You are on page 1of 1

HIRAGANA Meguro Language Center

11

Hiragana Review Quiz
(1) Write the following sentences in r

omaji(Roman character).
(2) Write the following romanized sentences in hiragana.
Gambatte kudasai.

Chotto matte kudasai.

Meguro kara T

oky

o eki made densha de 20 ppun desu.Watashiwa kin

o tomodachi to Roppongi ni ikimashita.Tanaka san wa kaisha no hito to Ky

oto no shisha ni ikimasu.Uchino denwa bang

o wa namban desuka.