Δπηινγή ζηόρεπζεο αγνξώλ

ζύκθσλα κε
δεδνκέλα Online αλαδήηεζεο θαη αγνξαζηηθήο
ζπκπεξηθνξάο επηζθεπηώλ ησλ
ειιεληθώλ ηνπξηζηηθώλ πξννξηζκώλ
Έλαο νδεγόο γηα ηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο
κε 14 λεζησηηθνύο πξννξηζκνύο
πνπ πεξηέρεη ζεκειηώδεηο γλώζεηο
online ηνπξηζηηθνύ κάξθεηηλγθ
πξηλ ηελ απόθαζε γηα ηε ζηόρεπζε
ησλ ειιεληθώλ πξννξηζκώλ πξνο ηηο δηεζλείο αγνξέο
Τα στοιτεία της έρεσνας από τον Ιανοσάριο τοσ 2014

Ειζαγυγή
Σν δηαδίθηπν απνηειεί κία πνιύ θαιή επθαηξία γηα απεπζείαο πώιεζε, αξθεί
λα ππάξρεη ε γλώζε ηεο online ζπκπεξηθνξάο ηνπ πειάηε.
Ωο γλσζηό ππάξρνπλ 2 βαζηθά ζηάδηα πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε γηα ηνλ
επηζθέπηε θαη πξέπεη λα απαζρνινύλ ηνλ θάζε πξννξηζκό:
1. ΠΡΙΝ από ηελ άθημή ηνπ ζηνλ πξννξηζκό πνπ αλαδεηά πληποθοπία
(θίλοι - ζςγγενείρ ε πξώηε πεγή) και
2. ΜΕΣΑ ηελ αλαρώξεζή ηνπ αλ έσει ικανοποιηθεί από ηιρ ςπηπεζίερ
Απηόο ν νδεγόο έρεη ζκοπό λα βνεζήζεη ηελ ειιεληθή επηρείξεζε ζην ζηάδην
ηνπ ΠΡΙΝ, ήηοι:
α) ζηελ επηινγή απηήο ηεο απόθαζεο, βαζηζκέλν ζηηο δηεζλείο
αλαδεηήζεηο ησλ ειιεληθώλ λεζησηηθώλ κεηαμύ 2005-2013 θαη 2013 κόλν,
β) ζηελ θαζνδήγεζε γηα ηε δεκηνπξγία ζσζηνύ πεξηερνκέλνπ ζηα social
media θαη ζηελ Online Πξνβνιή γεληθώο.
Σν ΜΕΣΑ απαζρνιεί ηε ζςνολική ικανοποίηζη πνπ αλαθέξεηαη ζην κάξθεηηλγθ.

Απηόο είλαη ν πξώηνο νδεγόο, είλαη δσξεάλ, ρξεζηκνπνίεζε δσξεάλ Online
εξγαιεία θαη κνηξάδεηαη δσξεάλ γηαηί ε γλώζε σο αγαζό πξέπεη λα
κεηαδίδεηαη, εηδηθά ζε ηέηνηεο πεξηόδνπο γηα όινπο καο.

Καιή κειέηε

΢εκαληηθέο ιεπηνκέξεηεο αλαδήηεζεο πιεξνθνξίαο πνπ
δελ έρνπκε αλαξσηεζεί θαη πξνέθπςαλ από ηελ έξεπλα

1.
2.

3.

Σα δηπιά Brands γηα θάπνηα λεζηά πνπ αλαδεηνύλ δηαθνξεηηθέο
αγνξέο πρ. Ikaria- Icaria, Crete- Kreta- Creta, Kefalonia- Cefalonia
Ζ ύπαξμε αληαγσληζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ ειιεληθά Brands πρ
Samos θαη Icaria γηα δηθέο ηνπο επηρεηξήζεηο (βιέπε επόκελν
slide)
Ζ ύπαξμε δεπγαξηώλ λεζησηηθώλ πξννξηζκώλ πνπ ππάξρνπλ πρ
΢αληνξίλε- Μύθνλνο, Εάθπλζνο- Κεθαινληά, Πάξνο- Νάμνο,
Πάξνο Μύθνλνο.

Κνηλά Keywords γηα όιεο ηηο online αλαδεηήζεηο γηα
δηαθνπέο ζηελ Διιάδα από ην εμσηεξηθό
Δίλαη γλσζηό ην όηη νη όξνη
αλαδεηήζεηο γηα Διιάδα
ζρεηίδνληαη ζε όιεο ηηο
γιώζζεο

«λεζηά»
«θαηξό»
«Διιάδα»
«πηήζεηο»

«ηαμίδη»παξάδεηγκαηα:
Ρωζία (ζηα αγγλικά)
"Greece vacation"
"greece tour"
"Tours greece”
Γεπμανία
Hotel Kreta
Kreta urlaub
Griechenland
Reisen
Flughafen
Γαλλία- voyage κηλ

Ππόηαζη: όηαν δημιοςπγείηε πεπιεσόμενο θπονηίζηε να «σηίζεηε» γύπω
από αςηέρ ηιρ λέξειρ ΑΡΧΙΚΑ

Πόζν ζεκαληηθό είλαη λα γλσξίδνπκε ηα Keywords ησλ
ειιεληθώλ λεζηώηηθώλ πξννξηζκώλ θαη ηελ ηζρύ ηνπο;

Hotel Samos θαη Hotel Icaria ζηελ Ηζπαλία

΢ρεηηθόο όξνο
κε ηε ΢άκν

Ζ κέζνδνο ηνπ νδεγνύ
1.

2.
3.
4.
5.

Αξρηθά νη δηεζλείο αθίμεηο ζην αεξνδξόκην ησλ λεζηώλ γηα ηνλ Αύγνπζην
ηνπ 2013 ηνπνζεηήζεθαλ γεσγξαθηθά ζε εηθόλα
Σν θάζε λεζί π.ρ. Rodos, αλαδεηήζεθε ζηα δσξεάλ εξγαιεία γηα όξνπο
αλαδήηεζεο- Keywords, ζε δηάθνξεο γιώζζεο (π.ρ. Родос)
Οη εηθόλεο ησλ δεδνκέλσλ απηώλ καδί κε ηα απνηειέζκαηα θαη ηνπο
ζρεηηθνύο όξνπο αλαδήηεζεο (θαη γηα θάζε λεζί θαη γηα ζρεηηδόκελα λεζηά
ζε αλαδεηήζεηο) ηνπνζεηήζεθαλ θαη ζρνιηάδνληαη ζε δηαθάλεηα αλά αγνξά
΢ηε ζπλέρεηα ηα δεδνκέλα αλά πεξηνρή νκαδνπνηεζήθαλ γεσγξαθηθά θαη
ζπλδέζεθαλ κε ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε από κέζε δαπάλε αλά εζληθόηεηα
(απηά κόλν ππάξρνπλ)
΢ην ηέινο πξνηείλνληαη ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο ζηόρνπο αλάινγα
α) κε ηηο Online αλαδεηήζεηο γεσγξαθηθά γηα θάζε πεξηνρή θαη
β) ην πνηνη μνδεύνπλ ηα πεξηζζόηεξα (ζηνηρεία ΢ΔΣΔ)
Δλλνείηαη κε βάζε απηόλ ηνλ νδεγό κπνξνύλ λα γίλνπλ επηκέξνπο αλαιύζεηοπξνβιέςεηο αλά πξννξηζκό κε εξγαιεία πνπ αγνξάδεηο δεδνκέλα ή αλά αλάγθε ή
αλά αγνξά ή αλά πεξηνρή ή αλά πεξίνδν θηι

Θέξθπξα

213.219
Θεθαινληά

45.219

΢θηάζνο

33.493
΢άκνο
Μύθνλνο

24.418

56.183
Εάθπλζνο

122.422
Θσο

203.633

΢αληνξίλε

Χαληά

Νηζιά με διεθνή αεποδπόμια161.964
αθίξειρ για ηον Αύγοςζηο
2013

Ρόδνο

65.319

384.398
Ζξάθιεην

527.937

14

5
12

6
4

2
10

9

13

11

8
7

1

Νηζιά πος επεςνήθηκαν

3

3

Ο νδεγόο ζε αξηζκνύο
14 πξννξηζκνί
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

΢αληνξίλε
Μύθνλνο
Κξήηε
Εάθπλζνο
Κέξθπξα
Κεθαινληά
Ρόδνο
Κσο
Νάμνο
Πάξνο
΢άκνο
΢θηάζνο
Ηθαξία
Θάζνο

29 αγνξέο πνπ
εξεπλήζεθαλ νη
αλαδεηήζεηο
Online

πάλσ από
50 πίλαθεο

100 δηαθάλεηεο

Πώο δηαβάδνληαη νη δηαθάλεηεο
Βαζηθή
εηθόλα πνπ
εμεηάδνπκε
ηα
δεδνκέλα
ηεο – είλαη
από ην
εξγαιείν
google
trends

Πεξίνδνο
δεδνκέλσλ πρ
2010, 2013

Δπεηδή ξώζηθα κηιάλε όιεο νη ρώξεο
πξώελ Δ΢΢Γ, θάζε ρώξα κεηά
αλαθέξεηαη μερσξηζηά

΢εκαηάθη γηα
ηε ρώξα πνπ
αλαθέξνληαη
ηα δεδνκέλα

΢ρόιηα
γηα ηελ
εηθόλα
αξηζηεξά

΢ην ράξηε εδώ
ην πην έληνλν
ρξώκα είλαη
όπνπ
εκθαλίδνληαη ηα
απνηειέζκαηα

Σάζε απμαλόκελε ή
πησηηθή (θπξίσο
από ην 2005 - 2013

Όξνο αλαδήηεζεο ζηε
γιώζζα πνπ
αλαδεηήζεθε πρ
΢αληνξίλε

Άιινη όξνη
αλαδήηεζεο
ζρεηηθνί πνπ
εκθαλίδνληαη

΢πγθεθξηκέλεο πόιεηο
αλά ρώξα

1. Santorini

Όξνο αλαδήηεζεο: santorini
Αγνξά: παγθνζκίσο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Ζ ΢αληνξίλε είρε
αλέθαζελ πςειή
Δπνρηθόηεηα ζηηο
Online
αλαδεηήζεηο (πξηλ
ην 2005, ελώ
άιινη πξννξηζκνί
εκθαλίδνληαη
αξγόηεξα)
• Φαλεξή γηα ηηο
ππάξρνπζεο
αλαδεηήζεηο ε
ζύλδεζε ηεο κε ηε
Μύθνλν (όπσο θαη
ηεο Μπθόλνπ κε ηε
΢αληνξίλε)

Όξνο αλαδήηεζεο: santorini
Αγνξά: παγθνζκίσο
Ττηλέρ αναζηηήζειρ
έτρ ηώπα από:

Έσο ην 2013

θαινθαίξη

2013
Μηιάλν
Ρώκε
Βνπθνπξέζηη
Βειηγξάδη

Νέεο αλαδεηήζεηο

2013 από Βεξπηό,
θαη Λνλδίλν

Δλλνείηαη όηη ε ΢αληνξίλε
αλαδεηείηαη από όιν
ηνλ θόζκν

Όξνο αλαδήηεζεο: Санторини
Αγνξά: Ρσζόθσλεο ρώξεο
Αύμεζε όγθνπ 2010 θ έπεηηα

Αναζηηήζειρ από:
• Βνπιγαξία
• Ρσζία
• Οπθξαλία
Άιια λεζηά έρνπλ θαη
από άιιεο ρώξεο
πξώελ Δ΢΢Γ πρ.
Ρόδνο

΢ανηοπίνη ζπγθξηηηθά ζε
ξσζηθά, εβξατθά, θηλέδηθα, ηαπσληθά

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Αλαδήηεζε ΢αληνξίλεο ζε
Δβξατθά, θηλέδηθα, ηαπσληθά
ην 2013
Όιν ην ρξόλν από θηλέδνπο θαη ηάπσλεο

Γεληθά ε ΢αληνξίλε έρεη πςειέο
αλαδεηήζεηο από ΖΠΑ έσο
Ηλδία, είλαη dream destination

Δπνρηαθή
αλαδήηεζε από
Ηζξαήι

΢πκπεξάζκαηα γηα ην 2014
Ζ ΢αληνξίλε απνηειεί πξννξηζκό από κόλν ηεο, καδί κε ηε Μύθνλν κε
ηηο θαιύηεξεο αγνξέο πνπ κπνξεί λα πεηύρεη πξννξηζκόο
Έρεη ην πην επξύ θάζκα αγνξώλ πνπ θηάλνπλ σο ηελ Άπσ Αλαηνιή

Σν 2014 ε ηάζε ηεο αλαδήηεζεο γηα ΢αληνξίλε δείρλεη
αλεξρόκελεο αγνξέο επηζθέπηεο από ηε Ρσζία θαη ην
Λίβαλν θαη Λνλδίλν θαη ζπλερόκελε δήηεζε από Άπσ
Αλαηνιή, Ηλδία, από όιν ηνλ θόζκν.
Δπίζεο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθό ειιεληθό πξννξηζκό γηα
ην Ηζξαήι, όπσο θαη ε Ρόδνο κε ηελ Κξήηε.
Οη αλαδεηήζεηο απμάλνληαη ην Φεβξνπάξην, ησλ Κηλέδσλ
ηνλ Απξίιην, ησλ Ηαπώλσλ ηνλ Ηνύλην, όπσο θαη ησλ
Ηζξαειηλώλ

2. mykonos

Όξνο αλαδήηεζεο: mykonos
αγνξά: παγθνζκίσο

΢ηαζεξή έωο ην 2013 από ην 2005
Πην επνρηθή από ηε ΢αληνξίλε

• Ζ δήηεζε γηα
Μύθνλν είλαη
όπσο γηα
΢αληνξίλε, πςειή
θαη δηαξθήο
• ΢πλδέεηαη κε ηε
΢αληνξίλε,
αλαδεηνύλ θαη
ηνπο δύν
πξννξηζκνύο
• Αλαδεηήζεηο από
Νόηηα Αθξηθή,
(Κέεπ Σάνπλ θαη
Γηνράλεζκπνπξγθ)
Μηιάλν, Επξίρε,
Ρώκε

mykonos

΢πκπεξάζκαηα

Όπσο θαη γηα ε ΢αληνξίλε, έηζη θαη ε Μύθνλνο,
απνηεινύλ δηεζλή Brands κε απεπζείαο
πηήζεηο, αλαγλσξηζηκόηεηα θαη δήηεζε άξα
απηό πνπ ρξεηάδεηαη κία γλώζε ηεο εηθόλαο ηνπ
πξννξηζκνύ από ηνπο επαγγεικαηίεο, γηα λα
απμήζνπλ ηελ θεξδνθνξία ηνπο πεξηζζόηεξν.
Αμίδεη αλαθνξά νη πςειέο αλαδεηήζεηο από Νόηηα
Αθξηθή πνπ εθηόο θαη γηα ηε ΢αληνξίλε δελ
αλαθέξνληαη γηα άιινλ ειιεληθό πξννξηζκό

Kreta

Crete

3. ΘΡΖΣΖ
Крит

Όξνο αλαδήηεζεο: Kreta
αγνξά: παγθνζκίσο

Πνισλία

• Με ηνλ όξν Kreta
αλαδεηνύλ νη
βόξεηεο
επξσπατθέογεξκαλνγισζζεο
ρώξεο
ΔΗΛΑΔΗ
• Οιιαλδία
• Ννξβεγία
• Γαλία
• Απζηξία
• ΢νπεδία
• Βέιγην

Όξνο αλαδήηεζεο: Crete
αγνξά: Μεγάιε Βξεηαλία
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• ΢πλερήο από ην
2005 αιιά
κεησκέλε
ζπγθξηηηθά ζε
όγθν ε δήηεζε γηα
Κξήηε από ΜΒ
• Βέβαηα ην 2013 ε
Διιάδα
πξνσζείηαη σο
πξννξηζκόο από
ηνπο βξεηαλνύο
πξάθηνξεο

Όξνο αλαδήηεζεο: Kreta
Αγνξά: Γεξκαλία
΢ηόσεςζη ζε πόιεηο
• Μόλαρν, Βξέκε, Ακβνύξγν,
Νπξεκβέξγε, Αλόβεξν, Βόλλε,
΢ηνπηγάξδε,
• Γεν ςπάπσοςν αναζηηήζειρ
από Βεπολίνο και
Φπανκθούπηη
΢σεηικοί όποι αναζήηηζηρ
• Hotel Kreta
• Kreta urlaub
• Griechenland
• Reisen
• Flughafen

Όξνο αλαδήηεζεο: «Крит»
αγνξά: Ρσζόθσλεο ρώξεο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Γηπιάζηα αύμεζε
ζηηο αλαδεηήζεηο ην
2013 από ην 2010
• Δηδηθά από
Οπθξαλία,
Λεπθνξσζία,
Ληζνπαλία, Λεηνλία,
Δζζνλία θαη
Καδαθζηάλ

Όξνο αλαδήηεζεο: Kreta
αγνξά: Οιιαλδία
Αλαδεηήζεηο από
όιεο ηηο πόιεηο
ηεο Οιιαλδίαο
Οη Οιιαλδνί
αλαδεηνύλ
Ρέζπκλν θαη
ζην Ζξάθιεην
Υεξζόλεζζν
θαη ηα Μάιιηα

Όξνο αλαδήηεζεο: Creta
αγνξά: Ηηαιία
Αλαδήηεζε
ππάξρεη θαη από
νιόθιεξε ηελ
Ηηαιία, γηα Υαληά
θαη
ζπγθεθξηκέλα
ηνπσλύκηα

Όξνο αλαδήηεζεο: Creta
αγνξά: Ηζπαλία
Από ηελ
Ηζπαλία νη
αλαδεηήζεηο
είλαη από ηε
ρώξα ησλ
Βάζθσλ ζηα
βόξεηα, ηε
Μαδξίηε, ηελ
Αλδαινπζία,
ηε Βαιέλζηα
θαη ηε
Βαξθειώλε

΢πγθεθξηηηθνί όξνη αλαδήηεζεο:
crete θαη Kreta
αγνξά: παγθνζκίσο

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Ο όξνο crete
έρεη πην
πςειό όγθν
αλαδεηήζεσλ
από ηνλ όξν
Kreta
(΢θαλδηλαβία)
ζπλνιηθά
• Σξίην ζε
αλαδεηήζεηο
ην Creta ζε
Ηηαιία θαη
Ηζπαλία

Όξνο αλαδήηεζεο: Kreta
αγνξά: Ληζνπαλία
• Τπάξρνπλ
αλαδεηήζεηο
από ην
Βίιληνπο
• Kelione ν
ζρεηηθόο όξνο
πνπ ζεκαίλεη
ηαμίδη

Όξνο αλαδήηεζεο: «kopiec kreta»

αγνξά: Πνισλία
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2007-2013

Ζ Πνισλία απνηειεί
κία λέα αγνξά γηα ηελ
Διιάδα. Δθηόο από
ηελ Κξήηε
ελδηαθέξνλ ππάξρεη
θαη γηα ηε Θάζν,
θπζηθά γηα ηελ Κξήηε
είλαη πνιύ
πεξηζζόηεξνο ν
όγθνο αλαδεηήζεσλ

Όξνο αλαδήηεζεο: Chania
αγνξά: Οιιαλδία
Σα Υαληά
απνηεινύλ brand
ζηελ Οιιαλδία

Όξνο αλαδήηεζεο: Chania
αγνξά: παγθνζκίσο
Σν αεξνδξόκην
ησλ Υαλίσλ
απνηειεί ηελ
πην ζρεηηθή
αλαδήηεζε,
νδεγώληαο
ζην
ζπκπέξαζκα
όηη αλαδεηνύλ
ηηο απεπζείαο
πηήζεηο εθεί

΢ρεηηθόο όξνο αλαδήηεζεο: Platanias
αγνξά: παγθνζκίσο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Έλαο όξνο πνπ
εκθαλίζηεθε από
ηελ Κξήηε είλαη ν
Πιαηαληάο ησλ
Υαλίσλ (ππάξρεη
θαη ζην Ρέζπκλν)
γλσζηόο ζηηο
ζθαλδηλαβηθέο
αγνξέο, ν νπνίνο
είλαη έλα θξεηηθό
Brand

Όξνο αλαδήηεζεο: Platanias
αγνξέο: Ννξβεγία, Γαλία, ΢νπεδία

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

΢πκπεξάζκαηα
• Ζ Κξήηε απνηειεί κία
μερσξηζηή αγνξά
(δειαδή δελ εκθαλίδεηαη
ηόζν όζν πρ MykonosGreece ζηηο αλαδεηήζεηο)
• Οη παξαδνζηαθέο αγνξέο
επαλέξρνληαη, αιιά νη
λέεο επξσπατθέο ρώξεο
πνπ απέθηεζαλ
αγνξαζηηθή δύλακε ηελ
επηιέγνπλ.
• Οη ξώζνη ζπλερίδνπλ θαη
νη πξώελ Δ΢΢Γ
αθνινπζνύλ.

• Ληζνπαλία θαη Πνισλία
πηζαλά λα απνηειέζνπλ
ηνπο λένπο επηζθέπηεο
ηεο Κξήηεο ην 2014
• Υαληά θαη Πιαηαληάο
απνηεινύλ ηηο λέεο
αλαδεηήζεηο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ Κξήηε.
• Οη ζθαλδηλαβηθέο αγνξέο
εκθαλίδνληαη αξθεηά
πηζηέο, όπσο θαη κε
άιινπο πξννξηζκνύο
π.ρ. Κσο.

4. Zante

Όξνο αλαδήηεζεο: zante
αγνξά: παγθνζκίσο
Αλαδεηήζεηο από
Ηηαιία, Ηξιαλδία,
Κύπξν, ΢εξβία,
Διβεηία, Σζερία,
Ρνπκαλία,
Απζηξία
Απμεκέλν από
Ρσζία
Ζ Εάθπλζνο
απνηειεί έλαλ
αξθεηά δηεζλή
πξννξηζκό

Όξνο αλαδήηεζεο: Закинтос
αγνξά: ξσζόθσλεο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2008-2013

Ζ ξσζηθή αγνξά
αλεβαίλεη ζηε
Εάθπλζν
΢ηόρεπζε ζε
πόιεηο:
Plovdiv, Βάξλα
(Βνπιγαξία),
Αγία Πεηξνύπνιε,
Μόζρα (Ρσζία),
Κίεβν (Οπθξαλία

H Εάθπλζνο είλαη κία αγνξά πνπ
κπνξεί λα ζπκπεξηιεθζεί ζηηο
ηζρπξέο αγνξέο θαη κε ηηο αθίμεηο θαη
ηηο αλαδεηήζεηο θαη ηελ
αλαγλσζηκόηεηα ηεο
Αθίμεηο από Ηηαινύο,
Θεληξνεπξσπαίνπο, Βαιθάληα
(΢εξβία, Βνπιγαξία) θαη Ρώζνπο.
Πξόθιεζε είλαη κάιινλ ε
πξνζέιθπζε πην πνηνηηθώλ
επηζθεπηώλ

Zante
ζπκπεξάζκαηα

5. corfu

Όξνο αλαδήηεζεο: "остров корфу"
αγνξά: παγθνζκίσο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2008-2013

Οη αλαδεηήζεηο
από Βνπιγαξία,
Ρσζία θαη
Οπθξαλία
απμάλνληαη

Θέξθπξα

Μεηαμύ Κέξθπξαο
θαη Εαθύλζνπ νη
αλαδεηήζεηο
είλαη ππέξ ηεο
Κέξθπξαο

Όξνο αλαδήηεζεο: “corfu grecia"
αγνξά: παγθνζκίσο

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2008-2013

Από Ηηαιία θαη
Ρνπκαλία
εκθαλίδεηαη
πςειόο όγθνο
αλαδεηήζεσλ αλ
θαη κε πηώζε

΢πκπεξάζκαηα
• Παξαδνζηαθή αγνξά νη Ηηαινί
• Ζ Κέξθπξα απνηειεί έλα δπλαηό Brand,
αιιά Online ζε ζρεηηθή πηώζε όπσο πρ.
θαη ε Νάμνο (ζπγθξηηηθά κε άιια ειιεληθά
λεζηά).
• Ζ Εάθπλζνο εκθαλίδεηαη δπλαηή ζην Ηόλην
ζηνπο Ρώζνπο αιιά ε Κέξθπξα ππεξηεξεί

6. Κεθαινληά

Όξνο αλαδήηεζεο: “kefalonia"
αγνξά: παγθνζκίσο

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Διάρηζηα πησηηθέο
νη ηάζεηο αιιά
θάπνηεο αγνξέο
όπσο ε ΢εξβία θαη ε
Οπγγαξία κε ηε
΢ινβαθία δείρλνπλ
κία πξνηίκεζε από
αλαηνιηθέο
επξσπατθέο ρώξεο
πνπ δελ έρνπλ ηα
άιια λεζηά ηνπ
Ηνλίνπ

Όξνο αλαδήηεζεο: “kefalonia skala"
αγνξά: παγθνζκίσο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Ζ Skala είλαη
brand ηεο
Κεθαιινληάο
γηα ηελ
Αγγιηθή
αγνξά από ην
2006 πεξίπνπ

Όξνο αλαδήηεζεο: “cefalonia"
αγνξά: ηηαιία

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2013

• Οη αλαδεηήζεηο ησλ
Ηηαιώλ αξρίδνπλ
λσξίο, ηνλ Ηαλνπάξην
ζύκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηνπ 2013
• Δίλαη ζπλδεδεκέλε κε
ηε Εάθπλζν

Όξνη αλαδήηεζεο:
“cefalonia, itaca, corfu, zante, lefkada"
αγνξά: Ηηαιία

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2013

Δίλαη θαλεξό όηη
νη Ηηαινί αξρίδνπλ
αλαδεηήζεηο από
ηνλ Ηαλνπάξηνη θαη
θνξπθώλνληαη ην
θαινθαίξη
ηα 3 πξώηα λεζηά
πιελ ηεο
Λεπθάδαο θαη
Ηζάθεο έρνπλ
ζαθέο
πξνβάδηζκα ην
2013 κε ηε
Εάθπλζν λα
μεπεξλά όια ηα
άιια λεζηά θαη 2ε
ηελ Κέξθπξα

7. Rodos

Όξνο αλαδήηεζεο: Rhodes θαη Rodos
αγνξά: παγθνζκίσο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Ζ Ρόδνο είλαη έλα πνιύ
ηζρπξό ειιεληθό Brand.
• Σν λεζί είλαη γλσζηό
θαη κε ηα 2 νλόκαηα
ηνπ. Αλαδεηήζεηο από
Ηζξαήι, Λνπμεκβνύξγν,
Λίβαλν, Βέιγην, Γαιιία,
Ληζνπαλία, Ννξβεγία
• Ζ αλαδήηεζε κεησκέλε
από ην 2005.
• Γηείζδπζε ζηηο
ξσζόθσλεο αγνξέο

Rhodes, Rodos θαη Родос

ην 2013
2013

2010

• Rhodes ην πην
δεκνθηιέο όλνκα
• Σν 2013
θαίλεηαη θαζαξά
ε άλνδνο ζηηο
ξσζηθέο
αλαδεηήζεηο, ζε
αληίζεζε κε ηελ
απνπζία ηνπο ην
2010 (βιέπε
θάησ πίλαθα)
• Ζ ηάζε είλαη
παξόκνηα κε ηελ
Κξήηε

Όξνο αλαδήηεζεο: "Родос"
αγνξά: ξσζόθσλεο ρώξεο
• Οπθξαλία,
Βνπιγαξία, Ρσζία
θαη Λεπθνξσζία κε
πςειό όγθν
απνηειεζκάησλ
• Ρσζία – Οπθξαλία
καδί, Λεπθνξσζία
3ε, Βνπιγαξία –
Καδαθζηάλ
αθνινπζνύλ

Όξνο αλαδήηεζεο: Rodi
αγνξά: Ηηαιία
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Όξνο αλαδήηεζεο: ‫רודוס‬
αγνξά: Ηζξαήι
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Θξήηε- Ρόδνο

Ζ Ρόδνο
απνηειεί έλα
ζεκείν
ελδηαθέξνληνο
γηα ηνπο
Ηζξαειηλνύο
πνπ εκθαλίδεηαη
θαη απηό
ειεθηξνληθά, κε
απμαλόκελε
ηάζε
Οη αλαδεηήζεηο γηα ξόδν θαη Ιξήηε έρνπλ απμεζεί
από ην 2009, ελώ γηα ΢αληνξίλε δελ ππάξρεη
ελδηαθέξνλ πνπ λα ζπγθξίλεηαη

Όξνο αλαδήηεζεο: "Родос"
αγνξά: Καδαθζηάλ
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Σν Καδαθζηάλ
κπνξεί λα είλαη
αξθεηά καθξηά,
αιιά από ην
ρώξν ηεο
πξσηεύνπζαο
ηνπ εκθαλίδνληαη
αλαδεηήζεηο ηα 2
ηειεπηαία ρξόληα
γηα ηε Ρόδν

Γπλακηθή κεηαμύ

΢αληνξίλεο, Κέξθπξαο, Ρόδνπ, λεζηνύ θαη Κξήηεο
ζηα ξσζηθά παγθνζκίσο ην 2013 θαη από ην 2005

Φαλεξή ε
θπξηαξρία ηεο
Ρόδνπ θαη
Κξήηεο (κε ηε
Ρόδν
πεξηζζόηεξν)
Ζ Κέξθπξα είλαη
πςειόηεξα από
ηε Εάθπλζν

Δδώ βιέπνπκε όηη ε ιέμε
λεζί θπξηαξρεί θαη δεύηεξε
ε Θξήηε ζπλνιηθά.

Rodos
΢πκπεξάζκαηα- πξνηάζεηο

• Ζ Ρόδνο απνηειεί έλαλ ώξηκν θαη παξαδνζηαθό
πξννξηζκό πνπ είλαη πιένλ γλσζηόο ζε
Δπξσπαίνπο, Ρώζνπο, ζε κεζαλαηνιίηεο θαη ζε
Ηηαινύο.
• Αλαδεηήζεηο κε ην Rhodes ζρεηίδνληαη κε ηνλ
Κνινζζό ηεο Ρόδνπ.
• Μεηνλέθηεκα όηη θαζπζηεξεί ην άλνηγκα ηεο
ζεδόλ ζε αληίζεζε κε ηα Ηόληα λεζηά

8. Kos

Όξνο αλαδήηεζεο: Kos
αγνξά: παγθνζκίσο
Θξήηε

Θσο

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Ζ Κσο είλαη έλαο
πξννξηζκόο
γλσζηόο ζηνπο
Δπξσπαίνπο
(Απζηξία, Οιιαλδία,
Διβεηία, Ηηαιία,
Σζερία)
Βιέπνπκε όηη
ζπγθξηηηθά κε ηελ
Κξήηε ηελ
πιεζηάδεη ζηηο
αλαδεηήζεηο, ε
Κξήηε πέθηεη.

Όξνο αλαδήηεζεο: kos
αγνξά: παγθνζκίσο
• Ζ Κσο έρεη
αλαδεηήζεηο ζε
πςειό επίπεδν από
Επξίρε, Βηέλλε,
Ληνπκπιηάλα,
Μπνιόληα, Πξάγα,
Ρόηεξληακ,
Φισξεληία θαη
Άκζηεξληακ
• Λέμεηο θιεηδηά ην
Blue lagoon θαη ην
Kos palace

Όξνο αλαδήηεζεο: grecia kos
αγνξά: Ηηαιία
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• H Κσο έρεη
αλαδεηήζεηο από
όιεο ηηο ηηαιηθέο
πόιεηο,
πεξηζζόηεξεο
ίζσο από θάζε
άιινλ
πξννξηζκό
• Πξνθύπηεη όηη
είλαη ε ηδαληθή
αγνξά ησλ
Ηηαιώλ

Κσο, Εάθπλζνο, Ρόδνο
γηα ηνπο Ηηαινύο
Ρόδνο επηινγή
ρξνληθά

πξηλ ηα λεζηά

ηνπ Ηνλίνπ –
ίζσο ιόγσ
απόζηαζεο

2013

Όξνο αλαδήηεζεο: Kos
αγνξά: Απζηξία
• Δηδηθά ε Απζηξία
ελδηαθέξεηαη γηα ηελ
Κσ ζηηο πόιεηο ηνπ
Innsbruck, Βηέλλε θαη
ζην Graz.
• ΢ρεηηθέο αλαδεηήζεηο
θαη κε ηελ Κξήηε
(όπσο ζπκβαίλεη θαη
κε ΢αληνξίλεΜύθνλν)

Όξνο αλαδήηεζεο: kos
αγνξά: Οιιαλδία
• Πνιιέο πόιεηο
ηεο Οιιαλδίαο
αλαδεηνύλ ηελ
Κσ, επίζεο κε
κεγάιε
ζπρλόηεηα
• Αλαδεηνύλ
δηακεξίζκαηα θαη
ην blue lagoon

Όξνο αλαδήηεζεο: kos
αγνξά: ΢ινβελία

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Τςειόηεξν
ελδηαθέξνλ
γηα Κσ από
Κξήηε ζηε
΢ινβελία κε
ζηαζεξόηεηα
πηα ζηηο
αλαδεηήζεηο

΢πκπεξάζκαηα
• Ζ Κσο έρεη ηηο αγνξέο ηεο κε θύξηεο ηηο αγνξέο
ηεο Ηηαιίαο, ηεο Απζηξίαο θαη ηεο Οιιαλδίαο.
• Δίλαη πξννξηζκόο κε πην κεγάιε δπλακηθή από
ηε Ρόδν θαη πην κεγάιε ζπγθέληξσζε
απνηειεζκάησλ ζηα Γσδεθάλεζα
• Δζηίαζε μεθάζαξα ζε απηέο ηηο αγνξέο
• Οιιαλδνί θαη Απζηξηαθνί παξνπζηάδνληαη σο
πηζηνί αγνξαζηέο
• ΢ύλδεζε (ή κπέξδεκα;) κεηαμύ Κξήηεο θαη Κσ

9. Νάμνο

Όξνο αλαδήηεζεο: naxos
αγνξά: παγθνζκίσο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Ζ αλαδήηεζε γηα Νάμν
κεηώλεηαη ζηαζεξά από
ην 2005.
• Αγνξέο ε Ννξβεγία,
Ηηαιία θπξίσο, Απζηξία,
Διβεηία, ΢νπεδία,
Γεξκαλία, Γαλία,
• ΢πλδεδεκέλε κε ηελ
Πάξν

Όξνο αλαδήηεζεο: naxos
αγνξά: ξσζόθσλεο ρώξεο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2013

Διάρηζην
ελδηαθέξνλ
από ην 2012
γηα Νάμν
από Αγία
Πεηξνύπνιε
θαη Μόζρα

10. Πάξνο

Όξνο αλαδήηεζεο: paros
αγνξά: παγθνζκίσο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Ζ Πάξνο έρεη κία
ζπλέρεηα, κε ηηο
ίδηεο αγνξέο ηεο
Νάμνπ, δελ
εκθαλίδεη ηελ
ίδηα πηώζε θαη
έρεη θαη ηελ
Απζηξαιία.
• Σα
απνηειέζκαηα
ηεο ηε ζπλδένπλ
κε ηε Μύθνλν.

11. ΢άκνο

Όξνο αλαδήηεζεο: samos
αγνξά: παγθνζκίσο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Ζ ΢άκνο έρεη
πησηηθή ηάζε ζηηο
αλαδεηήζεηο, όπσο
θαη ε Νάμνο
• Οη αλαδεηήζεηο
είλαη από ΖΠΑ,
Οιιαλδία, Βηέλλε,
΢ηνθρόικε
• Πνιιέο
αλαδεηήζεηο
ζρεηηθέο κε ηνλ
Ππζαγόξα

Όξνο αλαδήηεζεο: samos grecia
αγνξά: Ηηαιία
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Ζ Ηηαιία
είλαη κηα
ρώξα πνπ
από Μηιάλν
θαη Ρώκε
αλαδεηά ηε
΢άκν, κε
αλνδηθή
ηάζε από
ην 2007 θαη
ύζηεξα.

΢πκπεξάζκαηα
• Ζ ΢άκνο είλαη ηαπηηζκέλε κε ηνλ
Ππζαγόξα θαη είλαη γλσζηή γεληθά, αιιά
όρη ηνπξηζηηθά.
• Ζ Ηηαιία θαη ε Κεληξηθή Δπξώπε
παξνπζηάδεηαη σο ε παξαδνζηαθή αγνξά
ηεο

12. ΢θηάζνο
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Οη αλαδεηήζεηο γηα
΢θηάζν είλαη από
Αγγιία θαη ΢εξβία
θπξίσο.
• Δκθαλίδνπλ ζηαζεξή
ζπρλόηεηα από ην
2005, αιιά όρη
ππθλόηεηα ζηα
απνηειέζκαηα

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Ηδηαίηεξν
ελδηαθέξνλ
από Ηηαινύο
θαη
Ρνπκάλνπο,
κεηά ην 2009

13. Ηθαξία

Ikaria ή Icaria?
Μεηαμύ
2005 θαη
2007
ππήξρε έλα
κπέξδεκα
κε ηνπο 2
όξνπο αιιά
κεηά ην
2009 ην
Ikaria
επηθξάηεζε
.

Όξνο αλαδήηεζεο: Ikaria
αγνξά: παγθνζκίσο

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Βηέλλε, Μηιάλν,
Ρώκε, Επξίρε,
΢κύξλε,
Κσλζηαληηλνύπνιε
θαη Βαξθειώλε
αλαδεηνύλ ην λεζί
ηεο Ηθαξίαο

Όξνο αλαδήηεζεο: ikaria
αγνξά: Πνισλία
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Οη αλαδεηήζεηο από
Βαξζνβία είλαη επνρηθέο
πιένλ γηα ηελ Ηθαξία,
πνπ γίλεηαη πξννξηζκόο
δηεζλήο πιένλ.
• Μεηά ην 2010 παξακέλεη
ζηηο αλαδεηήζεηο από
Πνισλία, αξθεηά
ρακειόηεξα από απηέο
ηεο Κξήηεο

Όξνο αλαδήηεζεο: ikaria
αγνξά: Ηηαιία
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Ζ Ηθαξία απέθηεζε κία
ζηαζεξόηεηα ζηηο
αλαδεηήζεηο από Ηηαιία,
εηδηθά από Μηιάλν θαη
Σνξίλν, εθηόο ηεο Ρώκεο

Γενικά η Ικαπία είναι ένα
ιζσςπό Brand, αλλά δεν
ανηιμεηωπίζεηαι έηζι.

14. Thasos

Όξνο αλαδήηεζεο: Thasos
αγνξά: Βνπιγαξία
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Ζ Θάζνο πξνέθπςε
ζηηο αλαδεηήζεηο σο
απνηέιεζκα ζηα
Ρώζηθα ζηελ
αλαδήηεζε γηα
ειιεληθά λεζηά θαη
γηα απηό
ζπκπεξηιήθζεθε
ζηελ έξεπλα
• Πνιύ πςειή ε
αλαδήηεζε γηα Θάζν
από Βνπιγαξία, θαη
από ηηο 3 θύξηεο
πόιεηο ηεο

Όξνο αλαδήηεζεο: Thasos
αγνξά: Ρνπκαλία
Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

• Βγήθε θαη κία λέα
αγνξά γηα ηε
Θάζν, πνπ
παξαηεξείηαη θαη
γηα άιια λεζηά,
απηή ηεο
Ρνπκαλίαο.
• Οδηθώο από ην
Βνπθνπξέζηη νη
Ρνπκάλνη
ηαμηδεύνπλ ζηε
Θάζν.

Όξνο αλαδήηεζεο:
αγνξά: παγθνζκίσο Grecia thasos

Όγθνο αλαδεηήζεσλ 2005-2013

Σν 2013 ε
Θάζνο
εκθαλίζηεθε θαη
ζηηο
αλαδεηήζεηο
από ηελ Ηηαιία

Αθνύ είδακε ην θάζε λεζί
μερσξηζηά αλά αγνξά
ζα νκαδνπνηήζνπκε ηηο αγνξέο
πνπ αλαδεηνύλ ηνλ θάζε
πξννξηζκό γεσγξαθηθά

΢αληνξίλε- Μύθνλνο

Όιν ην
ρξόλν

Ο ειιεληθόο πξννξηζκόο ησλ BRICS

2

Όιν ην
ρξόλν
Αλαδεηνύλ
Φεβξνπάξην

Αλαδεηνύλ
αξγά, Μάην
Ηνύλην

1

Αλαδεηνύλ
Απξίιε νη κελ θαη
Ηνύλην νη δε

Η Ιξήηε έιθεη «παιηνύο»
Επξωπαίνπο θαη Θζξαήι

Παξαδνζηαθνί
Voyage
crete
πξάθηνξεο
Ηηαινί
Όρη Βεξνιίλν θαη
Φξαλθθνύξηε

΢θαλδηλαβνί
- Πιαηαληάο Νένη

Θόλην: Οη Θηαινί
θπξηαξρνύλ ζε όιν ην
Θόλην, νη Ρώζνη
αθνινπζνύλ.

Πηζηνί
επηζθέπηεο
Ρόδν,
πεξηζζόηεξν
πηζηνί ζηελ Ιω
νη Οιιαλδνί,
Θηαινί,
Απζηξηαθνί θαη
Επξωπαίνη.
Η Ρόδνο έιθεη
θαη Βαιθάληα
θαη Μέζε
αλαηνιή ωο
εμωηηθόο
πξννξηζκόο

Θνηλνί

Πάξνο θαη Νάμνο ζε παξαδνζηαθέο
αγνξέο, έλα από ηνπο πξννξηζκνύο
δεπγάξηα, όπωο
΢αληνξίλε Μύθνλνο,
Ζάθπλζνο Ιεθαινληά

Ζ Θάζνο είλαη έλαο
αλεξρόκελνο πξννξηζκόο γηα
ηα Βαιθάληα ΟΓΗΘΩ΢.
Σν ελδηαθέξνλ
ηεο Ηηαιίαο γηα
όια ηα
ειιεληθά λεζηά
είλαη
κνλαδηθό!!!

Ζ ΢θηάζνο έρεη θνξεζηεί
θάπσο θαη ζα πξέπεη θάπσο
λα αλαλεώζεη ην πξντόλ ηεο

Σν θεληξηθό
Αηγαίν έρεη θαη
απηό ηνπο
παξαδνζηαθνύο
επηζθέπηεο ηνπ

Πνηνη είλαη νη θαιύηεξνη πειάηεο ζύκθσλα κε ην ΢ΔΣΔ;

Θηαινί πνπ είλαη πνιινί, Ννξβεγνί θαη ΢θαλδηλαβνί
κηαο πνπ επιήγεζαλ ιηγόηεξν από ηελ θξίζε

΢ύκθσλα κε ηηο
αλαδεηήζεηο

΢ύκθσλα κε ηνλ
΢ΔΣΔ

Οη πην
«άλεηνη»

Οη πην
πηζηνί

Οη πην
θνληηλνί

Οη πην
θαηλνύξηνη

΢ύκθσλα ινηπόλ κε
Online αλαδεηήζεηο,
εζληθόηεηεο,
κέζε δαπάλε,
πίζηε ζην Brand αλά πξννξηζκό, ζπλνιηθά έρνπκε:

΢ηελ πξώηε εηθόλα ηηο ηδαληθέο αγνξέο- ζηόρνπο
΢ηε δεύηεξε εηθόλα ηελ αλάγθε ρξήζεο ησλ εξγαιείσλ online

Γηα 2014
Πάξνο θαη Νάμνο:
Διβεηνί, Ννξβεγνί,
Ηηαινί, ΢νπεδνί

Γηα 2014

΢θηάζνο:

Θάζνο:

Ηηαινί θαη
Άγγινη

Βνύιγαξνη,
Ρνπκάλνη, ΢άκνο:
Οιιαλδνί,
Ηηαινί
Απζηξηαθνί
Ιωο:
Ηηαινί,
Οιιαλδνί,
Διβεηνί

Όπνπ
επηζπκνύλ

Εάθπλζνο,
Θεθαινληά
Θέξθπξα:

Ηηαινί θαη
Ρώζνη, Διβεηνί

Ιξήηε
Ννξβεγνί,
Ρώζνη,
Οιιαλδνί,
Πνισλνί;

Θθαξία:
Ηηαινί,
Διβεηνί,
Ηζπαλνί,
Πνισλνί;

Ρόδνο:
Ρώζνη,
Δ΢΢Γ,
Ηηαινί

Γηα 2014
Πάξνο θαη Νάμνο:
Ζ Νάμνο έρεη άκεζε
αλάγθε γηα πξνβνιή,
ε Πάξνο γηα
πνηόηεηα

Γηα 2014

΢θηάζνο:

Θάζνο:

Γηα
ζηαζεξνπνίεζε

Δπθαηξία γηα
αλάπηπμε ΢άκνο:
γηα
πνηνηηθνύο
Ιωο:
Γηα
πνηνηηθνύο

Ζ Θέξθπξα γηα
πνηνηηθνύο, ε
Εάθπλζνο γηα
πην πνηνηηθνύο,
ε Θεθαινληά
γηα πξνζέιθπζε

Ιξήηε
Γηα πην
πνηνηηθνύο

Μύθνλνο΢αληνξίλε
λα αλέβνπλ
επίπεδν

Θθαξία:
έρεη ην
εηδηθό
θνηλό ηεο

Ρόδνο:
Γηα πην
πνηνηηθνύο

Καιή αλάγλσζε!!!
΢εκείσζε: ελλνείηαη πσο ηα δεδνκέλα απηά αιιάδνπλ ζε κέξεο, όηη κπνξεί ζε θάπνηεο αγνξέο λα ιάζνο,
ν ζθνπόο είλαη λα απνηειέζεη έλαλ βαζηθό νδεγό.

Πεξηζζόηεξεο παξνπζηάζεηο κε ζρεηηθό Online ηνπξηζηηθό marketing πιηθό
γηα ειιεληθνύο πξννξηζκνύο θαη ζεσξία ζα βξείηε
γηα ηελ Σνπξθία θαη ηελ Διιάδα ζηελ Άγθπξα ην 2012
γηα ηελ Καηεξίλε ην 2012
γηα ηελ Καιακάηα ην 2013 ζην Opentourism
- ε Online παξνπζία ηεο Καιακάηαο
θαη ε κεηαπηπρηαθή εξγαζία γηα ηελ Αξραία Οιπκπία

Ηαλνπάξηνο 2014
Γηα πιεξνθνξίεο, πξνηάζεηο, αληηξξήζεηο, πιηθό

papadimopoulos@gmail.com

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful