Antara Ilmu dan Akal dalam Kerangka Melayu dan Islam Faizatul Syaheera Abdul Aziz Muhammad Jailani

Abu Talib Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya Abstrak
Akal dan ilmu merupakan dua perkara yang penting dalam kebudayaan Melayu dan Islam. Kepentingannya malah sering dipertekankan dalam beberapa hadith dan ungkapan adat Melayu. Kajian ini menelusuri kepentingan akal dan ilmu dalam kebudayaan Melayu dan Islam serte menyatakan kepentingan sintesis akal dan ilmu demi menjana keintelektualan bangsa. Hasil daripada kajian yang dijalankan, pengkaji telah merangkakan model XYZ Melayu-Islam, iaitu sebuah model yang menggariskan tiga sudut ilmu yang memainkan peranan yang besar dalam pembentukan masyarakat Melayu. Menurut kajian yang dijalankan, ruang ilmu Melayu terbahagi kepada ilmu eksplisit, yakni Al-Quran, Ilmu Tacit (Kognitif), yakni ungkapan adat Melayu, dan ilmu tacit (teknikal, yakni pengalaman individu itu sendiri. Di samping itu juga, kertas kajian ini membincangkan sumber nilai keilmuan dan keintelektualan Melayu-Islam, Al-Quran sebagai sumber akal dan ilmu Melayu-Islam dan punca konflik sumber keilmuan Melayu-Islam.

1.0

Pengenalan

Ilmu keintelektualan dan kerasionalan memainkan peranan penting dalam peradaban Melayu. Bahkan, segala tindak-tanduk, hukum-hakam serta budaya manusia Melayu dipengaruhi oleh kedua-dua nilai tersebut. Dalam erti kata yang lain, ilmu dan akal merupakan main ingredient ataupun ramuan utama dalam proses melahirkan seorang insan yang Melayu dari sudut raga dan jiwanya. Namun begitu, sebesar manakah peranan ilmu dan akal dalam kerangka Melayu, khususnya dalam kerangka peradaban Melayu-Islam.

Kertas kerja ini akan menghuraikan kepentingan nilai ilmu dan akal dalam konteks peradaban Melayu-Islam serta mencerakinkan kesan dan impak

pembangunan ilmu dunia dalam peradaban manusia Melayu. Namun begitu, sebelum menghuraikan persoalan yang dikeutarakan dalam kertas kerja ini, terdapat beberapa

1

perkara penting yang terlebih dahulu harus diterangkan dan dibentangkan dalam dimensi teoretikal dan intelektual, sekali gus mewakili konsep kajian yang dijalankan. 2.0 Ilmu

Sebagai salah satu daripada dua pokok perbicaraan kertas kerja ini, ilmu ditafsirkan Kamus Dewan Edisi Ketiga (1998:483) sebagai “pengetahuan, kepandaian” dalam sebarang perkara yang merujuk kepada dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain. Tafsiran tersebut turut dapat diperhatikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:423) sebagai “pengetahuan atau kepandaian tentang soal duniawi, akhirat, lahir, batin dan sebagainya”. Dalam erti kata yang lain, dapat kita tafsirkan bahawa ilmu sebenarnya merentasi jurang fizikal manusia dan turut merangkumi ruang spiritual manusia itu sendiri. Namun begitu, penelitian yang lebih kritis turut dapat diperhatikan dalam definisi pertama Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:423) yang menerangkan ilmu sebagai “pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode tertentu, yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang itu.” Tafsiran tersebut sekali gus menerangkan keupayaan ilmu sebagai penghurai segala fenomena yang menyelubungi diri manusia.

Selain daripada itu, ilmu turut dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris sebagai knowledge. Sekiranya madah Sir Francis Bacon – “Knowledge is Power” diteliti, maka sudah tentulah ilmu merupakan sesuatu elemen yang menjadi sumber kepada kehebatan bangsa Melayu sepanjang zaman. Menurut Leif Edvinsson and Michael S. Malone (1997:10-15), ilmu dapat dipecahkan kepada dua jenis asas, iaitu ilmu eksplisit (explicit knowledge) dan ilmu tacit (tacit knowledge). Menurut tanggapan mereka, ilmu eksplisit dapat diterjemahkan ke dalam bentuk perkataan dan angka serta dapat dikongsi bersama lewat sebarang bentuk data, formula saintifik,

2

manual, manuskrip dan sebagainya. Sementara itu, ilmu tacit bersifat personal dan sukar dibakukan ke dalam sebarang bentuk konkrit sekali gus merumitkan proses menyampaikan atau berkongsi ilmu yang terdapat pada seseorang dengan makhluk yang lain.

Ruang ilmu tacit seterusnya dapat dipecahkan kepada dua dimensi asas, yakni dimensi ilmu kognitif dan dimensi ilmu teknikal. Dimensi pertama, yakni dimensi ilmu kognitif merangkumi segala kepercayaan, ideal, persepsi, emosi dan kerangka pemikiran yang tersemat dalam pendirian seseorang. Sementara itu, dimensi kedua mencakupi ilmu yang lebih teknikal sifatnya dan merujuk kepada kepandaian seseorang yang diwarisinya melalui penat lelah dan pengalamannya sendiri. Dalam hal ini, individu tersebut seringkali mempunyai kerumitan dalam menerangkan ataupun “menurunkan” ilmu tersebut kepada individu yang lain. Daripada itu, ilmu tersebut bersifat subjektif dan personal dan merangkumi perspektif peribadi, intuisi, inspirasi, perasaan dan firasat.

Sekiranya diteliti gagasan Leif Edvinsson dan Michael S. Malone (1997), maka dapatlah dirumuskan bahawa tata pemikiran masyarakat Melayu sebenarnya lebih kompleks dan dinamis daripada apa yang diteliti oleh kedua-dua individu tersebut. Berbeza dengan konsep ilmu dalam peradaban barat yang secara purata terbina daripada ilmu jenis eksplisit, ilmu jenis tersebut hanya merupakan cebisan kecil dalam konsep ilmu Melayu yang kebanyakannya diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain menerusi pelbagai medium termasuk cerita rakyat, pantun, gurindam, nazam, syair dan sebagainya.

3

Dari sudut Islam pula, ilmu dapat dipecahkan kepada dua jenis yakni, yakni taqlad1 dan naqla2. Termasuk dalam ilmu yang dapat dikategorikan sebagai jenis ilmu taqlad (William C. Chittick, 2000) adalah ayat-ayat al-Quran serta hadith-hadith Islam. Kepentingannya diterangkan William (2000) : “Mustahil untuk menjadi Muslim tanpa taqlad, kerana seseorang itu tidak boleh memahami Quran atau mengamalkan Syariah secara sendirian. Sama juga dengan bahasa yang dipelajari dengan ikutikutan, Quran dan amalan Islam juga dipelajari dengan mengikut mereka yang mengetahuinya. Mereka yang memikut tanggungjawab mengekalkan warisan yang disebarkan ini dikenali sebagai mereka yang mengetahui, iaitu ulama.” Namun begitu, sebagaimana yang telah diterangkan di atas, ilmu jenis naqla turut diterima dari sudut Islam. Menurut William (2000) lagi : “mujtahid perlu diikuti, sama ada mujtahid itu masih hidup (dalam kes Syiah) atau mati (dalam Suni). Dalam erti kata lain, seseorang itu mengikuti seorang mujtahid kerana cara untuk mempelajari ilmu yang disebarkan adalah dengan mengikuti mereka yang mengetahuinya. “ Pada asasnya, biarpun ilmu yang diterima dari sumber tertentu selain manusia (ilmu taqlad) tampak berbeza daripada jenis ilmu yang disebarkan oleh seorang pengantara (ilmu naqla), kedua-dua jenis ilmu tersebut sebenarnya berkaitan dan serta memberikan impak antara satu sama yang lain. Kedua-dua jenis tersebut saling melengkapi sehingga terbinanya budaya yang berteraskan keintelektualan. 2.1 Akal

Nilai ilmu yang seterusnya diterjemahkan sebagai keintelektualan memainkan peranan Ilmu yang disebarkan dengan penggunaan bahan-bahan seperti AlQuran dan sebagainya.
1

Ilmu yang disebarkan dengan penggunaan pakar dalam bidang Islam. Termasuk dalam cakupan tersebut adalah para ulama, asatizah, ustaz, ustazah dan sebagainya.
2

4

yang genting dalam pembinaan tamadun dan peradaban sesebuah bangsa. Namun begitu, apakah konstituen atau elemen yang membolehkan manusia untuk menerima serta mencerakinkan ilmu tersebut? Dalam hal ini, konstituen tersebut dapat dikenali sebagai akal, yakni sebuah fakulti dalam psikologi manusia yang membolehkan proses pencerakinan ilmu yang diperolehi manusia, sama ada melalui kaedah taqlad atau naqla.

Menurut Kamus Dewan Edisi Ketiga (1998:19) akal dapat ditafsirkan sebagai “budi, fikiran” manakala Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007:18) mentafsirkannya sebagai “daya pikir (untuk memahami sesuatu dsb)”. Dapat dirumuskan daripada itu bahawa akal sebenarnya merujuk kepada sebuah fakulti dalam psikologi manusia yang memberikan daya pemikiran kepada manusia. Ilmu yang kadangkala diterima dalam bentuk yang serba abstrak mengambil bentuk yang lebih utuh dan konkrit dalam minda individu. Bergantung pada ilmu logika dan rasionaliti yang terbentuk dalam diri manusia, individu tersebut dapat membuat penilaian dan penerimaan kritis terhadap sebarang bentuk ilmu.

Namun begitu, kepentingan akal dalam peradaban Islam telah menimbulkan sebuah polemik dalam kalangan cendekiawan dan asatizah Islam serta membuahkan dua kutub yang bertentangan dalam perbincangan tersebut. Kedua-dua kutub tersebut diwakili oleh mazhab yang berpegang pada aliran Jabariyyah dan mazhab aliran Qadarriyah.

Mazhab aliran Jabariyyah merujuk kepada golongan yang percaya bahawa manusia tidak mempunyai sebarang hak untuk menentukan kehidupannya sendiri serta

5

sebarang fenomena alam merupakan takdir Allat s.w.t semata. Dari sudut etimologi, perkataan Jabariyyah berasal daripada al-jabr yang bererti “terpaksa”, “tiada kehendak” atau “tiada kebebasan”. Pegangan mazhab tersebut bertentangan dengan aliran Qaddriyah yang berpegang kepada gagasan bahawa Allah s.w.t menciptakan manusia dengan keupayaan untuk berfikir maka jelaslah daripada kenyataan tersebut bahawa Islam turut menggalakkan proses berfikir. Sedangkan aliran Jabariyyah berpendapat bahawa manusia tidak mempunyai sebarang keupayaan hakiki untuk menentukan jalan hidupnya, aliran Qaddriyah bersifat liberal dan terbuka serta berpendapat bahawa segala perbuatan manusia bergantung kepada kehendaknya sendiri. Berkenaan dengan hal yang dibincangkan, perbezaan aliran dan pendapat berkenaan dengan konsep pemikiran tentang Islam telah dijelaskan dalam dua hadith berikut : “Umat sebelummu dari ahli kitab terpecah menjadi 72 millah (aliran). Dan agama ini (Islam) terpecah menjadi 73. 72 diantaranya di neraka dan satu di surga, iaitu Al-Jamaah.” -(Hadith Riwayat Abu Daud) “Yahudi terpecah menjadi 71 firqah, nasrani terpecah seperti itu juga. Sedankgan umatku terpecah menjadi 73 firqah.” – (HR AtTirmizy) Namun demikian, kertas kerja ini tidak akan membincangkan dengan lebih terperinci akan konsep Al-Jamaah melainkan sebagai rujukan sepintas lalu sekiranya perlu.

Dapat dirumuskan daripada segala tafsiran di atas bahawa akal membolehkan manusia untuk berfikiran secara logik, rasional dan kritis. Dengan cara itu, manusia Melayu, khususnya yang bergelar Melayu-Islam dapat mendalami isi kandungan Islam yang suci lagi murni.

6

3.0

Sintesis Akal dan Ilmu

Keterangan akan kedua-dua konsep asas yang dibincangkan dalam kertas kerja ini sekali gus mengisyaratkan kepada khalayak pembaca akan konsep akal dan ilmu sebagai dua konsep yang saling melengkapi. Bahkan, kepentingan akal dan ilmu sebagai dua konsep yang saling melengkapi turut tersemat dalam pantun adat berikut :

“Redup ini amatlah nikmat Berkat rimbunnya si pokok jati Hidup ini amatlah singkat Sekali hidup biarlah bererti Berkat rimbunnya si pokok jati Tempat burung selalu bertemu Sekali hidup biarlah bererti Isikan akal dengan ilmu Tempat burung selalu bertemu Menghabiskan masa siangnya Isikan akal dengan ilmu Ilmu itu tiada habisnya Menghabiskan masa siangnya Sebelum bermalam di dalam hutan Ilmu itu tiada habisnya Ibarat saujana air lautan Sebelum bermalam di dalam hutan Diam berjejeran di atas ranting Ibarat saujana air lautan Ditimba, manakan kering”

Namun begitu, dapat diperhatikan dan diteliti juga pada penjelasan akan keduadua konsep di atas bahawa sedangkan ilmu berasal daripada lingkaran luar jasad manusia, akal berasal daripada jiwa dan naluri insan itu sendiri. Nescaya, ilmu sebanyak mana sekalipun tidak akan bererti tanpa akal untuk memproses segala data dan fakta yang diterima. Sintesis akal dan ilmu seterusnya menghasilkan sebuah

7

produk yang genting dalam pembinaan budaya yang berkesan, yakni keintelektualan. Tradisi keintektualan yang kukuh sekali gus dapat disifatkan sebagai paksi yang utuh dalam usaha memartabatkan budaya dan bangsa Melayu. Hubungan akrab antara akal dan ilmu turut dapat diperhatikan dalam rajah berikut :

Rajah 1 : Sintesis Akal dan Ilmu sebagai Penjana Keintelektualan Bagi masyarakat Melayu yang berguru pada alam3, ilmu dapat diperolehi dari pelbagai ruang dan sudut. Termasuk dalam ruang lingkup sumber ilmu orang Melayu adalah pengalaman seharian mereka sebagai mikrokosmos alam. Malah, diri manusia dan alam tidak dapat dipisahkan sama sekali dalam perbincangan tentang konsep alam bagi manusia Melayu. Segala pengalaman tersebut seterusnya dibekamkan ke dalam bentuk madah, ucapan dan ungkapan adat Melayu. Namun begitu, setelah kemasukan Islam pada abad ke-14, masyarakat Melayu mula beralih kiblat daripada kepercayaan animisme, hinduisme dan buddisme. Agama Islam sekali gus membantu orang Melayu dalam pencarian jati diri dan pengertian dalam kehidupan.

Psikologi dalaman manusia yang sentiasa mendahagakan jawapan akan segala fenomena alam memaksa dirinya untuk memperolehi jawapan tersebut dari pelbagai sumber. Antara sumber yang dirujuk termasuklah agama, khususnya agama Islam
3

Rujuk peribahasa “Alam Terkembang Menjadi Guru” 8

bagi masyarakat Melayu-Islam.

Menurut kepercayaan agama Islam, sumber ajaran Islam terletak pada dua sumber primer, yakni kitabullah (al-Quran) dan as-sunnah sebagaimana yang dapat diperhatikan dalam sabda rasullulah : Aku tinggalkan bagi kalian dua hal yang karenanya kalian tidak akan tersesat selamanya, selama kalian berpegang pada keduanya, iaitu Kitab Allah (Alquran) dan sunahku (Hadis).” Kepentingan al-Quran yang sarat dengan pengajaran dan ilmu yang penting untuk diraih kaum muslimin dan muslimat turut dapat diperhatikan seperti berikut : Ini adalah sebuah Kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatNya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai fikiran (Qs. Shad : 29) Ayat di atas secara tidak langsung turut menjelaskan peri pentingnya kaum muslimin untuk menggunakan akal mereka untuk berfikir. Jelas bahawa al-Quran bukanlah sebuah kitab untuk dituruti secara membuta tuli tanpa kefahaman akan isinya. Al-Quran dan hadith yang sekali gus membentuk cakupan ilmu masyarakat Melayu membentuk ilmu keintektualan Melayu apabila digandingkan dengan keupayaan umat Melayu-Islam untuk berfikir. Sintesis akal dan ilmu berkenaan dengan konsep Islam menyumbang terhadap penjanaan keintelektualan Melayu. Lewat segala ayat dan surah yang terkandung dalam kitab al-Quran, keintelektualan yang terbina daripada prinsip dan pengajaran Islam menjadi wali dan wasi adat serta budaya Melayu. Malah, kepentingan al-Quran dalam peradaban Melayu dapat diperhatikan seperti berikut :

9

“Adat bersendikan syarak Syarak bersendikan kitabullah Syarak mengata Adat memakai” Hadith dan Quran kedua-duanya memainkan peranan yang penting dalam pembentukan akal dan ilmu Melayu. Namun begitu, tidak kurang pentingnya dalam kerangka pemikiran dan psikologi manusia Melayu adalah adat Melayu. Selain agama Islam yang mengisi kekosongan rohani jiwa manusia, adat turut berperan sebagai “pendamping” agama dalam pembentukan nilai masyarakat Melayu sepertimana digambarkan dalam ungkapan berikut :

“Buah keduduk menghujung dahan tempat bersarang semut kerengga bertuah petunjuk mengandung iman bertuah ajaran beradat lembaga Banyak keduduk banyak bijinya Banyak belukar banyak kayunya Banyak petunjuk banyak isinya Banyak pengajar banyak ilmunya” Sementara hadith dan quran merupakan sumber ilmu eksplisit Melayu, adat Melayu merupakan sumber ilmu tacit Melayu. Segala pengamatan dan pengalaman masyarakat Melayu dari zaman ke zaman digubal dalam bentuk ungkapan dan madah yang diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dalam hal ini, adat Melayu dapat difahamkan sebagai ilmu kognitif4 masyarakat Melayu. Kefahaman sintesis akal dan ilmu Melayu dapat difahamkan dalam rajah berikut :

4

Rujuk penjelasan konsep Ilmu di bahagian 2 pada kertas kerja ini. 10

Rajah 2 : Model XYZ Melayu-Islam

Melayu Islam = (XY+XZ+YZ) Ruang XY = Al-Quran + Ungkapan Adat Melayu Ruang XZ = Al-Quran + Pengalaman Individu Ruang YZ = Ungkapan Adat Melayu + Pengalaman Individu 4.0 Model XYZ Melayu-Islam

Rajah di atas merupakan model yang dihasilkan daripada kefahaman ruang ilmu yang terdapat dan diterima oleh masyarakat Melayu, khususnya masyarakat Melayu-Islam. Model ini memecahkan ruang ilmu Melayu kepada tiga ruang utama yakni ruang ilmu eksplisit untuk mewakili Al-Quran (X), ruang ilmu tacit – kognitif yang mewakili ungkapan adat Melayu (Y), dan ruang ilmu tacit – teknikal yang mewakili ilmu yang diperolehi individu itu sendiri lewat pengalaman dan pengamatan peribadinya terhadap dunia (Z). Model di atas mengabadikan tiga ruang lingkup utama yang mempengaruhi

11

budaya Melayu. 5.0 Kepentingan Sintesis Ilmu dan Akal Menurut Perspektif Islam " Tapi orang-orang zalim dengan tanpa ilmu mengikuti hawa nafsu mereka, maka siapa yang dapat memberi petunjuk pada orang yang Allah telah sesatkan? Dan bagi mereka tidak ada lagi penolong" Surah Ar-Rum : ayat 29 Selaras dengan gagasan yang telah dijelaskan di atas, surah Ar-Rum turut menjelaskan hubungan akal pemikiran manusia dengan ilmu pengetahuan. Bahkan, ketiadaan ilmu dalam diri seseorang bakal menjejas hala tujunya dalam kehidupan. Senada dengan itu, dapat dirumuskan bahawa hubungan akrab akal pemikiran manusia dan ilmu pengetahuan turut menjejas perkembangan budaya dan bangsa Melayu. Sekiranya madah ”Takkan Melayu hilang di dunia” diperhatikan dengan teliti, maka jelaslah bahawa ilmu dan akal menjadi dua komponen yang genting.

Kehadiran kedua-dua elemen tersebut merupakan bahan pemisah yang membezakan manusia dengan haiwan. Nescaya, kehadiran akal fikiran dan ilmu menjadikan manusia jauh lebih mulia sifatnya dari haiwan. Hakikatnya, ilmu dan akal membolehkan manusia untuk membuat perubahan kepada dunia persekitaran dan dirinya sendiri. Perawakan diri yang dibolehkan dengan kehadiran ilmu dan akal itu sekali gus membolehkan manusia untuk membuat pilihan-pilihan tertentu dalam kehidupan. Hal ini berbeza dengan haiwan yang terpaksa berhadapan dengan ketetapan hidup.

Dalam pandangan Islam, ilmu mengambil tempat yang mulia di sisi Allah s.w.t. Malahan, kelebihan ilmu dalam diri seseorang jauh mengatasi kekurangan harta duniawi. Perihal tersebut jelas dapat diperhatikan dalam firman Allah s.w.t. :

12

“Allah akan mengangkat darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang mempunyai ilmu.” - Surah alMujadalah : ayat 11 Dalam pembinaan budaya yang jitu dan bersepadu, ilmu menjadi prasyarat awal bagi mencapai kejayaan, kekuatan, dan kegemilangan sesuatu bangsa. Ilmu dan akal sekali gus merupakan teras sistem nilai agama serta menduduki tempat yang amat tinggi dalam pandangan alam, syariah, akhlak dan tamadun Islam. Penekanan kepada ilmu dalam ajaran Islam jelas dalam sumber asas agama, iaitu Al-Quran dan sunnah. Hal ini turut dijelaskan Ibnu Khaldun yang berpendapat bahawa sesuatu bangsa yang kuat tetapi tidak ditunjangi dengan akal dan ilmu yang baik akan memeluk dan menganut ciri dan nilai tamadun lain. Apakah fenomena tersebut kian merupakan sebuah fenomena yang melandai bangsa Melayu? Islam juga mendefinisikan ilmu sebagai cahaya yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambaNya. Sebagai cahaya, keberadaan ilmu sekali gus menyuluh dan menerangi jalan haluan seseorang individu serta membawa pemiliknya kepada tujuan akhir yang terpuji. Walau bagaimanapun, hakikatnya ialah sesetengah ilmu turut dapat memberikan kesan negatif kepada kehidupan manusia dan sebaliknya menggelapkan masa hadapannya. Akal daripada itu merupakan senjata penting untuk mengatasi ilmu yang bersifat negatif. Kehadiran ilmu yang negatif atau tidak berupaya untuk

memberikan sebarang manfaat positif dapat diperhatikan dalam hadith berikut : “Ya Allah, aku berlindung kepadaMu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah puas dan dari doa yang tidak dikabulkan” - HR . Muslim 6.0 Sumber Nilai Keilmuan dan Keintelektualan Melayu-Islam

Menurut perspektif Islam, budaya ilmu bermula dari alam roh lagi sekali gus

13

menjelaskan tentang ruang ilmu tacit (teknikal) yang hadir dalam diri manusia. Ilmu tacit (teknikal) mempertekankan tentang pengalaman individualistik seseorang. Namun begitu, masyarakat umum harus menyadari bahawa pengalaman

individualistik tidak pernah hadir dalam ruang vakum. Sekiranya kita telusuri konsep budaya ilmu yang bermula di alam roh, dapatlah dirumuskan bahawa budaya ilmu itu sebenarnya telah dianugerahkan kepada manusia sejak waktu prapenglahirannya ke bumi lagi. Namun begitu, ilmu yang hadir pada diri manusia pada waktu itu masih bersifat raw dan masih perlu digilap dan dicerna. Pencerakinan dan penggilapan ilmu tersebut malah dimestikan dalam agama Islam yang mewajibkan pencarian ilmu.

Namun begitu, umat Islam turut terpaksa berhadapan dengan hakikat bahawa manusia dilahirkan ke muka bumi dengan beberapa keterbatasan yang tertentu. Maka mustahillah bagi manusia untuk memperolehi segala bentuk ilmu pengetahuan dalam keterbatasan waktu dan daya. Dalam hal ini, Burhanuddin Az-Zarnuji menjelaskan dalam Ta`lim al Muta`allim – Tariq at-Ta`allum bahawa seseorang individu tidak wajib mempelajari kesemua bidang ilmu kecuali yang berkaitan dengan hal ehwal kehidupannya sendiri. Dalam erti kata lain, manusia mempunyai hak untuk menggunakan kebijaksanaannya sendiri untuk menggunakan akal bagi mencapai ilmu pengetahuan yang bersesuaian dengan dirinya.

Selaras dengan gagasan di atas, akal digunakan dalam proses memilih, mengklasifikasi, memutuskan serta melakukan pelbagai keputusan yang kemudiannya menghasilkan rangkaian hukum dan prinsip yang menjadi teras ilmu pengetahuan. Perihal tersebut dapat diteliti dalam firmanNya : “Apakah kamu tidak memperhatikan, bahawa sesungguhnya Allah

14

menurunkan air dari langit, maka diaturnya menjadi sumber-sumber air di bumi kemudian ditumbuhkan-Nya dengan air itu tanamtanaman yang bermacam-macam warnanya, lalu ia menjadi kering lalu kamu melihatnya kekuning-kuningan, kemudian dijadikan-Nya hancur berderai-derai. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal” - Surah Al- Zumar : Ayat 21 Jelas sekali dalam agama Islam yang bersifat syumul atau menyeluruh, akal dan ilmu saling berkaitan. Mentelah pula, kaedah membuktikan keabsahan Islam sebagai agama, membukti dan memahami ajaran Islam serta semua hal yang berkaitan dengan Islam hanya dapat dilakukan dengan keintelektualan bangsa yang hanya bisa dicapai dengan ilmu dan akal. Sebagaimana yang sudah diterangkan di atas, agama Islam mempunyai pengaruh yang besar terhadap alam Melayu. Atas dasar itu, sebagaimana akal dan ilmu menduduki tangga yang tertinggi martabat dalam perangkaan budaya Islam, akal dan ilmu turut dipandang tinggi dalam kalangan masyarakat Melayu. Perihal tersebut dapat diperhatikan dalam ungkapan berikut :

”apa tanda Melayu jati, ilmu bermanfaat ia minati apa tanda Melayu jati, orang berilmu ia dekati apa tanda Melayu jati, di mana guru, di situ berhenti apa tanda Melayu jati mau berguru duduk berdiri apa tanda Melayu ja bertuah, menuntut ilmu tekun dan tabah apa tanda Melayu bertuah, belajar sampai ke dalam tanah apa tanda Melayu bertuah, menuntut ilmu tahan bersusah

15

apa tanda Melayu bertuah, menuntut ilmu sehabis daya apa tanda Meayu bertuah ilmu dicari membawa faedah” Bagi masyarakat Melayu, kepentingan menjadi seseorang yang berintelek tinggi bertujuan untuk memberikan pengertian yang lebih terhadap kehidupan. Nescaya, kehidupan tanpa ilmu membawa lebih padah daripada barakah. Kenyataan tersebut malah dapat diperhatikan dalam ungkapan berikut : ”wahai anak dengarlah madah, menuntut ilmu janganlah lengah supaya kelak hidup tak susah kekepada Allah mohonkan berkah wahai anak kekasih ayah cari olehmu ilmu berfaedah supaya tua hidup semenggah kepada Allah engkau berserah wahai anaknda cahaya mata, ilmu dituntut menjadi pelita supaya menjauh gelap gelita semoga kelak hidupmu bahagia wahai anaknda harapan bonda tuntutlah ilmu selagi muda carilah guru di mana sahaja supaya hidupmu tiada sia-sia” Ungkapan yang terhasil daripada pengamatan yang diperolehi daripada segala pengalaman yang dilalui masyarakat Melayu menunjukkan kepentingan ilmu dalam rangka pemikiran dan kebudayaan masyarakat Melayu. Ilmu dan keintelektualan yang dapat diperolehi daripadanya menjadi modal dalam kehidupan demi memastikan sebuah perjalanan yang ”menjauh gelap gelita”.

Justeru, bersesuaian dengan rangka perbincangan hubungan akal dan ilmu dari

16

perspektif Islam dan Melayu, pembaca harus akur bahawa kedua-dua elemen ini sebenarnya saling berkaitan serta mempengaruhi tata perkembangan Islam dan alam Melayu. Ilmu yang diamalkan dengan akal yang waras menunjukkan kemuliaannya di sisi Islam seperti sabda Rasulullah s.a.w : “Barangsiapa menempuh jalan untuk mencari ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya ke syurga” 7.0 Al-Quran Sebagai Sumber Akal dan Ilmu Melayu-Islam “Sesungguhnya Kamilah Yang berkuasa mengumpulkan al-Quran itu (dalam dadamu), dan menetapkan bacaannya (pada lidahmu); Oleh itu, apabila Kami telah menyempurnakan bacaannya (kepadamu, Dengan perantaraan Jibril), maka bacalah menurut bacaannya itu” - Surah al-Qiyamah : Ayat 17-18 Al-Quran telah diturunkan kepada umat manusia lewat malaikat Jibril a.s dalam jangka masa 23 tahun dengan setiap himpunan bacaan dan kalimahnya membawa seribu pengertian yang membawanya ke jalan yang satu. Senada dengan itu, pencarian ilmu merupakan sebuah ibadah dalam agama Islam. Namun begitu, dalam perbincangan tentang mencari identiti budaya orang Melayu, di manakah harus orang Melayu mencari jawapan yang dicarinya itu? Dalam hal ini, adat Melayu menjelaskan: “Adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah adat ialah syarak semata adat semata Quran dan sunnah adat sebenar adat ialah Kitabullah dan sunnah Nabi syarak mengata, adat memakai ya kata syarak, benar kata adat adat tumbuh dari syarak, syarak tumbuh dari kitabullah berdiri adat kerana syarak” Berdirinya adat adalah kerana syarak. Dalam erti kata lain, al-Quran dan assunnah merupakan paksi adat Melayu. Lantaran itu, masyarakat Melayu harus

17

menyedari hakikat bahawa penyempurnaan diri sebagai insan Melayu hanya dapat dilakukan dengan kefahaman yang mendalam akan konsep yang diketengahkan dalam al-Quran dan sunnah. Dalam hal ini, pengkaji berpendapat bahawa untuk menjadi seorang insan yang benar-benar Melayu, nilai dan pengajaran yang diajarkan dalam al-Quran haruslah dibudayakan. Lantaran itu, demi membudayakan gaya hidup orang Melayu yang sebenar, masyarakat Melayu harus rujuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenar. Namun begitu, masalah besarnya hadir apabila masyarakat Melayu berpendapat seperti berikut: “Biar mati anak Asalkan jangan mati adat Tak lapuk dek hujan Tak lekang dek panas” Dalam hal ini, golongan tersebut harus akur akan hakikat bahawa adat, biarpun merupakan sumber ilmu yang penting dalam masyarakat Melayu, turut harus berlandaskan syarak. Malahan pula, menurut Pendeta Muhammad Ariff Ahmad (2007:39), ungkapan tersebut sebenarnya menggarap isi kandungan pengajaran ilmu dalam al-Quran. Beliau berpendirian bahawa adat yang sebenar-benarnya adat merupakan adat yang berpaksikan agama Islam dan perihal tersebutlah yang cuba diketengahkan dalam ungkapan di atas. Mentelah lagi, adat sendiri menjelaskan : “Pada adat, Menghilangkan yang buruk, Menimbulkan yang baik, Kata syarak, Menyuruhkan berbuat baik Menegahkan berbuat jahat Adat bersendikan hukum, Hukum bersendikan kitabullah. Adat ke hukum mati hukum Hukum ke adat mati adat.” Dalam rangka kefahaman masyarakat Melayu mengenai persoalan ilmu dan

18

akal, Syeikh Daud al-Fatani berpendapat bahawa akal sebenarnya dapat dibahagikan kepada lima, yakni akal malaki, akal fa’al, akal gharizi, akal kasbi dan akal syarqi. Menurutnya, akal malaki merujuk kepada bakat semula jadi yang hadir pada diri manusia sehingga membolehkannya untuk membezakan segala perkara secara intuitif manakal akal fa’al merujuk kepada kekentalan sesebuah pendapat dan pendirian dalam diri seseorang sehingga membolehkannya untuk membuat penilaian dan tafsiran sendiri terhadap sesuatu ilmu. Sementara itu, akal gharizi merujuk kepada keupayaan manusia untuk mengetahui perkara-perkara yang darurat dalam keadaan ketidaktenteraman akal dan jiwa manakala akal kasbi merupakan hasil daripada kemahiran yang diperolehi seseorang hasil daripada usahanya terhadap sesuatu perkara. Selain daripada itu, beliau turut menyentuh akan akal syarqi, iaitu akal Nabi Muhammad s.a.w yang jauh lebih mulia daripada semua akal makhluk Allah s.w.t. Pembahagian akal di atas telah dibuatnya dengan pertimbangan terhadap al-Quran dan hadith. Kesepaduan dan penjituan ilmu yang diaplikasikan menurut acuan Islam dan adat Melayu yang sebenar mampu menjana keintelektualan bangsa yang dapat membawa masyarakat Melayu ke tahap yang lebih tinggi. Insya’allah.

8.0

Punca Konflik Sumber KeIlmuan Melayu-Islam

Dalam rangka perbincangan tentang konsep ilmu dan akal dalam korpus budaya dan alam Melayu, wajarlah untuk mengetengahkan konflik pendapat yang hadir dalam masyarakat Melayu. Konflik tersebut lazimnya berpunca daripada perbezaan pendapat akan konsep ilmu dalam budaya Melayu. Sementara segenap golongan masyarakat Melayu berpegang teguh pada adat Melayu sebagai sumber keintelektualan bangsa, terdapat juga seseparuh individu yang berpendapat bahawa konsep adat tidak penting

19

sama sekali.

Namun begitu, sebelum membincangkan tentang konflik tersebut, pembaca harus terlebih dahulu faham akan tafsiran ”konflik” yang dimaksudkan di sini. Dari sudut etimologi, istilah ”konflik” berasal dari perkataan Latin yang membawa maksud saling memukul hasil perasaan atau pendapat yang berbeza-beza. Tindakan ini berlaku apabila terdapatnya percanggahan antara dua pihak dalam sesuatu interaksi. Dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2007:814) pula, ”konflik” ditafsirkan sebagai ”perselisihan atau pertentangan antara individu, idea, kepentingan dll”. Berdasarkan tafsiran yang diberikan di atas, dapatlah dirumuskan bahawa ”konflik” dalam konteks ilmu dan akal di tanah Melayu, konflik berlaku apabila terdapat perbezaan ideologi tentang penetapan gaya hidup masyarakat Melayu.

Secara ringkas, Islam merupakan sebuah kepercayaan baharu dalam tamadun Melayu. Hakikatnya, jauh sebelum Islam bertapak dalam jiwa dan psikologi masyarakat Melayu, bangsa Melayu turut dipengaruhi pelbagai agama yang lain. Umumnya, sistem psikologi, kepercayaan serta kosmologi orang Melayu berlegar antara dua perkara yang kompleks dengan sejarah perkembangannya yang tersendiri. Biarpun di satu sudut, Islam telah banyak mempengaruhi gaya hidup dan budaya masyarakat Melayu, perkara tersebut masih belum berupaya untuk membasmi sistem kepercayaan Melayu yang sedia ada. Dalam hal ini, masyarakat Melayu telah melalui beberapa fasa perubahan dalam sistem kepercayaannya. Antaranya, masyarakat Melayu telah menganuti kepercayaan animisme, Buddha, Hindu dan Islam. Kendatipun begitu, antara keempat-empat kepercayaan yang telah disebutkan, Biarpun begitu, Islam merupakan agama yang telah memberikan kesan dan impak

20

yang mendalam dalam kehidupan masyarakat Melayu.

Sebelum kedatangan Islam ke Tanah Melayu, masyarakat Melayu terdedah kepada kepercayaan animisme, Buddha serta Hindu. Perkembangan agama ini seterusnya mempengaruhi ilmu pengetahuan dan akal fikiran masyarakat tersebut. Biarpun kedatangan Islam telah memberikan impak yang besar dan mendalam terhadap gaya hidup dan sistem kepercayaan masyarakat Melayu yang berteraskan Islam, namun perkara tersebut masih tidak berupaya mengatasi sistem kepercayaan sedia ada.

Zaman Pra-Islam lazimnya merujuk kepada zaman masyarakat Melayu menganuti sistem kepercayaan animisme, Hindu ataupun Buddha. Pada zaman tersebut, ilmu yang diperolehi lebih cenderung terhadap pemujaan alam sekitar. Mereka percaya semangat inilah yang mentadbir alam serta menggerakkan kosmos dan mitos animistik. Namun begitu, perihal tersebut mula berubah apabila masyarakat Melayu memilih untuk memeluk agama Hindu dan Buddha, Sejak itu, masyarakat Melayu mula mempercayai terhadap kosmos mistikal dan metafizikal. Akal dan ilmu pengetahuan masyarakat lebih didorong ke arah mengagungkan kesenian sehingga mengorbankan sifat akliah dan ilmiah dalam agama tersebut selain kepercayaan penganut terhadap penyampaian ilmu agama Hindu yang diajar secara langsung oleh tuhan yang disebut sebagai Awatara. Penyampaian agama ini meresap dengan cepat dalam kalangan masyarakat Melayu pada zaman tersebut sehingga menjangkau masyarakat di Bali, Pulau Jawa, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi. Namun begitu, Syed Naquib Al-Attas (1999) berpendapat bahawa kedatangan agama Islam di Kepulauan Melayu merupakan titik permulaan bersejarah dalam

21

peningkatan akal dan ilmu pengetahuan orang Melayu. Islam yang mula bertapak di Tanah Melayu sekitar abad ke-15 telah mula menghakis kepercayaan kuno masyarakat Melayu pada masa itu. Biarpun begitu, di suatu sisi yang lain, agama Islam turut menimbulkan konflik dalaman terhadap psikologi manusia Melayu. Kedatangan Islam telah melarang beberapa perbuatan dan perkara yang sudah menjadi tabii masyarakat tersebut. Sebagai contoh, mantera yang bermula dengan kedatangan agama Hindu dianggap sebagai perantaraan yang menghubungkan tuhan dengan makhluknya dalam menyampaikan hajat dan hasrat. Amalan tersebut walau bagaimanapun ditegah keras dalam agama Islam yang melarang melarang segala perbuatan yang mensyirikkan atau menduakan Allah seperti firmanNya :

“Dan sesungguhnya, masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.” - Al-Jinn : Ayat 18 Selepas kedatangan Islam, agama tersebut seterusnya mekar dalam jiwa manusia Melayu sehingga sebati dengan adat dan budaya masyarakat tersebut. Namun begitu, dalam kesebatian tersebut, hadir juga beberapa polemik kecil. Dalam hal ini, masyarakat kontemporari Melayu harus akur bahawa dalam usaha mengenal gaya hidup Melayu yang sempurna dan benar, Al-Quran yang menjadi pembimbing dalam memahami nilai-nilai yang seharusnya terdapat pada orang Melayu. Al-Quran sebenarnya sarat dengan ilmu yang isinya merangkumi pelbagai aspek kehidupan yang berguna dalam memajukan ke arah yang lebih tinggi dan agung. Walaupun kehidupan masyarakat turut telah sebati dengan ajaran Hindu-Buddha, pengaruh yang dimainkan kedua-dua agama tersebut sebenarnya kurang mencengkam sekiranya dibandingkan dengan pengaruh yang dimainkan agama Islam.

22

Dalam hal ini, masyarakat Melayu sebenarnya harus berupaya untuk memikirkan cara-cara untuk mengislamkan budaya dan amalan yang sedia ada. Sekiranya terdapat unsur-unsur yang didapati tidak bersesuaian dengan agama Islam, maka haruslah unsur itu ditinggalkan. Masyarakat itu sendiri sebenarnya mempunyai hak untuk memikirkan perkara tersebut dengan sendiri dengan penggunaan ilmu dan akal yang diperolehi. Malahan lagi, terdapat sebuah hadith yang menceritakan tentang peristiwa antara Nabi Muhammad s.a.w dan Mu’adh ibn Jabal. Menurut hadith tersebut :

”Bila Mu’adh telah dilantik menjadi gabenor Yaman, Nabi (s.a.w) bertanya kepadanya, bagaimanakah ia akan memutuskan sesuatu perkara di hadapannya ”Saya akan menghukumnya mengikut Quran”, jawabnya. ”Tetapi jika Quran tidak menunjukkan sesuatu kepadamu?” ”Kemudian saya akan mengikut hadith-hadith Nabi.” ”Tetapi jika Quran dan Hadith-Hadith tidak juga memberikan kamu petunjuk?” ”Kemudian saya akan membuat keputusan mengikut fikiran saya sendiri.” Biarpun adat Melayu itu penting dalam rangka pemikiran masyarakat Melayu, orang Melayu tidak seharusnya memisahkan adat daripada Quran. Sesungguhnya, adat Melayu yang sebenar adalah adat Melayu yang berteraskan AlQuran dan as-Sunnah. Apatah lagi, adat Melayu terbentuk daripada pengalaman masyarakat Melayu dan telah melalui beberapa perubahan dari zaman praIslam ke zaman Islam. Sebaliknya, Al-Quran bersifat syumul dan tidak boleh diubah sama sekali. Othman Ishak (1982:124) menjelaskan : ”Quran dan hadith nabi Muhammad s.a.w menerangkan beberapa jenis nilai dan praktik adat sebelum Islam. Setengah daripadanya boleh disahkan atau dimodifikasi..” 9.0 Rumusan

23

Hasil daripada penelitian yang dibuat dalam kertas kerja ini, dapatlah dirumuskan bahawa akal dan ilmu memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat Melayu-Islam. Bahkan, ketidakhadiran salah satu daripada kedua-dua elemen tersebut akan menjejas nilai kemelayuan ataupun ketidakmelayuan seseorang individu. Hasil daripada penelitian ini juga, pengkaji telah menghasilkan model XYZ Melayu-Islam yang menerangkan tiga lingkaran utama yang mempengaruhi sifat keintelektualan Melayu-Islam serta perawakan budayanya. Model tersebut menjelaskan bahawa nilai keintelektualan Melayu sebenarnya dipengaruhi tiga ruang lingkup yang biarpun berbeza dari segi zahirnya namun memainkan peranan besar terhadap satu sama lain.

Dalam kertas kerja ini juga, pengkaji telah menjelaskan sumber permasalahan dan percanggahan konsep ilmu dalam alam Melayu serta menghuraikan langkahlangkah mengatasinya dengan penggunaan ketiga-tiga ruang lingkup yang dikeutarakan di atas, yakni ruang lingkup Al-Quran, ungkapan adat Melayu, dan pengalaman individu itu sendiri. Hakikatnya, kemajuan dan penakatan bangsa Melayu sebenarnya hanya dapat dilakukan dengan penggunaan ilmu dan akal yang berkesan. Insya’allah. Bibliografi Aliman Hassan. 2007. Sanggan Budaya. Singapura : Angkatan Sasterawan 50. Farid Mat Zain. 2007. Islam di Tanah Melayu abad ke – 19. Shah Alam : Karisma Publications. Hairidin Harun. 2001. Kosmologi Melayu dalam Era Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Bin Haji Musa. 2001. Merekonstruksi Tamadun Melayu Islam, Ke Arah Pembinaan Sebuah Tamadun Dunia Alaf Ketiga. Malaysia : Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya. H.M. Jamil, MA. 2007. Cakrawala Tasawuf, Sejarah Pemikiran dan Kontekstualitas. Indonesia :Gaung Persada Press Jakarta Henry Bayman. (2000). The Station of No Station. California : North Atlantic Books. Leif Edvinsson and Michael S. Malone. (1997). Intellectual Capital: Realizing Your Company's True Value by Finding Its Hidden Brainpower. New York : Harper Muhammad Ariff Ahmad. 2007. Nilam – Nilai Adat Melayu. Singapura : Majlis

24

Pusat. __________. 1993. Bicara Tentang Adat dan Tradisi. Singapura : Pustaka Nasional Pte. Ltd. Muhammad Haniff Hassan. 2003. Asas Bagi Fiqh Minoriti Muslim. Dlm. Sharifah Alawiyah Bte Salim Alhadad. (Ed.), Paradigma (ms. 56-87). Singapura : Persatuan Bahasa Melayu Universiti Kebangsaan Singapura. Muhammad Jailani Bin Abu Talib. 2009. Budaya Melayu dalam Era Sarwajagat dlm majalah Dewan Budaya. Februari 2009 terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, Malaysia. __________. 2009. Nilai Guru Berteraskan Taming Sari. Dlm. Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz. (Ed.), Aktivis, Jurnal Akademik, Jilid IX, 2009 (hlm 14-22). Singapura : Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang. __________. 2008. Hikayat Purba Diberi Nafas Baru. Dlm. Endo Suanda. Gong : Media, Seni, dan Pendidikan Seni. Edisi 100/IX/2008. Yogyakarta : Yayasan Tikar Media Budaya Nusantara. __________. 2009. Budaya Melayu dalam Era Sarwajagat. Dlm. A.G. Abdullah, Dewan Budaya, Februari. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. __________. 2009, Mei. Kepercayaan Warisan Melayu : Dilema Tradisi dan Realiti. Kertas kerja dibentangkan dalam Sesi Bicara “Kepercayaan Warisan Melayu” di Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura. Norazit Selat. 2000. Adat Melayu : Kesinambungan dan Perubahan. Dlm. Abdul Latiff Abu Bakat. (Ed.), Adat Melayu Serumpun (ms. 87-98). Melaka : Perbadanan Muzium Melaka Noresah Baharom et. Al. 2007. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Siddik, Abdullah. 1976. Islam dan Ilmu Pengetahuan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Siti Hajar Che Man. 2004. Ke Arah Melahirkan Insan Kamil: Penghayatan Amalan dan Saranan Pemikiran Tuan Tabal dalam Jala’ al-Qulub Bidhikril’Lah. Worawit Baru@Haji Ahmad Idris (Ed.), Paradigma (ms. 175-194). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tenas Effendy. 2008. Tunjuk Ajar Melayu. Yogyakarta : Balai Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu.

25

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful