You are on page 1of 10

LUT NSNH NC ( cng n tp)I/ CU NHN NH: NG HOC SAI (GII

THCH)Cu 1: Ngun vn vay n ca CP c s dng m bo hat ng thngxuyn ca cc


c quan qun l hnh chnh NN.SAI.
Khon 2 iu 8 Lut NSnm 2002 quy nh ngun vn vay n trong vngoi nc khng s dng cho tiu
dng, ch s dng vo mc ch pht trin v m bo b tr NS ch ng tr ht n khi n hn.
Cu 2: Thu b sung cn i NSl khon thu thng xuyn ca cc cpNS.SAI.
L khon thu b sung t NScp trn cho NScp di nhm m bocho chnh quyn cp di cn i
ngun NS thc hin nhim v kinh t-x hi,quc phng an ninh c giao (khon 4 Mc II Thng t s
59/2003/TT-BTC).
Cu 3: Khon thu 100% ca NSa phng l khon thu do cp NSa phng no th cp NS
c hng 100%.SAI.
Khon thu 100% ca NSa phng s c nhng khon thu 100% ca NStnh, khon thu 100% NS huyn
v 100% NSx. vn phn chia ny s doHND tnh quyt nh trn c s nhng nguyn tc chung v
phn cp ngun thu vnhim v chi gia cc cp a phng nhm to iu kin cho cc a phng thc
hintt chc nng, nhim v ca mnh.
Cu 4: Khon thu t thu GTGT l khon thu c phn chia theo t l % giaNSTW v
NSP.SAI
. Khon thu t thu gi tr gia tng cn l khon thu thu gi tr gia tng hng hanhp khu (im a khon
1 iu 30 LNS). Cc khon thu phn chia t l % gia NSTWv NSa phng l khon thu pht sinh
trn a bn NS a phng, a phng c gi li mt phn theo t l nht nh phn cn li phi np
cho NSTW.
Cu 5: Kt d NSNN hng nm c np vo qu d tr NN theo qui nh caPhp lut NS hin
hnh.SAI.
iu 63 LNS nm 2002 quy nh: Kt d NSTW, NScptnh c trch 50% chuyn vo qu d tr ti
chnh, 50% chuyn vo NSnmsau, nu qu d tr ti chnh mc gii hn th chuyn s cn li vo
thu NSnm sau. Kt d NScc cp khc a phng c chuyn vo thu NSnm sau.
Cu 6: Mc bi chi NSNN c xc nh bng tng mc bi chi ca NSTW vNSP trong nm
NS.SAI.
Khon 1 iu 4 Ngh nh s 60/2003/N-CP quy nh: Bi chi NSNN l bi chi NSTW c xc nh
bng chnh lch thiu gia tng schi NSTW v tng s thu NSTW ca nm NS. Ngnsch a phng
c cn i vi tng s chi khng vt qu tng s thu theo quy nhti Khon 3 iu 8 ca Lut
NSNN
Cu 7: Pht hnh thm tin l mt trong nhng bin php gp phn gii quyt bichi NSNN.SAI.
Khon 2 iu 8 Lut NS nm 2002 quy nh: Bi chi NSNN c bp bng ngun vay trong nc v
ngoi nc. Vay b p bi chi NSNN phi bo m nguyn tc khng s dng cho tiu dng, ch c s
dng cho mc ch pht trin v bo m b tr NS ch ng tr ht n khi n hn.
Cu 8: Vic lp ph chun d ton NSNN do c quan quyn lc NN cao nhtl QH thc hin.SAI.
Khon 2 iu 20 LNN nm 2002 quy nh nhim v CP: Lp v trnhQuc hi d ton NSNN v phng
n phn b NSTW hngnm; d ton iu chnh NSNN trong trng hp cn thit.
Cu 9: Trong mi trng hp, d ton NSNN phi c QH thng qua trc ngy15/11 ca nm
trc.SAI.
Khon 4 iu 45 LNN nm 2002 quy nh: Trong trng hp d ton NSNN, phng n phn b NSTW
cha c Quc hi quyt nh,CP lp li d ton NSNN, phng n phn b NSTWtrnh Quc hi vo
thi gian do Quc hi quyt nh.
Cu 10: UBND l c quan c thm quyn quyt nh d ton NSNN cp mnh.SAI.
L nhim v, quyn hn ca HND cc cp (khon 1 iu 25 LNNnm 2002)
Cu 11: Cc n v d ton NS c trch li 50% kt d NSNN lp qu d tr ti chnh ca n
v.SAI.
iu 63 LNS nm 2002 quy nh: Kt d NSTW, NScptnh c trch 50% chuyn vo qu d tr ti
chnh, 50% chuyn vo NSnmsau, nu qu d tr ti chnh mc gii hn th chuyn s cn li vo
thu NSnm sau. Kt d NScc cp khc a phng c chuyn vo thu NSnm sau.
Cu 12: Qu d tr ti chnh l qu tin t c s dng khc phc hu qu cathin tai.SAI.
Khon 2 iu 9 Lut NN nm 2002 quy nh: Qu d tr ti chnh c sdng p ng cc nhu
cu chi khi ngun thu cha tp trung kp v phi hon tr ngaytrong nm NS; trng hp s dng ht
d phng NSth c s dngqu d tr ti chnh chi theo quy nh ca CP nhng ti a khng qu
30% sd ca qu. Mc khng ch ti a ca qu d tr ti chnh mi cp do CP quynh.

Cu 13: S tng thu NSNN c dng thng cho cc n v d ton NSNN theoquyt nh ca
Ch tch UBND.SAI.
Khon 5 iu 56 Ngh nh s 60/2003/N-CP quy nh: Cn c vo mc cthng, UBND cp tnh
trnh HND quyt nh vic s dng chotng cng trnh u t xy dng kt cu h tng, nhim v quan
trng thuc nhim v
NScp tnh v thng cho NScp di theo nguyn tc gn vi thnh tchqun l thu trn a bn. Vic s
dng tin thng NScp di do y ban nhndn trnh HND cng cp quyt nh b sung vn u
t xy dng c bnv thc hin nhng nhim v quan trng khc.
Cu 14: HND cc cp c thm quyn quyt nh v mc thu ph trn a bnthuc quyn qun
l.SAI.
iu 11 Php lnh s 38/2001/PL UBTVQH10 ngy 28/8/2001 v ph v l ph quynh: HND tnh,
thnh ph trc thuc trung ng quyt nh thu ph, l phc phn cp do UBND cng cp trnh theo
hng dn ca B Ti chnh.
Cu 15: CP l c quan c thm quyn cao nht trong lnh vc chp hnhNSNN.SAI.
Ch c Th tng CP v UBND giao d ton NScho cc c quan nhnc trung ng v a phng
mi c thm quyn cao nht. iu 51 LNN nm 2002quy nh: . Trong trng hp cn thit, cc c quan,
t chc, n v c Th tngCP, U ban nhn dn giao d ton NSc th iu chnh d ton NScho n
v trc thuc trong phm vi tng mc v chi tit theo tng lnh vc c giao,sau khi thng nht vi c
quan ti chnh cng cp. Ngoi c quan c thm quyn giaoNS, khng t chc hoc c nhn no c thay
i nhim v NS cgiao.
Cu 16: D phng NSl khon tin c s dng thc hin nhng khonchi khi ngun thu cha
kp p ng.SAI.
Khon 1 iu 9 LNN nm 2002 quy nh: D ton chi NSTW vNScc cp chnh quyn a phng
c b tr khon d phng t 2% n 5%tng s chi chi phng chng, khc phc hu qu thin tai, ho
hon, nhim v quantrng v quc phng, an ninh v nhim v cp bch khc pht sinh ngoi d ton.
Cu 17: C quan thu l c quan c chc nng thu v qun l cc ngun thu caNSNN.SAI.
Khon 1 v khon 3 iu 54 LNN nm 2002 quy nh: Ch c quan ti chnh, c quan thu, c quan hi
quan v c quan khc c NN giao nhim v thu ngnsch (gi chung l c quan thu) c t chc thu
NSNNTon b cckhon thu NSphi c np trc tip vo Kho bc NN. Trong trng hpc bit, c
quan thu c php t chc thu trc tip, nhng phi np y , ng thihn vo Kho bc NN theo quy
nh ca B trng B Ti chnh.
Cu 18: Tt c cc khon thu NSNN u phi tp trung vo kho bc NN.NG
. khon 3 iu 54 LNN nm 2002 quy nh: Ton b cc khon thu NSphi c np trc tip vo Kho
bc NN. Trong trng hp c bit, c quan thuc php t chc thu trc tip, nhng phi np y ,
ng thi hn vo Kho bc Nhnc theo quy nh ca B trng B Ti chnh.
Cu 19: Kho bc NN l c quan c thm quyn thu NSNN.SAI.
Khon 1 iu 54 LNN nm 2002 quy nh: Ch c quan ti chnh, c quan thu, c quan hi quan v c
quan khc c NN giao nhim v thu NS(gi chungl c quan thu) c t chc thu NSNN.3
Cu 20: Tt c cc c quan NN u l ch th tham gia quan h php lut chiNSNN.NG.
Tt c cc c quan NN s dng ngun d ton NSNN cgiao iu l ch th tham gia quan h php lut
chi NSNN. Khon 2 iu 2LNN nm 2002 quy nh: Chi NSNN bao gm cc khon chi pht trinkinh t
- x hi, bo m quc phng, an ninh, bo m hot ng ca b my NN;chi tr n ca NN; chi vin tr
v cc khon chi khc theo quy nh ca php lut.
Cu 21: B trng b ti chnh l ch th duy nht c quyn quyt nh cckhon chi t d
phng NSTW.SAI.
im khon 3 iu 58 Ngh nh s 60/2003/N-CP quy nh: Th tng CP (i vi NSTW), UBND
cp tnh (i vi NSa phng) quyt nh s dng Qu d tr ti chnh cp mnh x l cn i
ngnsch.
Cu 22: Khch th ca quan h php lut ti chnh c th l hnh vi to lp, phnphi v s dng
cc qu tin t.SAI.
Khch th ca quan h php lut NSNN l cc quan h x hi pht sinhtrong qu trnh to lp, phn phi
v s dng qu NSNN.
Cu 23: H thng ti chnh gm c 4 khu.SAI.
H thng ti chnh trong nn kinh t th trng gm c 5 khu, bao gm: NSNN; Tn dng; bo him; Ti
chnh doanh nghip; ti chnh h gia nh v cc tchc phi kinh doanh. Trong mi khu c 1 c ch
hnh thnh, vn ng v qun lring, c nhng c im ring, v vy c s c lp tng i vi nhau.

Mt khc,chng c mi quan h qua li vi nhau, tc ng ln nhau trong 1 chnh th thng nht lh


thng ti chnh.
Cu 24: Cc khu ti chnh trong h thng ti chnh l hon ton c lp vi nhau.SAI.
Cc khu ti chnh trong h thng ti chnh c 1 c ch hnh thnh, vn ng vqun l ring, c nhng
c im ring, v vy c s c lp tng i vi nhau. Mtkhc, chng c mi quan h qua li vi nhau,
tc ng ln nhau trong 1 chnh th thngnht l h thng ti chnh.
Cu 25: Ch c cc n v d ton NSNN mi tham gia vo quan h php lutNSNN.SAI.
Ngoi n v d ton NSNN cn c n v chp hnh v quyt tonNSNN tham gia vo quan h php lut
NSNN.
Cu 26: Quan h vay tin trong dn chng ca CP l quan h tn dng.SAI.
Quan h vay tin trong dn chng l hnh thc pht hnh tri phiu huy ng vnnhn ri t cc t
chc, c nhn theo quy nh ca php lut thc hin cc khon chiu t pht trin.
Cu 27: Chc nng gim c quyt nh chc nng phn phi ca ti chnh.SAI.
Chc nng ca gim c ti chnh khng quyt nh chc nng phn phi ti chnhm gn lin vi chc
nng phn phi ti chnh
Cu 28: Php lut ti chnh l tng hp cc QPPL iu chnh cc quan h XH phtsinh trong qu
trnh cc ch th thc hin hat ng kinh doanh tin t.SAI
. Php lut ti chnh l tng hp cc quy phm php lut iu chnh cc quan h xhi pht sinh trong qu
trnh lp, chp hnh v quyt tan NSNN.
Cu 29: n v d ton l cp NSNN.SAI.
n v d ton l n v c quan h vi NSNN.
Cu 30: Bt k cp NS no cng c khon thu b sung.SAI
. Ch c NSa phng mi c khon thu b sung t NSTW.
Cu 31: Khon thu 100% do cp no thu th cp c th hng.SAI.
Khon thu 100% ca NSa phng s c nhng khon thu 100% ca NStnh, khon thu 100% NS huyn
v 100% NSx. vn phn chia ny s doHND tnh quyt nh trn c s nhng nguyn tc chung v
phn cp ngun thu vnhim v chi gia cc cp a phng nhm to iu kin cho cc a phng thc
hintt chc nng, nhim v ca mnh.
Cu 32: Khon thu iu tit ch c cp NS Tnh v X.SAI.
C NScc cp a phng, Khon 1 iu 4 v Khon 4 iu 26 Lut NSnm 2002 quy nh: NSNN
gm NSTW v NSa phng. NSa phng bao gm NSca n v hnh chnh cc cp c Hing nhn
dn v U ban nhn dn.cn c vo ngh quyt ca HND cngcp, quyt nh giao nhim v thu, chi
NScho tng c quan, n v trc thuc;nhim v thu, chi, mc b sung cho NScp di v t l phn trm
(%) phn chiagia cc cp NS a phng i vi cc khon thu phn chia.
Cu 33: D ton NSNN do QH lp v ph chun.Sai.
Khon 2 iu 20 Lut NS nm 2002 quy nh nhim v, quyn hn ca CP:Lp v trnh Quc hi d ton
NSNN v phng n phn b NSTW hng nm; d ton iu chnh NSNN trong trng hp cnthit.
Cu 34: Ngn hng NN v kho bc NN l c quan qun l qu NSNN ca CP.SAI
. Khon 7 iu 21 Lut NS nm 2002 quy nh nhim v, quyn hn ca B Tichnh: Qun l qu
NSNN, qu d tr NN v cc qu khc ca Nhnc theo quy nh ca php lut. Kho bc NN cng l
n v qun l qu ngnsch theo Quyt nh s 235/2003/Q-TTg ca Th tng CP.
Cu 35: Cp NSTW iu hnh NSNN cp Tnh.SAI.
Theo quy nh ca Lut NSth th mi cp NSu c ngun thu vnhim v chi c lp vi nhau, khng
c php dung ngun thu ca NSny thc hin nhim v chi ca NScp khc. Nh vy, NSTW khng
iu hnhNScp Tnh.
Cu 36: Mi khon chi c chng t hp l u c quyt ton.SAI.
Ch nhng khon chi quy nh ti iu 31 v iu 33 Lut NSnm 2002 ivi NSTW v NSa phng
mi c quyt ton.
Cu 37: Cc khon thu NSNN ch bao gm cc khon thu ph, l ph.SAI
. Cc khon thu NSNN ch bao gm nhng khon quy nh Lut NSnm 2002, ti iu 30 i vi NS TW
v iu 32 i vi NS a phng
Cu 38: Khon vay n ca nc ngai l khon thu NSNN.SAI.
Khon vay n nc ngoi l ngun b p bi chi NSNN c avo cn i NS(im b khon 2
iu 4 Ngh nh 60/2003/N-CP ngy06/6/2003 ca CP).
Cu 39: Hat ng ca on TNCS HCM c hng kinh ph t NSNN.NG.

Hot ng ca on Thanh nin Cng sn HCM t nhim v chi t NS.Thng t s: 59/2003/TT-BTC


quy nh chi ca cp TW v a phng cho hot ngthng xuyn ca t chc ny.
Cu 40: Chi cho hat ng qun l NN l khon chi khng thng xuyn.SAI.
im d khon 2 iu 3 Ngh nh s 60/2003/N-CP ngy 06/6/2003 ca ChnhPh quy nh chi thng
xuyn cho hot ng ca cc c quan NN.
Cu 41: Cc n v d ton c trch li 50% kt d NSNN lp qu d tr.SAI.
Theo iu 58 Ngh nh s 60/2003/N-CP ngy 06/6/2003 ca CP thngun hnh thnh 50% kt d
NSca qu d tr ti chnh ch c TW v cptnh.
Cu 42: Phng thc cp pht hn mc p dng i vi cc n v trng thu cngtrnh xy dng
c bn.SAI.
i vi cc n v trng thu xy dng c bn th n v kho bc thc hin chi ngtrc (13.3-13-IV
Thng t s 59/2003/TT-BTC ).
Cu 43: Mi ti sn c gi tr ln hn 5 triu ng u c xem l ti sn c nh.SAI.
Theo Quyt nh s 206/2003/Q-BTC ngy 22/12/2003, nhng ti sn sau yc coi l ti sn c nh
hu hnh:T liu lao ng l tng ti sn c nh c kt cu c lp, hoc mt h thng gm nhiu b phn
ti sn ring l lin kt vi nhau cng thc hin mt hay mt s chc nngnht nh m nu thiu bt k
mt b phn no trong th c h thng khng th hotng c. Nhng t liu lao ng nu trn nu
tho mn ng thi c bn tiu chundi y th c coi l ti sn c nh hu hnh:- Chc chn thu
c li ch kinh t trong tng lai t vic s dng ti sn .- Nguyn gi ti sn phi c xc nh mt
cc tin cy:- C thi gian s dng t 1 nm tr ln:- C gi tr t 10.000.000 ng (mi triu ng) tr
ln.
Cu 44: Ngun vn ca cc DN c th hnh thnh t vic pht hnh c phiu.SAI.
Ch nhng doanh nghip c php lut thng mi quy nh mi c php huyng vn bng hnh thc
c phiu. V d nh cng ty c phnDoanh nghip t nhnkhng c php huy ng vn cho doanh
nghip bng hnh thc c phiu
Cu 45: Ti chnh dn c l 1 b phn cu thnh ch yu ca khu NSNN.NG
. NSNN l ton b cc khon thu, cc khon chi ca NN mkhon thu ca NN t thu, ph, l ph; thu t
hot ng kinh t ca NN; cckhon vay n ca NN; cc khon vin tr ca cc t chc, c nhn nc
ngoi vcc khon thu khc theo quy nh ca php lut. Trong , ti chnh dn c l 1 b phncu thnh
ch yu NSNN thng qua cc khon thu thu, ph v l ph.
Cu 46: NSNN l o lut NS thng nin.NG.
NSNN l mt o lut, NSNN do quc hi thng quatheo nhng trnh t chc ch ca vic thng qua mt
o lut. NSNN c thi hn hiu lctrong vng mt nm, nm sau s l mt NSNN khc c thng qua
v pdng. Chnh v NSNN c hiu lc trong thi gian 1 nm v do chnh quc hi, c quanquyn lc cao
nht ca VN quyt nh nn NSNN cn c tn gi l o lut NSthng nin.
Cu 47: Ch th ca quan h PL ti chnh l ch th ca quan h PL NSNN.NG
. Theo quy nh ca php lut NSNN, cc ch th tham gia vo quan h php lut NSNN bao gm:-NN:
Va l ch th c bit (t cch l ch th quyn lc NN), va l chth thng (t cch bnh ng vi cc
ch th khc l c nhn, t chc trong v ngoinc trong hot ng tn dng).-Cc c quan NN: Tham
gia quan h php lut NSNN vi 2 t cch l i din choNN (hi quan, c quan thu) v vi t cch
ca chnh mnh (quan h v chi ngnsch).- Ngoi ra, cn cc t chc kinh t VN nc ngoi, cc t
chc kinh doanh, cng dnVN v ngi nc ngoi khi cc ch th ny tham gia ng gp, np NSNNv
nhn kinh ph hot ng t NSNN.
Cu 48: Bi chi NSNN l tnh trng tng chi vt tng thu ca ngnsch a phng.SAI.
iu 4 Ngh nh s 60/2003/N-CP ngy 06/6/2003 ca CP quy nh: Bi chi NSNN l bi chi NSTW
c xc nh bng chnhlch thiu gia tng s chi NSTW v tng s thu NSTW canm NS. NSa
phng c cn i vi tng s chi khng vt qu tngs thu theo quy nh ti Khon 3 iu 8 ca Lut
NSNN.
Cu 49: Qu d tr ti chnh NSTW v NScp tnh ctrch lp t cc khon thu nm ngoi d
ton.SAI.
iu 58 Ngh nh s 60/2003/N-CP quy nh: Ngun hnh thnh Qu d tr tichnh ca trung ng v
a phng ngoi mt phn t tng s thu so vi d ton cn ccc khon khc nh: 50% kt d NS; B tr
mt khon trong d ton chi hng nmca NSv cc ngun ti chnh khc theo quy nh ca php lut.
Cu 50: HND cp Huyn l c quan NN c thm quyn quytnh d ton NSNN cp x.SAI.
Khon 2 iu 25 Lut NSNN 2002 quy nh nhim v v quyn hn ca HNDcc cp c thm quyn
quyt nh phn b d ton NScp mnh. Nh vy ch cHND cp x mi quyt nh d ton NScp x.

Cu 51: Kim ton NN c thm quyn x pht vi phm hnh chnh trong lnhvc chi NSNN.SAI
. Khon 1 iu 70 Lut NSNN 2002 quy nh: Thanh tra Ti chnh c nhim vthanh tra vic chp hnh
php lut v thu, chi v qun l NS, qun l ti sn nhnc ca t chc, c nhnTu theo tnh cht,
mc vi phm, Thanh tra Ti chnh cquyn x l hoc kin ngh c quan NN c thm quyn x l theo
quy nh ca php lut i vi t chc, c nhn vi phm
Cu 52 : Trnh by hng x l ph hp php lut trong trng hp ngun thuNSca huyn A b
gim so vi d ton v l do thin tai.
Hng x l ph hp vi quy nh ca php lut l chi b sung t NScp trn(tnh) cho NScp di
(huyn) nhm m bo cho cp di cn i ngun ngnsch thc hin nhim v kinh t - x hi, quc
phng, an ninh c giao. B sung cmc tiu nhm h tr NScp di thc hin cc nhim v sau: H
tr thc hincc mc tiu, cng trnh, d n c ngha ln i vi yu cu pht trin kinh t - x hica
a phng, nm trong quy hoch v c cp c thm quyn ph duyt theo ngquy nh ca php
lut v qun l u t v xy dng, NScp di b tr chinhng khng ngun H tr mt phn
x l kh khn t xut : khc phc thintai, ho hon, tai nn trn din rng vi mc nghim trng,
sau khi NScp di s dng d phng, mt phn Qu d tr ti chnh ca a phng nhng cha p
ngc nhu cu (iu 29 Ngh nh s 60/2003/N-CP ngy 06/6/2003).
Cu 53: Trng hp d ton NSv phng n phn b NSchac ph duyt nhng Kho bc NN
v c quan ti chnh c th tm cp kinhph. Vic ny c tri vi cc nguyn tc v iu kin chi
NSNN khng,v sao?
Vic ny l tri quy nh vi cc nguyn tc v iu kin chi NSNN. iu 45 Lut NSNN2002 quy nh:
Trong trng hp d ton NSNN, phng n phn b ngnsch trung ng cha c Quc hi quyt
nh, CP lp li d ton NSNN, phng n phn b NSTW trnh Quc hi vo thi gian do Quc hiquyt
nh. Trng hp d ton NSa phng, phng n phn b NScpmnh cha c HND quyt nh,
U ban nhn dn lp li d ton ngnsch a phng, phng n phn b NScp mnh, trnh HND
vothi gian do HND quyt nh, song khng c chm hn thi hn CP quy nh.
Cu 54: Qu d tr ti chnh ca trung ng c trch lp t nm mi phntrm (50%) kt d
NSTW.SAI.
iu 63 LNS nm 2002 quy nh: Kt d NSTW, NScptnh c trch 50% chuyn vo qu d tr ti
chnh, 50% chuyn vo NSnmsau, nu qu d tr ti chnh mc gii hn th chuyn s cn li vo
thu NSnm sau. Kt d NScc cp khc a phng c chuyn vo thu NSnm sau.
Cu 55: y ban thng v Quc Hi l c quan c thm quyn quyt nh c th tl phn trm
phn chia cc khon thu gia cc cp NS.SAI.
iu 16 Lut NSNN 2002 quy nh nhim v, quyn hn ca UBTVQH l: Cn cvo ngh quyt ca
Quc hi v d ton NSNN v phn b NStrungng nm u ca thi k n nh NS, quyt nh t l
phn trm (%) phn chiagia NSTW v NStng a phng i vi cc khon thu quy nhti khon 2
iu 30 ca Lut NSNN 2002.
Cu 56: S tng thu v tit kim chi NSNN nm trc c chuynton b vo ngun thu NSnm
sauSAI.
Mt phn s tng thu so vi d ton ca NSs a vo ngun qu d tr tichnh ca cp (iu 58
Ngh nh 60/2003/N-CP
Cau 57: i vi NSNN cp huyn v cp x, d phng NSNN c s dng nhm thay th cho d
tr ti chnh.
i vi NSNN cp huyn v x khng c qu ti chnh. D phng ngnsch NN t d ton chi NSc b
tr khon d phng bng 2% - 5% tngs chi chi phng chng, khc phc hu qu thin tai, ho hon,
nhim v quan trngv trt t an ton x hi v nhim v cp bch khc pht sinh ngoi d ton.
Cu 58: Quan h mua bn tri phiu CP l quan h php lut NSNh nc.SAI.
Khng phi l quan h php lut m y l vic huy ng ngun vn nhn ri trongnhn dn phc v
u t pht trin ca NSTW.
Cu 59:Khan chi cho cng tc khuyn nng, khuyn lm, khuyn ng l khan chiu t pht trin
nhm thc y cc ngnh kinh t nng, lm, ng nghip phttrin.NG.
y l phn chi u t pht trin trong cc chng trnh mc tiu quc gia, dn NN do trung ng thc
hin.
Cu 60: Pht hnh tin l mt trong nhng bin php gp phn gii quyt bi chiNSNN.NG.
Vic pht hnh tin s to ra ngun ti chnh thc hin cc khon chi khi quNSNN khng p ng
c. y l bin php n gin d thc hin. tuynhin, nu khng m bo bi mt lng ti sn vt cht
c tht trong lu thng s lnguyn nhn lm pht sinh tnh trng lm pht.

Cu 61: Quan h php lut NSnh nc lun lun c iu chnh bngphng php mnh lnh
quyn uy.NG.
Php lut NSNN l mt b phn cu thnh ca Lut ti chnh, bao gm tng hptt c cc QPPL, do c
quan NN c thm quyn ban hnh nhm iu chnh ccquan h x hi pht sinh trong qu trnh to lp,
phn phi v s dng qu NSNN cng nh cc quan h x hi pht sinh trong qu trnh lp, chp hnh v
quyt tonNSNN. Do c quan NN c thm quyn ban hnh v li ch ca giai cpcm quyn nn lun
mang tnh mnh lnh bt buc i vi cc i tng tham gia quanh.
Cu 62: Ngun vn vay n ca CP c s dng m bo hat ngthng xuyn ca B my
nh nc.SAI.
Ngun vn vay ca CP l gii quyt bi chi NShoc chi vocc khon u t pht trin.
Cu 63: Chnh n Ta n nhn dn tnh A quyt nh trch 50% tin n ph tmng dng lim
cho cn b ta n.NG.
iu 18 Php lnh s 38/2001/PL-UBTVQH10 ngy 28/8/2001 quy nh: Phthu c t cc dch v
khng do NN u t hoc do NN u t nhng chuyn giao cho t chc, c nhn thc hin theo nguyn
tc hch ton l khon thu khngthuc NSNN. T chc, c nhn thu ph c quyn qun l, s dng s
tin ph thu c theo quy nh ca php lut
Cu 64: Trnh by v phn tch cc yu cu, ni dung c th ca nguyn tc tptrung, dn ch,
cng khai, minh bch trong qun l v iu hnh NSNN?
iu 3 Lut NSnm 2002 quy nh: NSNN c qun l thngnht theo nguyn tc tp trung dn ch,
cng khai, minh bch.Th hin nguyn tc tp trung dn ch trc ht l vic ban hnh cc quy nh
ca phplut iu chnh v qun l v s dng NSNN do c quan quyn lc caonht i din cho mi
tng lp nhn dn quyt nh, l Quc hi. Nguyn tc tp trungdn ch cn th hin t vic phn cp
NSca trung ng v NSa phng. NSa phng cng phn theo 3 cp l tnh, huyn v x. Cc cp
ngnsch c tnh c lp tng i vi nhau, do cn c vo ngun d ton thu, chi hngnm c quc
hi quyt nh trung ng v HND cc cp ti a phng. Vic qun l, s dng NStng cp c p
dng ph hp theo nhim v,yu cu v ph hp tng cp qun l v ng theo quy nh ca php lut v
NSNN. Nguyn tc cng khai minh bch l nguyn tc c tnh chi phi v ng tr trong tt c cchot ng
v NSNN. Th hin nhng khu nh: lp d ton thu, chi ngnsch hng nm, ph duyt d ton, quyt
ton NS, ch v kim ton v cng tcthanh kim tra. Tt c u c s gim st kim tra ca nhn
dn thng qua c quan idin l quc hi v HND cc cp trong vic chp hnh NS. iu13 lut
NSNN 2002 quy nh: D ton, quyt ton, kt qu kim ton quytton NSNN, NScc cp, cc n v
d ton NS, cc t chcc NSNN h tr phi cng b cng khai. Quy trnh, th tc thu, np,min, gim,
hon li cc khon thu, cp pht v thanh ton NSphi c nim ytr rng ti ni giao dch.
Cu 65: Trong mi trng hp, d ton NSNN phi c QH thng qua trc ngy15/11 ca nm
trc.SAI
. Khon 4 iu 45 lut NSNN nm 2002 quy nh: Trong trng hpd ton NSNN, phng n phn b
NSTW cha c Quchi quyt nh, CP lp li d ton NSNN, phng n phn b ngnsch trung ng
trnh Quc hi vo thi gian do Quc hi quyt nh. iu 49 lut NSNN 2002 cng quy nh: Vic iu
chnh d ton NSc thc hin theo quynh sau: Trng hp c bin ng ln v NSso vi d ton
phn b cn phiiu chnh tng th, CP lp d ton iu chnh NSNN trnh Quc hi theo quy trnh lp,
quyt nh NS Trng hp c yu cu cp bch v quc phng, an ninh hoc v l do khch quan cn
phi iu chnh nhim v thu, chi ca mts c quan, n v, a phng, song khng lm bin ng ln
n tng th v c cuNS, CP trnh U ban thng v Quc hi quyt nh iu chnh d tonNSNN
Cu 66: S tng thu NSNN c dng thng cho cc n v d ton NSNN theoquyt nh ca
Ch tch UBND.SAI.
Mc thng c tnh theo t l % trn tng s thu vt, song khng qu 30% stng thu so vi d ton
v khng vt qu s tng thu so vi mc thc hin nm trc(khon 17 mc IV thng t s 59/2003/TTBTC). Cn c vo mc c thng, y bannhn dn cp tnh trnh HND quyt nh vic s dng cho
tng cng trnhu t xy dng kt cu h tng, nhim v quan trng thuc nhim v NScp tnhv thng
cho NScp di theo nguyn tc gn vi thnh tch qun l thu trn a10
bn. Vic s dng tin thng NScp di do UBND trnh Hi ngnhn dn cng cp quyt nh b
sung vn u t xy dng c bn v thc hin nhngnhim v quan trng khc (khon 5 iu 56 Ngh
nh 60/2003/N-CP).
Cu 67: HND cc cp c thm quyn quyt nh v mc thu ph trn a bnthuc quyn qun
l.SAI.

Cp huyn v x HND khng c thm quyn quyt nh. iu 11 Php lnh s38/2001/PL-UBTVQH10
quy nh: HND tnh, thnh ph trc thuc trungng quyt nh thu ph, l ph c phn cp do
UBND cng cp trnh theohng dn ca B Ti chnh.
Cu 68: D phng NSl khon tin c s dng thc hin nhng khonchi khi ngun thu cha
kp p ng.SAI.
Khon 18 mc IV thng t s 59/2003/TT-BTC quy nh: D phng NSc s dng cho cc nhim v
sau:- Thc hin cc gii php khn cp nhm phng chng thin tai, ho hon, tai nn trndin rng;- Khc
phc hu qu thin tai, ho hon i vi thit hi ti sn NN; h tr khc phc hu qu i vi Thc hin
cc nhim v quan trng v quc phng, an ninh v ccnhim v cn thit, cp bch khc pht sinh ngoi
d ton giao u nm cho cc nv trc thuc;- H tr NScp di x l cc nhim v ni trn sau
khi cp di s dngd phng, mt phn d tr ti chnh ca cp mnh m vn cha p ng c.
Cu 69: B trng b ti chnh l ch th duy nht c quyn quyt nh cckhon chi t d
phng NSTW
.SAI. Khon 1 iu 9 lut NSNN 2002 quy nh: CP quy nh phn cp thmquyn quyt nh s dng
d phng NSTW v d phng NSa phng. Khon 1 iu 7 Ngh nh s 60/2003/N-CP quy nh:
i vi d phngNSTW, B trng B Ti chnh c quyt nh mc chi khng qu 1 tng i vi
mi nhim v pht sinh.
Cu 70: Khch th ca quan h php lut ti chnh c th l hnh vi to lp, phnphi v s dng
cc qu tin t.SAI.
Theo l lun NN v php lut th khch th ca quan h php lut ni chung lnhng li ch vt cht hoc
phi vt cht m cc ch th nhm ti khi tham gia quan h php lut . Vy quan h php lut ti chnh
NSNN th khch th l tin vcc giy t c gi tr c th chuyn i thnh tin, nhm tha mn cc nhu
cu khc nhauca cc ch th tham gia vo quan h php lut NSNN.
Cu 71: i hc cng lp A, trong nm 2004 tin hnh thu hc ph v l ph thi cahc vin v sinh
vin. Ngai ra, tng thm ngun thu, nh trng t chc gi xe vm cng tin kinh doanh n ung
phc v cho sinh vin. S tin thu t hc ph v l phthi c i hc A s dng nh sau: Tr lng, cho
cn b, gio vin ca nh trng;Xy dng thm mt s phng hc mi; Trang b thm my chiu v my
vi tnh cho cc phng hc; Tng qu cho con em ca cn b, gio vin hc gii; Tng qu, v xy nhtnh
thng cho cc gia nh chnh sch, h dn ngho trn a bn ca trng. Sau khi quyt tan, s tin thu
hc ph vn cn di d, nn Ban Gim hiu quyt nh dngmt phn s d ny gi vo ngn hng
ly li b sung vo qu phc li ca trng; phn cn li c s dng phc v cho hat ng lin
hoan, khen thng cui nmca nh trng.Anh, ch hy cho bit:a. i hc A c phi l mt n v d
tan NSnh nc hay khng? Ti sao?i hc cng lp A l n v d ton NSNN v l n v hnh chnh
snghip c thu. V l trng cng lp nn c d ton u nm c NSph duyt,trong c qu lng,
tin xy dng, tin trang b c s vt cht b. i hc A c c quyn thu ti chnh t hat ng gi xe
v phc v cng tin haykhng? Ti sao?i hc A c quyn thu ti chnh t hot ng gi xe v phc v
cng tin theo mc phti chnh quy nh. Ti iu 18 Php lnh ph v l ph nm 2001 quy nh: Ph
thuc t cc dch v khng do NN u t... T chc, c nhn thu ph c quyn qunl, s dng s tin
ph thu c theo quy nh ca php lut.c. Vic i hc A s dng ngun thu t hc ph v l ph thi
nh trn l ng hay sai,theo quy nh ca php lut NSNN?Vic i hc A s dng ngun thu t hc ph
v l ph thi nh trn l khng ng theoquy nh ca Php lnh v ph v l ph. iu 17 Php lnh v ph
v l ph quy nh:Trng hp t chc thu c NSNN bo m kinh ph cho hot ngthu ph theo
d ton hng nm th t chc thu phi np ton b s tin ph thu c voNSNN; Trng hp t chc thu
khng c NSNN bo mkinh ph cho hot ng thu ph th t chc thu c li mt phn trong s
tin ph thuc trang tri chi ph cho vic thu ph, phn cn li phi np vo NSNN. Nh vy trng
i hc A c NN m bo kinh ph cho hot ng th cckhon thu ph nh hc ph v l ph thi phi
np vo NSNN.
Cu 72: So snh qu d phng Nh nc, qu d tr ti chnh Nh nc?
Qu d phng NSc b tr t d ton NSNN, khon d phng t2% n 5% tng s chi ca NSmi cp
chi phng chng, khc phc hu quthin tai, ho hon, nhim v quan trng v quc phng, an ninh,
nhim v cp bch khc pht sinh ngoi d ton trong nm NS.Qu d tr ti chnh l ngun hnh thnh t
mt phn s tng thu NSso vi dton; mc c th do cp c thm quyn quyt nh; Nm mi phn trm
(50%) kt dNS; B tr mt khon trong d ton chi hng nm ca NS; Cc ngun tichnh khc theo quy
nh ca php lut. Qu d tr ti chnh c gi ti Kho bc Nhnc v c Kho bc NN tr li tin
gi theo mc li sut m Ngn hng Nhnc tr cho Kho bc NN, khon li ny c b sung vo Qu.

Cu 73: Vic lp quyt tan NSNN nm 2004 ca tnh B do S Ti chnh ca tnhthc hin. Trong
qu trnh lp quyt tan NSNN ca tnh, Gim c S ti chnh ra mt s quyt nh sau y:
a. Tng hp vo quyt tan NSNN ca tnh tan b cc khan chi m tnh thc hintrn thc t, bao
gm c nhng khan chi do NSTW y quyn cho tnh B thc hin b. Chuyn tan b cc khan chi trong
d tan NStnh nm 2004, nhng v nhiul do m ht ngy 31/12/2004 vn cha thc hin c, sang
nm 2005 tip tc thchin
c. S dng tan b s tng thu NSca tnh h tr chng trnh khm cha bnhmin ph cho tr em
di 6 tui trn a bn tnh.d. Cho php cc n v d tan NSthc NScp tnh c gi li 50% ktd
NS lp qu d tr ti chnh ca n v.Anh, ch hy cho bit cc quyt nh trn ca Gim c S Ti
chnh tnh B l ng haysai? Ti sao? Gii quyt tnh hung ny theo quy nh ca php lut NSnh
nchin hnha. SAI. Tng hp quyt ton theo ng d ton NScp mnh hng nm c cpc thm
quyn ph duyt. NScp tnh th lp h s quyt ton cp tnh, NSTW do trung ng y quyn phi lp h
s quyt ton i vi NStrungng. b. SAI. Vic chuyn ton b cc khon chi NSphi c c quan c
thm quyncho php mi c thc hin trong nm 2005 v ch trong thi gian chnh l quyt tonv hch
ton quyt ton vo chi NSnm 2004.c. SAI. S tng thu phi trch 50% a vo qu d tr ti chnh cng
cp. S cn li avo d ton thu nm sau. Qu d tr ti chnh ch c s dng tm ng cho cc
nhucu chi khi ngun thu cha tp trung kp v phi hon tr trong nm NS.d. SAI. Ch cp tnh mi c
php gi li 50% kt d NS lp qu d tr tichnh cp mnh, cc n v khc thuc NScp tnh khng
c thm quyn gi likhon kt d NS.
Cu 74: Anh, ch hy cho bit, xt v bn cht, quan h php lut NSnhnc l quan h php lut
ti chnh hay quan h php lut hnh chnh? Ti sao?
y l quan h php lut v ti chnh. iu 1 Lut NSNN 2002 quy nh: NSNN l ton b cc khon
thu, chi ca NN c c quan NN c thmquyn quyt nh v c thc hin trong mt nm bo
m thc hin cc chc nng,nhim v ca NN.
Cu 75: Trng i hc Lut TP. H Ch Minh c phi l mt n v d ton ngnsch nh nc
hay khng? Nu c th l n v d tan NSnh nc cpmy, thc cp NSnh nc no? Gii
thch r l do ti sao?
Trng i hc Lut Thnh ph HCM l n v d ton NS, n v s nghip cthu. L n v d ton
cp 2 thuc cp NSTW. D ton hot ng catrng t NSTW giao v y quyn cho thnh ph theo di
v quyt tonthu chi ng theo quy nh ca php lut.
Cu 76: Vic trch lp qu d phng ca cc cp NSc b gii hn bi mtmc ti a do php lut
NSNh nc quy nh hay khng? Ti sao?
Vic trch lp qu d phng NSNN c quy nh ti iu 7 Ngh nh60/2003/N-CP t 2 n 5% tng
s chi NSmi cp
Cu 77: Cc khan chi lng cho cn b, cng chc nh nc c thc hin theophng thc chi
no? Ti sao?
Cc khon chi lng cho cn b cng chc c thc hin theo qu lng ca n vda trn bin ch
c giao c d ton c duyt u nm, c quan ti chnh lp lnhchi tin tr cho n v th hng.
Cn c lnh chi ca c quan ti chnh, kho bc nh
nc chi tin theo k hoch rt tin ca nh trng.Hin nay nhiu n v c giaokhon tng qu
lng trn u ngi bin ch, cc n v cn c ngch, bc ca cn bcng chc chi tr lng theo thang
lng vi h s mc lng ti thiu do NN quynh.
Cu 78: C quan Kim tan Nh nc c quyn ra quyt nh x l i vi hnh vivi phm php
lut NSnh nc, c pht hin trong qu trnh thc hinhat ng kim tan ti cc n v d
tan NSnh nc hay khng? Tisao?
C quan kim ton khng c thm quyn ra quyt nh x l i vi hnh vi vi phm php lut ca NN khi
b pht hin. Vic kim tra v lp bin bn, ra quyt nh x pht do Thanh tra ti chnh x l theo thm
quyn quy nh ca php lut. Khi kim tra pht hin c quan kim ton cn lin h phi hp vi thanh tra
ti chnh x l.
Cu 79: Vic thu, chi NSnh nc c hch tan bng n v tin t no?Ti sao?
Vic thu chi NSNN c hch ton theo ng VN. iu 12 Lut NSNN quynh: Thu, chi NSNN c
hch ton bng ng Vit Nam. K ton vquyt ton NSNN c thc hin thng nht theo ch k
ton ca Nhnc v Mc lc NSNN. Chng t thu, chi NSNN c phthnh, s dng v qun l theo
quy nh ca B Ti chnh.
Cu 80: Phn tch s tc ng ca mt k hach thu, chi NSNN i vi vn lmpht v thiu pht
ca nn kinh t quc gia?

Thu NSNN l hot ng ca NN nhm to lp qu NSNN theo nhngtrnh t v th tc lut nh, trn c
s cc khon thu c c quan Nh nc c thmquyn quyt nh thc hin cc chc nng, nhim
v ca NN. Vic thu ngnsch NN theo d ton NSNN m bo chi v to ngun d tr ti chnh l vn
quan trng ca mt quc gia. Nu thu khng m bo m phi chi theo d ton NSs ny sinh tnh trng
bi chi do chnh lch thiu gia tng chi NSNN v tng s thu NSNN ca nm NS. Bt buc NN phi p
dng cc bin php khc phcnh vay trong v ngoi nc hoc pht hnh thm tin. Vic pht hnh
thm tin l bin php n gin nhng d pht sinh tnh trng lm pht do khng bo m bi mt ti
snc tht.Chi NSNN l hot ng khng th thiu trong b my NN. Ngoi vicchi thng xuyn, chi u
t pht trin cn c nhiu khon chi khc theo quy nh ca php lut. Nu d ton k hoch chi trong nm
NSm khng c bo m s gytr tr v pht sinh tnh trng thiu pht trong c nc, lm cho nn kinh
t quc giakhng th ng vng, trt t x hi khng n nh c.K hoch thu, chi NSc xy dng
hng nm NSc tc ng cn ingun thu, chi nh hng pht trin kinh t ca mi quc gia.
Cu 81: Phn tch a v php l ca c quan KTNN Vit Nam theo quy nh tiNgh nh
93/2003/N-CP ngy 13/08/2003? a v php l c nh hng nh thno n hiu qu hat
ng ca c quan KTNN?
- Kim ton NN l c quan thuc CP, thc hin chc nng kim ton, xc14
nhn tnh ng n, hp php ca bo co quyt ton NSNN cc cp v boco tng quyt ton NSNN;
bo co quyt ton, bo co ti chnh ca cc c quan, n v, t chc c s dng NSNN; kim ton tnh
tun th php lut,tnh kinh t trong vic qun l, s dng NSNN v ti sn cng theo k hochkim ton
hng nm c Th tng CP ph duyt v cc nhim v kim ton txut do Th tng CP giao hoc
do c quan NN c thm quyn yu cu(iu 1 Ngh nh 93/2003/N-CP). a v php l t nhiu
c nh hng n hotng ca c quan ny, l khng c thm quyn x l cc vi phm v ti chnh
ca nv quyt ton, mi hot ng kim ton u tun th s ch o ca Th tng vUBTVQH v k
hoch c duyt cng tc kim ton trong nm. Cu 82: Vic b sungt NScp trn cho NScp di c
thc hin trong trng hp no? Vicny c vi phm nguyn tc nhim v chi thc NScp no do NScp
bo m (Khan 2 iu 4 Lut NSNh nc) trong qun l thu, chi NSNh nc hay khng?-B sung
t NScp trn cho NScp di gm: B sung cn i thu, chiNSnhm bo m cho chnh quyn cp di
cn i ngun NS thchin nhim v kinh t - x hi, quc phng, an ninh c giao; B sung c mc
tiunhm h tr NScp di thc hin cc nhim v theo quy nh ca php lut.-Thc hin vic b sung
t NScp trn cho NScp di v phn chia theot l phn trm (%) i vi cc khon thu phn chia gia
NScc cp v b sungcn i t NScp trn cho NScp di bo m cng bng v pht trincn i
gia cc vng, cc a phng. S b sung t NScp trn l khon thu caNScp di (im a khon 2
iu 5 Ngh nh s 60/2003/N-CP).- Nh vy, sau khi b sung t NScp trn tr thnh khon thu ca
NScp di nn nhim v chi thuc v NScp di.
Cu 83: Khan 3 iu 8 Lut NSN quy nh: trng hp tnh, thnh ph trcthc TW c nhu cu
u t xy dng cng trnh kt cu h tng nhng vt qukh nng cn i ca NS cp tnh nm
d tan th c php huy ng vn trongnc. Vic huy ng vn ca tnh, thnh ph trc thc
TW theo quy nh ny cphi l bin php gii quyt bi chi NScp tnh khng? Ti sao?
- V nguyn tc, NSa phng c cn i vi tng s chi khng vt qu tngs thu; trng hp tnh,
thnh ph trc thuc trung ng c nhu cu u t xy dngcng trnh kt cu h tng thuc phm vi
NScp tnh bo m, thuc danh mcu t trong k hoch 5 nm c HND cp tnh quyt nh,
nhng vtqu kh nng cn i ca NScp tnh nm d ton, th c php huy ng vntrong nc v
phi cn i NScp tnh hng nm ch ng tr ht n khi nhn. Mc d n t ngun vn huy ng
khng vt qu 30% vn u t xy dng c bntrong nc hng nm ca NScp tnh. y l bin php
gii quyt bi chi cp tnhdo u t xy dng cng trnh kt cu h tng. Bi chi NSNN c b p bng
ngun vay trong nc v ngoi nc. Vay b p bi chi NSNN phi bo m nguyn tc khng s dng
cho tiu dng, ch c s dng cho mc ch phttrin v bo m b tr NS ch ng tr ht n khi
n hn (iu 8 Lut NSNN2002)
Cu 84: Khon chi thc hin chnh sch i vi gia nh thng binh, lit s, gianh c cng vi
cch mng l khan chi no trong kt cu chi NSnh nc,v l nhim v chi ca nhng cp NSno?
Ti sao?
- y l khon chi thng xuyn trong kt cu NSNN v l nhim v chica cp NSTW i vi gia nh
thng binh, lit s, gia nh c cng viCch mng (Thng t s 59/2003/TT-BTC). y l khon chi tr
cp thc hin cc chnhsch i vi thng binh, bnh binh, lit s, thn nhn lit s, gia nh c cng vi
cchmng v cc i tng chnh sch x hi khc do trung ng m nhn (im k khon 2iu 21 Ngh
nh 60/2003/N-CP).

Cu 85: Ti sao Quc Hi l c quan c thm quyn quyt nh mc b sung t NSTW cho NS tng
a phng, trong khi UBTVQH l c quan c thm quynqut nh t l % iu tit gia
NSTW v NSP?
- Quc hi quyt nh mc b sung t NSTW cho NStng a phng khi NSa phng c kh nng
khng t cn i c. Hoc cha b trtrong d ton NSa phng m c chnh sch mi do cp trn ban
hnh hoc htr cc mc tiu, cng trnh c ngha ln i vi s pht trin kinh t x hi ca
a phng.- UBTVQH c thm quyn quyt nh t l % iu tit gia NSTW vNSa phng v y
cng l thm quyn quan trng ca UBTVQH. Tuy nhin,vic quyt nh ca UBTVQH khng phi l s
quyt nh ty tin da trn ch chquan ca c quan ny. T l quyt nh phi da trn nhiu yu t
nh nhu cu chi caNSTW; nhu cu chi ca NSa phng; tnh hnh kinh t x hi van ninh quc
phng...
Cu 86: Phn bit cc khan thu thu, ph v l ph ca NSnh nc?
ThuPhL ph- L khon thu mang tnh php lut m NN buc cc t chc kinh t v mi ngidn phi
np vo NSNN, cc khon thu t thu khng mang tnh hon tr trc tip choi tng np.- L khon thu
ca NN nhm b p nhng chi ph thng xuyn hoc bt thngv t chc qun l hnh chnh, v tu
dng sa cha, xy dng cc cng trnh v hotng phc v ngi np ph.- L khon thu ca NN nhm
thc hin mt s th tc v hnh chnh kinh t xhi nht nh, va nhm phc v ngi np l ph
va nhm ng vin va phi mt phn vo NSNN