You are on page 1of 3

BIOLOGIJA MITOZA -ivotni ciklsu stanice se dijeli na interfazi i diobu interfaze interfaza !

vrije"e iz"edu dvije diobe koje se sastoji od # stadija$ G% &AZA ! dolazi do sinteze '(A )roteina *% &AZA+sinteticka faza, ! udvostrucenje -(A sinteza )roteina G. &AZA ! stanica se )ri)re"a za diobu MITOZA-dioba tjelesni/ stanica -rezultat "itoze je da se od % stanice s dvostruki" broje" kro"oso"a nastanu dvije stanice sa takoder dvostruki" broje" kro"oso"a -udvostrucena nasljedna tvar se )ravilno ras)oreduje na jez0re kceri -sastoje se od 1 faze$ %,2'O&AZA .,M3TA&AZA *vaka od faza i"a tri #,A(A&AZA stadija$rani srednji i kasni 1,T3LO&AZA %,-dolazo s)iralizacije kro"oso"a )ot)uno nestaju jez0rica i jezrina ovojnica centrioli )utuje na )olove stanica te for"iraju niti diobeno0 vretena koje se zovu T3Z(3 (ITI a 0radene se od MI4'OT5B5LA+)roteina, -diobeno vreteno kod biljni/ stanica for"ira cito)laz"a u obliku )olarni/ ka)a+od )olova do ekvatorijalne )lo6e, .,-kro"oso"i dostizu najve7i stu)anjsazi"anja 0ra8eni su od dvije kro"atide koje su )ovezena na "jestu koje se zove 93(T'OM3'A+)ri6vrsnica, za koje se )ri/vacaju niti diobeno0 vretenai kro"oso"i se s"jestavaju u ravninu stanice ili u ravninu ekvatorijalne )lo6e #,-dolazi do udvostucenja -(A u )odrucjue centro"era sto o"o0ucuje razdvajanje sestrinski/ kro"atida )o"ocu niti diobeno0 vretena -dolazi do uzduzno0 cje)anja kro"oso"a te kro"atide )utuju na )olove stanica -kro"atide i"aju vlastite centro"ere te )redstavljaju sa"ostalne kro"osone 1,-kro"oso"i )ostaju tanji i duzi )olako )relaze u kro"atine -)onovo nastaje jez0rica i jez0rina ovojnica -stacni "e"brana kod zivotinjski/ stanica stvara :uleknuce; na sredini stanice )a se stanica )rekida i nastaju dvije stanice kceri koje i"aju dvostruk broj kro"oso"a kao i stanica od koje su nastale+nasljednja u)uta identicna "ajcinoj, -u biljnoj stanici se sa svake strane stanicne "e"rane iz0raduje stanicna stijenka 2'O&AZA M3TA&AZA A(A&AZA T3LO&AZA<dioba stanice<4A'IO4I(3ZA T3LO&AZA<razdvajanje cito)laz"e<9ITO4I(3ZA

M3JOZA L32TO(3MA -kro"oso"i izduzeni )o)ut du0i/ tanki niti i ne )okazu svostuku kro"atisnu strukturu iako je )oznato da kro"oso"i "oraju sdrzavati . )ot)una lanca -(A jer se udvostrucenje "olekule -(A do0odilo u sintetickoj fazi interfaze ZIGO(3MA -:kriticni; stadij "ejoze jer se kro"oso"i )ocinju kretati i dolazi do s)rivanja /o"olo0ni/ )arova kro"oso"a )roces s)ravinja+*I(A2*A, nije dovoljno izucen-s)arivanje je toliko tocno da se s)oje i od0ovaraju 0eni svako0 kro"oso"a s)arivanje kro"oso"a nastaju T3T'A-3 +BI=AL3(T3,> 3lektronski" "ikrosko)o" se vidi da se iz"edu . kro"oso"a koji tvore tetrdau nalazi 0usta okosnica 0radena od )roteina-*I(A2TO(3M(I 4OM2L34*> 2A?I(3MA -kro"oso"i se nastavljaju z0u@njavat i )ostaju vidljive sve 1 kro"atide koje cine tetradu > 5 ovo" stadiju kro"atide tetreada se )rekidaju i s)jaju se sa kro"atida"a dru0o0 kro"oso"ataj )roces se zove 9'O**I(G-O=3'+2'34'IAA=A(J3, a o"o0ucava iz"jenu 0eneticke tvari od0ovoran je za nasljednu raznolikost iliti nove ko"binacije 0ena na isto" kro"oso"u> (akon to0a ulazi u AI2LOT3( i tada se vidi da se /o"olo0ni kro"oso"i uzduzno razdvajaju na razliciti" "jesti"a> 4OM2L34* je jos uvijek s)ojen na "jestu na koje" je doslo do crossin0-overa a ta "jesta se zovu ?IJAZM3> -I2LO(3MA -kro"oso"i jos z0usnutiji /ijaz"e se odvajaju i nestaju a tetrade )utuju )re"a sredini stanice M3TA&AZA% -niti diobeno0 vretena i stanicna )olovi uzrokuju redanje tetrada u sredinu stanice A(A&AZA% -dolazi do kretanja )ojedinacni/ dvostruki/ /o"olo0ni/ kro"oso"a )re"a su)rotni" )olovi"a stanice kro"atide se nisu razdvojile na )odrucju centro"era kao u "itozi T3LOZA% -nastaju dvije stanice s /a)loidni" broje" kro"oso"a ali sa di)loidni" kolicino" -(A 2'O&AZA. -u svakoj se stanici vide kro"oso"i 0radeni od dvije kro"atide M3TA&AZA. -kro"oso"i se "aksi"alno z0isnjavaju i redaju se u sredni stanice A(A&AZA. -kro"oso"i se uzduzno cje)aju i kro"atide sada sa"ostalni kro"oso"i )utuju na )olove stanica T3LO&AZA. -nastaju 1 stanice koje su /a)loidne s obziro" na broj kro"oso"a i kolicnu -(A -brzo )relaze u s)er"ije ili jajne stanice 2'O&AZA MITOZ3<2'O&AZA. M3TA&AZA MITOZ3<M3TA&AZA. A(A&ZA MITOZ3<A(A&AZ3.