You are on page 1of 117

2/16/2014

Sluzbeni list

HRVATSKI SABOR
1733
Na temelju lanka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU
O PROGLAENJU ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ELJEZNIKOG SUSTAVA
Proglaavam Zakon o sigurnost1 i interoperabilnosti eljeznikog sustava, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 28. lipnja 2013. godine. Klasa: 011-01/13-01/182 Urbroj: 71-05-03/1-13-2 Zagreb, 28. lipnja 2013. Predsjednik Republike Hrvatske Ivo Josipovi, v. r.

ZAKON
O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ELJEZNIKOG SUSTAVA I. OPE ODREDBE
Predmet zakona
lanak 1. (1) Ovim se Zakonom ureuje sigurnost i interoperabilnost eljeznikog sustava, mjere za razvoj i upravljanje sigurnou, uvjeti za postizanje interoperabilnosti eljeznikog sustava Europske unije, utvruju se uvjeti za sigurno upravljanje eljeznikim prometom i za sigurno odvijanje eljeznikog prometa, uvjeti za obavljanje djelatnosti upravitelja infrastrukture i eljeznikih prijevoznika, uvjeti za strojovoe i ostale izvrne radnike, postupanje tijela nadlenog za sigurnost eljeznikog prometa i tijela za istraivanje eljeznikih nesrea, te nadzor sigurnosti i inspekcijski nadzor. (2) Sigurnost eljeznikog sustava mora se sustavno odravati i trajno unaprjeivati,
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 1/117

2/16/2014

Sluzbeni list

uzimajui u obzir razvoj zakonodavstva Europske unije i tehniki i znanstveni napredak, a naroito s ciljem sprjeavanja ozbiljnih nesrea. (3) Uvjeti koji se moraju ispuniti radi postizanja interoperabilnosti eljeznikog sustava odnose se na projektiranje, izgradnju, putanje u uporabu, modernizaciju, obnovu, uporabu i odravanje dijelova eljeznikog sustava, kao i na strunu osposobljenost te zdravstvene i sigurnosne uvjete osoblja koje doprinosi njegovom radu, funkcioniranju i odravanju.

Prijenos propisa Europske unije


lanak 2. Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenose sljedee direktive Europske unije: a) Direktiva 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 29. travnja 2004. o sigurnosti eljeznica Zajednice te izmjenama i dopunama Direktive Vijea 95/18/EZ o izdavanju dozvola za obavljanje usluga u eljeznikom prijevozu i Direktive 2001/14/EZ o dodjeli eljeznikog infrastrukturnog kapaciteta i ubiranju pristojbi za koritenje eljeznike infrastrukture i dodjeli rjeenja o sigurnosti (Direktiva o sigurnosti eljeznice) (SL L 164, 30. 4. 2004.), Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti eljeznica Zajednice (Direktiva o sigurnosti eljeznice) (Tekst znaajan za EGP) (SL L 345, 23. 12. 2008.), Direktiva 2009/149/EZ Komisije od 27. studenoga 2009. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ Europskog parlamenta i Vijea u vezi sa zajednikim sigurnosnim pokazateljima i zajednikim metodama izraunavanja trokova nesree (Tekst znaajan za EGP) (SL L 313, 28. 11. 2009.); b) Direktiva 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 17. lipnja 2008. o interoperabilnosti eljeznikog sustava unutar Zajednice (preinaena) (Tekst znaajan za EGP) (SL L 191, 18. 7. 2008.), Direktiva Komisije 2009/131/EZ od 16. listopada 2009. o izmjeni Priloga VII. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijea o interoperabilnosti eljeznikog sustava unutar Zajednice (Tekst znaajan za EGP) (SL L 273, 17. 10. 2009.), Direktiva Komisije 2011/18/EU od 1. oujka 2011. o izmjeni priloga II., V. i VI. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijea o interoperabilnosti eljeznikog sustava unutar Zajednice (Tekst znaajan za EGP) (SL L 57, 2. 3. 2011.), Direktiva 2013/9/EU Komisije od 12. oujka 2013. o izmjeni Priloga III. Direktivi 2008/57/EZ Europskog parlamenta i Vijea o interoperabilnosti eljeznikog sustava unutar Zajednice (Tekst znaajan za EGP) (SL L 68, 12. 3. 2013.); c) Direktiva 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijea od 23. listopada 2007. o davanju ovlatenja strojovoama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na eljeznikom sustavu Zajednice (SL L 315, 3. 12. 2007.);
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 2/117

2/16/2014

Sluzbeni list

d) Direktiva Vijea 2005/47/EZ od 18. srpnja 2005. o Sporazumu izmeu Zajednice europskih eljeznica (CER) i Europske federacije radnika u prometu (ETF) o odreenim pitanjima uvjeta rada mobilnih radnika u interoperabilnom prekograninom prometu u eljeznikom sektoru (SL L 195, 27. 7. 2005.).

Primjena ostalih propisa


lanak 3. (1) Na gradnju infrastrukturnih podsustava, pored odredbi ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe propisa kojima se ureuje prostorno ureenje i gradnja. (2) Na gradnju eljeznike infrastrukture, pored odredbi ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe propisa kojima se ureuje zatita okolia i prirode, te sigurnost prometa na cestama. (3) Na pitanja o izvrnim radnicima, pored odredbi ovoga Zakona, primjenjuju se odredbe propisa kojima se ureuje obrazovanje odraslih i strukovno obrazovanje. (4) Na pitanja o prijevozu opasnih tvari eljeznicom primjenjuju se propisi kojima se ureuje prijevoz opasnih tvari. (5) Na pitanja prava na pristup informacijama koja nisu ureena ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se ureuje pravo na pristup informacijama. (6) Na postupovna pitanja koja se ureuju ovim Zakonom primjenjuju se odredbe propisa kojima se ureuje opi upravni postupak.

Primjena zakona
lanak 4. (1) Ovaj Zakon se primjenjuje na eljezniki sustav u cjelini. (2) eljezniki sustav iz stavka 1. ovoga lanka naroito ine eljeznika infrastruktura, industrijski kolosijeci, kolosijeci u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima, upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici, subjekti nadleni za odravanje, vozila, izvrni radnici i naroito strojovoe, proizvoai, korisnici i putnici, sustav odvijanja i upravljanja eljeznikim prometom te tijela nadlena za eljezniki sustav. (3) eljezniki sustav iz stavka 1. ovoga lanka u smislu ovoga Zakona dijeli se na strukturne podsustave i funkcionalne podsustave u skladu s Prilogom 1. ovoga Zakona. (4) Ovaj Zakon se ne primjenjuje na: tramvaje i druge sustave lake eljeznice, eljezniku infrastrukturu u privatnom vlasnitvu u potpunosti odvojenu od ostalih dijelova eljeznike infrastrukture (zatvoreni eljezniki sustavi), vozila koja se koriste iskljuivo na toj infrastrukturi i strojovoe koji upravljaju njima.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 3/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(5) Odredbe o uvjerenju o sigurnosti iz glave IV. ovoga Zakona ne odnose se na industrijske kolosijeke. (6) Odredbe ovoga Zakona i provedbenih propisa o industrijskim kolosijecima na odgovarajui se nain primjenjuju na kolosijeke u morskim lukama, u lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima. (7) Odredbe o izdavanju odobrenja za putanje u uporabu strukturnih podsustava iz glave VIII. i IX. ovoga Zakona ne primjenjuju se na industrijske kolosijeke i na kolosijeke u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima. (8) Odredbe o strojovoama iz glave XV. ovoga Zakona ne primjenjuju se na dijelove eljeznike pruge koji su privremeno zatvoreni za redovan promet radi odravanja, modernizacije ili obnove eljeznike infrastrukture, te na industrijske kolosijeke i na kolosijeke u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima.

Osnovni zahtjevi
lanak 5. (1) eljezniki sustav, podsustavi i njihovi sastavni dijelovi, ukljuujui suelja, moraju ispunjavati sljedee osnovne zahtjeve odreene u Prilogu 2. ovoga Zakona: sigurnost, pouzdanost i dostupnost, zatita zdravlja, zatita okolia, tehnika kompatibilnost, pristupanost. (2) Dodatne tehnike specifikacije, odreene za pojedinu nabavu roba i usluga i obavljanje radova, koje su potrebne za nadopunjavanje europskih specifikacija ili hrvatskih normi, ne smiju biti u suprotnosti s osnovnim zahtjevima.

Tijela nadlena za eljezniki sustav


lanak 6. (1) Tijela javne vlasti nadlena za eljezniki sustav prema ovom Zakonu su: ministarstvo nadleno za eljezniki promet (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), Agencija za sigurnost eljeznikog prometa (u daljnjem tekstu: Agencija), Agencija za istraivanje nesrea u zranom, pomorskom i eljeznikom prometu, osnovana posebnim propisom (u daljnjem tekstu: Istrano tijelo).
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 4/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(2) Tijela javne vlasti iz stavka 1. ovoga lanka surauju s ciljem ostvarenja sigurnosti i interoperabilnosti eljeznikog sustava.

Pojmovi
lanak 7. Pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju sljedee znaenje: 1. Europska agencija za eljeznice: agencija Europske unije nadlena za sigurnost i interoperabilnost eljeznikog sustava Europske unije, osnovana Uredbom (EZ) br. 881/2004 o osnivanju Europske agencije za eljeznice; 2. Europska specifikacija: zajednika tehnika specifikacija, europsko tehniko odobrenje i hrvatska norma kojom se prihvaa europska norma (HRN EN); 3. Incident : svaki dogaaj, osim nesree ili ozbiljne nesree, povezan s odvijanjem eljeznikog prometa koji utjee na sigurnost eljeznikog sustava; 4. Industrijski kolosijek : eljeznika infrastruktura koja nije javno dobro u opoj uporabi, a koja je izravno ili neizravno povezana sa eljeznikom infrastrukturom koja je javno dobro u opoj uporabi; 5. Infrastrukturni pojas: pojas kojega ini zemljite ispod eljeznike pruge s prunim pojasom, zemljite ispod ostalih funkcionalnih dijelova eljeznike infrastrukture, kao i zemljite potrebno za tehnoloka unaprjeenja i razvoj eljeznikog sustava te pripadajui zrani prostor; 6. Interoperabilnost : sposobnost eljeznikog sustava za siguran i neprekinut eljezniki promet, pri emu se postie zahtijevana razina uinkovitosti eljeznikih pruga. Ta sposobnost ovisi o svim regulatornim i tehnikim uvjetima, te uvjetima rada, koji se moraju ispuniti kako bi se zadovoljili osnovni zahtjevi; 7. Istraivanje nesrea: postupak koji se provodi s ciljem sprjeavanja ozbiljnih nesrea, nesrea i incidenata koji ukljuuje prikupljanje i analizu podataka, predlaganje zakljuaka, ukljuujui otkrivanje uzroka nesrea i incidenata, te, kada je primjereno, izradu sigurnosnih preporuka; 8. Modernizacija (engl. upgrade): velika preinaka strukturnog podsustava ili dijela podsustava kojom se mijenja cjelokupna izvedba podsustava; za infrastrukturne podsustave, u smislu propisa o gradnji odnosi se na radove kojima se mijenjaju bitni zahtjevi za graevinu i/ili usklaenost graevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgraena (rekonstrukcija); 9. Mrea: eljeznike pruge, kolodvori, terminali i sve vrste nepokretnih postrojenja potrebnih za osiguranje sigurnog i neprekinutog rada eljeznikog sustava; 10. Nacionalna sigurnosna pravila: sva pravila Republike Hrvatske koja sadre zahtjeve za sigurnost eljeznikog sustava i koja su primjenjiva na vie od jednog eljeznikog prijevoznika;
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 5/117

2/16/2014

Sluzbeni list

11. Naruitelj : svaka pravna ili fizika osoba koja naruuje projektiranje i/ili graenje, obnovu ili modernizaciju strukturnog podsustava. Naruitelj moe biti eljezniki prijevoznik, upravitelj infrastrukture, posjednik ili koncesionar koji je odgovoran za izvedbu projekta; 12. Nesrea: neeljeni ili nenamjerni iznenadni dogaaj ili slijed takvih dogaaja koji ima tetne posljedice, a koji moe biti sudar, iskliznue, nesrea na eljezniko-cestovnom prijelazu i pjeakom prijelazu preko pruge, nesrea s ljudskim rtvama uzrokovana vozilom u pokretu, poar i drugo; 13. Obnova (engl. renewal): veliki radovi zamjene na strukturnom podsustavu ili dijelu podsustava kojima se ne mijenja cjelokupna izvedba podsustava; u smislu propisa o gradnji, ovisno o tome utjee li se radovima obnove na nain ispunjavanja bitnih zahtjeva za graevinu i/ili lokacijske uvjete u skladu s kojima je izgraena, obnova infrastrukturnih pdosustava moe predstavljati odravanje ili rekonstrukciju; 14. Osnovni parametri: regulatorni, tehniki ili uporabni uvjeti koji utjeu na interoperabilnost i koji su kao takvi navedeni u TSI-jevima; 15. Osnovni zahtjevi: svi zahtjevi utvreni u Prilogu 2. ovoga Zakona koje mora ispunjavati eljezniki sustav, podsustavi i interoperabilni sastavni dijelovi, ukljuujui suelja; osnovni zahtjevi za pojedini podsustav utvruju se u TSI-jevima i nacionalnim tehnikim pravilima; 16. Ozbiljna nesrea: sudar vlakova ili iskliznue vlaka koje ima za posljedicu smrt najmanje jedne osobe ili teke ozljede pet ili vie osoba ili veliku tetu na vozilima, eljeznikoj infrastrukturi ili okoliu, kao i svaka druga slina nesrea s oiglednim utjecajem na sigurnost eljeznikog sustava ili na upravljanje sigurnou; velika teta je teta koju Istrano tijelo moe odmah procijeniti najmanje na ukupnu kunsku protuvrijednost od 2 milijuna eura; 17. Pjeaki prijelaz preko pruge (PP): mjesto krianja eljeznike pruge ili industrijskoga kolosijeka i pjeake staze, odnosno prometne povrine odreene za kretanje pjeaka u istoj razini, a koji moe biti i u sklopu eljezniko-cestovnoga prijelaza; 18. Poseban sluaj : bilo koji dio eljeznikog sustava, za koji su u TSI-jima potrebne posebne privremene ili trajne odredbe uslijed zemljopisnih ili topografskih ogranienja, ogranienja uslijed prostornih planova, ili odredbe kojima se utjee na usklaenost s postojeim stanjem sustava. To moe posebno ukljuivati eljeznike pruge i mree koje su odvojene od ostatka mree Europske unije, slobodni profil, irinu kolosijeka ili razmak izmeu tranica, te vozila koja su namijenjena iskljuivo za lokalnu, regionalnu ili povijesnu uporabu, kao i vozila iz treih zemalja ili koja su namijenjena treim zemljama; 19. Posjednik vozila: pravna ili fizika osoba, koja kao vlasnik vozila ili imatelj prava koritenja koristi vozilo kao prijevozno sredstvo, te je kao posjednik registriran u nacionalnom registru vozila; 20. Postojei eljezniki sustav : eljeznika infrastruktura sainjena od eljeznikih pruga i nepokretnih objekata postojeeg eljeznikog sustava, uz vozila svih kategorija i
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 6/117

2/16/2014

Sluzbeni list

podrijetla koja prometuju na toj infrastrukturi; 21. Prijavljeno tijelo: tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti ili prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova i za provedbu postupka EZ provjere podsustava; 22. Projekt u kasnijoj fazi razvoja: projekt ija je faza planiranja ili faza izgradnje dostigla toku u kojoj je promjena tehnikih specifikacija neprihvatljiva zbog opravdanih razloga pravne prirode, ugovornog, gospodarskog, financijskog ili socijalnog znaaja ili iz razloga utjecaja na okoli; 23. Pruni pojas: pojas kojega ini zemljite ispod eljeznike pruge, odnosno kolosijeka, izmeu kolosijeka i pokraj krajnjih kolosijeka s obje strane eljeznike pruge, na udaljenosti od najmanje 8 m, odnosno najmanje 6 m ako eljeznika pruga prolazi kroz naseljeno mjesto, mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka sa svake strane, kao i pripadajui zrani prostor; 24. Putanje u uporabu: skup aktivnosti kojima se infrastrukturni podsustav ili vozilo stavlja u projektirano stanje uporabe; 25. Serija: niz infrastrukturnih podsustava ili vozila odreenog tipa s istovjetnim bitnim svojstvima; 26. Stavljanje na trite: svaka isporuka proizvoda u svrhu distribucije ili uporabe na tritu Europske unije u okviru trgovake djelatnosti; 27. Strojovoa: osoba koja je sposobna i ovlatena za samostalno, odgovorno i sigurno upravljanje vlakom za prijevoz putnika ili tereta, radnim vlakom, lokomotivom, manevarskom lokomotivom i vozilom za posebne namjene s vlastitim pogonom; 28. Sustav upravljanja sigurnou (engl. Safety Management System SMS): organizacijska rjeenja i mjere upravitelja infrastrukture ili eljeznikog prijevoznika uspostavljeni radi sigurnog upravljanja djelatnou kojom se bave; 29. Tehnika specifikacija za interoperabilnost (TSI): specifikacija kojom je obuhvaen svaki strukturni ili funkcionalni podsustav ili dio podsustava s ciljem ispunjavanja osnovnih zahtjeva i postizanja interoperabilnosti eljeznikog sustava; 30. Upravitelj infrastrukture: tijelo ili trgovako drutvo odgovorno za uspostavu (ukljuujui gradnju), upravljanje i odravanje eljeznike infrastrukture (ukljuujui kolosijeke u morskim lukama, lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima), te za organizaciju i regulaciju prometa; obavljanje djelatnosti upravljanja infrastrukturom na mrei ili dijelu mree moe se dodijeliti razliitim tijelima ili trgovakim drutvima; 31. Usklaena norma: norma koju je donijelo jedno od europskih tijela za normizaciju na temelju zahtjeva koji je izdala Komisija, koja sama po sebi ili zajedno s drugim normama omoguuje sukladnost s pravnom odredbom; 32. Vlak : sastavljeni i spojeni niz eljeznikih vozila s jednim ili vie vunih vozila, ili samo vuno vozilo, odnosno vie meusobno spojenih vunih vozila, koji prometuju pod odreenim brojem ili oznakom, oznaen signalnim znakom elnoga i zavrnoga signala;
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 7/117

2/16/2014

Sluzbeni list

vlakom se ne smatraju vozila za posebne namjene s vlastitim pogonom, koja sama ili s prikljuenim vozilima, ne udovoljavaju propisanim tehnikim uvjetima (osovinsko optereenje, elektrini otpor osovinskog sklopa, izmjere kotaa i sl.); 33. Vozilo: eljezniko vozilo, s vlastitim pogonom ili bez njega, sposobno na vlastitim kotaima kretati se eljeznikom prugom; vozilo se sastoji od jednog ili vie strukturnih i funkcionalnih podsustava ili dijelova takvih podsustava; 34. Zamjena u okviru odravanja: zamjena sastavnih dijelova strukturnih podsustava iste funkcije i izvedbe u okviru preventivnog ili korektivnog odravanja; 35. Zatitni pruni pojas: pojas kojega ini zemljite s obje strane eljeznike pruge, odnosno kolosijeka, na udaljenosti od 100 m mjereno vodoravno od osi krajnjega kolosijeka sa svake strane, kao i pripadajui zrani prostor; 36. eljeznika infrastruktura: dio eljeznikog sustava sa statusom javnog dobra u opoj uporabi u vlasnitvu Republike Hrvatske kojeg mogu koristiti svi zainteresirani eljezniki prijevoznici pod jednakim uvjetima kako je to odreeno propisom kojim se ureuje eljeznica; 37. eljezniki prijevoznik : trgovako drutvo koje ima dozvolu za obavljanje usluga u eljeznikom prijevozu, a ija je glavna djelatnost obavljanje usluga eljeznikog prijevoza putnika i/ili tereta pod uvjetom da to trgovako drutvo osigura vuu vlakova, ukljuujui i trgovaka drutva koja obavljaju samo vuu vlakova; 38. eljezniki sustav : ukupnost strukturnih i funkcionalnih podsustava odreenih u Prilogu 1. ovoga Zakona, kao i upravljanje i rad sustava kao cjeline; 39. eljezniko-cestovni prijelaz (CP): mjesto krianja eljeznike pruge ili industrijskoga kolosijeka i ceste u istoj razini, moe ukljuivati i krianje s pjeakom i biciklistikom stazom ili drugim putovima namijenjenim prolasku ljudi, ivotinja, vozila ili strojeva.

II. AGENCIJA ZA SIGURNOST ELJEZNIKOG PROMETA


Temeljne odredbe Agencije
lanak 8. (1) Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima sa sjeditem u Zagrebu. (2) Osniva Agencije je Republika Hrvatska, a osnivaka prava u skladu s odredbama ovoga Zakona ostvaruje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada). (3) Agencija na temelju javne ovlasti obavlja poslove odreene ovim Zakonom kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije. (4) Agencija je samostalna u obavljanju poslova iz svojeg djelokruga, a za svoj rad odgovara Vladi.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 8/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(5) Agencija je organizacijski, pravno i u donoenju odluka neovisna od svakog eljeznikog prijevoznika, upravitelja infrastrukture i podnositelja zahtjeva. (6) Na sva pitanja u vezi s radom Agencije, a koja nisu ureena ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Nadlenosti Agencije
lanak 9. (1) Agencija je tijelo nadleno za sigurnost u smislu eljeznikog zakonodavstva Europske unije, kojemu je povjerena zadaa reguliranja i nadzora sigurnosti eljeznikog sustava Republike Hrvatske. (2) Djelatnost Agencije obuhvaa poslove vezane za sigurnost eljeznikog sustava, a naroito poslove vezane uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti, odobrenja, dozvola i drugih ovlatenja te nadzor i inspekciju u cilju osiguravanja kontinuiranog udovoljavanja zahtjevima za sigurnost eljeznikog sustava, voenje propisanih registara te obavljanje drugih poslova utvrenih ovim Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije. (3) Agencija je osobito nadlena za: a) izdavanje i ukidanje potvrde o sigurnosti, nadzor ispunjenja propisanih uvjeta i zahtjeva te nadzor obavljanja djelatnosti eljeznikog prijevoznika u skladu s ovim Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije; b) izdavanje i ukidanje uvjerenja o sigurnosti, nadzor ispunjenja propisanih uvjeta i zahtjeva te nadzor obavljanja djelatnosti upravitelja infrastrukture u skladu s ovim Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije; c) izdavanje odobrenja za putanje u uporabu strukturnih posustava (infrastrukturnih podsustava i vozila); d) nadzor rada i odravanja strukturnih podsustava u skladu s osnovnim zahtjevima; e) nadzor sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova s osnovnim zahtjevima; f) voenje registra vozila te nadzor da su u njemu sadrani podaci vezani za sigurnost ispravni i aktualni; g) nadzor sustava upravljanja sigurnou; h) inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije; i) praenje, promicanje i provoenje pravnog okvira sigurnosti eljeznikog sustava ukljuujui sudjelovanje u donoenju podzakonskih propisa; j) donoenje obvezujuih uputa iz podruja svoje nadlenosti; k) odobravanje pokusnih prunih dionica u svrhu ispitivanja strukturnih podsustava i
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 9/117

2/16/2014

Sluzbeni list

njihovih dijelova. (4) Agencija je osobito nadlena za sljedee poslove vezane uz ovlatenja za strojovoe iz glave XV. ovoga Zakona: a) izdavanje dozvole i duplikata; b) redovne provjere valjanosti dozvole; c) privremeno ili trajno oduzimanje dozvola, te izvjeivanje tijela nadlenih za izdavanje potvrda o utemeljenim zahtjevima za privremenim oduzimanjem potvrda zbog neispunjavanja uvjeta za potvrdu; d) ovlaivanje centara za osposobljavanje i ispitivaa; e) objavljivanje i auriranje registra centara za osposobljavanje i ispitivaa ovlatenih u skladu s ovim Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije; f) voenje i auriranje registra dozvola; g) praenje postupka davanja ovlatenja strojovoama u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom; h) provoenje nadzora osposobljenosti strojovoa. (5) Agencija provodi aktivnu razmjenu stajalita i iskustava s tijelima nadlenim za sigurnost u ostalim dravama lanicama Europske unije u svrhu usklaivanja kriterija odluivanja, posebice u cilju olakanja i koordinacije izdavanja potvrda o sigurnosti eljeznikim prijevoznicima kojima su dodijeljene meunarodne trase. (6) Agencija obavlja i druge poslove odreene ovim Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije.

Naela rada Agencije


lanak 10. (1) Poslove iz svoje nadlenosti Agencija je duna obavljati na transparentan i nediskriminirajui nain. (2) Upravitelj infrastrukture, eljezniki prijevoznici i ostala struna tijela i osobe moraju na zahtjev Agencije pruiti svu tehniku pomo Agenciji, odgovarati na upite te dostaviti sve traene podatke i izvjea Agenciji u vezi s poslovima iz nadlenosti Agencije. (3) Pri obavljanju poslova u cilju razvoja nacionalnog pravnog okvira sigurnosti eljeznikog sustava, Agencija e se savjetovati sa svim zainteresiranim osobama, ukljuujui upravitelje infrastrukture, eljeznike prijevoznike, proizvoae, subjekte nadlene za odravanje, osobe koje provode odravanje, korisnike i predstavnike radnika u eljeznikom sustavu. (4) Agencija daje miljenje na prijedloge podzakonskih propisa iz svoje nadlenosti koje na temelju ovoga Zakona donosi ministar nadlean za promet (u daljnjem tekstu:
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 10/117

2/16/2014

Sluzbeni list

ministar). (5) Agencija je ovlatena provoditi sve vrste pregleda i istraga koje su potrebne za ispunjavanje poslova iz njene nadlenosti, a upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici moraju u tu svrhu omoguiti pristup svim odgovarajuim dokumentima, objektima, postrojenjima i opremi.

Akti Agencije
lanak 11. (1) Radi provedbe svojih nadlenosti propisanih ovim Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije, Agencija moe donositi obvezujue mjere za sigurnost eljeznikog sustava i upute o nainu obavljanja poslova iz svoje nadlenosti. (2) Kada Agencija postupa i rjeava u upravnim stvarima, donosi upravne akte iz podruja svoje nadlenosti utvrene ovim Zakonom primjenjujui odredbe propisa kojim se ureuje upravni postupak. (3) Upravnim aktima u smislu stavka 2. ovoga lanka smatraju se potvrde i uvjerenja o sigurnosti, dozvole, ovlatenja, odobrenja i slino. (4) Protiv upravnih akata Agencije alba nije doputena, ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim upravnim sudom.

Statut Agencije
lanak 12. (1) Statutom i drugim opim aktima Agencije ureuju se pitanja znaajna za djelatnost, ustroj i rad Agencije. (2) Statutom Agencije ureuje se: unutarnje ustrojstvo, predstavljanje i zastupanje, financiranje, poslovno planiranje i godinje izvjetavanje, rad i poslovanje, ovlasti i nain odluivanja, opi akti, tajnost podataka, javnost rada te druga pitanja znaajna za rad Agencije. (3) Statut Agencije, uz prethodnu suglasnost Vlade, donosi Upravno vijee Agencije.

Tijela Agencije
lanak 13. Tijela Agencije su Upravno vijee i ravnatelj, koji za svoj rad odgovaraju Vladi.

Upravno vijee Agencije


lanak 14. (1) Upravno vijee ima pet lanova koje imenuje Vlada na vrijeme od pet godina, s mogunou ponovnog imenovanja.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 11/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(2) Predsjednika Upravnog vijea imenuje Vlada iz reda lanova Upravnog vijea Agencije. (3) Upravno vijee upravlja Agencijom, a lanovi Upravnog vijea imenuju se nakon provedenog javnog natjeaja. (4) lan Upravnog vijea ne moe biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je osuena za kazneno djelo protiv ovjenosti i ljudskog dostojanstva, protiv ivota i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskoritavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv sigurnosti prometa, protiv imovine, protiv gospodarstva, protiv raunalnih sustava, programa i podataka, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasnitva, protiv slubene dunosti, protiv pravosua, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane drave ili meunarodne organizacije, protiv oruanih snaga Republike Hrvatske, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu, te osoba koja obnaa dunost zastupnika Hrvatskoga sabora ili lana predstavnikog tijela jedinice lokalne samouprave ili podrune (regionalne) samouprave i izvrne vlasti, koja je u radnom odnosu ili obavlja druge poslove kod upravitelja infrastrukture ili eljeznikog prijevoznika, niti moe biti vlasnik ili suvlasnik ili lan njihovih uprava i nadzornih odbora. (5) lanom Upravnog vijea Agencije moe biti imenovan dravljanin Republike Hrvatske s prebivalitem u Republici Hrvatskoj koji ima zavren preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz podruja prometnih, tehnikih, pravnih ili ekonomskih znanosti i najmanje pet godina radnog iskustva u podruju eljeznice te aktivno znanje barem jednog stranog jezika (engleskog, francuskog ili njemakog). (6) Vlada e razrijeiti predsjednika i ostale lanove Upravnog vijea i prije isteka vremena na koje su imenovani iz sljedeih razloga: ako predsjednik, odnosno lan Upravnog vijea to sam zatrai, zbog tee povrede dunosti utvrene Statutom Agencije, u sluaju nemogunosti urednog obavljanja dunosti dulje od est mjeseci, u sluaju trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dunosti, u sluaju pravomone osude za kazneno djelo koje ga ini nedostojnim obavljanja dunosti, u sluaju nastupa okolnosti koje upuuju na sukob interesa iz stavka 4. ovoga lanka. (7) Upravno vijee Agencije obavlja sljedee poslove: donosi Statut Agencije i druge ope akte; donosi godinji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvravanje; daje prijedloge i miljenja na financijski plan i zavrni raun Agencije;
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 12/117

2/16/2014

Sluzbeni list

odluuje o drugim pitanjima utvrenim ovim Zakonom i Statutom Agencije, kao i o ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom. (8) Upravno vijee Agencije sastaje se povremeno, u skladu sa Statutom Agencije. (9) lanovi Upravnog vijea Agencije imaju pravo na mjesenu naknadu za svoj rad i naknadu trokova u vezi njihova rada, koje se isplauju iz sredstava Agencije u skladu sa Statutom Agencije.

Ravnatelj Agencije
lanak 15. (1) Ravnatelj Agencije vodi struni rad Agencije, organizira rad i poslovanje Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju te obavlja druge poslove utvrene ovim Zakonom i Statutom Agencije. (2) Ravnatelja Agencije imenuje Vlada na temelju javnog natjeaja na vrijeme od etiri godine, s mogunou ponovnog imenovanja. (3) Na ravnatelja Agencije odgovarajue se primjenjuju odredbe lanka 14. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona. (4) Plau ravnatelja Agencije utvrdit e Vlada posebnom odlukom na nain da plaa ravnatelja Agencije ne smije biti via od plae zamjenika ministra. (5) Vlada e donijeti odluku iz stavka 4. ovoga lanka najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (6) Ravnatelj ne moe bez posebne ovlasti Upravnog vijea nastupati kao druga ugovorna strana i s Agencijom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj raun, ili raun drugih osoba, ili u ime i za raun drugih osoba. (7) Vlada e razrijeiti ravnatelja Agencije u sluajevima predvienim propisom kojim se ureuju ustanove.

Poslovanje Agencije
lanak 16. (1) Strune poslove u okviru rada i poslovanja Agencije obavljaju zaposlenici Agencije, iji se pravni poloaj, uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, plae i druga pitanja u vezi s radnim odnosom ureuju Statutom Agencije i drugim opim aktima Agencije u skladu s opim propisima o radu i propisima kojim se ureuju plae u javnim slubama. (2) Sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije osiguravaju se: iz naknada od djelatnosti Agencije, iz naknada koje plaaju eljezniki prijevoznici po prijeenom vlak kilometru, iz naknada koje plaaju upravitelji infrastrukture po kilometru kolosijeka kojima
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 13/117

2/16/2014

Sluzbeni list

upravljaju. (3) Visina naknada za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije iz stavka 2. ovoga lanka, nain usklaivanja visine naknada, nain naplate i ostala pitanja u vezi s naknadama propisuje se pravilnikom kojeg donosi ministar. (4) Prihod koje Agencija ostvari od naknada u skladu sa stavkom 2. ovoga lanka predstavlja vlastiti prihod i uplauje se na iro raun Agencije. (5) Agencija je ovlatena u skladu s trinim uvjetima izraivati vlastiti sustav plaa radi stjecanja odgovarajueg strunog osoblja. (6) Ako u sluaju gospodarskog poremeaja ili vie sile Agencija ne bude u mogunosti ostvarivati dostatna sredstva iz stavka 2. ovoga lanka, sredstva za obavljanje djelatnosti Agencije osiguravaju se u dravnom proraunu Republike Hrvatske. (7) U sluaju da eljezniki prijevoznik u predvienom roku ne plati naknadu po prijeenom vlak kilometru Agencija moe ograniiti, privremeno ili trajno oduzeti poseban dio (Dio B) potvrde o sigurnosti ili na drugi nain ograniiti obavljanje djelatnosti eljeznikog prijevoza. (8) U sluaju da upravitelj infrastrukture u predvienom roku ne plati naknadu po kilometru kolosijeka kojima upravlja Agencija moe ograniiti, privremeno ili trajno oduzeti uvjerenje o sigurnosti ili na drugi nain ograniiti obavljanje njegove djelatnosti. (9) Ako Agencija u obavljanju svoje djelatnosti ostvari viak prihoda, taj se viak prihoda moe koristiti iskljuivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije, u skladu s ovim Zakonom i Statutom Agencije. (10) Statutom Agencije odreuju se ogranienja glede stjecanja, optereivanja i otuivanja nekretnina i druge imovine Agencije, kao i vrijednost pravnih poslova za koje je potrebna suglasnost Vlade. (11) Agencija odgovara za obveze cijelom svojom imovinom, a Republika Hrvatska solidarno i neogranieno odgovara za obveze Agencije.

Godinja izvjea
lanak 17. (1) Agencija do 30. rujna svake kalendarske godine podnosi Vladi godinje izvjee o svom radu u prethodnoj godini ukljuujui i financijsko izvjee. (2) Agencija do 30. rujna svake kalendarske godine podnosi Europskoj agenciji za eljeznice izvjee o svojim aktivnostima u prethodnoj godina, koje obuhvaa informacije o: razvoju sigurnosti eljeznikog sustava, ukljuujui podatke o zajednikim sigurnosnim pokazateljima, objedinjene na razini Republike Hrvatske; bitnim promjenama hrvatskog zakonodavstva koje se odnosi na sigurnost eljeznikog
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 14/117

2/16/2014

Sluzbeni list

sustava; razvoju u obavljanju poslova vezanih uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti; rezultatima i iskustvima provoenja nadzora nad upraviteljem infrastrukture i eljeznikim prijevoznicima. odstupanjima koja su usvojena u skladu sa lankom 65. stavkom 4. ovoga Zakona.

III. RAZVOJ I UPRAVLJANJE SIGURNOU


Odravanje i unaprjeenje sigurnosti eljeznikog sustava
lanak 18. (1) Upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici odgovorni su za sigurnost eljeznikog sustava i nadziranje povezanih rizika u okviru svoje djelatnosti. (2) Upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici moraju provoditi mjere potrebne za nadziranje rizika, po potrebi meusobno suraujui, primjenjivati nacionalna sigurnosna pravila te uspostaviti sustav upravljanja sigurnou u skladu s ovim Zakonom. (3) Ne dovodei u pitanje graanskopravnu odgovornost, upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici odgovorni su korisnicima, putnicima, radnicima i ostalim strankama za dio sustava u okviru svoje djelatnosti i za njegov siguran rad, ukljuujui nabavu materijala i ugovaranje usluga. (4) Odgovornost iz stavka 3. ovoga lanka ne dovodi u pitanje odgovornost svakog proizvoaa, odravatelja, posjednika vozila, pruatelja usluga i slube nabave, da vozila, postrojenja, pribor i oprema te usluge koje pruaju odgovaraju zahtjevima i uvjetima za namijenjenu uporabu na siguran nain. (5) U cilju razvoja i unaprjeenja sigurnosti na mrei Europske unije razvijaju se zajedniki sigurnosni ciljevi i zajednike sigurnosne metode.

Zajedniki sigurnosni ciljevi


lanak 19. (1) Zajednikim sigurnosnim ciljevima (engl. Common Safety Targets CST) utvruju se najmanje razine sigurnosti koje trebaju dosei razliiti dijelovi eljeznikog sustava i eljezniki sustav u cjelini u svakoj dravi lanici Europske unije, izraeno u kriterijima prihvatljivog rizika za pojedinane rizike koji se odnose na putnike, osoblje, korisnike eljezniko-cestovnih prijelaza i pjeakih prijelaza preko pruge i ostale, i ne dovodei u pitanje postojea nacionalna i meunarodna pravila o sigurnosti, pojedinane rizike koji se odnose na neovlatene osobe na eljeznikim objektima, te za drutvene rizike. (2) Zajedniki sigurnosni ciljevi objavljuju se u Slubenom listu Europske unije.

Zajednike sigurnosne metode


http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 15/117

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 20. (1) Zajednike sigurnosne metode (engl. Common Safety Methods CSM) opisuju na koji se nain ocjenjuje razina sigurnosti kao i dostizanje sigurnosnih ciljeva i usklaenost s drugim sigurnosnim zahtjevima, pomou sljedeih objanjenja i definicija: metode vrednovanja i procjene rizika, metode za procjenu usklaenosti sa zahtjevima iz potvrda i uvjerenja o sigurnosti izdanim u skladu s ovim Zakonom, metode kojima se provjerava da li je upravljanje i odravanje strukturnih podsustava u skladu s osnovnim zahtjevima, ako ove metode jo nisu utvrene u TSI-jevima. (2) Zajednike sigurnosne metode objavljuju se u Slubenom listu Europske unije.

Zajedniki sigurnosni pokazatelji


lanak 21. (1) U cilju ocjene postizanja zajednikih sigurnosnih ciljeva i praenja opeg razvoja sigurnosti eljeznikog sustava, Agencija prikuplja podatke o zajednikim sigurnosnim pokazateljima (engl. Common Safety Indicators CSI) te ih u okviru godinjeg izvjea podnosi Europskoj agenciji za eljeznice. (2) Ako Agencija nakon podnoenja godinjeg izvjea iz stavka 1. ovoga lanka otkrije nove injenice ili uoi greke, izmijenit e ili ispraviti zajednike sigurnosne pokazatelje za odreenu godinu prvom prilikom, a najkasnije u sljedeem godinjem izvjeu. (3) Zajedniki sigurnosni pokazatelji utvreni su u Prilogu 3. ovoga Zakona.

Nacionalna sigurnosna pravila


lanak 22. (1) Nacionalna sigurnosna pravila o kojima se obavjeuje Europska komisija ukljuuju: a) pravila o postojeim nacionalnim sigurnosnim ciljevima i sigurnosnim metodama; b) pravila o zahtjevima za sustave upravljanja sigurnou i zahtjevima za izdavanje potvrde o sigurnosti; c) zajednika operativna pravila eljeznike mree koja jo nisu obuhvaena TSI-jima, ukljuujui pravila koji se odnose na prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav; d) pravila o zahtjevima za dodatna unutarnja operativna pravila koja moraju donijeti upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici; e) pravila o zahtjevima za osoblje koje izvrava zadatke vezane uz sigurnost, ukljuujui kriterije odabira, zdravstvenu sposobnost i strunu osposobljenost te izdavanje
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 16/117

2/16/2014

Sluzbeni list

odobrenja, u mjeri u kojoj jo nisu pokriveni TSI-jima; f) pravila o istraivanju nesrea i incidenata. (2) Nacionalna sigurnosna pravila iz stavka 1. ovoga lanka donose se u obliku zakonskih i podzakonskih propisa te se objavljuju u slubenom listu Republike Hrvatske. (3) O svim nacionalnima sigurnosnim pravilima koja su na snazi, Ministarstvo e obavijestiti Europsku komisiju. (4) Ministarstvo e odmah obavijestiti Europsku komisiju o svim izmjenama i dopunama dostavljenih nacionalnih sigurnosnih pravila i o svakom takvom novom pravilu koje se namjerava donijeti, osim ako se pravilo u cijelosti ne odnosi na provedbu TSI-jeva. (5) Ako se, nakon donoenja zajednikih sigurnosnih ciljeva, namjerava uvesti novo nacionalno sigurnosno pravilo koje zahtijeva viu razinu sigurnosti nego zajedniki sigurnosni ciljevi, ili ako se namjerava uvesti novo nacionalno sigurnosno pravilo koje moe utjecati na rad eljeznikog prijevoznika iz ostalih drava lanica Europske unije na podruju Republike Hrvatske, provest e se savjetovanje sa svim zainteresiranim strankama, te e se provesti postupak iz stavka 6. ovoga lanka. (6) Prije donoenja sigurnosnog pravila Europskoj komisiji se na pregled dostavlja prijedlog istog, zajedno s razlozima za njegovo donoenje.

Sustav upravljanja sigurnou


lanak 23. (1) Upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici moraju uspostaviti svoje sustave upravljanja sigurnou kako bi se osiguralo da eljezniki sustav moe dosegnuti barem zajednike sigurnosne ciljeve, da je u skladu s nacionalnim sigurnosnim pravilima i sa sigurnosnim zahtjevima utvrenim u TSI-jevima, te da se primjenjuju odgovarajui dijelovi zajednikih sigurnosnih metoda. (2) Sustav upravljanja sigurnou mora zadovoljiti zahtjeve iz lanka 24. ovoga Zakona i sadravati dijelove sustava upravljanja sigurnou iz lanka 25. ovoga Zakona, prilagoene svojstvima, opsegu i drugim uvjetima obavljanja djelatnosti upravitelja infrastrukture ili eljeznikog prijevoznika. (3) Sustav upravljanja sigurnou mora osigurati nadziranje svih rizika povezanih s obavljanjem djelatnosti upravitelja infrastrukture ili eljeznikog prijevoznika, ukljuujui odravanje, nabavu materijala, projektiranje i vanjsko ugovaranje (odravanja i ostalog). (4) Ne dovodei u pitanje postojea nacionalna i meunarodna pravila o odgovornosti, sustav upravljanja sigurnou takoer mora uzeti u obzir, kada je to primjereno i razumno, rizike koji proizlaze iz djelatnosti svih ukljuenih stranaka. (5) Sustav upravljanja sigurnou upravitelja infrastrukture mora omoguiti koritenje eljeznike infrastrukture od strane razliitih eljeznikih prijevoznika i ukljuiti pravila kojima se svim eljeznikim prijevoznicima omoguuje odvijanje eljeznikog prometa u
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 17/117

2/16/2014

Sluzbeni list

skladu s TSI-jima, nacionalnim sigurnosnim pravilima i uvjetima utvrenim u uvjerenju o sigurnosti. (6) Sustav upravljanja sigurnou upravitelja infrastrukture mora sadravati pravila o postupanju, davanju upozorenja i informiranja javnosti u sluaju opasnosti, usklaena s posebnim propisima i odgovarajuim pravilima eljeznikih prijevoznika.

Zahtjevi za sustav upravljanja sigurnou


lanak 24. (1) Sustav upravljanja sigurnou, kao i svaka izmjena, mora biti u cijelosti dokumentiran i odobren od uprave upravitelja infrastrukture ili eljeznikog prijevoznika. (2) Sustav upravljanja sigurnou naroito mora opisati podjelu odgovornosti unutar upravitelja infrastrukture ili eljeznikog prijevoznika. (3) U sustavu upravljanja sigurnou mora biti opisano na koji nain odgovorne osobe na razliitim upravljakim razinama osiguravaju da su svi radnici ukljueni u upravljanje sigurnou i na koji nain se osigurava neprekidno poboljanje sustava upravljanja sigurnou. (4) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik moraju imenovati osobu nadlenu za sustav upravljanja sigurnou i o tome obavijestiti Agenciju.

Dijelovi sustava upravljanja sigurnou


lanak 25. Osnovni dijelovi sustava upravljanja sigurnou su: a) politika sigurnosti odobrena od strane uprave trgovakog drutva i dostupna svim radnicima; b) kvalitativni i kvantitativni ciljevi odravanja i poboljanja sigurnosti te planovi i postupci trgovakog drutva za postizanje tih ciljeva; c) postupci za zadovoljavanje postojeih, novih i izmijenjenih tehnikih normi i operativnih standarda ili drugih propisanih uvjeta utvrenih u: TSI-jima, nacionalnim sigurnosnim pravilima, drugim mjerodavnim pravilima, odlukama nadlenih tijela, postupcima koji osiguravaju da su oprema i postupci usklaeni s normama i drugim propisanim uvjetima tijekom cijelog uporabnog vijeka opreme i tijekom cijelog rada sustava;
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 18/117

2/16/2014

Sluzbeni list

d) postupci i metode za procjenu rizika i provedbu mjera nadziranja rizika svaki put kada promjena radnih uvjeta ili primjena novih materijala predstavlja nove rizike za infrastrukturu ili odvijanje prometa; e) postupci i metode za procjenu rizika i provedbu mjera nadziranja rizika pri putanju u uporabu strukturnih podsustava; f) programi osposobljavanja radnika i sustavi kojima se osigurava njihova trajna osposobljenost i obavljanje poslova na struan nain; g) mjere za dostupnost i razmjenu informacija unutar trgovakog drutva i po potrebi izmeu trgovakih drutava koja koriste istu infrastrukturu; h) postupci i obrasci za dokumentiranje sigurnosnih informacija i odreivanje postupaka za nadziranje najvanijih sigurnosnih informacija; i) postupci prijave, istraivanja i analize nesrea, incidenata, izbjegnutih nesrea i ostalih opasnih pojava, te poduzimanje nunih preventivnih mjera; j) pravila o postupanju, davanju upozorenja i informiranja javnosti u sluaju opasnosti, usuglaena s nadlenim tijelima; k) redoviti unutarnji nadzor sustava upravljanja sigurnou.

Izvjee o sigurnosti
lanak 26. (1) Upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici moraju svake godine dostaviti Agenciji najkasnije do 30. lipnja izvjee o sigurnosti za prethodnu kalendarsku godinu. (2) Izvjee o sigurnosti iz stavka 1. ovoga lanka mora sadravati: a) podatke o ispunjavanju unutarnjih sigurnosnih ciljeva trgovakog drutva i rezultate planova sigurnosti; b) razvoj nacionalnih sigurnosnih pokazatelja i zajednikih sigurnosnih pokazatelja utvrenih u Prilogu 3. ovoga Zakona, u mjeri u kojoj se to odnosi na podnositelja izvjea; c) rezultate unutarnjeg nadzora sigurnosti; d) podatke o nedostacima i nepravilnostima u odvijanju eljeznikog prometa i upravljanju eljeznikom infrastrukturom koje mogu biti od znaaja za Agenciju. (3) Upravitelj infrastrukture mora, neovisno o stavku 1. ovoga lanka, redovito dostavljati Agenciji dnevne evidencije o nepravilnostima u odvijanju redovnog eljeznikog prometa.

IV. POTVRDA I UVJERENJE O SIGURNOSTI


Potvrda o sigurnosti
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 19/117

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 27. (1) Upravitelj infrastrukture, u cilju pruanja usluge prijevoza putnika i tereta na siguran nain, moe dati pristup eljeznikoj infrastrukturi samo eljeznikom prijevozniku koji ima potvrdu o sigurnosti. (2) Potvrda o sigurnosti moe vrijediti za cijelu ili samo za neke dijelove mree. (3) Potvrda o sigurnosti sadri: a) opi dio (Dio A) potvrdu o prihvaanju sustava upravljanja sigurnou eljeznikog prijevoznika u skladu s ovim Zakonom, i b) poseban dio (Dio B) potvrdu o prihvaanju pravila eljeznikog prijevoznika kojima se udovoljava posebnim zahtjevima Republike Hrvatske neophodnima za obavljanje usluge prijevoza na siguran nain na mrei za koju se izdaje potvrda o sigurnosti. (4) eljeznikom prijevozniku koji u Republici Hrvatskoj po prvi put zapoinje obavljati djelatnost eljeznikog prijevoza Agencija izdaje opi i posebni dio (Dio A i Dio B) potvrde o sigurnosti. (5) U potvrdi o sigurnosti mora se navesti vrsta i opseg eljeznikih usluga za koje se izdaje. (6) Opi dio (Dio A) potvrde o sigurnosti vrijedi za prostor cijele Europske unije za istovrsne usluge eljeznikog prijevoza.

Poseban dio potvrde o sigurnosti


lanak 28. (1) eljeznikom prijevozniku, koji ima valjanu potvrdu o sigurnosti (Dio A) izdanu u dravi lanici Europske unije, a namjerava obavljati usluge eljeznikog prijevoza na podruju Republike Hrvatske, Agencija izdaje poseban dio (Dio B) potvrde o sigurnosti. (2) Za izdavanje posebnog dijela (Dio B) potvrde o sigurnosti eljezniki prijevoznik mora dostaviti: a) dokumentaciju o primjenjivim TSI-jima ili njihovim dijelovima, o nacionalnim sigurnosnim pravilima i drugim pravilima koja se odnose na rad eljeznikog prijevoznika, na radnike i na vozila, te o nainu na koji sustav upravljanja sigurnou osigurava usklaenost s navedenim pravilima; b) dokumentaciju o razliitim kategorijama radnika ili vanjskih pruatelja usluga, ukljuujui dokaz da udovoljavaju zahtjevima iz TSI-ja ili iz nacionalnih pravila i da imaju propisana ovlatenja; c) dokumentaciju o razliitim tipovima vozila koja se koriste za obavljanje djelatnosti prijevoza, ukljuujui dokaz o udovoljavanju zahtjevima iz TSI-ja ili iz nacionalnih
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 20/117

2/16/2014

Sluzbeni list

pravila, te propisana odobrenja (3) Vezano uz udovoljavanje zahtjevima iz TSI-jeva dovoljno je dostaviti saetu dokumentaciju. (4) Uvjete za izdavanje posebnog dijela potvrde o sigurnosti (Dio B) koji se naroito odnose na primjenu TSI-jeva, nacionalnih sigurnosnih i tehnikih pravila nunim za obavljanje usluge prijevoza na siguran nain, odrediti e odlukom Agencija uz suglasnost ministra.

Izdavanje i ukidanje potvrde o sigurnosti


lanak 29. (1) Agencija na zahtjev eljeznikog prijevoznika izdaje potvrdu o sigurnosti na vrijeme od najvie pet godina, u skladu s odredbama zajednike sigurnosne metode za ocjenu prihvatljivosti pravila eljeznikog prijevoznika o ispunjavanju zahtjeva za izdavanje potvrde o sigurnosti utvrene u Uredbi (EZ) br. 1158/2010 sa svim naknadnim izmjenama. (2) Potvrda o sigurnosti se mora u cijelosti ili djelomino izmijeniti uvijek kada se vrsta ili opseg djelatnosti znaajno promjeni. (3) Imatelj potvrde o sigurnosti mora bez odlaganja obavijestiti Agenciju o svim izmjenama sustava upravljanja sigurnou, a naroito kada se zaposle nove kategorije radnika ili uvedu novi tipovi vozila. (4) Agencija moe zatraiti izmjenu odgovarajueg dijela potvrde o sigurnosti u sluaju znaajnijih zakonodavnih izmjena u podruju sigurnosti eljeznice. (5) Ako Agencija utvrdi da imatelj potvrde o sigurnosti vie ne zadovoljava uvjete potvrde koju je izdala, ona ukida opi (Dio A) i/ili poseban (Dio B) dio potvrde o sigurnosti, navodei razloge za takvu odluku. (6) Ako Agencija utvrdi da potvrda o sigurnosti nije koritena na predvien nain u roku godine dana nakon izdavanja, istu e ukinuti. (7) Kada ukine poseban dio (Dio B) potvrde o sigurnosti, Agencija mora o svojoj odluci odmah izvijestiti tijelo nadleno za sigurnost drave lanice Europske unije koje je izdalo opi dio (Dio A) potvrde o sigurnosti. (8) Agencija u roku 30 dana izvjeuje Europsku agenciju za eljeznice o izdanim ili ukinutim opim dijelovima (Dio A) potvrde o sigurnosti, pri emu mora navesti naziv i adresu eljeznikog prijevoznika, datum izdavanja, opseg i rok valjanosti potvrde o sigurnosti i, u sluaju ukidanja, razloge za takvu odluku. (9) Agencija e odluku o izdavanju potvrde o sigurnosti donijeti bez odgaanja, a najkasnije u roku etiri mjeseca od dostave potpunog zahtjeva.

Uvjerenje o sigurnosti
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 21/117

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 30. (1) Upravitelj infrastrukture za obavljanje djelatnosti upravljanja eljeznikom infrastrukturom mora imati uvjerenje o sigurnosti koje izdaje Agencija. (2) Uvjerenjem o sigurnosti potvruje se: a) prihvatljivost sustava upravljanja sigurnou upravitelja infrastrukture u skladu s ovim Zakonom; b) prihvatljivost pravila upravitelja infrastrukture o ispunjavanju posebnih zahtjeva za uspostavu (ukljuujui gradnju), odravanje i rad eljeznike infrastrukture na siguran nain, ukljuujui organiziranje i reguliranje prometa i upravljanje prometom; i c) udovoljavanje zahtjevima iz TSI-ja ili nacionalnim pravilima za vozila upravitelja infrastrukture, ukljuujui propisana odobrenja. (3) Odredbe ovoga Zakona o izdavanju uvjerenja o sigurnosti na odgovarajui se nain primjenjuju na upravitelja infrastrukture u morskim lukama, u lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima. (4) Upravitelj infrastrukture u morskim lukama i u lukama unutarnjih voda je nadlena luka uprava ili druga osoba kojoj je dana ovlast za upravljanje eljeznikim kolosijecima, u skladu s posebnim propisima.

Izdavanje i ukidanje uvjerenja o sigurnosti


lanak 31. (1) Agencija na zahtjev upravitelja infrastrukture izdaje uvjerenje o sigurnosti na vrijeme od najvie pet godina, u skladu s zajednikom sigurnosnom metodom za ocjenu prihvatljivosti pravila upravitelja infrastrukture o ispunjavanju zahtjeva za izdavanje uvjerenja o sigurnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 1169/2010 sa svim naknadnim izmjenama. (2) Uvjerenje o sigurnosti se mora u cijelosti ili djelomino izmijeniti u sluaju znaajnih izmjena graevinskog, prometno-upravljakog i signalno-sigurnosnog, te elektroenergetskog podsustava ili izmjena osnovnih naela njihovog rada i odravanja. (3) Imatelj uvjerenja o sigurnosti bez odlaganja mora obavijestiti Agenciju o svim izmjenama sustava upravljanja sigurnou, a naroito u sluajevima iz stavka 2. ovoga lanka. (4) Agencija moe zatraiti izmjenu odgovarajueg dijela uvjerenja o sigurnosti u sluaju znaajnijih izmjena primjenjivog zakonodavstva. (5) Ako Agencija utvrdi da imatelj uvjerenja o sigurnosti vie ne zadovoljava propisane uvjete, ukinuti e uvjerenje o sigurnosti navodei razloge za takvu odluku. (6) Agencija u roku jednog mjeseca obavjeuje Europsku agenciju za eljeznice o izdanim ili ukinutim uvjerenjima o sigurnosti, pri emu mora navesti naziv i adresu
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 22/117

2/16/2014

Sluzbeni list

upravitelja infrastrukture, datum izdavanja, opseg i rok valjanosti uvjerenja o sigurnosti i, u sluaju ukidanja, razloge za takvu odluku. (7) Agencija e odluku o izdavanju uvjerenja o sigurnosti donijeti bez odgaanja, a najkasnije u roku etiri mjeseca od dostave potpunog zahtjeva.

Podnoenje zahtjeva za izdavanje potvrde i uvjerenja o sigurnosti


lanak 32. (1) Podnositelj zahtjeva duan je na traenje Agencije bez odlaganja dostaviti dodatne informacije potrebne za upotpunjavanje zahtjeva. (2) Agencija e novim eljeznikim prijevoznicima i eljeznikim prijevoznicima iz drugih drava lanica Europske unije dati detaljne smjernice o postupku izdavanja potvrde o sigurnosti, navodei zahtjeve za izdavanje opeg i posebnog dijela (Dio A i Dio B) potvrde o sigurnosti te mu dati na raspolaganje potrebnu dokumentaciju. (3) Agencija e eljeznikim prijevoznicima koji podnose zahtjev za izdavanje potvrde o sigurnosti za pruanje usluga na odreenom dijelu mree dati posebne smjernice, navodei posebna pravila koja vrijede za taj dio mree. (4) Agencija e na svojoj internetskoj stranici javno objaviti vodi sa smjernicama za podnoenje zahtjeva za izdavanje potvrde i uvjerenja o sigurnosti u kojem e opisati postupak izdavanja, navesti zahtjeve koje je potrebno ispuniti za izdavanje i navesti dokumentaciju koju je potrebno priloiti zahtjevu.

Pristup uslugama osposobljavanja


lanak 33. (1) Pruatelji usluga osposobljavanja strojovoa i izvrnih radnika moraju eljeznikim prijevoznicima koji podnose zahtjev za izdavanje potvrde o sigurnosti omoguiti poten i nediskriminirajui pristup osposobljavanju, ukljuujui osposobljavanje za poznavanje trasa, prometnih i signalnih pravila, prometno-upravljakog i signalno-sigurnosnog podsustava te postupaka u sluaju opasnosti. (2) Pruatelji usluga osposobljavanja moraju upravitelju infrastrukture i njegovim radnicima koji obavljaju poslove vezane za sigurnost omoguiti poten i nediskriminirajui pristup osposobljavanju. (3) Ako osposobljavanje iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka ne ukljuuje ispitivanje, ispitivai moraju osigurati poten i nediskriminirajui pristup ispitivanju i dobivanje potvrda o osposobljenosti. (4) U postupku izdavanja potvrde i uvjerenja o sigurnosti Agencija utvruje da je osoblje podnositelja zahtjeva osposobljeno u skladu sa sigurnosnim zahtjevima iz TSI-ja ili nacionalnim sigurnosnim pravilima. (5) Ako usluge osposobljavanja nudi samo jedan eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture, on mora omoguiti poten i nediskriminirajui pristup osposobljavanju
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 23/117

2/16/2014

Sluzbeni list

ostalim eljeznikim prijevoznicima uz primjerenu i nediskriminirajuu naknadu, temeljenu na izravnim trokovima i uveanu za razumnu dobit. (6) Pruatelj usluga osposobljavanja, ukljuujui eljeznikog prijevoznika i upravitelja infrastrukture, mora strojovoama i izvrnim radnicima odobriti pristup, dostavu i presliku svih isprava koje svjedoe o njihovom obrazovanju, opoj i strunoj osposobljenosti, te radnom iskustvu. (7) Ne dovodei u pitanje odgovornost pruatelja usluga osposobljavanja, eljezniki prijevoznici i upravitelji infrastrukture moraju svojim sustavom upravljanja sigurnou osigurati potrebnu razinu obrazovanja i osposobljenosti izvrnih radnika i strojovoa.

Nadzor sustava upravljanja sigurnou


lanak 34. (1) Agencija obavlja poslove nadzora nad uspostavom i odravanjem sustava upravljanja sigurnou eljeznikog prijevoznika i upravitelja infrastrukture, ukljuujui provjeru ispunjavanja zahtjeva za sustav upravljanja sigurnou u skladu sa lancima 23. i 24. ovoga Zakona, te provjeru svih dijelova sustava upravljanja sigurnou u skladu sa lankom 25. ovoga Zakona. (2) U postupku nadzora sustava upravljanja sigurnou upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik moraju zaposlenicima Agencije omoguiti pregled svih dokumenata i uvid u sve postupke vezane uz obavljanje njihove djelatnosti, a koji su Agenciji potrebni za uinkovitu provjeru nadzora sustava upravljanja sigurnou. (3) U postupku nadzora sustava upravljanja sigurnou Agencija je ovlatena izricati upozorenja, naredbe i druge primjerene mjere. (4) Ako u postupku nadzora sustava upravljanja sigurnou Agencija posumnja u povrede ovoga Zakona i izravno primjenjivih propisa Europske unije, mora bez odgaanja zahtijevati inspekcijski nadzor.

V. TEHNIKE SPECIFIKACIJE ZA INTEROPERABILNOST TSI


Podruje primjene i sadraj TSI-ja
lanak 35. (1) Podsustavi moraju biti u skladu s TSI-jima na snazi, u skladu s odredbama ovoga Zakona o izdavanju odobrenja za putanje u uporabu novih te moderniziranih ili obnovljenih postojeih podsustava, te se usklaenost s TSI-jima mora odravati kroz cijelo vrijeme njihove uporabe. (2) TSI-jevi mogu izravno i jasno upuivati na europske ili meunarodne norme, specifikacije, tehnike dokumente koje objavi Europska agencija za eljeznice, ili druge jasno utvrene normativne dokumente i oni se smatraju obveznim od trenutka stupanja na snagu TSI-ja.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 24/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) Za projekte u kasnijoj fazi razvoja ili za ugovorene projekte koji su u fazi izvoenja u trenutku objave odgovarajue skupine TSI-ja, ne moraju se primjenjivati novi ili izmijenjeni TSI-jevi. (4) Izmjena TSI-ja kojom se mijenjaju zahtjevi iz prethodnog TSI-ja mora osigurati kompatibilnost s podsustavima koji su puteni u uporabu u skladu s prethodnim inaicama TSI-ja, a ako je zbog razloga sigurnosti ili interoperabilnosti potrebno izdavanje novog odobrenja za putanje u uporabu, obnova ili modernizacija postojeih podsustava, odgovarajui rokovi utvruju se u TSI-jima ili ako nisu utvreni u TSI-ju, utvrdit e ih Ministarstvo. (5) Podruje primjene i TSI-jeva odreeno je u svakom pojedinom TSI-ju te obuhvaa trans-europski eljezniki sustav i postupno se iri na cjelokupni eljezniki sustav Europske unije. (6) Plan provedbe za odreeni TSI, u skladu s odredbama, uputama i rokovima utvrenim u TSI-ju, odreuje se odlukom koju donosi ministar. (7) Plan opremanja Europskim sustavom upravljanja i nadzora vlakova (ETCS European Train Control System) i plan opremanja Globalnim sustavom pokretnih komunikacija za eljezniki promet (GSM-R Global System for Mobile communication Railways), koji ine Europski sustav upravljanja eljeznikim prometom (ERTMS European Rail Traffic Management System), u skladu sa TSIjem za prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav odreuje se odlukom koju donosi ministar. (8) Trans-europski eljezniki sustav odreen je u skladu s Prilogom 4. ovoga Zakona.

Odstupanja od primjene TSI-ja


lanak 36. (1) U sljedeim sluajevima, a u nedostatku odgovarajuih posebnih sluajeva utvrenim u TSI-jima, ne moraju se primjenjivati jedan ili vie TSI-ja: a) za predloeni novi podsustav, za obnovu ili modernizaciju postojeeg podsustava ili za bilo koji projekt u kasnijoj fazi razvoja ili za ugovorene projekte koji su u fazi izvoenja u trenutku objave odgovarajue skupine TSI-ja; b) za svaki projekt koji se odnosi na obnovu ili modernizaciju postojeeg podsustava, kada slobodni profil, irina kolosijeka, osni razmak izmeu kolosijeka ili napon kontaktne mree u tim TSI-jima nisu kompatibilni s onima postojeeg podsustava; c) za svaku predloenu obnovu, proirenje ili modernizaciju postojeeg podsustava, u sluaju kada bi primjena tih TSI-ja tetila ekonomskoj odrivosti projekta i/ili kompatibilnosti eljeznikog sustava; d) ako nakon nesree ili prirodne katastrofe uvjeti za brzu obnovu mree u ekonomskom ili tehnikom smislu ne doputaju djelominu ili potpunu primjenu odgovarajuih TSI-jeva;
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 25/117

2/16/2014

Sluzbeni list

e) za vozila koja dolaze ili odlaze u tree zemlje, a u kojima je irina kolosijeka drugaija od irine kolosijeka na glavnoj eljeznikoj mrei Europske unije. (2) U sluajevima iz stavka 1. ovoga lanka, Ministarstvo podnosi zahtjev za odstupanje Europskoj komisiji, kojem se prilae sljedea dokumentacija u papirnatom i elektronikom obliku: opis radova, roba i usluga koji su predmet odstupanja, navodei bitne datume, zemljopisni poloaj, radno i tehniko podruje; tono upuivanje na TSI-jeve (ili njihove dijelove) od kojih se trai odstupanje; tono upuivanje i detalje o odredbama koje e se primjenjivati umjesto TSI-ja; dokaz da je projekt u kasnijoj fazi razvoja, ako je primjenjivo; opravdanost odstupanja, ukljuujui glavne razloge tehnike, ekonomske, trine, operativne i/ili administrativne prirode; sve druge informacije kojima se opravdava zahtjev za odstupanje; opis mjera koje e se poduzeti za promicanje interoperabilnosti projekta, dok u sluaju manjeg odstupanja taj opis nije potreban. (3) U sluaju iz stavka 1. toke a) ovoga lanka, Ministarstvo e u roku godinu dana od stupanja na snagu odgovarajueg TSI-ja dostaviti Europskoj komisiji popis projekata koji su u kasnijoj fazi razvoja a izvode se na podruju Republike Hrvatske. (4) Ministarstvo je nadleno za zaprimanje miljenja Europske komisije o podnesenim zahtjevima za odstupanje kao i za druge poslove u vezi sa zahtjevima za odstupanje.

VI. OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI


Tijela za ocjenjivanje sukladnosti
lanak 37. (1) Tijela za ocjenjivanje sukladnosti su prijavljena tijela (engl. Notified Body NoBo) i imenovana tijela (engl. Designated Body DeBo). (2) Prijavljeno tijelo je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu: postupka ocjenjivanja sukladnosti ili prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova iz lanka 44. ovoga Zakona, i postupka EZ provjere podsustava iz lanka 49. ovoga Zakona. (3) Prijavljeno tijelo koje obavlja postupke iz stavka 2. ovoga lanka je: prijavljeno tijelo osnovano u Republici Hrvatskoj, akreditirano u skladu sa stavkom 6. ovoga lanka, ovlateno u skladu sa stavkom 8. ovoga lanka, prijavljeno Europskoj komisiji i ostalim dravama lanicama Europske unije i koje je Europska komisija
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 26/117

2/16/2014

Sluzbeni list

objavila u slubenom glasilu Europske unije s naznakom o jedinstvenom broju i podruju nadlenosti, ili prijavljeno tijelo koje je Europska komisija objavila u slubenom glasilu Europske unije s naznakom o jedinstvenom broju i podruju nadlenosti. (4) Imenovano tijelo je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti odgovorno za provedbu postupka ocjenjivanja sukladnosti podsustava s nacionalnim tehnikim pravilima iz lanka 47. ovoga Zakona u skladu s postupkom EZ provjere podsustava iz lanka 49. ovoga Zakona. (5) Smatra se da tijela koja ispunjavaju kriterije ocjenjivanja utvrene u odgovarajuim hrvatskim normama ispunjavaju zahtjeve iz lanka 38. ovoga Zakona. (6) Prijavljena tijela osnovana u Republici Hrvatskoj ispunjavanje zahtjeva iz lanka 38. ovoga Zakona dokazuju potvrdom o akreditaciji izdanom od hrvatskog akreditacijskog tijela u smislu i u skladu Uredbe (EZ) br. 765/2008 sa svim naknadnim izmjenama. (7) Za imenovana tijela postupke ocjenjivanja i redovitog nadzora ispunjavanja zahtjeva iz lanka 39. ovoga Zakona provodi Ministarstvo. (8) Tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja su osnovana u Republici Hrvatskoj ovlauje ministar. (9) Tijelima za ocjenjivanje sukladnosti koja vie ne ispunjavaju zahtjeve iz lanka 38. ili lanka 39. ovoga Zakona ministar e oduzeti ovlatenje iz stavka 8. ovoga lanka. (10) Ako se opravdano sumnja da prijavljeno tijelo koje je prijavila druga drava lanica Europske unije ne ispunjava kriterije iz lanka 38. ovoga Zakona, Ministarstvo e o tome obavijestiti Europsku komisiju.

Zahtjevi za prijavljeno tijelo


lanak 38. Minimalni zahtjevi koje mora ispuniti prijavljeno tijelo su sljedei: a) Prijavljeno tijelo, njegova uprava i osoblje koje provodi postupak provjere ne smiju ni neposredno niti kao ovlateni predstavnik sudjelovati u projektiranju, proizvodnji, izgradnji, stavljanju na trite, odravanju ili uporabi interoperabilnih sastavnih dijelova ili podsustava koji se ocjenjuju. Ne smiju sudjelovati u nijednoj aktivnosti koja bi mogla biti u sukobu s neovisnou njihove prosudbe i estitosti koja je povezana s aktivnostima za koje su prijavljeni. Isto ne iskljuuje mogunost razmjene tehnikih informacija izmeu proizvoaa i tijela. b) Prijavljeno tijelo koje je dio profitnog drutva ili profesionalnog udruenja koje predstavlja trgovaka drutva povezana s projektiranjem, proizvodnjom, izgradnjom, stavljanjem na trite, odravanjem ili uporabom interoperabilnih sastavnih dijelova ili podsustava koji se ocjenjuju moe se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i odsustvo bilo kakvog oblika sukoba interesa, smatrati takvim tijelom.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 27/117

2/16/2014

Sluzbeni list

c) Prijavljeno tijelo i osoblje koje provodi postupak provjere moraju provoditi provjere profesionalno i tehniki struno, te ne smiju biti pod bilo kakvim pritiskom ili utjecajem, u prvom redu financijske prirode koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili rezultate njihovih pregleda, posebno od strane osoba ili skupina osoba na koje utjeu rezultati provjera. Prijavljeno tijelo i osoblje ovlateno za provjere moraju biti funkcionalno neovisni od Ministarstva, Agencije i Istranog tijela. d) Prijavljeno tijelo mora na raspolaganju imati potrebno osoblje, potreban opis postupaka i uspostavljene odgovarajue politike i postupke kojima se poslovi koje provodi kao prijavljeno tijelo razlikuju od ostalih aktivnosti, te posjedovati sredstva potrebna za odgovarajue izvravanje tehnikih i administrativnih zadataka povezanih s provjerama; ono takoer mora imati pristup opremi potrebnoj za izvanredne provjere. e) Osoblje koje provodi postupak provjere mora imati: primjerenu tehniku i strunu izobrazbu i osposobljenost, dostatno tehniko znanje i dostatno i prikladno iskustvo za obavljanje zadataka u postupku ocjenjivanja sukladnosti, sposobnost sastavljanja potvrda, zapisnika i izvjea koji ine slubenu dokumentaciju provedenih provjera. f) Nepristranost prijavljenog tijela, njegove uprave i osoblja koje provodi postupak provjere mora biti zajameno. Plae i druge naknade rukovodstva prijavljenog tijela i osoblja za ocjenjivanje ne ovise o broju izvrenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja. g) Prijavljeno tijelo mora imati osiguranje od odgovornosti za tetu, osim u sluaju ako je odgovornost preuzela drava ili je drava izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti. h) Podaci koji se dobiju tijekom postupka provjere su slubena tajna, a osoblje koje provodi postupak provjere mora uvati tajnost podataka koje saznaje tijekom obavljanja postupka provjere (uz izuzetak dravnih tijela i Istranog tijela).

Zahtjevi za imenovano tijelo


lanak 39. Minimalni zahtjevi koje mora ispuniti imenovano tijelo su sljedei: a) Imenovano tijelo, njegova uprava i osoblje ovlateno za provedbu postupaka provjere ne smije ni neposredno niti kao ovlateni predstavnik sudjelovati u projektiranju, proizvodnji, izgradnji, stavljanju na trite, odravanju, uporabi podsustava ili njegovih sastavnih dijelova koji se ocjenjuju. Ne smiju sudjelovati u nijednoj aktivnosti koja bi mogla biti u sukobu s neovisnou njihove prosudbe i estitosti koja je povezana s aktivnostima za koje su ovlateni. Isto ne iskljuuje mogunost razmjene tehnikih informacija izmeu proizvoaa i tijela. b) Imenovano tijelo koje je dio profitnog drutva ili profesionalnog udruenja koje
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 28/117

2/16/2014

Sluzbeni list

predstavlja trgovaka drutva povezana s projektiranjem, proizvodnjom, izgradnjom, stavljanjem na trite, odravanjem ili uporabom podsustava ili sastavnih dijelova koji se ocjenjuju moe se, pod uvjetom da je dokazana njegova neovisnost i odsustvo bilo kakvog oblika sukoba interesa, smatrati takvim tijelom. c) Imenovano tijelo i osoblje ovlateno za provjere moraju provoditi provjere profesionalno i tehniki struno, te ne smiju biti pod bilo kakvim pritiskom ili utjecajem, u prvom redu financijske prirode koji bi mogli utjecati na njihovu prosudbu ili rezultate njihovih pregleda. d) Imenovano tijelo mora na raspolaganju imati potrebno osoblje, potreban opis postupaka i uspostavljene odgovarajue politike i postupke kojima se poslovi koje provodi kao imenovano tijelo razlikuju od ostalih aktivnosti, te posjedovati sredstva potrebna za odgovarajue izvravanje tehnikih i administrativnih zadataka povezanih s provjerama; ono takoer mora imati pristup opremi potrebnoj za izvanredne provjere. e) Osoblje odgovorno za provjere mora imati: primjerenu tehniku i strunu osposobljenost znanje i praktino iskustvo o zahtjevima koji se odnose na provjere koje provode sposobnost sastavljanja potvrda, zapisnika i izvjea koji ine slubenu dokumentaciju provedenih provjera. f) Nepristranost imenovanog tijela, njegove uprave i osoblja koje provodi postupak provjere mora biti zajameno. Plae i druge naknade imenovanog tijela i osoblja za ocjenjivanje ne ovise o broju izvrenih ocjenjivanja niti o rezultatima takvih ocjenjivanja. g) Imenovano tijelo mora imati osiguranje od odgovornosti za tetu, osim u sluaju ako je odgovornost preuzela drava ili je drava izravno odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti. h) Podaci koji se dobiju tijekom postupka provjere su slubena tajna, a osoblje je duno uvati tajnost podataka koje saznaju tijekom obavljanja postupka provjere (uz izuzetak dravnih tijela i Istranog tijela).

Prijavljivanje prijavljenog tijela


lanak 40. (1) Ministarstvo prijavljuje Europskoj komisiji i ostalim dravama lanicama Europske unije prijavljeno tijelo, navodei njegovo podruje odgovornosti i identifikacijski broj prethodno dobiven od Europske komisije. (2) Podruje odgovornosti prijavljenog tijela odnosi se na jedan ili vie strukturnih podsustava iz Priloga 1. ovoga Zakona. (3) Popis prijavljenih tijela, njihovi identifikacijski brojevi i podruja odgovornost objavljuju se u Slubenom listu Europske unije.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 29/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(4) O oduzimanju ovlatenja za prijavljeno tijelo iz lanka 37. stavka 9. ovoga Zakona se bez odlaganja izvjeuje Europska komisija i ostale drave lanice Europske unije.

VII. INTEROPERABILNI SASTAVNI DIJELOVI


Pojam interoperabilnog sastavnog dijela
lanak 41. (1) Interoperabilni sastavni dio je element, skupina elemenata, sklop, naprava ili ureaj (to obuhvaa materijalne i nematerijalne proizvode kao to je programska podrka), koji je ugraen ili koji se namjerava ugraditi u strukturni podsustav i o kojem izravno ili neizravno ovisi interoperabilnost eljeznikog sustava. (2) Interoperabilni sastavni dijelovi mogu biti: vienamjenski interoperabilni sastavni dijelovi koji se ne primjenjuju samo u eljeznikom sustavu ve i u drugim podrujima; vienamjenski interoperabilni sastavni dijelovi s posebnim svojstvima koji se ne primjenjuju samo u eljeznikom sustavu ve i u drugim podrujima, ali koji moraju imati posebna svojstva kada se koriste u eljeznikom sustavu; posebni interoperabilni sastavni dijelovi koji se primjenjuju samo u eljeznikom sustavu. (3) Popis interoperabilnih sastavnih dijelova pojedinih strukturnih podsustava naveden je u odgovarajuem TSI-ju.

Stavljanje na trite
lanak 42. (1) Interoperabilni sastavni dijelovi mogu se iskljuivo: staviti na trite ukoliko omoguuju postizanje interoperabilnosti u eljeznikom sustavu uz istodobno ispunjavanje osnovnih zahtjeva; koristiti u namijenjenom podruju uporabe, te propisno ugraivati i odravati. (2) Odredba iz stavka 1. ovoga lanka ne primjenjuje se za stavljanje na trite interoperabilnih sastavnih dijelova kada nisu namijenjeni za uporabu kao interoperabilni sastavni dijelovi u smislu ovoga Zakona. (3) Interoperabilni sastavni dijelovi namijenjeni za uporabu u eljeznikom sustavu koji udovoljavaju odredbama ovoga Zakona i TSI-jeva slobodno se stavljaju na trite bez ikakvih daljnjih ogranienja, a naroito se priznaju prethodne provjere izvrene u okviru postupka sastavljanja EZ izjave o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu.

Sukladnost ili prikladnost za uporabu u skladu s TSI-jevima


http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 30/117

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 43. (1) Interoperabilni sastavni dijelovi namijenjeni za primjenu u eljeznikom sustavu moraju imati odgovarajuu potvrdu koja je izdana na temelju postupka ocjenjivanja sukladnosti i prikladnosti za uporabu propisanim odgovarajuim TSI-jem. (2) Tamo gdje se to nalae u odgovarajuem TSI-ju, ocjenjivanje sukladnosti ili prikladnosti za uporabu interoperabilnih sastavnih dijelova obavlja prijavljeno tijelo koje izdaje EZ potvrdu o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu. (3) Proizvoa ili njegov ovlateni predstavnik u Europskoj uniji sastavlja EZ izjavu o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu u skladu sa lankom 44. ovoga Zakona, uz koju prilae EZ potvrdu o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu iz stavka 2. ovoga lanka. (4) Smatra se da interoperabilni sastavni dijelovi ispunjavaju osnovne zahtjeve iz Priloga 2. ovoga Zakona ako su u skladu s uvjetima utvrenim u odgovarajuim TSI-jevima ili odgovarajuim europskim specifikacijama izraenima radi usklaivanja s tim uvjetima, a naroito ako imaju EZ izjavu o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu. (5) Rezervni dijelovi za strukturne podsustave koji su ve u uporabi kada odgovarajui TSI stupi na snagu, mogu se ugraivati u te podsustave bez da podlijeu postupku iz stavka 1. ovoga lanka.

EZ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu


lanak 44. (1) Za izradu EZ izjave o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu interoperabilnog sastavnog dijela, proizvoa ili njegov ovlateni predstavnik s poslovnim nastanom u Europskoj uniji primjenjuje odredbe utvrene u odgovarajuim TSI-jima. (2) Ako se na interoperabilni sastavni dio odnose odredbe direktiva Europske unije iz podruja koja nisu obuhvaena ovim Zakonom, tada se u EZ izjavi o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu navodi da interoperabilni sastavni dijelovi takoer ispunjavaju zahtjeve tih direktiva. (3) Ako ni proizvoa niti njegov ovlateni predstavnik s poslovnim nastanom u Europskoj uniji nisu ispunili obveze koje proizlaze iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka, te je obveze duan ispuniti onaj koji interoperabilne sastavne dijelove stavlja na trite, te onaj koji sklapa interoperabilne sastavne dijelove ili njihove dijelove razliitog podrijetla ili koji proizvodi interoperabilne sastavne dijelove za vlastitu uporabu. (4) EZ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu obuhvaa: ocjenjivanje pojedinane sukladnosti jednog interoperabilnog sastavnog dijela, izdvojeno promatrano, s tehnikim specifikacijama koje ono mora ispunjavati, koje je izvrilo jedno prijavljeno tijelo ili vie prijavljenih tijela, ili ocjenjivanje prikladnosti za uporabu jednog interoperabilnog sastavnog dijela koje je izvrilo prijavljeno tijelo ili prijavljena tijela, pri emu se posebno provjerava integracija u eljezniki sustav, naroito kod suelja koje se moraju provjeriti u odnosu na tehnike
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 31/117

2/16/2014

Sluzbeni list

specifikacije. (5) EZ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu mora biti napisana na istom jeziku kao upute za uporabu i mora sadravati: a) upuivanje na direktive; b) naziv i adresu proizvoaa ili njegovoga ovlatenog predstavnika s poslovnim nastanom u Europskoj uniji (navesti poslovni naziv i punu adresu; u sluaju ovlatenog predstavnika i naziv proizvoaa); c) opis interoperabilnog sastavnog dijela (marka, tip i slino); d) opis postupka koji se primjenjivao za izradu izjave o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu; e) sve potrebne opise interoperabilnog sastavnog dijela, a posebno uvjete uporabe; f) naziv i adresu prijavljenoga tijela ili prijavljenih tijela koja su ukljuena u postupak ocjenjivanja sukladnosti ili prikladnosti za uporabu, datum potvrde o ispitivanju i, po potrebi, trajanje i uvjete valjanosti potvrde; g) po potrebi upuivanje na europske specifikacije; h) podatke o potpisniku koji je ovlaten preuzeti obvezu za proizvoaa ili njegovog ovlatenog predstavnika s poslovnim nastanom u Europskoj uniji. (6) EZ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu i popratni dokumenti moraju biti datirani i potpisani. (7) Postupci ocjenjivanja koje provode prijavljena tijela u fazi projektiranja i proizvodnje koristit e module utvrene za postupke ocjenjivanja sukladnosti i prikladnosti za uporabu u skladu s uvjetima navedenima u TSI-jima.

Neusklaenost interoperabilnog sastavnog dijela s osnovnim zahtjevima


lanak 45. (1) Kada Agencija utvrdi da interoperabilni sastavni dio koji ima EZ izjavu o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu i koji je stavljen na trite vjerojatno nee, pri namjenskoj uporabi, ispunjavati osnovne zahtjeve, ograniit e njegovo podruje primjene, zabraniti njegovu uporabu ili narediti njegovo povlaenje s trita. (2) Kada Agencija utvrdi da interoperabilni sastavni dio koji ima EZ izjavu o sukladnosti nije sukladan zahtjevima iz odgovarajueg TSI-ja, poduzet e odgovarajue zakonske mjere protiv onoga tko je sastavio izjavu o sukladnosti te o tome obavijestiti Komisiju i ostale drave lanice Europske unije. (3) Ne dovodei u pitanje odredbe stavaka 1. i 2. ovoga lanka: a) kada Agencija ustanovi da je EZ izjava o sukladnosti nepropisno sastavljena moe zahtijevati da proizvoa ili njegov ovlateni predstavnik s poslovnim nastanom u
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 32/117

2/16/2014

Sluzbeni list

Europskoj uniji iznova uspostavi sukladnost interoperabilnog sastavnog dijela i da se pridrava odredaba ovoga Zakona; b) ako neusklaenost i dalje traje, Agencija poduzima sve odgovarajue mjere kako bi se ograniilo ili zabranilo stavljanje interoperabilnih sastavnih dijelova na trite ili njihovo uklanjanje s trita, u skladu s postupcima iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka.

VIII. STRUKTURNI PODSUSTAVI


Odobrenje za putanje u uporabu
lanak 46. (1) Upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici moraju u okviru sustava upravljanja sigurnou uspostaviti pravila o putanju u uporabu strukturnih podsustava u skladu s odgovornou za nadzor rizika i zajednikim sigurnosnim metodama za vrednovanje i procjenu rizika i za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima uvjerenja i potvrde o sigurnosti. (2) Svaki strukturni podsustav koji se nalazi ili se koristi na podruju Republike Hrvatske mora prije putanja u uporabu imati odobrenje za putanje u uporabu koje izdaje Agencija. (3) Odredbe o izdavanju odobrenja za putanje u uporabu podsustava odnose se i na dijelove podsustava. (4) Podsustavi se mogu pustiti u uporabu samo ako su projektirani, izgraeni i ugraeni tako da pri ukljuivanju u eljezniki sustav ispunjavaju osnovne zahtjeve, da su tehniki kompatibilni sa sustavom u koji se ukljuuju, te da je ostvarena sigurnosna integracija tih podsustava u eljezniki sustav. (5) Odobrenje za putanje u uporabu moe se izdati za tip i seriju podsustava. (6) Ne dovodei u pitanje odredbu stavka 1. ovoga lanka i primjenu ostalih propisa (iz podruja gradnje, zatite okolia i ostalih), strukturni podsustavi koji ispunjavaju osnovne zahtjeve mogu se bez zabrane i ogranienja graditi, putati u uporabu i koristiti na podruju Republike Hrvatske. (7) Sve dok proirenje podruja primjene TSI-ja ne postane valjano za itavu eljezniku mreu Europske unije: odobrenja za putanje u uporabu vozila i prometno-upravljakog i signalnosigurnosnog podsustava ugraenog na vozilu, koji se barem djelomino koriste na dijelu mree koji jo nije ukljuen u podruje primjene TSI-ja, s obzirom na taj dio mree, te odobrenja za putanje u uporabu graevinskog i elektroenergetskog podsustava te prometno-upravljako i signalno-sigurnosnog podsustava ugraenog na pruzi na dijelovima mree koji jo nisu ukljueni u podruje primjene TSI-ja izdaju se u skladu s nacionalnim sigurnosnim pravilima iz lanka 22. ovoga Zakona, ili tamo gdje je to primjenjivo u skladu s nacionalnim tehnikim pravilima iz lanka 47. ovoga Zakona.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 33/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(8) Sve dok proirenje podruja primjene TSI-ja ne postane valjano za itavu eljezniku mreu Europske unije odobrenja za putanje u uporabu vozila koja e se povremeno koristiti na dijelovima mree koji jo nisu ukljueni u podruje primjene TSIja, s obzirom na taj dio mree, izdaju se u skladu s odredbama glave IX. i nacionalnim sigurnosnim pravilima iz lanka 22. ovoga Zakona, ili tamo gdje je to primjenjivo u skladu s nacionalnim tehnikim pravilima iz lanka 47. ovoga Zakona. (9) Postupak za izdavanje odobrenja za putanje u uporabu infrastrukturnog podsustava moe se voditi prije, nakon ili usporedno s postupcima koji se vode u skladu s propisom kojim se ureuje gradnja. (10) Sukladno propisu kojim se ureuje gradnja, potvrdu o usklaenosti glavnog projekta s odredbama ovoga Zakona izdaje Ministarstvo, a lan povjerenstva koje obavlja tehniki pregled je predstavnik Ministarstva, odnosno osoba koju ovlasti ministar.

Nacionalna tehnika pravila


lanak 47. (1) Nacionalna tehnika pravila su propisi Republike Hrvatske doneseni s ciljem ispunjavanja osnovnih zahtjeva, u sluaju kada ne postoje odgovarajui TSI-jevi, kada je prijavljeno odstupanje ili kada poseban sluaj zahtjeva primjenu tehnikih pravila koja nisu ukljuena u odgovarajui TSI. (2) Nacionalno tehniko pravilo moe izravno i jasno upuivati na hrvatske norme i UIC objave ili druge jasno utvrene normativne dokumente, koji se smatraju obveznim od trenutka stupanja na snagu nacionalnog tehnikog pravila. (3) Za projekte u kasnijoj fazi razvoja ili za ugovorene projekte koji su u fazi izvoenja u trenutku stupanja na snagu odgovarajueg nacionalnog tehnikog pravila ne moraju se primjenjivati nova ili izmijenjena nacionalna tehnika pravila. (4) O nacionalnima tehnikim pravilima koja su na snazi, Ministarstvo e obavijestiti Europsku komisiju. (5) Nacionalna tehnika pravila od lokalnog znaaja se ne moraju prijaviti Europskoj komisiji, u takvim sluajevima se ta pravila moraju navesti u registrima infrastrukture.

Postupak izdavanja odobrenja za putanje u uporabu


lanak 48. (1) U postupku izdavanja odobrenja za putanje u uporabu strukturnog podsustava Agencija provjerava: ispunjavanje osnovnih zahtjeva, tehniku kompatibilnost podsustava sa sustavom u koji se integrira, pravila i postupke upravitelja infrastrukture i eljeznikog prijevoznika za sigurnosnu
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 34/117

2/16/2014

Sluzbeni list

integraciju podsustava u skladu s odgovornou upravitelja infrastrukture ili eljeznikog prijevoznika za nadzor rizika u skladu sa lankom 18. ovoga Zakona i zajednikim sigurnosnim metodama za vrednovanje i procjenu rizika i za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima uvjerenja i potvrde o sigurnosti u skladu sa lankom 20. ovoga Zakona, sukladnost, tamo gdje je to primjenjivo, s odredbama TSI-ja koje se odnose na uporabu i odravanje. (2) Ispunjavanje osnovnih zahtjeva dokazuje se provjerom sukladnosti s uvjetima interoperabilnosti upuivanjem na odgovarajue TSI-jeve, i/ili provjerom sukladnosti s nacionalnim tehnikim pravilima. (3) Sukladnost s uvjetima interoperabilnosti i/ili sukladnosti s nacionalnim tehnikim pravilima provjeravaju tijela za ocjenjivanje sukladnosti iz lanka 37. ovoga Zakona primjenjujui postupak u skladu s Prilogom 5. ovoga Zakona. (4) Podnositelj zahtjeva po vlastitom izboru odreuje tijelo za ocjenjivanje sukladnosti iz stavka 3. ovoga lanka. (5) Na osnovi potvrde koju izdaje tijelo za ocjenjivanje sukladnosti, podnositelj zahtjeva sastavlja izjavu o provjeri podsustava: EZ izjavu o provjeri kojoj mora biti priloena tehnika dokumentacija, u skladu s Prilogom 5. odjeljkom 1. i 2. ovoga Zakona, izjavu o provjeri sukladnosti podsustava s nacionalnim tehnikim pravilima, u skladu s Prilogom 5. odjeljkom 1. i 3. ovoga Zakona. (6) Podnositelj zahtjeva, uz dokumentaciju propisanu ovim Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije, prilae izjavu o provjeri podsustava. (7) Podnositelj zahtjeva moe biti naruitelj ili proizvoa ili njihov ovlateni predstavnik u Europskoj uniji. (8) Smatra se da su strukturni podsustavi koji imaju EZ izjavu o provjeri interoperabilni i sukladni s odgovarajuim osnovnim zahtjevima. (9) Pri izdavanju odobrenja za putanje u uporabu strukturnog podsustava priznaju se pregledi koji su ve obavljeni: u okviru postupka koji vodi do izdavanja EZ izjave o provjeri iz lanka 49. ovoga Zakona, ili u ostalim dravama lanicama Europske unije s ciljem provjere sukladnost s istovjetnim zahtjevima u istovjetnim uvjetima rada. (10) Tehnika kompatibilnost iz stavka 1. ovoga lanka za infrastrukturne podsustave utvruje se na temelju rezultata internog tehnikog pregleda upravitelja infrastrukture. (11) Tehnika kompatibilnost iz stavka 1. ovoga lanka za vozila utvruje se na temelju rezultata tehnikog pregleda vozila.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 35/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(12) Nain i postupak obavljanja tehnikog pregleda vozila iz stavka 11. ovoga lanka propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (13) Agencija e odluku o izdavanju odobrenja za putanje u uporabu strukturnog podsustava donijeti bez odgaanja, a najkasnije u roku etiri mjeseca od dostave potpunog zahtjeva.

EZ provjera podsustava
lanak 49. (1) EZ provjera podsustava poinje u fazi projektiranja i traje cijelo razdoblje proizvodnje do faze preuzimanja prije putanja u uporabu podsustava. (2) EZ provjera podsustava ukljuuje i provjeru suelja podsustava prema sustavu u koji se podsustav integrira, na temelju dostupnih podataka iz odgovarajuih TSI-jeva i registara iz lanaka 73., 74. i 75. ovoga Zakona. (3) Tehnika dokumentacija sadri sve potrebne dokumente o svojstvima podsustava i po potrebi sve dokumente o potvrivanju sukladnosti interoperabilnih sastavnih dijelova. (4) Tehnika dokumentacija sadri sve podatke koji se odnose na uvjete i ogranienja uporabe, te upute za popravak, redoviti ili periodini nadzor, podeavanje i odravanje. (5) U tijeku postupka provjere podsustava prijavljeno tijelo moe izdati privremeni izvjetaj o pojedinim fazama provjere ili o provjeri pojedinih dijelova podsustava (engl. Intermediate Statement of Verification ISV) u skladu s postupkom iz Priloga 5. ovoga Zakona. (6) Prijavljeno tijelo moe izdati potvrde o provjeri za seriju podsustava ili za odreene dijelove tih podsustava, ako je to predvieno odgovarajuim TSI-jima. (7) Ako u bilo kojem trenutku Agencija utvrdi da strukturni podsustav koji ima EZ izjavu o provjeri s priloenom tehnikom dokumentacijom, nije u potpunosti u skladu s ovim Zakonom, a naroito ako ne ispunjava osnovne zahtjeve, moe zatraiti dodatne preglede te o tome izvijestiti Europsku komisiju.

Izjava o provjeri podsustava


lanak 50. (1) EZ izjava o provjeri podsustava temelji se na podacima koje su rezultat postupka EZ provjere podsustava iz Priloga 5. odjeljka 1. i 2. ovoga Zakona. (2) Izjava o provjeri podsustava u sluaju nacionalnih pravila temelji se na podacima koje su rezultat postupka provjere podsustava iz Priloga 5. odjeljka 1. i 3. ovoga Zakona. (3) Izjava o provjeri podsustava i pratea dokumentacija moraju biti datirani i potpisani, mora biti napisana na istom jeziku kao tehnika dokumentacija i mora sadravati:

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

36/117

2/16/2014

Sluzbeni list

upuivanja na direktive, naziv i adresu naruitelja ili proizvoaa ili njegovog ovlatenog predstavnika s poslovnim nastanom u Europskoj uniji (navesti poslovni naziv i punu adresu; u sluaju ovlatenog predstavnika takoer navesti i poslovni naziv naruitelja ili proizvoaa), kratak opis podsustava, naziv i adresu prijavljenog tijela koje je provelo EZ provjeru podsustava iz lanka 49. ovoga Zakona, upuivanja na dokumente sadrane u tehnikoj dokumentaciji, sve relevantne privremene ili konane propise kojima podsustavi moraju odgovarati, a posebice po potrebi ogranienja ili uvjete za uporabu, ako je privremena: trajanje valjanosti EZ izjave, podatke o potpisniku.

Pokusni rad podsustava


lanak 51. (1) Agencija moe prije izdavanja odobrenja za putanje u uporabu prometnoupravljakog i signalno-sigurnosnog podsustava odrediti provoenje pokusnog rada u trajanju od najmanje 30 dana. (2) Prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav moe se u pokusnom radu koristiti na nain i uz uvjete upravitelja infrastrukture koje odobri Agencija. (3) Upravitelj infrastrukture je u skladu s ovim Zakonom tijekom pokusnog rada prometno-upravljakog i signalno-sigurnosnog podsustava odgovoran za sigurnost eljeznikog sustava.

Nadzor rada podsustava


lanak 52. Nakon putanja u uporabu strukturnog podsustava Agencija, u okviru nadzora sustava upravljanja sigurnou, obavlja nadzor rada podsustava u skladu s postupcima za ocjenjivanje i provjeru koji su utvreni u odgovarajuim strukturnim i funkcionalnim TSI-jima: a) za infrastrukturne podsustave, u okviru izdavanja uvjerenja o sigurnosti i nadzora sustava upravljanja sigurnou; b) za vozila upravitelja infrastrukture, u okviru izdavanja uvjerenja o sigurnosti i nadzora sustava upravljanja sigurnou; c) za vozila eljeznikog prijevoznika, u okviru izdavanja potvrde o sigurnosti i nadzora sustava upravljanja sigurnou.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 37/117

2/16/2014

Sluzbeni list

Putanje u uporabu postojeeg podsustava nakon obnove ili modernizacije


lanak 53. (1) Naruitelj ili proizvoa e prije poetka izvoenja radova na obnovi ili modernizaciji postojeih strukturnih podsustava dostaviti Agenciji dokumentaciju s opisom projekta. (2) Agencija e uz prethodnu suglasnost Ministarstva donijeti odluku o potrebi izdavanja novog odobrenja za putanje u uporabu uzimajui u obzir strategiju provedbe navedenu u odgovarajuim TSI-jevima, te e odluiti o opsegu primjene TSI-jeva i nacionalnih tehnikih pravila na projekt. (3) Novo odobrenje za putanje u uporabu obavezno je u sluaju kada Agencija ocijeni da bi predvieni radovi mogli imati negativan uinak na cjelokupnu sigurnost eljeznikog sustava. (4) Agencija e odluku iz stavka 2. ovoga lanka donijeti najkasnije u roku etiri mjeseca od dostave potpunog zahtjeva. (5) Agencija obavjeuje Europsku komisiju o potrebi izdavanja novog odobrenja kada se TSI ne primjenjuje u cijelosti navodei: razlog zbog kojeg se TSI ne primjenjuje u cijelosti, i tehnika svojstva koje se primjenjuju umjesto TSI-ja, i tijela koja su u tom sluaju odgovorna za ocjenjivanje sukladnosti.

Pokusna pruna dionica


lanak 54. (1) Na zahtjev upravitelja infrastrukture, Agencija moe odobriti osnivanje pokusne prune dionice u svrhu ispitivanja materijala, elemenata, sklopova, ureaja, postrojenja te vozila i njihovih dijelova za koje nisu propisani tehniki uvjeti i hrvatske norme, odnosno za koje ne postoje odgovarajui dokumenti o sukladnosti izdani od ovlatenih tijela za ocjenjivanje sukladnosti. (2) Odobrenje za osnivanje pokusne prune dionice mora sadravati: predmet ispitivanja, program ispitivanja kojeg odobri Agencija, lokaciju prune dionice i vrijeme trajanja ispitivanja i posebne uvjete i mjere za sigurnost eljeznikog sustava. (3) Ako upravitelj infrastrukture do isteka vremena trajanja pokusne prune dionice ne podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za putanje u uporabu strukturnog podsustava,
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 38/117

2/16/2014

Sluzbeni list

a u svakom sluaju ako se odobrenje ne izda, predmet ispitivanja se mora ukloniti sa eljeznike infrastrukture. (4) Pokusna pruna dionica nije dio postupka izdavanja odobrenja za putanje u uporabu strukturnog podsustava.

IX. VOZILA
Uvjeti za vozila i odobrenje za putanje u uporabu vozila
lanak 55. (1) Vozilo se mora projektirati, proizvoditi, modernizirati, obnavljati i odravati na nain da udovoljava odredbama ovoga Zakona, tehnikim uvjetima za vozila i izravno primjenjivim propisima Europske unije. (2) Tehniki uvjeti za interoperabilnost kojima moraju udovoljavati vozila utvreni su u odgovarajuim TSI-jevima. (3) Vozila koja prometuju na eljeznikim prugama opremljenim ureajima za automatsku zatitu vlaka (autostop ureaj) moraju biti opremljena kompatibilnim ureajem za automatsku zatitu vlaka na vozilu. (4) Na eljeznikim prugama dozvoljeno je prometovati samo vozilima kojima je Agencija izdala odobrenje za putanje u uporabu. (5) Odobrenje za putanje u uporabu vozila moe biti prvo ili dodatno, a postupak izdavanja razlikuje se ovisno o tome da li je vozilo sukladno s TSI-jevima ili nije sukladno s TSI-jevima. (6) Vozilu koje je sukladno s TSI-jima izdaje se prvo odobrenje za putanje u uporabu vozila u skladu sa lankom 57. ovoga Zakona, a u sluaju dodatnog odobrenja u skladu sa lankom 58. ovoga Zakona. (7) Vozilu koje nije sukladno s TSI-jima izdaje se prvo odobrenje za putanje u uporabu vozila u skladu sa lankom 59. ovoga Zakona, a u sluaju dodatnog odobrenja u skladu sa lankom 60. ovoga Zakona. (8) Vozilu koje je sukladno s odobrenim tipom vozila izdaje se odobrenje za putanje u uporabu tipa vozila u skladu sa lankom 61. ovoga Zakona. (9) Odobrenje za putanje u uporabu vozila koje je izdano u jednoj od drava lanica Europske unije priznaje se u Republici Hrvatskoj, ne dovodei u pitanje potrebu dodatnog odobrenja za putanje u uporabu vozila koja su sukladna s TSI-jevima u skladu sa lankom 58. ovoga Zakona ili za vozila koja nisu sukladna s TSI-jevima u skladu sa lankom 60. ovoga Zakona. (10) Agencija moe izdati odobrenje za putanje u uporabu za seriju vozila. (11) Uporaba vozila, uz odobrenje za putanje u uporabu vozila izdano u skladu s ovim lankom, mora ispunjavati i druge uvjete koje je Agencija odredila eljeznikom
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 39/117

2/16/2014

Sluzbeni list

prijevozniku i upravitelju infrastrukture u postupcima vezanim uz potvrde i uvjerenja o sigurnosti. (12) Tehniki uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Postupak izdavanja odobrenja za putanje u uporabu


lanak 56. (1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za putanje u uporabu podnosi se Agenciji. (2) Odobrenjem za putanje u uporabu Agencija moe propisati posebne uvjete uporabe vozila i druga ogranienja. (3) U sluaju izdavanja odobrenja za putanje u uporabu serije vozila, Agencija izvjeuje podnositelja zahtjeva o postupku u skladu s kojim e se izdati odobrenje za putanje u uporabu (4) Kada Agencija utvrdi da vozilo ne ispunjava uvjete za izdavanje odobrenja za putanje u uporabu, o tome e obavijestiti podnositelja zahtjeva koji moe zatraiti preispitivanje takvog miljenja u roku 30 dana od obavijesti, a o emu e Agencija donijeti odluku u roku iduih 60 dana. (5) U sluaju kada Agencija nakon postupka iz stavka 4. ovoga lanka odbije izdavanje odobrenja za putanje u uporabu, podnositelj zahtjeva moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim upravnim sudom. (6) U sluaju iz stavka 5. ovoga lanka, nadleni upravni sud moe zatraiti miljenje Europske agencije za eljeznice, koja ga je duna dostaviti nadlenom sudu i Agenciji u roku mjesec dana od zaprimanja zahtjeva. (7) U sluaju da Agencija ne izda odobrenje u rokovima predvienim lankom 58. stavkom 8. i lankom 60. stavkom 7. ovoga Zakona, smatra se da je uporaba odobrena istekom roka od 90 dana od dana isteka predvienih rokova. (8) Ako Agencija namjerava oduzeti odobrenje za putanje u uporabu, primijenit e postupak iz lanka 29. ili lanka 31. ovoga Zakona.

Prvo odobrenje za putanje u uporabu vozila sukladnih TSI-jima


lanak 57. (1) Postupak izdavanja prvog odobrenja za putanje u uporabu vozila sukladnih TSIjima primjenjuje se na vozila koja su u trenutku putanja u uporabu u skladu sa svim odgovarajuim TSI-jima. (2) Agencija e bez dodatnih provjera izdati odobrenje za putanje u uporabu vozila kao cjeline ako su svi pojedinani strukturni podsustavi vozila ve odobreni za putanje
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 40/117

2/16/2014

Sluzbeni list

u uporabu u skladu s opim pravilima za putanje u uporabu podsustava iz glave VIII. ovoga Zakona. (3) Ako vozilo ima sve potrebne EZ izjave o provjeri izdane u skladu sa lankom 50. ovoga Zakona, Agencija moe u postupku izdavanja odobrenja za putanje u uporabu provjeriti: tehniku kompatibilnost izmeu pojedinih podsustava vozila i njihovu sigurnosnu integraciju, tehniku kompatibilnost izmeu vozila i eljeznike infrastrukture na kojoj e vozilo prometovati, nacionalna pravila koja se primjenjuju na otvorena pitanja u TSI-ju, i nacionalna pravila koja se primjenjuju za posebne sluajeve koji su utvreni u pojedinim TSI-jevima.

Dodatno odobrenje za putanje u uporabu vozila sukladnih TSI-jima


lanak 58. (1) Za vozilo koje je u potpunosti sukladno s TSI-jima, bez posebnih sluajeva i bez otvorenih pitanja koja se izriito odnose na tehniku kompatibilnost izmeu vozila i infrastrukture, nije potrebno dodatno odobrenje za putanje u uporabu, sve dok to vozilo prometuje na eljeznikim prugama koje su sukladne s TSI-jima ili pod uvjetima utvrenim u odgovarajuim TSI-jima. (2) U sluaju vozila koja su putena u uporabu u drugoj dravi lanici Europske unije, u skladu s postupkom iz lanka 57. ovoga Zakona a koja e prometovati na eljeznikim prugama koje nisu sukladne s TSI-jima, Agencija e izdati dodatno odobrenje za uporabu. (3) U svrhu izdavanja dodatnog odobrenja za putanje u uporabu iz stavka 2. ovoga lanka, podnositelj zahtjeva mora Agenciji dostaviti podatke o planiranoj uporabi vozila na podruju Republike Hrvatske i dostaviti dokumentaciju za vozilo ili tip vozila, ukljuujui: pisani dokaz da je vozilo u drugoj dravi lanici Europske unije dobilo odobrenje za putanje u uporabu u skladu s postupkom iz lanka 57. ovoga Zakona; presliku tehnike dokumentacije opisanu u Prilogu 5. ovoga Zakona, koja u sluaju vozila sa ureajima za registraciju ukljuuje informacije o postupku prikupljanja, mogunosti oitavanja i obrade podataka, sve dok nain koritenja ureaja za registraciju nije propisan odgovarajuim TSI-jem; evidenciju o povijesti odravanja vozila i, po potrebi, o tehnikim izmjenama na vozilu koje su poduzete nakon dobivanja odobrenja za putanje u uporabu; dokaz o tehnikim i radnim svojstvima iz kojega je vidljivo da je vozilo kompatibilno sa eljeznikom infrastrukturom i nepokretnim postrojenjima, ukljuujui ispunjavanje
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 41/117

2/16/2014

Sluzbeni list

klimatskih uvjeta, uvjeta elektroenergetskog te prometno-upravljakog i signalno sigurnosnog podsustava, uvjeta irine kolosijeka i slobodnih profila, najveeg doputenog osovinskog optereenja i ostalih ogranienja infrastrukture. (4) Agencija u sluaju iz stavka 3. ovoga lanka moe provjeravati iskljuivo kriterije: tehnike kompatibilnosti izmeu vozila i eljeznike infrastrukture, ukljuujui nacionalna pravila koji se primjenjuju za otvorena pitanja koja su nuna za osiguravanje kompatibilnosti, nacionalnih pravila koji se primjenjuju za posebne sluajeve utvrene u pojedinim TSI-jevima. (5) Za potrebe utvrivanja kriterija iz stavka 4. ovoga lanka Agencija moe zatraiti dodatne informacije, provedbu analiza rizika u skladu s izravno primjenjivim propisima Europske unije o procjeni rizika ili tehnika ispitivanja. (6) Agencija nakon savjetovanja s podnositeljem zahtjeva propisuje opseg i sadraj dodatnih informacija, analize rizika ili tehnikih ispitivanja. (7) Upravitelj infrastrukture, uz savjetovanje s podnositeljem zahtjeva mora poduzeti sve kako bi omoguio da se tehnika ispitivanja provedu u roku 90 dana od podnoenja zahtjeva, a Agencija moe po potrebi poduzeti mjere za osiguranje provedbe tehnikih ispitivanja. (8) Agencija e donijeti odluku o izdavanju odobrenja iz ovoga lanka u najkraem moguem roku a najkasnije: u roku 60 dana od podnoenja dokumentacije iz stavka 3. ovoga lanka, u roku 30 dana od dostave dodatnih traenih informacija, u roku 30 dana od dostave rezultata traenih tehnikih ispitivanja.

Prvo odobrenje za putanje u uporabu vozila koja nisu sukladna TSIjevima


lanak 59. (1) Postupak izdavanja prvog odobrenja za putanje u uporabu vozila koja nisu sukladna TSI-jevima primjenjuje se na vozila koja u trenutku putanja u uporabu nisu u skladu sa svim odgovarajuim TSI-jima i na vozila koja podlijeu odstupanjima. (2) Parametri koje treba provjeriti u vezi s uporabom vozila koja nisu u skladu s TSIjima navedeni su u Prilogu 6. ovoga Zakona. (3) Odobrenje iz stavka 1. ovoga lanka vrijedi iskljuivo za podruje Republike Hrvatske a izdaje ga Agencija: primjenjujui postupak EZ provjere za tehnike uvjete obuhvaene pojedinim TSIjem, ako postoje;
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 42/117

2/16/2014

Sluzbeni list

primjenjujui nacionalna sigurnosna i tehnika pravila za druge tehnike uvjete.

Dodatno odobrenje za putanje u uporabu vozila koja nisu sukladna TSIjevima


lanak 60. (1) Za vozilo koje ima odobrenje za putanje u uporabu izdano u dravi lanici Europske unije ili u ostalim dravama u skladu s postupkom iz lanka 59. ovoga Zakona, Agencija odluuje o potrebi izdavanja dodatnog odobrenja. (2) Podnositelj zahtjeva mora Agenciji dostaviti podatke o planiranoj uporabi vozila na podruju Republike Hrvatske i dostaviti dokumentaciju za vozilo ili tip vozila, ukljuujui: a) pisani dokaz da je vozilo u drugoj dravi lanici Europske unije ili drugoj dravi dobilo odobrenje za putanje u uporabu s dokumentacijom o provedenom postupku kojim je dokazano da vozilo sukladno sigurnosnim zahtjevima na snazi po potrebi ukljuujui informacije o odobrenim odstupanjima; b) tehniku dokumentaciju, plan odravanja i uporabna svojstva vozila, koja u sluaju vozila sa ureajima za registraciju ukljuuje informacije o postupku prikupljanja, mogunosti oitavanja i obrade podataka, za potrebe provoenja istraivanja Istranog tijela; c) evidenciju o povijesti uporabe i odravanja vozila te, po potrebi, o tehnikim izmjenama na vozilu koje su poduzete nakon dobivanja odobrenja za putanje u uporabu; d) dokaz o tehnikim i radnim svojstvima iz kojih je vidljivo da je vozilo kompatibilno sa eljeznikom infrastrukturom i nepokretnim postrojenjima, ukljuujui ispunjavanje klimatskih uvjeta, uvjeta elektroenergetskog te prometno-upravljakog i signalnosigurnosnog podsustava, irine kolosijeka i slobodnih profila, najveeg doputenog osovinskog optereenja i ostalih ogranienja infrastrukture. (3) Agencija moe dovesti u pitanje valjanost dokumentacije iz stavka 2. toaka a) i b) ovoga lanka izdane u dravi lanici Europske unije, samo ako utvrdi postojanje znatnog rizika za sigurnost eljeznikog sustava. (4) Za potrebe provjere jesu li informacije iz stavka 2. toaka c) i d) ovoga lanka u skladu s nacionalnim pravilima, Agencija moe zatraiti dodatne informacije, provedbu analiza rizika u skladu s izravno primjenjivim propisima Europske unije o procjeni rizika ili provedbu tehnikih ispitivanja. (5) Agencija nakon savjetovanja s podnositeljem zahtjeva propisuje opseg i sadraj dodatnih informacija, analize rizika ili tehnikih ispitivanja. (6) Upravitelj infrastrukture, uz savjetovanje s podnositeljem zahtjeva, mora poduzeti sve kako bi omoguio da se tehnika ispitivanja provedu u roku 90 dana od podnoenja zahtjeva, a Agencija moe po potrebi poduzeti mjere za osiguranje provedbe tehnikih ispitivanja.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 43/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(7) Agencija e donijeti odluku o izdavanju odobrenja iz ovoga lanka u najkraem moguem roku a najkasnije: u roku 120 dana od podnoenja dokumentacije iz stavka 3. ovoga lanka, u roku 60 dana od dostave dodatnih traenih informacija ili analize rizika, u roku 60 dana od dostave rezultata traenih ispitivanja. (8) U cilju pojednostavljenja postupka izdavanja odobrenja za uporabu vozila iz ovoga lanka, nacionalna pravila se razvrstavaju u skladu s Prilogom 6. ovoga Zakona.

Odobrenje za tip vozila


lanak 61. (1) Odobrenje za tip vozila izdaje Agencija. (2) Tip vozila koji odgovara osnovnim projektiranim svojstvima vozila koja su obuhvaena jedinstvenom potvrdom o pregledu tipa utvrenom u modulu CB iz Odluke 2010/713/EU sa svim naknadnim izmjenama. (3) Ako Agencija odobri putanje u uporabu prvog vozila iz serije, smatra se da je odobren tip vozila. (4) Vozilo koje odgovara tipu odobrenom u Republici Hrvatskoj Agencija e odobriti na temelju izjave o sukladnosti s tipom koju daje podnositelj zahtjeva, a bez dodatnih provjera. (5) U sluaju promjene odredbi TSI-ja i nacionalnih pravila na temelju kojih je odobren tip vozila, Agencija e odluiti o potrebi izdavanja novog odobrenja za tip vozila. (6) U sluaju iz stavka 5. ovoga lanka Agencija moe provjeravati samo kriterije koji se odnose na izmijenjena pravila. (7) Izdavanje novog odobrenja za tip vozila iz stavka 5. ovoga lanka ne utjee na valjanost odobrenja za putanje u uporabu vozila izdanog na temelju prethodnog odobrenog tipa vozila. (8) Podnositelj zahtjeva daje izjavu o sukladnosti s tipom vozila: za vozilo sukladno s TSI-jevima, u skladu s postupcima provjere navedenim u odgovarajuim TSI-jima; za vozilo koje nije sukladno s TSI-jevima, u skladu s postupcima provjere opisanim u modulu CD utvrenom u Odluci 2010/713/EU sa svim naknadnim izmjenama. (9) Agencija surauje s ostalim tijelima nadlenim za sigurnost u sluaju kada podnositelj zahtjeva istovremeno zatrai odobrenje za tip vozila u vie drava lanica Europske unije, s ciljem pojednostavljenja i ubrzanja postupka. (10) Odobrenja za tip vozila registriraju se u Europskom registru odobrenih tipova
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 44/117

2/16/2014

Sluzbeni list

vozila.

Uvjeti za povijesna i ostala vozila


lanak 62. (1) Povijesna vozila, vozila s turistikom namjenom, novo proizvedena ili modernizirana vozila koja nisu namijenjena za uporabu na podruju Republike Hrvatske mogu se iznimno uz posebno odobrenje Agencije koristiti na eljeznikoj infrastrukturi. (2) Zahtjev za izdavanje posebnog odobrenja iz stavka 1. ovoga lanka moe podnijeti posjednik vozila ili proizvoa. (3) Upravitelj infrastrukture mora odrediti posebne uvjete za pristup i koritenje eljeznike infrastrukture za vozila iz stavka 1. ovoga lanka.

Oznaavanje vozila
lanak 63. (1) Vozilo mora biti oznaeno jedinstvenim brojem vozila (engl. European vehicle number EVN). (2) Odreivanje jedinstvenog broja vozila i dodatnih oznaka, te nain oznaavanja vozila utvreni su u TSI-ju za podsustav odvijanje prometa i upravljanje prometom. (3) Vozilu se jedinstveni broj vozila dodjeljuje jednokratno, osim ako to nije drugaije odreeno u TSI-ju za podsustav odvijanje prometa i upravljanje prometom. (4) Uz jedinstveni broj, vozilo mora biti oznaeno i sa slovnom oznakom za posjednika vozila (engl. Vehicle Keeper Marking VKM) koji posredstvom Agencije dodjeljuje Europska agencija za eljeznice, a koji je kao takav upisan u registru vozila. (5) Pri izdavanju prvog odobrenja za putanje u uporabu dodjeljuje se jedinstveni broj vozila, a za oznaavanje vozila tim brojem odgovoran je podnositelj zahtjeva za izdavanje odobrenja za putanje u uporabu. (6) Postupak dodjele oznake posjednika vozila, te nain oznaavanja vozila koji nije utvren u TSI-ju za podsustav odvijanje prometa i upravljanje prometom propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Subjekt nadlean za odravanje


lanak 64. (1) Svakom vozilu prije putanja u uporabu ili prije koritenja mora biti dodijeljen subjekt nadlean za odravanje (engl. Entity in Charge of Maintenance ECM) koji se upisuje u registar vozila iz lanka 73. ovoga Zakona. (2) Subjekt nadlean za odravanje moe biti eljezniki prijevoznik, upravitelj infrastrukture, posjednik vozila ili druge pravne osobe ovlatene za odravanje vozila.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 45/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) Neovisno od odgovornosti za sigurnost eljeznikog prijevoznika i upravitelja infrastrukture, subjekt nadlean za odravanje mora kroz sustav odravanja osigurati da su vozila, za ije je odravanje nadlean, u sigurnosnom voznom stanju. (4) Subjekt nadlean za odravanje moe odravanje provoditi samostalno ili ugovarajui usluge radionica za odravanje vozila. (5) Subjekt nadlean za odravanje odgovoran je da se vozila i njegovi dijelovi (sklopovi, ureaji i slino) odravaju u skladu s: uputama za odravanje proizvoaa, uputama za odravanje posjednika vozila, svim primjenjivim zahtjevima za odravanje, ukljuujui nacionalna pravila za odravanje i odgovarajue odredbe TSI-jeva. (6) Uvjeti i nain odravanja vozila propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (7) Uvjeti kojima mora udovoljavati subjekt nadlean za odravanje vozila koja nisu teretni vagoni i uvjeti kojima moraju udovoljavati radionice za odravanje vozila propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Ovlatenje subjekta nadlenog za odravanje teretnih vagona


lanak 65. (1) Subjekt nadlean za odravanje teretnih vagona mora imati ovlatenje Agencije izdano u skladu s Uredbom (EU) br. 445/2011 sa svim naknadnim izmjenama. (2) Ako eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture podnese zahtjev da ga se ovlasti kao subjekt nadlean za odravanje, Agencija e u postupku izdavanja potvrde i uvjerenja o sigurnosti utvrditi ispunjavanje zahtjeva iz Uredbe (EU) br. 445/2011 sa svim naknadnim izmjenama, te e izdana potvrda i uvjerenje o sigurnosti sadravati i ovlatenje kao subjekt nadlean za odravanje. (3) Ovlatenja dodijeljena subjektima nadlenim za odravanje teretnih vagona koja su izdana u skladu s Uredbom (EU) br. 445/2011 sa svim naknadnim izmjenama, valjana su na podruju Europske unije. (4) Agencija odluuje o ovlatenju subjekta nadlenog za odravanje suprotno stavku 1. ovoga lanka u sljedeim iznimnim sluajevima: a) kada je vozilo registrirano u treoj zemlji i odrava se u skladu s propisima te zemlje; b) kada se vozilo koristi na mreama ili eljeznikim prugama ija se irina kolosijeka razlikuje od irine kolosijeka glavne eljeznike mree Europske unije i za koja je ispunjenje zahtjeva za sigurnost za odravanje vozila ureeno meunarodnim sporazumima; c) u sluaju vozila iz lanka 62. ovoga Zakona, vojne opreme i posebnog prijevoza, a koji prije koritenja zahtijevaju posebno odobrenje Agencije, za koje se iznimka moe
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 46/117

2/16/2014

Sluzbeni list

dati na razdoblje od najvie pet godina. (5) Iznimke iz stavka 4. ovoga lanka odobrava Agencija kod: upisa vozila u registar vozila, vezano uz utvrivanje subjekta nadlenog za odravanje; dostavljanja potvrde i uvjerenja o sigurnosti eljeznikim prijevoznicima i upraviteljima infrastrukture, ako ih istovremeno ovlauje kao subjekt nadlean za odravanje. (6) Iznimke iz stavka 4. ovoga lanka navode se i obrazlau u godinjem izvjeu Agencije.

X. ELJEZNIKA INFRASTRUKTURA
eljeznika infrastruktura i eljeznika pruga
lanak 66. (1) eljeznika infrastruktura je dio eljeznikog sustava koja se sastoji od infrastrukturnih podsustava iz Priloga 1. ovoga Zakona, ostalih funkcionalnih dijelova, postrojenja i opreme eljeznike infrastrukture, kao i zemljita infrastrukturnog pojasa sa zranim prostorom iznad njega u visini do 14 m, i koja je odreena propisom kojim se ureuje eljeznica. (2) eljeznika pruga je sastavni dio eljeznike infrastrukture koju u tehnikom smislu sainjavaju dijelovi infrastrukturnih podsustava, zemljite ispod eljeznike pruge s prunim pojasom i ostalim zemljitem koje slui uporabi i funkciji dijelova infrastrukturnih podsustava, kao i zrani prostor iznad pruge u visini 12 m, odnosno 14 m kod dalekovoda napona veega od 220 kV, mjereno iznad gornjega ruba tranice. (3) eljeznika pruga u prometno-tehnolokom smislu je cjelina koju ine kolodvori, kolodvorske i ostale slubene zgrade u funkciji eljeznike infrastrukture, te otvorena pruga sa svim slubenim mjestima.

Uvjeti za eljezniku infrastrukturu


lanak 67. (1) Upravitelj infrastrukture odgovoran je da se poslovi projektiranja, graenja, modernizacije, obnove i odravanja eljeznike infrastrukture obavljaju na nain da udovoljavaju zahtjevima koji osiguravaju tehniko-tehnoloko jedinstvo, uvjetima propisanim ovim Zakonom, ukljuujui tehnike uvjete za eljezniku infrastrukturu i tehnike uvjete za eljeznike infrastrukturne podsustave i njihovo odravanje, te izravno primjenjive propise Europske unije, naroito TSI-jeve za strukturne podsustave u skladu s planovima njihove provedbe. (2) Svi svjetlosni glavni signali i predsignali, te kontrolni i pomoni kontrolni svjetlosni signali na eljezniko-cestovnim prijelazima s automatskim ureajima za osiguranje prijelaza, moraju biti opremljeni prunim ureajem za automatsku zatitu vlaka (autostop ureaj).
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 47/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) Plan opremanja postojeih eljeznikih pruga ureajima za automatsku zatitu vlaka (autostop ureajima) na prijedlog upravitelja infrastrukture odreuje se odlukom koju donosi ministar. (4) Sastavni dio tehnike dokumentacije za graenje, modernizaciju i obnovu eljeznike infrastrukture mora biti prometno-tehnoloki projekt izraen od ovlatenog inenjera kojim se definiraju minimalni prometno-tehnoloki uvjeti za eljezniku infrastrukturu i izvedbu radova. (5) U cilju ispunjavanja obveza iz stavka 1. ovoga lanka, upravitelj infrastrukture donosi detaljna pravila, tehnike specifikacije i uvjete za projektiranje, graenje, modernizaciju, obnovu i odravanje eljeznike infrastrukture. (6) Tehniki uvjeti za eljezniku infrastrukturu iz stavka 1. ovoga lanka propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (7) Tehniki uvjeti za eljeznike infrastrukturne podsustave i njihovo odravanje iz stavka 1. ovoga lanka propisuju se pravilnicima koje donosi ministar. (8) Tehniki uvjeti iz stavaka 6. i 7. ovoga lanka ne moraju se primjenjivati: a) za novi podsustav ili za obnovu ili modernizaciju postojeeg podsustava u kasnijoj fazi razvoja ili za ugovorene projekte koji su u fazi izvoenja u trenutku stupanja na snagu tehnikih uvjeta za eljeznike infrastrukturne podsustave; b) za svaku predloenu obnovu, proirenje ili modernizaciju postojeeg podsustava, u sluaju kada bi primjena tehnikih uvjeta tetila ekonomskoj odrivosti projekta i/ili kompatibilnosti eljeznikog sustava; c) ako nakon nesree ili prirodne katastrofe uvjeti za brzu obnovu eljeznike infrastrukture u ekonomskom ili tehnikom smislu ne doputaju djelominu ili potpunu primjenu odgovarajuih tehnikih uvjeta. (9) Upravitelj infrastrukture mora u sluajevima iz stavka 8. ovoga lanka dostaviti Agenciji dokumentaciju o projektu. (10) Agencija e uz prethodnu suglasnost Ministarstva za sluajeve iz stavka 8. ovoga lanka donijeti odluku o opsegu primjene tehnikih uvjeta na projekt.

Izvoenje radova na eljeznikoj pruzi


lanak 68. (1) Upravitelj infrastrukture odgovoran je za sigurno izvoenje radova na eljeznikoj pruzi, a naroito mora osigurati: uvjete i nain izvoenja radova kojima se osigurava sigurnost eljeznikog sustava, strunu osposobljenost svih radnika i ugovorenog vanjskog osoblja, izvoenje radova na struan i siguran nain, a naroito da su radnici i ugovoreno vanjsko osoblje upoznati s mjerama sigurnosti,
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 48/117

2/16/2014

Sluzbeni list

vonju na siguran nain radnih strojeva i radnih vlakova do mjesta izvoenja radova. (2) Ako se radovi izvode na eljeznikoj pruzi otvorenoj za redovan eljezniki promet, upravitelj infrastrukture uz uvjete iz stavka 1. ovoga lanka mora odrediti i osigurati privremene uvjete i nain za sigurno odvijanje eljeznikog prometa i s njima upoznati sve zainteresirane. (3) Ako radovi iz stavka 2. ovoga lanka utjeu na odvijanje eljeznikog prometa potrebno je pribaviti prometno-tehnoloki projekt izraen od ovlatenog inenjera za organizaciju prometa vlakova u uvjetima izvoenja radova na eljeznikoj pruzi. (4) Ako radovi iz stavka 2. ovoga lanka ukljuuju izradu privremenih graevina preko kojih e se odvijati promet vlakova, upravitelj infrastrukture duan je prije uspostave prometa preko privremenih graevina, na temelju dokumentacije propisane propisima kojima se ureuje prostorno ureenje i gradnja, provesti interni tehniki pregled u skladu s propisanim postupkom i odrediti privremene uvjete za sigurno odvijanje eljeznikog prometa. (5) Prije nastupanja promjene ranije odreenih privremenih uvjeta za sigurno odvijanje eljeznikog prometa iz stavka 2. ovoga lanka, upravitelj infrastrukture duan je provesti interni tehniki pregled i odrediti nove privremene uvjete. (6) Nain provoenja i sastav povjerenstva za provoenje internog tehnikog pregleda iz stavaka 4. i 5. ovoga lanka odreuje upravitelj infrastrukture. (7) Upravitelj infrastrukture mora po zavretku radova uspostaviti uvjete za odvijanje sigurnog eljeznikog prometa, te osigurati uklanjanje ostataka materijala, sredstava za rad i drugih predmeta.

Odravanje eljeznike infrastrukture


lanak 69. (1) Upravitelj infrastrukture mora postojee infrastrukturne podsustave odravati u ispravnom funkcionalnom stanju u skladu s projektiranim rjeenjima, s ciljem stalnog ispunjavanja osnovnih zahtjeva utvrenih u TSI-jevima i nacionalnim tehnikim pravilima, a u skladu s tehnikim uvjetima za odravanje. (2) Upravitelj infrastrukture mora u okviru sustava upravljanja sigurnou uspostaviti vlastita pravila za odravanje koja ukljuuju nain odravanja, upute za odravanje i tehniko-tehnoloke postupke za odravanje. (3) Odravanje ukljuuje provedbu sustavnih mjera, nadzor stanja, redovite i povremene preglede, kontrolu ispravnosti rada infrastrukturnih podsustava i njihovih dijelova, izvoenje radova na obnovi (remontu) i zamjeni sastavnih dijelova infrastrukturnih podsustava, uklanjanje drvea, nasada, naprava i drugo, pri emu se ne mijenja usklaenost s lokacijskim uvjetima. (4) Upravitelj infrastrukture mora na mjestima odrona, bujica i na mjestima izloenim vijavicama i jakim vjetrovima, na kojima moe doi do ometanja ili ugroavanja sigurnosti eljeznikog sustava, samostalno ili zajedno s drugom pravnom osobom,
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 49/117

2/16/2014

Sluzbeni list

pravodobno poduzeti potrebne mjere tehnike i fizike zatite eljeznike pruge od elementarnih nepogoda.

Graenje u prunom pojasu


lanak 70. (1) U prunom pojasu dozvoljeno je graenje iskljuivo infrastrukturnih podsustava i njihovih postrojenja i opreme, te graevina koje su uvjetovane krianjem sa eljeznikom prugom. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, u prunom pojasu smiju se graditi graevine i postavljati postrojenja i oprema koja je namijenjena utovaru, pretovaru i istovaru tereta, uz prethodnu suglasnost i uvjete upravitelja infrastrukture. (3) Postojee graevine ili njihovi dijelovi koji se nalaze u prunom pojasu i koji se ne mogu smatrati infrastrukturnim podsustavima u smislu stavka 1. ovoga lanka, mogu iznimno zadirati u pruni pojas, pod uvjetom da ne ugroavaju sigurnost eljeznikog sustava i da odvijanje eljeznikog prometa ne ugroava sigurnost i stabilnost graevina ili njihovih dijelova.

Graenje u zatitnom prunom i infrastrukturnom pojasu


lanak 71. (1) U zatitnom prunom pojasu dozvoljeno je, u skladu s opim i posebnim uvjetima, graditi graevine, graditi i postavljati vodove, postrojenja i opremu, te saditi drvee i nasade pod uvjetom da ne ugroavaju sigurnost eljeznikog sustava. (2) Cjevovodi, elektrini i drugi zrani vodovi, podzemni kabeli i druge sline instalacije od opega interesa smiju se postaviti u infrastrukturnom pojasu, kriati sa eljeznikom prugom ili s njom usporedno izvoditi u skladu s opim i posebnim uvjetima, samo u sluaju ako se njihovim postavljanjem i uporabom ne ugroava sigurnost eljeznikoga sustava. (3) Opi uvjeti za graenje iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka u zatitnom prunom i infrastrukturnom pojasu propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (4) Posebne uvjete iz stavaka 1. i 2. ovoga lanka za graenje u zatitnom prunom i infrastrukturnom pojasu, u skladu s pravilnikom iz stavka 3. ovoga lanka i propisima kojima se propisuje prostorno ureenje i gradnja, odreuje upravitelj infrastrukture. (5) Posebni uvjeti iz stavka 4. ovoga lanka odreuju se za svaki sluaj posebno, ovisno o tome radi li se o otvorenoj pruzi, kolodvoru, naseljenom mjestu, tunelu, nasipu, usjeku i slino, kao i ovisno o visini graevine koja se gradi, o udaljenosti od eljeznike pruge i o namjeni graevine, uzimajui u obzir hrvatske norme, tehnike uvjete kojima te graevine moraju udovoljavati, kao i druge mjere propisane za njihovu gradnju. (6) Posebni uvjeti iz stavka 4. ovoga lanka odreuju se i za graenje u zatitnom prunom pojasu planirane eljeznike pruge koji je unesen u prostorne planove.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 50/117

2/16/2014

Sluzbeni list

Industrijski kolosijeci
lanak 72. (1) Na industrijskim kolosijecima nije dozvoljeno odvijanje prometa vlakova. (2) Iznimno od stavka 1. ovoga lanka, Agencija odobrava odvijanje prometa vlakova na pojedinim industrijskim kolosijecima uz posebne uvjete i dodatne mjere za sigurno odvijanje prometa. (3) Posjednik industrijskog kolosijeka odgovoran je za projektiranje, graenje, moderniziranje, obnavljanje i odravanje u skladu s ovim Zakonom i propisanim tehnikim uvjetima za industrijske kolosijeke. (4) Tehniki uvjeti za industrijske kolosijeke propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (5) Upravitelj infrastrukture, eljezniki prijevoznik i posjednik industrijskih kolosijeka sporazumno odreuju mjesto, nain i uvjete za meusobnu dostavu vozila, te po potrebi i druge uvjete. (6) Upravitelj infrastrukture s kojom je industrijski kolosijek izravno ili neizravno povezan, odreuje dodatne uvjete obzirom na: tehnika svojstva eljeznike pruge na koju se ti kolosijeci prikljuuju, tehnoloke postupke u mjestima prikljuivanja na eljezniku prugu, specifine mjesne prilike. (7) Novi, modernizirani ili obnovljeni industrijski kolosijek mora imati odobrenje za putanje u uporabu koje izdaje Agencija. (8) U postupku izdavanja odobrenja za putanje u uporabu industrijskoga kolosijeka Agencija provjerava: ispunjavanje tehnikih uvjeta iz stavka 4. ovoga lanka, ispunjavanje dodatnih uvjeta upravitelja infrastrukture s kojom je industrijski kolosijek izravno ili neizravno povezan iz stavka 6. ovoga lanka, da je posjednik industrijskog kolosijeka opim aktom uredio osnovne uvjete za nadzor i odravanje industrijskoga kolosijeka.

XI. REGISTAR VOZILA I REGISTAR INFRASTRUKTURE


Registar vozila
lanak 73. (1) Posjednik vozila odgovoran je da je svako vozilo kojemu je izdano odobrenje za putanje u uporabu u Republici Hrvatskoj upisano u registar vozila.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 51/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(2) Agencija osigurava uspostavu i uredno voenje registra vozila, te nadzire da su u njemu sadrani podaci vezani uz sigurnost ispravni i aktualni. (3) Ako u zahtjevu za registraciju nije drugaije odreeno, posjednik vozila smatra se nositeljem registracije koji podnosi zahtjev za registraciju vozila u skladu s odredbama Odluke 2007/756/EZ sa svim naknadnim izmjenama. (4) Registar vozila: mora ispunjavati zajednike specifikacije registra vozila u skladu s odredbama Odluke 2007/756/EZ sa svim naknadnim izmjenama, mora biti dostupan tijelima nadlenim za sigurnost i neovisnim tijelima za istraivanje eljeznikih nesrea drava lanica Europske unije, ako pokau pravni interes mora se uiniti dostupnim regulatornim tijelima, Europskoj agenciji za eljeznice, eljeznikim prijevoznicima i upraviteljima infrastrukture, kao i podnositeljima zahtjeva za registraciju vozila ili onima koji su navedeni u registru vozila. (5) Nositelj registracije vozila odobrenog u Republici Hrvatskoj mora u najkraem roku prijaviti svaku promjenu podataka unesenih u registar vozila, unitenje vozila ili svoju odluku da vozilo vie ne registrira. (6) Sve dok se registar vozila ne povee s registrima vozila ostalih drava lanica Europske unije, Agencija e osigurati da se registar vozila aurira s promjenama koje je u svoj registar unijela druga drava lanica Europske unije, a tiu se vozila unesenih u registar vozila. (7) Za vozilo koje je prvotno puteno u uporabu u zemlji koja nije drava lanica Europske unije, a kojem je izdano odobrenje za putanje uporabu u Republici Hrvatskoj, Agencija e osigurati da se u registru vozila odgovarajui podaci mogu zamijeniti podacima o odravanju vezanim za sigurnost.

Europski registar tipova vozila


lanak 74. (1) Europski registar tipova vozila je registar tipova vozila odobrenih u dravama lanicama Europske unije koji uspostavlja, vodi i aurira Europska agencija za eljeznice u skladu s odredbama Odluke 2011/665/EU sa svim naknadnim izmjenama. (2) Agencija o svakoj dodjeli, izmjeni, privremenom ili trajnom oduzimanju odobrenja za tip vozila izvjeuje Europsku agenciju za eljeznice.

Registar eljeznike infrastrukture


lanak 75. (1) Upravitelj infrastrukture uspostavlja, vodi, aurira i javno objavljuje registar eljeznike infrastrukture kojom upravlja.

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

52/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(2) U registru eljeznike infrastrukture navode se glavna svojstva svakog infrastrukturnog podsustava ili dijela podsustava, kao to su osnovni parametri, te njihova povezanost sa svojstvima utvrenim u skladu s vaeim TSI-jima u kojima se tono navodi koji podaci moraju biti ukljueni u registar eljeznike infrastrukture. (3) Registar eljeznike infrastrukture mora ispunjavati zajednike specifikacije registra eljeznike infrastrukture u skladu s odredbama Odluke 2011/633/EU sa svim naknadnim izmjenama. (4) Agencija objedinjuje registre eljeznike infrastrukture koji se vode u Republici Hrvatskoj.

XII. ODVIJANJE I UPRAVLJANJE ELJEZNIKIM PROMETOM


Nain odvijanja i upravljanja eljeznikim prometom
lanak 76. (1) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik, u skladu sa svojim nadlenostima, odgovorni su za sigurno odvijanje eljeznikoga prometa i upravljanje eljeznikim prometom u skladu s odredbama ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije, naroito s TSI-jem za podsustav odvijanje i upravljanje prometom. (2) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik odgovorni su da njihovi radnici koji neposredno sudjeluju u odvijanju eljeznikog prometa, ukljuujui vanjsko ugovoreno osoblje, obavljaju poslove na propisan i siguran nain. (3) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik za svaki vlak moraju voditi propisane evidencije ili podatke. (4) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik u okviru sustava upravljanja sigurnou detaljnije razrauju provedbu propisa o sigurnom odvijanju i upravljanju eljeznikim prometom. (5) U sluaju izvanrednih okolnosti, naroito u sluaju nesrea i veih elementarnih nepogoda, upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik u okviru sustava upravljanja sigurnou odreuju pravila o postupanju, davanju upozorenja i informiranja javnosti u sluaju opasnosti u skladu sa lankom 23. stavkom 6. ovoga Zakona. (6) Na prunoj dionici u prekograninom prometu eljezniki promet odvija se primjenom prometnih pravila u skladu sa sporazumom o odvijanju graninog eljeznikog prometa izmeu Republike Hrvatske i susjedne drave. (7) Nain i uvjeti za sigurno odvijanje eljeznikog prometa i upravljanje eljeznikim prometom, voenje evidencija i podataka o vlakovima i ostalo propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Vozni red vlakova


lanak 77.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 53/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(1) Voznim redom vlakova utvruju se podaci od znaaja za sigurno odvijanje eljeznikog prometa za sve planirane vonje vlakova tijekom razdoblja u kojem je isti na snazi, a u skladu s propisom kojim se ureuje eljeznica. (2) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture moraju se pridravati voznog reda vlakova, osigurati potrebne uvjete i poduzimati mjere za njegovu sigurnu provedbu. (3) U posebnim sluajevima kada vozni red odreenog vlaka nije odreen unaprijed, vozni red vlaka mora se odrediti najkasnije prije njegova polaska. (4) Iznimno, za vlakove namijenjene pruanju pomoi na mjestu izmeu susjednih zaposjednutih kolodvora nije potrebno odrediti vozni red vlaka za vonju od kolodvora do mjesta pruanja pomoi i obratno, ali osoblje vlaka koji prua pomo mora biti obavijeteno o uvjetima i potrebnim mjerama za sigurno odvijanje eljeznikog prometa. (5) Najvea doputena brzina vlaka u voznom redu odreuje se u odnosu na doputenu brzinu na eljeznikoj pruzi, ogranienu brzinu na pojedinim dionicama eljeznike pruge, vrstu vlaka, sastav vlaka, duljinu zaustavnog puta, uzduni nagib pruge i druge uvjete.

Sastav vlaka
lanak 78. (1) eljezniki prijevoznik odgovoran je za pravilan sastav vlaka, raspored vozila u vlaku i uinkovitost koenja vlaka u skladu s odredbama ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije, naroito s TSI-jem za podsustav odvijanje i upravljanje prometom. (2) Vlak mora biti sastavljen u skladu s tehnikim svojstvima eljeznike pruge ili prune dionice po kojem se kree, ukljuujui slobodni profil, osovinsko optereenje i optereenje po dunom metru, konstrukcijskim i drugim propisanim uvjetima. (3) Duljina vlaka, masa vlaka, osiguranje tereta i neupotrijebljenih pokretnih dijelova vozila od pomicanja, te masa tereta koja ne smije prelaziti doputeno optereenje vozila uvjetovani su tehnikim svojstvima eljeznike pruge. (4) Uvjeti i nain sastavljanja vlakova, pravila o pripremi, primitku i otpremi vlaka te pravila o koenju vlakova propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (5) Vozilo koje ne udovoljava uvjetima iz stavka 3. ovoga lanka (izvanredna poiljka) iznimno moe prometovati uz odobrenje upravitelja infrastrukture i u skladu s posebnim uvjetima upravitelja infrastrukture. (6) Nain i uvjeti prijevoza izvanrednih poiljaka iz stavka 5. ovoga lanka propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Koenje vlaka
lanak 79.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 54/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(1) eljezniki prijevoznik odgovoran je za propisanu uinkovitost automatskog koenja vlaka u skladu s odredbama ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije, naroito s TSI-jem za podsustav odvijanje i upravljanje prometom. (2) Prije polaska vlaka iz mjesta u kojem je sastavljen, ili mjesta promjene sastava, kao i u drugim propisanim sluajevima, na vlaku se mora izvriti propisana provjera funkcioniranja sustava za automatsko koenje vlaka.

Signalna pravila
lanak 80. (1) Upravitelj infrastrukture odgovoran je za opremanje eljeznike infrastrukture propisanim signalima (sredstvima za davanje signalnih znakova), signalnim znakovima i signalnim oznakama s jedinstvenim znaenjem. (2) eljezniki prijevoznik odgovoran je za oznaavanje vlaka propisanim signalima u skladu s odredbama ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije, naroito s TSI-jem za podsustav odvijanje i upravljanje prometom. (3) Upravitelj infrastrukture mora u slubenim mjestima na postojeoj eljeznikoj pruzi koja nisu opremljena propisanim signalima ili ureajima za automatsku zatitu vlaka (autostop ureaj) ograniiti najveu doputenu brzinu na njima i na pripadajuim prunim dionicama. (4) eljeznika pruga ne mora biti opremljena signalima koji se odnose na doputenje za vonju vlaka po osiguranom voznom putu ako je na pruzi i vunim vozilima ugraen Europski sustav upravljanja i nadzora vlakova (engl. European Train Control System ETCS) razine koja osigurava sigurno kretanje vlakova bez ugraenih signala. (5) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik odgovorni su za to da njihovi radnici, ukljuujui vanjsko ugovoreno osoblje, potuju zabrane, ogranienja, obveze, obavijesti i upozorenja izraene signalnim znakovima i signalnim oznakama. (6) Ako je znaenje signalnog znaka nejasno, upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik odgovorni su za to da radnici, ukljuujui vanjsko ugovoreno osoblje, postupe tako da se postigne najvea razina sigurnosti odvijanja eljeznikog prometa. (7) Na sustav signalizacije na graninoj pruzi primjenjuje se sporazum o graninom eljeznikom prometu izmeu Republike Hrvatske i susjedne drave. (8) Upravitelj infrastrukture mora po potrebi na eljeznikoj pruzi oznaiti privremene zabrane, ogranienja, obveze, obavijesti i upozorenja te ih mora ukloniti im prestanu razlozi za njihovu uporabu. (9) Vrste signala, signalne znakove i signalne oznake, njihov izgled, znaenje, daljinu vidljivosti, mjesto ugradnje, postavljanja ili davanja i nain uporabe propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Vonja vlaka
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 55/117

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 81. (1) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik, u skladu sa svojim nadlenostima, odgovorni su za sigurnu vonju vlaka. (2) Upravitelj infrastrukture mora svakom vlaku koji prometuje eljeznikim prugama osigurati slobodan vozni put za sigurnu vonju. (3) Brzina vlaka odreena voznim redom ili na drugi propisani nain, ne smije se prekoraiti. (4) Strojovoa mora upravljati vlakom u skladu s voznim redom vlaka, signalnim znakovima, signalnim oznakama i posebnim nalozima koji se na taj vlak odnose, te ne smije prekoraiti brzinu vlaka odreenu voznim redom ili na drugi propisani nain. (5) Strojovoe se o svim iznimnim prilikama i postupcima (smanjivanje brzine, neispravnost signalizacije, neispravnost ureaja za osiguravanje eljezniko-cestovnih prijelaza, ulazak na zauzeti kolosijek i slino) moraju pouzdano i pravovremeno obavijestiti signalnim znacima ili na drugi propisani nain. XIII. ELJEZNIKE PRUGE I DRUGE PROMETNICE

Krianje eljeznike pruge i druge prometnice


lanak 82. (1) Krianje eljeznike pruge i druge prometnice mora biti izvedeno na nain da se promet po eljeznikoj pruzi i drugoj prometnici odvija sigurno te da se osigura sigurnost svih sudionika u prometu. (2) Krianje eljeznike pruge i druge prometnice izvodi se kao krianje izvan razine ili krianje u istoj razini. (3) Krianje eljeznike pruge i ceste ne smije biti u istoj razini u sljedeim sluajevima: na krianju eljeznike pruge i autoceste, na krianju eljeznike pruge za meunarodni promet i dravne ceste, na krianju glavne (koridorske) eljeznike pruge za meunarodni promet i upanijske ceste, na novosagraenom krianju postojee eljeznike pruge za meunarodni promet i ceste, na krianju eljeznike pruge s doputenom brzinom vlakova veom od 160 km/h i ceste, na krianju eljeznike pruge i ceste u kolodvorskom podruju na prostoru izmeu ulaznih skretnica od kojih poinju kolodvorski kolosijeci, na krianju eljeznike pruge i ceste s intenzivnim eljeznikim i cestovnim prometom,
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 56/117

2/16/2014

Sluzbeni list

na krianju eljeznike pruge i ceste gdje uslijed specifinih mjesnih prilika ili drugih razloga nije mogue uspostaviti propisanu sigurnost eljeznikog sustava. (4) Usklaivanje postojeih krianja eljeznikih pruga i cesta s odredbom stavka 3. ovoga lanka mora se obaviti u skladu s nacionalnim planovima razvoja i odravanja eljeznike infrastrukture i cesta. (5) Meusobno krianje eljeznikih pruga, krianje eljeznike pruge s prugom lake eljeznice, kao i krianje eljeznike pruge s industrijskim kolosijekom, ne smije biti u istoj razini. (6) Uvjeti za odreivanje zajednikog mjesta i naina krianja eljeznike pruge i druge prometnice te za otvaranje, premjetanje, svoenje i zatvaranje eljezniko-cestovnih prijelaza i pjeakih prijelaza preko pruge propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

eljezniko-cestovni prijelaz i pjeaki prijelaz preko pruge


lanak 83. (1) Prijelaz vozila i drugih sudionika u cestovnom prometu preko eljeznike pruge u istoj razini dozvoljen je samo na eljezniko-cestovnom prijelazu (u daljnjem tekstu: CP), a prijelaz pjeaka preko eljeznike pruge u istoj razini doputen je i na pjeakom prijelazu preko pruge (u daljnjem tekstu: PP) u skladu s odredbama propisa kojima se ureuje sigurnost prometa na cestama. (2) Vlak, odnosno vozilo na CP-u ili PP-u ima pravo prednosti prolaska u odnosu na vozila i druge sudionike u cestovnom prometu. (3) CP ili PP smatra se sastavnim dijelom eljeznike pruge na dijelu gdje cesta, odnosno pjeaka staza prelazi preko kolosijeka i odreuje se mjerenjem okomito na os krajnjega/krajnjih kolosijeka u duljini od tri metra sa svake strane. (4) Upravitelj infrastrukture odgovoran je za uspostavu i odravanje CP-a i PP-a u skladu s odredbama ovoga Zakona. (5) Upravitelj infrastrukture mora odravati CP i PP na nain da je zajamena sigurnost eljeznikog sustava i sigurnost prometa na cestama u skladu s ovim Zakonom i propisima kojima je ureena sigurnosti prometa na cestama, a po potrebi moraju se poduzeti i druge propisane mjere. (6) Sigurnost na CP-u i PP-u osigurava se ureajem za osiguravanje prijelaza ili propisanom preglednou s ceste, odnosno pjeake staze na eljezniku prugu. (7) Nain osiguravanja CP-a mora biti usklaen s promjenama nastalim uslijed modernizacije eljeznike pruge ili prekategorizacije ceste ili eljeznike pruge. (8) Upravitelj infrastrukture moe pri izvoenju radova na CP-u i PP-u postaviti privremenu kolniku konstrukciju i privremeno regulirati cestovni promet na CP-ima cestovnim znakovima zabrane prometa, ogranienjem brzine i slino. (9) Izvedba i odravanje kolnike konstrukcije (popoenja) na CP-u i PP-u mora
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 57/117

2/16/2014

Sluzbeni list

biti sukladna propisima kojima se ureuje sigurnost na cestama i mora biti sukladna odgovarajuoj komunalnoj infrastrukturi. (10) Nain osiguravanja sigurnosti na CP-ima i PP-ima, uvjeti kojima moraju udovoljavati mimoilazne zatitne ograde, propisana preglednost s ceste, odnosno pjeake staze na eljezniku prugu, kao i druge mjere koje se moraju poduzeti za siguran tijek prometa, ovisno o znaaju i vrsti eljeznike pruge i ceste, gustoi prometa, brzini vlakova, odnosno vozila i drugim uvjetima od znaenja za sigurnost propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Ureaj i oprema za osiguravanje CP-a i PP-a


lanak 84. (1) Ureaj za osiguravanje CP-a je ureaj za zatvaranje CP-a (s branicima ili polubranicima) i/ili ureaj za davanje znakova kojima se najavljuje pribliavanje vlaka ili vozila. (2) Ureaj za osiguravanje PP-a je ureaj za davanje znakova kojima se najavljuje pribliavanje vlaka ili vozila. (3) Tehniki uvjeti za ureaje iz stavka 1. i 2. ovoga lanka propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (4) Na pjeakom prijelazu preko pruge moraju biti postavljene mimoilazne zatitne ograde za pjeake. (5) Upravitelj infrastrukture odgovoran je za postavljanje i odravanje ureaja za osiguravanje CP-a i PP-a i mimoilaznih zatitnih ograda za pjeake.

Propisana preglednost
lanak 85. (1) Preglednost za CP ili PP na podruju izvan prunog pojasa mora osigurati pravna osoba koja odrava cestu na tom podruju, a unutar prunog pojasa tu preglednost mora osigurati upravitelj infrastrukture. (2) Na eljeznikoj pruzi ispred CP-a ili PP-a koji je osiguran propisanom preglednou na eljezniku prugu mora se postaviti propisana signalna oznaka za davanje obavijesti strojovoi o pribliavanju takvom prijelazu i o obvezi davanja propisanih signalnih znakova sa eljeznikoga vozila. (3) Upravitelj infrastrukture odgovoran je za postavljanje i odravanje propisanih signalnih oznaka na pruzi, a eljezniki prijevoznik za davanje propisanih signalnih znakova sa eljeznikog vozila.

Dodatni uvjeti za CP-e


lanak 86.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 58/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(1) Na cesti koja prelazi preko elektrificirane eljeznike pruge moraju se na propisanoj udaljenosti s obiju strana CP-a postaviti zatitne zapreke koje ograniavaju prolazak cestovnih vozila ija visina zajedno s teretom premauje propisanu najveu doputenu visinu. (2) Zatitna zapreka iz stavka 1. ovoga lanka postavlja se na udaljenosti od najmanje 8 m od najblie tranice mjereno po osi ceste i na visini od 4,5 m mjereno iznad kolnika ceste. (3) Upravitelj infrastrukture odgovoran je za postavljanje i odravanje zatitnih zapreka iz stavka 1. ovoga lanka. (4) Prelazak vozila koje se kree na cesti s dozvolom za izvanredni prijevoz preko CP-a doputen je samo uz suglasnost i uz uvjete koje odredi upravitelj infrastrukture.

Program rjeavanja CP-a i PP-a


lanak 87. (1) Program rjeavanja CP-a i PP-a sadri pregled postojeih prijelaza na eljeznikim prugama s vremenskim planom i obveznim redoslijedom te nainom rjeavanja prijelaza koji se ne smatraju konano rijeenim. (2) Predvieni naini rjeavanja CP-a i pjeakih prijelaza preko pruge u programu su denivelacija, ukidanje sa ili bez svoenja, osiguravanje ureajem, nadopuna ili promjena postojeeg naina osiguranja ureajem. (3) Program rjeavanja CP-a i PP-a iz stavka 1. ovoga lanka za razdoblje od 5 godina odreuje se odlukom koju donosi ministar.

Usporedno voenje eljeznike pruge i druge prometnice


lanak 88. (1) U kolodvorima i na otvorenoj pruzi trasa industrijskog kolosijeka koja je usporedna sa eljeznikom prugom moe se iznimno nalaziti unutar prunog ili infrastrukturnog pojasa, uz uvjet ispunjenja propisanih sigurnosnih i funkcionalnih zahtjeva, a naroito pridravanja osnog razmaka izmeu kolosijeka. (2) Razmak izmeu eljeznike pruge i usporedno voene ceste ili pjeake ili biciklistike staze ne smije biti manji od 8 m, mjereno od osi najbliega kolosijeka do najblie toke gornjega ustroja ceste ili staze. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga lanka, razmak izmeu eljeznike pruge i ceste koja nema status autoceste moe biti od 4 m do 8 m, uz uvjet da im se slobodni profili ne dodiruju i da je izmeu njih dovoljan prostor za eljeznike infrastrukturne ureaje i postrojenja, te uz uvjet da gornji rub blie tranice na eljeznikoj pruzi bude najmanje jedan metar iznad gornje povrine kolnika ceste. (4) U sluaju iz stavka 3. ovoga lanka i ako gornji rub blie tranice na eljeznikoj pruzi nije najmanje jedan metar iznad gornje povrine kolnika ceste ili staze, pravna
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 59/117

2/16/2014

Sluzbeni list

osoba koja odrava cestu odgovorna je, uz uvjete upravitelja infrastrukture, za postavljanje i odravanje zatitne ograde. (5) Zatitnu ogradu iz stavka 4. ovoga lanka nije potrebno postavljati ako se izmeu eljeznike pruge i ceste nalazi prirodna ili umjetna prepreka koja moe posluiti istoj namjeni.

XIV. IZVRNI RADNICI


Poslovi koje obavljaju izvrni radnici
lanak 89. (1) Izvrni radnici su radnici koji obavljaju poslove vezane za sigurnost eljeznikog sustava, a naroito poslove na kojima neposredno sudjeluju u odvijanju eljeznikog prometa. (2) Popis poslova koje obavljaju izvrni radnici iz stavka 1. ovoga lanka propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (3) Odredbe lanka 90., lanka 91. stavaka 1. do 6., lanaka 92. i 93. ovoga Zakona ne primjenjuju se na strojovoe.

Uvjeti za izvrnog radnika


lanak 90. (1) Izvrni radnik mora imati najmanje 18 godina ivota i ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvenih uvjeta i strune osposobljenosti za samostalno obavljanje poslova. (2) Pri zapoljavanju izvrnog radnika, eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture mora uzeti u obzir njegovo prethodno struno osposobljavanje, obrazovanje i radno iskustvo.

Zdravstvena sposobnost
lanak 91. (1) Izvrni radnik mora imati fiziku i psihiku sposobnost za rad (u daljnjem tekstu: zdravstvena sposobnost) u skladu s TSI-jem za podsustav odvijanje prometa i upravljanje prometom. (2) Utvrivanje zdravstvene sposobnosti obavlja se zdravstvenim pregledom, te se o zdravstvenoj sposobnosti izvrnog radnika izdaje uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti. (3) Utvrivanje zdravstvene sposobnosti izvrnog radnika vri se prethodno, a mora se provjeravati periodino i u propisanim prilikama izvanredno. (4) Zdravstvene preglede obavljaju zdravstvene ustanove, trgovaka drutva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi.

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

60/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(5) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik odgovorni su za to da se zdravstvena sposobnost izvrnoga radnika periodino, a u propisanim prilikama i izvanredno, provjerava. (6) Uvjeti koje moraju ispunjavati zdravstvene ustanove, trgovaka drutva koja obavljaju djelatnost medicine rada i specijalisti medicine rada u privatnoj praksi za obavljanje zdravstvenih pregleda, nain utvrivanja zdravstvene sposobnosti izvrnih radnika, vrsta i opseg pregleda, kao i oblik i sadraj uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti propisuju se pravilnikom koji donosi ministar nadlean za zdravlje uz suglasnost ministra. (7) Izvrni radnik mora odmah obavijestiti eljeznikog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture ako procijeni da njegovo zdravstveno stanje dovodi u pitanje sposobnost za obavljanje posla, ukljuujui umor, fiziku spremnost i psihiku sposobnost. (8) Izvrni radnik ne smije uzimati alkoholna pia, droge ili psihotropne tvari za vrijeme rada, niti smije poeti obavljati poslove ako je pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu koncentraciju, pozornost ili ponaanje, naroito ako u organizmu ima alkohola, droga ili psihotropnih tvari.

Struna osposobljenost
lanak 92. (1) Izvrni radnik mora biti struno osposobljen to se dokazuje uvjerenjem o poloenom strunom ispitu. (2) Struno osposobljavanje obuhvaa stjecanje znanja i vjetina te primjena teorijskog znanja u praksi u normalnim, oteanim i izvanrednim situacijama u skladu s TSI-jem za podsustav odvijanje prometa i upravljanje prometom. (3) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture koji zapoljava izvrnog radnika mora u okviru sustava upravljanja sigurnou osigurati program osposobljavanja izvrnih radnika, provedbu strunih ispita i sustav kojima se osigurava njihova trajna osposobljenost i obavljanje poslova na struan nain. (4) Struno osposobljavanje i provedbu ispita izvrnih radnika mogu obavljati sve pravne i fizike osobe, ukljuujui eljeznike prijevoznike i upravitelje infrastrukture, ako ispunjavaju propisane uvjete. (5) Osnovni program strunog osposobljavanja, uestalost provedbe strunih ispita, oblik i sadraj uvjerenja o poloenom strunom ispitu, uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizike osobe koje provode struno osposobljavanje i provedbu ispita izvrnih radnika propisuju se pravilnikom koji donosi ministar u suglasnosti s ministrom nadlenim za obrazovanje.

Nadzor rada izvrnih radnika


lanak 93. (1) eljezniki prijevoznik ili upravitelji infrastrukture odgovoran je za nadzor
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 61/117

2/16/2014

Sluzbeni list

zdravstvene sposobnosti i strune osposobljenosti izvrnog radnika kojeg zapoljava. (2) Ako rezultati nadzora iz stavka 1. ovoga lanka dovedu u pitanje sposobnost izvrnog radnika za obavljanje posla i valjanost uvjerenja o poloenom strunom ispitu, eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture mora bez odgaanja poduzeti potrebne mjere s ciljem osiguranja sigurnosti eljeznikog sustava. (3) Ako eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture ima saznanja ili ga lijenik obavijesti o pogoranju zdravstvenog stanja izvrnog radnika do te mjere da je njegova sposobnost za obavljanje posla postala upitna, mora bez odgaanja poduzeti potrebne mjere, ukljuujui provedbu propisanog zdravstvenog pregleda. (4) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture odgovoran je da izvrni radnik kojeg zapoljava u tijeku obavljanja posla ni u kojem trenutku nije pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu koncentraciju, pozornost ili ponaanje. (5) Za provedbu odredbe stavka 4. ovoga lanka eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture moe narediti ispitivanja s ciljem utvrivanja je li izvrni radnik pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu koncentraciju, pozornost ili ponaanje. (6) Ovisno o rezultatima ispitivanja iz stavka 5. ovoga lanka, eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture mora bez odgaanja poduzeti potrebne mjere s ciljem osiguranja sigurnosti eljeznikog sustava.

Radno vrijeme izvrnog radnika


lanak 94. (1) Radno vrijeme izvrnoga radnika u jednoj smjeni ne smije trajati dulje od 12 sati. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga lanka, radno vrijeme strojovoe koji upravlja vlakom koji prevozi putnike ne smije trajati dulje od 10 sati. (3) Vrijeme neprekidne vonje strojovoe ne smije biti dulje od 6 sati, odnosno 5 sati ako upravlja vlakom za prijevoz putnika. (4) Raspored radnog vremena i trajanje smjene i odmora izmeu dvije uzastopne smjene za izvrnog radnika u nacionalnom i prekograninom eljeznikom prometu propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

XV. STROJOVOE
Ovlatenje strojovoe
lanak 95. (1) Vunim vozilom vlaka, lokomotivom, manevarskom lokomotivom, vozilom za posebne namjene s vlastitim pogonom i radnim vlakom, moe samostalno upravljati samo ovlateni strojovoa.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 62/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(2) Ovlatenje strojovoe dokazuje se dozvolom i potvrdom. (3) Oblik i sadraj dozvole i potvrde, oblik preslike potvrde i oblik zahtjeva za izdavanje dozvole utvreni su u Uredbi (EU) broj 36/2010 sa svim naknadnim izmjenama.

Dozvola za strojovoe
lanak 96. (1) Dozvolom se utvruje identitet te se dokazuje da strojovoa ispunjava minimalne zahtjeve u pogledu zdravstvenih uvjeta, obrazovanja i ope strune osposobljenosti. (2) Agencija na zahtjev podnositelja izdaje dozvolu u kojoj se navode osobni podaci o strojovoi, broj dozvole, tijelo koje ju je izdalo i rok vaenja. (3) Dozvola je vlasnitvo strojovoe i vrijedi na podruju Europske unije. (4) U Republici Hrvatskoj priznaju se dozvole izdane strojovoama od nadlenih tijela drugih drava lanica Europske unije. (5) Kako bi dozvola ostala valjana, strojovoa mora zadovoljiti redovne provjere ispunjavanja minimalnih uvjeta iz stavka 1. ovoga lanka. (6) Agencija e osigurati postupno uvoenje redovitih provjera ispunjavanja minimalnih zahtjeva iz stavka 1. ovoga lanka. (7) Minimalni zahtjevi iz stavka 1. ovoga lanka, te sadraj i nain njihove redovite provjere propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Potvrda za strojovoe
lanak 97. (1) Potvrdom se dokazuje da strojovoa ispunjava uvjete za upravljanje odreenim vozilima na odreenoj eljeznikoj infrastrukturi, pri emu se u potvrdi navode sva vozila s kojima je ovlaten upravljati, eljeznike pruge na kojima je ovlaten za vonju, poznavanje operativnih pravila i signalno-sigurnosnih sustava, te znanje jezika upravitelja infrastrukture. (2) Potvrdom se strojovoa ovlauje za vonju za jednu ili vie kategorija: kategorija A: manevarske lokomotive, radni vlakovi, vozila za posebne namjene s vlastitim pogonom (vozila za odravanje) i sve ostale lokomotive kada se koriste za raniranje; kategorija B: prijevoz putnika i/ili tereta. (3) Potvrdu izdaje eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture koji zapoljava ili ugovara usluge strojovoe. (4) Vlasnik potvrde je eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture koji ju izdaje, uz uvjet da na zahtjev strojovoe izda ovjerenu kopiju potvrde.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 63/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(5) Potvrda vrijedi samo za eljezniku infrastrukturu i za vozila koja su navedena na potvrdi. (6) Za dobivanje potvrde, te kako bi ista ostala valjana, podnositelj zahtjeva mora imati dozvolu i ispunjavati uvjete iz stavka 1. ovoga lanka. (7) Kako bi potvrda ostala valjana strojovoa mora zadovoljiti redovne provjere ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga lanka. (8) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture moraju osigurati postupno uvoenje redovitih provjera ispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga lanka. (9) Ako u sluaju izostanka redovne provjere ili u sluaju negativnog rezultata eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture dovedu u pitanje sposobnost strojovoe za obavljanje posla i nastavak vaenja njegove dozvole ili potvrde, duni su odmah poduzeti potrebne mjere, i po potrebi mu oduzeti potvrdu. (10) U sljedeim iznimnim sluajevima strojovoa ne mora imati potvrdu za odreene eljeznike pruge ako je uz njega tijekom vonje prisutan strojovoa koji posjeduje vaeu potvrdu za tu eljezniku prugu: a) kada upravitelj infrastrukture ocijeni da je zbog smetnji u eljeznikom prometu potrebno preusmjeravanje vlakova ili zbog radova na odravanju pruge; b) za iznimne jednokratne vonje muzejskim vlakovima; c) za izniman jednokratni prijevoz tereta, pod uvjetom da je upravitelj eljeznike infrastrukture s tim suglasan; d) za isporuku ili predstavljanje novog vlaka ili lokomotive; e) za namjene osposobljavanja i ispitivanja strojovoa. (11) O primjeni mogunosti iz stavka 10. ovoga lanka odluuje eljezniki prijevoznik i ne moe ju nametnuti nadleni upravitelj infrastrukture ili Agencija, a o odluci o koritenju dodatnog strojovoe eljezniki prijevoznik mora unaprijed obavijestiti upravitelja infrastrukture. (12) Uvjete za potvrdu iz stavka 1. ovoga lanka, te sadraj i nain njihove redovite provjere propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Obrazovanje, osposobljavanje i ispiti za strojovoe


lanak 98. (1) Strojovoa mora imati propisano obrazovanje i biti struno osposobljen. (2) Osposobljavanje strojovoa obuhvaa: dio koji se odnosi na dozvolu i koji odraava ope struno znanje i dio koji se odnosi na potvrdu i koji odraava posebno struno znanje.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 64/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) Osposobljavanje strojovoa provode centri za osposobljavanje. (4) Agencija ovlauje centre za osposobljavanje i nadzire ispunjavaju li propisane uvjete, u skladu s kriterijima utvrenim u Odluci 2011/765/EU sa svim naknadnim izmjenama. (5) Na kraju osposobljavanja polae se ispit koji se sastoji od teoretskog i praktinog dijela. (6) Ispite osposobljenosti strojovoa za potrebe izdavanja dozvole i potvrde nadziru ispitivai ovlateni od Agencije, a ispiti moraju biti organizirani na nain da se izbjegne svaki sukob interesa. (7) Uvjete za strojovoe koji se odnose na obrazovanje, sadraj i nain osposobljavanja i provedbu ispita propisuju se pravilnikom koji donosi ministar.

Izdavanje dozvole
lanak 99. (1) Agencija e javno objaviti postupak za izdavanje dozvole. (2) Zahtjev za izdavanje dozvole Agenciji podnosi strojovoa pristupnik ili u njegovo ime pravna osoba koja ga zapoljava. (3) Agenciji se podnose zahtjevi za izdavanje nove dozvole, auriranje podataka u dozvoli, obnavljanje dozvole ili izdavanje duplikata. (4) Dozvola se u jednom izvorniku izdaje na rok od 10 godina. (5) Zabranjeno je svako neovlateno umnoavanje dozvole.

Izdavanje potvrde
lanak 100. (1) eljezniki prijevoznici i upravitelji infrastrukture moraju u okviru sustava upravljanja sigurnou uvesti postupke za izdavanje i auriranje potvrda za strojovoe u skladu s ovim Zakonom, kao i postupke albe kojima se strojovoama omoguuje provjera odluke o izdavanju, auriranju, privremenom stavljanju izvan snage ili ponitenju potvrde. (2) eljezniki prijevoznici i upravitelji infrastrukture moraju bez odlaganja aurirati potvrdu u sluaju da je strojovoa dobio dodatna ovlatenja za vozila ili eljezniku infrastrukturu. (3) Pri izdavanju potvrda strojovoi, eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture mora uzeti u obzir prethodne potvrde i sve dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta.

Nadzor sustava upravljanja kvalitetom


http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 65/117

2/16/2014

Sluzbeni list

lanak 101. U sluaju da aktivnosti povezane s osposobljavanjem i ispitivanjem strojovoa te auriranjem dozvola i potvrda nisu obuhvaene sustavom upravljanja sigurnou, Agencija nadzire da se iste provode u skladu sa sustavom upravljanja kvalitetom.

Prestanak rada strojovoe


lanak 102. (1) O prestanku zapoljavanja, odnosno ugovornog odnosa s upraviteljem infrastrukture ili eljeznikim prijevoznikom, strojovoa mora odmah obavijestiti Agenciju. (2) U tom sluaju potvrda prestaje biti valjana, ali upravitelj infrastrukture ili eljezniki prijevoznik mora strojovoi izdati ovjerenu presliku potvrde i svih dokumenata kojima se dokazuje njegova osposobljenost, kvalifikacije, iskustvo i struna osposobljenost u skladu s Uredbom (EU) br. 36/2010 sa svim naknadnim izmjenama. (3) U sluaju dobrovoljnog prestanka rada strojovoe za eljeznikog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture koji ga je osposobio, novi poslodavac dogovorit e se s prijanjim poslodavcem o naknadi za ulaganje u osposobljavanje strojovoe.

Nadzor strojovoa od strane eljeznikog prijevoznika i upravitelja infrastrukture


lanak 103. (1) eljezniki prijevoznici i upravitelji infrastrukture moraju osigurati i provjeriti valjanost dozvola i potvrda strojovoe kojeg zapoljavaju ili ije su usluge ugovorili. (2) eljezniki prijevoznici i upravitelji infrastrukture moraju uspostaviti sustav nadzora strojovoa. (3) Ako rezultati nadzora dovedu u pitanje radnu sposobnost strojovoe i nastavak vaenja njegove dozvole ili potvrde, eljezniki prijevoznici i upravitelji infrastrukture moraju odmah poduzeti potrebne mjere. (4) Ako strojovoa smatra da njegovo zdravstveno stanje dovodi u pitanje njegovu sposobnost za upravljanje vlakom, duan je odmah o tome obavijestiti eljeznikog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture. (5) Ako eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture ima saznanja ili ga lijenik obavijesti o pogoranju zdravstvenog stanja strojovoe do te mjere da je njegova sposobnost za upravljanje vlakom postala upitna, on odmah mora poduzeti potrebne mjere, ukljuujui provedbu propisanog zdravstvenog pregleda, te po potrebi mora oduzeti potvrdu i aurirati podatke u registru potvrda. (6) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture odgovoran je da strojovoa kojeg zapoljava za vrijeme upravljanja vlakom ni u kojem trenutku nije pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njihovu koncentraciju, pozornost ili ponaanje.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 66/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(7) Za provedbu odredbe stavka 6. ovoga lanka eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture moe narediti ispitivanja s ciljem utvrivanja je li strojovoa kojeg zapoljava pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu koncentraciju, pozornost ili ponaanje. (8) Upravitelj infrastrukture moe narediti provedbu ispitivanja strojovoe eljeznikog prijevoznika koji koristi eljezniku infrastrukturu s ciljem utvrivanja je li strojovoa pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu koncentraciju, pozornost ili ponaanje. (9) Ovisno o rezultatima ispitivanja iz stavaka 7. i 8. ovoga lanka, eljezniki prijevoznik ili upravitelj infrastrukture mora bez odgaanja udaljiti strojovou s radnog mjesta. (10) eljezniki prijevoznici i upravitelji infrastrukture moraju odmah obavijestiti Agenciju o svim sluajevima nesposobnosti za rad strojovoe kada ona traje dulje od tri mjeseca.

Nadzor osposobljenosti strojovoa od strane Agencije


lanak 104. (1) Agencija moe u bilo kojem trenutku nadzirati da li strojovoa posjeduje valjane isprave izdane u skladu s ovim Zakonom. (2) U sluaju sumnje na nemarno ponaanje strojovoe Agencija moe provjeriti ispunjava li strojovoa uvjete strunog znanja i osposobljenosti. (3) Agencija moe ispitati ispunjavaju li strojovoe, eljezniki prijevoznici, upravitelji infrastrukture i ispitivai uvjete iz ovoga Zakona i ostalih propisa. (4) Ako Agencija opravdano sumnja da strojovoa predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost odvijanja eljeznikog prometa, poduzet e potrebne mjere, npr. zahtijevati zaustavljanje vlaka i strojovoi privremeno zabraniti upravljanje vlakom. (5) O poduzetoj mjeri iz stavka 4. ovoga lanka Agencija odmah izvjeuje Europsku komisiju i tijela nadlena za sigurnost ostalih drava lanica Europske unije.

Neispunjavanje uvjeta za dozvolu


lanak 105. (1) Ako Agencija utvrdi da strojovoa vie ne ispunjava jedan ili vie uvjeta za valjanost dozvole, privremeno ili trajno oduzima dozvolu, ovisno o utjecaju na sigurnost eljeznikog sustava. (2) O odluci iz stavka 1. ovoga lanka Agencija e u najkraem moguem roku obavijestiti strojovou i njegovog poslodavca, te navesti nain za ponovno dobivanje dozvole. (3) Ako Agencija utvrdi da strojovoa vie ne ispunjava jedan ili vie uvjeta za valjanost
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 67/117

2/16/2014

Sluzbeni list

dozvole koju je izdalo tijelo nadleno za sigurnost druge drave lanice Europske unije, uputit e zahtjev za provedbu dodatnih provjera ili oduzimanje dozvole, te e o tome obavijestiti Europsku komisiju i tijela nadlena za sigurnost ostalih drava lanica Europske unije. (4) U sluaju iz stavka 3. ovoga lanka Agencija moe zabraniti rad strojovoama sve dok ne primi obavijest o odluci nadlenog tijela koje je izdalo dozvolu. (5) Ako Agencija zaprimi zahtjev za provedbu dodatnih provjera ili oduzimanje dozvole od strane druge drave lanice Europske unije, o tome e donijeti odluku u roku 30 dana i o svojoj odluci obavijestiti tijelo nadleno za sigurnost koje je podnijelo zahtjev, te e o tome obavijestiti Europsku komisiju i tijela nadlena za sigurnost ostalih drava lanica Europske unije.

Neispunjavanje uvjeta za potvrdu


lanak 106. (1) Ako Agencija utvrdi da strojovoa vie ne ispunjava jedan ili vie uvjeta za valjanost potvrde, uputit e zahtjev tijelu koje je izdalo potvrdu da provede dodatne provjere ili da oduzme potvrdu. (2) Tijelo koje je izdalo potvrdu duno je odmah poduzeti odgovarajue mjere te u roku 30 dana o tome obavijestiti Agenciju. (3) U sluaju iz stavka 1. ovoga lanka Agencija moe zabraniti rad strojovoama sve dok ne primi obavijest o odluci tijela koje je izdalo potvrdu, te e o tome obavijestiti Europsku komisiju i tijela nadlena za sigurnost ostalih drava lanica Europske unije.

Registar dozvola
lanak 107. (1) Agencija vodi i aurira registar svih dozvola koje su izdane, aurirane, obnovljene, izmijenjene i dopunjene, istekle, privremeno stavljene izvan snage, oduzete ili prijavljene kao izgubljene, ukradene ili unitene, u skladu s Odlukom 2010/17/EZ sa svim naknadnim izmjenama. (2) Registar dozvola sadrava podatke sadrane u dozvoli i podatke o redovitim provjerama fizike i psihike sposobnosti za rad. (3) Agencija e dostaviti, na utemeljeni zahtjev, podatke o statusu dozvola tijelima nadlenim za sigurnost ostalih drava lanica Europske unije, Europskoj agenciji za eljeznice ili poslodavcima strojovoa. (4) Strojovoe imaju pravo na pristup svojim podacima u registru dozvola, te na zahtjev moraju dobiti kopije svojih podataka.

Registar potvrda
lanak 108.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 68/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(1) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture mora osigurati voenje i auriranje registra potvrda koje je izdao i koje su aurirane, obnovljene, izmijenjene i dopunjene, istekle, privremeno stavljene izvan snage, oduzete ili prijavljene kao izgubljene, ukradene ili unitene, u skladu s Odlukom 2010/17/EZ sa svim naknadnim izmjenama. (2) Registar potvrda mora sadravati podatke sadrane u potvrdi i podatke o redovitim provjerama znanja jezika i strune osposobljenosti. (3) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture mora s Agencijom razmjenjivati podatke iz registra potvrda i omoguiti Agenciji pristup traenim podacima. (4) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture mora tijelima nadlenim za sigurnost ostalih drava lanica Europske unije na utemeljen zahtjev dostaviti podatke o sadraju registra potvrda. (5) Strojovoe imaju pravo na pristup svojim podacima u registru potvrda, te na zahtjev moraju dobiti kopije svojih podataka.

XVI. ISTRAIVANJE NESREA I INCIDENATA


Istrano tijelo
lanak 109. (1) S ciljem ouvanja i poboljanja sigurnosti eljeznikog sustava, istraivanje ozbiljnih nesrea u eljeznikom sustavu, kao i nesrea i incidenata koji su pod odreenim okolnostima mogli dovesti do ozbiljnih nesrea, provodi neovisno Istrano tijelo. (2) Istrano tijelo ima najmanje jednog glavnog istraitelja za podruje eljeznice koji je samostalan i neovisan u obavljanju svoje djelatnosti i pri donoenju odluka. (3) Za donoenje odluke o pokretanju istraivanja, za organizaciju, provoenje, nadzor i izvjetavanje o obavljenim istraivanjima nesrea i incidenata, te za davanje sigurnosnih preporuka odgovoran je glavni istraitelj u Istranom tijelu.

Obvezatnost istraivanja
lanak 110. (1) Istrano tijelo mora provesti istraivanje ozbiljne nesree u eljeznikom sustavu. (2) Istrano tijelo moe istraiti i one nesree i incidente koje su pod neznatno drugaijim okolnostima mogle dovesti do ozbiljnih nesrea, ukljuujui tehnike otkaze u radu strukturnih podsustava ili njihovih sastavnih dijelova. (3) Istrano tijelo pri donoenju odluke o pokretanju istraivanja nesrea i incidenata iz stavka 2. ovoga lanka uzima u obzir: teinu nesree ili incidenta; injenicu da je pojedina nesrea ili incident dio niza nesrea ili incidenata koji su
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 69/117

2/16/2014

Sluzbeni list

znaajni za sigurnost eljeznikog sustava u cjelini; utjecaj nesree ili incidenata na sigurnost eljeznikog sustava Europske unije, i zahtjeve upravitelja infrastrukture, eljeznikog prijevoznika, Agencije ili ostalih drava lanica Europske unije.

Cilj i opseg istraivanja


lanak 111. (1) Cilj istraivanja Istranog tijela je poveanje sigurnosti eljeznikoga sustava i sprjeavanje buduih nesrea. (2) Istraivanjem Istranog tijela se ni u kojem sluaju ne utvruje krivnja ili odgovornost za nesreu ili incident, te se istraivanje provodi neovisno od mogue sudske istrage o istom dogaaju. (3) Istrano tijelo odreuje opseg istraivanja i postupke koje e primijeniti u provoenju pojedinog istraivanja, uzimajui u obzir naela i ciljeve istranog postupka u skladu s ovim Zakonom, te spoznaje povezane s unaprjeenjem sigurnosti eljeznikog sustava koje se oekuju kao rezultat istraivanja.

Obavijesti i pokretanje istraivanja


lanak 112. (1) Svaka osoba koja sazna za ozbiljnu nesreu ili nesreu mora odmah obavijestiti ministarstvo nadleno za unutarnje poslove ili sredinje tijelo dravne uprave nadleno za zatitu i spaavanje putem pozivnog broja 112 za hitne slube. (2) eljezniki prijevoznik, upravitelj infrastrukture i Agencija moraju obavijestiti Istrano tijelo o ozbiljnim nesreama i nesreama neposredno nakon saznanja o istim, a o incidentima u najkraem moguem roku. (3) Istrano tijelo osigurat e stalnu pripravnost za primanje obavijesti iz stavka 2. ovoga lanka. (4) Istrano tijelo odmah nakon saznanja o dogaaju poduzima pripremne radnje te zapoinje istraivanje: ozbiljne nesree u najkraem moguem vremenu, a najkasnije u roku dva dana od saznanja o dogaaju, ostalih nesrea i incidenata najkasnije u roku osam dana od saznanja o dogaaju. (5) Istrano tijelo naroito e osigurati odgovarajua sredstva, ukljuujui praktina i tehnika znanja potrebna za provedbu istraivanja pojedine nesree ili incidenata. (6) U nedostatku vlastitih strunjaka, Istrano tijelo moe osigurati potrebna praktina i tehnika znanja, ovisno o vrsti nesree ili incidenata koje istrauje, i izvan Istranog tijela.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 70/117

2/16/2014

Sluzbeni list

Provoenje istraivanja
lanak 113. (1) Nadlena tijela u okviru svojih ovlasti, upravitelj infrastrukture, eljezniki prijevoznik i ostale stranke koje su povezane s nesreom ili incidentom, moraju Istranom tijelu omoguiti nesmetan rad, a naroito u to kraem roku omoguiti: pristup mjestu nesree ili incidenata i vozilima, odnosno eljeznikoj infrastrukturi; pravo na prikupljanje dokaza i nadzirano uklanjanje oteenih vozila i dijelova eljeznike infrastrukture za potrebe ispitivanja ili analize; pristup sadrajima ureaja za automatsko biljeenje podataka u vozilima i opreme za snimanje govornih poruka te registracije rada signalno-sigurnosne i prometnoupravljake opreme; pristup rezultatima obdukcije tijela rtava; pristup rezultatima ispitivanja osoblja vlaka i drugog eljeznikog osoblja ukljuenog u nesreu ili incident; ispitivanje ukljuenog eljeznikog osoblja i drugih svjedoka; pristup svim odgovarajuim informacijama ili snimkama koje posjeduju upravitelj infrastrukture, ukljueni eljezniki prijevoznik i Agencija. (2) Istrano tijelo mora zavriti istraivanje na mjestu nesree ili incidenata u najkraem moguem roku kako bi upravitelj infrastrukture mogao to prije popraviti oteenu eljezniku infrastrukturu i uspostaviti redovan eljezniki promet. (3) Istrano tijelo moe tijelu koje je nadleno provoditi odreene istrane radnje propisane posebnim propisom osigurati potrebnu strunu pomo u radu. (4) Istraivanje koje provodi Istrano tijelo provodi se neovisno o prekrajnom ili kaznenom postupku. (5) Istraivanje se provodi to je mogue otvorenije, tako da se svim ukljuenim strankama omogui da budu sasluani i da im se omogui pristup rezultatima istraivanja. (6) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznici, Agencija, rtve i lanovi njihove ue obitelji, vlasnici oteene imovine, proizvoai, hitne slube i predstavnici osoblja i korisnika, koji su na bilo koji nain bili povezani s nesreom ili incidentom, moraju se redovito obavjeivati o istraivanju i njegovom tijeku, te mogu davati miljenja u vezi s istraivanjem i na nacrt konanog izvjea.

Istraivanje s meunarodnim obiljejem


lanak 114. (1) Ako nije mogue utvrditi u kojoj se dravi lanici dogodila nesrea ili incident, ili su se navedeni dogaaji dogodili na granici ili u neposrednoj blizini granice s dravom
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 71/117

2/16/2014

Sluzbeni list

lanicom, Istrano tijelo dogovara s istranim tijelom druge drave lanice Europske unije koje e od njih provesti istraivanje ili dogovaraju meusobnu suradnju. (2) Odredbe iz stavka 1. ovoga lanka primjenjuju se i na drave koje nisu drave lanice Europske unije, pri emu se primjenjuju odredbe meunarodnih sporazuma o graninom eljeznikom prometu izmeu Republike Hrvatske i susjednih drava. (3) Istrano tijelo druge drave lanice Europske unije u sluaju iz stavka 1. ovoga lanka moe sudjelovati u istraivanju i u potpunosti koristiti njegove rezultate. (4) Istrano tijelo poziva na sudjelovanje u istraivanju istrano tijelo druge drave lanice Europske unije, u sluaju kada je eljezniki prijevoznik sudionik nesree ili incidenata ima poslovni nastan i dozvolu za obavljanje usluga u eljeznikom prijevozu u dotinoj dravi lanici. (5) Istrano tijelo moe i u drugim sluajevima provoditi istraivanje u suradnji s istranim tijelima ostalih drava Europske unije.

Izvjea
lanak 115. (1) Istrano tijelo sastavlja izvjee o nesrei ili incidentu primjereno vrsti i ozbiljnosti nesree ili incidenata te zakljucima istraivanja. (2) U izvjeu se navode ciljevi istraivanja iz stavka 1. ovoga lanka, a po potrebi i sigurnosne preporuke. (3) Istrano tijelo javno objavljuje konano izvjee u najkraem moguem vremenu, u pravilu najkasnije u roku 12 mjeseci nakon nesree ili incidenata. (4) Izvjee mora to je mogue vie slijediti strukturu iz Priloga 7. ovoga Zakona. (5) Konano izvjee, zajedno sa sigurnosnim preporukama, dostavlja se zainteresiranim strankama iz lanka 113. stavka 6. ovoga Zakona, kao i zainteresiranim tijelima i strankama iz ostalih drava lanica Europske unije. (6) Istrano tijelo svake godine, najkasnije do 30. rujna, javno objavljuje godinje izvjee o provedenim istraivanjima za prethodnu godinu, danim sigurnosnim preporukama i mjerama koje su poduzete na osnovu prethodno danih sigurnosnih preporuka. (7) Istrano tijelo konano izvjee i godinje izvjee iz stavka 6. ovoga lanka dostavlja Europskoj agenciji za eljeznice.

Obavijest o pokretanju istraivanja


lanak 116. (1) Istrano tijelo obavjeuje Europsku agenciju za eljeznice o pokretanju istraivanja u roku tjedan dana od dana donoenja odluke o pokretanju istraivanja.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 72/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(2) Obavijest mora sadravati dan, vrijeme i mjesto dogaaja, vrstu dogaaja, broj poginulih i ozlijeenih osoba, te materijalnu tetu.

Meunarodna suradnja istranih tijela


lanak 117. (1) Istrano tijelo moe, prema potrebi, zatraiti pomo istranih tijela drava lanica Europske unije ili od Europske agencije za eljeznice kako bi pribavilo struna znanja ili provelo tehnike preglede, analize ili vrednovanja. (2) Istrano tijelo provodi aktivnu razmjenu stajalita i iskustava s istranim tijelima drava lanica Europske unije u svrhu razvoja zajednikih metoda istraivanja, utvrivanja zajednikih naela za donoenje sigurnosnih preporuka i prilagoavanja tehnikom i znanstvenom napretku.

Sigurnosne preporuke
lanak 118. (1) Istrano tijelo u svrhu ostvarivanja ciljeva istraivanja iz lanka 111. stavka 1. ovoga Zakona daje sigurnosne preporuke. (2) Sigurnosne preporuke upuuju se Agenciji, a po potrebi i ostalim nadlenim tijelima Republike Hrvatske i dravama lanica Europske unije. (3) Agencija i druga nadlena tijela moraju uzeti u obzir sigurnosne preporuke i po potrebi djelovati u skladu s njima. (4) Sigurnosna preporuka ne smije ni u kom sluaju pretpostaviti krivnju ili odgovornost za nesreu ili incident. (5) Agencija i druga nadlena tijela Republike Hrvatske i ostalih drava lanica Europske unije, kojima su upuene preporuke, najmanje jednom godinje izvjetavaju Istrano tijelo o mjerama koje su poduzeli ili planiraju poduzeti u vezi sigurnosne preporuke.

Obveze upravitelja infrastrukture i eljeznikog prijevoznika


lanak 119. (1) U sluaju prekida odvijanja eljeznikog prometa zbog nesree ili incidenta, upravitelj infrastrukture i po potrebi eljezniki prijevoznik moraju u to kraem roku poduzeti mjere za ponovnu uspostavu odvijanja redovnog eljeznikog prometa. (2) Upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik moraju, u okviru sustava upravljanja sigurnou, uspostaviti postupke kojima se osigurava da se nesree, incidenti, izbjegnute nesree i ostale opasne pojave prijavljuju, istrauju i analiziraju, te da se poduzimaju potrebne mjere za njihovo sprjeavanje. (3) Neovisno o istraivanju koje provodi Istrano tijelo, u sluaju nesree ili incidenta
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 73/117

2/16/2014

Sluzbeni list

koja ukljuuje upravitelja infrastrukture i najmanje jednog eljeznikog prijevoznika, svi sudionici nesree ili incidenta, ukljuujui subjekte nadlene za odravanje vozila, sporazumno e odmah po saznanju o nastanku nesree ili incidenta odrediti zajedniko istrano povjerenstvo i predsjednika tog povjerenstva. (4) Nain rada, sastav povjerenstva, mogunost ukljuivanja vanjskih strunjaka, provoenje istraivanja, prikupljanje podataka i informacija, nain utvrivanja tehnikih uzroka i posljedica nesrea i incidenta, te mogunost davanja izdvojenih miljenja, sporazumno odreuju upravitelj infrastrukture i ukljueni eljezniki prijevoznici. (5) Istraivanje nesree ili incidenta koje provodi zajedniko istrano povjerenstvo iz stavka 3. ovoga lanka ne smije ni na koji nain ometati rad Istranog tijela. (6) Cilj istraivanja zajednikog istranog povjerenstva iz stavka 3. ovoga lanka je utvrivanje tehnikih uzroka pojedine nesree ili incidenta, a ni u kojem sluaju istrano povjerenstvo ne utvruje krivnju, odgovornost za nesreu ili incident, tetu i naknadu tete. (7) Sudionici nesree ili incidenta, ukljuujui subjekte nadlene za odravanje vozila, koji su ukljueni u nesreu ili incident moraju istranom povjerenstvu omoguiti nesmetan rad, te dati pristup podacima znaajnim za istraivanje. (8) Istrano povjerenstvo mora u najkraem moguem vremenu, a najkasnije u roku 6 mjeseci nakon nesree i 3 mjeseca nakon incidenata, dostaviti izvjee o provedenom istraivanju Istranom tijelu, Agenciji i sudionicima nesree ili incidenta, a na zahtjev i Ministarstvu. (9) Izvjee mora to je mogue vie slijediti strukturu iz Priloga 7. ovoga Zakona, osim odredbi koje se odnose na sigurnosne preporuke.

XVII. UNUTARNJI RED I ZATITA ELJEZNIKE INFRASTRUKTURE I VOZILA


Unutarnji red
lanak 120. (1) Zabranjen je neovlaten pristup i kretanje eljeznikom infrastrukturom, neovlaten pristup i kretanje u vozilima, te svako ugroavanje sigurnosti eljeznikog sustava. (2) U prunom pojasu dozvoljen je pristup i kretanje fizikih osoba i cestovnih vozila samo na mjestima koja odredi upravitelj infrastrukture. (3) Na mjestima predvienim za pristup i kretanje u prunom pojasu i u vlakovima obvezno je za sve osobe pridravanje unutarnjega reda. (4) Sve fizike osobe koje prema prirodi posla samostalno obavljaju poslove unutar prunog pojasa (projektanti, efovi radilita, nadzorni inenjeri i ostali) moraju biti struno osposobljene za obavljanje poslova na siguran nain u normalnim, oteanim i izvanrednim situacijama te nainu postupanja i obavljanja odreenih radnji na eljeznikim objektima.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 74/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(5) Program strunog osposobljavanja, ukljuujui provjeru strunog znanja i sposobnost primjene toga znanja u praksi, iz stavka 4. ovoga lanka propisuje upravitelj infrastrukture uz suglasnost Agencije. (6) Ovlatene slubene osobe ministarstva nadlenoga za unutarnje poslove na zahtjev radnika upravitelja infrastrukture ili eljeznikog prijevoznika, u skladu s vaeim propisima pruit e potrebnu pomo u odravanju unutarnjega reda. (7) Upravitelj infrastrukture odgovoran je za odravanje unutarnjeg reda u prunom pojasu, a eljezniki prijevoznik za odravanje unutarnjeg reda u vlakovima. (8) Radnici ovlateni za provedbu unutarnjega reda moraju imati propisanu iskaznicu. (9) Radnici iz stavka 8. ovoga lanka, uz predoenje iskaznice, imaju pravo zatraiti na uvid osobnu iskaznicu od osoba koje se ne pridravaju unutarnjega reda. (10) Odredbe o unutarnjem redu eljeznikog sustava, nain i ovlasti radnika za provedbu unutarnjeg reda, obrazac iskaznice i voenje evidencije o iskaznicama propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (11) Radnici ovlateni za provedbu unutarnjega reda, u skladu s propisom iz stavka 10. ovoga lanka, mogu podnijeti zahtjev za pokretanje prekrajnoga postupka protiv prekritelja unutarnjega reda.

Zatita eljeznike infrastrukture i vozila


lanak 121. (1) Zabranjeno je oteivati eljezniku infrastrukturu i vozila, bacati ili stavljati na eljezniku prugu bilo kakve predmete i tvari, bacati predmete na vozila ili iz tih vozila, ometati rad zaposlenika upravitelja infrastrukture i eljeznikog prijevoznika, ili na koji drugi nain ugroavati ili ometati odvijanje eljeznikog prometa. (2) Uz eljezniku prugu, a naroito u blizini eljeznikih signala, nije dozvoljena sadnja visokog drvea i nasada, postavljanje znakova, oznaka, izvora obojene ili zasljepljujue svjetlosti, ili drugih predmeta i naprava koje bojom, oblikom ili svjetlou smanjuju vidljivost eljeznikih signala, ili koje mogu dovesti u zabunu izvrne radnike u vezi znaenja signalnih znakova. (3) Na eljeznikoj infrastrukturi, bez prethodne suglasnosti upravitelja infrastrukture, nije dozvoljeno obavljanje bilo kakvih radova. (4) Upravitelj infrastrukture ovlaten je zahtijevati od vlasnika, odnosno posjednika zemljita u primjerenom roku uklanjanje drvea, nasada, naprava ili predmeta iz stavka 2. ovoga lanka. (5) Ako vlasnik, odnosno posjednik zemljita ne postupi u primjerenom roku po zahtjevu upravitelja infrastrukture u sluajevima iz stavka 4. ovoga lanka, upravitelj infrastrukture poduzet e potrebne mjere, a vlasnik, odnosno posjednik morat e nastale trokove nadoknaditi upravitelju infrastrukture.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 75/117

2/16/2014

Sluzbeni list

XVIII. INSPEKCIJSKI NADZOR


eljezniki inspektori
lanak 122. (1) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije, u okviru ovlatenja koja su im dana, obavljaju ovlatene osobe Agencije (u daljnjem tekstu: eljezniki inspektori). (2) eljezniki inspektor mora imati: sveuilino ili visoko struno obrazovanje odgovarajueg smjera, najmanje pet godina radnog iskustva u podruju koje nadzire, poloeni struni ispit za inspektora eljeznikog prometa, funkcionalno znanje i udovoljavanje drugim posebnim uvjetima propisanim sistematizacijom radnih mjesta. (3) Poslovi inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga lanka smatraju se poslovima kod kojih postoje posebni uvjeti rada. (4) Pojedine poslove vezane za inspekcijski nadzor, za koje je potrebna posebna strunost, mogu provoditi i druge strune osobe koje im u okviru svojih ovlasti povjeri Agencija. (5) Radna mjesta s ovlastima inspekcijskog nadzora i podrobnijim uvjetima koje moraju ispunjavati osobe na tim radnim mjestima utvruju se opim aktom Agencije.

Slubena iskaznica
lanak 123. (1) eljezniki inspektor ima slubenu iskaznicu kojom se dokazuje njegovo slubeno svojstvo, identitet i ovlasti. (2) Izgled i nain koritenja slubene iskaznice iz stavka 1. ovoga lanka propisuju se pravilnikom koji donosi ministar. (3) Agencija vodi oevidnik izdanih i nevaeih slubenih iskaznica eljeznikih inspektora.

Ovlasti eljeznikog inspektora


lanak 124. (1) U obavljanju inspekcijskog nadzora eljezniki inspektor je ovlaten: a) zabraniti uporabu pojedinog ili vie infrastrukturnih podsustava ili njihovih dijelova, te vozila,
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 76/117

2/16/2014

Sluzbeni list

b) zabraniti nepravilno odvijanje eljeznikog prometa i upravljanje eljeznikim prometom te po potrebi odrediti privremene mjere sigurnosti, c) zabraniti radove koji se izvode na infrastrukturnim podsustavima ili u zatitnom prunom pojasu, d) zabraniti rad izvrnom radniku ili strojovoi, odnosno zahtijevati njegovo udaljavanje s radnog mjesta, e) zabraniti radnje kojima bi se mogla ugroziti sigurnost eljeznikog sustava, f) narediti uklanjanje nepravilnosti i nedostataka u odvijanju eljeznikog prometa i po potrebi odrediti privremene mjere sigurnosti, g) narediti uklanjanje graevina, vodova i ostalih objekata sagraenih suprotno odredbama lanka 70. i lanka 71. ovoga Zakona, h) nadzirati odravanje infrastrukturnih podsustava ili njihovih dijelova i narediti prestanak nepravilnog odravanja, odnosno u nedostatku odravanja narediti poetak pravilnog odravanja, i) nadzirati odravanje vozila i narediti prestanak nepravilnog odravanja vozila, j) narediti provedbu ispitivanja s ciljem utvrivanja je li izvrni radnik pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu koncentraciju, pozornost ili ponaanje, a naroito provjeravati prisutnost alkohola, droga ili psihotropnih tvari u organizmu, k) zatraiti pisano izvjee nadzirane osobe o poduzetim mjerama nareenim u inspekcijskom nadzoru, l) nakon obavljanja inspekcijskog nadzora zatraiti izvrenje pojedine radnje radi potpunog utvrivanja injeninog stanja i odrediti rok za izvrenje te radnje, m) privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u sudskom postupku mogu posluiti kao dokaz i o tome izdati potvrdu s tonim podacima o oduzetoj dokumentaciji i predmetima, n) uzimati izjave od odgovornih osoba, kao i od drugih osoba nazonih inspekcijskom nadzoru, radi pribavljanja dokaza o injenicama koje se ne mogu izravno utvrditi, o) poduzimati i druge mjere u skladu s ovim Zakonom i izravno primjenjivim propisima Europske unije. (2) eljezniki inspektor mora s podacima za koje nadzirana osoba dokae da su poslovna tajna postupati sukladno odreenim uvjetima za njihovo uvanje.

Obveze nadziranih osoba


lanak 125. (1) U postupku inspekcijskog nadzora eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture te druge pravne i fizike osobe koje podlijeu inspekcijskom nadzoru prema ovom
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 77/117

2/16/2014

Sluzbeni list

Zakonu, moraju eljeznikom inspektoru omoguiti i osigurati nesmetano obavljanje inspekcijskog nadzora, a naroito: a) pregled isprava (osobna iskaznica, putovnica i slino) na temelju kojih eljezniki inspektor moe utvrditi identitet nadzirane osobe, kao i drugih osoba nazonih inspekcijskom nadzoru, b) pristup i pregled eljeznike infrastrukture, c) pristup i pregled vozila, d) pristup opremi za automatsko biljeenje podataka, e) pregled tehnike i druge dokumentacije koja se odnosi na eljezniku infrastrukturu i vozila, f) provjeru naina odvijanja eljeznikog prometa i upravljanja eljeznikim prometom, g) provjeru naina izvoenja radova na eljeznikoj infrastrukturi, h) provjeru ovlatenja i naina obavljanja poslova izvrnih radnika, i) pregled dokumentacije koja se odnosi na zdravstvenu sposobnost i strunu osposobljenost izvrnih radnika, j) utvrivanje injeninog stanja na vizualni nain (fotografiranje, snimanje kamerom, videozapis i slino), k) na pisani zahtjev eljeznikog inspektora dostaviti ili pripremiti bez naplate dodatne podatke potrebne za obavljanje inspekcijskog nadzora, l) osigurati sve ostale uvjete za nesmetan i potpun inspekcijski nadzor. (2) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture te druge pravne i fizike osobe koje podlijeu inspekcijskom nadzoru prema ovom Zakonu moraju eljeznikom inspektoru osigurati potrebne dozvole za vonju u vozilima i dozvole (propusnice) koje omoguuju nesmetan pristup svim objektima inspekcijskoga nadzora.

Inspekcijski postupak
lanak 126. (1) U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora eljezniki inspektor je ovlaten u sluajevima povrede odredaba ovoga Zakona i izravno primjenjivih propisa Europske unije, u obliku pisanog rjeenja izricati zabrane, naredbe i druge mjere. (2) U svrhu izricanja zabrana, naredbi i drugih mjera iz stavka 1. ovoga lanka eljezniki inspektor e po slubenoj dunosti pokrenuti upravni postupak sukladno odredbama propisa kojima se ureuje opi upravni postupak i poduzeti propisane mjere. (3) U sluaju poduzimanja urnih mjera radi otklanjanja neposredne opasnosti za
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 78/117

2/16/2014

Sluzbeni list

sigurnost eljeznikog sustava, eljezniki inspektor moe izrei usmenu zabranu, naredbu i drugu mjeru koja se unosi u zapisnik, o emu e pismeno rjeenje izdati na zahtjev stranke. (4) Ako tijekom inspekcijskog nadzora eljezniki inspektor utvrdi da nije ovlaten izravno postupati, odmah e izvijestiti odgovarajue nadleno tijelo o uoenim nezakonitostima ili nepravilnostima te zatraiti pokretanje postupka i poduzimanje propisanih mjera u skladu s posebnim propisima.

Upravni spor
lanak 127. (1) Protiv rjeenja eljeznikog inspektora nije doputena alba ali se moe pokrenuti upravni spor pred nadlenim upravnim sudom u roku 30 dana od dana dostave rjeenja. (2) Podnoenje tube ne odgaa izvrenje inspekcijskoga rjeenja.

XIX. PREKRAJNE ODREDBE


Prekraji pravnih i fizikih osoba ije osoblje i sredstva, odnosno djelatnost, podlijeu inspekcijskom nadzoru
lanak 128. (1) Novanom kaznom od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit e se za prekraj: 1. eljezniki prijevoznik koji nema potvrdu o sigurnosti i koji obavlja usluge eljeznikog prijevoza na podruju Republike Hrvatske, kao i upravitelj infrastrukture koji je dao pristup eljeznikoj infrastrukturi eljeznikom prijevozniku koju nema potvrdu o sigurnosti (lanak 27. stavak 1.); 2. upravitelj infrastrukture ako za obavljanje djelatnosti upravljanja eljeznikom infrastrukturom nema uvjerenje o sigurnosti (lanak 30. stavak 1.); 3. upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik ako strukturni podsustav koristi bez odobrenja za putanje u uporabu (lanak 46. stavak 2. i lanak 55. stavak 4.); 4. upravitelj infrastrukture ako eljezniku infrastrukturu projektira, gradi, modernizira, obnavlja i odrava suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 67. stavak 1.); 5. upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik ako strojovoa kojeg zapoljava samostalno upravlja vlakom za prijevoz putnika ili tereta, ukljuujui lokomotivom, manevarskom lokomotivom, vozilom za posebne namjene i radnim vlakom bez propisanog ovlatenja (lanak 95. stavak 1.); 6. eljezniki prijevoznik, upravitelj infrastrukture ili druga pravna osoba koja ne postupi po zabrani eljeznikog inspektora (lanak 124. stavak 1. toke a) do e)). (2) Za prekraj iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 79/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(3) Novanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit e se za prekraj: 1. pruatelji usluga osposobljavanja strojovoa i izvrnih radnika ako eljeznikim prijevoznicima koji podnose zahtjev za izdavanje potvrde o sigurnosti ne omogue poten i nediskriminirajui pristup osposobljavanju (lanak 33. stavak 1.); 2. pruatelji usluga osposobljavanja ako upravitelju infrastrukture i njegovom osoblju koje obavlja poslove vezane za sigurnost ne omogue poten i nediskriminirajui pristup osposobljavanju (lanak 33. stavak 2.); 3. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako ne omogui poten i nediskriminirajui pristup osposobljavanju ostalim eljeznikim prijevoznicima (lanak 33. stavak 5.); 4. posjednik vozila ako vozilu prije koritenja nije dodijelio subjekt nadlean za odravanje (lanak 64. stavak 1.); 5. subjekt nadlean za odravanje ako ne odrava vozila i njegove dijelove na propisan nain (lanak 64. stavak 5.); 6. pravna osoba ako gradi u prunom pojasu suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 70. stavci 1. i 2.); 7. posjednik industrijskog kolosijeka ako projektira, gradi, modernizira, obnavlja i odrava industrijski kolosijek suprotno odredbama ovog Zakona i propisanim tehnikim uvjetima za industrijske kolosijeke (lanak 72. stavak 3. i 4.); 8. posjednik vozila ako nije osigurao da je vozilo kojemu je izdano odobrenje za putanje u uporabu u Republici Hrvatskoj upisano u registar vozila (lanak 73. stavak 1.); 9. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako u skladu sa svojim nadlenostima ne osiguraju i ne omogue sigurno odvijanje eljeznikoga prometa i upravljanje eljeznikim prometom u skladu s odredbama ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije, naroito s TSI-jem za podsustav odvijanje i upravljanje prometom (lanak 76. stavak 1.); 10. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako se ne pridravaju voznog reda vlakova i ne osiguraju potrebne uvjete i mjere za njegovu sigurnu provedbu (lanak 77. stavak 2.); 11. eljezniki prijevoznik ako sastav vlaka, raspored vozila u vlaku i uinkovitost koenja vlaka nije u skladu s odredbama ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije, naroito s TSI-jem za podsustav odvijanje i upravljanje prometom (lanak 78. stavak 1.); 12. eljezniki prijevoznik ako ne osigura propisanu uinkovitost automatskog koenja vlaka u skladu s odredbama ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije, naroito s TSI-jem za podsustav odvijanje i upravljanje prometom (lanak 79. stavak 1.);
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 80/117

2/16/2014

Sluzbeni list

13. upravitelj infrastrukture ako eljezniku infrastrukturu ne opremi propisanim signalima, signalnim znakovima i signalnim oznakama s jedinstvenim znaenjem (lanak 80. stavak 1.); 14. eljezniki prijevoznik ako ne oznai vlak propisanim signalima u skladu s odredbama ovoga Zakona i izravno primjenjivim propisima Europske unije, naroito s TSI-jem za podsustav odvijanje i upravljanje prometom (lanak 80. stavak 2.); 15. upravitelj infrastrukture ako svakom vlaku koji prometuje eljeznikim prugama ne osigura slobodan vozni put za sigurnu vonju (lanak 81. stavak 2.); 16. upravitelj infrastrukture ako uspostavlja i odrava CP i PP suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 83. stavak 4.); 17. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako ne osigura i ne provjeri valjanost dozvola i potvrda strojovoe kojeg zapoljavaju ili ije su usluge ugovorili (lanak 103. stavak 1.); 18. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako ima saznanja ili ga lijenik obavijesti o pogoranju zdravstvenog stanja strojovoe do te mjere da je njegova sposobnost za upravljanje vlakom postala upitna i odmah ne poduzme potrebne mjere, ukljuujui provedbu propisanog zdravstvenog pregleda (lanak 103. stavak 5.); 19. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako, ovisno o rezultatima ispitivanja, bez odgaanja ne udalji strojovou s radnog mjesta (lanak 103. stavak 9.); 20. eljezniki prijevoznik, upravitelj infrastrukture i druga pravna osoba koja ne postupi po naredbi eljeznikog inspektora (lanak 124. stavak 1. toke f) do o)). (4) Za prekraj iz stavak 3. ovoga lanka kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna. (5) Novanom kaznom od 25.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit e se za prekraj: 1. pruatelj usluga osposobljavanja, ukljuujui eljeznikog prijevoznika i upravitelja infrastrukture, ako strojovoama i izvrnim radnicima ne odobri pristup, dostavu i presliku svih isprava koje svjedoe o njihovom obrazovanju, opoj i strunoj osposobljenosti, te radnom iskustvu (lanak 33. stavak 6.); 2. upravitelj infrastrukture ako po isteku vremena trajanja pokusne prune dionice ne ukloni strukturne podsustave ili njihove dijelove koji su predmet ispitivanja a za koje nije pokrenut postupak izdavanja odobrenja za putanje u uporabu (lanak 54. stavak 3.); 3. podnositelj zahtjeva koji bez posebnog odobrenja Agencije koristi povijesna vozila, vozila s turistikom namjenom, novo proizvedena ili modernizirana vozila koja nisu namijenjena za uporabu na podruju Republike Hrvatske (lanak 62. stavak 1.); 4. upravitelj infrastrukture ako izvodi radove na eljeznikoj pruzi suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 68.); 5. pravna osoba koja gradi, postavlja ili sadi u zatitnom prunom i infrastrukturnom
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 81/117

2/16/2014

Sluzbeni list

pojasu suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 71. stavak 1. i 2.); 6. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako izvrni radnik kojeg zapoljava nema najmanje 18 godina ivota i ako ne ispunjava zahtjeve u pogledu zdravstvenih uvjeta i strune osposobljenosti za samostalno obavljanje poslova (lanak 90. stavak 1.); 7. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako pri zapoljavanju izvrnog radnika ne uzme u obzir njegovo prethodno struno osposobljavanje, obrazovanje i radno iskustvo (lanak 90. stavak 2.); 8. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako se ne pridrava odredbi ovoga Zakona koje se odnose na radno vrijeme izvrnog radnika (lanak 94. stavci 1., 2. i 3.); 9. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako ne uspostavi sustav nadzora strojovoa (lanak 103. stavak 2.); 10. eljezniki prijevoznici i upravitelji infrastrukture ako odmah ne poduzmu potrebne mjere ako rezultati nadzora dovedu u pitanje radnu sposobnost strojovoe i nastavak vaenja njegove dozvole ili potvrde (lanak 103. stavak 3.); 11. upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik ako u sluaju prekida eljeznikog prometa zbog nesree ili incidenta ne poduzmu mjere za ponovnu uspostavu redovnog eljeznikog prometa (lanak 119. stavak 1.); 12. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako ne odrava unutarnji red u skladu s odredbama ovoga Zakona (lanak 120. stavak 7.); 13. pravna osoba ako ne potuje odredbe o zatiti eljeznike infrastrukture i vozila (lanak 121.). (6) Za prekraj iz stavka 5. ovoga lanka kaznit e se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 2.500,00 do 10.000,00 kuna. (7) Novanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj: 1. ispitivai ako ne osiguraju poten i nediskriminirajui pristup ispitivanju i dobivanje potvrda o osposobljenosti (lanak 33. stavak 3.); 2. fizika osoba ako gradi u prunom pojasu suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 70. stavci 1. i 2.); 3. fizika osoba koja gradi, postavlja ili sadi u zatitnom prunom pojasu suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 71. stavak 1.); 4. strojovoa ako ne upravlja vlakom u skladu s voznim redom vlaka, signalnim znakovima, signalnim oznakama i posebnim nalozima koji se na taj vlak odnose, te ako prekorai brzinu vlaka odreenu voznim redom ili na drugi propisani nain (lanak 81. stavak 4.); 5. fizika osoba koja prelazi eljezniku prugu suprotno odredbama ovoga Zakona (lanak 83. stavak 1.);
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 82/117

2/16/2014

Sluzbeni list

6. izvrni radnik, ukljuujui strojovou, ako je pod utjecajem bilo kojih sredstava koja bi mogla utjecati na njegovu koncentraciju, pozornost ili ponaanje (lanak 91. stavak 8.); 7. strojovoa ako neovlateno, naroito bez valjane dozvole i potvrde, upravlja vlakom za prijevoz putnika ili tereta, ukljuujui lokomotivom, manevarskom lokomotivom, vozilom za posebne namjene i radnim vlakom (lanak 95. stavak 1.); 8. fizika osoba koja neovlateno umnoava dozvole (lanak 99. stavak 5.); 9. fizika osoba koja neovlateno pristupa i kree se u infrastrukturnom pojasu ili se ne pridrava odredaba o unutarnjem redu (lanak 120. stavci 1., 2. i 3.); 10. fizika osoba koja prema prirodi posla samostalno obavlja poslove unutar prunog pojasa i koja nije struno osposobljena (lanak 120. stavak 4.); 11. fizika osoba ako ne potuje odredbe o zatiti eljeznike infrastrukture i vozila (lanak 121.); 12. fizika osoba koja ne postupi po zabrani ili naredbi eljeznikog inspektora (lanak 124. stavak 1. toke a) do o)). (8) Uz kaznu za prekraj iz stavka 7. toke 6. i 7. ovoga lanka, izvrnom radniku, ukljuujui strojovou, koji poini prekraj moe se izrei i zatitna mjera zabrane obavljanja poslova izvrnoga radnika u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

Prekraji pravnih i fizikih osoba ija djelatnost podlijee nadzoru Agencije


lanak 129. (1) Novanom kaznom od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit e se za prekraj: 1. upravitelj infrastrukture, eljezniki prijevoznik i ostala tijela nad kojima Agencija obavlja nadzor ako na traenje Agencije ne dostave traene informacije (lanak 10. stavak 2.); 2. upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik ako ne omogue Agenciji pristup svim odgovarajuim dokumentima i objektima, postrojenjima i opremi (lanak 10. stavak 5.); 3. upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik ako u propisanom roku ne dostave Agenciji izvjee o sigurnosti (lanak 26. stavak 1.); 4. upravitelj infrastrukture ako redovito ne dostavlja Agenciji dnevne evidencije o neurednostima u eljeznikom prometu (lanak 26. stavak 3.); 5. eljezniki prijevoznik ako ne obavijesti Agenciju u skladu sa lankom 29. stavkom 3. ovoga Zakona; 6. upravitelj infrastrukture ako ne obavijesti Agenciju u skladu sa lankom 31. stavkom 3. ovoga Zakona;
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 83/117

2/16/2014

Sluzbeni list

7. upravitelj infrastrukture i eljezniki prijevoznik ako u postupku nadzora sustava upravljanja sigurnou ne postupi po upozorenjima, naredbama i drugim primjerenim mjerama Agencije (lanak 34. stavak 3.); 8. nositelj registracije vozila ako ne obavijesti Agenciju u skladu sa lankom 73. stavkom 5. ovoga Zakona; 9. upravitelj infrastrukture ako ne uspostavlja, vodi, aurira i javno objavljuje registar eljeznike infrastrukture (lanak 75. stavak 1.); 10. tijelo koje je izdalo potvrdu ako ne poduzme odgovarajue mjere i o tome obavijesti Agenciju (lanak 106. stavak 2.); 11. eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture ako ne osigura voenje i auriranje registra potvrda (lanak 108. stavak 1). (2) Za prekraj iz stavka 1. ovoga lanka kaznit e i odgovorna osoba u pravnoj osobi novanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna. (3) Novanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit e se za prekraj strojovoa ako o prestanku radnog odnosa ne obavijesti Agenciju (lanak 102. stavak 1.).

Prekrajni postupak
lanak 130. Prekrajni postupak po prekrajima iz ovoga Zakona vodi se po propisima o prekrajima.

XX. PRIJELAZNE I ZAVRNE ODREDBE


Postojea i nova rjeenja i odobrenja
lanak 131. (1) eljezniki prijevoznik i upravitelj infrastrukture kojemu je do stupanja na snagu ovoga Zakona izdano rjeenje o sigurnosti za obavljanje usluga eljeznikog prijevoza i rjeenja o sigurnosti za upravljanje eljeznikom infrastrukturom, nastavljaju s radom, uz uvjet da svoje poslovanje moraju uskladiti s odredbama ovoga Zakona i podnijeti zahtjev za izdavanje potvrde o sigurnosti i uvjerenja o sigurnosti najkasnije do 1. srpnja 2014. godine. (2) Upravitelj infrastrukture u morskim lukama, u lukama unutarnjih voda i u robnim terminalima mora svoje poslovanje uskladiti s odredbama ovoga Zakona i podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja o sigurnosti najkasnije do 1. srpnja 2015. godine. (3) Postojea odobrenja za poetak rada infrastrukturnih podsustava i odobrenja za uporabu vozila, ukljuujui odobrenja izdana u skladu s meunarodnim sporazumima, naroito u skladu s odredbama RIC-a (Regolamento Internazionale Carrozze) i RIVa (Regolamento Internazionale Veicoli), izdana u skladu s propisima koja su vaila
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 84/117

2/16/2014

Sluzbeni list

prije stupanja na snagu ovoga Zakona, ostaju na snazi.

Zapoeti postupci
lanak 132. Postupci zapoeti prema odredbama Zakona o sigurnosti u eljeznikom prometu (Narodne novine, br. 40/07. i 61/11.) i Zakona o Agenciji za sigurnost eljeznikog prometa (Narodne novine, br. 120/08.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovrit e se prema odredbama tih propisa.

Privremena izuzea
lanak 133. (1) Odredbe o tehnikim uvjetima za eljezniku infrastrukturu i tehnikim uvjetima za eljeznike infrastrukturne podsustave i njihovo odravanje iz lanka 67. ovoga Zakona i odredbe o odvijanju i upravljanju prometom iz lanaka 76. i 80. ovoga Zakona privremeno se ne primjenjuju na sljedee pruge i prune dionice: L214 Rijeka Brajdica Rijeka; M601 Vinkovci Vukovar-Borovo naselje Vukovar, dionica Vukovar-Borovo naselje Vukovar. (2) Usklaivanje s odredbama ovoga Zakona mora se obaviti prilikom prve modernizacije eljeznike pruge, do tada upravitelj infrastrukture mora odrediti uvjete i mjere kojima se osigurava sigurnost eljeznikog sustava. (3) Usklaivanje CP-a na nerazvrstanim cestama s odredbom lanka 85. stavka 1. mora se obaviti prilikom prve modernizacije eljeznike pruge, a najkasnije u roku etiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona. (4) Vaea odobrenja Ministarstva izdana u skladu s propisima koji su vaili prije stupanja na snagu ovoga Zakona, a odnose se na privremeno izuzee od primjene propisanih uvjeta na prunim dionicama, na kojima su u agresiji na Republiku Hrvatsku uniteni ili teko oteeni dijelovi prometno-upravljakoga i signalno-sigurnosnoga infrastrukturnoga podsustava te ostala postrojenja i ureaji, kao i odobrenjima propisani dopunski uvjeti i sigurnosne mjere, ostaju na snazi do njihove modernizacije ili obnove, koja se mora provesti najkasnije u roku etiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona.

Vozila
lanak 134. (1) Vozila koja nisu opremljena ureajem za automatsku zatitu vlaka u skladu sa lankom 55. stavak 3. ovoga Zakona moraju se opremiti nakon prve modernizacije ili obnove. (2) Vozila koja nisu oznaena u skladu s lankom 63. ovoga Zakona moraju se oznaiti
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 85/117

2/16/2014

Sluzbeni list

nakon prve modernizacije ili obnove, a najkasnije u roku dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona ako su namijenjena za meunarodni eljezniki promet, te najkasnije u roku etiri godine od stupanja na snagu ovoga Zakona ako su namijenjena za promet na podruju Republike Hrvatske.

Strojovoe
lanak 135. (1) Odredbe ovoga Zakona o izdavanju dozvola i potvrda strojovoama primjenjuju se na izdavanje svih novih dozvola i potvrda od 29. listopada 2013. godine. (2) Strojovoe koje steknu pravo na upravljanje vunim vozilom po postojeim propisima do 29. listopada 2013. godine mogu nastaviti obavljati svoju profesionalnu djelatnost najkasnije do 29. listopada 2018. godine. (3) Od 29. listopada 2018. godine svi strojovoe moraju imati dozvole i potvrde izdane u skladu s odredbama ovoga Zakona. (4) Pri izdavanju dozvola i potvrda strojovoama koji su stekli pravo na upravljanje vunim vozilom u skladu s propisima koji su na snazi do 29. listopada 2013. godine (postojea odobrenja), uzima se u obzir prethodno steena struna osposobljenost, pri emu tijelo nadleno za izdavanje moe iz opravdanih razloga zahtijevati polaganje dodatnih ispita i/ili dodatnu obuku pri izdavanju dozvole ili potvrde u skladu s ovim Zakonom. (5) Izdavanje novih dozvola i potvrda ne smije prouzroiti neopravdana administrativna ili financijska optereenja.

Inspekcijski nadzor
lanak 136. (1) Djelatnost iz lanka 9. stavka 3. toke h) i lanka 122. stavka 1. ovoga Zakona Agencija poinje obavljati 1. srpnja 2014. godine, a do tada poslove inspekcijskog nadzora nad provedbom ovoga Zakona obavlja inspekcija sigurnosti eljeznikoga prometa Ministarstva. (2) Ministar e u roku do 1. lipnja 2014. godine donijeti akt kojim e utvrditi koja sredstva i oprema koju upotrebljava inspekcija sigurnosti eljeznikoga prometa Ministarstva postaje imovina Agencije. (3) Upravno vijee Agencije donijet e opi akt iz lanka 122. stavak 5. ovoga Zakona do 1. svibnja 2014. godine. (4) Ministar e u suradnji s predsjednikom Upravnog vijea Agencije aktom iz stavka 2. ovoga lanka odrediti koji slubenici Ministarstva, koji obavljaju poslove to prema odredbama ovoga Zakona ulaze u nadlenost Agencije, postaju od 1. srpnja 2014. godine zaposlenici Agencije, te koja dokumentacija i arhiva Ministarstva postaje dokumentacija i arhiva Agencije.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 86/117

2/16/2014

Sluzbeni list

(5) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona eljezniki inspektori nastavljaju obavljati poslove na kojima su zateeni u trenutku stupanja na snagu ovoga Zakona, te zadravaju sva steena prava iz dravne slube, odnosno steena prava iz radnog odnosa, do sklapanja ugovora o radu u skladu s opim aktom Agencije iz stavka 3. ovoga lanka.

Agencija
lanak 137. (1) lanovi Upravnog vijea Agencije i ravnatelj Agencije, imenovani na temelju Zakona o Agenciji za sigurnost eljeznikog prometa (Narodne novine, broj 120/2008) zadravaju svoj status do isteka roka na koji su imenovani osim ako budu razrijeeni u skladu s ovim Zakonom. (2) Odredba lanka 16. stavka 5. ovoga Zakona primjenjuje se od trenutka stupanja na snagu pravilnika iz lanka 16. stavka 3. ovoga Zakona. (3) Sredstva za obavljanje i razvoj djelatnosti Agencije osiguravaju se u skladu sa lankom 16. stavkom 2. ovoga Zakona od trenutka stupanja na snagu pravilnika iz lanka 16. stavka 3. ovoga Zakona, a do tada se sredstva osiguravaju u dravnom proraunu Republike Hrvatske. (4) Propisi o plaama o javnim slubama i odredbe o odreivanju plae ravnatelja Agencije iz lanka 15. stavaka 4. i 5. ovoga Zakona prestaju se primjenjivati na plae zaposlenika Agencije od trenutka stupanja na snagu pravilnika iz lanka 16. stavka 3. ovoga Zakona. (5) Obveza podnoenja godinjih izvjea u skladu s rokovima iz lanka 17. ovoga Zakona primjenjuje se od 2014. godine za prethodnu godinu.

Imenovano tijelo
lanak 138. Poslove imenovanog tijela iz lanka 37. stavka 4. ovoga Zakona, do ovlaivanja najmanje jednog imenovanog tijela za odreeno podruje (za strukturni podsustav), obavlja Agencija.

Provedbeni propisi
lanak 139. (1) Ministar e pravilnik iz lanka 16. stavka 3. ovoga Zakona donijeti najkasnije do 1. sijenja 2014. godine. (2) Ministar e odluke iz lanka 35. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona donijeti najkasnije u roku godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (3) Ministar e pravilnike iz lanka 48. stavka 12., lanka 55. stavka 12., lanka 63. stavka 6., lanka 64. stavka 6., lanka 64. stavka 7., lanka 67. stavka 6., lanka 67.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 87/117

2/16/2014

Sluzbeni list

stavka 7., lanka 71. stavka 3., lanka 72. stavka 4., lanka 76. stavka 7., lanka 78. stavka 4., lanka 78. stavka 6., lanka 80. stavka 9., lanka 82. stavka 6., lanka 83. stavka 10., lanka 84. stavka 3., lanka 89. stavka 2., lanka 91. stavka 6., lanka 92. stavka 5., lanka 94. stavka 4., lanka 121. stavka 10. i lanka 123. stavka 2. ovoga Zakona donijeti najkasnije u roku dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (4) Agencija e odluku iz lanka 28. stavka 4. ovoga Zakona donijeti najkasnije do 1. sijenja 2014. godine. (5) Do stupanja na snagu pravilnika iz stavka 3. ovoga lanka, ostaju na snazi i odgovarajue se primjenjuju podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o sigurnosti u eljeznikom prometu (Narodne novine, br. 40/07. i 61/11.) i podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o agenciji za sigurnost eljeznikog prometa (Narodne novine, br. 120/08.), osim odredbi koje su suprotne odredbama ovoga Zakona, odredbama propisa kojim se ureuje eljeznica i izravno primjenjivim propisima Europske unije. (6) Do stupanja na snagu pravilnika iz lanka 91. stavka 6. ovoga Zakona, osim odredbi koje su suprotne ovom Zakonu, ostaju na snazi i odgovarajue se primjenjuju sljedei podzakonski propisi: Pravilnik o posebnim zdravstvenim uvjetima kojima moraju udovoljavati eljezniki radnici koji neposredno sudjeluju u obavljanju eljeznikog prometa (Zakon o preuzimanju zakona iz oblasti prometa i veza koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republiki zakoni, Narodne novine, br. 53/91.), Pravilnik o nainu i postupku utvrivanja prisutnosti alkohola u organizmu djelatnika koji neposredno sudjeluju u obavljanju eljeznikog prometa (Narodne novine, br. 98/03.).

Prestanak vaenja propisa


lanak 140. Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju vaiti: Zakon o sigurnosti u eljeznikom prometu (Narodne novine, br. 40/07. i 61/11.); Zakon o Agenciji za sigurnost eljeznikog prometa (Narodne novine, br. 120/08.); Pravilnik o izvanrednim dogaajima u eljeznikom prometu (Narodne novine, br. 64/09.); Pravilnik o primjeni hrvatskih normi pri projektiranju, graenju, prepravkama i odravanju eljeznikih pruga i eljeznikih vozila (Narodne novine, br. 12/97.).

Prilozi
lanak 141.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 88/117

2/16/2014

Sluzbeni list

Prilozi 1. do 7. sastavni su dio ovoga Zakona.

Stupanje na snagu
lanak 142. Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama. Klasa: 022-03/13-01/168 Zagreb, 28. lipnja 2013. HRVATSKI SABOR Predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko, v. r. PRILOG 1.

PODSUSTAVI
1. POPIS PODSUSTAVA U smislu ovoga Zakona eljezniki sustav dijeli se na sljedee podsustave: (a) strukturni podsustavi: graevinski podsustav, elektroenergetski podsustav, prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi, prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu, vozila; (b) funkcionalni podsustavi: odvijanje i upravljanje prometom, odravanje, telematske aplikacije za putniki i teretni promet. U smislu ovoga Zakona infrastrukturni podsustavi ukljuuju: graevinski podsustav, elektroenergetski podsustav,
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 89/117

2/16/2014

Sluzbeni list

prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi. 2. OPIS PODSUSTAVA Ne dovodei u pitanje odredbe propisa Europske unije, podsustavi se sastoje od: 2.1. Graevinski podsustav Kolosijeci, skretnice, graevinske konstrukcije (mostovi, tuneli itd.), pripadajua infrastruktura u kolodvorima (peroni, podruja pristupa, ukljuujui potivanje potreba osoba smanjene pokretljivosti itd.), sigurnosna i zatitna oprema. 2.2. Elektroenergetski podsustav Sustav napajanja elektrinom energijom, ukljuujui kontaktnu mreu i dio sustava za mjerenje potronje elektrine energije ugraen na pruzi. 2.3. Prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav na pruzi Sva pruna oprema koja je potrebna radi osiguranja sigurnosti, upravljanja i nadzora vonje vlakova kojima je odobreno prometovanje na mrei. 2.4. Prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav na vozilu Sva oprema ugraena na vozilu koja je potrebna za osiguranje sigurnosti, upravljanja i nadzora vonje vlakova kojima je odobreno prometovanje na mrei. 2.5. Odvijanje i upravljanje prometom Postupci i pripadajua oprema koja omoguuje usklaen rad razliitih strukturnih podsustava kako pri uobiajenom radu, tako i pri radu u oteanim uvjetima, ukljuujui naroito sastav i vonju vlaka, te planiranje i upravljanje prometom. Struna osposobljenost za obavljanje usluga meunarodnog prijevoza. 2.6. Telematske aplikacije U skladu s Prilogom 4. ovoga Zakona taj se podsustav sastoji od dva dijela: a) aplikacije za putniki promet, ukljuujui sustave davanja informacija putnicima prije i tijekom putovanja, sustavi rezervacija i plaanja, postupanje s prtljagom i presjedanje izmeu vlakova i povezivanje s drugim vrstama prijevoza; b) aplikacije za teretni promet, ukljuujui informacijske sustave (nadzor tereta i vlakova u realnom vremenu), sustavi za raniranje i sastavljanje vlakova, sustavi rezervacije, plaanja i fakturiranja, povezivanje s ostalim vrstama prijevoza i izrada prateih dokumenata u elektronikom obliku. 2.7. Vozila Konstrukcija, sustav upravljanja i nadzora za svu opremu na vlaku, oduzimai struje, vuna oprema i pretvarai, oprema za mjerenje potronje elektrine energije na vozilu,
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 90/117

2/16/2014

Sluzbeni list

kona oprema, kvaila i vlana oprema, osovinski sklop (okretna postolja, osovine itd.) i ovjes, vrata, suelja ovjek/stroj (strojovoa, osoblje u vlaku i putnici, ukljuujui potrebe osoba smanjene pokretljivosti), pasivna ili aktivna sigurnosna oprema i pomagala koja osiguravaju zdravlje putnika i osoblja u vlaku. 2.8. Odravanje Postupci, pripadajua oprema, logistiki centri za odravanje i rezerve koji provode obvezno korektivno i preventivno odravanje kako bi se osigurala interoperabilnost eljeznikog sustava i potrebna uinkovitost. PRILOG 2.

OSNOVNI ZAHTJEVI
1. OPENITO 1.1. Sigurnost 1.1.1. Projektiranje, izgradnja ili proizvodnja, odravanje i nadzor dijelova koji su bitni za sigurnost a naroito dijelova povezanih s vonjom vlakova, moraju jamiti sigurnost na razini koja odgovara ciljevima utvrenima za mreu, ukljuujui posebno oteane situacije. 1.1.2. Parametri za kontakt kota/tranica moraju ispunjavati zahtjeve stabilnosti potrebne za osiguranje sigurne vonje vlakova najveom doputenom brzinom. Parametri opreme za koenje moraju jamiti mogunost zaustavljanja vlaka unutar zaustavnog puta pri najveoj dozvoljenoj brzini. 1.1.3. Dijelovi koji se koriste moraju za vrijeme trajanja uporabnog vijeka podnijeti sva uobiajena ili iznimna optereenja. Sigurnosne posljedice sluajnih ispada moraju biti ograniene odgovarajuim mjerama. 1.1.4. Projektiranje nepokretnih postrojenja i eljeznikih vozila te izbor predloenih materijala mora biti takav da se u sluaju poara ograniava nastanak, irenje i uinci vatre i dima. 1.1.5. Sva oprema koja je namijenjena da njom rukuju putnici mora biti projektirana tako da ne ugroava sigurno funkcioniranje opreme, niti zdravlje i sigurnost korisnika kada se upotrebljava na nain koji je predvidljiv ali nije u skladu s objavljenim uputama. 1.2. Pouzdanost i dostupnost Nadzor i odravanje nepokretnih i pokretnih dijelova koji su ukljueni u vonju vlaka moraju se planirati, provoditi i kvantificirati na takav nain da se osigurava njihova funkcionalnost u predvienim uvjetima. 1.3. Zatita zdravlja 1.3.1. Materijali za koje je vjerojatno da zbog naina uporabe predstavljaju opasnost po zdravlje onih koji im imaju pristup, ne smiju se upotrebljavati u vlakovima i na
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 91/117

2/16/2014

Sluzbeni list

eljeznikoj infrastrukturi. 1.3.2. Materijali se moraju birati, postavljati i koristiti na takav nain da se ogranii emisija tetnih i opasnih dimova i plinova, naroito u sluaju poara. 1.4. Zatita okolia 1.4.1. Uinak izgradnje i uporabe eljeznikog sustava na okoli mora se ocijeniti i uzeti u obzir u fazi projektiranja sustava u skladu s vaeim odredbama propisa Europske unije. 1.4.2. Materijali koji se koriste u vlakovima i na infrastrukturi moraju spreavati emisiju dimova ili plinova koji su tetni i opasni za okoli, naroito u sluaju poara. 1.4.3. Vozila i sustavi za napajanje elektrinom energijom moraju biti projektirani i proizvedeni na takav nain da budu elektromagnetski kompatibilni s instalacijama, opremom i javnim ili privatnim mreama s kojima mogu interferirati. 1.4.4. Pri radu eljeznikog sustava moraju se potivati postojei propisi o zatiti od buke. 1.4.5. Rad eljeznikog sustava ne smije uzrokovati nedoputenu razinu vibracija tla za aktivnosti i podruja u blizini infrastrukture i pri uobiajenom stanju odravanja. 1.5. Tehnika kompatibilnost Tehnika svojstva infrastrukture i nepokretnih postrojenja moraju biti uzajamno kompatibilna i sa svojstvima vlakova koji e se koristiti u eljeznikom sustavu. Ukoliko se pokae da je na odreenim dijelovima mree teko postii sukladnost s tim svojstvima, mogue je primijeniti privremena rjeenja koja jame kompatibilnost u budunosti. 1.6. Pristupanost 1.6.1. Graevinski podsustavi i podsustavi vozila moraju biti pristupani osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti na nain da se osigura jednako pravo pristupa kao i ostalim osobama, sprjeavanjem ili uklanjanjem prepreka ili na drugi odgovarajui nain. To ukljuuje projektiranje, izgradnju, obnovu, modernizaciju, odravanje i uporabu dijelova podsustava kojima javnost ima pristup. 1.6.2. Funkcionalni podsustavi odvijanje i upravljanje prometom i telematske aplikacije za putniki promet moraju omoguiti funkcionalnost neophodnu za omoguavanje pristupa osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti na nain da se osigura jednako pravo pristupa kao i ostalim osobama, sprjeavanjem ili uklanjanjem prepreka ili na drugi odgovarajui nain. 2. ZAHTJEVI SVOJSTVENI POJEDINOM PODSUSTAVU 2.1. Graevinski podsustav 2.1.1. Sigurnost
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 92/117

2/16/2014

Sluzbeni list

Potrebno je poduzeti odgovarajue mjere za spreavanje pristupa postrojenjima ili neeljenog ulaska u postrojenja. Potrebno je poduzeti mjere za ograniavanje opasnosti kojima su izloene osobe, posebno dok vlakovi prolaze kroz kolodvore. Graevine kojima javnost ima pristup moraju biti projektirane i izgraene tako da ograniavaju sve opasnosti za sigurnost ljudi (stabilnost, poar, pristup, evakuacija, peroni itd.) Potrebno je donijeti odgovarajue odredbe kako bi se u obzir uzeli posebni sigurnosni uvjeti u vrlo dugakim tunelima i vijaduktima. 2.1.2. Pristupanost Graevinski podsustavi kojima javnost ima pristup moraju biti pristupani osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu s tokom 1.6. 2.2. Elektroenergetski podsustav 2.2.1. Sigurnost Rad sustava za napajanje energijom ne smije ugroavati sigurnost vlakova i osoba (korisnika, osoblja, osoba koji stanuju u blizini pruga i treih osoba). 2.2.2. Zatita okolia Rad sustava za napajanje elektrinom ili toplinskom energijom ne smije negativno utjecati na okoli preko odreenih granica. 2.2.3. Tehnika kompatibilnost Sustavi za napajanje elektrinom i toplinskom energijom koji se koriste moraju: omoguiti vlakovima postizanje utvrenog stupnja radnih svojstava sustav za napajanje elektrinom energijom mora biti kompatibilan s oduzimaem struje na vlaku. 2.3. Prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav 2.3.1. Sigurnost Ureaji i postupci koji se koriste u prometno-upravljakom i signalno-sigurnosnom podsustavu moraju omoguiti vlakovima vonju stupnja sigurnosti koji odgovara utvrenim ciljevima za mreu. Prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav mora osigurati siguran promet vlakova kojima je dozvoljena daljnja vonja pod oteanim uvjetima. 2.3.2. Tehnika kompatibilnost Sva nova infrastruktura i sva nova vozila koja su proizvedena ili razvijena nakon
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 93/117

2/16/2014

Sluzbeni list

donoenja kompatibilnih prometno-upravljakih i signalno-sigurnosnih podsustava moraju biti prilagoena uporabi tih sustava. Oprema prometno-upravljakog i signalno-sigurnosnog podsustava koja je ugraena u upravljanicu mora u danim uvjetima omoguiti uobiajenu vonju itavim eljeznikim sustavom. 2.4. Vozila 2.4.1. Sigurnost Konstrukcije eljeznikih vozila i prikljuaka izmeu vozila moraju biti projektirane na takav nain da u sluaju sudara ili iskakanja iz tranica zatite prostor za putnike i strojovoe. Elektrina oprema ne smije ugroavati rad na siguran nain opreme prometnoupravljakog i signalno-sigurnosnog podsustava. Tehnike i sile koenja moraju biti kompatibilne s projektiranom izvedbom kolosijeka, graevinskim konstrukcijama i sustavima signalizacije. Potrebno je poduzeti mjere za spreavanje pristupa opremi pod elektrinim naponom, kako se ne bi ugrozila sigurnost osoba. U sluaju opasnosti, odreeni ureaji moraju omoguiti putnicima da o tome obavijeste strojovou, a prateem osoblju da stupi u kontakt sa strojovoom. Sustav za otvaranje i zatvaranje vrata za ulaz i izlaz putnika mora jamiti sigurnost putnika. Moraju postojati izlazi u sluaju opasnosti koji moraju biti oznaeni. Potrebno je donijeti odgovarajue odredbe kako bi se u obzir uzeli posebni sigurnosni uvjeti u vrlo dugakim tunelima. Na vlakovima je obvezan sustav rasvjete u sluaju opasnosti zadovoljavajue jaine i trajanja. Vlakovi se moraju opremiti sustavom javnog razglasa, koji omoguuje komunikaciju osoblja vlaka s putnicima. 2.4.2. Pouzdanost i dostupnost Nain izrade najvanije opreme, pogonske i vune opreme, opreme za koenje i prometno-upravljakog i signalno-sigurnosnog podsustava mora biti takav da omoguuje nastavak vonje vlakova u posebnim oteanim uvjetima bez tetnih posljedica za opremu koja je i dalje u pogonu. 2.4.3. Tehnika kompatibilnost Elektrina oprema mora biti kompatibilna s radom prometnohttp://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 94/117

2/16/2014

Sluzbeni list

-upravljake i signalno-sigurnosne opreme. Kod elektrine vue, svojstva ureaja oduzimaa struje moraju biti takva da omoguuju promet vlakova u svim sustavima za napajanje cijelog eljeznikog sustava. Svojstva eljeznikih vozila moraju biti takva da omoguuju njihov promet na svakoj pruzi na kojoj je njihov promet predvien, uzimajui u obzir odnosne klimatske uvjete. 2.4.4. Nadzor Vlakovi moraju biti opremljeni ureajem za automatsko biljeenje podataka. Podaci prikupljeni tim ureajem i obrada njihovih podataka moraju se uskladiti. 2.4.5. Pristupanost Podsustavi vozila kojima javnost ima pristup moraju biti pristupani osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti u skladu s tokom 1.6. 2.5. Odravanje 2.5.1. Zdravlje i sigurnost Tehnika oprema i postupci koji se koriste u radionicama za odravanje moraju osigurati siguran rad podsustava i ne smiju predstavljati opasnost za zdravlje i sigurnost. 2.5.2. Zatita okolia Utjecaj na okoli tehnike opreme i postupci koji se koriste u radionicama za odravanje ne smiju prelaziti dozvoljene razine smetnje. 2.5.3. Tehnika kompatibilnost Radionice za odravanje eljeznikih vozila moraju omoguavati izvoenje sigurnog, za zdravlje nekodljivog i ugodnog rada na svim vozilima za koje su namijenjena. 2.6. Odvijanje i upravljanje prometom 2.6.1. Sigurnost Usklaenost prometnih pravila za eljezniku mreu i osposobljenost strojovoa, osoblja u vlaku i prometnih radnika mora biti takva da omoguuje sigurno odvijanje eljeznikog prometa, pri emu je potrebno potivati razliite zahtjeve za nacionalni i prekogranini promet. Nain i uestalost odravanja, obuka i osposobljenost radnika za odravanje i radnika u ispitnim centrima, te sustav osiguranja kvalitete, koji u radionicama i ispitnim centrima uspostavljaju dotini prijevoznici, moraju jamiti visoku razinu sigurnosti. 2.6.2. Pouzdanosti dostupnost Nain i uestalost odravanja, obuka i osposobljenost radnika za odravanje i radnika u ispitnim centrima, te sustav osiguranja kvalitete, koji u radionicama i ispitnim centrima
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 95/117

2/16/2014

Sluzbeni list

uspostavljaju dotini prijevoznici, moraju jamiti visoku razinu pouzdanosti i dostupnosti. 2.6.3. Tehnika kompatibilnost Usklaenost prometnih pravila za mreu i osposobljenost strojovoa, osoblja u vlaku i prometnih radnika mora biti takva da omoguuje uinkovitost eljeznikog sustava, pri emu je potrebno potivati razliite zahtjeve za nacionalni i prekogranini promet. 2.6.4. Pristupanost Moraju se poduzeti odgovarajue mjere kako bi se osiguralo da prometna pravila omogue funkcionalnost neophodnu za ostvarenje pristupanosti osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. 2.7. Telematske aplikacije za teretni i putniki promet 2.7.1. Tehnika kompatibilnost Osnovni zahtjevi za telematske aplikacije moraju jamiti minimalnu kakvou usluga za putnike i korisnike teretnog prijevoza, posebno u smislu tehnike kompatibilnosti. Potrebno je poduzeti mjere radi osiguranja: da se baze podataka, programska podrka i protokoli prijenosa podataka izrauju tako da omoguuju mnogostruku razmjenu podataka meu razliitim aplikacijama i razliitim prijevoznicima, osim povjerljivih poslovnih podataka jednostavnog pristupa informacijama za korisnike. 2.7.2. Pouzdanost i dostupnost Naini uporabe, upravljanje, auriranje i odravanje tih baza podataka, programske podrke i protokola prijenosa podataka moraju zajamiti uinkovitost tih sustava i kakvou usluga. 2.7.3. Zdravlje Suelja izmeu tih sustava i korisnika moraju ispunjavati minimalna pravila ergonomije i zatite zdravlja. 2.7.4. Sigurnost Za pohranjivanje ili prijenos sigurnosno relevantnih podataka potrebno je osigurati odgovarajue razine integriteta i pouzdanosti. 2.7.5. Pristupanost Moraju se poduzeti odgovarajue mjere kako bi se osiguralo da telematske aplikacije za putniki promet omogue funkcionalnost neophodnu za ostvarenje pristupanosti osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti. PRILOG 3.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 96/117

2/16/2014

Sluzbeni list

ZAJEDNIKI SIGURNOSNI POKAZATELJI


1. Pokazatelji koji se odnose na nesree 1.1. Ukupan i relativan broj (prema vlak-kilometrima) znaajnih nesrea i podjela na sljedee vrste nesrea: sudari vlakova, ukljuujui sudare s preprekama unutar slobodnog profila, iskliznua vlakova, nesree na eljezniko-cestovnim prijelazima, ukljuujui nesree u kojima sudjeluju pjeaci na eljezniko-cestovnim prijelazima, nesree osoba koje prouzroe vozila u pokretu, osim samoubojstava, poari u vozilima, ostalo. O svakoj se znaajnoj nesrei izvjetava prema vrsti primarne nesree, ak i ako su posljedice sekundarne nesree ozbiljnije, npr. poar nakon iskliznua vlaka. 1.2. Ukupan i relativan broj (prema vlak-kilometrima) teko ozlijeenih i smrtno stradalih osoba prema vrsti nesree, razvrstano u sljedee kategorije: putnici (takoer u odnosu na ukupan broj putnikih kilometara i putnikih vlakkilometara), zaposlenici, ukljuujui vanjski ugovoreno osoblje, korisnici eljezniko-cestovnih prijelaza, neovlatene osobe na objektima eljeznice, ostali. Za pokazatelje koji se odnose na nesree iz toke 1. primjenjuje se Uredba (EZ) br. 91/2003 o statistici eljeznikog prometa, s naknadnim izmjenama. 2. Pokazatelji koji se odnose na opasne tvari Ukupan i relativan broj (prema vlak-kilometrima) nesrea kod prijevoza opasnih tvari, podijeljeno na sljedee kategorije: nesree u kojima sudjeluje najmanje jedno vozilo koje prevozi opasne tvari, kako je definirano u Dodatku, broj takvih nesrea u kojima je dolo do isputanja opasnih tvari. 3. Pokazatelji koji se odnose na samoubojstva Ukupan i relativan broj samoubojstava (prema vlak-kilometrima).
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 97/117

2/16/2014

Sluzbeni list

4. Pokazatelji koji se odnose na pretkazivae nesrea Ukupan i relativan broj (prema vlak-kilometrima): puknua tranica, deformacija kolosijeka, ispad signalizacije u nesigurno stanje, prolaza pored signala koji zabranjuju daljnju vonju, slomljenih kotaa i osovina na vozilima u prometu. Potrebno je izvijestiti o svim pretkazivaima nesrea, kako o onima koji za posljedicu imaju nesreu, tako i o onima koji ju nemaju. O pretkazivaima koji za posljedicu imaju nesreu izvjetava se u skladu sa pokazateljima za pretkazivae; o nesreama koje su se dogodile, ako su znaajne, izvjetava se u skladu sa pokazateljima za nesree iz toke 1. 5. Pokazatelji za izraunavanje gospodarskog uinka nesrea Ukupno u eurima i relativno (u odnosu na vlak-kilometre): broj smrtno stradalih osoba i tekih ozljeda pomnoeno s vrijednou spreavanja stradavanja (VPC Value of Preventing a Casualty), trokovi tete po okoli, trokovi materijalne tete na vozilima ili infrastrukturi, trokovi kanjenja kao posljedice nesrea. Agencija izvjetava ili o gospodarskom uinku svih nesrea ili samo o gospodarskom uinku znaajnih nesrea. U godinjem izvjetaju Agencije potrebno je tono naznaiti koja od te dvije mogunosti odabrana. VPC je vrijednost koju drutvo pripisuje spreavanju stradavanja i kao takva nije osnova za utvrivanje naknade tete izmeu sudionika nesrea. 6. Pokazatelji koji se odnose na tehniku sigurnost infrastrukture i njezinu provedbu 6.1. Postotak kolosijeka koji su opremljeni ureajima za automatsku zatitu vlaka (autostop ureajima), postotak vlak-kilometara za isti. 6.2. Broj eljezniko-cestovnih prijelaza (ukupan, po kilometru pruge i kolosijenom kilometru) razvrstani u osam kategorija: a) aktivni (zatieni) eljezniko-cestovni prijelazi s: automatskim upozorenjem korisnika,
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 98/117

2/16/2014

Sluzbeni list

automatskom zatitom korisnika, automatskom zatitom i upozorenjem korisnika, automatskom zatitom i upozorenjem korisnika, te zatitom pruge, runim upozorenjem korisnika, runom zatitom korisnika, runom zatitom i upozorenjem korisnika. b) pasivni (nezatieni) eljezniko-cestovni prijelazi. 7. Pokazatelji koji se odnose na upravljanje sigurnou Unutarnji nadzor koji provode upravitelji infrastrukture i eljezniki prijevoznici kako je utvreno u sustavu upravljanja sigurnou. Ukupan broj provedenih nadzora i broj kao postotak traenih (i/ili planiranih) nadzora. DODATAK PRILOGU 3.

ZAJEDNIKE DEFINICIJE ZA ZAJEDNIKE SIGURNOSNE POKAZATELJE I METODE IZRAUNAVANJA GOSPODARSKOG UINKA NESREA
1. Pokazatelji koji se odnose na nesree 1.1. Znaajna nesrea je svaka nesrea u kojoj je ukljueno najmanje jedno vozilo u pokretu, a koja za posljedicu ima najmanje jednu smrtno stradalu ili teko ozlijeenu osobu, ili veliku tetu na vozilima, pruzi ili drugim postrojenjima ili okoliu, ili vee smetnje u prometu. Nesree u radionicama, skladitima i spremitima su iskljuene. 1.2. Velika teta na vozilima, pruzi, drugim postrojenjima ili okoliu je teta koja odgovara iznosu od 150.000,00 eura ili veem. 1.3. Vee smetnje u prometu su obustavljanje usluga prijevoza vlakom na glavnoj eljeznikoj pruzi u trajanju od est sati ili dulje. 1.4. Vlak je jedno ili vie eljeznikih vozila koje vue jedna ili vie lokomotiva ili jedan ili vie vunih vozila ili jedno vuno vozilo koje vozi samo, koji prometuje pod odreenim brojem ili pod posebnom oznakom od poetnog do krajnjeg slubenog mjesta. Lokomotiva koja vozi sama, smatra se vlakom. 1.5. Sudar vlaka, ukljuujui sudare s preprekama unutar slobodnog profila je sudar vlaka prednjim dijelom s prednjim ili stranjim dijelom drugog vlaka ili boni sudar izmeu dijelova vlakova, ili sudar s: manevarskim vozilima, objektima koji su privreni ili se privremeno nalaze na pruzi ili u njezinoj blizini (osim na eljezniko-cestovnim prijelazima, ako ih je tijekom prelaenja izgubilo vozilo ili
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 99/117

2/16/2014

Sluzbeni list

korisnik prijelaza). 1.6. Iskliznue vlaka je svaki sluaj gdje najmanje jedan kota vlaka ispadne s tranice. 1.7. Nesree na eljezniko-cestovnim prijelazima su nesree na eljeznikocestovnim prijelazima u koje je ukljueno najmanje jedno vozilo te jedno ili vie vozila koje prelaze preko prijelaza, drugi korisnici prijelaza, kao to su pjeaci, ili drugi objekti koji se privremeno nalaze na pruzi ili u njezinoj blizini, a koje su izgubila vozila/korisnici tijekom prelaenja preko prijelaza. 1.8. Nesree osoba koje su prouzroila vozila u pokretu su nesree koje doive jedna ili vie osoba kada ih udari vozilo ili predmet koji je privren na vozilo ili se s njega otkaio. Ukljuene su osobe koje su pale sa eljeznikih vozila, kao i osobe koje su pale ili su ih udarili neprivreni predmeti tijekom putovanja u vozilima. 1.9. Poari na vozilima su poari i eksplozije u vozilima (ukljuujui i njihov teret) tijekom vonje izmeu odlaznog kolodvora do odredita, ukljuujui i razdoblja stajanja na odlaznom kolodvoru, odreditu ili meustajalitima, kao i tijekom raniranja. 1.10. Ostale vrste nesrea su sve nesree osim ve navedenih (sudari vlakova, iskliznua vlakova, nesree na eljezniko-cestovnim prijelazima, nesree koje doive osobe koje uzrokuju vozila u pokretu i poari na vozilima). 1.11. Putnik je svaka osoba koja putuje eljeznicom, osim lanova osoblja vlaka. U svrhu statistikih podataka o nesreama, tu su ukljueni i putnici koji se pokuavaju ukrcati na vlak ili iskrcati s vlaka koji je u pokretu. 1.12. Zaposlenici (ukljueno je osoblje ugovaratelja te samozaposleni ugovaratelji) su sve osobe iji je posao povezan sa eljeznicom i koje se u trenutku nesree nalaze na radnom mjestu. To ukljuuje osoblje vlaka i osobe iji je posao povezan sa vozilima i postrojenjima infrastrukture. 1.13. Korisnici eljezniko-cestovnih prijelaza su sve osobe koje koriste prijelaz radi prelaenja eljeznike pruge bilo kojim prijevoznim sredstvom ili pjeice. 1.14. Neovlatene osobe na objektima eljeznice su sve osobe koje se nalaze na objektima eljeznice gdje je nazonost zabranjena, osim korisnika eljezniko-cestovnih prijelaza. 1.15. Ostale (tree osobe) su sve osobe koje nisu definirane kao putnici, zaposlenici, ukljuujui osoblje ugovaratelja, korisnici eljezniko-cestovnog prijelaza ili Neovlatene osobe na objektima eljeznice. 1.16. Smrtni sluajevi (smrtno stradala osoba) je svaka osoba koja je od posljedica nesree preminula odmah ili u roku 30 dana, osim samoubojstava. 1.17. Ozljede (teko ozlijeena osoba) je svaka ozlijeena osoba koja je zbog nesree boravila u bolnici dulje od 24 sata, osim zbog pokuaja samoubojstva. 2. Pokazatelji koji se odnose na opasne tvari
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 100/117

2/16/2014

Sluzbeni list

2.1. Nesrea koja ukljuuje prijevoz opasnih tvari je svaka nesrea ili incident koju je potrebno prijaviti u skladu s RID-om /ADR-om, odjeljkom 1.8.5. 2.2. Opasne tvari su one tvari i proizvodi iji je prijevoz zabranjen RID-om, ili doputen samo pod uvjetima propisanim u njemu. 3. Pokazatelji koji se odnose na samoubojstva 3.1. Samoubojstvo je in namjernog ozljeivanja samoga sebe koji za posljedicu ima smrt, kako ga je zabiljeilo i razvrstalo nadleno dravno tijelo. 4. Pokazatelji koji se odnose na pretkazivae nesrea 4.1. Puknue tranice je tranica koja je podijeljena na dva ili vie dijelova ili svaka tranica s kojih se odvojio dio metala, a to je prouzroilo slobodan prostor na voznoj povrini vei od 50 mm po duljini i vei od 10 mm po dubini. 4.2. Deformacija kolosijeka je oteenje koje se odnosi na neprekinutost i geometriju kolosijeka, zbog kojih je potrebno kolosijek zatvoriti ili odmah smanjiti dozvoljenu brzinu kako bi se sauvala sigurnost. 4.3. Ispad signalizacije u nesigurno stanje je svaki ispad signalno-sigurnosnog sustava (na infrastrukturi ili vozilima), koje za posljedicu ima pokazivanje manje ograniavajuih signalnih informacija od zahtijevanih. 4.4. Prolazak pored signala koji zabranjuje daljnju vonju (SPAD) je svaka situacija kada bilo koji dio vlaka nastavi vonju izvan doputenog kretanja. Nedoputeno kretanje znai prolazak: pored svjetlosnog signala u boji ili likovnog signala uz prugu koji upozoravaju na opasnost, pokazuju naredbu STOJ, tamo gdje ureaj za automatsku zatitu vlaka nije u uporabi, pored toke koja znai kraj doputenog sigurnog kretanja, pored toke koja je priopena pismenim ili usmenim nalogom za vonju, pored ploe sa znakom obaveznog zaustavljanja (ublaivai udarca nisu ukljueni) ili runih signala. Sluajevi gdje vozila bez prikljuenog vunog vozila ili nezaposjednuti vlak prou pored signala koji zabranjuje daljnju vonju nisu ukljueni. Nisu ukljueni ni sluajevi gdje signal iz bilo kojeg razloga pravovremeno ne ukae na zabranu daljnje vonje i time omogui strojovoi da zaustavi vlak prije signala. Agencija moe odvojeno izvjetavati o navedena etiri sluaja nedoputenog kretanja, a mora izvijestiti najmanje o zbirnom pokazatelju koji sadri podatke o sve etiri stavke. 4.5. Slomljeni kotai i slomljene osovine su svi lomovi koji utjeu na glavne dijelove kotaa ili osovine i stvaraju rizik od nesree (iskliznue ili sudar).
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 101/117

2/16/2014

Sluzbeni list

5. Zajednike metodologije za izraunavanje gospodarskog uinka nesrea 5.1. Vrijednost sprjeavanja stradavanja (VPC Value of Preventing a Casualty) sastoji se od: 1. Vrijednosti sigurnosti same po sebi: vrijednosti spremnosti na plaanje (WTP Willingness to Pay) na temelju studija preferencija (Stated-Preference studija). 2. Izravni i neizravni gospodarski trokovi: procijenjenih vrijednosti trokova koji se sastoje od: trokova lijeenja i oporavka, sudskih trokova, trokova policije, privatnih istraga o sudaru i trokova slube za hitne sluajeve, te administrativnih trokova osiguranja, gubitaka u proizvodnji: drutvena vrijednost robe i usluga koje je unesreena osoba mogla proizvesti ili pruiti da se nesrea nije dogodila. 5.2. Zajednika naela za procjenu vrijednosti sigurnosti same po sebi i izravnih/neizravnih gospodarskih trokova: Za vrijednost sigurnosti same po sebi, ocjena jesu li raspoloive procjene tone ili ne, temelji se na sljedeim razmatranjima: procjene se odnose na sustav za vrednovanje smanjivanja rizika od smrtnosti u sektoru prometa i slijede pristup WTP-a na temelju studija preferencija (StatedPreference studija), koriteni uzorak ispitanika reprezentativno predstavlja populaciju. Uzorak naroito mora odraavati raspodjelu prema dobi/dohotku zajedno s ostalim mjerodavnim drutveno gospodarskim/demografskim svojstvima populacije, metode za dobivanje vrijednosti WTP-a: anketa mora biti sastavljena tako da su pitanja ispitanicima jasna/razumljiva. Izravni i neizravni gospodarski trokovi procjenjuju se na temelju stvarnih trokova koje snosi drutvo. 5.3. Troak tete po okoli su trokovi koje moraju pokriti eljezniki prijevoznici/upravitelji infrastrukture i koji se procjenjuju na temelju njihovog iskustva, kako bi se oteeno podruje ponovno vratilo u stanje prije eljeznike nesree. 5.4. Troak materijalne tete na vozilima ili infrastrukturi je troak osiguravanja novih eljeznikih vozila ili infrastrukture s jednakom funkcionalnou i tehnikim parametrima koje su imala ona koja se vie ne mogu popraviti, te troak ponovne uspostave stanja eljeznikih vozila ili infrastrukture koji se mogu popraviti u stanje prije nesree. I jedno i drugo ocjenjuju eljezniki prijevoznici/upravitelji infrastrukture na temelju svog iskustva. Takoer su ukljueni i trokovi zakupa eljeznikih vozila zbog neraspoloivosti vozila nastale uslijed njihovog oteenja. 5.5. Troak kanjenja kao posljedice nesrea je novana vrijednost kanjenja koju su
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 102/117

2/16/2014

Sluzbeni list

pretrpjeli korisnici eljeznikog prijevoza (putnici i korisnici prijevoza tereta) kao posljedicu nesrea, a izraunava se prema sljedeem modelu: VT = novana vrijednost utede vremena putovanja Vrijednost vremena za putnika u vlaku (po satu): VTP = [VT poslovnih putnika] * [Prosjeni postotak poslovnih putnika godinje] + [VT putnika koji ne putuju poslom] * [Prosjeni postotak putnika koji ne putuju poslom godinje] VT se mjeri u eurima po putniku po satu Vrijednost vremena za teretni vlak (po satu): VTF = [VT teretnih vlakova] * [(tonski kilometar) / (vlak-kilometar)] VT se mjeri u eurima po toni tereta po satu Prosjeni broj tona tereta prevezenog vlakom u jednoj godini = (tonski kilometar) / (vlak-kilometar) CM = troak jedne minute kanjenja vlaka: Putniki vlak CMP = K1*(VTP / 60) * (putniki kilometar) / (vlak-kilometar) Prosjean broj putnika po vlaku u jednoj godini = (putniki kilometar)/(vlak-kilometar) Teretni vlak CMF = K2 * (VTF / 60) Faktori K1 i K2 su izmeu vrijednosti vremena i vrijednosti kanjenja, kako je procijenjeno u studijama navedenih preferencija (Stated-Preference studija), kako bi se u obzir uzelo da se izgubljeno vrijeme kao posljedica kanjenja smatra znatno nepovoljnijim od uobiajenog vremena putovanja. Trokovi kanjenja zbog nesree = CMP* (minute kanjenja putnikih vlakova) + CMF* (minute kanjenja teretnih vlakova) Podruje primjene modela Trokovi kanjenja izraunavaju se za sve nesree, kako one znaajne, tako i ostale. Kanjenja se izraunavaju na sljedei nain: stvarna kanjenja na eljeznikim prugama na kojima su se dogodile nesree, stvarna kanjenja ili, ukoliko to nije mogue, procijenjena kanjenja na ostalim pogoenim prugama.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 103/117

2/16/2014

Sluzbeni list

6. Pokazatelji koji se odnose na tehniku sigurnost infrastrukture i njezinu provedbu 6.1. Automatska zatita vlaka je sustav kojim se provodi potivanje signala i ogranienja brzine putem nadzora brzine, ukljuujui automatsko zaustavljanje kod signala. 6.2. eljezniko-cestovni prijelaz je svako krianje u razini eljeznike pruge i puta, odreen od upravitelja infrastrukture i otvoren za javnu ili privatnu uporabu. Prijelazi izmeu perona na kolodvorima su iskljueni, kao i prolazi preko kolosijeka koji su namijenjeni iskljuivo zaposlenicima. 6.3. Put je svaka javna ili privatna cesta ili brza cesta, ukljuujui pjeake i biciklistike staze ili druge putove namijenjene prolasku ljudi, ivotinja, vozila ili strojeva. 6.4. Aktivan eljezniko-cestovni prijelaz je eljezniko-cestovni prijelaz na kojemu su korisnici prijelaza zatieni od ili upozoreni na nailazei vlak putem aktiviranja naprava, kada prijelaz preko prijelaza nije siguran za korisnika. Zatita s uporabom fizikih naprava: branici ili polubranici, zatitne ograde. Upozorenje uporabom ugraene opreme na eljezniko-cestovnim prijelazima: vidljive naprave: svjetla, zvune naprave: zvona, sirene, trube, itd., fizike naprave, npr. vibracija zbog uspornika. Aktivni eljezniko-cestovni prijelazi razvrstani su kako slijedi: 1. eljezniko-cestovni prijelaz s automatskom zatitom i/ili upozorenjem korisnika je eljezniko-cestovni prijelaz, kod kojih zatitu i/ili upozorenje pri prelasku aktivira nadolazei vlak. Ti su eljezniko-cestovni prijelazi razvrstani kao: automatsko upozorenje korisnika, automatska zatita korisnika, automatska zatita i upozorenje korisnika, automatska zatita i upozorenje korisnika i zatita pruge. Zatita pruge je signal ili drugi sustav zatite vlaka kojim se doputa prolazak vlaka samo ako je eljezniko-cestovni prijelaz zatien za korisnika i prohodan; potonji je onemoguen nadzorom i/ili otkrivanjem prepreke.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 104/117

2/16/2014

Sluzbeni list

2. eljezniko-cestovni prijelaz s runom zatitom i/ili upozorenjem je eljeznikocestovni prijelaz na kojem se zatita i/ili upozorenje aktivira runo i gdje ne postoji meusobno ovisan eljezniki signal koji vlaku pokazuje da je nastavak vonje mogu samo pri aktiviranju zatite i/ili upozorenja na eljezniko-cestovnom prijelazu. Ti su eljezniko-cestovni prijelazi razvrstani kao: runo upozorenje korisnika, runa zatita korisnika, runa zatita i upozorenje korisnika. 6.5. Pasivni eljezniko-cestovni prijelazi su eljezniko-cestovni prijelazi bez ikakvog sustava upozorenja i/ili zatite koji se aktivira kada prijelaz preko njega nije siguran za korisnike. 7. Pokazatelji koji se odnose na upravljanje sigurnou 7.1. Nadzor je sustavan, nezavisan i dokumentiran postupak dobivanja dokaza o nadzoru te njihova objektivna ocjena, kako bi se utvrdilo u kojem opsegu su ispunjeni kriteriji nadzora. 8. Definicije mjernih jedinica 8.1. Vlak-kilometar je mjerna jedinica koja predstavlja kretanje vlaka na udaljenosti od jednog kilometra. Udaljenost koja se koristi je stvarno prijeena udaljenost, ako je raspoloivo; inae se koristi standardna udaljenost mree izmeu mjesta polaska i odredita. U obzir se uzima samo udaljenost na podruju Republike Hrvatske. 8.2. Putniki kilometar je mjerna jedinica koja predstavlja prijevoz jednog putnika eljeznicom na udaljenosti od jednog kilometra. U obzir se uzima samo udaljenost na podruju Republike Hrvatske. 8.3. Kilometar pruge je u kilometrima izmjerena duljina eljeznike mree u Republici Hrvatskoj na koju se primjenjuje ovaj Zakon. Kod eljeznikih pruga s vie kolosijeka rauna se samo udaljenost izmeu mjesta polaska i odredita. 8.4. Kolosijeni kilometar je u kilometrima izmjerena duljina eljeznike mree u Republici Hrvatskoj na koju se primjenjuje ovaj Zakon. Rauna se svaki kolosijek eljeznike pruge s vie kolosijeka. PRILOG 4.

TRANSEUROPSKI ELJEZNIKI SUSTAV


1. Transeuropski konvencionalni eljezniki sustav 1.1. Mrea Mrea transeuropskog konvencionalnog eljeznikog sustava je mrea konvencionalnih
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 105/117

2/16/2014

Sluzbeni list

pruga transeuropske prometne mree utvrene u Odluci 661/2010/EU sa svim naknadnim izmjenama. Ta se mrea moe podijeliti na sljedee kategorije: pruge namijenjene putnikom prometu, pruge namijenjene mjeovitom prometu (prijevoz putnika i tereta), pruge posebno projektirane ili nadograene za teretni promet, vorita putnikog prometa, vorita teretnog prometa, ukljuujui robne terminale, pruge koje povezuju gore spomenute pruge. Ta mrea ukljuuje sustave za upravljanje prometom, sustave praenja i navigacije, opremu za obradu podataka i telekomunikacije predviene za putniki i teretni promet za velike udaljenosti na mrei radi jamenja sigurnog i usklaenog odvijanja prometa na mrei i uinkovitog upravljanja prometom. 1.2. Vozila Transeuropski konvencionalni eljezniki sustav ukljuuje sva vozila koja e vjerojatno obavljati promet itavom transeuropskom konvencionalnom eljeznikom mreom ili dijelom te mree, ukljuujui: vlakove s motorima s unutarnjim sagorijevanjem na vlastiti pogon ili elektrine vlakove, vuna vozila s motorima s unutarnjim sagorijevanjem ili elektrina vuna vozila, putnike vagone, teretne vagone, ukljuujui vozila namijenjena prijevozu kamiona. Mobilna oprema za izgradnju i odravanje eljeznike infrastrukture moe biti ukljuena. Svaka od gore spomenutih kategorija moe se podijeliti na: vozila za meunarodni promet, vozila za nacionalni promet. 2. Transeuropski eljezniki sustav velikih brzina 2.1. Mrea Mrea transeuropskog eljeznikog sustava velikih brzina je mrea pruga velikih brzina transeuropske prometne mree utvrene u Odluci br. 1692/96/EZ. Pruge velikih brzina ukljuuju:
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 106/117

2/16/2014

Sluzbeni list

posebno izgraene pruge za velike brzine opremljene za brzine uglavnom od 250 km/h ili vee, posebno nadograene pruge za velike brzine opremljene za brzine reda od oko 200 km/h, posebno nadograene pruge za velike brzine koje imaju posebna svojstva uslijed topografskih, reljefnih ili urbanistikih ogranienja, na kojima se brzina mora prilagoditi u svakom posebnom sluaju. Ta kategorija takoer ukljuuje pruge za meusobno povezivanje mrea pruga velikih brzina i konvencionalnih pruga, pruge u podruju kolodvora, pristupe terminalima, industrijske kolosijeke, itd. po kojima vozila velikih brzina voze konvencionalnim brzinama. Ta mrea ukljuuje sustave za upravljanje prometom, sustave praenja i navigacije, opremu za obradu podataka i telekomunikacije predviene za promet na tim prugama radi jamenja sigurnog i usklaenog prometa mreom i uinkovitog upravljanja prometom. 2.2. Vozila Transeuropski eljezniki sustav velikih brzina ukljuuje vozila koja su predviena za promet: brzinom od najmanje 250 km/h na prugama posebno izgraenim za velike brzine, dok pod odgovarajuim okolnostima mogu omoguavati promet brzinom koja prelazi 300 km/h, ili brzinom od oko 200 km/h na prugama iz odjeljka 2.1., tamo gdje su kompatibilna s izvedbom tih pruga. Pored toga, vozila koja su projektirana za promet najveom brzinom ispod 200 km/h i koja e vjerojatno obavljati promet na itavoj transeuropskoj mrei velikih brzina ili jednim njezinim dijelom, ako su kompatibilna s izvedbom te mree, moraju ispunjavati zahtjeve za sigurno odvijanje prometa na toj mrei. U tom smislu TSI-jevi za konvencionalna vozila takoer utvruju zahtjeve za siguran promet konvencionalnih vozila na mreama velikih brzina. 3. Kompatibilnost eljeznikog sustava Kakvoa eljeznikog prijevoza u Europi ovisi, izmeu ostalog, o odlinoj kompatibilnosti svojstava mree (u najirem smislu, odnosno nepokretnih postrojenja svih dotinih podsustava) i svojstava vozila (ukljuujui pokretne dijelove svih dotinih podsustava). O toj kompatibilnosti ovise razina uinkovitosti, sigurnost, kakvoa prijevoza i trokovi. 4. Proirenje podruja primjene 4.1. Potkategorije mree i vozila Podruje primjene TSI-ja postupno e se proiriti na itav eljezniki sustav. Radi postizanja trokovne uinkovitosti interoperabilnosti sve kategorije mree i vozila iz
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 107/117

2/16/2014

Sluzbeni list

ovoga Priloga po potrebi treba razdijeliti na potkategorije. Ukoliko bude potrebno, funkcionalne i tehnike specifikacije mogu se razlikovati s obzirom na potkategoriju. 4.2. Ogranienje trokova Pri analizi trokova i koristi predloenih mjera u obzir se uzima, izmeu ostalog i sljedee: troak predloene mjere, koristi proirenja podruja primjene interoperabilnosti na odreene potkategorije mrea i vozila, smanjenje trokova kapitala i davanja zbog ekonomije opsega i boljeg koritenja vozila, smanjenje trokova ulaganja te odravanja/operativnih trokova zbog poveane konkurencije meu proizvoaima i trgovakim drutvima za odravanje, koristi po okoli, zbog tehnikih poboljanja eljeznikog sustava, poveanje sigurnosti prometa. Pored toga, ova e ocjena ukazati na vjerojatan utjecaj svih ukljuenih prijevoznika i gospodarskih subjekata. PRILOG 5.

POSTUPAK PROVJERE PODSUSTAVA


1. OPA NAELA Provjera podsustava je postupak u kojem se provjerava i potvruje da je podsustav: projektiran, izgraen i uspostavljen na nain kojim se ispunjavaju osnovni zahtjevi koji se na njega odnose, i da se za njega moe izdati odobrenje za putanje u uporabu. 2. POSTUPAK EZ PROVJERE 2.1. Uvod EZ provjera je postupak u kojem prijavljeno tijelo provjerava i potvruje da je podsustav: u skladu s relevantnim TSI(-jima), u skladu s drugim propisima koje proizlaze iz osnovnih Ugovora Europske unije. 2.2. Dijelovi podsustava i faze 2.2.1. Privremeni izvjetaj o provjeri (ISV Intermediate Statement of Verification)
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 108/117

2/16/2014

Sluzbeni list

Ukoliko je u TSI-jima utvreno ili po potrebi na zahtjev podnositelja zahtjeva, podsustav se moe podijeliti na odreene dijelove ili provjeravati u odreenim fazama postupka provjere. Privremeni izvjetaj o provjeri (ISV) je postupak tijekom kojega prijavljeno tijelo provjerava i potvruje odreene dijelove podsustava ili odreene faze postupka provjere. Svaki ISV vodi do izdavanja ISV EZ potvrde, koju izdaje prijavljeno tijelo koje je odabrao podnositelj zahtjeva, a koji po potrebi sastavlja ISV EZ izjavu. ISV potvrda i izjava moraju sadravati uputu na TSI-je u odnosu na koje je ocijenjena sukladnost. 2.2.2. Dijelovi podsustava Podnositelj zahtjeva moe za svaki dio podnijeti zahtjev za ISV. Svaki se dio provjerava u svakoj fazi kako je opisano u odjeljku 2.2.3. 2.2.3. Faze postupka provjere Podsustav ili odreeni dijelovi podsustava provjeravaju se u svakoj od sljedeih faza: cjelokupnom projektu, proizvodnji: izgradnji podsustava, ukljuujui posebice graevinske radove, proizvodnji, sklapanju sastavnih dijelova, prilagodbi cijelog podsustava, konanom ispitivanju podsustava. Za fazu projektiranja (ukljuujui tipsko ispitivanje) i za fazu proizvodnje podnositelj zahtjeva moe podnijeti zahtjev za privremenu izjavu o provjeri. 2.3. Potvrda o provjeri 2.3.1. Prijavljeno tijelo odgovorno za EZ provjeru ocjenjuje projekt, izgradnju i konano ispitivanje podsustava, te sastavlja EZ potvrdu o provjeri koja je namijenjena podnositelju zahtjeva, koji zatim sastavlja EZ izjavu o provjeri. EZ potvrda o provjeri mora sadravati uputu na TSI-je u odnosu na koje je ocijenjena sukladnost. Tamo gdje sukladnost podsustava sa svim relevantnim TSI-jima nije ocijenjena (npr. u sluaju odstupanja, djelomine primjene TSI-ja kod modernizacije ili obnove, prijelaznog razdoblja u TSI-ju ili u specifinom sluaju), u EZ potvrdi navodi se tona uputa na onaj(-e) TSI(-je) ili njihove dijelove iju sukladnost prijavljeno tijelo nije ispitalo tijekom postupka EZ provjere. 2.3.2. Tamo gdje su izdane ISV EZ potvrde, prijavljeno tijelo odgovorno za EZ provjeru podsustava uzima u obzir ISV EZ potvrde prije izdavanja EZ potvrde o provjeri, te ono: provjerava obuhvaaju li ISV EZ potvrde relevantne zahtjeve TSI-ja na ispravan
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 109/117

2/16/2014

Sluzbeni list

nain, provjerava sve aspekte koje nisu obuhvaeni ISV EZ potvrdom (potvrdama), te provjerava konano ispitivanje podsustava u cjelini. 2.4. Tehnika dokumentacija Tehnika dokumentacija priloena EZ izjavi o provjeri mora sadravati sljedee: tehnika svojstva vezana uz projekt, ukljuujui ope i detaljne nacrte u vezi izvoenja, nacrte elektrine i hidrauline opreme, nacrte elektrinih instalacija, opis sustava za obradu podataka i automatiku, upute za uporabu i odravanje, itd., a koje su od vanosti za dotian podsustav, popis interoperabilnih sastavnih dijelova ugraenih u podsustav, preslike EZ izjava o sukladnosti ili prikladnosti za uporabu, koje su propisane za gore navedene sastavne dijelove, po potrebi zajedno s pripadajuim izraunima i preslikom zapisnika o ispitivanju i pregledu koja obavljaju prijavljena tijela na temelju zajednikih tehnikih specifikacija, po potrebi ISV EZ potvrdu o provjeri i u tom sluaju, relevantnu ISV EZ izjavu, koja je priloena EZ potvrdi o provjeri ukljuujui i rezultat provjere valjanosti izjava koju je provelo prijavljeno tijelo, EZ izjavu o provjeri, koju je izdalo i potpisalo tijelo odgovorno za EZ provjeru, a kojom se potvruje sukladnost podsustava sa zahtjevima mjerodavnih TSI-ja i u kojoj navodi eventualne zadrke zabiljeene tijekom izvoenja radova koje nisu povuene; EZ potvrdi o provjeri takoer valja priloiti izvjea o ispitivanju i inspekcijskim pregledima koja je sastavilo isto tijelo u okviru svojih zadataka, kako je utvreno u odjeljcima 2.5.3. i 2.5.4. ovoga Priloga, EZ potvrde izdane u skladu s ostalim propisima koji proizlaze iz Ugovora, tamo gdje se zahtijeva sigurnosnu integraciju u skladu s Uredbom (EZ) br. 352/2009, podnositelj zahtjeva tehnikoj dokumentaciji prilae i izvjetaj ocjenitelja o zajednikim sigurnosnim metodama o procjeni rizika. 2.5. Praenje 2.5.1. Cilj EZ praenja je za vrijeme izvedbe podsustava osigurati ispunjavanje obveza koje proizlaze iz tehnike dokumentacije. 2.5.2. Prijavljeno tijelo odgovorno za provjeru proizvodnje mora imati stalan pristup gradilitima, proizvodnim radionicama, skladinim prostorima i po potrebi postrojenjima za montau i ispitivanje i openito svim prostorima koje smatra potrebnim za ispunjavanje svojih zadataka. Podnositelj zahtjeva mora prijavljenom tijelu poslati ili se pobrinuti da mu se poalju svi dokumenti potrebni za tu namjenu, a naroito izvedbeni nacrti i tehnika dokumentacija za podsustav. 2.5.3. Prijavljeno tijelo odgovorno za provjeru provedbe mora povremeno obavljati
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 110/117

2/16/2014

Sluzbeni list

inspekcijske preglede kako bi potvrdilo sukladnost s odgovarajuim TSI-jima. Izvjee o inspekcijskom pregledu dostavlja odgovornima za provedbu. Moe zahtijevati da bude nazono tijekom odreenih faza izgradnje. 2.5.4. Pored toga, prijavljeno tijelo moe nenajavljeno posjetiti gradilita ili proizvodne radionice. Tijekom takvih posjeta prijavljeno tijelo moe provesti cjelokupne ili djelomine inspekcijske preglede. Izvjee o ispitivanju i po potrebi, izvjee o inspekcijskom pregledu, mora dostaviti odgovornima za provoenje. 2.5.5. Za izdavanje EZ izjave o prikladnosti za uporabu prijavljenom se tijelu omoguuje praenje podsustava na koji je ugraen interoperabilni sastavni dio kako bi se ocijenila, ako se to odgovarajuim TSI-jem nalae, njegova prikladnost za uporabu u predvienom eljeznikom okruenju. 2.6. Podnoenje Cjelokupna dokumentacija iz odjeljka 2.4. ovoga Priloga dostavlja se podnositelju zahtjeva, zajedno s ISV EZ potvrdom (potvrdama) o provjeri, koju je izdalo za to odgovorno prijavljeno tijelo, ako je dostupna, ili zajedno s potvrdom o sukladnosti, koju je izdalo prijavljeno tijelo ovlateno za EZ provjeru podsustava. Dokumentacija mora biti priloena EZ izjavi o provjeri, koju podnositelj zahtjeva nadzornom tijelu alje za izdavanje odobrenja za putanje u uporabu. Podnositelj zahtjeva uva primjerak dokumentacije tijekom uporabnog vijeka podsustava. Ona se mora poslati svim dravama lanicama koje to zatrae. 2.7. Objavljivanje Svako prijavljeno tijelo mora povremeno objavljivati bitne informacije o: zaprimljenim zahtjevima za EZ provjeru i privremenu izjavu o provjeri (ISV), zahtjevima za ocjenjivanje sukladnosti i/ili prikladnosti za uporabu interoperabilnog sastavnog dijela, izdanim ili odbijenim ISV EZ potvrdama o provjeri izdanim ili odbijenim EZ potvrdama o sukladnosti i/ili prikladnosti za uporabu izdanim ili odbijenim EZ potvrdama o provjeri. 2.8. Jezik Dokumentacija i dopisi u vezi s EZ postupcima provjere moraju biti sastavljeni na slubenom jeziku drave lanice EU-a u kojoj podnositelj zahtjeva ima poslovni nastan ili na slubenom jeziku EU-a koji prihvati podnositelj zahtjeva. 3. POSTUPAK PROVJERE U SLUAJU NACIONALNIH PRAVILA 3.1. Uvod Postupak provjere u sluaju nacionalnih pravila je postupak u kojem imenovano tijelo
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 111/117

2/16/2014

Sluzbeni list

provjerava i potvruje sukladnost podsustava s nacionalnim tehnikim pravilima. 3.2. Potvrda o provjeri Imenovano tijelo odgovorno za postupak provjere u sluaju nacionalnih tehnikih pravila sastavlja potvrdu o provjeri koja je namijenjena podnositelju zahtjeva. Potvrda sadri tonu uputu na nacionalno/-a pravilo/-a iju je sukladnost tijekom postupka provjere ocijenilo imenovano tijelo, ukljuujui ona koja se odnose na dijelove koji podlijeu odstupanju od TSI-ja, modernizaciji ili obnovi. U sluaju nacionalnih tehnikih pravila koja se odnose na podsustave od kojih se sastoji vozilo, imenovano tijelo dijeli potvrdu na dva dijela, gdje su u prvom dijelu navedena ona nacionalna tehnika pravila koji se strogo odnose na tehniku kompatibilnost izmeu vozila i dotine mree, a u drugom dijelu sva ostala nacionalna pravila. 3.3. Tehnika dokumentacija Tehnika dokumentacija koja se prilae uz potvrdu o provjeri u sluaju nacionalnih tehnikih pravila mora biti ukljuena u tehniku dokumentaciju iz odjeljka 2.4. ovoga Priloga i sadravati tehnike podatke od znaaja za ocjenjivanje sukladnosti podsustava s nacionalnim pravilima. PRILOG 6.

PARAMETRI KOJE TREBA PROVJERITI U VEZI S UPORABOM VOZILA KOJA NISU U SKLADU S TSI-JIMA I RAZVRSTAVANJE NACIONALNIH PRAVILA
1. Popis parametara 1.1. Opa dokumentacija Opa dokumentacija (ukljuujui opis novog, obnovljenog ili moderniziranog vozila, njegovu planiranu uporabu te podatke o projektiranju, popravcima, radu i odravanju, tehniku dokumentaciju, itd.). 1.2. Konstrukcija i mehaniki dijelovi Mehanika cjelovitost i suelja meu vozilima (ukljuujui vune naprave i odbojnike, prolaze), snaga konstrukcije vozila i opreme (npr. sjedala), optereenje, pasivna sigurnost (ukljuujui vanjsku i unutarnju otpornost pri sudaru). 1.3. Meudjelovanje s kolosijekom i slobodni profil Mehanika suelja s infrastrukturom (ukljuujui statiko i dinamiko djelovanje vozila, doputena odstupanja i uklapanja, irinu kolosijeka, podvozje, itd.). 1.4. Sustav koenja
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 112/117

2/16/2014

Sluzbeni list

Stavke povezane s koenjem (ukljuujui zatitu pri klizanju kotaa, nadzor nad koenjem i uinkovitost koenja pri radu, koenje u hitnom sluaju i parkiranju). 1.5. Stavke koje se odnose na putnike Oprema koju koriste putnici i okolina putnika (ukljuujui prozore i vrata, zahtjeve za osobe sa smanjenom pokretljivou, itd.). 1.6. Uvjeti okoline i aerodinamini uinci Utjecaj okoline na vozilo i uinak vozila na okolinu (ukljuujui aerodinamine uvjete i suelja izmeu vozila i prune opreme u eljeznikom sustavu s jedne strane te suelja s vanjskom okolinom s druge strane). 1.7. Vanjska upozorenja, oznaavanje, funkcioniranje i zahtjevi u pogledu cjelovitosti programske opreme Vanjska upozorenja, oznaavanje, djelovanje i cjelovitost programske opreme, npr. funkcije povezane sa sigurnou i s utjecajem na ponaanje vlaka, ukljuujui i zajedniku sabirnicu vlaka. 1.8. Sustavi napajanja elektrinom energijom na vozilu i sustavi nadzora vozila Sustavi pogona, napajanja elektrinom energijom na vozilu i nadzor vozila te suelje vozila s infrastrukturom za napajanje elektrinom energijom i svi drugi aspekti elektromagnetske kompatibilnosti. 1.9. Zaposleno osoblje, suelja i okolina Oprema na vozilu, suelja, radni uvjeti zaposlenih i njihova okolina (ukljuujui upravljanice, suelje strojovoa-stroj). 1.10. Sigurnost od poara i evakuacija 1.11. Odravanje Oprema na vozilima i suelja za odravanje 1.12. Prometno-upravljaka i signalno-sigurnosna oprema na vozilu Sva oprema na vozilu koja je potrebna za osiguravanje sigurnosti te za upravljanje i za nadzor vonje vlakova kojima je dozvoljena vonja na mrei i utjecaj na prunu opremu u eljeznikom sustavu. 1.13. Posebni operativni zahtjevi Posebni operativni zahtjevi za vozila (ukljuujui rad u oteanim uvjetima, ponovno uspostavljanje funkcionalnosti vozila, itd.) 1.14. Stavke u vezi s teretom Posebni zahtjevi u pogledu tereta i okoline (ukljuujui opremu koja se posebno
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 113/117

2/16/2014

Sluzbeni list

zahtijeva za opasni teret). Napomena: Objanjenja i primjeri koji su gore dani u kurzivu, informativne su naravi i nisu definicije parametara. 2. Razvrstavanje pravila Nacionalna pravila koja se odnose na parametre iz toke 1. ovoga Priloga razvrstavaju se u jednu od sljedee tri skupine. Pravila i ogranienja izriito lokalne naravi nisu ukljueni: sukladnost sa njima se provjerava u okviru pregleda koji se sporazumno utvruju izmeu eljeznikog prijevoznika i upravitelja infrastrukture. Skupina A obuhvaa: meunarodne norme nacionalna pravila koja se u smislu sigurnosti eljeznikog sustava smatraju istovrijednim nacionalnim pravilima ostalih drava lanica Europske unije. Skupina B obuhvaa sva pravila koji se ne mogu razvrstati niti u skupinu A niti u skupinu C, ili koje jo nije mogue razvrstati u jednu od tih skupina. Skupina C obuhvaa pravila koji su izriito potrebna i povezana s tehnikim svojstvima infrastrukture, radi jamenja sigurne i interoperabilne uporabe na dotinoj mrei (npr. slobodni profil). PRILOG 7.

OSNOVNI SADRAJ IZVJEA O ISTRAIVANJU NESREA I INCIDENATA


1) Saetak Saetak sadri kratki opis, vrijeme i mjesto dogaaja te njegove posljedice. Saetak navodi izravne uzroke kao i imbenike koji su mu doprinijeli, te posredne uzroke utvrene istraivanjem. Uzroci podrazumijevaju djela, propuste, dogaaje ili uvjeti, ili njihovu kombinaciju, koja je dovela do nesree ili incidenta. Saetak sadri bitne preporuke i navodi adresate. 2) Podaci o dogaaju 1. Dogaaj: datum, tono vrijeme i mjesto dogaaja, opis dogaaja i opis mjesta dogaaja, ukljuujui poduzete mjere spasilakih i hitnih slubi, odluka o pokretanju istraivanja, popis istraitelja i provoenje istraivanja.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 114/117

2/16/2014

Sluzbeni list

2. Pozadina dogaaja: ukljueni radnici i vanjsko ugovoreno osoblje te druge stranke i svjedoci, vlakovi i njihov sastav, ukljuujui registarske oznake ukljuenih eljeznikih vozila, opis infrastrukture i signalno-sigurnosnog sustava vrste kolosijeka, skretnica, signalno-sigurnosnih ureaja, signala, zatita vlaka, komunikacijska sredstva, radovi koji se izvode na ili u blizini mjesta dogaaja, pokretanje plana za sluaj opasnosti eljeznice i s njim povezan slijed dogaanja, pokretanje plana za sluaj opasnosti javnih spasilakih slubi, policije i zdravstvenih slubi i s njim povezan slijed dogaanja. 3. Smrtno stradali, ozlijeeni i materijalna teta: putnici i tree stranke, radnici, ukljuujui vanjsko ugovoreno osoblje, teret, prtljaga i druga imovina, vozila, infrastruktura i okolina. 4. Vanjske okolnosti: vremenski uvjeti i zemljopisni podaci. 3) Zapisi o istraivanju i ispitivanjima 1. Saetak izjava svjedoka (uz zatitu identiteta osoba): eljezniki radnici, ukljuujui vanjsko ugovoreno osoblje, ostali svjedoci. 2. Sustav upravljanja sigurnou: organizacijski okvir i pravila o tome kako se izdaju i izvravaju naredbe, zahtjevi za radnike i kako se izvravaju, postupci za unutarnje provjere i nadzor te njihovi rezultati, suelje razliitih sudionika povezanih s infrastrukturom. 3. Pravila i propisi: odgovarajua pravila i propisi Europske unije te nacionalna pravila i propisi, ostala pravila kao to su operativna pravila, lokalne upute, zahtjevi za radnike, propisi o odravanju i primjenjive norme.
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 115/117

2/16/2014

Sluzbeni list

4. Nain rada eljeznikih vozila i tehnike opreme: prometno-upravljaki i signalno-sigurnosni podsustav, ukljuujui zapise iz opreme za automatsko biljeenje podataka, infrastruktura, komunikacijska oprema, vozila, ukljuujui zapise iz opreme za automatsko biljeenje podataka. 5. Dokumentacija o nainu rada: mjere koje poduzimaju radnici odgovorni za upravljanje prometom i signalizaciju, razmjena govornih poruka u vezi dogaaja, ukljuujui dokumentaciju na temelju snimljenih materijala, mjere koje se poduzimaju za zatitu i osiguranje mjesta dogaaja. 6. Suelje ovjek-stroj-organizacija: radno vrijeme ukljuenih radnika, zdravstvene i osobne okolnosti koje utjeu na dogaaj, ukljuujui fiziki ili psihiki stres, konstrukcija opreme koja utjee na suelje ovjek-stroj. 7. Prethodni slini dogaaji. 4) Analize i zakljuci 1. Zavrni prikaz slijeda dogaaja, ukljuujui zakljuke o dogaaju temeljene na injenicama navedenim u toki 3) ovoga Priloga. 2. Analiza injenica navedenih u toki 3) ovoga Priloga s ciljem prijedloga zakljuaka o uzrocima dogaaja i o poduzetim mjerama spasilakih slubi. 3. Zakljuci: izravni uzroci dogaaja ukljuujui imbenike koji su doprinijeli a tiu se aktivnosti ukljuenih osoba ili stanja eljeznikih vozila ili tehnike opreme, neizravni uzroci koji se odnose na strunu osposobljenost, postupke i odravanje, uzroci koji se odnose na pravni okvir i primjenu sustava upravljanja sigurnou. 4. Dodatna razmatranja o nedostacima i manjkavostima ustanovljenima tijekom istrage, ali bez znaaja za zakljuke o uzrocima. 5) Poduzete mjere
http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx 116/117

2/16/2014

Sluzbeni list

popis mjera koje su ve poduzete ili donesene kao posljedica dogaaja. 6) Sigurnosne preporuke

http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx

117/117