ΠΡΟΣΑ΢ΕΙ΢ Επικοινωνιακήρ Σακηικήρ

΢ηόσορ: Η βειηίσζε ηεο επηθνηλσληαθήο πνιηηηθήο κε ζθνπφ ηελ ηζφηηκε
παξνπζία καο ζην δεκφζην δηάινγν ηελ δηάδνζε ησλ αξρψλ , ησλ απφςεψλ
καο θαη ηνπ έξγνπ καο, ελψ παξάιιεια δηεθδηθνχκε ηνπιάρηζηνλ ηελ ηήξεζε
ηεο αλαινγηθά αληίζηνηρεο ηνπ εθινγηθνχ καο πνζνζηνχ πνπ καο αλέδεημε
ζε Δπξνθνηλνβνπιεπηηθφ θφκκα παξνπζίαο καο ζε ζέκαηα επηθαηξφηεηαο
ζηα ΜΜΔ}. Πξνβνιή ηεο ζεζκηθήο καο παξνπζίαο ζην Δπξσθνηλνβνχιην.

Γηα ην ζπλνιηθφ ζπληνληζκφ θαη ηε ράξαμε επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο θαη ηελ
ππνζηήξημε ηεο Δθη. Γξακκαηείαο θαη ησλ εθπξνζψπσλ Τχπνπ, ην ΠΣ ζπγθξνηεί
θιεηζηή εηζεγεηηθή Δπηηξνπή Δπηθνηλσλίαο πνπ απαξηίδεηαη απφ κέιε καο κε
γλψζε θαη εκπεηξία ζε δεηήκαηα επηθνηλσλίαο.
΢ύζηαζη Επιηποπήρ Επικοινωνίαρ
Πξνηείλνπκε ε Δπηηξνπή Δπηθνηλσλίαο λα απνηειείηαη απφ:
 ηνπο δχν εθπξνζψπνπο ηχπνπ,
 ηνλ ζπληνληζηή ηνπ γξαθείνπ ηχπνπ,
 ηνλ ππεχζπλν ηζηνζειίδαο,
 ηνλ ζπληνληζηή ηεο νκάδαο social media,
 ηνλ ππεχζπλν web tv,
 ηνλ ππεχζπλν ηνπ εληχπνπ (νξίδεηαη απφ ην εθδνηηθφ ζρήκα πνπ ζα πξνθχςεη)
 ηνλ ζπληνληζηή ηνπ δηθηχνπ πεξηθεξεηαθψλ ππεπζχλσλ γηα ηα ηνπηθά Μ.Μ.Δ.
 θαη ηνλ ππεχζπλν αλάιπζεο απνηειεζκάησλ.
 ηνλ ππεχζπλν εθδειψζεσλ – θηλεηνπνηήζεσλ
Η ΔπΔπ απνθαζίδεη βάζε ζηνηρείσλ πνπ ιακβάλεη απφ ζπγθεθξηκέλεο Οκάδεο
Δξγαζίαο πνπ είηε δεκηνπξγνχληαη ad-hoc βάζε πξνβιεπφκελσλ αλαγθψλ (πρ
εθινγέο – Δθινγηθή Δπηηξνπή) είηε κφληκσλ.
Τελ πνιηηηθή επζχλε ησλ απνθάζεσλ ηεο επηηξνπήο ηελ αλαιακβάλνπλ νη
εθπξφζσπνη Τχπνπ θαη ηα κέιε ηνπ Π.Σ. πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηή. Σε πεξίπησζε
πνπ δελ ζπκπιεξψλνληαη ηνπιάρηζηνλ 3 κέιε ηνπ Π.Σ., ηφηε ην ζπκβνχιην νξίδεη
ηνλ αξηζκφ κειψλ πνπ ππνιείπεηαη.
Τνλ ζπληνληζκφ ηεο επηηξνπήο ηνλ αλαιακβάλεη ν Σπληνληζηήο ηνπ Γξαθείνπ
Τχπνπ, κε θαζήθνλ λα πξνεηνηκάδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε δεκνζηνγξαθηθνχ
ελδηαθέξνληνο θαη λα ζρεδηάδεη θαη λα θαηαζέηεη πξνηάζεηο γηα παξεκβάζεηο ζε
ζέκαηα ηεο επηθαηξφηεηαο.
Τν αληηθείκελν πνπ ζα πξέπεη λα θαιπθζεί ψζηε λα επηηεπρζνχλ νη παξαπάλσ
ζηφρνη ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ επηκέξνπο θαηεγνξίεο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα
ππνζηεξηρζνχλ θαη λα αλαπηπρζνχλ ηζφηηκα.
 Παξαθνινχζεζε ηεο πνιηηηθήο επηθνηλσληαθήο επηθαηξφηεηαο
 Δλεκέξσζε θαη αλάιπζε ηεο επηθαηξφηεηαο ζηελ Δθηειεζηηθή Γξακκαηεία
 Αλάπηπμε Σρέζεσλ κε δεκνζηνγξάθνπο
 Πξνηάζεηο γηα θαζεκεξηλέο παξεκβάζεηο
 Δπεμεξγαζία ζπλεληεχμεσλ
 Δπεμεξγαζία Γειηίσλ Τχπνπ
 Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ηνπ πεξηθεξεηαθνχ ηχπνπ
 Αξζξνγξαθία γηα ηνλ πεξηθεξεηαθφ ηχπν

3. Με βάζε ηα παξαπάλσ είλαη πξνθαλέο φηη είλαη αλαγθαίνο ν ρσξηζκφο ζε ηνκείο θαη αληηθείκελα ηφζν σο πξνο ηνλ ηχπν ηνπ κέζνπ φζν θαη σο πξνο ηηο αξκνδηφηεηεο πνπ απηφ θαζνξίδεη. Παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηηθψλ εθπνκπψλ ζηα ξαδηνθσλα (καγθαδίλν κεζεκεξηαλά) θαη θπξίσο πνιηηηθέο ελεκεξσηηθέο.Τ. Τν επαγγεικαηηθά απαζρνινχκελν αλζξψπηλν δπλακηθφ ζα πξέπεη λα αλαδηαλείκεη θαη αλαιάβεη ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα απφ ηα παξαπάλσ. Καζηέξσζε ηνπ θηλεηνχ ηειεθψλνπ ησλ εθπξνζψπσλ ηχπνπ (πνπ κεηαβηβάδεηαη ζηνπο επφκελνπο). Παξέκβαζε γηα δηαζθάιηζε παξνπζίαο ζηελ επφκελε εθπνκπή . ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε ξαδηνθψλσλ αλά ψξα γηα ηηο εμειίμεηο. Γπλαηφηεηα εξγαζίαο ζηελ ιεηηνπξγία Web TV Σήκεξα ην αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ επαγγεικαηηθά ζηεξίδεη θάπνηα απφ ηα παξαπάλσ είλαη ηξείο εξγαδφκελνη ζην Γ.Π. ψζηε λα ππάξρεη ζηαζεξή γξακκή επηθνηλσλίαο ησλ δεκνζηνγξάθσλ κε ηνπο εθάζηνηε εθπξνζψπνπο ηχπνπ θαη λα απνθεπρζεί ε θαιιηέξγεηα δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ δεκνζηνγξάθσλ θαη (πξψελ) εθπξνζψπσλ ηχπνπ . Δθπνκπέο θαλαιηψλ. Παξαθνινχζεζε sites κε ηελ δπλαηφηεηα πνιηηηθψλ παξεκβάζεσλ ζε blogs ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ ζπληνληζηή ηχπνπ. Έγθαηξε ελεκέξσζε ζηελ εθη.παξεκβάζεηο Αλαβάζκηζε θαη ιεηηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ηνπ εληχπνπ ησλ Ο.Τ. θαη έλαο επίζεο ζηελ Πει/ζν. Παξαθνινχζεζε ξαδηφθσλνπ 2. ζηελ Αζήλα ζε θαζεκεξηλή εμάσξε βάζε έλαο κε εκηαπαζρφιεζε ζηελ Θεζζαινλίθε . Σπλελλφεζε γηα θαλάιηα. Απφ ηηο 15:00 λέα βάξδηα κε δεκνζηνγξάθνπο. Λεηηνπξγία θαη αμηνπνίεζε web tv ησλ Ο.30 ηνπ ηχπνπ . Γελ αξθεί έλαο δεκνζηνγξάθνο ην πξσί. Γηα λα έρνπκε εηθφλα πιήξε θαη έγθαηξα ρξεηάδεηαη παξαθνινχζεζε απφ ηηο 8. Πνπ ζα θάλνπλ έιεγρν αλ παίδνπλ ηα ξαδηφθσλα ηηο αλαθνηλψζεηο καο θαη κεηά παξέκβαζε ζε απηά αλ δελ παίδνπλ. Σεκεηψλεηαη ε αλάγθε θαζεκεξηλήο πξσηλήο παξνπζία ζην γξαθείν θαζψο ηφηε δηακκνξθψλεηαη ε επηθαηξφηεηα κέρξη ηηο 14. ην ίδην θαη κε ηειενξάζεηο. Αλ θαη πφηε καο θαινχλ. γξακκαηεία.εηδήζεσλ θαη αξρηζπληάθηεο.νν ζπλήζσο έρεη ηειεηψζεη. Καζηέξσζε ζπλαληήζεσλ γλσξηκίαο κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο γηα ηνπο λένπο εθπξνζψπνπο ηχπνπ. κε επζχλε ηνπ ζπληνληζηή ηνπ γξαθείνπ ηχπνπ.      Γεκηνπξγία πιηθνχ θαη επηκέιεηα ζπλεληεχμεσλ ηχπνπ Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ησλ blogs θαη ησλ πνιηηηθψλ sites Παξαθνινχζεζε θαη αλάιπζε ζειίδσλ θνηλσληθήο δηθηχσζεο Πξνεξγαζία θαη επηθνηλσλία γηα ηηο θνκκαηηθέο εθδειψζεηο. Σε απηά πζηεξνχκε. Πνιηηηθνί πξντζηάκελνη είλαη νη εθπξφζσπνη ηχπνπ Πποηάζειρ για ηην αξιοποίηζη ηων εκπποζώπων. Μεηά πάιη παξέκβαζε ζηνπο δηεπζλ.Π. Οη αλάγθεο κε ειαρηζηνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ απαζρνινχκελσλ νη πεξηγξάθνληαη παξαθάησ: Έλα (1) άηνκν ζπληνληζηήο / ζηξηα ηνπ Γ. Με ηηο θάησζη αξκνδηφηεηεο: 1.

. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλαλέσζε ηεο θεληξηθήο ηζηνζειίδαο. θαη ζε απηά βξίζθνληαη Γ. Σηελ νκάδα ζπκκεηέρνπλ εμεηδηθεπκέλνη εζεινληέο/εξγαδφκελνη. ηδίσο εθεί φπνπ ππάξρνπλ πξάζηλα ζρήκαηα.Τ.Μ.π. Γ. Γηα ην δηάζηεκα πξηλ ηηο Απηνδηνηθεηηθέο Δθινγέο πξνηείλεηαη ε ζπκκεηνρή φισλ ησλ πεξηθεξεηαθψλ ππεπζχλσλ Μ. ιφγσ ησλ απμεκέλσλ απαηηήζεσλ γλψζεσλ πιεξνθνξηθήο δελ απαηηείηαη λα λα είλαη κέινο ηνπ Σπκβνπιίνπ. ηεο Γξακκαηείαο. ρακεινχ θφζηνπο. Πποηείνοςμε: πξφζιεςε/απφζπαζε δεκνζηνγξάθνπ γηα ιίγνπο κήλεο (ελφςεη απηνδηνηθεηηθψλ εθινγψλ) γηα εξγαζία ζηα γξαθεία Θεζζαινλίθεο. πνιηηηθψλ θηλήζεσλ . Η ζηήξημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ δξάζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ δηθηχσζε ηνπ ππάξρνληνο Γ. γηα ηελ νπνία.Τ.Δπ. επηκφξθσζε θαη ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο πεξηθεξεηαθψλ γξαθείσλ ηχπνπ. Γηα ην ζπληνληζκφ ησλ δηαδηθηπαθψλ παξεκβάζεψλ καο ζπγθξνηείηαη Οκάδα Social Media.Τ. Πξέπεη λα θαζηεξσζνχκε ζηα θεληξηθά ΜΜΔ θαη κελ μερλάκε φηη δπζηπρψο ηα ΜΜΔ είλαη Αζελνθεληξηθά φπσο θαη ε πνιηηηθή ζθελή. νξίδεη ηνλ ζπληνληζηή ηεο θάζε Οκάδαο.Γπαθείο Σύπος Τν γξαθείν ηχπνπ πξέπεη λα αλαβαζκίζεη ηε δνπιεηά ηνπ ζε θεληξηθφ επίπεδν κε επηδίσμε ηελ παξνπζίαζε κε δίθαην (κε βάζε ηηο δηαηάμεηο γηα ηελ πνιηηηθή πνιπθσλία) ηξφπν ησλ ζέζεσλ θαη ησλ δξάζεσλ ησλ Οηθνιφγσλ Πξάζηλσλ. ην Π. Δπίζεο είλαη ζεκαληηθφ λα δεκηνπξγεζεί ππνδνκή πνπ φηαλ ζηέιλεηαη Γ.Τ.Τ. δεκηνπξγεί νκάδα Internet θαη νξίδεη ζέζε ππεπζχλνπ. επαθέο θιπ). καδί κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ. Τν Δπξσθνηλνβνπιεπηηθφ έξγν ζα πξέπεη λα ρξεσζεί ζε έλαλ εξγαδφκελν δεκνζηνγξάθν ν νπνίνο ζα ρξεζηκνπνηεί ηηο θεληξηθέο ππνδνκέο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν ηνπ Δπξνβνπιεπηή ζα πξνσζεί ην έξγν ηνπ.) Καζνξηζκφο ππεπζχλνπ ΜΜΔ ζε θάζε πεξηθέξεηα γηα ηνλ ζπληνληζκφ κε ην Γξαθείν ηχπνπ. Τν Π. Γεκηνπξγία δηθηχνπ γηα ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηελ αληαιιαγή θαιψλ πξαθηηθψλ κε ζέζε ζπληνληζηή πνπ θσδηθνπνηεί θαη ηεξαξρεί ηηο πξνηάζεηο πξνο ηελ Δπηηξνπή Δπηθνηλσλίαο πνπ ζπκκεηέρεη.ζηελ Δπ.Σ. Eίλαη ε αλαβάζκηζε ηεο παξνπζίαο καο δηεθδηθψληαο ηνλ ρξφλν πνπ καο αληηζηνηρεί σο Δπξσθνηλνβνπιεπηηθφ Κφκκα θαη ε άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή παξέκβαζή καο ζε ζέκαηα επηθαηξφηεηαο.Π. πνπ δηαδίδεη ηηο δξάζεηο καο ζηηο ζειίδεο θνηλσληθήο δηθηχσζεο.ι. πνπ ζηέιλνληαη σο Ο. Γ. Άκεζε πξνηεξαηφηεηα είλαη ε ζηήξημε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ δξάζεσλ κε πξνζαξκνγή ησλ θεληξηθψλ ππνδνκψλ (απνδειηίσζε. ζεκαηηθψλ νκάδσλ . (Ο ζεκεξηλφο είλαη ήδε επηθνξηηζκέλνο κε ηελ δεκνζηνγξαθηθή επηκέιεηα ηνπ «Δλ Οίθσ» θαη ηηο δξάζεηο ηνπ Δπξσβνπιεπηή. Γειαδή θάπνηνο απφ ηνπο εξγαδφκελνπο θαιφ ζα ήηαλ απφ ηελ πεξηθέξεηα ζα πξέπεη λα αλαιάβεη απηφ ην έξγν.Δ. θαη λα μερσξίδεη απφ ηα ρηιηάδεο Γ. Παποςζία ζηο Διαδίκηςο Δίλαη θξίζηκε ε βέιηηζηε δπλαηή παξνπζία καο ζην δηαδίθηπν γηα ιφγνπο πςειήο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη επξείαο δηάδνζεο. ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη πξνζέγγηζεο εηδηθνχ αθξναηεξίνπ.Σ. λα θαίλεηαη φηη αθνξά ην επξσθνηλνβνπιεπηηθφ έξγν. πξνψζεζε θάπνηαο δξάζεο θ.Τ αιιά θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ. απνζηνιή ΓΤ ζε πεξηθεξεηαθά κέζα.

Ενδεικηικοί ΢ηόσοι Ομάδαρ Social Media: Δλίζρπζε επηζθεςηκφηεηαο θη αιιειεπίδξαζεο ζηελ νκάδα θαη ηελ ζειίδα ηνπ facebook. Σπληνληζκέλεο παξεκβάζεηο/Απαληήζεηο Γεκηνπξγία ινγαξηαζκψλ ζε ζειίδεο φπσο ην flickr (ειεθηξνληθή πηλαθνζήθε γηα ηηο αθίζεο καο. γηα ππνβνήζεζε ηνπ Σπχξνπ Γήκα ζην έξγν ηνπ.α. Σπζηεκαηηθνπνίεζε ηεο παξνπζίαο καο ζην twitter. Δπομολόγηζη ινηεπνεηικήρ ηηλεόπαζηρ και παδιοθώνος και ζςζηημαηική παπαγωγή και αξιοποίηζη οπηικοακοςζηικού ςλικού: Πξφηαζε: λα νξίζεη ην Π. Επιμοπθωηικά ζεμινάπια ζε ζηελέση για ηην εξοικείωζη με ηα social media: Πξνηείλνληαη δχν ζεκηλάξηα (Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε ή κέζσ web tv) ζηηο αξρέο Σεπηέκβξε. ην ελεκεξσηηθφ θπιιάδην θ.Π.Ο κάθε ζςνηονιζηήρ και ο αναπληπωηήρ ηος ζςγκποηούν ηην Ομάδα Ίνηεπνεη και ηην Ομάδα Social Media. Θεζζαινλίθε θαη Βξπμέιιεο. νπνίνο ζε ζπλεξγαζία κε άιια δχν κέιε ζα αλαιάβνπλ λα παξνπζηάζνπλ νηθνλνκηθή κειέηε γηα: α) Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε web tv. Τνπιάρηζηνλ γηα φζν δηάζηεκα εληζρχεηαη νηθνλνκηθά ε εθεκεξίδα απφ ηνπο ΟΠ (δει κε δεκφζηνπο πφξνπο). . Οξηζκφο ησλ ηξηψλ εθδνηψλ ησλ εληχπσλ καο σο ππεχζπλσλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο πξφηαζεο. Σπζηεκαηηθή Παξαθνινχζεζε ηνπ ηζηνρψξνπ γηα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο ησλ Ο. β) Γεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε Γηαδηθηπαθνχ ξαδηνθψλνπ. κε βάζε ηηο δηαζεζηκφηεηεο πνπ ζα δεισζνχλ. κε πιηθφ απφ ηελ έληππε έθδνζε. λα εμαζθαιηζηεί ε κέγηζηε δηαθάλεηα ζηα νηθνλνκηθά ηεο. Σηφρνο λα είλαη θαη ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ηνπ εληχπνπ. Υπεχζπλε ε νκάδα Ίληεξλεη. Σηελ θαηεχζπλζε πινπνίεζεο ησλ ζηφρσλ απηψλ πξνηείλνπκε ηελ πξφζιεςε δεχηεξνπ ηερληθνχ ίληεξλεη. Εθημεπίδερ-πεπιοδικά ζηο σώπο ηων ΟΠ Να πξνρσξήζεη ε δηαβνχιεπζε γηα ηελ ελνπνίεζε ησλ εθεκεξίδσλ πνπ θηλνχληαη ζην ρψξν ησλ ΟΠ θαη λα εμεηαζηεί ην ελδερφκελν έθδνζεο πεξηνδηθνχ ζεσξίαο θαη δηαιφγνπ. vimeo) γηα αμηνπνίεζε νπηηθναθνπζηηθνχ πιηθνχ απφ απνδειηίσζε ή παξαγσγε ηνπ web tv καο. Υπεχζπλν Ιληεξλεηηθήο Τειεφξαζεο θ Οπηηθναζηηθνχ Υιηθνχ. κε ηελ δεκηνπξγία ζρεηηθήο ππν-νκάδαο Υπφ-νκάδα δηαρείξηζεο δηθηχσλ πνιπκέζσλ (youtube. Αλαβάζκηζε ηνπ θφξνπκ θαη ηεο ρξεζηηθφηεηάο ηνπ δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο εθεκεξίδαο. θψην απφ δξάζεηο καο θιπ) θαη ην scribd (πνιπζέιηδα θείκελα).Σ. Ενδεικηικοί ζηόσοι ηηρ Ομάδαρ Ίνηεπνεη για ηο επόμενο διάζηημα: Σπλερήο αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο ηζηνζειίδαο καο Γεκηνπξγία ππν-ζειίδσλ γηα ΠΚ θαη ΘΟ κε δηεξεχλεζε δπλαηφηεηαο απηφκαηεο ηξνθνδφηεζεο ησλ αληίζηνηρσλ αλαθνηλψζεσλ Γεκηνπξγία πιαηθφξκαο γηα ηελ θηινμελία ηζηνρψξσλ ησλ απηνδηνηθεηηθψλ ζρεκάησλ. Δγθαηάζηαζε web cam studio ζε Αζήλα.