Prima editie a publicatiei “Un ghid mic pentru o carierá mare” a fost conceputá cu sprijinul

USAID/Creative Associates International Inc. - SUA în cadrul proiectului Prevenirea exploatrii sex-
uale, exploatrii prin munc i a traficului de copii, derulat de Asociatia Alternative Sociale Iasi, în
perioada octombrie 2003 - noiembrie 2004.
Editia de fatá “Un ghid mic pentru o carierá mare - ghid privind intrarea tinerilor pe piata muncii” a
fost revizuitá în cadrul proiectului Sprijinirea ocuprii profesionale a tinerilor i adulilor din comu-
niti marginalizate din judeele Iai i Botoani, derulat de Fundatia Pro WOMEN în perioada iulie
2005 - ianuarie 2007, cu sprijinul tehnic al Organizatiei Internationale a Muncii - Programul Inter-
national pentru Eliminarea Muncii Copiilor (ILO-IPEC). Fondurile au fost oferite de Departamentul
de Muncá al Guvernului Statelor Unite prin ILO-IPEC.
Aceastá lucrare este rezultatul unei strânse colaborári între diferite institutii si persoane cárora dorim
sá le multumim: Archer HEINZEN (Creative Associates International Inc. - SUA), Cátálin LUCA,
Liliana FOCA, Alexandru GULEI si Adela SEREA (Asociatia Alternative Sociale Iasi), Corina
MÃGURIANU (Scoala "Alexandru Vlahutá" Iasi), Patrick DARU (ILO-IPEC Biroul Sub-Regional),
Rodica MOISE, Ioana FLOREA (ILO- IPEC România), Fundatia Pro WOMEN, Confederatia Sindi-
catelor Democratice din România si Organizatia Salvati Copiii, Filiala Iasi.
Copyright © 2007, Asocia(ia Alternative Sociale Iayi
Tipàrit la: S.C. “EURONOVIS” SRL
Termenii folositi în publicatiile BIM, care sunt în conformitate cu practicile utilizate de cátre Natiunile
Unite si prezentarea materialului care urmeazá nu reprezintá exprimarea vreunei opinii, oricare ar fi aceea, cu
privire la statutul legal al vreunei tári, regiuni sau teritoriu, la autoritátile acestora ori la delimitarea
frontierelor acestora. Responsabilitatea pentru opiniile exprimate în articolele semnate apartine în totalitate
autorilor acestora si publicarea lor nu reprezintá alinierea Biroului International al Muncii la opiniile
exprimate în aceste articole.
Referirile la nume de firme, produse si procese comerciale nu implicá sprijinul Biroului International al
Muncii, dupá cum nici omiterea unei anumite firme, produs sau proces nu reprezint á un semn de dezaprobare
a acestora.
Descrierea CIP a Bibliotecii Na(ionale a României
MÄGURIANU, LIVIU-ADRIAN
Un ghid mic pentru o carierà mare : ghid privind
intrarea tinerilor pe pia(a muncii / Liviu Adrian
Mágurianu, Nicoleta Daniela Azoitei. - Iasi : Samia, 2007
Bibliogr.
ISBN 978-973-7783-06-6
I. Azoitei, Nicoleta Daniela
37.048
331.548
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 2
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
CUPRI NS
Exercitiul 2. Ce gândesc - cum má comport? - 9
Exercitiul 4. Cine má poate îndruma cu privire la cariera mea? - 23
Exercitiul 1. Ce îmi place sá fac? - 6
PARTEA a II-a. Càutarea activà a unui loc de muncà - 26
Exercitiul 1. Profesia la care visez - 12
Exercitiul 5. Interviul - 37
Exercitiul 1. M-am hotárât sá muncesc. Fii cu ochii în patru! - 28
Exercitiul 4. Scrisoarea de Intentie - 35
Exercitiul 3. Primul meu Curriculum Vitae (CV) - 34
Exercitiul 2. Ce fel de loc de muncá sá accept? - 32
Anexa 4. Douá variante de scrisoare de intentie - 45
Anexa 2. Modelul comun european de Curriculum Vitae - 42
Anexa 1. Despre aptitudini - 40
Anexa 3. 10 sfaturi pentru un Curriculum Vitae reusit - 44
Anexa 5. Întrebári si ráspunsuri la interviul de angajare - 46
B. Spre ce profesie mà îndrept? - 11
Exercitiul 2. Ce spun altii cá mi se potriveste? - 13
Exercitiul 3. Testul Cheia Carierei - 15
ANEXE
PARTEA I. Primii payi pentru pregàtirea tinerilor afla(i în ultimii
ani de studii în vederea angajàrii pe pia(a muncii
A. Care sunt punctele mele tari? - 5
Anexa 6. Exercitii suplimentare - 47
BI BLIOGRAFI E I ALTE RESURSE UTI LE - 48
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 3
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
MOTTO: Nu va supravieui cel care va fi cel mai puternic, ci cel care se va adapta cel mai bine
la schimbare.
Charles Darwin
Lucrarea de fatá, "Un ghid mic pentru o carierá mare - ghid privind intrarea tinerilor pe piata muncii", a fost
conceputá pentru a facilita, prin intermediul unei orientári initiale, tranzitia de la scoalá spre un loc de muncá.
Ghidul are câteva caracteristici esentiale: poate fi autoaplicat de cátre elevi sau poate fi aplicat la clasá de cátre
profesorii diriginti sau psihopedagogi; de asemenea poate fi adaptat si îmbunátátit de cátre profesorii care îl
utilizeazá în functie de caracteristicile clasei de elevi sau de propria formare. Rapidá si eficace, aceastá metodá
de orientare în cariera se contureazá pe parcursul unor exercitii, exemple si a unui test de specialitate. Toate
acestea îi vor ajuta pe cei interesati în crearea unui plan de actiune personalizat.
În aceastá privintá, ghidul serveste tinerilor cu vârste cuprinse între 15 si 18 ani care doresc sá afle mai multe
despre ei însisi si despre primii pasi în traseul cátre angajare. Prima parte este dedicatá în special copiilor cu
vârste pâná la 16 ani care trebuie sá-si termine studiile pentru a putea intra pe piata muncii. Principalul scop
este de a-i încuraja sá-si continue studiile pentru a-si putea defini obiectivele propriei cariere pe parcursul
anilor de învátámânt obligatoriu. Este o perioadá importantá pentru planificarea viitorului si pentru pregátirea
în ceea ce priveste schimbárile ce pot apáreare în viatá si care le pot afecta într-un mod sau altul planurile sau
scopurile propuse initial.
Aceastá primá parte a ghidului poate fi utilá în acelasi timp oricárui alt copil sau tânár care nu a trecut printr-
un proces de orientare în carierá.
Partea a doua este dedicatá tinerilor cu vârste peste 16 ani si care, din punct de vedere legal, se pot angaja pe
piata muncii. Astfel, ghidul învatá tinerii sá fie mai flexibili si sá nu renunte atunci când se confruntá cu o serie
de bariere, dificultáti. Ei trebuie sá stie cá, desi îsi pot planifica în mod sistematic viitorul, se poate întâmpla
sá fie nevoiti ca pe parcursul întregii vieti sá ia anumite alegeri strategice. O decizie luatá la un moment dat
nu înseamná cá nu mai poate fi schimbatá niciodatá. Nu în ultimul rând, succesul unei persoane se bazeazá si
pe angajamentul si capacitatea ei de a-si adapta abilitátile la situatiile aflate în schimbare.
Acest ghid îsi propune sá ofere profesorilor si consilierilor scolari o serie de informatii privind procesul de
orientare în carierá astfel încât acestia sá-si poatá sprijini elevii, în special în autocunoastere, descoperirea de
locuri de muncá si ocupatii, precum si instrumente si tehnici active de cáutare a unui loc de muncá.
Recomandarea pentru acestia este sá rezerve timp pentru folosirea acestui ghid pe parcursul întregului an
scolar pentru a putea identifica nevoile elevilor si sá adapteze exercitiile si exemplele oferite în functie de
caracteristicile clasei sau grupurilor de elevi. Acest ghid poate, de asemenea, sá fie completat cu exemple
practice din experienta proprie sau din experientele relevante ale unor specialisti ce se pot constitui ca
persoane resursá pentru parcurgerea anumitor sesiuni incluse în ghid. Se recomandá, de asemenea, implicarea
activá a elevilor, apelarea la cunostintele si experientele lor, precum si solicitarea sustinerii din partea altor
specialisti de la Agentiile locale pentru Ocuparea Fortelor de Muncá (AJOFM), de la institutele de cercetare,
ONG-uri locale sau specialisti recunoscuti datoritá carierei lor de succes etc.
Pentru tinerii care îsi doresc sá lucreze individual, Ghidul poate fi o lecturá plácutá în ceea ce priveste
autocunoasterea, pentru descoperirea de noi informatii despre carierá si despre pasii pe care trebuie sá-i facá
în construirea unei cariere. Lucrul individual permite adaptarea ritmului la fiecare nevoie personalá. Cu toate
acestea, exercitiile si exemplele oferite se aflá în legáturá unele cu altele, deci va fi mai eficient sá se
urmáreascá ordinea propusá, cu scopul de a-si forma o imagine mai complexá referitoare la propria persoaná,
la abilitáti si aptitudini si la experienta personalá care-i ajutá pe tineri sá acceseze un loc de muncá; cu alte
cuvinte, de a face un pas înainte în CARIERÃ, dar nu în orice mod, ci într-un mod INFORMAT!
Tinerii trebuie sá retiná faptul cá intrarea cu succes pe piata muncii necesitá o educatie solidá si scopuri clare
privind cariera. De aceea ghidul de fatá constituie doar un prim pas ce trebuie fácut. Câteva sugestii si resurse
aditionale pentru dezvoltarea personalá au fost adáugate în acest sens.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 4
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
A. Care sunt punctele mele tari?
Autocunoasterea este primul pas în procesul de orientare în carierá. Când stii ce îti place sá faci,
care sunt pasiunile tale, la ce discipline scolare te descurci cel mai bine sau ce domenii te
pasioneazá, care sunt experientele tale de succes, înseamná cá te cunosti suficient de bine ca sá poti
vorbi despre cine esti si care sunt punctele tale tari. A sti cum reactionezi, cum te comporti în
diferite situatii de viatá - de exemplu, când esti înfuriat, rusinat, optimist, surprins, timid, extenuat,
extaziat, stingherit, este un prim pas spre autocontrol. Toate acestea înseamná autocunoastere.
Rezolvá exercitiile din aceastá sesiune si vei privi mai usor în interiorul táu, acolo unde se gásesc
solutiile la problemele cu care te confrunti.
Partea I
Partea I
Primii pai pentru pregtirea tinerilor
aflai în ultimii ani de studii în vederea
angajrii pe piaa muncii
5
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 5
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
Exerci(iul 1. Ce îmi place sà fac?
Gândeste-te la activitátile pe care îti place sá le faci, apoi identi-
ficá aptitudinile folosite în aceste activitáti. Discutá cu familia, prietenii sau pro-
fesorii despre ráspunsurile tale, pentru cá ei ar putea sá-ti atragá atentia asupra
altor puncte tari la care tu nu te-ai gândit.
1. Lucrurile care îmi plac cel mai mult sá le fac în timpul liber sunt:
..................................................................................................................
La ce aptitudini apelez ca sá fac ceea ce îmi place sá fac? (de exemplu, dacá îti place sá joci
fotbal atunci folosesti aptitudinea ta de a lucra în echipá, de a comunica cu ceilalti etc.)
.................................................................................................................
2. La scoalá sunt cel mai bun la:
..................................................................................................................
Aptitudinile care má ajutá sá fiu cel mai bun sunt:
..................................................................................................................
3. Activitáti extrascolare si/sau voluntare, experiente deosebite pe care le-am avut, cluburi
sau organizatii din care am fácut parte:
..................................................................................................................
Aptitudinile pe care le-am folosit în aceste activitáti extrascolare si/sau voluntare sunt:
..................................................................................................................
Când vorbim despre aptitudini, ne gândim la însusirile psihice individuale care ne
ajutá sá îndeplinim cu succes o activitate. Unii vorbesc despre aptitudine ca
despre un dar sau o înclinatie. Poti spune despre tine cá ai aptitudinea de a lucra
în echipá, de a relationa cu ceilalti si de a crea buná dispozitie sau cá ai capacitatea de a asculta si
sfátui prietenii când se confruntá cu probleme. Tot de aptitudini vorbim atunci când ne gândim la
înclinatiile tale spre anumite discipline teoretice sau practice: rezolvare de probleme la matematicá
sau îndemânare într-un anumit domeniu, cum ar fi tâmplária sau mecanica.
6
Not pentru utilizator!
Ràspunde la urmàtoarele întrebàri:
1. Cât de dificil a fost sá ráspunzi la întrebári?
............................................................................................................................................................
2. Ce aptitudini ai reusit sá îti descoperi?
............................................................................................................................................................
3. La ce întrebári crezi cá ar mai fi trebuit sá ráspunzi?
............................................................................................................................................................
Recomandare
â Vei afla mai multe lucruri despre aceste abilitáti atât din Anexa 1, cât si din sursele indicate în
bibliografie.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 6
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
7
Reine
â Cu totii avem abilitáti!
â Suntem cei mai buni când facem ceea ce ne place!
â Dacá descoperi la ce anume te pricepi cel mai bine înseamná cá deja ai fácut primul pas spre o
carierá de succes!
â A avea anumite abilità(i yi calità(i înseamná sá stii sá faci anumite lucruri. În lista de mai jos,
poti gási o descriere a ceea ce ar trebui sá faci pentru a-ti dezvolta anumite abilitáti.
ABILITÄTI ESENTIALE
Citirea: identificá detalii, fapte si cerinte relevante; localizeazá informatiile în cárti/manuale, în
grafice; gáseste semnificatia cuvintelor necunoscute; evalueazá acuratetea rapoartelor; foloseste
computerul pentru a gási informatii.
Scrierea: scrie ideile pe care le ai într-un mod precis si complet, fárá greseli gramaticale, de
ortografie sau de punctuatie; verificá, editeazá si re-verificá, astfel încât cele scrise de tine sá fie
bine puse în evidentá si fárá greseli; foloseste computerul pentru a comunica informatiile.
Matematica: foloseste numerele, fractiile si procentele pentru a rezolva probleme; foloseste de
asemenea tabele, grafici si diagrame; foloseste computerul pentru a introduce, obtine, schimba sau
comunica informatii numerice.
Vorbirea: organizeazá si comunicá idei într-un mod clar; vorbeste clar; fá o selectie atât a limba-
jului, cât si a tonului vocii si a gesturilor pe care sá le adaptezi audientei.
Ascultarea: ascultá cu atentie ce vor sá spuná celelalte persoane observând tonul vocii si limbajul
trupului; ráspunde într-un fel care sá arate cá ai înteles ce ti s-a spus.
ABILITÄTI DE GÂNDIRE
Gândirea creativà: dá frâu liber imaginatiei tale, fá combinatii noi de idei si informatii; fá cone-
xiunea între ideile ce par sá nu aibá legáturá una cu alta.
Abilità(ile de rezolvare a problemelor: recunoaste problema; identificá de ce aceasta constituie o
problemá; creeazá si implementeazá o solutie; uitá-te sá vezi în ce fel solutia ta functioneazá; fá
modificári acolo unde este cazul.
Abilità(ile de luare a deciziilor: identificá scopul; genereazá alternative si documenteazá-te cu
privire la acestea; cântáreste avantajele si dezavantajele; alege cea mai buná alternativá; planificá
modul în care vei implementa alegerea fácutá.
Vizualizarea: imagineazá-ti o cládire sau un obiect în timp ce privesti negativul unei fotografii, un
desen sau o schitá; imagineazá-ti cum functioneazá un sistem privind schita unui desen.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 7
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
8
ABILITÄTI SOCIALE
Rela(iile cu ceilal(i: demonstreazá cá întelegi, cá esti prietenos si cá respecti sentimentele celor-
lalti; fii sigur pe tine si cere-ti drepturile acolo unde este cazul; fii interesat asupra a ceea ce au altii
sá spuná si de ce gândesc si actioneazá asa cum o fac.
Negocierea: identificá scopuri comune între diferite párti aflate în conflict; prezintá într-un mod
clar faptele si argumentele pozitiei tale; ascultá si întelege pozitia celorlalte párti; creeazá posibile
modalitáti de rezolvare a conflictului; fá promisiuni rezonabile.
Leadership: comunicá-ti gândurile si sentimentele pentru a-ti justifica pozitia; încurajeazá sau
convinge-i pe ceilalti; foloseste regulile sau valorile într-o manierá pozitivá; demonstreazá-ti abi-
litatea de a-i face pe ceilalti sá te creadá si sá aibá încredere în tine ca urmare a competentelor si a
sinceritátii tale.
Munca în echipà: lucreazá în cooperare cu ceilalti; adu-ti propria contributie la grup prin idei si
efortul depus; îndeplineste-ti partea de responsabilitáti; încurajeazá membrii echipei; rezolvá dife-
rentele între colegi în beneficiul echipei; provoacá în mod responsabil procedurile si politicile exis-
tente sau chiar autoritátile.
Diversitatea culturalà: lucreazá într-un mod eficient cu persoanele apartinând unor etnii diferite
sau care au un istoric social sau educational diferit de al táu; întelege preocupárile membrilor
apartinând altor grupuri etnice; bazeazá-ti impresiile pe comportamentele persoanelor, nu pe
stereotipuri; întelege mediul cultural al fiecáruia, precum si modul în care acesta diferá de la o per-
soaná la alta; într-un mod respectuos, oferá-ti ajutorul acestor grupuri de persoane pentru a-si adap-
ta cultura acolo unde este cazul.
CALITÄTI PERSONALE
Stima de sine: întelege modul în care convingerile unei persoane îi pot afecta sentimentele si com-
portamentele; "ascultá" pentru a-ti identifica posibilele gânduri care ar putea face ráu sau care sunt
irationale; întelege modul în care poti schimba aceste convingeri negative în momentul în care
acestea apar.
Auto-management: evalueazá-ti corect cunostintele si abilitátile; propune-ti scopuri personale
care sá fie specifice si realiste; monitorizeazá progresul fácut în atingerea scopului táu.
Responsabilitatea: Munceste pentru realizarea scopurilor propuse, chiar dacá sarcina este neplá-
cutá; apreciazá calitatea muncii tale; demonstreazá un standard ridicat de participare, onestitate,
energie si optimism.
Sursa: http://www.careerkey.org/asp/your_personality/learn_more_about_yourself.asp
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 8
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
9
Exerci(iul 2. Ce gândesc - cum mà comport?
În viatá oamenii trec prin diverse situatii care trezesc sentimente si emotii. Acestea
îti influenteazá comportamentul. Comportamentul táu poate sá te afecteze atât pe tine, cât si pe cei
din jurul táu.
Fiecare dintre noi într-o aceeasi situatie simte, gândeste si reactioneazá într-un anumit fel, într-un
stil personal.
Mai jos sunt prezentate câteva exemple de cum se pot simti oamenii, ce pot gândi si feluri în care
ar putea reactiona.
Încearcá sá îti amintesti situatii în care ai simtit si tu la fel si completeazá în spatiile libere gândurile
si comportamentele pe care le-ai avut. Uneste cu o ságeatá gândul cu comportamentul pe care l-ai
avut atunci când te-ai simtit la fel.
Nu
suport
chestia
asta!
Ce
nesimit!!!
Îi art eu
lui!
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Nu
suport
chestia
asta!
Ce
nesimit!!!
Îi art eu
lui!
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
Ce superb!!!
Nu m-am
mai simit
demult aa!
.............
.............
.............
.............
WOW! Voi
cumpra
cadouri la toi
cei din familie
rbtorim!
.............
.............
.............
.............
............
Ce superb!!!
Nu m-am
mai simit
demult aa!
.............
.............
.............
.............
WOW! Voi
cumpra
cadouri la toi
cei din familie
rbtorim!
.............
.............
.............
.............
............
îmbrâncesc
înjur
plec
strâng din dinti dar nu fac nimic
..................................
sparg o farfurie
...............................
..................................
plâng de fericire
îmi cumpár ceva frumos
dau o petrecere
zâmbesc si râd din orice
..................................
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 9
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
10
Recomandare
â Vorbeste despre acest lucru cu cineva în care ai încredere (párintii tái, rude, consilierul scolar,
profesori, prieteni etc).
În fisa de mai jos sunt mai multe figuri care exprimá diverse stári emotionale. Aplicá exercitiul
pentru oricare din stárile prezentate în fisá.
Reine
â Constientizarea stárilor si comportamentelor tale te ajutá sá te cunosti mai bine, sá te controlezi
mai usor atunci când apar reactii care te fac sá nu te simti confortabil.
â Pentru a-ti putea planifica o strategie de dezvoltare a carierei este important sá-ti descrii emoti-
ile, sá-ti constientizezi imaginea de sine, blocajele si/sau initiativele, teama, atitudinile si posi-
bilele reactii în situatii neclare.
Not pentru utilizator!
Ràspunde la urmàtoarele întrebàri:
1. Care sunt lucrurile noi pe care le-ai aflat acum despre tine?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
2. Ce ti-ar plácea sá schimbi în comportamentul táu?
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 10
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
11
B. Spre ce profesie mà îndrept?
Aceastá sesiune te poate ajuta sá aduni mai multe informatii despre cine esti tu - care
sunt interesele, talentele, abilitátile tale, valorile sau trásáturile personale - si sá faci o
listá cu diferite alegeri ocupationale/profesii care se pot potrivi cu ceea ce-ti place tie si
la care te pricepi.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 11
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
Exerci(iul 1. Profesia la care visez
Pentru a fi eficient, cautá informatiile corecte cu privire la profesiile pe care ti le
doresti. Detaliile te pot ajuta sá-ti vizualizezi viitorul si sá descoperi acele abilitáti pe care ai
nevoie sá le dezvolti.
Pentru fiecare profesie existá o serie de puncte tari si abilitáti care te pot ajuta sá îndeplinesti
sarcinile cu succes.
Alcátuieste o listá de profesii care crezi cá ti s-ar potrivi si scrie în dreptul fiecáreia care crezi cá sunt
punctele tari si abilitátile de care ai nevoie pentru a o putea îndeplini cu succes. Dacá nu reusesti sin-
gur sá întocmesti aceastá listá, cere ajutorul profesorului diriginte sau consilierului scolar.
12
Profesia la care visez
Abilità(ile yi punctele tari de care cred cà am nevoie pentru
profesia la care visez
1. politist
- stiu sá comunic bine cu oamenii si sunt o persoaná sociabilá
- am conditie fizicá foarte buná, îmi place sportul
- îmi plac situatiile periculoase
- sunt capabil sá iau decizii rapid într-o situatie urgentá
- stiu sá culeg informatii si am un bun simt al observatiei
- sunt o persoaná serioasá, responsabilá si punctualá
2.......................
- .....................................................................................................
- .....................................................................................................
3.......................
- .....................................................................................................
- .....................................................................................................
4........................
- .....................................................................................................
- .....................................................................................................
5........................
- .....................................................................................................
- .....................................................................................................
Not pentru utilizator!
Informa(ii utile
OCUPATIA este activitatea utilá, aducátoare de venit (în bani sau produse materiale), pe care o
desfásoará o persoaná în mod obisnuit, într-o firmá sau institutie si care constituie pentru aceasta
sursá de existentá. Ocupatia unei persoane poate fi exprimatá prin functia sau meseria practicatá
de aceasta.
FUNCTIA este activitatea desfásuratá de o persoaná si care are o pozitie de conducere
sau de executie.
MESERIA este complexul de cunostinte obtinute prin scolarizare si prin practicá, nece-
sare pentru executarea anumitor operatii de transformare si prelucrare a obiectelor mun-
cii, sau pentru prestarea anumitor servicii.
PROFESIA este specialitatea (calificarea) obtinutá prin studii, iar ocupatia este speciali-
tatea (calificarea) exercitatá efectiv la locul de muncá. Astfel poti avea o anumitá profesie
care sá fie identicá cu ocupatia sau diferitá, asa cum reiese din exemplele urmátoare:
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 12
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
13
Recomandri
â Din când în când, alcátuieste un inventar al profesiilor care ti se par atractive. Pástreazá lista de
profesii pentru a o compara cu rezultatele la exercitiul Ce spun al(ii cà mi se potriveyte? si cu
profesiile recomandate de Testul Cheia Carierei.
â Profesorii pot invita la clasá specialisti în diferite domenii cárora elevii le pot adresa întrebári.
Se poate pregáti o colectie de "fise de post" ce pot fi puse la dispozitia tuturor copiilor (prin in-
termediul unui website, de exemplu).
â Vorbeste despre acest lucru cu cineva în care ai încredere (párintii tái, rude, consilierul scolar,
profesori, prieteni etc.).
Exerci(iul 2. Ce spun al(ii cà mi se potriveyte?
Discutá cu persoanele de încredere din jurul táu (prieteni, colegi, párinti, profesori,
diriginte, preot, cineva pe care admiri etc.) si roagá-i sá îti atribuie o profesie în functie de ima-
ginea pe care o au ei despre tine. Întocmeste o listá cu profesiile care ti-au fost atribuite.
1. Ce profesii considerá ei cá ti s-ar potrivi?
a.................................. b.................................. c.................................. d. .................................
2. Care sunt argumentele lor?
a)..........................................................................................................................................................
b)..........................................................................................................................................................
c)..........................................................................................................................................................
d)..........................................................................................................................................................
3. Care sunt diferentele între ceea ce visezi tu si ceea ce ti se sugereazá?
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
5. Secretar de stat 5. Economist
4. Sef fermá agricolá 4. Inginer agrono m
3. Director 3. Medic
2. Presedinte 2. Marinar
1. Senator 1. Ju rist Profesia diferá de ocupatie
4. Conducátor auto 4. Conducátor auto
3. Strungar 3. Strungar
2. Învátátor 2. Învátátor
1. Inginer text ilist 1. Inginer text ilist Profesia corespunde cu ocupatia
OCUPATIE PROFESIE
5. Secretar de stat 5. Economist
4. Sef fermá agricolá 4. Inginer agrono m
3. Director 3. Medic
2. Presedinte 2. Marinar
1. Senator 1. Ju rist Profesia diferá de ocupatie
4. Conducátor auto 4. Conducátor auto
3. Strungar 3. Strungar
2. Învátátor 2. Învátátor
1. Inginer text ilist 1. Inginer text ilist Profesia corespunde cu ocupatia
OCUPATIE PROFESIE
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 13
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
14
a. Ce astepti de la viitoarea ta carierá? Bifeazá în lista de mai jos care sunt cele mai importante astep
tári de la viitoarea ta carierá si scrie în dreptul fiecárei alegeri ce te face sá îti doresti acele lucruri.
o obtinerea unei calificári de nivel mediu.....................................................................................
o studii universitare.......................................................................................................................
o studii postuniversitare................................................................................................................
o formare continuá (seminarii de perfectionare, burse de studii, conferinte etc) ........................
....................................................................................................................................................
o recunoastere profesionalá (distinctii, diplome, titluri etc) .........................................................
o bani cât mai multi.......................................................................................................................
o prieteni cât mai multi.................................................................................................................
o multe responsabilitáti.................................................................................................................
o timp liber suficient pentru familie..............................................................................................
o timp liber suficient pentru prieteni.............................................................................................
o pozitie socialá importantá..........................................................................................................
o corectitudine..............................................................................................................................
o mediu de lucru prietenos............................................................................................................
o spatiu de lucru/ambient curat...................................................................................................
o relatii respectuoase cu sefii........................................................................................................
o sá faci ceea ce îti place...............................................................................................................
o sá faci ceva util...........................................................................................................................
Ráspunde la urmátoarele întrebári si gáseste argumente pentru fiecare alegere fácutá!
a) Ce fel de activitáti ai vrea sá presupuná viitoarea ta profesie?
o mai mult activitáti fizice.............................................................................................................
o mai mult activitáti intelectuale ..................................................................................................
b) În ce mediu de lucru te-ai simti cel mai bine si de ce?
o într-un birou:..............................................................................................................................
o în naturá:....................................................................................................................................
o într-un atelier:.............................................................................................................................
o cálátorind:..................................................................................................................................
c) Ce fel de program de lucru ai vrea sá ai când te vei angaja?
o flexibil (sá îti organizezi singur programul de lucru, sá vii când vrei, sá pleci când vrei)
o fix (sá ai un program clar stabilit, zilnic de dimineatá pâná la o anumitá orá dupá-amiaza)
d) Cum ai vrea sá lucrezi mai mult?
o cu oameni...................................................................................................................................
o cu masini....................................................................................................................................
o pe calculator...............................................................................................................................
o de unul singur.............................................................................................................................
o în echipá.....................................................................................................................................
o aproape de casa ta.......................................................................................................................
o departe de casa ta.......................................................................................................................
Reine
â O carierá de succes nu înseamná neapárat prestigiu sau câstiguri materiale mari. O carierá de
succes înseamná un echilibru între lucrurile care conteazá cel mai mult pentru tine (familie, pri-
eteni, timp liber, locul de muncá visat etc) indiferent de profesia pe care o ai.
Not pentru utilizator!
Ráspunsurile la urmátoarele întrebári precum si informatiile obtinute despre profesiile care ti s-ar
potrivi te ajutá sá vizualizezi dacá asteptárile tale de la carierá corespund cu ceea ce pot oferi pro-
fesiile preferate de tine sau profesiile recomandate de cei din jurul táu.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 14
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
Alegerea unei ocupatii sau a unui loc de muncá este un proces de potrivire.
CHEI A CARI EREI
(Lawrence K. J ones)
Nevoile, valorile, abilitátile,
deprinderile, interesele si
aspiratiile tale.
Cheia Carierei dezváluie misterul procesului de armonizare. Îti va aráta cum sá gásesti
acea profesie care sá îti îndeplineascá asteptárile.
Numele si prenumele: ................................................
Data: ...........................................
Întoarce foaia si începe.
Cerintele slujbei si posibi-
litatea ca aceasta sá îti
satisfacá necesitátile
Armonizare
Copyright © 2004. Lawrence K. Jones. Toate drepturile rezervate. Nici o parte a acestui document nu poate fi reprodus în
nici o form i prin nici un fel de mijloace f permisiunea autorului: larryjeanine@earthlink.net. Pentru informaii legate
de versiunea în limba român, contactai Asociaia Alternative Sociale: tel: 0332/407178; fax: 0332/407179; e-mail:
office@alternativesociale.ro.
Copyright © 2004. Lawrence K. Jones. All rights reserved. No part of this document may be reproduced in any form by
any means without permission of the author: larryjeanine@earthlink.net. For information on copying this Romanian ver-
sion, contact Asociatia Alternative Sociale: Tel: 0332/407178; fax: 0332/407179; e-mail: office@alternativesociale.ro.
Exerci(iul 3. Testul Cheia Carierei
Completeaz cu atenie i sinceritate testul de mai jos i reflecteaz
asupra rezultatelor.
15
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 15
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
16
I
__ Îmi place sá studiez si sá rezolv probleme de
matematicá sau de stiinte naturale.
__ În comparatie cu altii de vârsta mea, má pri-
cep mai bine sá înteleg si sá rezolv probleme de
matematicá sau de stiinte naturale.
__ Pretuiesc stiinta.
__ Sunt genul exact, stiintific, intelectual.
S
__ Îmi place sá fac lucruri prin care pot sá ajut
oamenii: sá predau, sá consiliez, sá acord primul
ajutor, sá ofer informatii.
__ Comparativ cu altii de vârsta mea am abilitáti
bune pentru ca sá predau, sá consiliez, sá acord
primul ajutor, sá ofer informatii.
__ Pretuiesc ajutorarea oamenilor si rezolvarea
problemelor sociale
__ Sunt de ajutor, prietenos si de încredere.
C
__ Îmi place sá lucrez cu numere, baze de date,
sau masini într-un mod ordonat, bine determinat.
__ Comparativ cu altii de vârsta mea, má pricep
sá lucrez cu baze de date sau masini într-un mod
ordonat, bine determinat.
__ Pretuiesc succesul în afaceri.
__ Sunt ordonat si má pricep sá urmez un plan
precis.
R
__ Îmi place sá lucrez cu animale, unelte sau
masini.
__ În comparatie cu altii de vârsta mea am
deprinderi bune în lucrul cu unelte, utilaje
mecanice, masini sau animale.
__ Acord valoare lucrurilor practice pe care poti
sá le vezi sau sá le atingi, cum ar fi plantele sau
animalele pe care le poti creste sau lucrurile pe
care le poti crea sau îmbunátáti.
__ Sunt o persoaná practicá, tehnicá si realistá.
A
__ Îmi plac activitátile creative, ca de exemplu
mestesugurile, arta, teatrul, dansul, muzica sau
eseurile.
__ Comparativ cu altii de vârsta mea am abilitáti
artistice bune - eseisticá, teatru, mestesuguri,
muzicá, artá în general.
__ Pretuiesc artele creative - teatrul, muzica, arta
în general, sau lucrárile eseistilor.
__ Sunt genul artistic, imaginativ, original si
independent.
(Î) E
__ Îmi place sá conduc si sá conving oamenii, sá
le vând idei sau lucruri.
__ Comparativ cu altii de vârsta mea má pricep
sá conduc oamenii si sá vând idei sau lucruri.
__ Pretuiesc succesul în politicá, în conducere
sau în afaceri.
__ Sunt genul energic, ambitios si sociabil.
Cum te vezi pe tine însu(i
Citeste fiecare din afirmatiile de mai jos si decide cât de mult te descriu pe tine. Dacá afir-
matia este foarte adeváratá pentru tine noteazá 2 pe linia aláturatá. Dacá este în mare másurá ade-
váratá noteazá 1. Dacá afirmatia nu te descrie, noteazá 0.
Acum aduná numárul de puncte pe care le-ai notat pentru afirmatiile din categoria R. Scrie suma
pe Linia 1 de pe pagina urmátoare. Fá la fel si cu toate celelalte litere - I, A, S, Î (E) si C.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 16
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
Ocupa(ii atractive
Pentru ocupatiile din lista care urmeazá notati cu ”2” pe acelea care în mod categoric v intere-
seaz sau v atrag în vreun fel: Notati cu ”1” pe cele care ar putea s v intereseze. Notati cu ”0”
pe oricare dintre acelea în legáturá cu care nu sunteti decisi, nu suná interesant sau care vá displac.
R__ Sofer de autobuz
S__ Fizioterapeut
R__ Pádurar
S__ Bibliotecar
R__ Agricultor
S__ Infirmier(á)
R__ Croitor
S__ Consilier
R__ Tehnician radiografii
S__ Logoped
R__ Optician
S__ Asistent social
R__ Inginer mecanic
S__ Profesor
I__ Biolog
Î(E)__ Avocat
I__ Chimist
Î(E)__ Manager de vânzári
I__ Astronom
Î(E)__ Crainic Radio/TV
I__ Tehnician de laborator
Î(E)__ Vânzátor
I__ Inginer electrician
Î(E)_ Manager de restaurant
I__Tehnician chimist
Î(E)__ Agent asigurári
I__ Cercetátor stiintific
Î(E)__ Manager motel
A__ Creator de modá
C__ Functionar de asigurári
A__ Dansator
C__ Grefier (la tribunal)
A__ Muzician
C__ Casier bancá
A__ Romancier
C__ Consultant de afaceri
A__ Actor/actritá
C__ Inspector bancar
A__ Artist
C__ Expert în taxe
A__ Cântáret
C__ Contabil
La stânga fiecárei denumiri de ocupatie vedeti o literá: R, I, A, S, E(Î) sau C. Adunati cu grijá
numárul de puncte pentru cele 7 ocupatii R si scrieti suma în spatiul de mai jos pe Linia 2.
Faceti la fel pentru literele I, A, S, E(Î) si C.
Acum adunati Linia 1 cu Linia 2 si puneti rezultatele pe Linia 3 pentru a obtine un scor total.
Linia 1: _____ _____ _____ _____ _____ _____
R I A S Î (E) C
+
Linia 2 : _____ _____ _____ _____ _____ _____
R I A S Î (E) C
TOTAL: Linia 3: _____ _____ _____ _____ _____ _____
R I A S Î (E) C
Veti folosi scorurile totale de pe Linia 3 pentru a face propria Cheie a Carierei folosind modelul de
pe pagina urmátoare.
17
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 17
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
18
Cheia Carierei tale
Acum esti gata sá îti construiesti Cheia Carierei tale. Începe cu totalul numárului de puncte pe care
îl ai pentru R, de pe Linia 3 a paginii anterioare. Fá un mic ”x” pe graficul de mai jos, deasupra lui
R, pentru acest numár. Fá la fel pentru celelalte litere: I, A, S, E(Î) si C. Dupá ce ai fácut asta dese-
neazá o linie care sá uneascá toate ”x”-urile, ca sá completezi Cheia. Aceasta este Cheia Carierei
tale!
Dupá Dr. John Holland existá sase tipuri de oameni: Realist (Realistic în limba englezá), Inves-
tigativ (Investigativ), Artistic (Artistic), Social (Social), Întreprinzátor (Enterprising) si Con-
ventional (Conventional). Cele mai înalte scoruri de pe Cheia Carierei tale aratá tipul de persona-
litate care ti se potriveste cel mai bine.
Pe urmátoarele câteva pagini au fost listate mai multe ocupatii. Ele sunt grupate în douá moduri:
1. Ocupatiile sunt grupate în acord cu cele sase tipuri de personalitate: Realist, Investiga-
tiv, Artistic, Social, Întreprinzátor si Conventional.
2. Apoi, sub fiecare din aceste sase tipuri, ocupatiile sunt grupate în grupe de muncá. De
exemplu, vezi ”Inginerie”. Lucrátorii din aceste grupe de ocupatii au trásáturi asemáná-
toare, interese, deprinderi, abilitáti si nivele de pregátire.
Cáutati între ocupatiile listate pentru douá sau trei tipuri de personalitate, pozitionate cel mai sus pe
Cheia Carierei voastre. Plasati un semn aláturi de aceea care vá intereseazá sau despre care ati vrea
sá stiti mai multe.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 18
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
19
Ocupa(ii
Plante yi animale
__ crescátor de animale
__ dresor de animale
__ îngrijitor de câini
__ fermier
__ manager de fermá
__ crescátor de pesti
__ pádurar
__ legumicultor
__ antrenor de cai
__ peisagist/grádinar
__ cioban
__ menajer
__ supraveghetor pásune
__ profesor vocational-
agriculturá
__ îngrijitor de arbori
Siguran(à yi aplicarea legii
__ detectiv
__ pompier-sef
__ pompier
__ inspector P.S.I.
__ paznic de pescuit si
vânátoare
__ investigator narcotice
__ paznic de parc
__ ofiter de politie
__ gardian public
__ agent de mediu
Inginerie
__ inginer aeronautic
__ inginer agronom
__ analist calitatea aerului
__ arhitect
__ inginer chimist
__ inginer constructii
__ inginer electric
__ tehnician electric
__ inginer electronist
__ tehnician electronist
__ tehnician instrumentar
__ supraveghetor terenuri
__ arhitect peisagist
__ tehnician laser
__ inginer materiale
__ inginer mecanic
__ inginer nuclear
__ inginer uziná
__ inginer controlul poluárii
__ inginer de securitate
__ inginer de vânzári
__ tehnician software
__ profesor arte industriale
__ designer unelte
Tehnologie inginereascà
__ controlor trafic aerian
__ inspector constructii
__ proiectant comercial
__ tehnician inginerie
industrialá
__ supraveghetor marin
__ tehnician control poluare
__ operator transmisii
radio/TV
__ inspector de sigurantá
__ tehnician ilustrator
__ tehnician trafic
Management
Mecanic
__ Manager fabricá de produse
alimentare
__ Manager fabricá de procesare
a deseurilor
__ Director tehnicá Radio/TV
__ Supraveghetor întretinere
__ Supraveghetor statie de epu-
rare
Operare vehicule
__ pilot de avioane
__ instructor de zbor
__ pilot elicopter
__ cápitan de vas
__ sofer pe ambulantá
__ sofer autobuz
__ mecanic locomotivá
__ sofer taxi
__ sofer camion
Tehnologii meyteyugàreyti
__ cárámidar
__ tâmplar
__ instalator
__ instalator sanitar
__ tehnician electronic\
în aviatie
__ tehnician cablu TV
__ reparator TV si calcula-
toare
__ electrician
__ reparator lifturi
__ reparator linii electrice
__ reparator telefonie
__ masinist
__ lucrátor foi metal
__ lucrátor structuri otel
__ mecanic de avioane
__ mecanic auto
__ mecanic diesel
__ reparator-instalator
furnale
__ lácátus
__ mecanic frigidere
__ reparator aparate foto
__ tehnician laborator
dentar
__ optician
__ operator tipar
__ acordor piane
__ instalator conducte
__ croitor sau creator de
îmbrácáminte
__ restaurator mobilier
__ cizmar
__ bucátar
__ tehnician dietetician
Operare sisteme
__ operator boiler
__ operator centralá electricá
__ inginer frigotehnist
__ operator statie de epurare
Ocupatii Realiste
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 19
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
20
Controlul calità(ii
__ inspector aviatie
__ inginer testári masini
__ inspector echipamente telefonice
Meyteyuguri
__ reparator dispozitive
__ brutar
__ bucátar
__ mecanic echipamente fermá
__ mochetar
__ geamgiu
__ mácelar
__ zugrav
__ inginer înregistrári
__ constructor acoperisuri
Operare echipamente
__ operator buldozer
__ miner
__ operator escavator
__ macaragiu
Tehnologii de produc(ie
__ operator curátátorie uscatá
__ slefuitor lentile de precizie
__ inspector controlul calitátii
__ supraveghetor asamblare
motoare
Meyteyuguri artistice
__ grafician
__ bijutier
__ taxidermist (împáiere animale)
$tiin(e fizice
__ astronom
__ chimist
__ analist mediu
__ geograf
__ geolog
__ hidrolog
__ tehnician chimist
__ tehnician laborator
dentar
__ tehnician dietetician
__ tehnician laborator
__ tehnician metalurg
__ farmacist
__ tehnician developare
filme
__ tehnician terapie fizicá
__ analist seminte
__ tehnician medical ultra-
sunete
Matematicà yi statisticà
__ programator calculator
__ analist financiar
__ statistician
__ analist sisteme
__ profesor de matematicá
Cercetàri sociale
__ arheolog
__ antropolog
__ politolog
__ istoric
__ psihologie industrialá
__ sociolog
__ planificator urban
Arte literare
__ editor cárti
__ critic
__ editorialist
__ editor filme
__ scenarist
__ scriitor
Arte vizuale
__ arhitect
__ profesor de arte
__ desenator animatii
__ matematician
__ metalurgist
__ meteorolog
__ oceanograf
__ paleontolog
__ fizician
__ profesor stiinte fizice
$tiin(e naturale
__ zoolog
__ antropolog (fizic)
__ biochimist
__ biolog
__ botanist
__ inginer biomediciná
__ medic legist
__ entomolog (studiazá
insectele)
__ genetician
__ horticultor
__ botanist
__ cercetátor stiintele solului
__ profesor stiinte naturale
$tiin(e medicale
__ anestezist
__ orelist
__ cardiolog
__ chiropractor
__ dentist
__ dermatolog
__ medic generalist
__ ginecolog
__ internist
__ neurolog
__ obstetrician
__ oftalmolog
__ optometrician
__ pediatru
__ psihanalist
__ radiolog
__ chirurg
__ logoped
__ urolog
__ veterinar
Tehnologii de laborator
__ tehnician echipament
biomedical
Ocupatii Realiste
(continuare)
Ocupatii Investigative
Ocupatii Artistice
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 20
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
21
__ designer îmbrácáminte
__ creator modá
__ designer grafician
__ ilustrator
__ designer industrial
__ arhitect peisagist
__ pictor
__ fotograf
__ ilustrator tehnic
Teatru yi dans
__ actor/actritá
__ comediant
__ dansator
__ instructor de dans
__ profesor de teatru
__ model
__ regizor de filme
__ crainic radio/TV
__ regizor de teatru
Muzicà
__ dirijor cor
__ compozitor
__ director muzical
__ profesor de muzicá
__ muzician
__ dirijor orchestrá
__ cântáret
Servicii sociale
__ consilier de carierá
__ clerici sau lucrátori religiosi
__ psiholog clinic
__ consilier psihologic
__ îndrumátor elevi/studenti
__ consilier de probatiune
__ consilier scolar
__ psiholog scolar
__ asistent social
Îngrijire, terapie yi învà(àmânt
special
__ antrenor recuperare fizicá
__ specialist igiená dentará
__ infirmier(á)
__ instructor infirmieri (e)
__ maseur
__ organizator distractii
__ functionar vânzári
__ chelner
Legisla(ie
__ mediator
__ judecátor
__ avocat Dreptul Muncii
__ avocat Drept Penal
__ avocat Drept Civil
__ procuror
__ notar
Administrarea afacerilor
__ profesor universitar stiinte
economice
__ editor, publicatii de profil eco-
nomic
__ manager de filialá
__ manager de magazin
__ director de resurse umane
__ director vânzári
__ presedinte de bancá
__ agent achizitii
Finan(e
__ contabil
__ auditor
__ controlor
__ analist credite
__ consilier împrumuturi
__ analist cercetarea pietei
__ analist vânzári, asigurári
__ trezorier
Vezi i Ocupaii Convenionale
Administrarea serviciilor
publice
__ administrator spital
__ terapeut
__ director comisie pt. nevázá-
tori
__ director scoalá de asistente
medicale
__ director liceu
__ educator sánátate publicá
__ director de scoalá
__ supraveghetor scoli
__ terapeut ocupational
__ fizioterapeut
__ asistent (á) medical
__ tehnician radiolog
__ terapeut recreational
__ terapeut respirator
__ psihopedagog
__ educator grádinitá
Îngrijirea copiilor yi adul(ilor
__ tehnician urgente medicale
__ infirmier spital
__ ajutor infirmier
Servicii educa(ionale, bibliotecà
__ director muzeu sau Zoo
__ bibliotecar
__ profesor Universitate
__ profesor Liceu
__ profesor Scoalá Generalá
__ profesor Tehnologie
Sport
__ antrenor principal
__ atlet profesionist
__ instructor sportiv
__ arbitru
__ arbitru judecátor
Vânzàri
__ agent de bursá
__ fundraiser
__ agent de vânzári, servicii finan-
ciare
__ agent de vânzári asigurári
__ agent de vânzári imobiliare
__ agent de vânzári auto
__ agent de vânzári biroticá
__ agent de vânzári computere
__ agent de turism
Servicii
__ functionar închirieri automo-
bile
__ bárbier (frizer)
__ cosmetician
__ însotitor zbor
__ ghid pescuit/vânátoare
__ coafor
__ manichiurist
Ocupatii Artistice
(continuare)
Ocupatii Sociale
Ocupatii Întreprinzátoare
Ocupatii Întreprinzátoare
(continuare)
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 21
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
22
Comunica(ii
__ criptolog
__ editor ziar
__ editor publicatii stiintifice si
tehnice
__ regizor radio/stiri TV
__ reporter
__ traducátor
Promovare
__ director strângere de fonduri
__ lobbyist
__ manager publicitate
__ responsabil relatii publice
Aplicarea prevederilor legale
__ examinator bancar
__ inspector vamal
__ inspector imigrári
__ inspector sanitar
__ inspector financiar
__ inspector de securitate
Vezi de asemenea Siguran i
aplicarea legii.
Managementul afacerilor
__ manager servicii alimentare
__ manager servicii funerare
__ manager departament
__ manager servicii fast-food
__ agent taxe
Vezi de asemenea Finane, la
Ocupaii Întreprinztoare
Sectorul Financiar
__ trezorier
__ casier
__ functionar oficiu postal
__ functionar agentie de bilete
__ vânzátor de bilete
Comunica(ii
__ operator centru de comunicatii
__ reprezentant servicii clienti
__ dispecer întretinere
__ functionar hotel
__ receptioner hotel
__ agent rezervári, linii aeriene
__ dispecer taxi
__ operator telefonic
__ procesare înregistrári
__ dactilograf
__ operator terminal calculator
__ operator amprente digitale
__ arhivar
__ postas
__ tehnician înregistrári medicale
__ functionar rezervári
__ stenograf
__ manager centru balneocli-
materic
__ manager hotel sau motel
__ manager piatá
__ manager magazine en-detail
__ manager autobazá
Contracte yi reclama(ii
__ manager rezervári
__ responsabil reclamatii
__ administrator contracte
__ agent literar
__ agent imobiliar
Sectorul administrativ
__ grefier
__ consilier creditare
__ examinator scoalá de soferi
__ consilier sprijin financiar
__ administrator
__ secretar
__ functionar primárie
Sectorul Matematic
__ analist contabil
__ arhivar
__ evaluator cereri asigurare
__ agent asigurári
__ statistician
Ocupatii Conventionale
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 22
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
23
Not pentru utilizator!
Informa(ii utile
Profilul ocupational reprezintá o descriere sinteticá a continutului unei ocupatii si a principalelor
cerinte necesare desfásurárii acesteia. Structura fiecárui profil ocupational include urmátoarele:
- descrierea ocupatiei sau la ce se referá munca respectivá;
- instrumentele de lucru sau uneltele necesare;
- atributii si responsabilitáti;
- programul de lucru, mediul de activitate;
- cerintele de educatie si pregátire profesionalá;
- cât de cáutatá este ocupatia pe piata muncii;
- ocupatiile înrudite care utilizeazá aproximativ aceleasi instrumente de lucru sau se desfásoará
în acelasi mediu sau folosesc materiale comune;
- alte informatii suplimentare despre competente, interese ocupationale, factori de risc specifici
ocupatiei.
Exerci(iul 4. Cine mà poate îndruma
cu privire la cariera mea?
Din lista de profesii care ti se potrivesc, pe care ai obtinut-o în exercitiile anterioare, poti sá îti alegi
una, douá sau mai multe profesii despre care sá te informezi: ce studii ai nevoie pentru a accesa o
anumitá profesie, care sunt responsabilitátile, dacá se desfásoará în birou sau pe teren, care este pro-
gramul de lucru si, de ce nu, care sunt cele mai mici sau cele mai mari salarii în domeniul care te
intereseazá.
În aceastá sesiune vei afla de unde poti obtine aceste informatii si cu cine ai putea sá vorbesti.
Oricum decizia îti apartine, însá e bine sá iei o decizie în cunostintá de cauzá (având cât mai multe
informatii).
Recomandri
â Intereseazá-te si aflá pentru fiecare ocupatie care te intereseazá profilul ei ocupational.
â Apeleazá la toate cunostintele pe care le ai pentru a te îndruma spre serviciile de orientare sco-
lará si profesionalá.
â Cele mai multe informatii le poti gási la persoane care practicá profesia care te intereseazá.
â Când ai gásit persoanele potrivite cu care sá vorbesti, fii sincer si vei fi ascultat cu interes.
â Noteazá pe o foaie de hârtie toate persoanele si institutiile care crezi cá te pot ajuta. Dupá ce le-
ai scris, aseazá-le în ordinea în care le vei contacta pentru a schimba opinii despre ce înseamná
o carierá si cum sá-ti alegi profesia potrivitá.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 23
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
24
Exemple de persoane i instituii pe care le poi contacta
La cine po(i apela Ce ai de fàcut Institu(ia
Profesorul diriginte Vorbeste cu el la ora de dirigintie sau întreabá-l
într-o pauzá când are timp sá te asculte.
Scoala la care înveti
Consilerul scolar
Consilierul/inspectorul
specializat pe probleme
de muncá
Mergi la cabinetul de consiliere din scoalá.
Dacá nu existá întreabá-l pe profesorul
diriginte unde se aflá Centrul Judetean de
Asistentá Psihopedagogicá (CJAPP).
Intereseazá-te ce adresá si telefon au insti-
tutiile din oras specializate pe astfel de
probleme.
Centrul Judetean de Asis-
tentá Psihopedagogicá
(CJAPP)
Agentia Judeteaná de Ocu-
pare a Fortei de Muncá
Directia Muncii
Oficiul Fortelor de Muncá
Directia de Asistentá Socialá
As i s t e n t i i s o c i a l i ,
psihologi din organiza-
tii neguvernamentale.
Intereseazá-te care sunt organizatiile negu-
vernamentale (ONG-urile) din localitatea
în care te afli si care pot sá te îndrume.
Centrul de Informare pentru
Tineret
Reine
â Pástreazá o listá cu persoanele si institutiile la care poti apela pentru a o putea completa când îti
vine o nouá idee.
Not pentru utilizator!
Ràspunde la urmàtoarele întrebàri:
1. Cum poti sá contactezi persoana sau institutia la care te-ai gândit? Prin telefon, e-mail, direct
printr-o vizitá sau printr-o scrisoare?
........................................................................................................................................................
2. La cine ai apelat?
........................................................................................................................................................
3. De unde ai obtinut cele mai importante informatii?
........................................................................................................................................................
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 24
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
25
Acum, la finalul primei pi din ghid: Acum, la finalul primei pi din ghid:
a a Ai trei liste cu profesii posibile care pot sá ti se Ai trei liste cu profesii posibile care pot sá ti se
potriveascá. potriveascá.
a a Aceste liste pot sá nu fie asemánátoare. De aceea tre- Aceste liste pot sá nu fie asemánátoare. De aceea tre-
buie sá analizezi argumentele pentru fiecare propunere. buie sá analizezi argumentele pentru fiecare propunere.
a a Este important ca alegerea pe care o faci sá cores- Este important ca alegerea pe care o faci sá cores-
pundá asteptárilor tale privind cariera. pundá asteptárilor tale privind cariera.
a a Este important sá afli informatii Este important sá afli informatii
precise cu privire la ce anume precise cu privire la ce anume
presupune fiecare profesie si care presupune fiecare profesie si care
sunt abilitátile si studiile nece- sunt abilitátile si studiile nece-
sare. Urmátorul capitol oferá sare. Urmátorul capitol oferá
surse de informare comple- surse de informare comple-
mentare. mentare.
a a Nu astepta sá te descopere cine- Nu astepta sá te descopere cine-
va. Miscá-te singur spre cariera ta va. Miscá-te singur spre cariera ta
si informeazá-te înainte de a lua si informeazá-te înainte de a lua
o decizie. o decizie.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 25
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
26
Aceastá parte se adreseazá tinerilor cu vârste peste 16 ani care, din punct de vedere legal, pot fi
inclusi pe piata muncii. Potrivit Conventiei ILO nr.138/1973 cu privire la vârsta minimá de anga-
jare, vârsta minimá sub care nici un copil nu poate munci sau intra pe piata muncii diferá în functie
de nivelul de dezvoltare si de tipul muncii, dupá cum urmeazá:
Partea a II-a
Partea a II-a
utarea activ a unui loc de munc
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 26
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
27
Vârsta minimá specificatá pentru admiterea pe piata muncii nu poate fi mai micá decât vârsta sco-
larizárii obligatorii si, în orice caz, nu mai putin de 15 ani; tárile aflate în curs de dezvoltare pot
specifica ca vârstá minimá 14 ani, în timp ce alte tári au precizat ca vârsta minimá sá fie de 16 ani.
Copiii de 12 si 13 ani implicati în "munci usoare" reprezintá exceptii de la aceastá conventie.
Potrivit legislatiei în vigoare
2
, în România sunt obligatorii 10 ani de studii.
Dorinta de a începe sá ai o ocupatie si sá câstigi bani nu trebuie sá te îndepárteze de scoalá. Pentru
cele mai multe ocupatii, angajatorii si legislatia cer ca persoanele sá facá dovada cá au absolvit cel
putin 8 sau 10 clase si un curs de specializare sau o scoalá profesionalá. Obtinerea unui câstig ime-
diat si care afecteazá frecventa scolará nu face decât sá te îndepárteze de visul de a avea o profesie
care sá-ti asigure existenta în viitor. Educatia a devenit foarte importantá pentru orice tip de anga-
jator. Chiar pentru ocupatii care pot párea simple la prima vedere, evolutia tehnicii impune în
prezent un nivel ridicat de cunostinte si abilitáti pe care nu le poti obtine decât prin scoalá. Edu-
catia înseamná cunostinte despre meseria pe care vrei sá o practici, formare de abilitáti de a lucra
cu diverse aparate, instrumente si unelte, precum si "cunostinte avansate" despre cum sá te com-
porti într-o institutie. Nu esti niciodatá prea bátrân pentru a reîncepe scoala sau pentru a continua
studiile într-un anumit domeniu. Adesea o diplomá sau o calificare în plus înseamná un avantaj fatá
de alti concurenti pentru postul dorit. Clarificá-ti foarte bine unde vrei sá ajungi înainte de a te
hotárî sá renunti la cel mai important factor de succes al tinerilor: EDUCATIA.
Oamenii activi îsi atrag sansa de partea lor si de cele mai multe ori obtin ceea ce doresc. A fi activ
înseamná sá stii unde sá cauti informatiile de care ai nevoie, sá accesezi diverse resurse pentru a te
informa, sá fii constient de pericolele care pot apárea la tot pasul, sá fii pregátit sá le depásesti si sá
crezi mereu în sansa ta. Este o stare care te umple de energie si entuziasm. A cáuta activ un loc de
muncá este primul pas spre succesul carierei tale. Aceastá sesiune îti aratá cum se redacteazá o
scrisoare de intentie, un Curriculum Vitae, ce trebuie sá faci la un interviu ca sá fii printre cei mai
buni. În plus, aceastá sesiune te atentioneazá cá existá numeroase riscuri în cáutarea unui loc de
muncá. E bine sá le cunosti ca sá eviti ipostaza de victimá.
1
Toate tipurile de munci care, datorit naturii inerente a sarcinilor pe care le presupun i a condiiilor în care se
desfoar: (i) este puin probabil s duneze siguranei, strii de state sau dezvoltrii copiilor i (ii) nu
uneaz participrii la cursurile colare, la cursurile de calificare profesional sau la programele de pregtire
aprobate de autoritatea competent, sau capacitii de a beneficia de instruirea primit;
2
Legea nr.268/2003 privind suplimentarea Legii Educaiei nr.84/1995.
18 ani
(16 ani doar în
circumstante stricte)
12 ani Nu mai putin de 14 ani pentru o perioadá initialá
Acolo unde facilitátile economice si educationale sunt insuficient dezvoltate:
18 ani
(16 ani doar în
circumstante stricte)
13 ani Nu mai putin de completarea nivelului de
educatie obligatorie si nu mai putin de 15 ani
General:
Muncá periculoasá Muncá usoará
[1]
Vârsta minimá generalá
18 ani
(16 ani doar în
circumstante stricte)
12 ani Nu mai putin de 14 ani pentru o perioadá initialá
Acolo unde facilitátile economice si educationale sunt insuficient dezvoltate:
18 ani
(16 ani doar în
circumstante stricte)
13 ani Nu mai putin de completarea nivelului de
educatie obligatorie si nu mai putin de 15 ani
General:
Muncá periculoasá Muncá usoará
[1]
Vârsta minimá generalá
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 27
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
Exerci(iul 1. M-am hotàrât sà muncesc.
Fii cu ochii în patru!
Fiecare profesie necesitá o anumitá calificare pe care o poti obtine studiind. Pentru anumite profe-
sii este suficientá doar absolvirea liceului sau a Scolii de Arte si Meserii, în timp ce pentru alte pro-
fesii sunt necesare studii universitare sau post-universitare. Asigurá-te cá ai toate studiile si califi-
carea cerute de o anumitá profesie înainte de a solicita un loc de muncá, astfel încât sá ai sanse cât
mai mari în ocuparea postului respectiv.
Strategii pentru càutarea unui loc de muncà:
Existá mai multe strategii de cáutare a unui loc de muncá, în functie de posibilitátile fiecáruia si
anume:
- càutarea oarbà a locurilor de muncá - situatie în care cauti anunturi cu oferte de locuri de
muncá în ziare, reviste, anunturi stradale, internet, relatii oferite de prieteni, cunostinte etc. sau
dai anunturi fárá a sti exact ceea ce cauti – „bani sá iasá”;
- càutarea focalizatà - când esti constient de propriile aptitudini si interese; deci cauti ceva
tintit în functie de profesia pentru care esti calificat;
- mai existá si strategia pescuitului care presupune sá astepti locul de muncá potrivit tie
(astepti pâná apare un anunt potrivit tie);
- pentru absolventi, o altá variantá este apelarea la A.J.O.F.M. sau alte agentii de plasare a fortei
de muncá sau la primárie, de unde pot primi sprijin material acele persoane care se aflá în situ-
atii extrem de dificile.
28
De ce
nevoie numai
de fete?
va trebui
fac ele?
Voi putea
un contract de
munc
încât
protejat
De ce
nevoie numai
de fete?
va trebui
fac ele?
Voi putea
un contract de
munc
încât
protejat
Not pentru utilizator!
Informa(ii utile
Mare parte din anunturile despre locurile de muncá disponibile pot fi gásite:
- în ziare, reviste de specialitate;
- la Agentia Judeteaná de Ocupare a Fortelor de Muncá;
- la agentii private de plasare a fortei de muncá;
- la rude, prieteni, cunostinte;
- la patroni si directori de firme;
- la avizierele sau pe vitrinele institutiilor, firmelor;
- la târgurile sau bursele de locuri de muncá;
- pe internet.
Internetul este o resursá foarte buná de cáutare a unui loc de muncá dacá oamenii au acces si stiu
sá-l foloseascá.
Site-urile de internet ale companiilor reprezintá un loc bun de unde sá înveti despre angajatori,
inclusiv despre produsele si serviciile lor. Nu toate site-urile posteazá locuri de muncá disponi-
bile sau au formulare de aplicare on-line, dar multe dintre acestea contin informatii utile pentru
construirea unui CV si a unei scrisori de intentie;
Dacá un motor de cáutare este folosit pentru identificarea unui loc de muncá, mai întâi consultá
fereastra "help"/ajutor pentru a îngusta cáutarea. În orice caz, este mai bine sá nu te bazezi doar
pe internet ca sá gásesti un loc de muncá, din moment ce internetul constituie doar unul din mul-
tele instrumente disponibile.
Sursa: ILO-IPEC Navigarea pe piaa muncii: abiliti de cutare a unui loc de munc pentru tineri - Ghid
pentru utilizator.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 28
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
Recomandri
â Alcátuieste o listá proprie cu sursele unde poti gási informatii despre locurile de muncá care ti
se potrivesc si analizeazá anunturile gásite.
â Identificá si analizeazá împreuná cu colegii tái mai multe tipuri de anunturi cu locuri de muncá
disponibile si alegeti:
a. Anun(urile care và inspirà încredere – evidentiati într-o listá care sunt acele elemente din
anunt care îl fac sá pará sigur;
b. Anun(urile care par de încredere, dar înainte de a le alege a(i mai face niyte verificàri –
evidentiati într-o listá acele elemente de sigurantá care lipsesc din anunt si alcátuiti o listá cu
pasii pe care îi veti face pentru a verifica si a afla elementele care lipsesc;
c. Anun(urile ambigue = anun(urile oarbe care nu và inspirà deloc încredere – evidentiati
într-o listá elementele de nesigurantá din anunturi si alcátuiti o listá cu pericolele pe care le-
ar putea ascunde aceste anunturi.
Exemple de întrebári necesare pentru analiza elementelor de nesigurantá dintr-un anunt:
Voi putea
încheia un
contract de
munc astfel
încât s fiu
protejat legal?
De ce nu se
i un
numr de
telefon fix?
Ce riscuri ar
putea aprea
având în vedere
locul de
munc este în
strintate?
Ce pregtire
profesional
(studii,
calificri) ar
trebui s aib
angajaii?
Angajm urgent muncitori
în construcii i agricultur
pentru lucru în Italia,
Spania, Japonia. Plecri
urgente. Nu se percepe
comision.
Tel: 0762/144266XXXXXX
De ce plecrile
sunt urgente?
Dac cineva vrea
verifice, s
afle mai multe
informaii?
De ce nu se
percepe
comision? Cât
timp va trebui
pltesc dup
aceea?
Exist o firm care
face angajarea?
Cum se numete
aceast firm? Unde
i are sediul?
Voi putea
încheia un
contract de
munc astfel
încât s fiu
protejat legal?
De ce nu se
i un
numr de
telefon fix?
Ce riscuri ar
putea aprea
având în vedere
locul de
munc este în
strintate?
Ce pregtire
profesional
(studii,
calificri) ar
trebui s aib
angajaii?
Angajm urgent muncitori
în construcii i agricultur
pentru lucru în Italia,
Spania, Japonia. Plecri
urgente. Nu se percepe
comision.
Tel: 0762/144266XXXXXX
Voi putea
încheia un
contract de
munc astfel
încât s fiu
protejat legal?
De ce nu se
i un
numr de
telefon fix?
Ce riscuri ar
putea aprea
având în vedere
locul de
munc este în
strintate?
Ce pregtire
profesional
(studii,
calificri) ar
trebui s aib
angajaii?
Angajm urgent muncitori
în construcii i agricultur
pentru lucru în Italia,
Spania, Japonia. Plecri
urgente. Nu se percepe
comision.
Tel: 0762/144266XXXXXX
De ce plecrile
sunt urgente?
Dac cineva vrea
verifice, s
afle mai multe
informaii?
De ce nu se
percepe
comision? Cât
timp va trebui
pltesc dup
aceea?
Exist o firm care
face angajarea?
Cum se numete
aceast firm? Unde
i are sediul?
29
De ce au
nevoie numai
de fete? Ce
va trebui s
fac ele?
De ce nu se
i un
numr de
telefon fix?
Ce ar trebui s
fac aceste fete?
Ce pregtire este
necesar?
De ce se ofer
cazare i
transport? Cât
timp va trebui
pltesc
dup aceea?
Caut fete pentru night-
club în Germania. Se
asigur cazare i
transport.
Tel: 0743/XXXXXX
E-mail:
epny–w-zeken@mab.com
Exist o firm
care face
angajarea?
Cum se
numete
aceast firm?
Ce riscuri ar
putea aprea
având în vedere
locul de munc
este tocmai în
Germania?
Voi putea încheia
un contract de
munc astfel
încât fiu
protejat legal?
De ce au
nevoie numai
de fete? Ce
va trebui s
fac ele?
De ce nu se
i un
numr de
telefon fix?
Ce ar trebui s
fac aceste fete?
Ce pregtire este
necesar?
De ce se ofer
cazare i
transport? Cât
timp va trebui
pltesc
dup aceea?
Caut fete pentru night-
club în Germania. Se
asigur cazare i
transport.
Tel: 0743/XXXXXX
E-mail:
epny–w-zeken@mab.com
Exist o firm
care face
angajarea?
Cum se
numete
aceast firm?
Ce riscuri ar
putea aprea
având în vedere
locul de munc
este tocmai în
Germania?
Voi putea încheia
un contract de
munc astfel
încât fiu
protejat legal?
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 29
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
30
â Analizeazá lista cu posibile pericole ascunse de anunturile cu locuri de muncá si identificá care
dintre recomandárile din lista urmátoare ar trebui sá le urmezi pentru a nu cádea în capcaná?
Nu accepta oferte de muncà de la persoanele fizice, chiar dacá acestea sunt cunostinte sau asa-
zisi prieteni, ofertele pot fi periculoase.
Nu accepta ofertele de genul „plátesc eu cheltuielile pentru tine si tu îmi vei da banii mai târziu”.
Sunt riscante!
Nimeni nu are dreptul sà te for(eze sà munceyti pe gratis!
Munca „la negru” înseamná cá renun(i la drepturile tale legale: de a fi plátit conform muncii pe
care o faci, la concediul medical si de odihná, la asigurárile sociale si de sánátate etc!
Angajarea înainte de 15 ani este interzisà prin lege! Angajarea între 15 yi 16 ani fàrà acordul
pàrin(ilor este interzisà prin lege!
Citeyte contractul de muncà înainte de a-l semna. Acesta trebuie sá fie într-o limbà cunoscutà
pentru a-l putea întelege.
Verificà firma care î(i oferà de muncà la Inspectoratul Teritorial de Muncà yi la Registrul
Comer(ului din zona unde îsi are sediul. Aici poti afla dacá ea existá cu adevárat si dacá dome-
niul ei de activitate declarat este cel real.
Doar copiii care au împlinit 14 ani pot avea payaport, dar pânà la vârsta de 18 ani minorii pot
pàràsi (ara doar cu acordul scris al ambilor pàrin(i yi numai înso(i(i.
Payaportul nu se dà nimànui sub nici un motiv. Doar institutiile statului român sau stráin au
dreptul sá verifice actele de identitate. Dacá ti se propune sà pleci peste hotare cu acte false, E$TI
ÎN PERICOL!
ATUNCI CÂND ACCEPTI UN LOC DE MUNCÄ ÎN STRÄINÄTATE:
- COMUNICÄ rudelor/prietenilor adresa angajatorului la care urmeazá sá lucrezi yi adresa
la care urmeazà sà locuieyti!
- CERE numàrul de telefon al angajatorului (suná si verificá dacá este real si cere cuiva sá
te sune acolo dupá un timp)!
- CONTACTEAZÄ periodic familia/prietenii tài yi stabileyte cu ei un cod secret de comu-
nicare pe care sá-l folosesti în cazul în care ai probleme!
- LASÄ rudelor sau prietenilor copii dupà toate actele cu care pleci si pàstreazà copii yi tu în
locuri diferite în bagajul táu!
- ÎNVATÄ màcar câteva cuvinte în limba tárii în care vei pleca si AFLÄ telefonul yi adresa
Ambasadei/Consulatului României sau ale organizatiilor umanitare din acea tará!
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=27&idlnk=5&cat=6
- CITE$TE Ghidul càlàtorului român în stràinàtate:
http://www.mae.ro/index.php?unde =doc&id=5086&idlnk=3&cat=5
Not pentru utilizator!
Ràspunde la urmàtoarele întrebàri:
1. Care strategie de cáutare a unui loc de muncá crezi cá ti se potriveste si de ce?
............................................................................................................................................................
2. Cunosti toate pericolele care pot apárea când vrei sá accepti o ofertá de muncá? Ce poti face
tu pentru a te proteja mai bine de pericolele exploatárii?
............................................................................................................................................................
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 30
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
31
Resurse utile pentru a te informa:
- despre traficul de fiin(e umane: materiale video (filmele documentar-artistice „Lilja
4-Ever”, „Sex Traffic”, filmul documentar al Organizaiei Internaionale pentru Migraie,
Misiunea în România cu mrturii ale victimelor traficului de fiine umane), website
www.antitrafic.ro (cuprinde informaii despre legislaie, instituii cu atribuii în prevenirea
i combaterea traficului de fiine umane, materiale de prevenire – afie, pliante, ci etc.)
- despre exploatarea muncii copilului: materiale video (filmul documentar „Vise Sfrâmate”
realizat de Biroul Internaional al Muncii i partenerii si), cárti (ex. Aprarea drepturilor
copilului prin educaie, art i mass-media. SCREAM. Oprii munca copiilor, Biroul
Internaional al Muncii ILO-IPEC, Bucureti, Speed Promotion, 2005)
Recomandri
â Fii numai ochi yi urechi - multe locuri de muncá sunt ocupate prin informári neoficiale.
â Fii iste( - foloseste cunostintele personale, adesea ele sunt vitale.
â Nu uita - lasá întotdeauna numárul de telefon la care poti fi contactat.
â Fii atent - chiar si în urma unui contact telefonic poti fi invitat la un interviu.
â Fii încrezàtor - foloseste serviciile agentiilor de plasare si ale Oficiilor Fortelor de Muncá.
â Investeyte - cumpárá ziarele si contacteazá imediat firmele care te intereseazá.
â Nu uita - internetul poate fi o sursá buná; cautá paginile de internet cu oferte de locuri de muncá.
â Fii metodic, creativ - cei care cautà sunt cei care au succes.
Reine
â Evitá neconcordanta între aspiratiile tale si realitatea de pe piata muncii. Îti poti dori sá devii far-
macist. Trebuie sá afli de la Agentia Localá de Ocupare a Fortei de Muncá despre dezvoltarea
pe termen lung a sectorului farmaceutic din zona în care locuiesti (oras/judet/tará). Risti sá ter-
mini o facultate si sá nu existe locuri de muncá disponibile pentru profesia de farmacist. Vei putea
fi nevoit sá-ti schimbi calificarea sau sá accepti un loc de muncá care sá nu aibá legáturá cu visul
táu.
â Evitá ideile preconcepute cum cá unele locuri de muncá sunt potrivite numai fetelor si altele
numai báietilor si tine cont, în primul rând, de abilitátile si potentialul táu pentru o anumitá pro-
fesie. Atât fetele, cât si báietii trebuie sá aibá sanse egale pentru a desfásura orice ocupatie dori-
tá. Tot ce-ti trebuie este sá ai un plan bun pentru cariera ta.
â De ce sá alegi un loc de muncá doar pentru cá se spune cá este potrivit doar femeilor sau doar
bárbatilor? Nu credem cá existá munci numai pentru femei sau numai pentru bárbati. Alege-l
doar pentru cá ti se potriveste!
â Existá si anunturi "capcaná" care ascund locuri de muncá la "negru" atât în tará cât si în
stráinátate sau care reprezintá de fapt o metodá de recrutare folositá de cátre retelele de traficanti
de fiinte umane.
â VISELE TALE DESPRE CARIERÃ SUNT IMPORTANTE! INFORMEAZÃ-TE în legáturá cu
drepturile tale si posibilele pericole înainte de a accepta un loc de muncá.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 31
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
32
Exerci(iul 2. Ce fel de loc de muncà sà accept?
Existá situatii când nevoile personale devin atât de apásátoare încât esti tentat sá accepti orice
ofertá de muncá! Este bine sá te gândesti înainte de a te hotárî ce conteazá mai mult pentru tine!
Sau poi apela la una din instituiile de mai jos:
- Autoritatea Na(ionalà pentru Protec(ia Drepturilor Copilului (0 800 8 200 200 telefon
gratuit pentru protecia copilului);
- Direc(ia Generalà de Asisten(à Socialà yi Protec(ia Copilului din sector sau judet
(983 telefon pentru urgene);
- Serviciul Public de Asisten(à Socialà din cadrul Primàriei;
- Agen(ia Na(ionalà Împotriva Traficului de Persoane (0 800 800 678 telefon la care pot
apela persoanele care doresc s accepte oferte de munc riscante în strintate, persoanele
care au o rud sau un apropiat ce se afl în situaia de trafic, precum i victimele traficului)
- Departamentul pentru Muncà în Stràinàtate din cadrul Ministerului Muncii,
Solidarità(ii Sociale yi Familiei ( http://www.mmssf.ro/website/ro/dms.jsp ).
Reine
â Este foarte important sá afli despre profilurile ocupationale si cele ale companiilor înainte de a
trimite CV-ul si scrisoarea de intentie. Câteva din întrebárile la care va trebui sá ráspunzi în timpul
interviului vor fi în legáturá cu aceste profiluri si în acelasi timp, fiind informat, poti sá te feresti
de posibilii exploatatori.
România membrà a Organiza(iei Interna(ionale a Muncii!
Toti Membrii (OIM) au obligatia de a respecta, promova si aplica cu bunácredintá si în con-
cordantá cu Constitutia, principiile referitoare la drepturile fundamentale care constituie
subiectul acestor Conventii, respectiv:
A. libertatea de asociere si recunoasterea efectivá a dreptului la negociere colectivá; ai
dreptul s te înscrii într-un sindicat pentru a-i apra drepturile;
B. eliminarea tuturor formelor de muncá fortatá sau obligatorie; nimeni nu are voie s
munceasc sub amenintarea cu pedeapsa;
C. abolirea efectivá a muncii copiilor; copiii au dreptul la educaie i la joac;
D. eliminarea discriminárii la angajare si ocupare profesionalá; nu poi fi refuzat la un
loc de munc pe alte motive decât cele legate de cerinele necesare acelui loc de
munc.
Declaraia Organizaiei Internaionale a Muncii (OIM) cu privire la principiile i drepturile funda-
mentale în munc i monitorizarea respectrii sale adoptat de Conferina Internaional a Muncii
la cea de-a 86-a Sesiune, Geneva, 18 iunie 1998. România este membr OIM din 1919.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 32
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
Completeazá tabelul de mai jos si apoi discutá ráspunsurile tale cu dirigintele, colegii, familia sau
prietenii tái:
33
Avantajele unui loc de muncà legal Avantajele unui loc de muncà la negru
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Dezavantajele unui loc de muncà legal Dezavantajele unui loc de muncà la negru
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Not pentru utilizator!
Informa(ii utile
Un loc de munc legal îti asigura:
- dreptul la concediu de odihná, medical, de maternitate/paternitate plátit;
- deduceri la impozit pentru persoanele pe care le ai în îngrijire;
- asigurarea unui venit stabil;
- asigurare medicalá (si pentru copii);
- asigurare în caz de accidente la locul de muncá;
- asigurarea pensiei;
- posibilitatea de a obtine împrumuturi financiare (la bancá, C.A.R.);
- posibilitatea obtinerii ajutorului de somaj în caz de disponibilizare;
- riscuri scázute de exploatare;
- posibilitatea de autodezvoltare si perfectionare la locul de muncá;
- posibilitatea de a face parte dintr-un sindicat care sá îti apere drepturile de angajat;
- posibilitatea de a demonstra experienta câstigatá într-un anumit domeniu si de a obtine recomandári;
- posibilitatea de a-ti construi o carierá.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 33
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
Reine
â În Anexa 2 poti gási modelul comun european de Curriculum Vitae recunoscut în Uniunea Europeaná si din
2004 si în România. La: http://www.europe.org.ro/euroatlantic_club/CV_Instructions_EN.pdf
se gásesc instructiuni de completare a CV.
â Informatiile cuprinse în CV trebuie adaptate postului si institutiei la care vrei sá te angajezi.
â Dacá ai impresia cá CV-ul pe care ti l-ai realizat reprezintá "portretul unui necunoscut", atunci
este sigur cá nu este corect (vezi Anexa 3. 10 sfaturi pentru un Curriculum Vitae reuit).
Exerci(iul 3. Primul meu Curiculum Vitae (CV)
Adesea, când o persoaná cautá un loc de muncá, se întâlneste cu termenul "Curriculum Vitae"
(CV). Termenul este o expresie din limba latiná care în traducere liberá înseamná "desfásurarea
vietii tale" si este, practic, o autobiografie. Este vorba despre ce ai fácut pâná în prezent si ce vei
putea face, ce esti capabil sá faci.
Atunci când îti faci pentru prima datá CV-ul ti se poate párea dificil, de aceea poti începe cu un
exercitiu pentru a întelege mecanismul de redactare a unui CV.
Contureazá-ti profilul personal dupá urmátoarele directii:
- detalii despre persoana ta (nume, prenume, adresá, telefon, data nasterii);
- calificári (scoalá profesionalá, liceu, facultate, alte forme de specializare);
- cursuri de pregátire urmate (în timpul scolii sau dupá absolvire);
- realizárile personale din perioada studiilor (premii, participári la concursuri, expozitii etc.);
- experienta acumulatá într-un anumit domeniu (ex. practica scolará de specialitate, activitátile
derulate ca voluntar etc.);
- posturi ocupate pâná în prezent (dacá au fost);
- domenii de interes personal.
34
Not pentru utilizator!
Ràspunde la urmàtoarele întrebàri:
1. Cât de dificil a fost sá întocmesti primul táu CV?
........................................................................................................................................................
2. La ce puncte ai întâmpinat greutáti?
........................................................................................................................................................
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 34
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
35
Informa(ii utile despre CV:
Pentru tinerii absolventi de liceu sau facultate, CV-ul este mai dificil de conceput din cauza lipsei de
experientá profesionalá. În acest caz, pot fi trecute în CV realizárile din perioada studiilor care au re-
levantá cu postul solicitat:
- cursuri relevante urmate pe parcursul liceului/facultátii;
- medii obtinute la disciplinele relevante pentru postul solicitat;
- premii obtinute;
- concursuri;
- eventuale slujbe pe timpul vacantelor.
Erori în redactarea unui CV:
- absenta unor date esentiale (de exemplu adresa sau telefonul);
- prezenta unor date inutile care nu au legáturá cu postul solicitat;
- scrisul de mâná;
- introducerea unor date/informatii false;
- utilizarea foilor colorate.
Reguli în redactarea unui CV:
1. Foloseste 1 coalá - maxim 2 coli de hârtie albá, format A4.
2. CV-ul trebuie sá fie tehnoredactat/scris la masiná, corect, încadrat în paginá, fárá greseli de
ortografie, gramaticale sau de punctuatie.
3. Scrie numele si prenumele, adresa, telefonul, adresa de e-mail la începutul primei pagini,
distinct de restul continutului.
4. Nu mentiona informatii sau pretentii salariale.
5. Nu minti, nu exagera, nu înflori.
Exerci(iul 4. Scrisoarea de inten(ie
Unii angajatori pot solicita o scrisoare de intentie prin care sá argumentezi de ce vrei
sá ocupi un anume post. Aici creativitatea poate juca un rol important. Trebuie stiut cá, aláturi de
CV, scrisoarea de intentie reprezintá modalitatea prin care angajatorul îsi formeazá prima impresie
despre tine.
Atunci când elaborezi o astfel de scrisoare, este bine sá tii cont de urmátoarele recomandári:
- sá se încadreze într-o paginá;
- sá fie tehnoredactatá;
- sá continá paragrafe scurte si concise;
- sá fie scrisá corect gramatical;
- sá fie adaptatá institutiei si postului solicitat;
- sá fie adresatá unei persoane anume (Director de personal, Director executiv, Presedinte) sau
unui departament din cadrul institutiei (Departamentul de Personal, Departamentul Resurse
Umane);
- sá continá motivele càutàrii unei slujbe, motivele pentru care vrei acea slujbà, motivele
pentru care eyti cea mai potrività persoanà, ràspunsurile la solicitàrile din anun(ul de
angajare, eventualele recomandàri.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 35
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
36
Prima mea Scrisoare de I ntenie - coninutul
Scrisoarea de intentie nu are un continut standard (vezi exemplele din Anexa 4), însá trebuie sá
exprime interesul candidatului pentru postul vizat si sursa din care a fost obtinutá informatia. Se
poate sublinia domeniul în care ai avut performante deosebite în concordantá cu domeniul de acti-
vitate solicitat. Mentioneazá cá scrisoarea este urmatá de un CV.
1. numele candidatului pentru post si informatii de contact (adresa, numárul de telefon, e-mail);
2. numele persoanei din organizatie care realizeazá procedura de selectie (este indicat ca
scrisoarea sá fie adresatá unei persoane si nu unei institutii). Aceste informatii sunt obtinute
din anuntul pentru post;
3. formula de salut (de exemplu, Stimate Domnule / Stimat Doamn);
4. fraza de introducere, care trebuie sá continá:
- postul vizat;
- sursa din care au fost obtinute informatii legate de post (de exemplu, anunt în ziar);
5. douá sau trei fraze care se referá la competentele candidatului - acest segment se axeazá pe
principalele abilitáti si cunostinte cerute pentru acel post si modul în care candidatul
îndeplineste aceste cerinte;
6. douá fraze despre motivul pentru care acest post este potrivit pentru candidat;
7. solicitarea politicoasá a unui ráspuns în legáturá cu postul vizat;
8. semnátura de mâná a candidatului si data de întocmire a scrisorii de intentie.
Not pentru utilizator
Elaboreazá o scrisoare de intentie pentru o firmá care face angajári pentru un post pe care ti-l
doresti si consideri cá ti se potriveste.
Ràspunde la urmàtoarele întrebàri:
1. Ce ai simtit înainte de redactarea scrisorii de intentie?
........................................................................................................................................................
2. Ce ai simtit dupá?
.......................................................................................................................................................
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 36
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
37
Exerci(iul 5. Interviul
a) Pregtirea interviului
Interviul este o conversatie purtatá cu reprezentanti din conducerea institutiei si/sau de la departa-
mentul de resurse umane, despre abilitátile personale ale candidatului si motivele pentru care can-
dideazá pentru postul respectiv.
Exemple de informa(ii despre firmà:
- cu ce se ocupá firma;
- gama de produse sau servicii pe care le oferá;
- adresa sediului central;
- ce fabrici, depozite sau filiale are;
- câti angajati lucreazá în firmá;
- reputatia;
- planurile si problemele actuale.
Exemple de informa(ii despre post:
- ce atitudini si aptitudini sunt necesare pentru un astfel de post;
- caracteristici specifice pentru postul din institutia respectivá;
- dacá postul a mai fost ocupat de cineva sau este o pozitie nouá în
institutia respectivá.
Exemple de informa(ii legate de interviu:
- locul, data si ora la care trebuie sá te prezinti;
- cine face parte din comisia de examinare (functia, numele).
Exemple de întrebàri posibile care (i se vor adresa:
- De ce ai renuntat la vechiul post? (dacá este cazul)
- Care sunt punctele tale tari si care sunt punctele tale slabe?
- Cum te descurci într-o situatie conflictualá la locul de muncá?
- Ce faci dacá toti colegii au o altá párere decât a ta?
Not pentru utilizator
Informa(ii utile: Cum te po(i pregàti pentru interviu?
Înainte de a participa la un interviu este bine:
a. sá ai ráspunsul la câteva întrebári:
- De ce vreau acest post? Ráspunsul táu trebuie sá convingá conducerea institutiei cá vrei acel
post, cá vrei sá lucrezi în acea institutie si nu oriunde.
- Ce pot sà ofer? Ráspunsul táu trebuie sá convingá conducerea institutiei cá TU esti
PERSOANA CEA MAI POTRIVITÃ pentru cá ai abilitáti, deprinderi, idei, atitudini de care
va avea institutia de câstigat dacá te angajeazá.
b. sá încerci sá obtii o serie de informatii:
- despre firmá;
- despre post;
- despre modul de desfásurare a interviului.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 37
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
38
Recomandri
â Exerseaz înainte de a te prezenta la interviu! În Anexa 5 se gásesc câteva întrebári frecvente
ce se adreseazá în timpul interviului de angajare si câteva sugestii referitor la cum ai putea
ráspunde la aceste întrebári.
â Ochii i urechile ciulite
De obicei, înainte de a intra în camera unde se sustine interviul, vei fi rugat sá astepti câteva
minute. Este momentul când poti discuta cu secretara, poti rásfoi pliantele, materialele promo-
tionale ale firmei respective. Cu alte cuvinte, încearcá sá "mirosi" cum functioneazá firma. S-ar
putea sá obtii informatii care sá-ti arate cum sá reactionezi pe parcursul interviului.
â Relaxeaz-te
Este posibil ca în acelasi timp sá mai astepte si alti candidati. Nu te lása impresionat de conver-
satia lor pliná de încredere; si ei au emotii. Este momentul sá arunci guma de mestecat.
â Adopt o atitudine pozitiv
Încearcá sá fii tu însuti, sá nu-ti schimbi vocea sau accentul. Într-un moment de presiune accen-
tul táu real va reveni. Dacá ai intrat în camera unde are loc interviul salutá si asteaptá sá fii invi-
tat sá te asezi.
Reine
â Citeste cu atentie anuntul si toate scrisorile primite din partea firmei.
â Memoreazá numele si functia persoanelor din comisia de examinare.
â Aflá cât mai multe date despre firmá, post si interviul care urmeazá.
â Poti face o deplasare de control pâná la locul interviului pentru a afla exact cât timp faci pâná acolo si
informatii despre vestimentatia preferatá de firma respectivá.
â Prezintá-te mai devreme decât ora programatá.
â Gândeste-te la întrebárile care ti se pot adresa si la ráspunsuri posibile.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 38
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
39
b) Cum se desfoar un interviu
Structura clasicá a interviului este urmátoarea:
- Intrarea candidatului;
- Prezentárile;
- Amabilitáti introductive;
- Oferirea de informatii;
- Evaluarea capacitátilor;
- Evaluarea personalitátii;
- Evaluarea motivatiei;
- Candidatul pune întrebári;
- Informarea candidatului despre urmátoarea etapá a selectiei;
- Finalizarea interviului.
Reine
â Îmbracá-te decent, simplu, serios, curat, cu haine cálcate.
â Parfumul sá fie foarte discret.
â Nu mesteca gumá.
â Nu purta ochelari de soare.
â Nu te coafa, nu-ti da párul cu gel în mpd exagerat.
â Evitá sá-ti iei cerceii cei lungi, fusta si bluza cea mai scurtá, bluza cu decolteul cel mai adânc.
â Reciteste-ti CV-ul înainte de interviu pentru a putea ráspunde natural la întrebárile despre studii,
experientá profesionalá, aptitudini si obiective personale.
â Stai drept pe scaun, într-o pozitie decentá.
â Nu întrerupe.
â Ráspunde numai la obiect accentuând lucrurile care te avantajeazá.
â Nu ridica pretentii exagerate.
â Nu uita cá salariul se dá pentru activitate si performante si nu pentru nevoile tale personale.
â Nu critica institutia la care ai lucrat anterior.
â Salutá la început si multumeste la sfârsit.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 39
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
40
Anexa 1
Despre aptitudini
Pentru cele mai multe profesii angajatorii cer aptitudini specifice sau tehnice care au în vedere posi-
bilitatea de a manipula echipamente de un anumit specific, masinárii etc., altele decât calcula-
toarele, sau au în vedere abilitátile tehnice si competentele într-un domeniu specializat (industria
manufacturierá, sánátate, domeniul bancar etc.).
Existá însá si aptitudini generale pe care este bine sá le mentionezi în CV si sá le demonstrezi, pe
cât posibil, când te prezinti la interviu. Dacá stii sá le scoti în evidentá cu argumente si exemple vei
face o impresie foarte buná, iar sansele de angajare vor creste semnificativ. Aptitudinile pot fi
indicii ale modului în care vei reusi sá te integrezi într-o echipá, sá fii eficient, sá fii o persoaná de
încredere.
Aptitudini sociale sau de rela(ionare:
- comunici eficient si asertiv (îti sustii punctul de vedere cu argumente fárá sá produci tensiuni
sau conflicte);
- stii sá asculti, nu numai sá vorbesti;
- esti convingátor în sustinerea propriilor idei;
- lucrezi eficient în echipá;
- ai încredere în propriile forte;
- esti flexibil;
- te adaptezi usor la medii multiculturale.
Aptitudini organizatorice yi de coordonare:
- organizezi si coordonezi un grup de oameni pentru a rezolva o sarciná;
- esti capabil sá îti planifici timpul pentru a duce la bun sfârsit un proiect, o activitate;
- poti sá planifici si sá administrezi resurse financiare si materiale necesare realizárii unei
activitáti (ex. esti responsabil cu strângerea banilor pentru organizarea unei piese de teatru si
cu identificarea altor resurse de care ai nevoie pentru organizare: salá, microfoane, costume etc);
- stii sá lucrezi în situatii de stres, de crizá de timp;
- esti capabil sá distribui sarcini membrilor unei echipe;
- poti sá realizezi mai multe sarcini din diverse activitáti în aceeasi perioadá de timp
(ex. mergi la scoalá, dar în acelasi timp te implici în organizarea Balului Bobocilor si faci
voluntariat într-o organizatie).
Aptitudini cognitive:
- asimilezi, clasifici, întelegi usor informatiile din jurul táu;
- identifici problemele care trebuie rezolvate;
- ai capacitate de sintezá;
- argumentezi logic;
- aplici teoria la situatii practice.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 40
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
41
Aptitudinea de a lucra cu calculatorul:
- stápânesti bine aplicatiile Microsoft Office (Word, Excel, Power Point);
- ai cunostinte de bazá pentru a lucra cu aplicatiile de modele grafice (Adobe Illustrator,
PhotoShop etc.);
- esti familiarizat cu internetul si poti naviga pe internet utilizând diverse browsere.
Notá:
- abilitátile de lucru cu calculatorul si competentele pot fi obtinute si recunoscute prin Licenta
Europeaná pentru Lucrul cu Calculatorul (ECDL), un standard de competentá recunoscut
international care certificá faptul cá detinátorul are cunostintele si abilitátile necesare pentru
a utiliza cele mai comune aplicatii de calculator în mod eficient si productiv. Pentru mai multe
informatii privind ECDL, mergi la http://www.ecdl.com/main/region_eur.php
Aptitudini artistice:
- scrii cu usurintá (prozá/poezie/articole);
- dovedesti sensibilitate la sunete;
- creezi melodie si ritm;
- desenezi pentru a explica/demonstra;
- ai o perceptie vizualá corectá din mai multe unghiuri;
- creezi cu usurintá imagini mentale;
- desenezi/fotografiezi.
Dac vrei s afli mai multe despre aptitudinile tale, acceseaz resursele de mai jos:
- Chestionar de aptitudini la adresa: http://www.go.ise.ro/dovedno/dovedno.asp
- Teste de aptitudini la adresa: http://www.funtastic.ro/teste/aptitudini/
- Probele de aptitudini pentru admiterea în liceele voca(ionale profil artistic - arte vizuale,
specializárile Arte plastice si decorative, Arhitecturá, arte ambientale si design (perceptie
vizualá,creativitate etc.) la adresa:
http://www.edu.ro/index.php?module= uploads&func=download&fileId=2201
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 41
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
42
Anexa 2
Modelul comun european de
Curriculum Vitae
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 42
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
43
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 43
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
44
Anexa 3
10 sfaturi pentru un
Curriculum Vitae reuyit
1. Simplitatea. Un CV este prima si probabil ultima sansá de a-ti asigura un interviu. De aceea
este extrem de important ca CV-ul sá functioneze în favoarea ta si nu invers. Foloseste-l ca sá atra-
gi atentia asupra puterii tale de muncá, asupra realizárilor tale si asupra cunostintelor tehnice.
2. Realizàrile trebuie sà ocupe un loc important. Este foarte bine sá folosesti o serie de verbe
active, precum: am realizat, am planificat, am organizat, am fost ráspunzátor pentru, am condus etc.
Nu este indicat sá folosesti tot felul de semne pentru organizarea ideilor, un CV poate fi mai usor
citit dacá este scris cursiv.
3. Cronologia inversà. În momentul în care începi sá completezi experienta, trebuie sá începi cu
ultimul loc de muncá si apoi sá continui, în aceeasi ordine cronologicá inversá, cu urmátoarele,
neuitând sá mentionezi numele angajatorului, data de început si sfârsit a jobului, titlul jobului si o
micá descriere a acestuia, plus realizárile tale. Dacá îti cauti pentru prima oará un job, atunci com-
pleteazá orice experientá relevantá, plátitá sau nu.
4. Sinceritatea. Dacá minti într-un CV, nu numai cá nu îti faci nici un bine, dar în acelasi timp îl
faci si pe posibilul angajator sá îsi piardá timpul fárá nici un rost. Sá adaugi 6 luni în plus expe-
rientá la un job, poate párea o idee buná, dar dacá informatia este verificatá, fii convins cá ai ”scá-
pat” de job. Dar nu te vinde nici prea ieftin! Dacá esti de párere cá cele trei veri pe care le-ai petre-
cut în Franta, lucrând ca voluntar, te-au ajutat sá cunosti tara si cultura ei, atunci spune-o!
5. Educa(ia. Acordá o atentie la fel de mare si realizárilor tale din timpul scolii/liceului/facultátii.
Atentie: acest lucru nu mai este relevant si în cazul în care lucrezi în domeniul respectiv de mai
mult de doi ani.
6. Aptitudini IT. Trebuie sá notezi absolut tot ceea ce stii sá faci în domeniul calculatoarelor:
cunostinte hardware, software, limbaje de programare, baze de date, etc. Nu mentiona si lucruri pe
care nu le-ai mai fácut de mult, sau mai ráu, nu le-ai fácut niciodatá; dacá la interviu esti întrebat
despre acea operatie, vei párea ridicol, nestiind ce sá ráspunzi.
7. Organizarea CV-ului. Nu îti înghesui CV-ul si nu îl pástra doar pe o paginá, chiar dacá mai ai
ceva de spus. Dacá e de 3 pagini, nu e nici o problemá atâta timp cât continutul este relevant pen-
tru jobul la care tu ai aplicat. Dacá posibilul angajator se va chinui sá citeascá CV-ul táu, îsi va
pierde repede interesul.
8. Greyelile gramaticale. Nici un angajator nu va cáuta o persoaná care nici mácar nu s-a deranjat
sá îsi corecteze propriile greseli. Nu te baza pe o vizionare rapidá a CV-ului, citeste-l de la capát de
douá sau de trei ori cu multá atentie.
9. Douà perechi de ochi. Dupá ce l-ai verificat chiar tu, mai roagá pe cineva sa îti citeascá CV-ul,
pentru cá ochiul încá neobisnuit cu acest material, poate detecta cu usurintá greselile. Nu încerca
sá îti completezi CV-ul dintr-o singurá datá, întotdeauna întoarce-te la el si mai verificá-l dupá câte-
va zile.
10. Referin(e. Verificá-ti referintele înainte de a te folosi de numele lor. Nu e nimic mai ráu decât
sá folosesti numele unei persoane care fie s-a mutat, fie are ceva împotriva ta. Cei mai buni oameni
pe care trebuie sá îi folosesti pentru referinte pot fi angajatorul táu prezent sau un profesor de la
facultate sau liceu.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 44
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
45
Anexa 4
Douà variante de scrisoare de inten(ie
Exemplul nr. 1
Matei Dumitriu ABC COMPUTERS SISTEM
Str. Florilor nr. 3 B-dul Traian Vuia nr. 4
Suceava, România Botosani, România
Tel: (0235)XXXXX
10 octombrie 2004
Stimate domnule Ion Dunáreanu,
Ca ráspuns la anuntul dumneavoastrá din ziarul ”Evenimentul de azi” (9 octombrie 2004) pentru postul de analist pro-
gramator, anexez un Curriculum Vitae care reflectá o foarte buná pregátire de specialitate, dobânditá în urma absolvirii
Liceului de Informaticá ”Garabet Ibráileanu” din Suceava (media 9.73).
As dori sá lucrez la ABC COMPUTERS SISTEM deoarece compania dumneavoastrá se aflá în pliná dezvoltare pe piata
româneascá. Consider cá pregátirea de specialitate si capacitatea de a lucra cu calculatoarele si programele de ultimá ge-
neratie sunt câteva dintre calitátile care má recomandá pentru postul de analist programator din firma dumneavoastrá.
As fi încântat sá má contactati pentru un viitor interviu si o discutie despre postul de analist programator din cadrul
ABC COMPUTERS SISTEM.
În speranta unei viitoare colaborári, vá multumesc pentru timpul si atentia acordate.
Cu sinceritate,
Matei Dumitriu
Exemplul nr. 2
Maria Pîslaru BRD Groupe Societe Generale
Str. Ciurchi nr.107, bl.B7, ap.3 Str. A. Panu nr. 1B - 2A
Telefon: 0232 - XXXXXX
Iasi, cod
Stimate D-le Director,
În urma anuntului dumneavoastrá în cotidianul "Evenimentul" din data de 21 iunie 2005, am aflat de postul de Con-
silier clientelá persoane fizice.
Motivul pentru care optez pentru acest post este acela cá am abililitáti pe care mi le-am format pâná în prezent si doresc
sá lucrez într-o firmá care sá-mi ofere sanse de promovare si posibilitatea de a-mi dezvolta capacitátile profesionale.
La locurile de muncá anterioare, functiile detinute în domeniul juridic mi-au creat oportunitatea de a-mi pune în va-
loare abilitátile de comunicare în relatiile cu clientii persoane fizice si juridice.
CV-ul aláturat vá va oferi informatiile detaliate despre studiile si experienta mea profesionalá.
Cred cá aptitudinile si dorinta mea de dezvoltare profesionalá vor ráspunde asteptárilor dumneavoastrá.
În speranta cá voi avea prilejul sá vá întâlnesc, vá rog acceptati expresia sincerelor mele saluári.
Cu stimá, 23 iunie 2005
Maria Pîslaru
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 45
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
46
Anexa 5
Întrebàri yi ràspunsuri la interviul de
angajare
Vorbeyte-mi despre tine. Aceasta este o întrebare deschisá folositá pentru a sparge gheata. Cel mai
important este sá faci legátura între ráspunsuri si locul de muncá. Fii specific si nu te lungi inutil.
Ráspunsul táu ar trebui sá dureze cam douá minute.
De ce dori(i sà lucra(i pentru aceastà companie/institu(ie? Acest lucru va aráta angajatorului
daca ti-ai fácut temele sau nu. Fii specific si vorbeste despre modul în care caracteristicile acestei
companii, despre care te-ai documentat, se completeazá cu scopurile tale privind cariera.
De ce ai ales acest domeniu? Aceastá întrebare îti va permite sá-ti demonstrezi entuziasmul si
dedicarea fatá de domeniul ales.
Descrie cel mai bun/ràu yef pe care l-ai avut. Fii pozitiv. Vorbeste despre cel mai bun sef pe care
l-ai avut si, dacá esti presat sá amintesti si despre cel mai ráu sef, dá o turnurá pozitivá declarati-
ilor negative cum ar fi: "Am avut un supervizor care deseori era foarte vag. În orice caz, datorit
acestui lucru am învat adevrata valoare a unei comunicri eficiente".
Care sunt punctele tale tari/slabe? Sá vorbesti despre punctele tale tari e usor, dar asigurá-te cá
acestea au legáturá cu locul de muncá. Cât despre punctele slabe, dá-le o turnurá pozitivá. De exem-
plu: "Am tendina de a deveni nervos în preajma supervizorilor dei am câstigat mult încredere
din moment ce la ultimul meu loc de munc supervizorii m încurajau s pun întrebri".
Unde te vezi peste trei ani? Spune persoanei care te intervieveazá cá speri sá fii în compania
respectivá unde îti aduci cea mai buná contributie bazatá pe abilitátile si experienta dobândite pe
parcursul celor trei ani.
Descrie o experien(à în care ai lucrat ca membru al unei echipe. Este foarte important sá fii
capabil atât sá contribui, cât si sá conduci o echipá. Gândeste-te serios înainte sá ráspunzi la aceastá
întrebare si oferá un exemplu pentru ambele situatii. Activitátile sportive în echipá sunt exemple
bune.
Care a fost ultima carte citità? Aceastá întrebare este pentru a vedea dacá esti la curent cu
noutátile din domeniul de activitate si/sau dacá citesti pentru a te dezvolta în acest domeniu.
Care sunt hobby-urile/preocupàrile tale? Aceastá întrebare poate párea irelevantá. Intervieva-
torii adreseazá aceste tipuri de întrebári pentru a afla despre personalitatea ta si pentru a-ti testa
abilitátile interpersonale. Pe lângá acest lucru, ráspunsul la aceastá întrebare îti poate permite sá
subliniezi câteva din punctele tale tari. Participarea la activitáti sportive demonstreazá lucrul în
echipá; abilitatea de a lucra manual aratá atentie pentru detalii.
Ave(i vreo întrebare?Aceasta este o întrebare pe care o poti anticipa oricând. Ca rezultat al docu-
mentárilor tale ar trebui sá ai o serie de mai multe întrebári în legáturá cu postul pentru care can-
didezi sau compania din a cárei echipá vrei sá faci parte. Demonstreazá cá esti pregátit.
Sursa: ILO-IPEC, Navigând pe piaa muncii: abiliti de cutare a unui loc de munc pentru tineri
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 46
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
47
Anexa 6
Exerci(ii suplimentare
(pot fi adaptate/îmbunátátite de profesorul diriginte sau de psihologul scolii)
1. Alege un coleg de clasá. Împreuná pregátiti câteva întrebári pentru o persoaná care lucreazá într-
o profesie care vá intereseazá. Stabiliti o întâlnire cu aceastá persoaná si rugati-o sá vá ráspundá la
întrebári. Dupá ce ati realizat interviul întocmiti un raport detaliat cu privire la profesia despre care
ati aflat mai multe lucruri în timpul interviului.
2. Imagineazá-ti cá ai un loc de muncá. Realizeazá un desen sau o schemá din care sá reiasá toate
atributiile si responsabilitátile pe care le ai. Prezintá lucrarea colegilor de clasá sau prietenilor tái.
3. Încearcá sá creionezi un plan pentru dezvoltarea carierei care sá te ajute la luarea deciziilor
privind viitorul táu!
l Încotro má îndrept?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
l Ce trebuie sá fac pentru aceasta?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
l Când trec la actiune?
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
l Punctele mele forte care má pot ajuta sunt:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
l Slábiciunile mele care má pot împiedica:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
l Obstacolele pe care le-as putea întâmpina sunt:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
l Posibilitátile mele sunt:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
4. Completeazá lista cu alte exercitii creative, pe teme de orientare scolará si profesionalá.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 47
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
48
Bibliografie
Bramham, John; Cox, David, Cum s obii uor un loc de munc, Teora, Bucuresti, 1997.
Caluschi, Mariana, Grupul mic i creativitatea, Editura Cantes, Iasi, 2001.
Clegg, Brian, Dezvoltarea personal, Polirom, Iasi, 2003.
Colwell, Peter, Cheia succesului, Polirom, Iasi, 2003.
Curs postuniversitar, Consiliere Psihologic, Modulul 10 - Consiliere în carier, Catedra de Psi-
hologie, Universitatea Babes-Bolyai, Centrul "Expert", Cluj-Napoca.
Dalat, Yvon, Ghidul reuitei tale profesionale, Polirom, Iasi, 2003.
Gulei, Marinela, Consiliere pentru viitorul tu - manualul elevului, Asociatia Alternative Sociale,
Iasi, 2003.
Holban, Ion; Gugiuman, Ana, Puncte de sprijin în cunoaterea individualitii elevilor. Ghid,
Editura Didacticá si Pedagogicá, 1972.
http://ro.wikibooks.org/wiki/Psihologia/Aptitudini_speciale
ILO-IPEC, Navigând pe piaa muncii: abiliti de cutare a unui loc de munc pentru tineri (draft
2006).
Salomia, Elena; Marcinschi, Marcela (coord.), Ghidul carierei mele, Centrul Educatia 2000+,
Bucuresti, 2002.
Serea, Adela; Foca, Liliana, Program de consiliere profesional pentru deinui, Asociatia
Alternative Sociale, Iasi, 2002.
Super, D. E., Career education and the meaning of work. Monographs on career education,
Washington, DC: The Office of Career Education, U.S. Office of Education, 1976.
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 48
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
49
Alte resurse utile:
- Aprarea drepturilor copilului prin educaie, art i mass-media. SCREAM. Oprii munca copiilor,
Biroul International al Muncii ILO-IPEC, Bucuresti, Speed Promotion, 2005.
- Clasificarea ocupatiilor din România http://www.dsclex.ro/ocupatii/cor1.htm
- Formarea Deprinderilor de Via pentru prevenirea traficului de fiine umane, Centrul de Informare si
Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova, 2004.
- Ghid de educaie pentru prevenirea traficului cu femei, Centrul Parteneriat Pentru Egalitate, 2003.
- Munca copiilor în România, ILO-IPEC, 2004.
- Munca copiilor, drepturile i educaia lor. Pachet informativ pentru profesori, educatori i organizaiile
lor, ILO-IPEC si UNICEF, 2002.
Pagini de internet utile:
- http://bestjobs.neogen.ro
- http://ro.wikibooks.org/wiki/Psihologia/Aptitudini_speciale
- http://www.1educat.ro/cariera/piatamuncii.html
- http://www.dsclex.ro/ocupatii/cor1.htm (Clasificarea Ocupatiilor în România)
- http://www.ilo.org/public/english/bureau/inf/wdacl/index.htm
- http://www.jobsearch.ro (baza de date cu locuri de munca disponibile în România)
- http://www.mimmc.ro/legislatie/cv2final2final__2_.doc
- http://www.munca.ro
- http://www.nextsteps.org/ (include numeroase informatii din Canada cu privire la profilurile carierei si
întrebári referitoare la carierá. De asemenea include link-uri cátre tabele cu locuri de muncá on-line si
resurse privind libera practicá ce te pot ajuta sá cauti locul de muncá visat).
- www.alternativesociale.ro
- www.antitrafic.ro
- www.copii.ro ( NACRP)
- www.ilo.org
- www.ilo.org/public/english/standards/ipec/protectcee/index.htm
- www.prowomen.ro
- www.salvaticopiii.ro
- www.works4me.org.uk
Un ghid mic pentru o cariera mare BUN DE TIPAR 2007.qxp 4/18/2007 10:25 AM Page 49
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m
C
l
i
c
k

t
o

b
u
y

N
O
W
!
P
D
F
-XCHA
N
G
E
w
w
w
.
d
o
cu-tra
c
k
.
c
o
m