Meguro Language Center !

BP1-21 (200907)
1/2
nai-form no tsukuri kata

Group 1 (70%)


Group 2 (30%) Irregular (2 words )a i u e o
ka ki ku ke ko
sa shi su se so
ta chi tsu te to
na ni nu ne no
ha hi fu he ho
ma mi mu me mo
ya yu yo
ra ri ru re ro
wa wo

Group 1 no do
"
shi (Group 1 verbs)
#kimasu

kakimasu write
nakimasu cry
kikimasu listen, hear, ask
ikimasu
go
okimasu put, place


#gimasu

oyogimasu swim
isogimasu hurry (up)
#shimasu

oshimasu push
hanashimasu talk, speak
keshimasu turn off, erase


#nimasu

shinimasu die#bimasu

asobimasu
play, make a game
erabimasu choose
Ha
"
i.
#masu
i
nai
a
#masu
nai
shimasu $ shinai
kimasu $ konai
nai-form masu-form
%
#masu (5%)
okimasu (get up)
orimasu (get off)
abimasu (bathe)
kimasu (wear, put on)
mimasu (watch, see, look)
imasu (be, stay)
karimasu (borrow)
dekimasu (can, be ready)
i
nai
e
Meguro Language Center !BP1-21 (200907)
2/2
#mimasu

nomimasu drink
yasumimasu
take a day off, rest
yomimasu read

#imasu

kaimasu buy
utaimasu sing
iimasu say, tell
tsukaimasu use
suimasu smoke
waraimasu laugh, smile
#chimasu

machimasu wait for
tachimasu stand up
#rimasu

torimasu take
kaerimasu return
norimasu ride, get on
hashirimasu run
okurimasu send
suwarimasu sit down

Group 2 no do
"
shi (Group 2 verbs)
#masu
nemasu sleep
tomemasu stop
tabemasu eat
misemasu show
agemasu give
sutemasu throw away
akemasu open
tsukemasu turn on
shimemasu shut, close
oshiemasu teach, tell
iremasu put in
wasuremasu
forget, forget
to take, leave
#masu
okimasu get up
mimasu see, watch, look
orimasu get off
imasu be, stay
abimasu bathe
karimasu borrow
kimasu wear, put on
dekimasu can, be ready

Irregular no do
"
shi (Irregular verbs)
shimasu do kop
&
i 'o(shimasu make a copy
denwa'o(shimasu call p
&
at
&
i 'o(shimasu give a party
benkyo'o(shimasu study bikkurishimasu be surprised
shigoto'o(shimasu work kimasu come
kaimono'o(shimasu shop mottekimasu bring (inanimate)

e
i

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful