You are on page 1of 3

LAPORAN SAMBUTAN HARI KEMERDEKAAN KE-53 (2010)

SATU MALAYSIA MENJANA TRANSFORMASI

TBK KEMAS SERABANG

Pengenalan Setiap tahun pada 31 hb. Og !" #ita $e%a&a#an u'ang tahun #e$e%de#aan dan pada tahun ()1) ini nega%a #ita te'ah $en*apai #e$e%de#aan !e'a$a +3 tahun. Sebagai %a#&at Ma'a&!ia #i%a patut $en&a$but ,a%i -ebang!aan ini !ebagai tanda #e!&u#u%an #epada A''ah" &ang te'ah $enganuge%ah#an #ea$anan" #e!e.ahte%aan dan #e$a#$u%an pada nega%a #ita. Se$pena #e$e%de#aan &ang #e/+3" Tabi#a -e$a! Se%abang te'ah $e%ai#an ,a%i -e$e%de#aan dengan ! # ngan padu da%ipada ah'i Ja0atan #ua!a TA1I-A dan ibubapa te'ah $e$b 'eh#an a#ti2iti ini di.a'an#an.

K !" lan Sa#a$an 3 -ana#/#ana# TA1I-A 3 Ah'i Ja0atan -ua!a TA1I-A 3 Ibubapa O%&e'()*+Ma(la!a( 3 Me$upu# dan $en&e$ai !e$angat pat%i ti* dan *inta a#an tanah ai% 3 Me$aha$i dan $e$pe%ingati ta%i#h ,a%i -e$e%de#aan 3 Mengingati .a!a pah'a0an/pah'a0an Tanah Me'a&u $e$pe%.uang#an #e$e%de#aan 3 Me$upu# !e$angat t 'e%an!i dan $enge%at#an i#atan !i'atu%ahi$ di#a'angan $a!&a%a#at.

Ta$)', Pela'#anaan 3 )4 /Og ! /()1) 5 g t ng % & ng 3 )1/Septe$be%/()1) 5 Sa$butan ,a%i -e$e%de#aan

A( $-a$a P$.g$a!

6.)) 5 6.3) 5 -etibaan -ana#/#ana# // 7e%hi$punan Ra!$i // N&an&ian Lagu8 Nega%a#u Ibu 7e%ti0i#u Tangga' 31 // Me0a%na Ja'u% 9e$i'ang // 1a*aan Te#! A$anat // 1a*aan : a // 1e%!u%ai A'()/)() 0ang 1)&alan'an #e"an&ang B lan Ke!e$1e'aan 2010 );<)6<()1) 5 Me$pa$e%#an ga$ba% pe$i$pin/pe$i$pin Nega%a Ma'a&!ia )4<)6<()1) 5 9 t ng/% & ng )=<)6<()1) 5 1e%'atih $en&an&i 'agu Ja'u% 9e$i'ang" Tangga' 31 14<)6<()1) 5 Me0a%na ga$ba% Ja'u% 9e$i'ang / Me0a%na ga$ba% bende%a nege%i Sa%a0a# 1=<)6<()1) 5 Menghia!i bangunan TA1I-A dengan Ja'u% 9e$i'ang dan bende%a nege%i Sa%a0a#

Pen ( " Sa$butan ,a%i -e$e%de#aan Ma'a&!ia &ang #e/+3 #a'i ini a$at'ah be%!e!uaian dengan te$an&a iaitu Satu Ma'a&!ia Men.ana T%an!> %$a!i &ang be%te%a!#an ?Ra#&at :idahu'u#an" 7en*apaian :iuta$a#an@. Setinggi/tinggi pengha%gaan dan .utaan te%i$a #a!ih diu*ap#an #epada !e$ua piha# &ang te%'ibat !e*a%a 'ang!ung atau tida# 'ang!ung &ang te'ah be#e%.a!a$a !e#a'igu! te'ah $en.a&a#an p% g%a$ ini.

:i!edia#an 'eh8 7uan Le'a 1t Sat