Morfologi 1

http://hajikhaidir.blogspot.com/2009/08/pengajaran-dan-pembelajaran-tatabahasa.html PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN TATABAHASA Teknik Penerangan Untuk Mengajar imbuhan ‘ me ' . 1.1 Pengenalan Pengajaran tatabahasa adalah pengajaran mengenai hukum-hukum dan peraturan sesuatu bahasa. Hal ini melibatkan struktur dan sistem bahasa tersebut. Pemahaman yang baik tentang selok-belok struktur dan sistem bahasa yang dipelajari akan membolehkan seseorang menguasai dan menggunakan bahasa itu dengan betul , cekap dan berkesan . Perkataan ‘ tatabahasa’ adalah terjemahan daripada perkataan Inggeris iaitu ‘ grammar ‘ . Dalam bahasa Yunani ianya disebut ‘ gramatikos’ yang dimaksudkan sebagai seni membaca dan menulis. Menurut Arbak Othman ( 1985 : 19 ) , pengajaran tatabahasa sebaik-baiknya dikendalikan untuk memahamkan para pelajar akan perkara-perkara berikut : (a) bentuk unsur-unsur tatabahasa. (b) fungsi unsur-unsur tertentu tatabahasa. (c) makna tatabahasa unsur-unsur tatabahasa. (d) pola-pola sebutan aspek tertentu tatabahasa. Apabila pelajar telah mengetahui unsur-unsur tersebut , pelajar-pelajar dapat memahami peraturanperaturan bahasa itu sendiri berdasarkan bentuk , fungsi , makna dan pola-pola sebutan aspek -aspek tertentu tatabahasa yang diajarkan itu. Menurut Arbak Othman terdapat beberapa teknik mengajarkan tatabahasa yang dianggap sesuai untuk dipraktikkan. Di antara teknik-teknik yang disyorkan ialah :(a) Teknik penerangan. (b) Teknik keperihalan. (c) Teknik perbandingan. (d) Teknik binaan (e) Teknik analisis. 1.2 Takrif Teknik Penerangan.

Untuk seseorang menguasai peraturan nahu sesauatu bahasa ia perlu memahami dan menguasai peraturan nahu bahasa berkenaan . Walaubagaimanapun . Teknik ini memerlukan guru-guru memberi penerangan selengkap-lengkapnya. latihan bertulis perlu diberi untuk membolehkan pelajar-pelajar mengulangi dan mengamati kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan dan dapat membetulkannya sendiri. Melalui teknik penerangan ini .1 Menerangkan kejadian bentuk-bentuk imbuhan ‘ meN . perkara -perkara yang harus diterangkan adalah : (a) kejadian bentuk-bentuk sesuatu imbuhan yang diajar. 1. Cara yang paling berkesan untuk menyampaikan peraturan nahu sesuatu bahasa adalah dengan mengunakan teknik penerangan.3. penerangan guru hendaklah dibuat terhadap unsur-unsur morfofonemik yang terlibat dalam melahirkan kelainankelainan tertentu imbuhan ‘ meN-‘ iaitu sama ada sebagai unsur gantian atau sebagai unsur tambahan . (b) fungsi imbuhan tersebut. iaitu keterangan-keterangan secara lisan tentang aspek-aspek tatabahasa yang akan dipelajari atau disampaikan kepada pelajar. Bagi membolehkan pelajar-pelajar menguasai kelainan bentuk-bentuk imbuhan ‘ meN-‘ . Hal ini adalah penting kerana kegagalan menguasai bentuk-bentuk imbuhan ‘meN-‘ boleh mengakibatkan kesalahan tatabahasa yang amat ketara iaitu jika dilihat daripada struktur perkataan-perkataan terbitan imbuhan ‘ meN-‘ . pelajar-pelajar hanya mendengar sambil cuba memahamkan secara berkesan semasa keterangan-keterangan disampaikan. Guru-guru juga disyorkan menyertakan contoh-contoh yang pratikal dan konkrit. Teknik penerangan adalah merupakan langkah-langkah dan cara pengajaran yang meminta guru-guru memberikan penerangan . latihan-latihan ini boleh dibuat secara lisan atau secara latihan bertulis. (c) makna imbuhan-imbuhan tertentu yang sesuai. Penerangan yang telah disampaikan hendaklah disusuli dengan latihan-latihan tertentu. 1. misalnya menguasai peraturan pengimbuhan bahasa yang dipelajari. Melalui teknik penerangan .‘ . Melalui teknik ini . seseorang guru boleh mengajarkan semua imbuhan Bahasa Melayu dan untuk mengajarkan tiap-tiap satu daripada imbuhan itu. Ini membolehkan guru mengesan sejauh manakah pelajar-pelajar telah dapat memahami pelajaran yang disampaikan . guru dapat menerangkan bagaimana bagaimana bentuk-bentuk kelainan sesuatu imbuhan diwujudkan apabila ia diimbuhkan kepada kata-kata dasar tertentu berdasrkan bunyi pertama pada sesuatu kata dasar.‘ Dalam mengajarkan imbuhan ‘ me ‘ dengan menggunakan teknik penerangan.3 Mengajarkan Imbuhan ‘ MeN’ Menggunakan Teknik Penerangan. guru semestinya terlebih dahulu menerangkan bentuk-bentuk kelainan imbuhan ‘ meN.

+ tunjuk à me.+ ikut ( mengikut (i) meN.+ jemur ( menjemur) (e) meN.+ mesan ( memesan ) (b) meN.+ bantu ( membantu ) (b) meN.+ sah ( mengesah ) (p) meN. contoh bentuk-bentuk kelainan yang wujud yang mesti diterangkan adalah seperti berikut :- I.+ jemur à men.+ cari ( mencari ) (c) meN.+ sah à menge.+ ulang à meng.+ olah à meng.+ ulang ( mengulang ) (k) meN.+ ejek à meng.+ bom à menge.+ olah ( mengolah ) (j) meN.+ ambil ( mengambil) (f) meN.+ tin ( mengetin ) . Bentuk Kelainan Yang Mengandungi Unsur Gantian (a) meN.+ gali ( menggali ) (h) meN.+ pos ( mengepos ) (o) meN.+ pesan à me.+ bantu à mem.+ cap ( mengecap ) (m) meN.+ pos à menge.+ cap à menge.+ nunjuk ( menunjuk) (c) meN.+ cari à men.+ lap à menge. (a) meN.+ ikut à meng.+ nyalin ( menyalin ) II.+ gali à meng.+ ambil à meng.+ lap ( mengelap ) (n) meN.+ ngaji ( mengaji ) (d) meN.+ dayung ( mendayung ) (d) meN.+ salin à me.Dalam pengajaran imbuhan ‘ meN-‘ .+ tin à menge. Bentuk Kelaianan Yang Mengandungi Unsur Tambahan.+ bom ( mengebom) (l) meN.+ dayung à men.+ ejek ( mengejek ) (g) meN.+ kaji à me.

ayat yang sama itu menjadi tidak lengkap maksudnya jika tidak ditambah selepas ayat itu. Jika dalam ayat yang sama . (ii) dapat mengelakkan kekeliruan mengenai masalah salah penggantian alomorf tidak akan berlaku. perkataan ‘ merbahaya’ digantikan dengan ‘berbahaya’ . sekali tanpa sebarang keterangan tambahan selepas ayat itu.+ bahaya ( merbahaya) Dalam penggunaan kata ‘ merbahaya ' terdapat ahli bahasa yang mencadangkan supaya ianya digantikan dengan ‘ berbahaya ' . kalau perkataan ‘ berbahaya’ itu digunakan dalam ayat (I) di atas : (iii) Seelok-eloknya kita jangan menghampiri tebing sungai itu . Bentuk-bentuk kecuali terdapat pada kata-kata dasar asli dan kata dasar pinjaman yang tertentu Bahasa Melayu. Hal ini dapat dihuraikan melalui contoh ayat berikut:(i).iaitu menjadi ‘ mengkaji ' .+ kod à menge.+ kod ( mengekod) III. (a) meN. sebab keadaan di situ sangat berbahaya kepada diri kita. keterangan tertentu .(q) meN. Kekecualian Bentuk Imbuhan ‘MeN-‘ daripada kata dasar asli B.sebab keadaan di situ sangat merbahaya.+ bahaya à mer. jika ayat tersebut mempunyai makna yang tidak lengkap. Bentuk-bentuk kekecualian daripada ombuhan ‘meN-‘ perlu diterangkan supaya pelajar-pelajar:(i) mengetahui selengkap-lengkapnya variasi bentuk sesuatu imbuhan. Perkataan ‘ merbahaya’ dalam ayat di atas membawa maksud yang jelas .+ kaji ( mengkaji ) Kekecualian pada kata dasar ‘kaji ' ialah huruf pertamanya tidak berubah menjadi bentuk sengau ( ng ) apabila bergabung dengan meng . (b) meN + kaji à meng. terdapat konotasi yang mengizinkan bentuk ‘ merbahaya ' dikekalkan. seperti berikut : (ii) Seelok-eloknya kita jangan menghampiri tebing sungai itu .' Dalam Bahasa Melayu terdapat kelainan imbuhan ‘ meN-‘ yang terkecuali daripada rumus atau peraturan nahu pembentukan kata Melayu . sebab keadaan di situ berbahaya. Di antara contoh-contoh bentuk-bentuk kekecualian yang mesti diterangkan ialah :I. Seelok-eloknya kita jangan menghampiri tebing sungai itu. Menurut Arbak Othman . Bentuk-Bentuk Kecuali Imbuhan ‘ meN. Kita barangkali bersetuju bahawa ayat tersebut akan menjadi salah nahunya . Bentuk ini adalah untuk membezakannya dengan bentuk ‘ mengaji ‘ .Melayu.

+ ternak ( menternak) (f) meN.+ pamer à mem. kejadiannya tidak tertakluk pada rumus nahu Melayu.+ transitif à men.+ tadbir à men.+ tadbir ( mentadbir) (h) meN. dan f adalah berdasarkan sebutan iaitu ianya terkecuali daripada rumus atau peraturan nahu pembentukan kata Melayu. d.+ plagiat ( memplagiat) (f) meN.+ punya à mem. Lantaran itu.+ tertawa ( mentertawa) · Perhatian:Bentuk-bentuk kekecualian imbuhan ‘meN-‘ dalam contoh c.+ pelawa -à mem. Bagi menerangkan kekecualian bentuk imbuhan ‘meN-‘ yang dimbuhkan kepada kata dasar pinjaman . .+ punyai ( mempunyai ) (e) meN.+ popular à mem.+ pelawa ( mempelawa) (d) meN.+ popular ( mempopular) (c) meN. Kekecualian Bentuk Imbuhan “meN. Fungsi imbuhan adalah sebagai.‘ daripada kata dasar pinjaman. II.(c) meN. e. guru mestilah menerangkan “ fungsi “ imbuhan dalam nahu iaitu lingkungan atau kedudukan ( gatra) yang diduduki oleh kata terbitan imbuhan tertentu dalam struktur ayat Bahasa Melayu.+ tafsir ( mentafsir ) 1.+ tafsir à men.+ ternak à men.+ proses ( memproses) (d) meN.+ protes ( memprotes) (e) meN.(a) penerbit kelas kata.+ transitif ( mentransitif ) (g) meN.' Melalui teknik penerangan.+ protes à mem. Berikut adalah contoh-contoh bentuk kekecualian imbuhan “ meN-‘ (a) meN.3. guru hendaklah menerangkan bahawa bentuk-bentuk kelainan ini tidak mengikut peraturan pembentukan kata Melayu kerana kata-kata dasarnya iatu adalah terdiridaripada kata pinjaman daripada bahasa asing.+ pamer ( mempamer) (b) meN.+ plagiat à mem.+ tertawa à men.2 Menerangkan Fungsi Imbuhan ‘ meN.+ proses à mem.

FK -FN . Sebagai penerbit kelas kata kerja transitif lingkungan atau kedudukan yang diduduki oleh kata terbitan imbuhan dalam struktur ayat adalah .3. Ini menunjukkan bahawa kata-kata kerja berimbuhan ‘meN-‘ dalam ayat.(b) penetap kelas kata. Imbuhan ‘meN-‘ berfungsi sebagai penerbit kelas kata kerja transitif dan kelas kata kerja tak transitif. FN FK FN ( Ket ) · Melalui contoh-contoh ayat di atas guru hendaklah menerangkan bahawa kata kerja berimbuhan ‘meN-‘ yang bercetak condong . 1. guru bolehlah menerangkan bahawa kata-kata kerja yang berimbuhan ‘meN-‘ adalah kata kerja tak transitif kerana kehadirannya/ kedudukannya pada gatra FK dalam ayat dengan struktur FN .FK Contoh ayat: (a) Dia / menangis di dalam bilik.FK . Sebagai penerbit kelas kata kerja tak transitif .ayat di atas adalah transitif. FN . menerima frasa nama selepas daripadanya berfungsi sebagai objek dalam ayat. lingkungan atau kedudukan (gatra) yang diduduki oleh kata terbitan imbuhan dalam struktur ayat adalah .2. FN FK FN (Ket) (c) Pak Usu / menebas rumput di kebunnya. Contoh ayat : (a) Mereka / menjaring ikan di Sungai Chenderiang. FN (Ket) FK Setelah pelajar diperdengarkan beberapa contoh ayat seperti di atas . FN FK FN (Ket) (b) Pekerja Majlis Daerah Tapah / mengangkut sampah di taman itu. . (c) pengubah kelas kata. FN .1 Fungsi Imbuhan ‘ meN-‘ sebagai penerbit kelas kata. FN FK (Ket) (b) Ternakan kambingnya / sedang membesar.

.2 Fungsi Imbuhan ‘meN-‘ sebagai penetap kelas kata. me-. ...-i dan memper.....-i + ulang à mengulangi Kata kerja Kata kerja (e) memper-..-kan............ iatu kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif.....+ baca à membaca Kata kerja Kata kerja (b) meN..-kan + tanya à menanyakan Kata kerja Kata kerja (e) meN..2... memper.. Guru hendaklah menerangkan kuasa immbuhan-imbuhan ini sebagai penerbit golongan tertentu kata kerja .... Misalnya ... guru hendaklah menerangkan bahawa imbuhan meN..-kan ... walaupun selepas diimbuhkan dengan imbuhanimbuhan yang berikut: Contoh :(a) meN...+ nyanyi à menyanyi Kata kerja Kata kerja (d) meN-..sebagai penetap golongan kata terdiri daripada imbuhan-imbuhan meN.-i .... me....3.-i + kenal à memperkenali Kata kerja kata kerja.... Melalui teknik penerangan..1....-kan + hitung à memperhitungkan Kata kerja Kata kerja (f) memper-....+ jerit à menjerit Kata kerja Kata kerja (c) meN. guru perlu menerangkan bahawa dasar kata kerja transitif kekal sebagai kata kerja .

.... Kata dasar tertentu daripada golongan nama .3 Fungsi Imbuhan meN..-kan + kata à memperkatakan Kata kerja Kata kerja (e) memper-. Imbuhan meN.-i .-i + setuju à mempersetujui Kata kerja Kata kerja 1. .. ( 1989 : 53) melalui teknik penerangan .. guru hendaklah menerangkan bahawa imbuhan meN.-kan ..-i.yang diimbuhkan pada kata nama.. meN-.diterangkan fungsinya sebagai penerbit golongan tertentu kata kerja daripada kata-kata dasar tertentu sama ada kata nama .. dan kata adjektif Contoh:(i) Imbuhan meN. walaupun setelah ia diimbuhkan dengan imbuhan-imbuhan yang berikut:(a) meN. kata adjektif .+ bukit --à membukit Kata nama Kata adjektif (b) meN. memper-......sebagai pengubah golongan perkataan terdiri daripada semua jenis iaitu awalan meN...+ rantau à merantau Kata nama Kata kerja (c) meN. kata keterangan dan partikel.... -i + duduk à menduduki Kata kerja Kata kerja (d) memper..Sebagai Pengubah Kelas Kata.-kan dan memper-.. meN-... (a) meN.......-kan + diri à mendirikan Kata kerja Kata kerja (c) meN-.... Menurut Arbak Othman .3.Guru juga perlu menerangkan bahawa kata kerja tak transitif juga kekal sebagai kata kerja ....+ jerit à menjerit Kata Kerja Kata kerja (b) meN-.+ darat à mendarat .2. Misalnya ..

.-kan + cat à mengecatkan Kata nama Kata kerja (e) memper-....yang diimbuhkan dengan kata adjektif.+ tinggi à meninggi Kata adjektif Kata kerja (b) me.....-kan + dekat à mendekatkan kata adjektif Kata kerja (c) meN-.-kan + indah à memperindahkan...Kata nama Kata kerja (d) meN-.. (a) meN......-i + dalang à memperdalangi Kata nama Kata kerja (ii) Imbuhan meN..-i + hitam à menghitami Kata adjektif Kata kerja (d) memper.-i + batas à membatasi Kata nama Kata kerja (f) memper.. Kata adjektif Kata kerja (f) memper-.....+ kecil à memperkecil Kata adjektif Kata kerja (e) memper-.-i + baik à memperbaiki Kata adjektif Kata kerja ..... Kata nama Kata kerja (g) memper-.-kan + isteri à memperisterikan.... + hamba à memperhamba Kata nama Kata kerja (f) meN-..

. makna imbuhan ialah makna yang terbawa oleh sesuatu imbuhan pada sesuatu bentuk perkataan yang berbeza pula dengan yang terbawa oleh imbuhan yang sama pada bentuk perkataan yang lain dalam ayat..yang diimbuhkan dengan kata partikel. Azizah menggulai daging yang dibeli oleh ayah..apabila diimbuhkan dengan sesuatu kata dasar.3 Menerangkan Makna Imbuhan ‘meN. + atas à memperatas Kata partikel Kata kerja 1. Kakak menanam sayur di belakang rumah. .. Menurut Arbak Othman ( 1989: 89 ) . (a) me-..-i + lewat à melewati Kata keterangan Kata kerja (d) memper-. (a) meN. Contoh : 1... guru terlebih dahulu hendaklah menerangkan fungsi perkataan -perkataan terbitan hasil daripada kata dasar yang diimbuhkan dengan imbuhan ‘meN-‘ Sebaik-baiknya guru hendaklah menggunakan pola-pola ayat semasa menerangkan fungsi-fungsi imbuhan ‘meN-‘ Berikut adalah contoh-contoh ayat yang dapat digunakan untuk menerangkan fungsi dan makna yang terbawa oleh imbuhan meN. 3.-kan + pesat à memesatkan Kata keterangan Kata kerja (c) me-.3.. 2.yang diimbuhkan dengan kata keterangan.(iii) Imbuhan meN.. Kucing jantan sentiasa mengiau . Untuk menerangkan makna imbuhan ‘meN-‘ .-kan + lengah à memperlengahkan Kata keterangan Kata kerja (iv) Imbuhan meN.-i + atas à mengatasi Kata partikel Kata kerja (b) memper-.+ nanti à menanti Kata keterangan kata kerja (b) meN-...‘..

9.dalam ayat-ayat di atas adalah sebagai penerbit kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif. Bot itu menepi ke jeti untuk mengambil penumpang. Makna nahu pada perkataan berimbuhan meN. Pak Husin merumput di belakang rumah. Helikopter TUDM itu mendarat cemas di padang. Pendapatan sampingan Pak Abu ialah merotan di hutan. Berdasarkan contoh-contoh ayat di atas . (v) Makna “ berlaku seperti atau menyerupai sesuatu " terdapat pada kata kerja mengekor ( ayat 9 ) dan menguning ( ayat 10 ). 5. 7.sebagai penerbit kata kerja transitif dan kata kerja tak transitif . guru menerangkan pula makna nahu imbuhan meN. 10.yang berlainan sebagaimana yang terbawa melalui penggunaan perkataan terbitannya dalam contoh ayat-ayat yang diberikan di atas.dalam ayat 1 dan 2 adalah kata kerja transitif . 6. Sawah padi menguning ketika padi masak. 8. Ombak memutih ke pantai.dalam ayatayat 3 hingga 13 adalah kata kerja tak transitif Setelah guru menerangkan fungsi imbuhan meN. 11. Guru menerangkan bahawa fungsi awalan meN . Kain itu dipotong memanjang untuk dijadikan bendera. guru meminta para pelajar memerhati kedudukan kata kerja terbitan berimbuhan meN-. Dia masih lagi membujang walaupun sudah berumur. manakala kata kerja berimbuhan meN. Kata kerja terbitan berimbuhan meN. 12. Adiknya mengekor sahaja ke mana dia pergi.4. Kerbau itu menguak memanggil anaknya. 13.dalam ayat-ayat di atas adalah seperti berikut:(i) Makna “ melakukan sesuatu " terdapat pada kata kerja menggulai ( ayat 1 ) dan menanam ( ayat 2) (ii) Makna “ mengeluarkan suara/bunyi " terdapat pada kata kerja mengiau (ayat 3 ) dan menguak ( ayat 4) (iii) Makna “ mencari dan mengumpulkan sesuatu " terdapat pada kata kerja merumput ( ayat 5) dan merotan ( ayat 6) (iv) Makna “ menuju sasaran” tedapat pada kerja mendarat ( ayat 7 ) dan menepi ( ayat 8 ). (vii) Makna “ menjadi " terdapat pada kata kerja memutih ( ayat 12) dan memanjang ( ayat 13) . (vi) Makna “ menyatakan keadaan/ hidup sebagai” terdapat pada kata kerja membujang ( ayat 11).

.Quran...... Pasukan keselamatan telah berjaya ....... Latihan ini bermaksud .. Dia .. guru memberi ayat yang mengandungi tempat kosong untuk diisi oleh pelajar berpandukan perkataan dalam kurungan... Ali ..... . Pak Ali fasih .( bunuh ) ketuanya...( Latihan ini bertujuan untuk menguji kefahaman pelajar mengenai tingkah laku alomorf-alomorf tertentu ( meN... .( lompat ) ialah sebahagian daripada latihan gerakan badan.( nanti ) pada masak .( tangkap ) lapan orang pencuri kereta dan ........... pengajaran imbuhan ‘ meN.. Janganlah kamu hampiri tempat latihan menembak itu kerana sangat . 6... Sementara ..yang sesuai berdasarkan perkataan -perkataan dalam kurungan...( ngilai ) dengan kuatnya apabila .( bom ) kubu musuh..( lap ) cermin tingkap biliknya. 3... membacakan .. 5. Latihan Mengisi Tempat Kosong...... Latihan B.. 8.... memperbacai) surat kakaknya .. Kapal terbang tentera berjaya .... 4..... petani itu .2. Pakar kimia sedang ------........( kaji ) al. ( membaca ...... Cikgu Husin .latihan berikut:I. 7..... Latihan ini bertujuan untuk untuk menguji kecekapan mengimbuhkan perkataan dengan imbuhan ‘ meN-‘ mengikut alomorf tertentu yang telah dipelajari..( ajar) kami mata pelajaran Bahasa Melayu.1 Latihan Pengukuhan..) walaupun daripada kata dasar yang sama... 1..... Tuliskan semula ayat....( tanam ) jagung............. membacai ......( bahaya ) 9...ayat di bawah dengan memberikan awalan ‘ meN.....( kaji ) punca kebakaran itu... para pelajar bolehlah diberikan latihan ..... Misalnya selepas . Latihan A..... Gopal .. 2. 10...... Pilih perkataan yang sesuai dari kurungan untuk mengisi tempat kosong dalam ayat .. 1.( dengar ) kisah lucunya itu. Latihan pengukuhan adalah wajar diberikan sama ada secara lisan atau bertulis untuk menguji dan menilai kefahaman pelajar tentang topik-topik yang telah dipelajari.....

Imbuhan Dalam Bahasa Melayu...... Dia . Ini bermakna bahawa apa sahaja teknik yang digunakan . membacakan...( membesar . ---------------------( 1989) . memperbacakan) isterinya surat dari Aminah...( mempercaya ... 4. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti. mempercayai ) cerita hantu itu....... Oleh itu teknik peneranganlah yang paling sesuai digunakan dalam pengajaran sesuatu imbuhan kerana penerangan-penerangan perlu dibuat dalam mengajar apa saja perkara yang berkaitan dengan selok-belok pengimbuhan. memperbesarkan ..... Pak Abu . Untuk menguasai empat perkara yang penting . 3.1 Kesimpulan Pengajaran sesuatu imbuhan mestilah meliputi empat perkara iaitu kejadian bentuk-bentuk kelainan sesuatu imbuhan .... membesarkan ) rumahnya. 6. Mengajar Tatabahasa . membesarkan ) anak-anaknya dengan berjual kuih-muih.( membaca ..... 5. ia memerlukan penerangan yang jelas agar ianya mudah difahami dan dikuasai. Tidak seorang pun . Orang kaya itu sedang . fungsi imbuhan sebagai penetap atau pengubah kelas kata . -------------------(1979) “ Pengimbuhan Dan Cara-Cara Mengajarkan Perkataan .. Bibliografi:Arbak Othman ( 1989) ... 3. fungsi imbuhan sebagai penerbit kelas kata dan makna nahu yang dibawakan oleh imbuhan tertentu .... walaupun ada guru yang menggunakan teknik lain iatu teknik perbandingan atau teknik keperihalan untuk mengajarkan aspek tertentu imbuhan .... membacai .2. pelajar tidak akan dapat memahami perkara-perkara yang berkaitan denga aspek yang dipelajari.( membesar .. mempercayakan . penerangan tidak terkecuali untuk dilakukan oleh guru. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.... memperbesarkan .......mempercayai mempercaya ) anaknya untuk menjalankan urusan perniagaan..( mempercayakan .. guru berkenaan mesti juga membuat penerangan semasa menjelaskan kekaburan yang dialami oleh pelajarnya.... Tanpa penerngan yang jelas . Dia .... Misalnya .

Nik Safiah Karim . Pengajaran Tatabahasa Bahasa Malaysia Prinsip dan Teknik . Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka . -----------------(1979) “ Pengimbuhan Dan Cara-Cara Mengajarkan Perkataan Berimbuhan Menurut Golongannya “ dlm Dewan Bahasa . Abdullah Hassan . Asmah Omar (1996) .Berimbuhan Menurut Golongannya “ dlm Dewan Bahasa Jilid 23(9). Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti. Petaling Jaya : Penerbit Fajar Bakti. Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan . Ainon Mohd (1994) .Tatabahasa Dewan . Abdullah Hassan (1984) .Edisi Baharu .Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Nahu Melayu Mutakhir .( Edisi baru) . dll ( 1993) . Jilid 23(10) Koh Boh Boon (1990 ) . Linguistik Am Untuk Guru Bahasa Malaysia .