You are on page 1of 3

MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT AGUNG PIBG KALI KE- 36, SEKOLAH KEBANGSAAN BATU LIMA, 08200 SIK, TAHUN

2010.
Perasmian Oleh "arikh 'ari %asa "em*at Kehadiran : : : : : : Encik Norizan Bin Isa. ( Kaunselor Pentadbir PPD Baling / #$ %ac &$#$. (abu &.)$ Petang. De+an K Batu ,ima- ik. #). Orang.

ik !

#. /01P1N 1,/1N PEN2E(/ I %13,I


Encik %ohd Nozri Bin Idris selaku Pengerusi %a4lis menguca*kan 4utaan terima kasih ke*ada *ara +aris 5ang sudi hadir dan uca*an terima kasih 5ang tidak terhingga khas ke*ada Encik Norizan Bin Isa kerana sudi hadir bagi merasmikan %es5uarat 1gung PIB2 kali 5ang ke 6 )7 *ada tahun ini. %a4lis diteruskan dengan bacaan doa oleh Encik 1bdullah Bin 0he 'at. &. /01P1N 1,/1N O,E' N1IB 81N2 DI PE("/1 %enguca*kan terima kasih ke*ada "uan Pengerusi %a4lis dan mengalu9alukan kehadiran Encik Norizan Bin Isa selaku *erasmi mes5uarat PIB2 *ada tahun ini- "uan 2uru Besar- 2uru Penolong Kanan- guru9guru dan *ara +aris 5ang sudi hadir. %erakamkan 4utaan terima kasih ke*ada semua 5ang hadir kerana da*at men4a5akan %es5uarat 1gung PIB2 kali 5ang ke 6 )7 ini dan meluahkan rasa kes5ukuran kerana da*at berada di de+an bangunan baru sekolah berbanding sebelum ini han5a menggunakan bilik dar4ah. Beliau men5entuh tentang senario hari ini 5ang amat memerlukan ke*rihatinan guru dan 4uga *ihak PIB2 malah semua *ihak 4uga termasuk ibu ba*a bagi memastikan taha* keselamatan murid9murid ter4amin. 'al ini kerana untuk mengelak dari*ada berlaku sesuatu 5ang tidak diingini. Keselamatan murid9murid bukan saha4a berkaitan 4alan ra5a saha4a- malah ian5a melibatkan keselamatan dari*ada kelom*ok mas5arakat 5ang kurang memuaskan. Beliau 4uga men5entuh tentang Dasar Kementerian Pela4aran %ala5sia berkaitan *enguasaan )% (%embaca- %enulis Dan %engira! 5ang berkaitan dengan *rogram literasi. eterusn5a men5entuh tentang dua dasar baru 5ang di*erkenalkan oleh Kementerian bagi sekolah rendah iaitu Dasar Pra9 ekolah dan Dasar ,IN/ . ekali lagi beliau menguca*kan terima kasih ke*ada Encik Norizan Bin Isa kerana sudi datang bagi merasmikan %es5uarat 1gung PIB2 kali 5ang ke 6 )7 *ada tahun ini.

/ca*an beliau diakhiri dengan terima kasih dan salam.

Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Ke-36 SK Batu Lima, 08 00 Si!" 0#0

$alaman

). /01P1N 1,/1N "/1N PEN1 I'1" 6 Puan 'a44ah

albiah Bt. 1hmad.

%emberi uca*an salam dan s5ukur kerana da*at mengadakan mes5uarat *ada hari ini dan mengalu9alukan kehadiran Encik Norizan Bin Isa sebagai *erasmi bagi %es5uarat 1gung PIB2 *ada kali ini serta kehadiran *ara +aris. %en5atakan rasa s5ukur atas nikmat kesihatan dan cuaca 5ang baik serta insan ter*ilih menerima rahmat untuk hadir dalam ma4lis ini. %emaklumkan ke*ada hadirin baha+a Encik 1hmad huhaimi Bin 1. 3aa:ar selaku 8ang Di*ertua PIB2 K Batu ,ima memeohon maa: dari*ada semua kerana tidak da*at bersama9 sama *ada hari ini atas sebab tertentu 5ang tidak da*at dielakkan. %akluman ke*ada hadirin- K Batu ,a*an- ik telah dibuka *ada # %ac &$#$ dan seramai ;) orang murid dari K Batu ,ima dita+arkan untuk ber*indah ke K Batu ,a*an. 1kan teta*i han5a seramai .) orang murid saha4a 5ang sudi ke K Batu ,a*an. %urid9murid 5ang di *ilih untuk ke K Batu ,a*an adalah 5ang berasal dari Kam*ung 0harok Padang- Kam*ung 0harok e4uk- Kam*ung 0harok Pelandok dan Kam*ung "an4ong Besar. %emaklumkan *ersaraan Puan /mi Kalsom Binti Osman selaku 2uru K1<1 sebelah *etang dan selaku 13K PIB2 K Batu ,ima *ada #= %ac &$#$. 3utaan terima kasih atas 4asa dan bakti 5ang telah dicurahkan selama berkhidmat di K Batu ,ima. %engalukan sumbangan dari*ada +aris untuk sama9sama menghulurkan sumbangan bagi menceriakan kelas untuk *embelian langsir bagi kelas bangunan baru. /ca*an terima kasih turut di sam*aikan ke*ada ke*ada Encik Osman atas kesudian beliau men5elia dan men5elenggara elektrik di K Batu ,ima. %en5atakan rasa bertuah kerana K Batu ,ima ter*ilih sebagai *usat maklumat kerana dibina satu *remis Pro4ek Koridor /tara berteknologi tinggi dan dilengka*i dengan .$ buah kom*uter dengan seorang :asilitator. etia* murid boleh menggunakan *erkhidmatan ini. Kelas "eknologi %aklumat atau I" (In:ormation "echnolog5! akan diadakan *ada sebelah *etang. %emaklumkan baha+a kelas tambahan *ada tahun &$#$ akan diberi *ercuma ke*ada murid9 murid kerana ada guru9guru 5ang sudi menga4ar tan*a di ba5ar. Ini meru*akan satu tuah ke*ada semua. %erakam terima kasih 5ang tidak terhingga ke*ada *ihak KED1 (,embaga Kema4uan >ila5ah Kedah! 5ang sudi memberikan sumbangan untuk mengadakan kem akti?iti *eningkatan /P ( di Pantai %erdeka. 'asil dari*ada sumbangan tersebut- seramai ## orang murid mem*erolehi ke*utusan =1 dalam /P ( &$$@. /ca*an "ahniah ke*ada *utera dan *uteri 5ang ber4a5a mem*erolehi ke*utusan =1 dalam /P ( &$$@ 5ang lalu dan mereka bertuah kerana menda*at sumbangan dari*ada *ihak PIB2. Ke4a5aan adalah berkat dan doa dari*ada semua. Pada # hingga &; <ebruari &$#$ 5ang lalu- guru9guru telah men4alankan u4ian ,IN/ (,iterasi dan Numerasi! ke*ada murid9murid tahun satu sebagai saringan untuk mengenal *asti taha* kebolehan mereka. ekolah ibarat sebagai *entas. >alau*un *entas cantik- namun tidak mencuku*i. ebuah :ilem memerlukan seorang *engarah. 'ero dan heroinn5a adalah *utera dan *uteri. ia*a *enerbitn5aA Para +aris adalah *enerbitn5a. 3adi- ba5arlah 5uran seban5ak (% &;.$$ tersebut su*a5a :ilem tersebut da*at diterbit dan ditontoni. %emohon maa: atas segala kekurangan. /ca*an diakhiri dengan salam.

Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Ke-36 SK Batu Lima, 08 00 Si!" 0#0

$alaman

.. /01P1N PE(1 %I1N O,E' : 9 Encik Norizan Bin Isa. %emulakan uca*an dengan salam dan mela:azkan uca*an terima kasih ke*ada Pengerusi %a4lis serta ke*ada *ara +aris 5ang sudi hadir untuk sama9sama men4a5akan %es5uarat 1gung "ahunan PIB2 &$#$ kali 5ang ke )7. "ahniah ke*ada *ihak K Batu ,ima kerana mam*u menghasilkan ## orang murid 5ang

ber4a5a mem*erolehi ke*utusan cemerlang dalam /P ( &$$@. "erima kasih ke*ada *ihak PIB2 kerana sudi memberikan ker4asama bagi memastikan anak9anak ber4a5a dengan cemerlang dalam *ela4aran. Bersem*ena dengan bulan kelahiran 4un4ungan besar Nabi %uhammad sallam- mudah mudahan anak9anak diberkati oleh 1llah allallahualaihi +a

ubhanahu +a "aBala.

Beliau menegaskan su*a5a men4adi ibu ba*a 5ang kreati:. Bagaimana caran5a untuk mendidik anak9anak su*a5a men4adi anak. 1ntara saranan beliau ialah :9 i 6 ii 9 Ibu ba*a mestilah men4adi ibu ba*a 5ang gigih. Ibu ba*a mestilah mem*un5ai ide9ide 5ang gila9gila (cari ide dan :ikir sendiri!.

iii 9 Ibu ba*a mestilah men4adi ibu ba*a 5ang bermaklumat. i? 9 Ibu ba*a haruslah mem*un5ai si:at lucu/la+ak (mela+ak dengan anak9anak!. ? 9 Ibu ba*a mestilah berani dan sanggu* mengambil risiko.

Dengan la:az CBismillaahirrahmaanirrahiimC beliau merasmikan %es5uarat 1gung PIB2 kali ke9)7 bagi tahun &$#$. %emohon maa: dari*ada ma4lis dan mengakhiri uca*an dengan salam. =. Pen5am*aian cenderahati ke*ada *erasmi oleh "uan 2uru Besar Binti 1hmad. 9 %a4lis beristirehat seketika. K Batu ,ima- Puan albiah

Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan PIBG Ke-36 SK Batu Lima, 08 00 Si!" 0#0

$alaman