P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Mar 12, 2014
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

סב " ד םיחבז ק גי ו לבה לבב ירישע

לבה
( Air quality that is impacted by the presence of a liquid נ " לזונ ידי לע עפשומש ריוא אוה לבה לש ושוריפש ל )
יתעמש םגו המוד רבד יל ריאמ ברה תאמ ןייטשנטכ

ב דומע גיק ףד םיחבז תכסמ ילבב דומלת
היביתיא + : ז תישארב + ותמ הברחב רשא לכמ ; אל לובמ דרי אנימאד ידידל אמלשב " י , ותמ יכה םושמ , יאמא ךדידל אלא
ותמ ? אלבה םושמ ; אדסח ברדכ , אדסח בר רמאד : ונודינ ןיחתורבו ולקלק ןיחתורב , אכה ביתכד + : ח תישארב + םימה וכושיו ,
םתה ביתכו + ז רתסא + הככש ךלמה תמחו .

ב דומע נ ףד אמק אבב תכסמ ילבב דומלת
בר רמא : הרות וילע הבייחש רוב - ולבהל וטבחל אלו , רבסק אמלא : הטבח , היל אקזמד אוה םלוע עקרק ; רמא לאומשו :
כו ולבהל " וטבחל ש , או " ת : ולבהל אלו הרות הרמא וטבחל , רמצ לש ןיגופס אלמ וליפאו רובה לע הדיעה הרותה . יאמ
והייניב ? הרב הבוג דבעד והייניב אכיא " ר , ברל - בייחימ אל הבוגא , לאומשל - בייחימ ימנ הבוגא . מ " ברד ט ? ארק רמאד :
לפנו , הליפנ ךרד לופיש דע . לאומשלו ? לפנו , עמשמ והד לכ .

ב דומע בצ ףד ןירדהנס תכסמ ילבב דומלת
ןנבר ונת : םויה ותואב ושענ םיסנ השש , ןה ולאו : ןשבכה ףצ , ןשבכה ץרפנו , ודוס קמוהו וינפ לע םלצ ךפהנו , עברא ופרשנו
תויכלמ , ארוד תעקבב םיתמה תא לאקזחי היחהו . ארמג והלוכו

שר " ב דומע בצ ףד ןירדהנס תכסמ י
ורוס קמוה - ותואג לפשנ , ער ורוס ומכ ) בפ ןישודק , א ( , אנירחא אנשיל : ודוס קמוה - לשלתשנ ודוסי ומכ , יבר ינדמיל ןכו
רקי ןב בקעי , סרג ירומ לבא : ודיס קמוהו - תומימח בורמ הסמנ ןשבכה דיס , יתעמש ךכ , קוחרמל תכשומ התיהו , לבהמו
שאה ןשבכ ךותל הירזעו לאשימ היננח וכילשהש ןתוא ופרשנ דיסה ותוא לש .

במר " ה קרפ תישארב ן
) ד ( תש תא ודילוה רחא םדא ימי ויהיו - ךכ רחא םגו םדילוה םדוק םהימי טורפי םינושארה הלא ייח ךרא רובעב , םלכ לולכיו
ףוסב , לובמה רחאש תורודה דע :
םהימי תוכיראב הבסהו , ןושארה םדא יכ , אוה ךורב שודקה לש וידי השעמ , תילכתב השענ יונב תומילשה , חכב , המוקב .
בר ןמז תויחל ועבטב היה תומ ןב היהיש וילע סנקנש ירחא םגו . ריואה םהילע לקלקתנ ץראה לע לובמה אב רשאכו ,
רוסחו ךולה םתומי וכלהו , אוהה ךראב םהימי ויה לובמה דע יכ , םדאמ רתוי ויחש םהמ שיו . לובמה םדוק דלונש םשו
תואמ שש היח , קזוחה ול ליעוה וב דלונש , לקלקתנש ריואה ול קיזהו . םתומי ורצקתנ לובמה רחא םידלונה וינבו , ובשו
תואמ עבראל :
הגלפה דע םהב הז היהש הארתו , םהימי דוע ורצקתנ הגלפהב תוריואה יונש םהילע לשמ רשאכו , גלפ יכ , וימיב רשא
ץראה הגלפנ , הנש םיתאמל םהימי יצחל בש . יו קחצי םהרבא תורודב יכ הארנו הנש םינמשו םיעבש םעב םימיה ויה בקע ,
ותלפתב וניבר השמ ריכזה רשאכ ) י צ םילהת .( ה תארי םתורודב םיקידצה לבא ' םימי םהב ףיסות , בקעי לע המת הערפ יכ ,
ויתובא ימיב ול גילפה אוהו , םהירוגמ ימיב יתובא ייח ינש ימי תא וגישה אלו רמאש ומכ ) ט זמ ןלהל :(
ה רמאמ יניעב רשכי אלו םיכובנה הרומב בתכש בר ) זמ ב ( םירכזנה הלאה םידיחיב קר םינשה ךרוא היה אל יכ , ראשו
םילגרומה םייעבטה םינשה םהייח תונש ויה םהה תורודב םדא ינב . רמאו , ותגהנהב אוהה שיאב הזה שודחה היה יכ
ונוזמו , סנ ךרד לע וא :
חור ירבד הלא הנהו . םהב הזה סנה היהי המלו , איבנ םניא םהו סנ םהל תושעל םיבוטו םיקידצ אלו םי , רחא רוד יכ ףא
רוד . אוהה רודה לכמ םילפכ ילפכ םהימי ךיראת ךיא ןוזמהו הגהנהה ןוקיתו . בוטב םיגהנתמ ןכ םג םירחא ויהיש ןכתיו
איהה הגהנהה , םבורל וא םלכל ךיראתו . לובמה רחא חנ ינב לכמ דחאל איהה הבוטה הגהנהב המכחה עיגת אל ךיאו .
לבא םתובא תמכחמ תצק םהב היה , רוד רחא רוד תכלוהו תטעמתמ איהו :

www.swdaf.com 1
סב " ד םיחבז ק גי ו לבה לבב ירישע

הקדצ
דסח אלו קדצ אוה הלמה שרוש ) הטמל םייחה רואב ןייע (

ב דומע גיק ףד םיחבז תכסמ ילבב דומלת
א " והבא ר : רענש המש ארקנ המל ? הירישע תרענמש . ווהד ןניזחק אהו ! יכשמ אל ירד אתלת .

שר " ב דומע גיק ףד םיחבז תכסמ י
הירישע תרענמש - תוירבה לע םימחרמ ןניאש ינפמ הציב תכסמב ןנירמאדכ ) בל ףד (: ןה םנהיג ידרוי לבב ירישע .

ב דומע בל ףד הציב תכסמ ילבב דומלת
בר רמא אבא רב ןתנ בר רמא : םה םנהיג ידרוי לבב יריתע . לבבל עלקא סונירמ רב יאתבשד אה יכ , אקסע והיינמ אעב -
היל ובהי אלו . ןזימ ינוזמ - והוניז אל ימנ , רמא : ותא אק בר ברעמ ינה , ביתכד + גי םירבד + ו םימחר ךל ןתנו ךמחר , לכ
תוירבה לע םחרמה - וניבא םהרבא לש וערזמ אוהש עודיב , תוירבה לע םחרמ וניאש ימ לכו - לש וערזמ וניאש עודיב
וניבא םהרבא . בר רמא אבא רב ןתנ בר רמאו : םירחא ןחלש לע הפצמה לכ - ודעב ךשח םלוע , רמאנש + וט בויא + אוה דדנ
ךשח םוי ודיב ןוכנ יכ עדי היא םחלל .

שר " ב דומע בל ףד הציב תכסמ י
ןה םנהיג ידרוי - הקדצ תושעל םימחרמ ןניאש .
אקסע - הרוחס , רכש תיצחמל רכתשהל .
ינוזמ - תונוזמ םהמ לאש - והוניז אל ימנ ןזימ .
םימחר ךל ןתנו - תוירבה לע םחרתש .
ךיתובאל עבשנ רשאכ - תובא לש וערזמ םימחר ול שיש ימ .
עב וד - ודגנכ , ודעב תבש ומכ ) א בויא ( רמולכ : וינפל סורפ ךשח , ךשחכ וילע לכה .
ודיב ןוכנ - ולצא ןמוזמ .

בכ קרפ תומש םייחה רוא
) דכ ( ףסכ םא . וכו וזמ ץוח תושר ארקמבש םא לכ רמוא לאעמשי יבר אתליכמב ' . ה רבדי המל תעדל ךירצו ' קפס ךרדב
יאדו םוקמב . בורל בהזב םדא דובכ הברי יכ ותוארב לאושה לאשי רשאל ןכ םג בישהלו עידוהל בותכה אב יכ ילואו
אלמ ויתורצואו ה קיפסה אל המל רבד אלל םדאל בהז תורצוא הנה המ םדא רמאיו וב ךרוצ אלל קתע ןוה םי ' ול תתל
ןיכירצה ויתונוזמ לאש רשא וניבא בקעימ לודג הז היהי אלו ) כ חכ תישרב ( שובלל דגבו לוכאל םחל , רסחיש המ יכ תמא ןה
ה תורצוא ןכ ןיאש המ ונוע לע ורסיל רבדב םעט שי וכרוצ ידכמ םדאל םהב ךרוצ ול ןיא שיאל המל ןו , בותכה עידוה הזל
םהישעמ דצל םקח לבקל םיואר םניאש םתוא אוה רבד בבוסה יכ ה יכ ' יד שיאו שיא לכל חוירב ךירצה עפש ןתונ ודסחב
אוה ירה אלא ןוילע ונלטי אל ועיגמה קלחה דובכה לאמ דובכב ותסנרפ לבקל יואר וניאו םדא אטחי יכ היהו ורוסחמ
ץבקתמ רזג רשאכ יוזיבבו תותיחפב סנרפתיו ותסנרפ םש ךרד ול אבה רחא םדא םע זלה תסנרפ היהתו רחא םוקמ לא
רזוגה קדצב . ה השעיו ' בל הז ךרדב ' אה תובוט תודמ ' ערה ולעפ הזה םלועב םדא םלתשהל , בהו ' ןתונה הכזיש ידכ
והערל דסחו הקדצ תניתנ תועצמאב . ורמוא אוה הזו ימע תא הולת ףסכ םא המ לע רתי ףסכ ךל היהש תיאר םא שוריפ
ךמע ינעה אוהש םירחא קלח אלא ךעיגמה קלח הז ןיאש ךל עדת ימעל הולמ התאש ךמצעל ךירצ התאש , יכ זמר הזבו
ולשמ ול חותפל ךירצ . ול ןתונה אוה יכ ותוארב ינעה לע לדגתיו אשנתי אלש ןכ םג ול זמר יכ ילואו , ורמוא אוהו היהת אל
השונכ ול של ול ןתונ אוה ולשמ יכ הלעמו תואישנ ןו . האולהה דגנכ רמול רזחו וילע ןומישת אל וגו ' :
www.swdaf.com 2

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->