t!dak men ena% 'a'anya. Aku memb(#(n ! D!t(. Kukatakan ba#wa 'a'anya te%a# men!n a%./ 1a%u& a'aka# benar d!a "uda# men!n a%

2a& !tu benar. D!a "ekaran meman benar-benar "uda# men!n a% dun!a. Ba#kan& aku t!dak ta#u ka'an d!a "ak!t. Karena& aku meman d!%aran men #ubun !nya. Ba#kan& aku t!dak d!'erkenankan mema"an f(t(nya d! ruma# !n!./ Panta"& '!k!rku. Tak "atu 'un f(t( 'a'a D!t( ku%!#at d! ru ma# !n!. $uam!ku !tu "an at men*a a kera#a"!aan #ubun an kam!& karena d!a t!dak !n !n men ecewakan ke%uar anya& terutama 'utr!nya yan "an at d!a c!nta!. Aku cuma b!"a 'a"ra#& karena aku "an at menc!nta!nya./ Aku terte un menden ar cer!ta .eanny.

www.ac-zzz.tk Aku ta#u a'a yan kamu '!k!rkan "ewaktu ta#u aku men*ad! "!m'anan W!%man. Ta'!& dem! Tu#an& $an& D!t( bukan anak #aram. D!a 'unya aya#./ Aku ta#u&/ kataku& menc(ba menenan kannya. Pandan an .eanny menerawan . Aku ta#u& 'a"t! "u%!t ba !nya untuk mem!nta !z!n men!ka# 'ada !"tr!nya. Pada#a%& aku "uda# "!a' %a#!r-bat!n men*ad! !"tr! kedua. Karena& aku mera"a "tatu" !tu *au# %eb!# ter#(rmat d!band!n kan *ad! wan!ta "!m'anan& "e'ert! 'r(fe"!ku "e%ama !n!. Ta'!& d!r!ku !n! meman k(t(r. Ba#kan& untuk men*ad! !"tr! kedua 'un& aku tak 'anta"./ 1a%u& tan !" .eanny me%edak. Aku meme%uknya. Aku betu%-betu% terke*ut menden ar cer!ta .eanny. Kena'a na"!bnya be !tu buruk.eanny men u"a' a!r matanya dan ter"enyum 'adaku. Maafkan aku& ya& $an. Aku mun k!n cemburu karena na"!bmu %eb!# ba!k. Aku berba#a !a b!%a 8unawan meman "er!u" !n !n men!ka#!mu. Aku 'a"t! akan "e%a%u mendukun mu. Ta'!& c(ba kau '!k!rkan %a ! a'a yan te%a# kucer!takan !n!./ Aku te'ekur& tak ta#u #aru" berkata a'a. K!n!& aku ta#u "!a'a .eanny. $aat u"!anya ma"!# 4: ta#un& !bunya "en a*a menawarkan d!r!nya ke'ada "e(ran 'r!a tua yan "uda# beranak-!"tr!. Ia men*ad! wan!ta "!m'anan& tan'a d!n!ka#!. Ta'!& 'r!a !tu member!kannya ruma#& *u a uan be%an*a yan %eb!# dar! cuku'. 0ran tuanya men!kmat! #a"!% ker*a 'utr!nya !tu. Mereka t!n a% d! ruma# yan d!ber!kan 'r!a yan meme%!#ara .eanny& *u a men!kmat! uan #aram yan d!'er(%e#nya "et!a' bu%an. Bukan #anya !tu& !bunya *u a men a*ar! .eanny untuk d!am-d!am ber"e%!n ku# den an 'r!a %a!n& a ar b!"a men eruk uan %eb!# banyak. Tad!nya& .eanny mera"a d!'ak"a me%akukan #a% !tu. Ta'!& "e!r!n waktu& d!a men!kmat!nya. A'a%a !& ru'!a# yan d!#a"!%kannya t!dak "ed!k!t. Ket!ka bertemu 'a'anya D!t(& yan men a*aknya men!ka# "ecara "!r! !tu& .eanny "e(%a# menda'at #ara'an untuk b!"a terbeba" dar! 'eker*aan n!"tanya !tu. Ta'!& yan ter*ad!&

www.ac-zzz.tk d!a #anya me%(m'at dar! "atu ba#aya ke ba#aya yan ba a!mana cara menye%amatkan d!r!. %a!n& tan'a ta#u

Aku !n !n .eanny memaafkanku karena aku te%a# mencer!takan ma"a %a%unya ke'ada Mama. $ama "e'ert!ku& Mama *u a terke*ut& "eka%! u" ka"!#an& 'ada na"!b .eanny. Mama *u a 'erna# menden ar ada anak yan d!*ua% (%e# (ran tuanya "end!r!. T!dak d!"an ka& #a% !tu *u a ter*ad! 'ada .eanny. Ka"!#an& d!a ma"!# muda dan cant!k. Wa%au ak#!rnya d!a men!ka#& 'ern!ka#annya !tu kan tan'a "tatu" yan *e%a". Berart!& akta ke%a#!ran D!t( !tu tan'a nama aya#& ya& $an kata Mama. 2a. B!a"anya& anak yan %a#!r d! %uar 'ern!ka#an re"m!& da%am akta ke%a#!rannya #anya akan tercantum nama !bunya&/ kataku. Ka"!#an D!t(. Muda#-muda#an d!a t!dak m!nder b!%a "uda# beran*ak be"ar./ 2a& Ma. A'a%a !& "e*ak D!t( berumur ? ta#un& aya#nya "uda# t!dak men un*un ! mereka %a !. .ad!& D!t( betu%-betu% t!dak men ena% 'a'anya. .eanny b!%an 'ada D!t( ba#wa 'a'anya "uda# men!n a%. Ta'!& kata .ean& 'r!a !tu "ekaran meman "uda# men!n a%./ @Ka"!#an...& kata Mama& "amb!% menerawan . @Mama n ka%au Mama *ad! .ean. ak b!"a membayan kan

1a%u& aku 'un mencer!takan #ubun an .eanny den an W!%man& yan membuat Mama ema". Menurut Mama& W!%man ada%a# t!'e 'r!a yan memanfaatkan ke%ema#an wan!ta. D!a ta#u ba#wa .eanny butu# ka"!# "ayan & %a%u den an "eenaknya d!a men*ad!kan .eanny wan!ta "!m'anan. Ka%au n!atnya ba!k& 'a%!n t!dak d!a b!"a men!ka#! .ean& me"k!'un #anya men!ka# "!r!& "e'ert! "uam! .ean du%u. Ka%au !n! kan *e%a"-*e%a" #anya d!*ad!kan 'emua" naf"u./ Aku "etu*u den an 'enda'at Mama. T!ba-t!ba aku ter!n at 8unawan. A'aka# ke!n !nannya men!ka#!ku "ecara "!r! menun*ukkan ba#wa 8unawan bern!at ba!k-

www.ac-zzz.tk Ma& 8unawan "uda# me%amar $andra. D!a !n !n men!ka#! $andra "ecara "!r!& "amb!% men uru"! 'ercera!an den an !"tr!nya. $ete%a# !tu& kam! akan men!ka# "ecara re"m!./ Mama terbe%a%ak. $andra& kamu *an an !%a. Ka%au d!a mau men!ka#! kamu& d!a #aru" bercera! du%u dar! !"tr!nya./ Ta'!& tad! Mama b!%an & men!ka# "!r! !tu menun*ukkan !kt!kad ba!k&/ kataku& "amb!% beru"a#a meyak!nkan Mama. Da%am ka"u" .eanny meman be !tu. Karena& "tatu"nya yan du%u kan 'ara#& wan!ta "!m'anan, Beda dar! kamu. Kamu wan!ta ter#(rmat& anak ba!k-ba!k& ma"!# 'erawan. Den ar& ya& 'enda'at Mama !tu #anya ber%aku untuk (ran %a!n. Ka%au untuk anakku- T!dak mun k!n,/ Mama menutu' 'emb!caraan den an "ebua# u%t!matum. Dan& *au# d! da%am %ubuk #at!ku& "ebetu%nya aku "uda# t!dak ber#a"rat meneru"kan #ubun anku den an 8unawan& "ete%a# menden ar 'enuturan .eanny. Ba a!mana'un& aku tak !n !n men*ad! wan!ta kedua& a'aka# !tu "ecara "a# atau "ecara "embuny!"embuny!. Ma%am !tu& ket!ka "edan duduk d! kafe& .eanny datan menemu!ku. +a!& .ean. B("an d! ruma#& ya 2a& $an. Kebetu%an& ada yan !n !n aku b!carakan. Aku "tre" d! ruma# mem!k!rkannya&/ "a#utnya& den an wa*a# muram. Aku meme"an dua can k!r e"'re""(& %a%u kam! duduk d! "udut kafe. .eanny ter%!#at re"a#& me"k! d!a beru"a#a menutu'!nya. W!%man !tu meman kuran a*ar,/um'atnya. Aku terke*ut. Baru ka%! !n! aku menden ar .eanny men um'at. Wan!ta !tu b!a"anya "an at #a%u".

www.ac-zzz.tk

A'a yan ter*ad! $an& aku #am!%./ Ka%!mat yan 'endek !tu mam'u meny!ra' "ua"ana. +am'!r dua men!t kam! terd!am& ten e%am da%am '!k!ran ma"!n -ma"!n . Ba !ku& ke#am!%an .eanny ada%a# r!"!k( #ubun an beba"nya den an W!%man. Ta'!& ba a!mana mun k!n .eanny memb!arkan d!r!nya #am!%- D!a kan bukan anak kemar!n "(reAku ta#u a'a yan kamu '!k!rkan./ .eanny t!ba-t!ba memeca#kan ke#en!n an. Aku *u a "uda# ber#at!-#at!. Ta'!& enta#%a#. Ke*ad!an !n! tak terdu a "ama "eka%!. Me"k! be !tu& aku t!dak mau men u urkan kandun anku !n!./ $uda# bera'a bu%an tanyaku& den an "uara nyar!" "e'ert! b!"!kan. Ma"uk bu%an keem'at./ A'a- K(k& baru ta#u Aku t!dak menyan ka "ama "eka%!. Ter%ambat men"trua"! ?-< bu%an ba !ku "uda# b!a"a. Ta'!& karena "uda# %eb!# dar! em'at bu%an& aku 'un wa"wa". Ak#!rnya& aku men unakan te" u*! ke#am!%an. +a"!%nya& '("!t!f, Untuk %eb!# mema"t!kan& aku mendatan ! d(kter kandun an. Kata d(kter& kandun anku "uda# ber*a%an em'at bu%an. Dem! Tu#an& aku t!dak mau 'unya anak dar! d!a. Ta'!& *an!n !n! !n !n #!du'& $an./ Aku menden ar nada 'utu" a"a da%am "uaranya. Kemar!n aku member!ta#ukan #a% !n! 'ada W!%man. Den an "eenaknya d!a menyuru#ku men u urkan kandun an. 1a ! 'u%a& d!a t!dak yak!n !n! anaknya& karena d!a "e%a%u 'aka! 'en aman. Kuran a*ar, Pada#a%& "e*ak ber#ubun an den annya& aku t!dak 'erna# 'unya 'r!a %a!n. Ket!ka aku b!%an be !tu& d!a ma%a# men #!naku. Katanya& "!a'a yan 'ercaya *!ka "e(ran mantan wan!ta

www.ac-zzz.tk 'an !%an #anya ber#ubun an den an "atu 'r!a, $ak!t #at!ku& $an. $ema%aman aku t!dak b!"a t!dur mem!k!rkan uca'annya !tu./ Aku *u a eram menden arnya. B!%a 'r!a !tu ada d! #ada'anku& !n !n ra"anya aku memuku% wa*a#nya yan "!n!" !tu. A'a yan #aru" aku %akukan& $an- Aku t!dak !n !n membunu# *an!n yan tak berd("a !n!. Ta'!& aku *u a tak "ud! mem'unya! anak dar! W!%man./ Aku men en am tan an .eanny.

K!ta ancam "a*a W!%man. K!ta adukan 'ada !"tr!nya atau 'ada ata"annya d! kant(r&/ aku member! u"u%. .eanny mu%a! ter!"ak. In! "a%a#ku& $an. Aku ta#u& ba a!mana'un& ber#ubun an den an 'r!a ber!"tr! t!dak akan membuatku ba#a !a. Ta'!& aku nekat men*a%an!nya. In! "a%a#ku... !n! "a%a#ku,/ .eanny mu%a! memuku%-muku% ke'a%anya. Aku menar!k tan annya. .an an "!k"a d!r!mu& .ean. T!dak ada unanya menya%a#kan d!r!. K!ta '!k!rkan "a*a a'a yan #aru" k!ta %akukan "ekaran ./ Ta'!& aku tak beran! member! ta#u !"tr!nya. Aku tak mau men #ancurkan #!du' wan!ta %a!n. B!ar aku "a*a yan menan un nya. Aku "uda# b!a"a mender!ta. $atu 'ender!taan %a ! t!dak akan membuatku mat!./ .eanny %a%u menan !". Me"k!'un 'erna# ber'r(fe"! "eba a! wan!ta 'an !%an& "a#abatku !n! ru'anya ma"!# 'unya #at! nuran!. Da%am ke"u%!tannya& .eanny ma"!# "em'at mem!k!rkan na"!b (ran %a!n. Ba !ku& .eanny "ama "eka%! t!dak 'anta" d!"ebut wan!ta 'an !%an. Na"!b buruk%a# yan membuatnya #aru" mener!ma 'red!kat !tu. Du#.... Aku meny(d(rkan k('! yan "uda# mu%a! d!n !n.

www.ac-zzz.tk

.eanny men #!ru'nya den an mata yan ma"!# ba"a#. Ia menata'ku den an 'andan an 'a"ra#. A'a 'un ke'utu"anmu& k!ta #ada'! ber"ama&/ kataku& men uatkannya. .eanny men an uk. Tak bera'a %ama& d!a 'am!t 'u%an .

$ebenarnya& aku !n !n mena#an .eanny %eb!# %ama d! kafe. Aku !n !n %eb!# banyak men (br(% den annya. $ete%a# !a beran*ak 'er !& k!n! aku menye"a% karena t!dak mena#an ke'er !annya. Aku "edan me%ayan! tamu d! kafe& ket!ka '(n"e%ku berder!n . Terden ar "uara r!nt!#an. $uara .eanny, Ada a'a& .ean-,/ ter!akku ka%ut. Aku... ra"anya akan mat!& $an./ $ete%a# !tu tak ada "uara. Aku 'an!k. Tan'a '!k!r 'an*an & aku "e era men!n a%kan kafe. Kukebut m(b!%ku menu*u ruma# .eanny. Ruma#nya "e'!& "e'ert! tak ada (ran . Kutekan be% berka%!-ka%!. Terden ar ta'ak kak! D!t( d! tan a. $eke*a' kemud!an& d!a "uda# membukakan '!ntu untukku. Mama mana& D!t Ada d! kamar& Kak. $e*ak D!t( 'u%an tad!& Mama "uda# ada d! kamar./ Aku "e era menu*u kamar .eanny. Terkunc!. Keketuk-ketuk '!ntu& tak ada reak"!. Aku mak!n 'an!k. D!t(& k!ta d(brak "a*a '!ntunya&/ ter!akku& "amb!% mend(r(n '!ntu den an tubu#ku. Ta'!& tak ber#a"!%. Me%!#at kecema"anku& D!t( yan tad!nya keb!n un an& %an "un ber!n!"!at!f mencar! benda be"ar& yan b!"a kam! 'aka! untuk mend(r(n '!ntu. 2an 'ertama d!temukannya ada%a# me*a tamu. Berdua kam! mend(r(n me*a !tu. P!ntu "ed!k!t 'eny(k& ta'! tak terbuka.

www.ac-zzz.tk D!t( "e era ber%ar! ke ruan makan& d!a mend(r(n "ebua# rak be"! ber(da& ber!"! tum'ukan buku. Kam! ber"ama-"ama mend(r(n benda !tu ke ara# '!ntu. Buku-buku yan ada d! ata" rak !tu ber#amburan ke "e a%a ara#. $ete%a# mend(r(n t! a ka%!& baru '!ntu kamar .eanny terbuka. Aku %an "un ma"uk ke da%am. Ku%!#at .eanny terku%a! %ema" d! ata" tem'at t!durnya yan 'enu# den an dara#. D!t( men*er!t-*er!t ketakutan. Mama... Mama... Mama,/*er!tnya. Aku mera!# tan an .eanny dan memer!k"a denyut nad!nya. Tera"a "an at %ema#. .ean& kamu kena'a ter!akku. .ean membuka matanya den an %ema#. Berta#an& .ean& k!ta ke d(kter& ya&/ kataku& #am'!r menan !". 2a& Tu#an& .ean& a'a yan ter*ad! 'adamu& tanyaku da%am #at!& "amb!% ter!"ak. Me%!#at dara# yan be !tu banyak& aku cur! a .eanny men a%am! 'erdara#an atau ke u uran- Atau& *an an-*an an& .eanny menc(ba men u urkan kandun annyaDen an "ed!k!t 'an!k aku "e era ber%ar! ke%uar dar! ruma# .eanny& menemu! "at'am k(m'%ek" dan mem!nta mereka membantuku membawa .eanny ke ruma# "ak!t terdekat. Ta'!& baru bebera'a meter ber*a%an& aku men uba# ke'utu"an. Ruma# "ak!t& "ebera'a 'un dekatnya& tera"a "an at *au# da%am k(nd!"! "e'ert! !n!. Aku 'un me%ar!kan m(b!% dan me%e"at ke k%!n!k ?7 *am yan ada d! dekat 'eruma#an !tu. .eanny "e era d!tan an! d(kter *a a. Aku dan D!t( menun den an tubu# yan emetar. Mama kena'a& Kak tanyanya& "amb!% menan !". u d! ruan tun u

www.ac-zzz.tk Mama "ak!t. D(akan Mama& ya& $ayan &/ bu*ukku& "amb!% meran ku%nya& menc(ba meredakan tan !"nya. Aku men #ubun ! Mama& mem!ntanya untuk datan . Dan& t!dak bera'a %ama& Mama muncu% d! '!ntu k%!n!k. Wa*a#-nya tam'ak "an at cema". Aku mencer!takan a'a yan ter*ad!. Ma-ma menebak ba#wa .eanny "edan beru"a#a men u urkan kan-dun annya. $ama "e'ert! yan ku'!k!rkan. Kemud!an& "e(ran 'erawat men #am'!r! kam!. A'aka# Anda ke%uar a Ibu .eanny 2a&/ "a#utku& ce'at. Pa"!en men a%am! 'erdara#an #ebat. Ke u uran. Kam! 'er%u 'er"etu*uan untuk me%akukan ('era"!./ Kam! b(%e# me%!#atnya& $u"ter $u"ter !tu terd!am. $ebentar& "aya tanyakan 'ada d(kter du%u./ $ete%a# menun u bebera'a "aat& kam! d!'erb(%e#kan me%!#at .eanny. Kam! d!tuntun ke "ebua# kamar "erba 'ut!#. Aku me%!#at& d! ata" tem'at t!dur !tu tubu# .eanny terbar!n %ema#. Ada dua "e%an d!"ambun kan ke %en annya. $atu "e%an !nfu"& dan "atunya %a ! "e%an tran"fu"! dara#. +at!ku #ancur me%!#at k(nd!"!nya. Kena'a kamu nekat& .ean aku berb!"!k 'e%an d! dekat te%!-n anya. T!dak ada reak"!. B!b!rnya 'ucat. $e'ert! mena#an ke"ak!tan yan %ama dan tak ter'er!kan. Mama men!t!kkan a!r mata. Ba a!mana'un *u a& Mama "uda# men an a' .eanny "e'ert! anaknya "end!r!. 2an 'a%!n menyed!#kan ada%a# D!t(. B(ca# 6 ta#un !tu tak ta#u #aru" men atakan a'a& "e%a!n teru"-meneru" meman !%

www.ac-zzz.tk mamanya& "amb!% meme an ! tan an "atu-"atunya (ran dun!a !n!. yan d!m!%!k!nya d!

Aku tak "an u' mena#an a!r mata me%!#at 'emandan an yan men #arukan !n!.

be !tu

.eanny membuka matanya 'er%a#an. $aat me%!#at Mama& mata-nya berkacakaca& %a%u a!r mata 'un men a%!r d! '!'!nya. Tante...&/ uca'nya& %!r!#. Mama men en am tan an .eanny.

Tante "an at ba!k...&/ uca'nya& 'e%an. $e'ert!nya& .eanny beru"a#a kera" a ar matanya teta' terbuka. .an an banyak b!cara du%u& .ean. Kamu #aru" !"t!ra#at& b!ar ce'at "embu#&/ kata Mama& "amb!% ber%!nan an a!r mata. Ta'!... aku *a... #at..../ Ka%!mat yan d!uca'kannya ter'ata#-'ata#. A'a mak"ud kamu& .ean Mama membe%a! ke'a%anya. Berta#an%a#& kamu 'a"t! "embu#./ Berta#un-ta#un... aku *ad! (... ran kedua da%am... ru... ma#... tan ... a... Tante&/ uca'an .eanny terden ar mak!n *e%a"& "e(%a# !a !n !n menye%e"a!kan kata-katanya. Pandan an mata .eanny k!an redu'. 3en keraman tan annya 'ada tan an Mama ku%!#at mak!n kuat& "e(%a# d!a !n !n mene- a"kan "e"uatu. $amb!% memandan kam! berdua ber ant!an& .eanny men #e%a na'a". D!t( mana Kamu mau bertemu D!t( tanyaku& ce'at.

www.ac-zzz.tk Aku men(%e# 'ada D!t( yan mamanya. ada d! "ebe%a#ku& dan ku"uru# d!a mendekat!

D!t( menata' .eanny den an tata'an yan cema". D!a "e era mera!# tan an mamanya. Mama& Mama kena'a tanyanya& "amb!% menan !". .eanny memandan 'utranya den an "ed!#. 1a%u& matanya bera%!# 'ada Mama dan 'adaku. Tante& "a... ya... t!... t!'... D!t(..../ Aku dan Mama terke*ut menden ar uca'annya !tu. A!ra"at buruk "e era menye%!mut! '!k!ran kam!. A'a%a !& "ete%a# !tu& mata .eanny ter'e*am. Ra'at. Aku berter!ak meman !% namanya. Namun& .eanny t!dak bereak"!. Mama *u a 'an!k dan "e era menekan be% untuk meman !% "u"ter. Perawat "e era datan & d!"u"u% d(kter. Kam! %a%u d!"uru# menun u d! %uar. D! de'an kamar& aku dan Mama ber'e%ukan "ed!#. Terbayan & #am'!r "eta#un yan %a%u kam! *u a men a%am! #a% yan "ama& ket!ka Pa'a da%am keadaan kr!t!". Aku t!ba-t!ba ter"adar& ket!ka me%!#at D!t( menan !" "end!r!an d! "udut ruan an. Kam! "e era men #am'!r!nya dan meme%uk b(ca# ma%an !tu. $ek!tar "eten a# *am kemud!an& baru%a# d(kter ke%uar dar! ruan an. Me%!#at raut wa*a#nya yan 'enu# 'enye"a%an& aku dan Mama tak mam'u mena#an tan !". Ba a!mana& D(k D(kter terd!am "ebentar& "e'ert! beru"a#a mem!k!rkan kata-kata yan #aru" d!uca'kannya. Ibu& Mbak& kam! "uda# beru"a#a. Ta'!& k(nd!"!nya "an at %ema# ak!bat 'erdara#an yan d!a%am!. Kam! m!nta maaf& karena 'a"!en t!dak tert(%(n ./

www.ac-zzz.tk Aku berter!ak #!"ter!". Mama "e era meme%uk D!t(& yan %an "un menan !" den an kera". D!t( "uda# cuku' be"ar untuk men eta#u! a'a yan te-n a# ter*ad!& tan'a 'er%u %a ! d!*e%a"kan. Tak da'at ku ambarkan a'a yan kam! bert! a ra"akan ma%am !tu. Me"k! "ebentar& .eanny "em'at men*ad! kakak dan teman ba !ku. K!n!& keba#a !aan yan baru "ebentar kam! ra"akan !tu #aru" %enya' da%am "eke*a'. T!ba-t!ba aku menye"a% karena t!dak mena#annya "aat !a akan men!n kafe "(re tad!. a%kan

$aat 'emakaman .eanny d! "ebua# TPU d! .akarta $e%atan& aku be !tu ne%an "a me%!#at be !tu "ed!k!t (ran yan men a-n-tarnya ke 'er!"t!ra#atannya yan terak#!r. Ke'utu"an .eanny untuk ke%uar dar! 'eker*aannya du%u "eba a! wan!ta "!m'anan membuat d!r!nya benar-benar t!dak mem!%!k! "!a'a-"!a'a. Tak ada kawan& a'a%a ! "audara yan datan d! 'emakamannya. W!%man 'un tak tam'ak batan #!dun nya. Ta'!& menurutku& %eb!# ba!k be !tu. Ke#ad!rannya #anya akan menamba# %uka d! #at! kam!. 8unawan 'un tak tam'ak. Kura"a& d!a men eta#u! a'a yan menyebabkan .eanny men!n a%. Mun -k!n& d!a mera"a t!dak enak #at! karena "a#abatnya te%a# membuat .eanny nekat men u urkan kandun annya dan kemud!an berak!bat .eanny ke#!%an an nyawanya. +anya ada aku& Mama& D!t(& 'embantu ruma# tan anya& bebera'a tetan a terdekat& "erta bebera'a (ran 'en uru" ma"*!d tem'at d!a d!"a%atkan. Enta# kebetu%an atau t!dak& .eanny d!makam-kan t!dak ter%a%u *au# dar! makam Pa'a. Ba !ku& !n! memuda#kan kam! b!%a akan menz!ara#! Pa'a dan .eanny. Mama *u a "etu*u den an 'enda'atku& me"k! aku me%!#at ada "e"uatu d! raut wa*a#-nya yan tak b!"a kutebak. Aku "un u# tak menyan ka Mama *u"tru memer%ukan waktu %eb!# %ama untuk men #!%an kan ke"ed!#annya karena d!t!n a% (%e# .eanny. $aat aku "uda# kemba%! berakt!)!ta"& Mama ku%!#at %eb!# banyak men urun d!r! d! kamar. B!%a t!dak berada d! kamar& Mama men un*un ! D!t(. Mun k!n& Mama ka"!#an 'ada D!t(& karena d! u"!anya yan baru 6 ta#un& !a "uda# #aru" men*ad! yat!m '!atu.

www.ac-zzz.tk Aku "an at mema#am! "!fat ke !buan Mama. Aku 'un mera"a "e d!# me%!#at na"!b D!t(. $em'at ter'!k!r (%e#ku untuk membawa D!t( t!n a% ber"ama kam!. A'a%a !& D!t( #anya d!teman! 'embantu d! ruma#nya. Ta'!& tentu "a*a aku #aru" memb!carakan #a% !tu 'ada Mama ter%eb!# da#u%u. +ar! !tu& "ete%a# "em!n u %eb!# memb!"u dan men urun d!r! da%am kamarnya& Mama men a*akku berb!cara em'at mata. $an& Mama mau m!nta 'enda 'atmu. Mama berencana untuk meB"#y/n ad('"! D!t( "ecara re"m!. Mama "uda# berk(n"u%ta"! de n an "e(ran 'en acara./ Aku t!dak menyan ka akan menden ar kata-kata !tu dar! Mama. A'a yan Mama u"u%kan !tu *au# %eb!# ba!k d!band!n kan yan akan kum!nta 'adanya. Aku #anya !n !n meme%!#ara D!t( "eba a! ad!kku& ta'! Mama ma%a# !n !n men a d('"!nya. Benar& Ma tanyaku& tak 'ercaya. Me%!#at "enyumku yan 'utu"annya. be !tu %ebar& Mama tak ra u %a ! den an ke

Kata 'en acara& ma"a%a# yan ter"u%!t ada%a# D!t( #anya #!du' berdua den an mamanya. Pada#a%& d! 'en ad!%an nant! #aru" ada wa%! da%am 'embuatan "urat ad('"!nya. Ta'!& menurut 'en acara !tu& k!ta #aru" mene%u"ur! "audara atau wa%! dar! '!#ak .eanny. D!a ('t!m!"t!"& #a% !tu b!"a d!%akukan& karena t!dak mun k!n .eanny t!dak mem!%!k! ke%uar a %a!n& kan $yukur%a#& Ma& ka%au !tu b!"a d!uru". Itu *u a yan membuat $andra ra ura u den an "tatu" D!t( yan #anya 'unya "e(ran !bu& tan'a "e(ran "audara 'un./ Ta'!& D!t( akan mem!%!k! k!ta& $a yan . D!a akan 'unya mama dan kakak. D!a *u a akan 'unya aya#..../ Aku terke*ut. Mak"ud Mama

www.ac-zzz.tk Wa*a# Mama "ed!k!t beruba#. Be !n!& $andra. In! ada%a# m!"ter! yan d!"embuny!kan Pa'a "e%ama !n!. Dan& Mama baru "a*a menyadar!nya. Mama ak#!rnya men eta#u! mak"ud 'erkataan Pa'a men*e%an a*a%nya du%u. Mama meman t!dak 'erna# mencer!takannya 'adamu& karena Mama "end!r! tak men ert! a'a mak"udnya. Mama '!k!r& mun k!n Mama #anya "a%a# den ar./ Ada a'a& "!#& "ebenarnya& Ma tanyaku& den an cema". Du%u& "ebe%um 'a'amu men!n "e"uatu..../ a%& Pa'a "em'at m!nta maaf dan men atakan

Men atakan a'a& Made"akku tak "abar. Waktu !tu& Pa'a b!%an & Ma& "aya t!t!' D!t(.C/ 1a%u... Kamu !n at n ak& "ebe%um men!n a%& .eanny kan *u a m!nta maaf 'ada Mama. Me"k!'un a'a yan d!katakannya t!dak be !tu *e%a"& Mama menden ar den an *e%a" 'e"an terak#!rnya. D!a berkata& Tante... "aya t!t!' D!t(.C/ Aku ter'ana menden ar cer!ta Mama. P!k!ranku beker*a ce'at& men #ubun kan "er'!#an-"er'!#an k!"a# yan kude n ar !tu& %a%u menyu"unnya "e'ert! 'erma!nan 'uzz%e. $e%an*utnya& aku tak 'er%u %a ! menden ar 'en*e%a"an Mama. Karena& ba !ku& !tu "uda# *e%a". $an at *e%a". Pa'a ada%a# 'r!a yan men!ka#! .eanny "ecara "!r! dan Pa'a ada%a# aya# dar! D!t(. Den an kata %a!n& D!t( ada%a# ad!k "atu aya# den anku. Panta"... kam! mem!%!k! banyak "eka%! kem!r!'an, Keb!"uan Mama "e%ama "em!n u !n! ter*awab "uda#. Mama memer%ukan waktu untuk merenun ! "emua yan ter*ad! dan ak#!rnya membuat "ebua# ke'utu"an terba!k. Dan& aku ba#a !a karena mem!%!k! "e(ran !bu yan ber#at! "an at mu%!a. Ba ! "e(ran wan!ta& tentu "an at "u%!t mener!ma kenyataan ba#wa "uam!nya mem!%!k! wan!ta %a!n. A'a%a !& dar! #ubun an !tu te%a# %a#!r "e(ran anak. Ta'!&

www.ac-zzz.tk den an kebe"aran *!wanya& Mama ber"ed!a men ad('"! D!t( men*ad! anaknya. Ba#kan& wan!ta mu%!a !tu t!dak keberatan .eanny d!makamkan berdekat an de n an Pa'a& me"k! "aat !tu d!a "uda# mu%a! menyadar! #ubun an Pa'a dan .eanny. Mama "adar& "emua !n! t!dak ter*ad! be !tu "a*a. Mama *u a 'unya and!% da%am k!"a# tra !" !n!. $e'u%u# ta#un yan %a%u& #ubun an Mama den an Pa'a "em'at ru"ak. Kam! ba#kan "uda# '!"a# ran*an . Mun k!n& "aat !tu%a# 'a'amu dekat den an .eanny& yan kemud!an d!n!ka#!nya "ecara "!r!. Ta'!& Mama teta' 'ercaya& 'a'amu "e(ran 'r!a yan ba!k. Bukt!nya& d!a men e%uarkan .eanny dar! dun!a #!tamnya. 2an *e%a"& Mama 'ercaya 'ada takd!r& terma"uk ba a!mana k!ta ak#!rnya d!'ertemukan den an .eanny dan D!t(. D!t( ada%a# amana# dar! Pa'a dan .eanny yan #aru" k!ta *a a. Karena !tu& Mama memutu"kan untuk men a d('"! D!t( "ecara re"m!./ Aku tak me%e'a"kan 'e%ukanku 'ada Mama. Aku ban a 'adanya. Kuaku!& tad!nya aku "em'at ter'uku%& ket!ka ta#u ba#wa Pa'a yan "e%ama !n! kuan a' "em'urna& ternyata 'erna# men k#!anat! Mama. $em'at *u a ter'!k!r ba#wa .eanny mendekat!ku karena !n !n ba%a" dendam 'ada anak "e(ran 'r!a yan 'erna# men!ka#!nya "ecara "!r!& ta'! kemud!an men a ba!kannya. Ta'!& "ete%a# ku'!k!r matan -matan & b!%a .eanny meman bermak"ud buruk 'adaku& 'a"t! d!a akan memb!arkan aku men!ka# "!r! den an 8unawan& "u'aya a'a yan Pa'a %akukan 'ada nya akan terba%a" 'adaku. Namun& .eanny *u"tru membukakan mataku "e#!n a menyadar! ba#wa 'ern!ka#an "!r! !tu ada%a# "ebua# ke"a%a#an. 2a& d!a ta#u ba#wa !tu ada%a# "ebua# ke"a%a#an. Karena& d!a te%a# mera"akan "end!r! beta'a mender!tanya men*ad! wan!ta kedua& tan'a "tatu" yan *e%a" dan tan'a d!aku! keberadaannya. Der!ta !tu #aru" d!tan un nya "eumur #!du'. D!a ba#kan tak "em'at mera"akan man!"nya "ebua# 'erkaw!nan. $eanda!nya umur .eanny ma"!# 'an*an & !n !n "eka%! aku mencar!kan *(d(# yan ba!k untuknya. Ta'!& aku "adar& !tu akan "!a-"!a& karena .eanny 'erna# berkata ba#wa tubu#nya b!"a d!m!%!k! (%e# ba nyak 'r!a& ta'! c!nta "e*at!nya #anya untuk 'a'anya D!t(. $em( a kau bertemu den an c!nta "e*at!mu d! a%am "ana& .ean./

www.ac-zzz.tk

$ek!an