iPad

børn med særlige behov
mail: jtho@silkeborg.dk
blog: www.specialundervisningikt.blogspot.dk
facebook:www.facebook.com/SpecialundervisningIkt

Lidt om mig

IKT vejleder på Dybkær Specialskole / Videnshus Dybkær i Silkeborg

Arbejdet med iPhone siden 2008 og ipads siden 2010

Deltager i flere netværk omkring brugen af apps.

Skriver bloggen www.specialundervisningikt.blogspot.dk

Program

Valg af iPad

Tilpasninger af den enkelte iPad

Alleom
skal
have noget relevant med herfra.
Overvejelser
apps
Derfor spørg endelig og præg indholdet!

Kompenserende brug af iPads

iPads og leg

Implementering af projekt iPad.

Tips og tricks

Resurser til videre fordybelse.

I er barnets største resurse!

Valg af Ipad

Cool

Ligner ikke et hjælpemiddel

Inkluderende og alderssvarende

Brugervenlig og intuitiv

Mange indbyggede tilgængelighedsindstillinger

Multitouch overflade - for og imod!

Valg af Ipad - fortsat

Tilpasningsmuligheder med tilbehør

Motivation ydre >< indre

Forældreopbakning

Mængden af apps

Vedligeholdelse?

Hvorfor ikke iPad?

Synes at være svaret på alt!

Yderligere support behov for fagfolk og elever, som er prisgivet
kommercielle kræfter, for hvor henvender man sig, hvis man ikke selv
har viden - hvem har opgaven?

I modsætning til specialudstyr, ringe eller ingen umiddelbar støtte
eller uddannelse tilgængelig fra leverandørerne.

Ingen udvidelsesmuligheder med USB.

Hvem kan anvende en Ipad?
Alle der har rimelige motoriske færdigheder.

Hvem kan ikke anvende en Ipad?

• Øjenstyringsbrugere kan ikke pt.
Dog et dansk projekt The Eye
Tribe på vej.

Didaktisk model for læring
Stof

Barn

Voksen
iPad

Didaktisk model for læring
Stof iPad

Barn

Voksen

“Computere kan forøge sandsynligheden for læring, men der er ingen nødvendig forbindelse mellem at have
computere, anvende computere og læringsudbytte”

John Hattie

Perspektiver

”Pointen med tablets er, at de er så
lette at bruge, at man kan bruge dem
uden at være digitalt indfødt. De er
meget intuitive og simple. Derfor er
det ligegyldigt, om man har lært det i
børnehaven. Der er ingen grund til at
tro, at man kommer bagud, hvis man
ikke har brugt tablet tidligt,”
- Jeppe Bundgaard

fra dr.dk

Overdrevet iPad anvendelse?

Opgave

Hvorfor skal du bruge iPads i
din pædagogiske hverdag?

Hvilken pædagogisk merværdi
kan du se?

Diskuter med sidemanden 5
minutter.

Begrænsninger

Indstillinger til
det enkelte barn

"Inclusion is not bringing people into what
already exists, it is making a new space, a better
space for everyone."

Case

Sofie har muskelsvind og
vil gerne være som de
andre.

Forældre indkøber ipad.

Finder ud af hun ikke kan
betjene knapperne.
Tilgængelighedsindstillingen assistive touch og
viden om apps hjalp hende videre.

Brug af kontakter
med ipad

iOS 7 og frem har skanning
integreret

Findes mange programmer der
understøtter menu skanning ellers
bruges gitter skanning som på
filmen

se flere apps på:
http://dk.pinterest.com/
jesperhomann/0-1-kontakt-apps/

Overvejelser om apps

App’en er et middel til at nå et mål.

Overvej hvorfor du vil bruge præcis denne app.

Kognition >< betjening

Brug skema og strukturer.

Afgørende at du vælger de rigtige apps

Brug få apps du kender frem for mange.

Navn på app:__________________Formål med app:_______________

4
Relevans

3

2

1

Tjener formålet og
Tjener formålet og
Tjener delvist formålet Tjener ikke formålet og
opleves yderst relevant opleves for det meste men er ikke relevant for
er ikke relevant for
for eleven
relevant for eleven
eleven
eleven

Tilpasning

App’en giver mulighed for
komplet fleksibilitet i forhold til
indhold og indstillinger

App’en giver mulighed for
nogen fleksibilitet i forhold til
indhold og indstillinger

App’en giver mulighed for
begrænset fleksibilitet i
forhold til indhold og
indstillinger

App’en giver ingen mulighed
for fleksibilitet i forhold til
indhold og indstillinger

Feedback

Eleven får relevant og
specifik feedback

Eleven får feedback

Eleven får begrænset
feedback

Eleven får ikke
feedback

Kognition

App’en tilskynder at eleven
tænker kreativt, analyserende
og evaluerende.

App’en giver mulighed for at
eleven tænker kreativt,
analyserende og
evaluerende.

App’en muliggør
tænkning som
hukkommelse og
forståelse

App’en giver begrænset
mulighed for tænkning
som hukkommelse og
forståelse

Tilgængelighed

Eleven kan starte og
betjene app’en
selvstændigt

Eleven har af og til behov for
læreren til at starte og
forevise brugen af app’en

Eleven har altid behov for App’en er vanskelig at
læreren til at starte og
bruge eller crasher
forevise brugen af app’en
ofte.

Motivation

Eleven er meget
motiveret til brug af
app’en

Eleven bruger app’en
når det tilskyndes af
læreren

Eleven oplever brugen
af app’en som
“skolearbejde”

Eleven undviger
brugen af app’en

Deling

Elevens præstation eller
produkt bliver gemt og kan
deles med læreren eller et
større publikum

Elevens præstation eller
produkt bliver gemt i app’en
men er svær at eksportere ud
fra app’en

Begrænset
elevpræstation eller
produkt bliver gemt

Ingen elevpræstation
eller produkt bliver
gemt

Social

Flere elever kan arbejde
sammen eller mod hinanden
på den samme ipad

Flere elever kan arbejde
sammen eller mod hinanden
fra hver deres ipad

Eleven arbejder
selvstændigt men kan
se andres “score”

Eleven kan kun
arbejde selvstændigt i
app’en

Opgave

Vælg et fælles kendt barn og
lav en app analyse af valgfri
app ud fra skemaet.

“Computeren er den enkeltgenstand, der kan kompensere mest for flest…”
Michael Hjort

Læse skrivestøtte

Oplæsning indbygget i iPad

Skrive med nye tastaturer fx Swiftkey, PhraseBoard

Skrive med tale til tekst

OCR behandling i intowords

Ipad til
kommunikation

Findes utallige apps til dette

se evt:
http://www.janefarrall.com/aacapps-lists/symbol-picture-apps/

Tegn app (TTT)

Skrivende kan benytte Predictable

Billedkommunikation Tap Speak
Choice og Chatable

Kerneordstavle på min blog.

iPad og struktur - de 9 H’er

Hvad skal vi lave? - indholdet

Hvorfor skal vi lave det - mening

Hvornår laver vi det - tidspunkt

Hvor laver vi det? - placering

Hvem laver vi det med? - voksne, børn

Hvordan laver vi det? - metode

Hvor længe laver vi det? - tid

Hvor meget skal jeg lave - mængde

Hvad skal vi lave bagefter - indhold
Lånt fra www.tejbjergit.wordpress.com

iPad og struktur
Husketavlen

Pictoplan

Moment Diary som bindeled i
barnets netværk

Formål

At benytte ipaden som daglig
kommunikationsform mellem
skole, bosted og forældre.

Inddrage barnet så vidt muligt
i denne kommunikation.

Erfaringer fra
projektet

Opstart fælles med 5 elever

Udsagn ved evaluering:

“nemt at bruge”

“Vi har den jo lige ved
hånden alligevel”

“Skulle alle ikke have sådan
en?”

Ca ⅓ af alle børn
har deres egen ipad
med i skole

Muligheder med moment diary

Dagbogsform men mulighed for kalender.

Indsætte billede, lyd, film og tekst.

Mulighed for at synkronisere til flere, så forældre
kan følge med.

Backup i icloud eller til en computer. Se min blog
for videoguides.

Gratis!

iPad til leg og læring med fokus
på barnet som producent

Kamera

Rollelege

Skør producent

Rolleleg

Chatterpix

Kamera lege - historie

Dragon detector

Colour splash

Little story creator

Writereader forløb på 8 uger

www.tejbjergit.wordpress.com

Skøre producenter

I can animate

Colar mix

Uundværlig app til mange

Implementering af iPads

Gartner 1995

Erfaringer fra implementering

Det skal være sjovt.

Viden og mulighed for deling af erfaringer

Egen
indflydelse
Selvom
det er en tablet, er det ikke en pille der får

handikappet til at forsvinde!!!

Tilgængelighed af hjælp. Sørg for flere superbrugere.

Kend få apps og brug dem kreativt frem for mange.

Små projekter der lykkes frem for store.

Snak med
sidemanden om
udsagnet i 5 min

Tips og tricks
• Låse rotation
• Tving apps til genstart
• Søge på apps
• Anonymitetsfunktionen
• Hurtigt til toppen i et dokument

Tips og tricks

• Stjæl med arme og ben.
• Del du finder på din vej.
• Kun ved at dele viden bliver vi bedre

Overvej inden involvering af iPads
- opsummering af dagen

Hvad er formålet? Hvad skal vi have ud af brugen af iPads?

Hvordan tilpasser jeg bedst iPaden så den passer til barnet?

Hvad ønsker jeg at kompensere barnet for og hvordan gør jeg?

Hvem har ansvaret i det daglige? Pædagogisk brug og vedligehold?

Hvor går jeg hen når ting bliver svært?

Hvordan får jeg iPaden implementeret meningsfyldt i hele barnets
netværk?

Ipad resurser

Min blog specialundervisningikt.blogspot.dk

www.facebook.com/groups/
appstilboernogvoksnemedspeciellebehov/

www.teachinglearnerswithmultipleneeds.blogspot.dk/

www.skoleipad.dk og www.skoleapps.com

www.appsondemand.dk

www.lege-apps.dk

Oversigt over apps vist i dag

Intowords

Chatterpix

Tegn App

Dragon detector

Predictable

Colour splash

Tap Speak Choice

Little story creator

Chatable

Writereader

Scan How

Mad Pad

Husketavlen

I can Animate

Pictoplan

Colar mix

Moment diary

Bitsboard

Tak for jeres tid.
www.facebook.com/SpecialundervisningIkt

jtho@silkeborg.dk

www.specialundervisningikt.blogspot.dk

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.