You are on page 1of 7

HC 3000 T TING ANH BNG TH LC BT rss://note/cau_ut.qn/eIW1 Vit bi: @cau_ut.

qn Lc: 19:41 ngy 19/07/2011 *** Hello c ngha xin cho Goodbye tm bit, th tho Wishper Lie nm, Sleep ng, Dream m Thy c gi p See girl beautiful I want ti mun, kiss hn Lip mi, Eyes mt ... sng ri ... oh yeah! Long di, short ngn, tall cao Here y, there , which no, where u Sentence c ngha l cu Lesson bi hc, rainbow cu vng Husband l c ng chng Daddy cha b, please don't xin ng Darling ting gi em cng Merry vui thch, ci sng l horn Rch ri xi ch torn To sing l ht, a song mt bi Ni sai s tht to lie Go i, come n, mt vi l some ng stand, look ng, lie nm Five nm, four bn, hold cm, play chi One life l mt cuc i Happy sung sng, laugh ci, cry ku Lover tm dch ngi yu Charming duyn dng, m miu graceful Mt trng l ch the moon World l th gii, sm soon, lake h Dao knife, spoon mung, cuc hoe m night, dark ti, khng l giant Fund vui, die cht, near gn Sorry xin li, dull n, wise khn Burry c ngha l chn Our souls tm dch linh hn chng ta Xe hi du lch l car Sir ngi, Lord c, tha b Madam Thousand l ng...mi trm Ngy day, tun week, year nm, hour gi Wait there ng i ch Nightmare c mng, dream m, pray cu Tr ra except, deep su Daughter con gi, bridge cu, pond ao Enter tm dch i vo Thm for tham d l no li sai Shoulder c dch l vai Writer vn s, ci i radio A bowl l mt ci t Ch tear nc mt, tomb m, miss c

My khu dng tm ch sew K th dch i l foe chng lm Shelter tm dch l hm Ch shout l ht, ni thm whisper What time l hi my gi Clear trong, clean sch, m m l dim Gp ng ta dch see him Swim bi, wade li, drown chm cht tri Mountain l ni, hill i Valley thung lng, cy si oak tree Tin xin ng hc school fee Yu ti dng ch love me chng lm To steal tm dch cm nhm Ty chay boycott, gia cm poultry Cattle gia sc, ong bee Something to eat cht g n Lip mi, tongue li, teeth rng Exam thi c, ci bng licence... Lovely c ngha d thng Pretty xinh p thng thng so so Lotto l chi l t Nu n l cook , wash clothes git Push th c ngha y, x Marriage m ci, single c thn Foot th c ngha bn chn Far l xa cch cn gn l near Spoon c ngha ci tha Ton tr subtract, ton chia divide Dream th c ngha gic m Month th l thng , thi gi l time Job th c ngha vic lm Lady phi n, phi nam gentleman Close friend c ngha bn thn Leaf l chic l, cn sun mt tri Fall down c ngha l ri Welcome cho n, mi l invite Short l ngn, long l di M th l hat, chic hi l shoe Autumn c ngha ma thu Summer ma h , ci t l jail Duck l vt , pig l heo Rich l giu c , cn ngho l poor Crab thi` c ngha con cua Church nh th , cn cha temple Aunt c ngha d , c Chair l ci gh, ci h l pool Late l mun , sm l soon Hospital bnh vin , school l trng Dew th c ngha l sng Happy vui v, chn chng weary Exam c ngha k thi

Nervous nht nht, mommy m hin. Region c ngha l min, Interupted gin on cn lin next to. Coins dng ch nhng ng xu, Cn ng tin giy paper money. Here ch dng ch ti y, A moment mt lt cn ngay ringht now, Brothers-in-law ng hao. Farm-work ng ng, ng bo Fellow- countryman Narrow- minded ch s nh nhen, Open-hended ho phng cn hn l mean. Vn cn dng ch still, K nng l ch skill kh g! Gold l vng, graphite than ch. Munia tn gi chim ri Kestrel chim ct c g kh u. Migrant kite l ch diu hu Warbler chim chch, hi u petrel Stupid c ngha l kh, o ln o xung, stir nhiu nhiu. How many c ngha bao nhiu. Too much nhiu qu , a few mt vi Right l ng , wrong l sai Chess l c tng , nh bi playing card Flower c ngha l hoa Hair l mi tc, da l skin Bui sng th l morning King l vua cha, cn Queen n hong Wander c ngha lang thang Mu l red, mu vng yellow Yes l ng, khng l no Fast l nhanh chng, slow chm r Sleep l ng, go l i Weakly m yu healthy mnh lnh White l trng, green l xanh Hard l chm ch , hc hnh study Ngt l sweet, ko candy Butterfly l bm, bee l con ong River c ngha dng sng Wait for c ngha ngng trng i ch Dirty c ngha l d Bnh m bread, cn b butter Bc s th l doctor Y t l nurse, teacher gio vin Mad dng ch nhng k in, Everywhere c ngha mi min gn xa. A song ch mt bi ca. Ngi sao dng ch star, c lin! Firstly c ngha trc tin Silver l bc , cn tin money Biscuit th l bnh quy

Can l c th, please vui lng Winter c ngha ma ng Iron l st cn ng copper K git ngi l killer Cnh st police , lawyer lut s Emigrate l di c Bu in post office, th t l mail Follow c ngha i theo Shopping mua sm cn sale bn hng Space c ngha khng gian Hng trm hundred, hng ngn thousand Stupid c ngha ngu n Thng minh smart, equation phng trnh Television l truyn hnh Bng ghi m l tape, chng trnh program Hear l nghe watch l xem Electric l in cn lamp bng n Praise c ngha ngi khen Crowd ng c, ln chen hustle Capital l th City thnh ph , local a phng Country c ngha qu hng Field l ng rung cn vn garden Chc lt l ch moment Fish l con c , chicken g t Naive c ngha ngy th Poet thi s , great writer vn ho Tall th c ngha l cao Short l thp ngn, cn cho hello Uncle l bc, elders c. Shy mc c, coarse l th. Come on c ngha mi v, Go away ui ct, cn v pounce. Poem c ngha l th, Strong kho mnh, mt ph dog- tiered. Bu tri thng gi sky, Life l s sng cn die la i Shed tears c ngha l ri Fully l , na vi by halves li dng ch stay, B i l leave cn nm l lie. Tomorrow c ngha ngy mai Hoa sen lotus, hoa li jasmine Madman c ngha ngi in Private c ngha l ring ca mnh Cm gic l ch feeling Camera my nh hnh l photo ng vt l animal Big l to ln , little nh nhoi Elephant l con voi Goby c bng, c mi sardine

Mng mnh th l ch thin C l ch neck, cn chin ci cm Visit c ngha ving thm Lie down c ngha l nm ngh ngi Mouse con chut , bat con di Separate c ngha tch ri , chia ra Gift th c ngha mn qu Guest th l khch ch nh house owner Bnh ung th l cancer Li ra exit , enter i vo Up ln cn xung l down Beside bn cnh , about khong chng Stop c ngha l ngng Ocean l bin , rng l jungle Silly l k di kh, Khn ngoan smart, luggish Hn l kiss, kiss tht lu. Ca s l ch window Special c bit normal thng thi Lazy... lm bing qu ri Ngi m vit tip mt hi die soon Hng th c vic go on, Cn khng stop ta cn ngh ngi! Cm CHIN c BEARD l ru RAZOR dao co, HEAD u, da SKIN THOUSAND th gi l nghn BILLION l t, LOOK nhn , ri THEN LOVE MONEY qu ng tin u t INVEST, c quyn RIGHTFUL WINDY RAIN STORM bo bng MID NIGHT bn d, anh hng HERO COME ON xin c nho v NO FEAR hng s, cc c LADIES Con c STORKE, FLY bay My CLOUD, AT , BLUE SKY xanh tri OH! MY GOD...! i! Tri i MIND YOU. Lu WORD li ni say HERE AND THERE, cng y TRAVEL du lch, FULL y, SMART khn C n ta dch ALONE Anh vn ENGLISH , ni bun SORROW Mun yu l WANT TO LOVE OLDMAN ng lo, bt u BEGIN EAT n, LEARN hc, LOOK nhn EASY TO FORGET d qun BECAUSE l bi ... cho nn , DUMP n VIETNAMESE , ngi nc Nam NEED TO KNOW... bit n cn lm thay SINCE t, BEFORE trc, NOW nay n LAMP, sch BOOK, m NIGHT, SIT ngi SORRY thng xt, ME ti

PLEASE DON'T LAUGH ng ci, lm n FAR Xa, NEAR gi l gn WEDDING l ci, DIAMOND kim cng SO CUTE l qu d thng SHOPPING mua sm, c sng FOGGY SKINNY m nhch, FAT: ph FIGHTING: chin u, qu l STUBBORN COTTON ta dch bng gn A WELL l ging, ng mn l TRAIL POEM c ngha lm th, POET Thi S nn m mng nhiu. ONEWAY ngha n mt chiu, THE FIELD ng rung, con diu l KITE. Ca ti c ngha l MINE, TO BITE l cn, TO FIND kim tm TO CARVE xt mng, HEART tim, DRIER my sy, m chm TO SINK. FEELING cm gic, ngh THINK PRINT c ngha l in, DARK m LETTER c ngha l th, TO LIVE l sng, n s SIMPLE. CLOCK l ci ng h, CROWN vng nim, m m GRAVE. KING vua, ni nhm TO RAVE, BRAVE can m, TO PAVE lt ng. SCHOOL ngha n l trng, LOLLY l ko, cn ng SUGAR. Station trm GARE nh ga FISH SAUCE nc mm, TOMATO l c chua EVEN hu, WIN thng, LOSE thua TURTLE l mt con ra SHARK l c mp, CRAB cua, CLAW cng COMPLETE l c hon ton FISHING cu c, DRILL khoan, PUNCTURE di LEPER l mt ngi ci CLINIC phng mch, sn si LUMPY IN DANGER b lm nguy Gii phu nh l SUGERY ng ri NO MORE ta dch l thi AGAIN lm na, bi hi FRETTY Ph mai ta dch l CHEESE CAKE l bnh ngt, cn m NOODLE ORANGE cam, to APPLE JACK-FRUIT tri mt, VEGETABLE l rau CUSTARD-APPLE mng cu PRUNE l tri to tu, SOUND m LOVELY c ngha d thng PRETTY xinh p, thng thng SO SO LOTTO l chi l t Nu n l COOK , WASH CLOTHES git PUSH th c ngha y, x

MARRIAGE m ci, SINGLE c thn FOOT th c ngha bn chn FAR l xa cch, cn gn l NEAR SPOON c ngha ci tha Ton tr SUBTRACT, ton chia DIVIDE PLOUGH tc l i cy WEEK tun MONTH thng, WHAT TIME my gi