You are on page 1of 1

14

Apari{ia qi evolufia marketingului


I.

Putem vorbi oare de marketing la nivelul Greciei Antice, a Imperiului Roman sau la nivelul Ewlui Mediu ? Se pare ci nu, cel pulin nu in sensul pe care il are astdzi aceast6 noliune. Exemple de activitEli, care astdzi reprezint6 tehnici de marketing, realizate cu mult inainte de inceputul acestui secol exist6.

Astfel se gtie c5 afiqele au reprezentat, inci din antichitate, o modalitate graficd de prezentare a anumitor informafii. Pe un papirus vechi de peste 3000 de ani, descoperit la Teba, se oferd o recompens6 pentru gdsirea unui sclav fugit de la stdpdnul sdu, iar pe zidurile oraqelor Pompei si Herculanum, dezgropate de sub lava care le-a ingropat in anul 79 in urma erupliei Vezuviului, se vdd destul de bine pAstrate picturi in culorile alb si rogu, de forma qi dimensiunile afigului, prin care sunt anunlate spectacole qi lupte de gladiatori sau altele prin care se fac cunoscute unele bii de ape dulci sau sdrate.

Odatd cu descoperirea tiparului, la inceputul secolului al XV-lea (1441) de cdtre Johannes Gutenberg, s-au deschis largi posibilitali pentru dezvoltarea mijloacelor promofionale folosite apdr6nd primele afige tipirite, cum este cel din 1477 al unui oarecare William Caxton, prin care acesta anunfa vdnzarea unor mobile de bisericd.

Toate aceste exemple nu fac decdt sa confirme un lucru si anume ca avem de-a face cu acliuni singulare, care nu fac parte dintr-o activitate coerent6, permanent desfEquratd. De

,l