You are on page 1of 22

GAMBIE

FAKTORY NEROZVINUTOSTI A PERSPEKTIVY


DALŠÍHO ROZVOJE

Miloš Kroulík
Orientujme se
Dakar
172
km
329 km

209 km

2

Rozloha: 11 300 km (Středočeský kraj + Praha)
Obyvatelstvo
● 1 705 000 obyv. (Olomoucký + Jihomoravský kraj)
● 164,2/km2 (Jihomoravský kraj)
● Mandinka 42%, Fula 18%, Wolof 16%, Jola
10%, Serahuli 9%, other 4%
● Islám 90%, Křesťanství 8%, africká
náboženství 2%
● 40 % obyvatel gramotných
Ekonomika
● HDP 281$ / obyv.
● růst HDP 5-6 % (závislost na zemědělství)
● míra inflace 4 % (2005)
● nezaměstnanost – 48 %
● zahraniční obchod – převážně reexport (80%
veškerého exportu)
– hlavní obchodní partner EU (65 % importu, 67
% exportu
Struktura ekonomiky
100

90

80

70

60

Služby
% HDP

50 Průmysl
Zemědělství

40

30

20

10

0
1985 1995 2004 2005
FAKTORY NEROZVINUTOSTI
Období kolonialismu
● předkoloniální období – mnoho navzájem soupeřících
států
● 1547 – zakládání obchodních stanic podél řeky Gambie
● britská kolonie
– ovládnutí území v průběhu 19. století
– záměrem ovládnutí řeky Gambie → možnost
proniknout dále do vnitrozemí
● 1889 – ustanoveny nynější hranice Gambie smlouvou
mezi Británií a Francií
● 1965 – nezávislost na Velké Británii
Postkoloniální období
● 1970 – formou referenda ustanovena republika
– prezidentem Dawda Jawara – i po dalších 24 let
● 80. léta
– ekonomický růst tažený turistikou
– postupně klesající spokojenost s vládou prezidenta
Jawary
● 1994 – nespokojenost vyjádřena vojenským pučem
– prezidentem Yahya Jammeh
Ekonomika
● závislost na subsistenčním zemědělství
● nadměrná koncentrace na 1 komoditu –
podzemnici olejnou
– ohrožení pohyby cen na světovém trhu
– nedostatečná informovanost producentů
● zaměření bank na krátkodobé půjčky
(reexport)
● remitence 19,8 % financí ze zahraničí (2004)
Vládnutí
Politická kultura
● současná ústava z roku 1997 garantuje
demokratický systém
● problémy
– volby (nerovný přístup k médiím, seznamy
voličů)
– častá zatýkání a zadržování opozičních politiků
– vnímané potlačování svobody tisku
– zasahování exekutivy do legislativy
– nedostatky ekonomického vládnutí
Decentralizace vládnutí
● zákony byly přijaty
● volby do územních orgánů od r. 2002
ALE
● pomalé předávání moci regionálním orgánům
díky právním a politickým překážkám
● nedostatek lidských a finančních zdrojů pro LGA
● nedostatečná kapacita k nakládání s finančními
zdroji
Podíl neziskových organizací na
vládnutí
● pouze několik organizací, věnujících se
lobbingu v oblasti:
– demokracie
– transparentnosti vládnutí
– lidských práv
● koncentrace v metropolitní oblasti kolem
Banjulu
● omezený rozsah participace
Gender
● nízká participace žen na vládnutí
– místoprezidentka Gambie předsedkyní Rady pro
ženská práva
– pouze 10 % Národního shromádění ženy (58 %
voličů)
● přetrvávající existence diskriminace žen a násilí na
ženách v některých oblastech Gambie
● Gambie podepsala a ratifikovala různé mezinárodní
úmluvy, týkající se ženských práv
● skupiny zasazující se za práva žen registrovány jako NGOs
Vymahatelnost práva - soudnictví
● centralizace soudů v oblasti kolem Banjulu -
překážka přístupu chudých lidí
● nedostatek lidských zdrojů
● zpožďování řešení případů
● nedostatek právnické pomoci pro chudé
● → nedůvěra v soudní systém ze strany
gambijské veřejnosti a investorů
Státní správa
● neexistuje jasná definice služeb, které by
státní správa měla poskytovat soukromému
sektoru a lokální samosprávě
● nízká motivace a výkon státních zaměstnanců
PERSPEKTIVY ROZVOJE
Turistika
● důležitý sektor ekonomiky (12 % HDP, 20 %
formální zaměstnanosti)
● malý význam pro rozvoj
– dominantní postavení zahraničních turistických
operátorů → většina zisku opouští zemi
– nutnost importovat prakticky vše, co turisté
potřebují
– nedostatečná reinvestice zdrojů do turistické
infrastruktury a sousisejících sektorů (např.
zemědělství)
Zahraniční obchod
● vize Gambie jako obchodního centra regionu
– reexport
– plánovaná rekonstrukce přístavu Banjul
– lepší stav silnic a splavnění řeky Gambie
● EPA a iniciativa “Everything but arms”
– nutnost reforem
– potenciální riziko pro domácí produkci mýdla a
drůbeže