You are on page 1of 95

MASSIMO SCALIGERO

A MEDITCI GYAKORLATI KZIKNYVE


***

A m eredeti cme: "Manuale pratico della meditazione" Mfordt: Bicz Ivn Els ma !ar "iads: #$$% &'lius Msodi" ma !ar "iads: #$$% o"t(er )armadi" ma !ar "iads: #$$# m&us *e !edi" ma !ar "iads: #$$+ o"t(er ,t-di" ma !ar "iads .iad&a: Bicz /iovanni 0 Associazione 1ulturale "2ondazione Massimo 3cali ero"4 5oma #$$# 0 #$6$7 8I9:;A Editore4 5oma 0 Bicz /iovanni4 #$$< Minden &o fenntartva= I3B* $<> <?% @#> A

Tartalom
ELSZ.............................................................................................................................................3 AZ EM ER OKK!LT "EL#$TSE. %........................................................................................& A SZA ADSG'................................................................................................................................( A "OGALOM "ORML )ATERE*E...................................................................................+, A KONCENTRCI......................................................................................................................+& A MEDITCI...............................................................................................................................+MLYKONCENTRCI..............................................................................................................+. AZ RZS ASZKZIST..............................................................................................................+/ LGZS............................................................................................................................................,0 MENTLIS CSEND........................................................................................................................,, A MEDITCIT KVETEN.....................................................................................................,, TISZTA SZLELS........................................................................................................................,1 AZ IMAGINCI )ATERE*E.................................................................................................,( A RZSAKERESZTES GYAKORLAT'......................................................................................3, A "IGYELEMELTERELS )ATERE*E.................................................................................33 AZ SZTNK..............................................................................................................................3& AZ EMLKEZS GYAKORLATA..............................................................................................3A NY!GALOM...............................................................................................................................3RZSAKERESZTES METD!S.................................................................................................3( A LELKI ATARA2IA....................................................................................................................&0 IMA...................................................................................................................................................&, AZ O#!S SOLARE.........................................................................................................................&& MAGASA N..............................................................................................................................&A KERESZT )ATERE*E...........................................................................................................&( AZ EROS ERE*E............................................................................................................................1+ A SACRO AMORE.........................................................................................................................1. KARMA............................................................................................................................................-0 TESTVRISG S SZOCIALITS.............................................................................................-3 ASZKZIS........................................................................................................................................-. #EDAGGIA...................................................................................................................................-/ A EAVATS SVNYE..............................................................................................................+ A SZELLEMI GYGY$TS..........................................................................................................1 A SZENVEDS "!NKCI*A'........................................................................................................ ELS KR$ZIS................................................................................................................................( A SZORONGS...............................................................................................................................(+ A "RADTSG...............................................................................................................................(, A LTRM...................................................................................................................................(3 A DITA...........................................................................................................................................(1 EAVATSI SZA LYOK'.........................................................................................................(.

ELSZ
Csillagzatok tvoli nyugalma s a Fld Fnyre hts, lobbantjk fel a llek ritmust vgnlkli odaadsod fel.

Az4 Bo ! a Co matizmus "orun" em(eri (a&a4 so" &el(l su allt feltevDs7 E ! radi"lis "utats szmra me en edett feltDtelezDs4 Bo ! a "in!ilat"oztatott i azs rD i Co matizmusa ma a ri orzus racionalits E csa" neBezen a nosz"lBat E ala"&(an rein"arnldBatott: a Ciale"ti"a Ds a 8udomn! Co matizmus(an7 A Balads ltszataival u !an felszerelve4 a Co matizmus mD is azon az alapon ismerBet fel4 Bo ! minden do"trna a ma a tr !(l4 mint e ! eredeti adat(l "Dpzel "iindulni4 Ba(r azt e ! (els a"tus rDvDn ondolta el4 mel! anna" alapvet DrtD"Dt d-nti el4 de amel!4 mint il!en4 a "utats(an elfo lalt alan! fi !elmDt el"erFli: emiatt a tr ! vli" alapp4 anDl"Fl4 Bo ! tDn!le az lenne7 Az intuci(an4 mel!(l "iindul4 az alan! nem ismeri fel -nma t az alap "-zrem"-d&e"Dnt: a "utat va ! az elmDleti tuds a sa&t ondolt&t a tr !al azonost&a4 de nem veszi ezt Dszre: ezDrt merFl fel eltte -nma ra alapozott entits"Dnt a tr !7 Eredeti4 -nma na" elD sD es adatt vltan a tr ! tudattalan (lvnn! lesz: val&(an szu(tilis Bit szerint elfo adva7 A tudattalan Bit a fenomenol iBoz val viszon!(an ala"ul tov((4 mel! (elle "-vet"ezi": val&(an a (lvn!imds tmad fel tudomn!osGtecBnol iai form(an7 A r "-vet"ez indu"tvGdedu"tv el&rs a do mati"us DpFlet: lo i"us4 diale"ti"us4 szi or'4 de miszti"us alapra DpFlt7 Az elfeltDtel4 mint (ens a"tus E amit4 Ba (irto"un"(an lenne4 a realits szerint arantlBatn a me ismer fol!amat ala"ulst E el"erFli a tudatos ondolat fi !elmDt: ezDrt a tr ! a ma a mss (an "ire"eszti az em(ert7 A "ult'ra deBumanizci&na" nincs ms ma !arzata7 A 8udomn! Ds a Ciale"ti"a adata univerzlis DrtD"re azon a ondolaton "vFl tesz szert4 mel! Bitelestette azt: a rDszlet ille itim mdon -lti fel az univerzlisna" a szerepDt7 A Co matizmus ma az4 ami vDlemDn!t vDlemDnn!el4 em(ert em(errel4 diale"ti"t diale"ti"val4 ramlatot ramlattal4 nDpet nDppel llt szem(e e ! "ommuni"lBatatlans szerint4 mel!(en lo i"usGdiale"ti"us viszon! Bel!ettesti a "i"Fsz-(-lt eredeti viszon!t7 Mindazonltal a Ciale"ti"a t-"Dletes mecBanizmusna" "-sz-nBeten nem Dszrevett a ondolat tompa llapota4 mel! moz at&a Ds azt az ill'zit ad&a ne"i4 Bo ! -nma tl mozo : ezDrt az a realits(l semmit se ra ad me 4 csa" ami s'l! szerint va ! ms"Dnt mDrBet: anna" le sivra(( aspe"tust4 amit a tel&es realits"Dnt llt oda7

Il!en szituci szmra E mel! alap&a ma a t-((sD ltal u !an Dszre nem vett "olle"tv mentlis elvltozsna"4 de amel! ltalnos em(eri neurzis"Dnt4 a diale"ti"us ondolat szmra val(an tBatolBatatlan pro(lDm" diale"ti"us me oldBats rl val miszti"us me !zdDs"Dnt4 Ds individuum Ds individiuum4 fra"ci Ds fra"ci "-z-tt orvosolBatatlan vita"Dnt merFl fel E4 il!en szituci szmra a ! !md a ondolat dinami"us elemDne" tudatos Bel!relltsa: a modern 't a meditciBoz7 Enne" a "Dzi"-n!vne" ez az Drtelme4 mel!ne" !a"orlati tartalma a n!u ati 3zellemtudomn!(l szrmazi"4 mel! a "eleti mdszere" vD s lDn!e Dt is ma (a fo lal&a7 Az olvast4 "i a "Dzi"-n!v(en ellentmondst vDl felfedezni a meditci tudatos tapasztalatna" feladata Ds az ezoteri"us vonat"ozso" "-z-tt4 ami"et az me fo almazsBoz felBasznl4 a mdszer pozitivits(l ma (l n!u tatBat&u" me 4 mel! "izrla a tapasztalato" ltal fo"ozatosan i Dn!elt lo i"us "-zvettDse" alap&n Balad e Dsz a ondolat azon eredeti "-zvetlensD Di 4 mel! e !edFlll a((an4 Bo ! nem i Dn!el "-zvettDst: az i azi lo i"a4 a 9o osz lo i"&a7 1sa" e((l &-Bet az em(eri lDle" felsza(adulsa7 *em a tecBnol iai "ult'ra "ondicionl&a az em(ert4 aBo !an el"Dsetten "-vet"eztette "i "-nn!ed plauzi(ilitssal nDBn! '&Be elinus: ellen"ezle 4 az em(er az4 "ine" nem si"erFl me ra adni a ondolatot4 mel!(l az il!en "ult'ra szFleti"7 *em az em(eren "vFl van "ondicionls a "ult'r(an va ! a trsadalom(an4 va ! a tecBnol ia szer"ezetD(en4 Banem (enne4 ondolat(an4 mel!(l Bin!zi" a (els dimenzi4 ami szmra leBetvD teszi4 Bo ! ondolat"Dnt szFletBessen: ezDrt tDvesen il!en dimenzi nDl"Fline" ondol&a a vil ot Ds il!enne" llt&a4 istenti: a lo i"us4 diale"ti"us le itim form(an teszi ural"odv7 M. S.

AZ EM ER OKK!LT "EL#$TSE. %

Az em(er a termDszeti (irodalma" szintDzisDne" fo Bat fel4 mel!et e (irodalma" eredetDnDl intucival me DrtBet u !anaz a ;rincpium ural7 Az e !sD es4 a termDszet alap&ai(an intucival lo i"usan felismerBet ;rincpium az em(er(en rDszle esen in"arnldi" Ds mint Hn lDp fel7 Az em(er al"at(an !a"orlatila az svn!vil 4 mel! ltBat 34546a4 testDt ala"t&a4 a Bindu vil (an sthula shariraGna" mond&"4 a n-vDn!vil stru"turl ere&e4 mel! Dlet va ! 7t8rtestDt forml&a4 linga sharira4 s az llatvil lel"i Dlete4 mel! (enne Drzeti test"Dnt va ! a95tr:lt89t"Dnt m"-di"4 kama rupa4 amel!ne" rDvDn az em(erne" a fizi"ai Dlettel szenzori"us Ds DrzD"i "apcsolata van4 nem eltDren az llatDtl4 ismerBet" fel7

A Brmas al"atBoz4 mel!(en a termDszet Brmas (irodalmval val stru"turlis azonoss ismerBet fel4 az em(er(en mD e ! ;rincpium &rul4 amivel a termDszet ms vil ai(an nem tall"ozni4 mert azo"at ma asa(( szintrl ural&a: az individulis tudat ;rincpiuma4 az atma4 va ! az Hn4 esszencilisan DrzD"feletti4 mel! a Brmas rendszer viszon!t ala"t&a4 e Dszen a ma a testi me &elenDsDre: me "Fl-n(-ztetvDn Dppen az em(ervil ot az e !D( (irodalma"tl7 Az Hn4 a"irl E rendesen -nma ra utalva E szl az em(er4 u !an az atma4 de ez asztrlisGDteriGfizi"ai szervezetD(en DppBo ! csa" fel(u""an: a vitlisGllati elemet csa" parcilisan ural&a a mentlisGspiritulis elem7 Az em(er nD ! al"otprincpiuma "-zFl csa" az svn!i ltBat: a t-((i nemG DszlelBeten m"-di"7 Az Dtertest tDren "vFli4 az asztrltest tDren "vFli Ds idn "vFli4 az HnGt4 mint ma tl az asztrltesttl val ;r8997<8t fo Bat&u" fel7 MondBat&u" azt is4 Bo ! a fizi"ai test tDr(l sztt test4 az Dtertest id(l sztt test4 az asztrltest tDren t'li Ds idn t'li 2Dn!Gtest4 az Hn a 2Dn! esszenci&a4 amenn!i(en -nma (an a 2Dn! ;rincpiumval azonos7 I ! leBet mondani4 Bo ! az HnGasztrlGDteriGfizi"ai va ! 3zellemGlDle"GtestGviszon! -nma (an e ! BierarcBit al"ot7 Mindaz4 amit az em(er a fizi"ai s"on fe&ez "i4 a Brom nemGDszlelBet princpium tevD"en!sD Dt tDtelezi fel7 M"-dDsF" a testi ala"(an DszlelBet4 amel!et az Hn &elenlDte ol!an finomulsi vitt4 mel! nincs me az llat(an: mindazonltal ez a ondolat4 az -ntudat4 a lDle" n!ilvnval tevD"en!sD ei(l vezetBet le7 A pszicBi"ai Ds a fizi"ai Dlet me romlsa4 mel! az em(ert (ete D teszi4 az -re edDs(e Ds a Ball(a viszi4 princpiumai BierarcBi"us viszon!na" DrzD"feletti esszenci&u"Boz viszon!tott me msuls(an !-"erezi"7 I ! mondBat&u"4 Bo ! az em(eri Dlet Drtelme il!en viszon!na" a Bel!relltsa: a romls ! !tsa7 A fizi"ai vil al "-z-sen4 ltBat :9=:>?4 t89t8 van az em(erne": a n-vDn!vil al "-z-sen4 nem ltBat 7t8rt89t84 az llattal "-z-sen a szintDn nem ltBat a95tr:lt89t8: eze" rDvDn azon(an 958ll8m4 l7>?67>t m"-di"4 -nma rl e ! sa&tos (els a"tivitsa ltal szerezve tudatot4 mel! a"tivits az DrzD"szerve" se tsD Dvel a fizi"ai vil i &ut7 A Brom el((i aspe"tus vonat"ozs(an az em(er az llattal affin4 mel!et az DrzD"e"en t -szt-n-" Ds emcis impulzuso" moz atna"4 s eze"tl az autonmia leBetsD e nDl"Fl fF 7 8esti szervezetDBez tartoz Drzeteit azon(an ondolato"(a ala"t&a t: me van a leBetsD e4 Bo ! azt4 ami az llati s"on rendesen a szellemit a 3zellemmel szem(eni oppozci szerint Basznl&a4 a szellemi ;rincpiummal "apcsol&a -ssze: az -szt-n-"-n Ds szenvedDl!e"en ural"odni tud7 A 3zellem4 mel! az svn!(an an!a i merevsD "Dnt4 a n-vDn!(en forma"Dnt Ds az llat(an pszicBD"Dnt n!ilat"ozi" me 4 az em(er(en ondolat"Dnt szFleti": a ondolat szint&Dn mindazonltal nincs me az a Bat"DpessD e4 amit l8>?omat67>t a "ristl!(an4 3orma67>t a n-vDn!(en4 -szt-ni @954AB767>t az llat(an fe& ez "i4 Banem az -nma val val identitsBoz &ut4 le !en az (r "ezdet(en tF"r-z-tt4 mel!(en -nma a "-zvetlenFl mint Hn "ezdi "ife&ezni ma t7 A ondolat feladata4 Bo ! sa&t szint&Dn valstsa me az

-nma val val identitst4 mel!rl a 3zellem a 8ermDszet szint&ein lemond4 Bo ! pszicBi"ai4 vitlis Ds svn!i stru"t'ra"Dnt fe&ezd&D" "i7 Az em(er (els opusGa a E szmra "ezdet(en ondolat"Dnt add E "-zvettDs me valstsa: enne" "-sz-nBeten "Dpes azo"na" a princpiumo"na"4 ami"ne" Bordoz&a4 Bel!relltani BierarcBi&t: az HnGne"4 mint atmaGna" odi "ell el&utnia4 Bo ! az asztrltestet Ds ezen t az Dtertestet Ds fizi"ai testet ural&a7 Azon a napon4 ami"or az asztrlist tszellemtette Ds az Dtertestne" eredeti Batere&Dt visszaadta4 a fizi"ai testet a 3zellem e ! ta &v ala"totta ma&d t4 amine" svn!is a "reatv tltszs al rendel"ezi" ma&d4 amit e !elre "ivDtelesen a tiszta ondolat(an tapasztalBat7 E !elre csa" a ondolat(an "ezd fello((anni az Hn fDn!e: ami"or ez a fDn! fello((an4 az DrzDs Dlete Ds az a"arati ram minimlis mDrtD"(en '&ratall&" az eredeti "orrelcit7 Il!en leBetsD azon(an4 mint a Bel!es is"olzs "-vet"ezmDn!e4 az em(er(en rit"n valsul me 7 5endszerint az asztrltest lenn a fizi"ai termDszetBez "-ti4 ' !4 aBo !an az llatot "-ti4 m a ma as(an az Drtelem rDvDn az Hn fDn!e Bat&a t7 EzDrt az asztrltest termDszete "ettssD et mutat: llatit Ds szellemit7 A "-z-nsD es em(er(en ez a "Dt &elle nincs elvlasztva4 st4 el"everte" Ds ez a "everD" szFli a lDle" DletDne" lland ellentmondst7 Az llati termDszet tudattalan t'ls'l!a szFli az efemer "ult'rt4 a Bamis ideol i"at4 a tudomn! tDves t&oldsait4 a mindi "ielD tetlen v !a"at4 az e oizmust4 a neurzist4 a (ete sD e" sort7 Az als(( termDszetne" az Drtelem feletti t'ls'l!a az asztrltest mDl!sD es termDszeti fun"ci"Boz val "-t-ttsD D(l szrmazi"7 Il!en "-telD" az Dlet v !sa"Dnt4 rendszerint idealizlva Ds "odifi"lva4 emel"edi" fel7 A v ! az Hn als(( DletDt Bozza lDtre4 va !is az e oizmust: az e oizmus averzit4 az individuumna" a t-((i individuummal val szo"sos szem(enllst: a mindennapos em(eri tDvedDs4 mel!4 Ba nem a tudati lDle"(en felsznre &ut szellemi ;rincpiummal nDzFn" vele szem(e4 mel! ;rincpium az Drtelem se tsD Dvel "Dpes uralmt fenntartani az alacson!a(( termDszeten4 ' ! a f&dalom4 a (ete sD Ds a Ball rDvDn szenvedi el szF"sD szer "orre"ci&t7 Az asztrltest4 a ma a llatiGszellemi "etts &elle e miatt e !ide&le Bord&a ma (an a szimptia Ds antiptia4 a vonzs Ds visszataszts4 az Dlvezet Ds a f&dalom impulzusait4 ami"re vonat"oz disztin"ci4 "ontroll Ds tudatos vlaszts leBetsD e az HnG"Dnt felmerFl ;rincpiumBoz tartozi"7 Az asztrltest(en az llati termDszet Ds a szellemi termDszet impulzusai el"everten vanna" me : ezDrt a lDle" "onf'zus mdon oszcilll az Dlvezet Ds f&dalom4 a vonzs Ds eltaszts "-z-tt4 am a disztin"ci Ds felelssD princpiuma"Dnt az Hn nem szerez DrvDn!t ma na"7 A "Dt szem(enll "-z-tti oszcillls(an Ds "everD"F"(en az Hn a lDle" rezultns caosGt illeten fol!ton teBetetlen Bozz&rulsra "Dn!szerFl7 Ez a caos lDn!e ile az emltett 3zellemGlDle"Gtest BierarcBia inverzi&a7 A test fun"cii ma u""al rnt&" a lel"et4 a lDle" a ondol"ods4 az DrzDs Ds az a"ars rDvDn "ondicionl&a az Hnt7 Az

em(er ! i azna" Ds Bel!esne" Ba&lamos tallni azt4 ami az -szt-n-""el van -sszBan (an Ds ami val&(an az a"ars Ds az DrzDs se tsD Dvel a testi Dlet(l emel"edve4 parancsolla lDp fel7 Azt Biszi4 Bo ! lo i"us ondolat 't&n vlaszt4 a sza(ad Hn szerint: val&(an az llati termDszet impulzusai szerinti vlasztsna" ad lo i"us formt7 A 3zellemGlDle"Gtest viszon!a il!en inverzi&na"4 ami(l az em(eri (a&o" sora E e !et se "ivDve E szrmazi"4 e !etlen tudatos ! !esz"-ze van: a "oncentrcis !a"orlat7 A &elen Drte"ezDs(en tancsolt4 a dire"t DrzD"feletti tapasztalat(l4 azaz az '& id" Beavatsa el"Dszt asz"DzisGtpus(l mertett sza(l!o" szerinti e !szer "oncentrcis !a"orlat Ds nem a tradicionlis B-lcsessD ltal elrt sz-ve e"(l mertett4 ami" mdszer szempont&(l ide ene" az em(er &elenle i szituci&t te"intve4 llt&a '&ra Bel!re4 a"rcsa" r-vid pillanato"ra is a 3zellemGlDle"Gtest BierarcBit7 Ez a pillanat azon(an az is"olzs(an "ife&tett llBatatoss na" "-sz-nBeten idvel me Bossza((tBat Ds me ismDtelBetvD lesz7 A !a"orlatna" E a mdszer miatt4 mell!el "onform Ds ma na" a vD reBa&tsna" Drde"D(en E vD telenFl e !szerne" "ell lennie: amint ma&d ltni fo &u"4 az a ondolatna" "Fl-nle es &elentsD nDl"Fl val tr !ra t-rtDn "oncentrls(l ll7 A felidDzett Ds tudatos fi !elem "-zDppont&(a Bel!ezett fizi"ai tr ! az HnGne" mdot ad4 Bo ! a ondolat se tsD Dvel dol ozzD" az asztrltest erin Ds eze" rDvDn az DteriGfizi"ai testen7 Az e !szer "oncentrcis !a"orlat(an a "-z-nsD esen mindi elvltoztatott 3zellemGlDle"Gtest BierarcBia idle esen Bel!rell: ezDrt az -szt-ni termDszet szmra "evDs(D "edvelt !a"orlat4 e !szersD e dacra a frads osa((4 a "evDs(D vonz4 s me !z((e"ne" tnne" az Drde"feszt & i"us va ! miszti"us !a"orlato"4 ami" az em(er szentimentlis va ! -szt-ni va ! llati termDszetDre szmtana"7 ABol az intucival me Drtett BierarcBia Bel!relltsa Drde"D(en val "oncentrci me fontolt Basznlatt me ra ad&"4 lassan e !D( tpus' !a"orlato" vlna" szF"sD essD4 Bo ! a feltmad 3zellemGlDle"Gtest "orrelcina" az em(eri ArcBetpus szndD"aival t-rtDn -ssze"apcsoldsra ad&ana" mdot: ' !4 Bo ! ne az als(( termDszet fo &a (e szu(tilis mdon a "orrelcit4 szellemi ruBzatot t-re"edvDn -lteni Ds a 3zellem "ezdeti Baterit a szFlet -ntudatot el"erFl cDlo"ra Basznlni7 Ez az HrzD"felettiBez vezet sza(l!talan uta" veszDl!e a mai "or(an7 Minden 't4 annl fo va4 Bo ! lDtezi"4 a lDle" fe&ldDsfo"val ll me felelDsi "apcsolat(an4 azon(an a "or fe&ldDsimpulzust te"intve sza(l!talan minstDs4 a((an a mDrtD"(en4 amenn!i(en i norl&a a ondolati fol!amatot4 mel!ne" rDvDn a 3zellem "-zvetlenFl tmad fel a lDle"(en: e !4 a JtradicionlissalK szem(eni inverz moz ssal4

Fordt megjegyzse: Aske M -r7N O !a"orlat7

!a"orlato"at vD ze"4

ondozo"4 ala"to"P asksis O

mivel amazzal a lDle" a ondolatot el"erFlte4 Bo ! a 3zellemmel "apcsoldBasson4 lDn!e D(en elsz-"vDn az em(eri(l7

A SZA ADSG'

amire az em(er aspirl Ds a ma a fe&ldDsi fo"a szerint adva "Fl-n(-z Drtelmet ne"i4 val&(an csa" a ondolat esemDn!e7 A"i mso" sza(ads t veszi el4 lDn!e ile azzal a Batervel rendel"ezi"4 Bo ! a ma a nem sza(ad ondolatna" ad testet: ezzel a ondolattal ' ! tesz4 mintBa sza(ad lenne E ideol iaila Ds eti"aila me !zdve e &o rl7 A sza(ads az a ondolat4 amel! E "-z-nsD esen a diale"ti"us fol!amat(an me msul E i azi termDszetDt valst&a me 7 A diale"ti"us ondolat csa" a diale"ti"us s"on leBet sza(ad4 de il!en sza(ads : szellemile semmi7 A ondolat a""or sza(ad4 ami"or '&ratall&a az HnGnel val "apcsolatt7 Ez a "apcsolat sose addi" relisan4 mert a diale"ti"us ondolat tF"r-z-tt Ds tF"r-z-tt volt(an nincs -ssze"apcsoldsa az HnGnel4 csa" pszicBi"ai vetFletDvel4 a racionlis E Drzeti HnGnel4 az egGval4 az Hn tF"r-z-tt&Dvel7 AzDrt4 Bo ! a ma a i azi termDszetDt valstsa me 4 a ondolatna" sa&t 95aCaD l7t7t "ell tapasztalnia: a lDle" le ma asa(( tapasztalata7 A ondolat u !anis "-z-nsD esen minden DrzD"i va ! DrzD"en t'li me ismerDs "-zvett&e"Dnt ad&a ma t4 soBase -nma Dna"7 1sa" a""or "Dpes Dszlelni ma t4 Ba a "oncentrci se tsD Dvel a"rcsa" r-vid idre4 a pszicBDtl4 az -szt-n-"tl4 az DrzDse"tl4 az DrzD"i tartalma"tl4 sa&t intelle"tulis "ife&ezDsDtl Ds minden ol!an tartalomtl izoll&a ma t4 ami nem 9aE:t t495ta l7t87 E((en a tiszta lDt(en valst&a me a ma a valdi termDszetDt: DlvD vli"4 a ma a esszencilis ere&Dt fe&ezi "i tartalom"Dnt: a diale"ti"us intelli encia mecBani"uss tl fF etlenFl7 Il!en tartalommal "Dpes relisan tall"ozni az DrzD"i vil al4 odan!'&tva ne"i a (ens lDtet4 ami anna" me &elenDsD(en Bin!zi": u !ana""or4 az esszencia Bordoz&a"Dnt a lDle"(e "Dpes Batolni7 A"arat Ds sza(ads az is"olzs(an lDpDst tartva Baladna" elre7 Az DrzDs ma ass vlsa Ds "reatv intenzitsa a ondolatna" az a"arattal val -sszBan &(l ered7 Az a"arat nevelDse a ondolat me sza(adtsna" me felel&e7 A Brom er "onszonanci&a a lDle" HletG2Dn!e reinte rci&na" 't&a4 mel! a fizi"ai testisD ala"tsra "Dpes: az em(er f-ldi tapasztalatna" vD s Drtelme7 A sza(ads pro(lDm&a csa" a ondolatot illeti4 amenn!i(en ez sa&t valdi termDszetDt elveszti az Drzete" Ds a pszicBD szfDr&tl val fF DsD(en4 az a !i szervtl val fF Dssel4 amine" rDvDn vli" mindazonltal tudatoss az DrzD"i szinten7 Ez a fF Ds a ondolat e ! elide enedDsi llapota: e((l szFleti" a diale"ti"a4 a vil lo i"usG"vantitatv interpretci&a Ds az ideol i" sora4 ami" a realitst tF"r-z-tten4 a fundamentumon "vFline" fo &" fel7

A ondolatna" az a !i szervtl val fF Dse "ontin ens Ds provizri"us4 s csa" arra szol l4 Bo ! az em(eri fe&ldDs e ! me Batrozott fzis(an a ondolatot az anti" szellemi autoritstl te !e fF etlennD4 Bo ! az4 a ma a autonm moz sna" intimits(an valstson me fo"ozatosan il!en autoritst7 Ez az az esz"-zi fF Ds4 mel! Bel!t adott a realits FGa>t4tatH= me ismerDsDne"4 t'l a Qualitatvon E mel! az Dteri4 asztrlis Ds szellemi szfDrna" felel me E4 Bo ! ! az DrzD"iGQuantitatv vil ot a ma a metafizi"ai fundanemtumtl elszi etel&e7 A modern em(er tDvedDse4 Bo ! normlisna" fo ad&a el a ondolat elide enedDsDt Ds relisna" te"inti a (elle szrmaz Quantitatv ltsmdot4 pedi a JQuantitsK "izrla os tapasztalatna" "orsza"a "imerFlt: u !anis me adta a ondolatna" azt4 amit az elvrt tle4 a sza(ads lo i"ai leBetsD Dt7 .orun" ondolatna" (a&a4 Bo ! Bin!zi" az arrl val tudata4 amit a tudomn! Ds a tecBni"a tapasztalatai rDvDn val&(an a"art7 A ondolat az a !i szervtl4 s ezDrt az DrzD"i szfDrtl val fF DsD(en az DrzDse"et4 az a"arati impulzuso"at Ds a lDle" aspirciit a ma a elide enedDse szerinti rezonlsra "-telezi7 A "odifi"lt v !4 az llatis "ultusza4 a 3zellem ta adsa4 a "apcsolatos -szt-n-" Ds szenvedDl!e" a ondolati fun"ci me romlsi llapotna" a(szol'tt tDtelD(l szFletne": az em(er valdi elide enedDse7 A sza(ads tr !"-re Dpp a (els elemre vonat"ozi"4 mell!el a lDle" az a !i szervBez "-tdi"4 Bo ! az DrzD"i vil lo i"us me ismerDsDre &usson7 A (ilincs az DrzD"i dimenzi irreverzi(ilits(an ll: ille itim irreverzi(ilits4 mert a ondolatna" a sa&t moz sa '&ratfutsra val "DptelensD D(l "-vet"ezi"4 pedi valdi feladata Dppen anna" '&ratfutsa lenne7 A sza(ads tDm&a Dppen ezDrt "izrla a ondol"odst illet: nem az DrzDst4 nem az a"arst7 A ondolat nemsza(ad voltna" fF vDn!e az DrzDs Ds a"ars elvltozott fun"ci&a4 s ezDrt a pszicBi"ai Dlet ellentmondsaina" sora7 A ondolat felsza(adtstl fF az em(er felsza(adulsa: nem lDtezi" ms felsza(aduls7 A "oncentrci diszcipln&val az DrzD"i elemtl sza(adul me a ondolat4 lel"i rezonlstl Ds Dteri rezonlstl: me sza(adul a lo i"ai stru"t'r" mecBanizmustl4 amenn!i(en a ma a t495ta lo<46:Ea szerint mozo : az em(eri(en az Hn esz"-ze lesz7 Az em(er feltmad elide enedDsD(l7 A sza(ad ondolat a"ci&a felsza(adtv lesz4 amidn az em(erit fenntart "ozmi"us )atalma""al val "onszonancia rDvDn e Dsz az Dtertesti &ut el tevD"en!sD Dvel7 Az Dtertesten az a"arat 't&n tevD"en!"edi" a tantvn!4 azaz a felsza(adtott ondolat ltal mun"l"odi" ra&ta7 A felsza(adtott ondolat Dtertesten val "-zvetlen a"ci&a csa" I95tI>5J &elle : az tala"t a"cit azon(an csa" a felsza(adtott ondolat rtusa ltal elBvott "ozmi"usGtranszcendens )atalma" "Dpese" vD reBa&tani: a "oncentrci ondolata4 a meditls4 a tiszta idea4 val&(an az Hn a"tusa: a"i eze"re a )atalma"ra apelll4 mD Ba lDtF"et nem is feltDtelezi7

El&utni oda4 Bo ! ritulisan dol ozzun" az Dtertesten4 azt &elenti4 Bo ! a felsza(aduls vD s Drtelme4 a Beavats felD Baladun": le !zni a termDszetet4 a fa& "-telD"eit4 a csaldDt4 a "olle"tv llati entitsDt: (els realits szerint "ezd&F" szni a valdi relcit a lDn!e""el: az effe"tv testvDrisD et7 3 ez nem leBet a pszicBofiziol iai szF"sD essD alap&n me Batrozott viszon!: a relis testvDrisD -nma (an elD sD es Bozz4 Bo ! az il!en szF"sD essD el &r pro(lDm"at is me old&a7 Az als(( termDszet az Dtertest llati Ds -szt-ni memri&n "eresztFl E mel!4 mint az llatnl4 asszocicis E tart&a "Dz(en az em(ert: az asszocici "ivon&a ma t az Hn fDn!e all4 automatizmus"Dnt m"-di"4 "-z-nsD esen eln!erve az Hn teBetetlen Bozz&rulst7 Az Hn ell elvont Dteri asszocici alap&a a pszicBD (ete sD eine": ezt a &elensD et "ultivl&" ma a pszicBD analiti"us tudomn!ai4 valamint a 3piritizmus Ds a vil (an elter&esztett "-nn! jga rendszere" mDdini"us &elle "oncentrcis tecBni"i7 A sza(ads 4 mint a ondolat eredeti termDszetDne" Bel!relltsa4 a ma<a9aCC va ! szellemi m8mKr4a me sza(adtsa az als(( va ! llati memritl4 a fa&ta4 a csald4 a vDr st(7 impulzusaina" maradD"tl7 .-z-nsD esen az als(( memria ural&a az em(ert4 "isa&ttvn a ondolatot Ds asszociatv "apacitst7 A valdi memria viszont t-rtDnetDne" e Dszen a me elz in"arnci"i men E emlD"Dt fo lal&a ma (a: il!en memria az elide enedett em(ernDl alv llapot(an van: -szt-ni memria"Dnt (u""an fel depotenciltan a pszicBD(en4 mel! az a !i szerv se tsD Dvel fe&ezdi" "i: enne" a szint&Dn a racionlis tuds rendszerDne" me felelen ala"ul7 Az em(er llati memri&a a szellemi memria erit Basznl&a a ondolatna" az a !is tl val &rulD"os fF sD Dn "eresztFl7 A 3zellemtudomn! mutat&a me 4 Bo ! az em(er a !a az a szerv4 amit tvoli id"(en a 3zellem formlt4 Bo ! ltala4 mint Hn tud&on Batst "ife&teni a fizi"ai termDszetre7 A ondolat elsz-r az anti" metafizi"ai termDszettl fF etlenedi"4 fo"ozatosan4 az a !i szervBez "-tdDse rDvDn: a((l a szF"sD (l4 Bo ! enne" a se tsD Dvel "ell me Batrozdni E merti sza(ads i Dn!Dt7 Az4 ami llati az em(er(en4 az a !is on t DrvDn!esFl: anna" a szervne" a rDvDn4 amell!el ondol"odi"7 A szolris asz"Dzis ezt a fol!amatot fordt&a me : a ondolatna" az a !is tl fF etlennD tDtelDt valst&a me Ds az -szt-ni elemmel "apcsolat(ani re"tifi"l viszon!t Boz lDtre: reinte rl4 ol!"or drmaian ellenzett mvelet4 mell!el az Hn a ma a fizi"ais Boz "-t-tt eredeti erit szerzi vissza7 Ez a "Fzdelem a tudat(an fo"ozatosan felsza(adtott ondolatG Ds ezDrt memriaer"ne" "-sz-nBeten e ! ol!an zn(an za&li"4 aBol az als(( termDszet a ma asa(( termDszettel tall"ozi"7 A memria nincs az a !is Boz "-tve: lDn!e ile DrzD"feletti erit mindazonltal a mentlis(a felemel"ed -szt-ni ramlat veszi "-z-nsD esen i Dn!(e az elide enedett4 azaz az a !is tl "ondicionlt ondolat rDvDn: ! a memria relis fun"ci&na" inverzi&a &-n lDtre4 mel! al"ativ vlsa felD Balad7

)o ! az '&a(( "sDrlete" eredmDn!e"Dnt a memria ser"entDse DrBet el az a !(a vezetett t se tsD Dvel4 nem &elenti4 Bo ! az a ! tartalmazza a memrit4 Banem4 Bo ! az a ! DtertestDt mecBani"usan in ereltD" ' !4 amint az DrzD"szerve" 't&n t-rtDn DszlelDs in erli7 A t rDvDn az Dteri Dszlelete dire"t4 de az HnGen "vFl ll4 mivel az DrzD"szerve" "-zvettDse nDl"Fl elBvott: tartalma rendszerint4 ami"or az Hn nincs &elen4 az a !i pl!"on "eresztFl az Drzeti memriBoz "apcsoldi"4 asszocicit "eltve4 ami az -szt-n-s vlaszna" ad Bel!t Me Dsz a JfeltDteles refleRe"K ismert &elensD "-rDi N4 ami(en az Hn &vBa !sa passzv: az Hn nem az Dszlelet "on"rDt tartalmt4 Banem azt ra ad&a me 4 amit az asszociatv memria su all: ez az emlD"e" asszocici&a az asztrlisGDteri s"on4 e !4 az llati termDszetre &ellemz mecBani"uss szerint7 Il!en eset(en az Dtertest -ssze"-t &elle e E (r DrzD"e"en t'li fol!amat E "ivon&a ma t az Hn all4 automatizmus"Dnt fun l7 Ezen a mdon zavar&" mD rendesen az emlD"e" a ondolat terDn !en e em(ert4 va ! a me szllotts i rt-rne": az Drztest "ivon&a ma t az Hn all4 mindazonltal anna" ere&Dt E mel! a tudat(an rendesen centripetlis Bater"Dnt dol ozi" E Basznl&a7 Ez a centripetlis Bater lDn!e Dt Drint me fordulst szenved4 ezDrt sa&t princpiumval szem(en tevD"en!"edi"7 Minden dro 4 minden Ballucinci4 minden al"oBolos rDsze sD 4 az -sszes mDdini"us elen edDs4 minden "-nn! jga emfati"us mantram al"almazsval az HnGnel ellensD es automati"us "oncentrci Batere&Dne" "edvez4 s a lDle" Ds a test "rosodst "Dszti el7 E((en a Bel!zet(en a ! !md mindene"eltt a"aratiGfizi"ai ! !md: az o"o" eltvoltsa Ds a detoRi"l "'rra llts7 A radi"lis ! !md azon(an az HnGne" az a "DpessD e4 Bo ! a Bel!es "oncentrci se tsD Dvel4 azaz a centripetlis er l8<4t4m Ba95>:lat:=al lltsa Bel!re az er ramlst7 Enne" vD s Drtelme a ondolat felsza(adtsa4 amine" rDvDn "Dpes csa" dol ozni az Hn a pszicBoszomati"us llatis on4 me tallva a mDl!sD (en a )atalma"at4 ami"ne" az de radldsa7 A diszcipln" vD s Drtelme a sza(ads 7 A valdi felsza(aduls nem a ma un" elsza(adulsa4 ami mindi a fizi"ai termDszet eRplzi&a E ideol iai "odifi"ciival E4 Banem -nma un" m8<6It7987 3zi or' pro ram szerinti "Dn!szertDse ma un"na"4 ami"or ez a sza(ad ondolat4 azaz az em(eri cDlo"tl4 s ezDrt v !a"tl sza(ad a"tusa E ez llt&a csa" vissza az Dtertest eredeti fDn!Dt7 A ondolat -nma (an sza(ad4 de az llati termDszetBez "-t-tt Dtertest nem en edelmes"edi" ne"i: ezDrt a ondolat "-z-nsD esen Dlettelen7 MennDl in"(( "Dn!szerti szi or' diszciplna az Dtertestet4 Bo ! a ma a termDszeti fun"ci""al e !Ftt&r v !al val -sszBan &a all "ivon&a ma t4 annl in"(( vli" a 3zellem vD ta &v4 a felsza(aduls esz"-zDvD7 .Dn!szerteni4 parancsolni ma na"4 a neBeze(( utat "-vetni4 pozitvan vllalva el mindanna" elviselDsDt4 ami neBDz Ds "ondicionl E ez a sza(aduls 't&a: mennDl in"(( "Dn!szerFl en edelmes"edni az llati termDszet Ds

me felelni e ! azt dominl ritmusna"4 annl in"(( tDr vissza az Hn ma asa(( ;rincpiumna" Bat"DpessD DvD4 s ezDrt az em(er reinte rlsna" "-zrem"-d&DvD7 )a Bel!esen DrtelmezzF" azt4 amit itt "Dn!szertDsne" Bvun"4 mint az Dtertest asz"DzisDt4 nem lesz neBDz me Drteni4 Bo ! il!en "Dn!szertDs nem erltetDs va ! ersza"ols4 Banem a(szol't sza(ad (els 6I5=8tHt794 va !is tudatos "Dpzete" 't&n Batni az a"arat ramra4 ol!an feladato"at advn ne"i4 ami"et az Dtertest az llati termDszettel val "onszonanci&a miatt "erFlni i !e"szi"7 *incsen teremtDs va ! em(eri felemel"edDs4 mel! ne "-vetelnD a pszicBofiziol iai termDszet inerci&(l val felsza(aduls Bossz'4 ldozatos erfesztDsDt7 E((en az irn!(an felismerBet a ondolat misszi&a7 Sal&(an a tudatos em(er az Dtertest le nemese(( eritl ra ad&a el a fo alom ala"t erDn!Dt4 amidn a fizi"ai szfDr(an "elti visszBan &t E a me ismerDs stru"t'r&a"Dnt E metafizi"ai szintDzis(eli Batere&F"ne"7

A "OGALOM "ORML )ATERE*E.

Az4 amine" a diszcipln" rDvDn relis tapasztalatra t-re"szi" a tantvn!: az er4 amine" "-sz-nBeten "Dpezi a tudat(an a fo almat7 Il!en forml Bater nDl"Fl fo alom nem addi"4 ez azon(an "-z-nsD esen i norlt marad4 mert a "-z-nsD es racionalistt csa" a fo almi forma diale"ti"us Basznlata Drde"li7 Ezzel szem(en a tantvn! a fo almat a ondolati Bater Bordoz&na" te"inti: a fo alom forml Batere&DBez emel"edi" fel4 fF etlenFl anna" specilis &elentDsDtl7 Minden fo alom il!en Batert elfeltDtelez4 amenn!i(en e ! relis lDn!ne"4 mint DrzD"e"en t'li eredeti Jtpusna"K me felel so"fDlesD szintDzise7 .orun" diale"ti"usa rendszerint i norl&a a szintDzis pillanatt: mi"-z(en relisna" fo ad&a el anna" Batere&Dt4 tDn!le esen nem is Bisz lDtezDsD(en: nem veszi Dszre4 Bo ! a JlK fo almval e !etlen lDn!re Bivat"ozi"4 mel! valamenn!i l(an Dl Ds amit4 mint valami "on"rDtat lt ma a eltt7 Az il!en nem tud&a4 mD is teszi: relisna" vesz e ! JuniverzlisatK4 mel!ne" lDtezDsDt diale"ti"usan ta ad&a va ! i norl&a: anDl"Fl4 Bo ! ismernD4 mert a fo alom forml ere&D(l va ! Dletere&D(l7 A "oncentrci rDvDn Dppen ezt az Dletelemet tapasztal&a a tantvn!4 mel!tl "-z-nsD esen az Dl ondolatot me foszt&"7 8Dn!le nincs a modern diale"ti"na" ol!an fo alma4 mel! Dlet"Dnt Bordozn ma (an sa&t tartalmt: e ! ideol ia fo alomsora sza(l!osan a (ens Dlet nemismerDsDne" rendszere4 mel!re enne" ellenDre Bivat"ozi": lsd a testvDrisD 4 moralits4 DrtD"4 univerzalits fo almait st(7 A testvDrisD e !etlen Bitvall&a se Biszi4 Bo ! testvDrisD "Dnt lDtezne e ! e !Drtelm nemGfizi"ai er4 mel! Dppen nemGfizi"ai lDtDne" "-sz-nBeten m"-di" "on"rDtan7 A "oncentrcis !a"orlat a fo alomna" visszaad&a realizmust7 Ami"or fo almat idDzFn" fel4 val(an e ! ert "eltFn" fel4 mel! fel(u""ans(an se ti4 de azonnal a

tudat ismeretlen&D(e B'zdi" vissza: az emlD"ezDs ere&e ez4 mel! a ondol"od moz s(an lDp sznre Ds azonnal a diale"ti"us formna" en ed4 amine" szint&Dn vli" tudatoss7 E ! emlD"ezett fo alom mindi '& teremt a"tus4 de a diale"ti"us tudat ell4 mivel az a !is Boz "-t-tt4 a mnemoni"us a"tus Dl momentuma mindi elre&tzi"7 A fo alom va ! emlD"ezetDne" Dl momentuma ezzel szem(en E tudateltti lDvDn nincs az a !is Boz "-tve7 A "oncentrci erre az Dl momentumra tmasz"odi": ne"i "-sz-nBeten Dr a ondolat sa&t fundamentumBoz4 mel! nem az a !i szerv7 A lDle" e ! seredeti ere&e ez az alap4 mel! i !e"szi" tudatos"Dnt feltmadni7 Azo"4 a"i" e ! napon a realits alap&n4 azaz meditatv t&rsu""al4 so""al in"((4 semmint ideol ia szerint "Fzdene" ma&d me az em(eri pro(lDm""al4 fel "ell4 Bo ! tud&" "elteni ezt az ert7 Az az er4 mel! a lDle"(en felsznre se ti a fo almat4 amidn felidDzi"4 u !anaz4 mint amel! a fo alom eredeti ala"uls(an m"-di"7 Az e !i"4 mint a msi" eset(en Bater"Dnt fa"ad e ! (ens4 a tudat ell elre&tz zn(an7 A "oncentrci(an a tudat t-re"szi" ma Dv tenni ezt a Batert4 mel!et moz sa llandan elfeltDtelez7 2el leBet teBt idDzni e ! fo almat4 mivel lDn!e e szerint mr (irto"ol&u"7 Col o" Ds lDn!e" fo almaina" me Batrozatlan sort (irto"ol&u"4 de Ba me fi !el&F"4 ala"ulsu"(an nem a tudat szndD"os erivel m"-dtFn" "-zre7 E ! ma asa(( er4 mint valami fels(( spontns m"-d-tt "-zre a tr !al val ondolati viszon!(an7 E ! lDn!rl tudatosan csa" a "Dpzetei vanna" me : azzal fe&ezdi" (e4 Bo ! me van a fo almun" rla4 mel! -nma (an e ! szinteti"us Bater4 azon(an e((en a szintDzis(en nem "-zvetlenFl e ! Batrozott tudati a"tussal m"-dtFn" "-zre7 Enne" ellenDre a fo almat "-z-nsD esen ' ! al"almazzu"4 mintBa (irto"olnn" ezt a szintDzist: mint Bo !Ba JlovatK mondvn4 DszlelnDn" a lDn!t4 mel! minden e !es l(an4 mint s"Dpe van me 7 A "oncentrci az s"Dpi fol!amat dinami"&na" tudatos me Bdts(an ll4 mel! a lDle" mDl!sD ei(l a tudatos mentlis(an "erFl felsznre7 )a a fo alom szinteti"us Batalmt tapasztalni tud&u"4 e ! "-z-nsD esen DszlelBetetlen E mert a tudatos mentlis szmra t Ds Batalmas E realitsszfDrBoz Batolun": DrzD"feletti )atalma" e ! szfDr&Boz &rulun"4 amit az DrzD"i szfDra a(szol't fundamentumna" ismerFn" fel7 A sza(ad em(erne" ma me van a "DpessD e4 Bo ! ma a mutassa me -nma na" az HrzD"feletti realitst7 A tudateltti a"tivits4 mell!el a fo almat al"ot&u"4 az seredeti (els ramlat"Dnt E mel! az or anizmus(an az an!a ot szellemi ener iv Ds a szellemi ener it Dl termDszet(e ala"t&a t E tapasztalBat7 A &elen"ori asz"Dtna" e((en a tevD"en!sD D(en van me a leBetsD e me ra adni4 amit a tantri"us T a shaktiGna" Bv4 "Fl-n-sen a kundalini ramlatt: Bater4 mel! ezzel a T val ma val(an me valstBatatlan4 mivel mdszere a"tualitst vesztette7 E ! felidDzett tr !ra val "oncentrci lDn!e D(en fo alm(l moz at4 azaz a((l az ismeretD(l4 ami a tudat (ense&D(en e ! m"-d E nem (irto"olt E szinteti"us

Bater7 Ezt a Batert o(&e"tivl&u": az Hn a ma a erramlatval Dl a lDle"(en4 anna" a tDn!ne" "-sz-nBeten4 Bo ! a tr !at a "Dpzete" e ! sora rDvDn fo alom"Dnt4 azaz eredeti szinteti"us Bater"Dnt re"onstrul&a7 Ez a Bater lDn!e D(en a"arati sz-vedD"4 s Bo ! DszlelBet le !en4 az a"aratna" a ondolat(an val llBatatoss t "-veteli: ann!ira "ell a"arni a ondolatot4 Bo ! me Batrozsa Ds a"arati tartalma vD Fl is e !(eesne"7 Az il!en intenzitssal a"art a"arat4 mel! me szni" erltetDst i Dn!elni4 e !4 a tudatot a ma a ere&Dne" forrsval '&ra -ssze"apcsol Dletramm lesz7

A KONCENTRCI

az is"olzs "ulcs !a"orlata4 s ezDrt a me vil osods Ds a felsza(aduls Bordoz&a7 A((l ll4 Bo ! e ! tDma rDvDn e !etlen pont(a !&ti a ondolat fol!st4 Bo ! ! dinami"us szintDzisre &usson: ez a szintDzis o(&e"tven valst&a me azt4 ami eredete"or a ondolat7 Eredetile szintDzisGBater a ondolat4 de ezen a szinten a ma a tartalmt nem ismeri4 mert nincs a ma a tudat(an: "-z-nsD esen az DrzD"i felD forduls(an &ut -nma a tudatra: sa&t tartalomna" vDve az DrzD"it va ! spe"ulatv visszBan &t7 Az DrzD"i felD fordult tudat(an azonnal analiti"uss Ds diale"ti"uss lesz4 sa&t eredeti termDszetDvel minden"Dpp ellentDt(en7 A "oncentrci a ondolatna" ezt az eredeti termDszetDt ad&a vissza: ezt a termDszetet a tantvn! a ma a lDtezDsDt fenntart univerzlis er""el e !ne" ismeri fel7 A mvelet a ondolati szintDzisne" e ! tr !(l va ! e ! tDm(l val re"onstruls(l ll E mel! szintDzis anna" alap&n van E '&ra tfutvn a diale"ti"usG analiti"us "ife&tDst4 am anna" tiszta "ezdeti fo almt '&ratall&a7 A fo almi me Batrozs azon(an tel&esen me ra adBat4 mivel az em(er ltal "Dsztett tr ! felidDzDse: il!en o(&e"tum(l a tantvn! '&ra "iszedBeti a tel&es analiti"us ondolatot4 amell!el "onstrult"4 addi menve vissza4 am az inuitv ondolatot4 mel! "ieszelte4 '&ratall&a: fo alom"Dnt7 A tr !at e !szeren E nem Dszlelve e !ide&le E fel "ell idDzni: Bi(a lenne a !a"orlat sorn Dszlelni4 amenn!i(en a ondolat DrzD"i Bordoz"tl mentes tapasztalsa a feladat: val&(an az em(ercsinlta tr ! ide&a nem a tr !(an van4 Banem az em(er mentlis rDszD(en4 m az Dl termDszetBez tartoz tr ! M"ristl!4 n-vDn! llat st(7N immanensen Bord&a ma (an sa&t ide&t: az idea itt mint a sa&t form&na" Batere&e van &elen7 E ! "ristl! rDszeine" "orrelci&a "ristl!osodsi rendszerDne" formaG tpusval vele&r4 m e ! Dp rDszeine" "orrelci&a szervezdDsi szempont(l Drtelmetlen4 mivel az em(er mentlis a(sztra"ci&na" felel me 4 mel! az e !i" Jdara(KGna" a t-((i Jdara(KG(al val svn!i szu(sztancialits(eli relis viszon!t te"intve4 ide en7

A !a"orlat "Dpzetrl "Dpzetre Baladva mnemoni"usan re"onstrul&a az eredeti szinteti"us ondolatot7 EzDrt a tr ! nem leBet e ! nem az em(er ltal "onstrult valami: se "ristl!4 se n-vDn!4 se az D st(7: az eze"re a tr !a"ra al"almazott "oncentrci nem valst&a me a !a"orlat (-lcsessD Dt4 mel! az 8<795 azt ondol ondolatna" a tr !(l t-rtDn "in!erDsD(en ll4 ' !Bo ! az DrzD"i tmasz "i"Fsz-(-lBet Ds az ideaGszintDzis elDn" lltBat le !en7 A "ristl!(an4 a n-vDn!(en4 az D st(7 esetDn a tantvn! e ! ol!an ondolatot in"arnl tr !al "erFl szem(e4 mel! nem az ondolata Ds amel!et ezDrt A9a6 spe"ulatvan "Dpes fo almi me Batrozs"Dnt me ra adni7 A "oncentrcis !a"orlatna" azon(an spe"ulcis el&rso"Boz semmi "-ze: a meditcis !a"orlat azon(an ol!"or tudatos ada ols(an i Dn!(e veBeti "-zrem"-dDsF"et7 Az Dl termDszet"Dnt m"-d "ozmi"us ondolatot "ife&ez tr !a""al u !an a ondolata 't&n4 de msfa&ta !a"orlat se tsD Dvel "apcsoldi" -ssze a tantvn!4 mel! a tr ! 795l8l797t 4<7>?l47 A tr ! Dszlelve "ontemplsa Ds a (enne in"arnld nem em(eri ondolatD a lDle" e !azon moz st al"ot&": azon(an az is"olzs ms fe&ezetD(e tartozna": nem a "oncentrci &elle zetes !a"orlatai4 a ondol"ods E amivel az em(er "-znapila ondol"odi" E felsza(adtsna" "ulcsa Ds mell!el a &elen para rafus fo lal"ozi"7 A tantvn!na" a((l a ondolat(l "ell "iindulnia4 mell!el "-z-nsD esen ondol: ezt a ondolatot "ell felsza(adtania7 EzDrt ol!an tr !a"(l "ell "iindulnia4 ami" &ellemzen fe&ezi" "i a"tulis ondolatt: racionlis4 diale"ti"us ondolatt7 E((l a tr !tl fF etlen sa&t ondolati a"tivitsBoz &utBat el Ds ez a felsza(adtott a"tivits szmra a 3zellem els tudatos tapasztalsa"Dnt addi"7 )a a tantvn! ol!an tr !a"ra "ezdenD "oncentrlni ma t4 ami"(en az univerzlis ondolat "-zvetlenFl fe&ezdi" "i4 nem &utna soBa el Bozz4 mert mindi 4 minden"Dppen a sa&t DrzD"iBez "-z-tt "Dpzetal"otsa rDvDn mozo na: az univerzlisat a(sztra"t mdon "-zvettenD4 ol!an ondolattal4 mel! minden"Dppen az Univerzlissal val oppozcit Bord&a ma (an7 Ez a me &e !zDs minden ol!an !a"orlatra "iter&esztBet4 mel! az HrzD"felettire vonat"oz "-zvetlen sza(l!szersD Dne" "-sz-nBeten tart&a DrvDn!esne" ma t4 azon(an lDn!e ile a"adl!ozza a "-zvetlen ondolat4 azaz a felsza(adt "-zvettDs me szerzDsDt7 A "oncentrcis !a"orlat e !4 az em(er ltal al"otott tr ! felidDzDsD(en ll: a&nlatos4 Bo ! a "Dpzete" minimlis sorval le !en "imertBet4 ami" ltal a ondolatG er maRimumt leBessen "ife&teni: le !en ezDrt a le e !szer(( tr !7 Mivel a "oncentrcina" a ondolat E az analiti"usGracionlis fol!amat(an "-z-nsD esen elide ened E szinteti"us elemDne" tapasztalsa a cDl&a4 le !en ol!an a tr !4 Bo ! &elentDse a mveletre semmil!en (efol!st se !a"orol&on4 mivel az csa" a ondolat a"aratla os szraz Ds apszicBi"us me Batrozst "-veteli7 E((en az a"aratla os me Batrozs(an van a ondolat eredeti ere&e: '&ra "ell csa" tallni7 Az

'&ratallsra irn!ul a"tivits(an ez az er ma a lendFl moz s(a7 Il!en moz s a lDle" e Dsz DletDre Ds a lDle"ne" a 3zellemmel Ds a testtel val viszon!ra nDzve alapvet4 mert az els al"alom4 Bo ! me valsul az HnGlDle"Gtest sa&tos rend&e4 mel!ne" a mindennapi tapasztals "-z-nsD esen ellentmond7 EzDrt ez az elemi !a"orlat a testi Ds lel"i e !ens'l!na" Ds e DszsD ne" a "ulcsa7 Az a tDn!4 Bo ! elemi volta ellenDre mindi neBezen valstBat me 4 tDn!le esen "ivDteles feladatval ma !arzBat: Bo ! az em(er al"otprincpiumaina" eredeti e !ens'l!a '&&ala"tsna" mintamvelete le !en7 A !a"orlat (-lcsessD e 8<?958rL97<7C8> ll: felidDzzF" a tr !at E om(ost va ! ceruza va ! om( st(7 E4 preczen ler&u"4 r-vid t-rtDnetDt vesszF"4 "-rFlr&u" a fun"ci&t7 Ez a lDn!e i mvelet4 amit minimlis szm' nDl"Fl-zBetetlen "Dpzettel Ba&tun" vD re4 vD Fl szintDzisG"Dpne" va ! fo alomna" ad Bel!t4 mel!et a tudat eltt "ell tartani4 o(&e"tven4 mint a tr ! "ezdeti "DpDt7 MinDl in"(( "ontempllBat o(&e"tven ez a szintDzisG"Dp4 annl in"(( vli" a "oncentrci a 3zellemi tapasztalsv7 A !a"orlat sorn fontos4 Bo ! semmil!en ms ondolattl ne Ba !&u" eltDrteni ma un"at: Ba ez az eset4 az ide en "Dpzet mentDn vissza "ell menni addi a ponti 4 mel!nDl ille lisan "-z(elDpett7

A MEDITCI

a((an "Fl-n(-zi" a "oncentrcitl4 Bo ! m emez e ! tr !at va ! e ! tDmt E anna" &elentsD Dtl fF etlenFl E vesz fel a ondolat dinami"us szintDzise esz"-ze"Dnt4 a meditls e ! ondolat4 mel! "-zvetlenFl e ! tr ! va ! e ! tDma szellemi &elentsD e szerint mozo 7 A "oncentrcinl a ondolat tartalmna" nincs fontoss a4 st ondos"odun"4 Bo ! szellemi Drde"essD tl mentes le !en: a meditcinl ellen(en a tartalom az4 amenn!i(en szellemi4 ami a ma a tiszta "-zvetlensD D(en "elti fel a ondolat moz st: az ima inlst7 Ez szimultn e !esti a ondolattal az DrzDst Ds az a"arst7 :l!an tartalom felD fordulun"4 amit "-zvetlenFl "Dp md&ra "apBatun"7 .ell4 Bo ! az il!en "Dp o(&e"tv (els tapasztalsna" felel&en me : ezDrt a 3zellemtudomn! e ! sz-ve D(l va ! a 8radicionlis B-lcsessD (l mertett sz-ve va ! szellemi tant ltal &avasolt le !en7 ;Dldul: JA f-ldi aran! a *ap svn!i &e !eK7 *em az Jaran!K va ! a J*apK fo almaina" vizs latrl van sz4 sem a "-ztF" fennll viszon! racionlis vizs latrl4 Banem a szava"(an "-zvetlen"Dnt add "Dp tvDtelDrl: (efo adni eze" lDle"(eli "-zvetlen visszBan zst7 A lDle" Brom ere&e4 ondol"ods4 DrzDs4 a"ars tiszta llapotu"(an e !szerre "apna" felBvst erre a "-zvetlen visszBan zsra7 Meditlni ann!i4 mint "ontemplatve tpllni azt az Dletelemet4 mell!el a tudat(an a "Dp "ezdet(en felmerFl7 A meditci semmil!en utn ondolst nem i Dn!el7 A

"oncentrciBoz Basonlan rend"vFl e !szer mvelet: nem DrvelDs4 nem ondolato" 't&n t-rtDn vizs lat va ! re&tett &elle e" me tallsra szol l "utats4 Banem a felvett tartalom ima inlva "ontempllsa va ! "ontempllva ima inlsa4 e Dszen a szintDzisG"Dp va ! a ne"i me felel DrzDs n!u odt DszlelDsDi : semmi e !D(7 Miutn a szintDzisG"Dp Ds a vele "-lcs-n-s vonat"ozs(an ll DrzDs rendszerint "-zvetlenFl D(redne"4 nincs is e !D( feladat4 mint "et Dlni Ba !ni a lDle"(en: ami"or el !en Flne"4 a tantvn! mvDszete az4 Bo ! nDBn! me Batrozott percre visszatDr szFletDsi pillanatu" fel'&tsBoz: Bo ! ! a lel"et vele titassa7 Ez a mdszer szol l ol!an meditci"ra is4 ami" "Fl-n(-z "Dpe" rendszereine" -ssze"apcsolst i Dn!li"4 mint pl7 a 5zsa"eresztes !a"orlat Ds ami" ol! "Dpzete" se tsD Dvel valsulna" me 4 mel!e" az DrzD"i realitstl E mint szndD"osan -n"Dn!es "onstru"ci" E elte"intene"4 (elFl azon(an precz DrzD"feletti tartalom e !esti "et7 M9d7 AV IMA/I*W1IX )A8XE5ETE7N A meditls lDn!e D(en nem a 3zellem tDmina" intuitve t-rtDn feldol ozsa: ez4 Ba valami"or4 ' ! "Ds((i id(en leBetsD es me ismerDsi mvelet4 azo"na" az er"ne" se tsD Dvel4 ami"et a meditls(l n!erFn"7 MD "evDs(D diale"ti"us va ! lo i"ai vizs lat7 Az intelle"tus diale"ti"usGlo i"us !a"orlsa a le &o(( eset(en elzetes edzDs a "oncentrcis !a"orlatBoz7 Ezzel szem(en a meditls a lDle" erine" szellemi tartalom rDvDn t-rtDn "-zvetlen fel"eltDse: azt4 ami enne" elfo ads(l spontn D(red4 fo ad&u" (e Ds tpll&u"7 Mivel a (els er a fontos4 s nem a diale"ti"&a4 a meditl tantvn! feladata vD Fl is4 Bo ! fol!tonoss Ds o(&e"tvvD te !e a (els er"ne" nDBn! percen t a 3zellem me Batrozott tDm&a szerinti fel !ulladsa "ezdeti pillanatt: e ! "Dp4 e ! mondat4 e ! szim(lum4 mel! a lDle"(en sa&t er alap&n "Dpes visszBan zani7

MLYKONCENTRCI.

A tr !4 a tDma4 a fo alom4 va ! a "Dp va ! a fDn! &ele4 va ! a szim(lum4 amit a tantvn! a "oncentrci vD s szintDzise"Dnt Dr el4 o(&e"tven "ell4 Bo ! eltte ll&on: nem fontos4 mil!en formt -lt4 va ! Bo ! semminem form&a sincs7 *e le !en ond&a arra4 Bo ! valamit me Batrozott formval lt4 de Bo ! e ! quidGet lsson ma a eltt4 mel! formval va ! formtlanul szim(olizl&a a ondolatszintDzist7 Ez a quid e ! nulla is leBet Ds mD is DszlelBetetlen a"art"Dnt itt leBet7 Ezt a quidGet n!u alommal4 elBatrozottan "ell "ontempllni a maRimlis fi !elemmel4 az a"arat szu(tilis fol!amatoss val: e !ide&le e ! spontn -nma (an n!u vsrl ondos"odni: e ! "ontemplatv elsza"adsrl4 mel! a mDl! inercia Batere&Dt4 va ! A8A5AAIWGt Mld7 cmsztN valst&a me a "oncentrcina" "-sz-nBeten o(&e"tivlt intenzv testetlen a"tivits mellett7 Ez az intenzv testetlen

a"tivits lDn!e D(en az HnGne" a dol o""al val eredeti4 E Ba csa" r-vid idre is D(red E identitsa7 A tantvn! me Drti a szim(lumG&el Ball ata tisztas (an val "ontempllsna" fontoss t7 Il!en tisztas lDn!e ile az HnGne" a lDle"tl val fF etlensD e: u !anis a "oncentrci a((an a mDrtD"(en valsul me 4 amenn!i(en DrzDse"4 emlD"e"4 tendenci"4 pszicBizmuso"4 pszicBoszomati"us llapoto" nem mst&" me 7 Mint valami matemati"ai "Dplet4 szraz Ds o(&e"tv4 pszicBDtl tiszta4 s ezDrt eRtraszu(&e"tv4 a szim(lumG&elne" a tapasztal eltt a ma a ltBatatlan fDn!Dvel4 mindennem szemDl!es lel"i elemet "izrva "ell llania7 A valdi er: ma n "vFl me tartani a ma a Drintetlen !Dmntis (an4 va ! a(szol't szemDl!telensD D(en a fDn!&elet7 Y az Hn lDle"(en val felsza(adulsna" szim(luma: az asztrltesttl4 azaz a pszicBi"us "-rlettl E mel!(en az -szt-n-" Ds emtv llapoto" fol!tonos "-rfor s(an vanna" E val autonmi&na" "ezdete7 A "oncentrcit azon t'l4 ami" al"atila va !un"4 attl a mentlis Ds fizi"ai llapottl val fF etlensD el4 amivel azonosultun"4 valst&u" me 7 *em azo""al az er""el "ell dol oznia4 ami" e zisztencilis Drtelem(en va !un"4 Banem a le me sza(adulta(( ondolattal: lDn!e ile aBBo5 aDKDEo>4 ami" va !un"7 A pszicBofizi"ai lDn!4 ami" va !un"4 e !ltaln ne lDp&en "-z(e: idle esen i norlni "ell: ezzel szem(en a & i"us Ds tradicionlis mdszere" (evon&" rDszvDtelre4 a (ens o@G9G(a4 st tmasz"odna" r7 Ez lDn!e es me "Fl-n(-ztetDs7 A ondol"od fi !elem ramt4 mint testetlen4 a testen t'li4 teBt a testen m"-dDsre "Dpes ert4 a maRimlisra "ell azon az or anizmuson "vFl "ife&leszteni4 amell!el lel"ile azonosulva va !un": -nma un"on "vFl "ell a"tivizlni4 a norml sala"on "vFl4 amit pszicBoszomati"us Dlet"Dnt viszFn" ma un""al4 a"rmin is le !en a fradts 4 a (a&4 a depresszi4 az e zaltci4 va ! az e zisztencilis elleBetetlenFlDs4 va ! traumati"us esemDn!7 3t4 Dpp a pszicBoszomati"us a"adl! "edvezBet az t t'lBalad a"tivitsna" a tle val m8<6;lI>CI5t8t797C8>7 A "oncentrci tr !t e Dsz tiszta fDn!Di e !szeren csa" Dszlelni "ell4 t'l a test4 va ! a pszicBD DrzDsDn7 Az DrzDs a tudatot a testtel rendesen '&ra -ssze"apcsol&a Ds az ert me (Dnt&a7 A tr ! tisztult fDn!Dt va ! DrzD"e"en t'li &elDt me valstani E mel! fizi"ai tr !"Dnt val&(an "ioltdott azon t'l4 ami" va !un"4 azt &elenti4 Bo ! le !zzF" a pszicBD szu(&e"tvG-szt-ni elemDt4 mel! "-z-nsD esen minden (ens mveletet E le !en az a T a4 va ! a M izmus4 va ! a Miszticizmus mvelete E a szu(tilis4 testisD Bez "-t-tt DrzDssel i !e"szi" ma Dv tenni7 ,nma a testi lDn!Bez "-t-tt DrzDsD(en az em(ert "-z-nsD esen a felsza(adulst ellenz DrzD"in t'li Er" manverezi": a "oncentrci4 m"-dvD vlsa"or ezDrt az DrzDs asz"DzisDt posztull&a7

AZ RZS ASZKZIST
me valst&"4 ami" a ondolatot az a"arattal Bozz" er4 mel! esszencia szerint fzi -ssze a ondolatot az es DrzDs nem az DrzDs valdi Dlete4 de elvltozsa7 Il!en me sza(adtott ondolattal val -sszBan (a Bozatal

mindazo" a !a"orlato" -sszBan (a7 A tudaton "vFli a"arattal4 az DrzDs7 A "-z-nsD elvltozst az a"aratna" a !a"orlata ! !t me 7

Az DrzDs a lDle" tiszta ere&e"Dnt ott D(redBet4 aBol a normlis DrzDst elBall attat&"4 mel! minden"Dpp az em(er llati termDszetDne" Bordoz&a7 A meditci "-vet"ezmDn!e"Dnt az DrzDs a lDle" ritmusere&e"Dnt t-re"szi" D(redni4 il!en Drtelem(en a ondolatot az a"arattal val minden me fontolt -ssze"apcsols mr "-zvetetten ser"enti7 AzDrt4 Bo ! a lDle" ritmusna" Batere&e "-zvetlenFl n!ilat"ozzon me 4 szF"sD es4 Bo ! !a"orlatila Bozzu" lDtre a "-z-nsD es DrzDs tvollDtDt: mint az elszemDl!telentett DrzDs felD n!itott a&tt4 mel! DrzDs a mso" Ds a vil Drde"D(e u !anazzal a spontns al "Dpes elmerFlni4 mint "-z-nsD esen a szemDl!es Drde"e" ltal fel"eltett7 *evelni "ell ma un"at r4 Bo ! ol!"or me tiltsu" ma un"na" az DrzDs normlis rea"ci&t7 A Jnem DrezniK !a"orlata a feltDtele a tiszta "oncentrcina" Ds ezt "-veten az DrzDs feltmadsna"4 azaz a t495ta 7r579 felmerFlDsDne"4 mel! a mentlist a testisD tl sza(adt&a me : de ez e !szersmind a tiszta ondolat4 mel! a "aput a Jnem DrezniK eltt feltr&a Ds a mentlis znt az DrzetiGracionlis szu(&e"tivits all felsza(adt&a7 A tr ! felD fordul fi !elem Batere&e felfF eszti a (els a"tivits ide rendszert "ondicionlst4 de az ide rendszerne" ez az idle es immo(ilitsa felel me Dppen az e oi"us DrzDs JrKG&Dne": a szo"sos ide i rea"ci me szni" uralni a lDle" DletDt7 Az asztrlis tenzi elmaradsa4 mel! e((l "-vet"ezi"4 azz a "-rlettD vli"4 mel!(en a tiszta erG ondolat ramlsa leBetvD vli"7 Ce me "ell e !szersmind mondani4 Bo ! a tiszta erG ondolat felD(redDse teszi leBetvD az asztrlis rt: a ondolat "ozmi"us ;rincpiumna" felmerFlDsDBez me "vnt "-rn!ezetet7 A szu(&e"tv DrzDs idsza"os tvollDte valst&a me a tudatna" az ide rendszertl val elsza"adst4 azaz a ma asa(( asztrlis E ami(en az Hn Dl E fF etlensD Dt az als(( asztrlistl4 ami(en az Hn tompn man-vrrozott7 Az elsza"ads az ide rendszer(e izoll&a Ds le itim szerepDre redu"l&a a (els entitst4 mel! il!en rendszeren "eresztFl manverezi az -szt-nDletet7 A tantvn! val&(an a Jnem DrezniKGne" "-sz-nBeten fF etlenedi" idsza"osan a "olle"tv lDn!tl4 a"i a vDrt ural&a: azaz me llt&a az emci"4 a szenvedDl!e"4 a lel"illapoto"4 a lDle" esszenci&na" ellentmond ondolato" inspirtora4 a J9uciferKGlDn! tevD"en!sD Dt7 Ce a vDr(en tevD"en! EllenfDl (efol!sna" a"r csa" r-vid idre t-rtDn felfF esztDse is automati"usan izoll&a a msi"4 az ide rendszeren t tevD"en! Ellenfelet4 fF etlenti a lel"et az JarimniK lDn!tl4 a"i az

ide rendszert manverezve tel&esen az -szt-nem(er(en fe&ezdi" "i7 Az ide rendszer il!en pillanato"(an arra "orltozdi"4 Bo ! tiszta tviv4 va ! semle es "-zvett le !en u !anol!an fol!amat szerint4 mint amell!el az DrzD"szerve"(en m"-di"7 Az DrzD"szerve" u !anis o(&e"tv "-zvett""Dnt m"-dne"4 mert (ellF" az emotv lDn! Ds az -szt-ni lDn! tevD"en!sD e "i van re"esztve: eredetile az Hn Dpteri "Fsz-(-ltD" "i7 Az DrzD"e" val(an nem csalna": a ondolat az4 amel! nem "Dpes az vonat"ozsu"(an tudatosan DlvD vlni ' !4 mint ami"or tartalmu"on az ide i elem semle es "-zvettDsDne" "-sz-nBeten !ullad fel7 A mentlisna" az ide rendszertl val a"rcsa" idsza"os fF etlensD e a 3zellemGlDle"Gtest BierarcBi"us viszon!t llt&a Bel!re a 3zellemne" e ! a ma a asztrlisGDteriGfizi"ai lDn!DBez val viszon!(eli eredeti Batere&Dt D(resztvDn fel7 Al"atila az Hn fizi"ai Bordoz&a a vDr4 az asztrlisna" az ide rendszer4 az Dtertest Bordozesz"-ze a miri !rendszer7 Az alacson!a(( DrzDs felfF esztDsDne" pillanatai(an4 mel! DrzDs az emltett BierarcBi"us viszon! elvltozst fe&ezi "i4 az Hn a vDr(en tvltoztat fDn!e szerint ramli": ezDrt e !szersmind az immo(illD tett ide rendszer szmra t-re"szi" visszaszol ltatni eredeti metafizi"ai DletDt7 Az eredeti metafizi"ai Dlet ide rendszer(l val elvesztDse "-vet"eztD(en u !anis az arimni lDn! ellenlls nDl"Fl uralBat&a a""or is4 Ba az DrzD"szerve"(en enne" az uralomna" a mr emltett Batrai vanna"7 Sals (an az arimni lDn! az ide i Bordoz rDvDn nemcsa" me a"adl!ozza4 Bo ! a vil ot mindenFtt fenntart HrzD"feletti Dszlelete az em(erBez el&usson4 de ezen"vFl si"erFl sa&t (efol!st a vDrramra is DrvDn!esteni: a fe&Bez emel"edi" fel Ds a mentlis szfDrt rom(ol impulzuso""al Bat&a t7 Az DrzDs felfF esztDsDne" asz"Dzise a szellemi Ds a testi "-z-tti viszon! '&raa"tivlsra szol l szFnetet vezet (e4 mint az alvs sorn me lDv4 s ! a lD zDs fa&t&a Ds anna" a vDr ritmusval val "apcsolat(an idle es vltozst Bozva7

LGZS.

A tudat lD zDssel val viszon!t a "oncentrci valst&a me 7 A lD zDs "-z-nsD esen az als(( asztrlis uralmna" ritmi"ai "ife&ezDse az or anizmus(an7 Az ide rendszer "ondicionlsna" felfF esztDsDvel Ds az DrzDs JrKG&Dne" me valstsval a lD zDs me szni" az als(( asztrlis szerint mozo ni: fo"ozatosan "isza(adul az ide rendszer(l7 Ce ezt ne ve !F" Dszre va ! "-vessF" a""or se4 Ba tud&u"4 Bo ! t-rtDn(en van7 ABol fo"ozatosan autonmiBoz &uttat&"4 a lD zDs visszaszerzi a ma asa(( asztrlisna" ritmust4 mel! alap&(an az -vD4 de amel!tl "-z-nsD esen elide enedett7 Mindazonltal nem szndD"os lD zDsi diszciplna4 mel! vissza tud&a a lD zDsne" adni tit"os fDn!Dt4 Banem a racionlisGDrzeti asztrlis JataraRiKG&a: valami4 amit a pszicBi"ai Dlet >Gll:G&na" BvBatun"4 metafizi"ai FressD 4 mel!(en az alap eri merFlne" fel7 1sa"

e((en a stdium(an vD ezBet az ade"vt lD zDsi !a"orlat7 Ms mve"(en a 6r495tG94 ataraM4a llapotrl4 mint az '& tpus' lD zDs elfeltDtelDrl szlBattun"7 A lD zDst a fun"cionlis n!u alom llapot(a leBet tvezetni4 E mel!(l val&(an szFleti" E Ds ezt a n!u almat az ide rendszertl val a(szol't fF etlensD llapotna" Dszlelni: az llapot ms irn!(l DrBet el4 mint az ide i4 az emltett Jnem DrezniK diszcipln&na" "-sz-nBeten: ez a mDl!"oncentrcina" felel me 4 azaz az Dl ondolat DszleletDne"4 azon t'l4 ami" mint tudatu"at az ide rendszer(l mert individuumo" va !un"7 A lD zDs a tiszta testen "vFli er Bordoz&v vlBat4 nem amenn!i(en a pranayama mdszere""el dol ozun" ra&ta E ma eze" el"erFlBetetlenFl a testi termDszet mecBanizmust felszt"4 ami(en a 3zellem elide enedett E4 de amenn!i(en testGeltti4 a racionlisGDrzeti asztrlistl me sza(adtott lDn!Dt tapasztal&u" Ds a "ozmi"us ritmus(l val el&-vetelDt: nem az DrzDsBez4 Banem az a"aratBoz4 azaz tula&don"Dpp az eredeti DrzDsBez "-tve4 a testi lDn! "onstitucionlis tisztas Boz4 az ide rendszertl fF etlenFl7 Amint ltni4 e ! lD zDs4 mel!ne" u !ancsa" "evDs a "-ze a T aG mdszere"DBez7 *ormlisan a lD zDs az DrzDs Bordesz"-ze: mivel azon(an ez az DrzDs a szu(&e"tivits pszicBi"ai mozzanata4 a 3zellemine" a testisD al vetettsD Dt4 azaz az e 4 a (ete sD 4 a test destrulsa vitlis tplst fe&ezi "i ez a lD zDs7 Ezzel a lD zDssel nem leBet asz"Dti"usan dol ozni: a lD zDs e !etlen e !et i Dn!el4 azt4 Bo ! ma ra Ba !&u"7 Az ide rendszertl val me sza(aduls a lD zDst a 2Dn! metafizi"ai vitalitsna" Bordoz&v teszi: ez a leBetsD az DrzDs felsza(adtsna"4 va ! a szu(&e"tv DrzDs "ioltsna" E mel! ille itim mdon sz-vd-tt -ssze az ide rendszerrel felel me 7 A felsza(adtott lD zDs az a"arat ritmusa"Dnt ala"ul: a 2-ld-n a l8=8<Jt Bordoz&a"Dnt i Dn!(e vev "ozmi"us Entits Batere&Dvel val mDl!sD es viszonn! vli"7 A leve a 2Dn! DrzD"i Bordesz"-ze7 U !an' !4 aBo ! a (els em(er fizi"ai Bordoz&a az svn!i test a 2-ld-n4 vanna" ol!an DrzD"feletti Entitso"4 a"i" f-ldi Bordoz&a a me felel eleme"(l4 mint a tz4 a leve 4 a vz st(7 ll: amidn a tantvn! a lD zDst "isza(adt&a az ide rendszer(l a ondolat a !is (l val "isza(adtsa Ds az DrzDs n!u almna" "-vet"eztD(en4 a lD zDs metafizi"ai elemDt Dszleli7 A 9eve Ar"an !alna" tapasztalata "ezddi" szmra: a"ine" tevD"en!sD Dt nDBn! tantvn!na" az '& id" Mestere fedte fel7 A B-lcse" .-vDne" M;ietra 2ilosofaleN tit"a enne" a lD zDsne" a me ismerDsDBez E s ezt a 3zellemi Sil anna" a tantvn!na" a rDszDre en edDl!ezi4 a"i elDri4 Bo ! mr "Dptelen szemDl!es Basznlatra i Dn!(e venni az Ert E van "-tve7 A tantvn!4 a"i ezt a lD zDst ismeri4 val&(an Drzi4 Bo ! csa" minimlisan fordulBat Bozz Ds Bo ! csa" rit"a pillanato"(an DrdemelBeti "i4 Bo ! se tsD Dt ve !e i Dn!(e4 mivel az ltala Bozott szent

tartalom szF"sD szeren a lDle" &elenle i e oi"us llapot(an anna" mDl!sD esen inade"vt voltval tall"ozi"7 A tantvn! "-zvetlen mdon DrtesFl a pillanatrl4 ami"or tudomst szerezBet a metafizi"ai lD zDsrl Ds a radi"lis ritmusrl4 amit az i Dn!el4 Bo ! az '&ra a 2Dn! Bordoz&v tDr&en vissza7

MENTLIS CSEND.

A "oncentrci ondolata4 Ba mr a mien"4 az a(szol't n!u alom(a vezetBet t: nem "i"Fsz-(-lDsre4 de az esszenci&val val e !estDsre "erFl7 Ezzel az esszencival "apcsoldun" -ssze4 "-rD&e !&tve a lDle" Baterit: csend(en4 el"erFlve4 Bo ! a lDle" eBBez (rmin formt szol ltasson7 A /ondolatGEr immo(illD4 -nma val e !sD essD4 azonoss vli": sa&t eredeti csend&Dvel azonosul: lDtreBozza a mentlis csendet7 A diszcipln(an tov((Baladva4 a tantvn!na"4 a"i Drettne" tart&a ma t4 Bo ! a tapasztalat ma asa(( fo"ra lDp&en4 a"aratla osan "i "ell "Fsz-(-lnie a mentlis csend sorn (efo adott DrzD"feletti tartalma"at4 m a csend e ! radi"lisa(( fa&t&Boz nem &ut7 Ez a radi"lisa(( csend az4 amit az o""ult irodalom ;r8997<Gne" szo"ott Bvni7 Sil os4 Bo ! a tantvn! mr fordulBat eBBez4 mivel a "oncentrcina" "-sz-nBet "ezdeti mentlis csendG(en !a"orlott vlt7 Minden ma asa(( tapasztalatot a mentlis csend "-zvett: a tudat (rmil!en tov((i felemel"edDse anna" a fo"na" (irto"lst elfeltDtelezi4 mel!(l "iindul Ds amel!(l o""ult mdon minden ms alacson!a(( va ! ma asa(( fo""al "apcsolat(an ll7 Brmil!en felemel"edDs me "-veteli azo"na" az DrzD"feletti tartalma"na" az FressD rDvDn t-rtDn "i"Fsz-(-lDse leBetsD Dt4 ami"et azon a fo"on szereztFn"4 mel!(l indulun"7 A mentlis csend lDn!e D(en az FressD tapasztalatt "Dszti el: de minden e !es al"alommal e ! ma asa(( tudat fo"ra val felemel"edDs me "-veteli4 Bo ! a (irto"olt DrzD"feletti tartalom(l val FressD "-zvettse7 A mentlis csend a tapasztal pozitv tDrn!erDsDt "Dpezi: nemcsa" a pszicBD Ds az ide rendszer me (D"Dltet&e4 Banem mindene"eltt az Hn ma asa(( eri felD me n!itott "apu7

A MEDITCIT KVETEN

az elBvott DrzD"feletti er DlettD i !e"szi" vlni: Bo ! in"arnld&D"4 mD is a "-z-nsD es D(erllapotot4 azaz a tevD"en!"edtl a ma a lel"iGfizi"ai or anizmusa "-z-nsD es a"tivitsBoz tartoz pozitv tudattalans i llapotot i Dn!li: me "-veteli4 Bo ! elvD zett tevD"en!sD Dt fele&tse el Ds odaadssal merFl&-n a napi Dlet(e7 A felidDzett er" a tevD"en!sD 9@o>t:>9:<:Ca>4 Ba nem lt&" "et4 "ezdBetne"

ramls(a7 9tni4 va ! Dszrevenni "et4 a me (Dnulsu"at &elenti7 Ez a pozitv fele&tDs mD sem &elenti4 Bo ! a "-z-nsD es Dlet vonat"ozs(an a tapasztalna" a felelssD et4 amit a meditci(l mert4 el "ellene fele&tenie7 U !an' !4 aBo !an az Dteri"usGfizi"ai vitalits restaurl "ozmi"us eri az alvsna" "-sz-nBeten m"-dBetne"4 ' ! a "oncentrci(an Ds a meditci(an elBvott er"ne" is a lel"iGfizi"ai or anizmusna" arra a pozitv alvsllapotra van szF"sD F"4 mel! anna" D(renlDt alatti normlis spontns a7 )an s'l!oznun" "ell4 Bo ! az alvs &elensD e csa" az em(eri fe&re vonat"ozi"4 aBol a tudat polris vltozsa me ! vD (e4 m az DteriGfizi"ai or anizmus t-((i rDsze az asztrlissal Ds az HnGnel u !anol!an viszon!(an marad4 mint D(er llapot(an7 A "Fl-n(sD a((an ll4 Bo ! az D(renlDt sorn az Hn Ds az asztrlis E mivel "ozmi"us "apcsolatu" Ds ezDrt i azi (-lcsessD F" Bin!zi" E az -szt-n-" Ds szenvedDl!e" normlis fol!amata miatt az DteriGfizi"ai or anizmusra rom(olan Batna"7 Az alvs alatt viszont az Hn Ds az asztrlis eredeti llapotu""al e ! D(er llapot(an szmu"ra E a tapasztalsna" tudattartalomm val azon tala"t&a miatt4 ami az a !i szerv E nem me en edett tel&essD szerint vanna" "omm'ni(an7 A fe&(en az em(er "-z-nsD esen tDn!le az -szt-n-" Ds a szenvedDl!e" "Dn!Dtl fF 7 Az HnGne" Ds az asztrlisna" az alvs sorn "ozmi"us Bonu"(a t-rtDn felemel"edDse lDn!e D(en azonos az HnGne" a "-zDps szD"Bel! va ! mell"as erine" transzcendens rendszerD(e val alszllsval Ds mD mDl!e((re4 az a"aratD(a4 mel! e !szerre szD"Bel!e az an!a csereGfol!amato"na" Ds az -szt-nisD dinamizmusaina": eze"tl a szD"Bel!e"tl az Hnne" a ma asa(( asztrlissal e !Ftt idle esen "Fl-n "ell vlnio"4 Bo ! alvs rDvDn vl&on leBetvD szmu"ra transzcendens errendszerei" tapasztalata7 Az als(( asztrlisna" a ma asa(( elleni minden fel"elDse az ut((i "ivlst a"adl!ozza4 ezDrt elleBetetlenti va ! neBDzzD teszi az alvsi fol!amatot7 Az HnGne" a szolris asz"Dzisne" "-sz-nBet (eBatolsa az HrzD"feletti(e4 lDn!e Dt vDve a testi szervezet tit"ai(a t-rtDn alszlls7 *em a racionlis va ! mentlis HnGne"4 Banem a tiszta HnGne" az alszllsa: a meditci (efe&eztDvel ezDrt az asz"Dta a "-z-nsD es Dletne" ad&a t ma t4 spontn mdon merFl tDn!"edDs(e: Bo ! a tiszta Hn elBvott Ds a testi szervezeti Batolni t-re"v eri a ma u" szolris "valitsna"4 azaz a 9o osz(l val ramlsu"na" me felelen szll&ana" al: eBBez a nemGtudat4 azaz a ritmi"us Ds az a"aratG-szt-ni Dlet nap"-z(eni alvsllapotra van szF"sD 7 A (els mvelete" a mentlis tudat sznpadn za&lana"4 de ez nem sza(ad4 Bo ! "et azo"(a az or ani"us mDl!sD e"(e "-vesse4 aBova azo" el&utna"7 *emGltottan "-veteli" me valsulsu"at7 A tantvn!na" a testtl fF etlen tiszta ondolattal Ds ima inatv dynamisGszal val mun"l"odsra "ell szort"ozni7 1sa" a fe&ldDs el((re&utott fzis(an tevD"en!"edBet ma&d "-zvetlenFl az asztrlisGDteri ramlato"on4

azon(an mindi ima inatv elBatrozs ltal7 Az asz"Dzis a testisD errendszerei(e val sza(adt alszllss vli"7

alapvet

A dire"t a"ci a((an a mDrtD"(en vli" e ! napon leBetvD4 aBo !an a 3zellem termDszettD va ! -szt-nnD vlt7 A tantvn! ma "Dszti el a &-vne" ezt a leBetsD Dt: e !Ge ! pillanat(an Dszreveszi az HnGne" a lDn!e""el4 a dol o""al4 a vil al val alapvet identitst4 mintBa e ! e !etlen Hn lenne "-zDppont&u"(an4 mint a testvDrisD relis forrsa Ds Dszreveszi4 Bo ! az em(eri e ma asa(( e !sD Dvel az em(eri az eti"ai4 a Balads4 a szocialits ideol iai Bazu s aina" sorozatval lDn!e ile szem(eBel!ez"edi"7 A ma a (els fe&ldDsDne" felelssD Dt elvllalni "Dpes asz"Dta szmra az HnGne" a dol o""al Ds a lDn!e""el val eredeti identitsna" pillanatai me Bossza((tBat" Ds a nap sorn me ismDtelBet"7 )aladst a""or DrBet el4 Ba me Drti4 nincs Drtelme e ! -nma Drt vD (emen fe&ldDsne"4 azaz f-ldi cDlo"Boz va ! a 2-ld-n vD zend szellemi a"ci preventv "DpzeteiBez "ondicionlt fe&ldDsne"7 1sa" az elDrt DrzD"feletti szint vil tBat&a me az a"ci minemsD Dt: de ma t a tiszta a"cit4 a diszciplnt Ds az asz"Dti"us opusGt a tantvn! anna" ismerBeti fel4 ami sa&t erDn!D(l "reatv Drtelem(en dol ozi" a 2-ld DrzD"feletti tDrsD D(en7 Az em(er ondol"odsna"4 DrzDsDne" Ds a"arsna" "-vet"ezmDn!eit "ozmi"us Entitso" fo ad&"4 "i" azo"at a sors ramv ala"t&"7 A (els individulis a"ci el&utBat addi a szemDl!telensD i 4 Bo ! az em(eri "-z-ssD Drt dol ozzon7 San a karmnak e ! ol!an rama4 mel! szzado"ra Ds ezredDve"i me ! vissza4 de ez a((an a form(an fe&ezdi" "i4 amit a szellemi "ommunitso"4 azaz ideol i"tl immun litGe" leBet ritulis a"ci&a Batroz me 7 A "oncentrci diszcipln&a me szni" szu(&e"tv tecBni"a maradni4 ami"or a tantvn! a felsza(adtott ondolat(l a szemDl!telensD erDn!Dt fo ad&a (e7 A mDl!"oncentrci felD Baladva me Drti az individulis intelli encina" a "ozmi"us intelli encival E mel!ne" amaz de radci&a E val '&ra-ssze"apcsols fontoss t7 A ondolat me erstDse nem elD sD es: "ell4 Bo ! az elDrt szint ltal i Dn!elt morlis tartsna" is tudatra D(red&en7 Az individulis E "oncentrci ltal me erstett E intelli encia tudattalanul erstBeti az alacson!a(( szu(&e"tv Batrt4 mel! azt a "ozmi"us intelli encival szem(ellt&a7 A tantvn! csa" a""or Dri el az Dl szolris ondolatot4 ami"or me n!li" az eltt az Entitsna" a me ismerDse eltt4 a"i a "ozmi"us intelli encit ural&a4 a /ondolat Ar"an !ala eltt: ondolata a mentlisGa !i &elle tl me sza(adul4 ami ann!i4 mint az ego E ramlattl: a tantvn! a""or m4>D8>t me 67@89 ismerni "-n!ve" Ds do"trn" "-zvettDse nDl"Fl4 mivel -nma (an4 a ma a lel"D(en lt&a le&tszdni az Dlet tit"t7 A tantvn! ezzel a tito""al val "apcsolata a 3zent /rl 't&a7 Anna" szF"sD essD e miatt4 Bo ! a meditatv ramlatot a /ondolat Ar"an !alna" vezetDsDvel

"-sse -ssze4 a 5zsa"eresztes 't4 mivel Jdire"tK 't4 a &elen"or minden e !D( 't&tl "Fl-n(-zi"7

TISZTA SZLELS.

Az a mdszer ez4 mell!el a tantvn! a szenzori"us DszlelDs (els fol!amatna" tapasztalatBoz &ut7 Me Batrozott Dszlelet(l indul "i Ds ol!an fi !elemmel fordul felD4 ami fo"ozatosan mdot n!'&t szmra4 Bo ! a szu(&e"tv formtl E ami(e "-z-nsD esen -lt-zi" E fF etlen tartalom ll&on eltte: lDn!e D(en errl a tartalomrl levlaszt&a a "Dpzetet Ds az Drzetet7 Az Dszlelet(en e ! (els Dlet &elenlDtDt E mel! a((an a "-zvetlen form(an4 ami(en "-z-nsD esen mutat"ozi"4 nem tudatos E ra ad&a me 7 A forma Ds az DletG tartalom azonosa"4 ezDrt a forma ma a az a tartalom4 amit a tantvn! "ontempll4 de amenn!i(en e !szersmind elvlaszt&a az DrzD"i vonso"tl: az emltett !a"orlat 't&n "ezdi a =4t:l494 va ! Dteri elemet Dszlelni7 Az Dszlelet felD szndD"osan fordtott fi !elemne" "-sz-nBeten E aBo ! a "oncentrcinl azt me tanulta e ! ondolat felD fordtani E a tantvn! az Dszlelet DrzD"feletti tartalmna" izolls(an !a"orol&a ma t7 A "oncentrcinl rendesen a sa&t ondolt&na" "ontempllsBoz &ut: a tiszta DszlelDs !a"orlatnl e ! &val Batalmasa(( ondoltat "ontempll: a teremt termDszetDDt7 Ez a ondolat (enne ' ! szFletBet me 4 Bo ! a Ball ata tudattal &rul elD(e7 :l!an ondolat ez4 amit nem ondolnia "ell4 e !szeren csa" m"-dni Ba !ni a lDle"(en7 *incs Drtelme em(er ltal "onstrult tr !at "ontempllni: il!en tr !at a "oncentrcis !a"orlat Drde"D(en csa" felidDzni leBet4 de nem "ontempllni a tiszta DszlelDs !a"orlatBoz4 mel! ol!an tr !a"at i Dn!el4 ami"(en immanens a teremt ondolat7 1sa" az Dlettelen em(eri Ds a termDszet Dl produ"tumai "-z-tti "Fl-n(sD tDtel BasznlBat fel el"DsztDs"Dnt a "DtfDle Dszlelet -sszeBasonltsa cDl&(l7 Az asz"Dzis elreBaladotta(( fzis(an a tantvn! (els DszlelDs 't&n tapasztalBat&a4 mil!en JszellemK la"&a az em(ercsinlta Dlettelen tr !at7 A termDszet Dl rDszDne" DszleletDt minden"Dpp az :9=:>?4 elem "-zvetti4 ami(en me mutat"ozi" Ds ami ltal: DrzD"i7 Az DszlelDsBez tartoz "-zvetlensD tisztas n t a tantvn! a f-ldi svn!is (an valst&a me a Bordozt4 ami(en az Hn fe&ezi "i ma t "-zvetlenFl a ma a 4D8>t4t:9NBatK8r8E7=8l7 Ezt az identitsBatert "Dpes tudatosan me valstani a tantvn!7 A "-z-nsD es DszlelDs sorn az Hn E a f-ldi svn!is al tall"ozvn E (elle a tudat Dlete"Dnt tmaszt&a fel az invertlt Ds alv szellemi Batalma"at: azon(an "-z-nsD esen a tudat elzrult az svn!is transzcendens realitsna" az Dszlelet(l val ezen intim feltmadsa ell4 mert a form" szu(&e"tv me &elenDse "-ti le4 ami" Dl" u !an4 de e ! Ballfol!amat formi"Dnt szFletne": ez a fol!amat az em(er(l

indul4 amidn ezen a szinten a termDszet BallGfo"val azonosul7 Az Dszlelet "-zvettette me &elenDs(en mindazonltal Dppen feltmad(an van az a realits7 Ce elle tompas (an mene"Fl az em(er v ! 't&n lncolvn ma t a realits "-zvetlen DrzD"i "DpDBez4 azaz az DrzlDle" ltal me ra adott formBoz: s ez az svn!is BallG llapotna" -lt-zD"e7 Az svn!is azon(an a szn4 a Ban 4 az z4 az illat4 st(7 rDvDn "Dszen ll a feltmadsra: a nem mDrBet 6=al4tatH=4 mel! az Dszlelet(en (u""an fel7 Sal&(an az Dszlelet nem azDrt addi"4 Bo ! Drzet"Dnt DlvezzD"4 Banem Bo ! az HnGne" a fizi"ai svn!is al val tall"ozs(l szrmaz Batere&e"Dnt tapasztal&"7 Az Hn tDn!le azon a ponton ll4 Bo ! a fizi"ai svn!is metafizi"ai realitst felDlessze4 amidn me t-ri a varzslat Batere&Dt4 ami miatt az svn!is me &elenDse E a ma a (Dl!e Dt vDsve az DrzDsre Ds az Drzeti a"aratra E fizi"ai realitss emel"edi": e ! Batalmas Ballucincitl nem eltDren7 Ezt a Ballucincit a v ! tpll&a7 A "-z-nsD es Dszlelet(en e ! tvltoztat m i"us a"tust "ell me ra adni4 amit a me &elen szenzori"us tartalom v !sna" &avra fol!tonosan elmulaszt az em(er: az Hn dire"t viszon!t4 e ! BatK67@8997<7t4 amit illeten az D(er tudat inade"vt4 mint e ! "atalepti"us tudatllapot az D(erllapotBoz viszon!tva7 I ! mondBat&u"4 Bo ! a 3zolris M ia anna" E D(er tudat Batere&DFl val E me Bdts(an ll4 amit az Hn mr azzal valst me 4 Bo ! a vil E DrzD"e" se tsD Dvel E Dszlelete"(eli felmerFlDsDt lDtreBozza7 Az DrzD"i tapasztalat tudata az Hn 8udomn!t va ! e ! 3za(ads filozfit posztull7 A szolris asz"Dzis a tantvn!t az Dszleleti tartalomna" attl az DrzD"szervi a"tivitstl amin "eresztFl me n!ilat"ozi" E ide enne" val tapasztalsra vezeti7 Ami az Dszlelet sorn az DrzD"szerv(en le&tszdi"4 az Hn &elenlDtD(l "ap csa" ma !arzatot: az Dszleleti fol!amat4 mint a fizi"ai szerv fol!amata a relis tartalmon Dpp' ! "vFl ll4 mint e ! telefon"DszFlD"ne" sem a (eszDl etDs tartalmval4 sem a Bozztartoz Ban o""al sincs dol a7 Az DrzD"szerv nem arra van4 Bo ! DrzD"i tartalma"at "-zvettsen az DrzlDle""el me ldott em(eri testne"4 Banem Bo ! az HnGne" mdot ad&on il!en tartalma" E az Drz testisD Ds a vil "-zt mr fennll relci""Dnt val E me ra adsra: ol!an relci"4 ami" az Hn &elenlDte nDl"Fl is E amint az llatnl t-rtDni" E fennllana"7 Az Dszlelet(en az Hn a ma a vil (eli &elenlDtDt ra ad&a me : a tudat radi"lisa(( va ! individulisa(( a"tivitsna" Bin!a4 mel! mdot adna szmra a ma a vil (eli &elenlDtDne" E va ! Batere&Dne" E erre a me ra adsra az Dszlelet rDvDn4 ez a Bin! az DrzD"e" DletDt lei z &elle el E mint e ! "-zvetlen so"fDlesD uralmt E ruBzza fel4 amit a !en e numeri"us Ds lo i"us -ssze"-t szem(ells nem "Dpes le !zni7 A vil DrzD"i "Dpe az DszlelDs DrzD"feletti Batere&e ltal szFleti" me : nem mintBa a vil tartalom illuzri"us volna4 va ! szu(&e"tven lDtez4 de amenn!i(en az DszlelDs rDvDn -lti azt a formt4 mel! realitsna" &eleni" me 7 A tiszta DszlelDs az asz"Dtt az Hn "Fsz-(DBez E a"i Dszlel E viszi: az HnGBez4 a mindi feltDtelezettBez4

sosem me ltottBoz: az er4 mel!et feltDtelezFn" Ds sosem va !un"7 Az asz"Dta a tiszta DszlelDssel e ! m7l?6o>A8>tr:A4K9 fol!amat(a illesz"edi"4 mel!(en a Ma asa(( Hn ere&e rad7 Ezt az ert az em(er "-z-nsD esen az e !i" Dszleletrl a msi"ra ttDrDssel "erFli4 s az Drzete" v !sa ltal fol!ton vonzottan4 tBatolsu"at mindi "i&tssza7 Az asz"Dta "Fl-nvlaszt&a az DszlelDst az Drzettl4 azon(an a "oncentrcis !a"orlat ltal mr elD sD esen "i "ellett nevelnie a tudatos fi !elmet7 A ltsi (en!omso" a tiszta DszlelDs !a"orlsra sa&tosan al"almasa": enne" fol!amatt4 Ba mr (irto"un"(an van4 "Ds(( valamenn!i Drzetre "i leBet ter&eszteni4 ol!an fo"ozatoss al4 mel! a le tudatosa(( Drzete"tl a "evDs(D tudatosa" felD Balad4 ! a sza ls4 az zlDs4 a tapints4 st(7 El"DsztDs"Dnt se tsD ol!an tr !a" felD fordulni4 ami" termDszete al"almasa(( a (els tartalomna" az Drzettl val "-nn! levlasztsra: pl7 az svn!o"4 a fDme"4 a n-vDn!e"4 a vir o"4 a vz4 az D 4 e ! n-vDn! Ds az D mint Bttere "-zti fDn!(eli viszon! st(7 A mvelet a((l ll4 Bo ! a le na !o(( fi !elemmel4 s e !ide&le a ondolat tel&es Ball atsa mellett "ontempllni a tr !at4 am irn!(an az a(szol't immo(ilitst el nem Dr&F": Drzetne" Ds "Dpzetne" Ball atnio" "ell7 A termDszet teremtmDn!e eltti immo(ilits spontn mdon me ! t a mDl! n!u alom(a: az univerzlis ondolat )atalmna" n!u alma ez4 mel! az DteriGfizi"ai form"(an manifesztldi"7 A tr ! a termDszet specifi"us teremt ramna" ima inatv szim(lumv lesz: a "ontemplatv "ontinuits(an a tantvn! azo"ra az DrzD"feletti stru"t'r"ra tall4 ami" formatv Batere&Dne" a tr ! a &ele7 Il!en stru"t'r" lel"D(en erG"Dpe""Dnt merFlne" fel7 9assan tisztv Ds (eBatv vli" a mvelet4 amint az HnGne" az DrzD"ivel val viszon!a dinami"&val val "oincidencia felD Balad4 mel!(l a vil fizi"ai me &elenDse szFleti"7 Amint lttu"4 az Hn viszon!a dire"t: ezDrt a tiszta DszlelDs(en a tantvn! me tanul&a a lel"i Dlet mozzanatai me ra adsna" mvDszetDt E mieltt mD azo" formt -ltenDne"4 va ! DrzettD vlnna": lDn!e D(en le !zi a ondol"ods4 az DrzDs Ds az a"ars tartalmaina" vonat"ozs(an a cere(rlis "-zvettDst: "Dpes il!en tartalma" uralsa Ds inte rlsa a"ci&t me indtani ' !4 Bo ! tiszta llapot(an4 a szu(&e"tv elem ltal me nem msultan ra ad&a me "et7 Az Hn asztrltesttl fF etlen tiszta viszon!na" ez a me valstsa so" dolo ra tant&a a mun"l"odt: a ma a Ds a mso" karmjtl val elsza"adst a sza(ads szfDr&(a t-rtDn felemel"edDsne" "-sz-nBeten4 amel!rl "ontempllni leBet a karma ramt Ds pozitv vD (emenetelD(en "-zrem"-dni: s ez a valdi eti"a4 a 3zellem em(eri a"ci(eli autonmi&a az em(eri(en leza&l alapvet a"ciDrt: leBetsD a ondol"ods4 az DrzDs Ds az a"ars eredeti elemDne" me ra adsra moz s "-z(en4 mD mieltt a diale"ti"us tudat(an "ioltdna: leBetsD a (ennF" val mun"l"odsra mD mieltt a pszicBDn (elFl Ds az em(eri viszon!lat(an rom(ol"" vlnna"7

Az DszlelDs (els fol!amatt4 aBo !an emltettF"4 fo"ozatosan valamenn!i Dszleletre "i leBet ter&eszteni4 e Dsz a (ens4 szu(&e"tv va ! pszicBi"aia"i : e Dsz az -szt-ni impulzuso"i Ds utol&ra a sze"szusi 7 :"os dolo azon(an az Dszleleti tpuso" tBatsna" fo"ozatos rendszerDBez tartani ma un"at4 a fF etlene((e""el "ezdve4 aztn a fizi"ai testisD Bez &o((an "-t-tte" felD Baladni7 Me Drt&F" ma&d4 Bo ! a lDle" le ma asztosa(( erine" a sze"szus(an val tapasztalsa4 s ezDrt a relis tisztuls az 795l8l8t>86 az 7r58ttJl t-rtDn el"Fl-ntDsD(en ll7 Az i azi spa ria il!en el"Fl-ntDs(en ll: szu(tilise(( mvDszet4 mint az4 amit a form"4 szne"4 Ban o" st(7 e !szer Dszleleteitl i Dn!lFn"4 mert (ens tartalma az eroti"us DrzetDvel "-zvetlenFl azonos"Dnt addi"7 Az e((en a "Dzi"-n!v(en vzolt 't mdot ad a tiszta DszlelDs il!en Drtelm me valstsra ' !4 Bo ! az a"arat tiszta B&Dt ra ad&u" me Mld7 AV E5:3V E5ETEN7

AZ IMAGINCI )ATERE*E.

A tantvn! o(&e"tv ervD teszi az ima incit4 "-zvetlen form&Boz tartoz spontaneitsna" Batere&Dt Basznlvn fel: "-z-nsD esen ez szu(&e"tv Bater4 amenn!i(en nem sa&t (ens princpiuma4 Banem attl eltDrFlve4 az DrzlDle"4 va ! a pszicBofiziol iai termDszet i Dn!ei szerint mozo 7 Az ima inci e ! er4 mel! a ma a me valsulsra ol!an impulzus szerint t-re"szi"4 ami a (ens(l tDn!le esen moz at&a7 Il!en impulzus "reatv va ! rom(ol leBet: "-z-nsD esen rom(ol4 mert az DrzlDle"(l emel"edi" fel4 azaz a sa&t DrzD"feletti forrsval -szt-n-sen szem(enll lDle"(l7 *incs ima inls4 mel! ne a me valsulsa felD Balad realits csr&a ne lenne: e ! ma&dnem mindi a ondolat eredeti termDszetDvel polrisan ellentett impulzus(l moz atott csra7 A "-z-nsD es ima inls il!en impulzus "-zvetlen ondol"ods"Dnt val "ife&ezdDse: a "Dpzetal"ots7 Ez a "Dpzetal"ots azon(an a"arat ltal vezDrelt Ds nemszu(&e"tv tartalma"Drt me Batvn!ozott leBet7 Az asz"Dta me Drti ma&d4 Bo ! nincs ol!an al"ots4 mel! ne rendel"ezne "ezdeti csra"Dnt a ondolat ima inatv Batere&Dvel4 amenn!i(en a szu(&e"tivitstl me sza(adul(an van7 3zo"sosan az ima inls a spontn va ! -szt-n-s a"arati elemne" "-sz-nBeten E mel! Bozztartozi" E dinami"us4 mivel a pszicBofiziol iai termDszetBez van "-tve4 s ezDrt szu(&e"tv7 Ami"or a tantvn! az ima inls a"arati elemDt a termDszettl me sza(adtani t-re"szi"4 Bo ! (elle o(&e"tv ert "Dpezzen4 Dpp ezzel a neBDzsD el tall"ozi"4 Bo ! ui7 az ima inls fol!amata elveszti a spontns Batere&Dt4 amidn form&t a tudat Batrozza me : elBatrozottan a"arva4 elveszti az ert4 amit termDszettl Bord ma (an7 Az asz"Dta mvDszete a((an ll4 Bo ! az a"arattal Dleszti '&ra az
L

Fordt megjegyzse: Ars spa !rica4 a szDtvlaszts mvDszete4 ;aracelsusnl is4 mint "DmiaiGmorlis a"ci7

ima inatv impulzust: ramlatna" az eredeti ervel val '&ra-ssze"apcsolsval a spontns (l a"arati ramot "Dpezve4 mint amil!en tDn!le esen4 eredetile 7 Az ima inci diszcipln&t a fi !elemne" me Batrozott "Dpzete"re t-rtDn odaadsa 't&n "ultivl&a4 am eze" e ! sa&tos DrzDst nem "eltene"7 A "Dpzetal"ots "ezdeti ima inls4 rendszerint az DrzlDle" Basznl&a4 va ! az DrtelmiG Ds "edDl!lDle": mindenesetre az ima inatv ondolat "ezdeti mozzanata7 Az Drzelem szu(tilis mdon "ondicionl&a4 a diszciplnval me "ell sza(adulnia ettl4 Bo ! az a fel"eltett ima inlsna" me felel DrzDsne" ad&on Bel!t7 Az ima inatv "DpessD nevelDsDre szol lna": aN "ontemplatv mozdulatlans i llapot alap&n en edni t ma t az em(er "ozmi"us t-rtDnete 3zellemtudomn! ltal lert "Dpei Batsna"P (N az svn!i va ! a n-vDn!i termDszet "ontemplci&a Mld7 8I3V8A H3V9E9H3NP cN e ! me Batrozott szellemi tartalom szerint "Dpet felDptve Ds azt "ontempllni: moz st tpllvaP dN e ! sznt DrzD"i Bordoz&tl a(sztraBlva4 mel! ltal rendesen me n!ilvnul4 ima inlni ' !4 Bo ! nemGDrzD"i tartalmt "ontempll&u": ut(( "Dt szn e !ms mellett ima inlBat4 pl7 a piros Ds a "D" Ds szu(tilis viszon!u"at E amine" elevenne" "ell szFletnie E Dszlelni7 2ontos ondos"odni arrl4 Bo ! minden "Dpne" a lDle"(en e ! me Batrozott Drzelemmel rezonlva le !en me a "itel&esedDse7 Ez az DrzDs a 3zellemne"4 mel! a fizi"aii Batol4 n!it "aput7 Az ima inatv diszciplna a "Dpe" le t a(( me vlasztsi Ds fF etlen Basznlata "DpessD Dt Bozza ma val e ! er szi or' ellenrzDsDBez fordulva4 amine" szmra mindazonltal a me n!ilat"ozs(eli maRimlis autonmit "ell e !szersmind (iztostani7 Ezen a ponton tGDato9 I>67>?rJl "ell szlni: az ima inatv dynamis "ife&ezdDse lDn!e D(en a ma asa(( (els Dlet ramlsna" fel"nlt "-zvettDs4 amel!ne" a szemDl!telensD e szmra a lDle"(en a Batrtalan mo(ilits ltal (iztostott az ade"vt "apu7 Il!en er ramlsval a tantvn! a teremt termDszetDvel azonos (els Dletelemet tesz ma Dv: a (els M ia els form&val rendel"ezi"7 I ! mondBat&u"4 Bo ! az '& id" M i&a4 mert a lDle" (els lo i"&ra DpFl: az em(eri tudatos me vltsna"4 s az eti"aiGszocilis fol!amato" relis fe&ldDsDne" csr&a4 amenn!i(en a tudat(an a fo alom s"Dpi Batere&Dne"4 azaz a "-z-nsD es ondolat eredeti szintDzise princpiumna" felel me 7 Az az ima inls ez4 amit az anti" asz"Dtna" nem "ellett me sza(adtania4 mivel nem "-td-tt ide rendszerDBez4 Banem ma (l a pszicBoszomati"ai "ondci(l adomn!"Dnt ramlott Bozz: az mvDszete a ne"i odaads4 va ! a (enne elmerFlDs4 va ! az ltala val "it-rDs volt7 A modern tantvn! eltt ellentDtes feladat ll: az ima inci me sza(adtsa a pszicBoszomati"us "ondcitl7 Ezzel "ozmi"us fol!amatot tapasztal sa&t ma (an7 ElmondBat4 Bo ! ami em(erile Ds e !etemesen lDtezi"4 Batalmas "ozmi"us em(erfeletti ima inci" arcBetpuso" szerinti svn!is i val lesrs-dDse7 Il!en ima inci" termDszetesen mD alapvet(( "reatv Batalma"at tudBatna" ma u"

m- -tt: "ozmi"us Entitso" Inspirci&t Ds Intuci&t7 Hpp Bo ! el"ezdFn" me Drteni e ! n-vDn!t4 Ba (enne e ! em(erfeletti ondolat me valsult ima inci&t ismer&F" fel: az em(er u !anis le fel&e(( e ! Dp(e "Dpes csa" lefordtani a ma a o(&e"tv "DpG Batere&Dt4 ami Dlet nDl"Fli tr !4 aBo ! Dlet nDl"Fl val a "-z-nsD es ima inatv ondolata4 mivel nem tapasztal&a az a !is on t'l7 Z ! a (ete sD e ! in"arnlt tudaton "vFli ima inci7 E ! a testi llapotBoz "apcsold ertel&es ima inci "Dpezi alap&t4 mel!en t a 3zellem e ! me Batrozott "-vet"ezmDn!re t-re"szi"7 Il!en ima inci (irto"lsa a ! !uls princpiuma7 A ma a me valsult ! !ulst ima inlni "Dpes tapasztal mr moz s(a Bozza a ! !tert: termDszetesen -nismerete4 s ezDrt (ete sD Dne" "armi"us o"ai "ell Bo ! vezessD"7 )a el&ut (a&a metafizi"ai o"aina" felismerDsDBez4 tevD"en!"edBet sa&t ma n: a pszicBi"ai analzisDtl azon(an mer(en eltDr felismerDsrl van sz7 E ! il!en "utats sorn is a((l ll a mdszer4 Bo ! ismDtlDse" Ds ritmus 't&n me Batrozott "ulcsG"Dpe"et Bvun" Dletre7 A tapasztalna"4 a"i autonmit szndD"szi" adni a teremt ima incina"4 mindene"eltt a "oncentrci Ds meditci mvDszetDt "ell ismernie7 Az ima incit az asztrltesttl4 a kama rupaGtl ' ! sza(adt&a me 4 Bo ! maRimlis ellenri Batervel irn!tsa: il!en "ontroll azon(an4 amint &eleztF"4 az4 amel! rendesen letompt&a spontns na" Batere&Dt: de Dpp ezt a spontns ot t-re"szi" az asztrltest '&raDlesztDse Bordozesz"-ze"Dnt al"almazni a tapasztal: ' !Bo ! ez a ma a rDszDrl a ma asa(( ima inatv "DpessD et fe&ezze "i7 Az a"art ima inls(an intim4 ma nl az ima inlsnl Batalmasa(( valami tevD"en!"edi"7 A sza(ad ima inls a"arat r7=7> a"tivldi"4 so""al in"((4 semmint a"arati erfesztDs(l: ez me (Dnt&a ere&Dt7 E ! "Dp a""or lesz dinami"uss4 ami"or Drde"mentesen "ontempllBat&u"4 mint e ! mr el"DszFlt festmDn!t7 A maRimlis ervel4 de az elBatrozs a(szol't Bin!val4 e ! taoista tpus' >8m a6ar:99al "ell a"arni: ami termDszetesen nem &elent taoista diszciplna szerint a"arni4 Banem a ondolat testetlen moz sa erDn!Dne" alap&n ol! intenzven4 mintBa csa" testi volna: azaz a ondolat rzsa"eresztes diszcipln&a szerint7 Az ima incit a "oncentrci Ds a meditci ltal !a"orol&u"7 )a me fi !el&F"4 a "oncentrci lDn!e D(en ima incis !a"orlat: u !an' ! a meditci ol!an ima inls4 mel! eredeti -sszBan szerint fzi -ssze a ondolatot az DrzDs Ds az a"ars szu(tilis erivel7 Az az asz"Dta4 a"i az ima inci (irto"(an van4 az Isteni M ia princpiumval rendel"ezi"7 A ma a (rminem me valstsa a ritmi"us Ds ismDtelt ima inatv !a"orlat 't&n vli" leBetvD szmra7 Az az asz"Dta4 a"i a devci erine" Bin!t Drzi4 ima inlBat&a a devcit4 anna" Batere&Dt4 tartalmt Ds sa&t (ens DletDne" anna" "-sz-nBet tala"ulst7 A 3zellemi Sil na" val szentelDsFn" mindi (eBat

ima inci"Dnt indul7 *incsen val(an (ens me valsuls4 mel! mindene"eltt ima inatv opus ne lenne7 A d-nt (ens mvelete"Bez az ima inlsna" a ma a "ozmi"us eredetD(l "ell mertenie: ! vli" csa" tisztv4 sza(adul csa" me a szu(tilis e i"us impulzuso"tl4 ami"et szF"sD szeren ma (an Bordoz7 )a nem "Fsz-(-lnD "et "i4 dDmoni ima inatv m ina" adnna" Bel!t7 Az asz"Dtna" rendel"eznie "ell a tiszta ondolattal Ds &rtass al a me ismerDsi 'ton4 neBo ! az e oi"us ima inls medini"us -svDn!eire "evered&en7 SD Fl is minden"i azt valst&a me 4 amit i az(l ima inl: minden"i arra tall -nma n "vFl4 amit ima inatve tpll a ma a (ens&D(en7 A tiszttalan em(er4 nem leBet4 Bo ! ne tiszttalans ot tall&on ma n "vFl7 A tiszta mindi azzal tall"ozi"4 ami tiszta7 Az a ondolat4 amit i az(l ondol az em(er4 nem a racionlis4 Banem az a ondolat4 mel! az Dlet t-ltetDt Bozza ma val: az ima inlst7 .-z-nsD esen azon(an az DrzlDle" va ! asztrltest ima inlsa4 azaz a testisD szerinti visszBan zsra "-telezett lDle"D7 A racionlis ondolat mindi anna" "odifi"tora4 amit val&(an az -szt-ni Dlet t-ltDse szerint ondolun"7 5endszerint a szu(&e"tv DrzDs(l4 a pszicBD(l4 a testi termDszet(l &-n ez az DletGt-ltDs7 A tantvn! feladata4 Bo ! az Dlet forrs(l ma (l val "iramlst te !e leBetvDP az ima inlsna" ne"i "ell Bel!relltania o(&e"tv DletBatalmt7 *em a "Fls szituci4 mel! pszicBi"ai llapotot szt4 Banem a pszicBi"ai llapot az4 mel! a "Fls szituci(a vetFl7 Az ima inci e((en az Drtelem(en a teremt er7 A rosszat4 a tDvedDst4 az a dst4 a v !at teremtBeti4 anna" a&ndD"ozvn Batert4 ami a lel"et4 a testet szDtrom(ol&a7 A fizi"ai (a&4 amint emltettF"4 me valsult tudattalan ima inci7 Azon(an mialatt a destru"tv ima inlsna" van e ! "-zvetlen ere&e4 mel! a termDszet(l4 azaz a termDszettel egy eg(l &-n4 a teremt va !is felemel va ! ! !t ima inci az a"arat tudatos elBatrozst "-veteli me 7 Eleinte erfesztDssel &r ez az elBatrozs4 mivel a "Dpzetal"otsna" a pszicBofizi"ai Batrtl val me sza(adtsa: az erfesztDs azon(an lassan4 amint a tiszta ima inls a ma a Batrtalan spontns (eli Batere&Dvel me sza(adul a szu(&e"tv termDszettl4 "i"Fsz-(-ldi"7 Azt mondBat&u"4 Bo ! a 3zellemi Sil Batalmas ima inci" rDvDn tpll&a az Dlt7 Az em(eri ima inls nem e !D(4 mint il!en ima inls alacson!a(( vetFlete7 A modern em(er e oizl&a Ds szu(&e"tvvD teszi az ima incit4 "DpzeldBet4 de a !a"orlati s"on csa" Dpe"et "rel4 de esztDti"ai terFleten se produ"l mr csa" Dlelem nDl"Fli4 azaz a relis ima inls nDl"Fli4 cere(rlis mvDszetet7 ABo ! emltettF"4 a "oncentrcis Ds meditcis !a"orlato" az ima inls felsza(adtsn mun"l"odna"7 Amint il!en felsza(adulst elDr4 a tapasztal felelssD e -nma a Ds mso" irn!(an "omoll! vli" annl a tDn!nDl fo va4 Bo ! "ezdeti

m i"us er"Dnt az ima inci rom(olBat4 Ba tDvesen Basznl&"4 va ! Ba az e oi"us termDszet ltal '&ra me ra adva "i"erFl a tevD"en! szemDl! uralma all7 Az asz"Dta -nma t Ds mso"at s'l!osan "rostBat4 Ba elD telen &elenlDte pillanatai(an a felD(resztett ima inatv er feletti uralmt elveszti7 Az o"4 amiDrt a 3zellemi Sil (izon!os er"et nem en edDl!ez a tantvn! rDszDre4 a Basznlatu""al ltala o"ozBat "r veszDl!e4 mivel az e oi"us termDszettl val i azi fF etlensD et nem Drt mD el7 Ami"or az ima inatv Bater felD(redt4 a tantvn! Dlete a ma a spontns na" fol!amatos urals(an "ell Bo ! ll&on4 e Dszen a le apr(( rDszlete"i 4 E Bo ! ez a Bater ne az em(eri fe&ldDssel ellensD es ervD vl&on7

A RZSAKERESZTES GYAKORLAT'

amit elsz-r 5udolf 3teiner "-z-lt Mld7 Geheimwissenscha t4 IS7 fe&7N r-viden e ! n-vDn! szFletDsDne" Ds ala"ulsna" ima inls(l Ds enne" az em(er "DpDvel val -sszeBasonlts(an ll: ut((ina" nincsen me a n-vDn! tisztas a Ds szemDl!telensD e4 amenn!i(en tudattal Ds csele"vDs(eli autonmival me a&ndD"ozott lDn!4 de ezzel msrDszt az -szt-n-"ne" Ds szenvedDl!e"ne" val alvetettsD e is e !Ftt&r4 minte ! ellentDtel"Dnt7 Az em(er azon(an asz"Dzis 't&n a lDle"(en Ds ezDrt a test(en is u !anazt a tisztas ot DrBeti el4 mel! a n-vDn!t &ellemzi: a vDr(en4 mel!ne" Beve az -szt-n-" Ds szenvedDl!e" Bordoz&a4 u !anazt a tisztas ot valstBat&a me 4 mint amel! a n-vDn! z-ld nedvD(en "erin 7 A !a"orlat e pont&n a v-r-s rzsa -lti fel az asz"Dta metafizi"ai tala"ulsa szim(lumna" szerepDt: e vir (an a z-ld nedv a szirmo" v-r-sDvD vli"7 Ezt a "Dpet intenzven "ell Drezni Mld7 A MECI8W1IX c7 rDsztN7 Ma&d r- t-n fe"ete "eresztet "DpzelFn" el a me tiszttott szenvedDl!e" Ds -szt-n-" szim(luma"Dnt4 "-zDpFtt "-r(en BDt ln v-r-s rzsval7 Ezt a vD s "Dpet "ell "ontempllni4 Bo ! a Bozztartoz DrzDst a&ndD"ozBassa7 A !a"orlat E &l me fi !elve E ondolatot4 DrzDst Ds a"aratot moz st: a "oncentrci4 a meditci Ds az ima inci mveleteit fo lal&a ma (a: a metafizi"i tartalma" alap&n4 ami"re ima inatv Drtelem(en tmasz"odi"4 a tantvn!t i en messze vezetBeti4 (rmil!en fo"on ll&on is4 Ba a nap sorn a "oncentrci tpus !a"orlatval Ds esetle szemDl!es fe&ldDse ltal i Dn!elt prBuzamos diszcipln""al "sDri7 E ! (izon!os szinten a !a"orlat E az als(( asztrlis tBatolsra Ds a lDle" DletDne" orientlsra "DpessD tev n!u odt intenzitsra emelve E a tantvn!t az em(erisD ltBatatlan vezeti 5zsa"eresztese" 8estvDrisD Dne" nevezett 5end&Dvel val "apcsoldsBoz vezetBeti7

A "IGYELEMELTERELS )ATERE*E.

Az a "DpessD ez4 mel! a mentlis szfDrna" e ! al"almatlan"od ondolat va ! lel"illapot alli "ivons(an ll7 Ez a "DpessD ' ! DrlelBet4 Bo ! ol!an ondolatmenetrl4 mel! "Fl-n-sen ma val ra adott4 Birtelen e ! szmun"ra Drde"telen msi"ra vltun" t4 s (enne a"artan elmerFlFn"4 am csa" ma val nem ra adott: ma&d e ! tov((i ondolatmenettel ismDtelt elterelDst vD zFn"7 U !an ! &run" el e ! DrzDssel va ! lel"illapottal is7 Me valstsa"or a !a"orlat a((an ll4 Bo ! e ! vonz ondolatna" va ! DrzDsne" ad&u" t ma un"at e Dszen az ellenrizBet alvetettsD Fn" fzisi : ma&d Birtelen ottBa !&u"4 Bo ! ms4 nem vonz ondolatna" va ! DrzDsne" ad&u" t ma un"at4 s e((e u !anazzal az odaadsun""al merFlFn" el7 Mindaz4 ami ' ! fo lal le4 Bo ! "Dptelene" va !un" lemondani rla4 ez a (a&4 a""or is4 Ba ltszatra szellemi impulzuso"rl le !en is sz7 A &s va ! moralits impulzusa4 Ba autenti"us4 nem ural&a az HnGt4 mert "ife&ezDse az HnGne"7 A szellemi impulzuso"na" is a tudatos elBatrozs rost&n "ell tBaladnio"7 A &s Ds nemeslel"sD impulzusait a""or veBet&F" autenti"usa"na"4 Ba azo" az asztrltest alacson!a(( impulzusaina" tala"tsai: a lDle" pre nns DletDt al"ot&"4 mel!(en lDn!e D(en az i azi Hn fe&ezdi" "i7 Az i azi HnGne" a vil (eli &elenlDte mr tala"t mvelet: e mvelet (rmifDle form&a az Hn relci&a4 mel! nem "ere"edBet az Hn f-lD7 A relci erDn!e a 3zellemtl ered4 s nem &-Bet moralista ra&on s(l: ez ma&dnem mindi a 3zellem tettetDse4 szavalsa7 Az a"art fi !elemelterelDs !a"orlatna" feladata4 Bo ! a lel"et ne csa" a 3zellemmel ellensD es er"tl MArimanNP de a szellemi szavalsDtl M9uciferN is me sza(adtsa7 E ! morlis impulzus Basznlata is &o osulatlann vlBat4 Ba nem az Hn4 Banem az asztrltest =:<?:9:>a6 elBatrozsD7 A moralits tudomn!a mindene"eltt a 3za(ads 8udomn!a4 azaz az Hn 8udomn!a7 A vil i azi (a&ai e ! nem az Hn4 Banem az ellenl(astl Basznlt moralits termD"ei: e ! moralits4 amine" diale"ti"usan semmi se vetBet ellen4 de lDn!e D(en me tDveszt&e az em(erne"4 s az em(erine" szisztemati"us elide ent&e4 mivel csa" formlis: szisztemati"us tartalma nem a testvDrisD szellemD(l4 Banem az averziD(l ered7 A fi !elemelterelDs !a"orlata a "oncentrci ltal termeld er" "atarzisa7 A "oncentrci eredmDn!e"Dnt lDtre&-v Batert az Hn szemDl!telen irn!tsval "ell -ssze"apcsolni7 Ezen az 'ton Drti me a tantvn! a szu(&e"tv va ! mentlis "oncentrcitl a Ma asa(( Hn szemDl!telensD Dt Bordoz mDl!"oncentrci(a t-rtDn tmenetBez szF"sD es sar"alatos tvlts i Dn!Dt7 Ami"or elD erse" va !un"4 a !a"orlat el"-telezette(( form&t "sDrelBet&F" me e ! !-trelmes ondolat(a val a"aratla os elmerFlDssel4 am csa" az illuzri"us !-trelmes tartalmat nem Dszlel&F"7 )a e((en az Drtelem(en e ! teltDsre &utun"4

e !csapsra elvon&u" (elle ma un"at4 Bo ! e ! vele ellentDtes tartalm' ondolat(a merFl&Fn": ma&d azonos mveletet vD zFn" vele: a formlis stru"t'ra Batvn!ozst4 e Dszen a tartalom t&rsi 7 A !a"orlatot a "Dt tartalom (els prBuzam(a lltsval zr&u"4 amine" ellltsra azonos ert moz stun"7 U !ane((en az irn!(an e ! tov((i !a"orlat a "-vet"ez7 El"DpzelFn" e ! szitucit4 mel! "-z-nsD esen e ! me Batrozott DrzDsre "Dn!szert4 mint ellenllBatatlan me felel&Dre Ds il!en DrzDs eltilts(an !a"orol&u" ma un"at: a szitucit ima inatve az a(szol't me in atBatatlans llapotval fo ad&u"7 Ez a !a"orlat4 mel! ltszla e oiszti"us DrzD"etlensD e ! fa&t&na" "ultivlsa4 mD is DrzD"en!sD et se t D(reszteni ol! szituci" irn!(a4 ami" rendesen azDrt Ba !na" "-z-m(-sen4 mivel az egna" nem ellentmond"7 Sanna" a lDle"ne" semle es va ! Boml!os zni4 ami"(en a 3zellem elleni le mDl!e(( oppozci" !-"erezne": Bozz&u" azltal &utun" el4 Bo ! azt az DrzD"en!sD et ural&u"4 amin "eresztFl azo" "-z-nsD esen az egt manverezi"7 A lDle"ne" az a rDsze4 mel! azDrt marad "iz-""entBetetlen4 mert s-tDt4 "-z-nsD esen anna" a rDszne" a rDvDn tart&a fenn Batalmt4 mel! az emci" Ds a szenvedDl!e" form&(an rea l7 Ezzel "apcsolat(an DrtBet4 Bo ! menn!ire fontos a((an !a"orolnun" ma un"at4 Bo ! mso" szituciit ' ! te"intsF"4 mintBa a sa&tun"D lennDne" Ds a mien"et4 mintBa mso"at illetnDne"7 E ! il!en !a"orlatna" nem ann!ira a morlis tartalom az DrtD"e4 mint amenn!ire dynamisna" mdszere7 Az er vil oss a a lDle" moz saina" ol!an szi or' lo i"&t i Dn!li4 mint e ! matemati"ai tDtelDD7 A spontns a "reatv Bater4 vD telensD el me a&ndD"ozott4 mel! a D8t8rm4>:lt le !zDsDt Bozza ma val4 de Dpp ezDrt mindene"eltt a szi or' me Batrozotts (irto"lst7

AZ SZTNK.

Az -szt-n a pszicBD alapimpulzusa4 mel! az Hn ellenDre parancsolla n!ilat"ozi" me 4 st4 el&ut oda4 Bo ! az HnGt Basznl&a fel7 Az a"arati szfDr(l va ! a mDl! asztrlis(l ural -szt-n-" csoport&a az4 ami i azn er"Dnt n!ilat"ozi" me az em(er(en: a le na !o(( er4 amivel csa" rendel"ezi"7 A ondolat az Drtelem fDn!Dt Bord&a ma (an4 az -szt-n tala"tsa ide&t4 de Bin!zi" (elle az -szt-n ere&e7 A "oncentrci Ds a meditci mvDszete a ondolat me erstDsD(en ll ' !4 Bo ! azt e ! -szt-n Batere&DBez &uttass"7 Ez a ondolat az DrzDs Ds az a"arat dinami"us szintDzisDvD lesz: eze" lDn!e D(en az is"olzs "-vet"eztD(en "erFlne" "i az -szt-n-" dinami"&a all7 Az Hn -szt-n-" vonat"ozsa(eli autonmi&na" pro(lDm&a az HnGne" a valdi 8mC8r4 :lla@ot potencilis erivel val viszon!na" pro(lDm&a: e ! leBen erl -szt-n rom(oler enne" az llapotna" a szmra4 e ! uralt -szt-n DptervD lesz4 st4 a d-nt er7 .-nn!en me DrtBet4 Bo ! az -szt-n-" irn!(an val autonmit nem r- t-nzi az

em(er: a "oncentrcina" Ds a meditcina" "-sz-nBeten "ezdBet (iztos alapo"on "iala"ulni7 Ami"or e ! minimlis (els fF etlensD Bez &utun"4 a((an !a"orolBat&u" ma un"at4 Bo ! az -szt-n-"-n "eresztFl4 azo" Batere&Dt felBasznlva m"-d&Fn": arrl van sz4 Bo ! e((e a Bater(e4 mint valami a6artCa illesz"ed&Fn"7 Az ima inatv mdszerrel "DszFlFn" el4 me Batrozott -szt-nt idDzve fel: intuitv !orsas Ds ima inatv Bater "ellene" a felidDzett -szt-ni ramlat DszrevDtelDBez Ds a((a (elevet&F" ma un"at4 de az ne rntson ma val4 Banem f-lD(e "everedve menni t'l ra&ta ' !4 Bo ! a mr me lDv ramBoz az irn!t a"arat elemDt fzzF"7 A dinami"us ima inci Ds a szu(tilis Dszlelet "inevelDsDrl van sz4 Bo ! me ra ad&u" az -szt-ni ramot Ds azt -nma n t'lra vezessF"7 Az -szt-n sDrelmes4 mivel az HnGt fen!e eti Ds eln!om&a: a mvDszet a((an ll4 Bo ! e ! Batalmasa(( HnGt (ocstun" az -szt-ni ram(a: az Hn Jt-((letDtK Bel!ezzF" az alacson!a(( impulzus(a ' !4 Bo ! irn!t tfordtsu"7 E !fa&ta (els judrl van sz4 ami nem csa" az Hn -szt-n-" feletti uralmt4 Banem a 3zellem "-zvetlen Bateri"Dnt val '&&szFletDsF"et "Dszti el7 Az -szt-n-" Batalma '&ra az Hn esz"-zDvD vli"7 Ezt a leBetsD et e !ide&le az a"arat !a"orlataival "Dszt&F" el7 Az a"arat a "oncentrcis Ds meditcis !a"orlato"on t ers-di"4 de a t495ta A98l86=79 !a"orlatval "-zvetlenFl e ! erszintre leBet emelniP e !a"orlat a((an ll4 Bo ! a mindennap rutin&tl nem i Dn!elt "-telessD e"et run" el ma un"na": e Dsz e !szer Ds &elentD"telen csele"vDse"et4 ami"et az elre elBatrozs Ds a "ivitelezDs pontos me feleltetDsDvel "ell me valstani: mD eredmDn!ese((e"4 Ba az elre elBatrozs Ds a "ivitelezDs "-z-tt &cs"n van id4 pl7 +@ ra is elteli"7 Az a"arat(an !en e szemDl! Batrozottan me ers-di"4 Ba -nma u"Drt val csele"edete"et Ba&t vD re e ! sor sa&t parancsa szerint4 a"r a nap e !i" r&rl e ! msi"ra velve4 Bo ! a tun!as "-ztes sza"aszait va ! az er" a('lis szDtszrts t el"erFl&e7 Az '& id" Mestere specilis el"Dszt !a"orlato"at ad az -szt-n-"-n tala"t mdon m"-dni "Dpes Baterre7 IdDzzF" pDldul fel e ! a v !tl me ra adott em(errl "apott impresszi"at: "Dpzel&F" ' ! el4 Bo ! valamivel t-((et Dszlel&Fn" annl4 amit az al"alommal tDltFn"P Bo ! me fi !el&F"4 Bo !an fe&ti "i a v ! a Batst ma atartsra4 fizio nmi&ra: Bo ! DrezzF" a v !at4 de (enne7 Ezen a mdon a tantvn! felidDzi azt a v !at ma (an4 Ds u !ana""or ural&a is4 mert elszemDl!telenti Ds o(&e"tvne" Drzi7 E !a"orlat "ie DsztDse4 Bo ! felidDzzF" az e !Dnt4 a"i elDrte4 Bo ! v !a "ielD Flt Ds ezDrt ders Ds oldott7 HrezvDn ezt a "ielD FlDst4 fF etlenne" maradva sDrelmes aspe"tustl4 ez az -szt-n-" szfDr&(a t-rtDn tov((i a"tv (eBatols7

Fordt megjegyzse: 3zerz dr7 5udolf 3teinert nevezi me !7

AZ EMLKEZS GYAKORLATA.

A m'lt me Batrozott (en!omsaina" Ds (els szituciina" tudatos felidDzDse ol!an er" fol!amatna" "ontemplci&v leBet4 ami" anna" ide&Dn el(ortott" a lel"et Ds ami" azon(an most o(&e"tv tartalmu" me &elenti"Dnt merFlBetne" fel7 A mnemoni"us "ontemplci e !'ttal a ritmi"us szD"Bel! Mmell"asN DrzD"feletti erivel val -ssze"apcsolss lesz Ds a lD zDsne" az ide rendszertl val "ezdeti autonmi&v vlBat7 A !a"orlat lDn!e ile a ma asa(( Hn Dtertest ritmus(an val &elenlDtDne" teremt Bel!et4 s ezDrt az id szu(tilis tapasztalatna" felel me 4 amenn!i(en a tDr(eliG DrzD"i formtl E ami(en me n!ilat"ozi" E fF etlen Dteri ramls7 A !a"orlat a m'lt e ! esemDn!Dne" va ! szituci&na" felidDzDsD(en ll4 Bo ! (elle "in!er&F" a lel"illapotot4 amivel ott "apcsoldottP ma&d a lel"illapot Bozz"apcsold DrzD"i &elensD Balmaztl val elszi etelDsDvel fol!tatdi"4 s ezt o(&e"tven "ontempll&u"4 ' ! aBo ! E a !a"orlat (efe&ezDse"or E a "oncentrci vD s tartalmt "ontempll&u"7 E ! (els tartalom szndD"os reprodu"lsa az a"arat alapvet elemDne" felDlesztDsDre irn!ul4 mel! az tDlt tapasztals sorn u !an &elen volt4 de tudattalanul4 ezDrt nem asszimillBat mdon7 A tudatos felidDzDs sorn ezt az alapvet a"arati elemet Dszlel&F"4 -szt-ni Bater"Dnt4 amit a tudat ma asa(( eri me '&tana"7 A leza&lott tapasztalato" emlD"ezDsDne" !a"orlata a tapasztalna" mdot ad4 Bo ! az id sz-vedD"Dt az Dtertest ritmusa"Dnt Dszlel&e4 e Dszen a JzeneisD K szfDr&i 4 aBol a ma asa(( asztrlis(l fa"ad7 Ez a zeneisD varzsol&a el az -szt-n-" " !GelemDt: val&(an a tapasztal az emlD"ezett esemDn! tiszta (els tartalm(an lDp "-z(e4 mel! llandan tudat alatt &elen van Ds azt tudattartalomm ala"t&a4 ! az -szt-nszfDra alapvet me vltsna" mveletDt valst&a me 7 Ezen az 'ton e !D("Dnt a "-z-nsD es memrit is ersti7

A NY!GALOM

a lDn!e""el s az esemDn!e""el val (D"ellapot E (rmil!ene" is le !ene" E4 ami a lDle" i azi termDszetDt &elenti me : Biteles a (D"ellapot4 Ba mindene"eltt ott valsul me 4 aBol a "ontraszto" motvumai va ! a me rovs o"ai eti"aila i azolta"7 9Dn!e D(en: az eg eti"ai "ife&ezdDsDtl is elvlasztBatatlan averzi szelleme "i"Fsz-(-lDsDne" a leBetsD e7 Az averzi szellemDne" le"FzdDse nDl"Fl sem valdi n!u alom4 sem pedi szellemi 't&rs nem lDtezi"7 )an s'l!ozni "ell4 Bo ! tDn!le e ! il!en (D"ellapot E a "ontraszto" ellenDre E a lDn!e""el az4 ami a szituci"at fe&ldDsre (r&a Ds az em(eri ma atartso"at tala"t&a7 .-nn! anna" a n!u alma4 a"i azDrt nem rea l a vil rosszas ra Ds tDvedDsDre4 mivel me van a vele val "ie !ezDs va ! pozitv e !FttDlDs "DpessD e7 Ez a n!u alom azon(an nem a lDle" ere&e4 Banem a termDszet uralta lDle"D: a lDle" ere&Dt sznlel tompults i llapot7

A le &o((an fel"DszFlt tantvn!o"at is mDltatlan"ods marcan olBat&a s vesztBeti" el pillanato"ra n!u almu"at4 ami"or a (ecstelensD 4 va ! a onoszs 4 va ! az immoralits me n!ilat"ozsaival tall"ozna"7 Eze" "orre"ci&a Ds a Bozztartoz szi or &o os4 de a "sDr averzis szellem mindi me ront&a "et7 9e "ell vlasztani rlu" az averzi szellemDt4 azt a &elensD me ismer t&rsna" ere&DvD ala"tva t7 A levlaszts a 9@a<Hra e !i"4 az em(eri "FzdDs BtterD(e te"intDs Ds az e DszsD es (els fe&ldDs szmra esszencilis form&a7 A zrzavaron (elFli n!u alom nDl"Fl nem addBat DrzD"feletti tapasztals4 sem pedi arra leBetsD 4 Bo ! em(ertrsain" irn!(an a"r i azs osa"4 a"r se t"Dsze" le !Fn"7 Az averzi szellemDvel a""or leBet i az(l szem(eszllni4 ami"or le itim mdon "-z-sen n!ilat"ozi" me anna" a &o os "orBolsa DrzelmDvel4 ami i aztalan Ds onosz7 )a F !elFn" ma un"ra Ds eze"tl az DrzDse"tl a !l-let impulzust elvon&u"4 ' ! Bel!es lefol!su"at (iztost&u": ! !t re"tifi"ls esz"-zDvD tesszF" "et7 A 3zellemtudomn! e !i" tecBni"&a anna" !a"orls(an ll4 Bo ! a !l-letimpulzust a tDvedDs Ds a Bazu s szelleme felD fordt&u"4 levlasztva azt arrl a szemDl!rl4 a"i Bordozesz"-ze7 Mdszertanila fontos a((an !a"orolnun" ma un"at4 Bo ! fi !elem(e ve !F" a msi" szempont&t Ds il!en Drtelem(en i azol&u" is t7 Ami"or ural&u" a !l-letimpulzust E mel! a le itim mDltatlan"ods(an t-re"szi" felmerFlni E4 me DrtDssel szemlDlBet&F" az esemDn!e"et va ! a me vetDst D(reszt szemDl!e"et7 Ez a me DrtDs ad&a a n!u almat a lDle"ne" Ds il!en n!u alom a viszon!4 mel! E aBo !an emltettF" E o""ult Drtelem(en fe&ldDsre (r&a az esemDn!t va ! mso" ma atartst7 A n!u alom a lDle" valdi termDszetDt valst&a me : nincs a lDle"ne" moz sa4 amel! autenti"us lenne4 Ba esszencilis "valitsa E a n!u alom E nincsen me 7 Ez azzal D(red4 Bo ! az elvetend csele"edete" vD reBa&ti(an ol!an Entitso" ltal (irto"(a vett individuumo"at va !un" "Dpese" me ltni4 a"i"tl val me sza(adulsra ut((ia"na" a meditcis diszciplna ad mdot: a tapasztal felfedezi4 Bo ! azDrt "Dpes me sza(adulni tlF"4 mert mso" szenvedi" el az alvetettsD et7 Enne" vD s Drtelme4 Bo ! felelssD et Drez me Drteni Ds se teni azo"at4 a"i" alvetettsD ldozatt viseli" el4 amine" le !zDsDre szol l (els mdszer (irto"lsra ne"i van me a privilD iuma7 A me DrtDsne" Ds me (ocstsna" minden"i felD4 sen"it se "ivDve4 az i azs talan szituci" elfo adsna" Ds elviselDsDne" a m8<49m8r79CJl "ell fa"adnio": mint attitd-" va ! szentimentlis Bozzllso" nem tartsa"4 mD Ba nem is tettetDse"7 Az tBat ondolat eredmDn!ei"Dnt azon(an a valdi n!u alom4 azaz anna" a (els llapotna" Bordozi4 ami(l e !edFl fa"adBatna" a tDvedDst "i"Fsz-(-l Bel!reBoz a"ci ener ii7 A tudatos (D"Dt mindene"felett azo"na" az esemDn!e"ne" va ! lDn!e"ne" me ismer tBatsa rDvDn Dr&F" el4 a"i" le szi or'(( tDletFn"et4 s ezDrt averzin"at "elti"7 ABo !an nem leBetFn" averzival e ! termDszeti &elensD felD4 nem DrezBetFn"

averzit a karma esemDn!e miatt sem7 Az4 ami mso"tl "iindulva szemreBn!st Ds mDltatlan"odst "eltBet4 mindi a karma termD"e4 azaz az -szt-n-s impulzuso"D Ds temperamentumD4 ami" miatt az em(ere" (izon!os csele"vDse"re va ! e ! (izon!os ma atartsra vezettetne": >8m a S5aCaD S58ll8m;6CJl EI>7 Minden"it a dharma t-rvDn!e szerint i azolni4 mel! "et a karma rDvDn ural&a Ds a Bozztartoz me !zdDs4 Bo ! az i azs (an vanna"4 ez a lDn!e""el val me en!BFlDst Ds (D"Dt Dpti "i4 ami a lDle" autonmi&na" a princpiuma7 Enne" e !edFl van me a Batere&e4 Bo ! rDszreBa&ls Ds prtoss nDl"Fl ! !tsa az i azs talans ot Ds az em(eri tDvedDse"et7 E ! Bel!Dnval szi or's nem mondBat le a (els BttDr DszleletDrl: csa" a me ismerDs n!u alm(l Ds az em(eri alan!o" i azi moz atina" me DrtDsD(l &-Bet7 A "ellemetlen esemDn! me Drt "ontemplci&val e !estett n!u alom o""ult Drtelem(en "orri l&a a tDvedDst: a testvDrisD erit a nDzeteltDrDse" Ds a Barc "ife&ezDsre &uttatsn t'l fe&leszti7 Minden"ivel (D"D(en "ell lenni4 Bo ! a lDle" DletDne" .Fsz-(e ismerttD vl&on7 JMinden ' ! t-rtDni"4 aBo ! mennie "ellK E a (-lcsessD 4 ami(l alapvet n!u almt merti a tantvn!: a mvDszet nem me ondolatlanul szem(eBel!ez"edni azzal4 ami t-rtDni"4 va ! cDlul tzni "i4 Bo ! me a"adl!ozzu"4 ami t-rtDni"4 eBel!ett az o"o" eltvolts(an "-zrem"-dni4 ami" miatt a "ellemetlen dol o" me t-rtDnne"7 Eze" az o"o" mindazonltal mindi szellemie" Ds szellemi a"ci 't&n ott "ell eltvoltani "et4 aBol eredne"7 A &elen"or i azi (a&a az eredeti csele"v" Bin!a4 azaz ol!an a"ci Bin!a4 mel! az o"o" s"&n moz at: ez tDn!le &val neBeze(( feladat7 A"i val(an enne" az a"cina" szenteli ma t4 ma asa((rend n!u almat szerez4 mel!re a ritulisan mun"l"od" feladataina" inspirci&a"Dnt van szF"sD e7 /!a"orlatila a n!u alom a lDle" spontn llapota4 mi"or valdi E a testisD tl fF etlen E termDszetDt valst&a me 7 )a il!en mdon o(&e"tv entits"Dnt DszlelBet4 a n!u almat mint termDszetes llapotot "ell m"-dDsD(en me Ba !ni4 amivel elzle tudattalanul szem(eBel!ez"edtFn": most ol!an mDrtD"i intenzifi"lBat4 Bo ! a vil on semmi se "Dpes "imozdtani t-((D7 A valdi DrzD"feletti tapasztals elfeltDtelDne" "ell felismerni ezt a m8<=:lto5tatBatatla> >?G<almat7 Bizon!os pillanato"(an a (els Ball ats(an "ell -sszeszedni ma un"at Ds en edni alszllani anna" n!u almt4 ami" eredetile 4 em(eri attitd-" nDl"Fl va !un": anna" lenni4 amil!ene" va !un"4 e Dsz a tenzi" "imerFlDsDi 4 ami" val&(an nem az Hn4 csa" anna" szmra lDtezne"4 ami nem az Hn7 A n!u alom az az alap4 ami(l E anDl"Fl4 Bo ! tudn" E mindi "iindulun"7 9enni mr azt &elenti4 Bo ! n!u odtna" lenni: arrl van sz4 Bo ! tud&u" is7 Arrl van sz4 Bo ! az le !Fn"4 ami" alapun" szerint va !un"7

RZSAKERESZTES METD!S.

A n!u alomna" (rmel! pillanat(an leBetsD esne" "ell lennie4 (rmil!en "-rFlmDn!e" "-zepette is7 El "ell tudni E -nma un"na" intDzett parancs szerint E

idDzni4 amire aprlD"osan "ellett fel"DszFlni7 Az autonmia Ds az elsza"ads llapott4 ami az intenzv "oncentrcira "-vet"ezi"4 mr (irto"olnun" "ell7 A felidDzett autonmia Ds elvlaszts ezen llapotna" minden"or elD sD esne" "ellene lennie a n!u alom Bel!relltsBoz7 )a a szituci ann!ira t'lerGllapotot mutat4 Bo ! il!en -nma na" adott parancs csa" rDszle esen4 va ! csa" felFletile DrvDn!esFlBet4 ' ! az asztrltest esszenci&(a val Btrls rzsa"eresztes metdusa tancsolBat7 E !szerstett "ife&ezDssel4 a mvDszet JllaniK4 Jen edniK4 mindent Ba !ni4 nem ellenllni7 Az ellenlls: a tDvedDs7 Sisszautalun" a (els j!d fo almra7 *em esz"-zi "Dprl van sz4 Banem precz mdszerrl4 mel! az asztrltestne" az HnGnel val "apcsolat(an ma &elenlDv er"et Bv&a fel4 ezDrt semmi "-zF" a volta"Dppen j!dna" mondottBoz7 A n!u talans minden form&a lDn!e D(en csa" asztrlis impulzuso"na" az HnGfeletti ille itim t'ls'l!a: eze" az impulzuso"4 Ba nem uraln" az HnGt4 eri"Dnt lDpnDne" fel7 Az4 amit al"almasan (els j!dna" Bvun"4 a szolris asz"Dzis ltal szmts(a vett mdszer4 amenn!i(en az asztrlis eredeti moz sna" Bel!rellt diszcipln&a4 mint a me msuls erine" ma (an a me msuls(an t-rtDn Basznostsa7 Ez a mdszer a n!u talans (a val mD alaposa(( elen edDs(en ll4 t'l azon4 ami anna" lel"etGme ra adsa4 e Dszen addi a leBetsD i 4 Bo ! az impulzv ramBoz e ! a"aratla os ert csatla"oztassun"7 *e fele&tsF" el4 Bo ! a"arat Ds impulzivits a lDle" u !anazon eri4 "Fl-n(-z fennBats alatt7 Az els moz s elfutni a me ra ads ell: en edni4 ma n a me msult n!u alom Batrn t'lra: itt (eillesz"edni4 va ! (eilleszteni a !a"orlato" ltal mr "inevelt ima inatvGa"arati ramlst4 ' !4 Bo ! -nma un"na" a((a a mDl! zn&(a eresz"ed&Fn" al4 aBol az er" eredeti "oB&a tallBat7 Az -nma un" Ba !sa4 a szu(tilis en edDs4 a me sza(aduls Ds e !ide&le j!dszeren tevD"en!"edni4 o""ult szempont(l a BuddBa permanens erivel val mun"l"odsP eze" ma az em(eri (ens(en az DrzD"itl val me sza(aduls "DpessD Dt "ozmi"usan Dleszti" az DrzD"i tapasztalaton (elFl7 A BuddBa eredeti Bozz&rulsa4 mel! az anti" vil (an az asz"Dtna" az DrzD"i tapasztalat feltDteleine" el"erFlDsDre irn!ult4 ma az DrzD"i ltal me ra adott lDle" pozitv impulzusv vli"7 A (uddBai fol!amato" il!en Drtelem(en a lDle"(en ma valdi fun"ci&u"at fe&ti" "i: e !Fttm"-dne" a 9o oszesszencia HnG(eli a"ci&val: a .risztusBoz n!itna" utat7 A me msult n!u alom Batra az HnGne" a szF"sD llapottl4 azaz a n!u talans ltal elBvott mDl!e(( eri rDvDn DrBet el: eze" rendszerint a n!u alom tudattalan '&raBel!relltsn dol ozna" E az DteriGfizi"ai szervezet "rra: il!en n!u alom fi"tv4 mert nem az Hn asztrlis(eli a"aratla os a"ci&(l ered4 Banem az Hn il!en a"ci te"intetD(en val elD telensD D(l4 s ezDrt me ersti az asztrlisna" az als(( termDszettl val azt a fF DsDt4 mel! a n!u talans ot '&ratermeli7

A (els j!d a me msult n!u alom(a t-rtDn a"art almerFlDs rDvDn E azaz u !anazo""al az HnGt automati"usan ma u""al rnt n!u talans Ger" ltal E &ut el az Hn mD alapvet(( erine" felsza(adtsBoz7 Ezen az automatizmuson "ell 'rr lenni: ez az -szt-nisD (l az ima inatv a"arat(a val fun"ciGtBel!ezDs4 mel! a j!dGtpus' en edDs md&n leBetsD es: ez felel me a J9e !en me Isten a"arataK mdszere E vD s DrtelmDi vezetett attitd&Dne"7 Ez az attitd rendszerint az inercia passzivitsa: lDn!e D(l "ell ezen t'lra se teni4 az iners passzivits BatK8r8E74<7 A passzivitsna" ez az -nma n t'lra vitele4 a mDl!sD (e4 e Dszen a fizi"ai testisD et szervezetile ural lDt Drintetlen !-"erDne" az elDrDsDi t-rtDn alszlls7 Az HnGne" ez e ! i en fenn"-lt ma ass (l mertett E alapvet &elenlDte7 Az i azi n!u almat Dr& F" el4 ami"or a lDle" ara>?5K>:E:=: lesz4 Bov a tapasztal mint varzsos t&(a vonulBat el4 Bo ! a "-rFlmDn!e"tl4 Ba azo" mr n!omaszt"" vlna"4 fF etlened&D": mint e ! sznDsz4 "i elBa !&a a sznt4 Bol neBDz szerepet ala"t4 mell!el azonosul4 ma&d ma ra tall4 a vil fun"cionlis irrealitst valstvn me 4 mel!et Dppen elBa !ott: az irrealitst4 amine" a f&dalom Ds a Ball az em(eri mDrtD"ei7 Az Dl n!u alom val(an eze"ne" metafizi"ai tartalmt E a mDl!sD es (D"Dt E valst&a me 7 Il!en leBetsD B&n a n!u alom pro(lDm&a mindazonltal me marad4 am az o" fennll4 ami miatt a n!u alom elveszett: ami"or a n!u talans e ! "on"rDt szituci(l ered4 mel! nem vltozi"4 va ! s'l!os(odi"4 va ! Batridre vr (ennFn"et7 EnnDl a szitucinl arra utalun"4 amit a .A5MA Ds a 2I/[E9EME98E5E9H3 )A8XE5ETE Ds az ,3V8,*,. me vltsra vonat"oz fe&ezete"(en mondun"7

A LELKI ATARA2IA

az a(szol't n!u alom tapasztalatt "-veti: anna" leBetsD e4 Bo ! a vil rosszas t eltDl Ds averzis maradD"DrzDse" nDl"Fl "ontempll&u"4 Bo ! a me ismerDs tiszta relci&val Ds odaadsun""al vlaszol&un": ez premissz&a a Beavatsna"7 A metafizi"ai mozdulatlans ez4 ami(l az asztrltest ere&Dne" maRimuma szrmazi"7 9Dn!e ile 4 a ma asa(( Hn radi"lis &elenlDte ez4 mel! a testi szfDr(an az ide rendszerne" az asztrlisra E mel! ltala a tudattal val viszon!a rDvDn moz at E vonat"oz immo(ilits(an valsul me Mld7 AV H5VH3 A3V.HVI3EN: mennDl &o((an "Fl-nFl el az ide rendszer az asztrlis moz stl4 annl in"(( fa"ad e((l a ma a eredeti ere&e7 A metafizi"ai immo(ilits az Hn mve4 de az ide rendszer immo(ilitsa"Dnt u !anaz az asztrltest "-zvetti ott4 aBol ez az a !i mentlis(an "-zvetlenFl ra ad&a me az ide rendszert a ondolat 't&n7 A ondolato" fol!sna" feltartztatsa4 mentlis

csend ezDrt az elinduls7 1Dlszer emlD"eztetni arra4 Bo ! nincs ol!an tapasztalata a ma asa(( asztrlisna"4 mel! ne az Hn tapasztalata lenne7 Az asztrlis autenti"us tapasztalata mindi az Hn tapasztalata: minden"Dpp az Hn az Alan!4 az asztrlis nem ltott tapasztal&a7 ABo ! a pont! nem tDved el4 sem az tltsz4 sem a s-tDtes vz(en4 st minden"Dpp ural&a"Dnt mozo sa&t elemD(en4 ' ! az Hn se tDved el sem a fels((4 sem az als(( asztrlis vil (an4 st4 (iztosan mozo (ennF": mennDl &o((an merFl (ele4 annl in"(( ural&a7 Az asztrlisna" az ataraRi&a az HnGne" az a tapasztalata a lDle" DletDne" "-zpont&(an4 amit ms fe&ezet(en az immo(il erBatalom -rvDn!Dne"4 va ! az -rvDn!szer immo(ilitsna" Bvun"7 Ez az asztrltestne" az DrzD"ivel val "-telD" null&t valst&a me : tDn!le esen az asztrltest(en anna" eredeti termDszetDt "elti fel7 )a fi !elem(e vesszF"4 Bo ! ez a "-telD"e az4 mel! a fizi"ai Ds Dtertest Ds az Hn ma asa(( ramlatai vonat"ozs(an rom(olv teszi4 DrtBet4 Bo ! a "-telD"ne" a mentlis csend ltal "-zvettett me semmistDse a 3zolris M ia princpiuma7 A 5zsa"eresztes meditci Drtelme ' ! fo Bat fel4 mint a n-vDn! tiszta asztralitsna" "ontemplci&a: ez tiszta Ds seredeti4 mert nem in"arnldott a n-vDn!(en: amil!enne" az asz"DtDna" "ellene lennie4 m in"arnldottan7 Ami az em(erne" i azn Bin!zi"4 nem az HnGer4 mel!ne" az eg formi(an (vD(en van: az HnGne" az asztrltesttel va ! az eredeti lDle""el val viszon!a Bin!zi" val&(an4 mel! ut((i(a va"on merFlt (ele4 Bo ! a v ! teste"Dnt Basznl&a4 azon(an mindi az sodor&a ma val: mel!et mint HnGt val&(an az asztrltest Basznl: mel!ne" valdi termDszete isteni7 A teremt lemonds az asztrlisna" a"aratla osan me valstott ataraRi&a: a ltszatDrtD"e"tl val elsza"ads4 amine" semmi "-ze a "vietizmusBoz va ! a tamasGi inerciBoz4 amenn!i(en a mDl!sD es n!u alomteremt er: els-pr fer ete mindarra4 ami DrzD"i Ds teBetetlen4 azaz rajasGi Ds tamasGi7 A !-"eres me n!u vs a me &elenDstl val a(szol't fF etlensD : a Batrtalan -nma (amerFlDs mint e ! sza"adD"(a zuBansra Ba !ni ma t4 amine" a testtel va ! a pszicBDvel val semmil!en "-tdDs nem "Dpes szem(eBel!ez"edni7 A(szol't alszlls ez4 mel! mindennem a"adl!t i norl4 minden tiszttalans tl elolddi"4 mindennem szenvedDstl me sza(adt&a ma t e ! eredeti J>8m l8>>4K erBatalom szerint4 mel! az i azi lDt7 Sal&(an a fizi"ai testen (elFl tevD"en!"edi" az em(er4 "imertvDn a fizi"ai Bordozi szF"sD essD et e Dszen e ! azt illet radi"lis ide ensD i 4 ami" "onstitucionlisan va !un"7 E((e az ide ensD (e fo ad&u" (e az Ert4 mel! a pszicBDt Ds a testet ural&a7 A mvelet a lDle" "onstitucionlis (a&na"4 ami lDn!e D(en a v !4 moz s"DpessD e me szFntetDsD(en ll7 Az alap(a alszlls az asztrltest als(( "-telD"eitl t-rtDn e !re szu(tilise(( felsza(aduls: "-telD"e"4 ami" fol!ton '&ratermeli" a sa&t eredeti eri" inverzi&t4 ezDrt a szereteter !l-lettD4 az odaads

"DpessD e v !ss lesz7 San leBetsD a pszicBofizi"ai re enerlsra4 de azzal a feltDtellel azon(an4 Bo ! le !en me a (tors Bel!relltani az asztrlis szmra anna" eredeti tisztas t: ami Dpp e ! alszlls Fres mDl!sD D(e4 minden tmasztl4 ami nem az Hn tiszta ere&e4 mentesen7 A sza"adD"(a alszlls (tors a4 amine" al&n tmasz nDl"Fl tall&a me az a(szol't sta(ilitst7 Mindazonltal ol!an (tors rl van sz4 mel! az asz"Dzis "valitatv elemDne" el"DsztDsD(l &-Bet: a moralitst4 BsD et4 fol!tonoss ot ma (a fo lal Mne"GszentelDs7 A 5zsa"eresztesGutat a lDle"4 va ! az i azi asztrltest az Hn aRilis Batalma ltali mDl!sD i tapasztalata &ellemzi M9d7 A .E5E3V8 )A8XE5ETEN7 A 5zsa"eresztes !a"orlat elssor(an utat n!it az isteni asztrlis va ! a lDle" intim sz-vedD"e normlis tudat szmra ismeretlen tapasztalatBoz7 Az em(er val(an ma (an Bord&a a Menn!e" :rsz t4 de i norl&a: nem az Hn centrlis impulzusa Bin!zi" ne"i4 Banem az Hn "ereszti tapasztalsa a lDle"(en: a J3zzK4 va ! ZziszG3zfia tapasztalata Bin!zi"4 s ezDrt a lDle" andro ni"us i azi termDszetDD7 Az Hn tiszta Bordozesz"-zi ere&e "-z-nsD esen diale"ti"us tudat"Dnt "orrumpldi"7

IMA.

ABo !an a meditci a lDle" IsteniBez t-rtDn felemel"edDsDne" proced'r&a ma na" az Isteni cDl&ra4 ' ! az imds Basonl felemel"edDs4 de az em(eri "vns szerint7 Ez az i Dn! azon(an tiszta idelis elBatrozs: aBol a pszicBD va ! az e oi"us mentlisD E nincs Drtelme7 Az idelis elBatrozs az IsteniBez fordul4 a"ci&a szmra e !ide&le a&nlat"Dnt Ds tmasza"Dnt7 Az elBatrozs idelis ere&e a szu(&e"tv va ! e oi"us Batr le !zDsDne" mDrtD"e4 Bo ! az ima o(&e"tivlsi BaterB-z &usson7 Az egGBoz "-t-tt imna" semmi ere&e sincs: Ba e oi"us "-tDse dacra cDlBoz &ut4 ez DrzD"alatti )atalma" en edmDn!e4 a"i" azzal a feltDtellel se tene"4 Bo ! ural"odna" a "Dr lel"Dn4 e ! alacson! E a 3zolris M ival sar"alatosan ellentett E m ia szerint7 Il! mdon Jpa"tumKGot "-tne"4 amel!ne" "-vet"ezmDn!ei all a szerzd em(eri fDl csa" neBezen vonBat&a "i ma t7 9eBet Ba !omn!os im""al imd"ozni4 va ! mD Batsosa((an e !szer m7l? 95:>D766al7 Ezt a mDl! szndD"ot4 ami szava" nDl"Fli imd"ozs4 neBeze(( me valstani4 mert diale"ti"us tmasz Bin!(an "-nn!en ondolato" Ds DrzDse" szu(&e"tv Batr t'lBaladsra "Dptelen zavaros "everD"DvD vlBat7 A szndD"ot val(an a lendFlet4 a vil oss Ds a fol!amatoss tisztas ra "ell emelni4 Bo ! az a "omm'ni valsul&on me 4 amitl az Isteni vlaszna" (iztoss a elvlasztBatatlan7 A szava" nDl"Fli4 mDl! szndD" szerinti imd"ozs(an ondolat4 DrzDs Ds a"arat e ! e !etlen idea szerint emel"edne" fel4 mel!ne" a "oncentrci intenzitst "ell

elDrnie4 Bo ! me tartsa az er o(&e"tivlsBoz szF"sD es tisztas ot Ds "ontinuitst7 E ! me Batrozott pillanat(an az asz"Dta felemel"edDsi ere&D(en a felidDzett IsteniD moz at7 Me "ell az Istenine" Ba !ni az ima "-zvettDsDne" Basznlatt4 Bo ! le !en az4 a"i me Batrozza anna" form&t7 Anna" form&t4 amit az im(an "Dr4 ne az imd"oz asz"Dta Batrozza me 4 Banem azo" az Er"4 a"i"Bez fordul7 2ontos4 Bo ! semmit ne "Dr&en ma na"4 amit nem ma u" az Er" su allana" szmra7 .ezdBeti az imval4 azDrt4 Bo ! su all&"4 mit "Dr&en4 Ba "-zvetlenFl nincs me az intuci&a7 Azon(an a tr ! nDl"Fl val ima a le Batsosa((4 mel! a vals (an az IsteniDrt4 s "-vet"ezDs"Dppen az em(eri "-z-ssD Drt tevD"en!"edi"7 Az ima a "olle"tv karma vltozsai Drde"Dt szol l em(eri "-zvettDs: vD s tartalmna" ezDrt az a"arat !-"Drzeti erivel van dol a4 amine" rDvDn n!ilvnul me az e !Dni karma7 Az ima miszti"us Batere&e u !anis a szemDl!telennD tett a"arat Batere&e7 Mint a 3zolris M ia ma asa(( form&a4 mel! a karma evolutv vltozsait ser"enteni "Dpes4 az ima (elevon&a a 3zolris ;rincpiummal4 va !is a .risztussal4 a rzsa"eresztes n!elvBasznlat(an a J"arma UrvalK val "apcsolatot7 EzDrt az intenzv4 t:r<? >7l6;l =alK ima az ima le BatBatsa(( form&a7 Az ima Ds az asz"Dti"us opus "-z-tti "apcsolat ' ! lDtestBet4 Ba me Drt&F"4 Bo ! a meditci az ima le ma asa(( fo"a Ds Bo ! ami a meditci(an Hlet 2Dn!e"Dnt !ullad fel4 u !an az Hn iniciatv&a "elti fel4 de azltal leBetsD es4 amenn!i(en a 3zellemi Sil elBatrozsa vlaszol r7 Az asz"Dti"usGm i"us opusGszal val "apcsolat me valstBat4 Ba DszrevesszF"4 Bo ! az ima eri a "aro"on Ds "eze"en Baladna" "eresztFl Ds Bo ! az imra "ulcsolt "eze" az ima Baterine" vezetD"ei7 A "eze" az individulis ondol"odsnl Ds DrzDsnDl so""al t-(( alzattal ondolna" Ds Drezne"4 mert az Individulisfeletti (ennF" "-zvetlenFl4 az a !i "-zvettDstl fF etlenFl fe&ezdi" "i: e ! felidDz (-lcsessD Balad ra&tu" t4 mel! a "-z-nsD es ondolatna" nem sa&t&a mD 7 A "eze" e ! er"-rt n!itna" Ds zrna"4 mel!(en a .ozmosz vD telen )atalma van &elen: ldani Ds ! !tani "Dpese"4 mivel a lDle" az ' !nevezett m neses ernDl E mel! a 3zellemivel nDBn! "ivDteltl elte"intve szem(enll4 als((rend dinamizmusa a termDszetne" E &o((an "-zvetti ltalu" a "ozmi"us lel"et7 Ami"or e Dsz Dlete :lla>DK mDl! imds Ds az -ssze"ulcsolt "eze"en t a vil (a&tl val ! !ulson "-zrem"-d Er" ramlst Drzi4 az asz"Dta mr me tallta a reinte rci 't&t7 Az ima feladata4 Bo ! az em(erit a sF"etsD 4 przais Ds llatis (l felemel&e4 Bo ! a lDle" ismer&e me a ma a fizi"ai test(e merFl4 s ezDrt i norlt rDszDt: az isteni lel"et4 a szeretet (-lcsessD Dt4 va ! 3zz 3zfit4 mel! a testtel val azonosuls miatt fol!tonosan elsi""ad szmra7 A 3zz "Dpe az ima mDl! szndD"na" szim(luma: az e Dsz Dlet odaadsa az Erne"4 mel! a lel"e" e !etlen esszenci&(l lo((ant&a fel az em(eri testvDrisD et7

AZ O#!S SOLARE

a""or veszi "ezdetDt4 ami"or azo" a vltozso"4 ami"et az Hn az asztrltest(en elDr a meditci 't&n4 el&utna" az Dtertest(e vDsdDsBez: ez a memria4 a szo"so"4 a temperamentum4 az -szt-ni FledD""DpzdDs teste7 Salamenn!i (els vltozs mindi a rD i termDszet visszatDrDse miatti szDtporlssal Ds utnen edDssel vD zdi"4 Ba nincs az Dtertest(e vDsve7 E ! -szt-n az asztrltesttel &ut BaterB-z Ds invadenciBoz4 amenn!i(en az DteriGfizi"ai(an me vanna" a !-"erei7 Az -szt-ni FledD""DpzdDst Ds sar&adzst fol!vst az DrzD"e" impresszii tpll&"4 mivel tudatalatti moz su" az Drzeti szfDr(l "ondicionl&a a "Dpzetal"ots tartalmt7 Z ! fordul me fol!ton a "Dpzetal"ots szerepe4 anna" az a"tivitsD4 amine" az Hn autonmi&t "ellene "-zvettenie a tudat(a7 Anna" leBetsD e4 Bo ! a (ens szerzemDn!e" az Dtertest(e vDsd&ene"4 az HnBez tartozi"4 a"i a lDle"(en a (enne Bonol Ds eredet(eli 9o osz szerint "Dpes moz atni7 8ranszcendens Ds mindemellett az HnGne" immanens ;rincpium lDvDn4 az ErG 9o osz ad&a az HnGne" a Batert4 Bo ! az asztrltest szerzemDn!eit az Dtertest(e vDsBesse7 MondBat&u"4 Bo ! a tantvn! a tiszta tudat cs'csaira Dr4 amidn az ErG 9o osz(an si"erFl intucival valamenn!ivel t-((re &utni4 mint az Hn Ds ami mindazonltal az HnG(en &elen van: Batrtalan Bater4 de az Hn szmra sa&t termD"e"Dnt felfo Batatlan7 Az Hn e ! esszenci&rl (eszDlBetFn"4 mel! az HnGt t'lBaladni Ds ltala 9o osz"Dnt "Dpes tevD"en!"edni: annl in"((4 mennDl in"(( "nmaga a sza(ad Hn7 Az Hn llt&a a 9o oszt4 de lltsa"or azt a ondolatot fo ad&a (e4 mel! a Sele val azonoss (l szrmazi"7 *Dmel! impresszi4 "Fl-n-sen az eroti"usa"4 el-z-nli" az Dtertest szu(tilis zn&t4 mel!ne" lel"ile az DrzD"feletti intuci4 va ! a (els tala"uls tiszta Batere&e felel me : el((ie" a 9o osz ltsna" Ds a Sele val identits minden leBetsD Dt me (Dnt&"7 Ezt a znt az ima inatv eros lland fol!amata "orrumpl&a: a teremt ima inci4 ezDrt az Hn centrlis va ! JszolrisK impulzusna" ellentett&e7 A tudatalatti4 le "ise(( eroti"us impresszi4 a le rtatlana((4 ami a fDrfi szmra pl7 a ni ala" csodlata Ds a n szmra szvesen venni4 Bo ! v !dva nDzi"4 va ! il!en Drtelem(en Bdolatot fo adni el4 mel! nem attl val4 a"ine" DletDt szentelte4 azt a szu(tilis znt traumatizl&a4 mel! e !szersmind a tiszta intucina" Ds a /rl erDn!Dne"4 va ! a #acro Amore tapasztalatna" Bordoz&a7 5it"" azo"4 a"i" tudatalatti szenn!ezdDsne" alvetettsD nDl"Fl "Dpese" nDzni4 va ! ! szemlDlBet"7 Eze" ismeri" az Hn4 amenn!i(en az intim 9o osszal azonos4 fF etlensD Dt E amell!el az asztrltest vonat"ozs(an rendel"ezi"7 Ami"or a .Fsz-( DlmDn!Drl szlun"4 az elD&e torn!osul le Batalmasa(( tna" azt a (els znt "ell te"inteni4 mel! me szo"ta4 Bo ! a minden individuum(a a

JBasonms"DntK (ei"tatott a"adl!oz Entits impulzusaival al"atila -sszBan ozzon4 s mell!el minden individuum szFletDsDtl fo va azonost&a ma t7 Ez az Jarimni BasonmsK u !an azzal a feladattal rendel"ezi"4 Bo ! az em(ert a vil DrzD"i DszleletDBez se tse4 azon(an u !ana""or az ide rendszer rDvDn azon dol ozi"4 Bo ! a lDle"(e az DrzD"it a realits e !etlen dimenzi&a"Dnt vDsse7 Ez a testi fizi"ais Ds a szemDl!es ma netizmus 7r5764 8G3Kr4:E:>a6 zn&a4 de e !szersmind a v !4 az averzi Ds a fDlelem szu(tilis tpllD"D: az a szfDra4 mel!(en az a"arat a 3zellemi szempont(l nemlDtez Ds mindazonltal az em(eri tapasztalat -szt-nzDsDt "Dpez cDlo"ra van moz stva7 A ondolat felsza(adtsa enne" az arimni Basonmsna" a zn&tl val "ezdeti mentlis fF etlensD 4 mel! zna "-z-nsD esen me "Fl-n(-ztetBetlen4 a neuropszicBi"ai DletBez val t-"Dletes tartozsa miatt: ma az analzis &ellemz formi(an a tGDattala> le itim ltszatt -lti7 A mDl!"oncentrcit mindi a (els felsza(adulssal ellen"ez Bater a"adl!ozza4 mel! e((l a zn(l szll fel7 3zo"sosan ez a Bater Basznl&a fel a mentlist7 EzDrt a mentlis(an za&li" az els sza(adtmvelet4 e !szersmind azon(an "ezdetDt veszi az arimni termDszetne" a "ezdeti szu(tilis eredmDn!e" (e"e(elezDsDre irn!ul fol!amataina" tFrelmes tdol ozsa7 8'llDpni a .Fsz-(-n azt &elenti4 Bo ! me sza(adtani az alapvet Dterit Ds e((e anna" aran!pecsDt&Dt vDsni4 amine" a lDle" asz"Dzis rDvDn n!itott -svDn!t7 Al"miai szim(olizmus szerint az $pus #olare valsul me Aurea $peratio %unae md&ra4 amenn!i(en az HnGne" mDl!sD i Batert a&ndD"oz 9o osz a szolris ;rincpium4 a B-lcse" Aran!na" M:ro 2ilosofaleN elBoz&a4 "i az als(( asztrlisat4 va ! a Jlunris testetK tBatol&a: a lunris test 't&n u !anis az arimni Basonms ural&a "-z-nsD esen a lDle" DletDt7 A sza(adt aran!GfDn!ne" Mluce aureaN a szeretet devci&i 4 va ! JMiBl!GiK &haktiGi emel"edett DrzDs a Bordoz&a4 mel!(en fello((an4 ami a rzsa"eresztes asz"Dzis idel&a7 Il!en tala"t devcira van leBetsD 4 Ba szi or' ondolati diszcipln(l ered4 azaz a ondolat Ds az a"arat asz"DzisD(l4 mel! ritulisan tart "i a lD zDs szD"Bel!Dne" ritmusBatere&e szerint4 e Dsz az alapvet Dter me tiszttsi 7 A me "vnt asz"Dzis itt a maRimlis intenzitsra felfo"ozott Ds e !ide&le az DteriG fizi"ai testtel val a(szol't -sszeGnemGtartozsBoz vezetett "oncentrci: e((l tmad a me sza(adtott DrzDs4 az i azi miszti"us er4 mel! az alapvet Dteri(e val vDsDsre "Dpes7 Ez a (evDsDs az Dtertestne" a fizi"ai or anizmus "alod&(l e ! elveszett zenei Bater szerinti szu(tilis "iemelDse: autonmia szol ltatsa az Dterine"4 Bo ! a fizi"ai svn!is Batalmaina" ellenll&on4 s ezDrt vivesz"-zt adni a lDle" tiszta impulzusaina": ez az i azi devci llapota7 Ezt me elzen a devci nem leBet e !D(4 mint a lDle" ala"t !a"orlata7

Enne" az tala"t (evDsDsne" a mdszere az Hn szmra a (enne la" 9o osz erDn!e ltal leBetsD es Batrtalan autonmia animad'erzi&aP BsD a ondolati 'tBoz4 azaz a diale"ti"tl immun me ismerDsBez4 mel! nem Ba !&a (ecsapni ma t a f-ldi Batalma" dDli((&aitl4 mD Ba Jspiritualist"K is4 se a "-nn! miszti"tl4 mel!(l a lDle" testi termDszettl val fF sD e tpll"ozi"7 8Dn!le esen "ell szeretni a devcit4 Bo ! so""al in"(( Bordozt ala"tsun" (elle a ma a DrzD"feletti form&a szmra4 semmint az Drzeti szF"sD essD szerinti "-telD"et7 9Dtezi" e ! elra ad4 (enssD es !en DdsD 4 amine" mvDszetD(l a macs"a4 va ! a medve4 va ! a " ! lec"D"et adBatna" az em(erne"4 de mindi a fizi"ai termDszetBez "-t-tt asztrlis mozzanatrl van szP ol!an mozzanatrl4 amit nem "i"Fsz-(-lni4 de me "ell tiszttani4 mert a 3zellem ellen fordul4 Ba nem a termDszettl fF etlenFl Dli" t4 a tiszta ideBoz tartoz fDn! szerint7 Az em(eri szeretet e Dszen a fizi"ai DrzD"e"i DrBet4 Ba a ma a forrs(l (els sza(ad a"tus"Dnt tevD"en!7

MAGASA

N.

A diszcipln"na"4 a (els a"cina" Ds a mindennapi "Fzdelme"ne" vD s Drtelme az Hn felD(redDse7 A modern em(er(en a 3zellem individulis HnG"Dnt &elent"ezi": enne" az eg"Dnt "ife&ezd HnGne" (ens&D(en a Ma asa(( Hn4 a 3zellem4 az Atma()urusha van7 Brmenn!ire is &elen van az eg ma v(an a 3zellem tel&es Batere&e4 a normlis e oi"us tudat a ma asa(( tudatllapoto"Boz viszon!tva lomszint4 s e !D( aspe"tusait te"intve mDl!alvsi7 Sal&(an az em(er fennlDte"or nincsen D(ren4 Banem minden al"alommal4 ami"or ol!an tudatfo"ra lDp4 mel!(en a ma a tDn!le es D(erllapott "ellene me valstania4 lomG va ! alvllapot(a sFll!ed7 A diszcipln"4 a (els a"ci Ds "Fzdelme" az Hn mveletei4 de a tudat ma asa(( fo"aival E ami"re vonat"ozla alvsllapotot tan'st E szem(enll idei lenes D(erllapot(eli Batra szerintie"4 ezDrt a sa&t ere&Dvel val ellentmonds(an lDv"4 ami i azi a"ci&t a"adl!ozza4 s Dpp azDrt4 Bo ! fel"eltse7 Mdszertanila a meditcis tevD"en!sD testetlen Ds apszicBi"us volta alapvete"4 mel!e"et a le ma asa(( metafizi"ai szinti "ell emelni7 Me "ell a"adl!ozni4 Bo ! az Dpp fel"eltett HnGramlatot a pszicBofizi"ai termDszet ra ad&a me 4 aBo !an az valamenn!i & i"us &elle mveletnDl t-rtDni"4 Ds szndD"os patolo i"uss al a mDdiumos mester"edDse"nDl7 *e feled&F"4 Bo ! a & i"usGmDdiumos &elle minden ol!an (els pra"ti"nl el"erFlBetetlen4 mel! i norl&a a tGDato9 Gtat4 mel!re mun"n" vonat"ozi"4 teBt az Hn relis D(erllapotna" 't&ra4 mel! a ondolat4 azaz a tudat e !etlen ol!an tevD"en!sD Dne" me sza(adtsa rDvDn tapasztalBat4 amel! a fizi"ais tl val fF etlensD et potencilisan ma (an Bordozza7 .-z-nsD esen az DrzDst Ds az a"arst a""or tapasztalni4 ami"or azo" a fizi"ai or anizmus(a mr

(eBatolta"7 1sa" a ondol"ods tapasztalBat a fizi"ai(a val (eBatols eltt E normlis moz sra val e !szer "oncentrci 't&n7 E E !Ge ! pillanat(an az HnG(en leBetFn"4 va ! in"(( az Hn "Fsz-(Dn7 *em meditci4 sem "oncentrci4 sem "ontemplci ez4 Banem az4 ami utols"Dnt vir zi" eze"(l: az Hn intucival t-rtDn me ra adsa a diszcipln"tl fF etlen ma ass (an Ds e ma ass (l a tel&es mDl!sD (irto"osa"Dnt7 8ud&u" e""or4 Bo ! a Ma asa(( Hn csa" a""or tevD"en!"edBet4 ami"or az em(eri tenzi a((amarad4 mel! minden"Dpp4 mD a "oncentrci Ds a meditci erfesztDsei(en is ellensze Fl7 Az Hn el&-vetele a""or leBetsD es4 ami"or az e oi"us velleitso" vil a elBall at7 Az eg "ioltsa az Hn maRimlis Batere&Dt i Dn!li az egG (an7 Azon(an E mD Ba sa&t "ioltsn dol ozi" is E nem az eg Batrozza el az Hn el&-vetelDt7 Az egG(an a Ma asa(( Hn m"-di" ol!an identits szerint4 amit "-z-nsD esen az eg E az Hn relis a"ci&t a"adl!ozva E -nma ra redu"l7 A sza(ads "DpessD e rDvDn4 mel! a Ma asa(( HnGtl eresz"edi" al4 de az individulis tudat(an valsul me 4 az em(er vlasztBat az arimni4 va ! materialista4 a Ma asa(( HnGDvel ellentDtes irn! szerint: de Dppen ezDrt vlasztBat&a sza(adon a Ma asa(( Hn4 va ! a 9o oszG;rincpium 't&t7 Az individulis elemne" Ds a 9o oszG;rincpiumna" "ell e !(eesni-"7 Az4 ami i az(l a Ma asa(( Hn4 mint a .risztus ltal az em(erBez elvitt "ozmi"us lDn!4 va ! 9o osz ;rincpium4 ann!ira "Fl-n(-zi" az HnGtl Ds transzcendens4 el"DpzelBetetlen4 Bo ! az Hn4 a"i (ens&D(en Bordozza4 a ma a f-ldi Bordoz&val val azonosulsa sorn irn!(an a maRimlis szem(enllst fe&ti "i7 Az Hn a ma a (ens&D(en Bonos .risztusGErt a sa&t Bordoz&n "vFli Erne" lt&a4 ol!anna"4 ami nem ma a4 ami eltte Ds utna van Ds me DrtDsDne" leBetsD Dn t'li: Ds ezzel a(szol't Drtelem(en valst&a me a ma a individulis lDn!Dt4 az Ervel val !-"eres azonoss t7 E ! me Batrozott pillanat(an tud&a az em(er4 Bo ! az erfesztDs4 a diszcipln"4 az asz"Dzis szi ora a ma a "ioltsna" me valstsra mD "Dptelen eg esz"-zei: a "iolts vD reBa&tsa n!it utat a Ma asa(( HnGne"7 Ez az HnG(en minden pillanat(an &elen van4 az egG(an4 mel! vele szem(eBel!ez"edi"4 s ezDrt a "oncentrcival4 a meditci4 asz"Dzis rDvDn erlteti a sa&t t'lDlDsDt7 .ell4 Bo ! az eg minden felemel"edDs(eli velleitst "imertse4 Bo ! ez a felemel"edDs Balla"Dnt4 feltmadsa"Dnt valsul&on me 7 Mindennapi .eresztrefesztDsDne" nincs Drtelme4 Ba nem ismeri a )allt Ds a 2eltmadst7 A diszciplna rDvDn az eg "itol&a a ma a DletDt Ds ezDrt nemG-n"Dntes .eresztrefesztDsDt4 ellenllva sa&t )allna" Ds a 2eltmadsna"7 A .eresztrefesztDsne" az a6arat a6tG9:=: "ell vlni4 Bo ! a )allna" Ds a 2eltmadsna" ad&on Bel!t7

Az asz"Dzis rDvDn val&(an az eg t'lDlDsre t-re"szi"4 mert nincs mD me fDlrellsna" ere&e4 eli&ed felBa !ni a t'lDlDs erltetDsDvel4 el a"ar&a "erFlni4 Bo ! a vD s a"tus4 amire val&(an asz"DzisDvel t-re"szi"4 vD (emen&en7 Az eg Baladsa4 a"i meditl Ds "oncentrl&a ma t Ds me "sDrli az HrzD"feletti 't&ait4 ez v !a"oz Baladsa az id(en4 lellsra "DptelensD e miatt4 amire az idfol!amaton "vFli )atalom t-rne (e az em(eri(e7 Az Em(erfelettine" az em(eri(e val ez a (et-rDse az eg minden tervDt szDt"er eti4 s ez ezDrt intim mdon arra -szt-nzi4 Bo ! azt a diszcipln" "ontinuitsval e !re Balo assa: az e ere&e szempont&(l "DtsD "vFl Basznosa"4 de anna" az erne"4 amel! minden"or eltDrFlP s nem anna" az autenti"us erne"4 mel! anna" az irn!tsna" me fordtsra "Dpes4 mel!ne" al volt vetve: azaz az Hn individulis vezetDsDre "Dpes4 a"i elsz-r csa" az eg HnGnel ellentDtes vezetDse rDvDn mozo 7 9Dtezi" e ! ol!an pillanat4 amel!(en valamenn!i szellemi velleits lellsa a 3zellemi D(redDse lesz: az Hn ma aGfDlrelltsaP az eltnDse: i azi me szFletDse7 *emG lDte az i azi lDte4 mert az individulisna" cs'csa: az -nma a ta adsna" a(szol't lltsa7 Az e oizmus minden"Dpp -nma t a"ar&a4 mD a ma t elpuszttson "eresztFl is7 Itt me "ell Drteni4 Bo ! nem elpuszttani4 csa" nemGlDtDBez4 a ma a i azi individulis lDn!DBez "ell vezetni7 A meditlst minden"or a Bla DrzDsDvel Ds a lDle"ne" a Ma asa(( HnGnel4 a 9o oszGszal t-rtDn -ssze"apcsolsval "ellene lezrni7 Ellenrizni "ellene ezen"vFl4 az DrzlDle" Ds az Drtelmi lDle" impulzusait a((an a tendenci&u"(an4 Bo ! sa&t&u"" te !D" az asz"Dzis vD s tartalmt: csa" a .risztus Ere&e a lDle"(en n!'&t e tartalom Drintetlen rzDsDre mdot7

A KERESZT )ATERE*E.

Individulis a"arati elBatrozs Ds -nma a odaszentelDse4 pozitvan ellentDtes polarits al"ot&a azo"na" az er"ne" az e !ens'l!t4 ami" a mell"as(an4 ms"Dnt Ja ritmusK va ! J"-zDps szD"Bel!(enK "eresztezdne"7 Az er" szintDzise a erincoszlop mentDn alszll fDn!ten el!ne" a lapoc"" ma ass (an &elle zetesen me ra adBat vzszintes ramlattal val "eresztezDsD(en DszlelBet7 A "Dt er "eresztezDspont&a anna" felel me 4 ami(en E mert a rla val tudata Bin!zott E 3ie fried se(ezBet volt7 I ! mondBat4 Bo ! az er" e "eresztezDspont&(an potencilisan van &elen az em(er Ma asa(( HnG&e: me valstsra ne"i van me a Batere&e7 Az a "eresztezDs ez4 mel! az or anizmus minden pont&n4 aBol e !ens'l!t lltana" Bel!re4 va ! ! !uls veszi "ezdetDt4 lDtre&-n: aBol e ! lel"i lunris ramlat a me felel szolris ramlattal tall"ozi"7 A"rBol is valsul me a "Dt erram tall"ozsa4 Dl a Ma asa(( Hn4 s a 3zolris Em(er vllal&a el az em(eri uralst7

A "eresztne" ez a tantvn! ltal felidDzett "Dpe4 (enne els me valsulsa az anna" me felel er" -sszBan &na": a erincoszlop mentDn Drzi me llapodst Ds me sza(adt disztenzi"Dnt val mun"l"odst7 Salamenn!i diszciplna vD Fl is il!en "eresztezDsi -sszBan felD "onver l4 mel! &elle zetes mdon a "Dt lapoc"a "-z-tt mutatott pont(an valsul me 4 de minden e !D( t&D"(an is4 a"rBol tall"ozzon is az Hn verti"lis ramlata a lDle" asztrlis erivel7 A nemGtall"ozs va ! szem(ells az em(er (a&a4 a "eresztezdDsi tall"ozs a ! !ulsa7 A Bt erinc "ontemplci&a a 68r895t Dszlelete7 Az em(er i azi ere&e ott "ezddi"4 ami"or a vlla" elen edi" ma u"at Ds a Bt erinc a "-zDps szD"Bel!(eli sza(adt fun"ci&na" felel me : amenn!i(en (efo ad&a a 2Dn! ten el!Dne" erDn!Dt4 mel! a lDle" asztrlis erivel tall"ozi"7 A le na !o(( n!u alom4 Bater Ds a ma a -n"Dntes odaa&ndD"ozsa a "-zDps szD"Bel!(l szFletne"4 amidn a erinc a "eresztezdDsi sDma szerint vli" a me vlts Bordoz&v7 A le Batalmasa(( Dleter" sDm&a4 ami" az em(eri(e eresz"edne" al4 ami"or (enne asz"Dzis rDvDn va ! pr(" "illsa"or prea ni"us &elle llapot ala"ul "i7 A Ma asa(( Hn az tltsz a"arat Ds a (tors na" ezen az 't&n veszi "Dz(e az em(eri vezetDsDt7 Az em(eri me vltsna" Batere&e4 amine" a fDn!ten el! a "-zvett&e4 a ritmi"us szD"Bel!Bez Mmell"asN tartoz "ozmi"us "orrelci(l ered7 Enne" a "orrelcina" az a !is Boz "-t-tt mentlis szfDra mond ellent nem tudatosan4 mel! az erten el!t az ego Bordoz&v4 a ritmi"us e !ens'l! a"adl!oz&v4 a pszicBD Ds a test "rost&v teszi7 A erinc ten el!e mentDn az eg ural"odi" az Hn e ! alacson!a(( Drtelme szerint4 az ellenszenv szelleme"Dnt7 A 3zellemmel szem(eni4 a le "itart(( tantvn!(an is szvs4 mDl! oppozci ille itim ramls"Dnt fut a Bt erinc fDn!pl!&a mentDn4 anna" lefutsv tDve azt4 ami lealacson!t&a Ds me -li az em(ert7 Az Hlet 2Dn!Dne" le itim ramlata a""or fol!i"4 ami"or a tantvn! a )all erit4 az emltett prea ni"us llapotot intenzv (els Dlettel Ds az em(eri csal"a tmaszaina" "i"Fsz-(-lDse rDvDn ll&a "i: az Hn e""or fo ad&a (e a (ens&D(en Bonol 9o oszGErt4 a"i felD azon(an ltal(an nem tudatosan zrt Ds szem(enll7 A mentlis szfDra me sza(adtst az HnGne" a ondolat(an tudatosan me valstott "-zvetlensD e 't&n Ds a diszcipln"na" "-sz-nBeten a prea ni"us llapot "illsna" me felel intenzitsra emelve E ez n!it&a me az utat a 2Dn! erincten el! menti aleresz"ed ramlata eltt7 A 2Dn! az em(eri maRimlis t'lBaladsra "Dpes a"ars Bordoz&(an szll al Ds ezDrt ma asszint felsza(aduls(a old&a a prea ni"us llapotot: a 5itmus 3zD"Bel!Dvel t-rtDn tall"ozsa a .eresztG tapasztalat: mel! a testi termDszet lD zDsDt old&a4 amenn!i(en az anti" em(er szmra le itim mdszer szerinti4 a lD zDst il!en termDszetBez "-t-z pranayamaGDval ellentett mozdulatot valst me 7 A erinc(en az intenzits Ds (tors momentumt "-veten a "eresztezdDsi sDma szerint me teremtd (D"Dt in"(( "ontempllni4 mintsem fizi"aila "ell Drezni:

tiszta (els llapot ez4 mel! az el"erFlBetetlenFl vele &r &les Drzeten t'li fo adst i Dn!li: a (D"e a testet i az(l testen "vFlrl "ell4 Bo ! ural&a7 *em sza(ad a testisD et a tapasztalat(a (evezetni: minDl "evDs(D vesz (enne rDszt4 annl in"(( &r&a t az eredetile is sa&t&t "Dpez 2Dn!7 Sal&(an az ego -nma a DrzetDre alapozza ere&Dt: a ma a DrzDsD(l Dl4 ami az DrzDs(en llandan "i"Fsz-(-li a szellemet7 A fizi"ai testisD Bez "-t-tt ez az DrzDs "ondicionl&a rendesen a lDle" DletDt7 A "eresztezdDsi tapasztalat(an a testi termDszet(l "isza(adtott DrzDs '&ra me tall&a szuperindividulis "apcsolatt: a 2Dn! Hlete"Dnt vli" DszlelBetvD7 Ez a 2Dn! Hlete nem a"ar fizi"ai lD zDst: csa" a lD zDs metafizi"ai mozdulatt i Dn!li M9d7 9H/VH3N4 amine" tecBni"&ra4 mint az al"mia vD s eredmDn!Dne" ma na" a tit"ra leBet utalni4 a B-lcse" .-vDre7 A "-zDps szD"Bel!(eli mDl!sD es n!u alom azz a Bell!D lesz4 mel!(en a szolris ramlatna" a lunris ramlattal val "eresztezdDse e ! elveszett eredeti em(eri"ozmi"us e !ens'l!t llt Bel!re4 mel! ma ra Ba !&a az llati lD zDst4 Bo ! msfa&ta lD zDst4 a 2Dn! HletDDt valstsa me 7 8it"os4 a(szol't testetlen lD zDs4 minden feltmadsna"4 mel! e !ide&le ! !ulsa az em(erine" Ds az Istenivel val "omm'ni4 a "ezdete4 mivel e !i" fol!amat a msi"tl elvlasztBatatlan7 A le mDl!e(( em(eri f&dalom vltozatlanul a "eresztezdDsi ritmus E az Hn lDn!e i i Dn!e szerinti E Bel!relltsna" i Dn!e4 mel! E mivel a tudat mint ol!at4 nem fo ad&a (e E4 az er" viszl!t "elti7 A viszl! az ego al"atBoz tartozi": el kell viselni4 mivel a lDn!e szerint i Dn!elt Bel!relltsna" ellensze Fl7 Az al"ati viszl!na" a "-z-nsD es lD zDs a Bordoz&a7 A "eresztezdDs tapasztalata ettl a lD zDstl val tel&es fF etlensD et "-vetel: a jgaG&elle lD zDstecBni"" pedi Dppen erlteti"7 A "eresztezdDsi llapotot4 ami(l az '& lD zDs szFletBet4 azzal az llapottal "ell "apcsolat(a Bozni4 amit ms sza"asz(an A3V85W9I3 A8A5AAIW*A. Bvun"7 *eBDz szituci" al"almval4 va ! s'l!os pr(" pillanat(an4 amel!e"(en fo"ozdi" a (els ritmust Dr tmadso" e !msutn&a4 a mvDszet a erinc sa&toss t &elent elviselDs Batere&Dne" m"-dtetDsD(en ll4 mel!(en az asztrlis ataraRia a erincoszlop fDn!ten el!Dne"4 s Dppen ezDrt a .ereszt e !ens'l!na" n!it utat7 Sal&(an az er visszatDrDse a .eresztGBordozs mvDszetDt &elenti7 A tantvn! a pr(t elfo ad&a4 s azt a fDn! szolris ten el!e Ds anna" a lunris ramlattal val "eresztezdDsDne" tapasztalatBoz vezet 't"Dnt viseli el7 Ez a "eresztezdDs a lDle" seredeti stru"t'r&na" me felel andro n szintDzis "ezdete7 Elsne" az a"adl!oz ervel val nemGszem(enllssal szedi -ssze ener iit a tantvn!: ezen a mdon old&a a vlla" Ds a Bt erinc tenzi&t Ds eze"et az Er Bel!DvD teszi4 amenn!i(en a "-zDps4 va ! ritmi"us szD"Bel!ne" e((en a zn&(an4 mint mondottu"4 a 9o osz uralma szerint t-re"szene" tall"ozni a verti"lis szolris ramls Ds a Borizontlis lunris ramls7 MennDl in"(( en edi m"-dni az immo(ilits Ds mDl! odaads se tsD Dvel a Jritmi"us szD"Bel!K "eresztezd ramlatait a erinc (-lcsessD Dn "eresztFl4 annl in"(( fo ad&a (e a ! !t ert4 vli" a n!u alom

elBoz&v4 a "eresztezdDsi n!u alom rz&DvD4 ami a 2-ld (els llapota szmra szF"sD es7 A 9o osz aRilis Ere&Dne" a lDle" alapvet DletDvel val tall"ozsa a .ereszt )atere&e4 mel! a""or valstBat me 4 ami"or a lDle" az llati termDszettel val "onszonancit4 mel! me a"adl!ozza4 Bo ! a ma a eredeti termDszetDt valstsa me 4 le !zi7 Il!en eredeti termDszet Jcsilla iK stru"t'ra4 a .ozmosz Erine" e !(eradsa4 amit a lDle" szintDzis"Dnt Bord ma (an az Hn4 va !is a 9o osz e !est Ere&Dne" erDn!e alap&n4 de ellentmond ne"i4 amenn!i(en dualizldi"4 E a testtel azonostvn ma t7 Enne" az azonosulsna" a rDvDn a lDle" csa" a termDszet Ds a .ozmosz svn!i ltszatt4 a materialitst ismeri me : nem "Dpes me ltni sa&t "ozmi"us stru"t'r&t7 A 9o oszGlDle" tall"ozs az Ddeni termDszet Bel!relltsna" princpiuma4 amit a lDle" nem tudatosan4 tit"os andro ni"us stru"t'ra"Dnt Bord ma (an4 (elle rendszerint rom(ol dualitst csinlva a ma a E mentlistl a szeRusi men E termDszettel val azonosulsa rDvDn7 A Bindu 8radci #hi'a(#hakti ellentDtGdualitst4 mel! a teremtDst ural&a4 s ami miatt a kundalini e !est rama szmra4 amine" ala"&(an a #ha&da( *rahman fe&ezdi" "i4 "-z-nsD esen a"adl!ra tall az tala"t "erin ramls4 a modern em(ernDl a lDle"ne" a 9o oszGszal val 68r895t85JD794 I99586a@A9olKD:9a !zi le7 A #hi'a(#hakti e !(e"elDst4 mel! a fenti 8radci szerint a szeRulis Batert em(eri termDszet '&rateremtDsDre "Dpes szellemi BatervD ala"t&a t4 lDn!e D(en a lDle" valst&a me 4 mel! a ondolat felsza(adtsa Ds a Bozz tartoz me tisztts 't&n a 9o oszGszal4 va !is az Hn esszencilis ere&Dvel e !esFl7 Benne ez az e !esFlDs "elti fel az eredeti andro ni"us Batert7 Sal&(an az4 amit a "etts ram tala"tsa"Dnt dol ozun" "i fo"ozatosan a sze"szus szfDr&(an Mld7 AV E5:3 E5ETEN4 a .ereszt erDn!e szerint a "-zDps szD"Bel!en "erFl el"DsztDsre: il!en erDn! ltal fel"eltve4 az eros als(( centrumai(l emel"edi" fel4 Bo ! a ma a elfele&tett eredetDvel4 a szv centrumval "apcsold&D" '&ra -ssze7

AZ EROS ERE*E

a 3zellem seredeti Bat"DpessD e4 anna" e !est va ! a "ozmi"us szolrisGlunris ramo" vonat"ozs(an szintDzisGerDn!e nDl"Fl4 ami"ne" az Andro n szim(oli"a4 va ! a 3BivaG3Ba"ti e !(e"elDs szerint4 az eredetDnDl arcBetipi"usan ott ll M9o osz Ds a )an teremt ErBatalmaN7 Az Er esszenci&a a szv(en van: van azon(an e ! Dteri "-zpont&a a szvne"4 mD (ens((en e ! asztrlis "-zpont Ds mD esszencilisa((an e ! szellemi "-zpont4 amine" "-sz-nBeten a szv(en a Ma asa(( Hn4 mel! e ! a "ozmi"us HnGnel4 van &elen7 A szv(en az em(er az Univerzum erit e !Drtelmen e !(e !&tve4 eze"

"-zDppont&(an az "et ural ;rincpiumot Bordozza4 azon(an mint "-z-nsD es Hn az ErBatalma"na" ezen vil n "vFl ll: sa&t (enssD e tit"t i norl&a7 *em lDtezi" ol!an szvre t-rtDn "oncentrci4 amine" rDvDn a tantvn!4 a"rcsa" "evDssel is "-zele(( lDpBetne az ErBatalma" vil Boz a szv(en: mr rend"vFli eredmDn!ne" szmt el&utnia az Dteri szv DszleletDBez4 amenn!i(en az Dl ondolat ltal si"erFl moz st lDtreBozni az Dteri ramlat(an4 mel! az a !is tl me sza(adulva a fe&et a szvvel "apcsol&a '&ra -ssze7 Az em(er az a !i szervBez "-td ondol"ods ltal a fe&(en "-z-nsD esen el van v va ettl az Dteri ramtl7 )o ! tudatoss Ds diale"ti"uss vlBasson4 a ondolat sa&t Dteri ramtl el"Fl-nFl Ds e ! a testi Drzete" ltal4 s nem az Dteri or anizmus ltal fenntartott tudatot valst me 7 Il!en tudatna" szvre t-rtDn "oncentrlsa "eltBet u !an normlison "vFli4 va ! DrzD"en "vFli E mivel DrzD"alatti E Drzete"et4 a szv Dteri terFletDre vonat"ozla azon(an ide en mvelet marad7 A ondolat prediale"ti"us Dszlelete4 amit a "oncentrci Ds a meditci diszcipln&na" "-sz-nBeten a ondolat me erstDsDvel Drt el a tantvn!4 szmra mdot ad4 Bo ! tapasztal&a a szvtl a fe&i felszll Dteri ramlst4 mint a 2Dn! Hlete seredeti Batere&Dt7 Ez az ramls a diale"ti"us ondolat ramlata ltal tudattalanul fol!ton "ontrasztlt irn!(an mozo 7 Salamenn!i & aGrendszer "oncentrci4 amenn!i(en nem ismeri a ondolatna" a fe&(en vD (emen Dteri"us felsza(adulst4 a szvtl felszll Dteri ramlatna"4 mel! mint a .ozmi"us Hn4 va ! a 9o osz irn!a az em(er szellemi Batere&Dne" maRimumt Bordozza4 ellensze Fl7 Amint ezt az ramot Dszleli Ds felszllst me en edi4 e ! i en precz DrzD"feletti a"cit i Dn!l inspiratv princpiumot fo ad tle (e4 amine" a /rl a szim(luma: a tantvn! a szv asztrlisGDteri ramval "ezdeti "onta"tusra lDp7 Enne" a (irodalomna" a "ulcst azon(an csa" a mentlis szfDrna" az a !rendszer(l val "isza(adts(an veBeti "Dz(e: ez szmra az anna" a znna" az uralma alli ma a "ivonst &elenti4 mel!(l az eros moz at4 a szeRus mDl! centrum(l7 Az eros az a !i szerv se tsD Dvel ural&a az asztrltestet4 s ezDrt az individulis tudat(l az i azi Hn a"ci&t "izr&a7 A tantvn! inta"t autonmival dol ozBat a szeRus "-zpont&n4 mD pedi a szv Dteri ramlatval val e !ezDsne" "-sz-nBeten D(redt ima inatvGa"arati ramlat(eli Bordoz(an: il!en a szvvel e !eztetett ima inatv E a"arati ramlat4 mD Ba e !elre "Dptelen is a ma a transzcendens centrumval val identitsra4 a mDl!sD (e szlls Batere&Dt szerzi me 7 8Dn!le esen4 a Bomlo"on (elFli centrum(l moz at4 e !4 a tar"Boz vezet e !enes 'ton Balad4 mel! a Bt erinc ten el!Dne" mentDn sFll!ed al4 ere&Dne" e ! m:946 irn!val a szolrpleRus ma ass (an "apcsoldva -ssze7 A"ci&a az eros "-zpont&na" arra a feloldsra t-re"szi"4 ami "Ds(( a tantvn!na" mdot ad4 Bo ! a szv szellemi esszenci&val "apcsold&D" -ssze7 A Bt erinc szolrpleRusna" me felel pont&(an tall"ozi" a tantvn! a testen"vFli &elle lD zDssel4 az ima inatva"arati mozzanat e provizri"us

Bordoz&val4 E mivel a ondolattl fF etlentett lD zDs7 A "ezdet(en ezt a lD zDst Bordoz"Dnt Basznl ramlat a ondol"odsna" Ds az a"arsna"4 e "Dt me sza(adtott erne" dinami"us szintDzise4 semmi "-zF" a tantri"us o""ult fiziol ia ida Ds pingala ramlataiBoz4 ami" dinami"&a e !4 a modern em(erDtl al"atila "Fl-n(-z em(ertpusD7 A #ha&da(*rahman fel-lti u !an a +undalini formt4 de a fizi"ai formn "eresztFli me n!ilat"ozsa4 sthula4 a szu(tilis va ! Dteri form&a4 suksma ltal "ondcionlt4 amit az em(er a felsza(adtott ondolat 't&n tapasztal7 A cintamani " e !ide&le a"adl! Ds 't a szolrisGm i"us Bater felD: az a !i szervet szim(olizl&a4 va !is a szD"Bel!et4 mel!(en a /rl i azi tartalmt tapasztalBat&a a tantvn!4 a((an a mDrtD"(en4 aBo !an azt az o""ult szD"Bel!et ismeri fel (enne4 aBol az Isteni 3zeretet Ds a )all eri tall"ozna"7 A tudati lDle" alapvet eri rDvDn4 a /ol otn vD (ement ldozati a&ndD"na" Ds a 9o osz s-tDtsD feletti !zelmDne" "-sz-nBeten e szD"Bel!en a 2Dn! HletDne" az svn!is (l t-rtDn fol!tonos feltmadsna" mve me ! tel&esedDs(e7 A feltmads azon(an az em(eri lDle" szmra potencilis4 amenn!i(en sza(ads a"tusBoz "apcsoldi"4 azaz4 Bo ! mil!en Basznlatra fordt&a "orun"(an az ,ntudat erit7 Ez az Isteni 3zeretet4 )all le !z&e4 em(eri szeretet"Dnt4 va ! #acro AmoreG"Dnt "elBet fel4 Ba a /rl opusGt a tudati lDle" a"tulis E rendesen azon(an a diale"ti"us fol!amat(an elide enFl E erivel valst&" me 7 Enne" az opusGna" transzcendens Ds ezDrt a(szol't szemDl!telen form&na" "-sz-nBeten E a szellemiGtesti (-lcsessD )atalmaitl vezetve E a napi tpllD" tiszta svn!i esszenci&a minden al"alommal az DrzD"i tartalma" tiszta szu(sztanci&val az a !i szervne" e ! a J(n(eesDsK rontstl DrintetlenFl maradt "irl!i zn&(an e !esFl4 mel! azon(an ismeretlen az em(er eltt4 mD India na ! T iG&ai se ismertD" soBa: ma azon(an a 9o osz ,ntudat(eli &elenlDtDne" "-sz-nBeten me ismerBet7 E ! re enerl Dteri ram viszi vD Bez az svn!vil tiszta esszenciina" szintDzisDt E "ivDteles mdon a 3zellem ltal me '&tott svn!"Dnt tmadvn fel: ol!an Bater4 mel! me szni" az svn!szfDr(l v ! 't&n ra adni me az em(eri lel"et: t-((D nem a Ball Batere&e"Dnt fe&t Batst a lDle"re4 amenn!i(en az test(en in"arnldott7 A Ball e ! Batere&e u !anis rendesen eltorlaszol&a a #acro AmoreGBez vezet -svDn!t Ds minden em(eri szeretetet a 3zellem elrulsna" 't&v tesz7 A 2Dn! HletDne" rama4 mel! az a !i szerv "irl!i zn&(an tevD"en!"edi"4 a lD zDs noDti"us felsza(adtsval ll "apcsolat(an: e sza(adtsna" "-sz-nBeten a lndzsa nem se(zi t-((D Amfortast: a fe& szD"Bel!D(en a ondolat asz"Dzise ;arsifal varzsfe !verDvD teszi a #acra 9anciaGt4 mel! Amfortasna" visszaad&a a /rl erDn!Dt7 A #acro Amore 't&a a ondolat me sza(adtsn t vezet7 A lD zDs 2Dn!rama enne" a me sza(adtsna" "-sz-nBeten a lD zDs "-zDps szD"Bel!Dtl fF etlenedi"4 st4 a lD zDs(en "-z-nsD esen Drde"elt pszicBofizi"ai appartust a metafizi"ai mozdulatlans llapot(an DrintetlenFl Ba !&a7

A mveletet vD reBa&t me Drti4 Bo !an "el&en t a nemG lD zDsen: a >8<atH= l7<579 ram(an tallva me tmaszt4 t&r&a az -svDn!t4 mel! a IlA986 KI=7>86 me valstsra vezet7 I&fa&ta lD zDst "ap aE:>D76Ca7 A 5zsa"ereszt Mesterei rzi"4 Bo ! enne" a lD zDsne" a tit"t ne ismer&e me ol!an4 a"i az o""ult "DpessD e" "ife&ldDsDne" ellenDre azt rendellenesen BasznlBatn7 Hve"en t "sDrelBet&F" az e oi"us lD zDs Batrna" t'lBaladst Ds tartBatun" "i amellett4 Bo ! a ne atv lD zDst a m i"us a"arat szfDr&val "apcsol&u" -ssze E a B-lcse" .-ve tit"na" a"rcsa" Balvn! DrintDse nDl"Fl: ol!an me ismerDs ez4 mel! nem az em(eri eszessD tl fF 4 Banem az DrdemessD vlstl4 amit a Mestere" BitelestBetne" a tantvn!(an7 E ! adott perc(en mindenesetre d-nt anna" az Dteri ramna" az a"tvv vlsa4 mel! a Bt erinc "-zepDne" e ! pont&(l a szolrpleRus ma ass (an indul Ds alszllva a szeRus "-zpont&n Balad t4 Bo ! a Basnl '&ra emel"ed&D"4 ismDt a szolrpleRustl a Bt erincBez fol!va7 A tantvn! ezt illeten m"-dni en edi az a"arat ramt4 mel! a vD ta o"(an e ! t495ta aGto>Km4a szerint ramli" E ez az ram a szeRus m i"usGa"arati anal ramna" fel"elt&e4 mel!et "-z-nsD esen az eredeti v ! ural7 Az a"arat4 mel! a l(a"(an e Dsz a talpa"i fut vD i 4 a ma a testetlensD D(en ima inative e ! tiszta autonmia Bordoz&na" ismerBet me 4 mel! Dteri indu"ci ltal "Dpes Batni az a"arati ramra4 mel! "-z-nsD esen v ! lesz a szeRus(an: a le mDl!e((7 )a erre az ramlatra vonat"ozla indu"tv mdon valsulBat me a me sza(adt autonmia anal i&a4 az4 a szeRus me sza(adulsna" dinami"usGfDn!es fol!amv tDr vissza4 ol!an -ssze"apcsolds Bordozesz"-zDvD4 mel!(en a reinte rci Batere&e elDr oda4 aBol "-z-nsD esen !-n!-rteli &uls(an veszti el ma t az em(er7 9eBetsD van a testisD esszencilis ramaina" me sza(adtsra4 amin t a 2-ld 3zolris 5end&Dne" le ma asa(( )ierarcBii m"-dne" az em(er(en: eze"ne" az em(eri felD a 5zsa"eresztes 8estvDre" a "-zvetti7 A mvelet a((an a mDrtD"(en leBetsD es a tantvn!na"4 amenn!i(en fenti ram(an me tudta valstani a "Dtfa&ta er szintDzisDt: a "Dpzetal"otsDt Ds az a"arsDt4 ami" a tudat(an4 mivel diale"ti"us tudat4 "-z-nsD esen el"Fl-nFlte"7 E !i"F" a ni princpiumot4 msi"u" a fDrfi princpiumot fe&ezi "i7 Elvlasztotts u"4 mel! a modern em(er(en az ide rendszer Ds vDrrendszer "-z-tti al"ati disszonancina" felel me 4 s e !re in"(( arra rendelteti"4 Bo ! ltalnos neurzis"Dnt n!ilvnul&on me 4 ez az4 ami normlisan a lDle" andro n erDn!Dt me (Dnt&a7 A ondolat asz"Dzise a "Dpzetal"ots Ds az a"ars erine" az eredeti "onszonanci&Boz vezet a 2Dn!ne" a 2Dn! HletDvel val tit"os "oincidenci&a szerint4 amine" vD s Drtelme az A>Dro<H> fenn"-lt MisztDriumna" Dvezredes alvs(l val D(redDse7 Ez az D(redDs a /rl4 va !is a #acro Amore tapasztalatval azonostBat (e4 mert a 9o osz Ere&Dt Bordozza4 mel!ne" "-sz-nBeten a 2eltmads az em(er tudatos a"aratna" "ezd a"tusa"Dnt valstBat me 7

A "Dt E a fDrfi Ds ni E princpiumna" ez a szintDzisrama az em(er ondolati asz"Dzis 't&n csr&(an re"onstrulBat seredeti ere&e4 ami"or a ondolat4 a diale"ti"us -nBittsD tl me sza(adulva az a"arati rammal e !D lesz7 Az4 ami Bossz' idn t szDtvlasztott volt4 e ! (els a"tus ere&e ltal4 mel! a fe&rendszert a meta(li"us rendszerrel Ban ol&a -ssze4 '&ra -ssze"apcsoldi": ez az a"tus a M Jalapan!a aK4 az4 amit a tapasztalna" "ell el"Dsztenie7 *em tmasztBat&a fel az eros mDl!Dn alv andro n elemet4 Ba a szintDzis csr&t nem "Dszti el4 mel! a mentlis s"on csa" tle fF 4 mint a ondolat erine" az a"aratDival val tall"ozsa: a pszicBDtl val ondol"od fF etlensD re "Dpes modern em(er leBetsD e7 A tudat (inomilis polaritsa ramaina" "-sz-nBeten Dl ondolat ma va"Dnt '&&al"otott andro n erDn! feltmadsszeren tevD"en!"edi" az seredeti4 elfele&tett andro n ram(an7 )a ez felD(redt4 Batere&e E mel!et i az(l a 3zellemi Sil en edDl!ez E a szv "ozmi"usGm i"us erine" tit"a felD fordul7 E ! il!en leBetsD el"DsztDse mr ma a felsza(adt (evezetDs4 mel! a mvelet vD s DrtelmDt se&teti: s ez 38l3o<Batatla> a diale"ti"us tudat szmra7 A me "vns e Dsz rama felBvst "ap4 Bo ! rontson (e a ma a dominns tendenci&val: azon a ponton4 aBol (eront4 a tudatos andro ni"us ram tall"ozi" vele4 mel! nem en edi felszllni4 Banem ere&Dt me ra ad&a Ds fol!tat&a4 arra vDve i Dn!(e mo(ilitst4 Bo ! az eros centrum(a &usson7 Ezt a sDmt elzle Bossz' idn t ima inatvan "ell el"Dsztenie a tantvn!na"4 addi a fzisi 4 am szmra leBetvD vli" az DrzD"i impresszi" Ds a "apcsold ima inci" fol!ton sztotta eroti"us v ! felszll BevDvel szem(eni a(szol't Bide sD 7 E ! als(( rDsz tudatosan n!itott il!en impresszi" felD4 e ! fels(( rDsz a(szol't fF etlen tlF"4 s ezDrt elD(F" meBet7 Am a tantvn! az eroti"us (en!omso" Ds ima inci" feletti4 mindene"felett a tudatalattira "iter&esztett a(szol't uralmat nem szerezte me 4 addi a ondol"ods 3zolris tapasztalata nem leBet osztl!rDsze4 s az ima inatv tudat "ezdeti form&n t'lra sem &utBat7 A le Bossza(( Ds le tFrelmese(( mun"t anna" az ima inlsna" az tala"tsa &elenti4 mel!ne" se tsD Dvel az eros az a !i szerv szu(tilis csatornin t ural&a az em(er mentlis szfDr&t7 A ondolat4 mint az Hlet 2Dn!Dne" moz sa4 -nma (an fF etlen ettl a szervtl4 de "-z-nsD es racionlis ondolat"Dnt az a !i ritmi"usGmeta(oli"us fol!amato" E ami" rDvDn szll fel a v ! eros a mentlis szfDr(a E "ondicionl&"7 9Dn!e es4 Bo ! a tantvn! a pszicBD vonat"ozs(an ismer&e a tisztn lo i"usG racionlis ondolat apszicBi"us fun"ci&t4 mint -nma (an "ozmi"us fun"cit Ds mint ol!at is valstsa me ' !4 Bo ! az il!en ondolatot a modern "utatra &ellemz (els me Batrozsi tecBni"a se tsD Dvel intenzven a"ar&a: azDrt4 Bo ! az a !al anna" vitlis fol!amataitl fF etlen viszon!ra lDpBessen7 A tiszta ondolat4 az eredeti szintDzis "ezdeti moz sa"Dnt4 az eros ima inatv impulzusaitl val fF etlensD et valst&a me : ezen a ponton az eros(l felszllDval

inverz i azi ima inatv moz sna" adBat Bel!et7 Ez az a"aratla os ima inls az4 mel! a v ! ramval anna" szD"Bel!D(en tall"ozni "Dpes "ezdeti andro n reinte rci Batere&e"Dnt tud a mDl!(en tevD"en!"edni7 Am ez az ram a mentlis szfDra el-z-nlDsDre "Dpes4 leBetetlen az ima inatv felsza(aduls opus(a: valaBn!szor '&(l me "sDrelBet4 st el is "ezdBet4 azon(an az eros erzis ramai mindi me semmisti"7 Az em(eri le ma asa(( Batere&e4 invertltan4 fol!ton -nma t semmisti me : csa" e ! msi" lDn! nemzDsDBez szF"sD es a"tus vD zDsDvel fe&ezi "i e ! E minden"Dppen az llatis felD eltDrtett E autonmia momentumt: de enne" az autonm momentum(l az em(er Batl!osan "i van zrva4 mivel az ervel csa" a v !(eli dulis viszon!a van: az llati viszon!7 Az andro in szintDzist4 mel! a szolris ondolat Dlete"Dnt indul4 szem(esti" az inverz4 azaz az HnGnel ellentDtes szintDzist4 a 8antrizmus 3BivaG3Ba"ti szem(enllst "ife&ez ima inlssal4 amel! inverz szintDzist az Hn de radlt Batere&Dt Basznost a"adl!oz )atalma" Bozna" m"-dDs(e7 Il!en Bater tiszta llapot(an az Hn "ezdeti Dlete4 mel! az Hn "-z-nsD es tudata szmra val(an ismeretlen szem(enlls le !zDsDre "Dpes7 Az andro n ima inls el"DsztDse"or nem arrl van sz4 Bo ! az eroti"us impresszi"at ne DrezzF"4 Banem azzal tall"ozni4 amik a vals (an4 a velF" val v !teli azonosulson "vFl7 Az asz"Dta a fF etlen ima inatv ram rDvDn a((an a szD"Bel!(en tall"ozi" velF"4 mel!(en a szem(ellsos szintDzis Batere&e szerint ala"ulna" "i7 A "-z-nsD es em(er sose tall"ozi" velF"4 mert az vonat"ozsu"(an nem rendel"ezi" fF etlen4 va ! tiszta Dszlelettel: elviseli4 azaz Drzi "et4 ami"or mr me ra adt"7 *em tud tall"ozni4 mert azonosul velF"7 A rzsa"eresztes tapasztal4 "i a tiszta DszlelDs mvDszetDt ismeri4 il!en DszlelDssel fo ad&a "et: ol!an ima inatv rammal tall"ozi" velF"4 mel! -nma (an a diszt feloldotta4 azaz me valstotta a connu&io sacroGt4 a *apG)old4 3BivaG3Ba"ti "apcsolatot4 le !zte ma (an a dualitst4 amel!(l a v ! tpll"ozi"7 Il!en andro n Batervel tall"ozi" az enne" az erne" a maRimlis "ife&tDsDt i Dn!l dualits le mDl!e(( Batere&Dvel7 A tudati lDle"(en me valsult 3BivaG3Ba"tiG-sszBan itt a le Batalmasa(( ellenlls felold szintDzise4 mert az eros (elle szerzi az ellenllBatatlans le !-"erese(( Batere&Dt7 Azt a tapasztalt4 "i a mDl!sD (e "Dpes elvinni az erosGt me vlt er"et4 a 5zsa"eresztes 8estvDre" az Aurea $peratio %unaeGra &el-lte" "-zD fo ad&"4 ami a /rl tapasztalata: az seredeti andro in er ima incii(a tmaszt&a fel azt az ramot4 mel! az em(ertl fol!tonosan elvon&a az Hletet Ds t a v ! Ds a )all ramaina" i &(a Ba&t&a7 Az eros 't&ai a 3zellem elrulsna" 't&ai4 az Hlet 2Dn!Dne" rama eltti4 azaz az Amore valdi rama eltti le Batalmasa(( ta"4 (rmil!en ala"ot is -ltsene": az DrzD"itl a szenvedDl!esi Ds affe"tv4 va ! szentimentlisi 4 de minden"Dppen a msi"

llati me &elenDse ltal Ds nem a lDle" szolris tit"val t-rtDn tall"ozs(l indttatta"7 A lDle" szolris 9o osz tit"a szerint szeretni az Ddeni Ys"Dp '&raDledDsDne" mvDszete4 amit #acro AmoreGna" Bvna"7 A leesDs Ds az JrulsK 't&ai az Aurea operatio %unaeGna" "-sz-nBeten az '&raG felemel"edDs Ds a reinte rci 't&aiv leBetne"7 Az Em(eri Ys"Dp a lDle" Dlete formina" vD telen szm' sor(an fe&ezdi" "i4 a neme" "ettDvlsval4 e Dszen az individulis formi 4 mel! fizi"aila Bord&a ma n a "Fl-n(-zvD vls (Dl!e Dt: a (eavatsi em(erpr ta &a azon(an4 '&ratfutvn a "Fl-n(-zvD vls Ds az eredeti forma elfele&tDsDne" -svDn!Dt4 a BsD et valst&a me 4 mert a msi"(an valamenn!i forma szintDzisDt '&ra tall&a4 e Dszen az Ys"Dp me ltsi 4 mel! -r-""D emanl&a azo"at7

A SACRO AMORE.

Az em(erpr Btott Ds fol!ton szDtrom(olt viszon!a: a lDle" re&te"D(l t-rtDn "-lcs-n-s -nma u" eredeti szintnit Bel!rellt erDn! szerinti odaadsa rit"a pillanatai(an (ell viszon!: mel!rl nem tDtelezi" fel4 elvesztettD" Ds Bo ! '&ratallsa pont&n llana"7 Minden a "-zvetlen affe"tv impulzus ltal moz atott em(erpr Bordoz ma (an Boml!osan il!en restaurcira elBivatst Ds azt mD is4 a tudatna" az eredeti elem irn!(an mel!(l amaz moz at E val elD telen feln!lsa miatt mindi '&ra elrul&aP ez az elem4 mel! a ma a a(szol't odaadsa impulzusa"Dnt t-re"szi" felmerFlni4 (elle mind"etten csa" Boml!osan veszi" "i az -r-""Dvals Batere&Dt7 A lDle" DletDne" elD telensD e mindi pardiv fordt&a a ma a odaadst: az DrzD"feletti elfeltDtel elvesztDsDBez vezeti4 mel! ezen a ponton az -r-"lDt Ds a tudatos ma a odaszentelDse rtusna" asz"DzisDt "-veteli7 8radicionlis diszcipln"tl nem &-Bet ez a rtus4 csa" az '& id" asz"DzisD(l4 a 3zolris Asz"Dzistl4 amit a tantvn! e !szersmind a /rl 't&na" ismerBet fel7 Amint rmutattun"4 a tradicionlis diszcipln" i norl&" az Hn Ds a ondolat4 valamint a ondolat Ds az a !i szerv "-z-tti4 a modern em(er (els al"atra &ellemz viszon!t4 "-vet"ezDs"Dppen nem ismeri" azt az DrzDs(eli tapasztalatfa&tt4 mel! a ondolat me sza(adts(l fa"adBat7 3zerelmi tapasztalat(an ma az em(eri pr rendel"ezi" a 3acro tudatos feltmadsa leBetsD Dne" pillanatval4 rit"n ismeri azon(an fel7 Mivel az DrzDs ide rendszerne"4 a ondolat a !is na" val sza(l!talan alvetettsD eit nem ismeri4 i norl&a4 Bo ! Bol "ell Dszlelnie azt4 ami ltala lo((ant ln ra: a""or is4 Ba ez valdi idel&a7 En edi "iBun!ni a fel"eltett tFzet4 mivel lDn!e i sza"ralitsna" tecBni"&t i norl&a7 Enne" tartalma minden"Dpp az elm'lt f-ldi Dlete"(l szrmaz -sszBan -r-"sD e4 mel! fol!tatsra t-re"szi": mind"etten anDl"Fl4 Bo ! transzcendenci&na" tudat(an lennDne"4 szedi" !Fm-lcseitP nem tud&"4 Bo ! az a tudat a"tulis E diale"ti"us tudat m- -tt &elenlDv E eri ltali fol!tatst "-veteli7 E !re in"(( veszti"

el a (oldo s ot4 mel! -r-" szerelemre es"ette "et4 az emlD" Ds a lts zn&a mellett: az id sorn v !rl v !Boz4 "i(rnduls(l "i(rndulsBoz4 Bi(a "eresi" ma&d ms tapasztalato"(an a tiszavir GDlet intucival felfo ott eredeti llapot szurro tumt7 A prt4 "i a #acro AmoreGt ismeri4 val(an Ja 3r"n! marta me K4 mert a lDle" rD i (a&na"4 az DrzlDle" Batrna" tudatra &ut7 E !D("Dnt ' ! mond&"4 Bo ! Ja 3r"n! marsa nem Be edK7 Amfortas se(e ! !tBatatlan4 de a ;arsifal ltal '&ra "onsze"rlt 9ndzsa me ! !t&a7 Me "ell ezt a szim(oli"t Drteni: a 3r"n! marsa rD i4 mivel az ,ntudat "orsza"a eltti: st4 ez szFleti" amanna" "-vet"eztD(en7 A 3r"n! marst i az(an tudattalan mDl! f&dalom"Dnt Bord&a ma (an az em(er4 mel!et a fellDp amore "Dpes ! !tani4 mert (enne a Me vlt a&ndD"a ramli"7 A modern diale"ti"us em(er azon(an ezt a MisztDriumot nem ismerBeti: st tudattalanul ellene van7 1sa" a""or &utBat tudatra4 Ba ma (an a diale"ti"us E racionalista va ! tradicionalista E Batrt le !zi7 A szolris asz"Dzis -svDn!e a 3zellemi Sil .Fsz-(DBez vezetBeti4 Bol a d-nt E ezoteri"usan JA Brom sz-rn! pr(&aKGna" nevezett E pr(a vr&a7 A (eavatsi pr a lDle" (ens fol!amata"Dnt ismeri me azt4 amit az o""ult irodalom Ja 3r"n! marsKGna" nevez: felfedezi4 amint szintni"usan "-veti a szolris -svDn!t Ds "ezdi me Drteni a rD i se(tl t-rtDn me ! !ts(an BatD"on! ert7 A #acro Amore mnemeG&e a""or d-nten "ill&a az eros 38l=4lla>?o5K elemDne" pr(&t4 mel!en a 2Dn! t;>DI6lJ elemDt &uttatBat&a DrvDn!re7 )asonlan ll&a me a mondDns Ds a Jt'ls osan em(eriK pr(&t: az eros tapasztalatt a de radci 't&a"Dnt4 e !ide&le azon(an a v ! al vetettsD feletti !zelmes erne" ismeri me 7 A 3r"n! marsa nem Be edK: a (eavatsi pr szmra nem llBat fenn a lDtezDs ol!an Drtelme4 mel! ne a #acro Amore feladata irnti BsD tudatos Bel!relltsa lenne7 A""or is4 Ba il!en feladatra elBivatott4 a lDle" el is vesztBeti a "ezdeti J2Dn! HletDtK Ds tudattalanul '&ra a m'land fo s a szerint BaladBat: "Flsne" tn fo s 4 mel!(l azon(an vals (an nincs4 csa" (els felsza(aduls: a metafizi"ai 8z tudatos '&ra !'&tsa4 a f-ldi(e ! !t erDn!"Dnt alszllni "Dpes le ma asa(( Bater MisztDriumna" '&raBdtsa7 Az Hlet 2Dn!Dne" ma as MisztDriuma az eredeti Amore a"arat rDvDn E a "-z-nsD es tudat fo s n t'l E felD(resztett erDn!e: fo s 4 mel! a sa&t Dlet"-rn!ezettl val le itim fF sD (e4 a karma "-telD"ei(e4 az em(eri "apcsolato" "Dn!szerei(e vetFl7 Ez a #acro Amore metafizi"ai feladatval szem(eni J"onvencionlisK le itimitsna" pr(&a"Dnt lDp fel7 A #acro Amore az efemer "apcsolat feletti !zelemP ut((i az eros ere&Dne" maRimumt tart&a "Dz(en4 ezDrt az em(ert ' ! ma as(an4 mint a mDl!(en manverezi4 idealizltatvn vele a v !at4 mel! val&(an az llati termDszet(l emel"edi" fel7 Ezt az llati termDszetet azon(an a v ! ltal uralt mentlis szfDra me ront&a7 A #acro Amore impulzusa nem az eros4 Banem a 9o osz Batere&e4 mel! a lDle"(en a ma a Bordoz&v

teszi az erosGt4 e Dszen odi 4 Bo ! mozdulni lesz "DpessD az llati termDszet(en4 Bo ! tala"tsa azt7 Az4 "i tDn!le le !zi az erosGt4 az Hn s"ezdeti a"aratt4 va ! szolris a"aratot valst&a me : el"erFlBetetlen4 Bo ! a #acro AmoreGval tall"ozzon4 azon(an ez4 Ba il!en !zelem eltt fo ad&"4 asz"Dzissel Ds -nma un" odaadsval tpllva4 az eros feletti !zelemre vezet: azaz tala"tsBoz7 Az asz"Dta4 "i az erosGt le !zi4 (eavatsi Drtelem(en szolris Bs: nem !zBeti le4 Bacsa" nem e ! ma asa(( Ds sza(ada(( amore ltal4 annl4 mint amel!i" minden"Dpp az em(eri ala" llati me &elenDsDBez "-t-tt7 E ! il!en amore elindt ere&e a Me vlt ldozat(l fa"ad HletG2Dn!e: enne" az ldozatna" a lDpDseit anna" az AmoreGna" fel"elt "Dpei"Dnt "ell felismerni4 mel! felsza(adt&a a lDle"(en a 9o oszt7 SD zetszer4 Bo ! a 3r"n! marsa nem Be ed4 m az asz"Dta fel nem D(reszti ma (an az erosGt le !zni "Dpes ert: az erosGt4 mel! "-z-nsD esen me -li az em(eri AmoreGt4 mD Ba ez a me vlt szintnia szerint is D(red7 Az asz"Dtna" me "ell ismernie az eros vD s DrtelmDt4 mD az eltt4 Bo ! Batere&Dt tapasztaln: me "ell ismernie a 2eltmadsna" a Me vlt ltal a 2-ld-n alaptott tit"t7 *incs ol!an Amore4 amit ne a )all(l t-rtDn feltmads"Dnt "ellene tapasztalni a lDle"(en4 Bo ! sacroGv Ds i aziv vl&on: Bo ! a ! !t -sszBan ot a 2-ld-n Bel!relltsa4 amit radi"lis Ba&"Dnt Bordoz E "-z-nsD esen mindann!iszor rul&a"Dnt E -nma (an7 Ez az Ba& a 2eltmads Ba&tsa4 de: Bo ! me valsul&on4 a lDle"(en azz az AmoreGv "ell lennie4 mel! a )allt le !zi4 mert az erosGt le !zi Ds visszaszerzi tle a 2Dn! HletDt4 mel!ne" me rontott ere&Dvel Ba&t&a i (a az em(erit7 Ez az az Ba&4 mel! az asz"Dtna" mdot ad a 3r"n! le !zDsDre4 amidn marsa elszenvedDsD(l szerzi lendFletDt a "FzdelemBez Ds a !zelemBez7 Minden ol!an lDn!(en4 a"i az -r-"lDtre val elBivatst Ds a "apcsolat sza"ralitst ismeri4 ez az Ba& spontn mdon !ullad fel4 de4 Bo ! az a"arat radi"lis a"tusa 't&n Dl BatervD le !en4 a )all Ds 2eltmads tapasztalatn "ell tmennie4 amel!ne" vD (emenetele elD az Em(er 2ina" rtusa n!itotta me az -svDn!t7 Az4 amit az asz"Dta4 amenn!i(en a lDle" intimits(an le !z&e a )allna"4 elDr4 az az Ddeni "orrelci Ds az eredend rossztl val ! !ts erDn!e Bel!relltsa"Dnt elDrBet le ma asa(( Bater tit"a7 A szolris asz"Dzis il!en leBetsD re vezet: a me ismerDs az tvltoztat Amore DszleletDvD lesz4 a "orrelci eredeti feladata szerint: s ez4 a msi" JvD telenFl szeretettK4 de rendszerint nem a vD telensD tit"a Bordoz&a"Dnt ismert msi" lDn!ne" szenteli ma t7 E !edFl ez a me ismerDs teBeti realitss a ma a odaadsna" vallomst

L L

Fordt megjegyzse: a7m7 *apGBs Fordt megjegyzse: Az elze" sorn az amoreGt a szeretet Ds szerelem minden form&na" ide&t &elent "ife&ezDs"Dnt eredeti(en tartottu" me P u !an' ! a sacroGt4 ami ma (an fo lal&a4 de me Balad&a a JszentK tartomn!t7

KARMA.

Ezzel a szansz"rit "ife&ezDssel e !e(e" "-zt azt a transzcendens t-rvDn!t illeti"4 amine" "-vet"eztD(en mindaz4 ami a &elenle i Dlet(en JsorsKG"Dnt lDp fel4 elz Dlete" sorn elBel!ezett o"o""al ma !arzBat7 EzDrt a rein"arnci tant tDtelezi" fel4 amivel e((en a "Dzi"-n!v(en nem fo lal"ozun"4 mivel az ut((ina" a feladata azo"na" a diszcipln"na" a me tr !alsa4 ami" a 3zellemtudomn!(an &elzett i azs o" "-zvetlen tapasztalsra vezetne"7 BennFn"et in"(( a karmGna" az em(er mindennapi DletD(en val &elenlDte DrtelmDne" &ellemzDse Drde"el7 Minden4 ami a mindennap DlmDn!sor(an e Dsz a fizi"ai tDn!(en val &elent"ezDsi 4 azaz az DrzD"i szntDren leza&lani "Dpes esemDn!"Dnt valsul me 4 "armi"us eredetet mutat: nem vDletlen4 va ! improvizlt4 elvrBatatlan4 mD Ba il!enne" tni" is7 A karma tantsa szerint4 az esemDn!4 mel! fizi"ai DszlelBetsD Di valsul me 4 mr eleve4 nDBa szzado" ta4 el"Dsztett: a m'lt fol!amatai(l &-n4 -nma (an ezDrt mr (efe&ezett7 Benne termDszetesen '&a(( "elet eleme" is -sszefol!na": de minden"Dpp "Fl-n(-z szellemi -sszetev" "-zrem"-dDsDvel van el"Dsztve4 e ! "or((i4 lo i"&(an a(szol't pontos impulzus szerint7 Az esemDn!4 a JtDn!K4 mint eze"ne" az eleme"ne" utols ered&e4 mindi szF"sD szersD : karma7 A JtDn!K me valsulsna" form&t illeten a &elen lDv szellemi er4 azaz a (els sza(ads 4 va !is a karmGtl val fF etlensD eri a d-nte"7 A forma pozitv4 e !enesen az tala"uls DrtelmD(en szenvedBet mdosulst4 va ! pedi rossza((od Drtelem(en az Hn autonmi&na" &elenlDte esetle Bin!a E szerint: lDn!e i tartalma azon(an a"rBo ! is4 e ! mr "Dsz realitsBoz tartozi"4 mel! a felels alan!ra vr7 Il!en szemlDlet4 Ba a "-znapi esemDn!e" "ulcsa"Dnt a meditci szint&Dre emeli"4 a ma a (-lcsessD tartalmt szol ltatBat&a7 Az esemDn! nem azDrt ll ott4 Bo ! szemDl!es -r-met4 va ! "elletlensD et provo"l&on4 ra&on st4 va ! utlatot4 a dst ava ! optimizmust: eze" i azn mayak7 Az Drzeti rea"ci minden eset(en e ! latens tartalom nem ismerDsDne" "ife&ezdDse4 mel! azon(an a lDle"tl E fe&ldDsD(en elreltott E ma asa(( Dszlelet a"tivitst i Dn!li: s el is &utBat eBBez4 a tDn! e ! (els mozzanat szerinti felfo s(an E ami nem leBet tetszDse4 va ! nemtetszDse E val !a"orlatozsval7 A tetszDst Ds a nemtetszDst DrzD"szerve""D "ell tala"tani7 Me "ell Drteni4 Bo ! val&(an mit is a"ar a JsorsK4 me Batrozott esemDn!e" ltal: "ivlt"Dpp azo""al4 ami"re DrzD"en!e((e" va !un"7 Az esemDn! E mint szim(lum E szlni "vn Bozzn"4 va ! tantani valamire: a 95;697<8997< vil a4 mel! a 95aCaD9:<ot4 azaz a (els sza(ad a"tust i Dn!li4 a tr !al esszencilis azonoss ra "Dpes ondolatDrt fol!amodi"7 Az esemDn! az4 mel! "ezdettl fo va tDn!"Dnt el"erFlBetetlenne" mutat"ozi"4 amenn!i(en Bin!zi" a (els csele"vDs va ! tartalom7 Enne" a (els tartalomna" az esemDn!Bez val "ontemplatv viszon!(l "ell fa"adni: az az er4 mel! "ife&lDsDre Ba&t&a7 *incs ol!an esemDn!4 mel!ne" vD s

Drtelme ne e ! tudatos a"tus4 azaz elolvassna" i Dn!e lenne: itt ol!an n!elvezet szim(oli"&val "erFlFn" szem(e4 mel! az em(ertl nem szentimentlis va ! -szt-n-s rea"ci"at4 Banem a m8<49m8r79t i Dn!li7 Enne" a ma atartsna" a "ife&lesztDse nem Balvn!t&a el a rDszvDt ltali DrzDs4 szeretDs va ! me DrtDs "DpessD Dt4 st azt le ma asa(( form&ra emeli: a csele"vDs Batvn!a ez4 mint az -nme ta ads "ife&ezdDse4 mivel a csele"edet nem az e oi"us rea"ci(l4 Banem a tDn! o(&e"tv tartalm(l fa"ad7 Me tall&u"4 Bo ! mit "Dr a lDle"tl a "ellemetlen esemDn!4 s az "ezd "imerFlni7 A karma ol!an "-n!v4 amine" n!elvezete a tapasztal szmra a lDtezDs szemDl!es form&na" tit"t fedi fel7 A karmGtl sza(adna" lenni azt &elenti4 Bo ! (irto"osv vlni anna" a tantsna"4 mel!et a mindennapi "-rFlmDn!e" Ds esemDn!e"4 mindene"eltt a "ellemetlene"en "eresztFl n!'&t7 3zu(&e"tv szempont(l eze" a le "Fl-n(-z(( mdon interpretlBat"4 e Dszen racionlis Ds pszicBolo i"us "odifi"ci&u"i : il!en llspont azon(an a realits(l semmit se ra ad me 4 s az em(ert a t-rtDnDse" lland csiBDsDne" Ba !&a me 4 ami""el a tF"r-z-tt ondolat Ds az Drzeti rea"ci" az e !edFli viszon!a: a le tomp(( viszon!7 A karmGtl fF etlenne" lenni azt &elenti4 Bo ! az anti" 8-rvDn! vil n t'l4 a 3za(ads szfDr&(an mozo ni: ez azon(an ma (an fo lal&a a karma "ulisszi(a Batolst7 3za(adna" lenni azt &elenti4 Bo ! nem a m'lt impulzusai alap&n4 Banem az o" Ds o"ozat vas"apcsolata le !zDsDne" ere&D(l csele"edni s ez: szeretet(l4 a szF"sD essD vD et nem Dr spirl&na" E s ezDrt az em(eri !l-let E me sza"tsval csele"edni7 E ! pDlda: ol!asvala"i4 a"i me -li a msi"at4 "i t -lte me e ! elz Dlet(en4 vil os4 Bo ! nem fe&lesztette "i elD D a sza(ads Ds szeretet erit4 ami" leBetvD teszi" a metafizi"ai "auzalits "ie !enltDst "-vetel t-rvDn!e all "ivonnia ma t: a r"-vet"ez lDt(en t -li me a msi"4 Ba a((an nem szFleti" me e"-z(en a "armi"us szF"sD essD le !zDsDre Ds ezDrt sa&t vDt"Dne" lel"i 'ton t-rtDn "ien esztelDsDre mdot adni "Dpes sza(ad Hn: ' !4 Bo ! le "-zele(( t se ti aBBoz4 Bo ! me tall&a ma (an a sza(ad lDn!t7 A vil "Fzdelmei Ds B(or'i nem sznne" me 4 am a karma t-rvDn!e tel&esen ural&a a 3za(ads (els ;rincpiumval ma t me Batrozni4 s ezDrt a Jszemet szemDrt4 fo at fo DrtK DrcGmecBanizmust le !zni "Dptelen em(ert7 3emmi sem von&a "i ma t a karma vast-rvDn!e all: a sorscsapso"4 !szos tDn!e"4 a (ete sD e"4 a "olle"tv szenvedDse"4 az e Dsz nDpessD e"et s'&t "atasztrf" soBa sem a vDletlen mvei: e ! a(szol't matemati"ais (els "orrelci&a szerint stru"turlt esemDn!e"7 Minden"i az elz lDte" sorn felBalmozott adss o"at fizeti tDn!le esen4 naponta: az Dlet "on"rDt Drtelme elt-r-lni a sa&t adss ot4 Bo ! me valstsu" a sza(ads ot: a rossz az4 Bo ! nem si"erFl me Drteni ezt4 Ds Bo ! mso"at vdolun" ol!an szituci" miatt4 ami" csa" (ennFn"et illetne"7 A rossz msrDszt az4 Bo ! a nemG

me ismerDst ol!an Barc esz"-ze"Dnt Basznl&" fel4 mel! Barc e !es "olle"tivitso" Bel!zetDne" mso" "rra t-rtDn me ! !tBats t "Dpzeli (e ma na"7 )a i norl&" a "arma Ds anna" a (els princpiumna" a t-rvDn!Dt4 mel! t'lBaladBat&a azt4 leBetetlen nem em(ertrsain"ra Brtani a sa&t neBDzsD ein" miatti felelssD et7 1sa" "ivDteles moralitssal me ldott lDn!e" "Dpese" nem mso"at4 Banem -nma u"at vdolni7 A lei zso" sora4 mel! zsarno"s (an "ulminl4 a szocialits Ds a nDpme vlts diale"ti"&na" minden "enetDvel e !Ftt4 termDszetesen "armi"us adss 4 amit a lei zotta" t-rlesztene"4 de e !szersmind a karma t-rvDn!Dne" E mel! leBetvD teszi E nem ismerDse4 az adss ot azltal tDve elt-r-lBetetlennD4 Bo ! a ltszla os felels-" felD fordtott vd azt '&ra me ersti7 Az i aztalan az i aza" tudatlans (l veszi ere&Dt: a karma t-rvDn! ismeretDt a modern vil (an nemcsa" a Materializmus4 Banem a 3zellem Bamis ramlatai is a"adl!ozt"7 Az anti" &o iG sza"rlis vil ma politi"aiGsza"rliss vli": az anti"4 a 8-rvDn!re Ds nem a 3za(ads ra alaptott JrendszerK ural&a ille itim mdon a mai Sil ot4 a szocilis fe&ldDs ltszatait -ltve u !an ma ra4 amine" val&(an az a"adl!ozs4 mindene"eltt a szocilis pro(lDma "armi"us Bttere me ismerDsDne" me a"adl!ozsa a feladata7 )a a sza(adt me ismerDs a lDle" radi"lis me vltozsai Ds az i azi testvDrisD impulzusaina" szFletDsDvel az adss t-rlesztDsDre nem ad mdot4 matemati"ai szi orval a karma lDp eltDr(e7 *em (FntetDs4 Banem az HnGne" az a mDl! a"arata4 Bo ! az als(( termDszet ltal felBalmozott adss o"at feloldvn valstsa me a ma a ma asa(( termDszetDt7 Z ! a "olle"tivits ltal a(sztra"t politi"ai rendel"ezDse" "-vet"ezmDn!e"Dnt elszenvedett nDl"Fl-zDs adss Gelt-rlDse u !an4 e !szersmind azon(an anna" adss na" a me alaptsa4 a"i ezDrt a nDl"Fl-zDsDrt felels7 Anal mdon4 e ! azdas ila nem i azolBat Ds a sa&t terBF"et mr so" frads al elvisel "ate ri"at "rost sztr&" ltal provo"lt neBDzsD e"Drt mindazo" felelse"4 a"i"4 Ba "ismDrtD"(en is4 a"r me !zdDs nDl"Fl4 de Bozz&rulta"4 s ezDrt azo"Boz a szenvedDse"Bez is4 ami" (elle "-vet"ezte": a""or is4 Ba ma u" eze" a neBDzsD e" Ds szenvedDse" normlis "armi"us adss o"7 Z ! nincs ol!an pDnz4 amit me nem en edett mdon vonta" el az em(eri "-z-ssD tl4 s azt ne "ellene visszaszol ltatni4 nincs ol!an &o talan profit4 Btlen "ezelDs4 "-zpDnze" si""asztsa st(74 amiDrt ne "ellene felelni: se za"lats4 se t'l"aps4 se morlis va ! fizi"ai lincselDs4 se i aztalan tDlet4 se r almazs: minden e ! ol!an I azs oss na" me felel 8-rvDn! "-n!vD(e rati"4 amit sen"i sem "erFlBet el: "ivDve4 Bacsa" nem ismeri az '& utat4 a 3za(ads Dt Ds a 3zeretetDt4 ami oda vezeti4 Bo ! a sa&t adss t-rlDsDt Ds mso" adss na" t-rlDsD(en val "-zrem"-dDst "vn&a7 Az Dlet sznpada nap mint nap a karma me n!ilat"ozsaina" me fi !elivD avat4 azaz anna" a 8-rvDn!ne" DrvDn!esFlDsDt ltni4 mel!ne" az Dvezredes szFnet utn ma a sza(ad me ismerre4 ms szval az anti" szF"sD essD tl val fF etlensD 4 azaz a 3zeretet szerinti felelsre "ellene tallnia az em(er(en7 *apon"Dnt ltun" ol!ano"at4 "i"

az anti" &o i szellemtl Ba&tva feltDtelezi"4 Bo ! ideol i" Ds "Fls rendel"ezDse""el vltoztatBat&" me a mso" sorst4 Bolott mindene"eltt ne"i" "ellene sFr sen me ismerni sa&t ma u"at Ds ! a ma u" "armi"us adss t4 Bo ! mso"at se tBessene" sa&t "armi"us adss ra vonat"oz tudatu" Ds anna" tartalmt illet mindennapi felelssD F" me szerzDsD(en7 2elelssD 4 mel! nem vltozi" azltal4 Bo ! nem tud ma rl7 Z ! pDldul e ! "-n!vDrt4 mel! vala"ine" r almazsa Ds morlis lerom(olsa4 va ! t-rtDnelmi tartalomBamists4 nemcsa" szerz&e4 Banem mindazo" is felelse"4 "i" "iads(an4 e Dszen a ter&eszt"i 4 rDszt veszne"7 U !an ! e ! porno rf "-n!v mD azo"na" is me alapozza adss t4 a"i" rtatlanul a csoma ols(an veszne" rDszt7 A tDn!e" polDmiaGmotvumo" Drde"D(en val szo"sos deformlsa4 a Bitelront propa anda4 a fel(u&tso"4 ami" prto" -sszeFt"-zDsDre Ds ersza"oss ra vezetne"4 az ideol iai cDl' perindtso"4 a tDn!le es (n-ssD alap&t nDl"Fl-z4 de specilis stratD i"Boz szF"sD es me vdols4 Ds minden4 a trsadalom &o i or anizmusa autonmi&a elleni merDn!let4 mint pedi a "ulturlis Ds a azdas i or anizmus ellenie"4 na !o(( "armi"us s'l!t neBeztene" azo" er"-lcsi felelseire4 mint azo"ra4 a"i" azt "ivitelez""Dnt Ba&t&" vD re7 Az a"i dol o"at4 va ! tr !a"at niBilista szellem(l rom(ol4 ami" em(eri ldozat Ds mun"a eredmDn!ei volta"4 ol!an sorssal tDr vissza4 mel! dara(rl dara(ra '&raDptDsDre "-telezi mindanna"4 amit szDtrom(olt4 a""or is4 Ba az id" me vltozta" Ds az adss me fizetDsDne" ms ala"ot "ell -ltenie7 A fizi"ai Ds pszicBi"ai ro""anta"4 a (Dn"4 az elme(ete e"4 a s"izofrDne" na ! t-me e e !D("Dnt e ! a 8udomn! tautol i"us ma !arzatainl4 va ! a n!ilvnval em(eri rDszvDtnDl tDn!le esen !-"erese(( valami felD fordul "Drd&el"Dnt ll elttFn"7 *incs ol!an em(eri elrelts4 mel! a karma "-vet"ezmDn!eit el"erFltetBetnD annl4 a"i a sa&t pszicBoGfizi"ai szervezetDt fenntart er"(en Bord&a anna" impulzusait7 Az univerzlis 5end stru"t'r&(a4 mel! ol!an I azs oss erit Bordozza4 amit sen"i4 se materialista4 se spiritualista el nem "erFlBet4 minden (erattati"4 addi a napi 4 m csa" fel nem D(red sza(ad lDn!"Dnt az em(er(en a karmn t'l4 a termDszeti szF"sD essD en t'l4 azaz szeretet(l Ds -nma a felldozsna" erDn!e alap&n d-nteni "Dpes Hn: ami a .risztus Fzenete7 Azo"4 a"i"ne" szvF !F" a testvDrisD Ds a szocialits tDm&a4 ami"or ol!an mDrtD"(en szereti" ma&d4 Bo ! az DletF"et szenteli" ne"i4 nem teBetne" ms"Dnt Ds felfedezi"4 Bo ! a szocilis "DrdDs a karma pro(lDm&tl nem vlasztBat el Ds a karma t-rvDn!eine" me ismerDse a &-v trsadalmna" tala"t ere&e7

TESTVRISG S SZOCIALITS.

Brmenn!ire is e !(eesne" tni" "orun"(an a testvDrisD Ds szocialits tDm&a4 azonoss u"(an nem von&" "i ma u"at a tF"r-z-tt ondolat t-rvDn!e all4 mel! a diale"ti"us s"on minden (ens tartalom(l anna" inverzDt "Dpzi7

9ttu"4 Bo ! a modern em(er diale"ti"uss lett ondolata4 mivel az a !i szerv tF"r-zi4 a testisD Bez "-t-tt pszicBD "-zvett&DvD lesz4 Ba nem vD zi el az e((en a "Dzi"-n!v(en fo lalt diszcipln" szerinti4 a sa&t moz sa sa&tos asz"Dzise ltali -nma a "onverzi&t7 A tF"r-z-tt diale"ti"(an4 mel!(l az eredeti (els elem Bin!zi"4 a tF"r-z-ttne" E mel!(en az als(( pszicBD impulzusai tevD"en!e" E az a !i Bordozval val tmeneti azonoss a miatt el"erFlBetetlenFl a tF"r-z-ttne" a fDnn!el szem(eni oppozci szelleme fe&ezdi" "i7 Tellemz mdon a testvDrisD a &ele a 3zellem &elenlDtDne" az em(er(en: Dpp ezDrt diale"ti"&a lDn!e ile fe&ezBeti "i az eredeti tartalommal szem(eni oppozc&t7 Ma az e Dsz vil on a lDn!e" so"as nl nem az autonm tudat az eld-nt&e a testvDrisD i viszon!na"4 Banem e ! transzcendens Batalom4 mel! a szF"sD es informcis rendszert Ds anna" sza(l!ozst tart&a "Dz(en: a csoportszellem4 mel! "et -sszetart&a4 d-nt: az e !Bz4 va ! a prt4 va ! a fa& elrsa4 mel! e !esti "et7 Az ideol ia lDn!e D(en a testvDri impulzus Batrait r- zti: pedi az csa" eze"en a Batro"on t'l m"-dBetne a vil (an7 Il!en in"orporlt4 va ! me !z-tt4 va ! "ate"izlt lDn!e" rDszDrl a testvDrisD az ol!ano"ra vonat"oz politi"ai informci alap&n "erFl me Batrozsra4 a"i" felD fordulni szndD"szi": a testvDrisD "-rD(e azo"at fo lal&" (e4 a"i"et illeten ez az informci az elrso" szerinti4 a t-((ie"et4 mint ellenfele"et "izrva: e ! val(an "ondicionlt testvDrisD 4 mel! a vil (an lDv !l-letet Ds me nem szn B(or's ot me ma !arzza7 Az informlta" e !i"Dne" se &ut eszD(e ellenrizni az informcit7 A testvDrisD E mel!et e !D("Dnt a csoport(eli "apcsolat Ds elrsai rDvDn "Dpzelne" me alaptani E tDn!le esen ott veszi csa" "ezdetDt4 aBol eze"et az elrso"at me Balad&"4 va !is aBol sza(ad tettre mutat"ozi" "DpessD 4 amine" alap&n a msi"at a diver encia normatv &el-lDsein t'l4 szellemile azonosna" ismer&F" fel7 A csoport "-rzetDre (eBatrolt testvDrisD nem i azi: el"erFlBetetlenFl E le !en a"rcsa" tudattalanul is E tettetDs: i azz a""or "ezd csa" vlni4 ami"or a csoportlDle" "-rletDt "Dpes me Baladni4 Bo ! azo" felD n!ilat"ozzD" me 4 a"i" ezen a "-rleten "vFline" tnne"7 1sa" ezen "vFl "ezd i aziv lenni a testvDrisD 7 3emmi Drdem nincsen ott4 aBol azo"at szeret&F"4 a"i""el -sszBan (an llun": de autenti"us ez az -sszBan se leBet4 Ba az ellenszenv Drde"D(en szFleti"7 A"i a "-z-ssD (en4 mint a fa&i4 "ult'ra(eli4 prt(eli4 va ! e !Bzi "Fl-n(-zsD e"en t'li i azi viszon!"Dnt Bisz4 a testvDri viszon! te"intetD(en a 9aE:t tudatna" mozzanata alap&n d-nt: in"(( sa&t (els felelssD D(l4 semmint a tudat4 va ! a csoportszervezet irn!t&na" elrs(l mert7 A JcsoportK alapvet szolidaritsa nem lDtezBet4 csa" az ellenszenv szol lat(an7 A testvDrisD a""or "ezd testet -lteni4 ami"or a csoport ltal Basznlt politi"ai szne" informatv sztrna" verdi"t&Dtl fF etlenFl fun"cionl7

:l!an "olle"tvum4 va ! csoport4 mel!ne" testvDrisD e a Bozz tartoz ideol ia Batrn (elFl me ll4 amin "vFl ol!ano"at lt4 "i""el leBetetlen az e !etDrtDs4 nem ismeri mD az I&testamentumot7 AnDl"Fl4 Bo ! tudat(an volna4 az il!en "olle"tvum E a szocilis elBivats ltszatna" ellenDre E az anti" antiszocilis impulzuso" (irodalm(an Dl4 ezDrt a 8-rvDn!4 va ! a *!& (irodalm(an E amel!en t'l n!li" csa" leBetsD a testvDrisD tapasztalatra7 A szocialits nevet csa" ol!an vil nDzet szmra leBetne &o osan adni4 amel! minden"it (efo ad4 nem zr "i e ! nDpet4 e ! ramlatot4 va ! e ! "ate rit4 va ! e ! fa&t sem: st4 valamenn!iF"et szF"sD esne" Ds nDl"Fl-zBetetlenne" te"int7 Ez ol!an (eszDd4 mel! me (u"i"4 va ! naivv lesz a politi"a Ds stratD iina" "-rletD(en4 ami" e !i" pillanatrl a msi"ra az e !etDrtDs(l a nDzeteltDrDs(e t-rtDn tvltst Ds viszont "-vetelne": st4 a vil (an ma az ellen"ez&e t-rtDni": a politi"a tart&a FrF !"Dnt ma a elD a szocialitst: s ez azo"na" a retori"&a4 "i" az em(er szF"sD leteirl E i norlva az em(er DrzD"en "vFli stru"t'r&t E val ondos"ods cm"D&Dt -lti" ma u"ra7 Az4 a"i "Dptelen a msi"4 mint em(eri individualits elD &rulni Ds nem ismeri fel (enne azt a lDn!t4 a"ivel e !4 a fa&4 e !Bz va ! prt ltal nem "ondicionlBat viszon!a leBetsD es4 nem mondBat&a sza(adna" ma t7 3zF"sD e van a tudat politi"ai4 va ! vallsi irn!t&ra4 mint a n!&(eli llatna" van szF"sD e a psztorra7 A modern ltszat ellenDre mD az anti" csoportlDle"Bez tartozi": tudattalanul fa&vDd4 mivel azonos szellem4 a testi termDszetBez "-t-tt pszicBD szerint (ilincseli csoportszeren a t-((ie"Bez7 A "eresztDn!sD eltti vil (an a testvDrisD mint szocialits csa" amenn!i(en a 8-rvDnn!el4 s nem a 3za(ads al llott "onformits(an4 volt leBetsD es7 A transzcendens sza(l!ozs(l csa" I azs Ds I azs oss 4 de se 3za(ads 4 se 3zeretet nem szrmazBatott7 A modern vil (an a "eresztDn!sD eltti szellem fennmaradsa a csoportlDle" &elenle i4 ideol iai Ds politi"ai sza(l!ozs(an a 3zellem Balott impulzusaina" t'lDlDse a 2-ld valamenn!i t&n: pacifizmus(a Ds szocialits(a -lt-zDsF" ellenDre antiszocilis impulzuso"7 Sal&(an Dpp a szocialits &elenle i Birdetine" !-"erD(en antiszocilis impulzusai llana" a ! !tBatatlan szocilis i azs talans o"4 az osztl!Barc Ds a B(or' "i"Fsz-(-lBetetlensD e forrsainl7 A szocilis ondolat mD nem "Dpes E plauzi(ilis "-zBel!eine" a(sztra"t diale"ti"&n t'lra lDpve E DlvD vlni7 8Dn!le esen szocilis az a ondolat "ezd lenni4 mel! tala"t&a az em(ert: a meditls7 1sa"is az idea moz sna" az ideol i(l t-rtDn felsza(adtsa adBat mdot az em(erne"4 Bo ! tudat(an a csoportlDle"tl val "isza(adulst me valstsa M9d7 A 3VABAC3W/N Ds "-vet"ezmDn!e"Dnt a sza(ad 3zellem "ife&ezdDse"Dnt a testvDrisD et7 A testvDrisD Bin!a az in"(( me tanult4 semmint el ondolt szocialitsrl me !zd-tte" rDszDrl attl van4 Bo ! ma atartsu"(an4 aBel!ett4 Bo ! az ide"4 in"(( az ideol i" s"&n mozo na"7 A szocialits mai teoreti"usa csa" (a&osan tudn

az 4D8:t az 4D8olK<4:tKl me "Fl-n(-ztetni7 *em Bisz az idea realits(an4 mel! Dl csra"Dnt princpiuma a testvDrisD ne" Ds a szocialitsna"4 elfo ad&a azon(an diale"ti"ai produ"tumt4 az ideol it4 mert ez mr interpretlta szmra a vil ot E el"erFltetve vele a ondol"ods erfesztDsDt7 *em tud&a4 Bo ! az ideol i(l semmi4 st4 csa" az idea ellen"ez&e &-Bet4 lDvDn a tF"r-z-tt: Dlet nDl"Fl val4 Drvei formlis plauzi(ilitsna" Batere&Dvel rendel"ezi"4 eze" az e na" szF"sD ese"4 a"i visszariad4 Bo ! ma val szmot vessen4 s Bo ! ide""al Bassa t az Drve"et7 Ami"or nem va !un" "Dpese" az ide" s"&n azonostani a tDvedDst4 Ba&lun" re4 Bo ! a tDvedDst a fizi"ai szemDl!e"(en "Fzd&F" le4 a"i"Bez e ! "ate rit rendelFn"4 nem ms"Dnt4 mi"Dnt e ! fa&Boz: e ! elzetesen "iala"tott "ate ria ellen Barcolun"4 de nem vesszF" Dszre4 Bo ! val&(an szu(tilis fa&elmDletet al"almazun"7 A tervszer testvDrisD rendszerD(en e ! ellenfelet veszne" fi !elem(e4 a"i(en a le na !o(( veszDl!essD et ismeri" fel4 s ezDrt a le !l-lte(( "ate rit al"ot&a4 a"ire valamenn!i (a& o"t visszavezeti"4 st mD m i"us ta&u"Dnt Ban z E a ne"i tula&dontott po"oli Batalom szerinti E nevet is appli"lna" r7 A !a"orlati s"on azon(an !a"ran ' ! t-rtDni"4 Bo ! nem azDrt vli" ellensD D4 mert val(an aBBoz a "ate riBoz tartozi"4 Banem azDrt &eleni" me e "ate riBoz tartoz"Dnt4 mivel ! ellensD "Dnt leBet lecsapni r7 A Bin!z szocialits a"adl!ozza me a testvDrisD teoreti"usait felismerni4 E amint erre ms lapon utaltun" E4 Bo ! az i azi Ellenzt4 valamenn!ien arimni Basonms"Dnt ma un"(an Bord&u": de Dppen ez a JBasonmsK4 a"ivel -ntudatlanul azonosulun"4 llandan -nma un"on "vFl lttat&a me az ellenzt4 Bo ! le itim mdon a assa r '&ra me '&ra a felelssD et7 Az In"vizci 3zelleme4 mel! e !"or me Batrozta4 Bo ! mi esi" csalBatatlan i azs n "vFlre Ds mi (elFlre4 ma az ideol iai do matizmus(an4 mel!(l tDn!le Bin!zi" a ondolat Dl moz sa4 va '&raszFletDsDt Dli: az ideD4 mel!ne" ma (an az em(eri lDle"(en van Ba&tere&e4 Bo ! a szocilisat az antiszocilistl me "Fl-n(-ztesse7 az E !Bz szocialits ! az idea4 me az a

Sal&(an az ltal(an a JrendszerK4 a JtrsadalomK4 az osztl!K st(7 ellen fordtott vd e !edFl ' ! lenne Dletreval4 Ba az il!en antiszocilis4 do mati"usan szocilis Ds E pro resszivizmusa ellenDre E retro rd ondolattal fordulna szem(eP retro rd4 mint valamenn!i diale"ti"us intuci4 ami"(en a 3zellem "Dptelen r4 Bo ! felismer&e -nma t7 A 3zellemne" a ma a "-zvetlensD e valamenn!i form&(an t-rtDn ez az -nma a felismerDse (ecsFlet(eli4 azon felFl4 Bo ! az intucial"ots tisztas a "-telessD D(l E ez Dppen az Drtelme a &avallt a9567549>867

ASZKZIS.

)a a Beavatsra el"Dszt (els tevD"en!sD e" sorna" DrtelmDt e !szer szava""al a"arn" elmondani4 a tDvedDs veszDl!e nDl"Fl azt mondBatnn"4 Bo ! az ma as moral4t:9 me szerzDsD(en ll7 Az eze"en a lapo"on (emutatott meditatv diszciplnna" ez a vD s tartalma7 8aln mondBat&u" ' !4 Bo ! e ! il!en idel felD a moralitsna" tula&don"Dppen a 958>t97< fo"ra "ell emel"ednie7 8ermDszetesen nem arrl a moralitsrl van itt sz4 amell!el mint a & lel"iismeret Ba !omn!os normina" sorval "onformm lesz az em(er4 Banem a sza(ad (els a"tus ltal produ"lt moralitssal: mint e ! quid4 amit a 3zellem E szinte mindi a Ba !omn!os norm" ltal nem elreltott ala"(an E teremt7 A Beavats &el-lt&e szmra a szentsD sznvonala nem cDl4 Banem esz"-z: az -nme ismerDsBez Ds felsza(adulsBoz4 azaz az Drztest4 kama rupa4 va ! asztrltest me tiszttsBoz szF"sD es7 U !ana""or az -nme ismerDs a mutat&a a szentsD i sznvonalna" Ds anna" a me fontolts na"4 Bo ! ne il!enne" &elen&en me : Bo ! ne attitd le !en7 .-nn! &na" lenni4 Ba !en e4 "-nn! ersne"4 Ba elvetemFlt az em(er7 *eBDz Ds Bsi sza(adna" lenni mint pedi &na" lenni a t'lrad er alap&n7 Ce ez a t'lrads a onoszs ra "DpessD (irto"lsa"Dnt Ds uralma"Dnt szFleti"7 U !anis a onosz termDszet tapasztalatn Ds tudatn n!u szi" az em(eri sza(ads 7 Sanna" ol!an spiritualist"4 "i" &s u" Drde"D(en a le na !o(( onoszs o"at "-veti" el: J&""K a onoszs u" vonat"ozs(an "ife&tend erDl!re val "DptelensD F" avat&a "et7 Az er t'ls a lDn!e D(en az em(ertrsa" felD irn!ul szeretet: elDrDse a le neBeze((4 mivel az -nme ismerDst Ds az asztrltest me tiszttst me elzen az em(ertrsi szeretet ma&d\ mindi tettetDs4 a""or is4 ami"or "DtsD telenFl dicsDretremDlt csele"edete"(en fe&ezdi" "i: szavalat ez4 ami m- -tt ott lappan a szellemisD re E amit val&(an nem (irto"ol az illet E v !s: amire vonat"ozla (izon!os Batron (elFl i azu" van azo"na" a tecBni""na"4 ami" a moralizmust (ecsmDrli" Ds a sza(l!o"on t'li me Batrozdst tart&" szem eltt: a "-zvetlen sza(ads 't&t7 Ce ma a a "-zvetlen sza(ads me tDvesztDssD lesz4 ami"or a nem tel&esen ismert asztrltest E az o""ult irodalom(an a Jv ! testeK a neve E impulzusai(l szrmazi"4 mel! az Hn Bel!Dt fo lal&a el7 A (eavats eltti fzis e !i" le na !o(( csapd&a4 s mint az Hn valdi iniciatv&na" pr(&a4 el"erFlBetetlen7 Minden ol!an vlaszts4 mel! nem az Hn vlasztsa4 nem sza(ad4 mert az asztrlisBoz tartozi": mel!ne" a szmra valamenn!i miszti"us Ds (eavatsi attitd leBetsD es4 E a noszti"ustl a & i"usi 7 Az asz"Dzis pro(lDm&a val(an az Hn "eresDsDne" pro(lDm&a7 Az asztrltesttl fF etlen HnG(en ott a 3zellem: az Hn azon(an "Dpes az em(eri(en tevD"en!"edni4 azzal a feltDtellel4 Bo ! (elemerFl az asztrltest(e4 Bo ! az asztrltest "DpessD eivel azonosul: s eze" a ondol"ods4 DrzDs4 a"ars7 E ! il!en azonosuls az Hn el"erFlBetetlen depotencilsra vezet4 mD azeltt4 Bo ! ezen a

szinten ismernD az -nma val val azonoss t: ez az ol!an fun"ci"na" alvetettsD e4 ami"et az asztrltest vllal fel a ondol"ods4 DrzDs Ds a"ars 't&n az DteriGfizi"ai testisD viszon!lat(an4 azaz az llati termDszet viszon!lat(an: eze"et a fun"ci"at az em(eri mentlis szfDra az llat szmra leBetetlen de enercira &uttat&a7 Ettl van az Hn al"ati szempont(l ellentmondsos Ds "DtDrtelm szituci&a4 a"i az asztrltest rDvDn e ! vele val azonosuls szerint m"-di"4 mel! Bel!ette csele"szi" Ds mel!re4 mint Batrozott esz"-zDre r(zza ma t: ez a testi termDszettel val tudattalan azonoss 7 Emiatt az Hn4 a"i a centrum4 nem a centrum(an ll4 nem a 3zellemet fe&ezi "i4 amel!(l "iindulva moz at4 Banem a termDszet4 a fa&4 a temperamentum4 az DrzlDle" Ds az Drtelmi lDle" "ife&ezDsDvD vli": az em(errel ellensD es4 az em(erit (irto"(a venni t-re"v Entitso" ltal uralt asztrltestD7 Ce Dppen ezen a szinten Hn"Dnt val me valsulsa "-veteli tle azo"na" az er"ne" a fe&lesztDsDt4 ami"et soBasem fa"asztana ma tl7 1sa" az asztrltesttel val &o talan azonoss (l val "isza(adulsa adBat mdot az HnGne"4 Bo ! -nma val azonosul&on Ds4 Bo ! re"tifi"lssal az asztrlis szfDra ma asa(( termDszetDt valstsa me : azaz a ondol"odst4 mD mieltt az asztrlis tF"r-z-tt&DvD vlna4 az DrzDst Ds az a"arst4 mieltt az DrzD"e" DletD(e "everedett asztrlisna" "ife&ezivD lennDne"4 ami azt &elenti4 Bo ! a ondol"odst4 az DrzDst Ds az a"arst eredeti Ds mint il!ene"4 "ozmi"us erramo""Dnt7 Az asz"Dzis az Hn4 s nem az asztrltest vllalt feladata7 Az -szt-n-" Ds szenvedDl!e" vil a4 mel! az em(eren felFl"ere"edi" Ds a BalBatatlan elemet me (Dnt&a (enne: az asztrltest ez4 mel! az Hn Bel!ettest&e"Dnt lDp fel4 ami"or az Hn autoritsval tevD"en!"edi"7 Mindez anna" az eredeti BierarcBina"4 amine" "-sz-nBeten a caos minden ltszatn t'l4 a 3zellem minden"Dpp lDn!e szerint ural&a az An!a ot4 teBt az eredeti BierarcBina" a fol!tonos inverzi&a: inverzi4 ami sza(ads na" ltszi"4 de ezzel szem(en az Hn -r-"princpiumna" paralzise4 mel! e !edFl "Dpes az asztrltest tit"osan -r-" esszenci&t fel"elteni: az asz"Dzis i azi Drtelme ez7 Az asztrltestne" az Hn ell elvont Batere&e az -szt-ni ram form&(an tevD"en!"edi" az Hn ellen7 A Bamis lzon so"4 minden "DtDrtelm me vlts4 az -sszes ltszla os elD tDtel4 az autorits elleni valamenn!i "-nn! Barc tDvesztDsei E mindeze" a Jv ! testDne"K4 va !is az asztrltest HnGnel szem(eni lzon sa"Dnt ismerBet" fel7 A lzon s4 mel! a sa&t rendszerDne" adBat Bel!t4 nem az em(er mve: az em(er elleni Entitso" o""ult mdon manverezi"7 Amidn az asztrlis szfDra nem az Hn szerint rezonl Ds mD is az Hn autoritsval tevD"en! az HnGBez tartoz sza(ads ot "-vetelve ma na"4 ' ! az Dlet szDtrom(ol&a7 A lDtezDs a""or lDle" nDl"Fli4 de t'lrad diale"ti"a szerinti a(sztra"t viszon!o" szerint szervezdi" me 7 Ezt a fol!amatot mindamellett rend"vFli intelli enciaG Ds a"arater"4 ami"ne" az emltett Entitso" a (eszerzi4 tart&" fenn: Y" i !e"szene" az em(ert (irto"olni4 Bo ! e ! szmu"ra

"ozmi"usan tiltott s"on "ife&ezBessD" ma u"at4 de amel!en az em(er ltal ne atv Drtelem(en Basznlt4 ezDrt elle elvont sza(ads GBater se tsD Dvel "Dpese" me vetni a l(u"at7

#EDAGGIA.

Az HnGnel szem(enll asztrlis ltalnos lel"esedDse4 mel! a"r szellemi form"at is -ltBet4 az em(er &elenle i fe&ldDsDne" le na !o(( a"adl!a: az ' !nevezett EllenG Beavats princpiuma7 A "-z-nsD es em(eri s"on ezt mindene"felett ol!an peda ival "Dszti" ma el4 mel! a !erme" asztrltestD(en mD az eltt a "or eltt D(reszt sza(ads impulzuso"at4 Bo ! (enne e ! "ozmi"us o""ult t-rvDn! ritmusa szerint az Hn princpiuma felsznre "erFlne4 amel!ne" szmra e !edFl lDtezBet csa" a sza(ads elvllalsa7 E ! il!en t-rvDn! DrtelmD(en fo Bat fel az Hn sza(ads na" pro(lDm&a E az asztrltest szF"sD szersD Dvel ellentDt(en7 A 3zellemtudomn!4 mel!(l az '& id" enercii felD fordul peda ia szrmazi"4 azt tant&a4 Bo ! az els BDt Dv(en az emltett transzcendens E az HnG(en immanens t-rvDn! ritmusa szerint a !erme" tisztn fizi"ai lDn!"Dnt ala"ul "i4 a msodi" BDt Dv(en Dteri lDn!"Dnt4 a Barmadi"(an asztrlis lDn!"Dnt: a Buszone !edi" Dv felD az Hn4 a"i "ezdettl fo va metafizi"ai princpium"Dnt a testen "vFlrl tevD"en!"edett az ala"uls Brom peridusn t4 ma a illesz"edi" az asztrlisGDteriG fizi"ai szervezet(e7 E perctl "ezdve az Hn sza(ads a szerint tapasztalBat az em(er: a sza(ads anna" leBetsD D(en ll4 Bo ! az Hn4 anDl"Fl4 Bo ! a Brmas asztrlisGDteriG fizi"ai stru"t'rtl E ami"(e -lt-zi" E "ondicionlt le !en4 fe&ezd&D" "i4 Ds Bo ! vele en edelmes esz"-ze"Dnt rendel"ezzD"7 )a az els Bromszor BDt Dv sorn az if&' lel"D(e e ! csa" az HnGBez tartoz autonmia impulzusait FltettD"4 eze" el"erFlBetetlenFl az asztrltest(l az Hn ellen tevD"en!"edne" ma&d4 s az Hnt a velF" val "orai azonosulsBoz vezeti"4 &o talan -szt-ni impulzuso" lDvDn: a Barmadi" BDt esztendt "-veten4 Birtelen utolDrve az Hnt4 lDn!e ile szem(eszllna" vele4 az eln!oms Ds "Dn!szer DrzDsDt D(resztve az HnG(l indul (rmifDle autorits vonat"ozs(an: Bolott minden i azi autorits Ds felelssD csa" (elle szFletBet7 Az if&'na"4 a"i nem rDszesFlt az asztrltest szmra szF"sD es en edelmessD Ds devci diszcipln&(an4 nincs md&a sa&t "-zponti lDn!e4 az Hn E a felelssD Ds sza(ads Bordoz&a E irnti en edelmessD re: n!itott az 't&a a neurzisBoz4 de mD "-nn!e((en a "riminalits felD4 mivel az asztrltestet a Bromszor BDt Dv alatti fe&ldDs sorn me nem en edett mdon -szt-n-ztD" a sza(ads impulzusaival4 az HnGnel most "ontraszt(a "erFl Ds azt Bel!ettesteni t-re"szi"7 Az if&' (els ala"ulsa4 s ezDrt erssD Ds "ivlv fe&ldDsDne" "DpessD e a csaldi "-rn!ezet ne"i &uttatott morlis "lm&tl fF 7 A le els Dve"(en a !ere"4 "ine" HnG

&e mD a 3zellemi Sil (l vezDrli4 val&(an mint e ! templom(an Dl4 a ma a sza"rlis atmoszfDr&(a merFlten4 mel!(l tpll"ozi" Ds nem szeretnD4 Ba me fosztan" tle7 A !ere" termDszetes lDn!Dne" me fontolt "ontemplci&(l szFlei felfo Batn" a sza"ralitsi Drtelmet: sa&nos azon(an " mondana" ellent ne"i4 s rom(ol&" szDt lDBas u""al4 le !en (r az szndD"(an szeretettel&es7 A !ere"srs le t-((sz-r azt &elenti4 Bo ! a Jna !o"K felFletessD e vonta el az an !ali vil (l4 mel!(e termDszetessD el merFl el Ds az ezDrt D(red f&dalmt fe&ezi "i srsval: a Bozz "-zeled" nvtGvesztett (els llapota "-zvetlenFl4 ne atv Drtelem(en fe&ti "i re Batst7 A !erme" tDn!le es szellemi nv&a a meditciDna" felel me 7 A szFl"4 Ba i azn szereti" szFl-tt&F"et4 Barmni&u"(l al"otott (els (-lcst "ellene4 Bo ! Dptsene" ne"i Ds4 Ba nem is preczen meditatv ondolat(l4 de le al(( a tudatos vallsoss DrtelmD(en7 A !erme" sza"rlis eleme az4 mel! (enne "Ds(( a"arati Bater"Dnt &eleni" me : a mai "or(an ezt az elemet a sz szoros DrtelmD(en Dppen azo" "aotizl&" Ds Batstalant&"4 a"i" ' ! tart&"4 Bo ! szereti" Ds neveli" a !ere"et7 E !4 az if&' (els ala"ulsa BtterDne" ismeretD(l "iindul i azi peda ia ondos"odi" rla4 Bo ! ' ! n&-n fel4 Bo ! lel"iGfizi"ai eri fo"ozatosan "DszFl&ene" el az Hn4 azaz a val(an sza(ad lDn! (efo adsra: s ez az en edelmessD 4 a devci Ds a csodlat diszcipln&a4 mel! minden ol!an felD fordul4 ami a teremtett vil sznpadn a ma asztos4 az -nfelldoz4 a Bsi &elle Dt Bordozza7 Il! mdon az if&' 9@o>t:>9:<:t E potencilis sza(ads a form&a"Dnt E mvel&F"7 A peda ia Ds anna" a "ultuszna" a tDvessD e pro(lDm&na" (els BtterDt4 mel! ut((i az if&' lel"D(e a sza(ads impulzusait Flteti4 mD mieltt ma a ez a lDle" "iala"ultt Ds az Hn (efo adsra lenne "Dsz4 me leBet Drteni4 Ba fi !elem(e vesszF"4 Bo ! az em(errel szem(enll emltett Entitso" az asztrlisa rDvDn tudna" tevD"en!edni: az HnGre vonat"ozla semmire se "Dpese"7 Az Hn (efo adst a Barmadi" BDtGDv (efe&ezte"or4 az if&'(an spontns "Dnt tevD"en!"ed DrzD"feletti diszpozci "Dszti el: az els BDtGDv sorn Dpiesen 49m7t8l>4 "Dsz mindazt4 amit "-rn!ezetD(en felvesz4 a msodi" BDtGDv(en az ismDtlDs fe&ldDse sorn Gt:>5:99: ala"ul4 a Barmadi" BDtGDv alatt az utnzs(l e ! ma asa(( em(eri idel szerinti I>ala6Ht:9ra val Ba&lam ala"ul "i7 Amint lt&u"4 az if&' Buszone !edi" DvDi tart ala"ulsa azt i Dn!li4 Bo ! az Hn (efo adsra szol l me fontolt el"DsztDs le !en7 Ezt az el"DsztDst azo" a peda i" veszDl!ezteti"4 ami"en "eresztFl az em(er 3zellemi HnG&Dne" me szFletDsDtl fDl Entitso" tevD"en!"edne": eze" tud&"4 Bo ! enne" a szFletDsne" a rDvDn me szni" a lei zs4 amivel az em(ert szol as (a Ba&t&": ezDrt me elzi" az Hn szFletDsDt4 id eltt !a"orolvn Batst az asztrltestre4 (enne ol!an indtD"o"at "eltve4 ami"et "Ds(( sa&t sza(ad impulzusaina" tart az em(er7 2e !elem4 devci4 ma asa(( Dletstlus csodlata e !arnt ol!an er"4 ami" a serdFl lel"iGfizi"ai lDn!Dt az er" ;rincpiumna" E az Hn E (efo adsa felD

orientl&"4 a"i(en a 3zellem &eleni" me Ds ezDrt az em(er valdi ere&e4 azaz a (tors forrsa4 a BsD D4 a teremt ima inciD4 a merDszsD D4 a "imertBetetlen a"aratD4 az e !ens'l!D7 Az HnGne" ezt a Bozz&rulst az a peda ia veszDl!ezteti4 mel! a !erme"(en az id eltti autonmit impulzuso" vlo ats nDl"Fli "ife&ezDsDne" en edDl!ezDsDvel "ultivl&a4 s ezDrt azo"Dt is4 ami" az llati termDszet(l felemel"edve "-zvetlenFl a t-((i f-lD "ere"edne"7 A &elenle i "evDssD o"os peda ia ez4 mel!ne" a vil (an lDv neurzist Ds (n-zDs n-ve"edDsDt Ds a zavaros szelleme" "iter&edt faun&t "-sz-nBet&F"4 a"i"ne" csa" arra val ener i&u" van4 Bo ! mindazt me valsts"4 ami (ennF" -szt-n"Dnt &elent"ezi"7 Az a peda ia ez4 mel! az if&'(l (oldo talan4 llBatatlan4 az Dlet(l val elmene"FlDst "eres lDn!t fara 4 "i Ba&lamos4 Bo ! a (els rend Bin!t (rmil!en se tsD el4 a "(tszertl e Dszen a vil i Batalom stratD ina" passzv sa""fi ur&v val vlsi 4 "ompenzl&a7

A EAVATS SVNYE.

1sa" a 3zellem4 mivel a lDle"tl "Fl-n(-z princpium4 "Dpes az em(er(en sza(ads "Dnt "ife&ezdni anDl"Fl4 Bo ! az Univerzum t-rvDn!eine" ellentmondana7 Arra az ellenvetDsre4 mel! nDmel! E a Beavatottna" az Univerzum t-rvDn!ei feletti ma asa((rendsD Dt vall E ezoteri"us rendszertl &-Bet4 az a vlasz4 Bo ! az em(er t'lBaladBat&a a t-rvDn!e"et4 de nem ' !4 Bo ! tB &a "et4 mert "Dptelen velF" "onformm lenni4 de amenn!i(en E mindene"eltt E ismeri "et: csa" ismerve "et4 "Dpes sa&t ma (an me valstani ;rincpiumu"at4 sa&t (els stru"t'r&na" tudat(l emel"edvDn fel Bozz&u"7 Az tB s mindi a sza(ads BisztDri"us (izon!tsa4 amine" "orre"ci&rl4 Ba a tudat ade"vt diszcipln&a "-z(e nem lDp4 vasszi orval a karma ondos"odi"7 Ami"or a 3zellemet az asztrltest impulzusai ural&" Ds ezDrt az Hn az egoGformt szenvedi el4 a sza(ads (rmin "ife&ezdDse a nemGismerDs4 mel! ural&a az em(ert Ds ra&ta "eresztFl tall&a me a sa&t "ife&ezdDsDBez szF"sD es ideol iai Ds &o szer ali(i"et: ezDrt az e !i" Bamis e !Dni sza(ads a nem tud nem Ft"-zni a msi" em(er Bamis sza(ads val7 A mai em(er norml szituci&a4 a"i leBetvD teszi a szellemile fe&letlene(( Bater szmra az anna" elre el"Dsztett &o Bel!zete alap&n t-rtDn visszaDlDst7 1sa" ami"or a sza(ads az asztrlis szfDrt ural 3zellem "ife&ez&e4 s ezDrt nincs szF"sD e r4 Bo ! anna" t-rvDn!eit tB & a4 mivel az 89958>A4:CKl4 azaz a sa&t t-rvDn!D(l moz atvn (irto"ol&a azo"at4 a sza(ad csele"edet a morlis csele"edettel esi" e !(e: azon(an nem amenn!i(en a 3zellem a moralitsBoz "onformldi"4 mivel az Dppen sza(ads na" Ds nem sza(l!o" termD"e7 A sza(l!o" ott "ellene"4 aBol a 3zellem dire"t a"ci&a nem leBetsD es mD 7

A Beavats a 3zellem E em(eri in"arnldsa ellenDre eredeti llapotna" Bel!relltsa: "-z-nsD esen a 3zellem ezt az llapotot a lDle""el t-rtDn azonosulsa"or veszti el azzal4 Bo ! a lel"et a fizi"ai testisD el val "orrelci esz"-ze"Dnt fo ad&a fel7 A fizi"ai testisD len!omatot Bel!ez a lDle"re Ds a lDle" (elevon&a az HnGt7 San e ! el"Dszt fzis4 mel! a 3zellemne" a lDle""el4 va ! az asztrltesttel val eredeti relci&a Bel!relltsa"Dnt za&li": ez a relci volt mindi az asz"Dti"us uta" Ds a miszteriozfi" pro(lDm&a4 mivel a lDle"(en az em(er individulis lDn!"Dnt t-rtDn felsza(adulst ellenz IstensD e" tevD"en!"edne": emiatt az anti" vil (an a Beavatsi el&rs a tantvn!tl az HnGne" az individulis elemtl val a(szol't elsza"adst "-vetelte me : az HnGt Ds a ma asa(( asztrlist a testisD tl Ds az alacson!a(( asztrlistl elvlasztott" Ds a 3zellemi Sil (a mertettD"4 Bo ! ott az aureoGszolris elemne" az DteriGfizi"ai test(e val (evDsDse "DpessD Dt szerezzD" me 7 A modern vil (an a Beavats az em(eri "-z-nsD es llapotna" t'lBaladsa"Dnt a""or leBetsD es4 Ba az asz"Dzist nem ol!an uta" se tsD Dvel4 mel!e" az eRtzisra4 va ! a samadhiGra t-re"szene"4 Banem az Hn E a "-z-nsD es asztrlisDnl ma asa(( E szint&Dn me valstott D(er llapot se tsD Dvel !a"orol&": az DrzD"i Dszlelet(en fel !'l tudat me valstsval e !enDrtD" eredmDn!7 Az D(er llapot4 de ol!mdon intenzifi"lva4 Bo ! az Hn lDle"(eli &elenlDtDt valstsa me e !4 az anti" asz"Dta szmra Drtelem nDl"Fl val feltDtel szerint7 A modern em(er(en u !anis nem a testi stru"t'ra "-ti me a lel"et4 de a lDle" az4 amel! a v ! 't&n "-ti ma t Bozz4 sa&t szellemi termDszetDrl ezen a szinten me lDv elD telen tudata "-vet"eztD(en: amiBez szellemi elem"Dnt immr csa" amenn!i(en individulis tudat4 &utBat el7 Az D(er llapot4 amit tel&essD re "ell vinnie4 az4 amiBez az em(er a racionlis -ntudat rDvDn &utott4 a fizi"ai s"on tapasztalvn az individulis HnGt4 aBo !an ez az anti" em(er szmra nem volt leBetsD es7 .-z-nsD esen a ondolat a ma a maRimlis intenzitst az Drzeti Dszlelet(en t-rtDn "ife&ezdDsre &uttatsval Dri el: "vFl ezen nincs intenzitsa: az Dszleleti Bordozn "vFl !-n DvD4 a(sztra"tt lesz: az asz"Dzis feladata4 Bo ! a tudatos ondolatot u !anazzal az intenzitssal valstsa me 4 mint ami"or az Drzeti Bordoz(a illesz"edi"7 A testisD ne" -nma (an tiszta stru"t'r&a van4 mel! szmra a 3zellemmel "-zvetlen relcit tesz leBetvD4 s mel!rl az asztrlis(a merFlt em(erne" nincs tudata7 Ez a tisztas az DrzD"i Dszlelet(en ismerBet fel4 mel! a(szol't o(&e"tv fol!amat"Dnt azDrt leBetsD es4 mivel a 3zellemne" a testisD el az DrzD"szerve"(en val "-zvetlen relci&a7 Az -szt-n-" Ds szenvedDl!e"4 ami" rendszerint o(&e"tivitst me mstva (efol!sol&" az em(er tDletDt4 az DrzD"szerve" o(&e"tv fun"ci&ra semminem Batst sem "Dpese" !a"orolni7 Az a tDn!4 Bo ! DrzD"szerveivel az em(er nem Dszleli4 csa" az DrzD"it4 mivel az HrzD"felettitl me fosztatott4 eze"ne" a szerve"ne" a stru"t'r&tl fF 4 ami" az id" sorn ol!mdon vltozta"4 Bo ! e !re "evDs(D maradta" me az DrzD"i formtl

elvlasztBatatlan DrzD"feletti elem Bordozesz"-zeine"4 eladdi 4 am az em(er "ezdte ezzel a formval azonostani a tartalmat7 Ce pontosan ezDrt4 Bo ! u !anis a l:t95atot r8al4t:9>a6 vette4 volt "Dpes el&utni a 95aCaD9:< leBetsD DBez7 U !anis csa" realits4 de nem a ltszat "Dpes a ondolatot "Dn!szerteni7 A ondolat4 mel! csa" a relis numeri"us Ds lo i"ai ltszatna" van (irto"(an4 potencilisan sza(ad: a relis szmtBats a u !an "ondicionl&a4 de enne" rDvDn van az az ill'zi&a4 Bo ! tel&esen ural&a azt7 A"rBo !an is4 az DszlelDs mozdulatt ma t4 az DrzD"i form&v vlsa ellenDre4 -nma (an DrzD"felettine" "ell felismerni: mint il!ent mindazonltal nem Dszlel&F"4 mivel a tudat &elenle a me &elenDs szint&Dn !ullad fel7 Az DrzD"szerve"et ' ! al"ott" me 4 Bo ! az DrzD"feletti elem ne zavar&a me az em(er fizi"ai szemlDletDt: ez a ma a "izrla oss (an az e oi"usGindividulis tapasztalsna" "orsza"ra szF"sD es: Bo ! (enne4 azt "-veten4 a ma a (els esz"-zeivel tallBassa me '&ra az HrzD"felettit7 Az HrzD"feletti modern "utat&a me "ell4 Bo ! tud&a ma !arzni ma na"4 va&on miDrt Dpp az DrzD"i tapasztals vezet aBBoz4 amit "eres7 A ma a tiszta o(&e"tivits(an a pszicBi"ai (efol!so"tl fF etlen DszlelDs a 3zellemne" a testisD el val "-zvetlen relci&a: a viszon! azon(an4 mint ol!an4 a mDl! alvsi tudatszinten za&li"7 Amint lttu" Mld7: 8I3V8A H3V9E9H3N4 a szolris asz"Dzis e ! alapvet mdszere4 az HnGne" az DrzD"ivel az Dszlelet(en val tudaton "vFli relci&na" "ontemplci rDvDn tudat(a emelDsD(en ll7 Az DrzD"i fol!amatna" a fizi"ai termDszet (izon!os elemei DszlelDse rDvDn za&l "ontemplatv tapasztalsa Dppen e !i"e az asztrltest me tiszttsra4 azaz az asztrltestne" az HnGnel val Beavatst el"Dszt viszon!ra irn!ul mvelete"ne" Ds amire az esszencilis moralits me szerzDse"Dnt utaltun": a lDle" Ds test terpi&a7 A tiszta DszlelDs csa" a modern em(er szmra leBetsD es (els tapasztals: ismeretlen az anti" va ! tradicionlis asz"Dtna"4 a"ine" DrzD"i DszlelDse ui7 al"atila volt sa&t (els tartalmna" Bordoz&a7 A (els tartalom az DrzD"i DszlelDssel e !termDszet volt: a modern asz"Dtna" a"arattal "ell me szereznie7 A pratyahara4 mint T aGmdszer az a diszciplna volt4 amine" cDl&a a "orrelatv (els tevD"en!sD ne" az DrzD"szerve"tl val me sza(adtsa volt4 ' !4 Bo ! azt az DrzD"feletti tevD"en!sD szmra Basznostsa: m a mai id asz"Dt&a szmra leBetsD es tiszta DszlelDs a "orrelcina" az Dszlelet(en ma (an t-rtDn me ra adsa4 Bo ! "-zvetlen tapasztals tr !v le !ene" azo" a metafizi"ai er"4 ami"et az Hn az DrzD"e" rDvDn4 a fizi"ai realits(an &uttat "ife&ezDsre7 Az DrzD"ile adottna" a "orrumpldsa nem az DrzD"i DszleletBez4 Banem aBBoz a mdBoz tartozi"4 aBo !an az asztrltest4 mint a Jv ! testeK4 felBasznl&a7 A((an a mDrtD"(en4 aBo !an a ondolat szorosan "apcsoldi" az DrzD"i tartalomBoz4 ez a tartalom me msulva lDp fel szmra: mD a tapasztal se tud&a me ra adni az Hn DrzD"ivel val "-zvetlen relci&t7 Az DrzlDle" Ds a Bozz szorosan "apcsold ondolat mindi me mst&a az Dszleleti tartalmat7 Az em(ert ezDrt a ondolat(an E4

mell!el rendesen ondol"odi"4 autonmna" tartva ma t E4 lDn!e D(en a fizi"ai termDszet impulzusai ural&" s ezDrt passzvan vezeti 't&n a karma7 Il! mdon4 nem lDvDn sza(ad4 elszen'edi a sa&t karmajt: nem ismerBeti fel ol!an erne"4 amine" e Dsz a fizi"aii Batol tevD"en!sD re van me az ere&e7 Az asz"Dzis a ondolatna" az DrzD"e" tartalmtl t-rtDn me sza(adts(an ll7 Az ! felsza(adtott ondolat ol! tartalmt fedi fel4 amel! "-z-nsD esen ismeretlenne" marad 89958>A4aG"Dnt sa&t&a4 mivel azt soBasem n!ilat"oztat&a me 7 Il!en ma asa(( esszencit a nem "orrumplt asztrlis seredeti rama"Dnt Ds ezDrt mint ma na" az asztrltest me tiszttsna" forrst tapasztal&u"7 Az asz"Dzis tov((i lDpDse"Dnt e ! transzcendens esemDn! vli" leBetvD: e((en az ram(an az asz"Dta a 9o osz &elenlDtDvel tall"ozBat7 A 9o oszt4 a"it az anti" uta" az eRtzis Ds a samadhi -svDn!ein "eresztFl Ds a pranayama sa&tos mdszerDvel "ereste"4 a mi idn" asz"Dt&a a ondolat intim DletD(en tallBat&a me : az intim DletD(en4 mel! t495ta 3orm:E:Ca> az asztrlis alacson!a(( elemeire4 va !is a "-z-nsD es pszicBDre vonat"oz a(szol't autonmia Batere&e"Dnt lDp fel7 *em a 9o osz mD 4 de .Fsz-(e: a tapasztaln ll4 Bo ! tlDp&e a .Fsz-(-t7 Az a fa&ta ondolat4 mel! szmra potencilisan fennll a 9o osz tapasztalsna" leBetsD e4 a modern em(er sa&t&t "Dpez racionlis ondolat4 mint a pszicBDtl ide en tevD"en!sD : az a(sztra"t4 az DrzD"i unilaterlisan "vantitatv4 lo i"usG matemati"ai tapasztalsa sorn "iala"ult ondolat7 A JleesDsK ondolata a tudomn! ondolata4 mel!ne" az DrzD"e"Bez fzve ma t4 i norlnia "ell E amint rmutattun" E a vil DrzD"feletti tartalmt4 Bo ! az anti" szellemi autoritstl me sza(adul&on E a vil ot "vantitsna" ismervDn me E4 mel! ondolat azon(an az DrzD"e"tl4 anna" az -nll moz sna" "-sz-nBeten4 mel! ezen a szinten leBetsD es a szmra4 felsza(adulva4 sa&tma (an4 autonm esszencia"Dnt tallBat&a me ismDt az elveszett seredeti DrzD"felettit7 Az asztrltest tiszttalans a4 mel! "-z-nsD esen az eredeti er "orrumplsna"4 azaz me msulsna" elidDz&e4 a ondolat intim DletterD(en &elen lDv il!en eredeti er ltal ! !ul me 7 Az er racionlis fo alma" al"otsa "DpessD e"Dnt fe&ezdi" "i4 ami a modern4 s nem az anti" em(er "DpessD e4 "i -nma n "vFli Dl entitso""Dnt tapasztalta az G>4=8r5:l4:6at7 A modern em(er mindazonltal a fo alma"at anDl"Fl Basznl&a4 Bo ! a "DpzDsF"B-z llandan m"-dtetett ert ismernD: az szmra az asz"Dzis: tapasztalni ezt az ert7 9tBat&u"4 Bo ! me ismerDsi er"rl van sz7 Errl a me ismerDsrl mondtu"4 Bo ! a moralits Batere&DvD lesz4 amenn!i(en az asztrltest eredeti tisztas na" elBoz&a7 Az DrzD"e" tapasztalata a 3zellem dire"t tapasztalatv vlBat a((an a mDrtD"(en4 aBo !an a felsza(adtott ondolat az asztrltestet anna" i azi szint&Dre emeli7 A ondolat felsza(adulsval e !Ftt &r4 Bo ! sa&tos mdszer alap&n a tantvn!na" md&a n!li" fo"ozatosan tapasztalni az DrzD"i Dszlelet(en az HnGne" a fizi"ai vil al val 6I5=8tl8>

r8l:A4KE:t7 Ez a relci -nma (an az a(szol't transzcendencina" az a"tusa az immanenci(an4 mel! az Dszlel em(er ltal llandan tapasztalBat Ds szmra mD is tudattalan7 Ez az az a"tus4 amine" rDvDn az Hn a fizi"ai szinten tall"ozi" az a>?a< 7r57638l8tt4 7l8t7=8l4 va !is a ;rincpiummal4 mel! az an!a ot ural&a: az DrzD"i Dszlelet(en il!en"Dnt soBa Dszre nem vett DrzD"feletti Dlet7 E((en az Dszlelet(en a tantvn!na" leBetsD e van a 3zellemi Sil .Fsz-(Dvel val tall"ozsra: me van azo"na" az er"ne" a "ulcsa4 ami" az HrzD"feletti(l ramlana" a teremt termDszet(e4 e !ide&le E a fizi"ai Dletet fenntart szerepF"-n t'l E a lDle" fol!amatai ltal az Drzeti szfDra irn!(a "Dn!szerFlne" eltDrni: -szt-ni Batalma"" vlvn7 A tiszta DszlelDssel4 aBo ! a tiszta ondol"odssal4 a tantvn!na" E a lDle" eredeti Eri"Dnt tapasztalBat E DrzDs Ds a"ars asz"DzisDne" "ulcsa van me 7 3zolrisna" nevezi" ezt az asz"Dzist4 mivel a ondol"ods4 az DrzDs Ds az a"ars intim ere&e a 3zolris 9o osz(l4 va !is a *ap szellemi ;rincpium(l E ami az Hn esszenci&a4 de e !ide&le a 2-ld DrzD"feletti Esszenci&a E rad7 Az Univerzum (els stru"t'r&na" "-zpont&(an a 3zolris 9o osz ll Ds ez van az HnG(en esszencia"Dnt &elen7 A mai "or Beavatsna" elfeltDtelDt a <o>Dolat a95675498 al"ot&a4 mert a ondolat(an !ullad fel az HnGtudat Ds az DrzD"ivel val relci&D7 ABo ! lttu"4 az Hn ere&e4 tiszta llapot(an Ds ezDrt nem tudatosan4 az DrzD"i Dszlelet(en a 3zellemne" a fizi"ai vil al val "ezdeti identitsa"Dnt van &elen7 A diszcipln"na" mdot "ell adnio" arra4 Bo ! az DrzD"i Dszlelet(en u !anazt az ert tapasztal&a4 amel!ne" se tsD Dvel al"ot&a a fo almat a modern racionalista4 deren Dsszeren t-re"edvDn re"onstrulni a mentlis s"on a ondolat szolris ma vt7 A Beavats tartalma vltozBatatlan4 form&a azon(an e ! a tantvn! tudatna" a"tulis feltDteleine" me felel meditatv el"DsztDst i Dn!el7 A mai "or szmra az el"DsztDs4 amint me fi !elBettF"4 lDn!e D(en a tiszta ondolat4 azaz ma na" anna" a fun"cina" az asz"Dzise4 amiDrt a ondolatot a "oncentrcis Ds meditcis !a"orlato"(eli tevD"en!sD re szltott"7 Az il!en ondolat4 a ma a tiszta form&(an4 a diszcipln" 8lJ38lt7t8l87

A SZELLEMI GYGY$TS

ol!an szol lat4 amit az asz"Dta4 aBol az szmra me en edett4 teBet em(ertrsaina" karmjuk me Batrozott feltDteleine" E az a((an "ife&ezd er""el val intuitv "apcsolatna" "-sz-nBet E "-zvettDsDvel7 EzDrt a (ete sD ! !tsa csa"4 Ba mso" szmra "Drt4 s nem ma un"Drt4 leBetsD es: a szemDl!es e DszsD a Bel!es asz"Dzisne" "ell4 Bo ! eredmDn!e le !en7 A szolris asz"Dzis naponta ! !t&a (a&(l az asz"Dtt: ezDrt szemDl!es terapeuti"us cDlo"na" nem rendeli azt al: il!en alrendelDs alap&n nem lennDne" ! !tBat" a (a&o"7 9Dtezne" msrDszt ol!an (ete sD e"4 ami"et ol!"or az asz"Dta

va ! ol!an se tsD "Dnt Bordoz ma n4 ami me en edi4 Bo ! e ! (izon!os szinten ne ismer&en fe !verszFnetet az Dlet llati v !sval szem(en4 va ! se tsD "Dnt a mso" (a&na" ! !tsBoz7 A tantvn! leBet terapeuta4 de nem4 mert proponl&a ma na"4 Banem mert a szolris asz"Dzist fol!tat&a4 s ezDrt ol!"or mso" karmjnak "-zvett&DvD vli": az tvltoztat varinso"at "-zvetti4 anna" a szempont&a szerint4 ami a karmGtl sza(ad Ds ezDrt a 9o osz metafizi"ai ere&Dt Bordozza7 3zellemi ! !tv lesz4 amenn!i(en nem tart&a ' !4 Bo ! az4 st ondosan re&ti "-zvett"DpessD Dt4 mindi mso"na" tula&dontva a ! !uls DrdemDt7 Sal&(an semmi Drdem sincs: az asz"Dta "edvezBet a ! !ulsna"4 amenn!i(en a karmGt ural transzcendens (eavat"ozs "oldul&a"Dnt m"-di"7 /! !t leBet az em(erP amenn!i(en a vil nem tud&a7 )a valamil!en ! !ti minstDst tula&dontana" az asz"Dtna"4 ere&Dt az me (Dnt&a: (rmil!en ! !ti clich4 amivel azonosul4 me a"adl!ozza szmra a vil os "armi"us relcit4 a "-zvetti szerepet7 Az a ! !t4 a"i nem a karmGt ural )atalommal E mel!ne" lo i"&a "i('&i" mindennem f-ldi lo i"a all E val "apcsolatra "Dpes asz"Dta4 nem i azi ! !t4 Banem testi Bordoz&a az Dteri"usan me mutat"ozni Ds a paciensre pillanatn!i me "-nn!e((FlDst n!'&tva (a&ra E mecBani"usan Batni "Dpes er"ne"7 Eze" a ! !t" (izon!os Batron (elFl Ds a((an a mDrtD"(en Basznosa"4 aBo !an e ! szi or' eti"val Ds az a(szol't szemDl!telensD stlusval "onforma" E val(an rit"a eset E "-z(elDpDsF" azon(an csa" provizri"usan Basznos: Ds " ma u" "Dn!szerFlne" ere&F" so"szori me fesztDsDre4 amidn ez E mivel a fizi"ai testisD Bez "-td-tt E nem fun"cionl4 va ! a test el-re edDsD(l "ifol!la "imerFl: ott4 aBol az i azi asz"Dtna" a "-zvetter" mD alapvet(( felsza(adtsra van al"alma7 Az asz"Dta leBet terapeuta4 amenn!i(en nem tart&a is azt ma rl Ds ond&a van r4 Bo ! ne il!enne" tn&-n7 Mdszere mindene"eltt a((an ll4 Bo ! a pcienst sa&t Dlete morlis vizs lata felD vezeti4 Bo ! me Drtse4 mit "ell ma (an !-"eresen me vltoztatnia Ds4 Bo ! il!en Drtelem(en "-telezze el ma t -nma val: oda vezeti4 Bo ! az ma a apelll&on a szF"sD es HnGer"re4 Bo ! felsztsa Ds tpll&a azo"at4 Bo ! ma a "ezdBessen el -nma a ! !t&v lenni7 Ami"or i azi Ds tDn!le es (ete sD e"rl van sz4 azaz szervi (a&o"rl4 a ! !uls csa" a karmaG(eli d-nt vltozs feltDtele alap&n valsulBat me : a 3zellemi Sil ltal &vBa !ott vltozs4 azzal a feltDtellel4 Bo ! a pciens asztrlis szfDr&(an rend"vFli vltozs valsul&on me 4 mint a (els o"o" eltvoltsa: azon(an az elfeltDtel il!en eset(en is az HnGne" az eredeti intim ErB-z E azaz aBBoz az ErB-z4 mel! nem leBet a "-z-nsD es HnGD E t-rtDn apelllsa7 Az4 Bo ! a fordulat4 va ! ! !uls4 va ! me '&uls ;rincpiuma az HnG(en Bonos4 2elD&e a le na !o(( a"adl!t &elentBeti4 amenn!i(en az Hn ma t sa&t em(eri Batraival ann!ira azonost&a4 Bo ! "Dptelen e !4 az eze"en a Batro"on t'li intim Ert el ondolni7 A 9o osz Ds Dpp ezDrt mindenfa&ta

! !uls tit"a Dppen az4 Bo ! Y az il!en Batro"on t'li4 a(szol't mdon m"-d ;rincpium7 A ! !t asz"Dta "-zrem"-dBet a pciens asztrlis szfDr&tl i Dn!elt vltozsnl4 mindene"eltt a((an4 Bo ! t se teni tudatoss vlni a((an4 mi az4 amit me "ell vltoztatnia ma nl Ds e !ide&le a mDl! imds se tsD Dvel: mel!re me &-n a 3zellemi ;rincpium vlasza4 amenn!i(en nem ma Drt4 Banem mso"Drt szl "DrDs7 Az ima Batere&e a((l a tDn!(l ered4 Bo ! az az asz"Dta lel"D(l a ma a odaszentelDsDvel -ssze"apcsolt maRimlis szemDl!telensD "ulminci&a"Dnt fa"ad7 Az ima e ! vD telensD i dimenzi&rl van sz4 mel! "-veti a szolris asz"Dzist4 de amenn!i(en azt ma t a 3zellemi ;rincpium lDn!e D(en leBetvD teszi7 *DBa a (ete csodaszeren ! !ulBat4 de amenn!i(en az DrzD"feletti Er" rendszere azt anna" "-sz-nBeten en edi me 4 Bo ! e ! em(eri "-zvett E e ! tudatos asz"Dta4 nem mdium4 st4 a mdium ellentDte E az Er" "-zvett&e"Dnt tevD"en!"edi"7 Mindenesetre alapvet szem eltt tartani4 Bo ! nem a ! !tna" az erDn!e4 va ! az eRtranormlis er"et Basznl "DpessD e4 mel! ! !ulst tud elidDzni4 Ba ez a karma varinsaina" E a"rmil!en szDles E "-rD(e nem fDr (ele7 A .e !elem e ! ere&Dne" "-z(elDpDse4 amint &eleztF"4 azzal "apcsolat(an leBetsD es4 amit a pciens4 a"r csa" em(eriGDrzD"feletti szituci&na" intuitv DrzDse"Dnt4 "Dpes volt me Drlelni7 Ez az i azi DrzDs4 mel! val&(an a szenvedDs(l ered (els tapasztals4 leBet Dpp a .e !elem felD n!itott -svDn!7 Azon(an attl a perctl "ezdve4 Bo ! ez m"-dDs(e lDp Ds a ! !uls vD (eme !4 azDrt4 Bo ! a&ndD"a az id(en DrintetlenFl vDdve le !en4 szF"sD es4 Bo ! anna" az DrzDsne" a fel !'&tsa mindennapos rtuss vl&on a lDle" szmra4 mint Dleteleme: minden"or '&ra elDrBet Dl emlD" le !en4 u !an' ! szF"sD es ez szmra4 mint a fizi"ai lD zDsne" az oRi Dn7 Az a&ndD" fele&tDse Ds a Bla a((amaradsa e ! E a veszDl! pillanat(an a reinte rl Er" ltal "ivDtelesen uralt E rom(oler" eltt Batrozottan '&ran!itott rDs7

A SZENVEDS "!NKCI*A'

Bo ! minden al"alommal elvon&a a lel"et a v !tl7 AzDrt4 Bo ! a v ! az Hn ramv tDr&en vissza4 amire az HnGne" van szF"sD e4 Bo ! a lDle" mDl!en4 e Dsz az Dterii Ds a fizi"aii menen tevD"en!"edBessen4 &elent"ezi" a f&dalom7 Ez (rmil!en E azt elidDzni ltsz E esemDn! form&t felveBeti7 9Dn!e D(en4 a lDle" szellemi mDl!sD ei ltal "-vetelt f&dalom Basznl&a esz"-ze"Dnt ezt az esemDn!t7 *e vezessF" fDlre ma un"at a ondolattal4 Bo ! Ba az a (izon!os esemDn! nem lenne4 a f&dalom se &elent"ezne7 A f&dalom az4 amit a mDl!(en "vnun"4 ami"or "Dptelene" va !un" a tudat4 va ! az asz"Dzis szerinti alapvet mozdulatra: ami"or az asz"Dzis el !en Flt Ds formv4 rutinGn4 (els Dlet nDl"Fli szo"ss lett7

Ami"or a szenvedDs me szni"4 a lDle"ne" rendesen nincs ms viszon!a4 Bacsa" nem a v !4 a vil al7 Ez a tov((i f&dalma"at "Dszti el: "ivDve4 Ba "-veti a v ! Batere&Dt az Hn Batere&DvD tala"tani "Dpes asz"Dzist7 Az asz"Dta szmra a szenvedDs E a me ismerDs tmo atsa mellett E minden"Dpp4 a fun"ci&val val me vltozott viszon!a szerint4 fol!tatdi"7 Az4 "i az individulis adss t "ie !enlti4 "iDrdemli elfo adni a mso"Dt7 E ! szenvedDs !-tr llands a lDn!e ile az Hn eltDrtett Batere&e: az asz"Dta a "-zvettDs vltoztatsa nDl"Fl vllalBat&a fel: Ba a tartalmat az HnGre vonat"oztat&a4 e Dszen az DrzD"i "ife&ezdDsDi 7 Ami"or a v !at4 mel! az em(ert "-z-nsD esen a fizi"aii ural&a4 csa" az asztrlis szfDr(l tvolt&u" el4 ' !4 Bo ! impulzus"Dnt az DteriGfizi"ai(an me marad4 elBel!eztF" a (ete sD premisszit: a neuropszicBi"aiDt4 fo"ozataina" sorval Ds4 Ba az impulzus e((en a form&(an nem emDsztdi" fel4 az i azi4 tDn!le es (ete sD Dit7 A (ete sD e((en az Drtelem(en a v ! or ani"us mDl!sD e"(l val eltvoltsna" a form&a4 amire az Hn asz"Dzis va ! "atarzis rDvDn nem "Dpes7 Az asztrlis szfDra radi"lis "-vetelDse4 mel!re a tudat Dlete"Dnt tevD"en! Hn ramlata csa" parcilisan vlaszol4 amiDrt is az Hn a karma "-rletDn (elFl a ma a DteriGfizi"aival val eredeti viszon!a szerinti "-zvetlen tevD"en!sD re "ap indtst7 Enne" a "-rletne" a Batrait az Hn tvoltBat&a el a((an az eset(en4 Ba eri a (ete sD impulzusa "eretD(en sa&tos metafizi"ai a"cira "Dpese"7 Ezt a sa&tos a"cit tudatosan vD re leBet Ba&tani: az asz"Dzisne" "-sz-nBeten ez az DteriGfizi"ai or anizmus t-rtDnDseit a karma 't&n ural )ierarcBi" Entitsaival e ! "omm'nit "Dpes lDtreBozni7 Az HnGne" a fizi"ai felD irn!ul tevD"en!sD Dt minden"Dppen a )ierarcBi" "-zvetti"7 Az em(erne" val&(an nincs ms "-zvetlen Batere&e4 mint a ondolatD: ez a ondolati Bater az4 amit )ierarcBi" fo adna" Ds em(eri sorss ala"tana"7 A szenvedDs a ondolatna" a )ierarcBi" tevD"en!sD Dvel val lland tudattalan "ooperci&a7 A szenvedDs ! !tsa a ondolatna" arra a szintre emelDsD(en ll4 mel!en autonm mdon e !Fttm"-di" a )ierarcBi""al7 Amidn a ondolat a diszcipln" rDvDn me valst&a a ma a tiszta ima inatv moz st4 az eBBez a szintBez tartoz leBetsD e"et valra vlt&a7

ELS KR$ZIS.

A lel"ier" tisztulsa4 elolddsa Ds '& "om(incira lDpDsDne" fo"ozatos mun"&a sorn a tantvn! a feszFltsD 4 "Fzdelem4 va ! levertsD pillanatain meBet t4 ami" val&(an (els feladato"4 va ! pr(" &elzi: a tapasztalat elre ltott pillanatai7 )a eze"ne" a pillanato"na" az DrtelmDre nem emlD"szi" Ds nem mert az Hn centrlis princpium(l4 a"ine" fellDpDse Dppen az Jem(eriK formival val radi"lis me mDr"zDsDt "-veteli4 a""or a szituci i en s'l!oss Ds4 Ba ade"vt "ontrollt nem

al"almazna"4 patolo i"uss vlBat7 A tantvn! szmra4 "it il!en szituci s'&t4 (elle DrtesFlBet arrl4 Bo ! mdszerD(en valami elBi(zott van: vissza "ell fordulnia Ds mindent el-lrl "ezdeni7 .-rFlte"intDse a((an az alzat(an ll4 Bo ! el-lrl "ezdi7 Ezzel '&ra az i azi er(l mert4 taln ol!an "-zvetlensD el Ds tisztas al4 ami" szmra elzle ismeretlene" volta"7 A "rzis pillanat(an mindazonltal a tantvn! a"tv leBet e Dszen odi 4 Bo ! a &elensD et ural&a s (elle tov((i -nme ismerDst szerez: ez az erptlD"4 amire val&(an szF"sD e van7 A neBDzsD pillanatai szmra e ! rD i Batr '&ra&elent"ezDsei4 e ! azonos BatrDna"4 mel! le !zDsDt vr&a tle4 mert (elFl tDn!le elBatrozta4 Bo ! le !zi azt7 A "rzis pillanat(an a mvDszet a((an ll4 Bo ! nem ellenllni: a tudat e ! minimlis a"tusna" "-sz-nBeten sza(ad moz st en edni a lDle" fel(omlott ramaina"4 Bo ! ! "ontempllsra &ussun"7 Ez az4 amit (els judoGna" Bvun"7 E((en az iniciatv(an4 mel! a Barcrl val lemondsna" ltszi"4 pedi csa" az autonmia "ezdeti mozdulatna" "eresDse4 az Hn me ismeri a pillanatot4 amin tme ! Ds enne" a me ismerDsne" a rDvDn "ezdi "Dz(evenni a fol!amat "ormn!zst7 A lDle" "icsi caosGa ol!an er"ne" az a"adl!oz Entitso" rDszDrl t-rtDn ille itim felBasznlsa rDvDn llBat (e4 ami" a lDle"Bez tartozna" Ds ami" re"uperci&a az Hn feladatt "Dpezi7 A nemGellenlls(an4 a nemGszem(eBel!ez"edDs(en4 a "ontempllni a"ars(an "ezdi me a lDle" a ma a erine" (e !&tDsDt7 A lDle" eri az Hn &elenlDtDtl n!eri" tiszta "-rfor su"at7 Az Hn "ezd &elen lenni4 ami"or autonm mdon fo mun"Boz: ez "ezdet"Dnt a "ontemplls7 A "ontemplls(an fF etlen "ezd lenni az Hn Ds fF etlensD D(en ma a "-rD !&ti a lDle" erit: azaz a "aoti"us "rzis(e vont ondol"odst4 DrzDst Ds a"arst7 Az HnGne" el "ell "ezdeni mun"&t a lDle"(en: ezzel azon(an a lDle" "aoti"us moz D"on!s ra E ami nem a lDle" E vonat"ozla sa&t me ismer mozdulatlans t valst&a me 7 A lDle" ismeretlen mD az em(er szmra4 mivel az Hn a((a mD nem Batol D(er llapot(an7 San a lDle"ne" e ! mDl!4 az Hn eltt ismeretlen zn&a4 azDrt ismeretlen4 mert az a"adl!oz Entitso" E ami" lDle"(eli a"ciit a lDle" tDvesen sa&t a"ci&na" veszi E fo lal&" el7 A lDle" felsza(adulsna" "ezdeti mozzanata a szenvedDs4 de az a"adl!oz Entitso" erre is rteszi" "ezF"et E az averzit Ds a fDlelmet D"elvDn a((a7 Az Hn lDle"(eli els pozitv mozzanata val(an sa&t teBetetlensD Dne" tapasztalata: ez ad szmra mdot a JnullaK me valstsra4 amire szF"sD e van4 Bo ! ma (l4 e, se indul&on7 Az elen edDs4 a nem ellenlls4 a teBetetlensD llapotna" ismerete se ti az HnGt aBBoz az alap&Boz4 mel!(l "iindulni4 azaz a ma a meta izikai mozdulatlansga Batere&Dt a lDle" "aoti"us moz sai vonat"ozs(an DrvDn!re "Dpes &uttatni7 Az Hn mozdulata4 Bo ! a lDle" "aoti"us mozdulataitl ide enne" Drzi ma t4 Bo ! azo"at mint valami "Flst te"inti7 E((en a "ontemplls(an az Hn ere&e rad a lDle"(e:

ezt az ert a "aoti"us ramo"tl von&a el7 Az Hn ere&e a ma a se(ezBetetlen Ds ezDrt elmozdtBatatlan centralitsa Batere&e"Dnt m"-di"4 amenn!i(en "Dpese" va !un" elBvni7 Az arra val intenzv emlD"ezDs4 Bo ! az HnG(en az a(szol't elmozdtBatatlan Bater van4 mr az Hn &elenlDtDne" felsznre t-rDse7 A "rzis rendesen az HnGre emlD"ezDs Bin!(an "ere"edi" f-lDn"7 Az Hn emlD"ezete e ! transzcendens )ater &elenlDtDt valst&a me 4 mel! Ba nem is ltBat4 a(szol't ura a lDle" erine"7 EmlD"ezni "ell r4 Bo ! val(an a moz so" Alan!a va !un": a tapasztal4 s nem a E lDle" mozzanataira vonat"ozla E tapasztalt7 A""or a lDle" felDled7 A mdszert illeten az a feladat4 Bo ! mint Hn4 izolld&un" a lDle" szituci&tl4 Bo ! az i azn o(&e"tven ll&on elttFn"7 A nem ellenlls Ds a "aoti"us ramlst lefol!ni Ba !ni4 ez lDn!e D(en az Hn els mozdulata: ezt "-veten az Hn (eleG va ! almerFl a lDle" caosG(aP ez azon(an nem -nma a elvesztDse4 Banem felold ere&Dvel az A"arat szfDr&(a t-rtDn alszllsa4 aBol val&(an "Fzdelem fol!i"7 A ma a elen edDse4 az a"aratla os ten edDs4 a (els llapot(a val merFlDs lDn!e D(en az HnG ne" az '&rarendez ervel a lDle" mDl!sD ei(e t-rtDn (elDpDse7 Sil os azon(an4 Bo ! az Hn il!en alszllst az ima inci Ds az a"arat sa&tos asz"DzisDvel "ell el"Dszteni7 A mvDszet itt: nem Barcolni4 Bo ! az HnGt Ba !&u" Barcolni7 A lDle" minden pr(&(an ez a !zelem tit"a7 A nemGBarcols4 "DtsD telenFl a taoGista nemG csele"vDsBez Basonlan lDn!e D(en a (elerntott lDle" nemGcsele"vDsre (rsna" mvDszete4 azaz me tiltani -nma un"na"4 Bo ! a lDle" tenzi&val Ds !en esD Dvel rea l&un"7 A pro(lDmna" az HnGnel val -ssze"apcsolsn val mun"l"odsrl van sz: a "aoti"us mozzanato"at az HnGnel4 a !en esD e"et az HnGnel4 a lel"et az HnGnel: mindent az HnGre terBelni4 azaz arra a ;rincpiumra4 mel! val(an mindent el "Dpes viselni7 MennDl na !o(( s'l!t visel4 annl in"(( ers-di" a lDle"(en7 Itt DrtBet me a f&dalmas pr(" valdi &elentsD e: mindi az Hn &elenlDtDne" i Dn!lDsei: az -szt-nzDs4 Bo ! az em(er ve !e Dszre4 Bo ! ma (an Bordozza az Ert4 mel! mindent tud7 Y azon(an tompa mdon arra Ba&li"4 Bo ! mint az anti" id"(enG a lDle"re tmasz"od&D"4 amine" rDvDn e ! id(en le itim mdon "apcsoldott -ssze az AtmanGnal4 va ! a 8aoGval4 va ! a BuddBval7 A mi idn" asz"Dt&na" el "ell Drnie a tallD"on!s Boz4 Bo ! az Hn 't&n &r&on7 A tradicionlis mdszere" nem az HnGBez4 Banem a lDle"Bez Ds a testBez vezeti": mD &o((an a pszicBoszomati"us termDszetBez4 azaz !en esD DBez "-t-zi"7 1sa" az Hn "Dpes a lDle"(e Ds a test(e alszllni Ds a lDle" sz-vevDn!es erit me ismerni Ds re"tifi"l mdon Baladni "eresztFl E anDl"Fl4 Bo ! azo" DrintsD" E ra&tu"7 Ez az alszllsa lDn!e D(en e ! felemel"edDs: az eredeti er" DszlelDse7 Az Hn esszenci&a a se(ezBetetlensD Ds a vil teremt Entitsaival val a(szol't azonoss ;rincpiuma: a ;rincpium4 mel! nem ismer "ontraszto"at4 csa" e !ezsD et7 A 9o osz &elenlDte E mint intim esszenci&a E az HnG(en nem csupn a lDle" erine" mindenfa&ta

ron ldsa szmra a ! !tsi leBetsD 4 s a dol o""al4 az em(ertrsa""al4 a vil al t-rtDn "i(D"FlDs 't&a4 Banem mindene"felett a 38lt:maD:9 "ezdete a pr("on "eresztFl4 anna" E ami eredeti Ds "ozmi"us a lDle" stru"t'r&(an: val&(an a pr(" a Bal:l r-vid pillanatai7

A SZORONGS

e ! elvltozott fizi"ai llapot pszicBDs visszBan &a4 szinte mindi ide es depresszi4 mel! nem "Dpes i azi Ds valdi (ete sD (e tor"ollani7 E((en az Drtelem(en terpiaila a fizi"ai s"on "ell szem(enDzni vele: (els Drtelem(en elBrtani4 s Dpp ezDrt miel(( felismerni az o"o"at7 :""ult szempont(l nDzve e ! JvmprszerK er ll elttFn"4 mel! el tudott &utni a fizi"ai szervezeti 4 aBonnDt ' ! az Dterire4 mint pedi az asztrlisra fe&ti "i Batere&Dt7 A (els terpira szol l "ulcsG"Dp: a szoron s4 mint mocsr4 ami(e e ! erse(( ramlatot "ell (e&uttatni4 ami me moz at&a Ds lefol!sra "Dszteti7 A szoron st e ! Batalmasa(( fol!am Bordoz&a"Dnt "ell felBasznlni s utat n!itni ne"i7 A le !z-tt szoron s mindi a lDle" szilrda(( e !ens'l!na" "ezdete7 E ! mdszer4 felfedezni ma un"(an a pszicBofizi"ai "ontra"cit4 mel! a szoron s elleni vDdelem"Dnt a"ar szerepet &tszani Ds feloldani azt7 A szoron sna" nem ellenllni4 de lDtezni en edni4 "ife&ezdDsDne" maRimumi 4 vele "apcsolat(an a n!u odt teBetetlensD irn!zatt DrvDn!esteni7 8masz"Dnt E amire r(zzu" ma un"at E Dlni vele addi is4 am vil oss vli" valamenn!i ellenz erfesztDs Bi(avals a: val&(an eze" rDszt veszne" (enne7 A teBetetlensD Ds Bi(avals DrtelmDt maRimlisra "ell fo"ozni4 addi 4 Bo ! tel&es lDtFn"et ad&u" ne"i4 minden ert rlltva erre: rBa !at"ozni4 e Dsz a me semmisFlDs llapoti : a >Glla4 a n!u alom "ezdete4 e !szersmind azon(an a Ma asa(( Hn szmra szF"sD es llapot4 Bo ! ve !e "Dz(e a "ezdemDn!ezDst Ds autoritsval tevD"en!"ed&D"7 A nulla az Dlet v !sna" a"art me semmistDse7 A szoron s u !anis nem ms4 mint a csaldott DletGv !s &ele: amine" del'zi&a a fizi"umi mardos7 A nulla felD4 mint e ! tiszta nulla4 e ! fun"cionlis ataraRia felD "ell t-re"edni: (enne mint e ! sza"adD"(a almerFlni4 Bolt"Dnt leesni Ba !ni ma t7 Me "ell Balni anna" szmra4 ami il!en pillanato"(an ma un" ellenDre4 Dlni a"ar: a szoron s llapota az4 mel! me semmistDsFn"re t-re"szi"7 )asznostani "ell me semmist ere&Dt4 e Dszen az a"art me semmisFlDsi 7 A maRimlis mDl!sD re "ell vezetni ezt a fol!amatot e Dszen velleitsa "imerFlDsDi 7 A velleitso" il!en "imerFlDse4 Ba me fi !el&F"4 a szellemi ;rincpiumna" t-rtDn -nma un" fela&nlsna" felel me 7 Ezen a ponton u !anis az HnGne" sza(ad az 't&a: ma ra tud&a vllalni4 Bo ! "i"Fsz-(-li a lDle" s-tDtsD Dt Ds (ei"tat&a a ma a ere&Dt Ds a ma a (iztoss t7

A szoron s tala"tsa E meditciv vlva E az Hn "Fsz-(DBez vezet7 A szoron s val&(an az HnGi Dn!e: s-tDten Ds feszFltsD et "elt mdon "-veteli az Hn felD(redDsDt7 E ! termDszeti er llBatatos me r- z-ttsD Dvel lDp fel4 mell!el a tudatos llBatatoss u !anol!an mDrv Batere&Dt "ell szem(eBel!ezni: s ez a mDl!"oncentrci4 mel! a sza(adt Er a"ci&t teszi leBetvD7 Il!en "oncentrci "-zvetlenFl az alapGinercia Batere&Dre tmasz"odBat Mld7 BE93Y .5ZVI3N4 mel! a le mDl!e(( a"arat testi aciesGe7

A "RADTSG

ma&dnem mindi csal"a4 (rmil!en ala"ot is -lts-n: a piBenDs4 ami "i"Fsz-(-li4 mindi (els4 a testisD tl fF etlen fol!amat Ds emiatt radi"lis mdon "Dpes ra&ta tevD"en!"edni7 Az izomrendszer fradts (an a tantvn! mdot tall a fizi"ai szervezetne" a((a a pozitv ma tGelen edDsDre4 ami "edvez a testisD tl fF etlen ondolat tevD"en!sD Dne" Ds Dpp ezDrt e !szersmind a testisD maRimlis piBenDse7 A fizi"ai fradts llapotot a testi n!u alom Bordozesz"-ze"Dnt BasznlBat&a E mel! lDn!e D(en (els n!u alom E4 mivel il!en llapot(an az Dtertest spontn mdon i !e"szi" me sza(adulni a fizi"ai szervezetBez "-t-tt tudattl7 9Dn!e D(en a tantvn! rendel"ezi" a "oncentrci Ds a meditci ltal "-vetelt fizi"ai disztenzi llapotval7 A fradts (els Basznostsa eltti e !etlen a"adl! az lmoss "-nn! (ellsa a Bozz tartoz E Dppen a (els attitdne" "-sz-nBeten '&raszerzett E odaads impulzusa szerint7 A tantvn!on m'li"4 Bo ! az lmoss il!en "-z(elDpDsDne" ellenll&on4 va ! a fradts tl val me sza(adulsBoz Dl&en vele7 Me "ell azon(an fi !elni4 Bo ! a n!u alomna" val il!en elt-"Dlt ten edDsFn"-n "vFl4 az lmoss a"adl! a meditci szmra: az az esz"-z4 amit az als(( termDszet al"almaz4 Bo ! a "oncentrci Ds a meditci ltal lDtreBozott vltozst me semmistve vesse me l(t7 Enne" a dolo na" termDszetesen semmi "-ze a normlis D&sza"ai alvsi Dn!Bez7 A fradts e !edFl az ide rendszerre vonat"ozi"7 Sizs l&u" a &elensD et az al((i elv me vil ts(an: tDn!le esen csa" a fizi"ai a ! frad el4 s nem az Dterram4 mel! ltala &elent"ezi" ondolat"Dnt4 s ezDrt nem is az Dtertest7 Az Dterram4 mel!(l a ondolat szFleti"4 E a tudat diale"ti"us "Fsz-(Dn t'l E sa&t termDszete fol!tn "imertBetetlen: st4 annl in"(( ers-di" me 4 mennDl in"(( "Dszteti" a"tivitsna" a&ndD"ozsra7 Az a !i szervtl fF etlenFl a ondolat a vD telensD i ondol"odBatna4 s e !re in"(( ers-dBetne7 A ondolat fizi"ai szerve4 az a ! frad el4 nem a ondolat7 Hppen ezDrt4 mert a ondolat "-tdi" sa&t fizi"ai szervDBez Ds Dpp ezltal az DrzD"i impresszi"Boz Ds az DrzDse"Bez4 valamint "apcsolatos impulzuso"Boz4 fizi"ai szerve

frad4 ron ldi" el4 a pszicBi"ai Dlet zavaraina" szD"Bel!DvD4 az ide (a&o"4 a depresszi"4 a szoron so" Ds a (ete sD e" Bozz "apcsold sorna" forrsv lesz7 A fradts 4 mint pedi az ide rendszer minden zavarDna" i azi ! !t&a a ondolat4 mel! me valst&a a ma a ide rendszertl val fF etlensD Dt Ds Dpp ezDrt az Dteri szfDr(an a lel"it az HnGnel -ssze"apcsol&a7 A ondolat adBat mdot az Dtertestne"4 Bo ! a fizi"umon ' ! tevD"en!"ed&D"4 mint alvs ide&Dn7 Sal&(an a "oncentrci alatt a ondolat4 mel! e !etlen pontra "oncentrl4 a maradD"tudat(an az Hn Ds az asztrlisna" az DteriGfizi"aitl val "isza(aduls llapott Bozza lDtre4 azzal anal mdon4 aBo !an ez az alvs"or &tszdi" le: e ! alvsllapot a maRimlis D(erllapot mellett4 mel!(en leBetsD van az Hn DpttevD"en!sD Dre7 .-z-nsD esen az DrzD"e" DletDvel "ell "apcsoldnia a ondolatna"4 Bo ! D(er Ds tudatos le !en4 "Dptelen lDvDn mD sa&t eRtra"orporlis princpiuma alap&ra DpFl4 azaz DrzD"i Bordoz nDl"Fli4 teBt az a !rendszer "-zvettDse nDl"Fli D(erllapotra Ds -ntudatra7 Ez az a "-zvettDs4 mel! a szF"sD esnDl &o((an "-ti a lDle" DletDt az ide rendszerBez4 ezDrt ott ll nemcsa" a fradts Ds az DrzelmiG-szt-ni Dlet "iro((ansai "Fl-n(-z formina"4 Banem valamenn!i fizi"ai (a& eredetDnDl7 A fradts 4 minden fizi"ai Ds lel"i (a& le !zDse is mindi az Hlet 2Dn!e4 azaz az Dtertest dynamisna" Bel!relltott "erin Dsi ram(l szrmazi"7 HrtBet4 Bo ! e((en a te"intet(en mi az i Dn!elt mdszer4 Ba szem eltt tart&u"4 Bo ! a ondolat dinami"us szfDr&a formatv4 va ! prediale"ti"us momentum(an Dppen az Dtertest7 A ondolat forml ere&e Dterer7 A "oncentrci Ds meditci4 Ba a mai em(er sa&tos4 "nonna" me felel" E JszolrisK "nonna" mondtu" amenn!i(en a lDle"ne" a szolris 9o osszal val "apcsolatna" me felel E4 arra az Dterramra Dptene"4 mel!ne" metafizi"ai forrsa a *ap4 de mel!ne" esszencilis centruma az em(eri szv4 persze nem a fizi"ai szv7 A "oncentrcit Ds a meditcit elsa&tt tantvn! a szolris "non szerint "Dpes irn!tani az Dtertest ramlatait: ami" il!en mdon "apcsol&" '&ra e !(e em(eri lDn!Dt azzal a ;rincpiummal4 amel! az Istenit Bozza az em(eri(e7 M9d7 BEASA8W3I 3VABW9[:.N7

A LTRM

mindi a testi Dletre4 s nem ma ra az Dletre v !d lDle" tDvedDse7 A l8=79 IrIm8 a valdi: az4 amel!et a""or ismer me a lDle"4 amidn az Drzete"et testi(en testetlen tartalom"Dnt tapasztal&aP ol!an tartalom4 amine" semmi "-ze a testi esz"-zB-z4 mel!en t me n!ilat"ozi"4 mivel val&(an az Hn lel"i tapasztalata: rendesen i norltan7 *em az Drzete" csal""4 Banem a lDle" &ults a (ennF": az &uls -r-me4 a "i('vs !-n!-re4 va ! az alvsD4 va ! a Barc el"erFlDsDD4 a felelssD elli elfutsD4 a (els diszciplna "i&tszsD7 Az &uls -r-mDt tart&" "-z-nsD esen a lDtezDs -r-mDne"7 Ez az -r-m sza(l!szeren "Dszti el a f&dalmat: csal"a4 mert i norl&a sa&t4 az

DrzD"e"tl fF etlen valdi tartalmt: enne" a tartalomna" az i azi fun"ci&a4 Bo ! a lel"et4 nem pedi anna" DrzD"e"tl fF DsDt tpll&a7 1sa" rit"n tiszta az -r-m: enne" ellenDre minden"or tisztv teBet4 Ba lDle"(eli visszBan &t -nma (an nem DrzD"i fol!amatna" ismeri" fel: e""or a lDle" Ds az Dlet tpllD"v lesz7 MD a (elsne" tartott -r-m is az DrzD"e"Bez "-t-tt4 annl fo va4 Bo ! a modern em(erne" az ide rendszerre alapozott4 s emiatt a ondolat metafizi"ai elemDrl val tudat nDl"Fli mentlis Dlete van: ez az elem diale"ti"usan ide Ga !i fol!amato" rDvDn fe&ezdi" "i4 (r -nma (an fF etlen tlF"7 Mivel rendesen az DrzD"e"tl fF az -r-m4 ezDrt le t-((sz-r a f&dalom elfeltDtele7 *em tDvedDs az -r-m4 amenn!i(en Drzet4 csa" amenn!i(en a lel"et alrendel Drzet: "i"erFlBetetlenFl a f&dalmat "Dszti el4 amenn!i(en ol!an rez Dse" felD n!it&a me a lel"et4 ami" nem llna" -sszBan (an termDszetDne" lDn!e Dvel4 Banem az ellen m"-dne"7 A t-rtDnDse"et4 ami" "Fls tDn!e""Dnt f&dalmasan lDpne" fel4 mindi az a f&dalom szt&a4 amire a lDle"ne"4 mint az DrzD"i -r-m efemer "ondci&a "orre"ci&ra van szF"sD e: (elle az autenti"us -r-m4 mint a lDle" esemDn!e4 "i van re"esztve7 Sal&(an az Hn van "ire"esztve7 A levDs -r-me Ds az Isteni szol latna" -r-me4 va ! a lDle" (ens&D(en Bonos Isteni "ife&ezDsDD E e !(eesne"7 Ami"or az -r-m nem azonos az Isteni szol latna" -r-mDvel4 a""or az a f&dalom el"Dszt&e7 A lDt-r-m a (enne re&l ellentmonds miatt fol!tonos el"Dszt&e a f&dalomna"4 mel!re a lDle"ne" van szF"sD e4 Bo ! felfedezze az DrzD"feletti tartalmat4 mel!tl az DrzD"i s"on fol!tonosan me fosztdi"7 A fol!ton "eresett fizi"ai -r-m-t i az(l soBasem (irto"ol&u": vD s Drtelme4 Bo ! metafizi"aila (irto"ol&u"7 Enne" az -r-mne" a v !sa soBasem "erFl "ielD tDsre4 mert a lDle" a ma a tartalmt ol!an Drzet(en "eresi4 mel! fol!vst "i"Fsz-(-li azt4 ' !Bo ! e ! tov((i Drzet(en "eresi4 mel!(en aztn ismDt elveszti: arra viteti"4 Bo ! '&a(( Ds '&a(( Drzete"(en e ! ma t fo"ozatosan erst v ! rDvDn ra ad&a me 7 Az asz"Dta a tiszta -r-met tapasztal&a4 mert a lel"et a((an !a"oroltat&a4 Bo ! minden Dlvezetet ne a sa&t el&ulsna" Drezzen4 Banem sa&t4 az DrzD"i formtl levlasztBat tartalmna"7 A lDle" ms zn&(an Drzi fel"elni a (oldo s ot4 mel! elzle az DrzD"e"(l ltszott szFletni7 Sal&(an az az DrzD"e" 't&n "el fel4 azon(an a ma asa(( lDle"Bez tartozi"4 fenn"-lt "ozmi"us Entitso" a"ci&val lDvDn -ssze"apcsoldva: mivel e ! szeretetGmoz s4 mel!ne" vD s4 va ! relis Drtelme e !edFl4 Bo ! a 3zellemi Sil na" ldozz"7 *incs a fizi"ai vil na" ol!an -r-me4 amine" lDn!e i cDl&a ne ez az odaldozs lenneP mindaz az -r-m4 mel! ezt az odaszentelDst el"erFli4 az HrzD"felettivel szem(en el"-vetett lops: ezDrt re&tetten a f&dalmat "Dszti el7 Sal&(an a lDle" DrzD"i -r-m(e val alDlsa4 "ire"esztDse a lDle" azon zn&na"4 mel!(en az Hn van &elen4 a lDle" -nma (an isteni eleme: nincs sz4 Bo ! eltiltsu" a

normlis DrzD"i -r-m-"tl ma un"at Ds a spontn (elemerFlDst azo"(a4 Banem4 Bo ! azo"at minden"or E s erre eseten"Dnt ut(( is van md E az i azi tapasztalra4 az HnGre vonat"oztassu": a lel"i "ontemplci&a Ds t&rsa az Hn fel"elt&e7 Az Hn (ens&D(en az Isteni van7 Az Dlvezet4 mel! "-z-nsD esen az em(er elllatiasodsna" az 't&a4 a 3zellem Bordozesz"-zDvD leBet: m i"us Bordozesz"-z7 Az asz"Dta me Batrozott -r-mDrzete""el !a"orol&a ma t4 Bo ! (ellF" "ivon&a a lDle" tiszta moz st: az Hlet 2Dn!Dne" d!namist4 a relis spa iria szerint7 Me tanul&a az Drzete" 2Dn!Gtartalmna" az DrzD"i elalDlts tl val el"Fl-ntDse mvDszetDt4 mel! ut((i az il!en tartalom fol!amatos szDtrom(olsa7 Erre a mdszerre vonat"ozla lsd a 8I3V8A H3V9E9H3 c7 sza"aszt7

A DITA

nem d-nt tDn!ez&e a szellemi 'tna": a fe&ldDs e ! (izon!os sza"aszn azon(an a szu(sztanci"na" a finoma(( testisD e"re !a"orolt Batsai ismeretDvel "onform tpll"ozsna" me van a ma a &elentsD e7 A B'sdiDta4 enne" a tpllD"na" al"ati sa&toss ai "-vet"eztD(en nDBn! alapvet4 asztrlisGDteri asszimill ert tDtlenFl Ba !4 ami"et ellen(en a n-vDn!i tpllD"o" m"-dDsre "Dsztetne"4 mivel eze" szu(sztanci&t az llati szervezetisD szint&Dre "ell emelni-"7 MD mDl!e(( a"arati er"et Bv fel m"-dDsre az svn!i elem: ez az eset lDn!e D(en a &elenle i orvoss o"nl7 Z ! a tea a"adl!ozza4 m a "vD "edvez a "oncentrcina"7 A BFvel!ese" a neBDz"essD JtamasKGi elemDt tartalmazz"4 mivel B&val vanna" a szolris elemne"4 mel! a szervezet szolris Dteri eleme a"tivitsna" fel"eltDsDre lenne "Dpes4 m a a(onafDlD" neBDz"essD "eltDse nDl"Fl tpllna"7 A umso" ltal(an Ds "-zele((rl a (ur on!a a "-zponti ide rendszer sa&tos a"tivitst i Dn!(evev emDsztDst "-vetelne" azo"na" a (els "DpessD e"ne" rovsra4 ami" ettl a rendszertl val fF etlensD ne" "-sz-nBeten "eltBet" fel7 A 3zellem i azi fizi"ai ellensD e a szervezet(en az al"oBol7 5udolf 3teiner szerint Jaz em(er al"oBolBoz val viszon!a tala"ulst szenved4 ami"or Dteri"usan is tBat&a ma t az DrzD"feletti me ismerDssel7 U !anis az al"oBol mD valami a(szol't sa&ts os a 8ermDszet (irodalmai(an: az em(eri szervezet(en nemcsa" mint valami s'l!osna" a "elt&e4 de mindene"felett "-zvetlenFl mint az Hn (els impulzusval ellentDtes er"Dnt n!ilvnul me 7 )a a n-vDn!t ltal(an vizs l&u"4 ltBat4 Bo ! rendesen e ! ert fe&t "i szervezetDne" ala"ts(an4 de e ! me Batrozott ponti P e !etlen "ivDtel a szlt4 mel! az emltett ponton t'lra viszi7 Azt4 amit a n-vDn!e" e !edFl Ds csa"is az '& ma szmra teszne" fDlre4 a tel&es ve etatv ert4 mel!et e !D("Dnt csa" az '& ma szmra tartalD"olna" Ds ami a n-vDn! ms rDszD(e nem rad szDt4 ez az er a szlfFrtnDl me Batrozott mdon tramli" a !Fm-lcs B's(a4 ' !4 Bo ! az 'n7 al"oBolos er&edDs

rDvDn4 anna" tala"ulsa rDvDn4 ami a szl(en "elet"ezi" Ds (enne maRimlis "oncentrci&ra viteti"4 lDtre&-n valami4 amine" tDn!le esen ol!an ere&e van4 ami csa" aBBoz BasonltBat4 amell!el az em(er HnG&e rendel"ezi" a vDr felett7 Az teBt4 ami a szllD(l al"oBol"Dnt fe&ldi"4 valami4 ami a 8ermDszet ms szfDr&(an teremteti"4 mivel aBBoz Basonl4 amit az em(erne" "ell lDtreBoznia4 ami"or HnG&D(l "iindulan fe&ti "i a"ci&t a vDrre7K JIsmer&F" E fol!tat&a 5udolf 3teiner E az HnGne" a vDrrel val (els "apcsolatt7 .Flsdle esen mr az a tDn! &ellemezBeti4 Bo ! ami"or az Hn szD !ent Drez4 piruls Fl az em(er arcraP ami"or az Hn fDlelemmel teli" el4 i&edtsD el4 az em(er elspad7 Az HnGne" ez a vDrre !a"orolt Batsa4 mel! minden"Dppen &elen van (enne4 o""ult Drtelem(en tel&esen azzal anal 4 ami a""or valsul me 4 ami"or a n-vDn!i fol!amatot visszafelD Baladv teszi"4 ' !4 Bo ! ami ott van pDldul a szl B's(an4 va ! ltal(an4 ami n-vDn!isD (l szrmazi"4 azt al"oBoll ala"t&" t7 Amint mondtu"4 az HnGne" rendesen a vDr(en e ! fol!amatot "ell lDtreBoznia o""ult Ds nem "Dmiai Drtelem(en szlva E amel! tel&esen anal azzal4 amit a""or idDzne" el4 ami"or E Bo ! ' ! mond&u" E visszafele '&ra vD reBa&t&" a szl B'sna" szervezdDsfol!amatt4 s (elle e ! "Dmiai termD"et4 az al"oBolt n!eri"7 .-vet"ezi" e((l4 Bo ! az al"oBollal az or anizmus(a vezetFn" valamit4 ami (enne ' ! dol ozi"4 mint az Hn a vDr(en7 Azaz az al"oBollal e ! a 3zellemi HnGnel totlisan szem(enll ellenGHnGt fo adun" (e7 I azi (els B(or't ro((ant "i az em(er4 va ! mindent e !(evDve teBetetlensD re "rBoztat mindent4 ami az HnG(l su rzi" "i4 ami"or al"oBolGellenl(as"Dnt szem(eBel!ez"edi" vele7 Ez az o""ult tDn!lls7 A"i nem fo !aszt al"oBolt4 anna" tel&es leBetsD Dt (iztost&a ma na"4 Bo ! HnG&Dvel vDrDre Batst fe&tsen "iP a"i al"oBolt iszi"4 e !szeren ' ! tesz4 mint a"i falat a"arna d-nteni Ds mialatt e !i" oldalrl taszt&a4 odaBv vala"it4 Bo ! a msi" oldalrl d-ntse a falat7 ;ontosan il!en mdon4 az al"oBollal Dlve a"adl!ozza me az Hn vDren val tevD"en!sD Dt7 EzDrt4 a"i a 3zellemtudomn!t Dlete napi tpllD"v teszi4 az al"oBolna" a vDrre !a"orolt Batst ' ! Drzi4 mint az HnG&e ellen irn!ul "Fzdelmet Ds tud&a4 Bo ! az i azi szellemi fe&ldDs na ! a"adl!ra tall4 Ba ezt az ellenzD"et veszi ma a mellD7K MA J-.llenzyklusKG(l7N U !ane((en a tDm(an 3teiner "Ds(( ! n!ilat"ozi": JA(szol'te mellzni "ell az al"oBolt7 A ve etrius diDta nem elen edBetetlen4 csa" "edvez7K MAz Anweisungen .r eine esoterische #chulung G(lN J8ermDszetesen4 ami"or az asztrltest tdol ozsn szndD"ozi" mun"l"odni4 a le fontosa(( tevD"en!sD e" a meditci Ds a "oncentrci7 .Fl-n-sen fontos az al"oBolt minden form&(an el"erFlni4 mD az al"oBollal t-lt-tt DdessD e"ne" is "ros a Batsu"7 Al"oBol Ds szellemi !a"orlato" veszDl!es terFletre viszne"777K ME ! #$%@G(en a temperamentumo"rl tartott elads(lN7 8ov((: JE ! nap me "DrdeztD" 5udolf 3teinert4 va&on mil!en Batst !a"orolBat az al"oBol e !4 a sa&tos o""ult utat "-vet tantvn!ra7 Azt felelte: Erre a "DrdDsre

nincs vlasz: u !anis4 Ba o""ult tantvn!4 nem iBat al"oBoltK M.lee(er : /ege und /orteN7 J8rsas na" e ! ta &a azt "Drdezte e !szer 57 3teinertl4 Bo ! mil!en (els "-vet"ezmDn!e"re "ell szmtania az ezoteri"us J.lasseK ta &na"4 Ba al"oBolt inna7 A vlasz ez volt: JA""or nem .lasseGta K M3imonisN7 JA"i me "vn&a Drteni a rein"arnci tant Ds a m'l szemDl!isD en t'lra a"ar emel"edni4 tartztassa ma t a (or ivstl7 A"i (ort iszi"4 soBa nem Dr el anna" a me ltsBoz4 ami szemDl!telen az em(er(enK Me ! #$%?7 %>7 #6Gi elads(lN7 JSolt az em(erisD t-rtDnete sorn ol!an id4 ami"or nem ismertD" mD a (ort7 Azo"(an az id"(en4 ami"re a SDd" utalna"4 Dpp4 Bo ! ismertD"7 Azo"(an az id"(en4 ami"or az em(ere" nem ismertD" az al"oBolos italo"at4 az elz lDte" Ds az Dlete" pluralitsna" eszmD&e az e Dsz 2-ld-n szDltD(en ismert volt Ds sen"i sem "Dtel"edett (enne7 Amita az em(erisD al"oBolt "ezdett fo !asztani4 a rein"arnci ide&a na ! se(essD el s-tDtFlt el Ds azzal Drt vD et4 Bo ! eltnt a "olle"tv tudat(l: csa" a Beavatotta"nl maradt me DrintetlenFl4 a"i" fo !asztst el"erFltD"4 mivel az al"oBol az emlD"ezetet elft!olozza4 intim alap&ai(an s-tDtti el7 I ! mond&"4 Bo ! a (or fele&tDst Boz7 *emcsa" pszicBol iai4 pillanatn!i fele&tDsrl4 de e ! or ani"us4 tarts fele&tDsrl van sz4 az Dtertest emlD"ezere&Dne" els-tDtFlDsDrl7 Emiatt4 ami"or fo !asztani "ezdtD" az al"oBolt4 az em(ere" a rein"arnci spontn DrzDsDt lassan"Dnt elvesztettD"7K MEduard 3cBurD: %01soterisme 2hrtien cmen 57 3teiner ltal #$%<7 m&us(an tartott eladso" tdol ozs(lN7

EAVATSI SZA LYOK'

ami"et #$#+G(en 5udolf 3teiner adott az Ezoteri"us Is"ola tantvn!aina"7 A "-vet"ez"(en ler&u" azo"at a feltDtele"et4 ami" "orun"(an a (eavatsra el"DszFlDs alap&t "Dpezi"7 E((en az irn!(an a "Fls4 va ! a (els Dlet rendsza(l!ai rDvDn4 de il!en feltDtele" tel&estDse nDl"Fl fe&ldDs nem DrBet el7 Minden meditci4 "oncentrci Ds ms !a"orlat DrtD"telennD4 st (izon!os szempont(l "ross is vli"4 Ba az Dletet nem a &elzett feltDtele" szerint rendezzF"7 *em arrl van sz4 er"et adni az em(erne": a (enne mr me lDv" fe&lesztBet" csa" "i7 Ma u"tl eze" nem fe&ldne"4 mivel "Fls Ds (els a"adl!o" ll&" 't&u"at7 A "Fls a"adl!o"at az itt "-vet"ez Dletsza(l!o" "Fsz-(-li" "i7 A (els"et a meditcira Ds a "oncentrcira vonat"oz sa&tos 'tmutatso"7 #7 Az els feltDtel a((an ll4 Bo ! t-"Dletesen vil os <o>Dolatot valstun" me 7 EvD (l4 Ba a napna" csa" r-vid ide&D(en is4 le al(( -t percre MBa t-((4 annl &o((N sza(adul&un" me a ondolato" lidDrcfDn!szer rendnDl"Fli fello((anstl7 /ondolatvil un" uraiv "ell vlnun"7 *em va !un" urai4 Ba

"Fls Bel!zete"4 fo lal"ozs4 va ! (rmil!en tradci4 trsadalmi "apcsolato"4 st4 a"r e ! me Batrozott nDpBez tartozs4 va ! a nap "Fl-nle es pillanataina" i Dn!ei4 e ! me Batrozott feladaton "ell t'l&utni st(74 Bozz" ma u""al e ! (izon!os fa&t&' ondolat szF"sD essD Dt Ds "ife&tDsDne" md&t7 A fenti r-vid id sorn teBt sza(ad a"arat(l vessF" "i a lDle"(l a ondolato" "-z-nsD esen me szo"ott menetDt Ds sa&t iniciatv(l e ! e !etlen ondolatot Bel!ezzFn" "-zDppont&(a7 *e Bi !F"4 Bo ! enne" fenn"-lt Ds Drde"es ondolatna" "ell lennie7 Az4 amit (els vonat"ozs(an el "ell Drni4 mD in"(( si"erFl4 Ba "ezdettl fo va s'l!t Bel!ezFn" r4 Bo ! valamil!en leBet le "evDs(D Drde"es tDmt vlasszun"7 Il! mdon in"(( -szt-n-zzF" a ondol"ozs autonm ere&Dt4 E s ez az4 ami fontos E4 m e ! Drde"es tDma ma a az4 ami ma val rnt&a a ondol"ozst7 To((4 Ba a ondol"ozs feletti uralomna" ezt a !a"orlatt in"(( Ja om(ostK tDm&val4 mintsem a J*a ! *apleonKGDval vD ezzF"7 +7 Azt mond&u" ma un"na": JE((l a ondolat(l indulo"4 s tisztn (els iniciatv(l fz-m Bozz mindazt4 ami al"almasan -ssze"-tBet vele7K A !a"orlat ide&Dne" vD Dre a ondolatna" u !anol!an sznesen Ds DlDn"en "ell a lDle" eltt llni4 mint "ezdet(en7 Ezt a !a"orlatot naprl napra4 le al(( e ! Bnapi vesszF": naponta is vlasztBatun" '& !a"orlatot4 u !anazt a ondolatot azon(an & nDBn! napon t is me leBet tartani7 A !a"orlat vD Dn MII7 rDszN t-re"ed&Fn" tel&es tudatoss ra emelni a (ens szilrds Ds (iztons DrzDsDt4 amit finoma(( me fi !elDssel Bamar DszreveszFn" lel"Fn"(en: ezt a Bomlo"tl "issD (efelD es4 a szem-ld-"-" "-z-tti pont(a "oncentrl&u"7 Azzal zr&u" MIII7 rDszN4 Bo ! e ! ettl a ponttl e !enesen a tar" felD Ds a Bt erinc "-zDps (arzd&a mentDn Maz a !tl a erincoszlop felDN leeresz"ed vonalat "ell el"DpzelnFn"4 mintBa csa" azt az DrzDst a testne" e((e a rDszD(e a"arnn" -nteni7 Amidn e ! Bnapi !a"oroltun" !4 az elzB-z tov((i "-vetelmDn!t trstun"7 :l!an E e !D("Dnt (rmifDle E A98l86=79t i !e"ezzFn" elrni ma un"na"4 amit az Dlet szo"sos menete szerint (iztosan nem Ba&tann" vD re7 Ezt a csele"vDst te !F" napi "-telessD Fn""D7 T ezDrt4 Ba ol!an csele"vDst vlasztun"4 amit Bossza(( idn "eresztFl mindennap el tudun" vD ezni7 Hs mD &o((4 Ba &elentsD nDl"Fli csele"vDssel "ezdFn"4 mel!re4 Bo ! ' !mond r "ell szortani ma un"at7 ;Dldul azt tzzF" "i4 Bo ! mindennap4 me Batrozott r(an e ! n-vDn!t -nt-zFn" me 4 mel!et erre a cDlra szereztFn"7 Idvel az elsB-z tov((i4 ma&d Barmadi" Ds ! tov(( '&a(( csele"vDse" "apcsoldna"4 am mindez nem a"adl!ozza a nap e !D( "-telessD eit7

>7 @7

?7

Ez a !a"orlat is le al(( # Bnapi tartson7 Ce amenn!ire leBetsD es4 ez alatt a msodi" Bnap alatt is fol!tassu" az els !a"orlatot4 Ba nem is4 mint az els Bnap(an4 "izrla os "-telessD "Dnt vD ezvDn azt: ne Ba !&u" el4 mert ms"Dnt i en Bamar DszreveBet&F"4 Bo ! az els Bnap !Fm-lcsei elveszne" Ds az ellenrizetlen ondolato" szo"sos radata '&ra"ezddi"7 /ondos"odni "ell rla4 Bo ! az e !szer elDrt eredmDn!e" ne vesszene" el7 Ami"or a msodi" !a"orlat rDvDn "ellen (irto"(an va !un" a sa&t iniciatv(l vD reBa&tott il!en csele"vDsne"4 finom me fi !elDssel tudatoss vli" a lDle"(en felD(redt (els tevD"en!sD Gimpulzus MII7 rDszN7 Il!en DrzDst ezDrt4 Bo ! ' ! mond&u" a testFn"(e -ntFn"4 ' !4 Bo ! a fe&(l a szvBez fol!&on MIII7 rDszN7 A Barmadi" Bnap sorn a l8l64 8<?8>9Ol? !a"orlatt "ell az Dlet "-zpont&(a Bel!ezni4 azaz a lDle" Dlvezet Ds szenvedDs4 -r-m Ds f&dalom "-z-tti oszcillcit illet e !enletessD re nevelDsDt: az Je etver lel"esedDst Ds a Ballos levertsD KGet tudatosan sta(il lel"i diszpozcival "ell felvltani7 /ondos"od&un" rla4 Bo ! semmil!en -r-m se ra ad&on ma val4 semmil!en f&dalom se tertsen le4 semmil!en tapasztalat se tasztson Bara (a4 va ! mDrtD"telen n!u talans (a4 semmil!en vra"ozs se t-lts-n el szoron ssal4 va ! fDlelemmel4 semmil!en szituci se (illentsen "i normlis e !ens'l!un"(l4 st(7 *e fDl&Fn"4 Bo ! il!en !a"orlat szrazz4 va ! "-z-n!-ssD tesz7 In"(( azt venni Dszre4 Bo ! anna" a Bel!D(e4 ami il!en !a"orlattal elvDsz4 a lDle" fDn!teli "valitsai lDpne" fel Ds finom fi !elemne" "-sz-nBeten4 e ! nap a test(en (els n!u almat DszlelBetFn" MII7 rDszN7 I !4 mint a "Dt me elz eset(en4 ezt az DrzDst Basonl"Dpp a test(e -nt&F"4 ' !4 Bo ! a szv(l a "eze"(e su roztat&u"4 aztn a l(a"(a Ds vD Fl a fe& felD MIII7 rDszN7 *em "ell azon(an minden e !es !a"orlat utn me "-vetelni ezt a mveletet4 mivel val&(an nem e !etlen !a"orlatrl4 Banem a lDle" Dlete felD irn!ul fol!tonos fi !elemrl van sz7 *ap&(an le al(( e !szer fel "ell idDzni a lDle" szne eltt ezt a (ens n!u almat4 s utna ne"ifo ni a !a"orlatna"4 Bo ! a szv(l "iindulan ramoltat&u"7 Az els Ds msodi" Bnap !a"orlataival ' ! &run" el4 mint az elsDvel a msodi" Bnap(an7

<7 67

]7

$7 #%7 A ne !edi" Bnap(an '& !a"orlat"Dnt az ' !nevezett @o54t4=4t:9t "ell venni7 Ez a((an ll4 Bo ! minden tapasztalat(an4 lDn!(en4 dolo (an me "eressF"4 Bo ! (ennF" mil!en &4 "ivl4 szDp st(7 tallBat7 A lDle"ne" ezt a "valitst le &o((an a .risztus TDzusrl szl perzsa le enda &ellemzi7 Mi"or Y tantvn!aival az 'ton ment4 enne" szDlDn e ! mr rotBad "ut!t pillantotta"

me : valamenn!ien undorral fordulta" el a ltvn!tl: csa" a .risztus llt me 4 s el ondol"ozva szemlDlvDn az llatot ! szlt: JMil!en csodsan szDp fo ai volta" enne" az llatna"=K :tt4 aBol a t-((ie" csa" a visszatasztt4 az antipati"usat ltt"4 Y a szDpet tallta me 7 Az ezoteri"us tantvn!na" minden e !es me n!ilat"ozs(an Ds (rmel! lDn!(en ! "ell t-re"ednie "eresni a pozitvat7 I en Bamar me fi !elBeti4 Bo ! a visszataszt (uro" alatt4 mD e ! onosztev (rzata alatt is4 valamil!en &4 az rFlt ltszata m- -tt minden"Dpp az isteni lDle" re&tzi"7 ##7 Ez a !a"orlat valami mdon azzal fF -ssze4 amit a "riti"tl val tartz"odsna" Bvun"7 A dol ot nem ' ! "ell Drteni4 Bo ! a fe"etDre feBDret Ds feBDrre fe"etDt "ellene mondanun"7 .Fl-n(sD van azon(an e ! a m'land szemDl!isD (l ered tDlet E mel! szimptia Ds antiptia szerint d-nt E Ds ol!an llspont "-z-tt4 mel!ne" alap&n a "Fls me n!ilat"ozs(an4 va ! e ! msi" lDn!(en szeretettel eltelten Bel!ez"edFn" el4 felvetve minden eset(en a "DrdDst: )o ! van az4 Bo ! il!en Ds ! csele"szi"^K Az il!en ma atarts azonnal se teni szndD"ozi" azon4 ami t-"Dletlen4 aBel!ett4 Bo ! "orBolsra4 va ! "ritizlsra "orltozdna7 Az az ellenvetDs itt nem vetBet fel4 Bo ! so" em(er Dlet"-rFlmDn!ei "-veteli" me 4 Bo ! "orBol&ana" Ds tDl"ezzene"4 miutn eze" a feltDtele" az Drde"eltet me felel o""ult nevelDsD(en a"adl!ozz"7 8Dn!le lDtezne" ol!an Dlet"-rFlmDn!e"4 ami" na ! rDsz(en elleBetetlentene" il!en nevelDst7 EzDrt a tantvn!na" nem "ellene tFrelmetlenFl E enne" ellenDre E "-vetelni4 Bo ! a csa" me Batrozott "-rFlmDn!e" mellett elDrBet elreBaladst me valstsa7 )a e ! Bnapi me sza"ts nDl"Fl tudatosan a pozitv nDzpont szerint sza( irn!t ma na" tapasztalatai sorn4 fo"ozatosan me fi !eli ma&d MII7 rDszN4 Bo ! (ense&D(en e ! DrzDs merFl fel4 mintBa tBatolBatv vlna (re minden rDszD(en Ds mintBa lel"e szDlesre trulna "-rn!ezete minden szu(tilis Ds re&tett fol!amata te"intetD(en4 ami" elzle fi !elmDt tel&esen el"erFltD"7 Sal(an arrl a fi !elemBin!na" le"FzdDsDrl van sz4 mel! minden em(er(en E il!en szu(tilis dol o""al "apcsolat(an E fennll7 #+7 Ami"or Dszrevette4 Bo ! a lert DrzDs a lDle"(en e !fa&ta (oldo s "Dnt n!ilat"ozi" me 4 a""or t-re"ed&D" MIII7 rDszN ondolat(an a szv felD irn!tani ezt az DrzDst4 Bo ! innDt a szeme"(e Ds eze"(l a ma a "-rFli tDr(e -ntse7 Hszreveszi ma&d4 Bo ! ezltal (ens "apcsolatot n!er eBBez a tDrBez7 )o ! ' ! mond&u"4 -nma n "vFlre n7 Azon"vFl "-rn!ezetDne" e ! rDszDt me tanul&a ol!anna" venni4 mint ami Bozzn" tartozi"7 Erre a !a"orlatra so" "oncentrcit "ell fordtani Ds mindene"eltt felismerni4 Bo ! minden viBaros4 szenvedDl!es4 emcival teltett elem4 az emltett szellemi diszpozcira rom(olan Bat7 Az els Bnapo" !a"orlataina" ismDtlDse

mellett4 az elz me maradun"7 #>7

Bnapo"nl

"ife&tett

me &e !zDse"Bez

Basonlan4

#@7 Az -t-di" Bnap(an azt az DrzDst t-re"szi" "inevelni ma (an4 Bo ! minden '& tapasztalatt 8lJHt7l8tm8>t8997<<8l fo ad&a7 A tantvn!na" Batrozottan me "ell sza(adulnia attl a ma atartstl4 mel! szerint e ! Dppen me Ballott4 va ! me ltott dolo ra rendszerint "i&elenti: JEzt sose Ballottam4 sose lttam4 nem Biszem el4 ill'ziK7 Minden pillanat(an "Dszen "ell r llnia4 Bo ! '& tapasztalattal tall&a szem(en ma t7 Az4 amit eddi sza(l!osna"4 szo"sosna" tartott4 ne "-telezze el4 Bo ! '& i azs ot ne fo ad&on (e7 )a radi"lis form(an fe&ezzF" is "i4 a(szol'te Bel!es4 Bo !4 Ba vala"i a tantvn!Boz lDp Ds azt mond&a: J.Dpzeld4 A7 templom torn!a ma D&&el tel&esen elBa&lottK4 az mindenne" dacra "is"aput Ba ! n!itva il!en '&dons szmra4 azaz a leBetsD Dre4 Bo ! eddi i4 a termDszeti t-rvDn!e"re vonat"oz ismeretei4 il!en ltszla Ballatlan tDn!ne" "-sz-nBeten (vFlDst szenvedBetne"7 A"i az -t-di" Bnap(an fi !elmDt enne" a diszpozcina" me szerzDsDre fordt&a4 e ! DrzDst vesz Dszre MII7 rDszN4 mel! lel"D(en merFl fel4 mintBa a((an a tDr(en4 mel!rl a ne !edi" Bnap !a"orlatt illeten szltun"4 valami me elevenedne: mintBa a((an D(redne valami7 Ez az DrzDs rend"vFli mDrtD"(en deli"t Ds szu(tilis7 2i !elmesen "ell t-re"edni me ra adni MIII7 rDszN ezt a szu(tilis vi(rlst a "-rn!ezet(en Ds t-re"edni szDtrasztani azt4 Bo ! ' ! mond&u" mind az -t DrzD"en t4 azaz a szeme"en4 fFle"en Ds a (r-n "eresztFl E amenn!i(en ez a BDrzD"et fo lal&a ma (an7 Ezen a fo"on a tantvn! (els fi !elmDt ne fordtsa az als DrzD"e"en4 mint az zlDs4 sza ls Ds tapints4 Dr"ez impresszi"ra: leBetetlen mD szmra a szmtalan ne atv (efol!s me "Fl-n(-ztetDse4 ami" el"everedne" ezen a fo"on a me lDv &""al7 _dv-s ezDrt4 Ba a tantvn! eze"ne" az Drzete"ne" az is"olzst a "-vet"ez fo"ra Balaszt&a7 Az -t !a"orlat "on"l'zi&a"Dnt a Batodi" Bnap(an vD Fl me "ell "sDrelni rendszerezetten '&ra venni valamenn!it4 sza(l!os vlta"ozs(an ismDtelve "et7 Enne" Batsra fo"ozatosan a lDle" Barmoni"us e !ens'l!a ala"ul "i: azaz Dszreveszi ma&d4 Bo !an tni" el t-"Dletesen a vil ltszata Ds realitsa "-z-tti ellentDt(l fa"ad f&dalom7 A lDle"(en az -sszes tapasztalat felD me (D"Dlt diszpozci ural"odi" el4 ami nem "-z-m(-ssD 4 Banem ellen"ezle 4 a vil &o((tDtelD(en val mun"l"odsra moz st7 E ! n!u odt me DrtDs veszi "ezdetDt ol!an dol o" irn!(an4 ami" azeltt a lDle" szmra tel&esen "-z-m(-se" volta"7 Il!en !a"orlato" Batsa"Dnt mD a &rs Ds a ta le&tDs is me vltozna"4 s e ! napon a tantvn! mD azt is me fi !elBeti ma&d4 Bo !

"Dzrsa ms arculatot -lt-tt: a szellemi felemel"edDs els fo"n llna" te"intBeti ma t7 ABo !an lttu"4 a (eavatsi diszciplna Brom rDsz(l ll: az els az alap !a"orlat4 ami az Dtertestne" a fizi"aiBoz val "-t-ttsD Dn dol ozi": a msodi" az il!en "-t-ttsD feloldsna" nDBn! aspe"tusa felD fordtott "ontemplatv fi !elem: a Barmadi" az Dterramlato" irn!tsa4 ami" ! Batrozdna" me : I7 a fe&tl a erincoszlopBoz4 II7 a fe&tl4 a szven t4 a test(e4 III7 a szvtl az e Dsz szemDl!(e4 IS7 a szvtl4 a szeme"en t4 a "-rn!ezet(e4 S7 e ! visszatDr moz s4 az Dletre"elt "-rn!ezet(l4 lDn!Fn" felD7 A Barmadi" !a"orlat III7 rDsze szintDzisGDrtD""el (rBat4 Ba moz saival a penta ramot ra&zol&u" "i az -nma rl vzszintesen szDttrt "aro""al formlt "Dp rDvDn: ol! vonal szerint4 mel! a szvtl a &o(( "aron t a "Dzi me ! Ds lefelD fordulva a (al l(fe&i tDr vissza4 ezt "-veten felfelD a szem-ld-"-" "-z-tti ponti Baladva4 s e ! anal e !enes vonal(an tDr vissza le a &o(( l(fe&Bez4 vD Fl a (al "arBoz4 a "Dzi emel"edi" vissza4 innen a szvBez tDr vissza4 Bo ! a moz st me ismDtel&e7 IsmDtelten "Dt intelmet "ell Ban s'l!ozni: az els4 Bo ! az -t alap !a"orlat ere&Dt veszi a ms o""ult !a"orlato" ltal elidDzett "ros Batsna" ' !4 Bo ! (ellF" csa" &tD"on! elemF" marad vissza7 A msodi" az4 Bo ! a sz i az DrtelmD(en Ds e !edFl (iztost&" a meditcis Ds "oncentrcis mun"a pozitv "imenetelDt7 Az ezoterista szmra e !ltaln nem elD a "-z-nsD es morl tiszta Ds e !szer4 st lel"iismeretes szem eltt tartsa4 mivel ez a morl szu(tilis mdon leBet e oista is4 Ba a tantvn! pDldul (ecsFletesen dol ozi"4 Bo ! (ecsFletesne" lssD"4 va ! il!enne" te"intBesse ma t7 Az ezoterista nem azDrt teszi a &t4 Bo ! &na" te"intsD"4 va ! te"intBesse ma t4 Banem mert tud&a4 Bo ! csa" a & viszi fo"rlGfo"ra elre a fe&ldDst4 m a onosz4 a (utas 4 a r't erre az 'tra a"adl!o"at Bel!ezne"7

3assimo #caligero mvei ma !ar fordts(an 4rtekezs az 4l5 Gondolatrl A 3editci Gyakorlati +zik"ny'e A Gondolat mint Anti(matria Grl 6 7anulmny a #acro Amore 3isztriumrl Gygyuls a Gondolattal A Fny 6 *e'ezets a teremt5 imaginci&a *ea'ats s 7radci
***

89#):# #zellemtudomnyi olyirat e !es szmai(an me &elent 3;#2aligero rso" Ds eladso":


Beavats Ds 8radci 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 M#74 +74 >74 @7N M>7N M]7N M#%7N

Cell\ Amore Immortale MrDszletN 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 M+74 @7N Meditci 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 A /rl J"DrdDsK 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2Dn!l .arcson! 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Te !zete" Ds ondolato" a 3zellemtudomn! "-rD(l 7777777777777777777777 M?74 <74 ##74 #+7N .omm'ni az HrzD"felettivel 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 M$7N Mi ltal Dl e ! szellemi trsuls^ 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 M#%7N A "oncentrci tecBni"&a M a ogi!a !ontro l"uomoN 777777777777777777777777777777777777777 M#>7N .arcson!4 #$<$ 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 M#@7N A meditci tecBni"&a M a ogi!a !ontro l"uomoN 7777777777777777777777777777777777777777777 M#?7N 1olazza M#allo $oga alla %osa!ro!eN 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 M#<7N Antropozfia M#allo $oga alla %osa!ro!eN 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777 M#67N 3en"i nem tud&a4 mire vr 777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 M#]7N Slasz'ton az em(er: civilizci va ! (ar(rs 77777777777777777777777777777777777777777777777 M#$7N A tudattalan pro(lDm&a M&szi!hoter'iaN 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 M+%7N A tudat "Fsz-(Dn t'l7 Az alap Bel!relltsa7 A ondolat7 M&szi!hoter'iaN 77777777 M+#7N

SZELLEMT!DOMNYI KIADVNYOK
RGDol3 St84>8rP 5zsa"eresztes 3zellemtudomn!7777777777777777777777777777777777777777777777 Az '& Zzisz4 az isteni 3zfia "eresDse7777777777777777777777777777777777777777777 E ! 't az em(er -nme ismerDsDBez 777777777777777777777777777777777777777777 2ilozfia Ds Antropozfia 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 <%%4G @%%4G >?%4G >%%4G

A !erme" nevelDse E szellemtudomn!i szempont(l 77777777777777 @?%4G )o !an &utun" a Ma asa(( Sil o" me ismerDsDBez^ 777777777777777 6%%4G HrzD"i vil Ds 3zellemi Sil 7777777777777777777777777777777777777777777777777777 A Ma asa(( Me ismerDs 2o"ai 77777777777777777777777777777777777777777777777777 Az em(eri 8emperamentumo" 8it"a 777777777777777777777777777777777777777777 A TnosGEvan Dlium 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 JA szne" a fDn! tettei777K E e ! szellemi szntan felD 77777777777777777777 A *ap"elet Ds a .eresztDn!sD MisztDriumai 7777777777777777777777777777777 >?%4G A 3zellemi Sil .Fsz-(e 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 *evelmvDszet 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Ma994mo SAal4<8roP Hrte"ezDs az Hl /ondolatrl E 3zerz Dletra&zval (vtve 7777777777 >?%4G A Meditci /!a"orlati .Dzi"-n!ve 77777777777777777777777777777777777777777777 ]%%4G A /ondolat mint AntiGmatDria 77777777777777777777777777777777777777777777777777777 >%%4G /rl E 8anulmn! a 3acro Amore MisztDriumrl 7777777777777777777777 ?%%4G /! !uls a /ondolattal 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 Beavats Ds 8radci 7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 G4o=a>>4 Cola55aP A (evatsrl 77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 *.V.A>Dr8a8 % R.St84>8rP 1Bristian 5osen"reutz .Dmiai Men!e z&e 77777777777777777777777777777777777 <%%4G Me rendelDs: Bicz /iovanniP ##<+ BUCA;E384 5"osi 't #?#`B 8el7: @%?G@$>+ ?%%4G @%%4G >%%4G A 2Dn! E (evezetDs a teremt ima inci(a 77777777777777777777777777777777 ??%4G @%%4G ?%%4G ?%%4G >%%4G >%%4G <%%4G A 2-ldfe&ldDs 3zellemiGSals )ttere 777777777777777777777777777777777777777 >?%4G

MA33IM: 31A9I/E5: M#$%< SeroliG#$]% 5maN r4 '&s r4 az I3ME:GintDzet4 az JEast and aestK fol!irat mun"atrsa4 az J4rtekezs az 4l5 GondolatrlK c7 nemrD me &elent mve rDvDn nlun" sem ismeretlen szerz7 J777Az4 amine" a diszcipln" rDvDn relis tapasztalatra t-re"szi" a tantvn!: az er4 amine" "-sz-nBeten "Dpezi a tudat(an a fo almat777K )io Filippani <onconi= pro ;: Mszansz"rit n!elv Ds "eleti "ult'r"N: J777>akti tDm&a ,r-"lDtFn" minden pillanat(an az ZziszG3zfia Drintetlen &elenlDtDne" felfedezDsDvD vli"7 E tDmra sz-vd-tt Massimo tel&es ondolati Dlete4 tevD"en!sD e4 mD materilis &elenlDte is Mmert Dlet(en maradsa Bossz' idn t csodna" tnt Ds szmun"ra val(an az is voltN7 A 3a"ti me valstsa volt a feladat4 mel! szenvedDl!es fiatals t inspirlta Ds vezette Bossz' Drett "or(an is4 Biszen -re sD et soBasem ismert: ZziszG3zfina" szenteli utols mvDt4 a me ads Ds amore Bimnuszt7 Il! mdon ismerBet&F" fel4 Bo ! a 8antra lDn!e e MassimG(an tallt utols4 valdi adeptusra7 )o ! a 2-ld-n val&(an "i is volt4 szz Dv m'lva taln el leBet ma&d mondani7K )iero Graziosi= lakatos: J777 Sezet a me ismerDs(en4 szellemi apa Ds testvDr4 a szeretet mestere7 Ezt Ds so""al t-((et &elentett Ds &elent szmun"ra Massimo 3cali ero7 E Y irn!tott Ds vezetett az DrzD"e"tl fF etlen ondolatBoz viv neBDz 'ton4 mel! a tudati lDle" fe&ldDsDne" alapvet elfeltDtele4 s a 5udolf 3teiner ltal a&ndD"ozott 3zellemtudomn! lDn!e es momentuma777K 1nzo 1rra= !jsgr: J777 Massimo -tvenes Dveine" "Fsz-(Di nem csa" azon meditlt4 amit el "ellett mondania4 de a JBo !anKG&n is Ds azt Batrozta el4 Bo ! csa" a""or r4 ami"or (iztos volt (enne4 Bo ! azzal nem vlna JrulvK: ezDrt a""or vetett csa" paprra tantst4 ami"or me (izon!osodott rla4 Bo ! intucii ! sem esnDne" le a J ondoltK ondolato" sor(a4 Bo ! az Dl ondolat E eddi a Ban Ds a (eszDd fol!D"on! Batere&e ltal "-zvettett E villma nem dermedne me a n!omtatott soro"(an4 Bo ! vD Fl e ! a t-((ivel szem(elltBat filozfiai elmDlettel leBetne -sszetDveszteni777K