Penaakulan moral

  

Fokus hari ini Definasi moral Perkembangan moral Penaakulan moral dari pelbagai perspektif psikologi Alat ukur dan kajian-kajian penaakulan moral Isu-isu dalam penaakulan

1

Definasi /konsep

Ryan (1991)- moral merujuk dan difahami sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan salah atau benar; apakah perkara yang bermoral yang harus dibuat@apa yang sepatutnya dibuat Sigelmeman dan Shaffer (1995)merangkumi tiga perkara asas – Mengenalpasti apa yang benar daripada yang salah – Bertingkahlaku berdasarkan perbazaan yang telah difahami – Mengalami rasa bangga apabila melakukan perkara yang benar atau merasakan perasaan bersalah apabila 2 tidak melakukan perkara yang benar

Moraliti satu tindakan yg terbit daripada peningkatan kebolehan untuk menanggapi realiti secara objektif dan mengorganisasikannya serta menyepadukan pengalaman. Nilai- merujuk pada pilihan manusia, kecenderungan kesukaan-mempunyai sikap terhadap sesuatu; nilai hubungan sesama manusia-nilai moral Etika ialah falsafah moral-menjelaskan konsitusi istimewa dalaman indidvidu berkaitan tindakan moral merekataakulan individu (human reason)-Hill (1999)
3

Perkembangan Moral

Berlaku apabila kanak-kanak mengetahui dan mengamalkan tahap atau standard tingkahlaku beretika seperti yang digariskan dan diterima oleh masyarakat dan budaya Peranan setiap masyarakat membentuk kanak-kanak dalam aspek nilai serta tingkahlaku yang baik, diterima dan dihargai Proses ini boleh dilakukan melalui sistem dan peraturan yang teratur
4

Komponen perkembangan moral

Kognitif- melibatkan aspek fikiran iaitu pengetahuan tentang peraturan serta pengadilan (judgement), keputusan (decision) mengenai baik atau buruknya sesuatu perbuatan Tingkahlaku- perbuatan sebenar dalam situasi yang pelbagai, melibatkan dan berasaskan faktor-faktor etik seperti berbohong, keganasan, menolong, altruisme, kerjasama dll Emosi-aspek emosi seperti rasa bersalah (negatif) atau empati (positif)

5

Perspektif-perspektif psikologi

Teori perkembangan moral konvensional (sekular) Teori bukan sekular, merujuk kepada model-model perkembangan moral yang berpaksikan doktrin agama (Thomas, 1997)
6

Teori Moral Konvensional T. psikoanalisa-aliran psikoanalitik

Freudian,tumpuan kepada spek afektif moralpembatinan standard moral yang dikatakan terhasil melalui tahap perkembangan psikoseksual knk-knk-memperolehi sensitiviti moral pada akhir tahap phallic;umur 5-6 tahun T. pembelajaran sosial-kemunculan tingkahlaku moral-seseorang memahami nilai moral melalui pembelajarn dan individu memahaminya melalui pengesahan(peneguhan dan ganjaran) daripada masyarakat.-menekankan tingkahlaku luaran melihat moral individu;individu dikatakan sebagai agen 7 pasif dalam mendalami nilai moral

T.perkembangan kognitif-pemikiran, penaakulan dan tingkahlaku moraldipelopori Piaget, dikembangkan oleh Lawrence Kohlberg Konseptualisasi moral berkembang dengan kompleks mengikut tahap perkembangan umur;dijelaskan dengan gaya tingkahlaku mereka Manusia sebagai agen yang aktif dalam menstrukturkan moral, mempunyai kapasiti inat yg mempengaruhi pengalamn interaktif Dapat mengenalpasti kesan resiprokal drpd pengalaman
8

Kesimpulan- semua teori/perspektif menumpukan kepada perkembangan moral yang melibatkan proses perubahan dari luaran (nilai luaran;heteronomi) kepada dalaman individu (internalisation) yang bersifat autonomi – acquisition of morality

9

Teori berpaksikan doktrin agama

Menumpukan kedudukan Tuhan sebagai autoriti moral dan Aspek kerohanian dalam perkembangan moral

10

Taakulan moral

 

James Rest 1976- proses seseorang mencapai keputusan tentang apa yang patut dilakukan dalam sesuatu dilema moral Sering dikaitkan dengan pencapaian akademik (Kohlberg dan Kerbs, 1975), jantina (Gilligan,1982), personaliti, spiritual (Walker, 1998,1999) Kemahiran yang boleh dipelajari (Wilson, 1973) Kajian-kajian melibatkan persoalan
– How to reason on morality – What to reason on Morality (Chang Lee Hoon, 2000)

11

Evolusi kajian dan alat ukur Taakulan Moral

Boleh dikatakan dipelopori oleh Kohlberg-dengan alat ukurnya Moral Judgement Interview (MJI) Mengklasifikasikan responden kepada tahap-tahap perkembangan moral (prekonvensyenal, konvensyenal, post-konvensyenal) MJI cuba menjawab kedua-dua persoalan how to reason dan what to reason
12

How to reason- perkembangan taakulan berlaku secara berperingkat berasaskan teori perkembangan kognitif Piaget Ketidakseimbangan (disequilibrium) ketika berhadapan konflik moral memangkinkan individu untuk mencapai tahap taakulan yang lebih tinggi What to reason- berdasarkan orientasi keadilan (justice) merentasi semua tahap peprkembangan Krtitikan: Gilligan, 1982-bias kepada orang lelaki (tiada konsep kepedulian), ahli kognisi sosial- kekurangan sifat merentas budaya, agama dan etnik dalam orientasi moralhanya orientasi keadilan (justice sahaja) Walker 1998.1999, mengabaikan aspek spiritual dan keagamaan 13

Sumbangan Kohlberg

1. aspek kognisi- menerangkan bagaimana

individu mendapat makna tentang dunia mereka, membuat konseptualisasi membantunya mengorganisasikan pemahaman dan perannya dalam hubungan sosial yang luas 2. kunstruksi epistemologi moral individukategori asas moraliti (keadilan,tugas, kebenaran dan susunan soaial ) dikonstruksi oleh individu 3. aspek perkembangan moral-terdapat set perkembangan yang lebih tinggi Penelitiannya terhadap peralihan daripada 14 tahap konvensional kepada tahap pascakonvensional

Modifikasi terhadap pemikiran dan alat ukur Kohlberg
 

 

Diketuai James Rest, ahlinya neo-Kohlbergian Memperkenalkan taakulan orientasi keadilan dalam bentuk integratif; model 4 komponen fungsi moral i. menafsirkan sesuatu situasi dengan mengambilkira sebab-sebab yang memungkinkan tingkahlaku yg akan diambil juga akibat yg akan ditanggung Ii. Menyeimbangkan dan menyatukan kesepaduan pandangan yang berbeza untuk mengenalpasti alternatif yang memenuhi ciri moral yang ideal Iii. Mengambil keputusan untuk memilih perancangan untuk bertindak Iv. Melaksanakan pilihan tindakan yang 15 dipilih

Alat ukur dan Trend Kajian
 

 

Defining Issue Test versi pertama 1979, Defining Issue Test versi mutakhir dibina berdasarkan teori skema taakulan moral Skema moral –satu representasi konten umum dunia berkenaan moral Perkembangan skema dalam 3 kumpulan iaitu –skema kecenderungan peribadi (personal interest; bersamaan tahap 1 dan dua kohlberg), skema pengekalan norma (bersamaan tahap 3 dan 4 Kohlberg, skema pascakonvensional (5 dan 6 Kohlberg)
16

Teori skema taakulan moral penggunaan pengetahuan  Berkaitan

lalu yang diorganisasikan untuk memahami maklumat yang baru Struktur kognitif yang mengandungi gambaran mental tentang beberapa fenomena stimulus termasuklah hubungan antara elemen-elemen yang wujud Membekalkan kerangka konsepsi yang dipermudahkan menurut kes/pengalaman tertentu Skema taakulan terbentuk ketika individu cuba menaakul masalah moral
17

Trend kajian, mengaitkan skema taakulan moral dengan keupayaan dalam ujian Reading and Comprehension, sikap terhadap human right, orientasi keagamaan, bidang-bidang professional akauntan, doktor, jururawat dll Telah melakukan kajian jangka panjang lebih kurang 30 tahun untuk melihat faktor antara-budaya dalam taakulan moral Membuka ruang untuk kelainan budaya membina skema taakulan yang tersendiri

18

Isu-isu berkaitan taakulan moral

Kognitif sahaja, taakulan tinggi tidak semestinya tingkahlaku sama Isu penggunaan alat-ukurmasalah harian. Masalah hipotetikal Orientasi moral yang berbeza mengikut etnik, budaya. Agama Teori skema lebih fleksibel

19

Implikasi kepada P&P dan kehidupan pelajar dan manusia seluruhnya
     

Proses yang sistematik untuk menaakul masalah moral Memahami ideologi sendiri Kemahiran membuat taakulan moral ? ? ?

Yang ni pun masuk pereksa.!!!!Selamat berpuasa. Sekian
20

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.