CONTRACT DE SCHIMB Încheiat astăzi ..04.12.2011............ la .................................. I. PĂRŢILE CONTRACTANTE 1.1. ISTRATE PAUL domiciliat în Str. Arcu, Nr. 37, Bl. 1050, Sc. D, Ap.

7, având actul de identitate seria MX, numărul 367443 CNP 1750512678129 în calitate de copermutant prim, pe de o parte, şi 1.2. TUDOR VASILE cu domiciliul în Iaşi, Str. Gării ,Nr. 22 , Bl. 357 , Sc. C, Ap. 12, având actul de identitate seria MX, numărul 344598, CNP 1790302345678 în calitate de beneficiar în calitate de copermutant secund, pe de altă parte, au convenit să încheie prezentul contract de schimb, cu respectarea următoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Copermuntantul prim declar că dau în deplină proprietate copermutantului secund imobilul proprietatea mea, situat în Roman, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 3, compus din 4 camere de locuit şi dependinţe, anexele gospodăreşti, curte etc., precum şi dreptul de proprietate asupra terenului aferent în suprafaţă de 500 mp. 2.1.1. Am dobândit acest imobil prin moştenire de la .....DĂMOC GHEORGHE.. decedat(ă) la data de.27.01.2008. şi mi-a fost eliberat certificatul de moştenitor nr..256 din 13.05.2008 în dosarul nr. .566. 2.1.2. Evaluez acest imobil la suma de 420000 lei. 2.1.3. În schimbul proprietăţii asupra acestui imobil, primesc de la copermutantul secund, dreptul de proprietate asupra apartamentului nr. 35, situat la etajul ...6.., scara ...A.., blocul...330.., din .Șos. Păcurari, Iași, județul Iași 2.2. Copermutantul secund declar că dau în deplină proprietate copermutantului prim, nr. 35, situat la etajul ...6.., scara ...A.., blocul...330.., din .Șos. Păcurari, Iași, județul Iași compus din ..3... camere şi dependinţe, împreună cu dreptul de coproprietate asupra părţilor şi dependinţelor comune din imobil, care, prin natura şi destinaţia lor, sunt în folosinţa comună a tuturor proprietarilor. 2.2.1. Am dobândit acest apartament prin contractul de ..vânzare nr. .345.... încheiat cu.Mihalache Ion. 2.2.2. Evaluez acest apartament la suma de 170000 lei. 2.3. Faţă de valorile care fac obiectul schimbului rezultă o diferenţă de 250000 (două sute cincizeci de mii) lei reprezentând sulta pe care trebuie să o plătească copermutantul secund copermutantului prim, în termenul prevăzut de prezentul contract. III. DURATA CONTRACTULUI 3.1. Transmiterea proprietăţii asupra imobilului situat în Roman, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 3 are loc de azi 04.12.2011, data autentificării prezentului contract. 3.2. Transmiterea proprietăţii asupra apartamentului nr. 35, situat la etajul ...6.., scara ...A.., blocul...330.., din .Șos. Păcurari, Iași, județul Iași, are loc de astăzi, 04.12.2011, data autentificării prezentului contract. IV. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 4.1. Obligațiile copermutantului prim - să transmita dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Roman, str. Ecaterina Teodoroiu nr. 3.... - să predea imobilul cel mai tarziu la data de ..10.12.2011..... - să garanteze pentru evicțiunea provenită din fapta proprie, din faptele terților, cât și pentru viciile ascunse ale imobilului. 4.2. Obligațiile copermutantului secund - sa transmita dreptul de proprietate asupra imobilului situat în Iași, jud Iași, Șos. Păcurari, Bl 330, Sc A, Ap. 35.... - sa predea imobilul cel mai tarziu la data de ..10.12.2011........ - să garanteze pentru evicțiunea provenită din fapta proprie, din faptele terților, cât si pentru viciile ascunse ale imobilului. - să plătească diferența (sulta) la termenul convenit prin prezentul contract

V. PLATA SULTEI 5.1. Copermutantul debitor se obligă să plătească copermutantului creditor suma de 250000 (două sute și cincizeci de mii) lei, reprezentând sulta datorată, potrivit prevederilor contractului până la data de 10.12.2011. VI. RĂSPUNDEREA CONTRACTUAL Ă 6.1. Pentru executarea cu intârziere a obligatiei de predare de către unul din copermutanti, acesta va datora celeilalte parti suma de .100 lei..../zi cu titlu de penalităti de intarziere 6.2. Pentru executarea cu intarziere a obligatiei de plată a diferentei (sultei), debitorul datoreaza suma de .100lei./zi cu titlu de penalitati de intarziere. VII. CLAUZE FINALE 7.1. Impozitele şi taxele aferente imobilelor sunt achitate, la zi, conform certificatelor nr. 676 şi nr. 876., urmând ca de astăzi, .04.12.2011 data autentificării, să treacă în sarcina noilor proprietari. 7.2. Prezentul contract de schimb se face fără plata vreunei sulte între copermutanţi. 7.3. Taxa de autentificare, timbrul judiciar şi onorariul notarial sunt suportate de copermutanţi, în părţi egale. 7.4. Părţile declară, că vor îndeplini formalităţile necesare pentru efectuarea operaţiunilor de publicitate imobiliară. 7.5. Prezentul contract de schimb a fost încheiat într-un număr de ....3... exemplare, din care ......2....... astăzi,04.12.2011 data semnării lui.

COPERMUTANT PRIM

COPERMUTANT SECUND

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful