You are on page 1of 4

Ştiinţa rep.

un sistem de
ideiteorii,legităţi şi repre zentări dar şi
un sistem care decla- nş.şi întreţ .
procesul de cer- cet.şi investig.con-
tin.din care rezultă noi cu- noş.noi
valori,noi teorii.—naturi,
--societăţii,--despre
gîndire.Enciclop.dr.discip . care
stud.şi cercet.consecin .gen.şi
fundament.asupra dr.T.G.D.def.este
discip. ştiinţif.ce stud.ansamb. dr.
respectiv detrem.lui articula ţiile şi
esenţa lui,alcăt.şi struct.lui,care
elab.instrum. esenţ,şi concept.fundam.
prin care dr.este gîndit, in- strum
constînd în”norma jurd.”,”izvorul de
dr.”, ”ra port jurd.”,”tehnica jurd.”
Obiect.specif.alT.G.D.Îl constit. obs.
şi cercet.fe- nom.jurd.a leg.gen.ale
vieţii jurd.şi a categ.şi noţ.gen.
valab.pt.întreaga şiinţă jurd. Ştiinţ.
jurd.ist.cercet.ist.dr.dintr-o anumit.
ţara,din anuite bazine de civ.jurd.
evol.gen. a fenom.jurd., ist.dr. din
anumite perioad. ist.Metod.jurd.
def.este ştiinţa despre ştiinţa dr.,cea
care dezv. cele mai import.aspecte ale
fenom. jurd.Met. logică;desem. suma
proced.operaţ. specif.care ne pun în
ipostaze să descif. struct.şi dinam.
raport.stabile între componentele sis-
tem.jurd.Met.comarativă Se def. ca
operaţ.prin care cecet.său analistul
fenom. jurd.urmăr.să constate ele-
mente id.sau divergente la două
fenom.cercetate.Met. ist.constă în
analiza cond. econ.social.polit.şi de
altă natură completată cu cecet.
difer.categ.de stat de dr. a structurii
acestora în evol. lor de la o orânduire
la alta.Met.soiciologică. cercet.
modul în care societ. Influ- enţ.dr.şi la
rîndul ei influ- enţ.din partea acestuia
evi- denţiind faptul că există fe-
nom.jurd,primare care se id.cu dr.în
care ponderea element.jurd.este mai
redusă. Met.cantittativă Este cercet.
ştiinţ.care apel. în ultima perioad.de
timp tot mai mult la metod.care au
aplicab.largă ţi imediată în teoria
practica dr.Esenţa dr.o constit.vionţa
gen. ofi- cializ.exprim.în legi şi
apărată de stat. Conţin.dr.îl constit.
totalit.elem.,lat.şi conexiunilor care
exprimă în mod concret voinţa inte-
reselor sociale care reclamă
oficializ.şi garant.lor de că-tre stat.
Def.DR. rep. totalit. normelor jurd.
elab. sau recunosc. de puterea de stat,
care au ca scop organiz .şi disci-
plin.comportam.cetăţ.în cadrul celor
mai import.relaţii din societ.stabil.
dr.şi oblig.jurd.a căror respect. este
asigurată,la nevoie,de o forţă
coercitivă a statului.Stat.def. rep.
princ. instit. polit.a societ.,care
exercită puterea suverană asig. or-
gan.şi conduc. societ. prin prerogativa
pe care o are de a elab.şi aplic.dr.,a
cărui res pect.o poate garanta prin
forţa sa de constrângere.Element.
stat.- terit, -pop, -puterea de stat.
Funcţ. stat : -legislat.—executivă,--
admin. — jurisdic.—externă.Forma
stat.-de guvern.—struct.de stat,--
regim polit. Princ. fundam.:
p.asig.baze-lorleg.de funcţ.a stat,--
p.libert.şi egalit p.responsab.—
p.dreptăţii,--p.echităţii şi justiţei.
Princ. ramurilor dr.: p.dr.internaţ.-
p.dr. civ. rom. -p.dr. pen. rom.-p dr.
proces.pen.rom.-p.dr.fam.şi p.dr.
comunitar.Func.dr.sunt acele activ.
concrete pe carele desfăş.dr.pt.a-şi
realiz.scop.său fundam. de a reglem.
condiuta oamen.şi de a asig.ordinea în
societ. potrivit voinţei sale. Funcţ.
analitice dr.-f.de instituţio- naliz.-f.de
conserv.-f.de con ducere a societ.-
f.normativă a dr.-f.preventivă a
dr.Sist. norm.jurd.cuprind.:-n.eti-
ce.-obişnuite.-tehnice.-polit.-relig.-
jurd.-de con- vieţ.socială.Norma
jurd. def.este o reg.de condiută cu
caract.gen. şi oblig. , elab. sau
recunosc.de puterea de stat în scopul
asig. ordinii social.,ce poate fi adusă
la îndeplin.la nevoie prin forţa de
constrâng.a statului. Trăsăt.-este
consid.celula de bază a dr.-este elem.
pri- mar al dr.-este o specie de normă
socială.-este o regulă de condiută.
Ipoteza este acea parte a normei
jurd.în care legiuitorul stabileşte
împrej.în care intră în acţ.
norma,precum şi categ. subiecţ.de dr.
Dispoz.este acel elem. al struct.logice
a n.jurd.care prevede conduita ce
trebuie urmată în cazul ipotezei
formulate. Sancţiunea precizează
consecinţ.ce apar în cazul nerespect.
dispoz.normei jurd. Clasif.norm.
jurd. -după ram. de dr.:n.j.de dr.
pen, n. j. de dr. civ. ,n. j. de dr. proces.
pen. ,n. j. de dr.admin.,n.j.de dr.
constit. după crit.forţei jurd. :legi,
Hot. guv. ,Ordon. guv. După crit.
struct.interne:n.j.complete;n.j.incom
plete. Acţ. norm. jurd.:3princ.-
timpul, spaţiul, şi pers. Acţi- onează
pe timp nedetermin. într-un spaţiu
limitat,la un terit.statului şi asupra
categ. de pers.care sunt angrenate în
circiut.civ.Princ.n.j.din moment.
intrării în viguare n. j. devine activă şi
acţ.pt. viitor.-nu este retroactiv.-nu se
aplică după ce iese din vigoare
(ultraactivă) Abrogarea:este act.prin
care se exprimă acţiunea actului
normativ.Izv.dr.Rep.modalit.princ.pri
n care dr.devine cunoscut de cei al
căror comport.îl reglementează.
Obiect.jurd. este o norm.gen.de
condiută exprim. În formă orală, fun-
damentatăpe obsv.unifor- mităţilor
asupra caz.petre- cute în realit.socială
vreme îndelungatăşi considerată
dreaptă.Practica jud. De-
semn.totalit.hot.judec.pro- nunţ.de
către toate inst.de jud.,indifer.de
gradul acestora. Doctrina jud.
desemn.totalit.analiz.studiilor,interp.p
rin care specialiştii îşi exprimă opinii
şi concluzii privitoare la fenom.jurd.
sistemul de dr. Act.norma-
tiv:rep.izv.de dr.creat de
autorit.pub.in -vestit.cu putere de
legife- rare care cuprinde şi prin forţa
coer- citivă a statului.Tehnica
judicară.desemn.totalit.mij.metod.,pr
oced.şi tehnicilor utilizate de organele
puterii de stat în procesul de iniţi-
ere,elab.şi adopt.a actelor normative.
Teh.legislativă definesc părţile
constitutive ale act.norm.struct.,forma
şi mod. de sistematiz. a conţin
acestuia, proced.tehnice pri- vitoare la
modif.complet. abrog. public.şi
republic. norm. Princ. legiferării:--
p.fundamentării ştiinţif presup.faptul
că legislativul trebuie să justif.şiinţif.
actul de legiferare propriu-zis.--
p.asig.unui raport firesc între
dinamica şi statistica dr.este cel care
oblig.dr.ca în raport.pe care le are cu
puterea polit.,să apere şi să
asig.unit.dintre existenţa socială şi
norm.jurd.—p. corelării sistem actelor
norm. Presup.fapt. că în proces.de
elab.a actelor norm.organ.legis.trebuie
să pornească de la existenţa leg.şi
interferenţ.existente între raporturile
social.ce urmează a fi reglem.cu alte
rap.deja exist.Princ.accesib. şi
economiei de mij.în elab.act.norm.
Structura Act.norm.elementul de
bază îl rep.articolul,care cuprinde de
reg.o sing.dis- poz.norm.Alineatul
rep.o subpoz.sau frază prin care se
reglem.o ipoteză jurd.Teh.sistem.
act.norm.Proces.de sistem. a act.
norm. este determ. de necesit.gr. aces-
tora pe baza unor criterii ri- guros
stabilite,astefel încât norm.şă fie mai
bine cu- nosc.şi aplicate.

Părţile constit.ale act. norm.Titlul


act.norm. cuprinde denum.generică a
act.norm.-autorit.emitentă,obiect.
reglem.exprim.sintetic.Formula
Introduct.cuprind.denum.autorit.emit
ente şi exprim hot de luare a deciz.
referit.la adopt. act. norm.Partea
dispozitivă rep.conţin.propriu-zis al
reglem.ce face obiectul acesteia,
cuprinde dispoz. gen.,tranzitorii,şi
finale. Formula de atestare a
autenticit.act.norm.rep.ultima parte
a acestuia,în care intervinsemnarea de
reprez. leg.al emitentului datare şi
numerotarea act. Realiz.dr. rep.
proces. complex de trans punereîn
viaţă a conţin. normelor jurd.Formele
realiz.dr.—îndep.de către subiectele
de dr.a cerin.cu- prinse în norm.jurd.
—execut.şi respect.dispoz. jurd.de
către organ.de stat care au atrib.de
aplic a leg.---Not.aplic.leg. constă în
elab.şi realiz.unui sistem de acţ.statale
în scopul aplic. concrete a dispoz.şi
sarcin. cuprinse în norm. jurd.--Mai
presupune naşterea şi dez. de
rap.jurd.în care un subi- ect este
oblig.un organ al statului.Fazele
proces.de aplic.a dr.—Stabil.stării de
fapt. Rep.prima etapă a proces.de
aplic.a dr.care im plic.cunoaşterea în
profunz ime a împrej.şi ele ment.
concrete cauzei respective. Aleg.
norm.de dr.este faza în care organ.de
aplic. selecţ.norm.jurd.care a fost
încălc.Interp.norm.jurd,constă într-o
sumă de operaţ. care au ca scop
lămurirea conţin.reg.de dr.cuprinsă ăn
norm.jurd.aleasă. Elab.şi emit.act.de
aplic.presup. îndep.unor.cerinţe de
formă şi conţin.ce variază de la o
ramură de dr.la alta. Interp.
norm.jurd.def.desemn.proces.intelect
ual de stab.a sen sului exact al
norm.jurd. în vederea aplic.acestora la
si- tuaţ.şi cazuri concrete ce se impun
a fi rezolv.de către organ.de aplic. a
dr.Feluri —oficială şi neoficială.
Metod.de interp.norm. jurd.—
gramatic.—sistematică—istorică—
logică. Raportul jurd. rep. o leg.
socială între participanţi determinaţi,
reglem.de norm. jurd.susceptib.de a fi
apăra- tă pe calea coerciţiunii sta- tale
şi caracteriz. prin exist. dr.şi oblig.
juridice. Trăsăt. rap.jurd.—este un
rap. social—rap.de supra structură—
rap. voliţional—rap. valoric—rep. o
categ. ist. Conţin.rap.jurd. desemn.
totalit. dr. şi oblig. subiecţ. într-un
rap.jurd.concret determin.,care sunt
prevăzute în norm jurd.Obiect.rap.
jurd. def. este un rap.jurd creat de
norm. leg.între pers.care a încălc.
dispoz. legii şi stat reprez.de org.de
aplicare a legii. Formele răs.jurd.
polit.-civ.-disciplin. Cond. răspund.
jurd.: Conduita ilici- tă:acţ. sau
inacţ.prin care o pers.încalc. dispoz.
leg.—Vinovăţia-atitud.psihică a pers.
care comite fapte ilicite.(intenţie su
culpă).