Program rada Programma di lavoro

2008.

Poštuj život. Rispetta la vita.

program rada 2008.

1

Temeljni podaci društva

UVOD

1.

1.1. Temeljni kapital
Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Rijeci 26. ožujka 1996. godine, pod nazivom Komunalni servis d.o.o. za komunalnu djelatnost, sa sjedištem u Rovinju, Trg na Lokvi bb. Skraćeni naziv Komunalni servis d.o.o. Temeljni kapital društva iznosi 22.055.400,00 kn.

1.2. Predmet poslovanja društva
Predmet poslovanja društva

Nkd
90.0 63.21 74.70 93.03 * * * 45 52.62 * *

Djelatnost
Uklanjanje otpad. voda, odvoz smeća i sl. djelatnosti. Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prometu. Čišćenje svih vrsta objekata. Pogrebne i prateće djelatnosti. Upravljanje tržnicom na malo te davanje u zakup poslovnih prostora i štandova na tržnici Iznajmljivanje kioska, štandova, pultova i sl. objekata Uređenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina, javnih zelenih površina, park-šuma, drvoreda, skverova, zelenila uz prometnice, morskih plaža i obala te zaštićenih zona. Građevinarstvo- niskogradnja Trgovina na malo na štandovima i tržnicama. Održavanje i upravljanje parkiralištima. Organiziranje i naplata na parkiralištima.

poštuj život.

program rada 2008.

2

1.3. Vlasnička struktura društva
Članovi Društva imaju temeljne uloge kako slijedi: • Grad Rovinj • Općina Bale • Općina Kanfanar • Općina Žminj 21.582.200,00 kn; 84.000,00 kn; 128.000,00 kn; 261.000,00 kn.

Ulog Grada Rovinja sastoji se od:
• stvari označenih u članku 8. stavku 2. točki 2, u vrijednosti od 18.055.400,00 kn, a koje Grad Rovinj predaje u vlasništvo i posjed Društvu, • iznosa od 3.526.800,00 kn, koji je kao njegov ulog utvrđen u Društvenom ugovoru sklopljenom 15. prosinca 1995. g., a raspodijeljen po Sporazumu o podjeli društvenog kapitala Javnog poduzeća “Komunalni servis” p.o. Rovinj, kojeg su osnivači Društva sklopili dana 29. studenog 1995. g. • Poslovni udjeli članova Društva ne odgovaraju veličini temeljnih uloga već su određeni prema veličini temeljnih uloga iz Društvenog ugovora od 15. prosinca 1995. g, a iznose: • Grad Rovinj 3.526.800,00 kn ili 88,17 %, • Općina Bale 84.000,00 kn ili 2,10 %, • Općina Kanfanar 128.000,00 kn ili 3,20 %, • Općina Žminj 261.000,00 kn ili 6,53 %. U Skupštini Društva svaki osnivač ima glasove prema svom poslovnom udjelu određenom Društvenim ugovorom sklopljenim 15.12.1995. Službene web stranice društva su: www.komunalniservis.hr
Grafikon broj 1. POSLOVNI UDJELI U DRUŠTVU

2% 3%

7%

Rovinj Bale

Kanfanar Žminj

88%
Izvor: Komunalni servis d.o.o.

poštuj život.

program rada 2008. 2007.

3 1

1.4. Organizacijska struktura Društva
Organizacijska struktura Društva prikazuje ukupnost veza i odnosa između svih naših organizacijskih dijelova (organizacijskih jedinica) kao i veze i odnosa unutar svako pojedine organizacijske jedinice. Ukupan rad našeg društva organiziran je kroz 5 poslovnih jedinica i 9 organizacijskih jedinica.
Shema: KOMUNALNI SERVIS d.o.o. - ORGANIZACIJSKA SHEMA

UPRAVA DRUŠTVA

URED DIREKTORA

PJ ČISTOĆA ORG. JED. ODLAGALIŠTE OTPADA ORG. JED. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA ORG. JED. ODVOZ I SAKUPLJANJE OTPADA

PJ PARKOVI I ZELENILO ORG. JED. PARKOVI I ODRŽAVANJE ZELENILA ORG. JED. GRADSKA GROBLJA

PJ PARKIRALIŠTA I TRŽNICA ORG. JED. PARKIRALIŠTA ORG. JED. TRŽNICA

PJ ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA ORG. JED. PROČISTAČ I ODRŽAVANJE SUSTAVA JAVNE ODVODNJE ORG. JED. ODRŽAVANJE I ZIDARI

PJ ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO
Izvor: Komunalni servis d.o.o.

Organizacijska struktura Komunalnog servisa d.o.o. mora osigurati:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ostvarivanje ciljeva organizacije, Optimalnu podjelu rada u organizaciji, Punu pažnju ključnim funkcijama u organizaciji, Efikasnu upotrebu svih raspoloživih resursa, Fleksibilnost organizacije, Jasnu podjelu odgovornosti, Racionalno korištenje kvalifikacija, iskustava i radnog vremena, Odgovarajući sustav informacija i komunikacije

poštuj život.

program rada 2008.

4

Misija, vizija i ciljevi društva
2.1. Vizija (cilj na najvišoj hijerarhijskoj razini)
Biti usmjeren na kontinuirano pružanje izvrsne komunalne usluge razvojem i stalnim unapređivanjem vlastitih tehničko-tehnoloških i ljudskih resursa, zasnovano na principima zaštite okoliša i osiguranja stalne izobrazbe svih zaposlenih. Naše buduće djelovanje mora počivati na povećanju zadovoljstva svih korisnika naših usluga, unapređivanjem postupanja s komunalnim i neopasnim otpadom, izgradnjom odgovarajuće mreže odvodnje otpadnih voda i njihovim pročišćavanjem na području cijeloga grada Rovinja, razvojem samostalne jedinice za distribuciju plina, stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, šuma, ulica, cesta, naselja, tržnica i groblja, podizanjem nivoa ukupne uređenosti svih zelenih gradskih površina gradnjom i opremanjem novih te zaštitom krajobrazne baštine i tradicionalnog mediteranskog krajolika, 24 satnim osiguranjem rada otvorenih i zatvorenih gradskih parkirališta i pješačke zone, poštujući pri tome načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodnosti a s temeljnim ciljem da prostor u kojemu djelujemo, u segmentu komunalnih djelatnosti, učinimo ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika naših usluga.

2.

2.2. Misija (glavna - osnovna svrha Društva)
Misija Komunalnog servisa d.o.o., je da u suradnji sa osnivačima i u djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanjem svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga, što čini okosnicu sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja Društvom.

2.3. Temeljni razvojni ciljevi društva za slijedećih 5 godina
Ciljevi predstavljaju naše željeno stanje organizacije u budućnosti, odnosno krajnje točke kojima je usmjereno naše ukupno djelovanje. U nastavku se predlažu temeljni ciljevi Društva, koji čine osnovne smjernice budućeg razvoja Komunalnog servisa d.o.o. Svake godine se po ovim ciljevima utvrđuju aktivnosti i prioriteti kroz politiku zapošljavanja, program rada i financijski plan, i to: 1. Stvaranjem fleksibilnog, multiuslužnog, multidisciplinarnog i modernog komunalnog Društva; 2. Stalnom brigom za sve zaposlene mjerama zaštite na radu, osiguranjem redovnih primanja, upoznavanjem zaposlenih o svim bitnim kretanjima za Društvo te stalnim ulaganjem kapitala i znanja uz zadržavanje postojećih radnih mjesta; 3. Povećanjem ukupne efikasnosti poslovanja i reduciranje troškova kroz smanjenje sezonske radne snage, radno intenzivnih poslova te kroz automatizaciju i informatizaciju ukupnog poslovanja;

poštuj život.

program rada 2008.

5

4. Jačanjem srednjeg menadžmenta kroz stalnu izobrazbu i zapošljavanje kadrova sa visokom ili višom stručnom spremom; 5. Jačanjem Društva kroz stvaranje vlastite baze podataka najbolje prakse, postojećih procedura i umrežavanje svih raspoloživih znanja i informacija; 6. Outsourcingom usluga koje nisu isplative za Društvo; 7. Jačanjem Društva kroz povećanje vlastite samostalnosti u pogledu prihoda, te kroz sustavno smanjivanje vlastite ovisnosti poslovanja o gradskom proračunu; 8. Strateškim planiranjem, analizama i prognozama budućih kretanja u okolinama Društva osigurati stabilnost i fleksibilnost društva u odnosu na možebitne promjene; 9. Stvaranje Društva znanja; 10. Početak stvaranja organizacijske jedinice za distribuciju plina na području Grada Rovinja.;

2.4. Realizacija operativnih ciljeva u 2007. godini, Smjernice za izradu plana rada u 2008. godini i revidirani operativni ciljevi poslovanja za 2008. g
2.4.1. Realizirani operativni ciljevi u 2007.

Realizirani operativni ciljevi u 2007. Br.
1. a) b) 2.

Postavljeni ciljevi
Smanjenje troškova na nivou društva smanjenje prekovremenih sati smanjenje sezonskoga rada Izravnavanje troškova na nivou svih PJ

Planirano
10%

Datum kon.
31.12.2007

Realizacija
14% 7%

31.12.2007.

Nove u: 1) strojno košenje trave 2) TV inspekcija kanalizacije 3) prostor D gradske tržnice Revizija: 1) betonski temelji -groblje 2) nošenje lijesa-groblje 3) izdavanje sprovodnice-groblje 4) kanalizacijski doprinos 5) usluge fekaljere-odvodnja

a)

smanjenje gubitaka gdje postoje internom revizijom cijenom usluga

3. a) b) 4. a) b) 5. a) b) c)

Racionalizacija poslovanja zidara i odvodnje Jasniji operativni planovi djelovanja Preuzimanje kompletno poslova odraž. komunalne opreme Grada RV Povećanje ukupnog prihoda Na Lokva Vidotto stvaranje mogućih prihoda na selekcioniranju korisnog otpada stvaranje strateškog plana razvoja budućih usluga Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda na groblju naplata naknade za trajno korištenje naplata godišnje naknade ažuriranje evidencije 5%

31.12.2007. da nije postignut dogovor s Gradom

31.12.2007 nije realiz.- promjena zakonske regulative ambalaža - Jadranmetal 1.12.07. edukacija vrtića, vrečice, tetrapak, komposteri, drveni i elektronički otpad 31.12.2007. 45% 5% Rovinjsko selo i Polje D groblje Rovinj

poštuj život.

program rada 2008.

6

Realizirani operativni ciljevi u 2007.
Br. 6. Postavljeni ciljevi Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda na odvozu otpada ažuriranje evidencije pravnih osoba i građana Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda u odvodnji naknada za održavanje i izgradnju javnog sustava odvodnje ažuriranje podataka Ušteda na održavanju zelenih površina racionalnija distribucija radne snage povećanje obima automatiziranog poslovanja na košnji Povećanje obima poslova prema trećima čišćenje i pometanje TDR-a čišćenje i pometanje Valalte čišćenje i pometanje okolnih Općina Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja na nivou Društva u odnosu na 2006. godine broj pokrenutih ovršnih postupaka Standardizacija poslovanja na bazi ISO Priprema izobrazba radnika za internog auditora uređenje baze odobrenih dobavljača društva bolji nadzor reklamacija i prigovora kupaca 100% 31.12.2007. realizirana 100% realizirana realizirana 10% 31.12.2007. 352% 31.12.2007. postignuto postignuto postignuto 10% 31.12.2007. 4% 13% 5% 31.12.2007. 2% da Planirano 5% Datum kon. 31.12.2007. pravne=17% građani=3% Realizacija

a) 7. a) b) 8. a) b) 9. a) b) c) 10. a) 11. a) b) c) d)

2.4.2. Smjernice za izradu programa rada za 2008. godinu, zasnovane su na slijedećem:
1. 2. 3. Operativnim ciljevima za 2008. g. i ostvarenju ciljeva u 2007.g; Financijskim pokazateljima poslovanja (u nastavku ovog teksta-grafikoni); Potrebnim sredstvima Gradskog proračuna, Fonda za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša te Hrvatskih voda za predloženi program rada, odnosno korekciji postojećih cijena za većinu usluga; 4. Kreditnim sredstvima za izgradnju sustava odvodnje u visini od 25 mil. kuna; 5. Projekciji inflacije na nivou 2008 u visini od +/- 4,5 % (rast cijena nafte i prehrambenih proizvoda); 6. Izrazito velikom rastu cijena goriva u proteklom periodu i najavama još većeg rasta u 2008.g.; 7. Projekciji proračuna Grada i smanjenju ukupnih gradskih prihoda u 2008.g.; 8. Preuzetim ukupnim financijskim obvezama od Grada Rovinja za investiciju Carera; 9. Korekciji dohodaka za postotak inflacije i promjene u sistematizaciji, te smjernicama Vlade RH 5,00 % te 10. Planu ulaganja Komunalnog servisa za 2008. g.;

poštuj život.

program rada 2008.

7

2.4.3. Neki važni pokazatelji poslovanja Komunalnog servisa d.o.o. koji utječu na plan i program rada u 2008. g.
Iz grafikona usporedbe prihoda i rashoda, vidljivo je da su do sada prihodi pratili rashode te da u poslovanju Komunalnog servisa nema prostora za povećanje prihoda iz dodatnih usluga, te da je jedino moguće povećanje ukupnih prihoda kroz korekciju cijena.
Kretanje ukupnih prihoda i rashoda
40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Prihodi Rashodi Prihodi Rashodi Prihodi Rashodi Prihodi Rashodi

2005

2006

2007

2008

Nastavno, naredni grafikon ukazuje na trend rasta fiksnih troškova i to ponajviše zbog rasta cijena goriva, porasta broja zaposlenih i velikog udjela amortizacije.
Kretanje fiksnih troškova i prosječnih varijabilnih
30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Varjab. tr. Varjab. tr. Varjab. tr. Fiksni tr Fiksni tr Fiksni tr

2006

2007

2008

Rast troškova goriva dodatno je iskazan i slijedećim pokazateljem.

poštuj život.

program rada 2008.

8

Andamento delle spese per combustibili senza variazioni di prezzo per i servizi
1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Iz gornjeg grafikona vidljivo je da je samo cijena goriva kao neizbježan trošak od 2001. godine kada je bila 480.000,00 kn narasla u 2007. na 1.143.000,00 kn, dok u 2008. očekujemo još veće povećanje u prosjeku oko 1.200.000,00 kn. Iz navedenog potrebno je zaključiti, da je kapacitet stvaranja novih prihoda u Komunalnom servisu relativno limitiran kroz povećanje obima novih usluga, te da troškovi goriva sve više utječu na samo poslovanje društva. Obzirom na navedeno, u 2008. godini kao i u slijedećim godinama biti će nužna revizija cijena, restriktivniji odnos prema troškovima i osobito potreba zadržavanja postojećeg obima zaposlenih na nivou 2007. godine. Glede prihoda, osim povećanja cijena u nekim dijelovima usluga koje su ugrožene naglim pomacima cijene goriva morati će se namiriti iz aktivnijeg najma prostora na tržnici C, traženjem i ugovaranjem novih naplatnih mjesta i parkirališta, te još intenzivinijim radom u području sakupljanja i obrade korisnog otpada. Sukladno iznesenom postavljeni su novi ciljevi za 2008. godinu.

2.4.4. Operativni ciljevi poslovanja za 2008. godinu
• • • • • • • Povećanje volumena poslovanja i prihoda na odlagalištu, kroz preuzimanje korisnog otpada od strane trećih osoba (Maistra, Valalta, TDR, Jadranmetal) na području grada Rovinja; Povećanje ukupnog zaduženja i prihoda na odvozu otpada za 3 % (ažuriranjem evidencija pravnih osoba i građana samo vanjske općine); Povećanje prihoda na parkiralištima i tržnici za ukupno 5 % (nova naplatna mjesta autobusni kolodvor, aktivnije izdavanje prepaid usluge, produženje perioda naplate, novi korisnici i usluge na tržnici i sl); Povećanje ukupnog volumena zaduženja i prihoda u odvodnji za 1% (povećana naknada za izgradnju javnog sustava odvodnje i ažuriranje evidencija - spajanje na bazu Istarskog vodovoda); Uštede na održavanju zelenih površina kroz racionalniju preraspodjelu radne snage, te smanjenjem ukupnih troškova sadnog materijala (racionalnija sadnja, manji intenzitet zamjene sadnog materijala); Povećanje obima komunalnih poslova prema trećima ( čišćenje, pometanje, košnja Maistra, Valalta, okolne općine); Povećanje učinkovitosti ovršnih postupaka i obima utuživanja za 5 % na nivou Društva, u svim poslovnim jedinicama u odnosu na 2007.g.;

poštuj život.

program rada 2008.

9

• • •

Zadržavanje postojećeg broja zaposlenih na razini 2007.g.; Smanjivanje ukupnog broja prekovremenih sati rada za 2 % na nivou cijele godine.; Strateške usluge, pripremne radnje: Doregistracija poduzeća za poslovanje sa plinovodima i preuzimanje izgradnje plinske mreže.

poštuj život.

program rada 2008.

10

Procjena poslovanja do kraja 2007. godine
3.1. Projekcija Računa dobiti i gubitka
U narednom prikazu iskazuju se prve projekcije računa dobiti i gubitka Komunalnog servisa d.o.o. Prilikom izrade procjene uzete su u obzir sve tekuće obveze kao i očekivane investicije koje će se realizirati do kraja 2007. godine. Obzirom na navedeno moguća su manja odstupanja.
PROCJENA OSTVARENIH PRIHODA I TROŠKOVA POSLOVANJA I -XII 2007.

3.

PROCJENA PRIHODA POSLOVANJA Šifra konta 751 752-3 754 755 775 786 789 PRIHODI Od prodanih usluga Od građana Namjenska sredstva Potpora grada Od kamata Otpisana potraživ. Ostali prihodi Raspored prih. upr. Ukupni prih. I-XII 07. PROCJENA TROŠKOVA POSLOVANJA I -XII 07. Šifra konta 400+409 401 403-4 405 409 410-11 412 413+427 415 417 418+428+461 Vrsta troška Utrošeno materijala Utrošena energija Rezervni dijelovi Otpis sit. inv. i aut. g. Ostali materij. troš. Prijev. usluge i HPT Usluge u proizv. Usluge održavanja Zakupnine i najam. Istraživ. razv. uslu. Ostale usluge Ukupno 1.823.060,91 1.404.969,64 387.297,41 431.578,66 0,00 259.916,32 332.184,17 964.632,41 180.078,55 97.957,24 1.342.952,53 Ukupno 17.599.960,80 8.378.226,34 2.835.948,01 5.525.617,32 349.464,77 22.464,24 263.970,87 34.975.652,35 0,00 34.826.675,45 34.975.652,35

poštuj život.

program rada 2008.

11

420 421 422 423 427 428+9 430 440 441 (420+422) 460 461+5 467

Zdrav. i vet. pregled Bankarske usluge Odvj. i reviz. usluge Premije osiguranja Usluge softwera Tehnički+cestarina Amortizacija Naknada tr. djelat. Neproizv. usluge Reprezentacija Članarine+nak. okol. Nak. po ug. o djelu UKUPNO

0,00 90.502,57 0,00 487.491,70 0,00 0,00 10.259.539,54 2.179.184,61 245.217,70 93.883,20 0,00 197.472,73 20.777.919,90 Ukupno 8.504.885,97 3.274.557,58 2.096.077,98 13.875.521,52 159,17 169.412,26 0,00 1.477,96 171.049,39 34.824.490,81 0,00 0,00 0,00

Šifra konta 470 471 472

Troškovi plaća Bruto plaća Naknade bruto plaće Doprinosi na plaće Ukupno plaće

721 724 730 735

Troškovi financiranja KTA po kreditu Neotpisana V. OSA Nadoknade štete Ukupno Ukupno trošk. I-XII 07. Raspored trošk.Upr. Trošk. plaće Raspoređeni troškovi RAČUN DOBITI I GUBITKA Prihodi iz poslovanja Interni prihodi Ukupni prihodi Troškovi iz poslov. Interni troškovi Ukupni troškovi DOBIT / GUBITAK

34.975.652,35 229.738,97 35.205.391,32 34.824.490,81 229.738,97 35.054.229,78 151.161,54

poštuj život.

program rada 2008.

12

Politika zapošljavanja u 2008. godini
Politika zapošljavanja u 2008 Elementi
Uprava Ured direktora Ukupno: PJ FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO OJ Financije i računovodstvo Ukupno: PJ ČISTOĆA OJ Odlagalište otpada OJ Čišćenje javnih površina OJ Odvoz i sakupljanje otpada Ukupno: PJ PARKOVI I ZELENILO OJ Parkovi i održavanje zelenih površina OJ Gradska groblja Ukupno: PJ ODVODNJA I DISPOZICIJA OTPADNIH VODA OJ Pročistač i sustav javne odvodnje OJ Održavanje i zidari Ukupno: PJ PARKIRALIŠTA I TRŽNICA OJ Parkirališta OJ Tržnica Ukupno: SVEUKUPNO PO PJ

4.

Zaposleni na dan 20.11.2007.
1 2 3 1 8 9 1 8 17 35 61 1 22 5 28 2 9 8 19 1 17 4 22 142

Plan 2008.
1 2 3 1 8 9 1 8 17 35 61 1 22 5 28 2 9 8 19 1 17 4 22 142

Politika zapošljavanja Društva u narednih 5 godina biti će zasnovana na slijedećem: 1. Smanjivanju zaposlenih po svim poslovnim jedinicama u dijelu nestručnog, niskokvalificiranog ili nekvalificiranog rada; 2. Nova radna mjesta otvarati će se isključivo zbog zakonskih uvjeta i odredbi ili zbog povećanja obima posla kada se isti ne može zamijeniti automatizacijom ili strojnim radom ili postojećim radno-organizacijskim kapacitetima; 3. Nova zapošljavanja vršiti će se isključivo radi zamjene radnika na bolovanju, zbog odlaska u mirovinu ili fluktuacije radne snage; Promjena broja zaposlenih u 2008.g., dogodit će se isključivo zbog fluktuacije radne snage ili odlaska u mirovinu ili preuzimanja novih poslova na komercijalnoj osnovi.

poštuj život.

program rada 2008.

13

Kretanje broja zaposlenih 2005. do 2007. uz projekciju 2008.
145 141 140 142 142

135 129

130

125

120

2005

2006

2007

2008

poštuj život.

program rada 2008.

14

Program poslovanja za 2008. godinu
5.1. Redovne djelatnosti
Za potrebe obavljanja redovitih djelatnosti, Komunalni servis d.o.o. obračunava svoje usluge Gradskom poglavarstvu i to u dijelu javnih usluga od posebnog gradskog interesa, vlastitog plasmana usluga te iz vanjskih bespovratnih izvora financiranja kao što su različiti Fondovi, Hrvatske vode i slično. Sukladno naprijed predloženom planu investiranja i rada te obavljanja redovnih aktivnosti i usluga za potrebe Grada Rovinja, potrebno je u proračunu grada Rovinja planirati sijedeća sredstva za obavljanje redovnih djelatnosti:

5.

5.1.1. Plan redovnih dotacija iz Proračuna za komunalne usluge od posebnog gradskog interesa
• • • • • • • • Održavanje prometnica u zimskom periodu 160.000,00 kn; Uređenje šumskog zemljišta, priobalja, parkova, zelenila, dječjih igrališta i park šume Punta Corrente 4.430.000,00 kn; Održavanje gradskog groblja (participacija) 190.000,00 kn; Održavanje kamenog popločenja i suhozida te popravak gradske komunalne opreme, 1.160.000,00 kn; Čišćenje javnih površina, plaža, pranje grada i sakupljanje krupnog otpada 2.500.000,00 kn; Odvodnja i dispozicija otpadnih voda (slivnici i fontana) 170.000,00 kn; Odvoz i likvidacija otpada (dodatak za Stari grad) 550.000,00 kn; Gradska higijeničarska služba i obvezne veterinarske usluge: 317.000,00 kn.

5.2. Poslovna jedinica čistoća
5.2.1. Čišćenje javnih površina
Usluga obuhvaća redovno čišćenje javnih površina (trgova, pješačkih zona, javnih prometnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja), šumskih i zelenih površina od komunalnog i krupnog otpada kao i sve izvanredne aktivnosti na čišćenju okoliša na području grada Rovinja. Od 2006. godine ovoj usluzi pridodana je i higjeničarska služba - šintar. Ova poslovna jedinica od kraja 2006. raspolaže sa 2 strojne pometačice od kojih je jedna usisna, a druga na sustavu elevatora. Od 2007 g., usluga strojnog čišćenja obavlja se i u susjednim općinama, Bale i Kanfanar, suvlasnicima trgovačkog društva kao i privatnim turističkim i industrijskim tvrtkama, za čišćenje površina unutar njihovih granica. Sa proširenjem obima plasmana ove usluge nastaviti će se i u 2008. godini. Ručno pometanje: Ručno pometanje obavlja se na području kojeg čine slijedeće ulice u sta-

poštuj život.

program rada 2008.

15

rom dijelu grada Rovinja: Obala palih boraca do tvornice Mirne, Vijenac braće Lorenzetto, V. Širole Paje, Prolaz M. Macana, Istarska, Omladinska, Stanka Pauletića, Zagrebačka, Luje Adamovića, I. M. Ronjgova, M. Balote, Obala Vladimira Nazora, Obala A. Negri, Trg na Lokvi. Ova se zona pometa svakodnevno osim nedjelje u zimskim mjesecima, kada rade dva dežurna pometača u užem centru grada. Dva puta tjedno pometaju se izdvojeni dijelovi grada a to su ulice M. Fachinetti, M. Marulića i Trg Ulika, te Trg sv. Križa, J. Vojčića, I. Zajca, Vrsarska, P. Kandlera, A. Amorosa, Bujska, A. Bazzarinija. Također, dva puta tjedno pometa se dvorište Ville Antonije i Doma za umirovljenike Domenico Pergolis. Strojno pometanje: Obavlja se sa dvije čistilice prema terminskim planovima. Strojno pometanje vrši se na području grada Rovinja, naselja Cocaletto i Rovinjskog Sela, te novom čistilicom u općinama Bale i Kanfanar. Na području grada Rovinja svakodnevno se vrši pometanje centra grada u jutarnjim satima, te nakon toga svaki dan određeni dio grada (tabela.). Rovinjsko Selo pometa se dva puta tjedno. Glavne investicije u OJ u 2008. g: U ovoj organizacijskoj jedinici u 2008.g nisu planirana značajna investicijska sredstva. Smjerovi razvoja usluge u 2008. g: Pružanje usluga strojnog pometanja (utorkom i četvrtkom) drugim trgovačkim društvima i lokalnoj upravi na području bivše Općine Rovinj, kao dodatno i intenziviranje strojnog čišćenja grada Rovinja i prigradskih naselja. Nastavak pružanja posebne usluge čišćenja prometnih ogledala i autobusnih stajališta te ljepljenja plakata. Specifičnosti usluge: Usluga čišćenja javnih površina vrši se putem specijalnih strojeva-pometačica i ručno sa 12 pometača metlama i strojnim usisavačem. Higijeničarske poslove obavlja osoba osposobljena za obavljanje navedenih poslova. Veterinarske usluge obavljaju se u sklopu potreba, sukladno zakonu i posebnim propisima o zaštiti životinja. Broj zaposlenih u OJ (2007.): 17, u 2008. g: 17. Izvor sredstava: Čišćenje javnih površina na području Grada Rovinja u cijelosti se financira iz sredstava Grada - Proračuna, na temelju ispostavljenih mjesečnih faktura. Sve dodatne usluge ove organizacijske jedinice prema ostalim privatnim i javnim institucijam, općinama i poduzećima ugovaraju se prema postojećem cjeniku, posebno, i nisu na teret proračuna grada Rovinja, već predstavljaju vlastitu realizaciju Društva. Potrebna sredstva za investicije u 2008.: 320.000,00 KN Terminski planovi čišćenja javnih površina prikazuju se u nastavku; Tabela 1 - Terminski plan strojnog pometanja, Tabela 2 - Terminski plan ručnog pometanja, Tabela 3 - Terminski plan higijeničarskih poslova.

poštuj život.

TERMINSKI PLAN OBAVLJANJA HIGIJENIČARSKIH POSLOVA PETAK VRIJEME
07,00 - 09,00 Rovinjsko Selo Na poziv odlazi na intervencije na druga mjesta, općine Bale, Kanfanar i Žminj, a sve prema nalogu poslovođe. 09,00 - 12,30 Naselje Centener, S. Radića, Valbruna jug, Luje Adamovića Valbruna sjever, Balska, Aleja 30. Svibnja, Sv. Vid, Rovinjsko Selo Monfiorenzo, Štanga, Gripole, Cocaletto Carmelo, Lacio Sercio, Lamanova, Zorzetti, Luje Adamovića Concetta, Porton Biondi, Bošket Bolničko naselje, Borik

TERMINSKI PLAN STROJNOG POMETANJA JAVNIH POVRŠINA SUBOTA NAPOMENA DAN PONEDJELJAK UTORAK SRIJEDA ČETVRTAK PETAK SUBOTA NAPOMENA

DAN

PONEDJELJAK

UTORAK

SRIJEDA

ČETVRTAK

VRIJEME
Španidiga, Monfiorenzo, Gripole, Cocaletto

07,00 - 08,00

Stari grad, Valdibora, Monte

Stari grad, Valdibora, Pješačka zona, Omladinska ulica, Istarska ulica, Vijenac braće Lorenzetto Na poziv odlazi na intervencije na druga mjesta, općine Bale, Kanfanar i Žminj, a sve prema nalogu poslovođe.

08,00 - 10,00

Centener, zona Mirna, Vijenac braće Lorenzetto, Istarska ul., Trg na križu, S. Radića, Monvi, Omladinska ul. Trg na Lokvi

Bolničko naselje, Borik

Concetta, Carmelo, Lacio Sercio, Lamanova

Štanga, Valbruna, Sv. Vid

TERMINSKI PLAN POMETANJA GRADA
NAPOMENA III IV V VI VI

VRIJEME

RAJON

I

II

05,00 - 05,30 Autobusna stanica, Trg na Lokvi, Carera

05,30 - 06,00

06,00 - 06,30 A. Milosse, Mazzini, Interni, Duga ulica Vodnjanska, Pekarska, Interno Gortanova, Uska ulica

Obala P. Budicin, Veliki molo

Mali mol, Trg M. Tita

06,30 - 07,00 P. Ive, Driovier, Park Valdibora, Obala p. boraca, G. Paliaga, Pećine, Uspon E.Buttere, braća Lorenzetto, sva parkirališta

Sv. Križ

16

program rada 2008.

07,30 - 08,00

08,00 - 08,30

08,30 - 09,00

09,00 - 09,30 A. Ferri, Pazinska, A. Leme A. Zuliani, Fontera De Amicis, Trg sv. Franja, Del Vescovo Uspon sv. Petra, M. Zelka, Ratarska M Benussi, Fontana

09,30 - 10,00

10,00 - 10,30

10,30 -11,00

11,00 - 11,30 Ruže Petrovića, Angelinijeva, Jurja Dobrile

11,30 - 12,00

12,00 - 12,30

12,30 -13,00

NAPOMENA

RADNIK

poštuj život. D. Pergolis, Prolaz Spongija, Fontera, Vijenac b. Lorenzetto M. Benussi, S. Radića (do A.R.), Istarska do agencije i parkiralište kod policije Dom za odrasle u 11,00 sati ponedje. i četvrtkom Utorkom i petkom M. Fachinetti, M. Marulića i Trg Ulika Villa Antonija u 11,00 sati pone. i četvrtkom Huskić Kada i Avdić Enesa Aljić Faketa i Vekar Marija Novak Jozefina i Bilal Nermina

07,00 - 07,30

Šetalište braće Gnot, Fontika

Iza kasarne, Vrata pod zidom, Veli trg

Garibaldi, Valdibora, Zdenac, Arsenale, Andronella

V. Nazor, Omladinska, M. Balota, P. Brajnovića, M. Laginje, L. Adamovića, Istarska

Garzoto, Mosatov prolaz

Trg M. Tita, Grisia

R. Daveggia, N. Quarantotto, Trg brodogradilišta, J. Rakovca, P. Bobicchio, Nova ulica, Trg kralja Epulona, P. Marina, Beroaldov prolaz, Trg Pignaton, Obala P. Budicin, Obala A. Negri, Pusta ul. Trg na Lokvi, Carducci

MARENDA S. Radića, G. P. Pascia, S. Pauletić, F. Iskra, Zagrebačka, N. Tesle

S. Chiurco, Cronache, Casale, Bregovita

Montalbano, R. Devescovi, Pod lukovima, Sv. Križ

Trg M. Tita

Švalba

Monte

Trevisol, Stube Villa

Švalba

Pometanje se vrši svakodnevno u ljetnim mjesecima, zimi samo dežurstvo u užem centru grada. Rad se odvija od ponedjeljka do petka od 06,00 do 13,00 sati, subotom i nedjeljom od 06,00 do 11,00 sati.

Savičentska, Porečka

Grisia

Utorkom i petkom: Trg sv. Križ, J. Vojčića, I. Zajca, P. Kandlera, Vrsarska, A. Amorosa, Bujska, A. Bazzarinija

Rad u popodnevnoj smjeni, 13,00 do 20,00 sati, pometanje užeg centra grada i stari grad

Vukajlović Marija

Mikić Anđelka

Aljić Safeta i Mujaković Izeta

Kocijan Mira i Jutreša Benjamin

program rada 2008.

17

5. 2. 2. OJ Odvoz otpada
Usluga obuhvaća redovni odvoz otpada koji je organiziran za područje grada Rovinja, općina Bale, Kanfanar i Žminj. Pokriveno je cijelo područje za koje je izražen interes za organizirani odvoz otpada. Tijekom 2008. godine kao i do sada ova usluga razvijati će se u dva osnovna segmenta: održavanje i nabavka radnih strojeva, vozila i opreme poradi djelotvornijeg i racionalnijeg rada uz inzistiranje na sve većoj automatiziranosti poslovanja. U drugom segmentu, aktivno će se i dalje podupirati selekcioniranje i prikupljanje otpada uz njegovo maksimalno razdvajanje i korištenje korisnih dijelova, te kroz širenje kapaciteta odlagališta, poboljšanje vlastitog selekcioniranja otpada. Glavne investicije u OJ u 2008. g: Nabavka kamiona za odvoz otpada opremljenog uređajem za automatsko pranje kontejnera i kanti, nabavka posebnog kamiona za sakupljanje komunalnog otpada u ugostiteljstvu, nabavku novih kanti i kontejnera, i ostale potrebne opreme za redovno odvijanje ove djelatnosti. Smjerovi razvoja usluge u 2008. g: Razvoj usluge selekcioniranja biljnog otpada -komposteri, modernizacija voznog parka, unapređenje selektivnog sakupljanja korisnog otpada specijalnim vozilima (grifer-auto olupine, metalni otpad, i sl.). Osim toga, značajan napor usmjeriti će se i dalje na stvaranje prvih preduvjeta za obračun kućnog otpada po količini, zamjenom kanti i provođenjem politike “svako kućanstvo ima svoju standardiziranu kantu”. U 2007. godini ukupno je opremljeno vlastitom kantom 912 kućanstava. Tijekom 2008. godine započeti će se s aktivnostima razvoja reciklažnih dvorišta u susjednim općinama Bale, Kanfanar i Žminj, a isto tako nastaviti će se sa razvojem usluge (pilot) oglašavanja putem oglasnog prostora na vozilima društva. Specifičnosti usluge: Usluga odvoza otpada vrši se putem (specijalnih) tipskih kontejnera zapremine 120 l, 240 l i 1100 l, a iznimka je područje Staroga grada gdje se dozvoljava odlaganje otpada u najlon vreće u jutarnjim satima. Za ovu uslugu raspolažemo sa 14 vozila, od čega 12 kamiona smećara i 1 autopodizača. Na lokaciji Gripole nalazi se mehaničarska radiona, garaža za vozila i reciklažno dvorište, u koje građani mogu dopremati manje količine krupnog otpada, koji se tu sortira i razvrstava u kontejnere zapremine 5 m3. Broj zaposlenih u OJ (2007.g): 35, u 2008. g.: 35 Izvor sredstava: Ova usluga financira se na temelju ispostavljenih mjesečnih i tromjesečnih faktura (računa) i to od građana, pravnih i fizičkih osoba i Grada Rovinja kao korisnika dijela usluge. Potrebna sredstva za investicije u 2008.g: 1.630.000,00 KN

poštuj život.

program rada 2008.

18

poštuj život.

program rada 2008.

19

5.2.3. Zbrinjavanje otpada
Usluga obuhvaća zbrinjavanje i iskorištavanje otpada na legalnom gradskom odlagalištu komunalnog otpada Lokva Vidotto u Rovinju. Na odlagalištu se zbrinjava otpad grada Rovinja i općina Bale, Kanfanar i Žminj. Glavne investicije u OJ u 2008. g: Početak sanacije odlagališta Basilica u I fazi uz potporu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, nastavak radova na izgradnji MBR uređaja za pročišćavanje procjednih voda Lokva Vidotto, također uz potporu Fonda i proračuna Grada Rovinja. Tijekom 2007. godine utrošena su sredstva za sanaciju i zatvaranje I sektora odlagališta, koji je sredinom 2007. g popunjen. Sve tri investicije izvoditi će se ili su izvedene u obimu raspoloživih sredstava i potpora Fonda, bez potpore proračuna Grada Rovinja. U sklopu ove organizacijske jedinice funkcionira posebna služba zaštite na radu za cijelo Društvo. Smjerovi razvoja usluge u 2008. g: U planu je ovog Društva u narednim godinama nabavka trake za selekcioniranje otpada, poradi dobivanja kvalitetnije sirovine i većih naknada od države putem fondova, te daljnji razvoj i unapređenje selekcioniranja i prodaje korisnog otpada, osobito autoolupina, bijele tehnike, elektroničkog otpada, autoguma, papira i kartonske ambalaže te PET/MET ambalaže i stakla. U 2008. nastojati će se preuzeti PVC/MET otpad iz trgovina i još nekih pravnih osoba na području Grada Rovinja. Specifičnosti usluge: Od 2001. god. započeli smo s redovnim prikupljanjem korisnog otpada. Do sada je nabavljeno i postavljeno ukupno 267 komada specijalnih kontejnera za papir, staklo i PET-MET ambalažu zapremine 2,5 m3, 90 kom. mrežastih kontejnera zapremine 570 l za PET-MET ambalažu koji su se postavljali na plaže, ali su zbog utjecaja mora i nasilnog ponašanja pojedinaca devastirani i sada neupotrebljivi, te 240 kom. specijalnih kanti za staklo, 5 kontejnera za baterije, 2 kontejnera za akumulatore, po jedan za uljne filtere, fluorescentne cijevi, jestivo i motorno ulje 2 komada. Papir i karton iz gospodarstva prikuplja se direktno putem kamiona, koji prema terminskom planu obilazi područje grada Rovinja i susjednih općina. Od 2006.g u reciklažnim dvorištima prikuplja se elektronički otpad, pomoću zasebnih kontejnera zapremine 5 m3. Od 2007. godine uspostavljena je suradnja sa tvrtkom Tetrapak na prikupljanju i zbrinjavanju tetrapak ambalaže. Od 2001. do 2007.g. ukupno je Društvo dostiglo 10 % u selekcioniranju i recikliranju otpada (u težinskom omjeru, dok u volumnom omjeru je taj postotak znatno veći) od ukupno odvezenog otpada, kojeg je u prosjeku na godinu 11.500,00 tona. Ova OJ raspolaže sa 1 kompaktorom, 1 kombinirkom, 1 kamionom GRAJFER koji sakuplja sav glomazni otpad i prazni kontejnere zapremine 2,5 m3, te mobilnom naftnom pumpom za potrebe odlagališta. U sklopu odlagališta formirano je reciklažno dvorište koje je opremljeno jednom prešom snage 25 tona za baliranje papira i kartona, PET i MET ambalaže te za odvojeno prikupljanje striporoa i plastične folije (od 2007.). U 2006.g. prošireno je reciklažno dvorište na način da se dodatno betonirala i ogradila podloga površine 460,00 m2, a koristi se za privremeno skladištenje krupnog metalnog otpada i baliranog otpada te za skladištenje odvojeno prikupljenih drvenih kašeta i paleta. Tijekom 2007. započeto je s korištenjem II sektora. Broj zaposlenih u OJ: u (2007.g):8, u 2008. g: 8 Izvor sredstava:, Za navedeni Program rada za 2007. g., sredstva se osiguravaju iz namjenske naknade za financiranje izgradnje i održavanja sanitarnog odlagališta Lokva Vidotto, a ubiru se u vidu posebne naknade koja je iskazana na mjesečnim i tromjesečnim računima odvoza i zbrinjavanja otpada. Sredstva za investicije osiguravaju se iz amortizacije Društva, kao i iz ostalih izvora (prvenstveno Fond za energetsku učinkovitost i zaštitu okoliša) . Potrebna sredstva za investicije u 2008.g: 1.600.000,00 KN

poštuj život.

program rada 2008.

20

5.3. Poslovna jedinica Parkovi i zelenilo
5.3.1. Parkovi i zelenilo
Organizacijska jedinica zadužena je za hortikulturno uređenje grada Rovinja, održavanje zelenih javnih površina, parkova i šuma a osobito Park šume Punta Corrente, te zaštićenog priobalja Cuvi. U narednoj tablici dat je prikaz površina koje se redovno tijekom godine uređuju i održavaju. Svake godine ova jedinica obavlja investicijske zahvate koji se odnose na stvaranje novih uređenih zelenih površina, nakon čega ti prostori ulaze u redovno godišnje održavanje. Za kvalitetno održavanje parkova nužno je navodnjavanje, koje je do sada uvedeno na ukuRedovno održavanje zelenih površina po godinama Index 2007/99. 2007/06
119,05 208,91 474,10 623,01 231,35 2.243,45 1.856,25 100,61 102,37 109,18 107,68 9,97 108,80 114,23

ELEMENTI
Površine m2 koje se uređuju drveće kom. grmlje kom. trajnice kom. travn. povr.m2 živice m1 cvijeće m2

1999.
710837 1470 1703 1495 111873 145 80

2000.
726227 1763 1749 1952 133438 145 80

2001.
727517 1785 1923 2760 151798 165 153

2002.
766797 1811 2852 4382 151928 170 163

2003.
774119 1980 6052 4742 173073 1570 270

2004.
819961 2555 6725 7346 237503 2682 690

2005.
838914 2887 7328 8326 252518 2973 1210

2006.
841156 3000 7395 8650 34706 2990 1300

2007.
846245 3071 8074 9314 258813 3253 1485

pno 29 lokacija, a za 2008. g. planira se provesti na svim novo uređenim lokacijama (konzultirati tablicu investiranja). Glavne investicije u PJ u 2007. g: U 2008. g. dati će se kao i do sada poseban značaj uređenju park šume Punta Corente. Planira se izvršiti sanitarna sječa i uklanjanje suhih stabala, te pošumljavanje dijela park šume sa približno sa 300 sadnica (u 2006. posađeno je u park šumi 150 novih sadnica, a u 2007. 100 ). Uz to, Društvo će nastaviti s aktivnom obnovom šetnica, te rekonstrukcijom suhozida uz more, uslijed čega dolazi do erozije tla. Od značajnijih investicija u strojeve i opremu nabaviti će se nove leđne i ručne kosilice. Tijekom 2008. u sklopu ove jedinice, sa specijalnim strojem traktor-kosilica vršiti će se usluge košnje svih nerazvrstanih cesta na području grada Rovinja i Rovinjskog Sela. Smjerovi razvoja usluge u 2008. g: Ova usluga tijekom 2008. g. razvijati će se u smjeru smanjenja ručnog rada i povećanja automatiziranosti poslovanja novim strojevima, uz naznaku na tendenciji zadržavanja postojećeg standarda ukupne uređenosti svih gradskih zelenih površina, s posebnim naglaskom na park šumu Punta Corrente i uštede u sadnom materijalu. Osim navedenog raditi će se kao i 2007. na razvoju i širenju uređenosti zelenih površina po svim dijelovima grada, osobito u prigradskim naseljima. Tijekom 2008. g namjeravaju se sve zelene površine objediniti pod GIS/katastar zelenila, radi lakšeg praćenja i evidentiranja broja košnji, sadnji, vrsta bilja, utroška vode i umrežavanja s ostalim gradovima na razmjeni podataka i znanja. Specifičnosti usluge: Tijekom godine na zelenim površinama izvodi se proljetna i jesenska sadnja sezonskog cvijeća, zasadi se 68.000 presadnica godišnje, dok se u prosjeku ukupno pokosi 260 000 m2 i to u približno više od 30 navrata. Za navodnjavanje se u prosjeku troši godišnje 13 000 m3 vode, dok se ukupno za sadni materijal utroši u prosjeku više od 100.000,00 kn. Prosječno se tijekom godine postavi 1 200 m1 cijevi za navodnjavanje. Čišćenje plaža se u

poštuj život.

program rada 2008.

21

2007. godini a sa čime će se nastaviti i u 2008. godini provodilo svakodnevno tijekom ljetnih mjeseci, te jednom tjedno tijekom godine, u prosjeku je 2 put mjesečno izvršena intervencija strojem na plažama. Ova organizacijska jedinica vrši i čišćenje plaža i parkova od ostalog otpada različitih vrsta neopasnog i komunalnog otpada. Pored navedenih poslova vrše se i posebne intervencije po nalogu komunalnih redara, kojih je do 01.11.2007. bilo ukupno 50, a sastoje se iz posebnih čišćenja, uklanjanja stabala i tome slično. Ukupan trend rasta navodnjavanja i sadnje postepeno će se kroz naredne periode smanjivati obzirom da je velika većina zelenih gradskih atraktivnih površian već uređena pa će se veliki napori ulagati u održavanje postojećeg standarda. Broj zaposlenih u OJ: u (2007.g): 23, u 2008. g: 22, u 2008. Izvor sredstava: Za navedeni Program rada za 2008. g., sredstva se osiguravaju u cijelosti iz proračuna grada Rovinja po računima za ispostavljenje usluge Potrebna sredstva za investicije u 2008.g: 1.274.000,00 KN

poštuj život.

program rada 2008.

22

PLAN ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 2008 god.
R.br. ulica - područje 1. Uz ul. A. Rismondo 2. Trg Pignaton 3. Sottolatina 4. Park Valdibora 5. Trg tabacchina 6. Zelenilo Aquaria 7. Parkiralište 8. Monte 9. Zelenilo na autobusnoj stanici 10. Istarska ulica 11. Lorenzetto (Elektra šumica) 12. Nasip Mirne 13. Rukometno igralište 14. Željeznička stanica 15. Zagrebačka ul. 16. Centener 17. Kresinske žrtve prema Edenu 18. Bolničko naselje 19. Park hrv. branitelja dom rata 20. Rotonda 21. S.Vid 22. Kružni tok 23. Aleja 88 stabala 24. Drvored P.pinea - Mirna 25. Oleandri (cesta) 26. Cesta za bolnicu 27. Mondelaco šumica 28. Bošket 29. Omladinska ul., dužine 494m 30. Luje Adamovića 31. Cvj. pov. na zavoju (Lorenzetto) 32. Cvj. pov. apoteka 33. Površina u ul.M.Macna 34. Površina Gripoli 35. Laco Sercio drvored 36. Trokut Zagrebačka 37. Trokut kraj crkvice 38. Obala palih boraca 39. Površina kraj hitne 40. Motovunska dječje igralište 41. 30.svibnja 42. Cocaletto površina m2 85 86 178 2.420 252 721 300 9.981 140 7.200 2.284 2.187 752 1.520 11.427 3.519 1.000 13.500 30.281 375 50 76 8.000 11.550 2.196 1.424 5.935 6.578 0 70 25 60 60 1.000 400 50 25 280 120 1.430 372 2.000 drveće kom. 17 0 17 38 4 1 26 200 18 238 74 57 4 24 55 23 0 20 ****** 13 5 1 152 367 66 0 ****** 50 60 1 0 0 3 1 19 1 0 49 3 10 0 28 grmlje kom. 0 0 51 223 20 0 178 80 3 280 8 83 0 0 40 18 0 4 0 40 0 0 6 0 343 0 0 0 655 7 5 0 0 0 0 9 0 880 0 0 400 0 trajnice kom. 88 12 643 101 82 0 260 4.000 180 361 0 160 0 0 0 0 0 0 0 297 0 200 0 0 0 0 0 0 0 50 310 120 0 0 0 53 35 150 0 50 180 0 travnate površ.m2 0 20 120 1.200 200 700 100 5.000 100 5.750 2.000 1.890 750 1.500 8.700 3.500 1.000 13.000 6.000 254 0 30 6.400 11.550 2.196 1.424 5.935 0 0 55 0 25 60 1.000 400 40 0 0 100 800 300 2.000 živice m cvijeća m2 0 c 40 0 ž 136c60 c 50 c 80 c 50 0 c 25 ž 55 c300 0 0 0 0 ž 40 ž 14 0 0 0 0 0 c 10 0 0 0 ž100 0 0 0 ž 20 0 0 0 0 0 0 0 0 ž 20 0 c 15 0 vaze kom. 5kam.i 6vaz 0 2 kamenice 0 0 0 3 kamenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 betonskih 0 0 0 0 0 0 2 betonskih 0 0 0

poštuj život.

program rada 2008.

23

PLAN ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 2008 god.
R.br. Ulica - područje 43. Stjepana Radića 44. Groblje novi dio 45. Mondelaco vrtić 46. S. Vid (uz nogometno igralište) 47. Ulica Marco della Pietra 48. Gimnazija 49. Park Instituta Ruđer Bošković 50. O. Š. "J. Dobrile" i dvorana 51. TOŠ. B. Benussi i vrtić 52. Šumica u ulici Luje Adamovića 53. Istarska ulica (novo) 54. O. Š. "J. Dobrile" (novo) 55. Rotonda Concetta 56. Ulica Štanga 57. Križanje S. Radića i 30. svibnja 58. Aleja R. Boškovića 59. Križanje B. Božić i Balska 60. Križ. Campolongo i Concetta 61. Uz ul. Vijenac Franje Glavinića 62. Šetalište braće Gnot 63. Zelena površina Monfiorenzo 64. Dječje igralište Mlinovi 65. Zelena površina Fontera 66. Dječje igralište Monfiorenzo 67. Zelena površina Concetta 68. Dječje igralište Gripole 69. Park Porton biondi 70. Parkiralište Concetta 71. L. Adamovića (košarkaško igr.) 72. Ulaz Cocaletto 73. Križanje B.Brajković i Bošković 74. Centener dj. igralište 75. Parking nasip 76. Dom za odrasle "D. Pergolis" 77. Biblioteka "M. Vlačić" 78. Vrtić Valbruna i livada 79. De Amicis 80. Punta Corrente 81. Cuvi *slobodnostojeća stabla 82. Rovinjsko Selo -kod spomenika palih boraca -groblje i oko crkve 500 2.500 ****** 79 200 2.000 487.460 96.239 0 površina m2 1.750 1.000 2.200 38.700 1.200 1.021 3.200 3.025 2.426 6.250 927 1.125 676 2.000 460 645 1.850 1.200 500 500 5.758 235 200 2.000 1.500 3.330 5.500 1.324 500 730 700 500 420 3.447 1.138 16.200 3 0 15 5 0 10 35 21 3 5 12 ****** ****** 15 15 0 40 6 18 82 33 4 7 ******350 ****** 132 0 180 200 0 5 10 120 137 23 0 0 ****** ****** 0 0 30 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 drveće kom. 40 50 52 ****** 32 95 53 105 15 ****** 20 22 1 10 grmlje kom. 0 2.800 0 ****** 0 91 60 17 62 6 45 10 371 0 100 190 245 40 0 0 0 0 9 0 20 trajnice kom. 0 0 0 0 0 0 150 0 14 0 0 130 852 0 56 160 180 70 50 150 0 0 50 0 0 travnate površ.m2 1.750 500 2.200 5.000 1.200 800 2.500 2.000 2.100 5.600 180 870 400 1.775 380 590 1.750 1.000 300 400 5.000 235 150 2.000 1.500 3.000 4.800 650 380 680 600 450 200 2.300 600 15.500 0 86.232 4.542 0 ž10 0 0 ž75 0 c20 c20 c50 c30 ž 114 ž 23 ž 270 0 ž 1000 0 0 0 0 0 0 živice m cvijeća m2 0 0 ž 800 0 0 ž 86 ž 90 0 0 0 c400 c50 0 c225 0 0 ž280 0 c50 ž120 0 0 c10 vaze kom. 0 0 0 0 0 0 2 kamenice 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 kamenice 0 0

poštuj život.

program rada 2008.

24

PLAN ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA 2008 god.
R.br. Ulica - područje -oko rukometnog -oko budućeg rekreacijskog centra -uz glavnu ulicu -ulazi u sporedne ulice -ulaz u R.Selo (kod škole) -kod vatrogasnog doma UKUPNO 2.100 6.000 5.000 300 100 846.245 ****** 16 2 ****** ****** 3.071 8.074 9.314 1.000 6.000 4.000 300 100 258.813 živ.3253 cvij. 1485 25 površina m2 drveće kom. grmlje kom. trajnice kom. travnate površ.m2 živice m cvijeća m2 vaze kom.

2.000

23

1.000

5.3.2. Groblje
Komunalni servis upravlja gradskim grobljem u Rovinju i grobljem u Rovinjskom Selu. U 2007. g. izvedena je rekonstrukcija krovišta iznad arkada, a izvedena je i ukupna rekonstrukcija svih staza na starom groblju. Osim toga zgotovljen je projekt uređenja parkirališta i glavnog ulaza u groblje, koje će biti jedna od većih i dugoročnijih investicija Grada Rovinja i Komunalnog servisa d.o.o. u narednom srednjoročnom programu. Značajni pomak napravljen je u smislu tekućeg održavanja groblja, košnje, kao i održavanja zapuštenih grobova te razvoja dodatnih usluga vezanih za pogrebni obred (usluge nošenja, ukopni lift, razglas, glazba i sl.). Glavne investicije u OJ u 2008. g: Planira se uređenje preostalog dijela arkada, sanacije pročelja ulaza kao i dodatni zahvati na novom i starom groblju, u smislu pripreme i održavanja postojećih staza i rubnjaka. Smjerovi razvoja usluge u 2008. g: I nadalje će se dodatni napori ulagati u poboljšanje pogrebnog obreda, nošenja pokojnika, uniformiranost i standardiziranost usluge, povećanje asortimana grobne opreme, sanaciju grobnih knjiga te razvoj ažurnih evidencija svih grobnih mjesta. Također, nastaviti će se sa zaduženjem korisnika grobnih mjesta u Rovinjskom Selu koji do kraja 2006. g. nisu uopće bili zaduženi za plaćanje naknade za održavanje groblja i naknade za trajno korištenje grobnog mjesta. Ažurne evidencije i odlučnost u provedbi odluka vezanih uz red na groblju osnovni su preduvjet rješavanja svih dosadašnjih nedostataka i povijesnih nesporazuma na gradskom groblju. Tijekom 2008. odnosno 2009. g., potrebna je zamjena specijalnog vozila za prihvat pokojnika. Specifičnosti usluge: Tijekom 2006. prosječno je izvršeno 140 ukopa, a u 2007. 117 (11.mj.). Broj zaposlenih u OJ: ( 2007. g): 5, 2008. g: 5 Izvor sredstava: Za navedeni Program rada za 2008. g., osiguravaju se sredstva iz proračuna Grada Rovinja za tekuće održavanje starog dijela gradskog groblja-staza, dok se ostatak sredstava za investiranje, održavanje i izgradnju osigurava iz naknade za trajno korištenje grobnih mjesta i iz godišnje naknade za održavanje groblja. Potrebna sredstva za investicije u 2008.: 430.000,00 kn

poštuj život.

program rada 2008.

25

5.4. Poslovna jedinica Tržnica i parkiralište
5.4.1. Prostor tržnice sastoji se trenutno od četiri cjeline i to: A - ribarnica, B - zelena tržnica i C - štandovi i kiosci na tržnici i D-prodaja namirnica životinjskog porijekla i alkohola. Ribarnica, zelena tržnica i prodaja namirnica životinjskog porijekla rade cijelu godinu, kao i dva kioska na tržnici C, dok su štandovi u predjelu C, iznajmljeni isključivo u ljetnim mjesecima. Veći dio korisnika je stalan, i ima godišnje ugovore. Prethodnih godina uređene su zelena tržnica i ribarnica. Krajem 2006. g. i tijekom 2007. započelo se i izvršilo uređenje prostora koji se prije koristio kao ribarnica, a danas se koristi kao prostor za prodaju namirnica životinjskog porijekla u većem dijelu, i kao mini enoteka - rovinjski spacio. Glavne investicije u OJ u 2008. g: Popločenje i uređenje tržnice C u suradnji sa Gradom Rovinjom, kao i nabavka ostale potrebne opreme za rad tržnice. Smjerovi razvoja usluge u 2008. g: Tijekom 2008. urediti će se parter tržnice C, propisati će se novi standardi izlaganja robe (štandovi), te usmjeravati usluge na tržnici stimulacijom i poticanjem prodaje domaćih poljoprivrednih proizvoda, osobito u suradnji s udrugom Agrorovinj. U cilju poboljšanja kvalitete usluga i u 2008.g, nastaviti će se raditi i na održavanju dostignutih higijensko-sanitarnih standarda, a osobita pažnja posvetiti će se i nadalje čistoći i uređenosti ukupnog prostora, uniformiranosti prodavača, elektroničkoj evidenciji i ostalim elementima, radi što kvalitetnijeg obavljanja svih poslova. Tijekom 2008. godine tržnica C raditi će i u zimskim mjesecima, sa robom prilagođenom božićnim i novogodišnjim proslavama. Specifičnosti usluge: Osnovne specifičnosti usluge proizlaze iz sezonskog utjecaja na raspored i prikupljanje prihoda, dok se većina troškova raspodjeljuje proporcionalno. Prosječan broj korisnika zelene tržnice iznosio je u 2007. godini 66 sa zakupom 123 prodajna mjesta , ribarnice 7 korisnika sa zakupom 10 prodajnih mjesta, a na tržnici C 21 mjesto za štandove. U prostoru D započeo je s radom 4 korisnika, dok se tijekom 2008. taj broj mora uvećati aktivnom promocijom. Broj zaposlenih u OJ: (2007.g.): 4 - 2008. g.: 4 Izvor sredstava: Za navedeni Program rada za 2008. g., osiguravaju se sredstva iz vlastitog poslovanja, dok se za popločenje dijela tržnice C osiguravaju dijelom i proračunska sredstva Potrebna sredstva za investicije u 2008.: 178.000,00 KN

5.4.2. OJ Parkiralište
Komunalni servis d.o.o. danas upravlja sa ukupno 1383 parkirna mjesta na području grada Rovinja. Parkirališta u gradu dijele se na zatvorena i otvorena. Zatvorena parkirališta su parkirališta Valdibora 1, Valdibora 2 i 3, Concetta (naplata u sezoni) i Boksiti (naplata u sezoni). Otvorena parkirališta su parkiralište kod disconta Valalta u ulici V. B. Lorenzetto, i parkirna mjesta na prometnicama u ulicama Carducci, Trg na Lokvi, Aldo Negri, prostor ispred TDR-a, Mirna 1 i 2, te parkirna mjesta ispred ljekarne. Dugoročno sagledavano, i u 2008. godini potrebno je nastaviti sa širenjem zona naplate na prometnicama, uz stvaranje pretplatničkih i povlaštenih kartica (samo za određene kategorije rezidenata). Očekujemo pozitivne pregovore sa Abiliom do.o., poradi preuzimanja i stavljanja u sustav naplate parkirališta kod stare autobusne stanice kao i u krugu bivšeg TDR-a.

poštuj život.

program rada 2008.

26

Glavne investicije u OJ u 2008. g: Nabava novih automata za proširenje naplate unutar TDRa, te u krugu autobusne stanice. Ostale investicije odnose se na širenje optike, uvođenje sustava video nadzora na svim parkiralištima, kao i održavanja pješačke zone. Smjerovi razvoja usluge u 2008. g: Veća automatiziranost poslovanja, smanjivanje radne snage u sezoni za rad na parkiralištima (uvođenje većeg broja automata), širenje usluge, razvoj automatske naplate na zatvorenim parkiralištima, kontrole jednokratnih ulaza u pješačku zonu pomoću tiketa, uz automatsku naplatu kazne za prekoračenje vremena i razvoj vlastitih softwerskih rješenja, radi stvaranja potpune neovisnosti sustava parkinga i pješačke zone, od vanjskih suradnika i tvrtki. Specifičnosti usluge: Ukupno raspolažemo sa 1383 parkirna mjesta. U sezoni u prosjeku na parkiralištima radi 40 radnika, dok se taj broj kasnije umanjuje na 17. U prosjeku se dnevno po jednom parkirnom mjestu parkira 2,60 vozila, dok je prosjek realizacije zauzetosti parkirnih mjesta u satima po parkirnom mjestu 4,76. Broj zaposlenih u OJ: (2007. g):18 - 2008. g.: 18 Izvor sredstava: Ukupna djelatnost parkirališta u 2008. g. zajedno sa nabavkom opreme, financirati će se samostalno iz vlastite realizacije bez dotacije iz proračuna. Potrebna sredstva za investicije u 2008.: 1.340.000,00 KN Cjenici, parkirališta i zone iznose se u nastavku teksta.

5.4.2.1. Zatvorena parkirališta
Radno vrijeme : 00:00 -24:00 sata Cjenik na Parkiralištu “Velika i Mala Valdibora “i “Boksiti” za osobne automobile • PERIOD 16.10. do 31.03. • Velika Valdibora 2,00 kn/sat • Mala Valdibora 1,00 kn/sat • PERIOD 01.04. do 30.06. i 01.09. do 15.10. • U vremenu od 06:00 sati do 01:00 sati 5,00 kn/sat • U vremenu od 01:00 sati do 06:00 sati 4,00 kn/sat • PERIOD 01.07. do 31.08. • U vremenu od 06:00 sati do 01:00 sati 6,00 kn/sat • U vremenu od 01:00 sati do 06:00 sati 5,00 kn/sat • Mjesečna povlaštena pretplatna karta 100,00 kn /mjesec • Cjenik na Parkiralištu “Concetta” • Osobni automobili 5,00 kn/sat • Kamperi, kamioni, autobusi 25,00 kn/sat

5.4.2.2. OTVORENA PARKIRALIŠTA
Cjenik na otvorenim parkiralištima ZONA 1 ,ZONA 2 i ZONA 3 ( ZIMSKI ) Radno vrijeme u periodu od 16.10. do 30.04. je u vremenu od 06:00 do 20:00 sati. Nedjeljom i državnim praznikom ne naplaćuje se parkiralište . • ZONA 1 (MAX trajanje parkiranja 180 minuta) - do 30 minuta 1,00 kn - svakih slijedećih 30 minuta 3,00 kn

poštuj život.

program rada 2008.

27

• ZONA 2 i ZONA 3 (neograničeno trajanje parkiranja ) - 2,00 kn/sat • Cjenik na otvorenim parkiralištima ZONA 1 i ZONA 2 i ZONA3 (Ljetni) • Radno vrijeme u periodu od 01.05. do 15.10. je u vremenu od 06:00 do 23:00 sata. • ZONA 1 (MAX trajanje parkiranja 180 minuta) - do 30 minuta 1,00 kn - svakih slijedećih 30 minuta 3,00 kn - ZONA 2 i ZONA 3(neograničeno trajanje parkiranja ) - 5,00 kn/sat

5.5. Poslovna jedinica odvodnja i dispozicija otpadnih voda
5.5.1. OJ Odvodnja i dispozicija otpadnih voda
Organizacijska jedinica Odvodnja bavi se radom i održavanjem uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi, na crpljenju otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama, na održavanju pumpnih stanica, fekalne i oborinske kanalizacije, na izdavanju suglasnosti na projektnu dokumentaciju, te dijelom i zaštitom na radu na nivou tvrtke. Prihod ove organizacijske jedinice ostvaruje se kroz ubiranje posebne naknade za održavanje i izgradnju sustava javne odvodnje, koja je sadržana u cijeni vode (kanalizacijski doprinos), te kroz usluge pražnjenja sabirnih i septičkih jama i strojnog odštopavanja kanalizacije, naknade za suglasnosti i sredstava iz proračuna za poslove održavanja slivnika, fontane i oborinskih kanala. U 2008. g. Društvo se namjerava dodatno zadužiti kreditom za izgradnju i realizaciju ukupnog projekta Carera, te fekalne kanalizacije u naseljima Bošket-Carmelo i naselju Valbruna II sjever. Tijekom 2008. g., ishodovati će se većina građevinskih dozvola za projekate kolektorske i kanalizacijske mreže na području cijeloga grada, osim sjevernog dijela Borik-Bolnica i Rovinjskog sela. Neke gradnje i njihova dinamika nažalost ovise i o pravu služnosti i drugim imovinsko pravnim aspektima, koji prečesto utječu na nerealiziranje pojedinih značajnih infrastrukturnih zahvata. Nastavno će se sukladno terminskom planu planski kao i u 2007.-2008. g. uz dodatna zaduženja kreditima, nastaviti s izgradnjom kanalizacijske mreže, sve do potpunog iskorištenja kreditnog potencijala Društva. Cilj i nadalje ostaje do 2010. g. zaokružiti većinu gradskih i prigradskih naselja, i njihovo spajanje na javni sustav odvodnje. Ukupna dinamika izgradnje prije svega ovisiti će o tempu ishodovanja lokacijskih i građevinskih dozvola, izdašnosti i potpori proračuna, kao i o limitima kreditnih zaduženja. Glavne investicije u OJ u 2008. g: Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije i popločenja ulice Carera, te izgradnja dijela kanalizacijkog sustava Concetta-Lacosercio (naselja Bošket i Carmelo). Osim toga planira se nastaviti s razvojem telemetrije i praćenjem rada na daljinu svih pumpnih stanica, značajni investicijski zahvati na svim pumpnim stanicama, te nastavak na projektiranju i ishodovanju dozvola, glavni projekti mreže i kolektora za naselja Concetta Laco Sercio - Carmelo - Mirna, Monfiorenzo, Lamanova - Gripole, Polari-Veštar - Cocaletto. U sklopu projektiranja započeti će se i sa projektiranjem pročistača Cuvi, III stupanj-MBR uređaj. Smjerovi razvoja usluge u 2008.g: U narednim godinama, a što je započeto u 2007.g. intenzivirati će se i pokrenuti nov ciklus izgradnje kolektorske i kanalizacijske mreže i novog uređaja Cuvi dok će se paralelno s time nastaviti na aktivnom informatiziranju i razvoju sustava praćenja, tv inspekcije i održavanja ukupne postojeće kolektorske mreže. S tim u svezi tijekom 2008. biti će potrebno povećanje cijena kanalizacijskog doprinosa poradi korekcije prihoda i osiguranja sredstava za normalno funkcioniranje sustava i financiranje svih preuzetih kredita kao i budućih obveza. Osobiti napor usmjeriti će se na održavanje i funkcionalnu osposobljenost svih uređaja i pogona koji su sustavno zanemarivani proteklih godina.

poštuj život.

program rada 2008.

28

Broj zaposlenih u OJ (2007.):11, u 2008. 11 Specifičnosti usluge: specijalnim vozilima se iz septičkih jama na području grada prikupi 16000 m3 otpadnih voda, dok je dnevni protok otpadnih voda kroz pročistač cca 4000m3/ dan. Ukupno raspolažemo sa šest crpnih stanica od kojih su trenutno dvije (CS Kino i CS Škver) povezane i spojene optičkim kablom, dok su ostale povezane sa centralnim sustavom za telemetriju GSM PLC-uređajima. Isto vrijedi i za nove preljevne i rasteretne građevine (Švalba, Carera). Osnovna specifičnost ove usluge je da većim brojem korisnika zahtjeva i više ulaganja u održavanje ,što i jest osnovni preduvjet za funkcionalnu osposobljenost. Potrebna sredstva za investicije u 2008.: 34.575.000,00 Kn

5.5.2. Održavanje - zidari
Na poslovima opločenja starih ulica, rekonstrukciji parternih površina u Starome gradu, radi grupa zidara i kamenoklesara. Ova organizacijska jedinica uz to bavi se i postavljanjem znakova, sitnim popravcima na javnim površinama, održavanjem dijela groblja i staza u parkovima (Cuvi i Punta), kao i održavanjem dijela parkovne opreme te monitoringom šahtova i montažom osmatračnica i ostale opreme. Glavne investicije u OJ u 2008. g: Popločenje i zamjena betona na tržnici C, vraćanje pasica u ulicu A. Ferri, nastavak sanacije rubnjaka na Cuvima, popločenju ulice Švalba, sanacijama stepenica i manjim zahvatima u krugu starogradske jezgre. Smjerovi razvoja usluge u 2008.g: U ovoj usluzi nastojati će se smanjivati broj radnika sa tendencijom prelaska na outsourcing za veće radove, dok bi se zidarska grupa trebala dodatno specijalizirati, isključivo za investicijsko i tekuće održavanje i manje radove. Specifičnosti usluge: U prosjeku se na godinu poploči preko 1000 m2 gradskih površina i rekonstruira 1500 m’ rubnjaka. Tijekom 2007. g. uređeno je u vlastitoj režiji 1300 m’ rubnjaka na Cuvima . Osim toga ova je organizacijska jedinica u tekućoj godini do sada postavila 76 stupića i 210 prometnih znakova te 91 koš. Broj zaposlenih u OJ: (u 2007 g.): 8- u 2008. g.: 8 Izvor sredstava: Ova organizacijska jedinica u potpunosti se financira iz proračuna Grada Rovinja u okviru proračunskih sredstava i buduće naplate spomeničke rente. Sredstva iz gradskog proračuna pokrivaju isključivo plaće i jednu trećinu potrebnih materijalnih troškova, dok se sredstva za normalno funkcioniranje organizacijske jedinice osiguravaju iz poslovanja ostalih jedinica. Potrebna sredstva za investicije u 2008.: 430.000,00 KN

poštuj život.

program rada 2008.

29

Osnovne smjernice zaštite na radu u 2008. godini
Zaštiti na radu poklanja se posebna pažnja tijekom cijele kalendarske godine, sustavnim praćenjem i kontrolom svih radnih procesa, mjesta rada te oruđa i alata u uporabi . Isto tako sustavno se provode kontrolni zdravstveni pregledi svih zaposlenih radnika tvrtke. Zahvaljujući kontinuiranom praćenju svih segmenata zaštite na radu i sistematskom uklanjanju uočenih nedostataka proizašlih iz kontrolnih pregleda i periodičkih atestiranja radne okoline, instalacija te oruđa i alata u uporabi, možemo konstatirati da se zaštita na radu provodi na visokom nivou. Kao dodatni argument ovoj tvrdnji može se isčitati i iz činjenice da smo u tekućoj poslovnoj godini imali svega nekoliko doista lakih povreda na radu bez bolovanja. Do sada u tvrtci nije zabilježen slučaj profesionalne bolesti. Sustav kontrole i praćenja planira se i izvodi na sedmičnom nivou po segmentima koji obuhvaćaju : kontrolu ispravnosti i popunjenost protupožarnom opremom, stanje i opremljenost znakovima sigurnosti na radnim mjestima i objektima, stanjem i opremljenošću sanitetskom opremom, izvršenjem periodičkih i kontrolnih zdravstvenih pregleda (periodički pregled izvršilo je 52 radnika, a kontrolni 36 radnika), kontrolom ispravnosti sredstava rada i zaštitnih naprava na njima, kontrolom zaštite privremenih gradilišta na i uz prometnice, kontrolom ispravnosti uporabe i opremljenosti s osobnim zaštitnim sredstvima, te stalno kontroliranje alkoholiziranosti radnika na radu (u o. g. provedeno je alkotestiranje 108 puta i utvrđena alkoholiziranost u 4 slučaja ili 3 %). U 2008. godini, temeljem dosadašnje pozitivne prakse, planira se nastavak provođenja svih mjera zaštite na radu i protupožarne zaštite (koja je sastavni dio radnih procesa) s dosadašnjom periodikom i naglaskom na: • • • • • • • Izvođenju periodičkih tehničkih pregleda mikroklime i instalacija na objektima (5 objekata), te na radnim strojevima i alatima (cca 60 atesta), Kontroli i atestiranju protupožarnih aparata u uporabi (48 aparata), Praćenju i ocjeni kvalitete i funkcionalnosti novog modela radne odjeće i obuće te definiranju eventualnih unapređenja prije slijedeće nabavke, Doškolovanju osobe koja bi za potrebe tvrtke vršila osposobljavanje za siguran rad novozaposlenih radnika i preraspoređenih radnika unutar tvrtke, Definiranju radnih postupaka i obuci radnika (nabaviti 1 komplet opreme - autorespirator), za potrebe ulaska i izvođenja popravaka u sabirnim jamama fekalne kanalizacije (pumpne stanice). Kontinuiranom alkotestiranju radnika (planiramo 150 alkotestova), S medicinom rada ugovoriti uslugu testiranja na lake droge potencijalnih radnika prije zapošljavanja, odnosno za zaposlene u slučaju da se posumnja da su pod utjecajem istih na poslu.

6.

poštuj život.

program rada 2008.

30

Financijski plan za 2008. godinu
PROCJENA PRIHODA POSLOVANJA I-XII 08.
Šifra konta 751 752-3 754 755 775 786 789 PRIHODI Od prodanih usluga Od građana Namjenska sredstva Potpora grada Od kamata Otpisana potraživ. Ostali prihodi Ukupno 18.128.500,00 8.628.530,00 2.921.000,00 5.692.000,00 359.500,00 23.000,00 272.000,00 36.024.530,00 Ukupni prih. I-XII 07. PROCJENA TROŠKOVA POSLOVANJA I -XII 08. Šifra konta 400+409 401 403-4 405 409 410-11 412 413+427 415 417 418+428+461 420 421 422 423 427 428+9 430 440 Vrsta troška Utrošeno materijala Utrošena energija Rezervni dijelovi Otpis sit. inv. i aut. g. Ostali materij. troš. Prijev.usluge i HPT Usluge u proizv. Usluge održavanja Zakupnine i najam. Istraživ. razv. uslu. Ostale usluge Zdrav. i vet. pregled Bankarske usluge Odvj. i reviz. usluge Premije osiguranja Usluge softwera Tehnički+cestarina Amortizacija Naknada tr. djelat. Ukupno 1.869.000,00 1.452.700,00 397.100,00 445.600,00 0,00 281.400,00 340.700,00 989.000,00 183.500,00 101.000,00 1.377.000,00 0,00 92.900,00 0,00 499.700,00 0,00 0,00 10.516.000,00 2.235.000,00 36.023.730,00

7.

poštuj život.

441(420+422) 460 461+5 467

Neproizv. usluge Reprezentacija Članarine + nak. okol. Nak. po ug. o djelu UKUPNO

252.500,00 97.100,00 0,00 203.000,00 21.333.200,00 Ukupno 8.760.000,00 3.372.000,00 2.159.000,00 14.291.000,00 163,00 174.000,00 0,00 1.500,00 175.663,00 35.799.863,00 0,00 0,00 0,00

Šifra konta 470 471 472

Troškovi plaća Bruto plaća Naknade bruto plaće Doprinosi na plaće Ukupno plaće

721 724 730 735

Troškovi financiranja KTA po kreditu Neotpisana V. OSA Nadoknade štete Ukupno Ukupno trošk. I-XII 07. Raspored trošk.Upr. Trošk. plaće Raspoređeni troškovi

RAČUN DOBITI I GUBITKA Prihodi iz poslovanja Interni prihodi Ukupni prihodi Troškovi iz poslov. Interni troškovi Ukupni troškovi DOBIT / GUBITAK 36.023.730,00 230.600,00 36.254.330,00 35.799.863,00 228.650,00 36.028.513,00 225.817,00

program rada 2008.

32

Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2008. godini
U narednim tablicama prikazuje se plan investiranja za 2008. godinu. Plan investiranja kao i dinamika investicija ovisiti će dijelom i o vanjskim izvorima sredstava, prvenstveno bespovratnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, sredstvima Hrvatskih voda te sredstvima Proračuna grada Rovinja. U nastavku je ukupna planirana dinamika investiranja iskazana po poslovnim jedinicama. Na kraju prikaza daje se globalni presjek izvora sredstava i njihovog učešća u ukupnom investicijskom ciklusu za 2008. godinu.

8.

8.1. Parkovi i zelenilo dinamika investiranja 2008.
Investicija
A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. B. 1 2 3 RJ Parkovi i zelenilo Leđne kosilice za nagibe i popravak košnje oko stabala i grmlja (2kom.) Kosilica sa korpom za košnju uređenih gradskih travnjaka (2kom.) Samohodna kosilica za košnju gradskih površina Koševi za otpad Park Klupe za grad Uređenje zelene površine na križanju ulica Braće Božić i ul.Balska Uređenje zelene površine na raskrižju Campolongo - Concetta (trokut) Uređenje zelene površine i parkirališta uz Vijenac F. Glavinića potez između Pietra Coppe i Niccoloa Tommasea Uređenje nogostup Concetta, nastavak Uređenje zelene površine raskrižje Gripole Sadnja Punta Corrente i Cuvi Izrada katastra zelenila Analize tla za potrebe sadnje na Punta Corrente i na novim zelenim površinama Istarska ulica - Križ Uređenje zelene površine Gripole Kružni tok Monte Pozzo Spomenik Rovinjsko Selo Dječje igralište Štanga i parkiralište Ukupno: O.J. Groblje Ulaz u gradsko groblje uređenje, centralna zgrada (fasada, krovište, oprema) Arkade lijevo-zapad, krovište sanacija,sanacija fasade, ličenje i uređenje Razna oprema (kutija za zemlju) Ukupno: SVEUKUPNO: 200.000,00 200.000,00 30.000,00 430.000,00 1.704.000,00 8.000,00 12.000,00 29.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 70.000,00 150.000,00 30.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00 80.000,00 100.000,00 200.000,00 1.274.000,00

Vrijednost

poštuj život.

program rada 2008.

33

8.2. Čistoća (čišćenje javnih površina, sanitarno odlagalište) dinamika investiranja 2008.
RED. BR. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 OPIS KAMION SMEĆAR PERI/BERI KAMION SMEĆAR MINIKOMPAKTOR 8-10 M3 STROJ ZA PRANJE KAMENOG POPLOČENJA RAZNE KANTE KOMPOSTERI, VRTIĆI, ŠKOLE, IZNAJMLJIVAČI KANTE PVC 240 L KANTE PVC 120 L KONTEJNER PVC 1100 L METLE ZA POMETAČE UREĐAJ VIDOTTO UREĐENJE DEPONIJE (zeleni otpad, zemlja, reciklaža, vrata, ograda, pristupni put) DEPONIJA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA SANACIJA BASILICA, 1. Faza SANACIJA LOKVE VIDOTTO I NADZOR (ugovoreno i započeto 2007.) WIRELESS GRIPOLI - UPRAVA UKUPNO: 1 KOM 1 1 1 500 200 400 20 10 1 1 1 500.000,00 447.000,00 80.000,00 3.875.000,00 80.000,00 32.000,00 48.000,00 24.000,00 14.000,00 1.000.000,00 100.000,00 OVISNO O PREGOVORIMA Sufinanciranje FONDa 40% Sufinanciranje FONDa 40% Sufinanciranje FONDa 40%, UGOVOR IZ 2007 VRIJEDNOST 1.100.000,00 450.000,00 sredstva od Grada - Carera za edukaciju, zatražiti sufinanciranje FONDA 40% NAPOMENA

*Nakon rezultata poslovanja u prvih 6.mj. 2008. - moguća kupnja vozila za higijeničara

8.3. Tržnica dinamika investiranja 2008.
Red. Br. Komunalna oprema 1 2 3 4 5 6 7 Ogradni stupići Nabava PVC podnica Košići za smeće Ličenje nosive konstrukcije zelene tržnice Izrada i nabava tipskih rešetki za proširenje stolova Fasada prostora D Nepredviđeni radovi i oprema Sveukupno 10.000,00 8.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 178.000,00 Opis Planirana vrijednost u Kn

poštuj život.

program rada 2008.

34

8.4. Parkiralište dinamika investiranja 2008.
Plan investicija za 2008 godinu. OJ Parkiralište R. Br. Naziv investicije Strojevi i uređaji 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Nabava automata za otvorena parkirališta i građevinski radovi, Funtana 2 komada, TDR dvorište 1 komad, Autobusna dvorište 1 komad - ukupno 4 kom Oprema za Sustav kontrole ulaska vozila u starogradsku jezgru grada Rovinja - pilomati, kamere i sl. - zbog rekonstrukcije ulice Carera Automatska kasa za zatvorena parkirališta Bicikli za najam Komunalna oprema Nove table cjenika za otvorena parkirališta, razna vertikalna signalizacija Nabava lisica Video nadzor Concetta Investicije u parkirališta Obnova horizontalne signalizacije otvorena i zatvorena parkirališta, Računala i računalna oprema, aparati za otvorena parkirališta, prijenosni printeri, prijenosna računala za kontrolore, rezervni dijelovi Optika -Mala Valdibora - Concetta ili elektronički pauk Optika Velika Valdibora - uprava KS - novi kabel Rezervni program software i hardware prva faza i probni rad Građevinsko uređenje dvorišta u dvorištu autobusne stanice zbog naplate parkiranja Nepredviđeni radovi i oprema Tečaj informatike za radnike Sveukupno 60.000,00 55.000,00 230.000,00 120.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 13.000,00 1.100.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 planirana vrijednost 100.000,00 150.000,00 90.000,00 17.000,00

poštuj život.

program rada 2008.

35

8.5. Odvodnja i dispozicija voda (odvodnja i zidari) dinamika investiranja 2008.
R. br. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Plan investicija za 2008 godinu.OJ Parkiralište Izgradnja kanalizacije u predjelu Bošket, I faza, početak jesen 2008. Izgradnja kanalizacije u predjelu Karmelo, I faza, početak jesen 2008. Izgradnja kanalizacije u predjelu Valbruna II sjever Pročišćavanje i TV inspekcija kopnenog kolektora Razni radovi na doradi automatike i ugovor o održavanju Projektiranje - glavni projekti naselja Geodetski radovi godišnji ugovor Rekonstrukcija pumpne stanice Bolnica Elektronika i automatika CS Bolnica Rekonstrukcija ispusta u more pumpne stanice Bolnica Rekonstrukcija havarijskog ispusta pumpne stanice Kino Rekonstrukcija havarijskog ispusta pumpne stanice Škver Projektiranje i izvođenje automatske rešetke na CS Škver Ugradnja automatske rešetke na CS Cuvi Nabava balona Ugradnja elektronike i automatike na preljevnom objektu u Adamićevoj Agregat za interventnu pumpu trofazni Projektiranje - uređaj Cuvi (III stupanj MBR) Nabava pile za asfalt Nabava kemikalija za fekalnu stanicu Nabava pumpe CS Škver Servis rotomata Cuvi TV snimanje glavnog ispusta Cuvi Nabava manje intreventne pumpe Nabava pumpe CS Kino Kameno popločenje po gradu Popločenje tržnica C Carera 2008 (24.776.828,82 KN) Ukupno: Planirana vrijednost u Kn 1.000.000,00 1.000.000,00 1.303.000,00 200.000,00 107.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 80.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00 10.000,00 150.000,00 20.000,00 150.000,00 15.000,00 50.000,00 90.000,00 35.000,00 10.000,00 7.000,00 25.000,00 180.000,00 250.000,00 25.000.000,00 31.532.000,00

poštuj život.

program rada 2008.

36

Zaostaci iz 2007. (hitni i interventni radovi, investicije koje se odvijaju kroz 2 godine)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Nabava pumpe Cuvi Nabava pumpe Kino nabava interventne pumpe zamjena zapornice na pročišćivaču Ograda pumpne stanice Cuvi Ogranak kanalizacije Sv Vid 60 m Škver Remont tlačnog voda, poklopaca, zapornice… Škver temeljna ploča inox za pumpu ABS Škver radno kolo pumpe inox Popločenje tržnice "C" i oborinska u zahvatu Anex na Švalbu Izgradnja kanalizacije Švalba Izgradnja kanalizacije Balska i Žminjska Pifar d.o.o. Nadzor Balska Žminjska Učka konzalting Fekalna kanalizacija Mate Balota - Benčić d.o.o. Preljevni objekt Trg Campitelli - Adeptio d.o.o. Ukupno radovi započeti u 2007. okončanje i plaćanje u 2008. iz 2007 okončani u siječnju Ugovor iz 2007 nastavak radova Naručeno, isporuka 2008 Naručeno, isporuka 2008 Naručeno, isporuka 2008 Naručeno, isporuka 2008 Naručeno, isporuka 2008 ugovor, siječanj 2008 Ugovori na potpisu Tehnomehanika, metalinženjering Naručeno, isporuka 15.02.2008. Naručeno, isporuka 15.02.2008. realizacija u 2008, radovi započeti 2007. iz 2007 okončani u siječnju iz 2007 okončani u siječnju 19.985,00 19.375,00 10.348,00 19.870,00 19.974,00 52.203,00 350.000,00 9.895,00 14.945,00 630.000,00 112.000,00 273.872,00 5.500,00 150.000,00 117.822,00 1.805.789,00

8.6. Ukupno izvori sredstava i rekapitulacija investiranja
Sukladno predloženim planovima po poslovnim jedinicama, u nastavku je dana rekapitulacija ulaganja za 2008. godinu za područje Grada Rovinja i susjednih Općina.
REKAPITULACIJA ULAGANJA zeleni groblje čistoća tržnica parking odvodnja uprava Ukupno: U kunama 1.274.000,00 430.000,00 3.875.000,00 178.000,00 1.100.000,00 33.337.790,00 40.194.790,00

Ukupno će se u 2008. uložiti oko 40 milijuna kuna u infrastrukturu i ostale aktivnosti, najvećim dijelom u Careru te u novu fekalnu kanalizaciju.

poštuj život.

program rada 2008.

37

IZVORI SREDSTAVA Grad Rovinj (zelene površine i kom. oprema) Fond za zaštitu okoliša Kredit za Careru Kredit za izgradnju sustava javne odvodnje namjenska sredstva za izgradnju sanitarne deponije namjenska sredstva za izgradnju gradskog groblja planirani poslovni rezultat Učešće Hrvatskih voda Vlastita sredstva iz amortizacije Ukupno:

U kunama 760.000,00 632.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 2.342.331,00 900.000,00 225.817,00 1.500.000,00 3.933.062,28 40.293.210,28

Nastavno, iz prethodne tabele razvidna su i načela kao i izvori pokrivanja investicijskog ciklusa gdje izvori u potpunosti pokrivaju investicije, ukoliko naravno realiziramo svu planiranu dinamiku prikupljanja sredstava od vanjskih izvora i Fondova. Inače Komunalni servis je putem Grada Rovinja zajednički pokrenuo nekoliko projekata za financiranje iz sredstava EU - Interreg Cards - Phare - Program očuvanja i revitalizacije Park Šume Punta Corrente, Program sanacije divlje deponije Basilica, Program valorizacije geološkog nalazišta cave di Monfiorenzo. Tijekom 2008. ukoliko budu spremni projekti kandidirati će se i projekt pročišćavanja otpadnih voda Cuvi.

poštuj život.

program rada 2008.

38

Zaključna razmatranja.

9.

Godinu 2008. vidimo kao godinu u kojoj će Društvo nastaviti aktivnu izgradnju sustava javne odvodnje na području našega grada. Ukupna dinamika izgradnje sustava javne odvodnje ovisiti će naravno kao i do sada o kreditnoj sposobnosti Društva (2006. kredit 10. mil kuna, 2007. 25 mil. kuna ), sredstvima proračuna Grada Rovinja, kao i namjenskim sredstvima Hrvatskih voda d. d., te sredstvima projekta Jadran. Kroz razdoblje od 2008. - 2010. godine i dalje, očekujemo i nadamo se dodatnim sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (do sada je odobrena Basilica, Sanacija Lokva Vidotto i uređaj Lokva Vidotto), koja će biti ukupno uložena u dodatno unapređenje gradskog odlagališta, osobito u dijelu iskorištavanja korisnog otpada te postepenom preoblikovanju i prilagodbi ove poslovne jedinice, budućoj strategiji otvaranja i puštanja u pogon zajedničkog odlagališta za cijelu Županiju na lokaciji Kaštijun. Tijekom 2008. godine Komunalni servis d.o.o. započeti će s organizacijskim, tehničkim i kadrovskim restrukturiranjem u cilju registracije društva za još jednu djelatnost - distribuciju plina. Ovu komunalnu uslugu u budućnosti vidimo kao veoma važnu razvojnu kariku kako komunalnog društva tako i našega grada općenito. Iz tog razloga pokrenuti će se u dogovoru s vlasnikom, Gradom Rovinjem niz aktivnosti poradi saživljavanja ove inicijative. Sve ostale aktivnosti odvijati će se kao i u 2007.g., s pojačanim naglaskom na unapređenju poslovanja gradskih parkirališta, širenju zona naplate, ukupnom zadržavanju dostignutih nivoa standarda rada, realizaciji gradskih projekata te izvršenju svih zadataka, s ciljem unapređenja i uljepšavanja našega grada. Komunalni servis d.o.o. naravno, kao do sada, zadržava pravo smanjenja obima izvršenja predloženih aktivnosti iz razloga nerealizacije namjenskih i bespovratnih sredstava, kao i zbog eventualnih imovinsko-pravnih ili sličnih sporova, osobito glede prava služnosti prilikom pripreme i izgradnje sustava odvodnje. O svim eventualnim promjenama svi učesnici biti će pravovremeno izvješteni.

poštuj život.

IT

programma di lavoro 2008.

41

Informazioni di base sulla società

INTRODUZIONE

1.

1.1. Capitale costitutivo
La Società è stata registrata presso il Tribunale Commerciale di Fiume in data 26 marzo 1996 con la denominazione Komunalni servis d.o.o. za komunalnu djelatnost, con sede a Rovigno, Piazza sul Laco s.n. Denominazione abbreviata: Komunalni servis d.o.o. Il capitale costitutivo della società ammonta a 22.055.400,00 kn.

1.2. Oggetto sociale
Oggetto sociale

Class. naz. oggetto 90.0 63.21 74.70 93.03 * * * 45 52.62 * *

Attività Smaltimento delle acque di scarico, asporto rifiuti e sim. Altre attività accessorie nei trasporti sulla terraferma Pulizia di stabili di ogni genere Servizi funebri e accessori Gestione di mercati per la vendita al dettaglio e locazione di locali d'affari e bancarelle al mercato Affitto di chioschi, bancarelle, banchi e sim. Realizzazione e gestione di parchi, aree verdi, aree per la ricreazione, aree verdi pubbliche, parchi forestali protetti, viali alberati, squeri, vegetazione lungo le strade, spiagge e coste marine nonché zone protette Costruzioni - opere civili non edili Commercio al dettaglio su bancarella e al mercato Manutenzione e gestione di parcheggi Gestione parcheggi e riscossione tariffe

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

42

1.3. Struttura proprietaria della società
I soci della Società che possiedono quota di capitale: • Città di Rovigno 21.582.200,00 kn; • Comune di Valle 84.000,00 kn; • Comune di Canfanaro 128.000,00 kn; • Comune di Gimino 261.000,00 kn..

Il conferimento della Città di Rovigno è costituito da:
• i beni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, punto 2, del valore di 18.055.400,00 kn, di cui la Città di Rovigno trasferisce alla Società il diritto di proprietà e di possesso; • l’importo di 3.526.800,00 kn, figurante nel contratto sociale stipulato in data 15 dicembre 1995 quale suo conferimento, il quale è ripartito in base all’Accordo sulla Suddivisione del Capitale Sociale dell’Azienda Pubblica “Komunalni servis p.o. Rovinj” costituita dai soci fondatori in data 29 novembre 1995. • Le quote di partecipazione dei soci non corrispondono all’entità dei conferimenti iniziali, bensì vengono determinate in base all’entità dei conferimenti iniziali stabiliti nel contratto sociale del 15 dicembre 1995 e ammontano a: • Città di Rovigno 3.526.800,00 kn ovvero 88,17 %, • Comune di Valle 84.000,00 kn ovvero 2,10 %, • Comune di Canfanaro 128.000,00 kn ovvero 3,20 %, • Comune di Gimino 261.000,00 kn ovvero 6,53 %. In seno all’Assemblea, ogni socio fondatore detiene un numero di voti proporzionale alla propria quota di partecipazione stabilita nel contratto sociale che è stato stipulato in data 15 dicembre 1995. Il sito ufficiale della Società è: www.komunalniservis.hr
Grafico numero 1.. QUOTE D‘AffARI NELLA SOCIETà

2% 3%

7%

Rovigno Valle

Canfanaro Gimino

88%
Fonte: Servizo comunale s.r.l.

rispeta la vita.

programma program di lavoro 2008. rada 2007.

143

1.4. Struttura organizzativa della Società
La struttura organizzativa della Società rappresenta il complesso delle relazioni e dei rapporti esistenti fra tutti i nostri reparti organizzativi (unità organizzative), come pure le relazioni e i rapporti all’interno di ogni singola unità organizzativa. L’attività della Società è organizzata in 5 unità gestionali e 9 unità organizzative.
Schema numero 1.: KOMUNALNI SERVIS d.o.o. - ORGANIZACIJSKA SHEMA

DIREZIONE DELLA SOCIETà UFFICIO DEL DIRETTORE UG DRENAGGIO E SMALTIMENTO ACQUE DI RIFIUTO UNITÀ ORG. DRENAGGIO UNITÀ ORG. MANUTENZIONE

UG NETTEZZA URBANA UNITÀ ORG. ASPORTO RIFIUTI UNITÀ ORG. NETTEZZA ARRE PUBBLICHE UNITÀ ORG. DISCARICA RIFIUTI

UG PARCHI E AREE VERDI UNITÀ ORG. PARCHI E AREE VERDI UNITÀ ORG. CIMITERO

UG MERCATO E PARCHEGGI UNITÀ ORG. MERCATO UNITÀ ORG. PARCHEGGI

UFFICCIO CONTABILITÁ E FINANZE
Fonte: Servizio comunale s.r.l.

La struttura organizzativa della Servizio comunale s.r.l. mira ad assicurare:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. il raggiungimento degli obiettivi dell’organizzazione, una suddivisione ottimale del lavoro all’interno dell’organizzazione, la massima attenzione da parte dei dirigenti all’interno dell’organizzazione, un utilizzo efficiente di tutte le risorse disponibili, la flessibilità dell’organizzazione, una chiara suddivisione delle responsabilità, uno sfruttamento razionale delle qualifiche, delle esperienze e dell’orario di lavoro, un opportuno sistema d’informazione e comunicazione

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

44

Missione, prospettiva e obiettivi della società
2.1. Prospettiva (obiettivo primario nell’ordine gerarchico)
Essere orientati verso una continua fornitura di servizi comunali eccellenti per mezzo di un costante sviluppo e miglioramento delle proprie risorse tecnico-tecnologiche ed umane, basandosi sui principi della tutela dell’ambiente e dell’aggiornamento professionale continuo di tutti i dipendenti. Le nostre azioni future devono essere improntate all’aumento del consenso di tutti gli utenti dei nostri servizi attraverso una migliore gestione dei rifiuti comunali e di quelli non nocivi, con la costruzione di un’adeguata rete di drenaggio delle acque di scarico e con la loro depurazione sul territorio di tutta la città di Rovigno, con la realizzazione di un’unità indipendente per la distribuzione del gas, con un costante miglioramento della manutenzione, della gestione e della pulizia delle aree pubbliche e delle aree verdi, dei parchi, dei boschi, delle vie, delle strade, degli abitati, del mercato e del cimitero, elevando il livello di aspetto complessivo di tutte le aree verdi cittadine attraverso la creazione e la dotazione di aree nuove, come pure per mezzo della salvaguardia del patrimonio paesaggistico e del paesaggio mediterraneo tradizionale, assicurando durante tutto l’arco della giornata la funzionalità dei parcheggi su carreggiata e fuori carreggiata nonché delle zone pedonali, rispettando i principi di economicità, razionalità e adeguatezza, tenendo sempre presente l’obiettivo principale di rendere più accogliente e più vivibile il territorio in cui operiamo - nel segmento delle attività comunali - per tutti gli utenti dei nostri servizi.

2.

2.2. Missione (scopo principale alla base della Società)
La missione della Servizio Comunale s.r.l. è di assicurare, in collaborazione con i soci fondatori, uno svolgimento permanente e di qualità delle attività comunali, mantenendo la funzionalità di tutti gli impianti e delle installazioni comunali, con il massimo rispetto per la tutela dell’ambiente e l’interesse pubblico delle comunità locali nelle quali la Società stessa opera, preoccupandosi costantemente del benessere dei propri dipendenti e di tutti gli utenti dei servizi forniti, il che costituisce il pilastro su cui poggia la gestione attuale e futura della Società

2.3. Principali obiettivi di sviluppo della Società nei prossimi 5 anni
Gli obiettivi rappresentano i nostri desideri relativi allo stato futuro dell’organizzazione, ovvero i traguardi verso i quali sono orientate tutte le nostre attività. Qui di seguito vengono proposti i principali obiettivi della Società, che costituiscono le linee guida per lo sviluppo futuro della

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

45

Servizio Comunale s.r.l. Ogni anno, in base a tali obiettivi, vengono fissate le attività e le priorità per la politica occupazionale, il programma operativo e il piano finanziario. Essi sono: 1. la creazione di una società comunale multiservizi flessibile, multidisciplinare e moderna; 2. un interessamento continuo per tutti i dipendenti attraverso l’attuazione di misure di tutela sul lavoro, garantendo una remunerazione regolare, mettendo a conoscenza i lavoratori di tutti i principali avvenimenti relativi alla Società e investendo continuamente il capitale e le conoscenze nel mantenimento dei posti di lavoro esistenti; 3. una maggiore efficienza complessiva delle attività e una diminuzione dei costi attraverso un impiego ridotto della forza lavoro stagionale, una riduzione dei lavori ad alto impiego di manodopera nonché attraverso l’automatizzazione e l’informatizzazione di tutte le proprie attività; 4. il potenziamento del management intermedio per mezzo di un costante aggiornamento professionale e l’impiego di quadri con laurea o laurea breve; 5. il potenziamento della Società attraverso la creazione di una propria banca dati con le migliori pratiche operative e i procedimenti attuali, come pure attraverso la messa in rete di tutte le conoscenze e le informazioni disponibili; 6. l’outsourcing dei servizi non convenienti per la Società; 7. il potenziamento della Società attraverso una maggiore indipendenza nella gestione delle entrate e una sistematica riduzione della sua dipendenza dal bilancio comunale; 8. la pianificazione strategica, le analisi e le previsioni per i futuri andamenti negli ambiti attinenti alla Società, con le quali si intende garantire la stabilità e la flessibilità della Società nel caso di eventuali cambiamenti; 9. la creazione della società della conoscenza; 10. l’avviamento della creazione di un’unità organizzativa per la distribuzione del gas sul territorio della Città di Rovigno.

2.4. Raggiungimento degli obiettivi operativi nel 2007, linee guida per la stesura del piano operativo per il 2008 e obiettivi operativi rivisti per le attività nel 2008
2.4.1. Obiettivi operativi raggiunti nel 2007
N
1. a) b) 2.

Obiettivi prefissati
Riduzione dei costi a livello di società riduzione degli straordinari riduzione dell’impiego di forza lavoro stagionale Livellamento delle spese a livello di tutte le UG

Previsione
10%

Scadenza
31.12.2007 14% 7% 31.12.2007.

Risultato raggiunto

Nuove: 1) falciatura meccanica dell’erba 2) videoispezione delle condutture fognarie 3) area D del mercato cittadino Revisione: 1) fondamenta in cemento - cimitero 2) trasporto feretri – cimitero 3) rilascio di lasciapassare mortuario - cimitero 4) contributo per la rete fognaria 5) servizi di autospurgo acque nere - rimozione

a)

riduzione di eventuali perdite per mezzo di una revisione interna dei prezzi dei servizi

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

46

Br. 3. a) b) 4. a) b) 5. a) b) c) 6. a) 7. a) b) 8. a) b) 9. a) b) c) 10 a) 11. a) b) c) d)

Obiettivi prefissati Razionalizzazione delle attività di muratura e drenaggio Piani operativi più chiari Assunzione di tutte le attività di manutenzione delle attrezzature comunali della Città di Rovigno Incremento proventi a Laco Vidotto ottenimento di eventuali proventi dalla selezione di rifiuti recuperabili stesura di un piano strategico di sviluppo dei servizi futuri Aumento del volume complessivo di contributi imposti e di proventi relativi al cimitero riscossione del contributo per usufrutto perenne riscossione del contributo annuale aggiornamento dei registri Aumento del volume complessivo di contributi imposti e di proventi relativi all’asporto rifiuti aggiornamento dei registri di persone giuridiche e privati Aumento del volume complessivo di contributi imposti e di proventi relativi alla rete fognaria pubblica pubblica aggiornamento dati Risparmio sulla gestione delle aree verdi distribuzione più razionale della forza lavoro ricorso più massiccio alla falciatura automatizzata dell’erba Aumento del volume di lavoro per conto terzi pulizia e spazzamento della Fabbrica Tabacchi di Rovigno pulizia e spazzamento di Valalta pulizia e spazzamento di comuni circostanti Aumento dell’efficienza relativa ai procedimenti di pignoramento e al volume di citazioni in giudizio a livello di Società rispetto al 2006 numero di procedimenti di pignoramento avviati Standardizzazione dell’attività su base ISO Preparazione formazione di dipendenti per revisore interno creazione banca dati dei fornitori autorizzati dalla Società migliore controllo dei reclami e dei ricorsi dei clienti

Previsione

Scadenza 31.12.2007. si

Risultato raggiunto

mancato accordo con la Città di Rovigno 31.12.2007 non realizzato - cambiamento delle disposizione di legge; imballaggi Jadranmetal 1.12.’07. sensibilizzazione negli asili, sacchetti, tetrapak, composter, legno residuo e rifiuti elettronici 5% 31.12.2007. 45% 5% Villa di Rovigno e area D del cimitero di Rovigno 5% 31.12.2007. persone giuridiche =17% privati=3% 5% 31.12.2007. 2% si 10% 31.12.2007. 4% 13% 31.12.2007. realizzato realizzato realizzato 10% 31.12.2007. 352% 31.12.2007. realizzato 100% 100% realizzato realizzato

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

47

2.4.2. Le linee guida per la stesura del programma operativo per il 2008 sono basate sui seguenti elementi:
1. 2. 3. gli obiettivi operativi per il 2008 e il raggiungimento degli obiettivi nel 2007; gli indici finanziari di gestione (qui di seguito denominati „grafici“); i mezzi finanziari necessari - forniti dal bilancio della Città, dal Fondo per l’Efficienza Energetica e la Tutela dell’Ambente e dall’Ente Croato per l’Economia Idrica per la realizzazione del programma di lavoro proposto - ovvero la correzione della maggior parte degli attuali prezzi per i servizi offerti; 4. i fondi concessi a credito per la costruzione della rete fognaria dell’importo di 25 milioni di kune; 5. le proiezioni sul tasso d’inflazione, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al +/- 4,5 % (aumento del prezzo del petrolio e dei generi alimentari); 6. l’impennata dei prezzi dei combustibili nel periodo trascorso e le previsioni di rincari ancora più forti nel 2008; 7. le proiezioni relative al bilancio della Città di Rovigno e la riduzione complessiva degli introiti della Città nel 2008; 8. gli obblighi finanziari assunti dalla Città di Rovigno per l’investimento in via Carera; 9. la correzione delle remunerazioni sulla base del tasso d’inflazione e le modifiche nella sistematizzazione nonché le linee guida del Governo della RdC del 5%, e 10. il piano investimenti della Servizio Comunale s.r.l. per il 2008.

2.4.3. Alcuni dei principali indici rappresentativi dell’attività della Servizio Comunale s.r.l. che influiscono sul piano e sul progetto operativo per il 2008
Dal grafico raffigurante il confronto fra entrate e uscite si evince che, sino ad ora, le entrate hanno sempre tenuto il passo con le uscite, e che nella gestione della Servizio Comunale s.r.l. non c’è spazio per un aumento delle entrate provenienti da servizi aggiuntivi, ovvero che l’unica soluzione possibile è l’aumento complessivo delle entrate per mezzo di una correzione dei prezzi.
Andamento delle entrate e delle uscite complessive
40.000.000,00 35.000.000,00 30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite Entrate Uscite

2005

2006

2007

2008

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

48

Il seguente grafico indica la tendenza di crescita dei costi fissi soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi dei combustibili, dell’incremento del numero di dipendenti e dell’ammortamento, che incide fortemente sulla situazione.
Andamento dei costi fissi e dei costi medi variabili
30.000.000,00 25.000.000,00 20.000.000,00 15.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 0,00 C. variabili C. variabili C. variabili C. fissi C. fissi C. fissi

2006

2007

2008

Iz L’aumento delle spese per combustibili risulta evidente anche alla luce del seguente indice.
Andamento delle spese per combustibili senza variazioni di prezzo per i servizi
1.400.000,00 1.200.000,00 1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 0,00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Dal grafico sopra riportato risulta che il prezzo pagato per i combustibili - una spesa inevitabile sostenuta sin dal 2001, quando ammontava a 480.000,00 kn - è cresciuto fino a raggiungere ben 1.143.000,00 kn nel 2007, mentre nel 2008 si prevede un aumento ancora più forte, fino a 1.200.000,00 kn. Pertanto, sulla base di quanto esposto, si conclude che la capacità di creare nuove entrate all’interno della Servizio Comunale s.r.l. attraverso l’aumento del volume di nuovi servizi è relativamente limitata, e che le spese sostenute per i combustibili incidono

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

49

sempre di più sulla gestione della Società. Tenendo presente tutto ciò, nel 2008 e negli anni successivi risulterà imprescindibile effettuare una revisione dei prezzi, avere un approccio più restrittivo nei confronti delle spese e, soprattutto, mantenere l’attuale numero di dipendenti in linea con quello registrato nel 2007. Per quanto riguarda le entrate, esse dovranno essere reperite non solo attraverso l’aumento dei prezzi per alcuni servizi che risentono delle impennate del prezzo dei combustibili, ma anche intraprendendo una locazione più massiccia dell’area C del mercato, cercando ulteriori posti macchina e parcheggi a pagamento e concordandone l’affitto, ma anche intensificando le attività nel campo della raccolta e del trattamento di rifiuti recuperabili. Su queste premesse sono stati formulati i nuovi obiettivi per l’anno 2008.

2.4.4. Obiettivi operativi per le attività nel 2008
• • • Aumento del volume del lavoro e degli introiti relativi alla discarica, con il ritiro di rifiuti recuperabili presso terzi (Maistra, Valalta, Fabbrica Tabacchi, Jadranmetal) sul territorio della Città di Rovigno; aumento del 3% del volume complessivo dei contributi imposti e dei proventi relativi all’asporto rifiuti (con l’aggiornamento dei registri delle persone giuridiche e dei privati, solo comuni di Canfanaro, Gimino e Valle); aumento complessivo del 5% dei proventi relativi al parcheggio e al mercato (nuovi posti macchina presso l’autostazione, offerta più massiccia del servizio prepagato, prolungamento della fascia oraria con obbligo di pagamento, nuovi clienti e nuovi servizi offerti al mercato e sim.); aumento dell’1% del volume complessivo dei contributi imposti e dei proventi relativi alla rete fognaria (aumentato il contributo per la costruzione della rete fognaria pubblica e aggiornamento dei dati - collegamento alla banca dati dell’Acquedotto Istriano); risparmi sulla gestione di aree verdi attraverso una distribuzione più razionale della manodopera e la diminuzione dei costi complessivi per materiale vivaistico (razionalizzazione della messa a dimora, ridotta sostituzione del materiale vivaistico); aumento del volume di servizi comunali per conto terzi (pulizia, spazzamento, falciatura dell’erba Maistra, Valalta, comuni circostanti); in tutte le unità gestionali, aumento del 5% dell’efficienza relativa ai procedimenti di pignoramento e al volume di citazioni in giudizio a livello di Società rispetto al 2007; mantenimento dell’attuale numero di dipendenti ai livelli del 2007; riduzione del 2% del numero complessivo di ore di lavoro straordinario su base annuale; servizi strategici, operazioni preliminari: ampliamento dell’oggetto sociale per abilitare la Società alla gestione di gasdotti, allo scopo di consentire alla stessa di assumere l’incarico di costruire la rete di distribuzione del gas.

• • • • • • •

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

50

Valutazione della gestione fino alla fine del 2007
3.1. Proiezione del conto profitti e perdite
La seguente tabella indica le prime proiezioni del conto profitti e perdite della Servizio Comunale s.r.l. Nella realizzazione della valutazione sono stati presi in considerazione tutti i debiti in essere, come pure gli investimenti previsti entro la fine del 2007. Alla luce di quanto esposto, sono possibili variazioni di entità minima.
ENTRATE E SPESE DI GESTIONE NEL PERIODO GENNAIO-DICEMBRE 2008
ENTRATE DI GESTIONE Codice conto 751 752-3 754 755 775 786 789 Entrate di gestione Da servizi venduti Da cittadini Mezzi finalizzati Sostegno Città Da interessi Annull. cred. Altre entrate Disposizione entr. dir. Entrate totali gen-dic ‘07 SPESE DI GESTIONE GEN-DIC 2007 Codice conto 400+409 401 403-4 405 409 410-11 412 413+427 415 417 Vrsta troška Materiale consumato Energia consumata Pezzi di ricambio Annull. inv. min. e pneum. Altre spese materiali Servizi trasporto e postali Servizi nella produzione Servizi manutenzione Affitti e locazioni Servizi ricerca e sviluppo Totale 1.823.060,91 1.404.969,64 387.297,41 431.578,66 0,00 259.916,32 332.184,17 964.632,41 180.078,55 97.957,24 Totale 17.599.960,80 8.378.226,34 2.835.948,01 5.525.617,32 349.464,77 22.464,24 263.970,87 34.975.652,35 0,00 34.826.675,45 34.975.652,35

3.

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

51

418+428+461 420 421 422 423 427 428+9 430 440 441(420+422) 460 461+5 467

Altri servizi Visite sanitarie e veterianrie Servizi bancari Servizi legali e revisione Premi assicurativi Servizi software Costi tecnici + tassa stradale Amortizacija Rimborso spese dipendenti Servizi non prodotti Rappresentanza Quote ass. + ecotassa Retrib. contratto d’opera TOTALE

1.342.952,53 0,00 90.502,57 0,00 487.491,70 0,00 0,00 10.259.539,54 2.179.184,61 245.217,70 93.883,20 0,00 197.472,73 20.777.919,90 Totale 8.504.885,97 3.274.557,58 2.096.077,98 13.875.521,52 159,17 169.412,26 0,00 1.477,96 171.049,39 34.824.490,81 0,00 0,00 0,00 CONTO PROFITTI E PERDITE

Codice conto 470 471 472

Spese per stipendi Stipendio lordo Ind. stipendi lordi Contributi su stipendi Totale stipendi

721 724 730 735

Spese di finanziamento Inter. per credito Patrim. aziendale non cancell. Risarcimento danni Totale Totale spese gen-dic ‘07 Disposiz. spese direz. Spese per stipendi Disposizione spese

Entrate di gestione Entrate interne Totale entrate Spese di gestione Spese interne Totale spese PROFITTO / PERDITA

34.975.652,35 229.738,97 35.205.391,32 34.824.490,81 229.738,97 35.054.229,78 151.161,54

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

52

Politica occupazionale nel 2008
Politica occupazionale nel 2008
Elementi Direzione Ufficio del direttore Totale: UG FINANZE E CONTABILITÀ UO Finanze e contabilità Totale: UG NETTEZZA URBANA UO Discarica rifiuti UO Nettezza aree pubbliche UO Asporto e raccolta Totale: UG PARCHI E AREE VERDI UO Parchi e gestione di aree verdi UO Cimiteri cittadini Totale: UG DRENAGGIO E SMALTIMENTO DI ACQUE DI RIFIUTO UO Depuratore e rete fognaria UO Manutenzione e opere murarie Totale: UG PARCHEGGI E MERCATO UO Parcheggi UO Mercato Totale: TOTALE PER UG Dipendenti al 20/11/2007 1 2 3 1 8 9 1 8 17 35 61 1 22 5 28 2 9 8 19 1 17 4 22 142 Previsione 2008 1 2 3 1 8 9 1 8 17 35 61 1 22 5 28 2 9 8 19 1 17 4 22 142

4.

Nei prossimi 5 anni la politica occupazionale all’interno della Società sarà basata sui seguenti principi: 1. riduzione del numero di dipendenti in ogni unità di gestione per quanto riguarda il lavoro di personale non esperto, non qualificato o insufficientemente qualificato; 2. creazione di nuovi posti di lavoro esclusivamente ai fini di rispettare le normative e le disposizioni di legge oppure a causa dell’aumento del volume di lavoro, solo se la manodopera non può essere sostituita applicando l’automatizzazione, impiegando macchinari o mettendo in opera le soluzioni organizzative e gestionali già disponibili; 3. impiego di nuova manodopera esclusivamente per sostituzioni di dipendenti in caso di malattia o pensionamento oppure a causa delle fluttuazioni della manodopera.

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

53

Un’eventuale variazione del numero di dipendenti nel 2008 potrà verificarsi solamente a causa delle fluttuazioni della manodopera, nel caso di pensionamenti o di assunzione di nuovi incarichi su base commerciale..

Andamento del numero di dipendenti dal 2005 al 2007 e previsione per il 2008
145 141 140 142 142

135 129

130

125

120

2005

2006

2007

2008

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

54

Piano di gestione per il 2008
5.1. Attività ordinarie
Per reperire i fondi necessari allo svolgimento delle proprie attività ordinarie, la Servizio Comunale s.r.l. fattura i propri servizi alla Giunta municipale - e precisamente i servizi pubblici di particolare interesse per la Città - ricorre al piazzamento indipendente dei propri servizi sul mercato e sfrutta fonti esterne di finanziamento a fondo perduto come svariati fondi, l’Ente Croato per l’Economia Idrica e sim. In conformità al piano investimenti sopra proposto, in armonia con il piano di lavoro e di svolgimento delle attività ordinarie e della fornitura di servizi per la Città di Rovigno, è necessario prevedere lo stanziamento dei seguenti mezzi finanziari nel bilancio della Città di Rovigno per lo svolgimento di attività ordinarie.

5.

5.1.1. Piano stanziamenti ordinari dal bilancio cittadino per servizi comunali di particolare interesse per la Città
• • • • • • • • Manutenzione delle strade nel periodo invernale 160.000,00 kn Gestione di terreni forestali, fasce costiere, parchi, vegetazione, parchi giochi e parco forestale protetto Punta Corrente 4.430.000,00 kn Manutenzione del cimitero cittadino (contribuzioni) 190.000,00 kn Manutenzione di lastricati e muri a secco e riparazione di attrezzature comunali urbane 1.160.000,00 kn Nettezza di aree pubbliche, spiagge, lavaggio strade e raccolta di rifiuti ingombranti 2.500.000,00 kn Drenaggio e smaltimento acque (tubi di scolo e fontana) 170.000,00 kn Asporto e smaltimento rifiuti (supplemento per il centro storico) 550.000,00 kn Servizio sanitario cittadino e servizi veterinari obbligatori 317.000,00 kn.

5.2. Unità di gestione „Nettezza urbana”
5.2.1. Nettezza di aree pubbliche
Questo servizio comprende la nettezza ordinaria di aree pubbliche (piazze, zone pedonali, aree pubbliche adibite al traffico, strade che attraversano abitati), aree boschive e aree verdi, ovvero l’asporto di rifiuti comunali e rifiuti ingombranti dalle stesse, come pure tutte le attività straordinarie legate alla pulizia dell’ambiente sul territorio della Città di Rovigno. Dal 2006 questo servizio è stato affiancato dal Servizio sanitario - accalappiamento cani. Fino alla fine del 2006 questa unità di gestione disponeva di 2 macchine spazzatrici, di cui una era ad aspirazione e l’altra a sollevamento. Dal 2007 il servizio di pulizia meccanica viene svolto anche nei comuni contigui di Valle a Canfanaro, per conto dei copropietari della Società come pure per conto di aziende turistiche e industriali private, dove si effettua la pulitura di aree

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

55

all’interno dei relativi confini. Anche nel 2008 si continuerà a potenziare il piazzamento di questo servizio sul mercato. Spazzatura manuale: la spazzatura manuale viene svolta sul territorio racchiuso fra le seguenti vie del centro storico di Rovigno: Riva ai Caduti fino alla fabbrica Mirna, Circonvallazione fratelli Lorenzetto, Via V. Širola Pajo, Passo M. Macan, Via dell’Istria, Via della Gioventù, Via Stanko Pauletić, Via Zagabria, Via Lujo Adamović, Via I. M. Ronjgov, Via M. Balota, Riva Vladimir Nazor, Riva A. Negri, Piazza sul Laco. Questa zona viene spazzata quotidianamente tranne la domenica nei mesi invernali, quando ci sono due netturbini di turno nel centro storico. Vengono spazzate due volte alla settimana le zone più periferiche della città ovvero Via M. Fachinetti, Via M. Marulić e Piazza degli Olivi, come pure Piazza Santa Croce, Via J. Volčić, Via I. Zajc, Via Orsera, Via P. Kandler, Via A. Amoroso, Via Buje e Via A. Bazzarini. Inoltre, due volte alla settimana, viene spazzato pure il cortile di Villa Antonia e della Casa del Pensionato „Domenico Pergolis“. Spazzatura meccanica: viene effettuata con due macchine pulitrici in base a un calendario prestabilito. La spazzatura meccanica viene effettuata sul territorio della Città di Rovigno, dell’abitato di Cocaletto e della Villa di Rovigno, nonché - con una pulitrice nuova - nei Comuni di Valle e Canfanaro. Sul territorio della Città di Rovigno, nelle prime ore del mattino, viene effettuata la spazzatura quotidiana del centro storico, seguita dalla spazzatura di altre zone della città, ognuna in un giorno diverso della settimana (v. tabella). La Villa di Rovigno viene spazzata due volte alla settimana. Principali investimenti dell’UO nel 2008: nel 2007 non sono stati previsti investimenti significativi in questa unità organizzativa. Sviluppo dei servizi nel 2008: fornitura di servizi di spazzatura meccanica (il martedì e il giovedì) ad altre imprese e agli enti locali sul territorio dell’ex Comune di Rovigno, nonché potenziamento dell’impiego della spazzatura meccanica nella Città di Rovigno e negli abitati periferici; proseguimento nella fornitura di servizi speciali di pulizia di specchi stradali e fermate autobus, come pure del servizio di affissione manifesti. Specificità del servizio: il servizio di pulizia di aree pubbliche viene effettuato per mezzo di speciali macchine spazzatrici, ma anche manualmente ad opera di 12 netturbini con l’impiego di scope e aspiratrici. I servizi igienico-sanitari vengono forniti da una persona abilitata allo svolgimento degli stessi. I sevizi veterinari vengono forniti su richiesta, in conformità alla legge e alle disposizioni speciali in materia di tutela degli animali. Numero di dipendenti in questa UO (2007): 17, nel 2008: 17 Fonti di finanziamento: la pulizia delle aree pubbliche sul territorio della Città di Rovigno viene finanziata interamente con fondi stanziati dalla Città (bilancio) sulla base delle fatture emesse mensilmente. Tutti gli altri servizi forniti da questa unità di gestione ad altre istituzioni pubbliche e private, ai comuni e alle aziende, vengono concordati a parte, in base al listino prezzi vigente, e non gravano sul bilancio della Città di Rovigno, bensì rappresentano un risultato raggiunto autonomamente dalla Società. Mezzi finanziari necessari per gli investimenti nel 2008: 320.000,00 KN Riportiamo qui di seguito il calendario per la pulitura delle aree pubbliche. Tabella 1 - calendario per la spazzatura meccanica Tabella 2 - calendario per la spazzatura manuale Tabella 3 - calendario per lo svolgimento di servizi igienico-sanitari

rispeta la vita.

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI IGIENICI VENERDI` ORA
07,00 - 09,00 Villa di Rovigno Su richiesta interveniamo anche in altre aree, nei comuni di Valle, di Canfanaro e di Gimino, seguendo le indicazioni del dirigente. 09,00 - 12,30 Quartiere di Centener, S. Radić, Valbruna sud, Lujo Adamović Concetta, Porton Biondi, Boschetto Valbruna nord, via Valle, v.le 30 Maggio, S. Vito, Villa di Rovigno Monfiorenzo, Stanga, Gripole, Cocaletto Carmelo, Lacosercio, Lamanova, Zorzetti, Lujo Adamović Quartiere dell’ Ospedale, Borik Nucleo storico, Valdibora, Area pedonale, vie della Gioventu`, dell’Istria, Circonv. F.lli Lorenzetto Spanidiga, Monfiorenzo, Gripole, Cocaletto

ORARIO DEGLI INTERVENTI DI SPAZZATURA MECCANIZZATA DELLE AREE PUBBLICHE SABATO AVVERTENZE GIORNO LUNEDI` MARTEDI` MERCOLEDI` GIOVEDI` VENERDI` SABATO AVVERTENZE

GIORNO

LUNEDI`

MARTEDI`

MERCOLEDI`

GIOVEDI`

ORA

07,00 - 08,00

Nucleo storico, Valdibora, Monte

08,00 - 10,00

Centener, area della Mirna, circonv. F.lli Lorenzetto, via dell’Istria, piazzale al Cristo, S. Radić, Monvi, via della Gioventu`, piazzale del Laco

Quartiere dell’ ospedale, Borik

Concetta, Carmelo, Lacosercio, Lamanova

Stanga, Valbruna, S. Vito

Su richiesta interveniamo anche in altre zone, nei comuni di Valle, Canfanaro, Gimino, seguendo le indicazioni del dirigente.

TURNI DI LAVORO E AREE D’INTERVENTO DEGLI SPAZZINI
AVVERTENZE III IV V VI VI

ORARIO

ZONA

I

II

05,00 - 05,30 Stazione degli autobus, p.le del Laco, Carera

05,30 - 06,00

06,00 - 06,30 A. Milossa, Mazzini, Interni, Androna Lunga Via Dignano, Fornetto, Interno Via Gortan, Vicolo Stretto

Riva P. Budicin, Molo grande

Molo piccolo, P.zza M. Tito

06,30 - 07,00

S. Croce

56

programma di lavoro 2008.

07,30 - 08,00

08,00 - 08,30

08,30 - 09,00

09,00 - 09,30 A. Ferri, via Pisino, A. Leme A. Zuliani, Fontera De Amicis, p.le S. Francesco, Del Vescovo Salita S. Pietro, M. Zelko, Via Agricoltori M Benussi, Fontana

09,30 - 10,00

10,00 - 10,30

10,30 -11,00

11,00 - 11,30

11,30 - 12,00 Vie Ruža Petrović, Angelini, Juraj Dobrila

12,00 - 12,30

12,30 -13,00

AVVERTENZA

OPERATORE

rispeta la vita. P. Ive, Driovier, Parco Valdibora, Riva ai Caduti, G. Paliaga, Dietro la Grotta, Clivo E.Buttere, F.lli Lorenzetto, tutti i parcheggi D. Pergolis, Passo Spongi, Fontera, Circonv. F.lli Lorenzetto M. Benussi, S. Radić (fino ad A.R.), via dell’Istria, fino all’agenzia e parcheggio adicente al Comm. Polizia Casa dell’anziano, alle ore 11,00, lun. e giov. Martedi` e venerdi` M. Fachinetti, M. Marulić e p.zza degli Olivi Villa Antonia alle ore 11,00. lun. e giov. Huskić kada e Avdić Enesa Aljić Faketa e Vekar Marija Novak Jozefina e Bilal Nermina

07,00 - 07,30

Lungomare F.lli Gnot, via dei Fontici

Dietro Caserma, Porta Sottomuro, Piazza Granda

Garibaldi, Valdibora, Pian di Pozzo, Arsenale, Andronella

Garzotto, Passo Mosa

P.zza M. Tito, Grisia

R. Daveggio, N. Quarantotto, Piazzetta degli Squeri, J. Rakovac, P. Bobicchio, Calnova, P.zza Re Epulo, P. Marina, Volto dei Beroaldo, Piazza Pignaton, Riva P. Budicin, Riva A. Negri, Vicolo del Deserto, Piazza del Laco, Carducci

Vie V. Nazor, della Gioventu`, M. Balota, P. Brajnović, M. Laginja, L. Adamović, dell’Istria

MARENDA Vie S. Radić, G. P. Pascia, S. Pauletić, F. Iskra, Zagabria, N. Tesla

S. Chiurco, Cronache, Casale, Monte

Montalbano, R. Devescovi, Sotto i Volti, S. Croce

P.zza M. Tito, Grisia

Švalba

Monte

Gli spazzini lavorano ogni giorno durante la stagione estiva. D’inverno i turni interessano il centro cittadino. Orario di lavoro: dal lunedi` al venerdi`, dalle ore 06,00 alle 13,00; di sabato e domenica: dalle ore 06,00 alle 11,00.

Trevisol, Gradinata Villa

Švalba

Vie Sanvincenti e Parenzo

Grisia

Martedi` e venerdi`: piazza S. Croce, vie J. Vojčić, I. Zajic, P. Kandler, Orsera, A. Amoroso, Buie, A. Bazzarini

Rad u popodnevnoj smjeni, 13,00 do 20,00 sati, pometanje užeg centra grada i stari grad

Vukajlović Marija

Mikić Anđelka

Aljić Safeta e Mujaković Izeta

Kocijan Mira e Jutreša Benjamin

programma di lavoro 2008.

57

5. 2. 2. UO Asporto rifiuti
Questo servizio comprende l’asporto ordinario di rifiuti che viene organizzato sul territorio della Città di Rovigno e dei Comuni di Valle, Canfanaro e Gimino. Si svolge su tutto il territorio per il quale è stato manifestato un interesse per l’asporto organizzato di rifiuti. Durante il 2008, come in passato, questo servizio verrà sviluppato in due direzioni primarie. In primo luogo si prevede la manutenzione e l’acquisto di macchine operatrici, veicoli e attrezzature che consentiranno di operare in maniera più efficiente e razionale, e si insiste su una sempre maggiore automazione dei lavori. In secondo luogo si prevede di continuare ad incentivare attivamente il selezionamento dei rifiuti, insistendo sulla raccolta differenziata e il recupero delle parti riutilizzabili, ampliando le discariche e migliorando il selezionamento dei rifiuti da parte degli operatori della Società. Principali investimenti dell’UO nel 2008: acquisto di camion per asporto rifiuti dotato di dispositivo per il lavaggio automatico dei cassonetti e dei bidoni, acquisto di camion speciale per la raccolta di rifiuti comunali prodotti da pubblici esercizi, acquisto di cassonetti e bidoni nuovi nonché di tutte le attrezzature necessarie per il regolare svolgimento di questa attività. Sviluppo dei servizi nel 2008: sviluppo del servizio di selezionamento di rifiuti vegetali composter, ammodernamento del parco macchine, miglioramento della raccolta selettiva di rifiuti recuperabili per mezzo di appositi veicoli (escavatori a benna mordente - auto rottamate, rifiuti metallici e sim.). Inoltre, si compieranno ulteriori sforzi al fine di creare le condizioni preliminari necessarie per il calcolo della tassa sui rifiuti domestici in base alla quantità, verranno sostituiti i bidoni e si attuerà la politica del bidone standardizzato per ogni singola unità abitativa. Nel 2007 sono stati forniti bidoni dedicati a 912 unità abitative. Durante il 2008 verranno avviate le attività di creazione di centri di riciclaggio rifiuti nei comuni contigui di Valle, Canfanaro e Gimino. Inoltre si continuerà con il progetto (pilota) di fornitura servizi pubblicitari tramite esposizione di messaggi pubblicitari sui camion della Società. Specificità del servizio: Il servizio di asporto rifiuti viene effettuato per mezzo di cassonetti (speciali) standard della capienza di 120 l, 240 l e 1100 l, e l’unica eccezione è rappresentata dal centro storico dove, nelle prime ore del mattino, è permesso depositare in strada i rifiuti precedentemente chiusi in sacchetti di plastica. Per svolgere questo servizio disponiamo di 14 veicoli, di cui 12 sono camion compattatori e 1 è un camion per sollevamento container. Nella zona di Gripole si trovano un’officina automeccanica, un garage per i veicoli e il centro di riciclaggio, dove i cittadini possono portare piccole quantità di rifiuti ingombranti, i quali vengono ivi selezionati e ripartiti negli appositi container della capienza di 5 m3. Numero di dipendenti in questa UO (2007): 35, nel 2008: 35 Fonti di finanziamento: questo servizio viene finanziato tramite il pagamento delle fatture emesse mensilmente e trimestralmente a cittadini, persone fisiche e giuridiche e alla Città di Rovigno quale utente di una parte di questo servizio Mezzi finanziari necessari per gli investimenti nel 2008: 1.630.000,00 KN

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

58

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

59

5.2.3. Smaltimento rifiuti
Questo servizio comprende lo smaltimento e lo sfruttamento dei rifiuti presso la discarica legittima di rifiuti comunali di Laco Vidotto a Rovigno. In questa discarica vengono smaltiti i rifiuti della Città di Rovigno nonché quelli dei Comuni di Valle, Gimino e Canfanaro. Principali investimenti dell’UO nel 2008: inizio del risanamento della discarica di Basilica nella prima fase grazie al sostegno del Fondo per l’Efficienza Energetica e la Tutela dell’Ambente, continuazione della costruzione di un bioreattore a membrana (MBR) per la depurazione delle acque di scolo a Laco Vidotto, sempre grazie al sostegno del Fondo e dei mezzi stanziati dal bilancio della Città di Rovigno. Durante il 2007 i fondi sono stati spesi per il risanamento e la chiusura del I settore della discarica dove, verso la metà del 2007, era stata raggiunta la capacità massima. Tutti e tre gli investimenti verranno effettuati, o sono stati effettuati, impiegando i mezzi finanziari disponibili e i sussidi del Fondo, senza il sostegno proveniente dal bilancio della Città di Rovigno. Nell’ambito di questa unità organizzativa è attivo un servizio speciale per la sicurezza sul lavoro dedicata alla Società nel suo insieme. Sviluppo dei servizi nel 2008: nei prossimi anni questa Società prevede di acquistare dei nastri trasportatori per il selezionamento dei rifiuti, allo scopo di ricavarne delle materie prime di maggiore qualità e di ricevere dallo Stato somme maggiori attraverso i Fondi; si prevede un ulteriore sviluppo e perfezionamento del selezionamento e della vendita di rifiuti recuperabili, soprattutto di automobili rottamate, elettrodomestici, rifiuti elettronici, pneumatici, carta, imballaggi di cartone, PET/MET e vetro. Nel 2008 la Società cercherà di assumersi l’incarico di ritirare i rifiuti PET/MET presso i negozi e alcune persone giuridiche sul territorio della Città di Rovigno. Specificità del servizio: Nel 2001 abbiamo avviato la raccolta regolare di rifiuti recuperabili. Finora abbiamo acquistato e collocato in sito complessivamente 267 cassonetti speciali per carta, vetro e imballaggi PET-MET della capienza di 2,5 m3; 90 contenitori in rete metallica della capienza di 570 l per imballaggi PET-MET, inizialmente posizionati sulle spiagge, ora distrutti e inutilizzabili a causa dell’effetto del mare e del comportamento vandalico di singoli cittadini; 240 contenitori speciali per il vetro, 5 contenitori per pile esauste, 2 contenitori per batterie auto, 1 contenitore per filtri olio e 1 per tubi fluorescenti, 2 contenitori per olii alimentari e olii per motori. Carta e cartone provenienti da industrie vengono raccolti direttamente con un camion che passa per il territorio della Città di Rovigno e dei comuni circostanti secondo un calendario prestabilito. Dal 2006 nei centri di ricilaggio vengono raccolti rifiuti elettronici per mezzo di container dedicati della capienza di 5 m3. Dal 2007 sussiste una cooperazione con l’impresa Tetrapak per la raccolta e lo smaltimento di imballaggi tetrapak. Dal 2001 al 2007 la Società ha raggiunto una quota di rifiuti selezionati e riciclati del 10 % (questa percentuale si riferisce al peso, mentre il rapporto volumetrico è molto più grande) rispetto alla quantità complessiva di rifiuti asportati che ammonta, in media, a 11.500,00 tonnellate all’anno. La presente UO dispone di 1 compattatore, 1 terna ruotata, 1 camion escavatore a benna mordente usato per la raccolta di tutti i rifiuti ingombranti e lo svuotamento di cassonetti della capienza di 2,5 m3, nonché di una pompa mobile per prodotti petroliferi, ad uso della discarica. Nell’ambito della discarica è stato allestito il centro di riciclaggio che è stato dotato di una pressa da 25 tonnellate per l’imballo di carta, cartone e imballaggi PET /MET e per la raccolta differenziata di polistirolo e pellicole di plastica (dal 2007). Nel 2006 è stato ampliato il centro di riciclaggio, ovvero è stata cementata e recintata una superficie di 460,00 m2 che viene utilizzata per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti metallici ingombranti e rifiuti imballati nonché per lo stoccaggio di cassette e pallet di legno provenienti dalla raccolta differenziata. Durante il 2007 ha preso inizio l’utilizzo del settore II Numero di dipendenti in questa UO (2007): 8, nel 2008: 8

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

60

Fonti di finanziamento: allo scopo di attuare il Programma operativo per il 2007, i mezzi necessari si reperiscono con la riscossione del contributo per il finanziamento della costruzione e della manutenzione della discarica sanitaria di Laco Vidotto, un contributo speciale indicato a parte nelle bollette mensili e trimestrali per i servizi di asporto e smaltimento rifiuti. I mezzi per gli investimenti vengono reperiti attraverso l’ammortamento della Società e da altre fonti (principalmente il Fondo per l’Efficienza Energetica e la Tutela dell’Ambente). Mezzi finanziari necessari per gli investimenti nel 2008: 1.600.000,00 KN.

5.3. Unità di gestione „Parchi e aree verdi“
5.3.1. Parchi e aree verdi
Questa unità organizzativa si occupa delle attività di giardinaggio nella Città di Rovigno, della gestione di aree verdi pubbliche, parchi e boschi, soprattutto del parco forestale protetto Punta Corrente e della fascia costiera protetta di Cuvi. Nella seguente tabella sono indicate le superfici che vengono curate e sistemate regolarmente durante l’anno. Ogni anno questa unità effettua degli interventi d’investimento, ovvero predispone delle nuove aree verdi, e successivamente anche queste aree diventano oggetto di una gestione regolare annuale. Per una buona gestione dei parchi è necessaria l’irrigazione, che finora è stata introdotta complessivamente in 29 siti, mentre per il 2008 è prevista l’introduzione in tutti i siti predisposti recentemente (consultare la tabella investimenti).
Gestione ordinaria delle aree verdi per anno Indice 2007/99. 2007/06
119,05 208,91 474,10 623,01 231,35 2.243,45 1.856,25 100,61 102,37 109,18 107,68 9,97 108,80 114,23

ELEMENTI
SUPERFICI (m2) gestite alberi pz. arbusti pz. piante perenni pz. Sup. erbose m2 siepi m fiori m2

1999.
710837 1470 1703 1495 111873 145 80

2000.
726227 1763 1749 1952 133438 145 80

2001.
727517 1785 1923 2760 151798 165 153

2002.
766797 1811 2852 4382 151928 170 163

2003.
774119 1980 6052 4742 173073 1570 270

2004.
819961 2555 6725 7346 237503 2682 690

2005.
838914 2887 7328 8326 252518 2973 1210

2006.
841156 3000 7395 8650 3E+06 2990 1300

2007.
846245 3071 8074 9314 258813 3253 1485

Principali investimenti dell’UG nel 2007 Anche nel 2008 verrà data particolare importanza alla cura del parco forestale protetto di Punta Corente. Sono previsti la potatura sanitaria e l’abbattimento di alberi secchi, come pure la forestazione di una parte del parco forestale protetto con la messa a dimora di circa 300 piante (nel 2006 nel parco forestale protetto sono state messe a dimora 150 nuove piante, e nel 2007 100). Inoltre la Società continuerà attivamente a rinnovare i passeggi e a ricostruire i muretti a secco in riva al mare, dove si verifica l’erosione del suolo. Fra gli investimenti più significativi in macchinari e attrezzature va menzionato il futuro acquisto di falciatrici e decespugliatori nuovi. Durante il 2008, avvalendosi di una speciale motofalciatrice, questa unità effettuerà il servizio di falciatura lungo tutte le strade non asfaltate sul territorio della Città di Rovigno e della Villa di Rovigno. Sviluppo dei servizi nel 2008: durante il 2008 questo servizio sarà orientato verso una riduzione

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

61

del lavoro manuale e un aumento della gestione automatizzata per mezzo dei nuovi macchinari, con la tendenza di mantenere lo standard attuale nella cura di tutte le aree verdi cittadine, con particolare attenzione al parco forestale protetto di Punta Corrente e al risparmio sul materiale vivaistico. Oltre alle attività menzionate, nel 2007 ci si impegnerà a favore dello sviluppo e dell’ampliamento delle aree verdi in tutte le zone della città, soprattutto negli abitati periferici. Durante il 2008 è previsto che tutte le aree verdi vengano incluse nel GIS/catasto della vegetazione per un migliore monitoraggio e una più agevole registrazione del numero di falciature, messe a dimora, delle specie vegetali, del consumo d’acqua, nonché per una migliore messa in rete con le altre città al fine di effettuare uno scambio di informazioni e conoscenze. Specificità del servizio: durante l’anno, sulle are verdi, viene effettuata la messa a dimora primaverile e autunnale di fiori stagionali, vengono piantate 68.000 piante all’anno, mentre in media vengono falciati complessivamente 260 000 m2 in più di 30 volte. Per l’irrigazione, in media, si impiegano annualmente 13 000 m3 di acqua, mente per il materiale vivaistico la spesa annuale media ammonta complessivamente a più di 100.000,00 kn. Ogni anno, in media, vengono installati 1 200 m di tubature irrigue. La pulizia delle spiagge - un’attività iniziata nel 2007, che proseguirà nel 2008 - è stata effettuata quotidianamente nei mesi estivi e una volta alla settimana nel corso dell’anno, mentre gli interventi di pulizia spiagge meccanizzata si sono svolti, in media, 2 volte al mese. Questa unità organizzativa si occupa anche della rimozione di altri tipi di rifiuti, comunali e non nocivi, da spiagge e parchi. Oltre alle suddette attività, su ordine delle guardie comunali, vengono effettuati anche interventi speciali. Fino al 1 novembre 2007 ne sono stati fatti 50 che hanno compreso operazioni di pulizia speciali, rimozione di alberi e sim. In futuro la tendenza generale di aumento dell’irrigazione e della messa a dimora di piante andrà diminuendo gradualmente poiché la maggior parte delle aree verdi cittadine più belle è già stata sistemata, quindi gli sforzi verranno concentrati sul mantenimento dello standard attuale. Numero di dipendenti in questa UO (2007): 23, nel 2008: 22 Fonti di finanziamento: tutti i mezzi finanziari necessari per l’attuazione del suddetto Programma operativo per il 2007 vengono stanziati dal bilancio della Città di Rovigno sulla base delle fatture emesse per i servizi forniti. Mezzi finanziari necessari per gli investimenti nel 2008: 1.274.000,00 KN

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

62

PIANO DI GESTIONE DELLE AREE VERDI PER IL 2008
N. Via - zona 1. Lungo Via A. Rismondo 2. Piazza Pignaton 3. Sottolatina 4. Parco Valdibora 5. Piazzale delle Tabacchine 6. Vegetazione Acquario 7. Parcheggio 8. Monte 9. Vegetazione presso l'autostazione 10. Via dell'Istria 11. Lorenzetto (boschetto Elektroistra) 12. Terrapieno Mirna 13. Campo pallamano 14. Stazione ferroviaria 15. Via Zagabria 16. Centener 17. Martiri di Kresini verso Eden 18. Abitato ospedale 19. Parco dei Caduti Croati della Guerra Patria 20. Rotonda 21. S. Vito 22. Rondò 23. Viale 88 alberi 24. Viale P. pinea-Mirna 25. Oleandri (strada) 26. Strada verso l'ospedale 27. Mondelaco boschetto 28. Boschetto 29. Via della Gioventù, lunghezza 494 m 30. Via Lujo Adamović 31. Superficie piantata a fiori lungo curva in Via Lorenzetto 32. Superficie piantata a fiori presso farmacia 33. Area in Passo M. Macan 34. Area Gripole 35. Laco Sercio, viale 36. Triangolo via Zagabria 37. Triangolo accanto alla chiesetta 38. Riva ai Caduti 39. Area accanto al Pronto Soccorso 40. Via Montona, parco giochi 41. Via 30 Maggio 42. Cocaletto superf m2 85 86 178 2.420 252 721 300 9.981 140 7.200 2.284 2.187 752 1.520 11.427 3.519 1.000 13.500 30.281 375 50 76 8.000 11.550 2.196 1.424 5.935 6.578 0 70 25 60 60 1.000 400 50 25 280 120 1.430 372 2.000 alberi pz. 17 0 17 38 4 1 26 200 18 238 74 57 4 24 55 23 0 20 ****** 13 5 1 152 367 66 0 ****** 50 60 1 0 0 3 1 19 1 0 49 3 10 0 28 arbusti pz. 0 0 51 223 20 0 178 80 3 280 8 83 0 0 40 18 0 4 0 40 0 0 6 0 343 0 0 0 655 7 5 0 0 0 0 9 0 880 0 0 400 0 piante perenni pz.. 88 12 643 101 82 0 260 4.000 180 361 0 160 0 0 0 0 0 0 0 297 0 200 0 0 0 0 0 0 0 50 310 120 0 0 0 53 35 150 0 50 180 0 aree erbose. m2 0 20 120 1.200 200 700 100 5.000 100 5.750 2.000 1.890 750 1.500 8.700 3.500 1.000 13.000 6.000 254 0 30 6.400 11.550 2.196 1.424 5.935 0 0 55 0 25 60 1.000 400 40 0 0 100 800 300 2.000 siepi fiori m/m2 0 f 40 0 s 136c60 f 50 f 80 f 50 0 f 25 s 55 f300 0 0 0 0 s 40 s 14 0 0 0 0 0 f 10 0 0 0 s 100 0 0 0 s 20 0 0 0 0 0 0 0 0 s 20 0 f 15 0 vasi pz. 5 in pietra e 6 vasi 0 2 in pietra 0 0 0 3 in pietra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 in cemento 0 0 0 0 0 0 2 in cemento 0 0 0

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

63

PIANO DI GESTIONE DELLE AREE VERDI PER IL 2008
N. Via - zona 43. Via Stjepan Radić 44. Cimitero, ala nuova 45. Mondelaco asilo 46. S.Vito (lungo il campo di calcio) 47. Via Marco della Pietra 48. Liceo 49. Parco dell'Istituto Ruđer Bošković 50. S.E."J. Dobrila" e palestra 51. SEI B.Benussi e asilo 52. Boschetto in via Lujo Adamović 53. Via dell'Istria (novità) 54. S.E."J. Dobrila" (novità) 55. Rotonda Concetta 56. Via Stanga 57. Incrocio Via S. Radić e via 30 Maggio 58. Viale R. Bošković 59. Incrocio Via F.lli Božić e Via Valle 60. Incrocio Campolongo e Concetta 61. Lungo Circonvallazlone Franjo Glavinić 62. Lungomare Fratelli Gnot 63. Area verde Monfiorenzo 64. Parco giochi Mulini 65. Area verde Fontera 66. Parco giochi Monfiorenzo 67. Area verde Concetta 68. Parco giochi Gripole 69. Parco Porton Biondi 70. Parcheggio Concetta 71. Via L. Adamović (campo pallacanestro) 72. Ingresso Cocaletto 73. Incrocio Via F.lli Brajković e viale Bošković 74. Centener, campo giochi 75. Parcheggio, terrapieno 76. Casa per anziani "D. Pergolis" 77. Biblioteca "M. Vlačić" 78. Asilo Valbruna e prato 79. Via De Amicis 80. Punta Corrente 81. Cuvi *alberi a sé stanti 82. Villa di Rovigno - presso il monumento ai caduti - cimitero e intorno alla chiesa 500 2.500 ****** 79 200 2.000 487.460 96.239 0 superf m2 1.750 1.000 2.200 38.700 1.200 1.021 3.200 3.025 2.426 6.250 927 1.125 676 2.000 460 645 1.850 1.200 500 500 5.758 235 200 2.000 1.500 3.330 5.500 1.324 500 730 700 500 420 3.447 1.138 16.200 3 0 15 5 0 10 35 21 3 5 12 ****** ****** 15 15 0 40 6 18 82 33 4 7 ******350 ****** 132 0 180 200 0 5 10 120 137 23 0 0 ****** ****** 0 0 30 0 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 alberi pz. arbusti pz. piante perenni pz.. 0 0 0 0 0 0 150 0 14 0 0 130 852 0 56 160 180 70 50 150 0 0 50 0 0 aree erbose. m2 1.750 500 2.200 5.000 1.200 800 2.500 2.000 2.100 5.600 180 870 400 1.775 380 590 1.750 1.000 300 400 5.000 235 150 2.000 1.500 3.000 4.800 650 380 680 600 450 200 2.300 600 15.500 0 86.232 4.542 0 s 10 0 0 s 75 0 f 20 f 20 f 50 f 30 s 114 s 23 s 270 0 s 1000 0 0 0 0 0 0 siepi fiori m/m2 0 0 s 800 0 0 s 86 s 90 0 0 0 f 400 f 50 0 f 225 0 0 s 280 0 f 50 s 120 0 0 f 10 vasi pz. 0 0 0 0 0 0 2 in pietra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 in pietra 0 0

40 50 52

0 0

2.800 ****** 0 91 60 17 62 6 45 10 371 0 100 190 245 40 0 0 0 0 9 0 20

****** 32 95 53 105 15 ****** 20 22 1 10

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

64

PIANO DI GESTIONE DELLE AREE VERDI PER IL 2008
N. Via - zona - intorno al campo pallamano - intorno al futuro centro ricreativo - lungo la strada principale - imboccature delle vie secondarie - ingresso nell'abitato Villa di Rovigno (presso la scuola) - presso la stazione vigili del fuoco TOTALE superf m2 alberi pz. arbusti pz. piante perenni pz. aree erbose. m2 siepi fiori m/m2 vasi pz.

2.000 2.100

23 16 2

1.000 1.000

******

6.000 5.000 300 100 846.245

6.000 4.000 300 100 8.074 9.314 258.813 siepi.3253 1485 fiori 25

****** ****** 3.071

5.3.2. Cimitero
La Servizio Comunale s.r.l. gestisce il cimitero cittadino di Rovigno e il cimitero della Villa di Rovigno. Nel 2007 è stato rifatto il tetto sovrastante le arcate e sono stati ristrutturati tutti i vialetti del cimitero cittadino. Inoltre è stato portato a termine il progetto di finalizzazione del parcheggio e dell’ingresso principale del cimitero, che rappresenta uno dei più significativi investimenti a lungo termine della Città di Rovigno e della Servizio Comunale s.r.l. relativi al prossimo programma a medio termine. Sono stati compiuti degli importanti progressi nella manutenzione ordinaria del cimitero, nella falciatura dell’erba e nella manutenzione di tombe trascurate, come pure nello sviluppo di servizi accessori legati alla cerimonia funebre (servizio di trasporto funebre, montacarichi per sollevamento bare, servizio altoparlante, musica e sim.). Principali investimenti dell’UO nel 2008: si prevedono il rifacimento della rimanente parte delle arcate, il risanamento della facciata dell’ingresso come pure ulteriori interventi nell’ala vecchia e nuova del cimitero volti alla preparazione e alla manutenzione dei vialetti e dei relativi cordoni. Sviluppo dei servizi nel 2008: si continuerà ad impegnarsi a favore di un miglioramento della cerimonia funebre, del trasporto del defunto, dell’uniformazione e della standardizzazione del servizio, per ampliare la gamma di accessori tombali, il rifacimento dei registri funerari e l’aggiornamento dei registri dei posti di sepoltura. Inoltre si continuerà con l’imposizione del contributo agli utenti dei posti di sepoltura nel cimitero della Villa di Rovigno i quali, fino alla fine del 2006, non erano affatto tenuti al pagamento di un qualsiasi contributo per la manutenzione del cimitero né di un contributo per l’usufrutto perenne del posto di sepoltura. Dei registri aggiornati e la fermezza nell’attuazione delle decisioni relative all’assetto del cimitero costituiscono la condizione basilare per ovviare a tutte le carenze del passato e risolvere i malintesi storici relativi al cimitero cittadino. Durante il 2008 o il 2009 sarà necessario sostituire il veicolo speciale per il trasporto salme. Specificità del servizio: durante il 2006, in media, sono state effettuate 140 sepolture, mentre nel 2007 le stesse sono state 117 (novembre). Numero di dipendenti in questa UO (2007): 5, nel 2008: 5 Fonti di finanziamento: i mezzi finanziari necessari per l’attuazione del suddetto Programma operativo per il 2008, per quanto riguarda la manutenzione ordinaria dell’ala vecchia del cimitero cittadino (vialetti) vengono stanziati dal bilancio della Città di Rovigno, mentre i rima-

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

65

nenti mezzi finanziari destinati all’investimento, alla manutenzione e alla costruzione vengono reperiti tramite la riscossione del contributo per l’usufrutto perenne dei posti di sepoltura e del contributo annuale per la manutenzione del cimitero. Mezzi finanziari necessari per gli investimenti nel 2008: 430.000,00 kn

5.4. Mercato e parcheggi
5.4.1. Lo spazio del mercato, attualmente, consta di quattro unità e precisamente: A - pescheria, B - mercato ortofrutticolo, C - bancarelle e chioschi da mercato, e D - vendita di prodotti alimentari di origine animale e alcool. La pescheria, il mercato ortofrutticolo e la vendita di prodotti alimentari di origine animale vengono gestiti durante tutto l’arco dell’anno, come pure due chioschi presso la zona C del mercato, mentre le bancarelle della zona C vengono affittate esclusivamente nei mesi estivi. La maggior parte degli affittuari è stabile e possiede dei contratti annuali. Negli anni passati sono stati sistemati il mercato ortofrutticolo e la pescheria. Verso la fine del 2006 e durante il 2007 è iniziato ed è stato ultimato l’allestimento del vano precedentemente usato come pescheria, che oggi è adibito prevalentemente a vano per la vendita di prodotti alimentari di origine animale e alcool, e in parte anche a minienoteca - spaccio rovignese Principali investimenti dell’UO nel 2008: pavimentazione e allestimento della zona C del mercato in collaborazione con la Città di Rovigno, nonché acquisto di tutte le altre attrezzature necessarie per la gestione del mercato. Sviluppo dei servizi nel 2008: durante il 2008 verrà pavimentato il mercato C, verranno sanciti nuovi standard per l’esposizione dei prodotti (bancarelle) e si cercherà di dare al mercato una nota particolare stimolando la vendita di prodotti agricoli caserecci, in particolar modo in collaborazione con l’associazione Agrorovinj. Allo scopo di aumentare la qualità dei servizi nel 2008, si continuerà ad operare mirando a mantenere gli standard igienico-sanitari raggiunti, dedicando particolare attenzione alla pulizia e all’aspetto dell’intero spazio, all’uniformazione dei venditori, alla registrazione elettronica e ad altri elementi che garantiranno uno svolgimento qualitativamente superiore di tutte le attività. Durante il 2008 il mercato C sarà operativo anche nei mesi invernali con la vendita di prodotti per le feste natalizie e di capodanno. Specificità del servizio: le principali specificità del servizio derivano dall’influsso della stagione sul calendario e la riscossione dei proventi, mentre la maggior parte delle spese è distribuita in maniera proporzionata. Nel 2007 il numero medio di utenti dei posti al mercato ortofrutticolo era di 66 unità con l’affitto di 123 posti vendita, presso la pescheria era di 7 unità con l’affitto di 10 posti vendita, mentre al mercato C ci sono stati 21 posti per bancarelle. Nella zona D hanno avviato la propria attività 4 utenti, mentre durante il 2008 questo numero andrà aumentato facendo ricorso più attivamente alla pubblicità. Numero di dipendenti in questa UO (2007): 4 - 2008: 4 Fonti di finanziamento: i mezzi finanziari necessari per l’attuazione del suddetto Programma operativo per il 2008 derivano ai proventi della gestione della Società, mentre per la pavimentazione della zona C del mercato i fondi verranno stanziati in parte anche dal bilancio della Città di Rovigno. Mezzi finanziari necessari per gli investimenti nel 2008: 178.000,00 KN

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

66

5.4.2. OJ Parcheggi
La Servizio Comunale s.r.l. oggi gestisce complessivamente 1383 posti macchina sul territorio della Città di Rovigno. I parcheggi cittadini vengono suddivisi in parcheggi su carreggiata e fuori carreggiata. I parcheggi fuori carreggiata sono: Valdibora 1, Valdibora 2 e 3, Concetta (a pagamento durante la stagione turistica) e Bauxite (a pagamento durante la stagione turistica). I parcheggi su carreggiata sono il parcheggio presso il discount Valalta sulla Circonvallazione F.lli Lorenzetto e i posti macchina in Via Carducci, in Piazza sul Laco, via Aldo Negri, il piazzale davanti alla Fabbrica Tabacchi di Rovigno, i parcheggi Mirna 1 e 2 e i posti macchina davanti alla farmacia. Da un punto di vista a lungo temine, anche nel 2008 è necessario continuare ad ampliare le zone con obbligo di pagamento parcheggio lungo le strade, prevedendo degli abbonamenti e delle tessere preferenziali (solo per determinate categorie di residenti). Ci attendiamo un esito positivo delle trattative con la Abilia s.r.l. per la cessione e lo sfruttamento del parcheggio presso la vecchia autostazione e di quello nell’ambito dell’ex Fabbrica Tabacchi di Rovigno. Principali investimenti dell’UO nel 2008: acquisto di nuovi parchimetri allo scopo di ampliare la zona con obbligo di pagamento parcheggio all’interno della Fabbrica Tabacchi e dell’autostazione. Gli altri investimenti riguardano la diffusione dei sistemi ottici, l’introduzione di sistemi di videosorveglianza presso tutti i parcheggi e la manutenzione della zona pedonale. Sviluppo dei servizi nel 2008: maggiore automazione della gestione, riduzione dell’impiego di manodopera per lavoro stagionale presso i parcheggi (introduzione di più parchimetri), ampliamento dei servizi, sviluppo del pagamento automatizzato presso parcheggi fuori carreggiata, controllo di ingressi una tantum nella zona pedonale per mezzo di un ticket con multa automatica in caso di sforamento del limite temporale previsto, sviluppo di soluzioni di software proprie allo scopo di rendere pienamente indipendenti i sistemi per la gestione dei parcheggi e della zona pedonale dalle imprese e dai collaboratori esterni. Specificità del servizio: disponiamo complessivamente di 1383 posti macchina. Presso i parcheggi, durante la stagione turistica, sono impiegati in media 40 lavoratori, un numero che si riduce a 17 unità in bassa stagione. Su base di calcolo quotidiana, il numero medio di veicoli che occupano un posto macchina è di 2,60 veicoli, mentre, il tempo medio di occupazione di un posto macchina è di 4,76 ore. Numero di dipendenti in questa UO (2007):18 - 2008: 18 Fonti di finanziamento: tutte le attività per il 2008 legate ai parcheggi e all’acquisto delle relative attrezzature verranno finanziate con mezzi propri, senza lo stanziamento di fondi pubblici. Mezzi finanziari necessari per gli investimenti nel 2008: 1.340.000,00 KN Si riportano qui di seguito i tariffari, i parcheggi e le varie zone.

5.4.1.2. Parcheggi fuori carreggiata
Orario di lavoro: 00:00 - 24:00 Tariffario per i parcheggi “Valdibora grande e piccola” e “Bauxite” per le automobili • PERIODO 16 X - 31 III: • Valdibora grande 2,00 kn/ora • Valdibora piccola 1,00 kn/ora

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

67

• PERIODO 1 IV - 30 VI e 1 IX - 15 X: • dalle ore 06:00 alle ore 01:00 5,00 kn/ora • dalle ore 01:00 alle ore 06:00 4,00 kn/ora • PERIODO 1 VII - 31 VIII • dalle ore 06:00 alle ore 01:00 6,00 kn/ora • dalle ore 01:00 alle ore 06:00 5,00 kn/ora • abbonamento mensile da 100,00 kn/mese Tariffario sul parcheggio “Concetta: • automobili 5,00 kn/ora • camper, camion, autobus 25,00 kn/ora

5.4.2.2. PARCHEGGI SU CARREGGIATA
• • • • • • • • • • • • • • • Tariffario parcheggi su carreggiata ZONA 1, ZONA 2 e ZONA 3 (inverno) Orario di apertura dal 16 ottobre al 30 aprile: dalle ore 06:00 alle ore 20:00. Parcheggio gratuito alla domenica e nei giorni festivi ZONA 1 (durata del parcheggio MAX 180 minuti) meno di 30 minuti …….1,00 kn ogni 30 minuti successivi…….3,00 kn ZONA 2 (durata del parcheggio illimitata) 2,00 kn/ora Tariffario parcheggi su carreggiata ZONA 1, ZONA 2 e ZONA 3 (estate) Orario di apertura dal 1 maggio al 15 ottobre : dalle ore 06:00 alle ore 23:00 ZONA 1 (durata del parcheggio MAX 180 minuti) meno di 30 minuti …….1,00 kn ogni 30 minuti successivi…….3,00 kn ZONA 2 e ZONA 3 (durata del parcheggio illimitata) 5,00 kn/ora

5.5. Unità di gestione „Drenaggio e smaltimento acque di rifiuto“
5.5.1. UO „Drenaggio e smaltimento acque di rifiuto“
L’unità organizzativa „Drenaggio“ si occupa del funzionamento e della manutenzione del depuratore di acque di rifiuto di Cuvi, dello spurgo di pozzi neri e fosse biologiche, della manutenzione di stazioni di pompaggio, condutture fognarie e scarichi acque meteoriche, del rilascio di autorizzazioni relative a documenti progettuali nonché, in parte, della tutela sul posto di lavoro a livello di Società. I proventi di questa unità organizzativa derivano dalla riscossione di un contributo speciale per la manutenzione e la costruzione della rete fognaria che è incluso nel prezzo dell’acqua (contributo rete fognaria), dalla fornitura di servizi di spurgo pozzi neri e fosse biologiche, dallo sturamento meccanizzato delle condutture, dalla riscossione della tariffa per il rilascio delle autorizzazioni e, infine, dalla quota di bilancio della Città di Rovigno prevista per la manutenzione dei tubi di scolo, della fontana e delle canalizzazioni per il drenaggio delle acque meteoriche. Nel 2008 la Società intende aumentare il proprio indebitamento contraendo un mutuo per la costruzione e la finalizzazione del progetto Carera e delle condutture fognarie negli abitati Boschetto-Carmelo e Valbruna II nord. Durante il 2008 si otterrà la maggior parte dei permessi edilizi per i progetti della rete di collettori e canalizzazioni sul territorio dell’intera città, tranne per la parte settentrionale di Borik-Ospedale

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

68

e per la Villa di Rovigno. Alcune costruzioni e la loro dinamica, purtroppo, dipendono anche dal diritto di servitù e da altri aspetti di diritto patrimoniale i quali, troppo spesso, influiscono sulla non realizzazione di singoli importanti interventi infrastrutturali. Come nel 2007-2008, sempre in armonia con il calendario previsto e contraendo ulteriori crediti, si continuerà con la costruzione della rete fognaria fino alla soglia di sfruttamento massimo del potenziale di credito della Società. L’obiettivo che rimane fisso è di finalizzare l’assetto della maggior parte degli abitati urbani e periferici entro il 2010 e di effettuarne l’allacciamento al sistema fognario pubblico. La dinamica complessiva della costruzione dipenderà, innanzitutto, dal ritmo di reperimento dei permessi edilizi e di ubicazione, dall’entità del sostegno proveniente dal bilancio cittadino nonché dai limiti degli obblighi creditizi. Principali investimenti dell’UO nel 2008: costruzione delle canalizzazioni per il drenaggio di acque di scolo e meteoriche, pavimentazione di via Carera e costruzione del tratto di rete fognaria pubblica Concetta-Laco Sercio (abitati di Boschetto e Carmelo). Inoltre si prevede di continuare con lo sviluppo della telemetria e il monitoraggio a distanza di tutte le stazioni di pompaggio, con importanti interventi d’investimento in tutte le stazioni di pompaggio e con la progettazione e l’ottenimento dei relativi permessi per i principali progetti di costruzione della rete di collettori e canalizzazioni per gli abitati di Concetta - Laco Sercio - Carmelo - Mirna, Monfiorenzo, Lamanova - Gripole, Polari-Vestre - Cocaletto. Nel quadro di questo progetto verrà avviata anche la progettazione del depuratore di Cuvi, III grado - bioreattore a membrana (MBR). Sviluppo dei servizi nel 2008: nel prosieguo di quanto intrapreso nel 2007, anche nei prossimi anni verrà intensificata - ma anche affiancata da un nuovo ciclo di opere - la costruzione della rete di collettori e canalizzazioni e del nuovo depuratore di Cuvi, e parallelamente si continuerà attivamente ad informatizzare e sviluppare il sistema di monitoraggio, di videoispezione e manutenzione dell’intera rete di collettori attuale. Conseguentemente, nel 2008 risulterà necessario un aumento della tariffa per il contributo comunale allo scopo di correggere le entrate e assicurare i mezzi necessari per il normale funzionamento del sistema e il finanziamento di tutti crediti già contratti, come pure di quelli futuri. Un impegno particolare riguarderà la manutenzione e la funzionalità di tutti i dispositivi e di tutti gli impianti che sono stati sistematicamente trascurati negli anni passati. Numero di dipendenti in questa UO (2007): 11, nel 2008: 11 Specificità del servizio: sul territorio della Città di Rovigno, per mezzo di veicoli speciali, vengono raccolti 16000 m3 di acque di rifiuto provenienti da pozzi neri, mentre la quantità giornaliera di acque di rifiuto che passano attraverso il depuratore ammonta a 4000 m3/giorno. Disponiamo complessivamente di sei stazioni di pompaggio di cui, attualmente, due (SP Cinema e SP Squero) sono collegate con un cavo a fibra ottica, mentre le altre sono collegate con il sistema telemetrico centrale GSM per mezzo di dispositivi PLC. La stessa cosa vale anche per i nuovi impianti di travaso e sfogo (via Švalba, Carera). La principale specificità di questo servizio sta nel numero crescente di utenti, a causa del quale sono necessari maggiori investimenti nella manutenzione, il che costituisce la condizione di base per il buon funzionamento degli impianti. Mezzi finanziari necessari per gli investimenti nel 2008: 34.575.000,00 Kn

5.5.2. Manutenzione - opere murarie
I lavori di pavimentazione delle vie storiche e di ricostruzione di superfici pavimentate nel centro storico vengono effettuati da un gruppo di muratori e scalpellini. La presente unità organizzativa, inoltre, si occupa dell’installazione della segnaletica, di piccole riparazioni su aree

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

69

pubbliche, della manutenzione di una parte del cimitero e dei vialetti nei parchi (Cuvi e Punta Corrente), della manutenzione di una parte dell’arredo urbano dei parchi, del monitoraggio dei tombini e del montaggio di postazioni di avvistamento incendi e sim. Principali investimenti dell’UO nel 2008: pavimentazione e sostituzione del cemento presso il mercato C, ricollocamento delle pietre longitudinali del lastrico in Via A. Ferri, proseguimento del risanamento dei cordoni dei vialetti a Cuvi, pavimentazione di Via Švalba, risanamento degli scalini e piccoli interventi nell’ambito del centro storico. Sviluppo dei servizi nel 2008: nell’ambito dei servizi offerti si cercherà di ridurre il numero di dipendenti con la tendenza a passare all’outsourcing per i lavori maggiori, mentre il gruppo di muratori dovrebbe specializzarsi ulteriormente e lavorare esclusivamente alla manutenzione ordinaria e d’investimento effettuando anche piccoli interventi. Specificità del servizio: ogni anno, in media, vengono pavimentate superfici urbane per un totale di oltre 1000 m2 e vengono ricostruiti 1500 m di cordoni stradali. Durante il 2007 abbiamo risanato autonomamente 1300 m di cordoni a Cuvi. Inoltre, nell’anno corrente, questa unità organizzativa ha finora installato 76 colonnine spartitraffico, 210 segnali stradali e 91 cestini. Numero di dipendenti in questa UO (2007): 8- nel 2008: 8 Fonti di finanziamento: questa unità organizzativa viene finanziata integralmente con mezzi del bilancio della Città di Rovigno e con i fondi che verranno raccolti con la riscossione della futura tassa per la tutela dei monumenti. I mezzi del bilancio della Città di Rovigno coprono esclusivamente le retribuzioni e un terzo dei costi materiali, mentre i fondi necessari per il normale funzionamento di questa unità organizzativa provengono dalla gestione delle altre unità. Mezzi finanziari necessari per gli investimenti nel 2008: 430.000,00 KN

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

70

Principali linee guida per la sicurezza sul lavoro nel 2008
La sicurezza sul lavoro è oggetto di particolare attenzione durante tutto l’anno solare. Infatti vengono monitorati e controllati sistematicamente tutti i processi lavorativi, i luoghi di lavoro come pure gli strumenti e gli attrezzi utilizzati. Allo stesso tempo vengono effettuati sistematicamente dei check-up medici di tutti i dipendenti dell’azienda. Grazie al monitoraggio continuato di tutti i segmenti della sicurezza sul lavoro e all’eliminazione sistematica delle carenze individuate nel corso di visite di controllo e di certificazioni periodiche dell’ambiente di lavoro, degli impianti, degli attrezzi e degli strumenti utilizzati, possiamo constatare che la sicurezza sul lavoro viene attuata ad un livello molto alto. Un ulteriore argomento a favore di questa affermazione va ricercato nel fatto che, nel corrente anno di gestione, abbiamo avuto solamente pochi infortuni leggeri sul lavoro senza assenza per malattia. Finora non sono stati registrati casi di malattie professionali all’interno dell’azienda.Il sistema di controllo e monitoraggio viene pianificato e attuato su base settimanale per segmenti che comprendono: il controllo della presenza e della conformità degli apparecchi antincendio, la presenza e le condizioni della segnaletica di sicurezza in luoghi e impianti di lavoro, la presenza e le condizioni dei kit di pronto soccorso, l’effettuazione di visite mediche periodiche e di controllo (52 dipendenti sono stati sottoposti a visita periodica e 36 a visita di controllo), il controllo della conformità dei mezzi di lavoro e dei relativi dispositivi di sicurezza, il controllo delle misure di precauzione presso cantieri edili provvisori su carreggiata e lungo le strade, controllo della conformità d’uso e della presenza di mezzi di tutela personali e controllo costante del tasso alcolemico dei dipendenti sul posto di lavoro (nel corso dell’anno corrente sono stati effettuati 108 test alcolemici con un risultato positivo in 4 casi, ovvero nel 3% dei casi). Nel 2008, sulla base della prassi positiva del passato, si prevede di continuare con l’attuazione di tutte le misure di sicurezza sul lavoro e di tutela antincendio (che è parte integrante dei processi lavorativi) con la stessa periodicità e ponendo l’accento su: • • • • • • • l’effettuazione di controlli tecnici periodici del microclima e delle installazioni negli stabili (5 stabili), sulle macchine operatrici e sugli attrezzi (cca 60 certificati di conformità); il controllo e il rilascio di certificati di conformità per apparecchi antincendio in uso (48 apparecchi); il monitoraggio e la valutazione della qualità e della funzionalità dei nuovi modelli di abbigliamento e calzature da lavoro e la definizione di eventuali perfezionamenti prima del seguente ordine d’acquisto; la qualificazione aggiuntiva di una persona che si occuperà, per conto dell’azienda, di educare alla sicurezza sul lavoro i nuovi dipendenti e i dipendenti assegnatari di nuove mansioni all’interno dell’azienda; la definizione dei processi di lavoro e la formazione dei lavoratori (acquisto di 1 kit - autorespiratore) per l’ingresso e l’effettuazione di riparazioni nelle vasche di accumulo della rete fognaria (stazioni di pompaggio); il controllo costante del tasso alcolemico dei dipendenti (sono previsti 150 test alcolemici); la presa di accordi con uno specialista di medicina del lavoro per sottoporre a test antidroga (droghe leggere) i potenziali dipendenti prima dell’assunzione e i dipendenti attuali, nel caso si sospetti che possano essere sotto l’influsso delle stesse sul posto di lavoro.

6.

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

71

Piano finanziario per il 2008
ENTRATE DI GESTIONE
Codice conto 751 752-3 754 755 775 786 789 ENTRATE Da servizi venduti Da cittadini Mezzi finalizzati Sostegno Città Da interessi Annull. cred. Altre entrate Entrate totali gen-dic ‘07 SPESE DI GESTIONE GEN-DIC 2007 Codice conto 400+409 401 403-4 405 409 410-11 412 413+427 415 417 418+428+461 420 421 422 423 427 428+9 430 440 441 (420+422) 460 461+5 Tipo di spesa Materiale consumato Energia consumata Pezzi di ricambio Annull. inv. min. e pneum. Altre spese materiali Servizi trasporto e postali Servizi nella produzione Servizi manutenzione Affitti e locazioni Servizi ricerca e sviluppo Altri servizi Visite sanitarie e veterianrie Servizi bancari Servizi legali e revisione Premi assicurativi Servizi software Costi tecnici + tassa stradale Amortizacija Rimborso spese dipendenti Servizi non prodotti Rappresentanza Quote ass. + ecotassa 0,00 Totale 1.869.000,00 1.452.700,00 397.100,00 445.600,00 0,00 281.400,00 340.700,00 989.000,00 183.500,00 101.000,00 1.377.000,00 0,00 92.900,00 0,00 499.700,00 0,00 0,00 10.516.000,00 2.235.000,00 252.500,00 97.100,00 Totale 18.128.500,00 8.628.530,00 2.921.000,00 5.692.000,00 359.500,00 23.000,00 272.000,00 36.024.530,00

7 .

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

72

467

Retrib. contratto d’opera TOTALE

203.000,00 21.333.200,00 Totale 8.760.000,00 3.372.000,00 2.159.000,00 14.291.000,00 163,00 174.000,00 0,00 1.500,00 175.663,00 35.799.863,00 0,00 0,00 0,00

Codice conto 470 471 472

Spese per stipendi Stipendio lordo Ind. stipendi lordi Contributi su stipendi Totale stipendi

721 724 730 735

Spese di finanziamento Inter. per credito Patrim. aziendale non cancell. Risarcimento danni Totale Totale spese gen-dic ‘07 Disposiz. spese direz. Spese per stipendi Disposizione spese CONTO PROFITTI E PERDITE Entrate di gestione Entrate interne Totale entrate Spese di gestione Spese interne Totale spese PROFITTO / PERDITA

36.023.730,00 230.600,00 36.254.330,00 35.799.863,00 228.650,00 36.028.513,00 225.817,00

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

73

Piano investimenti per il 2008 suddiviso per unità operative
Le seguenti tabelle indicano il piano investimenti per il 2008. Il piano investimenti e la dinamica degli investimenti dipenderanno in parte anche dalle fonti esterne di finanziamento, soprattutto dai mezzi a fondo perduto concessi dal Fondo per l’Efficienza Energetica e la Tutela dell’Ambente, dai mezzi finanziari dell’Ente Croato per l’Economia Idrica e dai mezzi del bilancio della Città di Rovigno. Qui di seguito si riporta la dinamica d’investimento prevista, suddivisa per unità di gestione. Alla fine della tabella viene data una panoramica globale delle fonti di finanziamento e del loro influsso sull’intero ciclo investimenti per il 2008.

8.

8.1. Parchi e aree verdi - dinamica d’investimento per il 2008

Investimento A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. B. 1 2 3 UO Parchi e aree verdi Decespugliatori per i pendii e per la finalizzazione della falciatura intorno ad alberi e arbusti (2 pz) Falciatrice con sacco, per la falciatura dei prati urbani (2 pz) Tosaerba per la falciatura dell'erba su superfici urbane Cestini immondizia Park Panchine per la città Allestimento area verde all'incrocio Via F.lli Božić e Via Valle Allestimento area verde all'incrocio Campolongo - Concetta (triangolo) Allestimento area verde e parcheggio lungo la Circonvallazione F. Glavinić, tratto fra Via Pietro Coppo i Nicolò Tommaseo Costruzione del marciapiede Concetta, continuazione Allestimento area verde all'incrocio di Gripole Messa a dimora Punta Corrente e Cuvi Creazione di un registro della vegetazione esistente Analisi del suolo ai fini della messa a dimora a Punta Corrente e sulle nuove aree verdi Via dell'Istria - S. Croce Allestimento area verde a Gripole Rondò Monte Pozzo Monumento Villa di Rovigno Parco giochi Stanga e parcheggio Totale: UO Cimitero Ingresso del cimitero cittadino, rifacimento dell'edificio centrale (facciata, tetto, accessori) Arcate a sinistra-ovest risanamento del tetto e della facciata, imbiancatura e sistemazione Accessori vari (cassa per la terra) Totale: Totale complessivo:

Valore

8.000,00 12.000,00 29.000,00 20.000,00 20.000,00 60.000,00 50.000,00 80.000,00 50.000,00 70.000,00 150.000,00 30.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00 80.000,00 100.000,00 200.000,00 1.274.000,00 200.000,00 200.000,00 30.000,00 430.000,00 1.704.000,00

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

74

8.2. Nettezza urbana (pulizia aree pubbliche, discarica sanitaria): dinamica degli investimenti per il 2008
N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 DESCRIZIONE CAMION IMMONDIZIE LAVAGGIO/ASPORTO CAMION IMMONDIZIE MINICOMPATTATORE 8-10 M3 MACCHINA PER IL LAVAGGIO DELLA PAVIMENTAZIONE IN PIETRA CONTENITORI VARI, COMPOSTER, ASILI, SCUOLE, LOCATORI CONTENITORI PVC 240 L CONTENITORI PVC 120 L KONTAINER PVC 1100 L SCOPE PER I NETTURBINI DISPOSITIVO VIDOTTO LAVORI PRESSO LA DISCARICA (vegetazione di rifiuto, terra, riciclaggio), porta, recinto, strada d'accesso DISCARICA MATERIALE EDILE RISANAMENTO BASILICA I. fase RISANAMENTO LACO VIDOTTO E CONTROLLO (concordato e iniziato nel 2007) WIRELESS GRIPOLE - DIREZIONE TOTALE: 1 1 1 1 500 200 400 20 10 1 1 1 500.000,00 447.000,00 80.000,00 3.875.000,00 80.000,00 32.000,00 48.000,00 24.000,00 14.000,00 1.000.000,00 100.000,00 DIPENDE DALLE TRATTTIVE cofinanziamento del FONDO 40% cofinanziamento del FONDO 40% cofinanziamento del FONDO 40%, CONTRATTO DEL 2007 PZ VALORE 1.100.000,00 450.000,00 fondi della Città - Carera per l'istruzione richiedere il cofinanziamento del FONDO 40% NOTA

*Dopo i risultati di gestione nei primi 6 mesi del 2008 - possibilità di acquisto di un veicolo per il servizio igienicosanitario.

8.3. Mercato - dinamica degli investimenti per il 2008
N. Arredo urbano e altro 1 2 3 4 5 6 7 colonnine recinto acquisto di pedane in PVC cestini immondizie imbiancatura della struttura portante del mercato ortofrutticolo realizzazione e acquisto di grate standard per l'ampliamento dei tavoli facciata dello spazio D attrezzature e lavori imprevisti Totale 10.000,00 8.000,00 20.000,00 30.000,00 30.000,00 50.000,00 30.000,00 178.000,00 Descrizione Valore previsto in kn

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

75

8.4. Parcheggi - dinamica degli investimenti per il 2008
Piano degli investimenti per il 2008 - UO Parcheggi N.. Denominazione dell’investimento Macchine e dispositivi 1 2 3 4 Acquisto di un parcometro per i parcheggi su carreggiata e lavori edili, Via Fontana 2 pz, cortile Fabbrica Tabacchi 1 pz, cortile autostazione 1 pz - totale 4 pz Dispositivi per il sistema di controllo dell'ingresso di veicoli nel centro storico della Città di Rovigno - colonnine removibili, telecamere e sim. - a causa della ricostruzione di via Carera Cassa automatica per i parcheggi fuori carreggiata Biciclette per noleggio Arredo urbano e altro 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 Nuovi cartelloni con il tariffario per i parcheggi su carreggiata, segnaletica verticale di vario tipo Acquisto di ganasce bloccaruote Videosorveglianza Concetta Investimenti nei parcheggi Rifacimento della segnaletica orizzontale di parcheggi su e fuori carreggiata Computer e relativi accessori, dispositivi per parcheggi su carreggiata, stampanti portatili, computer portatili per i controllori, pezzi di ricambio Sistema ottico - Valdibora piccola - Concetta o sistema elettronico per asporto macchine in sosta vietata Sistema ottico - Valdibora grande - direzione Servizio Comunale - cavo nuovo Programma di riserva software e hardware prima fase e periodo di prova Lavori edili per parcheggio a pagamento nel cortile dell'autostazione Attrezzature e lavori imprevisti Corso di informatica per i dipendenti Totale 60.000,00 55.000,00 230.000,00 120.000,00 100.000,00 50.000,00 50.000,00 13.000,00 1.100.000,00 25.000,00 20.000,00 20.000,00 Valore previsto 100.000,00 150.000,00 90.000,00 17.000,00

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

76

8.5. Drenaggio e smaltimento acque (drenaggio e lavori di muratura): dinamica degli investimenti nel 2008
N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Piano degli investimenti per il 2008 - UO Drenaggio Costruzione della rete fognaria nella zona di Boschetto, I fase, inizio nell'autunno del 2008 Costruzione della rete fognaria nella zona di Carmelo, I fase, inizio nell'autunno del 2008 Costruzione della rete fognaria nella zona di Valbruna II nord Depurazione e videoispezione del collettore sulla terraferma Lavori vari per il perfezionamento dei dispositivi automatici e contratto di manutenzione Progettazione - progetti principali degli abitati Lavori geodetici - contratto annuale Ricostruzione della stazione di pompaggio Ospedale Dispositivi elettronici e automatici staz. pompaggio Ospedale Ricostruzione dello scarico marino della stazione di pompaggio Ospedale Ricostruzione dello scarico di emergenza della stazione di pompaggio Cinema Ricostruzione dello scarico di emergenza della stazione di pompaggio Squero Progettazione e realizzazione di una rete automatica presso la staz. pompaggio Squero Installazione di una rete automatica presso la staz. pompaggio Cuvi Acquisto di palloni otturatori Installazione di dispositivi elettronici e automatici nella struttura di travaso in Via Adamić Generatore trifase per la pompa d'emergenza Progettazione - dispositivo Cuvi (III grado MBR) Acquisto di macchina per taglio asfalto Acquisto di prodotti chimici per la stazione di trattamento liquami Acquisto di pompa staz. pompaggio Squero Manutenzione dispositivo Rotamat Cuvi Videoispezione scarico principale Cuvi Acquisto di una pompa d'emergenza piccola Acquisto della pompa della staz. pompaggio Cinema Pavimentazione in pietra in città Pavimentazione mercato C Carera 2008 (24.776.828,82 KN) TOTALE: Valore previsto in kn 1.000.000,00 1.000.000,00 1.750.000,00 200.000,00 107.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 80.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 250.000,00 200.000,00 10.000,00 150.000,00 20.000,00 150.000,00 15.000,00 50.000,00 90.000,00 35.000,00 10.000,00 7.000,00 25.000,00 180.000,00 250.000,00 25.000.000,00 31.979.000,00

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

77

In arretrato dal 2007 (lavori d’emergenza e in loco, investimenti comprendenti 2 anni)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Acquisto pompa Cuvi Acquisto pompa Cinema Acquisto di una pompa d'emergenza Sostituzione della valvola del depuratore Recinto della stazione di pompaggio Cuvi Ramo della canalizzazione S. Vito 60 m Squero: rifacimento della condotta forzata, delle botole, della valvola… Squero: lastra inox di base per pompa ABS Squero: girante della pompa inox Pavimentazione del mercato "C" e progetto acque meteoriche nell’ambito dell’Allegato del contratto per Via Švalba Costruzione rete fognaria Via Švalba Costruzione rete fognaria Via Valle e Via Gimino, Pifar d.o.o. Sorveglianza Via Valle e Via Gimino, Učka konzalting Rete fognaria liquami Via Mate Balota, Benčić d.o.o. Impianto di travaso P.zza Campitelli - Adeptio d.o.o. Totale per lavori iniziati nel 2007 ultimazione e pagamento nel 2008 del 2007, ultimati in gennaio Contratto del 2007 continuazione dei lavori Ordine fatto, consegna nel 2008 Ordine fatto, consegna nel 2008 Ordine fatto, consegna nel 2008 Ordine fatto, consegna nel 2008 Ordine fatto, consegna nel 2008 contratto, gennaio 2008 Contratti in fase di sottoscrizione Ordine fatto, consegna il 15 febbraio 2008 Ordine fatto, consegna il 15 febbraio 2008 effettuazione nel 2008, lavori iniziati nel 2007 del 2007, ultimati in gennaio del 2007, ultimati in gennaio 19.985,00 19.375,00 10.348,00 19.870,00 19.974,00 52.203,30 52.203,00 9.895,00 14.945,00 630.000,00 112.000,00 273.872,69 5.500,00 150.000,00 117.822,53 1.805.790,52

8.6. Totale fonti di finanziamento e ricapitolazione degli investimenti
In armonia con i piani proposti per ogni unità di gestione, si riporta qui di seguito la ricapitolazione degli investimenti per il 2008 nel territorio della Città di Rovigno e dei comuni contigui.
RICAPITOLAZIONE DEGLI INVESTIMENTI aree verdi cimitero nettezza urbana mercato parcheggio drenaggio direzione Totale: In kune 1.274.000,00 430.000,00 3.428.000,00 178.000,00 1.100.000,00 33.784.790,00 40.194.790,00

Nel 2008 verranno investiti complessivamente cca 40 milioni di kune nell’infrastruttura e nelle altre attività (prevalentemente in via Carera) e nella nuova rete fognaria per il drenaggio di liquami.

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

78

FONTI DI FINANZIAMENTO Città di Rovigno (aree verdi e arredo urbano) Fondo per la tutela dell'ambiente Credito per Via Carera Credito per la costruzione del sistema di drenaggio pubblico Mezzi destinati esclusivamente alla costruzione della discarica sanitaria Mezzi destinati esclusivamente alla costruzione del cimitero cittadino Risultato di gestione previsto Contributo dell'Ente Croato per l'Economia Idrica Mezzi propri derivanti dall'ammortamento Totale:

In kune 760.000,00 632.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 2.342.331,00 900.000,00 225.817,00 1.500.000,00 3.933.062,28 40.293.210,28

Dalla tabella riportata qui sopra si evincono sia i principi che le fonti di finanziamento del ciclo d’investimenti: i mezzi provenienti dalle fonti di finanziamento copriranno interamente gli investimenti, ovviamente a patto che si realizzi la dinamica prevista di raccolta fondi provenienti sia da fonti esterne che dai Fondi. Inoltre la Servizio Comunale, congiuntamente alla Città di Rovigno, ha avviato alcuni progetti candidandoli per i finanziamenti dell’UE (Interreg, Cards, Phare): il Programma di Tutela e Revitalizzazione del Parco Forestale Protetto di Punta Corrente, il Programma di Risanamento della discarica abusiva di Basilica, il Programma di Valorizzazione del Sito Geologico Cave di Monfiorenzo. Durante il 2008, se i progetti saranno pronti, verrà candidato anche un progetto per la depurazione delle acque di rifiuto a Cuvi.

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

79

Considerazioni finali

9.

Vediamo il 2008 come l’anno in cui la Società continuerà attivamente a costruire il sistema di drenaggio pubblico sul territorio della nostra città. Ovviamente, come in passato, la dinamica complessiva della costruzione del sistema di drenaggio pubblico dipenderà dall’affidabilità creditizia della Società (2006 - credito di 10 milioni di kune, 2007 - 25 milioni di kune), dal bilancio della Città di Rovigno, dai fondi con destinazione esclusiva concessi dall’Ente Croato per l’Economia Idrica e dai mezzi del progetto “Jadran”. Nel periodo dal 2008 al 2010 e oltre ci aspettiamo e speriamo in ulteriori mezzi finanziari da parte del Fondo per la Tutela dell’Ambiente e l’Efficienza Energetica (finora sono stati approvati il progetto di Basilica, il risanamento di Laco Vidotto e il dispositivo di Laco Vidotto), mezzi che verranno totalmente investiti in un ulteriore perfezionamento della discarica cittadina, soprattutto per quanto riguarda lo sfruttamento di rifiuti recuperabili, come pure in una trasformazione e un adattamento graduali di questa unità di gestione, nella futura strategia di apertura e avviamento di una discarica collettiva per tutta la Regione sita a Kaštijun. Durante il 2008 la Servizio Comunale s.r.l. avvierà un ristrutturamento organizzativo, tecnico e del personale allo scopo di ampliare il proprio oggetto sociale di un’ulteriore attività: la distribuzione del gas. Riteniamo che tale servizio comunale, in futuro, sarà un elemento di sviluppo molto importante sia per la nostra società di servizi comunali che per la nostra città in generale. Pertanto, di comune accordo con il proprietario della Società - la città di Rovigno - porteremo avanti tutta una serie di attività per dar vita a questa iniziativa. Tutte le altre attività si svolgeranno come nel 2007, con un accento particolare sul miglioramento della gestione dei parcheggi cittadini, l’ampliamento delle zone con obbligo di pagamento parcheggio, il mantenimento del livello di standard di lavoro raggiunti, la realizzazione dei progetti della Città e di tutti i compiti assunti, allo scopo di rendere migliore e più bella la nostra città. Naturalmente, come in passato, la Servizio Comunale s.r.l. si riserva il diritto di realizzare un numero inferiore di attività rispetto a quanto proposto nel caso di una mancata spesa dei mezzi finanziari a destinazione esclusiva e a fondo perduto oppure nel caso di eventuali contenziosi intorno al diritto di proprietà e sim., soprattutto per quanto riguarda il diritto di servitù durante i preparativi e la costruzione del sistema di drenaggio. Tutti i soggetti interessati saranno informati a tempo debito in merito agli eventuali cambiamenti.

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

80

Sadržaj

1. UVOD Temeljni podaci društva ................................................................ 1 2. Misija i vizija društva .............................................................................. 4 3. Procjena poslovanja do kraja 2007. godine. .............................................. 10 4. Politika zapošljavanja u 2008. godini ...................................................... 12 5. Program poslovanja za 2008. godinu ....................................................... 14 6. Osnovne smjernice zaštite na radu u 2008. godini ....................................29 7. Financijski plan za 2008. godinu ............................................................30 8. Plan investiranja po poslovnim jedinicama u 2008. godini ....................... 32 9. Zaključna razmatranja ...........................................................................38

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

81

Incluso

1. INTRODUZIONE Dati sulla società.......................................................... 41 2. Missione, visione e obiettivi della società ............................................... 44 3. Stima della gestione fino alla fine del 2007 .............................................. 50 4. Politica occupazionale nel 2008............................................................... 52 5. Programma di gestione per il 2008 .........................................................54 6. Tutela sul lavoro .................................................................................... 70 7. Piano finanziario per il 2008 .................................................................. 71 8. Piano d’investimento per unità d’affari nel 2008 ..................................... 73 9. Considerazioni conclusive....................................................................... 79

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

82

bilješke girate

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

83

bilješke girate

rispeta la vita.

programma di lavoro 2008.

84

bilješke girate

rispeta la vita.

Poštuj Život. Rispetta l` Ambiente.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful